Lejla @uni} iz Beograda tvrdi

Ko je nova zvijezda?
10. februar/velja~a 2011. Sarajevo Godina X Broj 503

Hajrijin mu` Almir ima petomjese~no dijete
3. str.

Uo~i finala Hayatovog {oua

31-34. strana

Nakon {to smo objavili pri~u da se pjeva~ica udala po tre}i put

Lejla @uni}: „Zna li Hajrija da Almir ima petomjese~no dijete“?
akon {to je prije dva broja u „Expressu“ iza{ao ~lanak pod nazivom „Hajrija Gegaj se udala po tre}i put“ na{u redakciju je kontaktirala izvjesna Lejla @uni} iz Beograda sa tvrdnjama da je Hajrijin mu` prije samo godinu dana bio njen, te da sa njim ima i petomjese~nog sina Imrana.

Lejla sa Almirom: U vrijeme dok je „cvjetala“ ljubav

N

Ukrao mi je ogrlicu koju mi je poklonio na vjen~anju pa vjerujem da je istu dao i Hajriji Javno se izvinjavam porodici Gegaj koje uva`avam i cijenim i protiv kojih nemam ni{ta
zadinu svega - po~inje svoju ispovijest Beogra|anka Lejla koja je prije tri godine u Istanbulu primila Islam. Ona otkriva da se sa, Almirom Mavri}em kako mu je, ka`e, ime zabavljala jedno vrijeme, te da su vrlo brzo stupili u {erijatski brak. Upoznala ga je u „Bijeloj d`amiji“ na Vratniku kod hafiza Bugarija. - Napravili smo veliku svadbu u hotelu „Saraj“ prije vi{e od godinu dana. Vjen~ali smo se samo {erijatski, s obzirom na to da ni on, po{to je iz Novog Pazara, a ni ja nemamo bh. dr`avljanstvo, dakle nismo ni{ta mogli zavr{iti u op{tini. Nakon toga doselili smo se u Beograd gdje smo mu otvorili }evabd`inicu, kupili auto, no on nije htio da radi. Zaposlio je dva radnika. Po~eo je da gakraju je mom prijatelju kazao da se nosim u p... materinu i da mu ne stojim na putu, tako da ja to smatram kra|om. Mo`da je on i Hajriji poklonio tu istu ogrlicu pa je `ena i prepozna. Lejla nije sigurna ni da li Hajrija zna da on ima dijete. Ka`e da je Almir iz d`emata, te da je svaka njegova druga re~enica iz hadisa. - Vrlo lako je mogla „pasti“ na njegovu slatkorje~ivu pri~u. Djetetu, ipak, nije `eljela dati o~evo prezime Mavri}. Dijete se preziva @uni}, koje je prezime Lejlinog oca. - U jednom momentu me je pitao koje }emo prezime dati Imranu, a na to sam mu odbrusila da ga niti hrani, niti obla~i, pa tako ne}e nositi ni njegovo prezime. Nije mu nikada poslao ni za hapicu, a kamoli {ta drugo. Ne}u da kukam, nisam na ivici bijede, ali to je prava istina. Jedino mu je kada je do-

Mlad je i treba da se o`eni
- Stvarno nisam htjela da se javljam zato {to je on mlad ~ovjek i treba da se o`eni. Ali, toliko ga hvale da je meni muka. Stvarno je lo{ ~ovjek i ovim putem `elim tim ljudima otvoriti o~i, jer oni mo`da i ne znaju s kim imaju posla. Ja `ivim u Beogradu, a oni su u Sarajevu tako da, vjerujem i ne znaju po-

Petomjese~nog Imrana poma`e IZ iz Turske

„Sporna“ ogrlica

Ta `ena }e da nadrlja!
- Kada sam primila Islam, do{la sam u Sarajevo kako bih se udala za muslimana, kako to i dolikuje. U Beogradu nisam mogla. Sada mi poma`u ljudi iz Islamske zajednice iz Turske, tamo gdje sam i primila Islam jer on djetetu nikada nije ni igra~ku kupio.Moja porodica je sasvim normalno prihvatila taj moj prelazak, a prema njemu su imali sasvim korektne odnose. Moram ista}i da su njegovi roditelji divni ljudi, {to za sestru ne mogu re}i, ona nam je samo tra`ila pare. Pa se bojim da }e i ova `ena (Hajrija op.a.) da nadrlja.

zduje, luduje i razi{li smo se. Nema veze, nismo se slagali i to je bio kraj. Ostavio me je, dakle, i u dugu. No, iako sam u me|uvremenu ostala trudna, otjerala sam ga. Rekla sam mu da ide jer nije bio adekvatan, po mom mi{ljenju. Ali, ostao je dogovor da on {alje djetetu, jer ja nisam mogla da radim trudna - nastavila je Lejla. Tek tada, ka`e, nastaju problemi. Nikada vi{e dinara jednog nije poslao da bi se, pri~a Lejla, u devetom mjesecu gospodin javio i zainteresovao za dijete. - Tada je i do{ao kod mene u Beograd. Pristala sam da 20. dan po Imranovom ro|enju do|e, ipak on mu je otac. Neka ga vidi. Do{ao je, vidio ga, slikao se s njim, uzeo mi novac za cigare i oti{ao, ali bukvalno. Poslala sam ga u prodavnicu da kupi {e}er i Lenor, a on je sebi kupio „marlboro light“ i nestao. Dragog mi Allaha, sve je tako bilo - drhtavim glasom prozborila je Lejla. Ka`e da njeni prijatelji i dalje `ive u Sarajevu pa je tako i ona saznala da se on ponovo o`enio.

- Bila sam u {eheru dok je gospo|a Hajrija bila u Americi i on, kada je ~uo da sam do{la, tra`io je da vidi dijete. Ja mu ne dam da vi|a dijete zato {to ga on ne hrani. ^ak mi je uzeo i mehr (vjen~ani dar). Ogrlicu sa Swarovski kristalima koju mi je poklonio je odnio. U prvi mah mislila sam da je to slu~ajno uradio, ~etiri puta sam je tra`ila. Na

U `elji da ~ujemo i komentar Hajrije Gegaj, te da li je upoznata sa svim gore iznijetim, pozvali smo na{u pjeva~icu na njen mobilni telefon koji godinama koristi. No, telefon nije bio u funkciji. Nakon toga kontaktirali smo Hajrijinog brata Adu Gegaja kojeg smo zamolili da se {to prije ~uje sa sestrom, te preko njega poru~ili da nam se pjeva~ica {to hitnije javi. Ado je kazao da }e to svakako u~initi, ali do zaklju~enja ovog broja, ostali smo uskra}eni za njen komentar. lazio u Beograd donio cipelice i pantalonice i to kao svaki drugi gost jer da je do{ao potpuno praznih ruku vratila bih ga s vrata - ispri~ala je Lejla @uni}.

Uskra}eni za Hajrijin komentar

Ne gazi mrave, ali gazi ljude
Na kraju, Lejla se javno `eljela izvinuti porodici Gegaj. - Izvinjavam se u moje ime, ne pozanjem ljude, uva`avam ih i cijenim kao umjetnike. Ne smetaju mi, ne daj Bo`e. Almir je mlad ~ovjek i treba da se `eni. Dakle, nisam ljubomorna `ena koja kvari ne~iji brak, ali ona re~enica iz teksta „da on mrava ne bi zgazio“ mi je posebno zaparala u{i pa nisam mogla da pre{utim. On ne gazi mrave, ve} `ive ljude ljutito je zaklju~ila ova 30-godi{nja Beogra|anka.
D`. HASOVI]-MIRVI]
10. februar/velja~a 2011.

Hajrija: Zna li ne{to?

3

Kako otkriva jedan poznati menad`er. ve} ljudi `ele da se nasmiju njemu i njegovim forama. u kojoj je bio pripremljen {ampanjac i hrana. jer danas nikome nijedna para nije za bacanje. biv{i farmer je prije nekoliko dana imao tezgu u Cirihu. Ma. On ne odustaje od svojih visokih honor- ara. februar/velja~a 2011. u kojoj su pjeva~u za do~ek organizovali ~ak i limuzinu. za vrijeme nedavnog nastupa u Cirihu.: 033/455 333 TELEFONI: Redakcija: 281-457. 281-364. 132731001313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. dok je pjeva~ica pomislila da je sve to za nju. jer danas nikome nijedna para nije za bacanje ralj narodne muzike [aban [auli} je i dalje jedan od [auli} na svadbi: Bak{i{ na sve strane K najpla}enijih pjeva~a na estradi. A. nedavno je pjevao na svadbi u okolini Smederevske Palanke i za sat vremena zaradio je 7. 3060510000030742 DEV. a sutradan kada je s njom nastupao Ekrem. Peju ponovo tra`e najbogatiji Romi iz Zapadne Evrope da im bude kum ili da im vodi luksuzne svadbe koje znaju trajati i po nekoliko dana. kao pobjednicu rijaliti programa. Z. Magazin “Express” upisan je u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br.Ka}a je pjevala sama ve~e prije Ekrema i prodala svega dvadesetak karata! Gazda je poludio kada je vidio da od njene pobjede u „Farmi“ nema velike koristi. 7100-4200934630002 BBI Bosna Bank International TRN BR. 281-454. 04-40-91/01 pod brojem 1017 od 19. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM Adresa redakcije: Te{anjska 24b. D`emala Bijedi}a br. direktor Dru{tva DTP: Studio "Avaz . Ljudi dolaze ne bi li se opustili! Imam plan da sljede}i put spojim Ekrema i Vendi i vjerujem da }e to biti pun pogodak! rekao je vlasnik diskoteke Mi{ko Kora}. 281-468. D`enita Hasovi}-Mirvi} i Sanela Begovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}. I sam vlasnik pomenute diskoteke Mi{ko Kora} Sr|an Jovanovi}. i to sa kolegicom Katarinom @ivkovi}. Tako|er. Da se razumijemo. Sa. ali je ona to odbila.pri~aju nam njegoPeja: Jede zlatnom vi dobri prijatelji. diskoteka je bila puna. Sutradan je gostovao i Ekrem s njom. 281-458.Ta~no je da je Ka}a prodala svega 24 karte.2001. Sarajevo ul. Sa. RN.000 eura! Pet sati ~ekao bak{i{ od 300 eura. ve} za Gospodu. M. zato je pet sati ~ekao bak{i{ od 300 eura. Sarajevo. i taj dan je prodato preko 350 ulaznica i diskoteka je bila krcata! Za Jevri}a je ~ak bila organizovana i limuzina. a s njim skoro cijela diskoteka. . @ivkovi}: Ljuta jer ona nije imala privilegije kao Ekrem Izdava~: "Avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Mirsad Cviko Zamjenik urednika: Amir Saletovi} Redakcija: Hamed Ibi{evi}. menad`er pjeva~a i biv{eg farmera TV voditelja Zorana Peji}a Peju vole bogati Romi Na svadbi u Italiji dobio nekoliko stotina hiljada eura Zoran Peji} Peja ponovo u`iva u popularnosti kakvu je imao za vrijeme devedesetih godina dok je vodio kultnu emisiju „A {to ne bi moglo“. s njom se slikalo svega desetak ljudi. kao pobjednicu rijaliti programa Ekrem Jevri} je jo{ jednom pokazao da je Gospoda! U naletu nastupa koji su mu zakazani jo{ dok je bio na imanju u Lisovi}u.ba 4 10. dok je pjeva~ica pomislila da je sve to za nju. br. tel.06.To su nebuloze! Odmah je dobio pare za u~e{}e u rijalitiju i producenti su u dinar isplatili dogovorenu sumu! Ne `elim uop{te da se pri~a o tome kako neko od organizatora „Farme“ nije ispo{tovao dogovor rekao je Jovanovi}. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br. 281-405. re~eno joj je da to nije za nju. to nije zato {to je on dobar pjeva~. za Jevri}a je ~ak bila organizovana i limuzina. pa je pjeva~ica digla nos. br. ka{ikom Postao je vjen~ani kum mnogim mladim romskim bra~nim parovima Za Gospodu limuzina potvrdio je ta saznanja: . Broj PDV registracije: 200934630002 Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA. u kojoj je bio pripremljen {ampanjac i hrana.Svi Romi ga `ele kao kuma pa neprestane dobija pozive iz zemalja gdje ima bogatih Roma s na{eg podru~ja. br. 185. Peju ~esto anga`uju i za vo|enje svadbi. Taman kad je ponosno krenula da sjede u luksuzni ~etvoroto~ka{.pri~a izvor koji se tada na{ao u Cirihu i dodao da je organizatorima bilo `ao mlade pjeva~ice. . kako bi Gospoda bio do~ekan kao „kralj“. 281-467. Menad`er internet zvijezde Ekrema Jevri}a Sr|an Jovanovi} demantovao je pisanja pojedinih medija da pjeva~u Televizija „Pink“ nije isplatila cijeli honorar: .Na svadbi u okolini Smederevske Palanke [aban [auli} za sat vremena zaradio 7. „Pink“ je Ekremu isplatio cijeli honorar! Ina~e. d. Do{ao je u Beograd sa nekoliko stotina hiljada eura .roto press" [tampa: GIK “OKO” d. Fax: Marketing: Oglasna slu`ba: Plasman i prodaja: 281-460. pa su je kasnije pozvali da se i ona provoza sa Ekremom. E-mail adresa: express@avaz. 281-356.000 eura! Ali. Po izlasku iz „Farme“ vodio je jednu romsku svadbu u Italiji koja je trajala sedam dana. A. 3383202266402293 DEV. Postao je vjen~ani kum mnogim mladim romskim bra~nim parovima koji imaju dovoljno novca da mu plate tu uslugu. RN. . TRN br. godine. ne vjeruju}i {ta joj se de{ava . koja je pored njega pro{la neprimje}eno! Ka}a i Ekrem su imali zakazane nastupe dva dana zaredom u diskoteci „Pa{a“.

ali njih uop{te nema u pjesme. I ja sam bio plakatiran za taj koncert. Da li }e te snimiti duet sa Edisom Deli}? . ni Sinana ni [emsu. Kad je svirka u pitanju. u koje spadate i vi..? i muzem krave? . kako u Njema~koj. ne. Ne{to kao Dragana Malov~i}: Da Mirkohranim krma~e vi}. a da ne pla}a{ nikome ni{ta. nisam zvao niti Draganu. a koji nikada nisu oporezovani. mislim da je ona u pravu. Niko ne mo`e ni~iju boju glasa da kopira.tako desilo. Jevri}: Nije znao {ta se de{ava Igbala se jako zabrinula za supruga kad su joj ja- vili da je zavr{io u bolniA. ali opet sa njima rade. jedan za sebe jedan za pjeva~a. Postoje. Ja iza slu~aju.Mnogi su skloni da kazu da Asim i ja imamo sli~ne glasove. Zbog toga ao svoju zenu i pobjegao sam se odlucio i za izdasa njom. To se jednostavno sebe imam toliko snimlje. Plakatiraj sebe sam i vidi koliko si jak. Ni sam ne znam kada }u ga izdati. malo su se kasno sjetili toga. Mnoge kolege `ale se na menad`ere. cijelu no} je va~ku ku}u da pomogneslu{ao „^iji to svatovi mo mladim ljudima. Neki dan hovih izdanja jer nemaju mi je jedan stariji ~ovjek trgova~ku mre`u.. 5 10. onda bi tu druga situacija bila. u punom trendu. Pro{ao je s lak{im ozljedama. Dvorane su pune. a {to se ti~e Dragane. ci. Snime jednu ili dvije pjesme. ne samo za pjeva~e. tu ima sva{ta. imaju snimci. -Dok se sve to de{avalo Ekrem je spavao na zadnjem sjedi{tu automobila. rekao mi je. Ne mo`es praviti solisti~ki koncert i pokusati narod dovesti na osnovu drugih imena. To je stra{no i u pitanju su najve}e zvijezde srpske estrade.Nikada u `ivotu! Pa. pa da na kraju svi podjelimo kola~.. I ja sam radio sa njima. kada je ukr. ako su ne~iji otac postoji „Hayat produkciili majka rasli uz moje ja“. Dragana je Dragana. pa ~ak i neke pjeva~ice. Mi ne}emo biti „Grand“ ali bit }emo blizu.Svakog ~uda za tri dana dosta. mi smo totalno razli~iti.. Mile je trebao tako sam sebe da plakatira.? . i pjeva~i su krivi za to. Kako to obja{njavate? . Ne mo`e se `ivjeti u jednoj dr`avi i tu novce zara|ivati.. pa ~ak mo`da i jedan Intervju Kemal Malov~i} J Pokre}em TV i izdava~ku ku}u ntima da dobiju podr{ku prave produkcije. Me|utim. U ovoj na{oj bran{i nema vi{e nikakvih pravila. Me|utim. a profesionalno se bave pjevanjem. Dragana je u pravu je jo{ sve neizvjesno. Ima dosta pjeva~a i to poznatih. Ugase se tako brzo da toga u jednom momentu nisu ni svjesni. Izdava~ka nih pjesama i hitova da ih ku}a je neophodna. koji su u Austriji prijavljeni da rade na gra|evini. mislim nema njina svoju djecu.Neke na{e najve}e pjeva~ke zvijezde u Austriji su prijavljeni kao gra|evinski radnici Odjavili se u Njema~koj. Zbog brzine kojom je vozio. prijavljeni su kao nosa~i cementa i cigli ili kao ~istaci biroa i stanova. Ipak. pa {ta mu dragi Bog da. U sve ispjevati. Da idem da hranim krma~e i muzem krave? Ti ljudi koji odu tamo su jedna katastrofa. Kada sam mu ispri~ao {ta je bilo samo je pitao: “Pa jesam li puno povrije|en!?“. a to je televizija. Izgleda da se publika ponovno okre}e kvalitetu i ponovno su ne{to stariji pjeva~i. i ona je kao i mnogi drugi bila prisiljena u toku rata da ~ini neke stvari koje nikada u normalnim okolnostima ne bi u~inila. Oko toga su se isplele mnoge price.To je pjesma koja }e se na}i na novom albumu koji je gotov.. a posebno onih koji su godinama bili prijavljeni u Njema~koj. a i jedan i drugi su iz Njema~ke. tako i u Austriji. bace malo svjetla i vrlo se brzo ugase. Dodu{e. ne tra`im hljeba preko poga~e. Koliko ima. U Novom Sadu plakatiran je samo Kemal i dvorana je bila prepuna. Jedna na{a poznata pjeva~ica prijavljena je da radi kao ~ista~ica. pa prijavili u Austriji anuar je ina~e. Kada se sa menad`erom Beganom ^eki}em i njegovim ro|akom Safetom ^eki}em. odnosno organizatori. Ekremov ma- Ekrem lak{e povrije|en U blizini Njujorka sletio s puta Automobil zavr{io na krovu nad`er koji je bio s njim ka`e kako se Jevri} jako upla{io kada su mu ispri~ali {ta se desilo. za sve to imaju dokazi. pa onda poku{avaju sa njima. ali bi onda ona trebala do}i kod mene.. nisam ~uo pjesmu. pa se onda tu odjavili. ve} za mnoge jako te`ak mjesec. . u Austriji su krenuli sa ofanzivnim ~i{}enjem. A to {te pri~a o njoj. svako radi {ta ho}e. Pred kraj pro{le godine objavio si novu pjesmu „[e}eru moj. ja zaista radim i jako sam zadovoljan. Sa dva moja saradnika. zbog dekoncentracije i skliske ceste sletili su s puta.To hit i onda nestanu. februar/velja~a 2011. me|utim dobio sam poziv da ne treba da idem. Me|utim. ali nikada vi{e. Ne pretjerujem sa cijenama i ljudi.BiH nema ni{ta. Ima jedan koji nosi dva bloka sa sobom.. kako su to neki tvrdili. BATO [I[I] Ekrem Jevri} u nedjelju je imao zakazan nastup u jednom lokalu u gradu Unika u blizini Njujorka. vra}ao s nastupa. Prvo. u Be~u rekao. kako maraka tako i eura. iz samog vrha estrade. Iz te dvije dr`ave iza{lo je miliona i miliona. to znaju da cijene .“? .Ja kada sam pravio svoj koncert. racije. pa prijavili u Austriji. Sa. jer ima njih koji nemaju posla. toliko i ima. taleno}as pjevaju“ i dok je `iv to ne}e zaboraviti. a u ku sa~injavaju razne gene. a kojeg nisam izdao zbog situacije na tr`i{tu. isti stil. auto se nekoliko puta prevrnuo i zavr{io na krovu. poseza tri no}i ne bih mogao bno za pjeva~e iz BiH.Pa ti poreski slu`benici. A takvih slu~ajeva je na stotinu.ka`e nam Kemal Malov~i} ^esto imate zajedni~ke nastupe sa Asimom Bajri}em. Kako funkcioni{ete vas dvojica? .Ma.Ma. koji je ina~e upravljao automobilom. a Asim nikada nije glasovno ni li~io na mene. Kod mene u studiju u Be~u mo`e se sve zavr{iti. pa onda ima jedan koji ne zna sastaviti dvije prostopro{irene re~enice. ja koliko sam upoznat. Zna~i. Da li bi ste oti{li u neki rialiti {ou? . koji su odli~ni i po{teni momci otvorit }emo televiziju i izdava~ku ku}u. Ove mlade „zvjezdice“ izlete. i nikada ne mo`e da bude kao original. ni Mileta. a voza~ koji je u to vrijeme prolazio pored mjesta nesre}e pozvao je hitnu pomo} i policiju.a ne postoje. Kako je sa porezom u Austriji? U Njema~koj je zapo~ela hajka na pjeva~e iz regiona. . prolete. Moju publiSrbiji postoji „Grand“. onda to prenose Evropi. a drugo nemam vremena za hodanje. ali to uop{te nije ta~no. ali sam odlu~io da krenem sa jednim novim biznisom. svi smo vidjeli da su tu same budale i lude. A Mile da je plakatirao zajedni~ki koncert. ni u Nikada? kom Mo`ete li da prokomentari{ete odnos izme|u Dragane Mirkovi} i Mileta Kiti}a? . Edisa je jedna divna djevojka..

bilo {ta. mladala~ki.. Na „Nude mi“. zahvalnost za dosada{nju podr{ku.? .Svaku pjesmu do`ivljavam na poseban na~in. Jesi li tada pomislio da }e{ nekada. Najte`ii zadak je bio ubijediti [emsu da }emo je dobro svirkom pratiti. naleze se pjesme koje je pripremao dvije godine. Na svu sre}u se [emsa dala ubijediti. ako to `eli i predstavit }ete publici kao nekog nervoznog. porodici.U mom `ivotu postoje dvije `ene: majka i Pred objavljivanje svakog albuma. Televizija }e prikazati i namontirati sve najgore. biti njen kolega? . .Ne ide da svaki put prika`em neku drugu osobu kako sa njom provodim neko lijepo vrijeme na nekom putovanju.. Po ~emu je poseban za tebe ovaj novi CD? . Sve je to dobro.. vrijeme. Koliko mo`e pozitivnog da ti donese toliko mo`e lo{eg. magazina „Express“. probleme u ljubavi.. bilo gdje uz mene je.. kampanju. Poznato je da si sa bratom jo{ kao dje~ak svirao dok je pjevala [emsa Suljakovi}. nekulturnog. Dugujem svima njima jednu veliku zahvalnicu na strpljenju sa mnom jer znam da sam te`ak za saradnju. U intervjuu za na{ magazin on pri~a o svojim po~ecima.. Osim Gorana na albumu }e se na}i pjesme mog starog tekstopisca Milanka ]irovi}a koji mi je radio „Da si mi sre}e donijela“. Ve} po izlasku iz Ku}e. ali i mi{ljenu i reakcijama publike.. Zna~i svaka pjesma ima svoju istinitu pri~u i vezana je za neku osobu. osje}am se kao `ena koja ~eka porod sam imao sa nekih 13 godina.Poseban je po tome {to }e slu{aoci ~uti moj `ivot. Sa ove ta~ke gledi{ta za taj period me vezao samo naporan rad moje karijere. kao posebna? Planira{ li nekad neke pjesme zbog publike ponovo snimiti sa novim aran`manom? . godinu pamtit }u po jednom mega hitu „Ho}u na tvoje rame“. jako bliske srcu. Tekstopisac Goran Kirid`i} Kiro je morao slu{ati dva mjeseca prije po~etka rada albuma moj `ivot. „Grmi sijeva“ i mnoge druge pjesme.Svoj po~etak i 2005. Sa kojom ekipom si radio? Koliko dugo se sve „kr~kalo“ u studiju „Nino Boy Records“? . potro{it }e{ i do 100. posebno mom bratu Nini koji je uvijek uz mene tu. Dugo sam imao tu `elju da snimim album koji }e biti neka vrsta autobiografije.Jo{ uvijek mi je taj nastup sa [emsom pred o~ima. [to se ti~e realiti programa to je ma~ sa dvije o{trice.. gubite se jer sljede}i rijaliti je ve} po~eo. kolegama. no to je popularnost na kratke staze.Karakteristi~an je po tome {to sam na tom albumu imao jednu gomilu pjesama razli~itog karaktera. garderobu.. Ekipa je i dalje ostala stara osim {to se ovaj put pojavljuje moj prijatelj. Pjesma koja je meni otvorila sva vrata estrade. planovima. Ne volim kada se pominje neka suma novca koliko {ta ko{ta jer sam jako svjestan situacije u BiH. Mo`da vremenom uradim house remix za pjesmu „Ho}u na tvoje rame“. Koja se pjesma po tvom. Ona je jedna divna osoba i pjeva~ica od koje sam u~io kako treba da se pjeva.. pjesme napisane. Bilo je jako te{ko. Nema potrebe za paniku. a pozitivne stvari ne}e prikazati. Svaki dan se susre}em sa ljudima koji bukvalno pre`ivljavaju. kao danas. To je njegov mali znak pa`nje. priznajem. Mi estradni umjetnici ba{ mo`emo da podignemo kredit jer nam je dr`ava omogu}ila da se ovdje prijavimo kao umjetnici i Velika podr{ka brata Nine: Zajedno i u Americi 6 10. ljubavi. Mo`da je i neka djevojka iz javnog `ivota koja ne `eli da bude vi|ena?! Nikada se ne zna. zemljak Kiro. Nadam se da }e slu{aoci mog novog CD-a mo}i osjetiti tu iskrenu emociju u mojim novim pjesmama. Na moju sre}u godinama sam izgradio „svoj stil“ pjevanja i ne li~im ni na koga ali i dan danas se u mojim pjesmama ~uje neki [emsin triler (smijeh). svim na{im ~itaocima. poklonio svoj novi album. Nije `elio ni{ta zaraditi prodajom CD-a ve} isklju~ivo da ga pokloni svojim obo`avateljima. Kona~no sam ostvario bratov `ivotni san a to je da imamo vlastiti studio gdje mo`emo u}i da snimamo kada `elimo. Imam obi~aj da ka`em da sam pred album kao neka trudna `ena pred poro|aj.000 eura. On je donio neku novu pozitivnu energiju mojim pjesmama. `ivotne probleme.. Nisam tada mogao da u`ivam onim {to jesam kao sada. februar/velja~a 2011.. snimam dobre pjesme. Odakle ti toliki novac? Podigao si kredit u banci ili. moderno.. „Grmi sijeva“. Da li svaki novi obja- Sejo B oy u z n ovi a lbum „ U mojim pjesmama se ~uje neki [emsin triler P opularni folk pjeva~ Sejo Boy je u ovom broju najtira`nijeg bh. njegovoj publici.Svoj prvi javni nastup Bliske mom srcu vljeni CD do`ivljava{ podjednako ushi}eno kao prvi? . otpjevane i vi{e ni{ta se tu ne mo`e promijeniti. lijepe stvari. Pjesma „Ho}u na tvoje rame“ jeste ne{to posebno jer me je ona izvukla iz anonimnosti ali i dalje su mi pjesme „Da si mi sre}e donijela“.I dalje ostaje moj brat Nino Boy na prvom mjestu mog novog projetka. Studio je zavr{en u junu. izdvojila Mo`da sam u „{emi“ sa nekom javnom osobom Kada uhvati{ slobodno vrijeme „bje`i{„ na planinu. Kada sve stavi{ na papir na album. a ja sam ve} poslije ljetnje turneje po~eo sa mojim bratom komponovati nove pjesme.Pozitivna trema je uvijek prisutna i to je dobro. Ohrabruje me jedino {to znam da sam i dalje ostao u mom zvuku. mjesto... Vi{e mi imponuje da znam da postoje ljudi koji u mene gledaju kao nekada ja u [emsu. Osje}am se kao da sam u „drugom stanju“. more... Od „Ho}u na tvoje rame“ neke urbane pop folk balade pa do te{kog narodnjaka. odsvirane. Koliko si imao godina kada si prvi put negdje nastupio? Kad si odr`ao prvi samostalni nastup? . Sve je zavr{eno. Po ~emu je karakteristi~an tvoj prvi album? [ta te posbno ve`e za taj period? .Pa valjda i ja vremenom zaradih ne{to para (smijeh). „Sve je la`“. Po ~emu pamti{ svoje po~etke? Da li je tada bilo kao danas kada mladi pjeva~i iz anonimnosti izlaze preko no}i zahvaljuju}i raznim show programima? . na meni je bilo dalje da gradim svoju karijeru. „Sve je la`“.. kako je i naziv novog CD-a. Mo`da ja sam sebi uvijek stvorim ve}i pritisak nego {to je potreban. ali nikada ne otkriva{ s kim odmara{! Neko toliko tajanstven te uvijek prati ili nije bitan da se povla~i po medijima? .

Prati{ li rijaliti programe? Da li bi ikada u~estvovao u nekom od njih? . U pjesmi „Kad mu{karac zapla~e“ na}i }e se reper pod imenom Kalabota kao gost.? . Kada drugi gledaju Ekrema i smiju se onda je to ok.. imam pun inbox na Facebook-u i drago mi je {to je tako.? 10. niti praktikuje{ da organizuje{ promocije novih pjesama? Za{to? Misli{ da to ba{ nije dobra reklama ili ne voli{ cijeli dan slu{ati pohvale pa i onih koji te ba{ ne simpati{u? .samo sestra Odbio sam mnoge pjeva~ice da nas kona~no dru{tvo shvati da smo od Boga nadareni i da pjeva~ ne mo`e biti ko po`eli. znam koja televizija stoji iza toga. februar/velja~a 2011. a kada se Sejo nasmije onda je to ismijavanje.Ljubavna pisma? Pa zar neko nekome danas {alje pisma? [alim se.Uvijek }ete dobiti isti odgovor. Ismijavati Ekrema Jevri}a zna~i {ta? Kada Ekrem pri~a vi se ne smijete? Ako je to tako onda je cijela nacija ismijavala Ekrema. ja sam prije Ekrema bio Sejo Boy i poslije njega sam Sejo Boy.. Postoji li neko koga ti previ{e ne simpati{e{ na na{oj estradi? . A. . ismijavao Ekrema Jevri}a. snimio je jednu pjesmu u mom studiju „Gola gola“ koja je imala itekako dobar odjek kod publike.. Sjeti se nekog lijepog pa i ru`nog doga|aja koji ti se urezao u sje}anje tokom dosada{njeg rada? .O GmbH i ATAL GROUP . mada je Sarajevo neizbje`no zbog posla.Sve je za ljude. Jedva ~ekam da odem.A.Ne postoji. ^esto se pisalo da si zaljubljen..Dobrim pjesmama i dobrim nastupima. Nisam jo{ razmi{ljao o rialitiju jer sam imao pune ruke posla. Planirat }u to kada na|em „onu pravu“ ako ona uop}e postoji. Naravno. bar mi to niko do sada nije rekao (smijeh). Amerika je super sre|ena dr`ava. kritikovali. Srbije. Uostalom da sam ga ja zaklju~ao ne bi me kontaktirao Ekremov menad`er sa idejom da mi bude gost na mojoj ameri~koj turneji koja kre}e od 18. Najvi{e vremena provodim u rodnom Priboju na Limu. pamtim samo lijepe stvari. naravno na pozitivno. ipak su moji roditelji odgojeni u nekom drugom vremenu.Vrijeme mi je (smijeh). gurao mu pare u d`ep jer tada ni jedan gazda nije htio da ~uje da se plati za njegov nastup. kako se pisalo. osim dueta sa mladim reperom iz Njema~ke. februara sa mojim kolegom Nihadom Alibegovi}em. majka i moja sestra. Nikada ne bih `ivio tamo iz tog razloga {to je sve programirano a ja sam osoba koja ne voli hektiku i planiranje. To je ~ovijek kome sam ja pomogao. znam za{to ali ne `elim da od toga pravim frku.Najve}a podr{ka su mi moj brat. Dobija{ li ljubavna pisma obo`avateljki? . Pa jesi li? Je li neka djevojka osvojila tvoje srce? .. Napunio sam 24 godine. Oni su moje sve. do sada nisi snimio ni jednu zajedni~ku pjesmu sa nekim od kolega iz BiH. Ina~e.Opet ta pri~a da sam ja nekoga zaklju~ao. Postoje pjeva~i koji za 20 godina estradnog rada nemaju toliko spotova. Na svu sre}u sam kroz godine rada upoznao ljude koji su prepoznali to {to ja radim i ve}inu novca za moju karijeru ula`u sponzori a oni su B. SALETOVI] 7 N ude m i“ Nemam ni ku~eta. Znam ko je postavio snimak.. Promocije ne volim jer ne vidim svrhu tog dru`enja. Prinu|eni smo svi biti prijatelji u Njema~koj gdje pla}amo osiguranja. . jer si.. o publici u Americi sve najbolje.Jedina je majka koja malo digne buku oko toga ali je razumijem... Ne snima{ tako ~esto spotove kao neke tvoje kolege. Jesi li ikada imao neku nemoralnu ponudu? Jesi li je prihvatio? .Definitivno sam Njema~koj okrenuo le|a {to se ti~e stanovanja.Dosta pjeva~ica sam do sada odbio za duet jer nisam imao adekvatnu pjesmu.E. Vodio sam ga na svoje nastupe na iniIako ve} znam odgovor ali ipak }u te pitati: da li planira{ da se `eni{ „na prvu“ ili }e{ jo{ dugo ~ekati? .? . Vidim da je omladina `eljna novih. Mo`emo li ove godine o~ekivati vi{e nastupa po BiH? .Pratio sam „Farmu 2“ koja mi je bila jako interesantna. ^ovjek je poseban.. sve ostalo je prolazno. Crne Gore. Na brojnim portalima su te prozivali. cijativu njegovog tada{njeg menad`era a mog prijatelja Begana ^eki}a. Jedine `ene koje trenutno postoje u mom `ivotu su moja majka i sestra. E iz tog razloga sam odbio da se Ekrem ovaj put pojavi sa mnom. ni ma~eta Sarajevo je neizbje`no Za{to. ali Balkan je Balkan. otac.. Mislim da je ona jo{ uvijek neprevazi|ena. Pomogao sam ~ovijeku koliko sam mogao a de~ekan sam glupim komentarima ljudi koji vjeruju {ta pro~itaju na YouTubu.u. na nastupima tokom ljeta pro{le godine... Jo{ uvijek nisam upoznao nekog kolegu koji me ne simpati{e.U Americi sam bio prije nekoliko mjeseci i sada idem ponovo. pa nisi.. Gdje sada najvi{e boravi{? Jesi li definitivno stanovnik Sarajeva ili. ne{to ~uju na TV. ^ime se posebno ponosi{ kada pri~a{ o svojoj karijeri? ...[to se spotova ti~e ja sa svoja dva albuma i dvije singl pjesme imam ~etiri spota a to ba{ i nije malo spotova. Sada putuje{ u Ameriku. ali ne u iste gradove. Kako reaguju tvoji najbli`i kada pro~itaju neki „{kakljiv“ naslov i tekst u novinama. znam ko je napisao da sam ja zaklju~ao Ekrema. Zna~i kredit nije u pitanju. zaklju~avao ga u garderobu. ima neki ~udan humor i jednostavno je zabavan.Z.. ako vam nije bilo dosta nastupa sa pjesmom „Sve je la`“ onda stvarno ne znam (smijeh).Ru`nih stvari se ne sje}am.. Neko u mojim godinama ima ve} nekoliko djece a ja ni ku~eta ni ma~eta. Interesantno je to {to su do sada stizale samo ponude od srbijanskih pjeva~ica za duete. Izdvojio bih pjesmu „Sve je la`“ koja mi je promijenila `ivot. mladih pjeva~a koji pjevaju o onome {ta se njima de{ava. Ja sam jedan od te mlade generacije i svaki dan sam zahvalan Bogu {to sam sa svoje 24 godine obi{ao i vidio dosta toga. Na albumu „Nude mi“ }e se na}i jos jedan mladi reper kome `elim da pomognem i da ga pribli`im svojoj publici.? Kritikuju li te? . Kako te publika tako prihva}a jer si do sada vi{e puta tamo pjevao? .. Od koga ima{ najve}u podr{ku? Razumije li te porodica? . njega kada gledate i slu{ate morate da se smijete. Moji najbli`i imaju puno povjerenje u mene a to ne mo`e sru{iti neka slika u novinama ili na TV.. penziju.

februar/velja~a 2011. .8 10.

u njenom stilu te }e za 15-ak dana snimiti i spot u dogovoru sa Halidom u nekoj od egzoti~nh zemalja.kazala nam je Viki dodav{i da je singl „Al’ ko to zna“ radio Braja. po svemu sude}i. Naime. na}i i na novom Halidovom D`. pa i vi{e od toga. Dugo najavljivani duet i jedna singl pjesma sa kompilacijom njenih evergrina i pjesama koje ve} dugo `ive u narodu. M. Kumstvo za 30-godi{nje prijateljstvo Nihad {i{ao Armana Duri}a Bio sam po~astvovan kada mi je Midin i Jasnin sin Armin rekao da `eli da mu ba{ ja budem kum djetetu gu [efiku. unuka Jasne i Mide. Nihad je kumovao Armana.Duet sa Halidom Be{li}em ra|en godinu dana voj najnoviji album jedna od najpopularnijih srbijanskih pjeva~ica Viki Miljkovi} je zavr{ila. D`. bez obzira koliko ih on do sada ima.rekao je Nihad a istog mi{ljena je bio i poznati harmonika{ Mido Duri} koji je rekao da prijatelja ~ovjek ne mo`e imati puno i da mu je drago da je njegov sin prepoznao najboljeg prijatelja njihove porodice. .Neobi~no sam bio obradovan i polaskan kada mi je Midin i Jasnin sin Armin rekao da `eli da mu ja budem kum djetetu. zasviralo se i zapjevalo. Nije da je hvala. bi}e objedinjene na nosa~u zvuka koji }e izdati „Grand“. Viki ka`e da joj je bila `ivotna `elja snimiti duet sa Halidom. Nihad sa suprugom [efikom: Arman je {i{anje stoi~ki podnio Emotivni zagrljaj Armanovi roditelji sa novope~enim kumom 10. dok je melodija otkupljena. Naravno aran`man i ovog puta potpisuje Ta{ke i sve je ra|eno u studiju Vlade Negovanovi}a. muzika Geronimo i Ta{ke koji je radio i aran`man. kao i njihova uz njega i njegovu supruno. februar/velja~a 2011. a mo`da to bude i Bosna koju voli. gotovo godinu dana. Pjesme su. Mislim da su nam se glasovi fantasti~no spojili. ali pjesma je sjajna . dodala je Viki. Pjesma nosi naziv „Pravim te od zvjezdica“ do finalnog proizvoda mjenjala je u nekoliko navrata i dio melodije i dio teksta. Me|u predstavnicima estrade poznato da su ove dvije porodice ku}ni prijatelji i gotovo da su kao rodbina jer su. oboje su zadovoljni. kako smo ~uli. pored toliko rodbine i prijatelja koliko oni kao moji dragi prijatelji imaju. Tandem Viki i Halid htjeli su da to bude jedan od njegovih najboljih dueta i. M. albumu. ^ovjek ima du{u dok pjeva. Bilo nam je uistinu krasno. Duet }e se. Sve u svemu bio sam prijatno iznena|en i lijepo se proveo . snimila bih s njim duet i da nije po- Viki i Halid: Be{li} je bio moja `ivotna `elja pularan ovoliko jer mi se na~in njegove interpretacije najvi{e dopada. pa i aran`man. H. Duet sa Halidom Viki Miljkovi} kona~no zavr{ila dugo najavljivani CD S Pjesma nosi naziv „Pravim te od zvjezdica“ do finalnog proizvoda mjenjala je u nekoliko navrata i dio melodije i dio teksta. . pa i aran`man Be{li}em ekipa je radila studiozno. a bogami i zaigralo. njegova djeca rasla uz tu porodicu. ka`e Nihad.To je moj najdra`i pjeva~. a ekipu su sa~injavali: tekst Marina Tucakovi}. Kod njih se uvijek okuplja veliki broj ljudi sa estrade jer su prije svega gostoprimljivi i uvijek spremni pomo}i. To }e se jo{ jednom pokazati i u ovoj pjesmi. 9 . H. tako da sam se osje}ao ba{ lijepo i po~astvovaTridesetogodi{nje prijateljstvo izme|u porodica Nihada Alibegovi}a i Mide Duri}a nedavno je „krunisano“ kumstvom.

M. Bo`e sva{ta! U prvi mah sam se stvarno iznervirao. ja sam odmahivala rukom. Bone{taj „Milenijum“. Zak: Najuspje{nija Denijeva verzija Elektra 10 10 februar/velja~a 2011. Pro{li put su bili nemilosrdniji. i zaista je tako. nagla{avaju}i kako jedva ~eka da ga ugrade. brojne publike priveli Bobana.. ali ne}e im uspjeti . pa „Kao metak“ a ja ka`em .hvali se Natalija. Onda se pojavilo „Crno me~e“. i da ga je policija „digla“ sa nastupa iz kluba Nacht Lieve u Tirolu.. Iako je prva obradila pjesmu Petrosa Imbriosa. ono ako se sje}a{ kad sam se navodno predozirao i umro. Ali. njen suprug sretan je {to mu se `ena sa Farme vratila u zagrljaj te joj ispunjava sve `elje..Ma to stvarno nema veze sa stvarno{}u. Da su mi bar prika~ili „mu{ku“ smrt. Najve}i uspjeh do`ivjela je Denijeva obrada u ~ijoj izvedbi pjesma nosi naziv „Crno me~e“. „Crno me~e“ i „Kao metak“ Sani i Natalija: Do~ekao je u zagrljaj Nakon afere koju je Natalija iz grupe „Trik Fx“ imala na Farmi sa Banetom Jovanovi}em javnost je sa nestrpljenjem i{~ekivala rasplet radnje.Pa dobro je. Posljednja je bila . Z. Rekao mi je da se spremim za {oping. kad po {tampi krenu ovakve vijesti zna~i da si uspio. Ne znam {ta mi je tada te`e palo. U njenoj izvedbi pjesma nosi naziv „Milenijum“. me|utim. Kad god sam napravio ne{to dobro nastojali su me ili ubiti ili „staviti pod klju~“ ali ne}e im uspjeti. Upravo tom pjesmom mladi Crnogorac je skrenuo pa`nju na sebe. ni zbog mene ni zbog mojih fanova koji to ~itaju a ponajvi{e zbog moje porodice. da si dostigao vrh. . zatim mladi crnogorski pjeva~ Deni Bone{taj.Meni je ta pjesma trebala da popuni album. a ja sam mislila da idemo da kupimo garderobu. Tragom ove informacije pozvali smo pjeva~a koji nam ka`e: .vidi stvarno! Meni je sjajno {to sve troje imamo tu istu muziku . Pjesmu gr~kog pjeva~a Petrosa Imbriosa pod nazivom „Rossiki Rouleta“ prvo je „klepila“ Ivana Elektra. to {to sam umro ili na~in na koji sam umro. ne{to kao.Dugo ve} `elim |akuzi i priznajem da je moj mu` Sani kupio Nataliji |akuzi od njenih para jo{ jednom pokazao da je divan. jednu te istu pjesmu. BEGOVI] Lako je glumiti had`iju Istu pjesmu Petrosa Imbriosa ukrali Elektra.iskrena je Ivana. da bi ne{to kasnije zavr{ila i na albumu hrvatskog pjeva~a Ivana Zaka. koji je i preno}io u pritvoru. Osje}am da je ovo moja godina i da moje vrijeme tek dolazi. lako je Saniju izigravati had`iju kada joj poklone kupuje njenim novcem kojeg je donijela sa „Farme“. Navodno samo {to se Boban latio mikrofona upali su specijalci na o~evid Boban Rajovi} na glasine da je uhap{en Boban repuje Iako je album tek ugledao svjetlo dana Boban ponovo ulazi u studio. svidjela mi se ideja ovih talentiranih momaka i jedva ~ekam da je snimimo . sama sam uradila tekst i dok su mi ljudi govorili ima{ hit. Mada kasnije su me prijatelji i saradnici malo smirili. kupio mi je |akuzi! .. S. . a krajnji rezultat te popularnosti je bio poziv za u~estvovanje u popularnom rialiti programu „Dvor“.kazao je pjeva~ ro{le sedmice u nekim srbijanskim medijima osvanula je vijest da je crnogorski pjeva~ Boban Rajovi} uhap{en u Austriji. da ne ka`emo ukrala. S. Ovoga puta sa vrsnim reperima koji se „kriju“ pod imenom „Big time“ gdje }e snimiti remix pjesme „Jedan je `ivot. I oni do`ive stres dok uspiju do}i do mene. dok je sa `enom vodio ljubav strefio ga infarkt i sli~no. Sani. Ivana nije ljuta {to je Denijeva verzija uspje{nija od njene. {to ne promovi{e{ „Milenijum“. a ne predozirao se . nije mi svejedno. ovaj put su me samo uhapsili.Boban: ^uj predozirao se? Rajovi}: @elim mu{ku smrt Radije bih umro u krevetu dok vodim ljubav P Kad god sam napravio ne{to dobro nastojali su me ili ubiti ili „staviti pod klju~“.rekao je Boban.|akuzi.. . B. Ivana nije ljuta {to je Denijeva verzija uspje{nija Pro{la 2010.Iako jo{ nisam dobro promovisao originalnu verziju pjesme. . Ka`u. godina ostat }e upam}ena po ~injenici da su ~ak tri pjeva~a obradila. ^uj usred koncerta me uhapsili. Bone{taj i Zak Iako je prva obradila pjesmu.{aljivo }e Boban koji nastavlja: . dok ih pozovem i objasnim im oni polude od brige.

ka`e pjeva~ Mirzina imaju gotovo istu melodiju. posebno nakon {to je objavio novu pjesmu. pjesmama. Ono {to je posebno zanimljivo kada je u pitanju ta pjesma jeste da se prije nego {to je ona u „Grandu“ premijerno otpjevala pjesmu. Kada je on spomenutu kompoziciju „lansirao“ u mo ~etiri dana na nekoliko internet portala preslu{ana je oko 5.000 puta. A. Brojna su gostovanja koja ga o~ekuju po bh. Sa. organizovati promociju svog novog albuma {to }e biti prilika i za predstavljanje novih spotoA. optu`i da sam ja nekog pokrao . . Ono {to je posebno zanimljivo jeste da Osman u posljednje vrijeme. da odmah razrije{imo dilemu: to nije ni moja ni Janina pjesma. Sa. Ina~e. Njegova pjesma „Ti me ubija{„ uveliko se tra`i u programu brojnih radiostanica.kategori~an je Osman Ha`i}. je jo{ u oktobru pro{le godine snimio pjesmu pod nazivom „Ti me ubija{„. ali bez uspjeha. gradovima ali i {irom inostranstva. O uvijek razmi{ljam ho}u li je uvrstiti na taj album pri~a nam Had`i}. ne daj Bo`e. a poslije i u Banja Luci.Pjesma je dobra ali jo{ Had`i}: Promocije u Sarajevu i Banja Luci Osman Had`i} zavr{ava miksanje novih pjesama sman Had`i} je definitivno odlu~io da mnogima doka`e kako se sa toliko godina estradnog sta`a mora napraviti album o kojem }e se dugo pri~ati. mladi folk pjeva~ Mirza Omerovi} u studiju „Hazard“ u Bugojnu. Zna~i. a pored turske postoji i bugarska verzija sa naslovom „Za pari“. ali je ~injenica da sam je snimio prije nje . Za saNedavno je popularna srbijanska pjeva~ica Jana Todorovi} objavila svoj novi CD. .ka`e poznati pjeva~ .Ba{ kao {to sam i ranije pri~ao za va{ magazin. druga~ije. Vi{e puta smo do zaklju~ivanja ovog teksta poku{ali uspostaviti kontakt sa Janom. Ovo ka`em iz razloga da se sutra ne bi na{ao neko ili mo`da Jana pa da me. ali zaista nije ta~no da sam predlagao Marini. . novi CD objavljujem svake dvije godine.^uo sam za tu pri~u. Sve su fantasti~ne i siguran sam da }e publika u`ivati . Vi{e sre}e smo imali kada smo pozvali Omerovi}a. On nam je rekao kako se iznenadio kada je u programu „Grand produkcije“ ~uo Janinu pjesmu koja je gotovo ista kao njegova. ima puno vi{e posla nego ranijih godina. Sada sam puno zadovoljniji kako ponu|enim. Nisam pokrao Janu. ali ni jednom drugom saradniku. a onda se pojavila i ve} navedena u interpretaciji Jane Todorovi}. da napi{e jednu takvu pjesmu koju bi snimio . da odmah razrije{imo dilemu: to nije ni moja ni Janina pjesma. opravdava njegove ranije najave da }e to biti jedan od najboljih njegovih albuma. da napi{e jednu takvu pjesmu koju bi snimio sa Cecom. ostao sam vjeran staroj ekipi koja mi radi na pjesmama. orginalnije. va. Naime. ~ak sam prije nje objavio pjesmu! Zna~i.. U studiju zavr{ava miksanje novih pjesama. tako i odabranim. ali zaista nije ta~no da sam predlagao Marini. a. 11 .pri~a nam popularni Kraji{nik. krenule su pri~e ko je koga tu zapravo pokrao?! ^injenica je da i Janina i 10.Za{to bih molio Cecu da snimi duet sa mnom? ^uo sam za tu pri~u. februar/velja~a 2011. ve} je dio posu|en od turskih kompozitora. Mirza Omerovi} o aferi „Ti me ubija{“ Omerovi}: Pjesmu snimio u „Hazardu“ eter. dio teksta je izmijenjen tako da je prosto nemogu}e uo~iti veliku sli~nost. On jo{ uvijek nije siguran da li }e na kraju na albumu objaviti duet koji je ve} snimio sa jednom poznatom bugarskom pjeva~icom. ali je ~injenica da sam je snimio prije Jane. Za{to bih ja nekog molio ili nudio saradnju? Takava reklama meni nije potrebna . Demantuje pri~e da je „vrbovao“ Marinu Tucakovi} da napi{e jednu pjesmu za njega i Cecu koju bi ona (Marina op. ve} je dio posu|en od turskih kompozitora. a singlom „Dugme bez kaputa“ koja se u posljednje vrijeme uveliko emituje na brojnim radiostanicama. pojavila ista melodija ali u numeri drugog autora i druga~ijeg naziva.Ja sam pjesmu „Ti me ubija{„ snimio jo{ u oktobru pro{le godine i nedavno sam je pustio kao singl odsnosno najavu CDa kojeg pripremam. ali ni jednom drugom saradniku.) ponudila srbijanskoj pjeva~ici.prokomentarisao je Omerovi}. samim tim i snimljenim. mislim da ne treba pretjerivati jer je to sasvim dovoljno vremena da se publici mo`e ponuditi usitinu ne{to novo.. On }e uskoro u Sarajevu. nalazi i pjesma pod nazivom „Jana dva“. Na njemu se. Takav je gotovo cijeli album. izme|u ostalih. Tu pjesmu u orginalu izvodi turski interpretator Babutsa.

po~elo se {pekulisati kako je ovo iscenirana pri~a koja dolazi direktno od pjeva~ice jbli`i. samo za ljubav tra`im nekoga s kim }u je dijeliti. Ovih dana. Sad `elim da se posvetim karijeri. „Turbulentna“ Ana Nikoli} Indy za „Express“ Nema prave osobe za mene Imate li trenutno de~ka? . Neko je vjerovatno iskoristio moje odsustvo iz ruci U po zemlje da izmisli tovala pri~e deman takvu stvar. a ona ga. popularnoj pjeva~ici smo poslali SMS poruku u kojoj smo joj ~estitali na prinovi te pitali kako je sve pro{lo. Mnogi njeni prijatelji su se iznenadili kad su ~uli da se porodila. Evo.Samo mi jo{ to fali. No. Severina ka`e da voli zvijezde koje posr}u jer je to dokaz da iza svakog velikog uspjeha stoji patnja koju suzbijaju. uskoro po~injem kampanju za nove pjesme. Ne mogu tek tako da sakrijem stomak. obavio u jednom porodili{tu u Be~u. Otac je navodno jedan srpski biznismen s dugogodi{njim sta`om u austrijskoj prijestolnici. No. Porod se. jer nisu ni znali da je bila u blagoslovenom stanju. ka`u neki.Ne. . M. a pored hitova s novog albuma Mafija kafe. iznenadila je javnost.Ne radim to namjerno.februar/velja~a 2011. Razlog njenog preseljenja bila je trudno}a. Ipak. bila bih mnogo ma{tovitija od vas novinara. prvo treba da ima de~ka. Kako bih sve ovo vrijeme uspjela da sakrijem trudno}u. D`. za koju su znali samo njeni na- Mlada za trudno}u Ana: Mo}ni mu{karci ne stoje iza mene Indy: ^ak sam i smr{ala . Zbog ~ega uvijek nalazite momke `eljne medijskog eksponiranja? . Toliko je dobro trudno}u krila od svih! kazao je izvor tih srbijanskih novina.^ak je izmi{ljeno i da sam dobila sina!? Dokle ide ljudska ma{ta! Ja jesam posljednja tri mjeseca najvi{e vremena provodila u Be~u. nije lo{e ustalasati u~malu situaciju ponekim skandalom. poput onog kada je zbog vo`nje u pijanom stanju uhap{ena. Kada bih konstruisala svoj medijski `ivot. . ali to je bilo zbog brojnih nastupa i obaveza. posebno njene kolege koji nisu ni znali da je u drugom stanju.Za svoj uspjeh sama sam zaslu`na i nije mi do{ao preko no}i. pa }e tada ljudi vidjeti da sam ~ak i smr{ala . otkako u svoje tijelo unosim isklju~ivo vodu i vitaminske napitke. . pa da umjesto Lindzi Lohan postanem srpska Ejmi Vajnhaus. ~im sam se otrijeznila. potpuno se posvetila poslu i provodu. Nisam se porodila i nije mi jasno ko izmi{lja i plasira te pri~e. Trenutno spremam dva singla i time sam preokupirana.To je obi~na izmi{ljotina.Indy posljednjih {est mjeseci `ivi u Be~u. Jeste li se psihi~ki oporavili od hap{enja? . Tekst iz Kurira u kojem je objavljena vijest La` je da sam se porodila! No. Kako ste se osje}ali kada ste se poljubile? . Nakon raskida sa biznismenom Daliborom Mati}em.Zato {to nikada nisam svjesna te njihove osobine i u svaku vezu ulazim srcem. D`. {okirana pjeva~ica je kazala: .Ma kakva trudno}a. tako da o trudno}i i djeci zasad ne razmi{ljam. bar tako tvrdi. Sve u `ivotu mogu sama. imala sam nastupe. po~elo se {pekulisati kako je ovo iscenirana pri~a koja dolazi direktno od pjeva~ice. Indy je na na{u poruku odmah odgovorila te napisala: . samo nekoliko dana kasnije nakon {to je ova vijest „uzdrmala“ region.Samo prema samoj sebi. nastavila je ona. Ina~e. Jo{ sam mlada. bilo potrebno malo vi{e medijske pozornosti.To je bio poljubac na blic i mislim da smo opet nas dvije pomjerile granice doma}eg {ou-biznisa iako nismo otkrile toplu vodu jer su Madona i Britni Spirs to u~inile jo{ prije osam godina na dodjeli MTV nagrada. Vrije|a me kada me oni netalentovani osporavaju i tvrde da su za moje pobjede zaslu`ni mo}ni mu{karci.Samo mi jo{ fali da koristim drogu P JK i ja smo poljupcem ustalasali u~malu situaciju @ene me nikada nisu privla~ile Poslije zatvora vi{e ne pijem op pjeva~ica Ana Nikoli} iza sebe je ostavila veoma turbulentnu godinu. ljudi su me vidjeli.rekla je Indy. to nije istina! Kada smo je obavijestili da je ta vijest „uzdrmala“ cijeli regiona. kako je i sama rekla. po~inje promocija njenih novih pjesama te joj je. javnost je uzburkavala i skandakloznim doga|ajima iz svog privatnog `ivota. Poljupcem sa Jelenom Karleu{om raspalili ste ma{tu mnogim mu{karcima. jo{ uvijek nema. za 20 dana po~injem da promovi{em nove pjesme. Ali vi to radite jednom mjese~no? . vi{e ne pijem i sve ~e{}e dobijam komplimente na ra~un fizi~kog izgleda. Da li ste ikada koristili opijate? .Jesam. te kako se majka i sin snalaze u ovoj novoj ulozi. samo nekoliko dana kasnije. Da bi zatrudnila. Nikada me nije {titio nijedan mo}nik i ve}ina mu{karaca s kojim sam bila proslavila se upravo po vezi sa mnom. HASOVI]-MIRVI] Medijska pozornost 12 10. kako je objavio Kurir prije nekoliko dana. kako bi provjerili istinitost ovih navoda. K ada je osvanula vijest da je pjeva~ica Indira Aradinovi} Indy rodila sina. a prava osoba se jo{ nije pojavila. H. gradu u kojem `ivi i otac djeteta. ima vremena za to. ~ije ime ona krije od javnosti. Jeste li ikada osjetili seksualnu privla~nost prema `enama? . Za sve ostale `ene sam strejt. Tek kasnije shvatim da su neki od njih zloupotrijebili moja osje}anja.

Volio bih to da uradim i napisa}u je. ako me istro{enost ili kap ne odnesu. M. za{to ne bi. Ne pada mi napamet da se pojavim na Pinku Daleko od velegradske gu`ve. U ovom pitomom selu.. ali bilo je i te`ih. D`. u kojem je moja baka sadila pamuk. Jer. Sutradan nas je pozvao Karajkovi}.Ne `alim. ra|aju se moje pjesme. Zoran Kalezi} ka`e da je na{ao spokojstvo i nadahnu}e. Posjetite na{u web stranicu pa }ete se uvjeriti da je tamo navedena cijena ulaznice . Zna~i. I opet smo mu pojasniKalezi}: Umjetnika ne mo`ete u{utkati li da smo kao potvrdu onog {to smo objavili prilo`ili i plakate na kojima nigdje nije napisano da je cijena ulaznice 15 eura kako on tvrdi. pa sam po`elio da tim zvukom obojim moje pjesme. A.Nisam umoran. Prije mnogo godina ljudi u selu su me odbacili kada sam zapjevao italijansku kanconu koju su oni zvali okupatorskom pjesmom. Znate. Dok hrani ptice koje jedu iz njegovih ruku iz du{e mu izviru stihovi. on je pojasnio: . Sasvim drugo je cijena ulaznice. Nemam u du{i osvetoljubivosti. 13 10. ali to svakako ne zna~i da ja pjevam za taj novac . Volio bih kada bi me kolege razumjele. spomenuli stvarnu cijenu ulaznice. To je pretpostavljam neka gre{ka. ve} samo jedan euro {to mo`e smatrati svojom. u miru porodi~ne ku}e u crnogorskom selu Kosova Luga. Ra|aju se nove pjesme o ljubavi. I on se pitao za{to smo to objavili. Zapr- avo. .. Jesu te{ka vremena. . da je kojim slu~ajem bilo nagla{eno na reklamnim posterima. a ne na{om gre{kom.Ne znam zbog ~ega nije navedeno kolika je zaista cijena ulaznice. kod nas Crnogoraca je velika ~ast kada vas neko postavi za nekog predsjednika. a ja sam donio zvuk novih pjesama. vlasnik agencije „Karajkovi} Music“ iz Duzburga koji je i organizator tih koncerata. Odavde sam sa 16 godina oti{ao u svijet. Grehota je da mi umjetnici jadikujemo dok ljudi djeci nemaju ni hljeb da kupe.. februar/velja~a 2011. To je pretpostavljam Za Huletov nastup u Njema~koj ulaznica 15 eura U Ne znam zbog ~ega nije navedeno kolika je cijena ulaznice. . drugujem sa pticama.. a koliko pi}a.ka`e Karajkovi}. Amerika je kolijevka d`eza i bluza. prvi Hule je bio zate~en. . ali {ta }u ja tamo? Ja volim ovaj narod i upravo zbog toga svjesno se odri~em pojavljivanja na nekim mjestima. bez obzira {ta gosti pili.Organizator naglasio cijenu pi}a. Kada smo im objasnili da je takav tekst objavljen samo zbog toga {to je ispod fotografija pjeva~a na plakatama uz adresu gdje se odr`ava koncert pisalo samo jedan euro.Ta cijena od jedan euro koja je na plakatama va`i samo za cijenu pi}a koje Hule: Brojna gostovanja }e se slu`iti te ve~eri i koje na tom partiju. Da li biste se pojavili na RTV Pink ako bi vas pozvali? Zoran Kalezi} ipak ne pra{ta Prija li vam `ivot u selu poslije decenija provedenih u velikim gradovima? . Rekoh vam.Davno su oni mene precrtali. Onda sam i ja postao predsjednik Udru`enja estradnih umetnika i tek tada sam shvatio koliko pr- @alite li za tim vremenima? edsjednik zavisi od onih koji su oko njega. ratovao bez vojske. Sa. Kada smo gospodinu Reufu pojasnili kako njegov problem ne bi trebao biti za{to je ne{to objavljeno ve} da je on mo`da napravio gre{ku pa na plakatama nije nazna~io kolikmo je cijena ulaznice. a ona je za taj Huletov nastup 15 eura. ali umjetnika nije mogu}e u{utkati.Kako da ne. neko ode u Ameriku pa do- Da li ste se umorili od borbe sa vjetrenja~ama? veze kadilak. Provjerit }u sa organizatorom za{to su postavljene takve reklame . Znate. H. ovdje Kada }ete napisati knjigu o svim burama i olujama koje ste pro{li u `ivotu i na estradi? . Hule ne pjeva za jedan euro ve} je cijena ulaznice puno ve}a. . Uvijek sam ~eznuo za ljubavlju ovih ljudi i sretan sam {to kona~no vidim ljubav i po{tovanje u njihovim pogledima. sam nadahnutiji no igdje. ~e`nji. zaboravio ulaz pretpro{lom broju „Expressa“ objavili smo tekst pod naslovom „Hule u Njema~koj pjeva za samo jedan euro!“. Ja sam pucao bez municije. nije ni bitno koliki je honorar ali me je neko trebao kontaktir- ati. samo ne}u da kukam... ko{ta po toj cijeni. hranim se pogledima ljudi koji me okru`uju.u vrlo korektnom razgovoru nam je rekao Hule. ali i Reuf Karajkovi}. nemirima. ovdje me hvataju najve}e tuge i preplavljuju najve}e radosti. prognati. Kao izvor nam je poslu`io plakat kojim se reklamira nastup Husnije Me{alji}a Huleta i Zlate Avdi}.ka`e Hule Reklamni posteri govore vi{e od rije~i neka gre{ka. Ja sam tr~ao da pred Tita bacim cvije}e i od predsjednika sam o~ekivao da me {titi. Nakon 15-tak dana pozvao nas je spomenuti pjeva~. ali to svakako ne zna~i da ja pjevam za taj novac.

februar/velja~a 2011. na koncu. HASOVI]-MIRVI] O. I dok boravi u ovom Kalendarska zima . B. u blizini Straduna. on godinama egzistira na tom prostoru i. ali ime svog partnera ne `eli otkrivati. Ka`u. M. Naravno.Ljudi. [uki je svoju karijeru i zapo~eo u Dubrovniku. S. . i „pogodio“ nekoliko svadbi u Ana: Brak je ozbiljna stvar. ~ini mi se s dobrim razlogom. A da je ovo pojavljivanje imalo velikog odjeka govori i podatak da je [uki. ispunjena sam i ostvarena. Ipak. da li su. a polazi joj za rukom da je nekako sakrije od o~iju javnosti. ali ipak fotografije su snimljene. . D`. No. onoga ~ime se bavi. Podr{ka Dubrov~ana I. Nisu mu. i tu je najva`nije prona}i mjeru. Tuzlanka Mia Ar ovih dana ponovo je u `i`i interesovanja. moj Bo`e jesi naporan kao bumbar. Ovdje }u biti do kraja februara. i umije. drugi faktor koji uti~e za njen odli~an izgled je ljubav. Mija ne voli da je ometaju dok jede.Podvrgla sam se minimalnim korekcijama. mada voli da se slika i iza|e u novinama. tako da ne `elim „fasovati“ prehladu . . uvijek kao autonomno bi}e koje po{tuje i svoje i partnerove potrebe. Kao i u svemu drugom. Iako je jedno vrijeme bila potpuno nestala sa lica zemlje. ka`e. Ka`e. {armom. glasa. mo`da.Paparazzo Bra}a Planjanin na „Dubrova~kom karnevalu“ Mia Ar: Prestani kada sam ti rekla Mia Ar prijetila J fotoreporteru Pustite me dok zavr{im pa me onda slikajte i dan i no} . ali isto tako ne krije da je imala i neke estetske zahvate na sebi. mada se mnogi pitaju. no kako bi je ispo{tovao.Vrijeme je fantasti~no. ka`e. Naravno. sretno je zaljubljena. [uki gostuje po onda{njim elektronskim medijima. volim i po{tujem sebe i odgovorno se odnosim prema svom duhu u tijelu. je [uki Planjanin koji je i ove godine. njih dvojica samo se smje{kaju na ove. I dalje je kalendarska zima. Tako je prije nekoliko dana napala fotoreportera koji ju je poku{ao uslikati dok ve~era. ovo prve svadbe.Presretan sam {to sam dobio poziv koji sam vrlo rado prihvatio. sve je okrenula na {alu. fotoreporter je odradio svoj posao.Ne volim da se zari~em. odmah. Naprosto. tako da i ne ~udi podatak da je upravo on taj koji je pozvan da uveli~a karneval koji se de{ava u Pilama. na poziv turisti~ke zajednice. za{to [uki i njegov brat Bajro ne nastupaju zajedno. a razvod ozbiljniji . ne mogu ni na {ta da se po`alim. razvod jo{ ozbiljnija Ana Bekuta ne `eli po drugi put stati na „ludi kamen“ Ljubav i majka priroda su najve}i „krivci“ za njen savr{en izgled.ka`e Ana.iskren je Planjanin isti~u}i kako je u Dubrovniku ovih dana izuzetno toplo te da su mnogi i otvorili sezonu kupanja. Jednostara da po drugi put stane na ludi kamen. U posljednje vrijeme naj~e{}e se mo`e sresti u restoranu „Igman“ gdje ima stalni anga`man. ne volim da se slikam dok jedem. kako reko{e „glupe“ insinuacije. .kroz smijeh je kazao Planjanin.punih usta je prozborila pjeva~ica Nije istina da [uki i Bajro ne govore Cijeli februar pjevaju u Pilama „Pogodili“ i nekoliko svadbi u ovom prelijepom hrvatskom gradu Dubrovniku. Iako je sretno zaljubljena 14 10. Izgledat }u edan od rijetkih na{ih pjeva~a koji ima tu ~ast zapjevati na „Dubrova~kom karnevalu“. Majka me je takvu rodila. Brak je za mene veoma ozbiljna stvar. nao~ito{}u i stra{}u. ali na osnovu iskustva znam da funkcioni{em i solo i udvoje. Uistinu se ovdje de{avaju prekrasne stvari i ~ast mi je {to sam i ja dio toga. te su mnogi „skinuli kapu“ vlasniku koji je. iako pjeva~ica priznaje da je radila estetske zahteve vno. sve do po~etka marta. Pustite me dok zavr{im pa me onda slikajte i dan i no} . Za nju je. uslikao ju je i sa mikrofonom dok je radila ono {to najbolje zna D`. napravio pun pogodak {to je anga`ovao Miju.zaklju~uje pjeva~ica. Godine joj ne oduzimaju svje`inu i privla~nost. Objektivno. ka`u mnogi. Ipak. [uki i Bajro: Povratak u velikom stilu prelijepom gradu. sretna je okolnost to {to sam. vole i podr`avaju sve ove godine isklju~ivo zbog njenih pjesama. no naravno dolazit }u svake sedmice jer ne mogu biti nimalo du`e odvojen od porodice . i jo{ punih usta. Ipak. suvi{e sam ulo`ila u svoju nezavisnost na svim poljima da bih je dovodila u pitanje nekom nedovoljno izvaganom odlukom. dao svoj doprinos ovoj tradicionalnoj manifestaciji. . nagla{ava da je za njen izgled najzaslu`nija majka priroda. uvijek isti~e veliku podr{ku Dubrov~ana koja mu je bila prijeko potrebna na samom po~etku karijere. zadovoljna svojim izgledom.punih usta je prozborila pjeva~ica. no ja se ne bih igrao s tim. otkriva da ju je njen sada{nji partner osvojio spontano{}u. mislim da je za ovakav moj izgled najzaslu`nija genetika. da je k’o vino {to starija to bolja. Pored toga. ali da i pored toga ne planiDa joj godine ne mogu ni{ta svojim izgledom potvr|uje srbijanska pjeva~ica Ana Bekuta. razlozi neke nesuglasice. {to se odra`ava na moj izgled . I bez obzira na njena upozorenja. privatnost svetinja. H. Ljudi je slu{aju. Njihov veliki zajedni~ki povratak na estradu desio se upravo na ovom karnevalu u Dubrovniku gdje }e biti anga`ovani ~ak mjesec dana. duhovito{}u.

. sigurna sam. ni menad`er. Svojoj publici sam se uvijek obra}ala pjesmom pa }e i sada tako biti.Ni{ta nisam rekla. Ho}e li takvih „vru}ih“ scena biti i na novom projektu? Mila djevojka Kao i uvijek ova susretljiva i mila djevojka prihvatila je razgovor s nama i rado odgovarala na svako na{e postavljeno pitanje. prijestolnicu otvoriti salon ljepote.. iako obo`avam `ivotinje... koju ulogu u va{em `ivotu ima Alen . Mogu samo da ka`em da }e spotove raditi najbolji i da }e moja publika. Nisam htjela izdati album po svaku cijenu.Sarajevo je moj rodni grad i za mene najljep{i na svijetu... Te{ko je bilo {ta „izvu}i“ iz vas. jer se stalno naga|alo o va{im adresama boravka? . Ne `elim lagati da bih dobila naslovnicu Album nosi jednostavan naziv „Maya 2011. Pjevam tamo gdje me pozovu. ve} naprotiv bolja i vatrenija vra}a se sa novim pjesmama. Pa. . To vi znate bolje nego ja. {ta uop{te mislite o „ukra{avanju tijela“ kao i estetskim operacijama? Kad ste ve} spomenuli de~ka. i meni je `ao {to zbog ~estih putovanja nismo u mogu}nosti da pru`imo adekvatnu pa`nju i zato se nismo odlu~ili za ku}ne ljubimce. Ja sam vru}a. {alim se naravno. „Ne vjerujem tvojim usnama“. . ali {ta „smjera“ redateljska ekipa ni ja jo{ ne znam.“ Nije bitno kakve sam „korekture“ uradila lasnica hitova „\in i limunada“. Najbitnije mi je da ispo{tujem publiku koja je od samog po~etka bila uz mene i pru`im im kvalitetan album.. Meni je zaista zadovoljstvo pjevati u Sarajevu. Pa.u jeku svoje najve}e slave kao da je „propala“ u zemlju. ve} u februaru }e se na}i u prodaji.Ne `elim svoje fanove „daviti“ kojekavim glupostima..Moj rodni grad je najljep{i na svijetu Zbog ~ega Vi. Ne mogu biti objektivna. ali da li }e biti prva ili }u Sarajevo ostaviti posljednje kao {lag na tortu jo{ }emo vidjeti. ne zavisi toliko do mene. I ima li jo{ nekih „korektura“ i operativnih zahvata na va{em lijepom tijelu? Tetova`a? I. Nisam odustala od te ideje. Sa novim albumom Maya jo{ „vrelija“ Maya: Ne otkriva svoj bra~ni status V Nadamo se da ste dobili to {to ste i tra`ili. {u{ka se da vam on ba{ i nije samo de~ko. Mislite da se va{e kolege slu`e la`ima? ..ve} da ste se udali. a da bi to postigao potrebno je da radi na svom fizi~kom izgledu i naravno na nadogradnji .. Moj posao zahtjeva perfektan fizi~ki izgled i nije bitno koje su „korekture“ ura|ene. „Crno zlato“. a da li }e pro}i godina ili pet nije bitno. Je li jo{ uvijek kod vas? .Uskoro }u zaboraviti adresu. blika ~uti nove pjesme? Jo{ uvijek se ~esto komentari{e va{ spot za pjesmu „\in i limunada“. Alen mi je najve}a podr{ka .Bi}ete sigurno obavije{teni ali jo{ uvjek moj tim saradnika nije donio odluku o tome. „Miris prevare“. ali i da se sad pokazuje kao dobra ideja jer su ljudi naprosto poludjeli od `elje da je ponovo ugledaju na sceni.. i da li }e promocija albuma mo`da krenuti ba{ iz Sarajeva? . u`ivati u onome {to im ponudimo. „Koliko te ludo volim ja“. februar/velja~a 2011. Puno putujemo ali uglavnom sam na relaciji Austrija . {ta je s tim projektom? . a da li }e scene biti vru}e ili ne..To slatko stvorenje je bilo kod nas na ~uvanju. kada }e kona~no va{a pu- mi je bio da prona|em pjesme koje }e odgovarati mom senzibilitetu i koje }e se svidjeti mojim fanovima. „Kriva reka“.Sa novog albuma planiram snimiti ~etiri do {est novih spotova. „Poljubi je za mene“. a salonu }u se posvetiti u nekom narednom periodu. Podr`avam sve ono {to ~ovjeka vodi do njegovog zadovoljstva sobom i uspjeha.^ovjek da bi bio uspje{an mora da bude siguran u sebe i zadovoljan sobom. Izmi{ljati neke „zanimljive“ pri~e kako bih bila na naslovnicama.Moja najve}a podr{ka u svakom smislu. Album }e jednostavno nositi naziv „Maya 2011.BiH. Promocija }e sigurno biti. Objasnila nam je da ovaj „bjeg sa estrade“ nije bio planiran. Naravno i mom de~ku.. ro|ena Sarajka manje pjevate u svom gradu u odnosu na druga mjesta? Nemam vremena za majmuna Dok va{e kolegice ~esto kao „nove ~lanove porodice“ predstavljaju svoje ~iuvaue.momak. . ali imala sam veoma kreativan tim oko sebe.. Zato mislim da }u trajati i ne}u se „izgubiti“ u svakom smislu ove rije~i.“ i na njemu }e biti 11 novih pjesama. i mislim da }u svoju publiku iznenaditi u svakom smislu. S.Ukoliko bude sve po planu. bitno je da se mojoj publici dopada ono {to vide. ima vremena. a nadam se da }e s ovim albumom biti vi{e poziva iz Šehera te da }emo se ~e{}e vi|ati. Na radost njenih brojnih fanova Maya nije oka~ila mikrofon o klin.. suprug ili menad`er? svoje li~nosti. Pisalo se da }ete u bh. Cilj . . ma~ke i druge ku}ne ljubimce vi se nikada niste hvalili da va{ dom „usre}uje“ i majmun.Razlog zbog kojeg me nije bilo neko vrijeme je kriza na tr`istu za dobrim pjesmama. kao mnoge od njih. Da li je ta~no da ste silikonima pove}ali grudi i zadnjicu.. BEGOVI] 15 10. a vjerujem da ho}e. Gdje trenutno `ivite. [lag na tortu Kada dolazite u svoj rodni kraj..Skoncetrisala sam se na novi album.

prije 28 godina svoje plave o~i prvi put otvorila je Azra Halilovi}.Foto U svom omiljenom kutku sa igra~kama Slavljenica re`e tortu Nekad je i iza kamere U dru{tvu tranvestita Iz {kolskih klupa pri~a ilovi } Azra H gradu. al : . na nagovor roditelja upisuje ekonomsku akademiju. Nije bila sretna. februar/velja~a 2011. U`ivala je u svim {kolskim predmetima koji su imali veze sa kreativnosti. Svoj potencijal je koristila za „jazz“-ples i U @ivi sv Azra i @eljko Joksimovi} za imitaciju popularnih svjetskih pjeva~a kao {to su Michael Jackson. ali se nikad nije prona{la u tome. I dalje je sanjala isti 16 10. Azra je bila `ivo dijete. Azra se preselila u Austriju. ali i u~estvuje na svim {kol- skim priredbama. pa je jedva do~ekala da je roditelji upi{u u {kolu Hasan Kiki} kako bi tamo recitovala pjesmice pred razredom i u~estovala u {kolskom horu. a kojeg ~esto zovu i grad na devet rijeka u Sanskom Mostu. Me|utim. S njima snima demo verziju pjesme „If you want to be somebody“. Tokom godina u~enja novog jezika. koji je bio poznat po cvije}u i prirodnim ljepotama. Trznuta iz svog mladog `ivota. Niti jedna priredba u njenom rodnom gradu se nije odr`ala a da ona nije u~estvovala u njoj. kojeg je obilje`io rat i nemir u dr`avi. integrisanja i etabliranja u novi sistem dr`ave. U sedmom razredu Azra osniva `ensku grupu koju naziva „Macjam“. Jo{ kao mala voljela je pjevati pa i glumiti. Mariah Carey koji su istovremeno bili i njeni uzori. Azra nije izgubila nadu za muzikom.

Sa Djeda Mrazom

Sa medom Tedijem

oje snove
^etvrti razred Proslava ~etvrtog ro|endana

Azra sa roditeljima

Mala buca

U maminom krilu je najljep{e

san - da postane pjeva~ica, da se muzi~ki obrazuje, ali s druge strane nije `eljela rastu`iti roditelje. Me|utim, svaka posjeta svom rodnom kraju budila bi iznova strast za muzikom. I odlu~ila joj se prepustiti.

Od tada Azra u`iva u „estradnom zagrljaju“. Upisala je privatnu pop rock akademiju u Be~u, gdje su prepoznali njen talenat. Iako to nije imalo veze sa onim {to danas radi, dalo joj je vjeru da se odva`i i krene putem svojih snova. Snimila je album na maternjem jeziku i danas u`iva u plodovima koje joj on donosi. No... tu nije kraj. Karijera je tek krenula...
S. BEGOVI] U bosanskoj no{nji

Rano po~ela ~itati
10. februar/velja~a 2011.

17

Aleksi}: Peta, unikatna kolekcija

Rada dobila nagradu samo zato jer Seka nije do{la?
R
Uostalom, te navodne {pekulacije dovode u pitanje regularnost i kredibilitet ~itave manifestacije, samim tim i glasove publike, a publiku ne mo`ete prevariti - ka`e pjeva~ica
admila Manojlovi}, koja je na nedavnoj dodjeli „Oskara popularnosti 2010“ progla{ena za folk pjeva~icu godine, tvrdi da joj ta nagrada sa pravom pripada i da }e to potvrditi novim albumom koji }e objaviti za dva mjeseca. Atraktivna pjeva~ica poru~uje da se nikada Manojlovi}: u javnoNikoga sti ne}e nisam pojaviti pokrala sa svojim de~kom Milanom Stankovi}em, jer smatra da to nije dobro za njihovu karijeru. - Karijera i privatni `ivot su dvije odvojene stvari. Pora`avaju}e je da promovisanje privatnog `ivota bude jedini na~in da dobijete naslovnu stranu. Zbog toga mi `elimo da na{u intimu zadr`imo samo za nas, dok nam razlog za pojavljivanje u medijima nije na{a veza, ve} posao kojim se bavimo. Mislim da smo se samo jednom u javnosti pojavili zajedno i to je izazvalo brojne komentare. Na pitanje kako komentari{e {pekulacije da je nagradu za pjeva~icu godine osvojila samo zato {to folk diva Seka Aleksi} nije mogla da do|e, ona odgovara: - Od maja pro{le godine se toliko toga pisalo i pri~alo o meni da ni ja sama vi{e nisam znala kako da se borim sa tim. Pojedini mediji su prenosili svakakve pri~e koje su me na neki na~in jako povrijedile i zaboljele. U takvim situacijama sam morala sebe da za{titim, tako da to {to mi sada oduzimaju nagradu nije ni{ta ~udno. Uostalom, te navodne {pekulacije dovode u pitanje regularnost i kredibilitet ~itave manifestacije, samim tim i glasove publike, a publiku ne mo`ete preA. Sa. variti. Nikome ni{ta nisam ukrala.

Skandal nakon manifestacije „Oskar popularnosti“

Seka svoju odje}u prodaje putem web sajta
Seka Aleksi} objavila je da ovih dana vrijedno radi na novoj modnoj kolekciji, koja }e nositi naziv „Queen is bad“. Svoju petu po redu unikatnu modnu kolekciju, poznata pjeva~ica predstavit }e po~etkom ljeta. [ta }e se konkretno na}i u ponudi ostaje da vidimo, a zanimljiv je podatak da }e odje}a iz kolekcije „Kraljica je nevaljala“ biti u prodaji isklju~ivo putem Sekinog oficijalnog web sajta. A. Sa.

Nova pjeva~icina kolekcija „Queen is bad“

Ibrine avionske {ale

Odavno prepoznatljiv po vrhunskom vokalu ali i po specifi~nim {alama Ibro Selmanovi} je ponovo imao svoj {ou program na nedavnoj turneji po [vedskoj. Jedan od muzi~ara koji su Ibru pratili na turneji ostao je zate~en kada je na svoje obrazlo`enje da je „danas te{ko biti iskren“ ~uo Ibrin komentar da „svakom ka`e ono {to misli direktno u o~i iza

Zaustavite turbulenciju i ugasite motore, ne mogu da spavam

Selmanovi}: [ala je veoma ozbiljna stvar

le|a“. Ibrino ozbiljno lice nije dozvoljavalo bilo kakav komentar i tek kada se po~eo smijati i muzi~ar je uspio shvatiti da je rije~ o {ali. U povratku u avionu nastavio se „program“ svojstven samo Selmanovi}u. - [ala je veoma ozbiljna stvar. [alim se i na svoj ra~un i oni koji me poznaju znaju da je svaki moj geg bezazlen. U avionu sam imao „nezgodne“ saputnke, malo naporni ljudi koji su `eljeli znati sve o estradi, a ja „mrtav umoran“, nije mi do mene bilo. I da bi uspio da uhvatim malo sna pitao sam saputnike „da li u avionu ima Mc Donalds“, pa „da li ima dje~ija igraona“, a finale je bilo kada sam malo glasnije rekao „da zaustave turbulenciju i ugase motore jer mi smeta buka i ne mogu da spavam“. Tek tada me taj ~ovjek malo popustio i sve do Sarajeva sam spavao. Zato i ka`em da je {ala veoma ozbiljna stvar, jer da se nisam ozbiljno {alio od mog sna ne bilo ni{ta - ka`e Ibro. A. F. B.

18

10.februar/velja~a 2011.

Znam da }u se uskoro ostvariti kao majka!
Nisam pristalica `enskih dueta Ostavi adresu u redakciji „Expressa“, poslat }u ti haljinu, a ti meni i redakciji fotografiju sa mature
bar jo{ jedna nova pjesma? Voli te tvoj veliki fan iz Bosne... Bajdo. (061 337 XXX) - Dragi Bajdo, {to se ti~e novih pjesama planiram na jesen maxi singl, a u me|uvremenu mo`da pred ljeto budem snimila jedan duet sa jednim kolegom. Razmislit }u jo{. Kiss. Da li bi snimila duet sa Selmom Bajrami, Stojom ili Minom Kosti} a da je pjesma na fazon „Hajmo sestro“ koju pjevaju Ksenija Paj~in i Indira Radi}? (062 117 XXX) - Nisam pristalica `enskih dueta. Niko do sada nije napravio mega hit kada su `ene u pitanju. Prosto mora da se poklopi mnogo toga, ali mu{ko-`enski duet bih snimila samo ako sam sigurna da }e se pjesma dopasti mojoj publici. Ho}e{ li ikada snimiti neku pjesmu o majci? Divno si bi}e. Posebno mi je drago {to poma`e{ djecu bez roditelja. Nadam se da }e{ i dalje tako nastaviti. (061 910 XXX) - Nisam o tome razmi{ljala, ali ukoliko bih dobila pjesmu koja me ostavi bez daha, snimila bih je. Za koju }e{ produkcijsku ku}u izdati svoj novi album i kada planira{ da nas obraduje{ novim pjesmama? Kada planira{ nastupati u Biha}u? Almedin. (066 971 XXX) - [to se ti~e Biha}a bit }e sigurno u sklopu ljetnje turneje. Moja izdava~ka ku}a od po~etka moje karijere je „Grand“ i ostajem tamo sve dok dobro sara|ujem sa njima. Voljela bih da mi poklonite bilo {ta jer Vas zaista neizmjerno puno, puno volim! (065 152 XXX) - Nije problem, ukoliko se negdje sretnemo poklonit }u ti svoj CD. Kiss. Ako otklonite tetova`e s tijela bit }ete puno sretniji... budite sigurni u to. Poslu{ajte me. @elim Vam puno sre}e i djece! Kika! (061 468 XXX) - Draga Kiko, tetova`a imam puno, ja njih prosto obo`avam. Ne mislim da su nesretni oni koji se tetoviraju, ne vjerujem u to... Verujem samo u Boga! U svakom slu~aju hvala Vam na dobroj namjeri. ^esto puta kada me neko pita za{to se tetoviram znam da ka`em: „Ne pijem, ne pu{im, ne drogiram se, ne kradem, mogu da imam neki porok ako se to tako Tvoji fanovi. (062 572 XXX) - Ljubim sve svoje fanove!!! Ja sam Va{a vjerna obo`avateljka i voljela bih kada bih od vas dobila jednu haljinu Svaki pad i svaki let...sve je to isto. Dok postoje oni koji te vole `ivjet }e i tvoja pjesma. I ja sam izgubila bebu kao i ti, a evo danas imam dva prelijepa sina. Puno te vole tvoji fanovi. Mi smo tvoji an|eli ~uvari! (061 813 XXX) - Puno Vam hvala. Niste ni svjesni koliko mi svaka podr{ka zna~i.Ja sam optimista i veliki borac. Znam da }u se uskoro ostvariti kao majka! Da li bi mi mogla platiti popravak zuba? Jako su mi lo{i! Smatram te najboljom estradom li~no{}u! (062 913 XXX) - Jesam poznata po humanitarnim djelima, ali smatram da je ovo neko `elio da se na{ali i izmami meni osmijeh na lice. Hvala. Drago mi je {to postoji{ i {to si uspjela u `ivotu. Ti si odraz dobre, humane osobe. Veliki sam tvoj fan, rado pratim sva tvoja pose... Kiss za vas. Seko, volim te puno. Jako mi je `ao zbog gubitka tvoje bebe. Voljela bih imati ne{to od tebe za uspomenu. (06 520 XXX) - Kada se vidimo na nekom od mojih nastupa poklonit }u ti CD, sliku ili singl. Volimo te Seko. Fadil i Nijaz tvoji najbolji obo`avatelji. (062 553 XXX) - Veliki poljubac za Nijaza i Fadila. Kiss i za vas. Samo naprijed, ne obra}aj pa`nju na pojedine krmelju{e koje te ogovaraju. Ti si bila i ostaje{ na{a kraljica! (062 572 XXX) - Hvala puno, a na takve ne obra}am pa`nju, samo pro|em pored... Psi laju a karavani prolaze. Oduvijek bilo. Najbolja si srbijanska pjeva~ica. Ima{ li namjeru do}i u Fojnicu? Pohvale za izgled. Mo`e{ li mi otkriti recept kako da smr{am tako dobro? (062 398 XXX) - U Fojnicu dolazim u sklopu ljetnje turneje, vidimo se... A {to se ti~e mr{avljenja... treniram boks sa suprugom. Hvala. Da li su tvoja i Ajselina majka ro|ene sestre? (066 845 XXX) - Ne. Dalji su ro|aci koliko mi je mama objasnila. Mnogo te volim kao i sve tvoje pjesme posebno „Dva srca na zidu“. @ivim sa majkom koja nigdje ne radi i u vrlo smo te{koj finansijskoj situaciji. Za {kolu nemam skoro ni{ta, neophodno mi je sve. Osmi sam razred i vrlodobra u~enica. Po{to te puno volim... nadam se da }e{ mi nekako pomo}i. Unaprijed hvala. Volim te. (062 831 XXX) - Ja bih svima voljela da pomognem i da niko na ovom svijetu ne postoji ko nema osnovna sredstva za `ivot, ali na`alost ne mogu, nisam svemo}na. Neka ti dragi Bog podari svako dobro i obraduje milo{}u - maj~instvom. Svako dobro od srca. Amra. (061 615 XXX) - Draga Amra, mnogo ti hvala, iz ove poruke se vidi iskrenost i ~isto}a du{e. Kiss. Imam veliku `elju da te upoznam. Kada dolazi{ u

Seka Aleksi} odgovara na pitanja ~italaca

Pitajte

Enis Be{lagi} s
Pitanja {aljite do ponedjeljka 14. 02. 2011.
Pitanja {aljite SMS-om na broj

091 310-107 1
Ukucajte klju~nu rije~ EXPRESS napravite razmak i ukucajte tekst poruke. (cijena poruke za sva tri operatera je 0,35KM + PDV)

te putem e-mail adrese

express@avaz.ba.
Mostar? Da li je mogu}e da od tebe li~no dobijem tvoj DVD sa svadbe? Volim te puno. Najbolja si. Tvoja Mostarka. (063 836 XXX) - U Mostar dolazim u avgustu. Ukoliko se vidimo poklonit }u ti CD, a DVD sa svadbe ja nemam. Kako komentari{ete to da ste napunili Zeni~ku Arenu sami i sakupili 80.000 KM za lije~enje

Aleksi}

Seks prije nekoliko minuta
Kada ste zadnji put imali seks? (062 679 XXX) - Ha ha ha... prije nego {to sam po~ela odgovarati na pitanja! Kenana, a da je nedavno u Sarajevu bio jedan humanitarni koncert sa vi{e izvo|a~a i bio je lo{e posje}en. (061 776 XXX) - Ne bih ja to komentarisala. Da li je bilo lo{e i za{to je bilo lo{e? Morate da znate da ve}ina stvari zavisi od zvijezde koja odr`ava koncert ali isto tako zavisi ko organizuje koncert, koliko je cijena ulaznice i u kom periodu. Ja svoje koncerte radim sa vrhunskim profesionalcima. Kada je BIH u pitanju iza mojih koncerata stoji „Beral music“. Oni rade sve velike zvijezde, uigrani su, ozbiljni i kod njih nema propusta, ne smije da ih bude ta~nije. Rekla sam i stojim pri tome, kada je Kenan u pitanju, kada god bude trebao da se radi ve}i humanitarni koncert za njega ja sam tu. Kao {to i sami znate i u BiH ima mojih kolega koji rade takve koncerte i svaka im ~ast na tome. Ali mislim da ima jo{ par kolega kojima ni{ta ne bi falilo da se uklju~e u ovakve stvari. A. SALETOVI] 19

Sa Darom nikada nisam popila kafu
Kada si zadnji put popila kafu sa Darom Bubamarom? (062 334 XXX) - Nisam nikada.
javljivanja u emisijama, novinama... Sretna bih bila ako bih dobila neku sitnicu od tebe koja bi mi puno zna~ila. Volim te puno... Irma. (062 467 XXX) - Ono {to u ovom trenutku mogu da obe}am jeste CD, slika, autogram... Kada se sretnemo na nekim od mojih nastupa... Hvala na lijepim komplimentima. Poznaje{ li Kemala Malov~i}a, {ta misli{ o njemu i da li misli{ da }e{ trajati na estradi tako dugo kao on? (062 058 XXX) - Poznajem Kemala. Smatram da je velika zvijezda, beskrajno duhovit ~ovjek i cijenim njegov rad. A {to se ti~e trajanja na estradnom nebu... trajat }u sve dok to moji fanovi budu `eljeli. Pozdrav kraljice! Jedinstvena si! Obo`avam te! Kada }e novi materijal ili

nazvati mo`e“, a to su onda tetova`e i pomalo {oping. Znam da me ne poznaje{ ali reci mi da li me voli{? Ja tebe ~esto sanjam i svaki dan u`ivam uz tvoje prelijepe pjesme! Lejla. (062 572 XXX) - Draga Lejla, pa kako da ti ka`em da li te volim ni ne poznajem te?! Mogu da ka`em da po{tujem to {to si poslala pitanje putem SMS-a i potro{ila na to novac. Po{to si rekla da me slu{a{ i u`iva{ uz moje pjesme, zna~i da si moj fan a ja po{tujem sve ljude koji me slu{aju. [aljem ti veliki kiss. Znam da mnogi misle da je to kraj, ali ti si jaka. Zato poku{aj...za tebe novi je po~etak tvoj. Volim te kraljice. Nele. (062 572 XXX) - Nele... kissssssssssssss. Uspjela si, ali ne odustaj... ne daj se kraljice.

za maturu. Volim te. (061 656 XXX) - Mo`e, ostavi adresu u redakciji i dobit }e{ haljinu za maturu ali ukoliko obe}a{ da }e{ nam poslati sliku sa mature. Ovim putem se javljamo na{oj Sekani. @elimo ti brz oporavak i da nam {to prije do|e{ u Tuzlu i odr`i{ nastup. Vole te tvoji Tuzlaci. (062 137 XXX) - Tuzla je 22. april zakazana u klubu „Pla`a“. Vidimo

10. februar/velja~a 2011.

Tajne oko Zaima nikada i nije bilo. Sje}anja na Zaima Imamovi}a nose ponos {to smo ga imali. Snimio je za arhiv mnogo pjesama. Zaim je svirao na dvorednoj harmonici ali ga muzika i nije toliko interesovala sve do odlaska u muslimansko kulturno-umjetni~ko dru{tvo Zaim Imamovi}: Sevdalinka je Bo`iji dar P Sve tajne su u vremenu sakrivene. „Gledaj me draga“ i „Mujo kuje konja po mjesecu“. februar/velja~a 2011. Sejo i Nesko: Dobar doma}in za drage goste Emir \ulovi} jaknu „platio“ ve~erom Pjeva~ je odu{evljen idejama koje je dobio od ]orovi}a Emir \ulovi} polako po~inje pripreme oko novog albuma. ^ovjek za kojeg su svi govorili da ima du{u u glasu i da ono {to on otpjeva ne mo`e niko ponoviti. Ona ima du{u koja je nastala u narodu. maja 1945.^esto je govorio da je u Travniku proveo najljep{e godine svog `ivota. lazi u radio Sarajevo. Godinama je bio najpopularniji pjeva~ i tuma~ sevdalinke ali ga ni tada nije pratio veliki publicitet. ^ovjek ~ije se ime i danas izgovara sa po{tovanjem. .~esto je govorio Zaim. maja sa radio Sarajeva javio se tehni~ar \or|e Luki} Cigo sa rije~ima „Ovdje radio Sarajevo. ali tekstove ponu|enih uveliko analizira. Bio je i ostao legenda Sa mla|im kolegom Muhamedom Mujkanovi}em „Gajret“. godine postao i stalni ~lan `irija. ]orovi} je Emira rije sedamnaest godina. Vrijeme donosi sje}anja koja imaju i suzu i sjetu i sre}u.Sevdalinka je Bo`iji dar. a vjerujemo i ne ba{ zanemarljivog ceha. Pjeva~ev menad`er je htio platiti i jaknu. Pjeva~ nam je rekao kako je odu{evljen idejama koje je dobio od ]orovi}a. . a godinu dana nakon ro|enja dolazi u Travnik u naselje Bojna. pjeva~ ispred ~ijeg imena prisvojna zamjenica „na{„ sa ponosom stoji. U ratnom Sarajevu Zaim kao i svi stanovnici pre`ivljava ali se pjesma ne zaboravlja. Sve tajne su u vremenu sakrivene. februara ratne 1994. A. A. Svojim glasom znao je „donijeti“ atmosferu orijenta. F. osvajao nagrade. ali ^ako to nije dozvolio. . Pri~alo se tada. Bilo je za o~ekivati takvo ne{to s obzirom na ^ako i Emir: Jakna za po~etak saradnje Poznati Tuzlak mijenja stajling dio u butiku i nije {tedio na novcu. Obnovio je garderobu a sa ^akom dogovorio da on odnosno njegov brend bude zadu`en za njegov stajling na novom muzi~kom projektu. iako je ~esto govorio da nikada ne}e dirati svoju kosu. U znak dogovorene saradnje. Tog 10. Bio je i ostao legenda. godine prestalo je da kuca srce ~ovjeka ~iju je pjesmu i glas svako volio. Ko ne pamti prvu ljubav?“ Dolaskom u Sarajevo sudbina Zaimu po~inje pisati i profesionalnu pri~u. pojavio sa novom frizurom. Oni malobrojni sretnici koji su uspjeli kupiti radio-prijemnike „Kosmaj“ ili „Tesla“ mogli su ~uti prvu muzi~ku emisiju u kojoj su u~estvovali Zaim Imamovi} i Ismet Alajbegovi} [erbo. Ve} je na po~etku svoje karijere postao pjeva~ po osje}aju. Sa. Cvjetko Rihtman ga zadr`ava i upisuje u hor. a ta~no 10. BEGANOVI] 10.Pjeva~ sa du{om Sje}anje na Zaima Emir. ali i sretan {to }e sara|ivati. Zaim je tada pjevao pjesme „Konja vodim pje{ke hodim“. \ulovi} je sa svojim menad`erom pozvao ^aku na ve~eru u ilid`anski restoran „Brajlovi}“. znao je da slu{aocu do~ara romanti~na vremena koja samo u sevdalinkama postoje. Pjeva se i u vakat i u ne vakat. pri~u o kojoj nije mogao ni sanjati. Tamo ih je srda~no do~ekao Sejo Brajlovi}. ali i zbog poklona. pa tako i meni. Tih dana radio po~inje sa emitovanjem programa. \ulovi} se odu{evio garderobom koju je vi20 po~astio jaknom. bio je u~esnik festivala. Rodio se u Mrkonji} Gradu 1926. da ga je Rihtman kada je ~uo kako Zaim tiho pjeva. Narod je njen kolektivni autor . Maksimalno }e se posvetiti i garderobi pa je tako prije nekoliko dana sa svojim menad`erom Neskom Bronjom posjetio jedan od najpoznatijih sarajevskih butika ta~nije „Coton klub“ koji se nalazi na Ilid`i. Jedne no}i sa bratom i sestrom odlazi kao gledalac. U znak dobre saradnje. ~iji je vlasnik ]azim ]orovi} ^ako. Jo{ uvijek ne snima nove pjesme. mijenjala se ali je ostala izraz svega onoga {to je na{ narod na ovim prostorima kroz vijekove `ivio i osje}ao. Znao je Zaim da ta daleka vremena pribli`i da ih osjetimo i shvatimo. a ku}i se vra}a kao novi ~lan ovog renomiranog dru{tva. dugo gledao i bez rije~i upisao u hor. `ivjela. godine. ali i puno godina kasnije. Na{ Zaim Imamovi}. vlasnik spomenutog restorana. 2.“ Zbog nedostatka opreme emisije su i{le u`ivo i svaka mogu}a gre{ka se nije mogla brisati. Danas je kapitulirala Njema~ka. Odlu~io je ovaj popularni Tuzlak da u narednom periodu promijeni svoj stajling. Zaim je mnogo godina kasnije „Gradu vezira“ poklonio i pjesmu „Kolika je u Travniku Bojna“. Pjevao je manirom koji je blizak ali ipak i neuhvatljiv za pjeva~e narednih generacija. Tajne oko Zaima nikada i nije bilo.Dani djetinstva i ranog momkovanja su svakom ~ovjeku najdra`i. a od 1969. naj~e{}e na „Ilid`i“. godine Zaim do- to da se Emir prije dva mjeseca. naravno.

Pani}: Zacrvenjela se od srama 10. repertoar koji }e biti pun iznena|enja se ve} uveliko uvje`bava Romana Pani} o iskustvu u no}nom klubu Striper Steva je prislonio moju ruku na svoj penis Popeo za na{ sto i skinuo svoje tange direktno ispred mojih o~iju Romana Pani} nam otkriva da je nedavno do`ivjela neugodno iskustvo u jednom begradskom klubu. Kada bi mogao ugledati svjetlo dana? .pri~a M. Sve dame. On je pred nama izvijao svoje zmijsko tijele {to nas je zabavljalo. Nisu to jedini komentari koji su do{li od „zlih jezika“. te ve~eri. Naravno. Almir M..Taj „haus“ dio u pjesmi radio je Dragan Ivanovi} koji nije u tom „fazonu“ na{e doma}e muzike jer on i privatno slu{a stranu muziku. Va{e pjesme su autobiografske. Na „Facebooku“ fanovi Jelene Karleu{e poveli su diskusiju o tome da dio pjesme „Idemo do mene“ neodoljivo podsje}a na Karleu{in nov singl „Mu{karac koji mrzi `ene“?! . Zaista mi je bilo neugodno. Pretpostavljamo da je ova pjesma uvertira u novi CD. atraktivna opu{tena i duhovita i zadovoljstvo mu je {to je poznaje! A jo{ ve}e {to je uspio uspostaviti i profesionalnu saradnju s njom. obi~no se izdvoje neke pjesme. Svako ima pravo na svoje mi{ljenje.Sa{a: Radit }u pjesmu po pjesmu Moja i pjesma Jelene Karleu{e nemaju nikakve sli~nosti Ne znam za{to se digla pra{ina oko Nikolininog „{aputanja“ u pjesmi jer niko nikada nije rekao da }e ona pjevati. a kako smo ~uli. odlu~e do}i u Incognito. U klub je do{la u ve~ernjim satima na poziv svoje dobre prijateljice koja je slavila svoj ro|endan. iako kvalitetne. Ona je go{}a koja pjesmi daje poseban {mek. Ali na taj na~in i Sa{i stvoriti nove du{mane. Steva se popeo za na{ sto i skinuo svoje tange direktno ispred mojih o~iju. Da ne bi ostalo samo na tome.Te ve~eri ni{ta ne smije faliti. No. bit }e sarajevski klub „Incognito“ a Almir obe}ava lud provod sve do ranih jutarnjih sati. Pa. obe}avam im i lijepu zabavu koju }e pamtiti sve do narednog Valentinova . to je jedan moj mali doprinos. repertoar koji }e biti pun iznena|enja se ve} uveliko uvje`bava.Eto. sve dame ~asti sa dva pi}a zaslu`ile. zgodna. ne mogu da se odlu~im za jednu pjesmu. uveliko priprema svoj nastup za Dan zaljubljenih. . Romana.. imate dovoljno vremena da ga na lijep na~in ispromovi{ete i predstavite slu{aocima. U jednom trenutku striper Steva je pri{ao meni i moju ruku je stavio na svoj penis. uz pratnju „Tribun banda“. a ja sam ~uo Jeleninu pjesmu i zaista ne ~ujem sli~nost. koja tvoja pjesma te opisuje u potpunosti? . Mjesto dobre zabave. I vjeruje da ovom pjesmom nije kraj. februar/velja~a 2011. ne prona|u put do publike. I sam za nju ima rije~i hvale. Ali prosto. M. Kada izdate album. sve mora biti dovedeno do perfekcije kazao je na kraju Almir. a kako smo ~uli. Mo`da kada bih od svake uzeo po koju notu i stih. No. tako da su takvi komentari koje proizvode „zli jezici“ neopravdani. D`.kroz {alu je dobacio Almir M. to bi bio Sa{a Kova~evi}! S. tako da „nema pri~e“ o kopiranju. A na Nikolinino „{aputanje“ u pjesmi a ne pjevanje Sa{a ka`e: . dok druge. da }e imati jo{ nekih zajednio~kih projekata.Dobro smo se provodile dok za na{ sto nije do{ao striper kao poklon od vlasnika kluba. BEGOVI] Sa{a Kova~evi} o glasinama da „krade“ N i sam pjeva~ nije mogao naslutiti koliko }e pompe izazvati njegova pjesma „Idemo do mene“ u kojoj gostuje Nikolina Pi{ek.Hm. koje te ve~eri. Mojim prijateljicama je to bilo u`asno smije{no dok sam ja umirala od srama . Kada je singl u pitanju. To su dame kojih najvi{e i ima na mojim nastupima i Almir M.. Almir }e po~astiti sa dva pi}a.ona je samo go{}a na mojoj pjesmi zavide na dru`enju sa ovom hrvatskom ljepoticom. Z. Pored pi}a. 21 . . fe{ta }e biti potpuna. H. . to nije sve. Ka`e da je prelijepa. Njegov mu{ki ponos me je gotovo udario po licu. jer mali broj je onih mu{karaca koji mu ne Za Dan zaljubljenih u Incognitu Uz pratnju „Tribun banda“..Mislim da }u se posvetiti izdavanjem singlova.Nikada i nije najavljeno da }e Nikolina pjevati. mora ne{to da se komentari{e.. fe{ta }e biti potpuna. Iako se Nikolina u ovoj pjesmi ne mo`e pohvaliti svojim muzi~kim sposobnostima uspjela je probuditi interes kod publike..

a Hari Vare{anovi} i Josip Pejakovi} }e biti u ulozi gosta/doma}ina.“ Zamolili smo i Miroslava da prokomentari{e ovo ogromno interesovanje za njegov nastup u Sarajevu nakon toliko godina.35 KM plus PDV. ali ako me ve} pitate. Blizu je praznik `ena.. Prodajni paket. U reklamnoj kampanji organizator najavljuje jos jednog gosta pod „upitnikom“. sve one koji svojim odgovorima putem SMS-a pogode ko je tajni gost na koncertu „Ova no}. za dame ko{ta 10 KM i duplo je jeftiniji od mu{kog paketa . .@eljka Samard`i}a. kojim }e Ili} odati pomen i sje}anje na velikane bosanske muzi~ke ba{tine. koje su u zadnje vrijeme postale modni trend uglavnom za novokomponovane bogata{e. februara 2011. Pogodite tajnog gosta i dru`ite se sa Miroslavom i svim izvo|a~ima I ako ima jo{ desetak dana do 19. Nadam se da niko ne}e zamjeriti za privilegiju koju smo u~inili prema damama. velika je potra`nja za VIP ulaznicama. U ovom dijelu pratit }e ga orkestar Muzi~ke produkcije BHRT-a uz vokalnu podr{ku Omladinskog hora iz Zenice. @ene i mu{karci Organizatoru svakog trena stizu zahtjevi za kupovinom ulaznica. a {to je veoma interesantno. mart. Prema saznanjima koje ima „Express“.. godine za kada je u sarajevskoj „Zetri“zakazan koncert Miroslava Ili}a pod nazivom „Ova no}. nemam namjeru da pametujem. Poklon dobija sedam ~itlaca koji daju ta~an odgovor. Da predstoje}i koncert ima obol spektakla govori ~injenica da Miroslav na koncert dovodi veoma popularne goste „Express“ prire|uje nagradnu igru za svoje ~itaoce. u punom zna~enju te skra}enice VIP (very important persons. Cijena poruke je 0. ali to je samo za vrlo ograni~en broj zvanica koje smo mi kao organizatori obavezni da pozovemo. To nije komercijalni VIP nego po~asno . .“ Nagrada je novi CD Miroslava Ili}a „Mani me godina“ i specijalna „bek-stejd`“ narukvica koja omogu}uje pristup i dru`enje sa svim izvo|a~ima koncerta. februara Miroslav Ili}: Ne `elim da se bilo ko u Zetri osje}a manje vrijednim VIP ulaznice ne postoje Privilegija damama Dio programa posve}en velikanima bosanske muzi~ke ba{tine dijelimo prema materijalnim mogu}nostima u smislu.Ja sam ~ovjek staroga kova. Ina~e.. ulaznica sa CD-om na kojem je 21 odabrani hit Miroslava Ili}a. do 12 sati. ne `elim da se te no}i bilo ko osje}a manje vrijednim zato {to mu to d`ep ne dozvoljava. a BH-1 radio }e vr{iti direktan prijenos. Dakle. Svi koji `ele da pogode ko }e biti tajni gost koncerta treba da na broj 091 310 107 po{alju SMS sa klju~nom rije~i EXPRESS i onda ime osobe za koju smatraju da }e biti iznena|enje za Miroslava ali i sve posjetioce u Zetri. A ko }e to biti.“.. Dva orkestra Za sada se zna da }e u centralnom dijelu programa Miroslav izvesti i jedan posebno pripremani porpuri sastavljen od najpoznatijih sevdalinki. postoji VIP lo`a. u prijevodu: vrlo va`ne osobe). Program koncerta snimat }e BHT. na `ene i mu{karce..Da. Gocu Tr`an. Sugerisao je podjelu publike isklju~ivo po ne~emu {to je o~ito. u muzi~koj pratnji biti }e orkestar RTS-a pod rukovodstvom Mi{e Mijatovi}a. Miroslav nije dozvolio da publiku . Poruke {aljite do utorka. atmosfera u bh.poja{njava Faruk Drina organizator koncerta „Ova no}. februar/velja~a 2011. prijestolnici je dosegla ta~ku klju~anja. Miroslav: Dubina ne~ijeg d`epa nije mi va`na 22 10. saznat }e se na samom koncertu. 15. koje ne postoje i koje organizator uop}e nije {tampao niti stavio u promet. Sne`anu \uri{i}. februara. mjesto za zaslu`ne i zna~ajne li~nosti iz javnog kulturnog i politi~kog `ivota.. ulaznice za tribine su skuplje od ulaznica u parteru ili jo{ skuplje VIP ulaznice. 8. Menad`ment „OM cafe“ iz Banja Luke zajedno sa renomiranom firmom „Granof “ iz Sarajeva je donirao specijalnu garderobu za orkestar MP BHRT-a M. neka im to bude skromni znak pa`nje od mene i organizatora. tj. to }e biti iznena|enje i za samog Miroslava.Iznimna potra`nja za ulaznicama za koncert 19. Generalni partner koncerta je doma}i telekom operater „BH Telecom“. C. .

23 . februar/velja~a 2011.10.

H. godine da mamin izbor . vrlo rado se odazvao pozivu i nije se pokajao. . Vladalo je veliko interesovanje za ovaj nastup. Ali valjda }e ne{to biti od nas optimisti~nim tonom navodi Vesna i priznaje da je @eljka odli~no prihvatila i njena k}erka Nikolija Jovanovi}. .iskreno obja{njava pjeva~ica koja je u novoj godini sebi po`eljela put oko svijeta.iskreno obja{njava pjeva~ica automobil .Voljela bih da odem na put oko svijeta ili bar negdje daleko na dva meseca i zaista ne bih prognozirala da li }e mi se na takvom putu dogoditi vjen~anje . pa je pjevao du`e nego {to je to bilo planirano Farmer broj jedan iz pro{le sezone Milo{ Bojani} zapo~eo je svoju turneju po zemljama zapadne Evrope. A. mada mi se ~ini da ja svoje godine odli~no nosim i nikada ih nisam krila otkriva pjeva~ica koja je u romansu sa Ristovi}em uplovila ~istog srca. Vesna isti~e da nije rije~ o komadu nakita koji simbolizuje vjeridbu. ka`u. sve vrijeme je bio okru`en atraktivnim damama . . Kemala Malov~i}a. pa je Milo{ pjevao du`e nego {to je to bilo planirano. posebno `ene. . . 24 10.. Kod mene je tako. I ba{ zbog toga. M.Nikolija je sretna uvi. Jednostavno. Ina~e. Nemojte ga dodatno podmla|ivati i pisati kako je jo{ mla|i.zaplanira i da zavr{i novi klju~uje u~esnica rijaliti album. Vjerujem da je i Farma pridonijela tome. prvog mu{karca kome je otvorila srce nakon vi{egodi{njeg samovanja.. Atmosfera je. a on je od mene mla|i ~etrnaest godina. Nakon njega. D`.Nas dvoje se trudimo da odr`avamo odnos iako mene nije lako pratiti. a napominje da ne razmi{lja ni o braku.kroz smijeh ka`e legendarna pjeva~ica koja u emotivnoj idili sa @eljkom u`iva oko ~etiri mjeseca. nemojte me udavati prije vremena F Pustite da in`enjer sa neba odredi kada je i da li je vrijeme za to . zadovoljavam se ili sitnim ili megalomanskim stvarima. molim vas. pokazalo se i kod Bojani}a koji je prije samog nastupa pojeo ~ak 20 i pet }evapa.Upoznali smo se na jednoj zabavi. .smijeje se Vesna i otkriva da joj u odnosu sa @eljkom ne smeta razlika u godinama. bila super zahvaljuju}i Bojani}u koji je poznat po tome da gdje god da pjeva. Ja{ara Ahmedovskog. . A da snaga ulazi na usta. pa mi je svejedno kakve darove dobijam.Nemojte me vi novinari vjen~avati prije vremena. publika u „Grandclubu“ u Kasselu }e imati prilike u`ivati u pjesmama Halida Musli- evapi: slasni } kusni i ro{tilja U sa „Drito“ movi}a. Sa. Podmla|ujte mene. Iako se {pekuli{e kako je od Ristovi}a dobila i sudbonosni prsten. Njegov „konvoj“ zaustavio se u njema~kom gradu Kassel gdje je u „Grandclubu“ napravio fe{tu za pam}enje. Pustite da in`enjer sa neba olk zvijezda Vesna Zmijanac u novoj godini sretnija je nego ikada i to u zagrljaju svog novog izabranika @eljka Ristovi}a. februar/velja~a 2011. Kako je sa vlasnikom kluba Enesom Hajvazom dugogodi{nji prijatelj. .Zmijanac jek kada sam i ja sretna {ou-programa Survivor i naravno da joj se dopakoja tokom 2011. spremna za nove ljubavne pobjede koje su joj u potpunosti osvje`ile svakodnevicu i njenom `ivotu dale Vesna Zmijanac kona~no progovorila o vezi sa @eljkom Ristovi}em K}erka Nikolija odli~no je prihvatila maminog novog momka novi smisao. kao {to rade neki drugi mediji. imao je toliko snage da je „oborio s nogu“ ~ak i one mla|e po tri decenije od njega.Ma Milo{ je kralj! Publika ga voli. kao {to je recimo odredi kada je i da li je vrijeme za to . {timunga ne}e faliti. Milo{ se uvijek rado slika sa damama Pa {ta ako ne znam poneki tekst? Milo{ Bojani} prije nastupa u Kasselu pojeo dvadeset i pet }evapa Vladalo je veliko interesovanje za njegov nastup u „Grandclubu“.Nikada nisam previ{e pa`nje obra}ala na poklone.povjerio nam se vlasnik Hajvaz. dobra zabava se nastavila i ~etvrtog februara kada je goste zabavljao Nihad Kanti} [ike. kada nije bio na sce- Snaga ipak ulazi na usta ni.Ljudi.

H. . sve bi to bilo ok da se ne nalazimo u „sigurnom Meksiku“. koji bi uskoro trebalo da iza|e. februar/velja~a 2011. o ~emu smo ve} pisali.Tanja Savi} o pri~ama da joj je brak ugro`en N akon {to je nedavno rodila sina Maksima `ivot mlade srbijanske pjeva~ice Tanje Savi} se uveliko promijenio. odnosno otac..pri~a ponosna mama o ~arima roditeljstva.rekla je Mia. U stvari.Idem na zaslu`en odmor. za njih ne va`i ona stara „Daleko od o~iju. `eljela da rodi sina i san joj se ostvario. dvije budale se na{le da istra`uju hramove Maja i naravno zalutali kolima 50 kilometara u d`unglu. pa sam odlu~ila da napravim mali predah. Pustite nas da u`ivamo u „novom `ivotu“ a gluposti poput toga da je na{ brak u krizi ostavite za vrijeme kada mi opadne popularnost . jako smo sretni i mogu re}i da smo se i jedno i drugo lijepo sna{li u ulozi roditelja. danas akcija iz filmova.napisao je pjeva~ na svom Fejsbuk profilu Samo {to se Nikola Rokvi} vratio sa novogodi{njih nastupa po Americi.. A. Silno je. saznanje da ima ne{to svoje je prelijepo i neopisivo. jaci! 25 Nikola i Bojana zalutali u d`ungli Prisjeo im odmor u Meksiku Fotografija sa prelijepih pla`a iz Meksika Ameriku. Tako je jedan od najpopularnijih estradnih parova i kalendarsku Novu godinu do~ekao odvojeno. Sa mnom }e krenuti i moja sestra i kuma. a onda su se zajedno zaputili prema Meksiku. odnosno otac.. Fotografiju sa jedne od prelijepih pla`a mladi pjeva~ je podijelio sa prijateljima na Fejsbuku. SaA Predah u Dominikanskoj Republici Danas akcija iz filmova. Zalutali kolima 50 km u d`unglu. . Pjeva~ica }e na ovu egzoti~nu destinaciju oti}i sa sestrom i kumom. Ova Grandovka koja trenutno `ivi u Australiji. Mia na odmoru bez mu{karca Sa mnom }e krenuti i moja sestra i kuma i super }emo se provesti Mlada srbijanska pjeva~ica Mia Borisavljevi} krajem februara putuje u Dominikansku Republiku na odmor.. dvije budale se na{le da istra`uju hramove. ka`e ona. Prvo kod Bojane u Njujork. daleko od srca“.Ha-ha... a 10. Ne razumiJo{ malo pa novi povratak u civilizaciju Suprugu Du{anu ne smeta {to sam ga zapostavila zbog Maksima Ne razumijem kako neko mo`e napisati da je moj mu`. Ali sude}i po njihovim prepiskama na Fejsbuku. .. . U`ivaju u egzoti~nom odmoru. Ljubav koja je po~ela na Filipinima cvjeta i na daljinu..kroz smijeh pri~a pjeva~ica. Nikad dosadno. ve} i moj suprug smo se maksimalno posvetili sinu i normalno je da je sva p`anja usmjerena prema njemu. Jednostavno sam presretna i svima bih kao novogodi{nju `elju po`eljela da im se dogodi ne{to ovako lijepo . Nakon povratka s odmora Mia }e u}i u studio da bi zavr{ila rad na novom albumu.. ljubo- moran na svoje dijete?! Naprotiv.. . ka`e. Naravno.napisao je mladi pjeva~ na svom Fejsbuk profilu na {ta mu je pobjednik „Survajvera“ Andrej Mari~i} {aljivo odgovorio: . a Nikola se sprema da ponovo ode za otkrio je i svoje utiske: . a tamo }e boraviti petnaest dana. izvla~ili smo kola iz pijeska. Navodno. mislim da je njegovim ro|enjem `ivot dobio jednu vi{u svrhu. i ne sumnjam da }emo se super provesti . Nije vam dovoljno Filipina maniA... Dosta sam radila tokom protekle i ove godine. njen suprug Du{an Jovanovi} je postao toliko ljubomoran na pjeva~icu jer ga je dolaskom sin~i}a potpuno zanemarila.Ne samo ja. Upravo zbog toga na{la se na „meti“ nekih medija koji su posljednjih nekoliko dana objavljivali kako je Tanjin brak u krizi. a moj `ivot sada ima potpuno druga~iji smisao..Dje~ak je prelijep. Sa. M. Ina~e. sve je podredila novom i dugoo~ekivanom ~lanu porodice. ba{ kao i svaka majka. u „obe}anu zemlju“ je odletjela i njegova ljep{a polovina Bojana Barovi}. .Auuu... ljubomoran na svoje dijete?! Borisavljevi}: Poslije odmora snima nove pjesme Tanja sa Du{anom: U`ivaju u ~arima roditeljstva jem kako neko mo`e napisati da je moj mu`. D`.

. Na snimci sam vidjela kako njih dvoje vode ljubav u mojoj spava}oj sobi. Zbog svog pona{anja u saobra}aju priznaje da lo{e uti~e na svoje dijete. Podsjetimo. . pjeva~icu An|u Mari} biv{i suprug Primo` Dolni~ar je varao s njenom najboljom prijateljicom. hrvatska pjeva~ica An|a Mari} nas ne prestaje {okirati novim pikanterijama iz privatnog `ivota koje su prethodile njenom razvodu. Sama sebe iznenadim koliko psovki znam da uputim drugim voza~ima . Z. Odluku sam donijela bez pritiska s njegove strane. An|a i Primo`: Nervni slom je bio neizbje`an Moj suprug ne `eli da uklonim tetova`u tigra Zbog ljubavi prema suprugu odlu~ila sam da se prestanem baviti ovim poslom odlu~ila da se i dalje bavim poslom striptizete pri~a Sanja i dodaje da }e joj u budu}nosti glavni prioritet biti {irenje porodice. To je bio po~etak mog nervnog sloma .otkriva nam M. ali i uspje{na poslovna `ena veli sada ve} biv{a striptizeta. .Planiram imati ~etvero djece. M. Nerviraju me voza~i koji su nespretni i koji se bahato pona{aju na cesti. po kojem je i dobila umjetni~ko prezime Tigrica. u mom bra~nom krevetu odnosno u sobi i krevetu u kojem sam do tada ja spavala sa svojim suprugom. ali ne znam kako da se kontroli{em. Njena udaja je ozna~ila i kraj njene karijere egzoti~ne plesa~ice. Ustvari. pjeva~icom. Najpoznatija srbijanska striptizeta Sanja Tigrica odlu~ila je stati na ludi kamen.Moj suprug ne `eli da uklonim tetova`u tigra.pri~a Sanja. Z. @elim biti dobra supruga. Ka`e nam da je suprug psihi~ki maltretirao kako bi je natjerao da potpi{e papire za razvod. To me toliko iznervira da psujem k’o ko~ija{. tu rije~ je ~uo barem stotinu puta tokom samo nekoliko vo`nji sa mamom do obdani{ta. Sanja Marinkovi} nervozna voza~ica ako se od nevjernog supruga razvela prije nekoliko mjeseci. Plavokosa Sanja priznaje da }e zadr`ati tetova`u tigra na svojoj zadnjici. majka. Prema njenim rije~ima.pri~a An|a. Naravno. @eli da ga zauvijek zadr`im na svojoj guzi jer ga to uzbu|uje. tigar na mojoj guzi od sada }e biti rezervisan samo za o~i mog supruga .Tjerao je da gleda snimke svog seksa s ljubavnicom I Na snimci sam vidjela kako njih dvoje vode ljubav u mojoj spava}oj sobi i u mom bra~nom krevetu Marinkovi}: Ne mo`e da se kontroli{e An|a Mari} o biv{em suprugu Iznenadim se koliko psujem u autu Sanja Marinkovi} za sebe ka`e da je dobra voza~ica ali da je male stvari brzo iznerviraju zbog ~ega stalno psuje dok vozi automobil po gradu. . . . ona.Zbog ljubavi prema suprugu odlu~ila sam da se prestanem baviti ovim poslom. To je tako grozno. Z.Moje dijete je prvi put izgovorilo rije~ „kreten“ nakon {to je tu rije~ ~uo kako izgovaram dok sam ga vozila do obdani{ta. ljubavnici je napravio dijete dok je jo{ bio o`enjen M.Moj biv{i suprug me je tjerao da gledam snimke njegovog seksa sa ljubavnicom kako bih povjerovala da me vara s mojom najboljom prijateljicom Ninom. februar/velja~a 2011. Podr`ao bi me ~ak i da sam Striptizeta Sanja Tigrica se udala i povukla sa scene Tigrica: @eli ~etvero djece 26 10.

U posljednjih 13 godina promijenila sam {est stanova. ali bih voljela da ostanem u drugom sta- nju. Jednostavno. javno pokazane.pri~a Ivana. Doris Dragovi}. A to je on! Dvadeset godina se poznajemo. Muzi~ar dao glas podr{ke ekada mega popularna i van granica svoje zemlje. Nije ni poku{avala sakriti suze za „ocem nacije“ ali joj se tada zamjerilo na „pokazanim emocijama“. Sa pjesmom „@eljo moja“ 1986. .000 maraka). prvenstveno moram da ga po{tujem. Kona~no sam ispunila sve preduslove za {irenje porodice. Z. a {ta nosi no} i. B. neko ili ne. Jeste lagala o nastupu u Kotoru. od kojih 19 godina me gnjavi i davi i nagovara da se vratim muzici. Znam da i Pe|a isto razmi{lja M. Oliver je ostavio malo obja{njenje koje glasi: „Da bih nekoga podr`ao. A to je on! kazao je Mandi} u svom obrazlo`enju koja broji oko 300 ~lanova. Ali ko zna {ta nosi dan. i pjevala Suboti}u N Lagala o nastupu u Kotoru hrvatskoj manjini Mediji je prakti~no bojkotuju U Hrvatskoj i dalje zamjeraju Doris Dragovi} Oliver Mandi} uz @eljka Mitrovi}a Da bih nekoga podr`ao. 27 10. te da razmi{lja o formiranju porodice. Njene. Dugo godina sam `ivjela kao podstanar. To je i uspjeo! Ako to nekom zna~i nek’ se zahvali njemu!“ . Skupili smo dovoljno novca i sada `ivimo u vlastitom luksuzno opremljenom stanu. No. Spli}anka je postala poznata pjevanjem u grupi „More“ ali nakon hita „Hajde da se mazimo“ sredinom osamdesetih napu{ta grupu i po~inje solo karijeru. stvarno {teta.. a 1999. Na poziv Mile \ukanovi}a i primamljivim avansom od Doris: Malo mi za sri}u triba. Ono {to je naljutilo njene zemljake je demant kojim je „oborila pri~e“ o tom nastupu ali su novinari sve dokazali fotografijama. Da li je bilo tako i ko ga je trovao ostavit }emo da nadle`ni organi odarade svoje. Me|u njima nalazi se i ime poznatog muzi~ara Olivera Mandi}a. „kralja nikotina“.000 tada{njih njema~kih maraka Doris odlazi u Igalo na radni do~ek Nove godine (tada se pisalo da je ukupan anga`man iznosio nevjerovatnih 120. iskrena je ona. prvenstveno moram da ga Ve} neko vrijeme medijske stranice pune vijesti o trovanju prvog ~ovjeka RTV Pink @eljka Mitrovi}a. Sada se kona~no ukazala prilika da kupimo sebi vlastito gnijezdo . Kap koja je prelila ~a{u je njena izjava da je odr`ala nastup u Kotoru za hrvatsku manjinu i fotografije gdje „najljep{i glas Mediterana“ pjeva u krilu Stanka Suboti}a Caneta. Vjerujte. Voljela bih da ostanem u drugom stanju @eljko i Oliver: Veliki prijatelji Ivana Selakov kupila stan i otkriva Ivana Selakov je nakon 13 godina podstanarskog `ivota kupila stan u centru Beograda.. nema sre}e poslije toga. nema pjesme da se vrati i kao da je digla ruke od estrade.Plakala za Tu|manom. „kraljica torcide“. F. kao {to Doris u jednoj pjesmi pjeva „Malo mi za sri}u triba“ mo`da }e i nju ponovo obasjati sunce jer ona je kvalitet. emocije bi bile legitimne da istog dana nije dogovorila nastup u Crnoj Gori. volio to A. Za one koji ne razumiju ovakav njegov potez i za{to daje podr{ku Mitrovi}u. Iste godine umire Franjo Tu|man i Doris kao i mnoge estradne zvijezde dr`i po~asnu stra`u kraj odra predsjednika. ali lagali su mnogi. . mjesto. zanimljiv podatak je da je na Fejsbuku oformljena grupa podr{ke Mitrovi}u po{tujem. jo{ uvijek se privikavam na stan. ponos grada Dioklecijana i Svetog Duje. u Norve{koj kao predstavnik Jugoslavije na „Eurosongu“ zauzima 11. godine kao predstavnik Hrvatske u Izraelu sa „Marijom Magdalenom“ osvaja ~etvrto mjesto i postaje „ponos nacije“. .Stan smo kupili moj de~ko Pe|a i ja. 50. [teta. B. i da je odli~an muzi~ar. odavno nije aktuelna ne estradi. kako ga neki nazivaju. Mnogima nije jasno za{to se jedina ona na{la na udaru medija poslije smrti Tu|mana. Jedino njoj. Popularna pjeva~ica nam otkriva da joj je proradio maj~inski Selakov: Znam da i Pe|a isto razmi{lja instikt. i da je odli~an muzi~ar.Prinova se ne mo`e planirati. Mandi}. februar/velja~a 2011. volim.navodi u svom obrazlo`enju S. pa nikom ni{ta. Doris je od tada u nemilosti hrvatskih medija. volim.

U pitanju je Vladimir Simi}. kao i tu`bu protiv Vesne Vukeli} Vendi.objasnio je D`. Tradicija podizanja tu`bi nakon „Farme“ se nastavlja. pa je tako Zorana Pavi}. \ogani je nedavno direktno u kamere televizije Pink zaprijetila biv{em prijatelju i frizeru da prestane da pri~a o njoj. Zorana je izjavila kako ona ne stoji iza tog profila i kako ta osoba koja se potpisuje u njeno ime namjerno provoD`. u dogovoru sa svojom porodicom i advokatskim timom rije{io da podignem tu`bu protiv doti~ne gospo|ice i molim vas da po{tujete moju molbu.Mislim da je ovo ne{to {to mi je nanijelo 28 10. cira i vrije|a druge ljude. dodu{e kroz osmijeh izjavila da nema vi{e {ta da ka`e za Vendi. Stoga sam. februar/velja~a 2011. M. kao {to ste i do sad radili i da sa~ekate da sud donese svoju odluku. budu}nost i prije svega reputaciju . M.U prodaji je novi broj magazina „Azra“ takve pri~e ho}u AZRA Neko u moje ime vrije|a i provocira druge ljude Z orana Pavi} je u emisiji Ivane Balti}. „Ja to tako“ najavila novi CD. a desetak dana poslije po~etka afere on tvrdi da mu je Anabela naru{ila ugled i reputaciju i odlu~io je da protiv nje pokrene tu`bu! . Vladimir. H. Anabela: Igram samo otvoreno Anabela Bukva ex. minuli rad. Tako|e. osim da bi mogla da doda jo{ po ne{to u svojoj tu`bi. a onda bacila sumnju da je on taj koji je zaljubljen u njenog biv{eg de~ka Mladena Radulovi}a. H. Problemi Zorane Pavi} na FB Zorana: Tu`it }u i Vendi Frizer Vladimir pokrenuo tu`bu protiv pjeva~ice {ila Vladimir: Naru je ugled mi Anabela me je obilje`ila za cijeli `ivot Javno je zaprijetila biv{em prijatelju da {uti nepravdu za cijeli `ivot i na nekin na~in me „obilje`ilo“. . Smatram svako treba da odgovara za svoje postupke pogotovu ako osobe iznose neistine i na taj na~in ugro`avaju ne~iju li~nost. po{to se na dru{tvenoj mre`i Fejsbuk pojavio njen la`ni profil. Poslije ovoga nastao je pravi skandal.

i sa Zejnom. aprila u beogradskom Sava centru odr`ati koncert Najnovija „Luna“: Samo profesionalizam Mobi Dik opet na okupu . Na{ izvor tvrdi da je neke pjesme ostavio za sebe. februar/velja~a 2011. a Ana odbila Sr|ana Stani}a Sa Anon ili bez. Me|utim. a {to je va`no. koja je izja- vila da ju je ^eda maltretirao i zlostavljao. B. Ivana je pravi pogodak. koju sada niko ne spominje. a vidim da se i sla`u. Zna~i.dr`ite se za ^vorka Kona~no i ^eda ^vorak mo`e da odahne. B.. ve} }e pjeva~ platiti samo aran`man i tro{kove snimanja. Pjesme su u stilu zlatnog doba „Crvene jabuke“. koja ima pjeva~kog iskustva i koja }e se odli~no slagati sa Lidijom. {to je veoma va`no za grupu . Nakon Kikija.Od svih pjeva~ica tra`im da budu pravi profesionalci i da se pona{aju u skladu sa zahtjevima grupe. aprila u beogradskom „Sava“ centru. Tijane. Draganom Koji}em Kebom i Bobanom Rajovi}em. ali sve su prilike da je on ozbiljno odlu~io da uplovi u muzi~ki biznis i postane pravi hitmejker. Ko se ne pridr`ava tih propisa . Dinki} pi{e pjesme za D`enana Lon~arevi}a Srbijanski ministar ekonomije sve ozbiljnije na estradi. kao ljubav. O Maji se pisalo kad je bila u grupi. Ana Stani} je odbila da se pojavi na kocertu {to i ne ~udi obzirom na to da je vi{e puta izjavljivala da se stidi svojih po~etaka. Sr|an ^oli}. frontmen grupe u kome su karijeru zapo~ele Ana Stani} i Aleksandra Perovi}. grupa }e 5. Njih dvije su i po visini iste. Poslije Maje Markovi} i Jelene Kova~evi}. o`enio se a i dobio sina Stribora. od pozornica. Moram re}i. tako da jo{ nemaju ime. te da }e se uskoro i sam na}i na nekoj S. Na po~etku je to izgledalo kao spontano. D`enan tek treba da ih snimi. ^eda ^vorak opet promijenio pjeva~icu Aleksandra: Objeru~ke prihvatila poziv Ana: Stidi se svojih po~etaka Da li je Ivana nau~ila sve pjesme koje „Luna“ ima na reportoaru? Aleksandra pristala. Za ^edu ka`u da mijenja pjeva~ice kao ~arape. nema je nigdje. Naime. odli~no fizi~ki izgledaju. . na scenu.Dugo sam tragao za pjeva~icom koje je trebala da zamijeni Zejnu. . Aleksandra Perovi} je prihvatlia objeru~ke Sr|anov poziv. ali o tome nije `elio da pri~a. nedavno je odlu~io da se vrati starom zanatu i objavi singl „Mala“ ~ime je ozna~io povratak S. pa se {u{ka da je neke pjesme ostavio i za sebe te }e se uskoro i sam pojaviti na nekoj od pozornica Poznato je da je srbijanski ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla|an Dinki} imao saradnju sa nekoliko pjeva~a.Ivana je pravi pogodak Ako `elite slavu i uspjeh i uz to i da zaradite koju lovu. ministar Dinki} priprema veliko iznena|enje za publiku. pa. da{njih bendova. savetujem pjeva~ice . Prva pjeva~ica u grupi.Iako je imala malo vremena da se uklopi u rad grupe. Sr|an se ina~e ve} posljednjih nekoliko godina povukao sa estrade. pravi bosanski pop zvuk. odavno sam tragao za takvom pjeva~icom.leti iz grupe. na red je do{la Kristina ^ankovi}. Me|utim. Tako da su Lidija i Ivana ne samo prijatne za slu{anje nego i za gledanje. ako `elite slavu i uspjeh i uz to i da zaradite koju lovu. poslije saradnje sa Zoranom Kikijem Lesendri}em. Najzad sam na{ao dvadesetogodi{nju Ivanu Kruni}. sve su prilike da }e se i pop grupa Mobi Dik opet okupiti. JAK[I] Nakon u~estalih Sr|an: Kad pri~a o ponovnom mo`e okupljanju nekaTap 011. Nau~ila je sve pjesme. na spisku izvo|a~a koji }e pjevati njegove pjesme na}i }e se i jedan od najpopularnijih klupskih pjeva~a D`enan Lon~arevi}. ^eda se nije slo`io sa tim. Za razliku od nje. koju smo nedavno gledali i u rialitiju „Surviver“ odlu~io je da fanove ove grupe ponovo po~asti koncertom 5. mo`emo i mi gdje je najsvje`ija o dens grupi „Tap 011“. Z. Sli~no je i sa Kristinom. Ivana je sve uradila brzo i bez primjedbi. Ministar Dinki} ne namjerava da naplati pjesme Lon~arevi}u.. Naravno. ^eda je nastupao samo sa Lidijom. . A sada. Kebe i Bobana Dinki}: Pjesma je pravi bosanski pop zvuk Lon~arevi} 29 10.ka`e ^eda. savetujem pjeva~ice dr`ite se za ^vorka rekao nam je ^eda. Pored ovoga. Poslije odlaska iz grupe Zejne Murki}. odli~no igra. Tijanom Dap~evi}.

a iza njega je Verena Cerovina. 30 10. Emin Pe}anin. Naime. SALETOVI] Pe}anin nazdravlja. pa Marko Babi} (6. a desilo se. ^ak 9. februar/velja~a 2011.477). Cerovina po televotingu Po kona~nom broju poena. dok se Babi} smje{ka 10. Dom mladih ponovo je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Mislim da sam na neki na~in o{te}en. Neka u finale idu mla|i!“. ali {ta sada mogu. Kenan i Anis: Zajedno do pobjede Uplakana Jelena: Marko usnama bri{e suze Izudin Dragolj smatra da je o{te}en! Gotovo svi su plakali `ale}i {to Dragolj na takav na~in prekida dru`enje s njima Suze u p olufinalnoj v e~eri „ Zvijezda m o`e{ b iti T i“ Sada favorit [oljanin ljubi svoju Anu Babi} Marko uvijek uz lijepe djevojke: Ovoga puta grle ga Aldina i Verena Damjanovi}: Seve sa momcima u narodnoj no{nji M nogi nisu o~ekivali. da je Dragolj bio me|u najomiljenijim. Adnan. A. Suzdr`avali su se te{kih komentara. ni Nihada niti bilo ko od u~esnika nije spasio Izudina. dok je bod minus dobio Emin Pe}anin.. februar/velja~a 2011. Ali. @iri nikada nije imao razumijevanja prema meni. Verena Cerovina. ali i: Mirza [oljanin. 31 . {ta }u bio sam takve sre}e.Kona~ni poredak iz polufinalne ve~eri lja. A. Gordana Topi} i Ognjen Bomo{tar pro{log petka su u tajnosti ocjenjivali takmi~are. Najvi{e glasova na televotingu imala je Verena Cerovina. A. Dunja Fazli}. pitali su sve polufinaliste ho}e li `rtvovati sebe i spasiti Izudina? Mnogi su o~ekivali da }e ga spasiti Nihada Kapetanovi} jer je u emisiji kada ju je eliminacije spasio Ognjen Bomo{tar rekla: „Hvala Bogu“ i to prokomentarisala: „Pa. Adnan Jerlagi}. Poslije Izudina Drago. Mo`da je Dragolj o~ekivao da }e ga neko od kolega spasiti. hvala Bogu da ja ispadnem. svi takmi~ari su blistali u svakom pogledu i {to se ti~e interpretiranja pjesama i samog scenskog nastupa. Sa bodom plus u finale ide Mirza [oljanin. Sve u~esnike su samo hvalili. Marko Babi}.[oljanin prvi po kona~nom poretku.. Za njom nije zaostajala ni Nihada Kapetanovi} ~ija je „pratnja“ dok je njoj u sevdalinci „. najbolje govori „slika“ iz bekstejd`a kada se on pojavio nakon {to je eliminisan. Iza nje po broju glasova publike je Mirza [oljanin (6. kako je pro{log pe- Dunja i Jelena „sanjale“ dok im je Adnan pjevu{io Zeni~anka Ana Damjanovi} zasjenila popularnu Spli}anku tka bila polufinalna ve~er. Ali. napustio Hayatovu scenu. stekao popularnost i dosta prijatelja. dvije sedmice prije finalne ve~eri tre}e sezone showa „Zvijezda mo`e{ biti Ti“.Krivo mi je {to sam ispao pred samo finale. ~ast gospodinu Ognjenu.. Najupe~atljiviji je bio dio programa sa Severininom „[tiklom“ kada se Ana Damjanovi} sa momcima u narodnoj no{nji pojavila na sceni. Evo.ru`a procvjetala“ scenu uljep{avala sinijom. Ana Babi}. . Jedva se suzdr`ao da Nihada uvijek uz „prve“: Voli Ognjena ali i vlasnika Hayata Elvira [vraki}a Be{irevi}: Nova Elvira Rahi} Mirza Vranj sa kolegama analizirala „Express“ ne zapla~e pred nekoliko stotina posjetilaca u Domu mladih. Da se bar nekome ne zamjere pred finalno takmi~enje. po kona~nom poretku. sada je Dragolj: Nisam sada trebao napustiti show Kapetanovi} opet prijeti: Zbog tekstova }u nekoga zadaviti nas koji interpretiramo folk bilo samo troje. A. Jelena Pavli}.. Mislim da sam jedini koji se nikada nije posva|ao ni sa jednim takmi~arem ka`e poznati Gora`dak.261).697 ljudi glasalo je za nju. Producentima u Hayatu sam rekao da naredni put kada budu organizovali show u `iri uvrste i nekog pjeva~a folk muzike odnosno onog ko cijeni takav `anr. Izudin Dragolj je pro{log petka. Gotovo svi su plakali `ale}i {to Dragolj na takav na~in prekida dru`enje s njima. {ta }e tek biti 17.. Drago mi je {to sam u~estvovao u showu. kada je njegovom ime pro~itano. Emin Pe}anin je u pro{loj emisiji imao najmanji broj poena.. voditeljski par [ejla Salihefendi} i Igor Todorovac. Anis Djedovi}. februara u finalnom takmi~enju. Prelijepom pjesmom i Aldina Be{irevi} je podigla sve na noge. najvi{e glasova pro{le sedmice imao je Mirza [oljanin. ali nije. Kenan Tuci}.

sada je Dragolj: Nisam sada trebao napustiti show Kapetanovi} opet prijeti: Zbog tekstova }u nekoga zadaviti nas koji interpretiramo folk bilo samo troje. ali {ta sada mogu.ru`a procvjetala“ scenu uljep{avala sinijom. da je Dragolj bio me|u najomiljenijim. dok se Babi} smje{ka 10. Jedva se suzdr`ao da Nihada uvijek uz „prve“: Voli Ognjena ali i vlasnika Hayata Elvira [vraki}a Be{irevi}: Nova Elvira Rahi} Mirza Vranj sa kolegama analizirala „Express“ ne zapla~e pred nekoliko stotina posjetilaca u Domu mladih. Mo`da je Dragolj o~ekivao da }e ga neko od kolega spasiti. Sve u~esnike su samo hvalili. svi takmi~ari su blistali u svakom pogledu i {to se ti~e interpretiranja pjesama i samog scenskog nastupa. Gordana Topi} i Ognjen Bomo{tar pro{log petka su u tajnosti ocjenjivali takmi~are. Najupe~atljiviji je bio dio programa sa Severininom „[tiklom“ kada se Ana Damjanovi} sa momcima u narodnoj no{nji pojavila na sceni.. Cerovina po televotingu Po kona~nom broju poena.. Dunja Fazli}. Emin Pe}anin je u pro{loj emisiji imao najmanji broj poena. Najvi{e glasova na televotingu imala je Verena Cerovina. februar/velja~a 2011. Anis Djedovi}. pa Marko Babi} (6. voditeljski par [ejla Salihefendi} i Igor Todorovac. {ta }u bio sam takve sre}e. Verena Cerovina. februara u finalnom takmi~enju. 30 10. Izudin Dragolj je pro{log petka. Gotovo svi su plakali `ale}i {to Dragolj na takav na~in prekida dru`enje s njima. Adnan Jerlagi}. Prelijepom pjesmom i Aldina Be{irevi} je podigla sve na noge. ni Nihada niti bilo ko od u~esnika nije spasio Izudina. po kona~nom poretku.477). Sa bodom plus u finale ide Mirza [oljanin. stekao popularnost i dosta prijatelja. Evo. A. Mislim da sam na neki na~in o{te}en. napustio Hayatovu scenu. Jelena Pavli}. Kenan Tuci}.697 ljudi glasalo je za nju. najvi{e glasova pro{le sedmice imao je Mirza [oljanin. Adnan. dok je bod minus dobio Emin Pe}anin. Ali. ali nije. Neka u finale idu mla|i!“. a desilo se. . ali i: Mirza [oljanin. A. ^ak 9. hvala Bogu da ja ispadnem. Za njom nije zaostajala ni Nihada Kapetanovi} ~ija je „pratnja“ dok je njoj u sevdalinci „.. {ta }e tek biti 17. februar/velja~a 2011. a iza njega je Verena Cerovina. @iri nikada nije imao razumijevanja prema meni. pitali su sve polufinaliste ho}e li `rtvovati sebe i spasiti Izudina? Mnogi su o~ekivali da }e ga spasiti Nihada Kapetanovi} jer je u emisiji kada ju je eliminacije spasio Ognjen Bomo{tar rekla: „Hvala Bogu“ i to prokomentarisala: „Pa. Poslije Izudina Drago. Naime. Dom mladih ponovo je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.261)..Kona~ni poredak iz polufinalne ve~eri lja. Drago mi je {to sam u~estvovao u showu. Suzdr`avali su se te{kih komentara. SALETOVI] Pe}anin nazdravlja. Marko Babi}. 31 . A.[oljanin prvi po kona~nom poretku. Da se bar nekome ne zamjere pred finalno takmi~enje. Kenan i Anis: Zajedno do pobjede Uplakana Jelena: Marko usnama bri{e suze Izudin Dragolj smatra da je o{te}en! Gotovo svi su plakali `ale}i {to Dragolj na takav na~in prekida dru`enje s njima Suze u p olufinalnoj v e~eri „ Zvijezda m o`e{ b iti T i“ Sada favorit [oljanin ljubi svoju Anu Babi} Marko uvijek uz lijepe djevojke: Ovoga puta grle ga Aldina i Verena Damjanovi}: Seve sa momcima u narodnoj no{nji M nogi nisu o~ekivali.. najbolje govori „slika“ iz bekstejd`a kada se on pojavio nakon {to je eliminisan. kako je pro{log pe- Dunja i Jelena „sanjale“ dok im je Adnan pjevu{io Zeni~anka Ana Damjanovi} zasjenila popularnu Spli}anku tka bila polufinalna ve~er. ~ast gospodinu Ognjenu. Mislim da sam jedini koji se nikada nije posva|ao ni sa jednim takmi~arem ka`e poznati Gora`dak. Ali. kada je njegovom ime pro~itano. Ana Babi}. A.Krivo mi je {to sam ispao pred samo finale. Iza nje po broju glasova publike je Mirza [oljanin (6. Producentima u Hayatu sam rekao da naredni put kada budu organizovali show u `iri uvrste i nekog pjeva~a folk muzike odnosno onog ko cijeni takav `anr. Emin Pe}anin.. dvije sedmice prije finalne ve~eri tre}e sezone showa „Zvijezda mo`e{ biti Ti“.

najbolje dokazuju ove fotografije. ina~e }e me mrak pojesti. a mi smo ostali pri svome. Njena tetka me pljuje na svakom koraku. Ve} sada sam zahvaljuju}i ovom takmi~enju postao puno poznatiji {to smatram uspjehom . 32 10. dok je „Express“ prvi pisao kako izme|u Verene Cerovine i Dunje Fazli}. Bilo je za o~ekivati da }e ispred uklju~enih kamera „letjeti perje“. zna~i ne ljutim se zbog toga. koji mi od po~etka pru`aju veliku podr{ku. je Djedovi}. ali po{to je polufinale sada }u sve da ka`em. Fazli} se uvijek pravdala kako to nije ta~no. takmi~arki „Zvijezda mo`e{ biti Ti“. februar/velja~a 2011. rekla: „NE!“. ona je javnosti ali i svojoj Vereni rekla: . ~ekala da se zavr{i polufinalno takmi~enje pa da javno sve ka`e o svojoj kolegici iz showa Dunji Fazli}. kao Dunja na mene! Sva|a: Verena Cerovina odbrusila svojoj kolegici Kolio je ^upo. Dosta mi je njenog prepucavanja. Sa. On nije optere}en time koje }e mjesto osvojiti. Njena por- odica mi je prijetila da imam 24 sata da napustim show.To su najve}e la`i! Moja porodica nema potrebu niti takvu osobinu da nekome prijeti posebno zbog showa. Njihova netrpeljivost je kulminirala u subotnjoj emisiji nominacija. Po{tujem njeno mi{ljenje i to {to mi je dala minus.. . Anis Djedovi} postao je jedan od 12 finalista tre}e sezone Hayatovog showa „Zvijezda mo`e{ biti Ti“. dosta mi je prijete}ih poruka koje svakodnevno dobijam. kao Dunja na mene! Postalo je sve presmije{no. Verena je dugo tvrdila kako joj Dunjina rodbina i prijatelji prijete.. .nabrajala je Verena.Hiljade Tuzlaka uz Anisa Djedovi}a Sretan sam {to sam se na{ao me|u 12 najboljih Jelena Pavli} i Dunja Fazli}: To su najve}e la`i ^upo jedan od najpopularniji u TK Anisa vole njegovi sugra|ani Ba{ kako je i najavio u pro{lom broju.Sretan sam {to sam se na{ao me|u 12 najboljih. organizuju koncerti „Podr{ka za ^upu“. drugi su nas kritikovali. „pucala“ je po Dunji.. kako su se na po~etku takmi~enja Verena i Dunja „gledale preko ni{ana“ zbog Mirze [oljanina. Sve su to izmi{ljotine! Na pitanje da li }e kona~no zakopati ratne sjekire i jedna drugoj pru`iti ruku pomirenja. Jer. I za sve {to je re- Cerovina: Njena tetka me pljuje na svakom koraku kla. ali svaka `elja se ba{ svaki put ne ispuni. Bio bi sretan da pobjedi. bili smo u pravu. E.. a i ~lanovi `irija mu svaki put ~estitaju na vrhunskoj interpretaciji. ina~e }e me mrak pojesti . To nije tako. na`alost.zadovoljan A. ali vrijeme je da ka`em kako ona „igra“. I. Pogotovo sada kada se bli`i finalna ve~er 17. Kada se Verena pro{le subote „do~epala“ mikrofona. februara u`iva sve ve}u podr{ku najvija~a. Sa druge strane. Naglasiv{i kako nema dajid`u. tako bar ona tvrdi. podliji na~in. Tuzli i drugim gradovima TK. a pro{le subote na isti na~in Fazli} uzvratila Cerovini. tvrdili su jedni. Cerovina je. ima argumente. kada je to postalo vi{e „otrcano“.. u pretpro{loj emisiji nominacija bod minus je Verena dala Dunji. a koje se nalazi izme|u Tuzle i Lukavca. Svake sedmice se u mjestu gdje on `ivi. po~ele su da se „igraju“ na grublji. skromnosti. ^ovjek koji je u jednoj od pro{lih emisija zvao i kritikovao moj stajling je Dunjin dajid`a ili neko od bli`njih.. kako i sama re~e. I Podr{ka biv{eg takmi~ara Njena porodica mi je prijetila da imam 24 sata da napustim show. Zaslu`io je to ovaj takmi~ar iz Lukavca prije svega zbog odli~nih pjeva~kih sposobnosti. Ni Fazli} nije ostala nijema na njene prozivke.Moja baba se ne lo`i na penziju.ka`e Cerovina Moja baba se ne lo`i na penziju. Sa. I tada na stotine posjetilaca bodre svog favorita i nadaju se njegovom {to boljem plasmanu. To je zaista postalo nesno{ljivo . ne cvjetaju ru`e. osu|ivali. omiljen posebno u svom kraju. Pisali smo. kako svi zovu Anisa. podsjetimo. Verena je jasno i glasno A. provociraju je. I u finalnoj ve~eri }u dati sve od sebe da opravdam povjerenje svih onih koji navijaju za mene. .

bli`i se kraj i ovom showu. Nina Badri}.. Nezirov i Jakupovi}: Ko }e poslije njih postati zvijezda? U finalnoj ve~eri pored 12 finalista. pa Adnan Nezirov. Od nekoliko hiljada prijavljenih od septembra Veliko finale „Zvijezda mo`e{ biti Ti“ u ~etvrtak 17. Adnan Nezirov... Nizi}) Finalisti tre}e sezone „Zvijezda mo`e{ biti Ti“: Dragolj eliminisan pro{log petka Ko }e sjesti na Adnanovo mjesto? @iri u sastavu: Ana Babi}. Dunja Fazli} i Nina Badri}. nastupit }e i najpoznatija imena estrade. Ana Damjanovi}. Gordana Topi} i Ognjen Bomo{tar }e.. emisiji. saznat }emo ve} u ~etvrtak 17. Aldina Be{irevi} i Elvira Rahi}. Anis Djedovi} i Enes Begovi}. tajno ocjenjivati sve takmi~are se na sceni tre}e sezone „Zvijezda mo`e{ biti Ti“ pojavilo njih 40. Nihada Kapetanovi}. SALETOVI] ra. Marko Babi}. Verena Cerovina. Gordana Topi} i Ognjen Bomo{tar }e. Finalisti tre}e sezone ovog showa su: Mirza [oljanin. februara O Verena i Selma. . Ovu informaciju nisu nam ni potvrdili ni demantovali u Hayat TV. Jelena Pavli}. Adnan Jerlagi}. tajno ocjenjivati sve takmi~are. Dunja Fazli}.. Mirza [oljanin sa Harisom D`inovi}em. februaA. ali i mogu}nosti da }e nekoliko takmi~ara pjevati vi{e dueta. kao i u polufinalnom takmi~enju. uskoro biti poznato ko }e to naslijediti lentu Hayatove zvijezde koju su do sada nosili Adnan Jakupovi}. Poslije pet mjeseci takmi~enja. Pojavit }e se jo{ nekoliko popularnih imena. u dvorani „Mirza Deliba{i}“. neafirmiranih pjeva~a po~etkom pro{le godine prijavilo se na audiciju za izbor nove Hayatove zvijezde. 33 10. A. Adnan Jerlagi} sa Adnanom Jakupovi}em. pred vi{e hiljada posjetilaca. ali za sada sve organizatori dr`e u tajnosti..(Foto: B. Tako }e u velikoj dvorani „Mirza Deliba{i}“. Amir Kazi} Leo. Enis Be{lagi}. kao i u polufinalnom takmi~enju. Enes Begovi}. februar/velja~a 2011. Hari Vare{anovi}. veliku podr{ku svi takmi~ari o~ekuju od svojih navija~a s obzirom na to da }e zna~ajnu i vrlo bitnu ulogu u izboru nove Hayatove zvijezde imati i glasovi pristigli telefonskim glasnajem. u Sarajevu }e se na tom spektakularnom takmi~enju pjesmom jo{ jednom predstaviti 12 kandidata. @iri u sastavu: Ana Babi}. Prema jo{ nepotvr|enim informacijama. Postoji jo{ nekoliko kombinacija. Eliminisanjem Izudina Dragolja u polufinalnoj ko 10. Bez obzira na sve i kombinacije sigurno je da }e vi{e hiljada posjetilaca istinski u`ivati nekoliko sati u dvorani „Mirza Deliba{i}“ s obzirom na to da je „Zvijezda mo`e{ biti Ti“ najgledaniji show za ~ije se finale tra`i karta vi{e. Pored Halida Be{li}a. zajedno bi na sceni mogli zapjevati: Verena Cerovina i Selma Bajrami. Svakako. Aldina i Elvira. Adnan Jakupovi}.000 mladih. Kenan Tuci} i Emin Pe}anin. sa takmi~arima }e zapjevati i: Selma Bajrami. Mirza i Haris. Elvira Rahi}. Aldina Be{irevi}. ko }e biti nova Hayatova zvijezda. Anis Djedovi}.

druga~ije. ukoliko se izuzme nedavno objavljivanje kompilacijskog diska i pjesma- Pjesme na pomalo ko ka`e. a u planu je i [vedska. Hule u Finskoj. prije nekoliko da- Na sve strane na. kako ka`e. {ta da se radi . kako napominje. pjevat }e u Austriji i Njema~koj. Po~etkom marta. veli.Ja imam cijeli album.obja{njava Dudi}. .zaklju~uje Zijo Valentino kojeg smo nedavno sreli u bijeljinskoj televiziji. U [apcu imam ku}u sa poslovnim prostorom i jo{ dva lokala i sve to upravo prodajem. Mahir Burekovi} u Njema~koj. Kada je rije~ o Ivanu Kukolju Kukiju. ali da je album ne{to posebno. zvani~no }e objediniti i objaviti CD. Z. Pjesme }u prezentovati pojedina~no. KISI] 34 10. Ona ka`e da su singlovi vi{e nego u modi. Tek nakon toga. kada je rije~ o novom albumu. ali planira da napravi dvije zvani~ne promocije novog CD-a „Ovaj `ivot nema reprizu“ koji je objavio pro{log ljeta u bijeljinskom „BN musicu“. ta~nije ve} sam ne{to gledao i dogovorio. Ivana Selakov. ali je nastavio sa nastupima. nastupao je u Sloveniji. od prve do zadnje pjesme. ba{ kao i kod Fuada M. . nije u `urbi po tom pitanju. Radno je i kod Mahira Burekovi}a koji se trenutno nalazi u Njema~koj. jer svi znamo da kada uzmemo novu plo~u ili kasetu. eto. dvije godine diskografske pauze. Beograd je Beograd. Ne{to }u uzeti u Beogradu. nije u studiju. a poslom sam vi{e nego vezan za taj grad . a nakon toga ulazi u studio. ali. kao singlove. drugog po redu albuma. A. Ina~e. veli Kuki. a Goga Sekuli} uskoro u studiju ma sa `ivih nastupa. U prolazu sa poznatim Hr{ti}: Pjeva za Obi}a I Kuki u Sloveniji nakon osam godina. Kod Hasana je interesantno i to {to je. snimio dvije pjesme za „Balkan disk“ Hake Obi}a. kako potvr|uje. on je odlu~io da se u narednom periodu publici predstavlja singlovima.Ta~no je da se selim u Beograd. ve} se dala u potragu za novim pjesmama u pripremi svog novog. nakon osam godina.Dudi}: Seli se Sekuli}: Uskoro snima Kuki: Ne `uri Burekovi}: Dobro radi Valentino: Imam album ali ne}u da ga objavljujem Hasan Dudi} seli u Beograd ako bi neki rekli da je rano. . ali ne}u da ga objavljujem kao takvog. u studiju je i Meho Hr{ti} koji je u saradnji sa Bekirom Agi}em. veli. Goga Sekuli} tako|er pri~a o novom albumu nakon. ili se meni ~ini da se u dobroj mjeri izgubila navika preslu{avanja cijelih albuma. Hasan Dudi} ne}e u studio. odlu~io da napusti rodni [abac i preseli se u Beograd. Mislim da je pro{lo vrijeme. ni on jo{ ne planira snimati ne{to novo jer. Nekada to nije bilo tako. nakon proslave ~etrdesetog ro|endana i mini turneje po Francuskoj. februar/velja~a 2011. odraditi zakazane nastupe. Popularni Hule. kako obja{njava. Ovih dana }e. slu{amo sve redom. koji }e se za koji dan na}i u Americi. a razlozi za{to odlazim nakon toliko godina su opravdani. Danas je to. nakon australijske turneje. ka- Sli~nog je mi{ljenja i Zijo Valentino. veli Zijo. ovaj put u Finskoj. jer }e na taj na~in mnogo bolje do}i do slu{alaca.

Me|utim.Razni tekstopisci i kompozitori mi nude pjesme koje su sada u trendu.Sevdalinka se „razlila“ po Minhenu i ja sam zaista prezadovoljan. Finalisti u Mihenu N Pobjednik festivala je Semir Jahi} iz Srebrenika koji je pjevao sevdalinku „Kad sretne{ Hanku“ ta~nije u Minhenu. svako jutro „Novo jutro“ uz Edinu [ukalo i Irmelu Mali} U programu TV Alfa narednom periodu biti jedan od najgledanijih. Pobjednik Semir Jahi} Elhad: Specijalni gost Sve je manje pjesama poput „Bele rade“ Intrepretatorka prave narodne pjesme Jelena Bro}i} nam se `ali kako stalno prolongira snimanje novog albuma jer joj niko ne nudi kvalitetne pjesme. .Festival „Biha}“ i u Njema~koj U programu TV Alfa od ponedjeljka ponovo se po~eo emitirati jutranji program. poslije Amerike i Australije. lena.pri~a JeM. Uvjerena sam da jo{ uvijek tamo negdje ima ljudi lijepog pona{anja koji od mene o~ekuju pjesme kao {to je pjesma „Bele rade“. a direktor za Njema~ku Huzeir Arslanovi} je. . prezadovoljan. Specijalni gosti bili su Elhad i Ve} nakon prvih nekoliko dana emitiranja ovaj dvojac pobrao je simpatije gledalaca ispred malih ekrana. de~ka. „Novo jutro“ ure|uju i vode Edina [ukalo i Irmela Mali}. a odziv publike potvrda je kvalitetnog rada. Ja `elim one lijepe stare melodije i tekstove uz koje }e u`ivati moja stalna pu- Jelena Bro}i} u potrazi za pravim narodnim pjesmama Huzeir Arslanovi} i Dilvad: Odli~ne upute Hakala: Pomogao mladima Bro}i}: Prolongirala novi album Nihad Feti} Hakala. Naravno da }e sljede}i festival biti puno bolji ali nama je trenutno bitni da smo „probili led“ i da je publika prezadovoljna oti{la svojim ku}ama . 35 10. Gospodin Feli} nam je dao smjernice kao da radimo i za gre{ke jednostavno nije bilo mjesta. F. Z.rekao nam je Huzeir Arslanovi} A. Specifi~no je po tome {to gledatelji u svakom momentu mogu vidjeti atmosferu u studiju . To su neke moderne teme kojoj mla|oj generaciji odgovaraju. . Ne mogu skakati uz vragolaste ritmove i teme pjesama gdje on mene vara s dvije `ene ili je zaljubljen u mog biv{eg blika. februar/velja~a 2011. . Pro{le sedmice odr`an je prvi festival. tako da }e ovaj sadr`aj sigurno u je on osvje`enje za na{u televizije. Irmela i Edina: Dobro jutro.„Novo jutro“ je program koji se emitira svakim radnim danom od 8 do 10 sati i mislimo da Sevdalinka se ’razlila’ po Minhenu akon {esnaest godina uspje{ne tradicije {irom svijeta. kako sam ka`e. Uz orkestar „Modra rijeka“ i instrumentalne soliste Omera Rakovi}a i Fahrudina Vejzovi}a Poglavice redali su se pjeva~i kao „na pokretnoj traci“.ka`e Irmela. Zadatke i upute koje je dobio od Dilvada Feli}a Dade ispunio je u roku. B. Takvih numera na tr`i{tu je sve manje ali ja ne odustajem u potrazi za njima . takve pjesme ja ne `elim pjevati. Pobjednik festivala je Semir Jahi} iz Srebrenika koji je pjevao sevdalinku „Kad sretne{ Hanku“. Mada je ovo prvi festival ipak smo ga odradili gotovo pa rutinski. Direkcija festivala „Biha}“ od ove godine po~inje sa organizacijom ove presti`ne manifestacije i u Njema~koj.

otkriva nam da }e u publici vjerovatno sjediti njena voljena osoba. zaljubiti Erna vi{e ne otkriva ni boju o~iju. kod nje do|e nekako spontano.Po{to se Halid iz [vedske vra}a upravo 14. nije zaljubljen i nema razloga za slavlje. Takvih poruka bit }e i na ovo Valentinovo. . a po~eo se slaviti u srednjem vijeku. . ne mogu. Adelisa Hod`i} ne mo`e re}i da ba{ u pravom smislu te rije~i slavi ovaj praznik.Volio bih i ja me|u normalan svijet i zaljubiti se vi{e nego i{ta. Zato smo poku{ali da saznamo gdje. svima onima koji slave ovaj praznik `elim da u ljubavi i sre}i do~ekaju jo{ 100 sa istom osobom. . Ka`e. ^ujemo se onda poslije praznika. A ko je njen izabranik nije nam `eljela re}i. Fikret Hod`i} ne slavi Sveti Valentin. februar/velja~a 2011.kazala je zanosna Maya. ali }e ga na svoj na~in obilje`iti jer je zaljubljena. Stoga `elim da taj dan provedem s njim. kako i s kim }e ga proslaviti neke od poznatih li~nosti. kao ni to gdje }e oti}i poslije nastupa. Mada i on isto ~ini. Pjeva~ica je potvrdila da }e na Dan zaljubljenih biti skupa. a ko nema neka otme Volio bih se i ja. . ali te ve~eri obavezno }u posebno dotjeran iza}i jer grad „vrvi“ od lijepih `ena...mo`da {ta i potka~im. slati SMS-om. To. niko ne mo`e osporiti ~injenicu da je dan koji slavi romanti~nu ljubav postao nezaobilazan datum i na na{im kalendarima. kao sav normalan svijet.. februara potrudim se da napravim neko iznena|enje svom de~ku. samo {to }e ih zaljubljeni ostavljati na Facebooku.Tema broja: Kako }e poznati proslaviti Valentinovo do~ekati u halterima Ko ima s kim neka se ljubi. ali ako ga vama otkrijem sve je propalo. jer on redovno ~ita „Express“ . Jo{ vam ne mogu otkriti detalje..Nikada ni{ta ne planiram.. febraura do~ekat }u ga u halterima! [alim se. a ne njegov identitet.. Ne otkrivam ni boju o~iju. Ko zna. ona to jo{ ne zna. a kamoli njegov identitet ekada je 14. . mailom. ka`e..Ko ima s kim neka se ljubi. No. Voljeli Valentinovo ili ne. Jednostavno. Tada je po~eo i obi~aj u kojem su mladi}i na taj dan svojim odabranicama ostavljali ljubavne poruke na pragu. a ko nema neka taj dan otme nekoga od nekog. ali ne{to mi se ne da. februar bio samo spomendan na Svetog Valentina.Zaljubljena sam u Zoku kao i onog dana kada sam ga upoznala. ali ipak tog 14.To nije moj praznik. . Seve ne zna gdje je Milan vodi Za razliku od Erne i Koketa. Sanela Sijer~i} }e ovaj dan ostati u svom toplom domu i zagrljaju svog voljenog supruga. . nego {to ih ja pripremam. a kamo }e je on odvesti. Severina: Prvo Valentinovo sa Milanom Dejana Rosulja{ jo{ uvijek ne zna kako }e proslaviti Dan zaljubljenih. svakako }u svom suprugu prirediti neko iznena|enje. a iskreno i nisam za neka pretjerana slavlja. Semir Ceri} Koke }e za Valentinovo pjevati u tuzlanskoj diskoteci „Roma“. . vi{e se meni pripremaju iznena|enja. Mada.Zaljubljenima je svaki dan Valentinovo. Fikret }e mo`da ne{to i „potka~iti“ Kod Amele ni{ta bez {ale U svom {aljivom stilu Amela Zukovi} je prokomentarisala kako }e provesti Dan zaljubljenih.. ali i sa jo{ jednom osobom koja je zarobila moje srce a to je moj sin Denaj. Po pitanju svoje intimnosti usta su mi Erni usta „za{ivena“ Erna: Praznik }e provesti radno 36 10. Istina.Ne tra`ite to od mene. .i onda Valentinovo po~nem slaviti kao neku godi{njicu. Adelisa }e Halida N Koke nema razloga za slavlje Sanela u zagrljaju supruga za{ivena. naravno! Mada. Dejana ni{ta ne planira Severina svom de~ku Beogra|aninu Milanu Popovi}u ne}e morati slati SMS jer se za svoje prvo zajedni~ko Valentinovo ne}e odvajati jedno od drugoga. Maya priprema iznena|enje Dejana: Njoj se priprema iznena|enje Sanela: U toplom domu Erna D`eba }e tako|er Dan zaljubljenih provesti radno.

/ S.otkrio je popularni pjeva~. . M. njemu je svaki dan Valentinovo. a vremena za slavlje }e uvijek biti. B. 37 . . februar/velja~a 2011. H.Ne pamtim ni jedno tu`no Valentinovo jer nikada nisam bio nesretno zaljubljen . tako da }u se tog dana dobro zabavljati s njima. mo`da nekog kidnapujem Tanja: Bitno je da smo voljeni Adelisa: Zaljubljena sam! osjetim potrebu tako da mo`da i tog dana neko ne{to dobije od mene. . ali po{to njegovi fanovi `ele Dan zaljubljenih proslaviti uz njegove pjesme on je odlu~io tog dana biti sa gostima zeni~kog hotela „Dubrovnik“.Ja sam uvijek uz svoje fanove. D`. Poklone voljenim osobama uzima kad Armin radi za Dan zaljubljenih Armin: Ne slavi Lepa: Slavlje }u prepustiti zaljubljenima Luka: Nikad nesretno zaljubljen 10.To je praznik zaljubljenih. Maya: Ne `elim otkriti detalje Fikret: Ne slavi Dan zaljubljenih Lepa nije zaljubljena Luka Ni`eti} Dan zaljubljenih provest }e s porodicom u Splitu. I Lepa \or|evi} }e Valentinovo provesti radno. a mo`da mu se pridru`i i djevojka Iva [ulenti}.Ko je zaljubljen. Bitno je da smo zaljubljeni i voljeni.Amela: Ko zna. pa }u ga shodno tome i prepustiti njima. budu}i da ja u ovom momentu to nisam. ka`e poznata pjesma Danijele Martinovi}. . Luka ne pamti ni jedno tu`no Koke: Ne{to mi se ne da Tanja Lale ovaj praznik ba{ pretjerano i ne obilje`ava. Tanji je svaki dan Valentinovo Armin Muzaferija ne pripada onoj skupini koja slavi Valentinovo.

ne}e pojaviti na dodijeli. osula je „drvlje i kamenje“ na organizatore tvrde}i da ona nije folk (!?) pjeva~ica ve} da pripada nekoj drugoj vrsti muzike. pa je narod to prepoznao i zato je nagradio. u centru su bili pjeva~i. zadu`eni za D`inovi}: Dobio najvi{e glasova Rado{ Baji}: „Selo gori a baba se ~e{lja“ najbolja serija Go~eva: Intervju za „Top music“ \uro i „Bombaj {tampa“: Odu{evili sve Svetlana Kiti} sa k}erkom: Najbolja rukometa{ica svih vremena Suzana Man~i} i Dragana Kati} do{le zajedno sva|e i prepucavanja. ukoliko pobijedi. koja je odr`ana u be- N Jelena Karleu{a bojkotovala priredbu Nata{a Bekvalac zbog razvoda se nije pojavila ogradskom Centru „Sava“ nije pro{la bez nesporazuma i skandala! Naravno.Haris Lukasa. ^itaoci koji su glasali Karleu{u su svrstali u konkurenciju folk pjeva~ice. koja se ne razme}e pohvalama i prepucavanjima. I obe}ala da se. mlada i skromna „Grandova“ Rada Manojlovi}. Joksim Sergej: Bolji od @eljka i Vlade Oskar popularnosti i ovogodi{nje nominacije. Ina~e. nagrade su dodjeljivane na osnovu pristiglih kupona u redakciju organizatora (list „Puls“). Ve} u trenutku kada je nominovana za „Folk pjeva~icu godine“. februar/velja~a 2011. . 38 10. Bolja od nje i Seke Aleksi}. bila je tre}a kandidatkinja. Jelena Karleu{a. pa i sama dodjela „Oskara popularnosti 2010“ u 18 kategorija.

Ona je pro{le godine lansirala. Svetlana Kiti}. Nisam zadovoljan. „Zvezda Granda“Sa{a Kapor je odlu~io da „probu{i ka{iku“ i da svoje tijelo dovede u red. ne vjerujem da bi se neko usudio da mi ka`e pjesma ti je ru`na pri~a Milena.pobijedio a ]etkovi} ovi}a Milena: Ma nije on Voditeljski par Nikola \uri~ko i Sloboda Mi}alovi} Manojlovi}: Ispred Karleu{e i Seke 2010. menad`er Raka Mari} i drugi. Ubola je hit „Dvade- odmah ka`u E.. {to je najbitnije . zgodna Novosa|anka. producenta @iku Jak{i}a. Danilom Ikodinovi}em. Me|u brojnim gostima bile su voditeljke. „Selo gori. . ja jo{ nisam ba{ zadovoljan. Teniser. Mogu vam samo re}i da se odli~no osje}am. nekada{njeg igra~a „Vele`a“ i „Hajduka“ i selektora bh.. moram skinuti jo{ barem tri. a oni mi U konkurenciji folk pjeva~a ubjedljivo je pobijedio brkati Sarajlija. a baba se ~e{lja“ (TV serija). . Bog te video“ (film godine). Crnogorac Sergej ]etkovi} je ovog puta dobio vi{e glasova od @eljka Joksimovi}a i Hercegnovljanina Vlade Georgijeva. pobijednik ovogodi{njeg „Australian opena“ i teniserka Jelena Jankovi} progla{eni su za „Sportiste godine“. Mislim. Pored toga {to je korigovao ishranu. kako su mnogi o~ekivali. ~etiri kilograma .. Suzana Man~i} i Dragana Kati}. U revijalnoim dijelu nastupili su Radmila Karaklaji}. koju obavezno posje}uje tri puta nedeljno. Bo`e.. Neboj{a Glogovac (glumac). februar/velja~a 2011. ali ne i oprostila. Iako ne mo`e da se pohvali sa nekim dobrim pjesmama. Z. Trebalo bi da skinem jo{ tri. Mnogi komentari{u da je pravi razlog {to je emisija „Zvezde Granda“ do`ivjela debakl taj {to je TV „Prva“ direktno prenosila doga|aj iz Centra „Sava“. Sa{a Kapor smr{ao sedam kilograma Pjeva~ te{e svoje tijelo Sa{a: U teretanu tri puta sedmi~no 10. koja ovih dana gostuje u Australiji. Ja ni ne stignem da ih pitam kako su. U konkurenciji „Grupe godine“ pobijedio je rok sastav „Elektri~ni orgazam“ ispred „Legendi“ i „Pilota“.Za trideset godina ovo mi je prva nagrada. Uvrede je zaboravila. saznala sam da svi imaju visoko mi{ljenje o pjesmi. Vo|a grupe Gile je pri dobijanju oskara rekao: . Bora ^orba. B. „Zvezde Granda“ nego „Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em“. kao da su svi ro|eni u ovom periodu. neki ka`u autobiografski album.Imala sam priliku ovog mjeseca da se sa svima vidim po{to su se nagomilali ro|endani i proslave. Du{an Svilar. a emisija Ivana Ivanovi}a se prikazuje upravo na „Prvoj“. pjesma ti je hit. nema lijepu rije~. fudbalske reprezentacije. JAK[I] Milena ]erani} ka`e da pla~e kada joj je te{ko. Sa{u Popovi}a i dalje po{tuje. ~etiri kilograma. „YU grupa“ . Me|u dobitnicima bila je i Tuzlanka.rekla nam je ova S. u Srbiji Milena ]erani} nije oprostila uvrede @ika: Pokazao gdje joj je mjesto sete gazim“ i nada se da joj predstoji uspje{na karijera.Drago mi je {to se prime}uje koliko sam smr{ao. Glumac Bata @ivojinovi} je dobio nagradu „Lula Zorana Predi}a“ pokreta~a Oskara popularnosti. pod nazivom „Ne valjam“!? Me|u dobitnicima priznanja bila je zagraba~ka grupa „Parni valjak“ koja je u konkurenciji izvo|a~a ex YU bila bolja od Gibonnija i Makedonke. M. Kako se sa ve}inom dru`im i posje}ujem. D`. Mada. Karoline Go~eve. Haris D`inovi}. Novak \okovi}. kompozitor Kornelije Kova~. Ivan Ivanovi} (TV voditelj). H. grupa „Zemlja gruva“ (E Oskar) i drugi. Ovim metodama naprosto se osu{io . Nata{a Bekvalac. je ubjedljivo pobijedila Aleksandru Kova~ i vreme{nu Nedu Ukraden. Ljiljana Stjepanovi} (glumica). srbijanski pjeva~ krenuo je i u teretanu. Ostali dobitnici su: „Montevideo. ali da ni suzu nije pustila zbog Granda. Vlatko Stefanovski i Stefan Milenkovi} (koncert godine). U konkurenciji TV emisija nije pobijedila. Leo Martin. dok za O @iki Jak{i}u ne `elim tro{iti rije~i njegovog kuma. koji je dobio vi{e glasova od Ace Lukasa i od mladog Nikole Rokvi}a. a jo{ vi{e sa interpretacijom.ka`e „Zvezda Granda“ Kako je bio nezadovoljan svojim fizi~kim izgledom. 39 . Nata{a se nije pojavila na dodjeli statue za „Pop pjeva~icu godine“ a kao obja{njenje su voditelji (Sloboda Mi}alovi} i Nikola \uri~ko) rekli da je otputovala u inostranstvo!? A dobro se zna da je pravi razlog razvod braka sa biv{im vaterpolistom. Posebno je odu{evio Branko \uri} sa svojom „Bombaj {tampom“. A mladim rok grupama sa- vjetujem da budu uporni jer ako do`ive na sceni trideset godina mogu i oni da dobiju neku nagradu. koja je pro{le godine od Svjetske rukometne federacije progla{ena za najbolju rukometa{icu svih vremena! Popularna Ceca je bila udata za Mostarca Bla`a Sli{kovi}a.za tri mjeseca skinuo je ~ak sedam kilograma.

I ovaj put bh. Donna.Bila sam u {opingu. bitno je da se radi. B. ali bez nekog posebnog cilja da ne{to kupim. da tako ka`em. Na na{e pitanje da li je garderobu obnavljala u Njema~koj prije dolaska u Hanau. jedan od najvjernijih fanova bio je Eldin ]irkin koji je kako nam je rekao. kojih se okupilo skoro 600. Nervin Memi}. Mirsad Memi} bio je na kraju izuzetno zadovoljan posjetom kao jedinstvenim i po`rtvovanim radom svih ~lanova zajednice. Predsjednik KSZ BiH iz Hanaua. kona~no ispunio svoj dugo sanjani san da Donnu u`ivo gleda i slu{a. a s obzirom da smo Donna i ja od samog po~etka bili i Organizatori dru`enja Zemira Ahmetspahi}. U njenim hitovima u`ivali su Nervin Memi}. Denis [ehovi}. Meho [ekeri}. Me|utim. D`avid i Faruk: Stalno na putu 40 10. odlu~ili smo da se poja~amo sa Farukom i klavijaturistom Miroslavom ~ime smo pro{irili program. radimo svaki vikend i. Denis [ehovi}. Melisa Sale{ i Edin Fejzi} sam propustila tokom nastupa.Samo zajedno mo`emo ostati i opstati u dijaspori. dijspora pokazala se u punom svijetlu. .rekao nam je D`avid Ljubovci.rekao nam je Memi}. a ni vremena da se malo vi{e posvetim kupovini. Ali. Da je Donna miljenica kako starije tako i mla|e publike potvrdilo se to i ovaj put. Melisa Sales i Edin Fejzi}. rasprodati smo sve do juna . Tu ve~er prikupljala se nov~ana pomo} za mladog boksera iz Cazina. .Samo ozbiljnim radom mo`e se danas ostati i opstati na estradi. a priloge dali su D`avid i Donna. ne `alim se. Nakon svirke D`avid i Donna oti{li su na prvu jutranju kafu kod prijatelja. a sve ih je zabavljala Donne Ares. a kada se vratimo u Biha} onda mi treba sna da nadoknadim sve {to Miki. Me|utim. porodice Muhi}.Sa ~lanovima folklorne sekcije Vole je i `ene Skoro 600 posjetilaca Donna se potpisala Merisu na ruku ostali profesionalci. [. To publika zna da cijeni i zbog toga smo nonstop na putu. U posljednje vrijeme zbog previ{e posla nemam volje. i samo slogom mo`emo pokazati da smo i u tu|ini uz na{u BiH . Dje~ak Meris obavezno je htio da mu se Dona potpi{e na ruku {to je Donna u~inila sa zadovoljstvom. Program su otvorili ~lanovi folklorne sekcije. Priloge sakupljale su Samra Havi} i Melisa Red`i}. Donna je izjavila: . februar/velja~a 2011. Adnana Hrnji}a koji je obolio od leukemije i kojemu je neophodna operacija u Njema}koj. Mirsad Memi} i Jasna Memi} muzi~ke zvijezde. jer sam stalno u kolima ili na bini. A Donna je tu ve~er u Hanau zablistala punim sjajem sa stajlingom na kojem bi joj mogle pozavidjeti i poznate svjetske Na dru`enju u Hanau Prikupljala se pomo} za oboljelog Adnana Hrnji}a Meris je dobio autogram P o prvi put u ovoj godini u Hanau organizirano je dru`enje Bosanaca i Hercegovaca. nai{la sam na par izuzetnih stvari i je- dnostavno sam morala da ih kupim. a nakon njih prvi blok pjesama otpjevao je Faruk Pe~enkovi} .

Bol u le|ima Redali su se hitovi jedan za drugim. Jedan od posjetitelja. . [. a za njima ni{ta manje nisu zaostajale ni Dejana. Dvije Bosanke. ostavio je suze radosnice zbog ponovnog susreta. pa me ba{ dobro uhvatilo. dvije Sabine N akon skoro deset godina jedan od najpopularnijih pjeva~a Balkana.Haris je mnogo popularan u Rumuniji i zaista nam je `ivotna `elja bila da ga gledamo u`ivo. Azra i Senka. koje su predvodile atraktivne Aska i Katarina Sa{a. Diskoteka „M“ bila je tu ve~er premala da bi primila sve one koji su `eljeleli da vide i slu{aju popularnog „brku“ koji je i ovaj put pokazao da je jedan od najja~ih po glasu i najkvalitetniji pjeva~ na estradi. ali evo lagano popu{ta . Nekima od njih Haris je dozvolio i da zaB. pove}e dru{tvo iz Rumunije.po`alio se D`inovi} kojeg nije do{la samo da gleda publika sa podru~ja biv{e Jugoslavije. pove}e dru{tvo iz Rumunije. Ostavio je mnoga slomljena `enska srca. ali je za Branka i za vi{e od 1. . koje su predvodile atraktivne Aska i Katarina. bilo je tu i Nijemaca. Haris je u Offenbach direktno iz [tuttgarta do{ao u pratnji svog prijatelja Rasima. da je Haris ~ak po`elio da ga povede na binu kako bi se malo zabavljala i publika. 41 10. jer sam nakon igre bio mokar. . a kada su krenuli prvi taktovi pjesme „Mu{tuluk“ u diskoteci je nastalo op{te ludilo. Fantasti~an je na njema~kom jeziku rekla nam je Aska. ponovo je do{ao u njema~ki grad Offenbach i ba{ kao nekada ostavio je „pusto{„ iza sebe. dvije Sabine. pjevaju sa njim. Haris D`inovi}. a u garderobi diskoteke do~ekao ga je menad`er Sa{a i mad`ioni~ar Steffano. Vidno raspolo`en Haris se dru`io sa prijateljima. dvije Tuzlanke tako|er su u`ivale u Harisovim hitovima. a njegovo i onako izuzetno dobro raspolo`enje popravio je Steffano svojim trikovima. na ~elo je zalijepio nov~anicu od 500 eura i zamolio D`inovi}a da je uzme i jo{ jednom samo za njega otpjeva „Mu{tuluk“. ali i suze zbog rastanka. Haris je kao pravi profesionalac odbio taj novac.000 posjetitelja jo{ jednom otpjevao taj njegov veliki hit.Malo me bole le|a od tenisa. februar/velja~a 2011. a bio sam lijen da promijenim majicu.Branko nije `alio „ljubi~icu“ U njema~kom Offenbachu Haris za „Mu{tuluk“ odbio 500 eura Osim na{ih ljudi. izvjesni Branko. Popularan u Rumuniji Bilo je tu i Nijemaca. Haris i Steffano: Veselo raspolo`enje Publika u transu Dame zapjevale sa Harisom u duetu Dvije Bosanke.

Pjevalo se i igralo Nekoliko og do drug jetila „{etao“ od jedn i. jih sa nih jutarn Svi na nogama..Da su Amra: samo sekundicu da odmorim „isklesali“ svoj zanat znaju oni koji posje}uju ovaj klub. Brojne goste zabavlja Prote nije man Halilovi} „As“ zabave . Ni jednom od njih ne manjka obo`avateljki.. Naravno. B. e stanke mikro sati bez minut oj. te je ku}i oti{ao u neznanju.Enis me|u hayatovim zvije- zdama. Ru`a i Nerko: Napravili lom a~ica Amra zavr{ila Pjev prijateljicinom krilu u savlada Kad te umor Skupimo se. a Jasmin u prvoj OBN-ovoj potrazi za folk talentima.pa dok se Enis slika sa liNadir. a onda edah trumor dok nije ijateljici. Ru`a Efendi} i Nerko dignu su Amra Ma{i} alo dugo da sve posjetioce treb kojima nije fon je na noge. S.. Jasmin od neke neznanke dobija cvije}e. . zitivnom ener puniti salu po ti. Pjeva~ica Amra nije os la u lost vrnu se samo iz do iznemog sjela. (12) Jel’ mi ona tamo poslala cvije}e? (43) Alen Albinovi} sa prijateljem Enis Dedi} i Jasmin Red`epovi}. njen pr osti u svjetl oj pr brzinom krilo svoj atko a potom mama ajao je vrlo kr u nastavila je svojim pjes do raritm tako gijom. koji su svoje mjesto pod estradnim nebom potra`ili u rialiti {oovima.. Da je ovaj klub u{ao me|u top 10 gdje zabava „gori“ potvr|uje nam prisustvo Alena Albinovi}a koji za svoj prilog u Red Carpetu posje}uje samo ona najposje}enija mjesta.. Dado i Ram~e jepim djevojkama. {armantni Dedi} ne izlazi iz zagrljaja lijepih Sarajki „Ludi provod“ ovjekovje~en kamerom Jasmin: Sljede}a....iza}i }emo u „Express-u“ restoranu li u vogo{}anskom klog vikenda jkalo. Uzalud je molio prodava~icu da mu poka`e barem u kojem pravcu se nalazi ona koja ga voli..Dok zabavljaju goste u klubu „Taboo“ Enis i Jasmin na udaru obo`avateljki Dok Red`epovi} otkriva ko mu {alje cvije}e... 42 10. B. sada svake sedmice goste zabavljaju u sarajevskom klubu „Taboo“. februar/velja~a 2011. I jo{ `e{}em S ..

a izgledaju katastrofalno Neke pjeva~ice Ilda [auli} o porodici. ula`em u posao ka`e Ilda.mo`e mi se.^ula sam i ja tu pri~u.Svojim bajkovitim pri~ama u kojima nema mnogo istine pjeva~i su iskrivili sliku o estradi. osim u Holivudu. bar za ra~une ili benzin? .[ekib: Na CD-u ~ak 20 pjesama [ekib }e o~itati lekciju kolegama Pitanje je dana kada }e se na tr`i{tu pojaviti novi album [ekiba Mujanovi}a.samouvjereno }e pjeva~ ~iji prijatelji ka`u da }e ovim projektom o~itaD`. Znate li sa novcem? ^ak uspjevate da u{tedite za skupe. Me|utim. Muzi~ari dobro znaju da umijem da im dam sve {to imam. Bilo bi tu`no da u ovim godinama. Stil se ne kupuje novcem.. Znam. .toliko se i pru`im. [ekib je uvrstio i tri dueta sa Taj~i. pa i u finansijskom. i publika uvjeriti. valjda }e i mu` ne{to pomo}i na sebe natovare markirane stvari.Ovo je album mog `ivota! Slobodno mogu re}i da po~inje moja revolucija . nau~it }u i to. a daleko smo mi od Holivuda. avionima i kamionima. a gdje je garderoba i ostalo? Smije{no! Forsiraju pri~e o milionima. firmirane stvari? . 10. Pri~a se da 2. pjeva~i prave krivu sliku o zaradama. stvarno ne bi imalo smisla. Trenutno sam u pregovorima sa izdava~ima. Spavala na istom mjestu gdje i An|elina \oli i D`oni Dep se udam. od ~ega `ivite i pla}ate svakodnevne tro{kove? nije. {iroke sam ruke. Gledam samo {ta mnoge pjeva~ice natovare na sebe. Mujanovi}ev peti studijski album i svi koji su ga imali prilike ~uti ka`u da }e to biti definitivno najbolji do sada. tra~evima. o kupovini basnoslovno skupih stvari. nego toliko para potro{ila na {minku. koja nema veze sa mozgom. bez bonusa. snimateljem i rediteljem. U pojedinim trenucima je bilo hladno. ona tvrdi da od kada je kro~ila na estradu izdr`ava samu sebe. a to mnogi na estradi ne znaju .Ma kakvi.Tako|er od onoga {to zaradim.Vjerujte da bi me bilo sramota da mami i tati . kada budem imala svoju porodicu. nadam se. ne moram da brinem o porodici i valjda mogu da zaradim toliko da ne crknem od gladi. A. Ali. a kako isti~e finansirala ga je sama od novca zara|enog pjevanjem. a miliona nema nigdje. ne daje vam vi{e pare. koja je kadrove uz podr{ku reditelja Milo{a Nada`dina i {minkera Du{ana Lazi}a snimala u gondoli. Umijem da pretjeram. kako ka`u iz „tabora“ ovog Br~aka.smatra Ilda. pjevanjem ne mogu da izdr`avam samu sebe! Sama sam. nemam djece.Firmirane stvari ne volim i ne kupujem „od ju~e“. . pa ne ~udi {to mnogi misle da skupe. koliko imam . U njemu su prije nekoliko mjeseci odsjeli i An|elina @oli i D`oni Dep. ali sam hrabro sve izdr`ala jer sam `eljela da sve izgleda savr{eno . mastering se radi u Njujorku. pa zato izdr`avate samu sebe? Jedna velika. Naravno.. Naravno. sve skupo i firmirano. sve mora da bude top. . Sa. Mo`da }u jednog dana i nau~iti da budem ekonomi~nja. firmirane toalete pla}a njen otac [aban. Ko ne voli skupo i lijepo? Ali. jer ovo je zaista album koji }e obilje`iti njegovu karijeru. .rekla nam je Ilda. Tako|e. ti lekciju mnogim kolegama. kada budem imala svoju porodicu.. kolegama. Oni su uvijek tu. pjesme su uistinu toliko dobre da nisam mogao odbiti niti jednu. Sjela sam u auto sa {minkerom. Ovaj CD bit }e jedinstven slu~aj da se na jednom albumu jednog pjeva~a na|e ~ak 20 novih pjesama. valjda }e i mu` ne{to pomo}i. ina~e. Ovo je. tako da }e najvjerovatnije CD za Srbiju izdati „Grand“. ispred crkve Santa Marija dela Salute. Seriju fotografija je uradila u luksuznom hotelu „Danijeli“ u kome je i boravila. U taj kvalitet }e se. M. Kada Ilda u spotu kao An|elina \oli Ilda je odlu~ila da krene tragom An|eline @oli. One nisu garant stila. Potra`ite li nekad neku paru. a. naro~ito za garderobu koju sam nosila u spotu. . ali vjerujete da A. znam da mogu da ra~unam na njih u svakom smislu. Sve {to zaradim. februar/velja~a 2011. Tu sam na tatu. tako da smo mogli da uradimo sve {to smo zamislili. Adnanom Nezirovim i Blizancima. Vjerujte mi da u ovoj dr`avi niko toliko ne tro{i na {minku. Ali. sretna porodica pokucam na vrata i zatra`im pare za ra~un za struju ili telefon. Zna~i. pa je tako kadrove za svoj novi spot za pjesmu „Promaja“ snimila na lokacijama na kojim je An|a snimala film „Turista“ sa D`onijem Depom. ~arobno i skupo zvu~i kada se ka`e da sam snimila spot u Veneciji.pri~a nam [ekib. tata je uvijek bio {iroke ruke.000 eura mese~no tro{ite samo na {minku. Uz novi album i Mujanovi}eva revolucija Crkla bih od sramote da od oca [abana tra`im novac za struju! Kada se udam. Nije red da pri~am koliko me je sve to ko{talo. Vratila se iz Venecije gdje je snimila spot za pjesmu „Promaja“. a izgledaju katastrofalno. Da li vam je otac [aban. Ja bih prije sebi uplatila putovanje na Mauricijus.Vremenske prilike su nas poslu`ile. za BiH „Hayat“ a za Hrvatsku „Hit records“ . . On nam je toliko toga u `ivotu omogu}io da bih crkla od sramote da me i danas izdr`ava. nije {tos u tome. kad budem osjetila da moram da {tedim. ja takve stvari ne nosim po svaku cijenu. ponijeli smo kameru i odradili posao u prelijepom ambijentu. po{to sam sama i nemam odgovornost prema bilo kome drugom . .Voljela bih da umijem bolje da baratam sa novcem.. kako se pri~alo „zavrnuo slavinu“.Mnogi }e se pitati za{to 20 pjesama na jedan CD jer sam ih mogao prepoloviti i izdati dva. Pjesme su snimljene. 43 . ali vjerujte da je daleko od onoga {to se misli. Znate kako. na albumu }e se na}i i obrada velikog hita Fadila Toski}a „Sre}o moja gdje si sada“. na Trgu svetog Marka. I lda [auli} va`i za jednu od najelegantnijih pjeva~ica na srbijanskoj estradi. Ka`em vam. H. no.

Naime. D`. post V dijelu {ehera. ka`u. te ve~eri sve dr`ali pod kontrolom. napravio lom. pa je plesni podijum sve vrijeme bio ispunjen. Gdje je dobar dernek tu su i one Zaljubljenih na sve strane Medo Saki} napravio lom Maleti} napravila odli~nu zabavu Obezbje|enje nije imalo posla Jasmin. Naravno. tek asnik „Barlottija“ Adil ru`ili snage vl kluba „Horse“ Ermin ud nik [urkovi} i vlas ao je broj jedan u ovom ranj Pu}i. na klavijaturama je „ispratio“ Sanju uz gromoglasni pljesak. Jedan dan }e pjem ije svakodnevno m `i}. Istini za volju i nisu imali nikakvog posla.kroz smijeh je dobacila Sanja. M. rom i boljo pertoa U klubu „Bar Flay“ Sanja sa Adilom: Idemo svi skupa! Sanja Maleti} pro{le sedmice zapjevala je u klubu „Barlotti“. Iako davno nakon {to su odne 12 godina. po`elio je jo{ malo svirati. Za sav svoj trud bio je je grlo nosilo uzom. njegova supruga je sve promatrala iz „}o{ka“. za vikeva ai a tre}i Kemal Smlji program kada }e puse nudi jo{ bo o estradne zvijezde.Medo Saki} „pomirio“ Adila i Pu}ija J Sarajlije o na kojem se o{ jedno mjest viti je ilid`anski klub ba mogu dobro za ovaj klub egzistira ve} „Bar Flay“. mojoj sre}i nije bilo kraja.M. vlasnik objekta Adil [urkovi} po prvi put je pokazao i svoj skriveni talenat. no vrlo brzo je prestao Adil igra kako ja sviram Sanja Maleti} zapjevala u „Barlottiju“ Gazdarica sve „dr`ala na oku“ Adil i Pu}i: Udru`ili snage Belma i Mirela. . I dok je Sanja pjevala. februar/velja~a 2011. drugi dan Edo D`igal. I dok je Adil svirao. svoje kapacitete ~ak tri pjeva~a koji }e se a. nd sam bliku zabavljati le sedmice zapjevao i ko je ve} pro{ . Sanja je dala sve od sebe da „zagrije“ Sarajlije u ~emu je i uspjela.Ja sam prva pjeva~ica koja je uspjela Adila izvu}i na binu. H. Momci iz obezbje|enja su i D`. . Ta ji je Medo Saki} ko pjesme njegovog mnogo z njegove ali i Medo je pjevao koliko U a. do{la na ideju da udru`e Njih dvojica su Pou~eni ranijim iskustvi. Ma. ne `ele}i uzalud da tro{i svoj neiscrpni talenat. anga`ovali su njati. na ga oglasnim apla nagra|en grom uzvratio jo{ boljim rea~ {ta je ovaj pjev m zabavom. pa je ovo poznato sarajevsko okupljali{te bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. pa su iskoristili priliku te i oni u`ivali u pjesmama Sanje Maleti}. Naravno. podr{ka publike ni ovaj put nije izostala. Edo i Kemal: Trio za dobar provod Fe{talo se do jutra 44 10. Kako mu se osladila svirka.H. ti Jasmin Hod lovi}. popularnijeg oc . Svaka mi ~ast! Jo{ kada je pokazao svoj talenat. Adil igra kako ja sviram .

. Muju je uvijek lijepo sresti. kada je pristao da snimi prvi album jedini uslov bio mu je da to bude u etno maniru. predvidjeli uspje{nu karijeru. Kako nam Jovanovi}ka pri~a razloge Benine diskografske i estradne nezainteresovanosti treba tra`iti u samom pjeva~u koji je da sada pjevao samo za „svoju du{u“. sve nove pjesme }e raditi u studiju „Nino Boy Records“. ve} i Sejo i jo{ nekolicina pjeva~a su mi rekli da bi mi bilo bolje da ostavim zabavnjake i da se polako „prebacim“ u folk. nemam drugog izbora (smijeh). prije svega pjeva~ima. nada se mladi pjeva~. Do sada se sprijateljio sa mnogim poznatim li~nostima. ponovo posveti promoviranju svog prvog singla.Ma navikao sam ja na Muju. B. smina. 45 10. [alim se. do{lo je takvo vrijeme da se zabavna muzika sve manje cijeni. Dok je kolega [aban pri~ao na mobilni telefon. U svakom slu~aju vrlo va`no mi je {to su prisutne reakcije jer da ih nema onda bi to bio problem. O vrhunskom talentu Bene U~ambarli}a ne pri~a samo Jasmina ve} i muzi~ari {irom Evrope i mnogi se ~ude da ga do sada niko prije Jasmine nije „otkrio“ i da Beno Beno zbog sevdalinke snima u etno maniru snima tek prvi album. kako je stariji i iskusniji. ne}e nimalo faliti iskren je [aban.. Moram naglasiti da imam jednu pjesmu koju je tekstopisac Kiro radio za [aku Polumentu. Mogu samo pretpostaviti {ta bi se desilo da sam. njenim uspjehom nije ba{ pretjerano odu{evljen ovaj perspektiHod`i}: Po~inje moja revolucija B Dok je ovaj pri~ao na telefon Kako je „maznuo“ teglu a da ja ni{ta nisam opazio . Njegova `elja je da prije izlaska albuma svima poka`e da zna pjevati..ka`e JaA. osje}a se kao mladi} od dvadesetak godina. trebao bih se takmi~iti na njemu. Iako najavljuje prelazak u narodnjake. s njim nikada nije dosadno. poslije male pauze koju je napravio. O Beni }e se tek }uti . ~im sam je objavio. . No.„begenisao“ [ako Polumenta Ostavlja zabavnjake. onda mora biti dobra . A. [aban je tek po Mujinom licu shvatio da je ovaj ne{to smislio. ali na kraju ju je ipak prodao meni. Ve} nekoliko njih mi je ponu|eno i jako sam zadovoljan. nije interesantan ljep{em spolu. Kada se Nino i Sejo vrate iz Amerike. nije mi samo jasno kako je „maznuo“ teglu a da ja ni{ta nisam opazio..Pjesma je jako zanimljiva i posebno u posljednje vrijeme zbog nje dobijam dosta pohvala.Radila sam sa mnogima dugo sam na estradi i mogu re}i da Beno ne}e „plesati samo jedno ljeto“. Prelazak u neki drugi muzi~ki pravac svakako ne zna~i da }u snimati sve i sva{ta i po svaku cijenu da postanem popularan. [aban je znao da je to njegovih ruku djelo. [auli} i Isanovi}: Muji s njim nikada nije dosadno Jasmina i Beno: Folovi u grlu Jasmina Jovanovi} poznati i priznati folk autor stihova u posljednje vrijeme voli se pohvaliti novim pulenom i za njega re}i da je pjeva~ „kojeg treba svije}om tra`iti“. da zaista zna pjevati govori i to da je dobio poziv od menad`era [erifa Konjevi}a. Ko ga je jednom ~uo ostao je zate~en njegovom visinom pjevanja i svim onim prelijepim „folovima“ {to njegovo grlo ima. dobar ali urban narodnjak. Benina zaljubljenost u sevdalinku uticala je na odabir `anra u kojem }e snimati i. pokrenuo bolju marketin{ku kampanju.najavljuje Dino. pjeva~u. ve} je gotovo par Jasmina Jovanovi} o svom novom pulenu pjesama u etno maniru. U studiju sam otpjevao nekoliko narodnjaka za svoju du{u da ~ujem kako to zvu~i i zadovoljan sam. Na`alost.I ne samo Halid. februar/velja~a 2011. . H. Uspjeli smo dogovoriti par gostovanja u Bosni na elektronskim medijima. onda. A. Isanovi} mu se prikrao s le|a te ju veoma „stru~no“ i ukrao da to popularni [abo nije ni primijetio. Na Beninom repertoaru nalaze se isklju~ivo sevdalinke i. Kako se ispred [auli}a nalazila tegla eurokrema. . a ni{ta manje. Posavjetovao je imenjaka svog sina {ta i kako treba da se pona{a na estradi. A. makar smijeha. mladom bh. Zna~i. Mujo je smislio na~in da se malo na{ali sa njim. I imao je samo rije~i hvale. Kako se Mujo u }o{ku grohotom smijao. ta vrsta muzike. prije nego {to objavi neku novu kompoziciju. Sa. Ka`e „smijeh je lijek“ pa se on godinama vodi tim. jer zna{ da ti. U pregovorima sam sa ljudima iz direkcije festivala pa ako bude sre}e da zapjevam i Mostarcima - Mujo od [abana ukrao eurokrem Da je Mujo Isanovi} uvijek spreman za neki „{tos“ svjedo~i mno{tvo smije{nih doga|aja u kojima je upravo on bio glavni akter. prelazi u narodnjake „Melodijama Mostara“ vni pjeva~. Ako je bila namjenjena za njega. D`. Kada je zavr{io sa telefonskim razgovorom. . a s obzirom na to da od pjevanja planiram `ivjeti. Najsvje`iji „fol“ Mujo je napravio sa nekrunisanim kraljem folka [abanom [auli}em. . ali {ta }u.smje{kaju}i se pri~a Hod`i}. Pjesma „No}as“ koju je snimio pro{le godine zbog interesovanja mla|e publike brzo je postala jedna od najtra`enijih u programima brojnih bh.. I tek kada je krenuo da uzme malo eurokrema shvatio je da je nestao.Svi|a mi se taj festival i ako bude sve kako sam zamislio. F. Zbog toga je.ka`e Hod`i} najavljuju}i svoju veliku „revoluciju“ na bh. Tokom ove godine vidjet }emo ga na nekoliko festivala. estradnoj sceni. I ba{ zbog toga. uskoro ulazim u studio i po~injem snimati nove pjesme . Hilme Peljte za gostovanja po Evropi. Svi|a mi se kako to radi Sejo Boy.pita se [aban Halid i Dino: Korisni savjeti svetio njenom popularisanju .Znam da }u biti na mukama jer }e sve nadgledati i Sejo Boy. . odlu~io da se. Pogrije{io sam {to se malo vi{e nisam po- Kupio pjesmu koju je Nada se u~e{}u na Dino Hod`i} poslu{ao iskusnije kolege Mujo se lagano prikrao i krenuo u akciju rojni su oni koji su Dini Hod`i}u. planiram po~eti sa snimanjem novih pjesama. Jedan od njih je i na{ Halid Be{li} koji je imao priliku da ~uje kako Dino pjeva. radiostanica. Dino bi mogao biti jedan od u~esnika ovogodi{njih „Melodija Mostara“. {ta da pjeva i da gleda od ~ega `ivi. No.

ali ponekad te{ko po pjeva~a jer u miru ne mo`e da radi. dodu{e onaj „slatki“ zadaje pjeva~ Samir gazdi D`evadu. S. Uz Samira Selmanovi}a utorkom.. Emina je atraktivnom haljinom u kojoj je do izra`ja do{lo i njeno poprsje „mamila“ poglede posjetioce. februar/velja~a 2011. tako da praznog pljaju i najpoznatije manekenke kao {to su Daniella Mijatovi} i Emina Kari{ik. estradi jo{ jednom je napravio odli~nu zabavu i dernek za pam}enje.i samog Samira. Nakon nastupa joj je priznao da ga je nekoliko puta dekoncetrisala i da je zaboravio dio L. vlasnika Sa Koketom pjevalo i staro i mlado Na nastupu u diskoteci „Chanel“ Samira Selmanovi}a prijatelji „branili“ od obo`avateljki ao i svake sedmice klub „Avangard“ je i ove osvojio najvi{e simpatije gostiju te se ovo sarajevsko okupljali{te mladih ponovo mo`e pohvaliti sa najboljim zabavama. Vogo}u. dobacuju. pjesme. zbog njega klub je dupke pun lije- Kad pjeva~ o~ara goste K sprije~io obo`avateljke da mu pri|u. naru~uju pjesme. estradi jo{ jednom je napravio odli~an dernek Gostovanje Semira Ceri}a Koketa u diskoteci „Chanel“ izazvalo je veliku pa`nju kod ljubitelja narodne muzike u Ilija{u. Pa ne zapjevaj General Hamid Bahto sa sinom Svi na nogama Lana Kljaji} sa prijateljicom Nena. Irma i D`eka 46 10. Samir i Faraon: Sve gori a niko ne mo`e do pjeva~a pih djevojaka koje dolaze prvenstveno zbog njegove pjesme. ali i sportista koji su redovni posjetioci diskoteke u Ilija{u. a prema njenom dekolteu nije ostao ni ravnodu{an Koke tako da je ~esto sa bine gledao u pravcu na{e ljepotice. S jedne strane to je odli~no.. Kako bi se odbranio od navalentnih obo`avateljki pjeva~ koristi razne metode. Visokom. Najbolji {oumen na bh. Ovoga puta sna{ao se odli~no Vernesu i prijatelju Faraonu nije dao da se odmaknu od njega i tako sprije~io obo`avateljke da mu pri|u. Senad i Amar Sanel Brajlovi} sa svojom djevojkom D`evad sa Naserom Ori}em Plesa~ica Milica i pjeva~ica Adela Mujo. K. Ako se i sami ne latitre mikrofona. onda }ete se zasigurno na}i na plesnom podiju kao i svi oni koji posjete ovaj klub. ali. tambura{e ~etvrtkom niti mo`ete ostati mirni ni ravnodu{ni. Ova druga u`ivala je na Koketovom nastupu u dru{tvu prijateljica i D`enana Muminovi}a. Ali ostalima „na{ao `icu“ i odli~nim repertoarom sve digao na noge Vernes. B. Tu se ~esto oku- „Chanela“. tako da su ga na kraju nagradili velikim aplauzom. Kiseljaku ali i Zenici. mjesta nije bilo. Naime. Brezi. Veliki problem.. Posjetioci su bili odu{evljeni Koketovim nastupom. One mu stalno prilaze.D`eka sa Eminom Kari{ik Zbog Emininog dekoltea Koke zaboravljao pjesme Najbolji {oumen na bh.. Ali ostalima „na{ao `icu“ i odli~nim repertoarom sve digao na noge. . U publici je bilo dosta aktivnih i biv{ih nogometa{a.

.. S. Biljani se ta ideja ~inila najboljom.Nemam spisak.Volim ku}ne poslove. Svo. sada je moje vrijeme (smijeh).Internet koristim. jer nemam vremena za ta dru`enja. . do{li su zbog mene i mojih pjesama i tu sam da napravim dobru zabavu. Ona nije ni naslu}ivala da }e postati vlasnik ove me~ke.gom i k}erkama Maje odu{evljenje nije kri. tako da ne primje}ujem neku nostalgiju. Poslije denjen suprug sjedi sam ispijaju}i lagano ~a{icu setodnevnog boravka na planini sa supruvina.Nisam obi{la ba{ cijelu planetu. jer kako mi iza|e novi CD. B. mnoge od njih ne mogu da do|u do izra`aja i pro|u potpuno nezapa`eno. pjeva~ica ka`e: . a Ivan. Va`no je da se radi. Dare`ljivi pjeva~ . E ba{ {teta. Pjeva~ica sa suprugom Ivanom Ne patim od toga da me neko prepozna P Ne znam za ono vrijeme kada su neke starije kolege dobro zara|ivale. ona dolazi i u ove na{e krajeve.Jo{ kao klinka sam na razglednicma gledala taj grad.. ali jesam u Australiji. koja }e se na}i na Biljaninom maksi singlu. novosti.. Ne{to malo vremena se odvoji i za neki trening i za neke izlaske. moj suprug.Ne.da ne ispadne sad da se hvalim ali dosta radim i mogu da pretpostavim koja }e pjesma u kom gradu napraviti pravu atmosferu. Ali.Pa prvo. a kada sam prvi put oti{la u Australiju. pro~itam neke vijesti. Ali kompjuter koristim da iza|em na internet. svi moji fanovi se obave{tavaju preko fejsa. . Jo{ dok je Aleksandar Ili} Aca bio na farmi. Nakon izlaska sa „Farme“ Bilja i Aca: Vole pjevati zajedno . znam da je to moja publika. ali Fejsbuk slabo. Kako se ose}ate u Beogradu. ali da ih sve ne nabrajam. Australiji. kod mene je pravilo da koja je pjesma A 1. izdvojila bih Sidnej i Las Vegas. . to je za mene bilo ne{to fascinantno.Ima puno gradova.. Publika je eufori~na isto u Bosni. I mogu re}i da je Amerika ne{to specijalno za mene. Dok je u studiju „Granda“ ~ekala da otpjeva svoje pjesme.gdalenom. Vi ste imali sajt. tako se potrudio da ovoga put bude on taj koji }e iznenaditi svoju voljenu. ali po{to je sada Fejsbuk interesantniji. kao novogodi{nji poklon uru~io joj je klju~eve d`ipa „mercedes GLK“. ne patim od toga da me neko prepozna. jer njen suprug obo`ava kad zajedno pjevaju. Tako da }e njih dvoje uskoro poklonike narodne muzike obradovati duetskom pjesmom. a u reperotar u|u i pjesme mojih kolega. B. Zna~i lako „~itate“ publiku. a na pitanje da li ona i njen suprug Aca Ili} nastupaju zajedno. pro}askali smo o raznovrsnim temama. Marijom i Ivom.. Ba{ mi je `ao {to nisam zaka~ila taj period u karijeri. A da li ima krize na estradi {to se ti~e nastupa? Da li je publika koja je daleko od svoje domovine nostalgi~na? . informacije sa estrade. (smijeh) Z. ali jesam dosta toga. porodicu odvesti na ^ak i kad je vidjela da Kopaonik. Aco }e sa prijala kada joj je suprug teljima otputovati u otkrio o ~emu je rije~. Znam koliko imam po{tovalaca svoje muzike. 47 . tako da mi je to dovoljno. februar/velja~a 2011. mislila Poklonima tu nije krje da mo`da imaju neaj. nije ni slutila da je automobil njen. ali poslije Acinog u~e{}a u „Farmi“ uglavnom nas zovu odvojeno.. 10. Nisam time optere}ena. . Je li istina da su ranije pjeva~i sa nastupa odnosili pare i u d`akovima? . Ali.. Ne mislim da je to lo{e. bila je u pravu. Nisam bila u Kanadi.Nekoliko autora je u igri... da li je redoslijed pjevanja u svakom gradu .To je bilo ranije.. nego ni u svom selu u kome sam `ivjela. model koji joj se i naKada je d`ip zatekla u jvi{e dopada. Na novom albumu pjesma „Jana dva“ je A1.Ne znam za to. Hahaha.Internet. Iako ovaj estradnobra~ni par u svojoj karijeri ima tri zajedni~ka dueta. jer je Aco: Voli iznena|enja Aco sve odradio u klonio upravo onaj tajnosti. ne samo u Beogradu.M. . I ka`e. Ne znam ono vrijeme kada su neke starije kolege dobro zara|ivale.? uvijek isti? . ali sada je toga sve manje. tako da se jo{ ne zna ko }e raditi . jer }e pjeva~ cijelu koga od gostiju u ku}i.. putovali ste dosta. Naime. Fejsbuk oduzima dosta vremena. obi{li ste cijelu planetu. Za{to Sidnej? Da li imate spisak pjesama kada po~injete nastup? Jer omladina koja dolazi na nastupe. Americi. S. Kako i sam voli iznena|enja.Ranije smo mnogo ~e{}e pjevali zajedno. Skakala je kao malo di. Sve zavisi od grada do grada.Mislim da je sada pravo vrijeme za mla|e peva~e. Pa. gdje vam je bilo najljep{e? ]askanje sa Janom Todorovi} jeva~ica Jana Todorovi} novi album objavila je za „Grand produkciju“. s njima komunicira.Ba{ tako! Jer. Biljana isti~e da u posljednje vrijeme ima dosta posla.Bio je taj sajt. Nema~koj. Ja sam Jana i ono {to radim ili se nekome svi|a ili se ne svi|a.Bolje je snimiti nekoliko dobrih pjesama i promovisati ih na pravi na~in jer kada snimite desetak kompozicija. Fejsbuk. sada je moje vrijeme Jano. Imam veliko iskustvo . ali nije ne{to vi{e aktivan? . s njom i po~injem i predstavljam se publici te ve~eri. puno po Evropi. Jana i Ivan: Suprug komunicira preko fejsa Koliko ste zauzeti novim informacionim tehnologijama? Aco Pejovi} supruzi poklonio d`ip! Da je novi album „urodio plodom“ dokazuje veoma vrijedan poklon koji je Aco Pejovi} darovao svojoj supruzi Biljani. Koji grad je na vas ostavio poseban utisak? Jana: Volim ku}anske poslove .mondensko mjesto Sejete jer je suprug pont Moric. {ta vam ljudi ka`u kad vas vide? tu se snalazim fenomenalno.kazala je Biljana na- Aca i Bilja snimaju ~etvrti duet gla{avaju}i da se vi{e ne isplati objavljivati album. dvori{tu ku}e. Koji su va{i hobiji? Osim muzike. . {ta vas jo{ zanima? .. njegova supruga Biljana Jrfti} razmi{ljala je kako da svog voljenog ga obraduje po izlasku sa „ru`i~astog“ imanja.

Jo{ je dug moj muzi~ki put i smatram da sam jo{ uvijek na po~etku. To je isto kao da me pitate za{to volim koga volim. Zadnje putovanje mi je bilo u toplije krajeve u Egipat ali kad vidim danas kakvi su nemiri tamo po~eli neposredno nakon {to smo se vratili u Hrvatsku. Za{to si se po~ela baviti Samo je jedan tip mog mu{karca jevanjem od malih nogu.Najve}u podr{ku generalno imam od svojih roditelja u svemu {to sam u `ivotu radila i odabrala. ne znam.To zna tko treba znati.. ve} je izgradila uspje{nu karijeru kojoj mnogi zavide. 48 . osje}ajem pripadnosti. Sve drugo bi bilo samo prazne rije~i koje mogu biti krivo interpretirane. Bez cenzure. ne moram glumiti takve scene. Sa. najzgodniji.. mislim da je ipak bolje nau~it skijati pa i}i u`ivati na susjednoj plaA.Nisam jo{ skijala @anamari Lali} Hrvatska pjeva~ica Indira Vladi} ponovo u`iva u ljubavi sa biv{im de~kom Ivanom Papi}em. kada se pred kraj pro{le godine pjeva~ica po~ela sve rije|e pojavljivati na dru{tvenim doga|ajima. Od koga ima{ najve}u podr{ku? .Posljednjih nekoliko godina te`im za mirom i toplinom doma.. pjeva~ica Indira Vladi} i gra|evinski preduzetnik Ivan Papi} nisu dugo izdr`ali jedno bez drugog.Zar ti ja izgledam kao netko tko ovakve stvari dijeli da cijelim svijetom? Idealan seks za tebe je. Zapravo. pa je o~ito zato odlu~ila da pru`i jo{ jednu priliku vezi koja ju je pro{le goIndira: Puno manje se pojavljuje na dru{tvenim doga|ajima Indira ponovo ljubi gra|evinara! Nakon razvoda sa Narcisom prilika na estradnom nebu. Nije to moje podru~je. Iako su u jesen prekinuli svoju romansu. sigurnosti. Jednostavno. Indira je nedavno rekla da u ljubavi za nju nema kalkulacija i pravila. jki}a. voli{ li zimske sportove? . Ho}e{ ime i prezime? S kim bih se mogla zamisliti u braku od poznatih holivudskih zvijezda? . pogotovo za bavljenje muzikom jer je o~ito bilo od malih nogu da me je muzika „uzela“ pod svoje i da se ni{ta ne mo`e protiv toga uraditi.? . a bilo mi je prekrasno i dok sam za vrijeme faksa `ivjela u Dubrovniku. ba{ poput svake zaljubljene `ene koja svoje slobodno vrijeme ostavlja za ljubav. te se nada da }e imati priliku nastupiti i u BiH. ali danas mi je to apsolutni prioritet . Dobro upu}eni izvori tvrde da su pjeva~ica grupe Colonia i Ivan ponovno u vezi ve} mjesec dana i da su jako sretni i zaljubljeni. gdje u miru u`ivaju u me|uso- Ne znam pjevati sevdalinke P Voljela bih `ivjeti u Londonu ili Njujorku entno radi na snimanju svog drugog albuma i nastupa sa svojim bandom „Syndrome“ po Hrvatskoj.Nema odgovora na ovo pitanje. najiskreniji. sa kojim se zabavljala pro{le godine. Indira i Ivan su o~igledno prona{li neke oaze. Mo`da to kao mlada nisam pri`eljkivala.Ne ma{tam o tome. Idealno mjesto za `ivot za tebe je. Mo`e{ li se zamisliti u krevetu s dva mu{karca. U krevetu sa dva mu{karca Tvoje omiljeno mjesto vo|enja lju- Da li zna{ neku sevdalinku? . mlada i lijepa pjeva~ica @anamari Lali}.rekla je Indira nakon razvoda od supruga Narcisa MuA.roku. Kakve tipove mu{karca voli{? . Kako provodi{ zimu? Skija{ li.Nisam glumica.Nisam jo{ skijala. . Tekstovi su onakvi kako ja zaista pri~am i razmi{ljam.Samo je jedan moj tip mu{karca: najbolji. ali namjeravam nau~iti ove godine. Tako je bilo i sa glazbom. Nisam glumica bavi? . Sad radim drugi album koji }e biti kantautorski i napokon se okre}em muzici kakvu oduvijek slu{am . Voljela bih u `ivjeti u Njujorku ili Londonu. Renesansu veze mogli su pretpostaviti i povr{niji pratitelji bnom dru{tvu.Tr- muzikom? .HOD@I] nini. dine ~inila sretnom. najpametniji. 10. Indira nikad nije krila da je upravo takav stil `ivota ono {to pri`eljkuje. Misli{ da si ostvarila u svojoj karijeri sve {to si `eljela? . barem kao glumica u nekom filmu? ... Izvodi poprok i hard-rokobrade. U braku se mogu zamisliti samo s osobom koju zaista volim i poznajem. Sve je onako kako sebi sam napravi{ gdje god da jesi. pa hvala Bogu.Planeta zemlja s tim da su ti blizu ljudi koje voli{ i da radi{ posao koji voli{.Iskreno.? . februar/velja~a 2011. to tvoja du{a odabere. Sretna sam i u Zagrebu i u Tu~epima.

skoro sat vremena je igrala i pjebi zaradila koju paru. april. koja je glumila 1991. odr`ala koncert. ^uli smo da }ete zabraniti nastup grupe pod imenom „Tap 011“.? . kako se pri~a. On je bio i kum grupe. februar/velja~a 2011. kojoj je dao ime. Vjerovao sam da se grupa vi{e ne}e nikad sastaviti. na njeno tra`enje je organizovao dva koncerta u Centru „Sava“.. ali ne vrijedi. od tada sam preuzeo brigu jedino o Goci. a o Ivani samo rije~i hvale tu Beograda. Goca Tr`an. godine osnovao poznati estradni menad`er. Gane Pecikoza.Goca je odavno u dubiozi. JAK[I] 49 „Pu}i }e“ A za{to su se Goca i Ivana ponovo sastale? . izdavanje i reklamu. „Udarna“ numera. Kad je zavr{ila igru u bekstejd`u je nastala sva|a izme|u nje i Ganeta. Ako nastupe izve{}e pjesme koje su nekada bile hitovi i dan-danas se slu{aju. pla}ao noge je iznenadila vijest da se ponovo okupili ~lanovi prve postave poprep grupe „Tap 011“.ka`e Gane. zakratko. svako je oti{ao na svoju stranu . Milana Bojani}. bez Ganeta. Po{to je unaprijed platio iznajmljivanje sale da mu ne bi propale pare smislio je {tos. I to zahvaljuju}i meni. mo`da ho}e da se na{ale sa svojim fanovima. pa je prodao karte za samo jedno ve~e. Ivana je imala priliku da u~estvuje i na Festivalu zabavne muzike „Beogradsko prole}e“ kada je na ovoj muzi~koj manifestaciji dobila nagradu za intepretaciju. Da li }ete i}i na njihov koncert? Sigurno ne}u i}i. „Goca Tr`an odr`ala koncert samo za jednog kavaljera!“ i sli~no. da Snimak iz 1995. ipak. O Ivani imam samo rije~i hvale. ali izvodi muziku koja danas nema neku veliku pro|u. tekstopisce. autore. Ru`icom Stoki} i drugim glumcima.? . interesovanje nije bilo veliko. kao na primer. Sa njom sam radio ~etiri godine. jer sam uvjeren da }e „pu}i“. mogu im zabraniti da nastupaju pod tim imenom. Z. a u nekim slu~ajevima pojedinim koleginicama „otvara~icama usta“ i pozajmljivale glas. Ne znam. \or|e i Petar su doveli dvije nove pjeva~ice. koja se pojavila 1991. Sarajlija. koju sa~injavali. Jer sam ja vr{io izbor pjesama. kada su po~eli da se pojavljuju na TV Beograd bila je numera „Pekara“ u kojoj je igrala i poznata glumica. godini u prvoj postavi. Do te godine sam im ja bio menad`er. `ao. „Ga}e“ i „Igra“) i ~ak devet singlova. a Pecikoza je zavr{io u bolnici gde su mu ugra|ena tri bajpasa! Sljede}eg dana su u beogradskoj {tampi su osvanuli tekstovi sa senzacionalnim naslovima. koji je bio u bolnici. odnosno. ina~e. Ali. To zadovoljstvo. godine i nije imala neko zna~ajnije mjesto u muzi~kom `ivo- studio. Ali. [pelom Rozin. ali to je bio kraj njihove vi{egodi{nje saradnje. aprila ({ala ili zbilja?) odr`ati u koncert u Beogradskoj areni i tako podsjetiti svoje fanove na jednu od najpopularnijih grupa u Srbiji devedesetih godina pro{log vijeka. Ona je odli~na pjeva~ica. Naziv grupe pripada meni. Menad`er Gane Pecikoza o ponovnom okupljanju grupe „Tap 011“ M „Tapiri“ rasformirani Grupu „Tap 011“ je krajem 1994. birao autore.500 njema~kih maraka. godine u filmu Ratka Orozovi}a „Bra~na putovanja“ zajedno sa Batom @ivojinovi}em. Sa grupom „Tap 011“ Pecikoza je snimio tri albuma („Novi svet“. Koncert za jednog kavaljera Sa Gocom Gane ima lo{e iskustvo. kada je mislila da je vrlo popularna. rekli su da ne znaju ko je osnovao grupu.. Oni su najavili da }e 1. Sutradan je Goca. Tanja @eraji}. raspala definitivno. To {to su izabrali ba{ 1. Momcima-reperima pridru`io je tada dvije nepoznate pjeva~ice.Grupa se raspala 1998. \or|e Pajovi} i Petar Stupar. Njih dvije su se po~etkom devedesetih godina pro~ula tako {to su pjevale prate}e vokale za mnoge pjeva~ice i pjeva~e. Gane je rasformirao fanki-grupu „Tapiri“.. Gledao sam je i u rijalitiju „Survajver“ kako se u blatu valja. vala nepoznatom „kavaljeru“. izdava~e.. I sve to pla}ao svojim parama. Vickom Rui}em. Malo mi je ~udno da su Goca i Ivana ponovo zajedno jer su se po raspadu grupe pljuvale i jedna o drugoj govorile ru`ne stvari . Sve te projekte Gane je sam finansirao. Poku{ava da se na sve na~ine odr`i u vrhu. A kako Pecikoza komentari{e vijest da su se ~lanovi grupe „Tap 011“ opet okupili. Pred prvo ve~e rekao je Goci da je ~itav koncert otkupio jedan njen obo`avalac i da }e to ve~e pjevati samo njemu!? Goca je pristala na Ganetovu igru. a Milan.Zabrani}u im koncert! Naziv grupe pod imenom „Tap 011“ ja sam za{titio Goca je u dubiozi. karijera joj je stalno u padu. Kad su se u jednoj TV emisiji pojavili. dan {ale.ka`e Pecikoza. godine: Tada su bili vrlo popularni 10. Grupa se poslije dvije godine. 2002. ali.Naziv grupe pod imenom „Tap 011“ ja sam za{titio. ne}u. Prije osam godina. vidje}emo. Tada su Goca i Ivana krenule u solo kari- Gane i Ivana: Sva sam pla}ao jeru. Ivana Pavlovi}. Borom Stjepanovi}em. iz Konjica. da ne znaju ko sam ja. Do{lo je do ru`nih re~i i te{kih optu`bi. . Bilo mi je. iskreno. Gocu Tr`an i Ivanu Pavlovi}. po jednom albumu napla}ivale su oko 1.

januara napunio bi trideset godina. koja je uo~i nedavnog koncerta posve}enog To{etu boravila u Makedoniji i time opovrgla glasine da kako vi{e nikada ne}e do}i u tu zemlju. B. Ali Seve je imala peh i zaradila veliku modricu na lijevoj nozi spu{taju}i se niz tobogan.izjavio je Ka~ar za jedan portal.. a sve ostale su la` i izmi{ljotine . Ka~ar: Sve je ostalo la` Popov: Jedina `ena u njegovom `ivotu . 50 D`. Severina Vu~kovi} se na{la u centru pa`nje javnosti. Na koncertu u Skopju u To{inu ~ast. Tereza Kesovija se naprasno predomislila! Sada ima druga~iju pri~u i. Od njegove smrti objavljena su tri njegova albuma i tri DVD-a. Ljilja je potvrdila da vi{e nije dio doga|aja koji se de{avaju u vezi s To{etom. .Ta~no. pa je tako svaki korak pjeva~ice i nekrunisanog Otkada je uplovila u vezu sa srbijanskim biznismenom Milanom Popovi}em. Me|utim. 25. Seve je pokazala fizi~ke atribute koji su joj pomogli da zavede biznismena. pa }e tako Severinini obo`avaoci {irom biv{e kralja bakra pomno ispra}en. Sa. koja je nedavno. Cecin koncert u Zagrebu bi bio idiotizam Kesovija vi{e ne zna {ta misli . H. Iako su Gojko i Ena skoro tri godine u vezi. . Menad`ment hotela je po isteku radnog vremena otvorio akva park koji se nalazi u sklopu hotela samo za njih dvoje. Sa. Mada su tri godine zajedno se vi|a. menad`erica preminulog makedonskog pjeva~a To{eta Proeskog koja posljednje tri godine `ivi u rodnom Ni{u. Kesovija: Ni slu~ajno ne podr`avam Iako je ranije izjavila da nema ni{ta protiv da Ceca Ra`natovi} odr`i koncert u Hrvatskoj.dodala je menad`erica. odmah nakon promocije spota. Seve je sa svojim de~kom otputovala u Budimpe{tu. Ina~e. o ~emu je i „Express“ pisao u pro{lom broju.Jedina osoba s kojom sam u kontaktu i koja je bila kod mene u Njema~koj jeste Ena. . U spotu koji podsje}a na scene iz filma „Bal na vodi“. Nadam se da }e sve prote}i dobro kazala je Ljilja. Tragi~no preminuli makedonski pop pjeva~ To{e Proeski poginuo je prije vi{e od tri godine.Ni slu~ajno ne podr`avam! To je idiotizam! Kako mogu podr`avati dolazak nekoga ko je bio u najtje{njoj vezi s onim ko je majke i o~eve zavio u crno ogor~ena je Kesovija. fudbaler je odlu~io da vi{e ne {uti kad je njegov privatni `ivot u pitanju. Interesovanje javnosti na Balkanu za kretanje Severine i Milana ne jenjava. a novoste~enu popularnost iskoristila je da snimi reklamu za jedan hotelski i bazenski kompleks u Sloveniji. Sada mi je zaista potreban samo mir . pjevala u Novom Sadu i Beogradu. M. Oni su boravili u Budimpe{ti. predstavljen je i novi spot za njegovu pjesmu „Nasloni glavu na moje rame“. a prije nekoliko dana plasiran je i ~etvrti pod nazivom „S ljubavlju od To{e“. to vi{e nije moja pri~a. a na- Ka~ar vi{e ne krije vezu sa Enom ro~ito je to izbjegavao Ka~ar. gdje su odsjeli u jednom od najekskluzivnijih hotela. Severina u modricama! Vu~kovi}: Ponovo u centru pa`nje [ta se de{avalo u Budimpe{ti Odmah nakon promocije spota. ali nije istina da se ne sla`em sa organizatori- ma Me|unardone fondacije To{e Proeski. Fudbaler njema~kog Hamburgera Gojko Ka~ar kona~no je priznao vezu sa pjeva~icom Enom Popov. nisu voljeli da pri~aju o svojoj intimi. februar/velja~a 2011. u ekskluzivnom hotelu „Ramada resort“. Seve je sa svojim de~kom otputovala u Budimpe{tu Jugoslavije mo}i da u`ivaju u prizorima u kojima se Vu~kovi}eva u provokativnom crvenom kupa}em kostimu br~ka u bazenu. S. Prekinula sam u~e{}e u svim aktivnostima koje se ti~u njega. priprema se da ovih dana operi{e glasne `ice. Me|utim. moralo je nekako da se odrazi i na zdravlje.Vjerovatno je to posljedica stresa i tuge.To{ina menad`erica Ljilja Petrovi} mora na operaciju L Menad`erica se priprema da ovih dana operi{e glasne `ice Ljilja: Nije vi{e dio de{avanja u vezi s To{etom Poljedica stresa jiljana Petrovi}. ne odobrava eventualni Svetlanin nastup na Maksimiru.. pa je nedavno izjavio da je lijepa Novosa|anka jedina `enska osoba sa kojom 10. A. poslije pauze od dvadeset pet godina. zaigra ~arda{. to je nije omelo da u jednom od poznatih budimskih restorana ve} naredne ve~eri A. Nikada nisam `eljela da budem javna li~nost.

Nisam mogla nikoga uvjeriti da mi je to uistinu ime i prezime. Srbiji. Toni Cetinski priprema koncert u Tuzli. Dunje Ili} „Misterija“. Kada je u Hrvatskoj pri~a ~isti hrvatski jezik. „Manija~i“ (Zdravko ^oli} i Goran Bregovi}). U konkurenciji 20 videoklipova. kada odem u Ameriku pri~am engleski jezik. Rebeke Dremelj „^arobni zagrljaj“. Gr~koj. . BiH. Nema ko da mi zamjera bilo {ta na tome. Tonijevu publiku u dvosatnom spektaklu o~ekuju i brojni stari hitovi uz koje su se mnogi zaljubljivali. koji }e odr`ati 14. za razliku od njih. H. i „Tribun bend“. za najbolje videospotove i pjesme.. D`. „Pola. Hrvatskoj. dok u Bosni pri~a onaj pravi bosanski jezik. duet Dejan Mati} i Lidija Milo{evi}. kao i saradnjom s velikanima svetske muzi~ke scene. Osman Had`i}. „K’o car“ (Dado Kuni}).zavr{ila je Neda. I danas me napadaju. u Srbiji su me znali zbog ijekavice staviti na „stub srama“. „Javi se. kada je kro~ila na estradu.. „Oprosti mi“ (Boban Rajovi}). Eldin Huseinbegovi}. Mnoge njene kolege su pomalo bile ljubomorne na prezime Ukraden. februar/velja~a 2011. Makedoniji. konkurisati sa dve pesme. „Voda“ (Azra Halilovi}) i „Vulkan“ (Armin Muzaferija). u Srbiji govori ekavicom. 51 10. Osim pjesama sa posljednjeg albuma „Ako to se zove ljubav“.. Istina. Koja }e pjesma pobijediti u konkurenciji njih 110 iz 11 zemalja zna}e se 4. Toni je poznat i U Hrvatskoj hrvatski. radovali i voljeli. te Severine sa albuma „Miligram“ za pjesmu „Lola“. „Ovo je Balkan“ (Milan Stankovi}). „Tetova`a“ (Ivan Zak i Neda Ukraden). . . Bugarskoj. „Dunjo `uta“ (Osman Had`i}). Sloveniji i Turskoj. dok }e iz Crne Gore konkurisati numere: „Balavica“ (Danijel Alibabi}). Pored svojih vokalnih sposobnosti.iskreno }e Ukraden. javi se“ (Zdravko ^oli}). a u Bosni „~isti“ bosanski Cetinski raspjevan za Dan zaljubljenih Neda: Stidjela se prezimena Cetinski: Veliko interesovanje sam se stidjela kao mala. valjda kona~no idemo put Evrope . no. „Balkanika music awards“. toga je sve manje. „Tra`im te“ (Sonja Baki} i Toni Cetinjski).Albaniji. jer Neda nije morala „muku mu~iti“ i smi{ljati umjetni~ko ime. Azra Halilovi} i Armin Muzaferija „Individualizam“ na}i }e se i spotovi @eljka Joksimovi}a „@ena za sva vremena“. „Uzmi il’ idem“ („Karma“). „Dodir neba“ (Nedeljko Baji}). Hrvatsku }e predstavljati „Jubavi mala“ Oliver Dragojevi}. „Trag“ (Jelena \uri}). Sergej ]etkovi}. ta- ko da se na Dan zaljubljenih u Tuzli o~ekuje veliki broj njegovih faA. Pjeva~ica priznaje da se kao mala stidjela svog prezimena. Al Dino. „Kaldrma“ (Eldin Huseinbegovi}). Rumuniji. ima deset pjesama. Ba{ zbog toga kada sam se udala nisam ni `eljela mjenjati prezime . radovali i voljeli Nakon {to je rasprodao sve najve}e dvorane u regionu. „Dve u meni“ (Nata{a Bekvalac). februara u dvorani Mejdan. koje }e konkurisati. Govorim sve jezike biv{ih jugoslovenskih dr`ava. pola“ (Danijela Martinovi}). I mada Ukraden: I danas me Toni krije {ta }e napadaju zbog ijekavice pokloniti Tuzlankama Publiku u dvosatnom spektaklu o~ekuju i brojni stari hitovi uz koje su se mnogi zaljubljivali. „Drama“ ove godine „Balkanika music TV“ iz Bugarske po~etkom jula dodijeli}e nagrade. „Ka`i mi da znam“ (Tijana Dap~evi}). koje se emituju na ovoj TV i u jedanaest balkanskih zemalja . Jelena \uri}. „Srce se predalo“ (Al Dino). kakvi su Hose Kareras i Majkl Bolton. osim spota Dine Merlina za pjesmu (Aleksandra Bu~evac). „Celebriti“ (Danijela Vu~i}). grupe „Colonija“ „Ja~a nego ikada“. u Srbiji ekavica. I Srbija. „Odlazi{„ ([erif Konjevi}).. Nisam poltron. kao vrhunski zabavlja~ koji publiku na koncertima uvijek ispuni pozitivnim energijom. sve se promijenilo.Merlin: Mo`e li „Individualizam“ pobijediti? U konkurenciji 110 pjesama iz 11 dr`ava I BiH predstavljaju Dino Merlin. „Zavoli me u prolazu“ („Colonija“). „Dva minuta“ i „Znaj da moja si“.Ne znam {ta je tu ~udno? Pa. Z. Crnoj Gori. „Zamoli me“ Giboni . „Lelo“ (Almir M.. JAK[I] Balkanika „Music awards 2011“ Nedi Ukraden mnogi zamjeraju na njenom govoru. koje je dokazao brojnim muzi~kim nagradama. ^im pre|em granicu sa Bosnom. M. i „Tribun bend“). [erif Konjevi}. Sergeja ]etkovi}a „Dva minuta“. Elvira Rahi} i Enes Begovi}. „Za jednom kapi ~istog `ivota“ (Arsen Dedi} i Massimo). danas sam ponosna. kao i sve ostale dr`ave Balkana. Zanimljivo da }e najpopulalrniji crnogorski peva~. odmah se „pre{altam“ i po~nem govoriti bosanskim. To su: „Ako te `ivot slomi“. ali po{tujem obi~aje naroda. „Ti kvariigro“ (Emina Jahovi}) i „Uzmi boje“ („Neverne bebe“). nova. „Sedam subota“ (duet Aca Lukas i Dado Polumenta) . U konkurenciji za najbolju pjesmu iz BiH konkuri{u: „Do|i na godinu“. No. „Insomnija“ (Jelena Karleu{a). hvala Bogu. koju pjevaju Elvira Rahi} i Enes Begovi}. Almir M.. jula kada }e se u Sofiji odr`ati zavr{na sve~ana predaja nagrada „Balkanika music awards“. Dado Kuni}. Sa.

skrivanje od `iranata. sudija i naravno advokat. ali je problem {to imate i {valerku koja radi [ifra: Ljubav. Austrija Djevojka vam je nimfomanka odgovara na Va{a pitanja u va{oj firmi. otprlike 2017. Nema na vama nikakve crne magije. Vidim da }ete mu roditi dva sina i do`ivje}ete starost. ta~ni ste. Klasi~na je ninfomanka i ne mo`e ostati dugo u vezi. Draga i cijenjena proro~ice Vesna. Mostar Ibro Spahi} na sve~anom otvaranju manifestacije premla}uju ma|arskog pijanistu na sarajevskom koncertu u okviru „Sarajevske zime“ 6. koju }e. ona ti je i rasturila pro{lu vezu. a ne potpuno katastrofalno. pa ona te vara i sa tvojim najboljim drugom. prezadu`enost. Hepening: Bijesni radnici koji nisu primili deset pla}a. Trebate se malo zaustaviti.. ali ima i globalne krize i restrikcije. Imam problema sa djevojkom koja je ro|ena u znaku raka.Dragi gospodine. Ti si slijep od svojih o~iju. da bi se osje}ali kao svoj na svome. koji su u odsjaju svog lika u ogledalu „Sarajevske zime“ prona{li spas za svoj ego i promociju. Ona te vara na svakom koraku. [to se ti~e momka.09. precizni ste. Kultura i religija . mnogo si ti popio i pojeo sihira. ~estit iz fine porodice. Prije svega je moralan. mala plata. potraga za sni`enjima u trgova~kim centrima. Perfomans radnika koji su ostali bez posla u BiH (U perfomansu radnici jedu iz praznog tanjira) 2. Svi koji se `ele obratiti proro~ici te zakazati termin. 5. godine i to je va{a godina uspjeha Zdravo po{tovana Vesna. 8. bolje ti je da bje`i{ glavom bez obzira. [ifra: Fakultet i ljubav. Izbjegava me u zadjnje vreme. nije sve u crnoj magiji. da je stanje u dr`avi. Po{tovana proro~ice Vesna. a pod hitno idi da ti neko skine crnu magiju. alternativni program „Sarajevske zime“: 1. Promicija slogana u domovima penzionera i pred {trajka~kim odborima: „U Evropu bez vize“ 10. urnebes Osmana D`ihe Proro~ica Vesna Napomenula bih da vam vidim uspje{nu politi~ku liniju. Izlo`ba plakata: „Dr`ava za ~ovjeka koji na tri radna mjesta prima tri pla}e“ 4.kontejner: Penzioneri su pozvani na predstavu. da li me moj momak vara. 52 10. ne mora sve na vrijeme. Skoplje Besplatni odgovori Pisma za proro~icu Vesnu {aljite na adresu magazina „Express“. Kontejner-hoda~a i kontejner kolica za bebe: trening za budu}nost za sarajevske bebe da se naviknu na kontejnerske uslove kad jednom postanu penzioneri. Zato ne ~udi jo{ jedan proma{aj autisti~nih kulturnih vo|a. gledati iz specijalno postavljenih kontejnera za njih. on je fin. Ro|en sam 28.Alternativni program „Sarajevske zime“ Viso~ke umjesto egipatskih piramida Performans: kako od Bosanca napraviti tajkuna. Iako nema oca. kao prvo da vam po`elim sve najbolje u radu. slobodno mi recite? . sve pod konac uradite. zna~i pravi perfekcionista. . a ja sam bik. umjesto sa sjedi{ta. Okrugli stol: kulturno naslje|e i turizam: Velika {ansa bh turizma: Turisti }e umjesto u Egipat. odmorite se. ljudi su optere}eni. recite mi {ta je ova. 9. Sarajevo sa naznakom „Za proro~icu Vesnu“. komunikativni ste i to i zaslu`ujete. U pismu obavezno prilo`ite i svoju fotografiju. ono se osu{i. ni u va{em poslovanju. Progla{enje epidemije „bosanske gripe“: simptomi niska temperatura u stanu zbog nepla}enih ra~una za struju i gas. Imam jo{ jedno pitanje. A tebi u sudbini stoji druga `enska osoba. zadnja godina prava i imam jo{ dva ispita koja nikako da polo`im. jednostavno ste sebe preopteretili kroz psihu. a ja blizanac. majka ga je dobro odgojila. na fakultetu sam. Nemate potrebe obra}ati se raznim prorocima. februar/velja~a 2011. Jo{ vidim da vas vara sa nekim iz firme koji je ba{ va{ dobar poslovni partner. Ni{ta tu ne bi bilo ~udnoga.1970. a od tajkuna faraona „Sarajevska zima“ sve~ano je otvorena u ponedjeljak 7. . ja vama vjerujem jer je moja prijateljica bila kod vas i sve ste joj pogodili. Kod vas nije problem u crnoj magiji. Ona vas operuta kao seljanka pile za nedjeljni ru~ak. kad je u pitanju ekonomska situacija. Recite mi zbog ~ega se de{ava ova blokada. {ta }e biti od nas? Ima li crne magije. ^uvaj se ti nje i njene majke. 7. Jo{ bih vam napomenula da vam vidim uspje{nu politi~ku liniju. otprlike 2017. Blizanac ste u horoskopu. . Vidim da }e{ se upoznati sa sasvim novom `enskom osobom. Da li me njeni ne vole ili ima drugog. a ve} u narednim brojevima mo`ete o~ekivati njene odgovore. Kino . majku od va{eg oca. dolaziti u Visoko da vide piramide ( Demonstracija: Kako od Bosanca napraviti tajkuna.. Te{anjska 24 a. jer su ti one ve} neku „hapu“ dale. da li je ovo crna magija ili je ekonomska kriza? Za {ta god se uhvatim. Donosimo ekskluzivno. od te tvoje devojke. a od tajkuna faraona) 3. {ta se ovo de{ava. barem normalno. . Malo ste tvrdoglavi na baku. imam problema na poslovnom planu. Izbacite tu drolju iz va{e firme i vratit }ete se u ono poslovanje kao i prije. jer na vama nema nikakve negativne energije. a i uostalom i dobar prijatelj. jer ste vi dobar kao rukovodilac. mogu to u~initi i na broj telefona: 065 318-927. ho}u re}i da vas voli iskreno i da `eli brak sa vama.duhovni seminar: „Kako da ti se uka`e `irant kao Gospa u Me|ugorju“. godine i to je va{a godina uspjeha. februara.[to se ti~e fakulteta i ova dva ispita vidim da }ete uspje{no zavr{iti i da }ete biti budu}i pravnik. on je u znaku bika. Sve~ano otvoranje fabrike za proizvodnju ministara [ifra: Biznis.Dragi gospodine. Vidim da imate `enu i djecu.

Njema~ka . mo- Zdravo kraljice moja. me|utim koja nije namjenjena vama. Pisma sa naznakom „Za Kleopatru“ {aljite na adresu: Express. Iza vas su godine. Da li }e oni i dalje biti skupa? [ifra: Majka. Nemam sre}e u ljubavi a ni kada je u pitanju posao. Po{tovana proro~ice. potrebno je dostaviti i iste podatke za tu osobu.. Ovog mu{karca volim. Toleri{em njen bezobrazluk jer je bolesna. Sarajeva. Vidite li da li }u imati svoje dijete ili }u usvojiti neko dijete? [ifra: Bila sam kao prava majka. Peta ka{ika vam pokazuje da }ete imati svoj krov.Kao {to si i sama na po~etku rekla kao da nema{ nikoga. Bio sam u braku i `ena mi je umrla i od tada po~inju moji problemi. To je godinama dr`ala u sebi.Ka{ike su ~iste. niste ni svjesni koliko ste sretni {to vas je ostavio. ~istim i perem i imam dva sina i niko ne radi. Ne znam {ta se to de{ava samnom. vi nemate sihire.express kontakti Kleopatra Naj~uvenija balkanska proro~ica odgovara na pitanja ~italaca iz Bugojna. va{ sin je notorni alkoholi~ar i bojim se da je za njega ve} kasno. 53 . Kakanj .Naravno da ima nade i za vas. [ifra: Makarska. [ifra: Zabrinuta nane . da li mi je nafaka sa njom? [ifra: Legenda. Ro|ena sam 1974. Bojim se da nije sve [ifra: Decembar. koji }e vam uskoro sko~iti u zagrljaj. a naravno i ljubavi. a svjesna si da od njegove ljubavi nema ni{ta.Ka{ike pokazuju da postoji medicinska dijagnoza i neka se samo lije~i kod ljekara. Sada su nastali problemi. godine. odvedite je ljekaru koji }e joj dati adekvatnu terapiju. Ni svjesna nisi koliko mu{karaca `eli biti u tvojoj blizini. a pismeno putem Expressa i to na adresu: Express. a tada budimo po{teni. Zbog te crne magije suprug i vi ste malo bole{ljivi. Pisao sam vi{e puta i dobivao va{e odgovore... Klju~ 055-220-200 Express poziva svoje ~itaoce da pi{u i zatra`e pomo} i proro~anske usluge od Kleopatre. poslu. Doboj.. niste bili ba{ najvjerniji. kao i noge. Bio je te{ki alkoholi~ar. ve} sebi! Djevoja~ka ludost Uklet stan Po{tovana Kleopatra. te da je sve to prije bila samo djevoja~ka ludost. Peta ka{ika pokazuje posao koji ne}e biti hairli po vas. Nafaka mi slabo ide. te vas bolji dani u~ekuju u novom domu kojeg vidim da }ete uskoro zasnovati. jer mu u sudbini stoji brak. Ljudi kada se na|u u nevolji prvo pomisle na sihire a isto tako ako ne mogu ne{to da rije{e ili svoje postupke opravdavaju sihirima.Proro~ica kod koje ste bili vas je slagala. Kaknja. suprug i ja `ivomo u stanu i ~esto nam se ne{to pri~injava. Bi}e poslova. Travnik . Zatvori tu `ivotnu stranicu.Prva ka{ika pokazuje prinovu.Bludenz. Kao da sam pod nekom blokadom. Unuk mi ima osip po tijelu ve} {est godina.. Ujutro kad klanjate sabah namaz ostanite na sed`di i u~ite sure Kurej{ije iz sure Al Bekare 62 i 69 ajet sure Jusuf 37 ajet i suru Iza|ae. ra uzimati ne{to i da je to ja~e od njega. Morate biti pametni. Nisam lo{a osoba. Njegova budu}a `ena imala je te`ak `ivot. dovom i sadakom. Austrija Svjetla ta~ka Nije ni{ta izgubljeno Imam problema sa sinom koji je ro|en 1968. Pod te{kom je crnom magijom. sa naznakom: Za Aziru.Ka{ike ne pokazuju sihire. No. Klju~a.godine i koji se jo{ nije o`enio. Toga vam zasigurno ne}e manjkati bez obzira {to ste sada razo~arani. Tre}a i ~etvrta ka{ika vam pokazuje `enidbu. . Ve} dugo poku{avam da imam djecu. Zakoljite namjenski kurban na trudno}u u Tekiji i prou~ite zikr sa ovim nijetom. stalno bi se sva|ala. Ne vidim razloga za zabrinutost. Uzalud }ete poku{avati da ga izlije~ite. U vezi sam sa o`enjenim mu{karcem koji ima `enu i dijete. Njoj se vra}aju dani iz pro{losti. a na ka{ikama vidim vam zajedni~ku nafaku. Plod ljubavi Imam velikih problema sa sinom i snahom. Va{a `ena „puca po svi {avovima“ prori~e sudbinu ~itaocima Pitanja pismeno ili telefonom Za zakazivanje termina kod Azire mo`ete joj se obratiti direktno na telefon 033/543-820. Te{anjska 24a. ljubavi. sve po trinaest puta. Ja vam vidim izlaz iz ove situacije. Kao majka poku{ala sam da pri~am sa njim no bezuspje{no. kojeg }e{ upoznati na poslu. godine i nemam sre}e u ljubavi. ^etvrta ka{ika pokazuje rje{enje sudskog spora a za ovu `enu koju ste upoznali niste mi dostavili kompletne podatke pa za nju pi{ite ponovo. ve} sebi i ne ra|ate ga zbog njega.. Udavala se nikad nisam.pomozi mi. Svi odgovori su BESPLATNI! Azira gleda u ka{ike ~itaocima Expressa Proro~ica odgovara na pitanja ~italaca iz Austrije. U vezi sam ~etiri godine. djece nemam. godine. On nije ~ovjek za vas. Doboj . ali bezuspje{no. Da li sam pod sihirima? [ifra: Zid. Pita{ se da li on tebe voli. Bosanska Krupa . jer samo mu oni mogu pomo}i. ali me nesre}a prati. Jedina svjetla ta~ka u njenom `ivotu bi}ete joj vi jer }e vas prihvatiti kao majku. Naravno da vam se smje{i sre}a. Da li imamo sihire? To mi je rekla jedna proro~ica iz Sarajeva i da ih pravi moja ro|ena majka. i godine uspje{nog braka i {teta bi bilo da ui ovim godinama napustite svoju `enu. Da li }emo brzo prodati taj stan [ifra: Strah. bilo je sve u redu i odjednom se prestao javljati. a kao da nemam nikoga. Njema~ke.. Da li je u pitanju magija ili je potpuno oti{la na `ivcima? [ifra: Anemija. pada i ruke su mu nesposobne. Tešanjska 24a Sarajevo. Ja o~ekujem dijete sa njim. @ivim sa nevjen~anim mu`em i nosim njegovo dijete. sa `enom sam u braku od 1961. Austrija .Draga djevojko. Allahovu milost mo`emo zadobiti kurbanom. Da li }u se pomiriti s tim biv{im i ho}u li se udati? Postoji li i za mene sre}a u ljubavi? [ifra: Sre}a. No. [ta me ~eka dalje u `ivotu. ve} zbog sebe.. Nedavno sam bila u vezi. Redakcija magazina „Express“ i dalje nastavlja objavljivati odgovore proro~ice Azire na pitanja zainteresiranih ~italaca. Vi to dijete ne ra|ate njemu. Po no}i osjetimo kao da neko hoda.Va{oj supruzi su popustili `ivci i zbog toga umi{lja svakakve stvari. okreni na novi list. Supruga mi prebacuje da je varam. Biha}a. Ka`e. Svi odgovori koje objavimo su BESPLATNI! .. ali nisam sigurna u njegovu ljubav. jer }e vam tek tada krenuti nabolje. Ukoliko `elite da vam Azira prorekne budu}nost vezanu za neku odre|enu osobu. S obzirom da na na{u adresu pristi`e veliki broj pisama. Sarajevo mnom? Da li mi vidite zaposlenje i u kom vremenskom roku? [ifra: Duga. @ivim sa ocem i majkom. [ta je sa njim? Ima li ne~ega na njemu? [ifra: Zabrinuta majka. a kasnije i dijete koje }e izroditi s njim. Za va{e zdravstvene probleme koji su psihi~ki obratite se lje- . Bosanske Krupe. On svoju `enu i dijete voli i ne}e ih ostaviti a vi ste mu samo avantura u `ivotu i ni{ta vi{e. Okrenite novi list Ne znam ni gdje se nalazim. Sarajevo Sadaka i dova . Sarajevo. Vi to niste primjetili jer vas je zaljubljenost zaslijepila. ^emu se onda zavaravati. ^eka te lijep `ivot sa potpuno novim mu{karcem. Morate biti uz nju. Azirine odgovore objavljivat }emo i u narednim brojevima. . a vi nju kao najro|eniju k}erku.[esta i sedma ka{ika pokazuju dvije prinove. Da li imam sihire i ako nemam znate li {ta trebam u~iti da mi se nafaka pobolj{a? [ifra: Nur. datum ro|enja i ime majke. Bosanska Krupa . . a sva }e biti proslije|ena Kleopatri. Biha} . ali pravu te`inu tek }e osjetiti kad bude s njim pod istim krovom. Sarajevo izgubljeno. Vidim jednog mu{karca koji }e uskoro u}i u va{ `ivot i s kojim }ete uistinu biti sretni.ali sad puca „po svim {avovima“.. podovi i zidovi pucaju. februar/velja~a 2011. To dijete je dijete va{e ljubavi. Sarajeva. karu.Stan u kojem `ivite je uklet. Bugojno . Petljanac je i la`ov i sve vrijeme vas je samo zavla~io. [ifra: Mumin. Dijagnoza ^ovjek zna sve. S njim vas ~eka svjetla budu}nost i dvoje prekrasne djece. Iz ove situacije trenutno ne vidim izlaz. Njema~ka i iseliti se? . Tek tada }ete otkriti {ta je prava ljubav. Ho}e li ostaviti `enu i biti sa [ifra: Nada 20. Okreni se oko sebe. ni sam ne zna koliko je sretan. Mladi ste jo{. ne pokazuju sihire. samo je nesposoban kada hoda. Kakanj Dijete ne ra|ate ljubavniku. Pisma mo`ete potpisivati punim imenom i prezimenom ili {ifrom. Vidim da }e njeno zdravstveno stanje biti mnogo bolje. a samim tim i va{ brak }e prebroditi ovu krizu.Vremenski rok kod istihare se ne mo`e precizirati. ali vam ne}e po}i za rukom.Ka{ike vam ne pokazuju zajedni~ku nafaku.Ka{ike pokazuju da postoji medicinska dijagnoza i da se mora lije~iti kod ljekara jer samo mu oni mogu pomo}i. Ro|ena sam 1982. Uz pitanje je neophodno dostaviti va{e ime i prezime. bez obzira na to pod hitno se iselite iz njega. Da li }e biti sve uredu i da li }emo ostati skupa? [ifra: Rak 90.Draga majko. a {esta ka{ika hairli posao. 10. ^esto sam depresivan i psihi~ki nestabilan. U vezi zemlje smo na sudu i da li }e se taj sudski spor rije{iti? Upoznao sam jednu finu `ensku osobu. Negdje u va{oj blizini ~eka vas va{ su|eni.Zaboravili ste napisati kompletne podatke snahe pa pi{ite ponovo sa kompletnim podacima. Travnika.

koji se. Telefonirao sam mu. Posjetio sam i Nerminovu porodicu u Adleideu. dodu{e. kao onaj protiv veoma favorizovanog D`ejmsa Grima. . Stani. ali i za sebe i postao i ostao samo . Kada Terry Fox ne trenira na{eg [abana. {to je posve razumljivo. zbog ~estih udaraca u glavu. Na podu Napu{tao sam Adaleide samo pet dana prije jo{ jednog njegovog me~a. Ne tako davno australska nacionalna televizija snimila je dugometra`ni dokumentarni film o na{em bokseru i njegovoj porodici. Nermine. ali je tako. rundu Tery Fox dao je [abanovi}u presudne upute. Nermin je nehoti~no nokautirao zeta. [ejtan mu nije dao mira. Tada ne rekoh pravu istinu.Otac je bio na podu. Postao je ~ak profesionalni prvak Australije u lahko-te{koj kategoriji. Muminovi} Poslije izgona iz Banjaluke. odgovorio da bokseri u svome `argonu imaju re~enicu za one koji na vrijeme ne shvate neke biolo{ke neminovnosti. ali kao bokser do`ivljava novu mladost. Od tih trenutaka nimalo ugodno nije bilo zvati se D`ems Elis. zapravo. ponovo navukao rukavice i upustio se u avanturu profesionalnog boksera. Gledao Nermin: Zvijezda ringa i u 47. a on mi re~e kako mu je velika `elja da odboksuje opro{tajni me~ u Sarajevu ili u Zenici. tek sada. Nerminu [abanovi}u sam rekao kako mi je svojevremeno u Puli slavni Mate Parlov. Prisustvovao sam jednom njihovom treningu. @elio je i tamo nastaviti boksati. zavr{avao nokautom ve} u prvoj rundi. Elvira i Nermin imaju dvije k}erke. Nestvarno je. dospio je na jug Australije.Spava . i u sada{njoj BiH. Ona ne mo`e smisliti boks. @urio sam u Sarajevo i dogovorio se sa Nerminom da me poslije me~a SMS-om obavijesti o ishodu.Kako je zavr{en me~? . Zanijemio sam i onda u sebi tiho ponavljao: ne mora se odboksati runda vi{ka. [aban je stvarno postao slavan. Zato je neke me~eve. u dobi. onda [aban trenira svoje kolege iz agencije u kojoj je zaposlen. I u sportskim i u nesportskim krugovima i u biv{oj domovini. Poslije izgona iz Banjaluke. Pitam je: gdje ti je otac? . i zaborave da su se nekada uop}e i bavili tom „plemenitom vje{tinom“. Starija k}erka Tea je udata Australca Endrjua koji je Nerminov povremeni sparing-partner. raduje Naerminovim pobjedama kao malo dijete. 14 godina poslije toga radosnog susreta na jugu Australije. I to u podmakloj dobi.[aban. stani!!! 54 10. rekao i: treba znati kada treba stati. Mla|i bokseri se pribojavaju sramote koja slijedi poslije me~a: izgubio od starca. a koja glasi: odboksovao rundu vi{ka. nestrpljivo sam o~ekivao vijest o ishodu me~a. Pred 9. Javila se k}erka Medina. Rekao je da }e to u~initi. godini sam njegov me~ protiv slavnog D`emsa Elisa. Na ramenima trenera Terry Foxa [abanova runda vi{ka Nestvarno Jer. Idemo na jedan takav trening. A na{ je narod odavno rekao da bez starca nema ni udarca. pa je. Mjezimica [abanovi}evih je Medina. Dakle. pa je za sve one koji ga poznaju. dovoljno je samo kazati [aban i ljudi }e odmah znati da je rije~ o slavnom bokseru. ali mu se odavno pola prezimena otelo. Narod je. godine napiso sam da se na toj fotografiji nalazi nekada slavni bokser Nermin [abanovi}. ako je boks uop}e plemenit. dospio je na jug Australije i pod stare dane. Nerminu sam rekao da se pomalo pribojavam da bi mu se mo`da mogla dogoditi i takva runda. U jednoj mojoj reporta`i iz Adaleidea 1996. I [aban i njegov tim shvatili su da ni jedan me~ ne smiju prepu{tati sudijskom uvjerenju. na moje razmi{ljanje o tome kako mi se ~ini da je prerano prestao boksati. nego o samom bokseru. ponovo navukao bokserske rukavice On je Nermin [abanovi}. ali je do`ivio saobra}ajnu nesre}u {to ga je vi{e godine odvojilo od boksa. februar/velja~a 2011. K}erka Tea jo{ mu nije oprostila {to je onako „bezdu{no“ izudarao zeta. a naro~ito u dalekoj Australiji. kada mnogi biv{i bokseri. [abanovi}ev trener je nekada{nji {ampion Australije Terry Fox. [abanu je danas 47 godina. Poslije prikazivanja filma Australci su vi{e govorili o Nerminovoj bri`noj supruzi Elviri. . u kojoj je bio jedan od najsupje{nijih i najpopularnijih boksera „Slavije“.ZANIMLJIVO Autor: A. u Adelaide.ka`e. gotovo pod stare dane. Znao sam da mu je sve te`e na}i protivnika jer je on od svojih dosada{njih protivnika u profesionalnim me~evima uvijek bivao stariji barem dvadesetak godina. Nermin se nije javljao.

ANUK OBLAST U JU@NOAMERI^KOJ REPUBLICI Ljubav: Stare i nove ideje za izra`avnje ljubavi mije{at }e se na nevjerojatan na~in. Morat }ete balansirati i o va{em kormilarenju ovisit }e kako }e vam biti. razvijat }e se. Ljubav: Ne dajte se uvu}i u neke ideje koje }e se pokazati kao nakaradne. nego odr`avate postoje}u rutinu. Pazite {to radite i osvijestite svoja o~ekivanja. popustit }e va{im zahtjevima. NAZIV ZA OBLASTI U EVROPI POD TURSKOM TONA SEDMI MJESEC @IDOVSKOG KALENDARA Ljubav: Ovih dana mogu}e je da do|ete u isku{enje nezdravih ideja i uplitanja u blago poreme}ene odnose. a i privla~niji ste vi{e nego ina~e. Potrudit }ete se pokazati sav svoj talent. Posao: U napetom ste razdoblju kad morate pokazati {to znate. vi ste u odli~noj fazi. Posao: Uvi|ate da vam se otvaraju nove povoljne prilike. ~ak do razine eksperimenta. Ljubav: Idealni su dani za nova istra`ivanja u podru~ju koje vi obo`avate . GLUMCA O NILA VELIKI RTOVI IME GLUMCA PA]INA DU[A U I NDIJSKOJ FILOZOFIJI TROJAN. FUDBALER. Posao: Ne razumiju vas svi. Ljubav: U`ivat }ete u obi~nosti svakodnevnice. Nije realno da vas ba{ svi razumiju. RASKA PRAVDA. MATI AMERI^KI GLUMAC. Posao: Poslovi koje sada razvijate mogli bi vam donijeti dugoro~nu financijsku stabilnost. IRENA @. RIMSKI CENZOR. TROSTRUK (LAT. ali }ete ih na taj na~in i uzdrmati. Ljubav: Druga strana vjerojatno }e vam predlo`iti ne{to {to }e biti na rubu perverzije. Naro~ito se to odnosi na saradnju i kontakte s drugima koji su i dalje bogati i u~inkoviti.. OZNAKA TEMPA IME PJEVA^ICE FURTADO NIJE PROTIV ZA POLA POVI[EN TON „D“ GRAD U MAROKU UJEDINJENI NARODI (SKR. Posao: Te{ko da vam i{ta mo`e promaknuti. Ako postavite jasne granice. Posao: Niste u ve}em poslovnom zamahu. GLUMICA. Veze su dobre. Rado biste sko~ili i zgrabili sve {to mo`ete. a nije zrelo ni da vi to o~ekujete. FINSKI SKIJA[. ROBERT DE VRSTA INDUSTRIJS. Ljubav: Po`eljet }ete unijeti malo vi{e ekscentri~nosti u svoje osobne odnose.) AMPER OMAMLJIVANJE BOLESNIKA ANESTETICIMA G-dine. PRAVEDNOST (TURC. februar/velja~a 2011. Posao: Mogu}e je da vam se ne}e svidjeti ono {to drugi predla`u. Sve ovisi o tome koliko vam je partner otvoren za ne{to novo. Zdravlje: Nastojte se {tedjeti i redovno opu{tati. ali tako da potpuno {okirate drugu stranu. Dvojit }ete dokle i}i. GLUMICA. Svi poslovi gdje se zahtijeva {ahovska razboritost i kombinatorika. ali ne bez umora. Posao: Poslovi vam napreduju odli~no. Zdravlje: Dobro ste. EKSPLOZIVA @. stres. Zdravlje: Relaksirajte se potpuno i duboko. Opu{tajte se. Zdravlje: Nije isklju~en san pun seksulanih fantazija. Nisu vam dobro aspektirane.) PISMENA POTVRDA.) ST. dok }e ostali raditi gre{ke zbog odsutnosti duha. a oni koji jo{ tra`e srodnu du{u mogli bi je lako na}i. IME. Posao: Uporni ste u svojim nastojanjima i sposobni da istjerate stvari do kraja. KABANICA ST. Primite se posla bez suvi{nih pitanja. Bit }ete skloni isprobati ne{to novo. {to ne zna~i da nekom drugom jesu. 55 . Sve vam je jasno i funkcionirate odli~no. Najbolje je da se povu~ete u osamu i tako distancirate od uvla~enja u blato.) KOVINE MAMA. Ljubav: Ovih dana mo`da ne}ete sasvim li~iti na sebe jer }e vam na pamet padati sasvim lude ideje za vo|enje ljubavi. Do}i }e bolji dani. O drugoj strani ovisi {to }ete od toga i ostvariti.M. ZALISTAK @ITELJ ESTONIJE (KRA}E) MEASURE (SKR. nije nemogu}e da se dobro provedete. Kako vas ipak voli.. Zdravlje: Stres razvodnite rekreacijom.) MANTIS ST. ali ne}ete imati ovlasti da se mije{ate u zacrtano. a vi biste to tako voljeli. Zdravlje: Nemir. Neki vi{e pa`nje posve}uju inventurama i analizama. ENGL. nervoza. a kod nekih i tremu. Ljubav: Pametnim postupanjem i biranim rije~ima vi }ete odr`avati svoj odnos s voljenom osobom na sasvim korektnoj razini. NEZAVISNOST (FRANC. Male stvari i dnevni susreti kao da vam zna~e sve vi{e i vi{e. EVITA JEDNA OD SAD-A ODU[AK. Zdravlje: Manja razdra`ljivost i nervoza. NASTAVAK MITSKI TEKSTA KRALJ NA KOSTURNICE MO]. FILM.) Ljubav: Osvajali biste s lako}om da vas druga strana ne kritizira. Napreduje sve ~ega se vi prihvatite jer prepoznajete dobru priliku. Ovo je sedmica zati{ja. MAJKA ST. Zdravlje: Imate snage za dvoje. IME. Posao: Nastavlja se va{e vrlo povoljno razdoblje. ali vas to ne pla{i. OSOBA NA SAMRTI NEOVISNOST. M. Ne raspravljajte. Oni ~iji je posao povezan s kreativno{}u bit }e na dobitku.u seksu. Posao: Uglavnom }ete sanjariti. Idite na plivanje. RAD(LAT. Zdravlje: Osim male prolazne nervoze. RIMSKI: 4 ST. Zdravlje: ^vrsti ste poput stijene i natprosje~no izdr`ljivi. ST. KEVIN ROYAL HIGHLAND TERITORY (SKR. ATEST KI[NI OGRTA^. Bit }e vam zabavno. a tako i `ivite. Jasno vam je da treba naporno raditi. Na|ite pet minuta za sebe. Ljubav: Va{e nevjerojatne ideje za ljubav mogle bi voljenu osobu ostaviti bez teksta. ali pamtite i bolje 10. To vam stvara jo{ ve}u nervozu. Zdravlje: Vodite ra~una {to jedete. SNAGA KARIKATURE KRITU. Posao: Mnogi potencijalni poslovni sardnici pozivat }e vas u svoje dru{tvo gdje }ete razmatrati nove opcije saradnje. Na dnevni red dolaze zahtjevniji i ozbiljniji zadaci koji bi mogli potrajati du`e vrijeme. pogledaj ovo je. Malo usporite. Zdravlje: Stabini ste i pre~vrsti za jedan prolazni nemir. nesanica. MARKO PORCIJE Ljubav: Na kra}em putovanju mogli biste isprobati ne{to novo {to grani~i s normalnim. ali vas drugi u isto vrijeme stavljaju u isku{enja. nego veseli. MEDICAL INSTITUTE (SKR. Prisjetite se svojih postignu}a i tako podignite samopouzdanje.) STARA [PANSKA MJERA ZA DU@INU INTERNAT.) IME ST. SLOV.

doma}ica . radnik . u~enik . Adi Bajri}. Ja skidam sa interneta a CD kupim ako se radi o nekom mom omiljenom pjeva~u kao {to je. S. pjevaljka. gotovo ni{ta ne po{tuje. jer su danas CD skupi. D`evad D`ulan. a umjetnik ne mo`e biti svako. a i originalni CD mo`e se kupiti za 5 KM. jer nije po{teno skidati muziku sa Interneta.Niti slu{am niti kupujem. mada ve}inu ne skidam sa interneta nego slu{am muziku na stranici youtube. februar/velja~a 2011. Neki izvo|a~i se ne ljute ako skine{ njihovu pjesmu. opet odem do obli`nje radnje te kupim cd. Eh.U posljednje vrijeme ne kupujem CD-ove. Merlin. Kupujete li CD-ove ili skidate muziku s interneta? SARAJEVO A.: 686 . [evala Kahteran. Meho Rami}. akupunkturolog . Admir Ireiz. jer smatraju da }e na taj na~in biti popularniji. Za mene va`i poslovica: Ako ne zna{ {ta valja. Mislim da postoji mogu}nost da svako. Caffe Pizzeria Dobrinja.Internet brate. najvi{e u`ivam u muzici u`ivo. na`alost. Muziku dosta slu{am na radiju.Nisam nikad kupio CD.195 Tel.Ponekad kupim CD. Fatima [ero. a naravno i izvo|a~ima izvo|a~ka prava. To vjerovatno rade ovi mla|i. pun sto pi}a i razne meze. a i materijal od kojeg je pravljen CD onda je jako lohotan. Kod nas se.Kupujem kompakt diskove. komercijalista .Ve}inom ako `elim neku lijepu pjesmu ja je skinem s interneta. nikad ne kupujem CDove jer bih tako samo uzalud bacao pare.Kupujem CDove.Internet danas svako koristi i skidam muziku bez ograni~enja . na internetu zbog posla i porodice budem manje.Veliki sam ljubitelj dobre novokomponovane folk pjesme i neprolazne sevdalinke.Ponekad kupim neki CD. koju svi mogu da koriste bar na takav na~in. Ako je CD jedna marka. H. Mala Aleja Malta bb Besplatna ku}na dostava 56 10.Za{to da skidam sa Interneta kada CD od pirata mogu kupiti za jednu ili dvije KM. BiH.Internet brate.: 234 .Kupujem albume sa arapskom muzikom jer jedinu nju slu{am. student . za{titi svoje djelo. Kompozitori. ZAVIDOVI]I I. konobarica. Bra}e Muli}a bb Tel. Jasmin Bajramovi}. a mislim da to i nije korektno. uh kako smo ~esto zore do~ekivali u na{em nekada lijepom gradu na tri rijeke. pa samim tim sam uskra}en da skidam pjesme. jesam ali prazan samo. Ismet Gad`un Ike. bravar . Po prirodi nisam kolekcionar.. F. Ina~e uvjek kad mogu skinem s interneta neku pjesmu koja me zanima i koju volim.Iako ~esto slu{am muziku i sa CDa. bilo bi po{tenije s moje strane da po{tujem autorska i izvo|a~ka prava i da kupujem samo originale. tekstopisci i aran`eri trebaju naplatiti autorska prava. tehni~ar . B. recimo. kuhar . Kafana. harmonika u`ivo.Volim pirateriju. .Kakav CD-e. Dinela Sulji}. koja se po{tuju u civiliziranom svijetu. Veliki sam kolekcionar i skupljam albume svih pjeva~a narodne muzike.: 663 . onda je snimak vjerovatno totalno lo{. pa se ne po{tuju ni umjetnici. jer volim slu{ati dobre i originalne snimke. Muziku skidam sa Interneta na kojem ima gotovo sve {to po`eli{. Uglavnom skidam sa interneta kao i velika ve}ina mladih u Ines Babi}. Slobodan Masli}. S.Po{to je internet svakome dostupan malobrojni su oni koji danas kupuju CDove bilo da je rije~ o originalu ili kopiji. Arben Ferati. Dodu{e. Muziku slu{am jedino sa TV ekrana. odakle nam pare za CD-ove Sarajka Fatima [ero niti slu{a muziku niti kupuje CD-ove. Uglavnom sve skidam sa interneta. mada su za dana{nji vakat i malo poskupi. Muzi~ke CDove kupujem. muzi~ar . a kamoli internet. jer nisu skupi. saobra}ajni tehni~ar . dru{tvo. VISOKO D@. ako `eli. folk i nterpretator . student . Normalno. Smatram da je danas Internet usluga omogu}ena svima. Jedino bih od [emse kupila svaki CD. Kao i mnogi i ja skidam sa interneta.{to je zaista super nego prije kad smo svi morali pla}ati cdove. gastronom . biznismen . a i nemam vremena da skidam muziku sa Interneta.Ne sje}am se kada sam kupio zadnji CD. a kad joj se slu{a muzika upalim radio ili tv Slobodan Vignjevi}. Amir Palavri}. Ve}inom kupujem originalne CD-ove. jer nemam vremena. Treba svako za svoj rad dobiti svoj dio kola~a. umjetnica orijentalnog plsa . za{titar . Mahir Fafulovi}. koji dobro poznaju rad na kompjuteru.Kupujem CDove. Sve pjesme su danas dostupne na internetu tako da ~ovjek nema ni potrebe da ide do obli`njeg CD shopa da bih sebi priu{tio neki CD. mesar . folk pjeva~ . i nemam para da dajem i na takve stvari. jer smatram da je takav nosa~ zvuka kvalitetniji ipak koji na kraju i bolje ~uva na{ CD aparat. Zlatko Boji}. ali opet prete`no s interneta skinem sebi dragu pjesmu.Danas jedino samo budale kupuju Cd-ove. pogotovo u emisijama koje ure|uje i vodi Nihad Demir. Senad Herceglija. Nijaz Sadikovi} Hod`are.200 Ilid`a.Kupim ponekad CD.Kupujem CD-ove.. LUKAVAC A. Danas samo ~ovjek poreme}en baca pare na diskove. Kad mi se slu{a upalim radio ili tv.266 Tel. Iako ponekad i skinem neku pjesmu preko interneta. Skidanje sa Interneta za mene je komplikovano. Velid Huskanovi}. i to originalne. uvjek kada mi se pru`i prilika. Imam sve njene muzi~ke materijale ~ak i stare plo~e. da nam se makar u snu vrate dobra stara vremena. Ne skidam sa Interneta. Ovim putem apelujem sve one koji mogu uticati da se vrijednost istih smanji.Uvjek skidam muziku sa interneta. H. Agencije za za{titu autorskih prava trebale bi profesionalnije raditi i svakom autoru po{teno isplatiti autorska prava. odakle nam pare za CD-ove. TUZLA A. I. Mirso Mu{inbegovi}. sevdalija . Asmir Karda{. zna{ {ta je skupo. penzioner . KAKANJ D@. iste ne kupujem redovno.

Aleksandra Radovi} „Biv{i dragi“ 8. Aysela „Ne foliraj“ 8. Sejo Boy „Nude mi“ Prijedlozi: 1. a koncem 2011. Maya. Enes Begovi} i Elvira Rahi} „Do|i na godinu“ 5. Nina. Mirsad Muminovi} Mika„Ponekad zaboravim“ 10. 57 . 9. Nata{a Bekvalac „U ime ljubavi“ 2. Marija [erifovi} i Aca Lukas „Luda glava balkanska“ Prijedlozi: Svojim glasanjem putem redakcijskih telefona ili e-mail express@avaz. Sa{a Kova~evi} i Nikolina Pi{ek „Idemo do mene“ 6. Jana „Rana od pre“ 10. Aleksandra. @eljko Joksimovi} 5. [uki i „Pljevaljski tambura{i“ „Dugme s kaputa“ 3. Karolina „Moj je `ivot moja pjesma“ 7. 7. Ana Nikoli} i Ognjen Amid`i}“ „Stihija „Mafia caffé“ 4. mjeseca. Bombaj {tampa 2. Neda Ukraden „@ivim. 1. 9. al’ ne u`ivam“ 9. Armin Muzaferija „Vulkani“ Gibonni „Cunami“ 1.Folk Erna D`eba liista lsta r Pop-rock „Ne valjam“ 1. Ljuba i Dejan Ali~i} „Dajte da pije drugar moj“ 6. Elvira Rahi} „1001 no}“ 7. februar/velja~a 2011. Mostar Sevdah Reunion i Halid Be{li} „Dvore gradi komadina Mujo“ 2. 10. 8. i hit godine. Osman Had`i} 4. Erna D`eba „Dernek“ 2. Alen Ademovi} i Suzana „Suzana“ 9.ba izaberite najbolju pjesmu sedmice. 5. @eljko Samard`i} 3. 6. Gibonni „Nedim“ „Toleranca“ 10.

februar/velja~a 2011.58 10. .