Danh s¸ch häc sinh 12A Kho¸ 2006-2009

Trêng THPT B×nh Minh



Stt Hä Tªn Ngµy sinh Trêng ®¹i häc 1 Anh B×nh 3 NguyÔn C«ng CÈn 4 TrÇn ThÞ Chiªn 5 NguyÔn V¨n Dòng 6 NguyÔn ThÞ Duyªn 7 TrÇn TuÊn D¬ng 8 Lª Hïng H¹nh 9 TrÇn Kh¸nh Hoµ 10 TrÇn ThÞ HuÖ 11 Vò Duy Hng 12 TrÇn ThÞ H¬ng 13 NguyÔn ThÞ H¬ng 14 §oµn ThÞ H¬ng 15 TrÇn ThÕ Khanh 16 Tr¬ng ThÞ Hång Vò §¨ng Lan 07/09/199 1 27/09/199 1 10/06/199 1 22/10/199 1 25/12/199 1 20/01/199 1 20/05/199 1 01/01/199 1 12/12/199 1 13/11/199 1 24/05/199 1 23/01/199 1 10/09/199 1 16/12/199 1 07/07/199 1 27/11/199 1 06/05/199 1 18/08/199 1 03/11/199 1 28/07/199 1 23/10/199 1 10/08/199 1 16/02/199 1 02/12/199 1 22/11/199 1 07/06/199 1 10/06/199 1 18/07/199 1 25/03/199 1 19/12/199 1 29/11/199 1 08/11/199 1 §H Y Th¸i B×nh (§a khoa) 2 NguyÔn ThÞ V©n T¹ Phóc 17 18 19 20 Ph¹m Ngäc Mai TrÇn ThÞ L©m Linh Loan Loan 21 Ph¹m ThÞ Méng Ph¹m ThÞ 22 Ph¹m ThÞ Nga 23 NguyÔn V¨n Ng¹n 24 Ngäc 25 TrÇn ThÞ BÝch NguyÔn ThÞ 26 NguyÔn ThÞ 27 L¹i ThÞ NguyÖ t Nhung 28 TrÇn ThÞ Nhung 29 §µo V¨n Niªn 30 Hoµng V¨n Ninh 31 NguyÔn Thµnh NguyÔn Hµ Phong 32 Mai Ngäc Ph¬ng §H KiÕn Tróc CĐ Y Ninh Bình §H Hµng H¶i( §ãng tµu) §H Th¬ng M¹i( KÕ to¸n) §H C«ng NghiÖp( « t«) §H Má §Þa ChÊt §H B¸ch Khoa HN( ®iÖn tö viÔn th«ng) §H §iÖn Lùc(§iÖn tö) §H Hoa L (Khoa To¸n Tin) SD Bachs Ngheej §H C«ng §oµn Häc viÖn H¶i qu©n C§ Y Ninh B×nh §H KD & CN §H KTQD §H Hoa L Ninh B×nh §H KD & CN Sư phạm Hoa Lư §H H¶i Phßng(X©y dùng) §H §µ L¹t(Du LÞch) §H Hoa L (Khoa To¸n Tin) §H §µ L¹t KD và CN §H Giao Th«ng §H X©y Dùng(X©y dùng d©n dông) HV Ng©n Hµng. Ngoại giao SDT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.