1. Uvod: Preduzeće Galeb Group je osnovano 1977. godine u Šapcu i predstavlja najstarije registrovano privatno preduzeće u Srbiji.

Galeb Group je vodeće preduzeće u oblasti proizvodnje, prodaje i održavanja električnih alata i industrijske opreme, kao i plastične i metalne ambalaže za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju. Ono je i najveći srpski proizvođač fiskalnih kasa i GPRS terminala. Od oko 480 zaposlenih u preduzeću Galeb Group veliki broj je zadužen za administrativne funkcije visokog nivoa u oblastima finansija, marketinga i prodaje, kao i nabavke i zaliha. Preduzeće zavisi od toga da li će ovi profesionalci obaviti svoj posao efikasno i uz niske troškove. Međutim, početkom ove decenije borili su se kako bi prevazišli ovaj izazov zato što informaciona infrastruktura preduzeća nije uspevala da održi korak sa razvojem. Taj razvoj je podrazumevao utrostručenje broja zaposlenih od sredine devedesetih godina prošlog veka do sredine ove decenije, uz sticanje novih poslova i otvaranje novih predstavništava. Menad`er koga snimam zove se Cvetković M. Ljiljana koja obavlja poslove direktora distribucije. Menadžer uspešno raspolaže Engleskim jezikom i vrlo stručno se koristi računarom. U preduzeću je celih 4 godine i nije imala nekih drugih menadžerskih uloga, na mestu menadžera je već godinu dana. Što se tiče visine plate tu je među prvima u preduzeću. Pošto je snimani menadžer vrlo mlad (10.5.1974.) nije udata i nema dece tako da većinu svojih obaveza posvećuje poslu što je odlika pravog menadžera. 2. Hronološki snimak radnog dana menadžera 1) Radni dan menadžera počinje u 6:30. U 6:30 menadžer obavlja razgovore sa šefom pogona i rukovodiocima sektorima gde se vrši analiza obaveza iz predhodnog dana kao i isticanje problematike koja je vezana za prošlo kao i ona koja je vezana za buduće vreme. U tu problematiku spadaju (Realizacuja proizvodnje, Nabavka delova, obezbeđenje radne snage...). Razgovor se obavlja usmeno i najčešće se podnosi kao raport menadžeru koga predaju i rukovaocai 4 šefa gde svaki od prilike podnosi raport najviše 10 min. Ta prva aktivnost traje do 7:30 gde se zatim prelazi na drugu aktivnost. 2) Druga aktivnost počinje u 7:30 gde menadžer podnosi izveštaj tehničkom direktoru . Menadžer izlaganje vrši usmeno telefonskim putem i najčešće traje 10 min. tj. do 7:40. Zatim sa prelazi na sledeću aktivnost. 3) U trećoj aktivnosti menadžer sa svojim zamenikom vrši analizu odstupanja koja počinje u 7:40 i tu donosi zaključke gde vrši odlučivanje oko nekih važnih stvari koja se obavlja usmenim putem i traje do 8:00 odakle se prelazi na sledeću aktivnost. 4)Najčešće sledeća aktivnost se zbiva ako dođe do nečeg neplaniranog u proizvodnji gde se saziva sastanak koji najčešće počinje u 8:00 i gde se vrši analiza i rešavanje tog problema koji se pojavio. Taj sastanak najčešće traje do 9:00 i on se obavlja usmenim putem pretežno a radi vođenja dokumentacije može se obavljati i pismenim putem. Dalje se prelazi na sledeću aktivnost. 5) Aktivnost koja sledi je postavljenje zadataka nad svojim podređenim saradnicima koja počinje u 9:00 i vrši se pismenim i usmenim putem i traje do 9:15 gde se prelazi na sledeću aktivnost. 1

6) Kao jedna od obaveznih aktivnosti je i razgovor sa komercijalnom službom koja traje od 9:15 do 10:00. 7)Sledi kontaktiranje sa spoljnim saradnicima i kupcima kao i sledeća aktivnost gde se ugovaraju poslovi i to se vrši usmenim i pismenim putem i traje od 10:00 do 10:30. 8) Posle toga sledi pauza za ručak koja traje od 10:30 do 11:00. 9) Nakon pauze sledi redovni obilazak preduzeća i upoznavanje sa trenutnim stanjem i ta aktivnost traje od 11:00 do 11:30 nakon čega se menadžer vraća u kancelariju na obavljanje sledeće aktivnosti. 10) Sledeća aktivnost je potpisivanje aktova koje traje od 11:30 do 13:00. U tu aktivnost spada i razgovor sa šefovima u vezi sa mogućnosi realizacije tih aktova. 11) Aktivnost koja sledi je rutinska jer se svodi na kontrolu dnevnih aktivnosti, planiranje proizvodnje, analizu i preispitivanje ugovora i ona najčešće traje od 13:00 do 13:30. Aktivnost se obavlja i pismeno i usmeno. 12) Komunikacija sa direktorima (menadžerima) drugih fabrika je jedna veoma važna aktivnost koja se obavlja usmenim putem i najčešće traje od 13:30 do 14:00 i vrši se radi lakšeg poslovanja i mogućnošću za novim planovima o proizvodnji. 13) Kao zadnja aktivnost menadžera se navodi planiranje sa saradnicima koje se obavlja usmenim i pismenim putem i najčešće traje od 14:30 do 16:00. U to planiranje spada uglavnom planiranje srednjeročno i dugoročno. Nakon toga menadžer završava svoje radno vreme i ide kući.

2

3. Interpretacija rezultata snimanja a) Vreme 6:30-7:30 Aktivnost Razgovor sa šefom pogona i rukovodiocima, analiza obaveza iz predhodnog dana, sagledavanje problema za budući period Podnošenje izveštaja tehničkom direktoru Analiziranje odstupanja planiranog i ostvarenog U slučaju da dođe do neke neželjene situacije menadžer mora da brzo i efikasno reaguje Postavljanje zadataka svojim podređenim saradnicima Razgovor sa komercijalnom službom Kontaktiranje sa spoljnim saradnicima i sa kupcima u zemlji i inostranstvu Pauza za ručak Obilazak fabrike koji je bitan radi sticanja potpunog uvida u stanje u fabrici Potpisivanje aktova i razgovori sa šefovima o relizaciji tih aktova Kontrola dnevnih aktivnosti vezana za planiranje proizvodnje analizu i preispitivanje ugovora Komunikacija sa direktorima drugih fabrika Planiranje poslova za sledeći dan i analiza učinjenog u snimljenom danu Oznaka Trajanje % vremna 60 10.52

7:30-7:40 7:40-8:00 8:00-9:00 9:00-9:15 9:1510:00 10:0010:30 10:3011:00 11:0011:30 11:3013:00 13:0013:30 13:3014:30 14:3016:00

10 20 60 15 45 30 30 30 90 30 60 90 570

1.75 3.57 10.52 2.63 7.89 5.26 5.26 5.26 15.78 5.26 10.52 15.78 100

Komentar: Kao komentar prve tabele bi bio da se menadžer služio aktivnošću koordinacije koja se u ovom slučaju javljala 4 puta i zauzima vremensko trajanje od 225 minuta ili 39.4% od ukupne aktivnosti.

3

b) Vreme 6:30-7:30 Aktivnost Razgovor sa šefom pogona i rukovodiocima, analiza obaveza iz predhodnog dana, sagledavanje problema za budu}i period Podnošenje izveštaja tehničkom direktoru Analiziranje odstupanja planiranog i ostvarenog U slučaju da dođe do neke neželjene situacije menadžer mora da brzo i efikasno reaguje Postavljanje zadataka svojim podređenim saradnicima Razgovor sa komercijalnom službom Kontaktiranje sa spoljnim saradnicima i sa kupcima u zemlji i inostranstvu Pauza za ručak Obilazak fabrike koji je bitan radi sticanja potpunog uvida u stanje u fabrici Potpisivanje aktova i razgovori sa šefovima o relizaciji tih aktova Kontrola dnevnih aktivnosti vezana za planiranje proizvodnje analizu i preispitivanje ugovora Komunikacija sa direktorima drugih fabrika Planiranje poslova za sledeći dan i analiza učinjenog u snimljenom danu Oznaka Usmeno Trajanje % vremna 60 10.52

7:30-7:40 7:40-8:00 8:00-9:00 9:00-9:15 9:15-10:00 10:0010:30 10:3011:00 11:0011:30 11:3013:00 13:0013:30 13:3014:30 14:3016:00

Pismeno Usmeno Usmeno Pismeno Telefono m Bilatelarni razgovori

10 20 60 15 45 30 30

1.75 3.57 10.52 2.63 7.89 5.26 5.26 5.26 15.78 5.26 10.52 15.78 100

Grupno Pismeno Usmeno Telefono m Usmeno

30 90 30 60 90 570

Usmeno Pismeno Grupno Bilateralnim komtaktima Sredstva za komunikaciju Pauza za

Način komuniciranja Usmenim putem Pisanim putem Grupnim putem Putem bilateralnih kontakta Telefonom

Vreme (min.) 260 115 30 30 105 30 4

Vreme (%) 45.61 20.17 5.26 5.26 18.42 5.26

ručak 570 Komentar: Komentar druge tabele bi bio da se menadžer od svih načina komuniciranja najviše obraćao usmenim putem i to činio svega 260 min. tj. (45.61%) od ukupnog vremena komuniciranja. 100 %

5

4. Ocena kvaliteta rada snimljenog menadžera Ocena kvaliteta rada ako se boduje od 1 do 5 jeste 4 jer uprkos velikim zalaganjima jedan menadžer mora imati više iskustva i mnogo više godina na tako odgovornom radnom mestu. kada sam rekao godina mislio sam na godine provedene na tom radnom mestu a kako vidimo iz prosleđenog menadžer koga sam snimao je takoreći nov, i treba da nauči još mnogo stvari oko menadžerskog mesta i funkcije. Rad ovog menadžera nije loš ali menadžer mora ipak biti više vezan tj. više vezan za organizaciju, planiranje i kontrolu, bez obzira na završenu školu.

6

5. Literatura 1. Prof. dr. Vuksan Bulat; Industrijski menadžment; ICIM Kruševac 2007. 2. Prof. dr. Vuksan Bulat; Industrijski menadžment (nova paradigma) ICIM Kruševac 2004.

7