You are on page 1of 14

dü+|ü⁄{Ï 2 dü+∫ø£ 61

k˛eTyês¡+ 22 &çôd+ãsY 2008 ôV’≤<äsêu≤<é www.suryaa.com ù|J\T 10G4G16 yÓ\: s¡÷.3.00


Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l düs¡«<Ûë]HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·Tq+, ùV≤eT+‘· s¡ß‘·ße⁄, e÷s¡Z•s¡ e÷dü+, ãVüQfi¯ |üø£å+, ‹~Û: @ø±<ä• |üP]Ô>±, qø£åÁ‘·+: kÕ«‹ |üP]Ô, es¡®´+: eT. 12.29 qß+&ç eT. 2.14 es¡≈£î, neTè‘· |òüT&çj·T\ß: sê. 11.01 qß+&ç sê. 12.46 es¡≈£î,
sêVüQø±\+: ñ. 8.04 qß+&ç ñ. 9.27 es¡≈£î, j·TeT>∑+&É+: ñ. 10.50 qß+&ç eT. 12.13 es¡≈£î, <äTs¡TàVüAs¡Ô+: eT. 12.36 qß+&ç eT. 1.20 es¡≈£î ‹]– eT. 2.47 qß+&ç eT. 3.31 es¡≈£î, dü÷s√´<äj·T+: ñ. 6.46 ì. dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 05.43 ì.

-òßýO-§æþ-Æ>-»ê-§Šþ-ÌZ B¨-ÐéÆæÿ… _Ææÿ…iÑ, ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ-׊ýË çÜÐèþ$-„æü…ÌZ {ç³gê-Æ>-fÅ…ÌZ


^óþǯèþ Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ-(-™èþ*-Ææÿ$μ) GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ…Væü-Òsìý Æ>«§é-Mæü–-çÙ~

ªsê»´+μô|’ Çø£...
Ç≥ß n$˙‹ b˛≥ß n≥ß e\dü\ #˚≥ß
eTTdüßs¡ß‘·ßqï düeTdü´\ß u…&çdæø=&ÉT‘·ßqï eP´Vü‰\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : H{í³ÌŒýÌZ ç³Ç×ýÑ$…_…¨. Væü™èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ ÐøMŠüÞÐéÅVæü¯Œþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ô|’ e÷]q eP´Vü≤+
G°²MæüËMæü$ òÜOÆæÿ¯Œþ Ððþ*W…_¯èþ ÐðþO.G‹Ü {糿æý$™éÓ°Mìü MæüÚëtÌŸ_a Aѱ† BÆøç³×ýË™ø ´ër$...GËÏ…ç³ÍÏ {´ëgñýMæü$t A…^èþ¯éÌZÏ
ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* {糆糄>Ë ºËïßý¯èþ™èþ˯èþ$ Aѱ† fÇW…§æþ…r* M>VŠü, ÌZM>Äæý$$Mæü¢ C_a¯èþ °Ðóþ¨MæüË$, ø√kÕÔ˝À e÷s¡qßqï düMTø£s¡D\ß
BÄæý$$«§æþ…V> ^óþçÜ$Mæü$°, G§æþ$Ææÿ$§éyìþ™ø BÆøç³×ý˯èþ$ ÑfÄæý$ Ððþ$O°…VŠü Mæü$…¿æýMø×ê˯èþ$ ÐðþO.G‹Ü. çÜÆ>PÆŠÿ G§æþ$-Ææÿ$-§é-yìþ™ø G§æþ$- òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt Ððþ$$çßýÐèþ*sêË$ Ñyìþ_
Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$ÆöP¯èþ² ÐðþOG‹Ü çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$...™égêV> C…f±ÆŠÿ ÆöP…¨. C…§æþ$ÌZ ÐøMŠüÞÐéÅVæü¯Œþ Mæü$…¿æýMø×ý… JMæüPsôý gê¡Äæý$ ÐéçÜ¢ÑMæü «§øÆæÿ×ìý™ø BÌZ_…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$t Mæü¯èþ-º-yæþ$-™ø…¨. ÑfÄæý$Ðéyæþ ™èþ*Ææÿ$μ
çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Aѱ† ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Ððþ$yæþMæü$ ^èþ$r$t Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÆæÿa±Äæý*…Ôèý…V> Ðèþ*Ç…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~¯èþ$ ´ëÈtÌZMìü ¡çÜ$MøÐèþyæþ…™ø ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…
Mæü$…¨. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë {ç³Ðóþ$Äæý$… E…§æþ…r* BÆø Ñ$Wͯèþ BÆøç³×ý˯èþ$ G§æþ$Ææÿ$§éyìþ™ø †í³μMösìýt¯èþ ÐðþOG‹Ü M>ç³# ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY…ò³O Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* E¯èþ² ´ë™èþ BÌZ^èþ¯èþ¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…§æþ¯èþ² ¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢-
ç³×ýË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ¢yæþ…, G°²MæüËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ñ糄>ËMæü$ çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$ Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> A°² Ðèþ$-Ðèþ#-™ø…¨. Mö…™èþM>Ë… ¯èþ$…_ M>ç³#˯èþ$ §æþ*Ææÿ…V> E…^èþ$™èþ$¯èþ² ÐðþO¯èþ…ò³O B ÐèþÆæÿY…ÌZ ¯ðþË
{ºàÃç܈… §öÇMìü¯èþrÏÆÿ$$…¨. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý AÑ ÐèþÆ>YÌZϯèþ* ^èþÆæÿa±Äæý*…ÔèýÐðþ$O¯èþ C…f±ÆŠÿ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Mö¯èþ² AçÜ…™èþ–í³¢° M>…{Vðü‹Ü Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mø»Z™ø…§æþ…r* "M>ç³#Ëò³O M>…{Vðü‹Ü Mæü¯èþ$²' ÐéÆ>¢
±† ÐèþÅÐèþàÆ>°² Væü™èþ…ÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… {糿æý$™éÓ Aѱ† ÐèþÅÐèþàÆæÿ… ™èþ˯öí³μÌê ç³Ç×ýÑ$…_…¨. A…§æþ$ÌZ Mæü£æþ¯é°² "ççÜ*ÆæÿÅ' ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_a¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. §é°™ø
°Mìü A…rVæüsìýt, ¯èþÚët°² ™èþWY…^óþ ÐèþNÅçßý…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$…{™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… E…§æþ…r* {ç³^éÆæÿ, {ç³ÝëÆæÿ ... 5˝À
çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$, Ððþ¯èþ$Ððþ…r¯óþ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅ Ý뫧æþ¯éË$ {ç³fË §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…™ø {糿æý$™èþÓ…,
Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~ Æ>i¯éÐèþ* ÔèýÆ>-çœ*-™èþ…Ìê M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt B™èþÃÆæÿ„æü×ýÌZ ç³yæþÐèþËíܯèþ ... 5˝À
Á|üC≤sê»´+˝À #˚]q e+>∑M{Ï sê<Ûä ..2˝À
{°#·s¡¢ |ü<√qï‘·ß\≈£î
d”m+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ
$esê\ß 3˝À

qqßï qeTà+&ç
me÷àØŒmdt H˚‘·\‘√ d”m+
$esê\ß 3˝À j·T÷|”@ düsêÿs¡ß≈£î ÁbÕDyêj·TTe⁄qß n+~düßÔqï |òüTq‘ê
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ #·s¡Ã˝À¢ eTq<˚. eTq sêh+ qß+∫ ◊<äß>∑ßs¡ß πø+Á<ä+˝À eT+Á‘·ß\ß
ÄÁ˝≤ºyÓT>± |üesY≈£î bÕ˝§Zq˝Òq+‘· >±q÷ ñHêïs¡ß. eT] eTq sêh ÁbÕC…≈£îº\ |ü⁄s√>∑eTq+ m˝≤
u§>∑ßZ >∑qß\ß _JHê! ñ+&Ü*? πsdüß>∑ßÁsÑ+˝≤ |üs¡ß¬>‘êÔ*. ô|+&ç+>¥ ô|ò’fi¯ó¢ yêj·TT
$esê\ß 7˝À y˚>∑+‘√ øÏ¢j·T¬s’b˛yê*. |üsêsTT sêcÕº \ß ás¡¸´|ü&˚ kÕúsTT˝À
sêÁwüº düeTdü´\ß ÁbÕC…≈£îº\ß e∫Ã|ü&Ü*. ø±˙.. »s¡ß>∑ß‘·ß qï~ n+<äß≈£î
|ü≥ºìyês¡ß m+<äß≈£î $s¡ß<ä∆+. eTq sêÁcÕºìøÏ nìï+{≤ ∫e] ÁbÕ<Ûëq´+. düeTdü´\
e÷≥ n≥ß+∫‘˚.. ndü\ß #·s¡Ã˝À¢ bÕ˝§Z+fÒ ˇ≥ߺ. |òü*‘·+..
mìï¬ø’q≥ߢ? eTq sêh düeTdü´\ß ...>=+>∑[ #·+<ä+>± e÷sêsTT.

MîüËMæü Æ>çÙ‰
çÜÐèþ$-çÜÅ-Ë-ò³O ñÁ>∑yê<ä kÕúesê˝Ò \ø£å´+>± nBÛqπsK e<ä› ôd’ìø£ <äfi≤\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ C≤&É\ß
gñýO´ë-ÌŒý-Æðÿ-yìþz Æóÿ×ý$-M>-^ú-§æþ-Ç -Ñ-Ðóþ-M>-¯èþ…§æþ-Æðÿ-yìþz A…f-¯Œþ-Mæü$-Ðèþ*-ÆŠÿ G‹Ü.-í³.ÐðþO. Æðyìþz Ðóþ$yæþ…Ðèþ§æþª
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ¯èþ ÐéÅQÅÍÑ. »ZÌñýyæþ°² BÔèýË™ø, ™èþÐèþ$ ¯èþ$ {ç³Ýë¢-Ñ-çÜ*¢¯óþ <ë&ÉT\≈£î uÛ≤s¡‘Y dæ<ä∆eTe⁄‘·ßqï<ä+≥÷ n+‘·sê®rj·T ì|òü÷ dü+düú\ ôV≤#·Ã]ø£
"Ñ‹³ C_a¯é çÜ¿æýMæü$ Æ>Ìôý¯èþ…™èþ ¼iV> E¯é² E§æþ®ÇÝë¢Ææÿ°, ™èþÐèþ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY çÜÐèþ$çÜÅËò³O E¯é²…. ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : Ðèþ$$…»êÆÿ$$ò³O §éyìþ, ´ù™èþ* Äæý$$§æþ® Ðóþ$çœ*Ë$ MæüÐèþ$$Ã-Mö-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. AÑ H
Æ>? HÑ$sîý {MæüÐèþ$Õ„æü×ê Æ>íßý™èþÅ…? A…§æþ Væüâæý… Ñ糚™éÆæÿ° ¿êÑ…_ KsôýÏíܯèþ {ç³fË & Ñ.òßý^Œþ(M>…{Vðü-‹Ü-) A¯èþ…™èþ-Ææÿ- ç³Ç-×ê-Ðèþ*-Ëò³O ´ëMìü-Ý뢯Œþ {糆-çÜμ…§æþ¯èþ ¡Ææÿ$ „æü×ê-¯ðþO²¯é VæüÇj…^èþ-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ° A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ çÜÐèþ*f…
ÇMîü ÚùM>k ¯øsîýçÜ$ÍÐèþÓ…yìþ' BÔèýË$ HÑ«§æþ…V> BÑÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯èþ²¨ ¿êÆæÿ-™Œþ¯èþ$ A°-Ðé-ÆæÿÅ…V> Äæý$$§æþ®… ÐðþOç³#-¯èþMæü$ ¯ðþyæþ$- ÑÔèýÓ-íÜ-Ýù¢…¨. CÆæÿ$-ÐðþO-ç³#ÌêÆæÿ×ý çܯé²-àË$ fÆæÿ$-Væü$-
& Ýù°Äæý* V>…«©. ^ðþç³μyé°Mìü ÐéǧæþªÇ ÐéÅQÅÌôý^éË$. Móü…{§æþ ™ø…¨. M>ÇYÌŒý Äæý$$§é®-¯èþ…™èþÆæÿ… ™öÑ$Ã-§óþâæýÏ çÜ$©Ææÿƒ ™èþ$-¯èþ²r$t A¯èþ$-Ðèþ*-°-Ýù¢…¨. ¿êÆæÿ-™Œþ&´ëMŠüË Ðèþ$«§æþÅ
"çÜ¿æýMæü$ Ðèþ_a, ^èþÆæÿaÌZÏ ´ëÌŸY° Ksìý… Væü$Mæü$ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz, Æóÿ×ý$M>^ú§æþÇ, ç³âæýÏ… ÑÆ>Ðèþ$… ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ Ðèþ$Æø ç³Æ>ÅÄæý$… §éÄæý*-§æþ$Ë ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² Ðèþ*rË Äæý$$§æþª… G…™ø M>Ë… ÝëVæü-§æþ°,
àfÆæÿ$M>Mæü´ù™óþ Ò$Ææÿ…™é G…§æþ$Mæü$ Æ>k, ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓÇ G…í³Ë$ ÐðþOG‹Ü ÑÐóþM> ´ùÆæÿ$Mæü$ ™ðþÆæÿÌôýÝù¢…¨. ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…r$ò³O §éyìþ ¯óþç³- §é°Mìü JMæü íßý…Ýë-™èþÃMæü Ðèþ$$W…ç³#-°-^óþa…§æþ$Mæü$ CÆæÿ$-ç³-
ÌZMŠüçÜ¿æýMæü$ G°²MæüÆÿ$$¯èþr$Ï' ¯èþ…§æþÆðÿyìþz, ÝëÆÿ$${糙鋳, »êyìþVæü Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~, Ðèþ* çÜ…QÅ £æþÅ…ÌZ HyóþâæýÏ {Mìü™èþ… A«©¯èþ ÆóÿQ Ðèþ§æþª Mæü°-í³…_¯èþ ¿êÈ „>Ë$ íܧæþ®-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯é²-Äæý$° A…^èþ¯é ÐóþÝù¢…¨. D
& ÚùM>kÌZ {ç³×ý»Œý {ç³Ôèý². A…f¯ŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, G‹Üí³ÐðþO Æðÿyìþz, Æ>Äæý$´ësìý ™èþMæü$P-ÐðþO-¯é... òÜO°Mæü Ððþ*çßý-Ç…ç³#¯èþ$ ™èþË-í³çÜ¢*.. çÜÇçßý-§æþ$ªË CÆæÿ$- Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ A…^èþ-¯é-ËMæü$ ™èþW-¯èþsôýt Ar$&Cr$ ¿êÈV> õܯèþ-˯èþ$
¡{ÐèþÐé§æþ °Æø«§æþMæü ^èþrt…, gê¡Äæý$ §æþÆ>Åç³#¢ Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ#, Ðèþ*Væü$…r }°ÐéçÜ$Ë$Æðÿyìþz Ðóþ$Ðóþ$ Æ>çÙ‰… ÐðþOç³#Ìê 糧é-†-§æþ-âêË MæüÐé-™èþ$-Ë gêyæþË$ Mæü°-í³-çÜ$¢- A¯óþMæü B«§é-Æ>Ë$ C^éa… Ððþ*çßý-Ç-çÜ$¢-¯èþ²r$t çÜÐèþ*-^éÆæÿ…. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþ
çÜ…çܦ HÆ>μr$ Ðèþ…sìý MîüËMæü ¼Ë$ÏËò³O ´ëÆæÿÏ çÜ¿æýMæü$ yæþ$Ðèþ*à Mösìýt¯èþ ÐéÇÌZ E¯é²Ææÿ$. ™èþÆæÿ-ç³#¯èþ GMæü$PÐèþ ¯é²Æÿ$$. E{Væü-Ðé-§æþ$Ë Aç³μ-W…™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_ E{Væü-Ðé-§æþ$-˯èþ$ Aç³μ-W…^éÍ fÇ-W¯èþ Ððþ…r¯óþ ´ëMìü-Ý뢯Œþ A{ç³-Ðèþ$™èþ¢… M>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$-
Ððþ$…r$ÌZ fÇW¯èþ ^èþÆæÿaMæü$ VðüOÆ>áfÆæÿÆÿ$$¯èþ Æ>Ú뉰Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ò³…yìþ…VŠü {´ëgñýMæü$tË Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$-¯é²…. ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² §ú™èþÅ {ç³Äæý$-™é²Ë$ ÑçœË… AÐèþ#-™èþ$¯èþ²
Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü G…í³Ëò³O ÐéǧæþªÆæÿ* ^óþíÜ Ý뫧æþ¯èþÌZ Ðèþ$¯èþ Móü…{§æþÐèþ$…{™èþ$Ë$, ... 5˝À & G{Ææÿ-¯é²-Äæý$$-yæþ$ çÜ*^èþ-¯èþË$ Mæü°-í³-çÜ$¢…yæþyæþ…™ø Ôé…† ÆóÿQË$ ^ðþ¨-Ç-
& ´ëMŠüMæü$ çÜμçÙt… ^óþíܯèþ {ç³×ý-»Œý ¯éÆæ ÿá…. G糚-yðþO¯é §éyìþ fÆæÿ-Væü-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ¯óþ ¿æýÄæý$… B
§óþÔèý ´ëË-Mæü$-˯èþ$ ... 5˝À

{°ÄsYmdt ndüeTà‘·ß\

d”Œø£sY≈£î H˚s¡ß>± q\ß>∑ßs¡ß, bòÕ´ø˘‡ <ë«sê Ç<ä›s¡ß, ∫qï ∫Á‘ê\ ìsêà‘·\≈£î eTTK´eT+Á‹ Vü‰MT
bò˛Hé <ë«sê ˇø£s¡ß sêJHêe÷\ düeTs¡ŒD òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$-f-ÆŠÿ-¯èþ*Å-‹Ü-): _¯èþ² _{™éË °Æ>ÙèþË$ G§æþ$ÆöP… r$¯èþ²
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : A¯èþÆæÿá™èþ MóüçÜ$ G§æþ$ÆöP… ◊mmdt çÜÐèþ$çÜÅËò³O IGG‹Ü A«¨M>Ç^óþ™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÆÿ$$…_ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ °Ðóþ ¨Mæü
r$¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅÌZÏ Hyæþ$-Væü$Ææÿ$ ™èþÐèþ$ n~Ûø±]‘√ ™ðþí³μ…^èþ$Mö°, A…§æþ$Mæü¯èþ$Væü$×ý…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ™éÐèþ$° Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>f-Ôóý-Q-Ææÿ-Æðÿyìþz
糧æþÐèþ#ËMæü$ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*iÐèþ$…{™èþ$Ë$ G‹Ü. çÜ…™ø‹Ù Æðÿyìþz, XrÏ ™èþÐèþ$Mæü$ àÒ$ C^éa-Ææÿ° °Æ>ÙèþË$ ^èþ§æþËÐéyæþ }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, ¯èþsìýt Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, iÑ™é Æ>fÔóýQÆŠÿ
Ðèþ$$Mæü$…§æþÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ º…yéÇ ÔéÆ>Æ>×ìý, M>íÜ õ³r Í…VæüÄæý$Å düeTdü´\ô|’ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B Ðóþ$ÆæÿMæü$ íÜG… ™èþ„æü-×ýÐóþ$ B§óþ-ÔéË$ gêÈ-^óþ-Ôé-Ææÿ° ÐéÆæÿ-¯é²Ææÿ$. ç³ÆæÿÞ…sôýh 糧æþ®-†-ò³O
B¨ÐéÆæÿ… ïÜμMæüÆŠÿ Mðü.BÆŠÿ. çÜ$ÆóÿÔŒýÆðÿyìþz °ÐéÝë°Mìü Ððþãå Æ>i¯éÐèþ* ç³{™éË$ ïÜμMæüÆŠÿ Mðü.BÆŠÿ. çÜ$Æóÿ-ÔŒý-Æðÿyìþz °Ðé-çÜ…ÌZ B¨-ÐéÆæÿ… Æ>i-¯éÐèþ* ç³{™é-˯èþ$
A…§æþ-gôý-çÜ$¢¯èþ² sîýB-ÆŠÿ-G‹Ü AçÜ-Ðèþ$Æ GÐðþ$Ã-ÌôýÅ-Ë$ M>íÜ-õ³r Í…VæüÄæý$Å, n<Ûä´j·Tq+ _{™éË$ {糧æþÇØ…^èþºyóþÌê J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ÑfÄæý*°² Ý뫨…_¯èþ _¯èþ² _{™éË °Æ>ÙèþË$
çÜÐèþ$Çμ…^éÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏ ^ðþ¯èþ*²Ææÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ §æþ$V>ÅË {Ö°ÐéçÜ ™èþÐèþ$ Ñ$Væü™é yìþÐèþ*…yæþÏ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… B¨ÐéÆæÿ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° MæüÍÔéÆæÿ$. ™èþÐèþ$ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$
Æ>Ðèþ# sñý͸ù¯Œþ §éÓÆ> ïÜμMæüÆŠÿMæü$ ™èþ¯èþ Æ>i¯éÐèþ* ÑçÙÄæý$… ™ðþË$ç³V>, º…yéÇ ÔéÆ>Æ>×ìý, XrÏ Ðèþ$$Mæü$…§æþ-Æðÿyìþz, G‹Ü. çÜ…™ø-‹Ù-Æðÿ-yìþz 3s√E˝À¢ ìy˚~ø£ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÝëÐèþ«§é¯èþ…V> BË-Mìü…_ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ™èþÐèþ$Mæü…™é Ðèþ$…^óþ
ÁbÕC…≈£îº\ß ø£&ÉT<äßs¡ß>±˙... B¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏ Ðèþ$$«§øÌŒý GÐðþ$ÃÌôýÅ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ# ç³sôýÌŒý, çÜ…V>-Æðÿyìþz fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ^ðþ´ëμ-Ææÿ° ÐéÆæÿ-¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° MæüÍíܯèþÐéÇÌZ ÑfÄæý$^èþ…§æþÆŠÿ, ç³ÍÏ
eTT+<äß Äø£* rs¡Ã+&ç kÕsY GÐðþ$ÃÌôýÅ ™èþ*Ææÿ$μ fÄæý$-{ç³-M>-ÔŒý-Æðÿyìþz (f-V>Y-Æðÿ-yìþz-) ... 5˝À sêJHêe÷\ß ÄyÓ÷~+#=<äß›: {°ÄsYmdt ...8˝À ‘·ø£åD #·s¡´\ß MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#, BÆŠÿ.Mðü., »ñýMæüP… Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, ÝëÆÿ$$Ððþ…MæüsŒý, çÜ…WÔðýsìýt §æþÔèýÆæÿ«£æþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$¯é²Ææÿ$.
糯èþ$²Ë Ææÿ*õ³×ê ^ðþÍÏçÜ$¢¯èþ² °«§æþ$Ͳ {糿æý$™èþÓ… §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü…

ôV’≤<äsêu≤<é
n$˙‹ eT+Á‘·ß\qß ‘·|æŒ+#ê* ^óþÝù¢…§æþ°BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. BÆøç³×ýË$ G§æþ$Ææÿ$P…r$¯èþ²
Ðèþ$…{™èþ$Ë$, E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Ððþ…r¯óþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$…_ ™èþí³μ…^èþ
{°&û|”|” H˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT Mæü´ù™óþ B«§éÆ>Ë$ ™éÆæÿ$Ðèþ*Ææÿ$ AÄôý$Å AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° õ³ÆöP
k˛eTyês¡+ ¯é²Ææÿ$. Mö°² {糿æý$™èþÓ ç³¯èþ$ËÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† íܸëÆæÿçÜ$ Mæü*yé ç³MæüP¯èþ
22, &çôd+ãsY 08 ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… Aѱ†Mìü _Ææÿ$¯éÐèþ*V> ò³sìýt A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø Mæü$Ðèþ$ÃMðüOP ™èþÐèþ$Mæü$ Ìê¿æý… ^óþMæü*Æóÿa
Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…§æþ° ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$ BÆøí³…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… M>…{sêMæütÆæÿÏMæü$ 糯èþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ÐéçÜ¢ Ðèþ… M>§é A°

2
BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Ðèþ$…{™èþ$Ë$, E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ Aѱ† E^èþ$aÌZ CÆæÿ$Mæü$P¯é²Ææÿ° G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ… Æ>V>¯óþ AÑ GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý MøÆæÿ$™èþ* ÉìþÎÏÌZ° f…™èþÆŠÿ Ðèþ$…™èþÆŠÿ Ðèþ§æþª BÐèþ$Ææÿ×ý
{´ë£æþÑ$Mæü B«§éÆ>Ë$ ËÀ…_¯é üÐéÇ° Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY…ÌZ Mö¯èþÝëW…^èþyæþ… Ñ^éÆæÿMæüÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ ±†ò³O MæüÑ$çÙ¯Œþ ÐóþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. °Æ>àÆæÿ©„æü ^óþçÜ$¢¯èþ² GÐèþ*ÃÈμG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$

dæ>∑ßZ˝Òì Á|üuÛÑß‘·«+ H˚{Ï qß+∫ yÓT‘·ß≈£î d”eT˝À


eT+Á‘·ß\qß ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷*
#·+Á<äu≤ãß &çe÷+&¥
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21
∫s¡ß |üs¡´≥q
çÜ…V>Æðÿyìþz, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {糿æý$™èþÓ Aѱ† (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt
ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ ÌñýMæüPMæü$ Ñ$MìüPÍV> A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Ððþ$§æþMŠü
E¯é²Äæý$°, C°² fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é² hÌêÏÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. D
{糿æý$™èþÓ… íÜVæü$Y ÌôýMæü$…yé ÐèþÅÐèþçßý ç³ÆæÿÅr¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$
ÇÝù¢…§æþ° sîýyîþï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ç³sꯌþ^ðþÆæÿ$ °Äñý*fMæü
^èþ…{§æþ»êº$ «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. çÜ*ÆæÿÅ ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äôý$Å {ç³gê A…Mìü™èþ Äæý*{™èþ §æþ$»ê¾Mæü™ø Ðèþ$$WÄæý$
¯éÆ>Äæý$×ý A{MæüÐèþ$ ÐèþÅÐèþàÆ>Ëò³O
A°² ´ëÈt Ë™ø MæüÍíÜ ^èþÇa…^èþyé°Mìü
<˚y˚+<äsY >ö&¥≈£î ∫s¡ß Ä|òüsY ¯èþ$…¨. 22¯èþ Ðèþ$«§éÅçßý²… 12.30 Væü…rËMæü$ ¼òßý^ŒþCGÌŒý Ðèþ§æþª Ððþ$§æþMŠü
™èþÐèþ$ ´ëÈtMìü G°Ñ$¨ ÌZMŠüçÜ¿æý, 42 ÔéçܯèþçÜ¿æý AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ çÜ*sìýV> fÐé¼ÐèþÓMæü$…yé, hÌêÏÌZMìü {ç³ÐóþÕÝë¢Ææÿ$. AMæüPyæþ A…»ôý§æþPÆŠÿ Ñ{Væüà°Mìü ç³NËÐèþ*Ë ÐóþíÜ °Ðé
ÒË$V> ASË糄æü çÜÐèþ*ÐóþÔé°² âæý$ËÇμÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$«§éÅçßý²… J…sìý Væü…rMæü$ ç³sꯌþ^ðþÆæÿ$ÌZ Ðèþ$§æÆŠÿ £ðþÇÝëÞ
HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ Ý릯éË$ MøÆ>Ææÿ$. Væü$Ç¢…_¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË {ç³fË$ A±² VæüÐèþ$°çÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
gê¼™é¯èþ$ òÜO™èþ… _Ææÿ…iÑ, AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ Cç³μsìý§éM> 糧æþÐèþ#˱² JMóü Mæü$Ë… ÐéÇMìü Ñ{Væüà°² BÑçÙPÇÝë¢Ææÿ$. 1.30 Væü…rËMæü$ ç³sꯌþ^ðþÆæÿ$ÌZ° Ððþ$O{¡ Ððþ$O§é
^óþÔéÆæÿ$. Aѱ† ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü ¯èþ…ÌZ çÜ¿æý °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$«§éÅçßý²… Ðèþ$*yæþ$ Væü…rËMæü$ çÜ…V>ÆðÿyìþzÌZ°
ÝëÓÐèþ$Å… E¯èþ² Ðèþ$…{™èþ$˯èþ$ ºÆæÿ¢Ææÿ‹œ Ðèþ$$…§æþ$ ò³sêtÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ _ÐèþÆæÿMæü$ ¯éË$Væü$ Mæürt»ñýsêtÆæÿ°, A°² ÐèþÆ>YËMæü* ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…
ÌZMŠüçÜ¿æý, 24 ÔéçܯèþçÜ¿æý Ý릯éËMæü$ A…XMæüÇõÜ¢ MæüÍμ…_¯èþ糚yóþ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… õÜtyìþÄæý$… Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ, ÝëÄæý$…{™èþ… 6 Væü…rËMæü$ fïßýÆ>»ê§ŠþÌZ°
^óþÄæý*Ë°, `‹œ òÜ{MæürÈ° ™èþí³μ… »êV>Æðÿyìþz õÜtyìþÄæý$…ÌZ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ _Ææÿ$ {ç³çÜ…WÝë¢Ææÿ$. A§óþ Æøk
^é˯é²Ææÿ$. ´÷ÍsŒý º*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$ ´÷™èþ$¢ò³O BÌZ_Ýë¢Ðèþ$° _Ææÿ…iÑ, AÆæÿÑ…§Šþ ÐèþÇ¢…ç³gôýíܯèþrtÐèþ#™èþ$… §æþ¯é²Ææÿ$.
™óþÍa ^ðþí³μ¯èþr$t ™ðþÍ-íÜ…¨. ¼i-V> -E-¯èþ²…§æþ$¯óþ ç³Æ>-Ðèþ$-ÇØ…^èþ-Ìôý-§æþ$:_Ææÿ$ Æ>{†Mìü Ðèþ$ïßý…{§é A…yŠþ Ðèþ$ïßý…{§é A†¤ Væü–çßý…ÌZ ºçÜ ^óþÝë¢Ææÿ$. 23¯èþ
¯éVæü… f¯éÆæÿª¯èþ Æðÿyìþz™ø MæüËíÜ Ðèþ$«§éÅçßý²… 12.30 Væü…rËMæü$ ¯éÆ>Äæý$×ýRôýyŠþMæü$ ^óþÆæÿ$Mö° AMæüPyìþ
HÆ>μr$^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý… í³BÈμ™ø EÐèþ$Ãyìþ E§æþÅÐèþ*Ë$ : §óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ M>V> _¯èþ² íÜ°Ðèþ* °Æ>ÙèþË B…§øâæý¯èþ
´ëÈtMìü ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… ç³rÏ, ÝëÐèþ*hMæü ^óþçÜ$¢…yæþV> ÐéÇ° Mæü±çÜ… ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…^èþÌôý§æþ°, ™èþçßýïÜÌêªÆŠÿ M>Æ>ÅËÄæý$ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ fÇVóü ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æÌZ {ç³çÜ…WÝë¢Ææÿ$.
ÌZ BÄæý$¯èþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþ ï³BÈμ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² G±tï³ A«¨¯óþ™èþ sìý. §óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ Ðèþ$«§éÅçßý²… 3 Væü…rËMæü$ gZWõ³r E¯èþ²™èþ ´ëuæÿÔéË Ððþ$O§é¯èþ…, ÝëÄæý$…{™èþ…
ÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..ý ™ðþË…V>×ý ç³rÏ ç³NÇ¢ çÜμçÙt™èþ E…§æþ° ¯èþÐèþ Æðÿ…yæþ$ Ë„æüË Ðèþ$…¨ íܱ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÐéÇ°
™ðþË…V>×ý ´ëÈt (G±tï³) A«¨¯óþ™èþ ™èþ*âæýå B§æþ$Mø° BÄæý$¯èþ ™öÑ$è MørÏ Ðèþ$…¨° GÌê 5.30 Ððþ$§æþMŠüÌZ° _{Ëz¯ŒþÞ ´ëÆŠÿP, ÝëÄæý$…{™èþ… 6.30 Væü…rËMæü$
çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý C…sìý õ³Ææÿ$Mæü$ ™èþVæüY òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Æ>Ðèþr…, §é§éç³# QÆ>Ææÿ$ AÆÿ$$´ùÐèþr… §óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ _Ææÿ…i-Ñ° MæüÍ-íܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ¯èþÆ>Þç³NÆŠÿÌZ° A…Væüyìþ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ çÜ¿æý fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ™èþÆ>Ó™èþ _Ææÿ$
r$tV>¯óþ ÐèþÅÐèþ çßýÇçÜ$¢¯é²yæþ¯é²Ææÿ$. B§æþ$Mæü$…sêÆæÿ° _¯èþ² °Æ>ÙèþË$ Ayæþ$Væü$™èþ$
G°²MæüË$ çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ¯èþÐèþ fÇW´ùÆÿ$$…§æþ° ÑÔèýÓçܱÄæý$…V> ™ðþÍíÜ…¨. ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ¯é²Ææÿ° ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$Ë$ B¨-ÐéÆæÿ… _Ææÿ…i-Ñ §æþ–íÙtMìü òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ Ððþâê¢Ææÿ$. 24¯èþ Ðèþ$«§éÅçßý²… J…sìýVæü…rMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
{糿æý$™èþÓ… A°² ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ °ÈÓ ™ðþË…V>×ý ´ëÈt (G¯Œþsìýí³) A«¨¯óþ™èþ ™èþ*âæýå AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ, _Ææÿ…iÑ™ø çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ÝëÐèþ*hMæü ™ðþË…V>×ý ^éÌê ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> VæügôýÓÌŒýMæü$ ^óþÆæÿ$Mö° ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
ÆæÿÅ… ^óþíÜ…§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. ™ðþ^éaÆæÿ$.
§óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ ´÷™èþ$¢Ë$, çÜÆæÿ$ª»êrÏ ç³Æ>Ó°² Væü…r¯èþ²Ææÿ ´ër$ HM>…™èþ…V> ^èþÇa…_¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… A° BÄæý$¯èþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ´ëÈt M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ™èþËÐèþ$$¯èþMæüÌñýO Ðèþ$«§éÅçßý²… 3 Væü…rËMæü$ íܨ®õ³rÌZ° E¯èþ²™èþ ´ëuæÿÔéË Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ,
{糿æý$™èþÓ…ò³O ÐéÇ Aѱ† ÐèþÅÐèþàÆ> {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ B¨ÐéÆæÿ… ´ëÈt ¯óþ™èþ §óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ, ò³¨ªÆðÿyìþzË$ Möyìþ™óþ H¯èþ$Væü$ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËò³O EÐèþ$Ãyìþ ÝëÄæý$…{™èþ… 5 Væü…rËMæü$ §æþ$»ê¾Mæü MæüâêÔéË Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æý™ø
Ëò³O G°² BÆøç³×ýË$ Ðèþ_a¯é E¯èþ²…§æþ$¯óþ ™é¯èþ$ ÐéÇ° ç³Æ>-Ðèþ$-ÇØ…^èþ-yé-°-Mìü
C¯èþV>Ë ò³¨ªÆðÿyìþz™ø MæüËíÜ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt Mæü$…¿æýçܦÌê¯óþ² Mösêt˯èþ² ÐèþNÅçßý… E§æþÅÐèþ*Ë$ ÝëWÝë¢Ðèþ$° VúyŠþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþâæýåÌôýMæü´ùÄæý*¯èþ° _Ææÿ…iÑ ^ðþ´ëμÆæÿ$. _Ææÿ$ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$$WÄæý$¯èþ$…¨.
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ*Ææÿůé A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ°, »êÐèþÐèþ$Ǩ AË$Ï A¯èþ$çÜÇ…_¯èþr$t çÜÐèþ*^éÆæÿ….
Æ>Äæý$×ý ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O ÑhÌñý¯ŒþÞ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ™èþÐèþ$™ø MæüËíÜ ÐèþõÜ¢ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$…_ ™èþí³μ…^èþ$Mæü$´ùÄôý$ AËÐér$
AÆæÿÑ…§Šþ¯èþ$ MæüËíÜ çÜ$©Ææÿƒ…V> Ðèþ$…™èþ¯éË$ ™ðþË…V>×ýÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> ½ïÜË$¯é²Ææÿ°, A¿æýÅ…™èþÆæÿ… HÒ$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþMæü$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ Ìê…sìý eTVæ≤fi¯\+<äs¡÷
°Ðóþ¨MæüË$ ºÄæý$rò³sêtË° yìþÐèþ*…yŠþ fÇ´ëÆæÿ$. ´÷™èþ$¢Ë ÑçÙÄæý$… Ðèþ*sêÏyæþÌôý§æþ°, ™èþ¯èþMæü$ ½ïÜ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$V> Væü$Ç¢…ç³# E¯èþ²…§æþ$¯èþ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt ™èþ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… MøçÜ… A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² Æ>fMîüÄæý$¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ™èþÐèþ$
^óþÔéÆæÿ$. {糆糄>Ë$ Aѱ†ò³O
AÆæÿ$çÜ$¢¯é² CÇVóüçÙ¯Œþ 糯èþ$ËMæü$
{ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËò³O í³BÈμ™ø MæüËíÜ ´ùÆ>sêËMæü$ í³BÈμ, G¯Œþsìýí³ MæüÍõÜ¢ M>…{Vðü‹Ü, sìýyìþí³ ™ðþË…V>×ýMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> °Ææÿ~Äæý$…
íܧæþ®…V> E¯é²Ðèþ$° ç³{†MæüË ÐéÇ G§æþ$r VúyŠþ Mæü*rÐèþ$$˯èþ$ _™èþ$¢ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ¯èþ² ¡çÜ$Mæü$¯èþ²§æþ°, §é°² {ç³fË$ ¯èþÐèþ$ûZÆæÿ¯é²Ææÿ$.
M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü Æ>Ðèþr… VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ý…
A¯é²Ææÿ$. G°²MæüËMæü$ C…M> çÜÐèþ$Äæý$…
Hê≈£î ‘·*¢‘√ düe÷q+ : dæm+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Æ>{çÙt…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË…
sñý…yæþÆŠÿË$ í³Í_ M>…{sêMæü$tË$ {ç³Mæüsìý…_¯èþç³μsìýMîü, A…™èþÆæÿY™èþ…V> fÇW¯èþ D {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ VúyŠþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ^éaÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ë˯èþ ÆðÿyìþzÆ>fÅ… A° Væü™èþ…ÌZ
Aç³μWçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. E¯èþ²…§æþ$¯èþ ´÷™èþ$¢Ëò³O C糚yóþ ^ðþõ³μ§óþÒ$ Ìôý§æþ° §æþÆæÿ* ™èþ¯èþMæü$ f¯èþð_a¯èþ Ðèþ*™èþ–Ðèþ$*Ç¢ fÄæý$Ðèþ$Ùø çÜÐèþ*¯èþÐèþ$° Ðèþ$$QÅ
Ðèþ$…™èþ¯éÌZÏ ´÷™èþ$¢Ë ÑçÙÄæý$… {ç³Ý뢯èþMæü$ ÑÔèýÓçܱÄæý$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… {ç³M>Ææÿ… VúyŠþ, ò³¨ªÆðÿyìþz ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËMæü$ Mæür$tºyìþ E¯é²Æ> A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…{† Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ¯èþÐèþ Ðèþ*ÝëË$ Ððþ*íÜ ¯èþ¯èþ$² Mæü¯èþ²¨ ¯é ™èþÍÏ
fÄæý$Ðóþ$à AÆÿ$$¯é, 30 HâæýÏ ´ër$ Æ>fMîüÄæý$ {ç³Ý릯èþ…ÌZ ò³…_ D
Ýë¦Æÿ$$Mìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨ Ðèþ*{™èþ… Äæý*Ðèþ™èþ$¢ ™ðþË$Væü$ ÐéÆóÿ¯èþ° BÄæý$¯èþ B¨
ÐéÆæÿ… K {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ™èþÍÏÆæÿ$×ýÐðþ$O¯é ¡Ææÿ$aMøÐèþ^óþa
Ððþ*M>° ç³…^èþ{´ë×êÌñýO¯èþ Æ>{çÙt…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË Ææÿ$×ê°² ™éÐèþ$$ G¯èþ²sìýMîü
¡Ææÿ$aMøÌôýÐèþ$° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ^èþ…{§æþ$°Mø ¯èþ*Ë$ ´ùVæü$Ìê ÐéÇ Mæü$r$…º
çÜ¿æý$ÅÌZÏ JMæü B¡ÃÄæý$$yìþV> Æ>{çÙt {ç³fËMæü$ õÜÐèþË…¨…^óþ ¿êVæüÅ… MæüÍμ…_
¯é iљ鰲 ÝëÆæÿ®Mæü… ^óþÔéÆæÿ° ÐðþOG‹Ü Ðóþ§æþ…™èþ «§øÆæÿ×ìýÌZ ^ðþ´ëμÆæÿ$.

{°ÄsYmdt$ düuÛÑ≈£î >∑<ä›sY


e÷ Hêqï ‘ê´>±ìøÏ >∑ß]Ô+|ü⁄˝Ò<äß : sê<Ûë ∫s¡+J$, |üeHé ø£˝≤´DY düeTø£å+˝À #˚]ø£
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) çÜÓÄæý$…Mæü–íÙ™ø ò³OMìü Æ>Ðèþyæþ… ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü ´ëÈtÌZ¯èþ* fÆæÿVæüMæü´ù™óþ A¨ ÑÔóýçÙ…. CÐèþ±²
: ÑfÄæý$Ðéyæþ ™èþ*Ææÿ$μ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY M>…{Vðü‹Ü {õ³Ææÿ×ý MæüÍWÝù¢…§æþ° ™èþ¯èþ™ø Ææÿ…V> ™èþÆæÿ^èþ* Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtÌZÏ çÜçßýfÐóþ$ Mæü§é A° Mösìýt
GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~ {ç³gêÆ>fÅ… A¯óþÐéÆæÿ° _Ææÿ$ Væü™é°² þVæü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ´ëÆóÿÔéÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü GMæü$PÐèþ ïÜrÏyæþVæüyæþ…ò³O
´ëÈtÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… B ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ Ò$Ìê…sìý ÐéÆæÿ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü ÐèþõÜ¢ ^éÌê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*...ÐéÆæÿ$ AyìþW…¨ ¯éÅÄæý$Ðèþ$
_Ææÿ…iÑ, Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³Ðèþ¯Œ Ðèþ$…¨Mìü ¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ °í³õÜ¢ A糚yæþ$ BÌZ_§éªÐèþ$¯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹ÜÑ çÜ¿æýÌZ ´ëÌŸY¯éÍÞ…¨V> Væü§æþªÆŠÿ¯èþ$ BàÓ°çÜ$¢¯èþ²
þMæüÌêÅ׊ýË çÜÐèþ$„æü…ÌZ ´ëÈtÌZ Ìê…bèþ¯èþ…V> A¯óþ ÐéÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ææÿ…V> BÔèýÄæý*Ë Ý뫧æþ¯èþMæü$ ¯ðþ{çßý*Mæü…™èþ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ G…§æþ$Mæü$:Æ>«§é sîýBÆŠÿG‹Ü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#
^óþÆ>Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ï³BÈμ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æ>«§éMæü–çÙ~ ï³BÈμÌZ ^óþÆæÿyæþ… çÜ…™øÚë°² 1988ÌZ M>…{Vðü‹Ü E°Mìü MøÌZμÄôý$ ç³Ç òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$†
_Ææÿ…iÑ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ç³Ðèþ¯Œþý¯èþ$ "Äæý$$Ðèþ MæüÍYÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ™ø E¯èþ² õܲçßý… íܦ†ÌZ ´ëÈtMìü fÐèþiÐéÍ_a…¨ ™èþ¯èþ ™èþ…{yóþ ѧéÅǦ Ñ¿êVæü…(sìýBÆŠÿG‹ÜÑ) D¯ðþË 29¯èþ °gêÐŒþ$ M>Ìôýh {Vú…yŠþÞÌZ
Æ>fÅ…' A«¨¯óþ™èþV> °Äæý$Ñ$…^èþyæþ…™ø Äæý$$Ðèþ Ææÿ…V>™ø ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Ýë°²íßý™èþÅ… Ìê…sìý Ðésìý ¯èþ°, BÄæý$¯èþ {´ë×ý™éÅVæü…™ø¯óþ ´ëÈt E°Mìü °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ² ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ ´ëÌŸY° {ç³çÜ…W…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³gêMæüÑ
™èþÌZ E™éÞçßý… ò³Ë$Ϻ$Mæü$™ø…§æþ°, ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþçÜ$ CMæüPyæþ E…^èþ$Mæü$° AMæüPyæþ ï³BÈμÌZ ^óþǯèþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² Æ>«§éMæü–çÙ~ ÌZMìü Ðèþ_a…§æþ° Æ>«§éMæü–çÙ~ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. C…™èþ Væü§æþªÆŠÿ A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. sîýìBÆŠÿG‹Ü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Mðü. ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#
Æ>«§éMæü–çÙ~ ´ëÈtÌZMìü ^óþÆæÿyæþÐóþ$ §é°Mìü ç³°^óþÄæý$Ìôý¯èþ° Æ>«§éMæü–çÙ~ ^ðþõ³μÐéÆæÿ¯é²Ææÿ$. MæüçÙtç³yæþz ÐèþÅMìü¢° M>§æþ° ¯ðþ{çßý*Ìê…sìý ÐéÇMìü B¨ÐéÆæÿ… Væü§æþªÆŠÿ °ÐéÝë°Mìü Ððþãå çÜ¿æýÌZ ´ëÌŸY¯éË° BàÓ¯èþ… ç³ÍM>Ææÿ$.
°§æþÆæÿدèþÐèþ$¯é²Ææÿ$. yðþO¯èþÑ$MŠü ¯éÄæý$Mæü$yðþO¯èþ Ðèþ…VæüÒsìý™ø ´ër$ Ðèþ$Ç Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ™èþ…V> ^èþÇa…^èþ$Mæü$¯èþ² A¯èþ…™èþÆæÿ… ºÄæý$rMæü$ Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈtÌZ MóüÐèþË… Ò$ Mæü$ËçÜ$¦Ë¯èþ$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ*¢ ´ëÈt A«¨Úët¯èþ… A{MæüÐèþ$… C…§æþ$Mæü$ Væü§æþªÆŠÿ çÜÐèþ$Æ…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý MøçÜ… fÇVóü H M>ÆæÿÅ{Mæü
Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éþMæü–çÙ~ ^óþÇMæü™ø ´ëÈt Äæý$$Ðèþ ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$™éÆæÿ° _Ææÿ…iÑ AÀ ÐðþâêÏÌZ, ´ëÈtÌZ E…yéÌZ ÐéÆóÿ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþÆæÿ$aMæü$…r$¯é²Ær A¯èþ² {ç³Ôèý²Mæü$ V> çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$…§æþ° Æ>«§é BÆø í³… Ðèþ$…ÌZ¯ðþO¯é ´ëÌŸY…sê¯èþ° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü§æþªÆŠÿ ^ðþí³μ¯èþr$t ´ëÈt ÐèþÆ>YË$
ÔèýMìü¢™ø Ðèþ$$…§æþ$Mðüâæý$¢…§æþ¯èþ² ÑÔéÓÝë°² ÐèþÅMæü¢… {´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. ¯éÆæÿVø°, Væür$t ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Mæü$…sêÆæÿ° _Ææÿ…iÑ ^ðþ´ëμÆæÿ$. D ÐèþÅÐè _Ææÿ$ çÜμ…¨çÜ*¢.. A¨ Ò$Mæü$, Ò$ Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ ^éÆæÿ$. ´ëÈt íܧ骅™éË$ ¯èþ_a¯èþ…§æþ$¯óþ {ç³gê ™ðþÍ´ëÆÿ$$. Ë„æüÐèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø D Ðèþ$àçÜ¿æý °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°
^óþÔéÆæÿ$. Æ>«§éMæü–çÙ~ ™èþ…{yìþ Ðèþ…VæüÒsìý Ææÿ…V>™ø {MæüÐèþ$Õ„æü×ý çÜ…çœ$… ^èþ*çÜ$Mæü$…r$…¨. þàÆ>°² ´ëÈt {MæüÐèþ$Õ„æü×ê çÜ…çœ$… ^èþ*çÜ$ ™ðþË$çÜ$, M>± ´ëÈtÌZ AÌê…sìý§óþÒ$ Æ>fÅ…ÌZMìü Ðèþ^éa¯èþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈtÌZ M>ÆæÿÅ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü§æþªÆŠÿMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüËMæü$ çÜÐèþ$
™èþ¯èþMæü$ ^éÌê Ýë°²íßý™èþÅ… E…yóþ§æþ° BÄæý$¯èþ CsîýÐèþË ´ëÈtÌZ AçÜ…™èþ–í³¢ Væüâæý… Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² Mæü$…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐéÇ »ê«§æþ¯èþ$ Mæü*yé AÆæÿ¦… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈtÌZ A…™èþÆæÿY™èþ Mæü$Ðèþ$$à MæüÆæÿ¢V>¯óþ ç³°^óÝ뢯èþ°, ´ëÈt AÀÐèþ–¨ªMìü Äæý$… çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë Ðèþ$§æþª™èþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ç³NÇ¢V> E¯èþ²§æþ°
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™é¯èþ$ ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯éÆæÿVø°, Væür$t Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ…Ë$ A…™èþÆæÿY ^óþçÜ$Mæü$° çÜÐèþ$çÜÅË$, AçÜ…™èþ–í³¢ò³O ^èþÇaÝë¢ ÌêrËò³O Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. Væü™èþ…ÌZ GMæüPyé, H ÔéÄæý$ÔèýMæü$¢Ìê Mæü–íÙ ^óþÝ뢯èþ¯é²Ææÿ$. °Ææÿ*í³…^èþ$MøÐèþr… MøçÜ… sìýBÆŠÿG‹Ü D M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ*°² ™èþËò³sìýt…¨.
|”ÄØŒ˝À sê<Ûë #˚]ø£ô|’ {°&û|”˝À #·s¡Ã sê<Ûë #˚]ø£ô|’ ø±+Á¬>dt uÒ|òæø£sY
n+‘ê eTq eT+∫πø! b˛j˚T<˚MT ˝Ò<äß! |”ÄØŒπø qwüºeTì n+#·Hê
{°ÄsYmdt ndüeTà‹ yê<äß\ß
ªsê»´+μô|’ ≈£î\ eTTÁ<ä |ü&ÉT‘·ß+<äì $X‚¢wüD
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): M>ç³#¯óþ™èþ M>ç³#ÐèþÆæÿY… ¯óþ™èþ Ææÿ…V>ÐéÆæÿçÜ$yðþO¯èþ Æ>«§é ^óþÇMæü ÐèþËÏ M>ç³#& òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ…VæüÒsìý E´ë«§æþÅ„æü$yöMæüÆæÿ$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ææÿ…V> çßý™èþÅ ™èþÆ>Ó™èþ BÄæý$¯èþ
¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ…VæüÒsìý Ððþ*çßý-¯èþÆæÿ…V> ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$, M>…{Vðü‹Ü
GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ
¼íÜË {糿êÐèþ… A«¨Mæü °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YË$¯èþ² ™èþ*Ææÿ$μ
Vø§éÐèþÇò³O¯é ç³yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. M>ç³#
Ææÿ…V> ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$, ÑfÄæý$Ðéyæþ ™èþ*Ææÿ$μ M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅ
Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§é {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿyæþ…™ø Ðèþ$$…§æþ$
¿êÆæÿÅ Ææÿ™èþ²Mæü$Ðèþ*ÇMìü sìýMðüsŒý CõÜ¢ B ™èþÆ>Ó™èþ BÐðþ$ sìýyìþí³Mìü
Ððþãϯèþ ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü* BÐðþ$
<äs¡U≤düßÔ #˚ùdÔ |ü]o*kÕÔ+ : &çmdt
°gêÐèþ*»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Üþ) : Æ>i¯éÐèþ*Ë$ ^óþíܯèþ
^óþÆæÿyæþ…ò³O sìýyìþí³ÌZ çÜ…™øçÙ… Mæü°í³Ýù¢…¨. D {糿êÐèþ… ËMæü$ º§æþ®Ôèý{™èþ$Ðèþ#Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ¼íÜ, §æþã™èþ Mæü$ÌêË$ Q…Væü$†¯èþ² M>…{Vðü‹Ü ™èþÆ>Ó™èþ ™óþÆæÿ$Mæü$…¨. Æ>«§é ï³BÈμÌZ Ðèþ$äÏ ™ðþÆæÿò³OMìü Æ>ÌôýMæü´ùÆÿ$$…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ™ðþÆ>çÜ AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ M>…{Vðü‹ÜÌZ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$
M>…{Vðü‹Üò³O¯óþ GMæü$PÐèþV> E…r$…§æþ¯èþ² A…^èþ¯é™ø B ´ëÈt ™égê ç³Ç×êÐèþ*Ë™ø sìýyìþí³ ÐðþOç³# Ððþ$$Væü$Y^èþ*ç³yæþ… RêÄæý$ ^óþÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ¯èþ² çÜÐèþ*^éÆ>°² Ôèý°ÐéÆæÿ… AÆæÿ®Æ>{† V>± Æ>«§éMæü$ sìýMðüsŒý CõÜ¢ BÄæý$¯èþ ´ëÈt° Òyìþ ï³BÈμÌZ ^óþÆ>Ææÿ° ^óþçÜ$Mæü$…sôý ç³ÇÖÍÝë¢Ðèþ$° {糧óþÔŒý M>…{Vðü‹ÜMæüÑ$sîý A«§æþÅ„æü$yæþ$ «§æþÆæÿÃç³#Ç
E…¨. B¨ÐéÆæÿ… ¯ésìý ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O sìýyìþí³ÌZ ^èþÆæÿa fÇ Ðèþ$…r$¯é²Ææÿ$. M>ç³# Ðèþ$${§æþ G…™èþ ºË…V> ç³yìþ™óþ E¿æýÄæý$ M>…{Vðü‹Ü Mæü°ò³rtÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. Æ>«§é ^óþÇMæü ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ææÿ…V> BÔèýÄæý$Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… ´ëÈtÌZ E¯èþ² }°Ðé‹Ü A¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ °gêÐèþ*»ê§ŠþÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø
W…¨. M>ç³# ÐèþÆ>Y°Mìü BÆ>«§æþŧðþOÐèþ…V> E¯èþ² Ææÿ…V> ÐéÆ Vø§éÐèþÇ hÌêÏÌZÏ sìýyìþí³Mìü A…™èþ Ìê¿æý…. {ç³çÜ$¢™èþ… M>ç³# ´ëÈtMìü Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ ¯èþçÙtÐóþ$¯èþ° B ÐèþÆ>YË$ A…XMæüÇçÜ$¢¯èþ² M>ç³# ¯óþ™èþË$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢…sôý Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ M>…{Vðü‹ÜÌZ ^óþÆæÿ$™èþ$¯èþ²r$Ï
æÿçÜ$yìþ ^óþÇMæü ÐèþËÏ ï³BÈμMìü Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ Ìê¿æý… MæüÍVóü Ðèþ*r Ë$ M>…{Vðü‹ÜÌZ E¯èþ²…§æþ$¯èþ, ÐéÇ Kr$Ï M>ç³# ¯óþ™èþË$ ^óþǯèþ ç³μsìýMîü, ™èþÐèþ$ Mæü…sôý ï³BÈμ¯óþ A«¨Mæü…V> ¯èþçÙt´ù™èþ$… §æþ° Æ>«§é Ðèþ*{™èþÐóþ$ AMæüPyìþMìü ÐðþãÏ H… Ý뫨Ýë¢Ææÿ¯èþ² {ç³Ôèý²Ë$ ™èþ¯èþMæü$ GÌê…sìý çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈtÌZ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V>
ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ…r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>«§é ï³BÈμMìü A¯èþ$Mæü*Ë…V> `Í´ù™éÄæý$ ° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²- A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²-Æÿ$$. Ææÿ…V> ™éÅV>Ë ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ ´ëÈt A«¨ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mæü$ËÐèþ$${§æþ ÌôýMæü$…yé gê{Væü™èþ¢ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ^óþçÜ$MøÐéÍÞ E…r$…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ C…M>
^óþÇMæü ÐèþËÏ B ´ëÈt ™èþ¯èþò³O ç³yóþ Mæü$ËÐèþ$${§æþ¯èþ$ ™öËW… ^èþ$ Ææÿ$. M>ç³# Ðèþ$${§æþ ÐèþËÏ ï³BÈμÌZ M>ç³#Ë$ ^óþÆæÿyæþ… ÐèþËÏ M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*r °fÐóþ$¯èþ°, AÆÿ$$™óþ §é°™ø _Ææÿ…iÑ, D°Ææÿ~Äæý$…™ø "ÐèþNÅà™èþÃMæü ™èþí³μ§æþ…' ^óþÔéÆæÿ¯èþ² §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ^óþçÜ$MøÌôý§æþ° ^óþçÜ$Mæü$¯é²Mæü ç³ÇÖÍ…_ °Ææÿ~Äæý$…
MøÐèþyæþ… MæüçÙtÐèþ$° sìýyìþí³ ¯óþ™èþË$ ÑÔóýÏíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™égêV> M>…{Vðü‹ÜMóü ¯èþçÙtÐèþ$° sìýyìþí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÑÔóýÏíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>ç³#ËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#, VúÆæÿÐèþ… Mæü*yé ËÀ…_…§æþ° í³íÜíÜ ÐéÅQÅË$ M>…{Vðü‹Ü M>ç³# ¯óþ™èþË ¯èþ$…_ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$.
e÷s¡Œó ø√πs j·TTe‘·‘√...
j·TTesê»´+ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z+

ndüeTà‘·ß\ô|’ rs¡ßŒ H˚&˚ |ü+‘·+ HÓ–Z+#·ß≈£îH˚+<äß≈£î {°ÄsYmdt |ü≥ߺ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡


Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… MæüÑ$sîý ÑÐèþÆ>Ë$ Ò$yìþÄæý* Ðèþ$$…§æþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): «¨MæüPÇ…_¯èþ BÆøç³×ýò³O ïÜμMæüÆŠÿ ÝùÐèþ$¯é£Šþ Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz GÌê ^ðþ¼™óþ ïÜμMæüÆŠÿ AÌê ç³Ç«¨ÌZMóü ÐèþçÜ$¢…§æþ° Ððþ$OçÜ*Æ> çÜμçÙt…
{ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ² ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË ^èþrÈj A¯èþÆæÿ$áyæþ$V> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. A† ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…sêÆæÿ…r* ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^óþÔéÆæÿ$. ^èþsêt°² «¨MæüPÇ…_¯èþ ÐéÇò³O ^èþÆæÿÅ
A¯èþÆæÿá™èþ MóüçÜ$ò³O ÔéçܯèþçÜ¿æý ïÜμMæüÆŠÿ Mðü.BÆŠÿ. ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D °Ææÿ~Äæý$… fÇW BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðèþ$äå B¨ÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø ¡çÜ$Mø¯èþ糚yæþ$ B ^èþrt… ç³Ñ{™èþ™èþ {ç³Ôé²Ææÿ¦Mæü…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… ´ëÈt Æ>çÙ‰ çÜ$Æó‹ÙýÆðÿyìþz ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÐðþË$ÐèþÇ…^èþ¯èþ$¯èþ² ´ùÆÿ$$…¨. ©°Mìü À¯èþ²…V> ÔéçܯèþçÜ¿æý ïÜμMæüÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$$…§æþ$ A¯èþÆæÿá™èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… M>§é..? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ ÐéÇ
M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý B¨ÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. D çÜ…§ ¡Ææÿ$μò³O çÜÆæÿÓ{™é E™èþP…uæÿ ¯ðþËMö¯èþ²¨. Æ>çÙ‰ D MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO §é§éç³# Hy騯èþ²Ææÿ §ésìý ™óþÍa¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ Æ>i¯éÐèþ*Ëò³O °Ææÿ~Äæý$… Ðèþ*r GÌê E¯é² ™èþ¯èþò³O A¯èþÆæÿá™èþ Ðóþr$ ÐóþõÜ¢
æþÆæÿÂ…V> HÆ>μr$^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ï³BÈμ ÔéçܯèþçÜ¿æý ^èþÇ{™èþÌZ ™öÍÝëÇ CÌê…sìý A¯èþ$ ´ùÆÿ$$¯é ¯é¯èþ$ayæþ$ «§øÆæÿ×ìý A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é² ¡çÜ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. GÌêVðüO¯é MøÆæÿ$tÌZ ™óþË$aMæü$…sê¯èþ° {糆Ðé§æþ$ËÌZ
HÆ>μr$ ^óþÄæý$Mæü Ðèþ$$…§æþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ç³Ë$ {´ë…™éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ ¿æýÐèþ… G§æþ$Ææÿ$P…r$¯èþ² çÜ$Æóÿ‹ÙÆðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅË Ææÿ¯èþ² ¡{Ðèþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ G§æþ$ÆöP¯é²Ææÿ$. Ôéçܯèþ ™èþÐèþ$ ç³…™èþ… ¯ðþWY…^èþ$ MøÐèþsê°Mìü sìýBÆŠÿG‹Ü JMæüÆðÿO¯èþ Ý÷Äæý$… »êç³NÆ> Ðèþ# òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.
™èþ¯èþ™ø MæüÍíÜ ÐéÇ ¿êÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$ ¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐéÇ Æ>i¯éÐèþ*Ë$ BÐðþ*¨Ýë¢Æ>..? Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ çÜ¿æý Væüyæþ$Ðèþ# Ðèþ$$WÄæý$sê°Mìü Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ Ôèý™èþÑ«§éÌê {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯èþ²¨. sìýyìþGÎμ ©°² Mæü*yé ïÜμMæüÆŠÿ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü
Ðèþ*r˯èþ$ ºsìýt ÐéÆæÿ$ Q_a™èþ…V> Ðèþ*Ææÿ$μ M>ÐéË° MøÆæÿ$Mæü$…r$ ¯é²Ææÿ° A¯èþÆæÿ$áË$V> {ç³MæüsìýçÜ*¢ Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$ ¯ðþËË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™èþ¯èþò³O E糯óþ™èþ ¯éVæü…· f¯éÆæÿª¯ŒÆðÿyìþz Ôèý°ÐéÆæÿ… ¡çÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. Æ>i¯éÐèþ*Ë$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Äæý$$Ðèþ™èþ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… Mæü$…sêÆ>..? A¯óþ¨ Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÆ>YËÌZ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Æ>Mæü$…yé ïÜμMæüÆŠÿ gê{Væü™èþ¢ ç³yæþ™é sìýBÆŠÿG‹Ü Ðé§æþ¯èþMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³Ë$Mæü$™èþ* BÐðþ*¨õÜ¢ AçÜÐèþ$Æ ÐèþÆæÿY…ÌZ A«¨Mæü ¿êVæü…
HÆ>μr$^óþíܯèþ Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… ÌñýDz…VŠü òÜ…rÆŠÿ Væü$Ç…_ Æ>fÅ… E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ ^èþÆæÿa±Äæý*…ÔèýÐðþ$O…¨. ™èþÐèþ$¯èþ$ A¯èþÆæÿ$áË$V> Ææÿ¯èþ² AÀ{´ëÄæý*Ë$ ÐèþÅMæü¢… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ A¯èþÆæÿ$áË$V> M>…{Vðü‹Ü ÐðþOç³# Ððþ$$Væü$Y ^èþ*ç³r… RêÄæý$….
Æ>k ÆæÿÑ™óþgŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. Äæý$$Ðèþ™èþ ™èþÐèþ$ ÔèýMìü¢ ÝëÐèþ$Æ>¦üÅ˯èþ$ çÜÇV> {ç³MæüsìýÝë¢Ææÿ¯èþ² ¿æýÄæý$…™ø GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Ðèþ$$…§æþ$ A¯èþÆæÿá™èþ í³sìýçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþíܯèþ ÔéçܯèþçÜ¿ê {ç³Mæüsìý…^éÍÞ…§óþ¯èþ° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. B¨ Cç³μsìýMóü JMæüǧæþªÆæÿ$ ºíßýÆæÿ…Væü…V> D
Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. V> 糧æþÐèþ#ËMæü$ Æ>i¯éÐèþ*Ë$ çÜÐèþ$Çμ…^éÆæÿ¯èþ² 糄æü Ðèþ*i¯óþ™èþ ÑfÄæý$Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# A¯óþMæü ÐéÆæÿ… Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… 糄æü ¯éÄæý$ ÑçÙÄæý$… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$^èþa ™ðþ^èþ$aMøÐèþr…
MæüÑ$sîý ÑÐèþÆ>Ë$ ÐéÅQÅË$ ÐðþË$ÏÐðþ†¢¯èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ïÜμMæüÆŠÿ °Ææÿ~ çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ïÜμMæüÆŠÿò³O ºíßýÆæÿ…Væü…V> ÐèþņÆóÿMæü Mæü$yæþ$ G….Ñ.Ððþ$OçÜ*Æ>Æðÿyìþz, sìýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþ G…§æþ$Mæü¯èþ² AÀ{´ëÄæý$… ïÜμMæüÆŠÿMæü$ MæüÍW™óþ
Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«§æþÅ„æü$yæþ$V> E¯èþ² MæüÑ$sîýÌZ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$V> Æ>k ÆæÿÑ™óþgŒý, Äæý$… A™èþÅ…™èþ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙ…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. gê´ëÅ°Mìü BÄæý$¯óþ Æ>i¯éÐèþ*Ëò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐéË° sìýBÆŠÿ ÑfÄæý$Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ÉìþÎÏÌZ GÐèþÇ J†¢yæþ$ËMæü* ÌŸ…VæüMæü$…yé ™öÑ$è
{糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ V> yéMæütÆŠÿ {ÔèýÐèþ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… ÌñýDz…VŠü òÜ…rÆŠÿ ÌZMŠüçÜ¿æý ÑÔéÓçÜ ç³È„æü çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™ðþË$Væü$ M>Ææÿ×ý… A…r* °…¨…^éÆæÿ$. ©°ò³O ïÜμMæüÆŠÿ G‹Ü ¯èþ$…_ J†¢yìþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ç³{†MæüË ÐéÇ™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ïÜμMæüÆŠÿ ÐèþÅÐèþ Ðèþ$…¨ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ A¯èþÆæÿ$áË$V> {ç³Mæüsìý…_
yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> {ç³Ððþ*§Šþ Ðèþ*Ñ$yìþ, çÜËà§éÆæÿ$ V> ±Ìôý‹ÙDsìý˯èþ$ °Äæý$Ñ$…_¯èþr$Ï §óþÔèý… ´ëÈt çÜ¿æý$Åyæþ$V> E…r* M>…{Vðü‹ÜMæü$ JMìü…™èþ AçÜçßý¯èþ… òÜO™èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈt {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# àÆæÿ ÔðýOÍò³O «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$à çÜ¿æý ç³Ñ{™èþ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþ™éÆæÿ° sìýBÆŠÿG‹Ü
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$§æþª™èþ$ C_a¯èþ Ðèþ$…§æþ fVæü¯é²£æþ…¯èþ$ Ñ‹³ Ðèþ$ÆøÐðþOç³# A¯èþÆæÿá™èþ ÑçÙÄæý$… ™óþÍa¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ Ôèý°ÐéÆæÿ… Ðèþ*sêÏ yæþ$™èþ* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ÌôýÅË ÐèþÅÐèþàÆæÿ… ´ëÈt íœÆ>Æÿ$$…ç³#Ë ^èþrt… ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ JMæüÆæÿ$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
»Z«¨…^óþ Ðèþ$™èþ'Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ
ÇkÕ¢+qß ñÁ>∑yê<ä+‘√ eTT&çô|≥º&É+ ‘·>∑<äß Ðèþ$$íÜÏ… Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ Mö…§æþÆæÿ$ Mö°²
ÝëÐèþ*hMæü, Æ>fMîüÄæý$ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ
yês¡+˝À Á>∑÷|t-1, Á>∑÷|t-2 H√{Ï|òæπøwüqߢ
MøÌŒýMæü™é, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : CÝëÏ…¯èþ$ E{VæüÐé§æþ…™ø Ðèþ$$yìþò³rtyé°Mìü
Mö…§æþÆæÿ$ E§óþªÔèýÅç³NÆæÿÓMæü…V> {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ° ѧóþÔé…Væü ÔéQ Ðèþ$…{† E{Væ ü Ð é§æ þ … Ðð þ O ç ³ # BMæ ü Ç Û ™ è þ$ÌñýO¯èþ Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. "AÆÿ$$™óþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {Væü*‹³&1, {Væü*‹³&2 ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢ MøçÜ… ÐéÆæÿ… ÆøkËÌZ ôV’≤<äsêu≤<é
{ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj BÆøí³…^éÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìý {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ ÌoMìüMæü {糆§é°Mîü Mö°² Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$…sêÄæý$'° {ç³×ý»Œý ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ¯øsìýíœMóüçÙ¯èþ$Ï gêÈ ^óþÄæý*Ë° Gí³í³G‹ÜíÜ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Òsìý MøçÜ… Cç³μsìýMóü HÆ>μr$Ï ç³NÇ¢ ^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ k˛eTyês¡+
Ðé§æþ$Ë$ †í³μMösêtË° BÄæý$¯èþ í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. E{VæüÐé§æþ… A…Ôèý…ò³O E{VæüÐé§æþ$ËMæü$ JMæü Ðèþ$™èþÐèþ$…r* Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$P˯èþ$ G…í³yìþÐø ´ùçÜ$tËMæü$ çÜ…º…«¨… _¯èþ RêäË$ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý yìþ´ëÆæÿ$tÐðþ$…sŒý ¯èþ$…_ C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Æ>¯èþ…§æþ$ÐèþËÏ 22, &çôd+ãsY 08
B¨ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ fÇW¯èþ JMæü ^èþÆ>aVøíÙxÌZ BÄæý$¯èþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D EËÏ…íœ$çÜ$¢¯èþ² Ñ˯èþ$ÏV> E{VæüÐé§æþ$˯èþ$ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {ç³×ý»Œý {Væü*‹³&1 ¯øsìýíœMóüçÙ¯ŒþÌZ çÜμçÙt™èþ Æ>Ìôý§æþ° A«¨ M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü {Væü*‹³&2 ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ gêÈ Mæü*yæþ
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* "Mö…™èþÐèþ$…¨ M>ÐéË° CÝëÏÑ$MŠü AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. çÜçßý¯é°Mìü Mæü*yé JMæü çßý§æþ$ª E…r$…§æþ°, ¿êÆæÿ™Œþ ™èþ„æü×ýÐóþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° Gí³í³G‹ÜíÜ ¿êÑçÜ$¢…¨. {Væü*‹³&4 ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢Mìü çÜ…º…«¨…_ Äæý$*°sŒý BïœçÜ$Ë
E{VæüÐé§æþ… A¯óþ 糧鰲 Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. CÝëÏ… Ôé…†, {õ³Ðèþ$¯èþ$ E{VæüÐé§é°² EMæü$P´ë§æþ…™ø A×ý_ÐóþçÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¯èþ$…_ Mö°² ÑÐèþÆ>Ë$ Æ>ÐéÍÞ E…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë §éÓÆ> ™ðþÍíÜ…¨.
3
bÕs¡¢yÓT+≥ß düuÛÑß´\≈£î

|ü⁄q]«uÛÑ»q uÛÑj·T+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): °Äñý*fMæü
ÐèþÆ>YË ç³#¯èþÇÓ¿æýf¯èþ ÌZMŠüçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË Væü$…yðþÌZÏ Væü$º$Ë$
¿æý$Ðèþ-¯èþ-WÇ ¯èþ$…_ B C§æþª-Ææÿ$
¿æý$Ðèþ¯èþWÇ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ÑçÙ-Äæý$…ÌZ M>…{Vðü‹ÜÌZ
õÜ…§æþ$Mæü$ BÄæý$-¯èþMæü$ DÝë-Ç òßýOMæüÐèþ*…yŠþ sìýMðüPsŒý C_a¯é
BÔèýaÆæÿÅ… Ìôý§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. çßý¯èþÃMö…yæþ,
AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ E¯èþ²
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü¯èþ$ MæüÍíܯèþ ½ïÜ çÜ…çœ$… ¯óþ™èþË$

]»πs«wüq¢ _\ߢ≈£î #·≥ºã<ä∆‘· ø£*Œ+#ê*


BÆŠÿ. Mæü–çÙ~Äæý$Å, Mæü–çÙ~Ððþ*çßý¯Œþ

ç³#sìýtÝù¢…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ° ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË çÜ…QÅ ò³§æþªV> ´ùsîý Ìôý¯èþç³μsìýMîü, D Ý릯èþ… ¯èþ$…_ M>…{Vðü‹Ü ïÜ° ¿æý{§é^èþË… Ý릯é˯èþ$…_ M>…{Vðü‹Ü Væü™èþ…ÌZ ´ùsîý ^óþÄæý$ A™èþ° ºË… M>…{Vðü‹Ü¯èþ$
ò³Ææÿ-Væü-Mæü-´ù-Æÿ$$-¯èþ-ç³μ-sìýMîü E¯èþ² °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË çÜÇçßý§æþª$Ë$ Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ E糚¯èþ*™èþË ç³#Ææÿ$ Úù™èþ¢…Æðÿyìþz, Ðèþ$…{† BÆŠÿ. Ìôý§æþ$. Mæü¯èþ$Mæü CMæüPyæþ M>…{Vðü‹ÜMæü$ íÜsìýt…VŠü »ñýyæþ§æþ ™èþí³μ…¨. çÜ$¯éÄæý$çÜ…V> ´ëÈt° VæüsñýtMìüP
Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Mö™èþ¢ AòÜ…½Ï òÜVðüÃ…rÏ™ø Ðèþ*Ææÿ$μË$, §éÐðþ*§æþÆŠÿÆðÿyìþz ´ùsîý ^óþÄæý$ Ðèþ^èþa…r$¯é²Ææÿ$. ç³#¯èþÇÓ ¿æýf C…{§æþMæüÆæÿ׊ýMæü$ ¯ø b鯌þÞ! ¯ðþË*ÏÆæÿ$Mæü$ ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓ-Ç? çÜ¢$…§æþ° B ÐèþÆ>YË$ eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæ ø£èwüíj·T´ $»„|æÔ
^óþÆæÿ$μË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. ©° çœÍ™èþ…V> Mö°² ¯èþÌZ {ç³çÜ¢$™èþ… ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ f¯èþÆæÿÌŒý Ý릯éË$V> E¯èþ² ¯éË$Væü$ ¿êÑçÜ¢$¯é²Æÿ$$. ©…™ø òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ^èþrtçÜ¿æýÌZÏ ½ïÜËMæü$ 33Ôé™èþ…
°Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$ VæüËÏ…™èþÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Mö™èþ¢V> Mö°² Æ>Ðèþ$¯èþ²õ³r Ææÿ§æþª$ M>Ðèþyæþ…, §éÐðþ*§æþÆŠÿÆðÿyìþz AòÜ…½Ï ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$ ÇfÆŠÿÓ›z Móür-W-Ç-ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ- hÌêÏÌZ GïÜÞ ÝëÐèþ*hMæü ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμ…^óþ ¼Ë$ÏMæü$ D ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ ^èþrtº§æþ®™èþ MæüÍμ…
BÑÆæÿÂÑçÜ¢$¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$¯èþ² Mö°² °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$ òÜVðüÃ…sŒý ™èþ$…Væü™èþ$Ç¢ Çf-ÆŠÿÓ›zÝ릯èþ… þM>Ðèþyæþ…™ø ÒÆæÿ$ Mö™èþ¢ yæþ…™ø D Ý릯éËMæü$ {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² íÜsìýt…VŠü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ¯óþ™èþË$ ^éË° ¼íÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþzMìü Ñfqí³¢
f¯èþÆæÿÌŒý ¯èþ$…_ ÇfÆŠÿÓ›zÝ릯éË$V>, ÇfÆŠÿÓ›zïÜrÏ$ f¯èþÆæÿÌŒý Ý릯éË$ Ððþ™èþ$MøPÐéÍÞ ç³Çíܦ† HÆæÿμyìþ…¨. D Æðÿ…yæþ$ G…ï³Ë$ Mö™èþ¢ °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y˯èþ$ Ððþ™èþ$MøPÐéÍÞ¯èþ ç³Çíܦ _™èþ¢*Ææÿ$ Ý릯èþ… MøçÜ… Cç³μsìý ¯èþ$…^óþ ÐèþNÅçßýÆæÿ^èþ¯èþ ^óþíÜ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ B¨ÐéÆæÿ… ïÜG… M>Å…ç³# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ BÆŠÿ.Mæü–çÙ~Äæý$Å,
Ý릯éË$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËMæü$ ç³MæüP¯óþ E¯èþ² BÌôýÆæÿ$ AòÜ…½Ï Ý릯èþ… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý (GïÜÞ) Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ½ïÜ MæüÑ$çÙ¯ŒþçÜ¿æý$Åyæþ$ Ñ.Mæü–çÙ~Ððþ*çßý¯èþÆ>Ðèþ#Ë ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ K {糆°«¨ º–…§æþ…
Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüË$ D ç³#¯èþÇÓ¿æýf¯èþ {ç³M>Ææÿ… fÆæÿVæü¯èþ$… f¯èþÆæÿÌŒýV> Ðèþ*Ææÿyæþ…™ø D C§æþªÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ D Ý릯èþ… MøçÜ… M>…{Vðü‹Ü A¿æýÅǦ®V> ÌêfÆæÿ‹Ü Ìôý§é GÐðþ$ÃÎÞ ç³#ËÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° MæüÍíÜ…¨. ½ïÜËMæü$ ^èþrtçÜ¿æýÌZÏ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμ…^óþ ¡Æ>ï鰲
yæþr…™ø íÜsìýt…VŠü G…ï³ÌZÏ §é§éç³# çÜVæü… Ðèþ$…¨ D çÜÐèþ$ ´ùsîý ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü Ðóþâæý AòÜ…½ÏMìü Ý뫧æþÅç³yæþMæü ´ù™óþ 糧éÃÐèþ†° ºÇÌZ ¨…^óþ AÐèþM>ÔéË$ Mæü°í³çÜ¢$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ ÔéçܯèþçÜ¿æý BÐðþ*¨…_ AòÜ…½ÏÌZ ¡Æ>ïèþ… ^óþíÜ Móü…{§é°Mìü ç³…í³¯èþ ¯óþç³
çÜůèþ$ G§æþ$ÆöP»Z™èþ$¯é²Ææÿ$.©…™ø ÒÆæÿ$ Cç³μsìý¯èþ$…^óþ ÌZMŠüçÜ¿æýMæü$ ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ ¯èþ$…_ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨Vóü…§æþ$Mæü$ çßý¯èþÃMö…yæþ Ææÿ§æþªÆÿ$$ Mö™èþ¢V> Ðèþ$çßýº* »ê»ê§Šþ (GïÜt) «§æþÅ…ÌZ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ©°Mìü ^èþrtº§æþ®™èþ MæüÍμ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YË ÐóþrÌZ ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$Æø ÐéÆæÿ$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ²rÏ$ ´ëÈt ÐèþÆ>YË §éÓÆ> HÆ>μr$ M>Ðèþyæþ…™ø D °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ…ò³O J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° BÄæý$¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D
ÐðþOç³# ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ H Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*Ææÿ$μÌôý° ™ðþË$Ýù¢…¨. _ÐèþÇ „æü×ý…ÌZ ´÷™èþ¢$Ë$ Mæü$¨Ç™óþ D Ý릯鰲 hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ bðþOÆæÿïŒþV> E¯èþ² «§æþ¯èþÓ…†° M>…{Vðü‹Ü ´ùsìýMìü ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ ^èþrtº§æþ®™èþ M>° 糄æü…ÌZ Ððþ$gêÇsîý {ç³fËMæü$ ¡Ææÿ°
Mö…§æþÆæÿ$ íÜsìýt…VŠü G…ï³Ë$ Ý린Mæü Æ>fMîüÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$Ë$, Ðèþ¨Íò³sêtË° M>…{Vðü‹Ü ¿êÑçÜ¢$¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ¨…^óþ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü ´ùÌôý§æþ° ´ëÈtÌZ Ñ°í³çÜ¢$¯èþ²¨. A¯éÅÄæý$… fÇVóü AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° BÆŠÿ. Mæü–çÙ~Äæý$Å B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
´÷™èþ¢$Ë$, ´ëÈt A{Væü¯óþ™èþË MøÇMæüÐóþ$ÆæÿMæü$ Ðésìý° Ðèþ§æþ$Ë$ Ðèþ$ÌêP-h-WÇ ¯èþ$…_ çÜÆóÿÓ! fïßýÆ>»ê§Šþ, ^óþÐðþâæýå ¯èþ$…_ çœÈ§æþ$©ª¯Œþ, çܼ™èþ?
Mæü$¯óþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿμ-yæþ-»Z-™èþ$-¯é²-Æÿ$$. CÌê…sìý ÐéÇ™ø íܨªõ³r ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý* fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ {´ë†°«§æþÅ… ™èþ$Ë$ HÆæÿμyézÆÿ$$. CsîýÐèþÌôý fÇW¯èþ Eç³G°²MæüÌZÏ B¨Ìê Mö™èþ¢V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ I§æþ$,
´ër$, ´ëÈtÌZ ïÜ°Äæý$ÆæÿÏ$V> E¯èþ² Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ ÐèþíßýçÜ¢*¯èþ² çÜÆóÿÓ çÜ™èþůéÆ> Äæý$×ý DÝëÇ Ðèþ$ÌêPgŒýWÇ »ê§Šþ ¯èþ$…_ VðüÍ_¯èþ C…{§æþMæüÆæÿ׊ýÆðÿyìþzMìü DÝëÇ ´ùsîý^óþõÜ B…{«§éÌZ Æðÿ…yæþ$ ÌZMŠüçÜ¿æý Ý릯éË ò³O Ý린Mæü…V> E…yóþ eT+Á‘·ß\≈£î d”m+
Mö™èþ¢V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ òÜVðüÃ…rÏò³O Væü$Çò³sêtÆæÿ$. AMæüPyæþ ÌZMŠüçÜ¿æý Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþõÜ AÐèþM>ÔéË$ »êV> AÐèþM>Ôèý…Ìôý§æþ$. B Ý릯èþ… GïÜtËMæü$ ÇfÆŠÿÓ ^óþÔéÆæÿ$. ©…™ø ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþË Mæü¯èþ$²ç³yìþ…¨. AÌêVóü ç³#¯èþÇÓ¿æýf¯èþ
íÜsìýt…VŠü G…ï³Ë$ ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…™ø Mö™èþ¢ ÐéÇMìü Ðèþ*ÆæÿY… E¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýMóü BÄæý$¯èþ D °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ç³Ç«¨ÌZMìü BÄæý$¯èþ Ðèþ$äå GÐðþ$ÃÌôýÅV>¯óþ ºÇÌZ ¨Væü$™éÆæÿ° ´ëÈt çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AòÜ…½Ï Ý릯éË$ MøÌZμ™èþ$¯èþ² JMæüǧæþªÆæÿ$
çÜ$VæüÐèþ$Ððþ$O¯èþç³μsìýMîü ´ëÈt òßýOMæüÐèþ*…yŠþ GÐèþDz G…í³Mæü
^óþçÜ¢$…§ø¯èþ¯èþ° ¯óþ™èþÌZÏ B…§øâæý¯èþ Mæü°í³çÜ¢$¯èþ²¨.
¯èþÌŸY…yæþ ¯èþ$…_ gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz?
Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþ, ´ëÆæÿÓ¡ç³#
Ðèþ^óþa {´ë…™éÌZÏ ÑçÜ¢−–™èþ…V>
ç³ÆæÿÅsìýçÜ¢* ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$
™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V>
Ðè þ $ Ë^è þ $ Mæ ü $ …r$¯é²Ææ ÿ $ .
ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ D Ý릯èþ…MøçÜ… B ÝëÐèþ*hMæü
ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ JMæüǧæþªÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ VæüsìýtV> {ç³Äæý$™é²Ë$
^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ$. Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ »êç³rÏ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… GïÜÞ
ïÜr$V> ÇfÆŠÿÓ M>Ðèþyæþ…™ø B Ý릯èþ… ¯èþ$…_ {´ë†°«§æþÅ…
ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² Móü…{§æþÐèþ$…{† §æþVæüY$»êsìý ç³#Ææÿ…§óþóÔèýÓÇ Ðèþ$äå D
ø°¢Hé∫{Ÿ...?
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): {糿æý$™éÓ°² JMæüP Mæü$§æþ$ç³#
Ææÿ… (GïÜt), íܨªõ³r (GïÜÞ), AÆÿ$$™óþ D Ý릯é°Mìü çßý$yé Mæü$§æþ$ç³#™èþ$¯èþ² Ðèþ$™èþÞüÅÔéQ CC çÜ*ÆæÿÅ ¯éÆ>Äæý$× ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ Ðèþ$$QÅ
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…, ™ðþ¯éÍ, çßý¯èþà Ðèþ*i bðþOÆæÿïŒþ çÜ$«©ÆŠÿÆðÿyìþz õ³Ææÿ$ Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ºÇÌZ ¨Vóü AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$. ©…™ø BÐðþ$¯èþ$
ÑÔéQç³r²… ¯èþ$…_ Ìôý§é ¯ðþËÏ*Ææÿ$ ¯èþ$…_ ´ùsîýMìü ¨…õ³ Ðèþ$…{† Ðèþ$…{™èþ$ËMæü$ MîüϯŒþ_sŒý C_a¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ý D ÐèþÅÐèþà Ææÿ…ò³O Ðèþ$$QÅ
Mö…yæþ ÌZMŠüçÜ¿æý Ý릯éË$ Ðèþ^óþa Mæü*yé {ç³^éÆæÿ…ÌZ E…¨. Ðèþ$…{† Gíܼ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý BÆŠÿ.BÆŠÿ. WÈÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, C™èþÆæÿ E¯èþ²™é«¨
G°²MæüÌZÏ Ææÿ§æþª$M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…hÌêÏ »Ÿ¼¾Í AÐèþM>ÔéË$¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ GïÜÞ ÇfÆŠÿÓ
Ý릯èþ…V> E¯èþ² ¯ðþËÏ*Ææÿ$ f¯èþÆæÿÌŒýV> Ðèþ*Ææÿyæþ…, ò³OV> íÜsìýt…VŠü GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mæü*yé D °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËò³O §æþ–íÙt M>Ææÿ$Ë™ø çÜÒ$„æü fÇí³¯èþr$Ï ™ðþË$ Ýù¢…¨. G°²MæüË$ çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ² Ðóþâæý çÜ*ÆæÿÅ
C…§æþ$ÌZ I§æþ$ Ý릯éË$ M>… °Äñý*fMæü ÐèþÆæÿY… Ææÿ§æþª$ M>Ðèþyæþ…™ø B Ý릯é°Mìü {糆°«§æþÅ… ¯éÆ>Äæý$×ý ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° ¡{Ðèþ CÆæÿ$Mæü$¯èþ ò³yæþ$™ø…¨. D
{Vðü‹Ü çÜ¿æ$ýÅË$ {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý çÜ¡Ðèþ$×ìý »Ÿ™èþÞ »êç³rÏMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ E…yæþr…™ø ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓÇMìü D ÝëÇ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{† çœÈ§æþ$©ª¯Œþ {´ë†°«§æþÅ…
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… A¯èþ$Mæü* Ë…V> E…r$…§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² fïßýÆ>»ê§Šþ AòÜ…½Ï Ý릯èþ… ÇfÆŠÿÓ M>Ðèþyæþ…™ø ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÇsñýOÆæÿ$z fyìþj™ø Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ B§óþÕ…_¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Gíܼ
ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ²Ðóþ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ææÿn*±Þ Mö™èþ¢V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… ÌZMŠüçÜ¿æý E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë™ø Mæü*yé ^èþÇa…_¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. Cç³μsìýMóü çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý
Móü…{§æþÐèþ$…{† G‹Ü.gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz,íÜyæþºÏ*üÅíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ MìüÔZÆŠÿ òÜVðüÃ…sŒý ò³O Væü$Çò³sêtÆæÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ D Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ¿êÑçÜ¢$¯èþ²rÏ$ ™ðþÍíÜ…¨. BÄæý$¯èþ DÝëÇ fïßýÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ ÌZMŠü-çÜ-¿æý-Mæü$ ´ùsîý
糯èþ-»êMæü ËMìü‡Mìü »êç³-rÏ? ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$-™é²Ë$ ^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ$. ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÎËË$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÆæÿÐèþ*M>…™ŒþÆðÿyìþz, Ðèþ$…{™èþ$Ë Ððþ$yæþMæü$
^èþ…{§æþ§óþÐŒþ, çÜÆóÿÓ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, »Ÿ™èþÞ Ææÿn*±Þ, BÐðþ$ ºÇÌZ ¨Vóü…§æþ$Mæü$ Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. E^èþ$a¼Væü$çÜ$Mæü$´ùÐèþyæþ…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜÓÄæý$…V> Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. D
»êËÔoÇ Mö™èþ¢ Ý릯éË$ Ððþ™èþ$-MøP-Ðèþ-Ë-íܯèþ A°-ÐéÆæÿÅ ç³Ç-íܦ† Ðèþ$Æø ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, íÜyæþº*ÏüÅíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ MìüÔZÆŠÿ ^èþ…{§æþ »êç³rÏ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… GïÜÞËMæü$ ÇfÆŠÿÓ M>Ðèþyæþ…™ø yìþ. {Ö°Ðé‹Ü DÝëÇ °gêÐèþ*»ê§Šþ ¯èþ$…_ ÌZMŠüçÜ¿æýMæü$
¯ðþËÏ*Ææÿ$ ¯èþ$…_ 糯èþ»êMæü ËMìü‡° AMæüPyìþMìü ç³…í³…^óþ AÐèþM> ´ùsîý ^óþÄæý*Ë° ¿êÑçÜ¢$¯èþ²rÏ$ {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ÑçÙÄæý$…ÌZ Gíܼ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý »êÅ…Mæü$ Rê™éËMæü$
HÆæÿμ-yìþ…¨. Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþ Ý릯èþ…ÌZ ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ ÌZMŠüçÜ¿æý §óþÐŒþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ´ëÆæÿÓ¡ç³#Ææÿ…(GïÜt) Ææÿ§æþª$ M>Ðèþyæþ…™ø çÜ…º…«¨…_ BǦMæü ÌêÐé§óþÒ˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^óþÌZõ³ Gíܼ °Ðóþ¨Mæü Ðèþ*Äæý$…
Ý릯èþ… Mö™èþ¢V> Ðèþ_a…¨. §é…™ø Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþ °Äñý*fMæü BÄæý$¯èþ Mö™èþ¢ °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°² G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ç³°ÌZ ÔéË$ ÌôýMæü´ùÌôý§æþ…r$¯é²Ææÿ$. 糯èþ»êMæü Mæü*yé C§óþ Ý릯èþ…ò³O A¨ fÇW™óþ {ç³çÜ¢$™èþ íÜsìýt…VŠü G…í³V> E¯èþ² Ðèþ$«§æþ$Äæý*ïÙP
§æþ–íÙt ÝëÇ…_¯èþrÏ$ Ñ°í³Ýù¢…¨. »êç³rÏò³O »êËÔoÇ ºïßýÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ ÌZMŠüçÜ¿æýMæü$ ´ùsîý ^óþõÜ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü ^óþíܯèþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ©…™ø D Mæü$…¿æýMø×ý… ºÄæý$ rMæü$ ´÷MìüP¯èþr$Ï
ÐèþÆæÿY… ¿oVøãMæü çÜÓÆæÿ*ç³Ðóþ$ ç³NÇ¢V> Ðèþ*Ç ´ùÆÿ$$…¨. ç³yézÆæÿ$. hÌêϯèþ$ B¯èþ$Mæü$° BÐèþÇÂÑ…_¯èþ AÆæÿMæü$(GïÜt) ™ðþÍíÜ…¨. ©…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† kÅyìþíÙÄæý$ÌŒý Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ B§óþÕ…^éÆæÿ$.
{ç³çÜ¢$™èþ… gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² Ñ$Æ>ÅË ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ B ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mæü*yé Væü$Çò³sìýt¯èþrÏ$ ´ëÈt ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. f¯èþÆæÿÌŒýV> ´ùÌôý§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$Æø Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{†
E¯èþ² Ðèþ$Æø Ý릯èþ… _™èþ¢*Ææÿ$ Mæü*yé GïÜÞËMæü$ ÇfÓÆŠÿ ^óþÔé çܼ™é C…{§éÆðÿyìþz {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² ^óþÐðþâæýå AòÜ…½Ï ©…™ø Gíܼ A«¨M>Ææÿ$Ë$ òÜO™èþ… D ÑçÙÄæý$…ò³O Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ Ððþ¯èþ$M>yæþ$
Væü*yé ç³Ç«¨ÌZ° A«¨Mæü Ôé™èþ… AòÜ…½Ï Ý릯éË$ ¯èþÌŸY…yæþ ÐéÆæÿ$ A«¨Mæü…V> E…yæþr…™ø BÄæý$¯èþ DÝëÇ AMæüPyìþ ™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Gíܼ E¯èþ²™é«¨ M>Ææÿ$Ë™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$$QÅ
ÌZMŠüçÜ¿æý ç³Ç«¨ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ¯èþ$…_ ºÇÌZ ¨Vóü AÐèþM>ÔéË$ E¯èþ²rÏ$ ´ëÈtÌZ Ñ°í³ Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ CMæüPyìþ ¯èþ$…_ ™ðþË$-Væü$-§óþÔèý…´ëÈt sìýMðüsŒýò³O òÜVðüÃ…sŒý GïÜÞ ÇfÆŠÿÓ Ý릯èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. ©…™ø BÐðþ$
VðüÍ_¯èþ B¨MóüÔèýÐèþ#Ë$ ¯éÄæý$$yæþ$ CsîýÐèþÌôý M>… {Vðü‹ÜÌZ Æ>gôý…{§æþ¯èþVæüÆŠÿ ¯èþ$…_ AòÜ…½ÏMìü Ìôý§é ^óþÐðþâæýå ÌZMŠüçÜ¿æý Ðèþ$…{† Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ðèþ$$Rôý‹Ù, »Ÿ™éÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Ðèþ$…yæþÍ º$§æþ®
¯èþÌŸY…yæþ ¯èþ$…_ ´ùsîý^óþõÜ AÐèþM>ÔéË$¯èþ²rÏ$ ´ëÈt ÐèþÆ>YÌZÏ Ýù¢…¨. MìüÔZÆŠÿ^èþ…{§æþ-§óþ-ÐŒþ íÜyæþºÏ*üÅíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ M>Ðèþyæþ…™ø {ç³Ý맊þ™ø ´ër$ GÐèþÇMìü çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° çÜμçÙt… ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. D
Ñ°í³Ýù¢…¨. DÝëÇ f¯èþÆæÿÌŒý MóürWÇ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ´ùsîý-^óþ- ^óþÆ>Ææÿ$. {ç³çÜ¢$™èþ… BÄæý$¯èþ CMæüPyìþ ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþõÜ Ý릯é°Mìü ´ùsîý ^óþõÜ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$.
ÑçÙÄæý$…ÌZ §øçÙ$Ë$ GÐèþÆðÿO¯é ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° çÜμçÙt… ^óþíܯèþr$Ï
çÜÐèþ*^éÆæÿ….
n+‘·÷˝Ò sêJHêe÷ {°#·s¡¢ |ü<√qï‘·ß\≈£î †Ìê´ëç³… ™èþÌê í³yìþMðüyæþ$...
#˚j·÷*‡q nedüs¡+˝Ò<äß çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ÐèþÅÐèþàÆæÿ… †Ìê´ëç³… ™èþÌê í³yìþMðüyæþ$ A¯èþ² ^èþ…§æþ…Ìê
eTTdæ¢+ ]Á|üC…+fÒwüHé bò˛s¡y¥ß
ÑfÄæý$Ðéyæþ,yìþòÜ…ºÆŠÿ21 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü): Móü…{§æþ AËμçÜ…RêÅMæü ÐèþÆ>YË
ÔéQÐèþ$…{†· A…™èþ*Ìôý Æ>i¯éÐèþ*
HÓ˝≤Ks¡ß˝À>± ôw&É÷´˝Ÿ
d”ìj·÷]{° C≤_‘ê\ ‘·j·÷ØøÏ $<ë´XÊK Ä<˚X¯+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ÐóþËÐèþ$…¨ E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë$ {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§æþ
d”m+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ
^óþÄæý*Ë° ç³r$tç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ çÜÈÓ‹Ü
ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý sîý^èþÆæÿ$Ï E¯é²Ææÿ$. D Æðÿ…yæþ$
Ðèþ*Ç…¨.A…§æþÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ… ÐèþÌôýÏ MøsêϨ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ MöËÏVösôýt
AÐèþM>ÔéË$ GMæü$PÐèþV> Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. M>…{sêMæü$tË õ³Çr A«¨M> Ææÿ$Ë
Ýë¦Æÿ$$° ºsìýt A{MæüÐèþ*Ææÿj¯èþ fÇW¯èþr$Ï D ÐèþÅÐèþàÆæÿ… çÜμçÙt… ^óþçÜ$¢…¨
|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ $»j·Te+‘·+
^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° Ðèþ$$íÜÏ… E´ë«§éÅÄæý$$Ë ç³§ø¯èþ²™èþ$ËMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ í³.¿ê¯èþ$Ðèþ$*Ç¢ õ³ÆöP °º…«§æþ-¯èþ-Ë {ç³M>Ææÿ… E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë ç³§ø¯èþ²
ÆæÿM>Ë E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë-Mæü$ Væü™èþ…ÌZ JMóü Ñ«§æþ-Ððþ$O-¯èþ b˛*jÓ÷ #·ßø£ÿ\ß y˚dæq d”m+
Ç{ç³gñý…sôýçÙ¯Œþ ¸ùÆæÿÐŒþ$ ™ðþÍí³…¨. Æ>f-Ôóý-Q-Ææÿ-Æðÿ-yìþz BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ ÐóþÄæý$yæþ…™ø D ¯é²Ææÿ$. yìþòÜ…º-ÆŠÿ ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZV> 糧ø¯èþ²™èþ$Ë ™èþ$Ë$, º¨ÎË$ ^óþç³yæþ$™éÐèþ$° {糿æý$-™èþÓ… A…
çÜÈÓçÜ$ Ææÿ*ÌŒýÞ¯èþ$ ÐèþÇ¢…ç³gôýÔéÆæÿ$. ©°° Ñ¿ôý
Ðèþ$àÆ>{çÙt GsìýG‹Ü `‹œ MæüÆ>PÆóÿ ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZV> òÙyæþ*ÅË$ gêÈ^óþÄæý*Ë° ´ëuæÿ òÙyæþ*ÅË$ gêÈ^óþíÜ çÜ…{M>…† òÜËÐèþ# ¨¯éË™ø sZ…¨. C§óþ ÑçÙÄæý*°² ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ¨…_¯èþ Mö…§æþÆæÿ$ E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë$ çÜ${ï³…
Ðèþ$–† ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$…{† GÌê…sìý ÔéË Ñ§éÅÔéQ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ^óþçÜ$¢…¨. JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ MæüÍí³ Ððþ$$™èþ¢… JMæü ¯ðþËÌZV> D {ç³{MìüÄæý$¯èþ…™èþ- Ðèþ$…{† §éÐðþ*§æþÆæÿ Æ>f¯èþÇØ…çßý çÜμçÙt…^óþÔé-Ææÿ$.
MøÆæÿ$tÌZ MóüçÜ$ ÐóþÄæý$yæþ…™ø º¨-ÎË$
gê† ÐèþņÆóÿMæü {ç³Mæür¯èþË$ ^óþÄæý$ ÆøkÌZÏ ç³§ø¯èþ²™èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ïÜ°Äæý* sìý-± ç³NÇ¢^óþÄæý$yé°Mìü {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… _™èþ¢Ôèý$¨®™ø sîý^èþÆæÿÏ ç³§ø¯èþ²™èþ$Ë$, º¨-Î-Ë$
BW´ùÄæý*Æÿ$$.
Ìôý§æþ°, JMæü ´ûÆæÿ$yìþV> ™èþ¯èþ ¿êÐèþ Çsîý gê¼™éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý*Ë° hÌêÏ Ñ§éÅ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^óþç³rtyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† õ³ÆöP
B ™èþÆ>Ó™èþ&´ë™èþ °º…«§æþ-¯èþ-Ë {ç³M>Ææÿ…
{ç³Mæür¯è õÜÓ^èþe° ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ° «¨M>Ææÿ$ËMæü$ ѧéÅÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ B§óþÔéË$ gêÈ E´ë-«§éÅ-Äæý$$Ë A¿æýÅ…™èþ-Æ>Ë$ ¯é²Ææÿ$. M>° A¨ Ý뫧æþÅ… AÄôý$ÅÌê Mæü°í³…^èþ
糧ø¯èþ²™èþ$Ë$, º¨ÎË$ ^óþç³-sôýt…§æþ$-Mæü$ çÜ${ï³…Mø-
¸ùÆæÿÐŒþ$ Mæü±Ó¯èþÆŠÿ çÜÄæý$ŧŠþ Ææÿïœ ^óþÔéÆæÿ$. 糧ø-¯èþ²† ´÷…§æþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ E´ë-«§éÅ-Äæý$$- 糧ø-¯èþ²-™èþ$Ë ÑçÙ-Äæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ E´ë-«§éÅ- yæþ…Ìôý§æþ$. {糿æý$™èþÓ E´ë-«§éÅ-Äæý$$Ë$ Ayæþ$zç³yæþ
Ææÿ$t Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü A¯èþ$-Ðèþ$-†-_a…¨. M>±
™ðþÍ´ëÆæÿ$. yæþ$ {ç³çÜ$¢™èþ… H ´ëuæÿÔéËÌZ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$? Äæý$$-Ë$ Ðèþ*{™èþ… A¿æýÅ…™èþÆ>Ë$ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢-¯é²- yæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$-° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
A糚-yæþ$ D Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆ>Y-Ë-Ðé-Ç-Mîü JMóü ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ
MæÆ>ÿPÆóÿ Ðèþ$–† A¯óþMæü çÜ…§óþ àËMæü$ HÝë¦Æÿ$$ 糧ø-¯èþ²-†-Mìü AÆæÿ$áyæþ$ A¯óþ A…ÔéͲ Ææÿ$. §é…™ø D {ç³{Mìü-Äæý$Mæü$ Mö…™èþ Br…Mæü… 2005ÌZ¯óþ º¨-Î-Ë$ çÜÈÓçÜ$ °º…«§æþ-¯èþ-Ë$ ÐèþÇ¢…ç³ gôýÄæý$yæþ… MøçÜ…
™éÑÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. D ÑçÙ Äæý$…ÌZ C…§æþ$-Mø-çÜ… ç³Ç-Ö-Í-Ýë¢Ææÿ$. {«§æþ$Ò-Mæü-Ææÿ×ý ç³{™éË$ MæüÍVóü AÐèþM>ÔéË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ©°Mìü C糚yæþ$ ™èþË-ò³-sìýt-¯èþ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$, º¨ÎËMæü$ü gêÈ ^óþíܯèþ iÐø 95, 96 iÐø˯èþ$ òßýOMøÆæÿ$t
íܼI ^óþ™èþ §æþÆ>Åç³#¢ ^óþÄæý*Ë° çÜÇV> E¯é²Äæý* Ìôý§é A¯èþ²¨ Mæü*yé ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. M>Ææÿ×êË$¯é²Æÿ$$. 糧ø¯èþ²™èþ$Ë ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Ðèþ$$…§óþ 2005ÌZ §é§éç³# 10ÐóþËÐèþ$…¨ MösôýtÄæý$yæþ…™ø Mæü£æþ Ððþ$$§æþsìýMö_a…¨. ©°Mìü
yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. A…™èþ*Ìôý¯èþ$ D ç³Ç-Ö-Ë-¯èþ-Ë-Mæü$ GMæü$P-Ðèþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$… {糿æý$™èþÓ, ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý E´ë-«§éÅ-Äæý$$Ë$ G‹Ühsìý ™øyæþ$ E´ë«§éÅÄæý$$Ë HMîüMæü–™èþ çÜÈÓçÜ$ Ææÿ*ÌŒýÞ
Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ™öËWõÜ¢, íßý… §æþ°, A…§æþ$ÐèþËÏ òÙyæþ*ÅË$ gêÈ^óþÄæý$yæþ…ÌZ Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² ÑÐé§æþ… C…M> çÜÐèþ$íÜ ´ùÌôý§æþ$. D ¯èþ$…_ çÜ*PÌŒý AíÜòÜt…r$ÏV> 糧ø¯èþ²†ò³O Ðèþ^óþa…™èþÐèþÆæÿMæü$ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ {ç³{MìüÄæý$ °Íí³
§æþ* Ðèþ$™ø¯éçæþ ÔèýMæü$¢ËMæü$ ™èþÌŸWY BËçÜÅ… AÐèþ#-™èþ$…§æþ° ѧéÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Æðÿ…yæþ$ÐèþÆ>YË E´ë-«§éÅ-Äæý$$-Ë çÜ…çœ*Ë$ {糿æý$ {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËËMæü$ º¨Î AÄæý*Å-Ææÿ$. ÐóþÄæý*Ë° Mæü*yéþ Mö°² çÜ…çœ*Ë$ {糿æý$™èþÓ…ò³O
¯èþsôýϯèþ° Ææÿïœ JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ çÜμçÙt… ^ðþº$-™èþ$-¯é²-Ææÿ$. 糧ø¯èþ²™èþ$ËÐèþËÏ Æ>çÙ‰…ÌZ 40 ™èþÓ…ò³O J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ™èþÐèþ$-Móü ¯éÅÄæý$… AÌêVóü {糿æý$™èþÓ E´ë-«§éÅ-Äæý$$ÌZÏ Mæü*yé J†¢yìþ ™ðþçÜ$¢-¯èþ²r$t ™ðþË$-Ýù¢…¨. ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüPË$ ÐóþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz
^óþÔéÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): _¯é²Ææÿ$Ë$ ÔéÔèýÓ™èþ ÑMæüÌê…
Væü$Ë$V> Ðèþ*ÆæÿMæü$…yé ^èþ*yé˯èþ² çܧæþ$§óþªÔèýÅ…™ø °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³ÌŒýÞ´ùÍÄñý*
qqßï $X¯«dæ+#·+&ç M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O…¨. f…r¯èþVæüÆ>ÌZÏ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ 3200

me÷àØŒmdt H˚‘·\‘√ d”m+ yÓ’mdt≈£î ∫‘·ÔX¯ó~ ∆˝Ò<äß Móü…{§éÌZÏ A糚yóþ ç³#sìýt¯èþ _¯é²Ææÿ$Ë ¯èþ$…_ I§óþâæýÏÌZç³# _¯é²Ææÿ$Ë ÐèþÆæÿMæü$
´ùÍÄñý* ^èþ$MæüP˯èþ$ ÐóþÔéÆæÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüPË Móü…{§éË™ø ´ër$
CÑ$Ϻ¯Œþ, l½Ï ºÝët…yŠþË$, ¯é…ç³ÍÏ, M>_Væü*yæþ, íÜMìü…{§é»ê§Šþ ÆðÿOÌôýÓõÜtçÙ¯Œþ
ËÌZ _¯é²Ææÿ$ËMæü$ ^èþ$MæüP˯èþ$ ÐóþÔéÆæÿ$. E§æþÄæý$… ¯èþ$…_ ÝëÄæý$…{™èþ… ÐèþÆæÿMæü$
5,65,051Ðèþ$…¨ _¯é²Ææÿ$ËMæü$ ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüP˯èþ$ Ðóþíܯèþr$Ï ÐðþO§æþÅÔéQ
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… íÜG… M>Å…ç³# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅ
H˚&ÉT sêÁwüº ã+<é  sê»kÕúHé˝À ;CÒ|”øÏ |ü{Ϻq >∑‘˚ ø±ø± n&ÉT¶: >√HÓ Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz _¯é²ÇMìü ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüP˯èþ$ ÐóþíÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°²
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÆæÿçßýÙŒþ¯èþVæüÆŠÿÌZ° MæüÐèþ$*Å°sîýàÌŒý ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüPË
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) @ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$  >∑ß+≥qø£ÿ˝≤ #·÷düßÔqï u≤ãß òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü): GïÜÞË ÐèþÈYMæüÆæÿ×ýMæü$ M>… Móü…{§æþ…ÌZ Ðèþ$…{† çÜ…¿ê° ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ, G{ÆæÿÐèþ$…hÌŒý M>˱ÌZ° {糿æý$™èþÓ
çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ Ðèþ$$Væü$çÜ$¢…yæþyæþ…™ø GïÜÞ »êÍMæü òßýOçÜ*PÌŒýÌZ HÆ>μr$^óþíܯèþ Móü…{§æþ…ÌZ RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ ÔéçܯèþçÜ¿æý$Åyæþ$ í³.
ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… MøçÜ… GÐèþ*ÃÈμG‹Ü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü -eØZø£s¡Dô|’ eT+<ä ø£èwüíe÷~>∑ {Vðü‹Ü Ðèþ–§æþ® ¯óþ™èþ h.Ððþ…MæürÝëÓÑ$
Ayæþ$Væüyæþ$Væü$¯é Ayæþ$z™èþVæü$Ë$™èþ$¯é² ÑçÙ$~ÐèþÆæÿ¦¯ŒþÆðÿyìþzË$ ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüPË M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D
Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþzò³O Ðèþ†¢yìþ° ò³…^èþ$™ø…¨. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Æ>çÙ‰ º…§Šþ¯èþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ iòßý^ŒþG…ïÜ òÜμçÙÌŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ G‹Ü.ï³ íÜ…VŠü, Mæü$r$…º
ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë° GÐèþ*ÃÈμG‹Ü ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜý…ºÆŠÿ ^éÆæÿ$. {´ë×êË$´ùÆÿ$$¯é ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý¯èþ$ Ðèþ§æþ$Ë$Mæü$¯óþ¨ Ìôý§æþ° Ææÿ° BÈtïÜ Ðèþ*i ^ðþOÆæÿïŒþ Vø¯ðþ
21(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : GïÜÞ çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$$QÅ {ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# BÆøí³…^éÆæÿ$. Cç³μ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ A°ÌŒý ç³#±™èþ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ¯èþÒ¯ŒþÑ$rtÌŒý,
Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~Ðèþ*¨Væü í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. yéMæütÆŠÿ ÐèþçÜ…™èþ, yéMæütÆŠÿ }°Ðé‹Ü, AÆæÿ¾¯Œþ òßýÌŒý¢ gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ
ÐèþÈYMæüÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$§æþª†çÜ$¢¯èþ² {ç³gêçÜ…çœ*Ë$, Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$, ÐèþÈYMæüÆæÿ×ýò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$…{†, Ðèþ$…{™èþ$˯èþ$ GMæüPyìþMæüMæüPyæþ Ayæþ$zMæü$…sêÐèþ$° BÄæý$¯èþ sìýMìü A¯óþMæü ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ G…ï³V>,
Ðð þ O . G‹ Ü .Æ>fÔó ý Q Ææ ÿ Æ ð ÿ y ì þ z M ì ü òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰… Æ>Ðèþ×ýM>çÙt…Ìê Ðèþ*Ç™óþ¯óþ ™èþÐèþ$ {ç³Äñý*f Ðèþ$…{†V>, GÐðþ$ÃÌôýÅ, GÐðþ$ÃÎÞV> °ÆæÿÃÌŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yéMæütÆŠÿ fÄæý$Æ>…, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ hÌêÏ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ
ѧéÅÇ®, Äæý$$Ðèþf¯èþ çÜ…çœ*Ë$ Æ>çÙ‰ º…§ŠþMæü$ çÜçßýMæüÇ…^éË° A«¨M>Ç yéMæütÆŠÿ ïÜ.òßý^Œþ fÄæý$Mæü$Ðèþ*Ç, A§æþ¯èþç³# hÌêÏ ÐðþO§éÅ«¨M>Ç yéMæütÆŠÿ í³.
BÄæý$¯èþ MøÆ>Ææÿ$. C¨Ìê E…yæþV>, D ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ _™èþ¢Ôèý$¨® Ìôý§æþ° ¯éË$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ™éÄæý$¯óþ BÌZ^èþ¯èþ™ø ´ëËMæü$Ë$ E¯é²Ææÿ° ç³° ^óþíܯèþ M>M> Væü™èþ…ÌZ GïÜÞ,
GÐèþ*ÃÈμG‹Ü ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~ Ðèþ*¨Væü Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yézÆæÿ$. GïÜt Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ {眅sŒý HÆ>μr$ AÆæÿ$×ý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ÐèþÈYMæüÆæÿ×ýMæü$ ^èþrtº§æþª™èþ MæüÍμÝë¢Ðèþ$° Væü™èþ…ÌZ C_a¯èþ àÒ$Mìü
Mæür$tºyìþ ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… MøçÜ… ÉìþÎÏMìü ÐðþâêåË° GÐèþ*ÃÈμG‹Ü ÑÐèþ$ÇØü…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü´ëÈt D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙP Ç…^èþyæþ…ÌZ Væü$…r¯èþMæüPÌê G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ¢$¯èþ² þ»êº$ ^óþíÜ çÜÐèþ*¯èþ AÐèþM>ÔéË$ M>ÐéË° Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |üesY
¯óþ™èþË$ B¨ÐéÆæÿ… Ðèþ$ÆøÝëÇ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° MæüË$çÜ$Mæü$…¨. gêç³Å…^óþçÜ*¢ Æðÿ…yæþ$ ç³yæþÐèþËò³O M>âæý$Ïò³sìýt ç³Äæý$° Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ*¨VæüË KrÏMøçÜ… sìýyìþí³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ Væü$…r ´ùÆ>yéÆæÿ°, C糚yæþ$ Æ>fMîüÄæý$ »qπswüHé ø±s=ŒπswüHé *$Tf…&é
íÜG…¯èþ$ MæüË$çÜ$Mæü$¯èþ² {糆°«¨ º–…§æþ…ÌZ Ðèþ*i G…ï³ B¨ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ K {ò³•Ðóþr$ BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* ¯èþMæüPÌê G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~ « §æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. ˼ªMøçÜ… §æþã™èþ$Ë$ IMæüÅ…V> E… Á|üø£≥q
Ðèþ$…§æþfVæü¯é²«§æþ…, GÐèþ*ÃÈμG‹Ü Æ>çÙ‰ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ$…Mæü´ëMæü Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>fÝ릯ŒþÌZ ¼gñýí³ M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ Ðèþ*¨VæüË Kr$Ï yéË…r$¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
@.|æ C…Héø√ u≤+&é d”Ødt II / Ä|ü¸Hé @/ 2004 jÓTTø£ÿ 8.15% |ü⁄{Ÿ Ä|ü¸Hé Á|üø£≥q
§óþÐèþÄæý$ÅÐèþ*¨VæüË™ø ´ër$ Ðèþ$ÇMö…™èþ Ðèþ$…¨ ¯éÄæý$Mæü$Ë$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… Væü$fjÆæÿÏ çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyæþ…ÌZ gêç³Å… ^óþíÜ sìýyìþí³Móü ÐóþÝë¢Ææÿ° B ´ëÈt ^ø§æþÅ… ^èþ*Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. {糆糄æü B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ç³{†MæüË ÐéÇ™ø
™èþW¯èþ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþ$Mæü$…§æþ°, Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐðþOG‹Ü {糿æý$ ™èþÓ… ¯óþ™èþV> GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý A…Ôèý…ÌZ »êº$ ÑçœËÐèþ*Äæý*ÅÆæÿ° Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ððþ…MæürÝëÓÑ$ ™éï³ ÇwüO´ ìj·Te÷\ Á|üø±s¡+>± s¡÷. 280.00 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î >∑\ APGENCO nHé ôd≈£L´sY¶ HêHé` ø£q«]ºãT˝Ÿ u≤+&é‡ d”Ødt` II
Ðèþ*¨Væü gê†MøçÜÐóþ$ ™é¯èþ$ G…™èþsìý ™éÅV>ËMðüO¯é Ä|ü¸Hé`m ÁøÏ+<ä 8.15% eTTq≈£î 21.03.2009 ‘˚~øÏ $ìjÓ÷–+#·>∑\ |ü⁄{Ÿ`ø±˝Ÿ Ä|ü¸Hé ø£\<äT. Ç+<äTeT÷\eTT>± ]ø±sY¶ ‘˚~.
Ððþ¯èþ$M>yóþ¨Ìôý§æþ°, Ò$Ç_a¯èþ Ðèþ*r¯èþ$ °Ë$ç³#MøÐéË° Ðèþ$…§æþ Mæü*yé A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþ$Mæü$…r$…§æþ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$. Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²ÆóÿâæýÏÌZ ÑÑ«§æþ çÜÐèþ$çÜÅ Ðóþ$ï܈ ç³° ¯èþ$…_ sêsê ¼Æ>Ï
fVæü¯é²«§æþ… íÜG…Mæü$ Ñfqí³¢ ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. D¯ðþË 23ÌZç³# ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý Ëò³O Æ>çÙ‰, Móü…{§æþ {糿æý$™éÓË Ò$§æþ J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ ^èþ…{§æþ Ýë¦Æÿ$$Mìü G¨V>Ææÿ° ¡{Ðèþ BÆøç³×ý 20.10.2009 >± ìs¡ísTT+#·ã&çq~. á d”Ødt≈£î #Ó+~q u≤+&é ôVA\¶s¡T¢ |ü⁄{Ÿ Ä|ü¸Hé $ìjÓ÷–+#·<ä\#·Tyês¡T m>∑Te ‘Ó*|æq
™èþ¯èþ Ðèþ*r˯èþ$ ÑÔèýÓíÜ…^éË°, B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþÐèþ§æþª° ¼Ë$Ï ò³rtMæü´ù™óþ ÐðþOG‹Ü §æþVæüYÇMìü Ñf]ç³#¢Ë$, ѯèþ† ç³{™éË$ CÐèþÓ »êº$ GïÜÞ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ò³O G…§æþ$Mæü$ J†¢yìþ þ¡çÜ$Mæü$Æ>ÌôýMæü´ù™èþ$ ^óþÔéÆæÿ$. çßýÇf¯èþ Mæü$Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ˝Ò<ë n+‘·≈£î eTT+<äT>± n≥T¢ #˚j·T>∑\s¡T. |ü⁄{Ÿ Ä|ü¸Hé ÁøÏ+<ä u≤+&É¢qT ]ø±s¡T¶ ‘˚~øÏ >∑\ eTTK$\TeqT ã{Ϻ ]&Ó+|ü¸Hé
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† GÐèþ*ÃÈμG‹Ü ÐèþÆ>YËMæü$ çÜ*_…_¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. yé°Mìü Ððþâôýå¨ Ìôý§æþ° çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÉìþÎÏ Ððþãå ¯é²Ææÿ° Ðèþ$…§æþMæü–çÙ~ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. D ¯ðþË 22¯èþ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþÌZÏ Ððþ…MæürÝëÓÑ$™ø #˚düTø=qT≥≈£î ø±s=ŒπswüHé |ü]o*+#·>∑\<äT. eT]j·TT n|üŒ{ÏøÏ #˚]q e&û¶‘√ ≈£L&çq ]&Ó+|ü¸Hé yÓTT‘·ÔeTT\qT \_∆<ës¡T ôVA\¶s¡¢≈£î
Ðèþ*¨VæüË VúÆæÿÐé°² ^èþ*ÆæÿVö…sêÆø? ÌôýMæü´ù™óþ ÐéÇ B{Væüà°² ^óþÄæý*Ë…r* GÐèþ*ÃÈμG‹Ü C_a¯èþ º…§Šþ í³Ë$ç³#¯èþ$ ÑfÄæý$ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$Ë$ y˚TeTT H˚s¡T>± |ü+|ü>∑\eTT.
^èþÑ^èþ*Ýë¢Æø? BÄæý$¯óþ ™óþË$aMøÐéË° Mæü–çÙ~Ðèþ*¨Væü òßý^èþaÇ… Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ñf]í³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÌôýÆæÿ¯é²Ææÿ$. Á|ü<˚X¯eTT: ôV’≤<äsêu≤<äT
‘˚~: 10.12.2008
uÀs¡T¶ ø=s¡≈£î eT]j·TT ‘·s¡T|ü⁄q,
dü+/` ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø
iÐèþ$–™èÐèþ¯èþþ$ÅÐèÆóÿþQ¯è# ±yæþ$ þ§ésì¯èþ$ ý…^óþ A™èþ$-Mæü$Ë$ ÐóþõÜ ÐðþO§æþ$ÅË ò³§æþÑ ÑÆæÿ$ç³# ^éÐèþ# º™èþ$-Mæü$Ë °Ææÿ~-Äæý*-«¨-M>Ææÿ…

ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+ nø£ås¡+ JyìþíÜ ç³rt$-Mæü$¯óþ
çÜÐèþ$-Ææÿ$¦-Ìñý-ÐèþÆæÿ$?
AÐèþ$-Ææÿ$-Ìñý-ÐèþÆæÿ$?
Væü$…yðþ-°…yé `Mæüsìý ¼ÌêË$
°Ñ$™èþ¢Ðèþ*{™èþ… B¡Ã-Äæý$$Ë B{Mæü…§æþ¯èþ
°Ë$-Ðèþ#¯é °çÜÞ-à-Äæý$™èþ
†¯èþMæü ™èþç³μ°
AÆÿ$$¯èþÐéÇ ^óþ™èþ$ÌZÏ&A§ðþ…™èþ ¿êÆæÿ…
Mö°²-ÝëÆæÿÏ$
22, &çôd+ãsY 08 §óþçßýÐèþ–„æü-Ðèþ$…™èþsê _rt-_-ÐèþÇ ÑçÙ-çœË… GÐèþÇ ^óþ†-ÌZ¯èþ*
ç³WÌôý º$yæþ-VæüMìü GVæü-»ê-Mæü$-™èþ$¯èþ² »ê«§æþË ¡ÐðþË$ HÒ$ E…yæþ-Mæü-´ù-Ðèþyæþ…
4 "dü÷s¡´' kÕVæ≤‘·´, kÕ+düÿè‹ø£ y˚~ø£ Fí³-Ææÿ$-Ë*¨
A§æþ–ÔèýÅ çßýÝë¢-Ë™ø
G°²…sìýMîü çÜμ…¨…^èþ°
ç³…^óþ-{¨-Äæý*Ë$
J…sìý-Ò$¨ Ððþ…sìý-Ìôý-rÆæÿ$
¡õÜõÜ¢ Ðèþ$$WõÜ {º™èþ$-M>r
Ðèþ$¯èþ$-çÙ$-ËMìü G…™ø {ÔóýÄæý$-çÜPÆæÿ….
& íßýÐèþ$-f
™ð þË$-Væü$ÌZ ï܈Ðé§æþ Ýëíßý™èþÅ… JMæü ÐðþË$ÏÐèþ, K
Mö™èþ¢ ÐóþMæü$-Ðèþ. A×ý-V>-ǯèþ AÀ-ÐèþÅMìü¢ A°² çÜ…Mø-
^é-˱ ÑíÜ-Ç-Mösìýt ò³Ë$Ï-¼-Mìü…¨. ÐèþÅMìü¢-Væü-™èþ-Ðèþ$¯óþ Ñ¿æý-f¯èþ düyê\ø£å düyêfi¯fl eT<Ûä´...
Ææÿ^èþ-¯èþË$ ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³sìýt
Ôèý™éºª… M>Ðèþ-çÜ¢$¯é² {糫§é¯èþ {çÜÐèþ…†
Ýëíßý™èþÅ ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$Ë §æþ–íÙt-ÌZ-Mö-_a¯èþ
Ðèþ*r$¯èþ E¯èþ² E¯èþ² Æ>f-Mîü-Äæý*°², ç³#Ææÿ$-Úë-«¨-ç³-™éÅ°² ÐéÇ çÜ…QÅ Ðóþâæýå Ò$§æþ ÌñýMæüP-ò³-rt-Ðèþ^èþ$a.
ºíßý-Ææÿ…Væü… ^óþíÜ…¨. ïÜˆË ÌñýO…W-Mæü-™èþ¯èþ$ °Äæý$…{†…^èþ- ò³OV> ^éÌê ïÜˆË çÜÐèþ$-çÜÅË$ Cç³μ-sìýMóü
yæþ…ÌZ BíÜ¢, Mæü$r$…º…, Æ>fÅ… §é° ÔéRZ-ç³-Ôé-QË$ Aç³-Ç-çÙP-−–-™èþ…V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. Cç³μ-sìý-Mæü-Æÿ$$¯é JMæü
A«¨-M>-Æ>°², A×ý-_-Ðóþ-™èþ¯èþ$ GÌê {ç³Äñý*-W-Ýë¢Äñý* Ñyæþ- Ðóþ¨Mæü HÆ>μr$ ^óþçÜ$-Mø-Ðé-˯èþ² BÌZ-^èþ¯èþ Æ>Ðèþyæþ… JMæü
Ðèþ$-Ç_…¨. çÜ…çÜP-−–† ï܈™éÓ°² GÌê °Ææÿ…™èþÆæÿ…
E™èþμ†¢ ^óþÝù¢…§ø, çÜÇ-Mö™èþ¢ Ææÿ*´ë-ËÌZ í³™èþ–-ÝëÓÐèþ$Å…
GÌê ÐéÅí³-Ýù¢…§ø ÑÐèþ-Ç…_…¨. À¯èþ² Æ>f-MîüÄæý$
{ç³gê E§æþÅÐèþ$ çÜ…çܦ-ËÌZ g…yæþÆŠÿ çÜÐèþ$-çÜůèþ$ Agñý…yé-
ÌZMìü ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþ-yæþ…ÌZ Væü×ý-±-Äæý$-Ððþ$O¯èþ Mæü–íÙ ^óþÄæý$-Væü-Í-
W…¨. C§æþ…™é ï܈Ðé§æþ… çÜ–h…_¯èþ ¿êÐèþ-gêË ÐðþË$ÏÐèþ
§éÓÆ>¯óþ. M>° Cç³μ-sìýMîü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-˨ J…rÇ
{ç³Äæý$™èþ²…, BÆ>r…. Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ ÝëÐèþ*-hMæü E§æþÅ-
_Ûqï Äø±+ø£å\ß, ˇø£ ñeTà&ç dü«|üï+!
E…¨. Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨Mæü
E…sôý Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ÑÐèþ-
IMæüÅ…V> Mö°² 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$-yé-°Mìü AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ
ÔèýMìü¢°, çÜ*¹Ç¢° CçÜ¢$…¨. Cç³#-yæþ…™é {ç³™óþÅMæü… ^èþ$rt*
ǯèþ, Ððþ¯èþ$-Mæü-º-yìþ¯èþ Mæü$ÌêË, {´ë…™éË, Ððþ$O¯éÈt, gñý…yæþÆŠÿ
AíÜ¢™èþÓ E§æþÅ-Ðèþ*-˯èþ$ VúÆæÿ-Ñ…^óþ§ðþO E…yéÍ. A×ý-_-Ðóþ- ï܈Ðé§æþ Æ>f-Mîü-Äæý*-ËMæü$ çÜ*¹Ç¢
ÐóþMæü$Ðèþ. D Ðóþ¨Mæü A°² çÜÐèþ$*-àË çÜ…Äæý$$Mæü¢ Ðóþ¨Mæü
M>ÐéË° ¯é BM>…„æü. çÜÐèþ*-f…ÌZ° A°² ÑÐèþ-„æüβ
{ç³Õ²…^óþ-¨V> E…yéÍ. ïÜˆË Ýëíßý¡ Mæü–íÙ° Ððþ$Ææÿ$-Væü$-
ç³-Ç_ ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ Ððþ$O{†° ò³…^óþ-¨V> E…yéÍ. Ðóþ¨Mæü
HÆæÿμ-yìþ-¯èþ-ç³#yæþ$ Ðóþ¨Mæü ™èþÆæÿ$-çœ#¯èþ °Ë-ºyìþ Mæü–íÙ ^óþÄæý$-yé-
°Mìü ¯é çÜ…íÜ-§æþ®™èþ Gç³#yæþ* E…r$…¨.
&í³. çÜ™èþÅ-Ðèþ†
Mæü£é Ææÿ^èþ-Æÿ$${†
„æü¯èþ$ G§æþ$-ÆöP-¯èþ-Ðèþ^èþ$a. ïÜˆË Ýëíßý- †Ææÿ$-Væü$-™èþ$-¯èþ²-糚yæþ$ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë ™èþMæü$ Væü$Ææÿ-Æÿ$$¯èþ Mæü$Ìê-°Mìü, gñý…yæþ-ÆŠÿMìü ^ðþ…¨¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-
Ðèþ$-M>-Ææÿ$-Ë™ø çÜÐèþ$-¯èþÓÄæý$… A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$.
Csîý-ÐèþË ïÜˆË ò³O ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² {Mæü*Ææÿ-Ððþ$O¯èþ §éyæþ$Ë$, ™éÅ°² EÐèþ$Ãyìþ Mæü–íÙ §éÓÆ> Ñ$Væü™é {ç³™óþÅMæü Ðóþ¨Mæü HÆæÿμ-Ææÿ-^èþ$-Mø-Ðèþ-yæþ…ÌZ {†V>, ÝëÐèþ*-hMæü M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢V> çÜÐèþ$-¯éÅÄæý$… MøçÜ… Ñ Ñ«§æþ AíÜ¢™èþÓ ´ùÆ>-sêÌZÏ
¿êVæü…V> GÐèþÇ Ðóþ¨-Mæü¯èþ$ Art-yæþ$-Væü$-Ðé-ÇMìü A{Væü-Ý릯èþ…
¿êçÙ-Ë-ÌZMìü A¯èþ$-Ðèþ-¨…^èþ$-Mø-Ðèþ^èþ$a. çÜ…Ôèý Äæý$… AÐèþ-çÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. Ðóþ¨Mæü ´ùÆ>yóþ Ðóþ¨-MæüÌZ ´ëË$-ç³…^èþ$-Mø-Ðèþyæþ… ¯é »ê«§æþÅ™èþ. ÐéÆæÿ$ çÜ–íÙt…^èþ$-Mæü$…r*¯óþ M>Ðèþ$¯Œþ
Ððþ*ÝëË$, Ðóþ«¨…ç³#Ë$, Væü–çßý íßý…çÜ-ËMæü$ Ðèþņ-Æóÿ-Mæü…V>
Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$ E§æþÅ-Ðèþ$-Ýë¦-Æÿ$$ÌZ çÜμ…¨…^é-ÍÞ¯èþ AÐèþ- ÑÑ«§æþ çÜ…§æþ-Æ>ÂÌZÏ Æ>»ZÄôý$ ™èþÆ>Ë Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ çÜÓÆæÿ*ç³…, Ë„>üÅË$, ÝëÐèþ*-hMæü, &l´ëMæü çÜ$¿æý{§æþ, Mæü£é-Ææÿ-^èþ-Æÿ$${†, ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$-Æ>Ë$ ÑçÙ-Äæý*Ë ç³rÏ AÐèþ-V>-çßý-¯èþMæü$ C ç³μ-sìý-Ðèþ-ÆæÿMæü* Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ ºË-Ððþ$O¯èþ Ðóþ¨Mæü
ÌôýMæü-´ù-Ðèþ-yæþ…™ø D {ç³Äæý$™èþ²… JMæü BÔèý° MæüÍ-
çÜÆæÿ… E…¨. ™èþÐèþ$ À¯èþ² AíÜ¢-™éÓ-˯èþ$ °Ë$-ç³#-
Mæü$…r*¯óþ JMæü ÑÔéË IMæüÅ-Ðóþ-¨Mæü §éÓÆ> ï܈Ë$ G§æþ$-
{õ³Ææÿ-×ýV> ¨Ôé-°-ÆóÿªÔèý… ^óþÄñý$$Å^èþ$a. ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-
MîüÄæý$ A…ÔéË$ Ìôý° Ýëíßý™èþÅ… Ìôý§æþ$ Mæü¯èþ$Mæü EÐèþ$Ãyìþ
Ýëíßý™èþÅ M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-Ë$V> Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$
Ðèþ*Ææÿ-Ðèþ-ËíÜ E¯èþ² §æþÔèý-ÌZ¯óþ Ææÿ*ç³#-¨-§æþ$ª-Mø-Ðèþ-ËíÜ E¯èþ²¨. ç³sìýçÙx º…«§æþ… EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü AÐèþ-çÜÆæÿ… E…¨. ©°-
Ðèþ$*-Ë…V> Ìê¿æýÐóþ$ ™èþç³μ ¯èþçÙt… Ìôý§æþ$. Ðóþ¨Mæü A…sôý
W-Ýù¢…¨. EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü çÜÐèþ$-Ææÿ®…V> ç³°-^óþ-Äæý*-Ë…sôý
{ç³gê-ÝëÓ-Ñ$-Mæü…V> E…yéÍ. C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü* A{Væü-Ðèþ-Æ>~Ë
Ðóþ¨Mæü Ýëíßý™èþÅ, ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-MîüÄæý$ A…ÔéË {´ë†- ÝëÐèþ*-hMæü çÜμ−–çßý MæüÍW E…yæþr…, ÝëÐèþ*-hMæü M>ÆæÿÅ-Mæü-
ÆöP…r$¯èþ² A°² ÆæÿM>Ë B«¨-ç³-™éÅ-˯èþ$ G¨-Ç…^é-ÍÞ¯èþ
AÐèþ-çÜ-Æ>°² A…§æþÆæÿ* Væü$Ç¢-çÜ¢$-¯é²Ææÿ$. Cr$-Ðèþ…sìý Ðóþ¨-
Mæü¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ° Ý뫧éÅ-Ýë-«§éÅ-˯èþ$
ç³-¨-MæüV> HÆæÿμ-yéÍ. D EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆ>μ-r$Mæü$,
A¨ ç³°-^óþ-Äæý$-yé-°Mìü ¯é Ðèþ…™èþ$ çÜçßý-M>-Æ>°²
Ææÿ¢-Ë$V> ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç…^èþ-yæþ-Ðèþ$¯óþ A…ÔéË Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$-
¯èþÓÄæý$… Ý뫨…^éÍ. Ððþ$$§æþr ¯óþ¯öMæü "Ýë-Ðèþ*-hMæü M>ÆæÿÅ-
{ç³ «§é¯èþ {çÜÐèþ…† Ýëíßý™èþÅ ^èþÇ-{™èþÌZ Eõ³-„ìü…^èþ- MóüÐèþË… Ýëíßý-™èþÅ…ÌZ° ÐèþçÜ$¢, ÕËμ ^èþÆæÿaMóü ç³Ç-Ñ$™èþ…
º-yìþ¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Ý릯鰲 ç³¨Ë M>Mæü$…yé Ðèþ$¯èþ… H… Æ>çÜ¢$¯é²…, H Æ>f-MîüÄæý$ ¯óþç³-
ç³Ææÿ$a-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü, Ýëíßý™èþÅ ^èþÇ-{™èþ¯èþ$ ™èþÐèþ$ Mø×ý… £æþÅ…ÌZ Æ>çÜ¢$¯é²…, ïÜˆË iÑ-™é-Ë° GsêÏ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-
B«©-¯èþ…ÌZ¯óþ ^éÌê çÜ…çܦË$ ¯èþyìþ-^éÆÿ$$. Art-yæþ$Væü$
Ýë¦Æÿ$$ ï܈Ë$ gñý…yéË$ Ððþ*õÜ-ç³-°Móü ç³Ç-Ñ$-™èþ-Ðèþ$-Äæý*Å
Ææÿ$. Cç³#yæþ$ HÆæÿμ-yæþ-»ZÄôý$ Ðóþ¨-Mæü-ÌZ-¯èþ-Æÿ$$¯é §æþã™èþ,
^èþÇa…^èþ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü ÑÔé-Q-ç³-r²…ÌZ 2009 f¯èþ-ÐèþÇ A…¨…^èþ-yé-°Mìü ¯óþ¯ðþ-ç³-ç³#yæþ* íܧæþ®…V> E…sê¯èþ$. Mø-ÐéÍ. íßý…Ýù-¯éçæþ…, ÑÑ«§æþ ÐèþÆ>YË ïÜˆË iÐèþ¯èþ íܦ†- ºçßý$-f¯èþ, Ððþ$O¯éÈt ï܈ËMæü$ °Ææÿ~-Äæý*-™èþÃMæü Ý릯èþ…
10, 11 ™óþ©-ËÌZ ™ðþË$Væü$ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë çÜÐèþ*-ÐóþÔèý…
fÆæÿ-Væü-»Z-™ø…¨. EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü AÐèþ-çÜÆæÿ…ò³O Ðóþ¨Mìü
& Ðèþ$$¨-Væü…sìý çÜ$gê™é Æðÿyìþz,
ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$-Æ>Ë$, Mæü£é Ææÿ^èþ-Æÿ$${†
GMæüP-yìþ-Mæü-MæüPyóþ Ðóþ$Ë$! Væü-™èþ$Ë$ CÐèþ±² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mæü$¯óþ ÑÔéË ¯óþç³£æþÅ… Ðóþ¨-
MæüMæü$ E…yéÍ. ¯óþ¯èþ$ Ðóþ¨-MæüÌZ ™èþç³μ-Mæü$…yé ¿êVæü-ÝëÓ-
E…yéÍ. JMæü §æþã-™èþ$-Æ>-ÍV>, ï܈V> ¯é Iyðþ…sìý-sîýMìü
¿æý…Væü… MæüË$-Væü-Mæü$…yé Ðóþ¨-MæüMæü$ ¯óþ¯èþ$ ^ðþÄæý$Å-Væü-Í-W-¯èþ…™é
Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ Ðóþ¨Mæü E…yé-Ë-¯èþ$-Mø-Ðèþyæþ… JMæü B§æþÆæÿØ ¿êÐèþ¯èþ. ÑÑ«§æþ {´ë…™èþ, Ðèþ$™èþ
°Æ>Ó-çßý×ý MæüÑ$sîý "Ðèþ$-¯èþÌZ Ðèþ$¯èþ…' õÜMæü-Ç…_¯èþ À¯èþ²-
Ðèþ-Æ>YË Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë çÜμ…§æþ¯èþ:
Ðèþ$$íÜÏ… Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ {´ë«§é-¯èþÅ™èþ ÐèþÆ>Y-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$ JMæü ÐðþO¨-Mæüò³O MæüË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü {ç³çÜ¢$™èþ… E¯èþ² Ýë…çÜP-−–-
†Mæü, ÝëÐèþ*-hMæü, Ýëíßý™èþÅ çÜ…çܦË$ Mæü–íÙ ^óþçÜ¢*¯óþ E¯é²Æÿ$$. ÐðþOÑ-«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-˯èþ$
Ñ$V> E…yé-Ë-¯èþ$-Mæü$…r$-¯é²¯èþ$. Ðóþ¨-MæüÌZ ¯óþ¯èþ$ {ç³Ðóþ-Ôèý-
ò³-rt-Væü-ÍVóü ¿êÐéË$, ï܈Ðé§æþ Æ>f-Mîü-Äæý*-ËMæü$ çÜ…º…
^óþÝ뢯èþ$.
&^èþËÏ-ç³ÍÏ çÜÓÆæÿ*-ç³-Æ>×ìý, MæüÐèþ-Æÿ$${†
ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ Ææ ÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨Mæü A¯èþ²
BÌZ-^èþ¯èþ Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ$…_ ç³Ç- JMæü çÜ…çܦ Mìü…§æþMæü$ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþyæþ… Ý뫧æþÅ… M>§óþÐðþ* A°-í³-Ýù¢…¨. EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü A¯èþ-V>¯óþ °ÆæÿÓ-çßý×ý, 糧æþ-Ðèþ#Ë$ «¨…_¯èþ ^èþÆæÿaË$ ÑçÜ¢-−–-™èþ…V> fÆæÿ-Væü-yé-°Mìü Mæü–íÙ
Ððþ$$§æþ-ÌñýO¯èþ A…ÔéÌZÏ Æ>f-Mîü-Äæý*Ë$ {ç³Ðóþ-Õ-Ýë¢Æÿ$$. BǦMæü Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ͳ, ¿êÐèþ-gê-Ìê°², ¿oVø-ã-Mæü…V> E…yóþ §æþ*Æ>Ͳ ^óþÝ뢯èþ$. & KÌêY, Mæü£é, ¯èþÐèþÌê Ææÿ^èþ-Æÿ$${†
^éÇ-{™èþMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…
ï܈ Ðé§æþ… C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü* ÐèþÅMæü¢$Ë
^èþ$rt* †Ç-W…¨. M>° Csîý-
×êÐèþ$…. A§æþ-¯èþç³# A×ý-_-Ðóþ-™èþ-ËMæü$
Væü$ÆæÿÄôý$Å ïÜˆË Vö…™èþ$-ËMìü D Ðóþ¨Mæü
A«¨Mæü {´ë«§é-¯èþÅ-™èþ-°-ÐéÓÍ. Ýëíßý™èþÅ,
§æþ–íÙtÌZ ò³rt$-Mæü$° GMæüP-yìþ-Mæü-MæüPyæþ _¯èþ² çÜ…çܦ-˯èþ$ ¯èþyæþ$-ç³#-Mø-Ðèþ-yæþÐóþ$ Ðèþ$…_-§æþ° ¯é AÀ-{´ëÄæý$….
& Aº*¾Ç béÄæý*-§óþÑ, Mæü£é Ææÿ^èþ-Æÿ$${†, Móü…{§æþ Ýëíßý™èþÅ AM>-yæþÒ$ AÐéÆæÿz$ {Væüïßý™èþ çÜμçÙt™èþ Ìôý§æþÿ^$èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü Ææ ÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ JMæü Ðóþ¨Mæü
^éÌê AÐèþ-çÜÆæÿ…. D ¨ÔèýV>
ÐèþË ÝëÐèþ*-hMæü »ê«§æþÅ-™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ ¯óþ¯èþ$ Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-Ë$V>
Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþË$ ÝëÐèþ$*-íßý-Mæü…V> çÜμ…¨-
çÜ¢$-¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë
ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-MîüÄæý$ A…Ôé-˯èþ$
EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü ¯óþç³-£æþÅ…V> MæüÍW E…yéÍ. Mæü-Ææÿ¢-'V> Ææÿ*´÷…¨, ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ "Mæü-Ñ-'V> "Ææÿ-^èþ-Æÿ$$-™èþ-'V> ¯èþ$…_ Æ>çÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨Mæü AÐèþ-çÜÆæÿ…. Ææ AÐèþ-çÜ-ÆæÿÐóþ$. çÜÐèþ$-M>-ίèþ çÜÐèþ$-
çÜÅ-ËMìü A…§æþÇ çÜμ…§æþ-¯èþ± JMæü-^ør
ç³°-^óþ-çÜ¢$-¯é²¯èþ$. C…™èþ-Mæü$-Ðèþ$$…§æþ$ "Ææÿ-
çÜ…' (Ææÿ-^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë çÜ…çœ$…)
EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆ>μr$ Væü$Ç…_¯èþ {ç³Äæý$™èþ²… fÆæÿ$- {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ç³Ç-Ñ$™èþ Ýëíßý™èþÅ Ë„>üÅ-Ë™ø {´ëÆæÿ…¿æý- Mæü*yé °Ææÿ*-í³…^èþ$-Mæü$-¯é²¯èþ$. D Æðÿ…yæþ$ A…ÔéË* ÝëÐèþ*-hMæü Æ>f-Mîü-Äæý*-«¨-M>Ææÿ Ë„æüÅ… ÌôýMæü-´ù™óþ Ææÿ^èþ-¯èþ-ËMìü Ìê…sìýÑ HÆæÿμ-yìþ¯é ÑÑ«§æþ M>Ææÿ-×êË^óþ Mö¯èþ-Ýë-Væü-Ìôý§æþ$.
Ðèþ$-Æÿ$$¯é {MæüÐóþ$×ê ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-MîüÄæý$ ÑçÙ-Äæý*- Ñyìþ-Ñ-yìþV> ÌôýÐèþ#. Ñyìþ-Ñ-yìþV> AíÜ¢-™èþÓÐèþ$* Ìôý§æþ$. ÐèþçÜ¢$Ðèþ# §öÆæÿ-Mæü§æþ$. ÌZ™èþ* ò³Ææÿ-Væü§æþ$. Mæü¯èþ$Mæü Ðóþ¨-MæüMæü$ ÇM>Ææÿz$ ^óþÄæý$-yé-°Mìü M>Ðèþ-Ë-íܯèþ M>Æ>Å-
Væü$™èþ* E…yæþr… Ðèþ$…_ ç³Ç-×êÐèþ$…. ïÜˆË çÜÐèþ$-çÜÅ-Ë- ^èþ-Ææÿ×ý Ðèþ*Æ>Y-°Mìü JMæü EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü çÜ$ïÜ-™éÆæÿ$ ^ðþí³μ-¯èþrÏ$ "Ææÿ-^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$ JMæü Æ>f-MîüÄæý$
°²…sìý-ÌZ Æ>f-MîüÄæý$ Mø×ý… Ðèþ$$yìþ-ç³yìþ E…r$…¨. ËMæü* ÑçÜ¢-Ç-çÜ¢$…¨. A¯óþMæü Ñ«§é-Ë$V> A×ý-_-Ðóþ-™èþ-ËMæü$ & A°-Ôðýsìýt Ææÿh™èþ, MæüÐèþ-Æÿ$${†, Ææÿ^èþ-Æÿ$${† ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-MîüÄæý$ Mø×êË$ E…yéÍ. Ææÿ^èþ-¯èþË$ AÐèþ-çÜÆæÿ…. _¯èþ² Ðóþ¨-MæüË$ E¯é²Æÿ$$. ÐèþÆæÿY…' M>ºsìýt Ðóþ¨Mæü çÜμçÙt-Ððþ$O¯èþ Æ>f-MîüÄæý$ Ggñý…yé
Væü$ÆæÿÄôý$Å Ðèþ$$íÜÏ… ïÜˆË iÑ-™é-˯èþ$ A„æü-Ææÿ-º§æþ®… ^óþçÜ¢$¯èþ² ^óþÄæý*-˯èþ² BçÜMìü¢, çÜÐèþ$-Ææÿ®™èþ E¯èþ² Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$
Mæü¯èþ$Mæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆ>μr$ M>Ðèþ-yæþ-
Ðèþ$…r* fÇ-W™óþ A¨ Ýëíßý-™èþÅ, ÝëÐèþ*-hMæü, Æ>f-MîüÄæý$ Ðèþ$$íÜÏ… Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-Ë…§æþ-ÇMîü D Ðóþ¨Mæü A«¨Mæü {´ë«§é-¯èþÅ- Iyðþ…sìýsîý, AË-Äñý$¯ŒþÞ Ððþ$…º-ÆŠÿ-íÙ‹³ E…yéÍ. {´ë…™é-Ë-ÐéÈ çÜ…çܦMæü$ Ñ¿ê-V>- Ææÿ^èþ-¯èþ-ËMìü çÜ…º…«¨…_ çÜÐèþ*-Ðóþ-ÔéË$ fÆæÿ-Væü-Ðèþ-Ë-íÜ-
¯èþ…™èþV> fÆæÿ-Væüyæþ… Ìôý§æþ$. D Ðèþ$«§æþÅ ¿æý*Ñ$Mæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-
MæüÍW E…yéÍ. ºË-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ Ðóþ¨Mæü ÌôýMæü-´ù-Ðèþyæþ… M>Ææÿ-
×ý…V> ÝëÐèþ*-hMæü çÜÐèþ$-çÜÅË ç³rÏ Mö°² ç³Ç-Ñ$-™èþ$-ËMæü$
çÜÓÆæÿ*-´ë°² MæüÍW E…yéÍ. ¯éMæü$ E¯èþ² C™èþÆæÿ ÝëÐèþ*-
hMæü »ê«§æþÅ-™èþͲ °ÆæÿÓ-íßý-çÜ¢*¯óþ EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨-MæüMæü$ ¯é ^óþ™èþ-
¯èþ-Æÿ$$-¯èþ…™èþ ÝëÄæý$… ^óþÝ뢯èþ$.
™èþ-°-ÐéÓÍ. ¯é {´ë…™é-°Mìü, Ðé§é-°Mìü ¯óþ¯èþ$ Mæü–íÙ
^óþçÜ¢$¯èþ² A…Ôé-ËMæü$ D Ðóþ¨-MæüÌZ çÜÆðÿO¯èþ ¯éÅÄæý$… fÆæÿ$-
Væü$-™èþ$…§æþ-°-í³õÜ¢ EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨-MæüÌZ {MìüÄæý*-Ö-ËMæü ´ë{™èþ¯èþ$
G
ÐèþÇ AíÜ¢™èþÓ Ýëíßý-™éÅ-ËMæü$ Ë$…yéÍ. Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþË-Ë-Mö-Mæü-ÝëÇ {´ë…™é-Ë-Ðé-ÈV>
ÐéÆæÿ$ Ðóþ¨-Mæü-Ë-¯óþ-Ææÿμ-Ææÿ$-^èþ$-Mæü$° AÐèþ-V>-çßý¯é çܧæþ-çÜ$ÞË*, çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°-Mö-Mæü-ÝëÇ ò³§æþª
Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢¯óþ Iyðþ…sìýsîý, AË-Äñý$¯ŒþÞ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐéÇÛMæü çܧæþçÜ$Þ fÆæÿ-V>Í. D {MæüÐèþ$-Ðèþ$…™é
{™èþ$Ë Ðóþ¨Mæü çÜÐèþ$-Ææÿ®-Ðèþ…™èþ…V>¯óþ ¯èþyæþ$-Ýù¢…¨. Ðóþ¨Mæü
çÜÓÆæÿ*ç³…, Ë„>üÅ-˯èþ$ A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ °Ææÿ~-Æÿ$$…^éÍ.
ÌZ¯èþÆÿ$$ Ðèþ*{™èþ-Ðóþ$ çÜμ…¨…^éÍÞ ÐèþÝù¢…¨. ¯óþ¯èþ$ Cç³μ-
sìýMóü D {ç³Äæý$-™èþ²…ÌZ ¿êVæü-ÝëÓ-Ñ$V> E¯é²¯èþ$. A…§æþÇ
¯éMìü…M> ç³NÇ¢ çÜμçÙt™èþ ÌôýMæü-´ù-Æÿ$$¯é Ýëíßý™èþÅ, ÝëÐèþ*- Vö…™èþ$-˯èþ* ºË…V> Ñ°μ…^óþ EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆæÿμ-
& Ææÿ™èþ²-Ðèþ*Ë, ÑÆæÿçÜ… ´ùíÙ…^èþ-yé-°Mìü ¯óþ¯èþ$ íܧæþ®…. çÜ*{™éË {´ë†-ç³-¨-MæüV> EÐèþ$Ãyìþ Ææÿ^èþ- Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ º…«§æþ… ç³sìýçÙx… M>Ðèþ-yé-°Mìü L™éÞ- hMæü ç³Ææÿ…V> Ðóþ¨-MæüÌZ ¯é ¿êVæü-ÝëÓÐèþ$Å… E…r$…¨. yìþ™óþ A§ø Vöç³μ ^éÇ-{™èþMæü çÜ…§æþÆæÿÂ… AÐèþ#-™èþ$…¨.
& Úëf-à¯é, MæüÐèþ-Æÿ$${† Æÿ$$-{™èþ$Ë EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨-Mæü¯èþ$ çÜ–íÙt…^èþ$- íßýMæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ {´ù™éÞ-çßý-Ñ$-ÐèþÓ-yé-°Mìü ÒË-Ðèþ#-
ÑÐèþ-„æü¯èþ$ G§æþ$-ÆøP-Ðèþ^èþ$a C糚-yæþ…™é "{ç³™óþÅ-MæüÐóþ$' Mæü§é! Mø-ÐéÍ. Ðèþ$Væü-Ðé§æþ…, B«¨-ç³™èþÅ Mæü$Ë-Ðé§æþ… Ææÿ^èþ-Æÿ$$- ™èþ$…¨. EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆ>μ-r-Æÿ$$™óþ ¯é {´ë…™èþ… & Mö…yóþ-ç³Nyìþ °ÆæÿÃË, MæüÐèþ-Æÿ$${†, Mæü£é Ææÿ^èþ-Æÿ$${† ©°Mìü ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… ¯é çÜçßý-M>Ææÿ… ™èþç³μMæü
E…r$…¨.
Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë$ H Ðé§é°² A¯èþ$-çÜ-Ç…_¯é,
EÐèþ$Ãyìþ çÜ…§æþ-Æ>ÂÌZÏ "Ðóþ$ ï܈˅... ïÜˆË ç³„>¯èþ
Ææ
{™èþ$Ë Vö…™èþ$Ͳ ¯öMìüP-ò³-rtyæþ… Ðèþ$*Ë…V>¯óþ C…™èþ-Ðèþ- ¯èþ$…_ ¿êVæü-ÝëÓ-Ñ$° M>Ðèþ-yé-°Mìü, ¯é A¯èþ$-¿æý-Ðé°²,
ÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMæü$ JMæü {ç³™óþÅMæü, Ýëíßý™èþÅ, ÝëÐèþ*- ÆæÿMæü* CÌê…sìý Ðóþ¨Mæü HÆæÿμ-yæþ-Ìôý§æþ$. EÐèþ$Ã-yìþ-Ðóþ-¨Mæü A×ý- AÐèþ-V>-çßý-¯èþ¯èþ$ Ðóþ¨-MæüMæü$ Eç³-Äñý*-W…^èþ-yé-°Mìü íܧæþ®….
çÜÐèþ$-çÜÅË$ Aç³-Ç-çÙP--–™èþ… & Mö…yæþ-Òsìý çÜ™èþÅ-Ðèþ†, Mæü£é-Ææÿ-^èþ-Æÿ$$-{†,
°Ë-º-yæþ-™é…' A° ^ésôý ºË-Ððþ$O¯èþ IMæüÅ-Ðóþ-¨Mæü AÐèþ-çÜÆæÿ… hMæü Ðóþ¨Mæü BÐèþ-ÔèýÅ-Mæü™èþ E…¨. Ðóþ¨Mæü A¯óþ¨ V>-ǯèþ ÐèþÆ>YË ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ ¯èþyìþ-^óþ§ðþO E…yéÍ. A×ý-V>- & M>™éÅ-Æÿ$$± ѧæþÃõßý, Ýëíßý™èþÅ ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$-Æ>Ë$ Ææÿ ^è þ-Æÿ$$-{™èþ$-ËMìü EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü AÐèþ-çÜÆæÿ…. ï܈Ë$ "¿æý*-Ñ$-Mæü' çÜ…´ë-§æþ-Mæü$-Æ>-Ë$

†ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðóþ{çгèþ$gê¯èþ MæüÑ"J-' MA…æüPyóþ m+<äs√ Á|üC≤ø£e⁄\ß VöË$çç³yéz-ÆÜÿ$$$'&{™ðþ…ç³^è#yæþ$MæþÑü$$ EÇMì™èþÍüÏ


eTs¡DyÓTTø£ ndü+<äs¡“¤+ Ðèþ* A«¨M>Ææÿ… r* "çÜ*ÆæÿÅ' ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ
1Ðèþ ™óþ© çÜ…_-MæüÌZ G… n+<ä]ø° e+<äHê\ß! {ç³çÜ-Ðèþç³# ¯ö糚ÌZÏ Mö™èþ¢
çÜ–íÙt Mæü°-í³…^èþr… Ìôý§é?
ÐèþÄæ*ý*íMöMæÜyŠüþ {ç³N‹œ Ðèþ*‹ÜP M>ÐéÍ yæþ*ÏÇ çÜ$«§é-MæüÆŠÿ ÐóþÐèþ$¯èþ
ç³rÏ ¿æýMìü¢-Vú-Ææÿ-ÐéË$ {糧æþ-ÇØ…^èþr… AÀ- §æþ–íÙtÌZ ÐóþÐèþ$¯èþ {ç³gê-Mæü-Ñ-Äñý$O™óþ Væü$Ææÿ-
BÌZ-_…^èþ…yìþ.
"ÐéMæüÅ… ÆæÿÝë-™èþÃMæü… M>ÐèþÅ…' A¯é²
Væ ü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ §æþÔé-»êª-Ë$V> ÑÑ«§æþ Ñç³ÏÐèþ ¿êÐèþ-gê-Ìê-Ë™ø
Ðèþ*Ææÿ$μ MøçÜ… Mæü–íÙ ^óþçÜ¢$¯èþ² Ðóþ$sìý Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË$, Ðóþ$«§é-Ðèþ#Ë$, Mæüâê-M>-
Ææÿ$Ë$ Mö°² Ðèþ$…_ çÜ…{ç³-§é-Äæý*Ë$ ¯ðþË-Mö-ÌêμÆæÿ$. ™èþÐèþ$ ¿êÐèþ-gê-Ë…™ø Ñ¿ôý-
ç³Ç-×êÐèþ$… ^ðþ…§æþ-r…™ø °„óü-í³…_ ^ðþ´ë¢Ææÿ$ gêÓÌê-Ðèþ$$S.
™öÍ çÜ…ç³#-sìý-ÌZ° "A-Ðèþ-ÌZ-Mæü-¯èþ' A¯èþ² MæüÑ-™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ "Ðèþ$™èþ… õ³Ææÿ Ðèþ*MöMæü
Mæü$âæý$å±, Ðèþ$¯èþ$-çÙ$ÌZÏ Ðèþ$$âæýå± _¯èþ²-¯éyóþ ^èþ*íÜ "Ðèþ$-°-õÙ' A° AÇ-^éyæþ$. B º$ÌñýÏsŒý {ç³N‹œ {yðþ‹Ü M>ÐéÍ
¯èþ…§æþ±Äæý$Ðóþ$. BÄæý$-¯èþMóü M>§æþ$, ÐóþÐèþ$¯èþ
MæüÑ™èþÓ…ç³rÏ Äæý*Ðèþ-§é…{«§æþ {ç³gê-±-M>-
°Mìü, ™ðþË$Væü$ ™ðþÍ-íܯèþ Äæý*Ðèþ-{™èþμ-ç³…^èþ
gêyæþ, }} Ðèþ$à-Mæü-Ðèþ#Ë$! ™ðþË$-Væü$-™èþ-ÍÏMìü
Ðèþ$$§æþª$ ¼yæþzË$. C…§æþ$ÌZ GÐèþ-ÇMìü GÐèþ
Ææÿ* ¡íÜ-´ù-Ææÿ° Væü$Ç¢…^éÍ. BÄæý$¯èþ
Ææÿ$ ò³§æþªË$. "ç³ÌñýÏ Mæü±²Ææÿ$ ò³yæþ$-™èþ$…§ø
Mæü°-í³…^èþ° Mæü${rË/ ¯é ™èþÎÏ º…©
AÆÿ$$Å…§ø Mæü°-í³…^èþ° Mæü${r-Ë' A¯èþ²
¨…^óþ Ðéâæýå™ø Mæü*yé B¡Ã-Äæý$…V> çÜ…¿ê-íÙ…^èþr…, çßý$…§éV> {ç³Ðèþ- AÆæÿ$-ç³#™ø MæüÑ I¯é-yæþ$' A…r* gêÓÌê-Ðèþ$$-S° ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$. B«§æþ$-°Mæü Ayæþ$Væü$ÌôýÄæý*Í {ç³f-ËMæü$ Mæü*yé ÐóþÐèþ$¯èþ A…sôý A´ë-Ææÿ- ÐóÐèþ$þ¯èþ¯èþ$ Væü$Ç…_ ^ðþí³μ-¯èþ-糚yæþ$ }}, ´ëË-Ðèþ$*Ææÿ$ MæüÑ VøÆæÿsìý Ððþ…Mæü¯èþ² {ç³gê
Ç¢…^èþr… ÐésìýÌZÏ {糫§é-¯èþ-Ððþ$O-¯èþÑ. Äæý$$§æþ® Ððþ$O§é¯èþ… Ðèþ*Çj-¯ŒþÌZ õܲçßý Mæü´ù- MæüÑ™é ÐèþçÜ¢$-Ðèþ#Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ¿êÐèþ-½-gêË$ ÐéÇ »êËÅ- Mú-Ðèþ*-Æ>-ÌZϯóþ Æøyæþ$zÒ$§æþMðüâêåÍ VúÆæÿÐéÀ-Ðèþ*-¯é-Ë$-¯é²Æÿ$$.{ç³gê MæüÐèþ#ÌZÏ Væü$Ææÿ-gê-yæþ-˯èþ$ Væü$Ç…_ ´ùËa-yæþ-Ððþ$… MæüÑ M>yé? D MæüÑ ´ër Ðèþ$$…§æþ$ bèþ…
™éË$ C_a-ç³#-^èþ$a-Mæü$¯óþ D Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§éË$ Ðéâæýå ™éÅV>Ë$ Ý뫨…_-ò³- ç³yézÆÿ$$. gêÓÌêÐèþ$$S ç³#sìýt-ò³-Ç-W¯èþ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§æþ$-ÌZ° ïÜ™é-Æ>…»êVŠü íßý…§æþ$- º™èþM>Í ÐóþÐèþ$-¯èþMæü$ A{Væü-ï³uæÿ… ÐóþõÜ¢ M>§æþ¯óþ §æþÐèþ$$Ã,- §æþ$Mæü$? C¨ A{ç³-çÜ¢$™èþ {ç³Ôèý…çÜ M>§é? §æþçÜ$Þ íÜVæü$Y ™èþË-Ðèþ…^èþ$-Mø-Ìôý§é? ÐéÅMæü-Ææÿ-
sìýt¯èþ çÜ…ÝëP-Ææÿ-çœ-ÌêË$. EMæü$P çÜ…MæüËμ… JMæü-ÐðþOç³#, ç³íÜ-™èþ-¯èþç³# AÐèþ*-Äæý$-Mæü™èþÓ… Ðèþ#-Ë$, -Ðèþ$$-íÜÏ…Ë$ çÜÐèþ*-¯èþ…V> E¯èþ² {´ë…™èþ…. AÆæÿaMæü Mæü$r$…º…ÌZ ç³#sìýt, «§ðþOÆæÿÅ… GÐèþ-ÇMìü ÌôýÐèþ#. M>± ™ðþË$Væü$ ™èþÍÏ CÌê ´ùÍa ^ðþç³μ-yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðèþ$äå ×ýÐèþ$$ ™øMæü Ðèþ$$yæþ-Ðèþ-Ìôý§é? AË…M>-
Ðèþ$Æø-ÐðþO-ç³#& Òâæý$å Æðÿ…yæþ$ Væü$…yðþË Ðèþ$¯èþ$-çÙ$-Ë-°-í³-Ýë¢Ææÿ$! Æ>çœ$-Ðé-^éÇ, çÜ…{ç³-§éÄæý$ Ñ«§óþ-Äæý$…V> ò³Ç-W¯èþ gêÓÌê-Ðèþ$$S ™é¯èþ$ «§æþÇ…_¯èþ ÐðþOçÙ~Ðèþ _ಠº™èþMæüyæþ… MøçÜ… Mìü E¯èþ²¨ "JMæüP {ç³gê MæüÐóþ-'¯é A° ¯é „æüÐèþ*-ç³-×ýÌê! Æ>Ë$ BÑ-ÆðÿO-´ù-Ìôý-§é?'
AÐèþ#¯èþ$ gêÓÌê-Ðèþ$$-S& ÒâæýåÌZ JMæüÆæÿ$. ËÐèþ$*Ë…V> ÐðþMìüP-Ç…ç³#¯èþMæü$ Væü$Ææÿ-Äæý*ÅÆæÿ$. Ðóþ«¨…_…¨ ÐðþOçÙ~-Ðóþ-™èþ-Ææÿ$-ÌñýO¯é, A¯èþÅ- çÜÐèþ*f ¯èþÆæÿM>°² çßý–§æþÄæý$… òœ*íÙ-Ë$Ï-™èþ$-¯èþ²¨. °¯èþ²-V>Mæü "§óþ-Ôèý-Ðèþ$…sôý Ðèþ$sìýt-M>-§øÄŒý$, §óþÔèý-Ðèþ$… AÌêVóü& "º…yðþ-¯èþ$Mæü º…yìþ-Væüsìýt 糧æþ-
MóüÐèþË… Ýëíßý™èþÅ õÜÐèþMæü$ ç³Ç-Ñ$-™èþ-Ððþ$O¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþ-ËMæü$ ™ðþË$-Væü$ÌZ Mö§æþ$Ðèþ Ðèþ$-™èþ-çÜ$¦ÌñýO¯é A™èþ-°ÌZ Ðèþ*{™èþ… Mæü$ËÐèþ$™èþ Ðèþņ-ÆóÿMæü ¿êÐéË$ ÆæÿVæü$-ÌŸP-¯é²Æÿ$$. fÆÿ$$…^éÍ Ððþ$$¯èþ²¯óþ {´ë`¯èþ çßZ§é çÜ…´ë-¨…^èþ$- sôý Ðèþ$¯èþ$-çÙ$-ÌZ-ÄŒý$', "Ðèþ$-¯èþ$-çÙ$-Ë…§æþ$¯èþ àÆæÿ$ º…yæþÏ$ Væüsìýt/ G º…yæþÏ-Ðø-™èþÐèþ#
Ìôý§æþ$. çÜÐèþ*f õÜÐèþMæü$ A…Mìü-™èþ-Ððþ$O¯èþ ÐéÆæÿ$ Mö…§æþ-ÆðÿO¯é E¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, Ar$ ¯éíÜ¢Mæü õßý™èþ$-Ðé§æþ ¿êÐéË ÐðþOç³# §æþ–íÙt Ðèþ$ãå…¨. ¯èþVæü-È-Mæü-Ææÿ×ý ´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² Mæü$¯èþ² ™ðþË$-Væü$-™èþ-ÍÏMìü VæüÆæÿÓ…™ø ±Æ>-f-¯é G…_ ^èþ*yæþVæü Ðèþ$…_ ^ðþyæþz¯èþ$ Æðÿ…yðþ Möyæþ$Mø ¯ðþOgê… çÜÆæÿ$-Mæü-Æøyé/ ¯éiË
Ýëíßý-™éÅ-°Mìü, Cr$ çÜÐèþ*-gê-°Mìü õÜÐèþ-Ë…¨…_¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþÌZÏ gêÓÌê-Ðèþ$$-S¨ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§æþ$ÌZ Mæü$Ìê…™èþÆæÿ, Ðèþ$™é…™èþÆæÿ ÑÐé-àË$ Ðèþ*Ðèþ$*-Ë-Æÿ$$-¯éÆÿ$$. Ðèþ* iљ鰲 Ë$ ç³Í-Mìü¯èþ G…§æþÆø {ç³gê-Mæü-Ðèþ#Ë$, ç³… Mæü$Ë-Ðèþ$$-Ë$ Ðèþ$…_ Äæý$¯èþ²¨ Ðèþ*Ë-Äñý$O™ðþ Ñ$…_-¯èþ-Ðèþ#Æø ¯ðþOgê… çÜÆæÿP-Æø-yé?'& D
A{Væü-ç³…Mìü¢. "¨-Væü…ºÆæÿ MæüÐèþ#-Ë$' Ððþ$$§æþ-sìý (Ðóþ$&1965), Æðÿ…yæþ$ (yìþ-òÜ….1966), Mæü$Ë°Ææÿ*Ã-˯èþ çÜ…çœ*°² ^èþ$Ææÿ$-Mæü$V> ¯èþyìþ-í³çÜ¢* B ÑÐé-àË$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯èþ²- Ðèþ$$…^ðþ™óþ¢ ™èþ$¸ë¯èþ$ yìþ-™èþ$Ë$, Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË$ G…yæþ*ÏÇ ÐéÇ Ðèþ*Ë-¯óþ-¯èþ-Ðèþ#-™é' A¯èþ-Ìôý-§é -Ðèþ$-à-MæüÑ ´ër Ææÿ^èþ-Æÿ$$™èþ {ç³gê-MæüÑ M>yé? ™ðþË$
Ðèþ$*yæþ$ (l¯Œþ 1968) çÜ…ç³#-sê-ËÌZ B BÆæÿ$-Væü$Ææÿ$ MæüÐèþ#Ë ÔðýOÎ-Õ-ÌêμÌZ ÐðþOÑ- Ðéâæý$å G§æþ$-ÆöP¯óþ çÜÐèþ$-çÜÅË ç³Ç-ÚëP-Æ>-°Mìü ¯èþyæþ$…¼W…^éÆæÿ$. "Ðèþ$-°íÙ Ðèþ$°- Ðèþ*r-ËMæü$ G…™èþV> ¯ö^èþ$a-Mæü$…sê-Æø! Væü$Ææÿ-gêyæþ? Væü$™èþÍÏ Ðèþ$$§æþª$-¼yæþzM>yé? A…™ðþ…§æþ$Mæü$,
«§æþÅ…™ø ´ër$, ÝëÐèþ$*-íßýMæü °º-§æþ®-™èþÌZ HMæü™èþÓ… Mæü*yé Mæü°-í³-çÜ¢$…¨. D °º- íÙV> Ðèþ$¯èþ$-Væüyæþ ÝëW…^óþ' ç³Ç-íܦ-™èþ$Ë$ ÌôýMæü-´ù-Ðèþr… ÐéÇMø ò³§æþª çÜÐé-Ë- çÜÐèþ$${§æþ… A…™èþ-Mæü¯é² Ðèþ$$QÅ…V> G…§æþ-ǯø {ç³gê Ðèþ$à {ç³Ýë¦-¯èþ…ÌZ ºçßý$-f-¯é-«¨-M>- M>âæýåMæü$ Væügñýj-Mæüsìýt ™ðþË$Væü$ MæüâêÐèþ$ ™èþÍÏMìü
§æþ®™èþ Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ ÌZ¯ðþO E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. çÜÐèþ*-f…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ §øçßý§æþ… ^óþõÜ JMæü Æÿ$$…¨. òßýO§æþ-Æ>-»ê-§æþ$ÌZ ^ðþË-Æóÿ-Væü$™èþ* Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$™èþ çœ$ÆæÿÛ-×ýË$, ¿êÆæÿ-™èþ&^ðþO¯é Ðèþ* CÚëtÆÿ$$ÚëtËò³O MæüÐèþ#-˯èþ$, Ðèþ$àMæüÐèþ#-˯èþ$ Mæü¯èþ² ™ðþË$Væü$ Æ>°² BÑ-çÙP-Ç…^èþ-Ìôý§é? Ðèþ$à-MæüÑ çÜÌê… Mösìýt Ðèþ$sìýt-ÌZ¯óþ ç³Ç-Ðèþ$-âêͲ
™é†ÓMæü ¿êÐèþ-gêË… ÌôýMæü-´ù-Ðèþr… Mört-Ðèþ-_a-¯èrt$ Mæü°-í³-çÜ¢$…¨. ¿êÐèþ#-Mæü™èþ, A¯èþ$- Äæý$$§æþ®…, ¿êÆæÿ-™èþ&´ëMŠü Äæý$$§é®-Ë$& CsêÏ GMæüPyæþ çœ$ÆæÿÛ×ý E…sôý AMæüPyæþ gêÓÌê- {õ³Ðèþ$ Ìôý° çÜÐèþ*f… ™èþÍÏ D Ðèþ*r Ñ…sôý G…™èþ Mæü–…W-´ù- }} "MæüÐèþ$ÃÇ MöÍÒ$, Mæü$Ðèþ$ÃÇ ^èþ{Mæü…/ BÝëÓ-¨…^óþ {ç³gê V>Äæý$-Mæü$yæþ$ Væü§æþªÆŠÿ
¿æý*†, Ýû…§æþÆæÿÅ… Ðèþ…sìý MæüÑ™èþÓ ÑË$-ÐèþË ç³rÏ Mæü*yé †Ææÿ$-Væü$-»êr$ Mæü°-í³- Ðèþ$$S E…yóþ-ÐéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÌoMìüMæü çßý–§æþÄæý$… JMæü "¯ø-Ðèþ*¯ŒþÞ Ìê…yŠþ'. MæüÆæÿ*¹üÅ ™èþ$…§ø G…yæþ*ÏÇ ÐéÆæÿ$ Fíßý…^éÆ>? gêËÇ ç³VæüY…, ÝëÌñýË Ðèþ$VæüY…'... ^èþ§æþ$-Ðèþ- {ç³gêMæüÑ M>yé? MæüçÙt-i-Ðèþ#Ë Mæüyæþ-Væü…yæþϯèþ$
çÜ¢$…¨. "º*-™èþ$', "Mæü$ çÜ…ÝëP-Ææÿ…', "ï܈° Mìü…^è-ç³-Ææÿ-^èþr…' Ðèþ…sìý Ðésìý° çÜÐèþ$* E¯é² çÜ…„æü$-À™èþ {´ë…™é-ÌZÏMìü ^ö^èþ$a-Mæü$-´ù-Äôý$-ÐéÆæÿ$. {ç³f-ËMæü$ Mú°Þ-Í…VŠü Ò$ §æþ$çÙtçÜÐèþ*gê°² †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… ÐóþË Äôý$…yæþÏ ™ðþË$Væü$ ™èþÍÏ JMóü {ç³gê-Mæü- Ìôý§é? Ðèþ$à-MæüÑ }} AÐèþ-™éÆæÿ… ÖÇÛMæü Mæü±²-âæýå¯èþ$ Mæü¯èþ$²Ë Ðèþ$$…§æþ$ Ýë„>-™èþP-
çßýºË…™ø, ÚëMŠü {sîýsŒý-Ððþ$…sŒý MøçÜ… M>Ðé-˯óþ A†V> Ðéyæþ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ° ™ðþÍ-íÜ- C^óþa-ÐéÆæÿ$. Mæü${r-˯èþ$ ÑÐèþ-Ç…^óþ-ÐéÆæÿ$. Ôé…† Äæý*{™èþ-˯èþ$ °ÆæÿÓ-íßý…^óþ-ÐéÆæÿ$. ÑMìü f¯èþÃ-°-_a…§é? ^èþ¨-ÐéÆ>? ^èþ§æþ-Ðèþ…yìþ& Ç…ç³-gôýõÜ Væü§æþªÆŠÿ ´ërË$ {ç³gê MæüÐèþ-¯é-
´ù-™èþ$…¨. Mö…§æþÆæÿ$ D «§øÆæÿ-×ìý° AÆ>-^èþ-Mæü-Ðé-§æþ…V> ¿êÑ…^éÆæÿ$. ÐéÇ ¨Væü…ºÆæÿ, ¨Væü…º-Æ>-¯èþ…™èþÆæÿ çÜ…Ðóþ-§æþ-¯èþMæü$ Ýë„æüÅ… "A-Ðèþ-ÌZ-Mæü-¯èþ' (Ððþ$$-‘-‘- Ò$ Mæüç³r {õ³Ðèþ$Ͳ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… A…™èþ-sìý™ø FÆæÿ$-Mæü$-¯é²Æ>, §æþã-™èþ$Ë "Äæý$-Ðèþ$$° Ðèþ$íßý-çÙç³# ÌZçßý °Mìü Æ>Ðé? CÌê G…§æþÆø {ç³gê-Mæü-Ðèþ#Ë$
¨Væü…ºÆæÿ Ðèþņ-ÆóÿMæü ÑÐèþ$ÆæÿØ ^óþÄæý$-§æþ-Ë-^èþ$-Mæü$¯èþ² GÐèþ-Ç-MðüO¯é JMæü-sìýMìü Æðÿ…yæþ$ çÜ…‘-‘) MæüÑ™èþ. "Ðèþ*-Ææÿ×ýçßZÐèþ$ç³# M>…„æüË Ò$ ÔéÈÆæÿMæü Ðé…bèþͲ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Äæý$$Væü-Mæü-Ææÿ¢-ÌñýO¯èþ "Væü$Ææÿ-gêyæþ, çœ$…rË$ ™ðþË$Væü$ ™èþÍÏMìü E¯é²Ææÿ$. A…§æþ-ÇMìü
M>Ææÿ-×êË$ §öÆæÿ$-Mæü$-™éÆÿ$$. °Úëμ-„ìüMæü A«§æþÅ-Äæý$¯èþ… ^óþÄæý$-§æþ-Ë-^èþ$-Mæü$¯èþ² ÐéÇMìü gêÓË-Ë-ÌZ/ §éÆæÿ$×ý Ææÿ*ç³… §éÍa¯èþ Ò$ _¯èþ² ^èþ*ç³#Ͳ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… }}-Ë-Mæü…sôý ÐóþÐèþ$¯èþ G¯èþ²-§æþ-W-¯èþ-Ðé-yæþ$' Ðèþ$º$¾ ^ér$¯èþ Q×ôý-ÌŒý-Ðèþ$-¯é²Æÿ$$! Ðèþ…§æþ-¯éË$. BÌZ-_…^é-ÍÞ-¨V> çÜ$«§é-
BǦMæü, Æ>f-MîüÄæý$, ÝëÐèþ*-hMæü M>Ææÿ-×êË$ Mæü°-í³-Ýë¢-Æÿ$$. Ñç³ÏÐèþ ¿êÐèþ-gêË… §é¯èþ-Ðèþ™é ^èþÆæÿÅ-Ë-ÌZ/ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_¯èþ "Ðèþ*- A¯é²Ææÿ$. ÐéÇ §æþ–íÙtÌZ °f… M>Ðèþ-^èþ$a- ¯èþÆæÿ-Mæü-ÌZ-Mæüç³# gêW-Ë-Ðèþ$$ÃË$ Mæü-ÆŠÿMìü ѯèþ²ç³….
Ææÿ…Væü… Ò$§æþMæü$ Æ>¯èþ$¯èþ² A¯èþ† ¯èþ-Ðèþ-™èþ-'¯èþ$ Ðèþ$äå ™óþgê-Ë…/ Ðèþ$¯èþ-Ñ$…M> Ðèþ*Mæü$ §óþ¯ðþO²¯é ¯óþÐðþ*? M>± ™ðþË$Væü$ {ç³f-Ë…§æþ-Ç & Ððþ…r-Ðèþ$-Æ>k ¯èþÆæÿ-íÜ…Væü-Æ>-Ðèþ#
ç³NÆæÿÓ-§æþ-ÔèýÌZ ç³#Ææÿ$-sìý-¯ö-ç³šË çÜiÐèþ Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#Ë… M>gê-Ë…' A…sêÆæÿ$.
†ÆæÿçÜPÇ…^óþ õÜÓ^èþe M>ÐéÍ düŒ+<äq
Mìü…§æþ "Æ>-{†' MæüÑ™é çÜ…Mæü-
̯鰲, ¨Væü…ºÆæÿ MæüÑ-™éÓ°²
G…™èþ Mæü–íÙ ^óþíܯé ç³NÇ¢ çœÍ-™éË$ Æ>º-
rt-Ìôý° °Æ>Ôèý ò³O ´ë§éÌZÏ «§æþÓ°-çÜ¢$…¨. Ò$ ¯ðþ™èþ$¢sìý ^óþ™èþ$Ë çÜμÆæÿØÌŸ§æþ$ª Væ ü™é¯èþ Ýëíßý-
™èþÅ…ÌZ V>±,
ÑÐèþ$ ÆæÿØ fVæü-™èþ$¢ÌZ V>±
Mæü$…sôý MæüË… õ³Ææÿϯèþ$, Ðèþ*Ææÿ$ õ³Ææÿϯèþ$
CçÜ*¢ Æ>çÜ¢$…yóþ-ÐéÆæÿ$. A…§æþ$-Mæü$ E§é-
¯èþ$ ÐéÇ Ææÿ^èþ-¯èþË ¯èþ$…yìþ Er…MìüçÜ¢*,
§ö…Væü-õ³ÆæÿÏ$ ò³rt$-Mæü$° Mæü$™è…{™é-°Mìü
´ëËμ-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ç³Ç-×ìý† E¯èþ²,
ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$Ë$ A…X-Mæü-Ç…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*-f…ÌZ° Mæü$âæý$å¯èþ$ ^èþ*íÜ Ñç³-È-™èþ…V> "Ðèþ$-™ø-¯éçæþ 糧æþÃÐèþNÅ… `Ía ™éç³… ËMæü‡×ý ÆóÿQͲ X_¯èþ ^óþ™èþ$ÌZ¢ çßý-Ææÿ×,ý JMæü-糚yæþ$ Ýë„ìü ÐéÅÝëË
^èþÍ… _-´ù-Æÿ$$¯èþ Ðèþ$à BÐóþ-Ôèý…ÌZ, E{§óþ-Mæü…ÌZ Æ>íܯèþ MæüÑ-™èþÓ-Ñ$¨. °Ë$-Ðèþ-±- X™èþÐðþ$O ^ðþË-Æóÿ-Væü$-™èþ$…¨' A…sêÆæÿ$ "º-rt- MæüÐèþ#Ë$, Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË$ {´ëç³…_Mæü gêq¯èþ… E¯èþ² ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$Ë$
Ò$Ææÿ…¨…^óþ ç³NÌŸ§æþ$ª ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ õ³Ææÿ$Mæü$ ™èþÆ>Ó™èþ çÜ…^èþ-˯èþ… çÜ–íÙt…_¯èþ "Ðèþ-§æþ-Ææÿ- òÜO™èþ… Ðèþ$$çÜ$Væü$ õ³ÆæÿÏ™ø Væü$§æþ$ª-Ìê-yæþ$-Mæü$…
Ææÿ$V> E¯èþ², °¯èþ²-sìýMìü D Æøk {糆-°-«¨V> Ðèþ*ǯèþ, ¿æý*ÝëÓÐèþ$Å §øí³yîþ ¯èþVæü²- º-Äæý$-Ë$' (1991) A¯èþ² MæüÑ-™èþÌZ. Ðèþ$Æø Mö™èþ¢-Ðèþ…™ðþ¯èþ (1993) A¯èþ² ™ðþË$- °ÈjÐèþ A¯èþ$º…«§éË™ø »Z-™èþ$' ÐéÅÝëË$. Cç³μ-sìýMîü ç³ç³NμÇ
çÜ-™èþÅ…V> A¯èþ$-¿æý-Ðèþ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ, ò³rt$-ºyìþ¯èþ$…_ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$-Mæü$…r$¯èþ² Væü$&EÆæÿª*, EÆæÿ*ª&™ðþË$Væü$ MæüÑ™é çÜ…Mæü-Ë-¯é-°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*rÌZ "Mæü$-™èþ$-»Œý- Ò$Ææÿ…¨…^óþ iÑ™éÌŸ§æþ$ª º§æþ$Ë$ MæüË… õ³Ææÿ$ ÌôýMæü Ðèþ*Ææÿ$-õ³Ææÿ$ r$-¯é²Ææÿ$. C¨ Q…yìþ…^é-ÍÞ¯èþ ÑçÙ
§æþ$Ææÿª-ÔèýÌZ Ðèþ_a¯èþ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÑ™èþÓ… ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓ-íßý…_…¨. Úë-ïßýË$, BçÜ-¸ëj-ïßýË$ Æ>^èþ-ÇMæü… Ðèþ$™èþ¢$ÌZ GMæüPyæþ ^ðyæþ$^óþÔéÆø D ™èþÆ>-°Mìü Eç³-Äñý*-WõÜ¢ ^éÌê AÆæÿ¦-Ðèþ…™èþ…V>, Jí³μ- Æ>Ðèþ*-^é-Ææÿ$ÅË$ ѯé B ÐéÅçÜ-Mæü-Ææÿ¢Ë Äæý$…. ÐèþÅMìü¢-Væü™èþ °…§æþ-Ë™ø º$Ææÿ§æþ fË$Ï-
¨Væü…ºÆæÿ MæüÐèþ#Ë ™öÍ çÜ…Mæü-Ë-¯èþ…ÌZ "gñýO ¨Væü…º-Ææÿ/ gñýO gñýO ¨Væü…º-Ææÿ/ ¯óþ¯óþ Ðèþ$™èþ-Mæü-ÌZÏ-ÌêË$ ÐéÆæÿ-çÜ-™èþÓ… V> Ñ$W-ÌêÆÿ$$. ^éÇ-{™èþMæü ™èþí³μ-§éË$ ÝëÐèþ*- ÐéÅ´ëÆæÿ VæüÆ>ÂÌZÏ…_ §æþ…V> E…yóþ¨. A¨ Mæü*yé Ýë…íœ$Mæü, Ý÷…™èþ-¯é-Ðèþ*Ë$ A…™èþ$-º-rtÐèþ#. G…§æþ$- Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ$ÆæÿØÆæÿ…Væü… Ðóþ¨Mæü M>§æþ$.
ò³OVæü…º-Ææÿ' A…r* Ðéâæýå Ðèþ*Ça…VŠü Ýë…VŠü-ÌêV> {´ëÆæÿ…¿æý-Ðèþ$-Äôý$ŧóþ gêÓÌê- ¯èþ$ÅͲ ^óþÄæý$° ¯óþÆ>-ËMæü$ ¯ðþsìýt {糡-M>Ææÿ… ¡Ææÿ$a-Mæü$-¯é²-Æÿ$$' A…sêÆæÿ$, JMæü ç³#sìýt¯èþ ´ë´ë™èþ$ÃÌêÆ> Ðèþ$™èþ ÑË$-ÐèþË$ ç³™èþ-¯èþ-Ððþ$O- Ðèþ$…_ ^ðþyæþzͲ »ôýÈk
Ðèþ$$S ™öÍ-Mæü-Ñ™èþ "çÜ*-ÆæÿÅ Ý벯èþ…'. D Ððþ$$§æþsìý MæüÑ-™èþ-ÌZ¯óþ ÐéÇ ™èþ§æþ-¯èþ…™èþÆæÿ òßýO§æþ-Æ>-»ê-©V>. çÜ…çÜP-−–™èþ ´ë…yìþ™èþÅ… Ðèþ$*Ë…V> çÜÐèþ*-ÝëË$ Væü$í³μ…^èþr… ¯èþ-ç³#yæþ$, A«¨-M>-Ææÿ…ÌZ kÕVæ≤‘·´$eTs¡Ù˝À ÐóþçÜ¢*, {ç³Ôèý…çÜ-ËMæü*
MæüÑ™é ÐéÅçÜ…Væü…ÌZ° {糫§é¯èþ Ë„æü-×êË$ Mö°² Mæü°-í³-Ýë¢Æÿ$$. ÐésìýÌZÏ Ææÿ*´ë- §éÓÆ> 糧æþ-Væü$…眯èþ (Æðÿ-sZ-Ç-MŠü) ÔðýOÍ° Ý뫨…^óþ Äæý$™èþ²… gêÓÌê-Ðèþ$$S MæüÑ- ÐéÅ´ëÆæÿ ^èþ{M>ÌZ¢ E¯èþ²-Ðé-âæý$å, Vöç³μ-Ðéâæý$å §æþ*çÙ-×ý-ËMæü* ¨Væü-Mæü$…yé
AÑ-±†, A{Mæü-Ðèþ*-ËMæü$ ÑÔóýÏ-íÙçÜ¢* ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$Ë$
°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ©Ææÿƒ MæüÑ™é Ææÿ^èþ¯èþ, çÜ…ÝëP-Æ>-°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ òßýO§æþ-Æ>-
»ê© ÌoMìüMæü ™èþ™èþÓ…, ÔðýOÍMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çÜP-−–™èþ çÜÐèþ*çÜ çœ$r¯èþ, çÜ…{ç³-
™èþÓ…ÌZ Mæü°-í³-çÜ¢$…¨. çÜ…{ç³-§éÄæý$ Ðèþņ-ÆóÿMæü {糡-MæüË$ AMæüP-yæþ-MæüPyæþ Mæü°-í³-Ýë¢- ç³Ææÿ$Vðü™óþ¢ Äæý$…{™éÌêÏÆ>
Æÿ$$. "§æþ$-ÔéØ-çÜ-¯èþ$×ñý•~ ò³O ÐèþË$-Ðèþ¯èþ$ IÆ>-çÜ/ °…yæþ$ MöË$-Ðèþ#ÌZ ÐöË$-Ðé-Ë-¯èþ$…¨' ´ëËμ-yìþ-¯èþ-ç³#yæþ$, {ç³fË$ <=+>∑ù|s¡¢‘√ $düßs¡ß¢!
§éÆæÿ$-×êË$ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯é² °Ðèþ$ÃMæü$ Mæü…sôý AÑ çÜ…çœ$… ™éË*Mæü$ ™èþ糚Ë
Ææÿ^èþ-¯èþË Ðóþ$Í-Ðèþ$-™éÓ-°Mìü
´ër$-ç³-yéÍ. Æ>»ZÄôý$ çÜ–f-¯èþ-ËMæü$
§éÄæý$ {糡-MæüË Ñ°-Ðèþ$Äæý$… Ðèþ…sìýÑ {糫§é-¯èþ-Ððþ$O-¯èþÑ. A¯èþ²-糚yæþ$ "A-×ýÓ-çßý…M>-Ææÿ…™ø M>Ðèþ-Ææÿ-Ððþ$MìüP¯èþ A{Væü-Æ>-gêÅ-°-Mìü' IÆ>-çÜÌZ Ò$ Æ>† çßý–§æþÄæý*Ͳ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… ò³O GMæü$P-ò³-sìýt¯èþ °Õ™èþ »ê×ê-ÝëˆË$.
gêÓÌê-Ðèþ$$S iÐèþË„æü-×ý-Ððþ$O¯èþ ÐèþMæü¢-−–™èþÓ… MæüÑ-™èþÓ…ÌZMìü Mæü*yé {ç³Ðóþ-Õ…^èþ- ™èþW¯èþ ÔéíÜ¢ ^óþÄæý*-Ë-¯èþ²¨ MæüÑ ¿êÐèþ…. A…§æþ$-MøçÜ… Æ>Ðèþ$-ÝëÓÑ$ ò³Ç-Äæý*ÆŠÿ Ò$ GyéÇ Ðèþ$¯èþçÜ$Ͳ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… ±Æðÿ†¢ E¯èþ²-糚yæþ$, §óþÔèý-¿æýMìü¢ õ³Ææÿ$™ø E™èþ¢-Ðèþ$Ððþ$O¯èþ M>ÐèþÅ °Æ>Ã×ý Ðèþ*Æ>Y-˯èþ$
§óþçßý ¿æýMìü¢ {ç³Ðèþ-Ç¢…_-¯èþ-ç³#yæþ$, çÜ…çÜP-Ææÿ¢-Ë- AÌê…sìý ¿êÐèþ-ÐèþÅ-Mîü¢-Mæü-Ææÿ-×ý-MðüO™óþ MæüË… çÜ*_…^éÍ. Ðèþ$…_MæüÑ-™éÓ°² Æ>çÜ¢$¯èþ²
yæþ…™ø ÐéÇ MæüÑ-™èþË °yìþÑ »êV> ò³Ç-W…¨. "çÜ*ÆæÿÅ Ý벯èþ…' 120 ´ë§éË$ çÜ…ÝëP-Ææÿ…™ø ™é¯èþ$ §æþ$ÔéØ-çÜ-¯èþ$-yæþ-Äæý*ÅÆæÿ$. Ò$ ´ëÔèýÑMæü ç³#ͧéyæþ$Ͳ †ÆæÿçÜPÇçÜ$¢¯é²… õ³ÆæÿÏ$, Ðèþ*Ææÿ$ õ³ÆæÿÏ ÐéyæþMæü… ò³O B„óü-ç³×ý
Ñ$…_¯èþ MæüÑ™èþ M>V>, _ÐèþÇ çÜ…Mæü-Ë-¯èþ…ÌZ "K-rÑ$ †Ææÿ$-Væü$-»ê-r$' ©°Mìü ¨Væü…ºÆæÿ MæüÑ™èþÓ… ^èþÇ-{™èþÌZ ¿êVæü-Ððþ$O-´ù-Æÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ çÜçßý-^èþ-Ææÿ$-Ë™ø †ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðèþ* f¯èþÃçßýMæü$P Ðèþ$…r* ÝëPÐŒþ$-ËMæü$& `Mæüsìý M>ÐŒþ$-ËMæü$ MæüÐèþ#-˯èþ$ Mìü…^èþ-ç³-Ç_ °Ë$-Ðèþ-Ç…^èþ-Mæü*-
™èþË-ç³-yìþ-¯èþ-ç³#yæþ$, CÌê…sìý çÜ…çœ$-ÌZ-´ë- E…yæþ§æþ$. M>± Ýëíßý™èþÅ Ææÿ^èþ-¯èþË Ýë yæþ§æþ$. ÐðþË$-Væü$Ë ¿æýÑ-™èþMðüO ÝëVóü MæüÑ™é
Æðÿsìýt…ç³# MæüÑ™èþ. ^éÌê MæüÑ-™èþÌZÏ ÑçÙ-Äæý*°² ºçßý$ Mø×ê-ËÌZ ÐèþÆæÿ~-¯é-™èþÃ-Mæü…V> MæüÍíÜ ÐéÆæÿ$ ÑÆæÿ-çÜ…ÌZ {糫§é-¯èþ-´ë-{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. Ñç³Ï-Ðèþ-Mæü-ÑV> gñýOË$ iÑ- Æ>°² Ðèþyæþ-Mæüsôýt Ýëíßý™èþÅ ÑÐèþ$-ÆæÿØÌZ
{糧æþ-ÇØ…_¯èþ M>Ææÿ-×ý…V> Mæü*yé ÑçÜ¢-−–™èþÆæÿ*ç³… A°-Ðé-ÆæÿÅ-Ððþ$O…¨. ™èþÐèþ$ «¨M>PÆæÿ ™é°² BàÓ-°…^éÆæÿ$ òÜO§é®…†Mæü Ñ¿ôý-§éËÐèþËÏ ÑÆæÿ-çÜ…¯èþ$…yìþ ÐóþÆðÿO¯é Æ>gêÅ°² †ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðèþ* A«¨M>Ææÿ… ˯èþ$ °Ææÿ-íÜ…_¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü Mæüâê-M>-Ææÿ$-
Ðé§éË MæüÑ™èþÓ…, ÑÑ«§æþ {ç³{Mìü-Äæý$Ë MæüÑ
{çÜÐèþ…†° Mæü$Ñ-Ðèþ$-ÆæÿØË B¯èþ-Mæü-rt-Ë™ø
çÜÓÆ>°² JMæü-sìýMìü Æðÿ…yæþ$-ÝëÆæÿÏ$ ç³#¯èþ-Ææÿ$Mæü¢… ^óþÄæý$-sê-°Mìü ò³§æþª MæüÑ™èþ AÐèþ-çÜ-Ææÿ…V> ÑÐèþ$-ÇØ…^èþ-r…ÌZ Ððþ¯èþ$-Mæü…f- Ðóþ-Äæý$-Ìôý§æþ$. Ýë{Ðèþ*-fÅ-Ðé-§é-°Mìü Ðèþņ-Æóÿ-Mæü…V> MîüË$ »ŸÐèþ$ÃÌñýO¯èþ D §óþÔèýç³# Ë$,- Ýë-íßý-™èþÅ-Ðóþ-™èþ¢Ë$ °gêͲ °Ë-©-õÜ… °Ë$-Ðèþ-Ç…^èþyæþ… ò³§æþªÝëíßý™èþÅMæü${r.
§æþ$Mæü$ ™èþË-ç³-yóþ-ÐéÆæÿ$. Äæý$£óþ-^èþeV> ïÜÓÄæý$- ™èþÓ… ÐðþË$-Ðèþ-yæþ$-™èþ$¯èþ² ¯ésìý ¯èþ$…_ ÑÐèþ$- "ò³Mæü$P ¿æý…Væü$Ë$ ÑÐóþMæü{¿æýçÙt çÜ…´ë-™èþ-
Ðèþ*Ç-¯èþ-rt$…¨. AÆÿ$$™óþ Mö°² MæüÑ-™èþÌZÏ MæüÏ$ç³¢™èþ Ý뫨…^èþ-r…ÌZ ÐðþOçœËÅ… Mört- ÐéÆæÿ$ ÝëW…_¯èþ A„æü-Ææÿ-çÜ-Ðèþ$Ææÿ… ÝëÆæÿ®-Mæü-Ððþ$O…¨. gêÓÌê-Ðèþ$$S Vöç³μ ÐèþMæü¢. ÐóþË- AÐèþ$ÃÌêÏÆ> Mæü¯èþ…yìþ! ÆæÿØ-Mæü$Ë$ §ö…Væü-õ³-ÆæÿÏ™ø A„æü-Ææÿ-§é-yæþ$Ë$
Ðèþ-_a-¯èþ-rt$V> Mæü°-í³-çÜ¢$…¨. "K-rÑ$ †Ææÿ$-Væü$-»ê-r$' çÜ$©Ææÿƒ MæüÑ™èþ AÆÿ$$¯é, Ðèþ$…¨° çÜ…»Z-«¨…_ Eç³-¯èþÅ-íÜ-çÜ*¢¯óþ, ÐèþÅMæü$¢-Ë™ø Ñyìþ-Ñ-yìþV> Ðèþ*sêÏ-yìþ-¯èþ- º$ÌñýÏsŒý {ç³N‹œ, ¯é-Ðèþ$…™ø Mæü$çßý-¯é-Ðé-§æþ$Ë Mæü$sìý-Ë-™éÓ Ðèþ$$-ÌŒý' A¯èþ² ¿æýÆæÿ¢–-çßýÇ çÜ$¿ê-íÙ-™é°²
°², çÜ…Mæü$-_-™èþ-™éÓ°², AÑ-±† ™èþ™éÓ°² ^óþÄæý$yæþ… GMæü$P-ÐðþO…¨. JMæü MæüÑ ç³Ææÿ$Ðèþ# GÆæÿ$-Mæü-gôý-çÜ$-Mæü$° Mæü$ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$Ë$ Mæüâæý$å
Mæü£æþ¯èþ$ B{Ôèý-Æÿ$$…^èþr… ÐèþËÏ ÐèþçÜ¢$ °ÆæÿÓ-çßý×ý Ý뫧æþÅ-Ððþ$O…¨. ÑÀ¯èþ² Ðèþ$™é-ËMæü$ rt$…yóþ Mæüâæý A…§æþ-ÇMîü AË-Ðèþ-yóþ¨ M>§æþ$. AÐèþ#¯èþ$, Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ# A°-ÐéÆæÿÅ… M>°, Äæý*íÜyŠþ {ç³N‹œ ÐèþÅMìü¢-Væü-™èþ…V> ¨Væü-gê-Ææÿayæþ… MøçÜ…, ±Ææÿ-
{´ë†-°«§æþÅ… Ðèþíßý…^óþ-ÐéÇ ^óþ™èþ$ÌZÏ, «§æþ¯èþ-Ðèþ$-§é…«§æþ$Ë çßý Ýë¢ÌZÏ Kyìþ-´ùÄôý$ gêÓÌê-Ðèþ$$S Ðèþ…sìý {ç³fË Ðèþ$°íÙ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… Ðèþ$Ææÿ-×ý-Ððþ$$Mæü Byæþ¼yæþzͲ G…yæþ-Væü-sìýt-¯èþ-rÏ-Æÿ$$™óþ, B¯èþMæü Ñç³-È™èþ ç³Ç- ™ðþÆæÿ$Ýë¢-Ææÿ-° Ðèþ$¯èþÑ.
ÝëÐèþ*-¯èþ$Åyæþ$ †Ææÿ$-Væü$-»ê-r$-§é-Ææÿ$V> Ðèþ*Ææÿ-sê-°²& Væühj Mæü$MæüP «©Ææÿ gê-W-Ë…V> AçÜ…§æþÆæÿÂ…. ×ê-Ðèþ*-ËMæü$ Væü$Ç M>Ðèþ-ËíÜ ÐèþçÜ¢$…§æþ-¯èþ$- çÜ-Ððþ$O¯èþ ÐéM>Å-˯èþ$, õ³Ë-Ðèþ-Ððþ$O¯èþ ´ë§é-Ë & Ððþ$sêt ¯éVóü-ÔèýÓ-Ææÿ-Æ>Ðèþ#
¿æý{§æþ™èþ MøçÜ…
"^ð þÍÑ$' Ýë…çÜP-−–-†Mæü Ýëíßý¡ ç³#Ææÿ-
ÝëP-Æ>-˯èþ$ A…¨-Ýù¢…¨. D
ç³#Ææÿ-ÝëP-Æ>-ËMæü$ 2007&08 Ðèþ$«§æþÅ {ç³^èþ$-
Ýëíßý¡ ç³#Ææÿ-ÝëP-Æ>Ë$ "^ðþÍÑ$ Ýë…çÜP-−–-†Mæü çÜÑ$†, 47&3&6,
Ë*Ææÿ$®-¯èþ-VæüÆŠÿ, Væü$×ý-§æþË, Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ& º™èþ$Mæü$ MøçÜ…
500004' Mæü$ ç³…´ë-Ë°, E™èþ¢Ðèþ$ {Væü…£æþ-Mæü- Mîü^èþMæü$Ͳ
À ¯èþ²-™éÓ°² VúÆæÿ-Ñ…^èþ$-Mæü$…
r*¯óþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$-Ë…§æþÆæÿ*
EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨-Mæü¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$-Mø-
Ðèþ$¯èþÌZ Ðèþ$¯èþ… çÜÐèþ*-ÐóþÔèý… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨. ´ëÌŸY-¯èþ-§æþ-
Ë-_¯èþÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ºÄñý*-yóþsê, Æðÿ…yæþ$
´ë‹Ü-´ùÆæÿ$t òÜOgŒý ¸ùsZË$, ™èþÐèþ$
Ç…_¯èþ ™ðþË$Væü$ Mæü£æþ, MæüÑ-™èþË çÜ…Mæü-Ë-¯éË$, iÑ™èþ ^èþÇ-{™èþË$, 糧æþÅ Ôèý™èþ-M> Ææÿ¢Ë$ AÆÿ$$-§æþ$-Væü$-Ç° G…í³ ^óþíÜ, íœ{º-ÐèþÇ Ððþ$$§æþ-sìý-Ðé-Ææÿ…ÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ Ðóþsêyæþr… MøçÜ…... Ðé-ÍÞ¯èþ AÐèþ-çÜÆæÿ… Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ 2009 f¯èþ- Ýëíßý™èþÅ çÜ–f-¯èþÌZ ™èþÐèþ$Mìü ¯èþ_a, ´ëuæÿ-Mæü$Ë$ Ððþ$_a¯èþ Æðÿ…yæþ$
Ë$, ¯ésìý-MæüË$, ¯ér-M>Ë$, ÐéÅçÜ-çÜ…Mæü-Ë-¯éË$ ç³…ç³-Ðèþ^èþ$a. Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË$ fÇVóü K {ç³™óþÅMæü çÜ¿æýÌZ çÜ™èþP-Ç-Ýë¢Ææÿ± çÜ…çܦ ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³Mæü M>ÆæÿÅ-§æþÇØ í³.G…. & ¯èþÒ¯Œþ ÐèþÇ 10, 11 ™óþ©-ËÌZ ÑÔé-Q-ç³r²… "C…yø AÐðþ$-Ç-Mæü¯Œþ Mösôý-çÙ¯èþ$Ï Mðü.G-¯Œþ. -Ðèþ$-ÎÏ-ÔèýÓÇ, 39&5&11, 11 Ìôý AÐèþ#sŒý
™èþÐèþ$ {Væü…£é-˯èþ$ Æðÿ…yóþíÜ {ç³™èþ$Ë ^ö糚¯èþ f¯èþ-ÐèþÇ 20,2009 ÌZç³# çÜ$…§æþ-Ææÿ-Æ>Ðèþ# ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. (çÜÓí³²Mæü, {ç³×îý™èþËò³O Äæý*íÜyŠþ §éyìþMìü °ÆæÿçܯèþV>) çßZrÌŒý Ðóþ$¯óþ-gŒý-Ððþ$…sŒý C°-íÜt-r*ÅsŒý' Móü…ç³-‹ÜÌZ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{™èþ$Ë Ðèþ$$Ææÿ-ä-¯èþ-VæüÆŠÿ, ÑÔé-Q-ç³-r²…Mæü$ ç³…´ëÍ.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ íœçÙÈ‹Ü ÔéQ C…h±Ç…VŠü Ððþ$$MæüP Ðèþ$$…§é ?' A¯èþ² °¯é§æþ…™ø ¼gñýí³ A«§æþÅ„æü$yæþ$
¯èþ*Å‹Ü) : "Væü$Ææÿ$Mæü$Ë ´ëuæÿÔéËË ¿æýÐèþ¯èþ |üÁ‹ø£\ß yêdüÔyê\ß sêj·÷* Ñ¿êVæü… ÐéÆæÿ$ 糯èþ$Ë$ ªsê»μ u≤≥˝À ø£eT\+ º…yéÆæÿ$ §æþ™é¢ {™óþÄæý$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Ððþ$$MæüP¯èþ$ ¯ésìý
Ðèþ$ÆæÿÙèþ$Ë MøçÜ… íœçÙÈ‹Ü Ñ¿êVæü…ÌZ° çÜ{MæüÐèþ$…V>, ¯é×ýÅ™èþ ç³Ææÿ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : sìýyìþí³ °Ææÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ° ´ëÈt Æ>çÙ‰ M>ÆæÿŧæþÇØ
C…f±Ç…VŠü òÜ„æü¯ŒþMæü$ü 糯èþ$Ë$ Aç³μW… ªdü÷s¡´+μ‘√ Hê≈£î dü+ã+<Ûä+˝Ò<äß: sê»q]‡+Vü≤ Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë$ ^óþç³rtyæþ… G¯Œþ.Ñ.G‹Ü.G‹Ü. {糿êMæüÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆糄æü…ÌZ ôV’≤<äsêu≤<é
A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…yæþ-V> Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþË çœËM>Ë Ðèþ§æþª
^éÐóþ$ ™èþç³μ, çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ýMæü$ M>§æþ$. Ìôý§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$° ѧéÅ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésìý °Ææÿ-çܯèþ ™ðþÍ-í³¯èþ Aç³μ-sìý M>…{Vðü‹Ü {糆- E¯èþ²ç³šyæþ$ Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë™ø MæüÍíÜ 22, &çk˛eTyês¡
ôd +ãsY
+
08
D Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$ËÌZ ¯é×ýÅ™èþ ÌZí³…_…§æþ° Ððþ…r¯óþ 糯èþ$Ë$ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$ ÔéQÌZ ç³°^óþíܯèþ íܼ G‹Ü Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý 糯èþ$Ë$ Ððþ¯èþMæü$P ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ° 糄æü ¯óþ™èþ ÐðþOG‹Ü »êrÌZ ç³Äæý$°…^éË° ¼gñýí³ °Ææÿ~ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésêÆæÿ$. Qgê¯éÌZ yæþº$¾Ë$ ÌôýMæü$¯é² {ç³f
Mæü$¯é²…. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Aѱ† ¿êVø™èþ…ÌZ ¯éMæü$ GÌê…sìý çÜ…º…«§æþ… Ðèþ$…{† çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ Ðèþ$$…§æþ$çÜ$¢ Æÿ$$…^èþ$Mæü$…¨. ÝëVæü$-±sìý {´ëgñý-Mæü$t-Ëò³O {糿æý$™èþÓ ÐðþOQ- ˯èþ$ ¯èþÑ$Ã…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå {´ëgñýMæü$t¯èþ$

5
ÌôýMæü$…yé¯óþ, ¯èþ¯èþ$² CÇMìü…^éË° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³{†MæüË$ ÐéçÜ¢ÐéË$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… çßýÇÛ…^èþ§æþVæüY ÑçÙÄæý$Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$ ÇMìü °Ææÿ-çÜ-¯èþV> D Ðèþ$«§æþÅ ^óþÐðþâæýå Ðèþ§æþª Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐóþíÜ- {´ëÆæÿ…ÀÝë¢Ðèþ$° Ððþ*çÜ-W-çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ °Ææÿ-çÜ-¯èþV> ¼gñý-í³
™ðþË$çÜ$Mæü$° Æ>Äæý*Í' A° Ðèþ$…{† §éÐðþ*§æþÆæÿ Æ>f¯èþÇÞ…çßý A¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ$Ǧ…^éÆæÿ$. ¯èþ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ÕÌê çœËMæü… Ðèþ§æþª "{´ëgñýMæü$t Ðèþ$$…§é? ÕÌê çœËM>Ë Ðèþ§æþª Ððþ$$MæüPË$ ¯ésê-Ë° °Ææÿ~-Æÿ$$…_…¨.

H˚{Ï qß+∫ Á>±eTùde≈£î\


ìs¡e~Ûø£ düyÓTà
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,yìþòÜ…ºÆŠÿ21(Ðóþ$fÆŠÿ
|ü<√qï‘·ß\ $wüj·T+˝À
¯èþ*Å‹Ü) : Ðóþ™èþ¯éË ò³…ç³#, ¯éË$Vø
™èþÆæÿVæü† E§øÅVæü$Ë$V> Væü$Ç¢…ç³#
MøçÜ… ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ {V>Ðèþ$ õÜÐèþ
Mæü$Ë$ (M>ÐèþÍM>Ææÿ$Ï) °ÆæÿÐèþ«¨Mæü çÜÐðþ$Ã
Mæü$ ¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ò³Ææÿ$
Væü$™èþ$¯èþ² °™éÅÐèþçÜÆæÿ «§æþÆæÿËMæü$ A¯èþ$
Væü$×ý…V> {V>Ðèþ$õÜÐèþMæü$ËMæü$ i™éË$
ò³…^èþMæü ´ùÐèþyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ A糚Ë
F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ° {V>Ðèþ$
õÜÐèþMæü$Ë çÜ…çœ$… VúÆæÿÐ髧æþÅ„æü$yæþ$,
Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ ¯èþ{Æ> Æ>çœ$ÐèþÆðÿyìþz
◊|”mdt\≈£î ˇø£ ˙‹... øÏ+~ kÕúsTTøÏ eTs√˙‹.. ÇB b˛©düßXÊK rs¡ß
>∑+<äs¡>√fi¯+ fÐèþ$*Ã&M>ÖÃÆŠÿÌZ B¨-ÐéÆæÿ… BÆŠÿ-G‹Ü ç³#Æ>ÌZ fÇ-W¯èþ G°²-MæüË
Æ>ÅÎÌZ Ðèþ$§æþª-™èþ$-§é-Ææÿ$-Ë-Mæü$ AÀ-Ðé§æþ… ^óþçÜ$¢¯èþ² M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt
A¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ B¨ÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ´ùÎçÜ$ ÔéQÌZ Ðèþ$…¨ yìþG‹Üí³Ë$V> 糧ø¯èþ²™èþ$Ë MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*ÔéÆæÿ$. E¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… 89 Ðèþ$…¨ 1985 Ðèþ »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
糧ø¯èþ²™èþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ Ií³G‹Ü˨ JMæü ¡Ææÿ$, Mìü…¨ Ýë¦Æÿ$$ C…§æþ$ÌZ Mö…§æþÆæÿ$ G‹ÜíÜ, G‹Üsìý, ¼íÜ »êÅMŠüÌêVŠü ´ùçÜ$tË §éÓÆ> C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ ç³§ø¯èþ²™èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯é A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°-Äæý*-V>…«©. Æ>çÙ‰ Ðèþ*i Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† Væü$Ìê… ¯èþ½
»ê§ŠþÌZ° KÌŒýz GÐðþ$ÃÌôýÅ M>ÓÆæÿtÆŠÿÌZ
çÜ…çœ$… Æ>{çÙt A«§æþÅ„æü$yæþ$ §ö…™èþ$Ë A«¨M>Ææÿ$˨ Ðèþ$Æø ¡Ææÿ$V> E…§æþ° BÆøç³×ýË$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. 糧ø¯èþ²† çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ A°² Æóÿ…gŒýËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çœÍ™éË$ ÐðþËÏyìþ…^èþyæþ… Ìôý§æþ° C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï Ðé´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Bg꧊þ, Móü…{§æþ fË-Ðèþ-¯èþ-Ææÿ$Ë Ðèþ$…{†, Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ-„æü$yæþ$
Æ>fÍ…Væü…™ø MæüÍíÜ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ °º…«§æþ¯èþË {ç³M>Ææÿ… Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$ Äæý$… Ðèþ…§æþÐèþ$…¨ C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï ç³§ø¯èþ²™èþ$Ë gê¼™éÌZ E¯é²Ææÿ$. D çÜM>Ë…ÌZ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ ´÷…§æþ° 糄æü…ÌZ 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý òÜOçœ#©ª¯ŒþÝùgŒý Mæü*yé ¸÷sZÌZ E¯é²Ææÿ$.
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {糿æý$ ÌZ {ç³Ððþ*çÙ¯èþ$Ï ´÷…§æþ$™èþ$…yæþV>, Mìü…¨Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë Ðèþ§æþªMæü$ MøÐèþÌZ C…§æþ$ÌZMìü 12 Ðèþ$…¨ HBÆŠÿ C¯ŒþòÜμ MæütÆæÿ$Ï, Gí³G‹Üí³ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ _Mæü$PË$ ™èþÌñý™óþ¢ AÐèþM>ÔéË$ E¯é² Äæý$°
™éÓËMæü$,{ç³fËMæü$ ÐéÆæÿ«§æþ$Ë$V> E¯èþ² Ðèþ^óþa çÜÇMìü °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^èþyæþ…Ìôý§æþ° ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ BÆø ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿμyìþ¯èþ ÑÐé§æþ… MøÆæÿ$t ÐèþÆæÿMæü$ A…r$¯é²Ææÿ$. 1995Ðèþ »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ»ŒýC¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ ç³§ø¯èþ²† 24q ø±oàsY˝À ‘·ß~ $&É‘· b˛*+>¥
{V>Ðèþ$ õÜÐèþMæü$˯èþ$ A°² {糿æý$™éÓË$ í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ií³G‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë$ {糆 ¯éË$Væü$ ¯èþ$…_ BÆæÿ$ Ððþãå…¬¨. C§óþ A§æþ¯èþ$V> ´ùÎçÜ$ E¯èþ² ™é«¨M>Ææÿ$ËMæü$ òÜO™èþ… ç³NÇ¢ M>° 糄æü…ÌZ GG‹ÜIË$, òßýyŠþM>°õÜtº$âæýå 糧ø ¯èþ²™èþ$Ë$
°Ææÿ~„æüÅ… ^óþÔéÄæý$¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$ õÜÐèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Ðèþ$«§æþÅÌZ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ ´÷…§æþ$™èþ$…yæþV>, C¯ŒþòÜμMæütÆŠÿ, C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ…sôý ^èþ$ËMæü¯èþ¿êÐèþ… HÆæÿμyìþ…¨. C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ 15 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯é²Æÿ$$. CÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË fÐèþ$$Ã, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿ AòÜ…½ÏMìü D ¯ðþË24¯èþ fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ²
Mæü$ÌZÏ GMæü$PÐèþ Ôé™èþ… ºyæþ$Væü$, ºË G‹ÜI, òßýyŠþM>°õÜtº$ÌŒý Ðèþ…sìý ÐéÇý ÑçÙÄæý$…ÌZ D °º…«§æþ¯èþË$ ÑÐé§æþ… ¯èþyæþ$Ýù¢…§æþ° 糧ø¯èþ²™èþ$Ë òœOÌŒý E¯èþ² ™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐèþËÏ ´ùÎçÜ$ ÔéQÌZ °º…«§æþ¯èþË {ç³M>Ææÿ… 糧ø¯èþ² ™èþ$Ë$ _ÐèþǧðþO¯èþ HyæþÐèþ Ñyæþ™èþ G°²MæüÌZÏ 393Ðèþ$…¨ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ºÇÌZ °Í^éÆæÿ$.
ïßý¯èþ ÐèþÆ>YË$, GïÜÞ, GïÜt ÐèþÆ>YËMæü$ AÐèþ$Ë$ M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ¯óþ BÆøç³×ýË$ ºË…V> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ*¯óþÔéÆæÿ$. ç³NÇ¢^óþÄæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ñfqí³¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {Ö¯èþVæüÆŠÿ, Ýë…»ê, fÐèþ$$à hÌêÏÌZÏ° 21 °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËÌZ D G°²MæüË$ fÆæÿVæü
^ðþ…¨¯èþ ÐéÆóÿ GMæü$PÐèþV> E¯é²..ÒÇ° 1985Ðèþ »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ$ {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ GMæü$P D {MæüÐèþ$…ÌZ 1995Ðèþ »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 68 Ðèþ$…¨ G‹ÜIË$ Mú¯ðþÞÍ…VŠü §éÓÆ> ç³NÇ¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ¯èþ$¯é²Æÿ$$. ºÇÌZ °Í_¯èþ A¿æýÅÆæÿ$¦ÌZÏ 151Ðèþ$…¨ çÜÓ™èþ…{™èþ$Ë$…yæþV>, A…
´ëÈtË$ Kr$ »êÅ…Mæü$V>¯óþ ^èþ*Ôé Ðèþ Ðèþ$…¨ MæüÍW¯èþ »êÅ^Œþ. D »êÅ^ŒþMæü$ HBÆŠÿ C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï, Æóÿ…gŒý 糧ø¯èþ²™èþ$Ë MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ gê¼™é 糧ø¯èþ²™èþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ¯éÅÄæý$Ý릯é˯èþ$, {sìýº$ůèþÌŒý¯èþ$ §æþ$ÌZ 31Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæý$Ë$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ BÆæÿ$ Ñyæþ™èþË$V>
Æÿ$$ ™èþç³μ çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ ÑÐé§é°² BçÜÆ>V> ^óþçÜ$Mæü$° ´ùÎçÜ$ E¯èþ² ç³NÇ¢ AÆÿ$$™óþ ™èþç³μ G‹ÜIË ç³§ø¯èþ²™èþ$Ë$ fÆæÿVæüÐèþ#. D Æðÿ…yæþ$ B{ÔèýÆÿ$$çÜ$¢¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ 糧ø¯èþ²™èþ$˯èþ$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ç³NÇ¢ fÇW¯èþ G°²MæüÌZÏ D Ñyæþ™èþÌZþ¯óþ A«¨Mæü Ððþ$$™èþ¢…ÌZ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ºÇÌZÐèþ#¯èþ²r$t
^öÆæÿÐèþ ^èþ*ç³Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. CMæü °È„ìü… ™é«¨M>Ææÿ$Ë$ çœ#sŒý»êÌŒý Byæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ¨ {糫§é¯èþ BÆøç³×ý. çÜM> fÆæÿVæü° 糄æü…ÌZ Csîý ÐèþÌôý AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ yìþG‹Üí³ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰ çßZ…ÔéQ Ðèþ$…{† Mú¯ðþÞÍ…VŠü {ç³{MìüÄæý$ §éÓÆ> Æ>çÙ‰ G°²MæüË A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D Ñyæþ™èþÌZ JMæüP fÐèþ$*à ç³ÕaÐèþ$
^èþÌôýMóü 22 ¯èþ$…_ °ÆæÿÐèþ«¨Mæü çÜÐðþ$ÃMæü$ Ë…ÌZ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ MæüÍμ…_¯èþsñý•Ï™óþ JMæü {MæüÐèþ$糧æþ®†ÌZ Mìü…¨ A§æþ¯èþç³# G‹Üí³Ë$V> 糧ø¯èþ²† MæüÍμ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ç³NÇ¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ A™èþÅ«¨Mæ çÜ…QÅÌZ 34Ðèþ$…¨ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ AòÜ…½ÏMìü
ç³N¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ… Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ Mæü*yé 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ fÆæÿVæüyæþ…, Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…sŒý C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏMæü$ yìþG‹Üí³Ë$V> 糧ø¯èþ²† MæüÍμõÜ¢¯óþ Æ>çÙ‰…ÌZ RêäV> C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï, BÆŠÿIË, Æóÿ…gŒý C¯ŒþòÜμMæütÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² ´÷Ææÿ´÷^éa ´ùsîý ^óþçÜ$¢…yæþyæþ… ÑÔóýçÙ….D Ý릯èþ… ¯èþ$…_ Ðèþ*i Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$…Væü™Œþ
^éÆæÿ$. Cç³μsìýMðüO¯é {糿æý$™èþÓ… ™èþW¯èþ ËMæü$ BÝëPÆæÿ… E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ 1990 ™èþÆ>Ó™èþ AÆÿ$$§æþ$ E¯èþ² A§æþ¯èþç³#G‹Üí³ Ýë¦Æÿ$$ ´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢ AÐèþ#™éÆÿ$$. ˯èþ$ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ AÐèþV>çßý¯èþ™ø ç³NÇ¢^óþíÜ ç³§ø¯èþ²™èþ$Ë$ C^óþa…§æþ$Mæü$ Æ>ÐŒþ$ÔèýÆæÿÃ, Ðèþ*i Móü…{§æþ Ææÿ„æü×ýÔéQ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† ^èþÐèþ$¯ŒþÌêÌŒý Væü$´ë¢ ,Ðèþ*i
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ¯èþ{Æ> Æ>çœ$Ð çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Rêä Æ>Ðèþyæþ… ´ùÎçÜ$ ÔéQÌZ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. ©…™ø´ër$ ´ëyóþÆæÿ$, ¿æý{§é^èþË… Ðèþ…sìý Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$tË çßZ…ÔéQ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, ¯óþçÙ¯èþÌŒý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ¯óþ™èþ çœÆæÿ*MŠü Aº$ªÌêÏ E¯é²Ææÿ$. çßý{f™ŒºÌŒý,
èþÆðÿyìþz {糿æý$™éÓ°Mìü çÜ*_…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ÐèþÆæÿMæü$ 1985Ðèþ »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 300 {´ëºËÅ… A«¨Mæü…V> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ yìþG‹Üí³ ´ùçÜ$tË$ RêäV> D {ç³{MìüÄæý$ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ýù¯èþÐéÆŠÿ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË ¯èþ$…_ Aº$ªÌêÏ ºÇÌZ °Í^éÆæÿ$.

Ððþ$$§æþsìý õ³i ™èþÆæÿ$-Ðé-Æÿ$$


B ç³° Ðóþ$Ðèþ$$ ^óþÝë¢-Ðèþ$° AÐðþ$-ÇM> ѧóþ-Ôé…Væü
Ðèþ$…{† Mæü…yø-Ígê ÆðÿO‹Ü ¡{Ðèþ çÜÓÆæÿ…™ø òßý^èþa-
Ç…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ´ëMìü-Ýë¢-
s¡+>± eTTÁ<ä j·TT<ä∆ y˚T|òü÷\ß ¯Œþ¯èþ$ çÜ…§æþ-ÇØ…_¯èþ {糆 ѧóþÖ ¯óþ™èþ C§óþ Ðèþ*r
^ðþº$™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. C…™èþ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯é².. A…™èþ-Æ>j-
¡Äæý$ çÜÐèþ*f… d Möyæþ$-™èþ$¯é².. ´ëMìü-Ý릯Œþ ÐðþOQ-
Ððþ…sê-yæþyæþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. ©…™ø ´ëMìü-Ýë¦- „ìü…^éÆæÿ$. E{Væü-Ðé§æþ Ýë¦Ðèþ-Æ>Ìôý Ë„æüÅ…V> ´ëMìü-Ý릯Œþ ÇÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ Mæü°-í³…^èþ-Ìôý§æþ$. Mö™èþ¢V> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-
A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ðèþ$Æÿ$$¯èþ ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ¯èþçÙt _Ææÿ…iÑ™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ {ç³Äæý$™é²Ë™ø ´ër$, ÐéÇÐèþ$«§æþÅ ´ùsîý GMæü$PÐèþV> ¯Œþ&A¸ëƒ-°-Ý릯Œþ çÜÇ-çßý-§æþ$ªÌZÏ ™éÍ-º¯èþ$Ï, Ý린Mæü WÇ- B{Mæü-Ñ$™Œþ M>ÖÃÆŠÿ, ´ëMìü-Ý릯Œþ ¿æý*¿ê-Væü…ò³O ÑÆæÿ$-^èþ$-Mæü$- Mø-Ðèþyæþ… Ar$…_, Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$Ë A¯èþ…™èþÆæÿ…
°ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. °gê°Mìü, ¯èþ$…_ ¯óþ™èþË ^óþÇMæüË ÑçÙÄæý$…ÌZ Æ>«§é çÜ*_… E…r$…§æ ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. 1989ÌZ M>…{Vðü‹Ü f¯èþ ™ðþVæü-˯èþ$ G§æþ$-ÆöP…r$¯èþ² çÜÇ-çßý§æþ$ª ¿æý{§æþ™é ç³-yóþ…§æþ$Mæü$ gñýsŒý òœOrÆæÿ$Ï B§óþ-ÔéË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ A§æþ$-ç³#-ÌZMìü ¡çÜ$-Mö¯èþ² ËçÙPÆóÿ ™øÆÿ$$»ê,
Mö¨ªÆøkË {Mìü™èþ… M>ç³# ¯óþ™èþË$ Mö…§æþÆæÿ$ AË$Ï _¯èþ Ðéǯóþ ^óþÆæÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. JMæüÐðþOç³# M>… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyé°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ §æþâê-˯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ çÜÇ-çßý-§æþ$ª-ËMæü$ ™èþÆæÿ-Í-…_-¯èþr$t ^èþ*çÜ$¢-¯é²-Äæý$° AÐðþ$-Ç-M>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐóþVæü$ çÜ…çܦ gÐèþ*™Œþ&E§Šþ&§æþÐé E{Væü-Ðé-§æþ$-˯èþ$ Ñyæþ-™èþË ÐéÈV>
AÆæÿÑ…§Šþ, BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþÄæý$$yìþ™ø ^èþÆæÿaË$ fÇí³¯èþ {Vðü‹ÜÌZ E…r*¯óþ, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ï³BÈμ° ºÌZõ³™èþ… M>ç³#Ë$ Aç³μsìý¯èþ$…` A§óþ ´ëÈt° A…sìýò³r$tMæü$° Aç³μsZÏ ç³Ë$ Mæü£æþ-¯éË$ Ñ°-í³…^éÆÿ$$. ¿êÆæÿ™Œþ JMæüsìý Cç³μ-sìýMóü ÐðþËÏ-yìþ…_…¨. E{Væü-Ðé§æþ…ò³O ´ëMŠüÑ Ñyæþ$-§æþË ^óþçÜ*¢ ÐèþÝù¢…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþÌZ
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÈtò³O M>ç³# Ðèþ$${§æþç³yæþr… ™èþÐèþ$Mæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Æ>«§é Mæü–íÙ ^óþíܯèþ Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ° E¯é²Ææÿ$. M>ç³# ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ _Ææÿ…iÑ ´ëÈt A…¨…_¯èþ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë gê¼-™é¯èþ$ †Ææÿ-çÜP-Ç…_¯èþ Ððþ$$çÜÍ Mæü±²-âôýÏ-¯èþ-¯óþ ÑçÙÄæý$… Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþÌZ {ç³™èþÅ„æü {ç³Ðóþ$Äæý$… E¯èþ²r$t ¿êÑ-çÜ$¢¯èþ² fÐèþ*-
CçÙt… Ìôý§æþ°, Ñ$Wͯèþ Mæü$Ìê˯óþ GMæü$PÐèþ ï³BÈμ ¯óþ™èþË$ A…XMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ Ýë¦í³…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ C…M> ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ, ™égêV> Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþ °…¨- ç³r$t-º-yìþ¯èþ MæüçÜ»Œý gê¡-Äæý$™èþ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ B §óþÔèý ™Œþ&E§Šþ&§æþÐéò³O IMæüÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† Ñ«¨…_¯èþ °õÙ-
{´ù™èþÞíßýÝë¢Ðèþ$° °çÙPÆæÿÛV> ^ðþí³μ¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. Ðóþ$Äæý$ÆŠÿV> ™èþ¯èþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ææÿ™èþ² M>ç³#Ë ¯èþ$…_ ÐèþËçÜË$ Ððþ$$§æþË$M>Ìôý§æþ$. ´ëÈt ™èþ$yæþ$ MæüçÜ»Œý gê¡Äæý$™èþ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ÆóÿW¯èþ ÑÐé§æþ… ´ëË-Mæü$Ë {ç³Mæü-r-¯èþË™ø Ææÿ$k-ÐðþO…¨. B §óþÔé-«§æþÅ- «§é°² Mæü*V> VæüsìýtV> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$-Ìôý§æþ$. ´ëMìü-Ý뢯Œþ
DÌZV> M>ç³#˯èþ$ §æþÇ^óþÆæÿ$aMæü$¯óþ M>…{Vðü‹Ü ç³£æþMæü ¼…§æþ$¯èþ$ VðüÍí³…^èþ$Mæü$¯óþÐèþÆæÿMæü* Ðóþ_^èþ*íܯèþ M>ç³#˯èþ$ §æþ*Ææÿ…V> E…^èþ$™ø…§æþ°, M>ç³# ¯óþ™èþË$ çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> Mæü*yé çÜÇ-çßý-§æþ$ªË Ðèþ§æþª ´ëMŠü õܯèþË „æü$yæþ$ AíÜ‹œ AÎ fÆ>ªÈÑ þ ç³_a Aº-§é®-˯óþ ÑçÙ- Væü*Éæþ-^éÆæÿ çÜ…çܦ IG-‹Ü-Iò³O Gyé-ò³yé E{Væü-Ðé§æþ
Ææÿ^èþ¯èþ Væü$Ç…_ "çÜ*ÆæÿÅ'ÌZ ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯èþ… Æ>«§é, BÐðþ$ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿV> G…í³MæüÐèþyæþ…™ø ï³BÈμÌZ Æ>Mæü´ùÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü M>ç³# ÐèþÆ>YË$ Væü™èþÅ…™èþÆæÿ… ÌôýMæü çÜ…^éÆæÿ… Væü×ý-±-Äæý$…V> ò³Ç-W¯èþr$t ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢- Äæý$…þ Ðèþ$Æø ¯óþ™èþ ¯èþÐégŒý çÙÈ‹œ ºrt-º-Äæý$Ë$ BÆø-ç³-×ýË$ ÐèþçÜ$¢¯é², B çÜ…çܦò³O §æþÆ>Å-ç³#¢Mæü$ M>±,
ÐðþË$Ðèþyæþr…™ø Æ>»ZÄôý$ {ç³Ðèþ*§é°² {Væüíßý…_¯èþ ^óþǯèþr$Ï ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. Mæü$ÌêÀÐèþ*¯èþ…™ø ™èþÐèþ$Móü KsôýÝë¢Ææÿ¯èþ² Ñ$†Ò$ǯèþ ¯é²-Æÿ$$. Äæý$$§é®-°Mìü ¿êÆæÿ™Œþ íܧæþ®-ç³-yìþ™óþ A…§æþ$Mæü$ ^óþÄæý$yæþ… ÑÔóý-çÙ…. B ™èþÆæÿ$-Ðé-™óþ ¿êÆæÿ™Œþ AçÜ-çßý¯èþ… ^èþÆæÿÅ-ËMæü$ B§óþ-Õ…_…¨ Ìôý§æþ$. D çÜ…çܦMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…, Äæý$$§æþ® {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ™èþ¯èþ ÑfÄæý$Ðéyæþ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿV> G°²MæüÆÿ$$¯èþ Ææÿ™èþ²¼…§æþ$ ÑÔéÓçÜ… ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ E…§æþ¯èþ² {ç³^éÆæÿ… ™éÐèþ$$ Mæü*yé íܧæþ®…V>¯óþ E¯é²-Ðèþ$° B §óþÔèý Ææÿ„æü×ý ™éÆæÿ-Ýë¦-Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$-Mæü$…¨. "C_a¯èþ Ðèþ*r¯èþ$ H §óþÔèý- Ðèþ*i A«¨-糆 çßýÒ$-§Šþ-Væü$-ÌŒýò³O Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþMìü
«§øÆæÿ×ìý Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ï³BÈμ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ MîüËMæü´ë{™èþ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÆæÿMæü* ^óþÆæÿyæþ…™ø B ÐèþÆ>YË$ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ A«¨-M>-Ææÿ ÐèþÆ>YË$ B¨-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ Ððþ$O¯é °Ë$-ç³#-Mø-Mæü-´ù™óþ HÑ$ ^óþÄæý*Í. §óþÔé°², çÜ…º…«¨…_ BÆø-ç³-×ýË$ Ðèþ_a¯é ¡çÜ$-Mö¯èþ² ^èþÆæÿÅ-
Ððþ$$çßýÐèþ*sê°Mìü ™ðþÆæÿ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ºyóþ »êº*Æ>Ðèþ# Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ M>Ðèþyæþ… B{Væüçßý… ^ðþ…¨¯èþ çœÍ™èþ…V> ÐèþËçÜË$ ™óþÍa ^ðþ´ëμÆÿ$$. Cç³μ-sìý-§éM> E{Væü-Ðé-§æþ…ò³O ´ëMìü- {ç³f-˯èþ$ E{Væü-Ðé§æþ… ¯èþ$…_ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ E¯èþ² ÌôýÒ ÌôýÐèþ#. ò³OV>, ¿êÆæÿ™Œþ çÜÆðÿO¯èþ Ýë„>üÅË$, B«§é-
™égêV>, Ðèþ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~¯èþ$ ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$a ÑÔóýçÙ…. Ææÿ…V> ÐèþÆæÿ¦…† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> D¯ðþË 26¯èþ °Í_´ùÄæý*Æÿ$$. ©°™ø MæüËÐèþÆæÿç³yìþ¯èþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ý뢯Œþ VøÐèþ$$Q ÐéÅ{çœ$ ÐðþOQ-Ç° {ç³ç³…^èþ… G§æþ$r A°² ^èþÆæÿÅ-˯èþ$ ç³Ç-Ö-Í-çÜ$¢-¯é²…' A° ѧóþ-Ôé…Væü Æ>Ë$ ^èþ*í³…^èþ-Ìôý-§æþ¯óþ ¯ðþç³…™ø AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ E{Væü-
MøÐèþyæþ…™ø M>ç³# ÐèþÆæÿY…ò³O Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* E¯èþ² ™èþ¯èþ MøÝë¢ÌZ çßýyéÑyìþ ^óþíÜ, M>ç³#ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ÐéçÜ¢ÑMæü {ç³ç³…^èþ…ÌZMìü Ðèþ_a, M>ç³#Ë$ Æ>Mæü´ù™óþ ºrt-º-Äæý$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ §ú™èþÅ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ {ç³Äæý$- Ðèþ$…{† {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj ç³Æø-„æü…V> ´ëMìü-Ýë¢-¯Œþ¯èþ$ Ðé-§æþ$-˯èþ$ Ñyæþ$-§æþË ^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨.
Ððþ$$çßýÐèþ*sê°Mìü ï³BÈμ ™ðþÆæÿ¨…_¯èþsôýÏ Mæü°í³ §æþVæüYÆæÿÐèþ#§éÐèþ$° ¿êÑ…_¯èþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt°, ï³BÈμ MæüçÙtÐèþ$° {Væüíßý…_…¨. ©°™ø Æ>«§é¯èþ$ ´ëÈtÌZMìü †²…_-¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ.. CMæü ´÷Ææÿ$-Væü$-§óþÔèý… Mæüç³r ¯ésM>- ¡{Ðèþ…V> òßý^èþa-Ç…^éÆæÿ$. B¨-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ fÇ-W¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë gê¼-™éÌZ° §éÐèþN§Šþ C{ºïßý…,
Ýù¢…¨. M>ç³# {ç³Ðèþ$$Q$˯èþ$ ^óþÆæÿ$aMæü$…sôý GMæüPyæþ G™èþ$¢Væüyæþ Fíßý…^èþ° §ðþº¾Mösìýt Mösìýt¯èþrÏÆÿ$$…¨. BàÓ°…_…¨. M>ç³# Ðèþ$${§æþ ç³yìþ™óþ, Ñ$Wͯèþ °Mìü ™ðþÆæÿ ¨…^óþ çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ²… AÆÿ$$-¯èþr$t ¿êÑ- K M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*, "´ë-Mì-Ý뢯Œþ Ðèþ$çÜ*§Šþ Agê-ÆŠÿ-, C™èþÆæÿ Ðèþ$$QÅ E{Væü-Ðé-§æþ$-Ë-¯èþ$ IG-
™èþÐèþ$ò³O Mæü$Ë… Ðèþ$${§æþ ç³yæþ$™èþ$…§ø¯èþ…r* f…Mìü¯èþ CMæü M>ç³#&MæüÐèþ$à ´ùÆæÿ$? Mæü$ÌêË$ Æ>Ðèþ¯èþ² ¿æýÄæý$…™ø Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* B çÜ$¢-¯èþ²r$t.. ™égê çܯé²-àË$ çÜ*_-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ™èþ¯èþ Ðèþ*rMæü$ Mæür$t-ºyìþ E…yé-Í-' A…r* «§æþÆ>Ã- ‹ÜI Cç³μ-sìýMóü §óþÔèý… §ésìý…^óþ-íÜ…§æþ¯óþ A¯èþ$-Ðèþ*-¯éË$
´ëÈt CMæü B Ðèþ$${§æþ ç³yìþ¯é ¯èþçÙt… Ìôý§æþ¯èþ² Ððþ$$…yìþ« Ææÿ…V> Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Æ>«§é ^óþÇMæü™ø MøÝë¢ÌZ ÐèþÆ>Y°² §æþ*Ææÿ…V> E…_¯èþ ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…, A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> Äæý$$í³G {糿æý$™èþÓ… òÜO¯éÅ-°Mìü {Væüçßý… ™èþç³μ-§æþ° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$¯ø-¿ê- ÐèþÅMæü¢… AÐèþ#-™èþ$-¯é²Æÿ$$. CÌê Ðèþ…§æþ ™èþ糚Ë* ç³NÇ¢
§ðþOÆæÿÅ…™ø¯óþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ™égê Mæü$ËçÜÒ$MæüÆæÿ×ýË$ JMæüPÝëÇV> Ðèþ*Æóÿ ç³Çíܦ† C…M> A§óþ ÐðþOQÇ Mö¯èþÝëWõÜ¢ AçÜË$Móü {ç³Ðèþ*§æþ… ¯éË$Væü$ ¯ðþËË ´ër$ òÜË-Ðèþ#-˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ…¨. Ðé°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mö¯èþ² AÐðþ$-ÇM>, {¼r¯Œþ " ¿êÆæÿ™Œþ ^óþçÜ$-Mæü$…r* ´ù™èþ$…¨. C…M> Eõ³-„ìüõÜ¢.. A¨
ç³Ç×êÐèþ*Ë$ çÜμçÙt… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. MøÝë¢ÌZ HÆæÿμyìþ…¨. Væü$…r*Ææÿ$, Mæü–Úë~, ™èþ*Ææÿ$μ, ç³ÕaÐèþ$ ÐèþçÜ$¢…§æþ° ¿êÑ…_…¨. M>…{Vðü‹Ü Æðÿyìþz´ëÈt, sìýyìþí³ A°² Ñ«§éË çÜÆæÿÓ-çÜ-¯èþ²-§æþ®…V> E…yé-Ë° {†Ñ«§æþ §æþâê- çÜçßý-¯é°² ç³È-„ìü…^ö§æþ$ª. E{Væü-Ðé-§æþ Ðèþ$*ÌêË$ ´ëMìü- ¿êÆæÿ™Œþ Ôé…†-{í³-Äæý$-™èþÓ…Ìê M>Mæü ^óþ™èþ-M>-°-™èþ-¯èþ…Ìê
Cç³μsìýMîü M>ç³#ËÌZ G…™ø õ³Ææÿ$¯èþ² ¨Ðèþ…Væü™èþ Vø§éÐèþÇ hÌêÏÌZÏ° M>ç³#Ë…™é JMóü Vöyæþ$Væü$ MæüÐèþ$à ´ëÈtV> Ðèþ$${§æþç³yìþ¯èþç³μsìýMîü, Ñ$Wͯèþ Mæü$ÌêË ËMæü$ çÜμçÙt-Ððþ$O¯èþ B§óþ-ÔéË$ A…¨-¯èþr$t çÜÐèþ*-^éÆæÿ…. Ýë¢-¯Œþ-ÌZ¯óþ E¯é²Æÿ$$. E{Væü-Ðé-§æþ$-ËMæü$ ´ëMŠü Væüyæþz¯èþ$ AÐèþ-™èþ-Í-糄æü… ¿êÑ…^óþ ÒË$…¨. D ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ
Ðèþ…VæüÒsìý Ððþ*çßý¯èþÆæÿ…V> ™èþ¯èþÄæý$$yìþ Æ>Mæü, ™èþÐèþ$ Mìü…§æþMæü$ Ðèþ^óþa AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° Æ>fMîüÄæý$ ÐéÇMîü {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯èþ² Ñ«§æþ…V>¯óþ, ™èþÐèþ$ ´ëÈt DÐóþ$-ÆæÿMæü$ Væü™èþ Ôèý°-ÐéÆæÿ… Æ>{† {糫§é-¯èþ-Ðèþ$…{† M>ÆæÿÅ-Móü-{™èþ… M>Mæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mø…yìþ' A° B ¿êÆæÿ™Œþ JMæü-ÐðþOç³# §ú™èþÅ Äæý$™é²-˯èþ$ ÝëW-çÜ*¢¯óþ..
´ëÈtMìü fÐèþiÐéÍçÜ$¢…§æþ° ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ç³ÇÖËMæü$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, A§óþ Mæü*yé A§óþ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ…^éË° B ´ëÈt Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ íÜ…VŠü Móü…{§æþ ѧóþ-Ôé…Væü, Ææÿ„æü×ý, çßZ… §óþÔèý ´ëË-Mæü$-Ëò³O Væüsìýt J†¢yìþ ¡çÜ$-Mö° Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðèþ$Æø-ÐðþOç³# Äæý$$§é®-°Mìü íܧæþ®-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² Ðé™é-Ðèþ-Ææÿ×ý…
¿êÑÝù¢…¨. °gê°Mìü, Æ>«§é ^éÌêM>Ë… ¯èþ$…_ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ M>ç³#&MæüÐèþ$à Mæü$ÌêÌZÏ HMîüMæüÆæÿ×ý °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. Ðèþ$…{™èþ$-Ë™ø çÜÐèþ*-Ðóþ-ÔèýÐðþ$O ™égê ç³Ç-íܦ-†° çÜÒ$- E{Væü-Ðé-§æþ$-˯èþ$ A×ý-^èþyæþ… ^óþ™èþ-M>-Mæü-´ù™óþ ^ðþç³μ…yìþ, Mæü°-í³-Ýù¢…¨.
ç³Çíܦ† HÆæÿμyìþ…¨. Væü™èþ…ÌZ {糿æý$ ™èþÓ…, òÜËÐèþ#ò³O ç³…í³…^éË°, Ðèþ$…{™èþ$˯èþ$ çÜ…QÅ ™èþMæü$PÐèþ E¯é² Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… ™èþÆæÿ-çœ#-¯èþ A…§æþÇMæü¯é² Ðóþ$Ðóþ$
ÐðþOG‹Ü, ´ëÈtò³O... {糆糄>Ë$& ç³{†MæüË$ ºÆæÿ¢Ææÿ‹œ ^óþÄæý*Ë…r* yìþÐèþ*…yŠþ {°ÄsYmdt ndüeTà‹ GMæü$PÐèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²…. M>ÐéË…sôý ÇM>Ææÿ$zË$ ^èþ*çÜ$Mø…yìþ.
^óþíܯèþ BÆøç³×ý˯èþ$ A™èþ$Å ™éÞçßý…™ø
Q…yìþ…_¯èþ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$, Ðèþ$…{™èþ$Ë$
C糚yæþ$ çÜ*Ææÿůé Æ>Äæý$×ý ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ
Ðèþ*{™èþ… Ðèþ˜¯èþ…V> E…yæþr…, A«¨M>Ææÿ´ëÈt cÕø˘ ^óþÔéÆæÿ$. D¯ðþË 26¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…À…
^èþ¯èþ$¯èþ² f¯èþ^ðþO™èþ¯èþÅ Äæý*{™èþÌZÏ sîýyîþ-ï³-Mìü
sêJHêe÷..
D A…ÔèýÐóþ$ {糫§é¯èþ… M>¯èþ$…¨. ¸ëÅMŠüÞÌZ Æ>i¯éÐèþ* ÌôýQ ç³…í³¯èþr$t
@+ #˚düßÔqï≥ߺ?
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…¿æý… M>¯èþ$¯èþ² ïÜμMæüÆŠÿ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Hyæþ$Væü$Ææÿ$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$çÜ¿æý$ÅË$ ™èþÐèþ$ çÜ™é¢ ^èþ*ç³ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü±çÜ… ÑÑ«§æþ
Ðèþ*Mæü$ Æ>çÙ‰ {ç³Äñý*f¯éËò³O {Ôèý§æþ® E…¨. M>…{Vðü‹Ü ÐéÇMìü A¨ Ìôý§æþ$.
°gê°Mìü ÐéÇMæü$¯èþ² çÜ…Rêź˅™ø Æ>Ú뉰Mìü ÐóþËMørÏ °«§æþ$Ë$, Mö™èþ¢
{´ëgñýMæü$tË* Æ>ÐéÍ. AÐóþÒ$ fÆæÿVæüyæþ… Ìôý§æþ$. C§óþ {糿æý$™éÓ°Mìü
Ðèþ$§æþª™èþ$°çÜ$¢¯èþ² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ yìþG…Mðü¯èþ$ ^èþ*yæþ…yìþ. »ñý¨Ç…_ Ðèþ$È
B™èþÃÆæÿ„æü×ýÌZ ç³yìþ¯èþ ÑçÙÄæý*°² çÜμçÙt… _Ææÿ…iÑ Äæý*{™èþÌZϯèþ* C§óþ {糫§é¯é… GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ™èþ¯èþMæü$ Æ>i¯éÐèþ* çÜÐèþ* A…ÔéËò³O ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ E¿æýÄæý$ çÜ¿æýÌZÏ fÇVóü ^èþÆæÿaÌZÏ Mæü*yé Ðèþ$¯èþ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…sZ…¨. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü G…í³Ë$ GÌê
^óþÝù¢…¨. B A…Ôèý…ò³O BÆøç³×ýËMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ™èþç³μ Ôèý… M>¯èþ$…¨. ™èþ¯èþò³O G§æþ$Ææÿ$§éyìþ ^óþçÜ*¢, CÆæÿ$Mæü$¯èþò³yæþ$™èþ$¯èþ² ^éÆæÿ… ™ðþÍí³¯èþr$t ïÜμMæüÆŠÿ {«§æþ$ÒMæü G…í³Ë$ ¿æý*™èþ§æþª…ÌZ…_ ^èþ*íÜ-¯é Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. CMæüPyæþ °Äñý*fMæü ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆø Ðóþ$… Væü™èþ…ÌZ¯óþ ÑÐèþÇ…^é…. Æ>Ú뉰Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ
Ñ$Wͯèþ ÐéÆðÿÐèþÆæÿ* çÜμ…¨…^èþMæü´ùÐèþyæþ… M>…{Vðü‹Ü B™èþÃÆæÿ„æü×ýMæü$ M>…{Vðü‹Ü çÜÆ>PÆæÿ$ò³O «§æþÓfÐðþ$™èþ¢yé°Mìü BÄæý$¯èþMæü$ D A…Ôèý… Ç…^éÆæÿ$. fV>YÆðÿyìþz™ø´ër$ Ðèþ$… ÐèþÆ>YÌZϯèþ*, AMæüPyæþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ ÌZ¯èþ* Mæü°í³…^èþ¯èþ…™èþ ¼i 糯èþ$Ë$ ò³…yìþ…VŠü {´ëgñýMæü$tËþ Ý뫧æþ¯èþMøçÜ… Ðóþ$… MæüÍíÜ ÐèþÝë¢Ðèþ$¯é² ÒÇMìü
A§æþª… ç³yæþ$™ø…¨. BÄæý$$«§æþ… M>¯èþ$…¨. M>V>, sîýyîþ-ï³&sîýBÆŠÿG‹Ü&ÐéÐèþ$糄>Ë$ §éyìþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, Ý÷Äæý$… Ðèþ$¯èþ G…í³ËMæü$ H… E…sêÄæý$°þ ^éÌê- Ðèþ$…¨ BÔèýÅ-ÆæÿÅ-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²-Ææÿ$. ^óþ™èþM>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. »ê½Ï A…ÔèýÐóþ$ §é°Mìü E§éçßýÆæÿ×ý'.
G°²MæüË Ðóþâæý.. HÑ$sîý VøË? Ðèþ$Æø Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$MóüíÜ ¯óþyø Æóÿ´ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ¯èþ$ MæüËíÜ, »êç³NÆ>Ðèþ# A¯èþÆæÿá™èþ MóüçÜ$ÌZ {糆Ðé ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>Úë‰-ÌñýO-¯èþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ {糿æý$™éÓÌZÏ° ´ëËMæü糄æü Ðóþ$yæþÐŒþ$ §æþVæüYÆæÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²… Mæü§é?: Ñòßý^Œþ
JMæü Ý뫧éÆæÿ×ý C…f±ÆŠÿ hÌêÏËMæü$ ÑçܢDž_, C°² Ðèþ…§æþË Ðèþ$…{™èþ$˯èþ$ ºÆæÿ¢Ææÿ‹œ ^óþÄæý*Ë° °¯èþ¨…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. §æþ$Ë$V> E¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø AçÜÐèþ$Æ ºË… ™èþMæü$PÐðþO¯èþç³μsìýMîü, BÄæý* ´ëÈtË$ AyìþW…§óþ ™èþyæþÐèþ#V> Móü…{§æþ… A±² "çÜÐèþ$Äæý$…, çÜ…§æþÆæÿÂ…
Mør$Ï çÜ…´ë¨…^èþyæþ…, A…§æþ$ÌZ Ðèþ$…{™èþ$˯èþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$ "Ððþ$V>' ÚëMŠü GÐðþ$ÃÌôýÅ Mæü…¿æý…´ësìý Ë„>ÃÆðÿyìþz D çÜ Ðèþ$Mæü*Ææÿ$ ç Ü*¢ GMæ ü$PÐèþ Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$Å-Ë$-¯ èþ² Ðèþ$¯èþ Æ>Ú뉰Mìü Ðèþ*{™èþ… Ðè þ_ a¯èþ糚yæþ$ Ðóþ$… Ðèþ*sêÏyæþ$
^óþÔéÆæÿ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÑçÜ¢−–™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… M>Ðèþyæþ…™ø ÐðþOG‹Ü Cç³μsìýMóü {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> _Mæü$PË$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ÐðþOG‹ÜMæü$, MóüçÜ$ÌZ ÌôýÆæÿ$. Ððþ$$…yìþ^óþÆÿ$$ ^èþ*ç³yæþ… ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ §éÇ¡Ýù¢…¨. ™èþ$¯é²… Mæü§é? {糆糄>ËMæü$
çÜÆ>PÆæÿ$ CÆæÿ$Mæü$¯èþç³yìþ…¨. A°²-sìý± ™óþÍV>Y Mösìýt´ëÆóÿÄæý$yæþ… ™égêV> ´ëÈt ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ™èþ˯ö糚Ë* ™èþç³μr… Ìôý§æþ$. 1989ÌZ ¯óþyóþ A¯èþÆæÿá™èþò³O ¡Ææÿ$μ ¯óþÆæÿ$aMøÆ>? {糿æý$™éÓ°² ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþÐóþ$
Ý뫧æþÅ… M>§æþ° C糚yæþ$ {Væüíßý…_…¨. Ðèþ$Æø Ðèþ…§æþÆøkÌZÏ ™èþÐèþ$ ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyé°Mìü iÐèþ… ´ùíܯèþ Ðèþ…VæüÒsìý sìýBÆŠÿG‹Ü AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË Ñ$Wͯèþ Æ>Úë‰Ë G…í³Ë Ðèþ$«§æþÅ Ý린Mæü…V> G°² Æ>fMîüÄæý$ ÐðþOçÙÐèþ*Å ç³°M>ºsìýt, ÐéÇÌê Ðóþ$…
G°²MæüË$ çÜÒ$í³…^èþyæþ…...Æ>çÙ‰…ÌZ {糆糄æü ¯óþ™èþË…™é f¯èþ… Ææÿ…V> Mæü$r$…º… D MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´ëÈt° Òyæþr… ÐðþOG‹ÜMæü$ A¯èþÆæÿá™èþ í³sìýçÙ¯Œþò³O ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¡Ææÿ$μ Ë$¯èþ²ç³μsìýMîü, Æ>Ú뉰Mìü çÜ…º…«¨… _¯èþ çÜÐèþ$çÜÅËò³O Ðèþ*{™èþ… ÉìþÎÏÌZ MæüÍ- Ðèþ*sêÏyæþÌôý….H¨ Ðèþ*sêÏyìþ¯é
Ðèþ§æþªMæü$ Ððþâôýå…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…yæþr….. ™ðþË…V>×ý A…Ôèý…ò³O ´ëÈtç³Ææÿ…V>¯óþ M>Mæü$…yé, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> Mæü*yé ÚëMŠü MæüÍW…_…¨. ÐðþË$ÐèþÇÝ뢯èþ° ïÜμMæüÆŠÿ çÜ$ÆóÿÔŒýÆðÿyìþz ™ðþÍ íÜ ç³°^óþçÄæý$yé°² Ðèþ$¯èþ G…í³Ë$ çÜ*¹Ç¢V> ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$ °ÇªçÙt…V>, ÑÐèþ$Ææÿدé™èþÃ
™èþ¯èþò³O ÐèþņÆóÿMæü™èþ™ø E¯èþ² Ý÷…™èþ ´ëÈt ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï D AÐèþM>Ôé°² Æ>«§é, ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþMæü$ A™èþÅ…™èþ çÜ°²íßý™èþ$yæþ$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ´ëÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… òÜËÐèþ#Æøk AÆÿ$$ ™èþ$¯é²Ææÿ$. Ý÷…™èþ 糯èþ$Ë$ ^èþMæüP»ñýr$t Mæü$¯óþ {Ôèý§æþ®ÌZ çÜVæü… Mæü*yé Æ>çÙ‰ Mæü…V> E…yé ˯èþ²¨ Ðèþ*
çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$° {糿æý$™èþÓ…ò³O ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yæþ$™èþ$…yæþr… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÑfÄæý$Ðéyæþ ´ëÈt ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ Æ>«§é Ðèþ*rMæü$ ¯èþ…§æþ$¯èþ ÒË$ M>Ìôý§æþ°, ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… çÜÐèþ$ çÜÅË$, ò³…yìþ…VŠü {´ëgñýMæü$tËò³O ^èþ*í³… ^èþyæþ… Ìôý§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ðé§æþ¯èþ. Ðèþ* ´ëÈt G…í³
ÐðþOG‹ÜMæü$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V>, {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> A{糆çÙtV> ç³Ç×ýÑ$… ÑË$Ñ_a¯èþç³μsìýMîü, BÄæý$¯èþ ´ëÈt° Òyìþ´ùÐèþyæþ… ÐðþOG‹Ü Ìê…bèþ¯éË$ ç³NÇ¢ ^óþíÜ ™èþ¯èþ °Ææÿ~ GMæü$PÐèþV> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$«§æþ$Äæý*ïÙP Ððþ$$¯èþ² Ðèþ*sêÏ
_…¨. M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï Eç³μ¯èþ*™èþË ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz, G…í³ iÇ~…^èþ$MøÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* C™èþÆæÿ ´ëÈt Äæý*°² ™ðþÍÄæý$gôýÝ뢯èþ° Ò$yìþÄæý*Mæü$ G…§æþÆæÿ$¯é² H… Ìê¿æý…? yæþÌôý§é? »ê½Ï Væü$Ç…_
Ðèþ$«§æþ$Äæý*ïÙP Ðèþ…sìý AçÜÐèþ$Æ ¯óþ™èþË$ ™égê Aѱ† ÐèþÅÐèþà GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ ™èþ¯èþ ÐðþOç³# ^óþÆæÿ$aMæü$°, ÐèþËçÜ˯èþ$ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯èþ² ^ðþ´ëμÆæÿ$. A°² Mø×êÌZÏ BÌZ_… Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… ¯èþ$…_ gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz, ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓÇ, ç³âæýÏ…Æ>k, 糯èþ»êMæü Ððþ$$§æþr Ðèþ*sêÏyìþ…§ðþÐèþÆæÿ$?
Ææÿ…ò³O Ñ^éÆæÿ×ý ^óþÄæý*Ë°, ©°™ø {糿æý$™èþÓ {糆çÙt §ðþº¾†… ÐðþOG‹ÜMæü$ Ý÷…™èþ ´ëÈt ¯èþ$…^óþ ÐèþËçÜË$ Ððþ$$§æþËÐèþyæþ…, A© ™é¯èþ$ _¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ ™èþ$¨ ¡Ææÿ$μ E…r$…§æþ° ËMìü‡, gñýOÆ>… ÆæÿÐóþ$‹Ù Móü…{§æþ Ðèþ$…{† ÐèþÆæÿY…ÌZ {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ðøyóþ Mæü§é? AÆÿ$$¯é,
r$…§æþ…r* ÐéÅRêÅ°…^èþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. AÑ$™èþ…V> ÑÔèýÓíÜ…^óþ Æ>«§é Ððþãå´ùÐèþyæþ… ÐðþOG‹ÜMæü$ MæüËÐèþÆæÿ… ïÜμMæüÆŠÿ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. °¯èþ²-Ððþ$$-¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü* §éçÜÇ ¯éÆ> Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz Mæü*yé Ðóþ$… Æ>Ú뉰Mìü çÜ…º…«¨…
Ñ糄æü {ç³^é-Ææÿ…ò³O B…§ø-âæý-¯èþ MæüÍW…_…¨. BÄæý$¯èþ °{çÙPÐèþ$×ý ´ëÈtÌZ° M>ç³# ¯óþ™èþËMæü$ ïÜμMæüÆŠÿ C…sìýÐèþ$$…§æþ$ sìýBÆŠÿG‹Ü «§æþÆ>² Ðèþ$…{™èþ$Ë$V> ç³°^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$¯é.. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ-° ò³…yìþ…VŠü _¯èþ MîüËMæü çÜÐèþ$çÜÅËò³O
Ðèþ$ÇMö¨ªÆøkÌZÏ {ç³fË Ðèþ§æþªMæü$ Ððþâæý$™èþ$¯èþ² sîýyîþ-ï³ A«¨¯óþ™èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… AÐèþ#™èþ$…§æþ¯èþ² B…§øâæý¯é ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# sîýB-ÆŠÿ-G-‹Ü AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ {´ëgñýMæü$t ËMæü$ MìüÏÄæý$Æðÿ¯èþ$ÞË$ ´÷…§æþ-yæþ…ÌZ-¯èþ$, Mö™èþ¢ {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… Ýù°Äæý*V>…«© §æþVæüYÆæÿ {ç³Ýë¢
^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$, ï³BÈμ A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ Mæü*yé ™égê Mæü–Úë~ hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Æø M>ç³# GÐðþ$ÃÌôýÅ™ø ´ër$, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ A¯èþÆæÿ$áË$V> ¡Ææÿ$μ CÐéÓË° MøÆæÿ$ Ìê½Æÿ$$…VŠü ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ-¯èþ$, Ðèþ$¯èþMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ {´ëgñýMæü$tË$ ´÷Ææÿ$-Væü$ ÑçÜ*¢¯óþ E¯é²…. Ððþ$$¯èþ² »ê½Ï
çÜÆ>PÆæÿ$ Aѱ† ÐèþÅÐèþàÆ>¯óþ² {糫§é¯é…Ôèý…V> ¡çÜ$Mæü$° ™èþÐèþ$ò³O ¯èþ$…_ C§æþªÆæÿ$, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… ¯èþ$…_ C§æþªÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mæü*yé ™èþ* sîýB-ÆŠÿ-G-‹Ü ¯óþ™èþË$ ïÜμMæüÆŠÿ Æ>Úë‰ËMæü$ ´ùMæü$…yé Ayæþ$z-Mø-Ðèþ-yæþ…ÌZ¯èþ* ÑçœË Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ¯èþ² Væü$Ç…_ Mæü*yé Ðóþ$yæþÐŒþ$Mæü$
ÑÐèþ$ÆæÿدéÝëˆË$ çÜ…«¨Ýë¢Ææÿ° M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ¿êÑÝù¢…¨. _Ææÿ$ ÐðþOç³# ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐðþOG‹Ü Õ¼Æ>°² B…§øâæý¯èþMæü$ C…sìýÐèþ$$…§æþ$ AÆæÿ®Æ>{† «§æþÆ>² ÑÐèþ$ÆæÿØË$¯é²Æÿ$$. íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔé…. ™ðþË…V>×ý
G°²MæüË ïÜf¯ŒþÌZ CÌê…sìý BÆøç³×ýË$ {ç³fÌZÏ {糿êÐèþ… Væü$Ç^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$MøP×ý´ùsîýV> Ðèþ*Ææÿ¯èþ$¯èþ² 2009 G°²MæüÌZÏ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË A±² Ððþ¯èþMóüP! Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyé…' A°
^èþ*í³Ýë¢Äæý$° {Væüíßý…_¯èþ ÐðþOG‹Ü ¯èþçÙt °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ D ç³Ç×êÐèþ*Ë$ GMæüPyæþ {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#™éÄñý*¯èþ¯èþ² »ñý…Væü A¯èþÆæÿá™èþ ÑçÙÄæý$… ™óþÍa¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ Ðèþ$¯èþ ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…r$ çÜ¿æý$Å-Ë A¯ðþOMæüÅ™èþ, Móü…{§æþÐèþ$…{™èþ$Ë °ÇÏç³¢™èþ, Ñòßý^Œþ A¯é²-Ææÿ$.
{´ëÆæÿ…À…^èþÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$…{™èþ$Ë$ VöËÏç³ÍÏ&gôýïÜ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ ÐðþO.G‹Ü A¯èþ$^èþÆæÿ$ÌZÏ çÜμçÙt…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. ÐéÇ Æ>i¯éÐèþ*Ë BÐðþ* §æþ…ò³O Ìê½Æÿ$$…VŠü ÌZç³… Ðèþ…sìý M>Ææÿ-×ê-Ë-Ðèþ-ËÏ Ðèþ$¯èþMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ
Aѱ† BÆøç³ ×ýË$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$, gôýïÜò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐéË° sìýBÆŠÿG‹Ü ÐøMŠüÞ ÐéÅVæü¯Œþ, ™égêV> ¯é¯ø M>ÆæÿÏ {´ëgñýMæü$t Ððþ¯èþMìüP
BÆøç³×ýË$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ç³sìýt…^èþ$Mø° ÐðþOG‹Ü ™égê ¬ ìÁ<ä|ü≥º&É+˝Ò<äß: u≤ãß ¯óþ™èþË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ïÜμMæüÆŠÿ ÐðþãÏ´ùÄæý*Æÿ$$. {´ëgñýMæü$tË Ý뫧æþ¯èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$¯èþMæü…sôý
Aѱ† BÆøç³×ýË ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ Ðèþ*{™èþ… Væü$…r*Ææÿ$ç³ÆæÿÅ-r-¯èþÌZ E…yæþ-yæþ…™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ´ëÈtÌôý Ðèþ$$…§æþ$¯é²Æÿ$$. AÔZMŠü ÌôýÌê…yŠþ,
ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> çÜμ…¨…_, Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ B§óþÕ…^èþyæþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) ѯèþ†ç³{™é°² ïÜμMæüÆŠÿ Vóür$Ðèþ$$…§æþ$ ¸ëÆæÿ$ÃÌê&1, ÆðÿOÌôýÓMø^Œþ ¸ëÅMæütÈ, Ððþ$O{MøÝë‹œt, ¯øMìüÄæý*,
^èþ*õÜ¢ {糿æý$™èþÓ B…§øâæý¯èþ H Ýë¦Æÿ$$ÌZ E…§ø : "D Æ>çÙ‰…ÌZ Aѱ† C…™èþ Ñ^èþaËÑyìþV> E…yóþ Ðé^ŒþÐðþ$¯ŒþMæü$ C_a ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AÌŒýÔésìýÌŒý, íÜ.yéMŠü, sìýÝùP, C…sñýÌŒý, Ððþ*sZÆøÌê Ðèþ…sìý
çÜμçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é² GÐèþÆæÿ* HÒ$ ^óþÄæý$ÌôýMæü´ù™èþ$ Ððþ¯èþMìüP ºÄæý$Ë$§óþÆ>Ææÿ$. . Mæü…ò³±Ë±² °gê°Mìü Ðèþ$¯èþMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþÐóþ. Ðèþ$¯èþ Móü…{§æþÐèþ$…{™èþ$Ë
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ$àMæü*rÑ$ ¯é²…. JMæü A«¨M>Ç hÌêÏËMæü$ ÑçܢDž_ ïÜμMæüÆŠÿ ¨íÙt»ŸÐèþ$à §æþVæü®… A{Ôèý§æþ®, Ìê½Æÿ$$…VŠü ÌZç³…ÐèþËÏ CÐèþ±² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$
M>V>, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Aѱ† Ðèþ…§æþË Mør$Ï çÜ…´ë¨…^éÆæÿ…sôý D Æ>çÙ‰… A¯èþÆæÿá™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþW¯èþ ™èþÆæÿÍ´ùÄæý*Æÿ$$. Òsìý™ø´ër$ BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý sñýíÜt…VŠü òÜ…rÆŠÿ,
ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë çßýçÜ¢… E…§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Gr$ ´ù™ø…¨? {糿æý$™èþÓ… _ÐèþÆæÿMæü$ {ç³f˯èþ$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐéË° MøÆæÿ$™èþ* Ððþ$V> MðüÑ$MæüÌŒý M>…ò³ÏMŠüÞ, G¯ŒþG¯Œþi sñýÇïèþÌŒý Ðèþ…sìý {糆´ë¨™èþ
ÐðË$ÏÐèþ†¢¯èþ ÐðþO¯é°² {ç³™èþÅÇ® ´ëÈtË$ {糫§é¯èþ H… ^óþÄæý$¯èþ$…§æþ¯èþ² B…§øâæý¯èþ™ø Æ>{† °{§æþ Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨ sìýBÆŠÿG‹Ü ¨Ó¡Äæý$ {´ëgñý Mæü$tË$ Mæü*yé ^óþgêÆóÿ {ç³Ðèþ*§æþ… HÆæÿμ yìþ…¨. ÉìþÎÏÌZ E…yóþ
{ç³^éÆ>…Ôèý…V> Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆÿ$$. Mæü*yé ç³rtÌôý§æþ$. ©°ò³O {ç³f˯èþ$ Mæü¨Í…^èþMæ {Ôóý×ìý ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ïÜμMæüÆŠÿ Móü…{§æ þÐèþ$… ™èþ$Ë$, G…ï³-Ë$ Æ>çÙ‰ çÜÐèþ$çÜÅËò³O JMæüPÝëÇ Mæü*yé
sîýyîþ-ï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ Cç³μsìýMóü D ü´ù™óþ _ÐèþÆæÿMæü$ A°² ÐèþÅÐèþçܦË* D Aѱ† ¨íÙt»ŸÐèþ$ïèþ$ §æþVæü®… ^óþÔé-Ææÿ$. B…§ø- çÜ…º…«¨™èþ ÔéQËò³O J†¢yìþ ™ðþ_a¯èþ §éQÌêË$ ÌôýÐèþ#.
A…Ôèý…ò³O {糿æý$™éÓ°² §øíÙV> °Ë»ñýsôýt ÐèþNÅçßýÆæÿ^èþ¯èþ ç³Ææÿ$Ë$ Ñ$…VóüÝë¢'Ææÿ° sîýyîþ-ï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ B¨ÐéÆæÿ… âæý¯èþ ^óþçÜ¢$¯èþ² M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-Ë$,-¯óþ-™èþ-˯èþ$ Ðóþ$Ðóþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²…: G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ° ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø °ÆæÿÓíßý…_¯èþ sñýÎM>¯èþ¹Æðÿ¯èþ$ÞÌZ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢…^óþÔéÆæÿ$. ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿçÜ$t ^óþÔéÆæÿ$. "´ëÆæÿÏ-Ððþ$…r$ E¿æý-Äæý$-çÜ-¿æý-ÌZÏ Ðèþ* ™ðþË$-Væü$-§óþÔèý… ´ëÈt çÜ¿æý$ÅË
¯* ÉÎ yÜ…ºÆ 21 D Hy ¨ Ð*Æ s I³Ð Ë ÐËÐË»
Ä*Æ V™ Hy ¨ º Ì g Æ ™ Ð*Æ r ¿ ÈV ³ÇV Æ D
V≤<s u≤<
k˛e y s+
22 &d+ãs 08
Hy ¨ ´ Æ…¿… ¯ …_ Ð*Æ r y ¯ s…yÌ ³Ä °…_ § § ³
60Ô ™… ÑË Ð¯ M Ì Ä*Æ
©…™ Ð*Æ rÌ I³Ð Ë g Æ ™W…¨ D Hy ¨
◊|y√\ y\y\
´ Æ…¿…Ì Ð_ ¯ ÇËÄ ¯ ³ÐÆ I³Ð M Ð …_ Ü …§¯ ³V „×…^r… ©°M ³§ ¯ M Æ×… V™ Hy ¨™ ´ Ë M …s M r E…yV D Hy ¨ A¨ § § ³ 51Ô ™… „×™™
ËÀ…_…¨ AÆ ™ ™Æ ™ I³Ð M Ð_ ¯ M…³±ËM ^§ A¯ I³Ð Ë ÑË Ð § § ³ ÜV… ³V ™W…¨ Æ* 19 360 M rM ³y´ Æ …§° GÜG…Ü V ºÌ ÜM* ÇsÜ
6 ¿Ð ˯ G§ Ư Æ Ð Q …V ܯ M f¯ÐÇ ¯ …_ 10ÐËM 2007 ܅Й Æ… _ÐÇ ¯ sM I³Ð Ë ÑË Ð Æ* 40ÐË JM °Ð¨M¯ Ñy §Ë ^Ü…¨

d«‘+‘ &søs| ø+<+ <èw


¯* ÉÎ yÜ…ºÆ 21 Ü™ …&Ð s Ü Ð Ð M Æ˯ 1 6 ¼ÍÄ ¯ y ËÆM M ¯ V Ë ^Ü… E…y Ë° ÍÜ…V G XÐ …sÌ ° 49 Ð M g
àÆ…™ M…³± » ÆËÌ Ü ™… ™ yÆMƳ § M °ÆÆ …^ M ° ™Æ ™ B °ÆÄ*° ЯM Ü*_Ý …¨ 2008 M…³±Ë M ™ ¼Ë ³M Æ…
³¿ ™ … ™¯ §–Ù° °Í³…¨ M…³± » ÆËÌ °
yÆMÆÌ 33 Ô ™… Ð …¨ Ü ™… ™ yÆMÆ E…y
¡Ü M …¨ Òs M ¯ V Ë °ÆÄ … ÑÙÄ …Ì
M Æ Æs VÐÆ ¯ ³ ³Ë ³Ô Ë ™Ë G™ Æ
» Æ yÆMÆÌ 33 Ô ™… Ð …¨ Ü ™… ™ Ì
E…y Í
yT{≤d ÇHÁbÕô| sêÁw Á|uß‘« d+<V≤+
Ë° M ™ ¼Ë Ü*_Ý …¨ Ar Ð…s Ü ™… ™ Ü™ … » ÆÌ ° Ü ™… ™ yÆMÆ™ Üà A…§Æ Ü™ …& Ð s Ü Ð ÐàÆ…Ì °g °g Ë ß§Æ » § yÜ…ºÆ 21 Ð s Ü C¯ ¸ M¯ ÇÄ …M B…§ ⯠^…§ ™ ¯ r ™ÍÜ…¨ ³†M*Ë™ M Æ×…V ³ÇÖÍ…^
yÆMÆ ™Ð ³°° Ü MÐ …V ^Ü ¯ Æ Ì§ ³Ç yÆMÆ HM XÐ…V B M ¯ V Ë ¯ ÜÐ Ç…^ Æ ³ÇÖÍ…_ M… § ³¿ ™ °M JM °Ð¨M ÜÐ Ð …lÆÆ ¯ Ð _γr … y³ Ð rÆ ´ Æ ´ gM °Æ × °M B ÐËܯ ÙÆV Ð s ÜM IÜBÆH A¯ Mys Æs…V Ü…Ü ÇMÐ …
ÖÍ…^ ÐËܯ¨ M*y ³¿ ™ Ð ¯° A¨M Æ ÐÆ… M…³± Ð ¯gÐ …s Ð ÐàÆ Ë³ °œ* Ç …^Ð ° M… § M Æ Æ s Ð ÐàÆ Ë Ð … †™ Ü…Ü AÐÜÆÐ ¯ °§ Ë ÜMÇ…^V˧ A¯ Ü…§ß…Ì Æ Ù yÙ¯ C_ …¨ D M Æ×…V °§ Ë ÜMÇ…^y… BÜ…ÜM MÙÐ
™Í³…¨ Ü™ … & Ð s Ü Ð Ð àÆ…™ Ü ™… ™ E…^ÐËܯ » § ™ Ü ™… ™ yÆMƧ C™Æ Ô Q Çh Ý Æ Bœ yÆMÆ ¯ M Ç…¨ AÌ V ³¿ ™ … ³y…¨ Ü™ …&Ð s Ü Ð ÐàÆ…³ M… § ³¿ ™ … Ð ™ …¨ Ð s Ü ¯™–™ …Ì ° M¯ ÇÄ …Ì Ð s ÜM 30 Ô ™…
yÆMÆ Ñ¨°Æ ß׳ ³Ô Ë ™Ë G™ Æ B yÆ Ð § ³Æ BÇM Ì ¿ ˳ §–Ù °ËгÐËÜ…¨ M Æ Æs ´ ˯ Ð ÐàÆ ËM Ü…º…¨…_ ¯Ù §Æ ³ ^Ä*Ë° °ÆÆ …^y…™ Æ Ù ³¿ ™ … D ÜÒ „ ^Ä ÜM E…¨ B M¯ ÇÄ*°M ³¿ ™ … Æ* 1 590 M r¯ Ð …l
MÆ ™Ð ѧ Í ¯ÆÐÜ ¯ Æ A¯ ³Ô ™Ë M*y ÒÆ M…³± bÆ ¯ GMM* sÐ yÆMÆ ¯Ì ¸ …yÙ¯ œÆ M Æ Æs VÐÆ ¯ G¯GœÜh Ü…MÍ …_…¨ Ð s Ü °¨ ÜMÆ× Ý Ð Æ ° ÜÒ „…^§Ë_¯r Æ ^Ü…¨ °Æ × … ™Æ ™ M …™M Ë… °Æ ß…^ M ³¿ ™ °M
G†…§° A¨M Æ ÐÆ… ™Í³…¨ AÆ ™ ÜV… Ð …¨ » Æ yÆMÆ Ü ™… °Ð¨M¯ M Ç…¨ C™Æ Ü…ÜË™ MËÜ M Æ Æs Æ Ù ³¿ ™ ³ C¯ ¸ ÜM Æ y´ ÆÐ …sÌ ° A¨M Ç JMÆ B ´ gM¯ D Ü…Ü A³ ^´ Í ©°° ¼Ks ´ gMV Ð Ð
V™ Ð Æ… Ü™ … M…³N rÆ ™¯ ³Ð*rÆ ™ Ë V ¯ bÆ ¯ ¯ ¯ GMM* sÐ yÆMÆ AÆ ™ ´ ˯ Ð ÐàÆ ËÌ E¯ ™ ³Ð*× Ë ¯ËM Ì ™Í´ Æ Ð^ Ð Æ… ÜÒ „ ÜÐ*ÐÔ… fÆ V ™ …§° M*y ßÇÝ Æ ¯ V Æ ¯ M¯ ÜM ¯ GÜBÆDI C¯ ¸ ÜM Æ ÔÆ™
M…³±ËÆ ¯ Ð s Ü ´ ³ÈÜ Ð s Ü C¯ ¸ Ü M±Ü… Ð *yÐ Ð…™ yÆMÆ Ü ™… ™ Ì Ü…Ü G¯GœÜh ™Í´ Æ Ü™ …& Ð s Ü Ð ÐàÆ…™ » …M Ë BÇM Ü…ÜË brÈ A…y M…³±D M¯ ÇÄ …Ì C™Æ ¿ VÝ Ð Ë

NAV Rs Sale Pr CANARA ROBECOLIQP IP (D-DAIL),12.41,12.41,12.41


CANARA ROBECOLIQP IP (D-MONT),12.48,12.48,12.48
AIG INDIA CANARA ROBECOLIQP IP (D-WEEK),12.41,12.41,12.41
AIG INDIA EQUITY (D),6.06,6,6.2 CANARA ROBECOLIQP IP (G),14.19,14.19,14.19
AIG INDIA EQUITY (G),6.06,6,6.2 CANARA ROBECOLIQPLUS (D),13.96,13.96,13.96 W
AIG INDIA EQUITY -IP (D),6.11,6.08,6.11 CANARA ROBECOLIQPLUS (D-DAIL),12.41,12.41,12.41 W
AIG INDIA EQUITY -IP (G),6.06,6.03,6.06
AIG INDIA LIQUID (B),1009.42,1009.42,1009.42
AIG INDIA LIQUID (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID (D-MONT),1006.72,1006.72,1006.72
AIG INDIA LIQUID (D-QUAR),1007.07,1007.07,1007.07
AIG INDIA LIQUID (D-WEEK),1001.93,1001.93,1001.93
AIG INDIA LIQUID (G),1107.59,1107.59,1107.59
AIG INDIA LIQUID IP (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID IP (D-WEEK),1001.96,1001.96,1001.96
AIG INDIA LIQUID IP (G),1111.94,1111.94,1111.94
AIG INDIA LIQUID SIP (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID SIP (D-WEEK),1001.97,1001.97,1001.97
CANARA ROBECOLIQPLUS (D-FORT),12.43,12.43,12.43
CANARA ROBECOLIQPLUS (D-MONT),12.48,12.48,12.48
CANARA ROBECOLIQPLUS (D-WEEK),12.41,12.41,12.41
CANARA ROBECOLIQPLUS (G),14.18,14.18,14.18
CANARAROBLIQPLUS SIP (D-DAIL),12.41,12.41,12.41
CANARAROBLIQPLUS SIP (D-WEEK),12.41,12.41,12.41
CANARAROBLIQPLUS SIP (G),12.97,12.97,12.97
CANARAROBLIQSUPERIP (D-DAIL),10.04,10.04,10.04
CANARAROBLIQSUPERIP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05
CANARAROBLIQSUPERIP (G),10.48,10.48,10.48
DBS CHOLA
eT÷´#Te˝ |+& ø±\yT W

AIG INDIA LIQUID SIP (G),1113.33,1113.33,1113.33 DBS CHOLA CONTRA (D),5.94,5.94,6.07 ESCORTS INCOME PLAN (G),26.99,26.99,26.99 ICICI PRU CCP-SP (G),21.19,20.98,21.51 IDFC SSIF MT PLAN A (D-MONT),10.85,10.85,10.85 JM MONTHLY INCO PLAN (G),13.45,13.45,13.45
AIG INDIATREAPLUSIP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 DBS CHOLA CONTRA (G),5.94,5.94,6.07 ESCORTS LIQUID PLAN (D-DAIL),12.42,12.42,12.42 ICICI PRU DISCOV IP (G),7.49,7.49,7.66 IDFC SSIF MT PLAN A (G),14.33,14.33,14.33 JM MULTI STRATEGY (D),8.25,8.25,8.44
AIG INDIATREAPLUSIP (D-MONT),10.07,10.07,10.07 DBS CHOLA FI ST GR (G),13.65,13.65,13.65 ESCORTS LIQUID PLAN (D-MONT),12.42,12.42,12.42 ICICI PRU DISCOVERY (D),9.31,9.31,9.52 IDFC SSIF ST B IP (D),10.15,10.15,10.15 JM MULTI STRATEGY (G),8.25,8.25,8.44
AIG INDIATREAPLUSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DBS CHOLA FI ST-HYD (D),12.97,12.97,12.97 ESCORTS LIQUID PLAN (D-WEEK),12.42,12.42,12.42 ICICI PRU DISCOVERY (G),17.23,17.23,17.62 IDFC SSIF ST B IP (D-FORT),10.34,10.34,10.34 JM SHORT TERM - DIV (D),11.59,11.59,11.59 W
AIG INDIATREAPLUSIP (G),11.14,11.14,11.14 DBS CHOLA FI ST-INST (D),12.22,12.22,12.22 ESCORTS LIQUID PLAN (G),12.7,12.7,12.7 ICICI PRU DYNAMICPLN (D),11.82,11.82,12.09 IDFC SSIF ST B IP (G),11.03,11.03,11.03 JM SHORT TERM - GR (G),16.73,16.73,16.73
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 DBS CHOLA FI ST-INST (D-WEEK),10.31,10.31,10.31 ESCORTS MF - UD TS (G),10.74,10.74,10.74 ICICI PRU DYNAMICPLN (G),51.41,51.41,52.57 IDFC SSIF ST PLAN A (D),10.8,10.8,10.8 JM SHORTTERM INST PL (D),10.51,10.51,10.51
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-MONT),10.07,10.07,10.07 DBS CHOLA FI ST-INST (G),13.83,13.83,13.83 ESCORTS MF - UDCB (D-ANNU),10.62,10.62,10.62 ICICI PRU EMERG STAR (D),8.26,8.26,8.45 IDFC SSIF ST PLAN A (D-FORT),10.27,10.27,10.27 JM SHORTTERM INST PL (G),11.99,11.99,11.99 W
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DBS CHOLA FI ST-REG (D-DAIL),10.16,10.16,10.16 ESCORTS MF - UDCB (D-HALF),10.28,10.28,10.28 ICICI PRU EMERG STAR (G),15.12,15.12,15.46 IDFC SSIF ST PLAN A (G),17.94,17.94,17.94 JM SMALL AND MID-CAP (D),3.82,3.82,3.91 W
AIG INDIATREAPLUSSIP (G),11.16,11.16,11.16 DBS CHOLA FI ST-REG (D-MONT),11.26,11.26,11.26 ESCORTS MF - UDCB (D-MONT),10.16,10.16,10.16 ICICI PRU FLEXINCPLN (D),10.55,10.55,10.55 IDFC SSIF STP C SIP (D),10.81,10.81,10.81 JM SMALL AND MID-CAP (G),3.82,3.82,3.91
AIG INDIATREASURYPLU (B),10.94,10.94,10.94 DBS CHOLA GILT INVES (D-QUAR),13.04,13.04,13.04 ESCORTS MF - UDCB (D-QUAR),10.26,10.26,10.26 ICICI PRU FLEXINCPLN (D-DAIL),10.57,10.57,10.57 IDFC SSIF STP C SIP (D-FORT),10.03,10.03,10.03 JM SMALLAND MIDCAPIP (D),10,10,10
AIG INDIATREASURYPLU (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 DBS CHOLA GILT INVES (G),23.71,23.71,23.71 ESCORTS MF - UDCB (G),15.26,15.26,15.26 ICICI PRU FLEXINCPLN (D-QUAR),10.57,0,0 IDFC SSIF STP C SIP (G),12.21,0,0 JM SMALLAND MIDCAPIP (G),10,10,10
AIG INDIATREASURYPLU (D-MONT),10.07,10.07,10.07 DBS CHOLA GLOBAL ADV (D),5.01,5.01,5.12 ESCORTS MF - UDL (D),17.11,17.11,17.11 ICICI PRU FLEXINCPLN (G),15.95,15.95,15.95 IDFC SSIF STP D (D),10.8,10.8,10.8 JM TAX GAIN (D),4.5,0,4.6 W
AIG INDIATREASURYPLU (D-QUAR),10.23,10.23,10.23 DBS CHOLA GLOBAL ADV (G),7.22,7.22,7.38 ESCORTS MF - UDL (G),23.78,23.78,23.78 ICICI PRU FMCG GR (G),32.27,32.27,33 IDFC SSIF STP D (G),11.44,11.44,11.44 JM TAX GAIN (G),4.5,0,4.6 W W
AIG INDIATREASURYPLU (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DBS CHOLA GROWTH - D (D-QUAR),9.76,9.76,9.98 ESCORTS MF -UD PSU B (D-ANNU),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU FRF D (D),10.01,10.01,10.01 IDFC STRATSEC50-50EQ (D),8.74,8.74,8.93 JM TELECOM SECTOR (D),6.54,6.54,6.69 W
AIG INDIATREASURYPLU (G),11.09,11.09,11.09 DBS CHOLA GROWTH - G (G),20.66,20.66,21.12 ESCORTS MF -UD PSU B (D-HALF),10.29,10.29,10.29 ICICI PRU FRF D (D-DAIL),10,10,10 IDFC STRATSEC50-50EQ (G),8.74,8.74,8.93 JM TELECOM SECTOR (G),6.54,6.54,6.69 W W
AIG INFRAST & REFORM (D),4.69,4.64,4.8 ESCORTS MF -UD PSU B (D-MONT),10.14,10.14,10.14 ICICI PRU FRF D (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 W
AIG INFRAST & REFORM (G),4.69,4.64,4.8
DBS CHOLA HEDGED EQ (D),5.62,5.62,5.75
ESCORTS MF -UD PSU B (D-QUAR),10.27,10.27,10.27 ICICI PRU FRF D (G),12.75,12.75,12.75 ING KOTAK W
SUNDARAM
DBS CHOLA HEDGED EQ (G),7.92,7.92,8.1
AIG INFRAST&REFORMIP (D),4.71,4.69,4.71 DBS CHOLA LIQ DDRP (D),10.05,10.05,10.05 ESCORTS MF -UD PSU B (G),13.44,13.44,13.44 ICICI PRU GILT IP-PF (G),18.32,18.21,18.32 ING BALANCED (D),10.54,10.54,10.78 KOTAK 30 (D),21.29,21.29,21.77 W
AIG INFRAST&REFORMIP (G),4.71,4.69,4.71 DBS CHOLA LIQUID I-G (G),17.48,17.48,17.48 ESCORTS MF UDST-G (D-ANNU),13.85,13.85,13.85 ICICI PRU GILT TRE (D),12.06,12.06,12.06 ING BALANCED (G),15.07,15.07,15.41 KOTAK 30 (G),58.15,58.15,59.46 W
AIG SHORT TERM (B),1010.17,1007.64,1010.17 DBS CHOLA LIQUID REG (D-WEEK),11.99,11.99,11.99 ESCORTS MF UDST-G (D-HALF),13.08,13.08,13.08 ICICI PRU GILT TRE (D-HALF),11.41,11.41,11.41 ING CONTRA FUND (B),8.09,8.09,8.27 KOTAK BALANCE (D),16.51,16.51,16.88
AIG SHORT TERM (D-MONT),1007.35,1004.83,1007.35 DBS CHOLA LIQUID REG (G),17.31,17.31,17.31 ESCORTS MF UDST-G (D-MONT),12.79,12.79,12.79 ICICI PRU GILT TRE (G),22.78,22.78,22.78 ING CONTRA FUND (D),8.09,8.09,8.27 KOTAK BOND - REG (B),17.04,17.04,17.04
AIG SHORT TERM (D-WEEK),1002.05,999.55,1002.05 DBS CHOLA LIQUID RIP (D-WEEK),11.96,11.96,11.96 ESCORTS MF UDST-G (G),20.93,20.93,20.93 ICICI PRU GROWTH IP (G),9.99,9.99,10.21 ING CONTRA FUND (G),8.09,8.09,8.27 KOTAK BOND - REG (D-ANNU),17.08,17.08,17.08
AIG SHORT TERM (G),1057.68,1055.04,1057.68 DBS CHOLA LIQUID SIP (D-WEEK),10,10,10 ESCORTS MF-UDB (G),8.87,8.87,8.87 ICICI PRU INC INSTI (D-QUAR),12.6,12.54,12.6 ING CORE EQUITY (D),10.44,10.44,10.67 KOTAK BOND - REG (D-QUAR),12.03,12.03,12.03 W
AIG SHORT TERM - IP (D-MONT),1007.54,1005.02,1007.54 DBS CHOLA LIQUID SIP (G),11.89,11.89,11.89 ESCORTS POWER&ENERGY (D),10.1,10.1,10.1 ICICI PRU INC INSTI (G),30.26,30.11,30.26 ING CORE EQUITY (G),19.76,19.76,20.2 KOTAK BOND - REG (G),25.56,25.56,25.56
AIG SHORT TERM - IP (D-WEEK),1002.09,999.58,1002.09 DBS CHOLA MID CAP (D),9.88,9.88,10.1 ESCORTS POWER&ENERGY (G),10.1,10.1,10.1 ICICI PRU INC MULTIP (D),10.62,10.51,10.62 ING DIVIDEND YIELD (B),9.63,9.63,9.85 KOTAK BOND DEPOSIT P (D),14.17,14.17,14.17
AIG SHORT TERM - IP (G),1016.44,1013.9,1016.44 DBS CHOLA MID CAP (G),17.12,17.12,17.51 ESCORTS TAX PLAN (D),7.09,7.09,7.25 ICICI PRU INC MULTIP (G),14.76,14.61,14.76 ING DIVIDEND YIELD (D),8.75,8.75,8.95 KOTAK BOND DEPOSIT P (G),23.8,23.8,23.8
AIG WORLD GOLD (D),7.02,6.95,7.18 DBS CHOLA MIP-REG (D-MONT),11.5,11.5,11.5 ESCORTS TAX PLAN (G),30.23,30.23,30.91 ICICI PRU INDEX (G),28.38,28.38,28.67 ING DIVIDEND YIELD (G),9.63,9.63,9.85 KOTAK CONTRA (D),9.83,9.83,10.05
AIG WORLD GOLD (G),7.02,6.95,7.18 DBS CHOLA MIP-REG (D-QUAR),11.71,11.71,11.71 ESCORTSLEADINGSECTOR (D),6.84,6.84,6.84 ICICI PRU INDEX IP (G),9.9,9.9,10 ING DOMEST OPPORTUNI (B),19.52,19.52,19.96 KOTAK CONTRA (G),11.23,11.23,11.48 W
DBS CHOLA MIP-REG (G),16.47,16.47,16.47 ESCORTSLEADINGSECTOR (G),6.84,6.84,6.84 ICICI PRU INFRASTRUC (D),8.16,8.16,8.34 ING DOMEST OPPORTUNI (D),7.35,7.35,7.52 KOTAK EQ FOF (D),19.42,19.42,19.86
BIRLA DBS CHOLA MULTI CAP (D),8.34,8.34,8.53 ESCORTSOPPORTUNITIES (D),10.25,10.25,10.25 ICICI PRU INFRASTRUC (G),17.84,17.84,18.24 ING DOMEST OPPORTUNI (G),19.52,19.52,19.96 KOTAK EQ FOF (G),19.42,19.42,19.86
BIRLA S L INC 54EA-D (D),15.43,15.43,15.43 DBS CHOLA MULTI CAP (G),10.47,10.47,10.71 ESCORTSOPPORTUNITIES (G),23.6,23.6,23.6 ICICI PRU LIQUID IP (D-DAIL),11.85,11.85,11.85 ING DYNAMIC DURATION (B),12.82,12.82,12.82 KOTAK FLEXI DEBT (D),10.41,10.41,10.41
DBS CHOLA OPPORTUN. (D-QUAR),9.18,9.18,9.39 ICICI PRU LIQUID IP (D-MONT),11.95,11.95,11.95 ING DYNAMIC DURATION (D),10.89,10.89,10.89
BIRLA S L INC 54EA-G (G),35.01,35.01,35.01
DBS CHOLA OPPORTUN. (G),21.18,21.18,21.66
HDFC ICICI PRU LIQUID IP (D-WEEK),11.87,11.87,11.87 ING DYNAMIC DURATION (D-HALF),10.47,10.47,10.47
KOTAK FLEXI DEBT (D-DAIL),10.03,10.03,10.03
W
BIRLA S L INC 54EB-D (D),15.44,15.44,15.44 KOTAK FLEXI DEBT (D-WEEK),10.04,10.04,10.04
BIRLA S L INC 54EB-G (G),34.79,34.79,34.79 DBS CHOLA ST FRF (D-DAIL),10.22,10.22,10.22 HDFC SHORT TERM (D),10.39,10.37,10.39 ICICI PRU LIQUID IP (G),21.47,21.47,21.47 ING DYNAMIC DURATION (D-MONT),10.38,10.38,10.38 KOTAK FLEXI DEBT (G),13.47,13.47,13.47
BIRLA S L INC(DIV-Q) (D),11.98,11.86,11.98 DBS CHOLA ST FRF (D-MONT),10.46,10.46,10.46 HDFC SHORT TERM (G),16.26,16.22,16.26 ICICI PRU LIQUID SIP (D-DAIL),10,10,10 ING DYNAMIC DURATION (D-QUAR),10.48,10.48,10.48 KOTAK FLEXI DEBT IP (D-DAIL),10.05,10.05,10.05
BIRLA SL - CASH MGR (D),10.01,10.01,10.01 DBS CHOLA ST FRF (D-WEEK),10.44,10.44,10.44 HDFC ABRITRAGE (D-MONT),10.09,10.04,10.09 ICICI PRU LIQUID SIP (D-MONT),10.01,10.01,10.01 ING DYNAMIC DURATION (G),12.82,12.82,12.82 KOTAK FLEXI DEBT IP (D-WEEK),10.04,10.04,10.04
BIRLA SL - CASH MGR (G),21.1,21.1,21.1 DBS CHOLA ST FRF (G),12.8,12.8,12.8 HDFC ABRITRAGE (D-QUAR),10.25,10.2,10.25 ICICI PRU LIQUID SIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING GILT - DIVIDEND (D),15.46,15.46,15.46 KOTAK FLEXI DEBT IP (G),10.53,10.53,10.53
DBS CHOLA TAX SAVER (D),7.36,7.36,7.53 HDFC ABRITRAGE (G),10.96,10.91,10.96 ICICI PRU LIQUID SIP (G),12.72,12.72,12.72 ING GILT - GROWTH (G),15.46,15.46,15.46 W
BIRLA SL CASH MGR IN (D),10.01,10.01,10.01 KOTAK FLOATER L T (D-DAIL),10.08,10.08,10.08
BIRLA SL CASH MGR IN (D-DAIL),10,10,10 DBS CHOLA TAX SAVER (G),7.93,7.93,8.11 HDFC ABRITRAGE - IP (D-MONT),10.1,10.05,10.1 ICICI PRU LONGTERMPL (D),10.52,10.52,10.52 ING GLOBALREALESTATE (B),7.17,7.17,7.35 KOTAK FLOATER L T (D-MONT),10.06,10.06,10.06 W
ICICI PRU LTP-GROWTH (G),18.26,18.26,18.26
BIRLA SL CASH MGR IN (G),14.4,14.4,14.4 DBS CHOLA TRIPLE ACE (B),14.13,14.13,14.13 HDFC ABRITRAGE - IP (D-QUAR),10.25,10.2,10.25
ICICI PRU MIP (MNTH (D),11.25,11.19,11.25
ING GLOBALREALESTATE (D),7.17,7.17,7.35 KOTAK FLOATER L T (D-WEEK),10.09,10.09,10.09 TEMP
BIRLA SL G-SEC LT (D),10.22,10.22,10.22 DBS CHOLA TRIPLE ACE (D-QUAR),11.97,11.97,11.97 HDFC ABRITRAGE - IP (G),10.99,10.94,10.99 ING GLOBALREALESTATE (G),7.17,7.17,7.35 KOTAK FLOATER L T (G),13.6,13.6,13.6
BIRLA SL G-SEC LT (G),20.81,20.81,20.81 DBS CHOLA TRIPLE ACE (G),25.41,25.41,25.41 HDFC BALANCED (D),13.34,13.34,13.64 ICICI PRU MIP (QRTL (D),11.55,11.49,11.55 ING GLOBAREALESTAEIP (B),10,10,10 KOTAK FLOATER S T (D-DAIL),10.04,10.04,10.04
BIRLA SL G-SEC ST (D),10.22,10.22,10.22 DBS CHOLATRIPLEACEHY (D-HALF),10.78,10.78,10.78 HDFC BALANCED (G),26.5,26.5,27.1 ICICI PRU MIP GR (G),21.08,20.98,21.08 ING GLOBAREALESTAEIP (D),6.41,6.41,6.41 KOTAK FLOATER S T (D-MONT),10.02,10.02,10.02
BIRLA SL G-SEC ST (D-DAIL),10,10,10 HDFC CAPITAL BUILDER (D),15.36,15.36,15.71 ICICI PRU MIP HY DIV (D),11.57,11.51,11.57 ING GLOBAREALESTAEIP (G),6.26,6.26,6.26 KOTAK FLOATER S T (D-WEEK),10.03,10.03,10.03
BIRLA SL G-SEC ST (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 DSP HDFC CAPITAL BUILDER (G),48.65,48.65,49.75 ICICI PRU MOD PL (D),16.15,16.15,16.31 ING INCOME (B),14.25,14.25,14.25 KOTAK FLOATER S T (G),14.23,14.23,14.23
BIRLA SL G-SEC ST (G),17.48,17.48,17.48 HDFC CASH MGM CALL P (D-DAIL),10.43,10.43,10.43 ICICI PRU MOD PL (G),16.15,16.15,16.31 ING INCOME (D-ANNU),12.01,12.01,12.01 KOTAK GILT INV REG (D),15.15,15.15,15.15
DSP BR BALANCED (D),14.94,14.79,15.28
BIRLA SL INCOME (D),12.8,12.67,12.8 HDFC CASH MGM CALL P (G),14.63,14.63,14.63 ICICI PRU SERVICES (D),6.94,6.94,7.1 ING INCOME (D-HALF),11.45,11.45,11.45 KOTAK GILT INV REG (G),31.51,31.51,31.51 W
DSP BR BALANCED (G),36.37,36,37.19
BIRLA SL INCOME (G),35.03,34.68,35.03 HDFC CASH MGM SP (D-DAIL),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU SERVICES (G),9.23,9.23,9.44 ING INCOME (D-QUAR),11.5,11.5,11.5 KOTAK GLOBAL INDIA (D),10.8,10.8,11.04
DSP BR BOND (D),11.85,11.79,11.85
BIRLA SL MINC DIV(Q) (D-QUAR),10.84,10.73,10.84 HDFC CASH MGM SP (D-WEEK),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU SHORT TERM (G),17.59,17.59,17.59 ING INCOME (G),23.37,23.37,23.37 KOTAK GLOBAL INDIA (G),15.24,15.24,15.58 W
DSP BR BOND (G),29.75,29.6,29.75
BIRLA SL MINC DIV-M (D-MONT),10.47,10.36,10.47 HDFC CASH MGM SP (G),18.01,18.01,18.01 ICICI PRU SPICE (G),105.49,105.49,105.49 ING INCOME IP (B),14.75,14.75,14.75 KOTAK GOLD ETF (G),1272.4,1272.4,1272.4
DSP BR BOND DIVMON (D-MONT),11.46,11.41,11.46
BIRLA SL STF RP (D),10.65,10.62,10.65 HDFC CHILDRENGIFTSIN (G),19.84,19.84,20.29 ICICI PRU STIP (D-FORT),12.03,12.03,12.03 ING INCOME IP (D-ANNU),11.97,11.97,11.97 KOTAK INCOMEPLUS (D-MONT),9.86,9.86,9.86
DSP BR CASH PLUS (D-WEEK),1000.43,1000.43,1000.43
BIRLA SL STF RP (D-DAIL),10.01,9.98,10.01 HDFC CHILDRENGIFTSS (G),16.12,16.12,16.32 ICICI PRU STIP (D-MONT),12.04,12.04,12.04 ING INCOME IP (D-HALF),10,10,10 KOTAK INCOMEPLUS (D-QUAR),9.9,9.9,9.9 W
DSP BR CASH PLUS (G),1104.99,1104.99,1104.99
BIRLA SL STF RP (D-FORT),10.17,10.15,10.17 HDFC CM-SAVING PLUS (D),10.02,10.02,10.02 ICICI PRU STIP (G),17.85,17.85,17.85 ING INCOME IP (D-QUAR),11.11,11.11,11.11 KOTAK INCOMEPLUS (G),13.31,13.31,13.31
DSP BR CASH PLUS IP (D-DAIL),1000.1,1000.1,1000.1
BIRLA SL STF RP GR (G),15.61,15.57,15.61 HDFC CM-SAVING PLUS (D-DAIL),10.03,10.03,10.03 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-DAIL),10,10,10 ING INCOME IP (G),24.64,24.64,24.64 KOTAK LIFESTYLE (D),6.09,6.09,6.23
DSP BR CASH PLUS IP (D-WEEK),1000.43,1000.43,1000.43
BIRLA SPECIALSITUATI (D),5.58,5.46,5.7 HDFC CM-SAVING PLUS (D-MONT),10.07,10.07,10.07 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-FORT),10.02,10.02,10.02 ING L.I.O.N. (B),14.45,14.45,14.78 KOTAK LIFESTYLE (G),7.03,7.03,7.19
DSP BR CASH PLUS IP (G),1105.72,1105.72,1105.72
BIRLA SPECIALSITUATI (G),5.58,5.46,5.7 HDFC CM-SAVING PLUS (G),18.7,18.7,18.7 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-MONT),10.03,10.03,10.03 ING L.I.O.N. (D),9.7,9.7,9.92 KOTAK LIQ INSTPREPLA (D),10.05,10.05,10.05
DSP BR EQUITY (D),29.74,29.44,30.41
BIRLA SUN LIFE - 95 (D),69.6,68.03,71.17 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-DAIL),10.03,10.03,10.03 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING L.I.O.N. (G),14.45,14.45,14.78 KOTAK LIQ INSTPREPLA (D-DAIL),12.23,12.23,12.23
DSP BR EQUITY (G),7.78,7.7,7.95
BIRLA SUN LIFE - 95 (G),158.87,155.3,162.44 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-MONT),10.07,10.07,10.07 ICICI PRU SWEEP-CASH (G),12.27,12.27,12.27 ING LATIN AMERICA EQ (B),5.65,5.65,5.79 KOTAK LIQ INSTPREPLA (G),17.47,17.47,17.47
DSP BR EQUITY IP (G),7.79,7.79,7.79
BIRLA SUN LIFE - BUY (D),13.3,13.03,13.6 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 ICICI PRU VER AGG PL (D),19.3,19.3,19.63 ING LATIN AMERICA EQ (D),5.65,5.65,5.79 KOTAK LIQUID (D),10.03,10.03,10.03
DSP BR FLOATINGR IP (D-DAIL),1000,1000,1000
BIRLA SUN LIFE - EQU (D),43.94,43.06,44.93 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (G),18.81,18.81,18.81 ICICI PRU VER AGG PL (G),19.3,19.3,19.63 ING LATIN AMERICA EQ (G),5.65,5.65,5.79 KOTAK LIQUID (G),16.87,16.87,16.87
DSP BR FLOATINGR IP (D-WEEK),1001.84,1001.84,1001.84
BIRLA SUN LIFE - EQU (G),136.34,133.61,139.41 HDFC CORE & SATELLIT (D),11.94,11.94,12.21 ICICI PRU VER CA PL (D),13.72,13.72,13.72 ING LIQUID (D),10.83,10.83,10.83 KOTAK LIQUID - IP (D-DAIL),12.23,12.23,12.23
DSP BR FLOATINGR IP (G),1232.33,1232.33,1232.33
BIRLA SUN LIFE - NEW (D),8.24,8.08,8.43 HDFC CORE & SATELLIT (G),17.34,17.34,17.73 ICICI PRU VER CA PL (G),13.72,13.72,13.72 ING LIQUID (D-DAIL),10.79,10.79,10.79 KOTAK LIQUID - IP (D-WEEK),10.03,10.03,10.03
DSP BR FLOATINGRATE (D),10.63,10.63,10.63
BIRLA SUN LIFE - NEW (G),10.4,10.19,10.63 HDFC EQUITY (D),26.63,26.63,27.23 ICICI PRUBANK&FINSER (D),8.34,8.26,8.53 ING LIQUID (G),18.17,18.17,18.17 KOTAK LIQUID - IP (G),17.21,17.21,17.21 W
DSP BR FLOATINGRATE (D-DAIL),10.03,10.03,10.03
BIRLA SUN LIFE - TAX (D),46.53,45.6,47.58 HDFC EQUITY (G),115.44,115.44,118.04 ICICI PRUBANK&FINSER (G),8.34,8.26,8.53 ING LIQUID - INSTI (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 KOTAK MIDCAP (D),8.74,8.74,8.94
DSP BR FLOATINGRATE (D-WEEK),10.04,10.04,10.04
BIRLA SUN LIFE - TAX (G),5.47,5.36,5.59 HDFC FRIF STP - IP (D-DAIL),10.08,10.08,10.08 ICICI PRUD FRP-OPT A (D),10.06,10.06,10.06 ING LIQUID - INSTI (D-WEEK),10.06,10.06,10.06 KOTAK MIDCAP (G),11.4,11.4,11.65
DSP BR FLOATINGRATE (G),13.8,13.8,13.8
BIRLA SUN LIFE -BUY (G),18.94,18.56,19.37 HDFC FRIF STP - IP (D-MONT),10.21,10.21,10.21 ICICI PRUD FRP-OPT A (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID - INSTI (G),13.57,13.57,13.57 KOTAK MNC (G),18.71,18.71,19.13
DSP BR G-SEC A (D),13.9,13.83,13.9
BIRLA SUN LIFE BASIC (D),19.57,19.18,20.01 HDFC FRIF STP - IP (D-WEEK),10.15,10.15,10.15 ICICI PRUD FRP-OPT A (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING LIQUID - SIP (D-DAIL),10,10,10 KOTAK OPPORTUNITIES (D),9.31,9.31,9.52
DSP BR G-SEC A (D-MONT),11.56,11.5,11.56
BIRLA SUN LIFE BASIC (G),50.5,49.49,51.64 HDFC FRIF STP - IP (G),14.6,14.6,14.6 ICICI PRUD FRP-OPT A (G),13.39,13.39,13.39 ING LIQUID - SIP (D-WEEK),10,10,10 KOTAK OPPORTUNITIES (G),24.06,24.06,24.6
DSP BR G-SEC A (G),31.69,31.53,31.69
BIRLA SUN LIFE-FRONT (D-ANNU),13.67,13.4,13.98 HDFC FRIF-LTP (D),10.18,10.18,10.18 ICICI PRUD FRP-OPT B (D),10.1,10.1,10.1 ING LIQUID - SIP (G),12.88,12.88,12.88 KOTAK PSU BANK ETF (G),196.67,196.67,196.67 W
DSP BR G-SEC B (D),11.26,11.26,11.26
BIRLA SUN LIFE-FRONT (G),43.05,42.19,44.02 HDFC FRIF-LTP (G),14.39,14.39,14.39 ICICI PRUD FRP-OPT B (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID AUTOSWEEP (D-WEEK),10,10,10 KOTAK TAXSAVER (D),6,6,6.13 W
DSP BR G-SEC B (D-MONT),10.13,10.13,10.13
BIRLA SUNLIFE MON IN (G),28.57,28.28,28.57 HDFC FRIF-STF (D-DAIL),10.08,10.08,10.08 ICICI PRUD FRP-OPT B (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING LIQUID AUTOSWEEP (G),10,10,10 KOTAK TAXSAVER (G),9.8,9.8,10.02
DSP BR G-SEC B (G),18.83,18.83,18.83
BIRLASL AAF AGGRESS (D),18.22,18.22,18.5 HDFC FRIF-STF (D-MONT),10.2,10.2,10.2 ICICI PRUD FRP-OPT B (G),14.42,14.42,14.42 ING LIQUID CALL (B),10,10,10 KOTAK TECH (G),4.4,4.4,4.5 W
DSP BR LIQPLUS (D-DAIL),1000.8,1000.8,1000.8
BIRLASL AAF AGGRESS (G),18.22,18.22,18.5 HDFC FRIF-STF (D-WEEK),10.15,10.15,10.15 ICICI PRUD FRP-OPT C (D),10.06,10.06,10.06 ING LIQUID CALL (D-DAIL),10,10,10 KOTAKEQUITYARBITRAGE (D),10.7,10.7,10.7 W
DSP BR LIQPLUS (D-WEEK),1001.09,1001.09,1001.09
BIRLASL AAF CONSERVA (D),15.83,15.83,15.91 HDFC FRIF-STF (G),14.55,14.55,14.55 ICICI PRUD FRP-OPT C (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID CALL (D-MONT),10,10,10 KOTAKEQUITYARBITRAGE (G),12.79,12.79,12.79
DSP BR LIQPLUS (G),1192.81,1192.81,1192.81
BIRLASL AAF CONSERVA (G),15.83,15.83,15.91 HDFC GILT LONGTERMPL (D),11.98,11.98,11.98 ICICI PRUD FRP-OPT C (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING LIQUID CALL (D-QUAR),10,10,10
DSP BR LIQPLUS IP (D-DAIL),1000.8,1000.8,1000.8
BIRLASL AAF MODERATE (D),17.54,17.54,17.71 DSP BR LIQPLUS IP (D-WEEK),1001.1,1001.1,1001.1 HDFC GILT LONGTERMPL (G),19.87,19.87,19.87 ICICI PRUD FRP-OPT C (G),13.58,13.58,13.58 ING LIQUID CALL (D-WEEK),10,10,10 LOTUS
BIRLASL AAF MODERATE (G),17.54,17.54,17.71 HDFC GILT SHORTTERMP (D),10.96,10.96,10.96 ICICI PRUD GROWTH (D),13.7,13.7,14.01 ING LIQUID CALL (G),10,10,10
DSP BR LIQPLUS IP (G),1203.58,1203.58,1203.58 LOTUS INDIA BANKING (D),9.26,9.17,9.47 W
BIRLASL BALANCE DIV (D),17.5,17.32,17.89 HDFC GILT SHORTTERMP (G),15.35,15.35,15.35 ICICI PRUD GROWTH (G),72.88,72.88,74.52 ING LIQUID CALL - IP (B),10,10,10
DSP BR LIQUIDITY (D),12.4,12.4,12.4 LOTUS INDIA BANKING (G),9.25,9.16,9.46 W
BIRLASL BALANCE GR (G),26.31,26.05,26.9 HDFC GROWTH (D),21.14,21.14,21.62 ICICI PRUD LIQUID IP (G),12.46,12.46,12.46 ING LIQUID CALL - IP (D-DAIL),10,10,10 W
DSP BR LIQUIDITY (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 LOTUS INDIA CONTRA (D),7.45,7.45,7.62 W
BIRLASL CASH PLUS (D),16.37,16.37,16.37 HDFC GROWTH (G),42.92,42.92,43.89 ICICI PRUD LT-FRP-A (D),10.28,10.23,10.28 ING LIQUID CALL - IP (D-MONT),10.03,10.03,10.03
DSP BR LIQUIDITY (G),20.77,20.77,20.77 LOTUS INDIA CONTRA (G),7.45,7.45,7.62
BIRLASL CASH PLUS (G),23.14,23.14,23.14 HDFC HIF STP (D),10.66,10.66,10.66 ICICI PRUD LT-FRP-A (G),13.15,13.09,13.15 ING LIQUID CALL - IP (D-QUAR),10,10,10
DSP BR LIQUIDITY IP (D-DAIL),1000.2,1000.2,1000.2 LOTUS INDIA EQUITY (D),6.91,6.91,7.07
BIRLASL CASHPLUS IP (D-DAIL),10.8,10.8,10.8 HDFC HIF STP (G),16.5,16.5,16.5 ICICI PRUD LT-FRP-B (D),10.32,10.32,10.32 ING LIQUID CALL - IP (D-WEEK),10,10,10
DSP BR LIQUIDITY IP (D-WEEK),1000.38,1000.38,1000.38 LOTUS INDIA EQUITY (G),6.91,6.91,7.07
BIRLASL CASHPLUS IP (D-FORT),10.84,10.84,10.84 HDFC HIGH INTEREST (D-ANNU),12.44,12.44,12.44 ICICI PRUD LT-FRP-B (G),13.39,13.39,13.39 ING LIQUID CALL - IP (G),10.03,10.03,10.03
DSP BR LIQUIDITY IP (G),1246.29,1246.29,1246.29 LOTUS INDIA GILT LD (D-ANNU),10.89,10.89,10.89
BIRLASL CASHPLUS IP (D-WEEK),10.81,10.81,10.81 HDFC HIGH INTEREST (D-HALF),11.78,11.78,11.78 ICICI PRUD POWER IP (G),15.36,15.36,15.71 ING LIQUID PLUS (B),10,10,10
DSP BR NATRES&ENERGY (D),6.68,6.62,6.83 LOTUS INDIA GILT LD (D-MONT),10.5,10.5,10.5
BIRLASL CASHPLUS IP (G),23.38,23.38,23.38 HDFC HIGH INTEREST (D-QUAR),12.05,12.05,12.05 ICICI PRUD. POWER (D),10.11,10.11,10.34 ING LIQUID PLUS (D-DAIL),10,10,10
DSP BR NATRES&ENERGY (G),6.68,6.62,6.83 LOTUS INDIA GILT LD (D-QUAR),10.5,10.5,10.5
BIRLASL CEF - GAP (D),10.06,9.96,10.31 HDFC HIGH INTEREST (G),30.62,30.62,30.62 ICICI PRUD. POWER (G),56.44,56.44,57.71 ING LIQUID PLUS (D-MONT),10.32,10.32,10.32
DSP BR NATRES&ENERIP (G),6.73,6.73,6.73 LOTUS INDIA GILT LD (G),10.51,10.51,10.51
BIRLASL CEF - GAP (G),10.06,9.96,10.31 HDFC INCOME (D),11.61,11.61,11.61 ICICI PRUDENT.FMCG (D),21.31,21.31,21.79 ING LIQUID PLUS (D-QUAR),10.47,10.47,10.47
DSP BR OPPORTUNIT IP (D),5,5,5 LOTUS INDIA GILT SD (D-MONT),10.06,10.06,10.06
BIRLASL CEF -GMCP (D),10.05,9.95,10.3 HDFC INCOME (G),20.63,20.63,20.63 ICICI PRUDENTIAL INC (D),12.52,12.45,12.52 ING LIQUID PLUS (D-WEEK),10.05,10.05,10.05
DSP BR OPPORTUNIT IP (G),5,5,5 LOTUS INDIA GILT SD (D-WEEK),10.06,10.06,10.06
BIRLASL CEF -GMCP (G),10.05,9.95,10.3 HDFC INDEX NIFTY PLN (G),27.74,27.46,27.74 ICICI PRUDENTIAL INC (D-QUAR),13.55,13.49,13.55 ING LIQUID PLUS (G),11.61,11.61,11.61 W
DSP BR OPPORTUNITIES (D),16.15,15.99,16.52 LOTUS INDIA GILT SD (G),10.37,10.37,10.37
BIRLASL CEF -GPMP (D),9.99,9.89,10.23 HDFC INDEX SENSEX PL (G),87.22,86.35,87.22 ICICI PRUDENTIAL INC (G),29.19,29.04,29.19 ING LIQUID PLUS IP (B),10,10,10 W
DSP BR OPPORTUNITIES (G),41.44,41.02,42.37 LOTUS INDIA GROWTH (D),7.07,7.07,7.23
BIRLASL CEF -GPMP (G),9.99,9.89,10.23 HDFC INDEXSENSEXPLUS (G),117.46,116.29,117.46 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D),11.84,11.84,11.84 ING LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10,10,10
DSP BR SHORT TERM (D),10.91,10.91,10.91 LOTUS INDIA GROWTH (G),7.07,7.07,7.23
BIRLASL DIVYIELDPLUS (D),8.25,8.08,8.44 HDFC LIQUID (D-DAIL),10.2,10.2,10.2 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-DAIL),11.85,11.85,11.85 ING LIQUID PLUS IP (D-MONT),10,10,10
DSP BR SHORT TERM (D-MONT),10.68,10.68,10.68 LOTUS INDIA LIQUID (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
BIRLASL DIVYIELDPLUS (G),36.74,36.01,37.57 HDFC LIQUID (D-MONT),10.32,10.32,10.32 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-HALF),10.2,10.2,10.2 ING LIQUID PLUS IP (D-QUAR),10,10,10 W
DSP BR SHORT TERM (D-WEEK),10.18,10.18,10.18 LOTUS INDIA LIQUID (G),11.76,11.76,11.76
BIRLASL DYNAMIC BOND (D-MONT),10.35,10.3,10.35 HDFC LIQUID (D-WEEK),10.32,10.32,10.32 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-MONT),11.89,11.89,11.89 ING LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 W
DSP BR SHORT TERM (G),14.82,14.82,14.82 LOTUS INDIA LIQUID P (B),11.29,11.29,11.29
BIRLASL DYNAMIC BOND (D-QUAR),11.1,11.05,11.1 HDFC LIQUID (G),17.12,17.12,17.12 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-QUAR),10.2,10.2,10.2 ING LIQUID PLUS IP (G),11.58,11.58,11.58
DSP BR SMALL&MIDCAP (D),6.77,6.7,6.92 LOTUS INDIA LIQUID P (D-DAIL),10.02,10.02,10.02
BIRLASL DYNAMIC BOND (G),14.07,14,14.07 HDFC LIQUID - PP (D-DAIL),12.26,12.26,12.26 ICICI PRUDENTIAL LIQ (G),21.06,21.06,21.06 ING MIDCAP (B),9.66,9.66,9.88 W W
DSP BR SMALL&MIDCAP (G),6.77,6.7,6.92 LOTUS INDIA LIQUID P (D-MONT),10.06,10.06,10.06
BIRLASL FMP AS 1 (D),10.08,9.88,10.08 HDFC LIQUID - PP (D-WEEK),12.48,12.48,12.48 ICICI PRUDENTIAL TAX (D),10.63,10.63,10.87 ING MIDCAP (D),8.83,8.83,9.03
DSP BR SP AGGRESSIVE (D-MONT),10.49,10.39,10.49 LOTUS INDIA LIQUID P (D-WEEK),10.02,10.02,10.02
BIRLASL FMP AS 1 (G),10.29,10.08,10.29 HDFC LIQUID - PP (G),17.27,17.27,17.27 ICICI PRUDENTIAL TAX (G),57.97,57.97,59.27 ING MIDCAP (G),9.66,9.66,9.88
DSP BR SP AGGRESSIVE (D-QUAR),11.03,10.92,11.03 LOTUS INDIA LIQUID P (G),11.71,11.71,11.71
BIRLASL FMP AS 3 (D),10.05,10.05,10.05 HDFC LIQUID - PPP (D-WEEK),12.43,12.43,12.43 ICICI PRUDYNAMICPLAN (G),7.91,7.91,7.91 ING MIP (B),12.39,12.39,12.39 W
DSP BR SP AGGRESSIVE (G),15.18,15.02,15.18 LOTUS INDIA TAX PLAN (D),7.51,7.51,7.68
BIRLASL FMP AS 3 (G),12.48,12.48,12.48 HDFC LIQUID - PPP (G),17.3,17.3,17.3 ICICI PRUEMERSTAR IP (G),6.02,6.02,6.16 ING MIP (D),9.94,9.94,9.94
DSP BR SP CONSERVA (D-MONT),10.5,10.45,10.5 LOTUS INDIA TAX PLAN (G),8.37,8.37,8.56
BIRLASL FMP QS II (D),10.27,10.07,10.27 HDFC LONG TERM ADVAN (D),24.44,24.44,24.99 ICICI PRUEQUI&DERIWP (D),7.94,7.9,8.12 ING MIP (D-HALF),10.11,10.11,10.11 W
DSP BR SP CONSERVA (D-QUAR),10.68,10.62,10.68 ICICI PRUEQUI&DERIWP (G),8.38,8.34,8.57 LOTUSIND ACTIVEINCOM (D-MONT),10.94,10.94,10.94 W
BIRLASL FMP QS II (G),13.89,13.61,13.89 HDFC LONG TERM ADVAN (G),62.84,62.84,64.26 ING MIP (D-MONT),9.64,9.64,9.64
DSP BR SP CONSERVA (G),12.99,12.92,12.99 ICICI PRUEQUI&DEROP (D),10.38,10.33,10.38 LOTUSIND ACTIVEINCOM (D-QUAR),11.06,11.06,11.06
BIRLASL FRF LTP (D),10.41,10.4,10.41 HDFC MONTH INC-LTP (D-MONT),10.66,10.66,10.66 ING MIP (D-QUAR),10.04,10.04,10.04 W
DSP BR SP MODERATE (D-MONT),11.07,10.96,11.07 ICICI PRUEQUI&DEROP (G),11.9,11.84,11.9 LOTUSIND ACTIVEINCOM (G),11.33,11.33,11.33
BIRLASL FRF LTP (D-DAIL),10.01,10,10.01 HDFC MONTH INC-LTP (D-QUAR),10.86,10.86,10.86 ING MIP (G),12.39,12.39,12.39
DSP BR SP MODERATE (D-QUAR),11.5,11.38,11.5 ICICI PRUFOCUSEQ IP (G),7.44,7.44,7.44 LOTUSINDACTIVEINCOIP (D-MONT),10.13,10.13,10.13
BIRLASL FRF LTP (D-WEEK),10.03,10.02,10.03 HDFC MONTH INC-LTP (G),15.88,15.88,15.88 ING NIFTY PLUS (B),15.56,15.56,15.91
DSP BR SP MODERATE (G),16.58,16.41,16.58 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (D),7.4,7.33,7.57 LOTUSINDACTIVEINCOIP (G),10.35,10.35,10.35
BIRLASL FRF LTP (G),14.32,14.3,14.32 HDFC MONTH INC-STP (D-MONT),9.93,9.93,9.93 ING NIFTY PLUS (D),10.36,10.36,10.59
DSP BR STRAT BOND (D),1036.49,1031.3,1036.49 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (G),7.4,7.33,7.57 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-DAIL),10,10,10 W
BIRLASL FRF STP (D),10.39,10.39,10.39 HDFC MONTH INC-STP (D-QUAR),10.18,10.18,10.18 ING NIFTY PLUS (G),15.56,15.56,15.91
DSP BR STRAT BOND (D-MONT),1013.64,1008.57,1013.64 ICICI PRUGILT (INVE) (D),13.9,13.9,13.9 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-MONT),10.04,0,0
BIRLASL FRF STP (D-DAIL),10,10,10 HDFC MONTH INC-STP (G),13.58,13.58,13.58 ING OPT INCOMEGR 15% (D),10.43,10.43,10.53
DSP BR STRAT BOND (D-WEEK),1003.35,998.33,1003.35 ICICI PRUGILT (INVE) (G),32.78,32.78,32.78 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
BIRLASL FRF STP (G),14.17,14.17,14.17 HDFC MULTIPLE YIELD (D),9.96,9.86,10.06 ING OPT INCOMEGR 15% (G),10.78,10.78,10.89
DSP BR STRAT BOND (G),1117.72,1112.13,1117.72 ICICI PRUGT-PF OPT (G),14.65,14.53,14.65 LOTUSINDI LIQUID SIP (G),11.84,11.84,11.84
BIRLASL FRF STP IP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 HDFC MULTIPLE YIELD (G),13.15,13.02,13.28 ING OPT INCOMEGR 30% (D),9.95,9.95,10.05 W
DSP BR STREBOND IP (D-MONT),1014.57,1013.55,1014.57 ICICI PRUINCOMEOPP (D-MONT),11.43,11.38,11.43 LOTUSINDIA GILT LDIP (D-MONT),10.52,10.52,10.52
BIRLASL FRF STP IP (D-FORT),10,10,10 HDFC MULYIELD -2005 (D),9.93,9.83,10.03 ING OPT INCOMEGR 30% (G),10.29,10.29,10.4
DSP BR STREBOND IP (D-WEEK),1003.36,1002.36,1003.36 ICICI PRUINCOMEOPP (G),11.43,11.38,11.43 LOTUSINDIA GILT LDIP (G),10.74,10.74,10.74
BIRLASL FRF STP IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 HDFC MULYIELD -2005 (G),12,11.88,12.12 ING OPT5STARMULTIFOF (D),6.67,6.61,6.82 W
DSP BR STREBOND IP (G),1008.29,1007.28,1008.29 ICICI PRUINCOMEOPPIP (D-MONT),11.28,11.23,11.28 LOTUSINDIA GILT SDIP (D-WEEK),10,0,0
BIRLASL FRF STP IP (G),11.41,11.41,11.41 HDFC PREMIERMULTICAP (D),9.06,9.06,9.26 ING OPT5STARMULTIFOF (G),7.72,7.64,7.89
DSP BR TAX SAVER (D),6.21,6.21,6.35 ICICI PRUINCOMEOPPIP (G),10.02,10.02,10.02 LOTUSINDIA GILT SDIP (G),10.03,10.03,10.03
BIRLASL G-SECST IP (D),10.01,10.01,10.01 HDFC PREMIERMULTICAP (G),13.12,13.12,13.41 ING OPTASSETALLOCAT (D),11.91,11.8,12.18
DSP BR TAX SAVER (G),8.34,8.34,8.53 ICICI PRUINDOASIAEIP (G),5.4,5.4,5.4 LOTUSINDIA LIQUID IP (D-DAIL),10,10,10
BIRLASL G-SECST IP (D-DAIL),10,10,10 HDFC PRUDENCE (D),19.24,19.24,19.67 ING OPTASSETALLOCAT (G),12.93,12.8,13.22 W
DSP BR TIGER (D),11.83,11.71,12.09 ICICI PRUINDOASIAEQ (D),5.4,5.4,5.52 LOTUSINDIA LIQUID IP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
BIRLASL G-SECST IP (D-WEEK),10,10,10 HDFC PRUDENCE (G),95.23,95.23,97.37 ING OPTIACTISHTERMIP (D),10.13,10.12,10.13
DSP BR TIGER (G),25.62,25.36,26.19 ICICI PRUINDOASIAEQ (G),5.4,5.4,5.52 LOTUSINDIA LIQUID IP (G),11.82,11.82,11.82
BIRLASL GILT PLUS PF (D),11.55,11.43,11.55 HDFC TAXSAVER (D),37.65,37.65,38.5 ING OPTIACTISHTERMIP (G),10.68,10.67,10.68
BIRLASL GILT PLUS PF (D-ANNU),22.62,22.4,22.62
DSP BR TIGER IP (D),5.17,5.17,5.17
HDFC TAXSAVER (G),101.84,101.84,104.13 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-HALF),10.2,10.2,10.2 ING OPTIACTIVEDEBT (D),10.48,10.48,10.48
LOTUSINDIA OVERNIGHT (D-DAIL),10,10,10 UT
DSP BR TIGER IP (G),7.24,7.24,7.24 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-MONT),11.89,11.89,11.89 LOTUSINDIA OVERNIGHT (G),10.87,10.87,10.87
BIRLASL GILT PLUS PF (G),26.07,25.81,26.07 HDFC TOP 200 (D),28.35,28.35,28.98 ING OPTIACTIVEDEBT (G),12.17,12.17,12.17 SAHARA W
DSP BR TOP100 EQ (D),13.18,13.04,13.47 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-QUAR),10.2,10.2,10.2 LOTUSINDIA SHORTT IP (D-DAIL),10.02,10,10.02
BIRLASL GILT PLUSLIQ (D),10.36,10.36,10.36 HDFC TOP 200 (G),95.69,95.69,97.84 ING OPTIACTIVESHTERM (D),10.37,10.34,10.37
DSP BR TOP100 EQ (G),52.58,52.05,53.76 ICICI PRUDENTIAL LIQ (G),21.06,21.06,21.06 LOTUSINDIA SHORTT IP (D-MONT),10.22,10.2,10.22
BIRLASL GILT PLUSLIQ (D-ANNU),10.31,10.31,10.31 ING OPTIACTIVESHTERM (G),10.79,10.76,10.79
BIRLASL GILT PLUSLIQ (G),19.98,19.98,19.98
DSP BR TOP100 EQ IP (D),7.14,7.14,7.14 HSBC ICICI PRUDENTIAL TAX (D),10.63,10.63,10.87 ING OPTIMIXGLOBALCOM (D),7.91,7.83,8.11
LOTUSINDIA SHORTT IP (D-WEEK),10.17,10.15,10.17
DSP BR TOP100 EQ IP (G),7.14,7.14,7.14 ICICI PRUDENTIAL TAX (G),57.97,57.97,59.27 LOTUSINDIA SHORTT IP (G),11.66,11.65,11.66
BIRLASL GILT PLUSREG (D),13.19,13.19,13.19 HSBC ADVANTAGE INDIA (D),7.42,7.35,7.59 ING OPTIMIXGLOBALCOM (G),7.91,7.83,8.11
DSP BR WORLD GOLD (D),9.52,9.43,9.74 ICICI PRUDYNAMICPLAN (G),7.91,7.91,7.91 LOTUSINDIA SHORTTERM (D-MONT),10.22,10.19,10.22
BIRLASL GILT PLUSREG (D-ANNU),27.27,27.27,27.27 HSBC ADVANTAGE INDIA (G),8.73,8.64,8.92 ING OPTMULTIEQ PLANA (D),6.42,6.36,6.56 W W
DSP BR WORLD GOLD (G),9.52,9.43,9.74 ICICI PRUEMERSTAR IP (G),6.02,6.02,6.16 LOTUSINDIA SHORTTERM (D-WEEK),10.16,10.14,10.16
BIRLASL GILT PLUSREG (G),32.1,32.1,32.1 HSBC CASH - INS PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 ING OPTMULTIEQ PLANA (G),6.42,6.36,6.56 W
DSP BRSMALL&MIDCAPIP (D),12.29,12.29,12.29 ICICI PRUEQUI&DERIWP (D),7.94,7.9,8.12 LOTUSINDIA SHORTTERM (G),11.61,11.58,11.61
BIRLASL INCOME PLUS (D),11.96,11.84,11.96 HSBC CASH - INS PLUS (D-MONT),10.12,10.12,10.12 ING OPTMULTIEQ PLANB (G),5.97,5.97,5.97 W
DSP BRSMALL&MIDCAPIP (G),10.1,10.1,10.1
BIRLASL INCOME PLUS (G),41.41,40.99,41.41
DSP BRTECHNOLOGY.COM (D),11.13,11.01,11.38 HSBC CASH - INS PLUS (D-WEEK),10.25,10.25,10.25 ICICI PRUEQUI&DERIWP (G),8.38,8.34,8.57 ING PF DYNAMIC PLAN (D-ANNU),12.11,12.11,12.11 PRINCIPAL
BIRLASL INDEX (D),11.9,11.66,12.17 HSBC CASH - INS PLUS (G),13.56,13.56,13.56 ICICI PRUEQUI&DEROP (D),10.38,10.33,10.38 ING PF DYNAMIC PLAN (D-HALF),11.55,11.55,11.55
DSP BRTECHNOLOGY.COM (G),15.24,15.08,15.58 ICICI PRUEQUI&DEROP (G),11.9,11.84,11.9 PRIN GLOBAL OPPORT (D),10.24,10.14,10.5
BIRLASL INDEX (G),30.75,30.14,31.44 HSBC CASH INSTI (D-DAIL),10.44,10.44,10.44 ING PF DYNAMIC PLAN (G),14.84,14.84,14.84
BIRLASL INDIA OPPORT (D),10.44,10.23,10.67 DWS HSBC CASH INSTI (D-MONT),10.56,10.56,10.56 ICICI PRUFOCUSEQ IP (G),7.44,7.44,7.44 ING PF DYNAMIC PLAN (G),14.84,14.84,14.84 PRIN GLOBAL OPPORT (G),10.24,10.14,10.5
BIRLASL INDIA OPPORT (G),24.3,23.81,24.85 HSBC CASH INSTI (D-WEEK),10.48,10.48,10.48 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (D),7.4,7.33,7.57 ING SELECT DEBT (B),11.49,0,0 PRIN INCOME STP DIV (D),10.56,10.53,10.56
BIRLASL INDIAGENNEXT (D),10.47,10.26,10.71 DWS ALPHA EQUITY (D),11.11,11.11,11.36 HSBC CASH INSTI (G),14.47,14.47,14.47 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (G),7.4,7.33,7.57 ING SELECT DEBT (D-ANNU),10.2,0,0 PRIN INCOME STP GR (G),15.53,15.49,15.53
BIRLASL INDIAGENNEXT (G),12.64,12.39,12.92 DWS ALPHA EQUITY (G),44.92,44.92,45.93 HSBC CASH REGULAR (D-DAIL),10.19,10.19,10.19 ICICI PRUGILT (INVE) (D),13.9,13.9,13.9 ING SELECT DEBT (D-HALF),10.25,0,0 PRIN INCOMESTP-IP DW (D-WEEK),10.83,10.83,10.83
BIRLASL INFRASTRUCTU (D),8,7.84,8.18 DWS CREDITOPPCASH15D (D),10.14,10.12,10.14 HSBC CASH REGULAR (D-WEEK),10.03,10.03,10.03 ICICI PRUGILT (INVE) (G),32.78,32.78,32.78 ING SELECT DEBT (D-QUAR),10.16,0,0 PRIN MIP(GR.AC) (G),17.42,17.34,17.42
BIRLASL INFRASTRUCTU (G),8.61,8.44,8.8 DWS CREDITOPPCASH15D (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC CASH REGULAR (G),14.38,14.38,14.38 ICICI PRUGT-PF OPT (G),14.65,14.53,14.65 ING SELECT DEBT (G),11.49,0,0 PRIN MIP-DIV (D-MONT),10.56,10.5,10.56 W
BIRLASL MIDCAP (D),13.33,13.06,13.63 DWS CREDITOPPCASH15D (D-FORT),10.18,10.16,10.18 HSBC DYNAMIC (D),6.63,6.57,6.8 ICICI PRUINCOMEOPP (D-MONT),11.43,11.38,11.43 ING SHORTTERM INCOME (D),11.95,11.95,11.95 PRIN MIP-DIV-Q (D),11.04,10.99,11.04 TATA
BIRLASL MIDCAP (G),48.11,47.15,49.19 DWS CREDITOPPCASH15D (D-WEEK),10.12,10.1,10.12 HSBC DYNAMIC (G),6.63,6.57,6.8 ICICI PRUINCOMEOPP (G),11.43,11.38,11.43 ING SHORTTERM INCOME (G),15.8,15.8,15.8 PRINC RESUR IND EQT (D),7.2,7.09,7.36
BIRLASL MIP GR (G),21.25,21.12,21.25 DWS CREDITOPPCASH15D (G),11.43,11.41,11.43 HSBC EMERGING MARKET (D),6.13,6.07,6.28 ICICI PRUINCOMEOPPIP (D-MONT),11.28,11.23,11.28 ING TAX SAVING (B),13.25,13.25,13.55 PRINC RESUR IND EQT (G),50.65,49.89,51.79
BIRLASL MIP MNTLYPAY (D),21.25,21.12,21.25 DWS CREDITOPPCASH30D (D),10.19,10.17,10.19 HSBC EMERGING MARKET (G),6.13,6.07,6.28 ICICI PRUINCOMEOPPIP (G),10.02,10.02,10.02 ING TAX SAVING (D),6.53,6.53,6.68 PRINCHILDBEN-CBP (G),50.9,50.65,52.05 W
BIRLASL MIP SAVING 5 (D),11.76,11.76,11.76 DWS CREDITOPPCASH30D (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC EQUITY (D),18.97,18.78,19.4 ICICI PRUINDOASIAEIP (G),5.4,5.4,5.4 ING TAX SAVING (G),13.23,13.23,13.53 PRINCHILDBEN-FGP (G),50.17,48.66,51.3
BIRLASL MIP SAVING 5 (G),15.72,15.72,15.72 DWS CREDITOPPCASH30D (D-WEEK),10.09,10.09,10.09 HSBC EQUITY (G),60.69,60.08,62.06 ICICI PRUINDOASIAEQ (D),5.4,5.4,5.52 ING TREASURY MANAGEM (B),13.34,13.34,13.34 PRINCIPAL BALANCED D (D),9.23,9.18,9.44
BIRLASL MIP SAVING 5 (P-MONT),15.72,15.72,15.72 DWS CREDITOPPCASH30D (G),10.9,10.88,10.9 HSBC FLEXI DEBT (D-FORT),10.79,10.71,10.79 ICICI PRUINDOASIAEQ (G),5.4,5.4,5.52 ING TREASURY MANAGEM (D-ANNU),11.02,11.02,11.02 PRINCIPAL BALANCED G (G),18.29,18.2,18.7
BIRLASL MIP WEALTH25 (D),9.83,9.74,9.83 DWS GILT FUND (D),11.6,11.6,0 HSBC FLEXI DEBT (D-HALF),10.2,10.2,10.2 ING TREASURY MANAGEM (D-DAIL),10.36,10.36,10.36 PRINCIPAL CASH LIQOP (D),10.12,10.12,10.12
BIRLASL MIP WEALTH25 (G),13.73,13.59,13.73 DWS GILT FUND (G),11.6,11.6,0 HSBC FLEXI DEBT (D-MONT),11.17,11.08,11.17
IDFC ING TREASURY MANAGEM (D-HALF),10.53,10.53,10.53 PRINCIPAL CASH LIQOP
BIRLASL MIP WEALTH25 (P-MONT),13.73,13.59,13.73 DWS GILT FUND - IP (D),11.61,11.61,0 HSBC FLEXI DEBT (D-QUAR),11.34,11.25,11.34 IDFC CASHFUND A WD (D),10.19,10.19,10.19 ING TREASURY MANAGEM (D-QUAR),10.58,10.58,10.58 W
BIRLASL MNC DIV (D),41.69,40.86,42.63 DWS GILT FUND - IP (G),11.61,11.61,0 HSBC FLEXI DEBT (G),12.13,12.04,12.13 IDFC CASHFUND B IP (D-DAIL),10.58,10.58,10.58 ING TREASURY MANAGEM (D-WEEK),10.79,10.79,10.79 W
BIRLASL MNC GR (G),83.16,81.5,85.03 DWS GLOBALTHEMAOFFSH (D),6.01,5.95,6.16 HSBC FLEXI DEBT - IP (D-FORT),10.49,10.49,10.49 IDFC CASHFUND B IP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING TREASURY MANAGEM (G),13.34,13.34,13.34 W
BIRLASL SHORTTERM IP (D-DAIL),10.01,9.98,10.01 DWS GLOBALTHEMAOFFSH (G),6.01,5.95,6.16 HSBC FLEXI DEBT - IP (D-MONT),11.38,11.38,11.38 IDFC CASHFUND B IP (G),15.58,15.58,15.58 W
BIRLASL SHORTTERM IP (D-FORT),10.08,10.06,10.08 DWS INSTA CASH P IP (D),10,10,10 HSBC FLEXI DEBT - IP (D-QUAR),11.23,11.23,11.23 IDFC CASHFUND C SIP (D-DAIL),10,10,10
JM W W
BIRLASL SHORTTERM IP (D-MONT),10.09,10.07,10.09 DWS INSTA CASH P IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC FLEXI DEBT - IP (G),12.18,12.18,12.18 IDFC CASHFUND C SIP (D-MONT),10.05,10.05,10.05 W W
JM ARBITRAGE ADVAN (D),10.11,10.01,10.11
BIRLASL SHORTTERM IP (G),10.23,10.21,10.23 DWS INSTA CASH P IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 HSBC FRF STP INSPLUS (D-DAIL),10,10,10 IDFC CASHFUND C SIP (D-WEEK),10,10,10 W
JM ARBITRAGE ADVAN (G),12.22,12.09,12.22
BIRLASL TOP 100 (D),9.88,9.68,10.1 DWS INSTA CASH P IP (G),13.58,13.58,13.58 HSBC FRF STP INSPLUS (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC CASHFUND C SIP (G),10.5,10.5,10.5 JM AUTO SECTOR (D),8.61,8.61,8.8
BIRLASL TOP 100 (G),12.05,11.81,12.32 DWS INSTA CASH P-SIP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC FRF STP INSPLUS (G),11.3,11.3,11.3 IDFC CLASSIC EQUITY (D),8.83,8.83,9.03 JM AUTO SECTOR (G),11.25,11.25,11.5
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 DWS INSTA CASH P-SIP (D-WEEK),10,10,10 HSBC FRF-LTP-I O (D-DAIL),10.02,10.01,10.02 IDFC CLASSIC EQUITY (G),12.2,12.2,12.47 JM BALANCED - DIV (D),11.19,11.19,11.44
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-FORT),10,10,10 DWS INSTA CASH P-SIP (G),11.18,11.18,11.18 HSBC FRF-LTP-I O (D-FORT),10.06,10.05,10.06 IDFC DYN BOND A - AD (D),13.02,13.02,13.02
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-MONT),10.05,10.05,10.05 DWS INSTA CASH PLUS (B),10.75,10.75,10.75 HSBC FRF-LTP-I O (D-MONT),10.15,10.14,10.15 IDFC DYN BOND A GR (G),18.56,18.56,18.56
JM BALANCED - GROWTH (G),14.72,14.72,15.05 SB
JM BASIC (D),7.38,7.38,7.54
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DWS INSTA CASH PLUS (D),10.94,10.94,10.94 HSBC FRF-LTP-I O (D-WEEK),11.25,11.24,11.25 IDFC DYN BOND A QD (D),12.2,12.2,12.2 JM BASIC (G),9.8,9.8,10.02 W
BIRLASLCASHPLUSPREMI (G),13.78,13.78,13.78 DWS INSTA CASH PLUS (D-DAIL),10.3,10.3,10.3 HSBC FRF-LTP-I O (G),13.45,13.44,13.45 IDFC DYNAMIC BOND IP (D),10.75,10.75,10.75 JM CONTRA (D),3.98,3.98,4.07 W
BIRLASLCASHPLUSSWEEP (D),10.09,10.09,10.09 DWS INSTA CASH PLUS (D-WEEK),10.37,10.37,10.37 HSBC FRF-STP - RO (D-DAIL),10,10,10 IDFC DYNAMIC BOND IP (G),10.79,10.79,10.79 JM CONTRA (G),3.98,3.98,4.07
BIRLASLMIP - MD (D),10.58,10.52,10.58 DWS INSTA CASH PLUS (G),14.48,14.48,14.48 HSBC FRF-STP - RO (D-WEEK),10.03,10.03,10.03 IDFC G-SEC INV A HYD (D),12.88,12.88,12.88 JM EMERGING LEADERS (D),4.16,4.16,4.26
BIRLASUN LIFESTOPP (D),10.11,10.09,10.11 DWS INVESTMENT OPPOR (D),15.89,15.89,16.25 HSBC FRF-STP - RO (G),13.19,13.19,13.19 IDFC G-SEC INVE A AD (D),13.51,13.51,13.51 JM EMERGING LEADERS (G),4.15,4.15,4.25 W
BIRLASUN LIFESTOPP (G),12.96,12.93,12.96 DWS INVESTMENT OPPOR (G),20.84,20.84,21.31 HSBC FRF-STP I OPTIO (D-DAIL),10.06,10.06,10.06 IDFC G-SEC INVE B IP (D),10.92,10.92,10.92 JM EQUITY (D),10.23,10.23,10.46
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D),11.12,11.12,11.12 DWS LIQUID PLUS (B),10.22,10.22,10.22 HSBC FRF-STP I OPTIO (D-MONT),10.18,10.18,10.18 IDFC G-SEC INVE B IP (G),10.81,10.81,10.81 JM EQUITY (G),22.73,22.73,23.25
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 DWS LIQUID PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 HSBC FRF-STP I OPTIO (D-WEEK),10.45,10.45,10.45 IDFC G-SEC INVES A (G),18.77,18.77,18.77 JM EQUITY& DERIVATIV (B),12.02,12.02,12.02
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-MONT),10.15,10.15,10.15 DWS LIQUID PLUS (D-MONT),10.57,10.57,10.57 HSBC FRF-STP I OPTIO (G),13.32,13.32,13.32 IDFC G-SEC PF B IP (D-QUAR),12.73,12.73,12.73 JM EQUITY& DERIVATIV (D),10.1,10.1,10.1 W
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DWS LIQUID PLUS (D-WEEK),10.52,10.52,10.52 HSBC FRP - LTP-RO (D-DAIL),10.01,9.96,10.01 IDFC G-SEC PF B IP (G),15.63,15.63,15.63 JM EQUITY& DERIVATIV (G),12.98,12.98,12.98
BIRLASUNLIFE LIQ PL (G),16.03,16.03,16.03 DWS LIQUID PLUS (G),14,14,14 HSBC FRP - LTP-RO (D-MONT),10.05,10,10.05 IDFC G-SEC PF PLAN A (D-ANNU),13.29,13.29,13.29 JM FINANCIAL SERVICE (D),8.34,8.34,8.53
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D),10.68,10.68,10.68 DWS LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC FRP - LTP-RO (G),13.31,13.24,13.31 IDFC G-SEC PF PLAN A (D-QUAR),12.75,12.75,12.75 JM FINANCIAL SERVICE (G),8.34,8.34,8.53 W
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 DWS LIQUID PLUS IP (D-MONT),10,10,10 HSBC GILT - STP (D),10.77,10.77,10.77 IDFC G-SEC PF PLAN A (G),15.59,15.59,15.59 JM FLOATER FND STP (D),10.09,10.09,10.09 W
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-MONT),10.16,10.16,10.16 DWS LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.1,10.1,10.1 HSBC GILT - STP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 IDFC G-SEC STP A GR (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM FLOATER FND STP (G),14.03,14.03,14.03
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DWS LIQUID PLUS IP (G),10.08,10.08,10.08 HSBC GILT - STP (G),12.17,12.17,12.17 IDFC G-SEC STP A GR (G),13.39,13.39,13.39 JM G-SEC - PF PLAN (D),21.17,21.17,21.17
BIRLASUNLIFE LIQP IP (G),16.28,16.28,16.28 DWS MIP - PLAN A (D-ANNU),11.72,11.72,11.78 HSBC INC INV P INST (D),11.21,11.1,11.21 IDFC G-SEC STP A MD (D),10.06,10.06,10.06 JM G-SEC - PF PLAN (G),23.11,23.11,23.11
BIRLASUNLIFE STOPPIP (D),10,9.98,10 DWS MIP - PLAN A (D-MONT),10.6,10.6,10.66 HSBC INC INV P INST (G),10.01,9.96,10.01 IDFC G-SEC STP A QD (D),10.17,10.17,10.17 JM G-SEC PF PLUS (D),11.27,11.27,11.27 W
BIRLASUNLIFE STOPPIP (G),10.1,10.08,10.1 DWS MIP - PLAN A (D-QUAR),10.76,10.76,10.81 HSBC INC INV PL REG (D),11.75,11.63,11.75 IDFC G-SEC STP B IP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM G-SEC PF PLUS (G),11.27,11.27,11.27 W
BIRLASUNLIFE TAXPLAN (D),35.3,34.59,36.09 DWS MIP - PLAN A (G),14.26,14.26,14.33 HSBC INC INV PL REG (G),15.43,15.28,15.43 IDFC G-SEC STP B IP (G),10.03,10.03,10.03 JM G-SEC REGULAR DIV (D),13.8,13.8,13.8 W
BIRLASUNLIFE TAXPLAN (G),7.41,7.26,7.58 DWS MIP - PLAN B (D-ANNU),10.47,10.47,10.52 HSBC INCOME STP INS (D),10.33,10.33,10.33 IDFC G-SECINV A QD (D-QUAR),12.03,12.03,12.03 JM G-SEC RP GR (B),14.04,14.04,14.04 W
BIRLASUNLIFEADVANTAG (D),56.9,55.76,58.18 DWS MIP - PLAN B (D-MONT),10.21,10.21,10.26 HSBC INCOME STP INS (D-WEEK),10.2,10.2,10.2 IDFC IMPERIAL EQUITY (D),10.03,10.03,10.26 JM G-SEC RP GR (G),28.86,28.86,28.86
BIRLASUNLIFEADVANTAG (G),83.42,81.75,85.3 DWS MIP - PLAN B (D-QUAR),9.74,9.74,9.79 HSBC INCOME STP INS (G),11.37,11.37,11.37 IDFC IMPERIAL EQUITY (G),11.07,11.07,11.32 JM HEALTHCARE SECTOR (D),9.78,9.78,10
BIRLASUNLIFEINTEREQA (D),6.93,6.79,7.1 DWS MIP - PLAN B (G),12.35,12.35,12.41 HSBC INCOME STP REG (D),10.95,10.95,10.95 IDFC LIQ PLUSTP SIP (D-DAIL),10,10,10 JM HEALTHCARE SECTOR (G),12.33,12.33,12.61
BIRLASUNLIFEINTEREQA (G),6.93,6.79,7.1 DWS MONEY PLUS (B),10.2,10.2,10.2 HSBC INCOME STP REG (D-WEEK),10.07,10.07,10.07 IDFC LIQ PLUSTP SIP (D-WEEK),10,10,10 JM HI FI (D),5.38,5.38,5.5
BIRLASUNLIFEINTEREQB (D),5.56,5.45,5.7 DWS MONEY PLUS (D),10.36,10.35,10.36 HSBC INCOME STP REG (G),14.49,14.49,14.49 IDFC LIQ PLUSTP SIP (G),10.18,10.18,10.18 JM HI FI (G),5.38,5.38,5.5
BIRLASUNLIFEINTEREQB (G),5.56,5.45,5.7 DWS MONEY PLUS (D-DAIL),10.03,10.01,10.03 HSBC INCOMESTP PLUS (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-ANNU),10.1,10.1,10.1 JM HIGH LIQ DAILY DP (D),10.43,10.43,10.43
DWS MONEY PLUS (D-WEEK),10.18,10.16,10.18 HSBC INDIA OPPOTUNIT (D),10.7,10.59,10.94 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 JM HIGH LIQ SUPINSP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 W
CANARA DWS MONEY PLUS (G),12.49,12.47,12.49 HSBC INDIA OPPOTUNIT (G),20.2,20,20.65 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-MONT),10.05,10.05,10.05 JM HIGH LIQ SUPINSP (D-WEEK),10,10,10
CANARA ROBECO CIGO (D),11.37,11.37,11.37 DWS MONEY PLUS IP (D),10.28,10.26,10.28 HSBC LIQUID PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-QUAR),10.43,10.43,10.43 JM HIGH LIQ SUPINSP (G),13.53,13.53,13.53
CANARA ROBECO CIGO (G),21,21,21 DWS MONEY PLUS IP (D-DAIL),10.01,9.99,10.01 HSBC LIQUID PLUS (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM HIGH LIQUIDITY GR (G),23.58,23.58,23.58
CANARA ROBECO EXPO (D),15.84,0,0 DWS MONEY PLUS IP (D-WEEK),10.15,10.14,10.15 HSBC LIQUID PLUS (G),11.9,11.9,11.9 IDFC LIQPLUS INVESIP (G),13.33,13.33,13.33 JM HIGH LIQUIDITY IP (D),10.38,10.38,10.38
CANARA ROBECO EXPO (G),54.83,0,0 DWS MONEY PLUS IP (G),11.97,11.95,11.97 HSBC LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 IDFC LIQPLUS INVEST (D-ANNU),10.84,10.84,10.84 JM HIGH LIQUIDITY IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02
CANARA ROBECO FORT94 (G),39.11,39.11,39.99 DWS MONEYPLUSADVANIP (D),10.49,10.48,10.49 HSBC LIQUID PLUS IP (D-MONT),10.19,10.19,10.19 IDFC LIQPLUS INVEST (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 JM HIGH LIQUIDITY IP (G),14.23,14.23,14.23
CANARA ROBECO FRF-ST (D),10.26,10.26,10.26 DWS MONEYPLUSADVANIP (G),10.64,10.63,10.64 HSBC LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQPLUS INVEST (D-MONT),10.05,10.05,10.05 JM HIGH LIQUIDITY-BO (D),12.38,12.38,12.38
CANARA ROBECO FRF-ST (D),12.75,12.75,12.75 DWS MONEYPLUSADVANT (D),10.46,10.45,10.46 HSBC LIQUID PLUS IP (G),11.94,11.94,11.94 IDFC LIQPLUS INVEST (D-QUAR),10.3,10.3,10.3 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D),10.62,10.62,10.62 W
CANARA ROBECO FRF-ST (G),13.26,13.26,13.26 DWS MONEYPLUSADVANT (G),11.15,11.14,11.15 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-DAIL),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQPLUS INVEST (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D-ANNU),10,10,10
CANARA ROBECO FRF-ST (W),10.26,10.26,10.26 DWS PREMIER BOND REG (D-ANNU),13.11,13.05,13.11 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-MONT),10.38,10.38,10.38 IDFC LIQPLUS INVEST (G),13.14,13.14,13.14 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D-QUAR),13.58,13.58,13.58
CANARA ROBECO INCOME (B),16.53,16.53,16.53 DWS PREMIER BOND REG (D-MONT),12.7,12.64,12.7 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQUID FUND (D),1000.21,1000.21,1000.21 JM INCOME - DIVIDEND (D),10.42,10.42,10.42
CANARA ROBECO INCOME (D),16.31,16.31,16.31 DWS PREMIER BOND REG (D-QUAR),12.3,12.24,12.3 HSBC LIQUID PLUS IPP (G),11.98,11.98,11.98 IDFC LIQUID FUND (D-MONT),1003.81,1003.81,1003.81 JM INCOME BONUS (B),12.05,12.05,12.05
CANARA ROBECO INCOME (G),17.92,17.92,17.92 DWS PREMIER BOND REG (G),15.12,15.12,15.42 HSBC MIDCAP EQUITY (D),7.3,7.23,7.47 IDFC LIQUID FUND (D-WEEK),1000.2,1000.2,1000.2 JM INCOME GROWTH (G),29.45,29.45,29.45
CANARA ROBECO INFRAS (D),9.53,9.53,9.74 DWS PREMIERBOND IP (D-MONT),10.42,10.42,0 HSBC MIDCAP EQUITY (G),11.04,10.93,11.29 IDFC LIQUID FUND (G),1221.17,1221.17,1221.17 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D),10.2,10.2,10.2
CANARA ROBECO INFRAS (G),11.16,11.16,11.41 DWS PREMIERBOND IP (G),10.42,10.42,0 HSBC MIP-REGULARPLAN (D-MONT),10.82,10.71,10.82 IDFC LIQUID PLUS TP (D),10.08,10.08,10.08 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D-DAIL),10,10,10 W
CANARA ROBECO LIQUID (D),10.04,10.04,10.04 DWS SHORT MATURITY (D),11.17,11.17,11.17 HSBC MIP-REGULARPLAN (D-QUAR),10.94,10.83,10.94 IDFC LIQUID PLUS TP (D-DAIL),10.07,10.07,10.07 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D-WEEK),10.22,10.22,10.22
CANARA ROBECO LIQUID (D-FORT),10.06,10.06,10.06 DWS SHORT MATURITY (D-WEEK),10.57,10.57,10.57 HSBC MIP-REGULARPLAN (G),14.12,13.98,14.12 IDFC LIQUID PLUS TP (D-WEEK),10.07,10.07,10.07 JM LIQ PLUS PREMIUMP (G),13.13,13.13,13.13
CANARA ROBECO LIQUID (D-MONT),10.09,10.09,10.09 DWS SHORT MATURITY (G),15.11,15.11,15.11 HSBC MIP-SAVINGSPLAN (D-MONT),11.07,10.96,11.07 IDFC LIQUID PLUS TP (G),13.9,13.9,13.9 JM LIQUID PLUS REG P (D),13.7,13.7,13.7
CANARA ROBECO LIQUID (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 DWS TAX SAVING (D),7.32,7.32,7.48 HSBC MIP-SAVINGSPLAN (D-QUAR),11.02,10.91,11.02 IDFC LIQUIDITY MANAG (D),10.01,10.01,10.01 JM LIQUID PLUS REG P (D-DAIL),10,10,10
CANARA ROBECO LIQUID (G),15.75,15.75,15.75 ESCORTS HSBC MIP-SAVINGSPLAN (G),15.28,15.13,15.28 IDFC LIQUIDITY MANAG (D-MONT),10.03,10.03,10.03 JM LIQUID PLUS REG P (D-WEEK),10.19,10.19,10.19
CANARA ROBECO LQ IP (D-DAIL),10.04,10.04,10.04 HSBC TAXSAVER EQUITY (D),7.67,7.67,7.84 IDFC LIQUIDITY MANAG (D-WEEK),10,10,10 JM LIQUID PLUS REG P (G),13.65,13.65,13.65
CANARA ROBECO LQ IP (D-WEEK),10.04,10.04,10.04 ESCORTS BALANCED (D),9.25,9.25,9.46 HSBC TAXSAVER EQUITY (G),7.67,7.67,7.84 IDFC LIQUIDITY MANAG (G),11.98,11.98,11.98 JM MONEY MANAGER (D),10.01,10.01,10.01
CANARA ROBECO LQ IP (G),15.77,15.77,15.77 ESCORTS BALANCED (G),41.42,41.42,42.35 IDFC LIQUIDPLUSTP IP (D-DAIL),10.07,10.07,10.07 JM MONEY MANAGER (D-FORT),10.05,10.05,10.05 W W
CANARA ROBECO NIFTY (D),10.79,10.79,10.9 ESCORTS FLOATINGRATE (D),12.3,12.3,12.3 ICICI IDFC LIQUIDPLUSTP IP (D-WEEK),10.09,10.09,10.09 JM MONEY MANAGER (D-WEEK),10.2,10.2,10.2 W
CANARA ROBECO NIFTY (G),16.6,16.6,16.77 ESCORTS FLOATINGRATE (G),12.3,12.3,12.3 ICICI PRU AGG PL (D),17.73,17.73,17.99 IDFC LIQUIDPLUSTP IP (G),13.74,13.74,13.74 JM MONEY MANAGER (G),11.84,11.84,11.84 W
CANARA ROBECOBALANCE (D),32.98,32.98,33.72 ESCORTS GILT (D),18.86,18.86,18.86 ICICI PRU AGG PL (G),17.73,17.73,17.99 IDFC PREMIER EQUITY (D),13.19,13.19,13.49 JM MONEY MANAGER SP (D),10.01,10.01,10.01 W
CANARA ROBECOBALANCE (G),32.98,32.98,33.72 ESCORTS GILT (G),20.66,20.66,20.66 ICICI PRU BALANCED (D),11.02,11.02,11.27 IDFC PREMIER EQUITY (G),13.19,13.19,13.49 JM MONEY MANAGER SP (D-FORT),10.08,10.08,10.08
CANARA ROBECOEMERGEQ (B),7.28,7.28,7.44 ESCORTS GROWTH PLAN (D),7.66,7.66,7.83 ICICI PRU BALANCED (G),27.37,27.37,27.99 IDFC SSIF INV A AD (D),12.89,12.89,12.89 JM MONEY MANAGER SP (D-WEEK),10.18,10.18,10.18
CANARA ROBECOEMERGEQ (D),5.99,5.99,6.12 ESCORTS GROWTH PLAN (G),39.92,39.92,40.82 ICICI PRU BLENDED-A (D),10.47,10.42,10.47 IDFC SSIF INV A HYD (D),12.3,12.3,12.3 JM MONEY MANAGER SP (G),11.93,11.93,11.93 W
CANARA ROBECOEMERGEQ (G),8.7,8.7,8.9 ESCORTS HIGHYEILDEQU (B),8.34,8.34,8.52 ICICI PRU BLENDED-A (G),13.27,13.2,13.27 IDFC SSIF INV A QD (D),12.18,12.18,12.18 JM MONEYMANAGER SPP (D),10.01,10.01,10.01
CANARA ROBECOEQDIVER (B),13.46,13.46,13.76 ESCORTS HIGHYEILDEQU (D),7.33,7.33,7.49 ICICI PRU BLENDED-B (D),11.65,11.59,11.65 IDFC SSIF INVE A GR (G),22.81,22.81,22.81 JM MONEYMANAGER SPP (D-FORT),10.15,10.15,10.15 W
CANARA ROBECOEQDIVER (D),13.46,13.46,13.76 ESCORTS HIGHYEILDEQU (G),8.34,8.34,8.52 ICICI PRU BLENDED-B (G),12.98,12.92,12.98 IDFC SSIF INVS B IP (D),10.78,10.78,10.78 JM MONEYMANAGER SPP (D-WEEK),10.22,10.22,10.22 W
CANARA ROBECOEQDIVER (G),24.88,24.88,25.44 ESCORTS INCOME BOND (D),19.35,19.35,19.35 ICICI PRU CA PL (D),13.58,13.58,13.58 IDFC SSIF INVS B IP (G),10.92,10.92,10.92 JM MONEYMANAGER SPP (G),12.1,12.1,12.1 REL ANCE W
CANARA ROBECOEQTAXSA (G),11.53,11.53,11.79 ESCORTS INCOME BOND (G),22.93,22.93,22.93 ICICI PRU CA PL (G),13.58,13.58,13.58 IDFC SSIF MT PLAN A (D-BIMO),10.93,10.93,10.93 JM MONTHLY INCO PLAN (D-ANNU),11.19,11.19,11.19 W
CANARA ROBECOGILTPGS (D),14.04,14.04,14.04 ESCORTS INCOME PLAN (B),14.21,14.21,14.21 ICICI PRU CCP-GP (G),27,26.73,27.4 IDFC SSIF MT PLAN A (D-DAIL),10.66,10.66,10.66 JM MONTHLY INCO PLAN (D-MONT),9.68,9.68,9.68
CANARA ROBECOGILTPGS (G),26.27,26.27,26.27 ESCORTS INCOME PLAN (D),11.16,11.16,11.16 IDFC SSIF MT PLAN A (D-FORT),10.56,10.56,10.56 JM MONTHLY INCO PLAN (D-QUAR),10.52,10.52,10.52
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: BǦ-Mæü Ðèþ*…§æþÅ {糿êÐèþ… gñýÐŒþ$Þ- A…yŠþ
lÅÄæý$þ-Ë-ÈMìü ´ëMìü…¨. ©…™ø {MìüçÜÃ‹Ü GVæü$-Ðèþ$-™èþ$Ë BÆæÿzÆæÿ$Ï ¿êÈ
ÝëtÆÿ$$ÌZ ™èþV>Y-Äæý$° ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ëÆÿ$$. Væü™èþ Hyé¨ gñýÐŒþ$Þ,
lÅÄæý$þ-Ë-È GVæü$-Ðèþ$-™èþ$Ë$ 22.27Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø 17.08 ¼Í-Äæý$¯Œþ
ø°åDÏ+∫q C…y¥ß‡, p´j·T\Ø m>∑ßeT‘·ß\ß ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+
yéËÆæÿÏ ¯èþ$…_ 20.88 ¼Í-Äæý$¯Œþ yéË-ÆæÿÏMæü$ GVæü-»ê-Mìü…¨. D Hyé¨ C¨ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Væü™èþ G°-Ñ$¨ ¯ðþË-Ë$V> E¯èþ² BÆæÿzÆæÿ$Ï ™èþVæüY-yæþ…™ø ´ër$ Ææÿ§æþª$- bðþOÆæÿïŒþ ÐèþçÜ…™Œþ Ððþ$çßý-™éý AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. Cç³μ-sìýMóü ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ 22, &çôd+ãsY 08
¿êÈV> ™èþVóüY AÐèþ-M>-ÔéË$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿP-rÏÌZ {MìüçÜÃ‹Ü Mæü*yé AÄôý$ÅÄæý$°, CÌê…sìý ç³Ç-íܦ-† C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ G糚-yæþ* ™èþÌñý- 25Ôé™èþ… E™èþμ-†¢° ™èþWY…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ {糿ê-
AÐèþ$Ã-M>Ë$ 15&25 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ™èþV>Y-Äæý$° X™é…fÍ {Væü*‹³ ™èþ¢-Ìôý-§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ…™ø Äæý$$G-‹ÜMæü$ ¿êÆæÿ™èþ GVæü$-Ðèþ$-™èþ$Ë$ 30&35Ôé™èþ… ™èþV>Y-Äæý$°, D
bðþOÆæÿïŒþ, Ðóþ$¯óþ-h…VŠü yðþOÆðÿ-MæütÆŠÿ Ððþ$çßý$ÌŒý bøMîüÞ A¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ç³Ç-íܦ†
Ðèþ^óþa Hyé¨ ç³NÇ¢V> E…yóþ AÐèþ-M>-Ôé-˯èþ$ Mösìýt-´ë-Æóÿ-Äæý$-Ìôý-Ðèþ$°
D Hyé¨ H{í³-ÌŒý&AMøt-ºÆŠÿ Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ çÜVæü-r$¯èþ 20Ôé™èþ…
BÆæÿzÆæÿÏ$ ™èV>YÄæý$° gñýÐŒþ$Þ, lÅÄæý$þ-Ë-È GMŠüÞ-´ùÆŠÿt {ç³Ððþ*-çÙ¯Œþ Mú°ÞÌŒ
íܦ† ¯èþ$…_ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$¯èþ$ VæüsñýtMìüP…^èþ-yé-°Mìü {糿æý$™èþÓ… Mæü–íÙ ^óþÄæý*-Ë°
BÄæý$¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. 7

GMæü$PÐèþ A§ðþªË$ M>Ææÿ×ý…V> {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÇsñýOÌŒý GMæü$PÐèþM>Ë… MöçÜÝëVæü§æþ° E¯èþ² AÐèþ$Ã-M>-Ë$ 2011&12 ¯ésìýMìü ü 16 Ôé™èþ… ÇÄæý$ÌŒý {糿êÐèþ…....
Ðèþ–¨®™ø 590 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿϯèþ$ ™éMæü$™èþ$…§æþ° {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ò³§æþª ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¢ËMæü$ A§ðþªÌôý ò³§æþª
™èþË´ùÔéÆæÿ$. {MæüÐèþ$…V> D ÐéÅ´ëÆæÿ… Fç³…§æþ$Mö…¨. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¨VæüYgêË MæüâæýÏ$ °Ðóþ¨Mæü A…^èþ¯é. çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. þÐéÅ´ëÆ>°² ò³§æþª ÝùtÆæÿÏÌZ
_ËÏÆæÿ ÐéÅ´ëÆæÿ…ò³O ç³yìþ…¨. ÇËÄæý$¯ŒþÞ Mæü*ÆæÿËÑ$à Mæü*™óþíÜ…¨. çÜ$À„æüË$ M>˱ÌZÏ 2008 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°MìüV>¯èþ$ Ððþ$$™èþ¢… ÇsñýOÌŒý °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…™ø Úëç³# A§ðþªË$ Ë„æüÌZÏ ^ðþÍÏ…^éÍÞ
ÐðþÍÔéÆÿ$$.. òÜμ¯èþÞÆŠÿÞ VæüÎÏÌZ †çÙt ÐóþÔéÆÿ$$. CÌê G¯ø² õ³ÆæÿÏ$. {ç³çÜ¢$™èþ… H ç³rt×ý…ÌZ ÐéÅ´ëÆæÿ… 13 Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø Ìê¿ê˯èþ$ Væüyìþ… Ðè_a…þ¨. ©°ò³O ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý {糿êÐèþ… ^éÌê
_…¨. °Ðóþ¨MæüÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 35 ÇsñýOÌŒý Mæü…ò³±Ë$ E…§æþ° ÇsñýOÌŒý ÐèþÆ>YË$ õ³ÆöP¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V>
^èþ*íܯé Ðèþ*ÌŒýÞ..GÐèþÇ ^óþ†ÌZ ^èþ*íܯé {»ê…yðþyŠþ ´ëÅMŠüË$ý. 2008ÌZ ÇsñýOÌŒý ™èþÐèþ$ ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ A°² ÆæÿM>Ë ç³§éÆ>®þ˯èþ$ ÉìþÎÏ, Ðèþ$$…»êÆÿ$$, »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$, ç³N×ôýËÌZ A«¨Mæü
ÐéÅ´ëÆæÿ… °™èþÅMæüâêÅ×ý… ç³^èþa™øÆæÿ×ý…Ìê ÐèþǪÍÏ…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ E…^éÆÿ$$. sñýMŠüÞsñýOÌŒýÞ, GË{M>t°MŠü Ôé™èþ… B§é-Äæý$… A§ðþªËMóü ^ðþÍÏ…^éÆæÿ° °Ðóþ¨Mæü
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, BàÆæÿ çÜ…º…«¨™èþ E™èþμ™èþ$¢Ë ™ø ´ër$ õ³ÆöP…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$*yø{™ðþ•Ðèþ*íÜMæü…ÌZ
{ç³ ç³…^èþ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… 2008ÌZ Ðèþ$…§æ
þW…_…¨. Äæý$*Ææÿ‹³, AÐðþ$ÇM> §óþÔéÌZÏ Ðèþ$È
ºËïßý¯èþç³yìþ…¨. Ðèþ$$QÅ…V> AÐðþ$ÇM> ÇsñýOÌŒý
Äæý$¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ G§æþ$ÆöP¯é² Æðÿ…yæþ* ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$
ÐéÅ´ëÆ>Ë™ø Ðèþ–¨® ¨ÔèýV> ç³Äæý$°…^éÆÿ$$. C…yìþ
Äæý$¯Œþ Mú°ÞÌŒý B‹œ ÈòÜÆŠÿa C¯Œþ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý GM>
Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$Ë MøçÜ… çÜÐèþ$çÜ¢ ÐèþçÜ$¢ {ç³ç³…^é°²
D Ðèþ*ÌŒýÞ BÑçÙPÇ…^éÆÿ$$. §é§éç³# A°² ÇsñýOÌŒý
çÜ…çܦË$ MæüÍí³ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.14,200 MørÏ
A§ðþªË$ 20 Ôé™èþ… ™èþVæüYyæþ…™ø ÇsñýOÌŒý çÜ…çܦË$
Fí³Ç ï³Ë$aMæü$¯é²Æÿ$$.
°ÆæÿçܯèþË ç³ÆæÿÓ…...
ÐéÅ´ëÆæÿ… ç³NÇ¢V> ™èþ$yìþ_ò³r$tMæü$´ùÆÿ$$…¨. C§óþ ¯èþÑ$MŠü ÇÌôýçÙ¯ŒþÞ (IíÜBÆŠÿIDBÆŠÿ) A…¨…_¯èþ ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sêtÆæÿ$. Aç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ §óþÔèý…ÌZ GÐèþÇ™ø¯èþ$ Ðèþ*r
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… Mæü*yé °Ðóþ¨Mæü {ç³M>Ææÿ… 20011&12 ¯ésìýMìü ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÑÔéÌŒý ÇsñýOÌŒý Ææÿ*.3,000 Mør$Ï, çÜ$À„æü A°í³…^èþ$Mø° ÇËÄæý$¯ŒþÞ A«¨¯óþ™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý
çÜ…¨Væü® ç³Çííܦ™èþ$Ìñý§æþ$Ææÿ$P…r$…§æþ° °ç³#×ý$Ë$ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… 590 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ Ææÿ*.1,500 Mør$Ï, òÜμ¯èþÞÆŠÿÞ Ææÿ*.1,400 Mør$Ï, A…»ê° ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø¯óþ
¿êÑ…^éÆæÿ$. A…§æþÇ° ÑçÜÃÄæý$ç³Ææÿ$çÜ*¢ ÇsñýOÌŒý ^óþÆæÿ$Mæü$…r$…§æþ° õ³ÆöP…¨. Ðèþ§éÐèþ¯Œþ Ææÿ*.1,500 Mør$Ï, Úëç³ÆŠÿÞ Ýët‹³ ÑÐèþ$ÆæÿØ˯èþ$ G§æþ$-ÆøP-ÐéÍÞ Ðèþ_a…¨. ÇËÄæý$¯ŒþÞ
ÐéÅ´ëÆæÿ… ç³Ææÿ$Vðü†¢…¨. Ððþ$$§æþsZÏ yøÌêÄæý$ CMæü ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… Æðÿ…yæþÐèþ AÆæÿ® Ææÿ*.1,000 Mør$Ï ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sêtÆÿ$$. C§óþ {òœ‹Ù õ³Ææÿ$™ø {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÇsñýOÌŒý
Ðèþ*¯èþ…ÌZ E¯èþ² D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ B™èþÆæÿ$Ðé™èþ {MæüÐèþ$… çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ BÕ…_¯èþ…™èþV> ÌôýMæü$¯é² ¯èþÚët˯èþ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ {»ê…yæþ$ÌñýO¯èþ hÄæý* Úëç³#Ëò³O JÇÝëÞÌZ¯èþ$, ü §óþÔèý…ÌZ C™èþÆæÿ
V> ç³#…fMæü$° Ìê¿êË Ðèþ*Æ>Y°² A¯óþÓíÙ…_…¨. ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$-Ìôý-§æþ-° °Ðóþ¨Mæü ™ðþÍí³…¨. C§óþ çÜÐèþ$ ÇjÄñý* AÆ>ñ, ÆøgŒý½ Ìê…sìýÑ ¿êÆæÿ™ŒþÌZMìü {´ë…™éÌZÏ ÆðÿO™èþ$Ë™ø ´ër$ _¯èþ² §æþ$M>×ý§éÆæÿ$Ë$
Æ>»ZÄôý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü*yé ò³r$tºyæþ$˯èþ$ Äæý$…ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ çÜ…çܦÌñýO¯èþ gêÇjÄñý* {ç³ÐóþÕ…^éÆÿ$$. Mæü*yé §éyæþ$Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*ÌŒýÞ õ³Ææÿ$™ø ™èþÐèþ$
ò³…^óþíÜ B™èþÃÑÔéÓÝë°² {´ù¨ ^óþçÜ$Mæü$…¨. AÆ>ñ, KG‹Ü¼Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ òÜμ¯èþÞÆŠÿ, Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðèþ…sìýÑ ÇËÄæý$¯ŒþÞ™ø iÑ™éË™ø Byæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü
Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ìôý Ë„æüÅ…V> A§óþ {ç³ÐóþÕ…^éÆæÿ$. çÜ…Äæý$$Mæü¢… ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… HÆæÿμÆæÿ$^èþ$Mö¯é²Æÿ$$. Mæü*Ææÿ V>Äæý$Ë$ C™èþÆæÿ °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$
Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþçÜ$¢ õÜÐèþË™ø..BMæüÇÛ…^éÆÿ$$. JMæü Ðèþ*ÆŠÿPüÞ, òÜμ¯èþÞÆŠÿÞ Ðèþ…sìý A…™èþÆ>j ¡Äæý$ {ç³çÜ$¢™èþ… D Æðÿ…yæþ$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> Væü$ÆŠÿV>ÐŒþÌZ A…§æþgôýçÜ$¢ ¯é²Ææÿ° .._¯èþ² §æþ$M>×ý§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_
糚yæþ$ Ðèþ$à¯èþVæüÆ>ËMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ D ÇsñýOÌŒ çÜ…çܦ˙ø ÇËÄæý$¯ŒþÞ MæüÍíÜ ÐéÅ´ëÆ>°² Mö¯èþÝë ´ëϯðþsŒý ÇsñýOÌŒý™ø ÐéÅ´ëÆæÿ… Jç³μ…§æþ… Mæü$§æþ$ °Ææÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢… AÆÿ$$…¨. õÜÐèþ A¯óþ «§óþÅÄæý$…™ø¯óþ
ÐéÅ´ëÆæÿ…..{ç³çÜ$¢™èþ… ç³ÌñýÏç³ÌñýÏMæü$ ÑçܢDž_…¨. W…^éÆÿ$$. ¿êÆæÿ† ÇsñýOÌŒý HMæü…V> 2015 ¯ésìýMìü Ææÿ$aMæü$¯é²Æÿ$$. 2015¯ésìýMìü 2.5 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ C…§æþ$ ÌZMìü {ç³ÐóþÕ…^é¯è¯èþ² Ðèþ$$MóüÔŒý Ðèþ*rË$
2008Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆ>°Mìü Mö™èþ¢ 2.5 ¼ÍÄæý$¯èþÏ ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sôýtô…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$° ò³r$tºyìþ™ø ÇsñýOÌŒý Ææÿ…Væü…ÌZMìü {ç³ÐóþÕçÜ$¢¯èþ²r$t »ê«¨™èþ$Ë ¯øÆæÿϯèþ$ Ðèþ$*Æÿ$$…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Æÿ$$.
Äæý$fÐèþ*¯éÅ˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþíÜ…¨. ÇËÄæý$¯ŒþÞ, Cç³μsìýMóü {ç³Mæüsìý…_…¨. _¯èþ² §æþ$M>×ý§éÆæÿ$ËMæü$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¿êÆæÿ¡ ÇsñýOÌŒý Di yóþ {»ê…yŠþ õ³Ææÿ$™ø Ððþ$$™é¢°Mìü 2008 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ò³§æþª ÇsñýOÌŒý
¿êÆæÿ† Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ$$Q Mæü…ò³±Ë$ òÜO™èþ… Ðèþ$«§æþÅ Mæü*yé Ìê¿êË Ôé™èþ… »êV>¯óþ ò³ÇV>Äæý$° °Ðóþ¨Mæü ÝùtÆæÿϯèþ$ ™ðþÇ_…¨. ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¦ËMæü$ BÕ…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ Ìê¿êË$
™èþÆæÿVæü† CâæýÏÌZMìü {ç³ÐóþÕ…^éÆÿ$$. ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ õ³ÆöP…¨. òÜò³t…ºÆŠÿ ¯èþ$…_ D ÝùtÆæÿÏ$ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ {糿ê- §æþM>PÆÿ$$. _¯èþ² ç³^éÈ §æþ$M>×ý ÐèþÆæÿ¢Mæü$Ë$ Mæü*yé
(Ðèþ*ÌŒýÞ), AÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ(_¯èþ² §æþ$M>×êË$) Ææÿ…V> {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ò³§æþª ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¦Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™ø Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. D {™ðþ•Ðèþ*í Ððþ$$§æþsZÏ Cº¾…§æþ$Ìñý§æþ$ÆöP¯é²..¯èþÚëtË$ Ðèþ*{™èþ…
Ë$ ´ùsê ´ùsîýV> ÐéÅ´ëÆ>˯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éÆÿ$$. Ìê¿ê˯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mæü$° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ BMæü ÜMæü…ÌZ AÐèþ$ÃM>Ë „îü×ý™èþ™ø Ìê¿êË$ ™èþV>YÄæý$° ^èþÑ^èþ*yæþÌôý§æþ$.
Ððþ$$§æþsZÏ Ðèþ*ÌŒýÞ ÐèþËÏ _¯èþ² §æþ$M>×êË$ §ðþº¾†…sê ÇÛ…^éÆæÿ$. 2006&07 ÐèþÆæÿMæü$ 309 ¼ÍÄæý$¯èþÏ$V> ÇsñýOÌŒý ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. & çÜ*ÆæÿÅ ¼h¯ðþ‹Ü yðþ‹ÜP
ªÇ~ ìs¡ß‘ê‡Vü≤ø£ dü+e‘·‡s¡+μ
Ë…yæþ¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… MøÆæÿÌZÏ _Mæü$P-Mæü$° D Hyé¨ °Ææÿ$-
™éÞ-çßýMæü çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…V> Ðèþ*Ç…§æþ° A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ {§æþÐèþÅ-°-«¨(I-G…G-‹œ) `‹œ
yøÑ$-°MŠü {Ýët‹Ü A¯é²Ææÿ$. BǦMæü Ðèþ–¨® Ðèþ$…§æþ-Væü-Ðèþ$-¯èþ…™ø D Hyé¨ {¼r-¯Œþ™ø
´ër$ A¯óþMæü §óþÔéË$ Cº¾…§æþ$-ËMæü$ Væü$ÆðÿO-¯é-Äæý$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ç³#¯èþ-Æ>-ÐéçÜ ´ëÅMóü-i-
Ë™ø BÄæý* §óþÔéË {糿æý$-™éÓË$ BǦMæü íܦ†ÌZ Mö…™èþ Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþ$ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>Ðèþ-yé-
°Mìü Mæü–íÙ ^óþÔé-Äæý$-¯é²Ææÿ$. BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… {糿êÐèþ… {糆 JMæüP-Çò³O E…§æþ°,
ªnÁ˝≤º yÓT>±μøÏ u§>∑ß Z>∑qß\ß 11 HÓ\˝À¢ 21 \ø£å\ß dü>∑≥ßq HÓ\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ ñ<ë«düq\ß
nyÓT]ø± ñ<√´>∑ß\ô|’ e÷+<ä´ Á|üuÛ≤e+
©°° G§æþ$-ÆøP-Ðèþ-yé-°Mìü BÄæý* §óþÔéË {糿æý$-™éÓË$ ™èþW¯èþ ÐèþNÅçßý-Ææÿ-^èþ¯èþ
eTs√ |üø£å+˝À C…Héø√ u≤¢ø˘\ πø{≤sTT+|ü⁄ ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, yìþòÜ…ºÆŠÿ21: AÐðþ$ÇM>ÌZ Væü™èþ Hyé¨ yìþòÜ…ºÆŠÿ ¯èþ$…_ D
^óþÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ í³Ë$-ç³#-°-^éaÆæÿ$. Hyé¨ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿ-Mæü$ 21Ë„æüË Ðèþ$…¨ E§øÅV>Ë$ MøÌZμÄæý*Ææÿ° º*ÅÆø
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü)@ ¿æýÑçÙÅ™Œþ ѧæþ$Å™Œþ AÐèþçÜÆ>Ë MóüsêÆÿ$$…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.A§óþ Ñ«§æþ…V> Væü$fÆ>™ŒþÌZ° Ðèþ$${§éÌZ B‹œ ÌôýºÆŠÿ ÝëtsìýíÜtMŠüÞ ™ðþÍí³…¨. {ç³ç³…^èþ…ÌZ ºËÐðþ$O¯èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV>
ô|]–q nyÓT]ø± u≤´+≈£î\ ~yêfi≤ §æþ–ÚëtüÅ Æ>çÙ‰…ÌZ° Mæü–çÙ~ç³r²…,ÐéyæþÆóÿÐèþ#ËÌZ° A{Ìêt Ððþ$V>ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t sêsê ç³ÐèþÆŠÿ °ÇÃçÜ$¯èþ² Ðèþ$Æø A{Ìêt Ððþ$V> ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$tMæü$ Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õ³Ææÿ$¯èþ² AÐðþ$ÇM> ^èþÇ{™èþÌZ C…™èþsìý E§éÓçܯèþË$ G糚yæþ* ÌôýÐèþ° B çÜ…çܦ
Ë(Äæý$$G…í³í³)Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$Y¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý »ŸVæü$Y MøçÜ… Væü¯èþ$Ë Aç³μW…^éË° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¿êÑçÜ$¢¯èþ²¨. B…{«§æ õ³ÆöP…¨. ÐèþÅÄæý$-¿êÆæÿ… ™èþWY…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° Mæü…ò³-±Ë$ °Ææÿ~-Æÿ$$…_ çÜVæü-r$¯èþ
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: A†-ò³§æþª BǦMæü ÐèþÅÐèþ-çܦ-VæüË AÐðþ$-Ç-M>ÌZ f¯èþÆóÿçÙ¯Œþ M>ÆöμÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ »ŸVæü$Y »êÏMŠü˯èþ$ MóüsêÆÿ$$…^óþ§æþ$Mæü$ Ææÿ…Væü… íܧæþªÐðþ$O…¨. þ{糧óþÔŒýÌZ {ç³M>Ôèý… hÌêÏ ÐéyæþÆóÿÐèþ#, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ Mæü–çÙ~ç³r²…ÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ
»êÅ…Mæü$Ë$ ¿êÈV> ¨Ðéâê ¡çÜ¢$-¯é²Æÿ$$. òÜò³t…º-ÆŠÿ 30 ¯ésìýMìü Væü™èþ Hyé-¨™ø ¯ðþËMæü$ Æðÿ…yæþ$ Ë„æüË E§øÅ-Væü-çÜ¢$˯èþ$ C…sìýMìü ç³…í³…^é-Æÿ$$. E§øÅ-V>Ë$
A…™óþM>Mæü$…yé §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþ Äæý$$G…í³í³Ë ç³ÐèþÆŠÿ,B…{«§æþ{糧óþÔŒý f¯èþÆóÿçÙ¯Œþ M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ(gñý¯ŒþMø) çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² MøÌZμ-Æÿ$$¯èþ ÐéÇÌZ _¯èþ² E§øÅ-Væü-çÜ¢$-Ë™ø ´ër$ A°² ÆæÿM>Ë ÐéÆæÿ$
´ùË$a-Mæü$…sôý »êÅ…Mæü$-Ë ¨Ðéâê 30Ôé™èþ… ò³Ç-W…¨. »êÅ…Mæü$Ë ¨Ðé-âêMæü$ Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$Y¯èþ$ çÜÓ§óþÔèý…ÌZ¯óþ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> £æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§é°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$Y¯èþ Mæü*yé çÜÓ§óþÔèý…ÌZ¯óþ çÜÐèþ$
çÜ…º…«¨…_ 10.4 Ë„æüË MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*-§æþ-Äæý*Å-Äæý$° Äæý$$G-‹Ü ÐðþËÏ-yìþ…_…¨. E¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢…V> òÜò³t…ºÆŠÿ, AMøtºÆŠÿ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ Ðèþ*ÝëÌZÏ E§øÅV>Ë$
A…§æþ$»êr$ÌZ° »ŸVæü$YVæü¯èþ$˯èþ$ {ò³OÐóþr$ çÜ…çܦËMæü$ Mæü*yé MóüsêÆÿ$$…^éË° Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþÌê Ææÿ…Væü… íܧæþªÐðþ$O…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ {糆Úët™èþÃMæü…V> MøÌZμÆÿ$$¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ GMæü$PÐèþV> E…§æþ° ÑÐèþÇ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ…
òÜò³t…º-ÆŠÿÌZ ÌôýÐèþ*¯Œþ {»§æþÆŠÿÞ ¨Ðé-âê™ø A¯óþMæü »êÅ…Mæü$Ë$ A§óþ §éÇ-ÌZMìü Ðèþ$âêÏ- Móü…{§æþ »ŸVæü$YVæü¯èþ$Ë Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéR »êÑçÜ$¢¯èþ²¨. Ðèþ$Æø 糄æü… ÆøkÌZÏ D ^óþç³sìýt¯èþ D {´ëgñýMæü$tMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$YÌZ Mö…™èþ ¿êVæü… C…yø¯óþíÙÄæý*
Äæý$° ÑÐèþ-Ç…_…¨. AÐðþ$ÇM>ÌZ °Ææÿ$§øÅVæü Ôé™èþ… 6.7 A§æþ¯èþ…V> ò³ÇW…§æþ° ¯óþçÙ¯èþÌŒý º*ÅÆø
»ŸVæü$Y »êÏMŠüË MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë {ç³{MìüÄæý$ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… AÐèþ#™èþ$…§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. ¯èþ$…_ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐéË° ¿êÑ…_¯èþç³μsìýMîü CsîýÐèþË Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… B‹œ GM>¯èþÑ$MŠü ÈòÜÆŠÿa ™ðþÍí³…¨. 2007 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ¯èþ$…^óþ AÐðþ$ÇM>ÌZ
C¨ÐèþÆæÿMóü {ò³•Ðóþr$,{糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü çÜ…çܦËMæü$ MóüsêÆÿ$$…_¯èþ 196 »ŸVæü$YVæü¯èþ$Ë ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$…™ø ç³Çíܦ† Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ™égêV> gêÆæÿP…yŠþ, JÇ E§éÓçܯèþË$ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÄæý$°, Ððþ$$™é¢°Mìü 2007&08 AÐðþ$ÇM>Mæü$
¬s+&˚fi¯¢˝À ñqï‘· kÕúHêìøÏ: #·+<ë ø=#·sY »êÏMæü$Ë Îk˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª^óþíÜ,™égêV> Ðésìý° Mö™èþ¢V> MóüsêÆÿ$$…^éË° ÝëÞ,™èþÑ$âæý¯éyæþ$,MæüÆ>~rMæü Æ>Úë‰Ë$ Mæü*yé A{Ìêt Ððþ$V>ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t MøçÜ… BǦMæü…V> HÐèþ*{™èþ… MæüÍíÜÆ>Ìôý§æþ° º*ÅÆø õ³ÆöP…¨.
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ21: Ðèþ^óþa Æðÿ…yóþâæýÏÌZ IíÜIíÜI »êÅ…Mæü$¯èþ$ E¯èþ²™èþ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. §é§éç³# 4200 MørÏ r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y °ËÓË$¯èþ² D »êÏMæü$ÌZÏ {ç³Äæý$†²çÜ$¢…yæþV>, D {´ëgñýMæü$tËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$Y¯èþ$ çÜÓ§óþÔèý…ÌZ¯óþ A…
Ý릯é°Mìü ¡çÜ$Mðüâꢯèþ° Mö™èþ¢V> íÜDÐøV> °Äæý$Ñ$-™èþ$-ÌñýO-¯èþ ^èþ…§éMö^èþÆŠÿ {™èþÐèþÓM>Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø çÜÓ§óþÔèý…ÌZ° ѧæþ$Å™Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ çÜ…çÜ¦Ë AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ¨…^óþ…Mæü$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Cç³μsìýMóü G…í³Mæü ^óþíܯèþ »ŸVæü$Y »êÏMæü$ÌZÏ Mö°²…sìý° D
ÑÔéÓçÜ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D 糧æþÑ° A™èþÅ…™èþ VúÆæÿÐèþÐðþ$O¯èV> ¿êÑÝ뢯èþ° çÜÇç³yé »ŸVæü$Y ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐéÍÞ {ò³•Ðóþr$ ѧæþ$Å™Œþ çÜ…çܦËMæü$ MóüsêÆÿ$$…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. §é§éç³# §óþÔèýÐéÅç³¢…V> MøÌŒý
^ðþ´ëμÆæÿ$. »êÅ…Mæü$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ E™èþ¢Ðèþ$ õÜÐèþË…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…çܦ
GËÏ糚yæþ* íܧæþ®…V> E…r$…§æþ° BÐðþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ Æðÿ…yóþâæýÏÌZ »êÅ…Mæü$
Ìê¿êË Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ç³Äæý$°…^óþÌê {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®ª… ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. §óþÔèý…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé »ŸVæü$Y°„óü´ëË$ E¯èþ²ç³μsìýMîü
Ðésìý° ÐðþÍMìü ¡Äæý$yæþ…™ø gêç³Å… M>Ðèþyæþ…™ø §óþÔèýÐéÅç³¢…V> £æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å
™Œþ,íÜÐðþ$…sŒý {´ëgñýMæü$tË E™èþμ†¢ò³O {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Äæý$° Væü$Ç¢…_¯èþ Móü…{§æ
C…yìþÄæý* M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ B‹œ C…yìþÄæý* ÍÑ$sñýyŠþ,¯ðþOÐóþÎ ÍVðüO²sŒý ÍÑ$sñý
yŠþ,íÜ…VæüÆóÿ×ìý M>ËÈ‹Ü ÍÑ$sñýyŠþ B«©¯èþ…ÌZ° D »ŸVæü$YVæü¯èþ$ÌZÏ C…M> 42
Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y°ËÓË$…yæþV>, Ðésìý° ÐðþÍMìü ¡íÜ,ѧæþ$Å™Œþ AÐèþçÜÆ>
πøãß˝Ÿ‡ $#˚ä<ä+
þ»ŸVæü$YVæü¯èþ$Ë ÔéQ D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. D ™égê °Ææÿ~Äæý$…™ø Ë™ø´ër$ íÜÐðþ$…sŒý Mæü…ò³±ËMæü$ MóüsêÆÿ$$…Ýë¢Ææÿ$. ™öË$™èþ Æ>çÙ‰…ÌZ° Væü$Ç¢…_ ◊{°, ;|”y√, f…*ø±+\≈£î n+‘·sêj·T+
f…*Á>±|òt ùde\‘√ qwüº+: _mdtmHém˝Ÿ Æ>çÙ‰…ÌZ° f¯èþÆóÿçÙ¯Œþç³ÐèþÆŠÿ M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ(gñý¯ŒþMø)Mæü$ JÇÝëÞÌZ° Ðèþ$à¯èþ¨ »ŸVæü$Y
„óü{™éËÌZ Æðÿ…yæþ$ »êÏMŠüË$ MóüsêÆÿ$$…^óþ ÒË$¯èþ²§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. BÄæý* Æ>Úë‰Ë
¯èþ 27 »êÏMŠüËÌZ 22»êÏMŠüË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…ÌZ íÜ…VæüÆóÿ×ìý,G¯Œþsìýí³ïÜ
MæüÍíÜ »ŸVæü$Y ÐðþÍMìü ¡õÜ…§æþ$Mæü$ A…XMæüÇ…^èþV>, Ñ$Wͯèþ »êÏMŠü˯èþ$ {ò³•Ðóþ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: ¼G‹ÜG¯ŒþGÌŒý sñýÍM>… õÜÐèþË…¨…_¯èþ…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: çÜÐèþ$${§é…™èþÆæÿ Móüº$ÌŒýÞ Ðèþ$*yæþ$ Ñ^óþe§æþÐðþ$O¯èþ
Ðèþ$Æø Ææÿ*ç³…ÌZ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ææÿ*.400 Mør$Ï ¯èþçÙt´ù™ø…§æþ° ¼G‹ÜG¯ŒþGÌŒý ÌZ BMæüPyìþ {糿æý$™éÓË$ ^óþç³sìýt¯èþ A{ÌêtÐðþ$V> ç³ÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$tËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ r$,{糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çÜ¦Ë B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° ѧæþ$Å™Œþ {´ëgñýMæü$tËMæü$ Aç³μWÝë¢Ææÿ$. M>Ææÿ×ý…V> Isìý, ¼í³K, sñýÎM>ÐŒþ$ õÜÐèþËMæü$ A…™èþÆ>Äæý$… MæüËVæü¯èþ$¯èþ²¨.
ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Mæü$ ç³…í³…^óþ Ððþ$õÜgŒýË §éÓÆ> D ¯èþçÙt… »ŸVæü$Y¯èþ$ BÄæý* çÜ…çܦÌôý çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ÐðþçÜ$Ë$»êr$ MæüÍμ…^é˯èþ² A§óþ Ñ«§æþ…V> JÇÝëÞÌZ° MøÌŒý C…yìþÄæý* Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$à¯èþ¨ Äæý$*Ææÿ‹³¯èþ$ ç³ÕaÐèþ$ BíÜÄæý*Mæü$ MæüÍõ³ Móüº$ÌŒýÞ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ…
ÐèþÝù¢…§æþ° ¼G‹ÜG¯ŒþGÌŒý Ðóþ$¯óþ-h…VŠü yðþOÆðÿ-MæütÆŠÿ Mæü$Ë-©‹³ VøÄæý$ÌŒý ^ðþ´ëμÆæÿ$. {糿æý$ Móü…{§æþ°Ææÿ~Äæý$… Ðóþ$ÆæÿMæü$ D »êÏMŠü˯èþ$ ™öÍ{´ë«§é¯èþÅ™èþV> ÐéÇMóü MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. »ŸVæü$Y„óü{™éËÌZ G…í³Mæü ^óþíܯèþ 38 »êÏMŠü˯èþ$ Mæü*yé {ò³•Ðóþr$ ѧæþ$Å™Œþ çÜ…çܦËMóü Ñ_e¯èþ² Ðèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ÐéÆ>…™èþ… M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ B {糿êÐé°² GÐèþÆæÿ*
™èþÓ… Äæý$$G‹ÜK çܼÞyîþ çÜÈÓçÜ$˯èþ$ A…¨…^éË° MøÆæÿ$™éÐèþ$° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMóü Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ° çÜÝ믌þÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ç³ÐèþÆŠ Mæü…ò³± 4000 Ððþ$V> MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. C…§æþ$Mø Cç³μsìýMóü B…«{«§æþ{糧óþÔŒý f¯èþÆóÿçÙ¯Œþ M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ™ø çÜà Væü$Ç¢…^èþÌôý§æþ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ Mö™èþ¢ ÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨ M>ºsìýt
ÐésŒý ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅÐèþ$$¯èþ² A{ÌêtÐðþ$V>ç³ÐèþÆŠÿ{´ëgñýMæü$tMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸVæü$YMøçÜ… A¯óþMæü Æ>{ÚëtË Ñ§æþ$Å™Œþ E™èþμ†¢ÌZ E¯èþ² {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çܦËMæü$ D »ŸVæü$Y A糚yæþ$ A {糿êÐé°² {糆 JMæüPÆæÿ* Væü$Ç¢Ýë¢Ææÿ$. Isìý, ¼í³K Mæü…ò³±Ë$ ^éÌê
Áf…Æ&Ó+{Ÿ |ü⁄q'ÁbÕs¡+uÛÑ+ Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ GÐèþÇMîü MóüsêÆÿ$$…^èþ° çÜÝ믌þ,_{™é…W »êÏMŠüÌZ° Væü¯èþ$˯èþ$ Væü¯èþ$˯èþ$ MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ$…§æþW…_¯èþ C…rÆðÿ²sŒý çÜÈÓçÜ$ Mæü¯ðþMìütÑsîý°,Ðèþ$«§æþÅ BíÜÄæý*, ™èþ*Ææÿ$μ MøÝë¢,
AÐðþ$ÇM>, Äæý$*Ææÿ‹³ ËMæü$ IG‹Üyìþ M>ÌŒýÞ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mæü…ò³±Ë$ »êÅMŠü A‹³ ò³O
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, yìþòÜ…ºÆŠÿ21: E{VæüÐé§æþ§éyæþ$ËMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ {sñý•yðþ…sŒý Ðèþ$äÏ ™èþ¯èþ B«§éÆæÿ ç³yæþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…§æþ° C…rÆðÿ²sŒý {´ùÐðþOyæþÆæÿÏ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æ>gôý‹Ù
õÜÐèþË$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. Væü™èþ ÐðþO¿æýÐé°²
Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ*¢, A†«£æþ$ËMæü$ BàÓ¯éË$
ç³Ë$Mæü$™èþ*, ç³sìýçÙt ¿æý{§æ™é HÆ>μr$ Ðèþ$
«§æþÅ {sñý•yðþ…sŒý ç³#¯èþ@{´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨.
çÜ…{糧éÄæý$º§æþ®¬…V> çßZrÌŒý íܺ¾…¨
A†«£æþ$˯èþ$ BàÓ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$àÆ>
y˚‘·Hê˝À¢ n+‘·sê\ß
ñ<√´>∑ß˝À¢ ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï n>±<Ûä+ |ü]dæú‘·ß\≈£î nqß>∑ßD+>± ô|s¡>∑ì J‘·+
béÇÄæý* ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>ÌŒý {sêíœMŠü A…™é AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…yìþ
Æ>ÐéÍ M>ºsìýt Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$«§æþÅ«§æþÆ> çÜÐèþ$${§æþ Í…MŠü Mæü…sñý ç³íÜíœMŠü Í…Móü
Ðèþ$$QÅÐèþ$° béÇÄæý* ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅ«§æþÆ> Í…MŠü ÑçœËÐðþ$O ¯èþ M>Ææÿ×ý…V>
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…yìþ ç³íÜíœMŠü Í…MŠü ¯èþ$…yóþ A±² Æ>ÐéÍ M>ºsìýt M>ÌŒýÞ ÐóþVæü… »êV>
™èþWY´ù™èþ$…§æþ° béÇÄæý* ^ðþ´ëμÆæÿ$. ÐèþÅMìü¢ Væü™èþ C…rÆðÿ²sŒý Mæü¯ðþ„æü¯èþÏÌZ Gr$Ðèþ…sìý
Ðèþ*Ææÿ$μ E…yæþ§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$.çÜÐèþ$${§é…™èþÆæÿ Móüº$ÌŒýÞVæüË ¿êÆæÿ¡
çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† AÔZMŠü ^èþÐ鯌þ™ø ´ë GÆÿ$$ÆŠÿsñýÌŒý, ÇËÄæý$¯ŒþÞ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯ŒþÞ, sêsê MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯ŒþÞ Móüº$ÌŒýÞ
r$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ D M>ÆæÿÅ{Mæü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$f
Ðèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ 100
çßZrÌŒý Ææÿ*ÐŒþ$Ë$ º$MŠü AÄæý*ÅÄæý$°,
ÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : °™éÅ-Ðèþ-çÜ-Æ>-Ë™ø çÜà A°²
ÆæÿM>Ë «§æþÆæÿË$ ò³Ç-W¯èþ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ ÝëÐèþ*
¯èþÅ, Ðèþ$«§æþÅ-™èþ-Ææÿ-Væü† {ç³fË$, E§øÅ-Væü$Ë$
Væü™èþ õ³ õÜPâæýÏ ÑÐèþÆ>Ë$ »êVæü$^óþõÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sìý¯èþrt$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$.

A†£æþ$Ë…§æþÇMìü GÌê…sìý Br…M>Ë$ MæüËVæüMæü$…yé HÆ>μr$Ï ^óþÔéÐèþ$° {sñý•yðþ…sŒý


{ò³íÜ…yðþ…sŒý Ææÿ™èþ¯Œþ MóüÔèýÓ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ѧóþÖ ç³Æ>ÅrMæü$Ë™ø ´ër$,
ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë$ {sñý•yðþ…sŒýMæü$ ç³#¯èþÆŠÿ ÐðþO¿æýÐèþ… Ðèþ_a…§æþ° BÄæý$¯èþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
Mæü$r$…»ê-˯èþ$ ´ùíÙ…^èþ-ÌôýMæü ÑË-Ñ-ÌêÏ-yæþ$-™èþ$- Æ>{çÙt…ÌZ 1999 í³BÆŠÿíÜ
¯é²Ææÿ$. A©-M>Mæü, ÑË$-ÐèþË$ Ìôý° Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ*- Asñý…yæþÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ E§øÅW õ³ õÜPË$...2550 & 4550
Móü…{§æþ…ÌZ1996 í³BÆŠÿíÜ
Asñý…yæþÆŠÿ ({Væü*‹³ yìþ) Ýë¦Æÿ$$... 2550 & 6000
ª3õ M&çjÓ÷ Ád”º$T+>¥μ
f…ÌZ Ðèþ$°íÙ çÜ…´ë-§æþ-¯èþMóü A™èþÅ-«¨Mæü {´ë«§é- l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý...3290 & 8150 l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý.... 4500 & 9000 òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ, 21: yìþh-rÌŒý sñýM>²-Ëi
]\j·THé‡≈£î nyÓT]ø± ì<Ûäß\ß ¯èþÅ™èþ A¯óþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ...D {MæüÐèþ$… ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý...4190&10600 ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý....6500 & 12000 A{Væü-V>Ñ$ ÝëÐŒþ$-çÜ…VŠü C…yìþ Äæý* G…sìý-
ÌZ {糡 E§øÅW ™èþ¯èþ i™èþ¿æý™éÅË$ ç³Çíܦ çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý...5300 & 11300 çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý... 8000 & 13500 G-¯Œþ-G-ÌŒý™ø MæüËíÜ 3h ¯ðþsŒý-Ðèþ-ÆŠÿP-ò³O ÝëÐŒþ$-
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ21: AÐðþ$ÇM> {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ{ïÜt‹Ü ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ò³ÆæÿV>Ë° MøÆæÿ$MøÐèþyæþ… VðühsñýyŠþ...5640 & 15475 {Væü*‹³ G G…{sîý VðühsñýyŠþ...9000 & çÜ…VŠü r^Œþ-ÑgŒý (G-‹œ480) §éÓÆ>
ÍÑ$sñýyŠþ(B-ÆŠÿ-I-G-ÌŒý-) BÆæÿ$ Ë„æüË yéËÆæÿÏ$ çÜàÄæý$… ´÷…¨…¨. §óþÔèý…ÌZ ç³Ç´ësôý. MóüyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tËMæü$ 15475 & 19675 MóüyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tË$..30.000 ÒyìþÄñý* Aí³ÏMóüçÙ-¯Œþ¯èþ$ Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ…V>
»ŸVæü$Y&^èþÐèþ$$Ææÿ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ {´ëgñýMæü$t MøçÜ… ÇËÄæý$¯ŒþÞ çÜ…çܦ D °«§æþ$˯èþ$ M>±, {糿æý$™èþÓ… CçÜ$¢¯èþ² i™èþ-¿æý-™éÅÌZÏ 2005 í³BÆŠÿíÜ 2006 í³BÆŠÿíÜ {糧æþ-ÇØ…_…¨. ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ ™öÍ-Ýë-
õÜMæüÇ…_…¨. AÐðþ$-ÇM> Ðé×ìýfÅ, AÀ-Ðèþ–¨® çÜ…çܦ ©°Mìü A…XMæüÇ…^èþyæþ…™ø D ™óþyéË$ Mìü…¨ Ýë¦Æÿ$$, ò³O Ýë¦Æÿ$$ E§øÅ-Væü$ÌZÏ Asñý…yæþÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ E§øÅW õ³ õÜPË$...3850 & 8600 Asñý…yæþÆŠÿ ({Væü*‹³ yìþ) Ýë¦Æÿ$$... 4440 & 20200 ÇV> G…sìý-G-¯Œþ-GÌŒý D ¯ðþË 11¯èþ 3h
{´ëgñýMæü$t A«§æþÅÄæý$¯é°² ÇËÄæý$¯ŒþÞ {´ëÆæÿ…À…^óþ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. D »ŸVæüY$ AV>«§æþ…Ìê…sìý A…™èþÆ>˯èþ$ çÜ–íÙtÝù¢…¨. l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý 4825 & 12955 l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý.... 5200 & 34800 Ððþ$$»ñýOÌŒý õÜÐèþ-˯èþ$ BÆæÿ… À…_…¨. 3h
C…«§æþ¯èþ {´ëgñýMæü$tÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ™ø ´ër$ AÐðþ$ÇM> Mæü…ò³±Ë$ íÜsîýGÌŒý, Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓËÌZ ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý 6195 & 16615 ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý....9300 & 34800 ¯ðþsŒý-Ðèþ-ÆŠÿPÌZ B¯Œþ-ÌñýO¯Œþ ÒyìþÄñý* {ïÜtÑ$…VŠü-
GÌŒýGÌŒýïÜË$ ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² E§øÅVæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜ…´ë§æþ¯èþ çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý 7770 & 17455 çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý... 9300 & 34800 ¯èþ$ ÐóþVæü…V> ´÷…§æþ-Ðèþ^èþ$a. D Hyé¨
Ä]úø£y˚‘·Ô\‘√ ˇu≤e÷ düe÷y˚X¯+ (Ðóþ™èþ¯èþ…)ÌZ ÐèþÅ™éÅçÜ… {糡 Ðóþ™èþ¯èþ çÜÐèþ- VðühsñýyŠþ.. 8385 & 17905 {Væü*‹³ G G…{sîý VðühsñýyŠþ ...15600 & 39100 ÝëÐŒþ$-çÜ…VŠü {ç³Ðóþ-Ôèý-ò³-sìýt¯èþ JÑ$²Äæý* (I
Ææÿ×ý MæüÑ$-sîýMìü (ï³-B-ÆŠÿ-ïÜ) ò³ÇW-´ù-™èþ*¯óþ MóüyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tË$... 22955 & 30765 MóüyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tË$..90.000 900), C¯ø²ÐŒþ (I8510), r^Œþ-ÑgŒý
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ21: AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ ºÆ>MŠü J»êÐèþ* Æ>»ZÄôý$ E…¨. D ™óþyé CÌêVóü ò³Ææÿ$Væü$™èþ* ´ù™óþ (G‹œ 480) A±² Mæü*yé 3h B«§é-Ç-
Æðÿ…yóþâæýÏÌZ Mö™èþ¢V> 2.5Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ E§øÅV>˯èþ$ çÜ–íÙt…^é˯óþ BÌZ^èþ¯èþÌZ E§øÅVæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ Cç³μ-sìýMóü AV>«§æþ… ÌZ™èþ$¯èþ HÆæÿμ- M>ÆæÿŧæþÇØ çßZ§é E§øÅW (A«¨M>Ç)Mìü Ë„æüÐèþÆæÿMæü$ ÑçÙÄæý*Ë°²…sìý± „æü$×ý~…V> ç³ÇÖÍõÜ¢ Cç³μsìýÐèþ- ™èþ…V>¯èþ* ç³° ^óþÝë¢-Äæý$° ÝëÐŒþ$-çÜ…VŠü
E¯é²Ææÿ$. ©°ÌZ ¿êVæ…V> Ðèþ^óþaÐéÆæÿ… AÐðþ$ÇM>ÌZ° A™èþ$ůèþ²™èþ BǦMæüÐóþ™èþ¢ yìþ¯èþ A…™èþÆæÿ… A…™èþ-Mæü…™èMæü* ò³Ç-W-´ùÄôý$ {ç³Ðèþ* i™èþ… CçÜ*¢ A§óþ ÔéQÌZ M>Ææÿ$ {yðþ•ÐèþÆæÿ$V>¯ø, ÆæÿMæü* Ðóþíܯèþ í³BÆŠÿíÜË°²…sìýÌZ Mìü…¨Ýë¦Æÿ$$ E§øÅ Ððþ$$»ñýOÌŒý yìþÑ-f¯Œþ Mæü…{sîý-òßýyŠþ çÜ$±ÌŒý §æþ™Œþ
Ë™ø BÄæý$¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O §óþÔèý BǦMæü íܦ†Væü™èþ$Ë™ø ´ër$, E´ë«¨ AÐèþM>Ôé §æþ… E…¨. E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ MóüyæþÆŠÿMìü BÆæÿ…MðüË (Ë„æü) Asñý…yæþÆæÿ$V>¯ø ç³°^óþõÜ ÐéÇ i™èþ… Mæü±çÜ… Væü$ËMæü$ A¯éÅÄæý$Ðóþ$ fÇW¯èþr$Ï AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ÝëÐŒþ$-çÜ…VŠü 3h B«§é-Ç™èþ ¸ù¯ŒþË §éÓÆ> Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë$ 7.2
˯èþ$, E§øÅV>Ë MæüËμ¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæMæü* i™èþ… ÐèþçÜ$¢…yæþV>, ¯éË$Vø ™èþÆæÿVæü† E§øÅ A…§æþ$ÌZ 糧ø Ðèþ…™èþ$ Mæü*yé E…yæþ-Mæü-´ù-Ðèþyæþ… Væü™èþ í³BÆŠÿíÜËÌZ ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$Ë E§øÅVæü$ËMæü$ °Æóÿ® G…½-ï³-G-‹Ü òßýOïÜμyŠþ yú¯Œþ-Í…MŠü ´ëÅMðüsŒý Äæý*MðüÞ‹Ü {»ofÆŠÿ §éÓÆ> C…r-Æðÿ²-sŒý¯èþ$
BǦMæü †ÆøVæüÐèþ$¯èþ… ÐèþËÏ E´ë«¨ MøÌZμÆÿ$$¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇMìü H§ø ÆæÿMæü…V> E´ë«¨ Væü$Ë Ðóþ™èþ¯èþ… Mæü±çÜ… ¯éË$Væü…MðüË$ Mæü*yé §ér° VæüÐèþ$°…^éÍÞ¯èþ A…Ôèý…. Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþV>Mæü Móü…{§æþ… Õ…_¯èþ õ³ õÜPâæýϯèþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ D ÑçÙÄæý$… Äæý*MðüÞ‹Ü ^óþÄæý$-Ðèþ-^èþa-°, Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþVæü…V> yú¯Œþ-ÌZyŠþ ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-_a° A¯é²Ææÿ$.
MæüÍμ…^é˯óþ E§óþ®Ôé°² J»êÐèþ* ™èþÐèþ$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍμ¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ç³Ç-íܦ† E§øÅVæü$ËÌZ ^èþÆæÿaMæü$ ™ðþÆæÌôýí³…¨. Móü¼¯ðþsŒý ÌZ¯èþ* D ÑÐèþ„æü A«¨Mæü…V> Mæü°μçÜ$¢…¨. D ™óþr™ðþËÏÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
ÑfÄæý$Ðéyæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ""M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt G糚yæþ* GÐèþÓÇMîü ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ¯óþ™èþ ¯éÇyìþ Mæü¯èþM>Æ>Ðèþ# Ðèþ…sìý ÐéÆæÿ$ ^éÌê Ðèþ$…¨ M>…{Vðü‹ÜÌZ ^óþǯèþ ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢
A¯éÅÄæý$… ^ðþÄæý$ÅÌôý§æþ$.. ÐèþÅMæü$¢Ìôý ´ëÈtMìü A¯éÅÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$..'' Aÿ° ÑfÄæý$Ðéyæþ ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈtÌZMìü Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ C…M> ^éÌê Ðèþ$…¨ íܧæþ®…V> Ðèþ#¯é²Ææÿæþ¯é²Ææÿ$.
´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$Åyæþ$ ËVæüyæþ´ësìý Æ>fVø´ëÌŒý ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. Ñf-Äæý$-Ðéyæþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ¯óþ Ðèþ#…sê : Ðóþ$Äæý$Ææÿ$
ôV’≤<äsêu≤<é M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ B¨ÐéÆæÿ… ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ-yé-Ææÿ$. ™èþ*Ææÿ$μ G…GÌŒýG
k˛eTyês¡+
22, &çôd+ãsY 08 ÐèM>…{Vð
þ…VæüÒsìý Æ>«§éMæü–çÙ~ í³BÆŠÿí³ÌZ ^óþǯèþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O ÐéÅRêÅ°çÜ*¢ Møsìý çßýÝë¢Ë$
ü‹Ü ´ëÈt™ø Ðèþ#¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ ™èþWY¯é ¯èþçÙt… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³fË
AÀÐèþ*¯èþ…, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë A…yæþ™ø¯óþ Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëWÝù¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$, D Ðóþ¨Mæü
ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò n+&É M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ¯óþ Ðèþ#…sê¯èþ° ¯èþVæüÆæÿ Ðóþ$Äæý$Ææÿ$ Ðèþ$$™èþ¢…Ôðýsìýt Ææÿ™èþ² ¼…§æþ$ ^ðþ´ëμÆæÿ$.
Æ>«§é ÐèþÈYÄæý$$Æ>ËÆÿ$$¯èþ Ðóþ$Äæý$Ææÿ$ Mæü*yé í³BÆŠÿí³ÌZ°Mìü Ððþâæý$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ§æþ…™èþ$Ë$
ÐéÅí³…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÐðþ$ ÑÐèþÆæÿ×ý C^éaÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ^ðþí³μ¯èþ Ñ«§æþ…V>¯óþ ¯óþ¯èþ$
M>…{Vðü‹ÜÌZ¯óþ Mö¯èþÝëVæü$™é¯è¯é²Ææÿ$. Ðóþ$Äæý$Ææÿ$V> ¯óþ¯èþ$ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ 糯èþ$ Ë$ ^éÌê-E-

8
Ò$§æþ ÐéÆæÿ…™é ÐðþãÏ ´ùÆÿ$$¯é ´ëÈtMìü ¯èþçÙt… Ìôý§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ Ðèþ*i ¯é²-Æÿ$$, AÐèþ±² ç³NÇ¢ ^óþÝ뢯èþ° Ææÿ™èþ²¼…§æþ$ A¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$…{† G…Mðü »ôýVŠü, Ðèþ*i G…GÌŒýGË$ Ayæþ$çÜ$Ñ$ÍÏ fÄæý${ç³M>‹Ù, fÎÌŒý Rꯌþ, sìýyìþí³ m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ

q\¢>=+&É˝À ª∫s¡ßμô|’ πødüß qyÓ÷<äß


¯èþËÏVö…yæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): _Ææÿ$ò³O
¯èþÌŸY…yæþÌZ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. °º…«§æþ¯èþË$ A†{Mæü
Ñ$…_ Ôèý°ÐéÆæÿ… Æ>{† 10.30Væü…rËMæü$ ¯èþÌŸY…yæþÌZ
fÇW¯èþ {ç³gê A…Mìü™èþçÜ¿æýÌZ í³BÈμ A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ
{ç³çÜ…W…_¯èþ…§æþ$Mæü$ ç³rt×ý r* so¯Œþ ´ùÎçÜ$Ë$
_Ææÿ…iÑ™ø ´ër$ Ðèþ$Æø ¯èþË$Væü$Çò³O MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
^óþÔéÆæÿ$. r*so¯Œþ G‹ÜI }«§æþÆŠÿÆðÿyìþz B¨ÐéÆæÿ… "Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü'™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ {ç³M>Ææÿ… Æ>{† 10Væü…rË ÌZç³# Ððþ$OMæü$˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mö°
çÜ¿æýË$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ _Ææÿ…iÑ 10.30Væü…rËMæü$ Ððþ$OMæü$ËÌZ
Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ »ŸVæü$YMøçÜ… Ðèþ$$Q… Ðé_¯èþ £æþÆæÿÃÌŒýѧæþ$Å™Œþ Móü…{§éË$ °ËÓ Ë¯èþ$ {ç³f˯èþ$§óþªÕ…_ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ…§æþ$Mó MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþr$Ï ^ðþ´ëμÆæÿ$.
ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. ©…™ø Æøk ÐéÈV> çÜVæür$¯èþ 90 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏ
Áô|’y˚≥ß bÕ¢+≥¢˝À e÷]q Ç+<Ûäq+
Ðóþ$Ææÿ ѧæþ$Å™Œþ A…§æþ$»êr$ ÌZMìü ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ææÿ½ïÜf¯Œþ |òü*+∫q Á{≤Hé‡ø√ eP´Vü≤+ Äغd” düyÓTà jÓ÷#·q $s¡eTD
{´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ 185 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏ Ðóþ$ÆæÿyìþÐèþ*…yŠþ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯é²
ѧæþ$Å ™ŒþçÜ…çܦË$ çÜ$¯éÄæý*çÜ…V> A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ çÜÐðþ$Ã
çœÍ…_¯èþ {sꯌþÞMø E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë A…^èþ¯é <∏äs¡à˝Ÿ bÕ¢+≥¢≈£î <ä+&ç>± u§>∑ßZ ^óþÄæý*Ë° BÈtïÜÌZ° I§æþ$ M>ÇÃMæü çÜ…çœ*Ë Mæü*rÑ$ (gôýHïÜ) C_a¯èþ
Æ>çÙ‰…ÌZ V>Å‹Ü B«§éÇ™èþ çÜÓ™èþ…{™èþ {糆糆¢ VæüË {ò³•Ðóþr$ ѧæþ$Å™Œþ í³Ë$ç³# ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. B¨ÐéÆæÿ… AÆæÿ®Æ>{† Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…™ø fÇW¯èþ
{´ëgñýMæü$tË$ ™èþW¯èþ…™èþ C…«§æþ¯èþ… Ìôý° M>Æ æÿ×ý…V> °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. ø£¬s+{Ÿ ø£cÕº\≈£î Çø£ ôd\e⁄ ^èþÆæÿaË$ çœË{糧æþ… M>Ðèþyæþ…™ø çÜÐðþ$ïèþ$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï gôýHïÜ ¯óþ™èþË$
Ðésìý° ¯é¸ë¢ B«§é Ç™èþ ´ëÏ…r$ÏV> Ðèþ*ÆæÿaVæüÍW™óþ A§æþ¯èþ…V> {糆Æøl 12 {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. M>ÇÃMæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$, çÜ…çܦ ç³ÇÆæÿ„æü×ý MøçÜ… gôýHïÜ çÜÐðþ$Ã
Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏ Ñ§æþ$Å™Œþ¯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™óþÐèþ ^èþa¯èþ² {sꯌþÞMø A…^èþ ¯é¸ë¢ {´ëgñýMæü$tË$V> Ðèþ*Ææÿayæþ…™ø ¯øsîýçÜ$ C_a¯èþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$. ¯ósìý ¯èþ$…_ gôýHïÜ °ÆæÿÐèþ«¨Mæü çÜÐðþ$ÃMæü$
¯éË$ çœÍ…^éÆÿ$$. Ððþ$$¯èþ²sìý §éM> Ææÿ*.76 ÐóþË$ «§æþÆæÿ ç³ÍMìü¯èþ ¯é¸ë¢ {ç³çÜ$¢™èþ… {糆Æøl ò³ÇVóü ѧæþ$Å™Œþ (Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏÌZ) ÐðþâêÏË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. AÆÿ$$™óþ çÜÐðþ$ïèþ$ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ BÈtïÜ
´ë†Mæü ÐóþËMæü$ ™èþVæüYyæþ… Mæü*yé MæüÍíÜ Ðèþ_a…¨. MóüÐèþË… V>Å‹Ü §éÓÆ>¯óþ ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… gôýHïÜ ¯óþ™èþË™ø B¨ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ¯èþ$…_ AÆæÿ®Æ>{†
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>{çÙt…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ çÜ…„ø¿æý… E™èþμ†¢ ^óþõÜ 216 Ððþ$V>ÐérÏ iÒMóü,208 Ððþ$V>ÐérÏ òÜμ{Mæüt…,355 Ððþ$V>ÐérÏ {´ëgñýMæü$t õ³Ææÿ$ (Ððþ$.Ðé.) C…«§æþ¯èþ… Ðèþ*Ææÿ$μ V>Å‹Ü ™èþÆæÿÍ…ç³# E™èþμ†¢ ÐèþÆæÿMæü* ^èþÆæÿaË$ fÇí³…¨. D ^èþÆæÿaÌZÏ M>ÇÃMæü çÜ…çœ*Ë yìþÐèþ*…yæþÏ
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ C…«§æþ¯èþÔéQ ^èþÆæÿÅË$ çÜ™èþ¹ Í™éÍçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ÌêÅ…Mø, 220 Ððþ$V>ÐérÏ ÇËÄñý$¯ŒþÞ Mæü…ò³±Ë¯èþ$ ¯é¸ë¢ B«§éÇ™èþ ´ëÏ… sŒýË$V> iÒMóü 216 V>Å‹Ü ¯é¸ë¢ iÒMóü ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ 4.800 ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… A…XMæüÇ…_…¨. {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿç³#¯èþ
Ðèþ$$yìþ^èþÐèþ$$Ææÿ$«§æþÆæÿ Ë$ ™èþWY ѧæþ$Å™Œþ E™èþμ†¢Mìü AÐèþçÜÐðþ$O¯èþ ¯é¸ë¢ A…§æþ$»êr$ Ðèþ*Ææÿ$μ ^óþíܯèþ…§æþ$¯èþ AMæüPyìþ V>ŋܯèþ$ C™èþÆæÿ {´ëgñý Mæü$tËMæü$ Ðèþ$ãå…^óþ ÒË$ òÜμ{Mæüt… 208 V>Å‹Ü ¯é¸ë¢ V>Å‹Ü Ñ$Væü˧æþ$ 4.809 ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ Mö°² °Ææÿ~Äæý*Ëò³O Mæü*yé Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… Ýë¯èþ$Mæü*Ë
ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø {sꯌþÞMøÐèþÆ>YË$ FÆæÿr^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.AÌêVóü ÇÄæý$ÌŒýº*ÐŒþ$ MæüÍW…¨. ©…™ø ÐóþÐèþ$WÇ, iÒMóü ÑçÜ¢Ææÿ×ý ´ëÏ…r$Ï A…§æþ$ »êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. ÌêÅ…Mø 351 V>Å‹Ü ¯é¸ë¢ ÐóþÐèþ$WÇ 8.040 ÐðþOQÇ° {糧æþÇØ…^èþyæþ…™ø ´ër$, {糿æý$™èþÓ…, Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²
ç³™èþ¯èþÐðþ$O íÜÐðþ$…sŒý E™èþμ†¢ Ðèþ$… §æþW…_, £æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§éËMæü$ ç³#çÙPË…V> D Ðèþ*Ææÿ$μ ™ø A§æþ¯èþ…V> 296 Ððþ$V>ÐérÏ ÐóþÐèþ$WÇ,176 Ððþ$V>ÐérÏ iÒMóü ÇËÄæý$¯ŒþÞ 220 V>Å‹Ü ¯é¸ë¢ V>Å‹Ü Ñ$Væü˧æþ$ 4.800 °Ææÿ~Äæý*Ëò³O gôýHïÜMìü ÍS™èþç³NÆæÿÓMæü àÒ$ Mæü*yé C_a…¨. ©…™ø
»ŸVæü$Y A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. E™èþμ†¢ ™èþWY¯èþ M>Ææÿ×ý…V> íÜÐðþ$…sŒý ¸ëMæütÈË$ ÑçÜ¢Ææÿ×ý ´ëÏ…rÏ ¯èþ$…_ A§æþ¯èþç³# ѧæþ$Å™Œþ A…§æþ$»ê r$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. ©…™ø D ÐóþÐèþ$WÇ 296 V>Å‹Ü && && 5.280 ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ fÆæÿ$ç³™èþËò³sìýt¯èþ çÜÐðþ$ïèþ$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï gôýHïÜ
íÜ…VæüÆóÿ×ìý Væü¯èþ$Ë ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$ Møsê¯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$.D M>Ææÿ×ý…V> {´ëgñýMæü$tË ¯èþ$…_ çÜVæür$¯èþ Æøk 1000 Ððþ$V>ÐérÏ Ñ§æþ$Å™Œþ A…§æþ$™ø…¨. iÒMóü ÑçÜ¢Ææÿ×ý 176 V>Å‹Ü && && 3.600 Mæü±Ó¯èþÆŠÿ 糧éÃMæüÆŠÿ, Mø&Mæü±Ó¯èþÆŠÿ ËMæü‡Äæý$Å ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

m˙ºÄsY‘√ #··+Á<äu≤ãßqß HêD´yÓTÆq $<ä´‘√H˚

Væü$…r*Ææÿ$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): e÷J d”m+ Hê<Ó+&É¢ uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ÐóþâæýÏ™ø çÜà ò³MæüÍ…_ ÐóþíÜ…¨ ^èþ…{§æþ»ê»ôý-¯èþ-°
ªdü÷s¡´μ m&ç{À]j·T˝Ÿ n&É«sTT»sY lsêeTeT÷]Ô Væü$Ç…_ ´ùÆ>yéË° í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$.
G±tBÆŠÿ, BÄæý$¯èþ Mæü$r$…º MøçÜ… Ýë…{»ê×ìý ¯é§ðþ…yæþÏ A¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü ˽¾õ³r, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {Væü…£æþMæüÆæÿ¢ ™èþ*Ðèþ*sìý {õ³ÐŒþ$¯é£Šþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
MæüyîþzÌê (A-Væü-Ææÿ-º-†¢Ìê) ÐðþÍW çÜ$ÐéçܯèþË$ ç³…_ Væü$Ç¢…ç³#, ™èþÌñý™èþ$¢Mæü$° †ÇVóü òÜ•¦ÆæÿÅ… MæüÍμ…_…¨ §óþÔèý…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… Ðèþ_a¯èþç³#yóþ AçÜÌñýO¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² fËÄæý$gêq°Mìü
C^éa¯èþ$. C糚yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$ BÄæý$¯èþ¯óþ M>Ía M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™éÓÌôý¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¼Äæý$Å… MìüÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÐèþçÜ$¢…§æþ° çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþ ç³{†Mæü Gyìþ- çÜÐèþ*¯èþ…V> ¿æý*ç³…í³×îý fÇW¯èþç³#yóþ A°²
ÐóþíÜ ™é¯èþ$ çÜ$ÐéçܯèþË$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ*i Ææÿ*.4&5 E¯èþ²ç³šyóþ G±tBÆŠÿ MìüÌZ Ææÿ*.2Mæü$ sZ-Ç-Äæý$ÌŒý AyæþÓ-Æÿ$$-fÆŠÿ h.}Æ>Ðèþ$Ðèþ$*Ç¢ ÐèþÆ>YËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯é§ðþ…yæþÏ ¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ# BÆø-í³… C^éaÆæÿ°, C糚yæþ$ MìüÌZÆæÿ*.25&30 E…r$¯èþ² A¯é²Ææÿ$. Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ-ÌZ B¨ÐéÆæÿ… {X¯ŒþÌê…yŠþÞ {糫§é¯èþ…V> ¯óþyæþ$ Mæü$ËÐèþÅÐèþçܦ çÜÐèþ*gê°²
^éÆæÿ$. þVæü$…r*Ææÿ$&2 GÐðþ$ÃÌôýÅ ™éyìþÔðýsìýt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ææÿ*.2Móü CÐèþÓyæþ… Vöç³μ ÑçÙÄæý$… çßZrÌŒýÌZ fÇW¯èþ "ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…' Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþÐèþ±Äæý$yæþ… Ìôý§æþ°, A¨
Ððþ…Mæü{sêÐèþ# B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ B¨ÐéÆæÿ… ¯é§ðþ…yæþÏ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†ò³O {ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. ç³#çÜ¢M>ÑçÙPÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅ A…™èþÐðþ$$…¨¯èþç³#yóþ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…
Ææÿ_…_¯èþ ""¯é iÑ™èþ {ç³Ý릯èþ…'' A¯óþ ç³#çÜ¢Mæü…ò³O B¯éyæþ$ fÇW¯èþ ÐéçÜ¢Ðé˱² {ç³fËMæü$ ^ðþ´ëμ A†«¤V> ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. yéMæütÆŠÿ ™èþ*Ðèþ*sìý ^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.
{ç³çÜ…Væü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Væü$…r*Ææÿ$ÌZ fÇW…¨. ÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ ™èþ¯èþò³O E…§æþ°, A糚yæþ$ {ç³^éÆæÿ {õ³ÐŒþ$¯é£Šþ Ææÿ_…_¯èþ D ç³#çÜ¢M>°² {ç³Ðèþ$$Q {ç³Ðèþ$$Q §æþã™èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, ¯éÅÄæý$Ðé¨
D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯é§ðþ…yæþÏ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™é¯èþ$ Ý뫧æþ¯éË$ ¯éMæü$ çÜçßýMæüÇ…^ èþÌôý§æþ° ¯é§ðþ…yæþÏ Ñ§éÅÐóþ™èþ¢, GÐðþ$ÃÎÞ _Væü$Ææÿ$´ësìý ÐèþÆæÿ{ç³Ý맊þ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² }Æ>-Ðèþ$-Ðèþ$*-Ç¢ °Ðèþ$ÃVæüyæþz ÔéÐèþ$*ÅÌŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 6000
1954Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…^óþ ÑÔéË B…{«§æþ{糧óþÔŒý ^ðþ´ëμÆæÿ$. C糚yæþ$ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ_a¯èþ ¯óþç³£æþÅ… BÑçÙPÇ…^èþV> Ððþ$$§æþsìý {糆° ™èþ$Ðèþ*sìý Mæü$ÌêË$ MæüÍW¯èþ D ¿êÆæÿ™èþ ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþMæü$
MøçÜ… ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ´ë˯é Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ ÝëÓÑ$ò³O {ç³Ðèþ*×ý… ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$. ÌZ¯óþ ™é¯èþ$ ç³#çÜ¢Mæü… Æ>íܯèþr$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D §óþÔèý…ÌZ A{VæüMæü$ÌêË ÐéÆóÿ Æ>gêÅ«¨M>Æ>°² AÑÆæÿâæý Mæü–íÙ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. ï܈ËMæü$ çÜÐèþ*¯èþ
ÝûË¿æýÅ… MøçÜÐóþ$ Æ>Úë‰Ë$ Ñyìþ´ùÐéË°, {´ë…¡ ^èþ…{§æþ»êº$ sîýyîþ-ï³ÌZ ^óþÆæÿyé°Mìü E§æþÄæý$… ¯éË$Væü$ ¯é§ðþ…yæþÏ {ç³çÜ…V>°² Ayæþ$zMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> }Æ>Ðèþ$Ðèþ$*Ç¢ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* §óþÔèý…ÌZ A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯é²-Ææÿ°, C§óþÐèþ$° AyìþW¯èþ ÐéÇò³O çßýMæü$PË$ MæüÍW…_¯èþ-ç³#yæþ$ ÝëÐèþ*-hMæü ¯éÅÄæý$…
Äæý$ ѧóþÓÚëË™ø M>§æþ¯é²Ææÿ$. ™öË$™èþ yéMæütÆŠÿ Væü…rËMóü ™èþ¯èþ C…sìýMìü Ðèþ_a, ™èþ¯èþ Ðèþ*Ðèþ$ G±tBÆŠÿ¯èþ$ ™ðþË$Væü$Äæý$$Ðèþ™èþ ¯óþ™èþË$ {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ Mö°² Æ>fMîüÄæý$ 糄>Ë$ Mæü$ËÑÐèþ„æþ¯èþ$ ™èþÐèþ$ ¯èþMæüÞÌñýOrÏ Ðèþ$${§æþ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. õ³§æþ ÐéyìþMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ-¯é²-Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…
^ðþ¯é²Æðÿyìþz {´ë…¡Äæý$ ´ëÈt ò³yæþ§éÐèþ$° ¯é Ðèþ§æþª ^èþ…{§æþ»êº$ ¯é¯é §æþ$Æ>ÂçÙÌêyìþ¯èþr$Ï ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍíÜ ´ùÎçÜ$Ë$ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ò³…_ ´ùíÙ…_ ÝëÐèþ*hMæü ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ѧæþůèþ$ A…¨…_¯èþç³#yóþ AçÜÌñýO¯èþ ÝëÐèþ* Ç{ç³gñý…sôýçÙ¯Œþ ¸ùÆæÿ… Mæü±Ó¯èþÆŠÿ çÜÄæý$ŧŠþ Ææÿïœ,
{ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ°, AÆÿ$$™óþ ™é¯èþ$ A…§æþ$Mæü$ J糚Mø ^èþ…{§æþ»êº$™ø ´ër$ G±t-B-ÆŠÿ-™ø JMæü Væü¨ÌZ ¿êÈ çÜ…QÅÌZ Ððþ$$çßýÇ…^éÆæÿ$. A糚yóþ M>…{Vðü‹Ü ÑË$Ðèþ˯èþ$ Ðèþ$…r VæüÍ´ëÄæý$¯é²Ææÿ$. ¯óþÆæÿ… ^óþíܯèþ hMæü ¯éÅÄæý$… ËÀçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. {ÔèýÐèþ$¯èþ$ ÝùçÙÍ‹Üt {眅sŒý Æ>çÙ‰ Mæü±Ó¯èþÆŠÿ G….´ëí³Æðÿyìþz,
Ìôý§æþ° ¯é§ðþ…yæþÏ ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Ñ«¨Æ>™èþ¯èþ$ ^èþ*Ôé¯èþ¯é²Ææÿ$. A糚yóþ ™é¯èþ$ H§ø Ôèý…Mìü…^é¯èþ° M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ¿êÈV> ™èþÆæÿÍÐèþ^éaÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ Äæý$$Ðèþ- ÐèþÅMìü¢° ´ùÎçÜ$Ë$ AÐèþ*¯èþ$çÙ…V> M>Ía Væü$Ç¢…_ ºyæþ$Væü$ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË ÐéÇ° çÜÐèþ* ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… Ðèþ*i Çh[ÝëtÆŠÿ Æ>ÐðþË
GÐèþÆæÿ* Ðèþ*ÆæÿaÌôýÆæÿ$. ¯é ^óþ™èþ$Ë™ø ¯óþ¯óþ {´ë…¡Äæý$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. G±tBÆŠÿ A¯èþ$„æü×ý… ¯éÐéâæý$Ï A¯èþ$Mæü$…r* ™èþ B ç³#çÜ¢Mæü… {ç³™èþ$˯èþ$ §æþçßý-¯èþ… ^óþíÜ, «§æþÆ>²Mæü$ ^èþ…ç³#™èþ$¯é² C§óþÐèþ$° AyìþVóü ÐéÆóÿ ÌôýMæü$…yé ¯èþ…V> ^èþ*íܯèþ¯éyæþ$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…& ÝëÐèþ*hMæü Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ#, ËÐèþ×ý…, Ðèþ*i G…í³ Væü§ðþª
´ëÈt (sîyîþ-ï³-)Mìü Ææÿ*ç³MæüËμ¯èþ ^óþÔé¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³fË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ÑçÜÃÇ…^éÆæÿ° BÆø-í³…^é-Ææÿ$. ¨Væü-yæþ…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿçÜ$t ^óþíÜ, AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ´ùÄæý*Ææÿ°, CÌê fÆæÿ$Væü$™èþ* Ðèþ#…sôý D ÐèþÅÐèþçܦ ¯éÅÄæý$…' Ðér…™èþr AÐóþ ÐèþÝë¢-Äæý$-¯é²-Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>Ððþ*Ãçßý¯Œþ, »Ÿ…yé }°Ðé‹Ü, M>{rVæüyæþz »êº$,
™é¯èþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ*r˱² ¿æýVæüÐèþ™èþÞ™éÅË°, ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt°, íܧ骅™é˯èþ$ Mæü*Mæüsìý ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. E{¨Mæü¢ ç³Çíܦ† çܧæþ$ªÐèþ$×ìýW…¨. Gr$ÐðþOç³# ´ù™èþ$…§ø-¯èþ-° B…§ø-âæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. çÜÐèþ*gê°² ÔéíÜ…^óþ ÐéÆóÿ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… ç³ÇÔèý´ùVæü$ ÌêfÆæÿ‹Ü ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

Á|üC≤ ñ<ä´e÷\ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D ãßõ® #˚‹sê‘·ô|’ b˛©düß\ Äsê ¯ðþË*ÏÆæÿ$ yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : íܱ¯èþsìý ¿êÆæÿYÑ° çßý™èþÅ^óþíÜ A¯èþ…™èþ
yÓTÆUÒ˝Ÿ C≤ø£‡Hé Äs√>∑´+ $wüeT+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþü, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ™ðþË…V>×ý Ðèþ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. {´÷òœçÜÆŠÿ MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ# gê§æþÐŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… ´ëÈtËMæü¡™èþ…V> IMæüÅ…V> E§æþÅÐèþ*°² {糆 {V>Ðèþ$…ÌZ ´ëÈtËMæü¡™èþ…V> ™ðþË…V>×ý MæüÑ$sîý˯èþ$ Ææÿ… B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² {ç³Ò׊ýŠÿ EÆæÿ‹œ º$hj Mæü$r$…½-Mæü$˯èþ$ B¨ÐéÆæÿ… Ë…yæþ-¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21: ´ë‹³- çÜ…X™èþ {ç³ç³…^èþ…ÌZ çÜ…^èþ-˯èþ… Ððþ$OMóüÌŒý gêMæüÞ¯Œþ Fí³-Ç-†-
°ÆæÿÓíßý…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…§æþ° ½gôý-ï³ ¯óþ™èþ ѧéÅÝëVæüÆŠÿ ÐóþíÜ ™ðþË…V>× E§æþÅÐèþ*°² E§æþ–™èþ… ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. º…gêÆ>íßýÌŒýÞ C¯ŒþòÜμMæütÆŠÿ íܨ®MŠü B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° ´ùÎçÜ$ º–…§æþ… Ñ^éÇ…_…¨. ™èþ$¢-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ AÆæÿ$-§ðþO¯èþ ÐéÅ«¨™ø BçÜ$-ç³-{†ÌZ ^óþÇ-¯èþr$Ï JMæü {¼r¯Œþ ç³{†Mæü
Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý yðþÐŒþË‹³Ððþ$…sŒý ¸ùÆæÿÐŒþ$ ¼gñýí³ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yéÆæÿ$ §æþ™é¢{™óþÄæý$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ´ùÎçÜ$ËMæü$ §öÇMìü¯èþ çÜ$òÜOyŠþ ¯øsŒ º$hj Æ>íÜ…§óþ¯é A° °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ õ³ÆöP…¨. BÄæý$-¯èþMæü$ A™èþÅ-ÐèþçÜÆæÿ…V> Ôèýç܈ _Mìü™èþÞ ^óþÄæý*ÍÞ E…§æþ°, BÄæý$¯èþ ç³Ç-íܦ† ÑçÙ-
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ (Äæý$$G‹ÜH) EÝëðÄæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîý BÆŠÿtüÞ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ ¼Ë$Ï ò³yìþ™óþ-¯óþ ™ðþË…V>×ý ÐèþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… º$hj ^óþ†Æ>™èþ E¯èþ² yðþOÈ, ç³#çÜ¢M>˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$-Mæü$-¯èþ²-r$Ï Ðèþ$…V>¯óþ E…§æþ-° yéMæütÆæÿ$Ï ÐðþËÏ-yìþ…_-¯èþr$Ï B ç³{†Mæü ™ðþÍ-í³…¨. gêMæüÞ-¯Œþ iÑ™èþ ^èþÇ-{™èþ¯èþ$
MæüâêÔéËÌZ B¨ÐéÆæÿ… {ç³ÐéçÜ ™ðþË…V>×ý ¨Ðèþ‹Ü M>ÆæÿÅ{Mæü sìýBÆŠÿG‹Ü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ MæüËÓMæü$…rÏ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ™ðþÍíÜ…¨. º$hj ™èþÍÏ °ÆæÿÃËÐèþ$Ã, Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿÅ çßýÇÛ™èþ EÆæÿ‹œ yéÎ, Æðÿ…yæþÐèþ Æ>çÜ$¢¯èþ² õßýËμ-ǯŒþ A¯óþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$™èþ D ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ-í³-¯èþr$Ï çÜ…yóþ GMŠüÞ-{ò³‹Ü ç³{†Mæü ™ðþÍ-í³…¨.
Ðèþ*°² °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ¸ùÆæÿÐŒþ$ çœÆŠÿ ™ðþË…V>×ý A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË…V>×ý Æ>{Úët°² CÐèþÓMæü´ù™óþ M>…{Vðü‹Ü¯èþ$ ¿êÆæÿÅ çÜÓ´ë²Æðÿyìþz˯èþ$ Ñ^é-Ç…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿYÑ çßý™èþÅMæü$ Ðèþ$$…§æþ$Æøk Æ>{† Äæý*»ñýO çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë gêMæüÞ¯Œþ BÌê¹&1 Äæý*…sîý {sìýí³Þ¯Œþ A¯óþ f¯èþ$Å çÜ…º…«§æþ-Ððþ$O¯èþ ÐéÅ«¨™ø
{´÷òœçÜÆŠÿ ËMæü‡×Šý A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ fÇW¯èþ D çÜ¿æýÌZ ѧéÅÝë ¯éÐèþ$Ææÿ*´ëË$ ÌôýMæü$…yé ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. sìýyìþGÌŒýí³ Eç³ º$hj ¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ° º–…§éÐèþ¯èþ… §æþVæüYÆæÿ VæüË JMæü {sêÐðþÌŒýÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ C¯ø²Ðé »ê«§æþ-ç³-yæþ$-™èþ$-¯èþ²r$Ï ç³{†Mæü ÐðþËÏ-yìþ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… gêMæüÞ¯Œþ Ðèþ*sêÏ-yæþ-Ìôý° íܦ†ÌZ BÄæý$¯èþ Mæü$yìþ-
VæüÆŠ Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÌêË$, VæüâêË$ JMæüPsñýO ™ðþË…V>×ý ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ¯éVæü… f¯éÆæÿª¯ŒþÆðÿyìþz , Ðèþ$«§æþ$ Äæý*íÙP , M>…{Vðü‹Ü Ðéçßý¯é°² A§ðþªMæü$ ¡çÜ$Mæü$° òßýO§æþÆ>»ê§æþ$Mæü$ Ððþãå¯èþ…§æþ$ÐèþËÏ B Ðéçßý¯èþ… Mæü¯èþ$² §æþ–íÙt 95 Ôé™èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$…§æþ-W…_-¯èþr$ õ³ÆöP…¨. C…M> G…íœ-íÜ-Ðèþ* , _¯èþ²
Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþ E§æþÅÐèþ*°² E§æþ–™èþ… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ G…GÌŒýíÜ MðüBÆŠÿAÐðþ*‹Ü ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ {ç³çÜ…W…^é-Ææÿ$. Äæý$fÐèþ*°, {yðþ•ÐèþÆæÿÏ™ø Mæü*yé ÒÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. {õ³Ðèþ#ËMæü$ çÜ…»…«¨…_¯èþ ÐéÅ«¨™ø Mæü*yé »ê«§æþ-ç³-yæþ$-™èþ$-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ-íÜ…¨.

$#ês¡D 3 HÓ\˝À¢ |üP]Ô #˚j·÷* sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#=<äT›


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : MøsêϨ
Ææÿ*´ëÄæý$Ë Aѱ†Mìü ´ëËμyæþz Ðèþ$™èþÞüÅÔéQ CC çÜ*ÆæÿůéÆ> d”Œø£sY≈£î {ÏÄsYmdt H˚‘·\ $qï|ü+
Äæý$×ýò³O Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëÌZÏ Ñ^éÆæÿ×ý ç³NÇ¢ ^óþÆÿ$$…^éË° ½gôý- çßý¯èþÃMö…yæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): sìýB-ÆŠÿ-G‹Ü AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË
ï³ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yéÆæÿ$ §æþ™é¢{™óþÄæý$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. Æ>i¯éÐèþ*˯èþ$ ïÜμMæüÆŠÿ çÜ$Æóÿ‹ÙÆðÿyìþz BÐðþ*¨…^èþÆ>-§æþ-° sìýBÆŠÿG‹Ü ÔéçܯèþçÜ¿ê糄æü
´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ B¨ÐéÆæÿ… ÑÌôýQÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$ ¯óþ™èþ DsñýË Æ>gôý…§æþÆŠÿ, G…GÌŒýG sìý.çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# MøÆ>Ææÿ$. sìýBÆŠÿG‹Ü Æ>çÙ‰
™èþ*, ÐðþOG‹Ü A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a… ™èþÆ>Ó™èþ Mæü$…¿æý-Mø-×êË$ ÐðþË$Væü$ ^èþ*íÜ¯é ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðèþ$$§æþªÝë° çÜçßZ§æþÆŠÿÆðÿyìþz ™èþ¯èþÄæý$$° ÑÐéà°Mìü àfÆðÿO¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
Ðésìý °Ðóþ¨MæüË$ ™óþÍa…§óþÑ$sZ ºíßýÆæÿY™èþ… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ° sìýBÆŠÿG‹Ü hÌêÏ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë
dü÷s¡´Hêsêj·TD ªdü+bÕ<äqμô|’ ÄX¯Ãs¡´b˛‘·ßqï ≈£Lsê&É Á>±eTdüßÔ\ß çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ*°Mìü {§øçßý… ^óþíܯèþ
u≤ãT Äs√|üD\ô|’ u§‘·‡ K+&Éq MæüÆæÿç³, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰ †ç³šMæü$° Ððþ$$…yìþ ^óþÆÿ$$ ^èþ*´ëyæþ$. Aç³μsìýMóü AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$ ¡Ææÿ$μ ^ðþç³μyé°Mìü ïÜμMæüÆŠÿ sôýº$ÌŒýò³O
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): çÜ*ÆæÿůéÆ> {糿æý$™éÓ°² Mæü$¨õ³çÜ$¢¯èþ² Mæü$…¿æýMø×ê°Mìü M>ÆæÿMæü$ GÐèþÇMø CÐéÓË…r* Ë„æ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÐéÇ ¯èþ$… E…§æþ¯é²Ææÿ$. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Æ>i¯éÐèþ*Ë {yéÐèþ*Ë$
Äæý$×ýò³O Ðèþ_a¯èþ Aѱ† BÆøç³×ýË Ððþ¯èþ$Mæü Ðèþ$…{™èþ$Ë çßýçÜ¢… yðþO¯èþ Ðèþ$™èþÅüÞÔéQ CC ÐðþË$Væü$º…rÏ çÜ*Ææÿůé _ ¡çÜ$Mæü$° gôýº$ÌZ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë Byæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, ÐéÇ Æ>i¯éÐèþ*˯èþ$ BÐðþ*¨…^èþÐèþ§æþª° MøÆ>Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý
E…§æþ° ^èþ…{§æþ»êº$ ^óþíܯèþ BÆøç³×ý¯èþ$ Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ Æ>Äæý$×ý çÜÓ{V>Ðèþ$… ™èþ*Ææÿ$μVø§éÐèþÇ hÌêÏ MæüÆæÿç³ ¯èþ$…_ Jþ†¢yìþ ò³ÆæVæüyæþ…™ø DÐèþ$«§æþůóþ Mæü*Æ>yæþ Ðèþ_a E§æþÅÐèþ*°Mìü {§øçßý… ^óþíܯèþ ÐéÇ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Ððþ¯èþ$MóüçÜ$MöçÜ$¢¯é²Ææÿ°
çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Q…yìþ…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ M>…{Vðü‹Ü Ðèþ$…yæþË…ÌZ° Mæü${V>Ðèþ$… Mæü*Æ>yæþ. Ý뫧éÆæÿ×ý ÆðÿO™èþ$ B Ððþ$$™é¢°² †ÇW C^óþaíܯèþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. BÆøí³…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$ {§øà°Mìü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz çÜ*{™èþ§éÇ AÆÿ$$™óþ
ÔéçܯèþçÜ¿ê糄æü M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ* Mæü$r$…º…ÌZ f°Ã…_¯èþ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ýMæü$ AÆÿ$$™óþ {V>Ðèþ$…ÌZ JMæü §óþÐéËÄæý*°Mìü °«§æþ$Ë$ AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ´ë{™èþ§éÆæÿ$Ë° Æ>gôý…§æþÆŠÿ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. sìýBÆŠÿG‹Ü
JMæü ÐéÆ>¢ç³{†Mæü {ç³^èþ$Ç…_¯èþ Mæü£æþ¯é°² B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$Mæü$° ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË$, C§æþªÆæÿ$ Ýù§æþÈÐèþ$×ý$Ë$. Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÆÿ$$…_, ™èþ¯èþ Ýù§æþÆæÿ$yìþ¯óþ ¯éÑ$¯óþçÙ¯Œþ GÐðþ$ÃÌôýÅ çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$Mæü$, ™èþÐèþ$ ´ëÈtMìü AòÜ…½Ï ïÜμMæüÆŠÿ 糧æþÑò³O
Æ>fMîüÄæý$ ˼® MøçÜ… ™èþ¯èþò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. DÄæý$¯èþ ™èþ…{yìþ Ò{Æ>k Ðèþ…Ôèý´ëÆæÿ…ç³ÆæÿÅ…V> §éÓÆ> M>…{sêMæü$t Cí³μ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…_ VúÆæÿÐèþ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ïÜμMæüÆŠÿ çÜ$Æóÿ‹ÙÆðÿyìþz ÐðþOG-‹Ü ^ðþí³μ¯èþ Ñ«§æþ…V>
çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³ ¯èþr$Ï ^ðþç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ DÄæý$¯èþMæü$ çÜ°²íßý™èþ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. GÐðþ$ÃÎÞ G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 19 ¯ðþËË {Mìü™èþ…
Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~ {°&û|”j˚T: eT+&É* yézyæþ$. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Mæü*Æ>yæþÌZ {´ë£æþÑ$Mæü Ë$V> {V>Ðèþ$…™ø ´ër$ hÌêÏÌZ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ E¯èþ²r$Ï M>Ýë° gêq¯óþÔèýÓÆŠÿMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ 9 Ðèþ$…¨ sìýBÆŠÿG‹Ü AçÜÐèþ$Æ
ѧæþÅ, Ðóþâæý…W Ððþ$Æ>Ï‹Ü òßýOçÜ*PÌŒýÌZ 糧ø ™èþÆæÿVæü† ™ðþÍíÜ…¨. C…™óþ M>Mæü$…yé Mæü*Æ>yæþ ç³MæüP {V>Ðèþ* GÐðþ$ÃÌôýÅËò³O íœÆ>ŧæþ$ ^óþÄæý$V> MóüçÜ$ ò³sêtÆæÿ°, §é°Mìü çÜ…º…«¨…_ D Äôý$yé¨
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): çÜ*ÆæÿÅ ¯éÆ>Äæý$×ý¯èþ$ {´ù™èþÞ ^èþ¨Ðéyæþ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ ´ëÍsñýMìü²MŠü ç³NÇ¢ ^óþÔéyæþ$. °Mìü Mæü*yé °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÆÿ$$Ýë¢Ðèþ$° K lÌñýO ¯ésìýMìü B MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. Ksìý…VŠü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
íßý…-_, ´ùíÙ…_…¨ Mæü*yé sîýyîþ-ï³Äôý$¯èþ° Ðèþ$…{† Ðèþ$…yæþÍ º$§æþ®ª{ç³Ý맊þ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃÌZÏ Mæü–çÙ~ A¯óþ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢ §éÓÆ> Ë„æü Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï Mæü…¿æý…´ësìý Ë„>ÃÆðÿyìþz B ™öÑ$è Ðèþ$…¨™ø´ër$ {M>‹Ü Kr$ ÐóþÔéÆæÿ° A¯é²Ææÿ$.
A¯é²Ææÿ$. sîýyîþ-ï³ M>Ë…ÌZ GË$Væü$º…sìý ^è{Mæü… †õ³μÐéÆæÿ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. ÐóþçÜ$Mæü$° ™èþ¯èþ ç³° ^óþçÜ$Mæü$´ùÄôý$Ðéyæþ° A™èþyìþMìü
«§æþÐèþâôýÔèýÓÆæÿ… CÇVóüçÙ¯Œþ ÔéQ yìþCV> ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™ðþÍíܯèþ ÐéÆæÿ$ ^ðþç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$§æþsZÏ C™èþyæþ$ ™ðþÍíÜ…¨. Ððþ$$™é¢°Mìü AMæüP-yæþ DÄæý$¯èþ §éÓÆ> B MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$ ¡Ææÿ$μ ÐðþËÏyìþ…^èþMæü$…yé ¯ðþËË ™èþÆæÿºyìþ gêç³Å…
sîýyîþïÜ D Mæü$…¿æýMø×ê°Mìü BfÅ… ´ùíÜ…§æþ¯èþyé°Mìü ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª B«§éÆ>Ë$¯é² Ðèþ$Æø Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ ËMîü‡ç³†Æ>Ðèþ# Mæü*Æ>yæþÌZ¯óþ GÌê…sìý 糯èþ$Ë$ CMæüPyæþ fÆæÿVæüMæü´ùÐèþyæþ… VæüÐèþ$¯é ^óþÄæý$yæþ… ç³rÏ ïÜμMæüÆŠÿ ¡Ææÿ$ò³O A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
Äæý$° Ðèþ$…{† B¨ÐéÆæÿ… çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÆøí³… ÑÐéçßý… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ¿êÆæÿÅ ^èþ°´ùÐèþyæþ…™ø Ðèþ$Æø
«§é¯èþÅ… MæüÑ$çÙ¯Œþ Hgñý…sŒýV>, Ðèþ$Æø Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ ÑÐéçßý… ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ™ðþÍÑ™óþrË$ MæüÍW¯èþ Ææÿá…. Ðèþ$«§æþÅÐèþÆæÿ$¢Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé Hïܽ A«¨-M>-Ææÿ$-
^éÆæÿ$. Mæü–Úë~ hÌêÏ Ððþ*í³§óþÑÌZ Væü$Ææÿ$Mæü$Ë ´ëuæÿÔéË ¿æýÐèþ¯éË °Æ>Ã×êË ç³°° ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# Mø¯èþïÜÐèþ$ÌZ íÜÑÌŒý M>…{sêMæütÆŠ . D Ë$ §æþ–íÙt ÝëÇõÜ¢ Ðèþ$Ç°² ÑçÙÄæý*Ë$ ºÄæý$rç³yóþ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe yê&çì ø±<äß
GË$Væü$º…sìýMìü Aç³μgñýí³μ…¨, HsìýÐðþ$$VæüYÌZ Ñ$° àÆæÿ¾ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯éË °Æ>Ã×ê°² A™èþyæþ$ Ððþ$rt {´ë…™èþ…ÌZ ç³r$t E¯èþ² Mæü$r$…»ê°Mìü
¯èþË$Væü$ÇÌZ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ôý AÝ뫧æþ$Åyæþr. ™é™èþ AË$ÏyæþÄæý*Åyæþ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ E§øÅVæü… ^óþçÜ*¢ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. CsîýÐèþË çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) :
Aç³μW…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ sîýyîþ-ï³-Móü §æþMæü$P™èþ$…§æþ° º$§æþ®{ç³Ý맊þ G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$™é¢™èþË ¯èþ$…_ çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ Æðÿ…yðþMæüÆ>Ë BçÜ$¢Ë Ýù§éË MøçÜ… HïÜ-½ A«¨M>Ææÿ$Ë$ M>Mìü¯éyæþ
Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë™ø çÜ…´ë§æþ¯èþ {MæüÐèþ$…ÌZ ç³yìþ´ù {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² ™èþ¯èþ¯èþ$
¿æý*Ñ$™ø´ër$ ´ë™èþ M>Ëç³# ¯ésìý CË$Ï ÒÇ Äæý*yæþ$. Cç³μsìýMóü Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï GíܼMìü §öÇMìü´ù Ðèþ_a¯èþç³#yæþ$ Ðèþ$«§æþ$Æ>¯èþVæüÆŠÿÌZ° A™èþyìþ C…sìý™ø Mö°² ç³{†M> Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ ™ðþÍÑ ™èþMæü$PÐèþ
ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î nqßeT‹ ìsêø£s¡D BçÜ$¢Ë$. Ýù§æþÆæÿ$˯èþ$ ò³OMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa »ê«§æþÅ™èþ Æÿ$$¯èþ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý B ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ™èþ¯èþ ´ër$ A™èþyìþ º…«§æþ$Ðèþ# C…sìý° Mæü*yé Ýù§é Ðéyæþ¯èþ$Mæü$…r$¯é² Äôý$Ððþ* AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ°
ÑfÄæý$Ðéyæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ÑfÄæý$Ðéyæþ hÌêÏ gñýOË$ÌZ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý§óþ. ^èþ§æþ$Ðèþ#Mö¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÔðýOÍ° Ðèþ*Ææÿ$aMøÌôý-§æþ$. Æ>çÙ‰-ÐéÅ-ç³¢…V> Aѱ† ^óþÔéÆæÿ$. A™èþyìþ A™èþ¢V>-Ç FÆæÿ$ MìüÆæÿÏ…ç³Nyìþ Ðèþ$…yæþ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Mðü.ÆæÿÐèþ*M>…™èþÆðÿyìþz BÐóþ§æþ¯èþ
kÅyìþíÙÄæý$ÌŒý ÇÐèþ*…yŠþÌZ E¯èþ² çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý A¯éÆøVæüÅ M>Ææÿ×êË™ø Mæü$r$…º… ^éÌê Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yìþ¯èþr$Ï {V>Ðèþ$ ÝëÐèþ*{gê°² ¯ðþËMöÌêμyæþ$. Ë… ÒÆæÿÐèþÆæÿ… {V>Ðèþ$…ÌZ° CâæýÏ™ø ´ër$ º*Ææÿ$Væü$ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Aѱ† °Æø«§æþMæüÔéQMæü$ _MìüP¯èþ
BçÜ$ç³{†Mìü ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ gñýOË$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ °Æ>MæüÇ…^éÆæÿ$. AÄæý$Åç³μ ©„æüÌZ çÜ$¢Ë$ ^ðþç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. "Ðèþ$¯èþÐéyæþ$ C…™èþsìý Ðéyæþ JMæü ÐðþOç³#¯èþ Æ>{çÙtÝë¦Æÿ$$ÌZ ^èþ{Mæü… †ç³š™èþ* ç³NyìþÌZ° A™èþyìþ õܲíßý™èþ$yìþ C…sìý° Mæü*yé Hïܽ Ðèþ$™èþÞüÅÔéQ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ C…f±ÆŠÿ GË$Væü$º…sìý çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ÐèþÅÐèþà
E¯èþ² çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ýMæü$ Væü$…yðþ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË™ø ´ër$ ^èþMðüPÆæÿ Äæý*Åyæþ…r*' {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë$ BÔèýaÆæÿÅ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Ý÷…™èþ {V>Ðèþ$…ò³O Mæü*yé Mæü¯óþ²Ôéyæþ$. Ðèþ$¯èþÐéyæþ$ ò³§æþª A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ Ýù§éË$ ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$. Ææÿ…™ø ™èþ¯èþMæü$ GÌê…sìý çÜ…º…«§æþ…Ìôý¯èþç³μsìýMîü ™èþ¯èþ¯èþ$ §øíÙV> _{¡MæüÇçÜ*¢ JMæü
ÐéÅ«¨ E…¨. ™èþ¯èþ BÆøVæüÅ ç³Çíܦ™èþ$Ë §æþ–ÚëtüÅ BçÜ$ç³{†Mìü ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ^èþ§æþ$Ðèþ# ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯é²yæþ¯óþ BÔèý™ø {V>Ðèþ$ò³§æþªË…™é Mæü*Æ>yæþÌZ Mæü*yé A™èþyìþMìü º…«§æþ$Ðèþ#Ë õ³Ææÿ$ò³O ç³{†Mæü(çÜ*ÆæÿÅM>§æþ$) ç³™éMæü ÖÇÛMæü¯èþ {ç³^èþ$Ç…^èþyæþ… G…™èþÐèþÆæÿMæü$ çÜÐèþ$…fçÜÐèþ$°
A¯èþ$Ðèþ$†…^éË° çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý gñýOË$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ M>Mìü¯éyæþÌZ° íœçÙÈ‹Ü M>ÆöμÆóÿçÙ¯ŒþÌZ _Ææÿ$§øÅWV> {V>Ðèþ*ÀÐèþ–¨®Mìü çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ©…™ø ¿æý*Ðèþ$$Ë$ E¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ… E¯èþ²…§æþ$¯èþ Gíܼ BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ MæüÍíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø
°Æ>MæüÇ…_¯èþ gñýOË$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çßý–{§øVæü °ç³#×ý$˯èþ$ gñýOË$Mæü$ Ææÿí³μÝë¢Ðèþ$° A™èþyìþ iÐèþ¯èþÄæý*{™èþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ðèþ$…_ çßýyøP §éÓÆ> Ææÿ*.20 Ë„æüË$ °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*Æ>yæþÌZ Mæü*ï³ ¡Äæý*ÍÞE…§æþ° BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> ç³° ^óþÄæý$yé°Móü ™é¯èþ$ Mæü–íÙ
™èþW¯èþ ÐéÅÄæý*Ðèþ$… ^óþÄæý*Ë…r* çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ýMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ*rM>Ç M>Ðèþyæþ…™ø A…§æþDZ Csôýt º$rtÌZ ^óþÆÿ$$Ýë¢Ðèþ$…r* {V>Ðèþ$ ò³§æþªË¯èþ$ ™èþ¯èþ ^èþ$r*t ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$.
eTVæ≤fi≤ Vü‰ø°øÏ ø±+dü´+ _dædæ◊ô|’ Ä+ø£å\ß+&Ée⁄... nÁ>∑kÕúq+˝À Hê&ç>¥
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ¿êÆæÿ™èþ l°Äæý$ÆŠÿ Ðèþ$íßýâê àMîü fr$t MúÌêË…ç³NÆŠÿÌZ Ðèþ$$…»êÆÿ$$: ´ëMìüÝ릯ŒþÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþËÏ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: gê¡Äæý$ Ðèþ$íßýâê ^ðþ‹ÜÌZ ¯éË$Vø Æú…yŠþ ôV’≤<äsêu≤<é

¬s+&√ f…dtº Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕs¡+


ñ<äj·T+ 9.00>∑+. qß+∫
k˛ŒsYº‡ fÇW¯èþ BíÜÄæý*Mæü‹³ÌZ M>…çÜÅ… VðüË$´÷…¨ Ðèþ^óþa Hyé¨ fÇVóü l°
Äæý$ÆŠÿ ÐèþÆæÿÌŒýzMæü‹³Mæü$ AÆæÿá™èþ ´÷…¨…¨. Ðèþ$*yø Ý릯èþ… MøçÜ… Ðèþ*Å^ŒþÌZ
¿êÆæÿ™Œþ 3&1™ø f´ë¯Œþò³O VðüË$´÷…¨…¨. ™öÍ AÆæÿ®¿êVæü…ÌZ
Ýû…§æþÆæÿÅ, Ðèþ…§æþ¯èþ ^ðþÆø VøÌŒý ^óþíÜ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ B«¨MæüÅ™èþ A…¨…^éÆæÿ$.
Ðèþ$*yø VøÌŒý¯èþ$ A¯èþ$Æ>«§é §óþÑ ^óþíÜ…¨. l°Äæý$ÆŠÿ ÐèþÆæÿÌŒýz Mæü‹³ AVæüçÜ$t
3 ¯èþ$…_ 16 ÐèþÆæÿMæü$ AÐðþ$ÇM>ÌZ° »ZçÜt¯ŒþÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$zò³O GÌê…sìý B…„æüË$ Ñ«¨…^èþ»ZÐèþ$° A…™èþÆ>j
¡Äæý$ {MìüMðüsŒý Ðèþ$…yæþÍ(IíÜíÜ) çÜμçÙt… ^óþíÜ…¨. "C…§æþ$ÌZ GÌê…sìý
çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. í³íܼ G…™ø ¯èþçÙt´ù™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ ´ëMŠüÌZ sîýÑ$…
yìþÄæý* ç³ÆæÿÅsìý…^èþMæü*yæþ§æþ¯èþ²¨ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$….
IíÜíÜ °Äæý$Ðèþ*Ë {ç³M>Ææÿ… ©°° A…XMæüÇ…^éÍ. ¼íÜíÜIò³O GÌê…sìý
B…„æüË$ Ñ«¨…^èþÌôýÐèþ$$' A° IíÜíÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ððþ*Æ>Y¯Œþ A¯é²yæþ$.
Ðèþ$$WõÜçÜÇMìü Mæü–†M> ¯éyìþVŠü Ðèþ$*yæþ$ ´ëÆÿ$$…rÏ™ø A{VæüÝë¦

ÌZ MæüÆ>Óyóþ VðüË$´÷…¨…¨. CMæü Mæü–†M> ¯éyìþVŠü íÜíÜÍÄæý$¯Œþ


yìþòœ¯ŒþÞ™ø ÝëÓ† çœ*sôý Br¯èþ$ 31 G™èþ$¢ÌZÏ Mæüsìýt…_…¨.
™é°Äæý* çÜ^Œþ§óþÐŒþ, Ðèþ*È B¯Œþ VøÐŒþ$Þ VðüË$ç³# Ý뫨…^éÆæÿ$.
k˛eTyês¡+
¯èþ…ÌZ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨.gñýO{™èþÄæý*{™èþ™ø ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÝûÐèþ$ÅMæü$ 22, &çôd+ãsY 08
™èþ¯èþ Æ>Ú뉰Móü ^ðþ…¨¯èþ DÚë MæüÆ>Óyóþ ^ðþMŠü ò³sìýt…¨. 34 G™èþ$¢

9
eT∞¢ ªô|sYÔμ¬ø«ø˘
<äøÏåD≤Á|òæø± ]ø±s¡ß¶ #Û˚õ+>¥
BÆæÿzÆŠÿÌZ yìþÒÍÄæý$ÆŠÿÞ AgôýÄæý$ òÜ…^èþÈ(106) VðüË$ç³#¯èþ$
çÜ…ç³NÆæÿ~… ^óþíÜ…¨. Ë„æüÅ… ò³§æþª§ðþO¯é ÐðþÆæÿÐèþ° ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å
°Æ>Ã×êÌôý ÑfÄæý$»êÐèþ#rMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$sêtÆÿ$$.
íÜÙŒþ&BÐèþ*Ï(153), Mæü΋Ü&yìþÒÍÄæý$ÆŠÿÞ(124), yìþÒÍ
Äæý$ÆŠÿÞ&yæþ$Ñ$°(111) òÜ…^èþÈ ¿êVæüÝëÓÐèþ*ÅÌôý §æþ„ìü×ê{íœ
M>¯èþ$ ÑMæütÈ Ýët…yŠþò³O °Í´ëÆÿ$$. Ðèþ¯óþzÌZÏ BïÜ‹Ü 424
ç³Ææÿ$Væü$Ë A§æþ$™èþ Ë„>üÅ°Mì,ü §æþ„ìü×ê{íœM>(428) Ðèþ$à
§æþ$™èþ…V> bóþ¨…_…¨. ™égêV> sñýçÜ$tÌZϯèþ* çܸëÈ
^óþ†ÌZ¯óþ ¿êÈ Ë„æüÅ… bóþ¨…^èþyæþ… ÑÔóýçÙ….
çÜ…„ìüç³¢ ÝùPÆæÿ$Ï: B{õÜtÍÄæý* ™öÍ C°²…VŠüÞ: 375,
ò³ÆŠÿ¢, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : ""¿êÆæÿ™Œþ çÜ*¹Ç¢™ø Æ>×ìýÝ뢅, §æ þ„ ìü×ê{íœM> ™öÍ C°²…VŠüÞ: 281, B{õÜtÍÄæý* Æðÿ…yø 1&0... ^ðþ¯ðþOü² Æðÿ…yæþ$ òÜ…^èþÈË ïßýÆø [Ýët‹Ü LsŒý... 2&1· 看Ütyú¯Œþ »ñýÌŒý »oÌŒýz...
Bï܋ܯèþ$ KyìþÝ뢅'' A¯èþ² çܸëÈË$ A¯èþ²sôýÏ çÜ*¹Ç¢ Mæ¯èþºÇ C°²…VŠ üÞ 319, §æþ„ìü×ê{íœM> Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ:414/4 ¿êÆæÿ™èþ Õ¼-Ææÿ…ÌZ B¯èþ…§æþ…... »ZíÜ-´ù-Æÿ$$¯èþ C…V>Ï…yŠþ {yðþíÜÞ…VŠü Ææÿ*ÐŒþ$...
(íÜ Ã™Œ þ 108, BÐèþ*Ï 53, MæüÎÏ‹Üþ 57, yìþÑÍÄæý$ÆŠÿÞ 106
^éÆæÿ$. çÜÐèþ$Äæý$çÜ*¹Ç¢™ø Æ>×ìý…^éÆæÿ$. Ë„æüÅbóþ§æþ¯èþÌZ ÇM>
¯ésosŒ ý, yæþ$Ñ$° 50¯ésosŒý, gê¯èþÞ¯Œþ 3/98). CÌê…sìý MìüÏçÙt ç³Ç-íܦ-™èþ$ÌZÏ JMóü JMæüP-yæþ$ lË$ Ѩ-Ìêayæþ$. gZÆæÿ$-Ò$-§æþ$¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ
Ææÿ$z¯èþ$ çÜ–íÙt…^éÆæÿ$. AÌê A{õÜtÍÄæý*Mæü$ Ý÷…†…sZϯó
Ôèý–…Væü¿æý…Væü… G§æþ$ÆðÿO…¨.þ ò³ÆŠÿ¢Mæü…ç³… Ðèþ$äÏ B{õÜtÍ »oË-Ææÿϯèþ$ çÜÐèþ$-Ææÿ®…V> Ayæþ$z-Mæü$-¯é²yæþ$. fr$t¯èþ$ ¸ëÌZ-B¯Œþ »êǯèþ ç³yæþ-Mæü$…yé A§æþ$™èþ
Äæý* Mö…ç³ Ðèþ$$…_…¨. ]ø±s¡ß¶\ \ø£å´ #Û˚<äq... òÜ…^èþÈ™ø B§æþ$-Mæü$-¯é²yæþ$. A™èþyóþ C…V>Ï…yŠþ Mðüò³t¯Œþ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ...
¿êÆæÿ™Œþ ÇM>Ææÿ$z Ë„æüÅbóþ§æþ¯é°Mìü ÐéÆæÿÐðþ$O…§ø Ìôý§ø...
Aç³#yóþ Ðèþ$Æø ÇM>Ææÿ$z Ë„æüÅbóþ§æþ¯èþ… ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. D ÝùPÆæÿ$ VðüÍ_…¨ GÐèþÇò³O GMæüPyæþ Gç³#yæþ$ Ððþ$$àÎ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : Ðèþ$*yø sñý‹ÜtÌZ¯èþ* ÆæÿÞ¯Œþ Kò³-¯èþ-ÆŠ Mæü$MŠüÿ™ø òÜO…§æþ-Ðèþ#-yìþÌê Ayæþ$z-ç³-yézyæþ$. Ðèþ$…^èþ$ M>Ææÿ-×ý…V> Ðèþ*Å^Œþ
Ðèþ*Ææÿ$ ÇM>Ææÿ$z ïßýÆøË$ çܸëÈË$ AÆÿ$$™óþ... ç³Æ> 418/7 ÐðþíÜt…yîþ‹Ü B{õÜtÍÄæý* òÜÆÿ$$…sŒýgꯌþÞ 2003 C…V>Ï…yŠþMæü$ BÆæÿ…¿æý…ÌZ MæüÚëtË$ ™èþç³μÌôýÐèþ#. JMæü ç³Ææÿ$Væü$Móü Æðÿ…yæþ$ BËçÜÅ…V> {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O…¨. ™öÍ òÜçÙ-¯ŒþÌZ MóüÐèþË… 12 KÐèþÆæÿÏ Br-Ðèþ*-{™èþÐóþ$
h™èþ$Ë$ {ç³ç³…^èþ bé…í³Äæý$¯èþ$Ï. {VóüÐŒþ$íÜÙŒþ õܯèþ sñýçÜ$t 414/4 §æþ„ìü×ê{íœM> B{õÜtÍÄæý* ÑMðür$Ï MøÌZμÆÿ$$¯èþ íܦ†ÌZ MðÑ-¯Œ Mðüò³t¯Œþ ¯éMŠü™ø B§æþ$Mæü$¯é²yæþ$. íœÏ…sê‹œ, fÆæÿ$ÿVæüV> C…V>Ï…yŠþ 57/2 ^óþíÜ…¨.
ò³ÆŠÿ¢ 2008 Mæü$MŠü AÆæÿ®-òÜ…^èþ-ÈË™ø Mðüò³t¯ŒþMæü$ çÜçßý-Mæü-Ç…^èþ-yæþ…™ø C…V>Ï…yŠþ Ðèþ$*yø Æøk
^èþÇ{™èþÌZ Æðÿ…yø ¿êÈ Ë„>üÅ°² bóþ¨…_…¨. ™èþ§éÓÆ>
406/4 ¿êÆæ ÿ ™ Œþ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü ´ùÆŠÿtB ‹œòÜ μÆÿ$$¯Œþ 1976
Mæü$MŠü AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ....
B{õÜtÍÄæý* B«¨ç³™éÅ°Mìü Væü…yìþç³yæþ$™èþ$…§æþ¯èþ² Ðèþ*r Br-Ðèþ$$-WõÜ çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü 6 ÑMðü-rÏMæü$ 282 ç³Ææÿ$-Væü$Ë™ø ç³sìýçÙx íܦ†Mìü Æðÿ…yæþ$ ÑMðürÏ$ ¡íÜ Fç³#-Ò$-§æþ$-¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ ïÜÐèþ$-ÆæÿÏMæü$ Mæü$MŠü, ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ Ayæþ$z-
ËMæü$ ºË… ^óþMæü*Ça…¨. 414 ç³Ææÿ$Væü$Ë ¿êÈ Ë„>üÅ 404/3 B{õÜtÍÄæý* C…V>Ï…yŠþ ÎyŠþÞ 1948 ^óþÇ…¨. ¿êÆæÿ™Œþ ÝùPÆæÿ$-Mæü$ C…M>171 ç³Ææÿ$-Væü$Ë §æþ*Ææÿ…ÌZ E…¨. Mæürt ÐóþÔéÆæÿ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ B_-™èþ*_ Byìþ¯èþ ÒǧæþªÆæÿ* {MæüÐèþ$…V> gZÆæÿ$¯èþ$ ò³…
°² §æþ„ìü×ê{íœM> ¯éË$Vóü ÑMðür$Ï MøÌZμÆÿ$$ A«¨Væü 387/4 ¿êÆæÿ™Œþ C…V>Ï…yŠþ ^ðþ¯ðþO² 2008 fïßýÆŠÿ, Ñ${Ôé-ËMæü$ ^ðþÆø Æðÿ…yæþ$ ÑMðü-r$Ï §æþM>PÆÿ$$. ^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ ™öË$™èþ {MîügŒýÌZ Cº¾…¨V> Mæü¨-Ìêyæþ$. íÜ…W-ÌŒýÞ
Ñ$…_…¨. sꋳ BÆæÿzÆŠÿ, Ñ$yìþÌŒý BÆæÿzÆŠÿ »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ 369/6 B{õÜtÍÄæý* ´ëMìüÝ릯Œþ çßZºÆŠÿt 1999 [Ýët‹Ü™ø fïßýÆŠÿ »Z×îý... ™ø {çÜtÆÿ$$MŠü ÆösôýsŒý ^óþçÜ*¢ ÝùPÆæÿ$¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mæü¨-Í…^éÆæÿ$. ^ðþ™èþ¢ º…™èþ$
A…™é òÜ…^èþÈ, AÆæÿ®òÜ…^èþÈË™ø Mæü§æþ… ™öMæüPyæþ…™ø 362/7 B{õÜtÍÄæý* ÐðþíÜt…yîþ‹Ü gêÆŠÿjso¯Œþ 1978
¿êÈ ÑfÄæý$… çÜ$Ë$ÐðþO…¨. sꋳ BÆæÿzÆŠÿÌZ Mðüò³t¯Œþ
D gZÆæÿ$ C…V>Ï…yŠþ ÝùPÆæÿ$ »ZÆæÿ$zò³O ç³Ææÿ$-Væü$Ë Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$V> ÑMðür$Ï Ë¯èþ$ ¸ùÆæÿÏ™ø Õ„ìü…^éÆæÿ$. ©…™ø 19.1 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ ÝùPÆæÿ$ Ðèþ…§æþ ç³Ææÿ$-Væü$-ËMæü$
^óþÆ>Æÿ$$. í³^Œþò³O ™óþÐèþ$¯èþ$ çܨÓ-°-Äñý*Væü… ^óþçÜ$-Mæü$¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ ïÜÐèþ$Ææÿ$Ï ^óþÇ…¨. ™öË$™èþ Mæü$MŠü 56 º…™èþ$ÌZÏ AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ ^óþÄæý$V>, í³§æþç³ ï³r-ÆæÿÞ¯Œ
íÜÙŒþ(108) òÜ…^èþÈ ÑfÄæý*°Mìü »êrË$ ÐóþõÜ¢ Ñ$yìþÌŒý 352/9 {ÖË…Mæü §æþ„ìü×ê{íœM> MöË…»Z 2006 ç³#…kMæü$¯óþ…™èþV> Ñf–…À…^éÆæÿ$. fïßýÆŠÿ C°²…VŠüÞ Ðèþ$*yø º…†Móü Kò³-¯èþÆŠÿ [Ýët‹Ü¯èþ$ 61 º…™èþ$ÌZÏ íœïœt ^óþÔéyæþ$. þÐèþ$*yø ÑMðü-sŒýMæü$ 129 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ gZyìþ…^éMæü
LsŒý ^óþíÜ ÑMðürÏ »Z×îý ^óþÔéyæþ$. º…†° Ayæþz…V> Byæþ-»Z-Æÿ$$¯èþ [Ýët‹Ü Mæü$MŠü(50)¯èþ$ fïßýÆŠÿ LsŒý ^óþÔéyæþ$. ^ðþ¯ðþOü²ÌZ òÜ…^èþ-È™ø AË-Ç…_¯èþ M>Í…VŠü-
yæþMú-r-Äæý*Åyæþ$. [Ýët‹Ü Ý릯èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ »ñýÌŒý(1) õ³ËÐèþ Br-¡-Ææÿ$¯èþ$ Ðèþ#yŠþ(11) D Ðèþ*Ææÿ$ °Æ>-Ôèý-ç³-Ç-^éyæþ$. Ñ${Ôé »oÍ…VŠüÌZ «§ø±Mìü _M>Pyæþ$.
Mö¯èþ-Ýë-W…^éyæþ$. CÚë…™Œþ ™öÍ KÐèþ-ÆŠÿ-ÌZ¯óþ »oÌŒýzV> ò³Ñ-Í-Äæý$¯Œþ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ òÜ…^èþÈ...
Vü≤√©|ò”˝Ÿ¶ô|’ yê\÷´yé<˚ ¬>\ß|ü⁄ ^óþÆ>yæþ$. MóüÐèþË… JMæüP ç³Ææÿ$-Væü$Móü Æðÿ…yæþ$ ÑMðür$Ï MøÌZμ-Ðèþ-yæþ…™ø
C…V>Ï…yŠþ ¸ëÌZ-B¯Œþ RêÄæý$…V> Mæü°μ…_…¨. AÆÿ$$™óþ Mðüò³t¯Œþ ï³r- 131/4™ø ¸ëÌZ-B¯Œþ A…^èþ$¯èþ E¯èþ² C…V>Ï…yŠþ¯èþ$ ï³r-ÆæÿÞ-¯Œþ& íœÏ…sê‹œ
lÇ^Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : ÆæÿçÙůŒþ Ç…VŠü Mìü…VŠ °MøÌêÄŒý$
ÐéË*ÅÐŒþ sñýOsìýÌŒý °Ë»ñýr$tMæü$¯é²yæþ$. Ìôýr$ ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ
ºÇÌZMìü ¨W¯èþ Ðèþ*i »êMìüÞ…VŠü bé…í³Äæý$¯Œþ CÐé…yæþÆŠÿ
çßZÎïœÌŒýzMæü$ ç³Æ>fÄæý$Ðóþ$ G§æþ$ÆðÿO…¨. ¯éÅÄæý$ °Æóÿ~™èþË
Æóÿsìý…VŠü ´ëÆÿ$$…sŒýÞ Mæü*yé çßZÎïœÌŒýzMæü$ {糆Mæü*ËÐèþ$Äæý*Å
Æÿ$$. Ôèý°ÐéÆæÿ… fÇW¯èþ »êMìüÞ…VŠü Ç…VŠü ´ùÆæÿ$ÌZ bé…í³
Äæý$¯Œþ ÐéË*ÅÐŒþ 114&114, 116&112, 115&114
ÝùPÆæÿ$™ø Mìü…VŠüV> °Í^éyæþ$. I§ø bé…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ sñýOsìýÌŒý D
¯ðþV>Y˯èþ$Mæü$¯èþ² çßZÎïœÌŒýz ç³…^Œþ CMæüPyæþ ç³…yæþÌôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ
Ñgôý™èþ °MøÌêÄŒý$ ç³…^ŒþË$ Mæü*yé A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$!
¯éÅÄæý$°Æóÿ~™èþ ç³#×ýÅÐèþ*° sñýOsìýÌŒý °Ë»ñýr$tMæü$¯é²yæþ$.
B¯èþ…§æþ…
Ððþ$$™é¢°Mìü {ç³ç³…^èþ bé…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ò³O B¯èþ…§æþ… Ððþͺ$
^éayæþ$. "çßZÎ Væüsìýt {ç³™èþÅǦ, A™èþ°™ø ´ùÆæÿ$ çÜ$Ë$Ðèþ¯èþ$
Mö¨ªõÜõ³
Mæü$¯é². M>± ¯èþ¯èþ$² Ðèþ$*yæþ$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ±âæý$Ï ™éW…^éyæþ$.
M>± MæüçÙtÝ뫧æþÅÐðþ$O¯é ÑfÄæý$… _ÐèþÆæÿMæü$ ¯èþ¯óþ² ÐèþÇ…_…¨'
A° ÐéË*ÅÐŒþ A¯é²yæþ$. çßZÎïœÌŒýz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""òœO¯èþÌŒý
ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ_a Kyìþ´ùÐèþyæþ… °Æ>Ôèýç³Ç_…¨. CMæü ´ùÆ>r…
^é˯èþ$Mæü$…r$¯é². C…sìýMðüãÏ ¡ÇV>Y ¯é ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Væü$Ç…_
BÌZ_Ý뢯èþ$'' A° A¯é²yæþ$.

2009 kÕìj·÷<˚ : uÛÑ÷|ü‹


2018 $TwüHé≈£î eTT>∑ßZs¡ß q>∑s¡ u≤\\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ({Mîüyé {糆°«¨):V>Äæý*Ë™ø çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² {yé MøçÜ… {ç³Äæý$†²Ý뢅: ï³rÆæÿÞ¯Œþ k˛ÿs¡ßuÀs¡ß¶ gZyîþ B§æþ$-Mæü$…¨. Ðèþ¯óþzÌZÏ ÐðþOçœ-ÌêÅË »êr-ç³-sìýt¯é BÌŒý-Æú…yæþÆŠÿ íœÏ…sê‹œ
Ýë°Äæý* Ò$Æ>j Mö™èþ¢ Hyé¨ÌZ ™èþç³μMæü V>yìþ¯èþ ç³yæþ$™èþ$…§æþ° ¿êÆæÿ ""ç³sìýçÙt íܦ†ÌZ E¯èþ² Ðóþ$Ðèþ$$ _ÐèþÆøÏ Æðÿ…yæþ$ ÑMðür$Ï MøÌZμÄæý*…. çÜÐèþ$-Äñý*-_-™èþ…V> MðüÑ-¯ŒþMæü$ çÜçßý-Mæü-Ç…^éyæþ$. GMæü$P-ÐèþV> íÜ…WÌŒýÞ ¡çÜ*¢
™èþ A{Væü{Ôóý×ìý yæþº$ÌŒýÞ BrV>yæþ$ Ðèþ$õßýÔŒý ¿æý*糆 ™ðþÍ´ëyæþ$. ©…™ø ¯óþ¯èþ$ ç³NÇ¢V> °Æ>Ôèý ^ðþ…§é¯èþ$. {yé MøçÜÐóþ$ ByæþyæþÐóþ$ Ðèþ$…_ ¿êÆæÿ™Œþ ™öÍ C°²…VŠüÞ: 453 ï³r-ÆæÿÞ¯ŒþMæü$ AÐèþ-M>Ôèý… C^éayæþ$. çßýÆæÿÂ-f¯Œþ KÐèþ-ÆŠÿÌZ íÜMŠüÞ™ø Ððþ$$™èþ¢…
V>Äæý*Ì ÐèþÌôýÏ Ýë°Äæý* yæþº$ÏüÅsìýG Æ>Å…Mæü$ÌZÏ ¨VæügêÇ…§æþ° §æþ°í³Ýù¢…¨. ¯éËYÐèþ Æøk ™öÍ òÜçÙ¯Œþ MîüËMæü…. sêÆÿ$$Ìñý…yæþÆæÿ$Ï Æ>×ìýõÜ¢ C…V>Ï…yŠþ ™öÍ C°²…VŠüÞ: [Ýët‹Ü (G-ξyæþº$ÏüÅ&¼) 13 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ í³…yæþ$-Mæü$¯èþ² MðüѯŒþ MðüÈ-ÆŠÿÌZ 15Ðèþ òÜ…^èþÈ ç³NÇ¢ ^óþÔé
^ðþ´ëμyæþ$. "Ýë°Äæý* §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔé™èþ$¢ V>Äæý$ç³yìþ…¨. V>Äæý$… {yé ¨ÔèýV> Ððþâæý$¢…¨. H§óþÐðþ$O¯é Ðèþ$Æø ÝëÇ »êÅsìý…VŠü Æ>Mæü$…yé ^èþ*çÜ$ fïßýÆŠÿ 0, Mæü$MŠü (G-ξyæþº$ÏüÅ&¼) fïßýÆŠÿ 50, »ñýÌŒý yæþ$. 45Ðèþ sñý‹Üt Byæþ$-™èþ$¯èþ² C…V>Ï…yŠþ Mðüò³t¯Œþ 4000 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$, D
AÆÿ$$™óþ CMæü GÌê ByæþVæüË…. AÌê…r糚yæþ$ GÐèþÇ Æ>Å…MðüO¯é Mæü$…sê…. A…ò³OÆŠÿ °Ææÿ~Äæý*°Mìü ºËÐèþyæþ… °Æ>Ôèýç³Ç_…¨. Ðèþ$*yø (¼) CÚë…™Œþ 1, ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ (G-ξyæþº$ÏüÅ&¼) çßýÆæÿÂ-f¯Œþ Hyé¨ ÐðþÆÿ$$Å ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ ç³NÇ¢-^óþ-Ôéyæþ$. C§æþªÆæÿ* ÐóþVæü…V> 139 º…™èþ$
ç³yìþ´ù™èþ$…¨. Ýë°Äæý* ÐóþVæü…V> ç³#…kMæü$° †ÇW V>yìþÌZ Æøk _ÐèþÇ º…†Mìü íœÏ…sê‹œ ò³ÑÍÄæý$¯Œþ ^óþÆæÿyæþ… C…M> »ê«¨…_…¨'' 144, M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ (íÜ) «§ø± (¼) Ñ${Ôé 11, ÌZÏ 100 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ gZyìþ…^éÆæÿ$. íœÏ…sê‹œ MóüÐèþË… 43 º…™èþ$-ÌZϯóþ
ç³yæþ$™èþ$…¨' A° sñý°²‹Ü sêÌñý…sŒý çßý…sŒý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… "A´ùÌZ íœÏ…sê‹œ (íÜ) Væü…ÁÆŠÿ (¼) Ñ${Ôé 62, A…yæþ-ÆæÿÞ¯Œþ AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ ^óþÔéyæþ$. {ç³Ðèþ*-§æþ-Mæü-Ææÿ…V> Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$¯èþ² gZyîþ-° ¿æýij {»ôýMŠü
Ñ$çÙ¯Œþ&2018' MøçÜ… CMæüPyæþMæü$ Ðèþ_a¯èþ ¿æý*糆 BÔé¿êÐèþ… VðüË$ç³# MøçÜ… Byæþ$™é… : MìüÆŠÿòÜt¯Œþ ¯ésosŒý 1, GMŠüÞ{sê‹Ü: 13, Ððþ$$™èþ¢…: (73 KÐèþÆæÿÏÌZ ^óþÔéyæþ$. I§ø ÑMðüsŒý 149 gZyìþ…^éMæü ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ (144; 17 ¸ùÆæÿ$Ï,
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. ™öÍ {V>…yŠþÝëÏÐŒþ$ íÜ…WÌŒýÞ bé…í³Äæý$¯Œþ¯èþ$ ""_ÐèþÆøÏ òÜ…^èþÈ ïßýÆø ï³rÆæÿÞ¯Œþ, íœÏ…sê‹œ ÑMðür$Ï ç³yæþVörtyæþ…™ø 6 ÑMðü-rÏ-Mæü$) 282 íÜMŠüÞ) A…ò³OÆŠÿ °Ææÿ~-Äæý*-°Mìü ºË-Äæý*Åyæþ$. çßýÆæÿÂ-f¯Œþ »oÍ…VŠüÌZ ÑMðürÏ
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Ë„æüÅ…™ø {´ëÆæÿ…À…_¯èþ Ñ$çÙ¯Œþ&2018 Æðÿ…yø Ðèþ*Å^Œþ ¿êÆæÿ™Œþ 糄æü… ^óþÇ…¨. VðüË$ç³# AÐèþM>ÔéË$ Ðèþ*Móü GMæü$PÐèþV> ÑMðürÏ ç³™èþ¯èþ…: 1&0, 2&1, 3&104, 4&131, Ðèþ$$…§æþ$ §öÇ-Mìü-´ù-Äæý*yæþ$. MðüѯŒþ BçÜ…™èþ–-í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ*¢ ò³Ñ-Í-Äæý$¯Œþ
»êÅ^ŒþMæü$ 15 Ðèþ$…¨ G…í³MæüÄæý*ÅÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ fÇW¯èþ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ* »êr G糚yæþ* ÑfÄæý$… MøçÜÐóþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… 170 ç³Ææÿ$ 5&280, 6&282 ^óþÆ>yæþ$. Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$-Væü$Ë ™èþÆ>Ó™èþ Ñ${Ôé... íœÏ…sê-‹œ(62; 6
òœO¯èþÌŒý Æú…yŠþ ¯èþ$…_ ÒÇMìü G…í³Mæü^óþÔéÆæÿ$.C…§æþ$ÌZ òßýO§æþÆ> Væü$Ë B«¨MæüÅ…ÌZ E¯é²…. ¯éËYÐèþ Æøk ™öÍ òÜçÙ¯ŒþÌZ C…V>Ï…yŠþ »oÍ…VŠü: fïßýÆŠÿþ 18&2&71&2, CÚë…™Œþ ¸ùÆæÿ$Ï, íÜMŠüÞ-)¯èþ$ LsŒý ^óþÄæý$-yæþ…™ø C…V>Ï…yŠþ 282 ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ðèþ§æþª BÆø
»ê§Šþ »êËË$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$¯é²Ææÿ$. G…í³MðüO¯èþ ÒÆæÿ$ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$ÌZ° BÌosŒý ^óþÝ뢅. Æðÿ…yæþ$ fr$Ï A§æþ$™èþ…V> Byæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. MìüÏçÙt çÜÐèþ$ 12&0&55&1, Äæý$$Ðèþ-Æ>-gŒý 6&1&20&0, çßýÆæÿÂ- ÑMðüsŒý MøÌZμ-Æÿ$$…¨. D ™èþÆæÿ$-×ý…ÌZ ÐðþË$-™èþ$Ææÿ$ Ðèþ$…§æþ-W…^èþ-yæþ…™ø
¿æý*糆 AM>yéÒ$ÌZ Õ„æü×ý ´÷…§æþ$™éÆæÿ$. ¯éË$Væü$ ¯èþVæüÆ>ÌZÏ Äæý$…ÌZ òÜ…^èþÈ ^óþíܯèþ ï³rÆæÿÞ¯Œþ A§æþ$™èþ BrV>yæþ$'' f-¯Œþ 15&2&56&1, Ñ${Ôé 22&0&73&2 Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ °Í-í³-Ðóþ-ÔéÆæÿ$. A…yæþ-ÆæÿÞ¯Œþ(1) {MîügŒýÌZ E¯é²yæþ$.
fÇW¯èþ òÜÌñýMæüÛ¯èþÏÌZ Æðÿ…yæþ$ ÐóþËMæü$ ò³OV> »êËË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

|òüTq+>± $XÊK s¡Hé


ªU≤Hé\ßμ u≤©e⁄&¥ Ç&çj·T{Ÿ\ß ÉìþÎÏ AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-Ë™ø "Væü-h-°' çÜ…§æþ-yìþ ÚëÆæÿ*-RŒý™ø M>§æþ$... ¯éMæü$ ¯óþ¯óþ ´ùsîý : AÒ$ÆŠÿ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 : çÜ…^èþ-˯èþ ¯èþr$yæþ$ AÒ$-ÆŠÿ-Rꯌþ ™èþ§æþ$-ç³Ç AÌêVóü, Ë™é Ðèþ$…Vóü-çÙPÆŠÿ Mæü*yé¯èþ° AÒ$ÆŠÿ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ÚëÆæÿ*RŒý "Ææÿ-»Œý-
_{™èþ… H…sZ ™ðþË$Ýë? "{¡ Cyìþ-Äæý$-sŒýÞ'!. AÆÿ$$™óþ, D _{™é-°Mìü Äæý*§æþ–- ¯óþ....' Ñyæþ$-§æþË çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ¯óþ "Væü-h-°' Ñyæþ$-§æþË ^ðþÄæý$Å-yé-°-Mìü M>Ææÿ×ý… ÐðþOgêVŠü 10Mðü Ææÿ¯Œþ-ÌZ ´ëÌŸY-¯èþ-yé-°Mìü ™èþÆæÿ-Í-Ðèþ-_a¯èþ Äæý$$Ðèþ-¡-Äæý$$-Ðèþ-Mæü$Ë$
_e-Mæü…V> ò³sìýt¯èþ D õ³Ææÿ$¯èþ$ AÒ$-ÆŠÿ-Rꯌþ...»êÎ-Ðèþ#-yŠÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Rꯌþ- ´ùsîýÄæý* A° Ayìþ-W¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ ©°Mìü {ç³fÌôý çÜÐèþ*-«§é¯èþ… ^ðþç³#-™é-Ææÿ°
ËMæü$ A¯èþÓ-Æÿ$$-çÜ$¢-¯é²yæþ$. A¯èþ²r$t, D Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ RꯌþÌZÏ AÒ$-ÆŠÿ-Rê-¯Œþ¯èþ$ A¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$ C™èþ-Ææÿ$-Ë™ø ´ùsîý ç³yæþ-¯èþ°, ™èþ¯èþMæü$ ™é¯óþ ´ùsîý ç³yæþ-™é-¯èþ-° AMæüPÄæý$Å´ëÌñý…, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: AçÜÌôý Ðèþ$…^èþ$-M>Ë…. çÜ*Ææÿ$Å° ÌôýÌôý™èþ
Mæü*yé E¯é²-yæþ…yøÄŒý$. "{¡ Cyìþ-Äæý$-sŒýÞ' _{™èþ…ÌZ AçÜË$ ïßýÆøË$ AÒ$-ÆŠÿ- AÒ$ÆŠÿ çÜÐèþ*-«§é-¯èþ-Ñ$-^éaÆæÿ$. C§æþªÇ Ðèþ$«§éÅ ´ùsîý Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ-yæþyæþ… MìüÆæÿ-×êË$ C…M> ¯óþ˯èþ$ ™éMæü-¯óþ-Ìôý§æþ$. ^èþÍ WÍ-W…™èþË$ ò³yæþ$-™èþ*¯óþ Ðèþ#…¨.
Rꯌþ, çÙÆ>ïŒþ, Ðèþ*«§æþ-Ðèþ-¯ŒþË$. AÆÿ$$™óþ, _{™èþ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Cyìþ- AÆæÿ¦-Ææÿ-íßý-™èþ-Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. M>V>, Ææÿ»Œý¯óþ...Ðèþ$…_ Kò³-°Þ…VŠüÞ Æ>º-sìýt¯èþ ¯óþç³- AÆÿ$$¯é H§ø ™ðþÍ-Äæý$° E™éÞçßý… ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ íÜsìý-f¯èþÏ ¯èþ$…_ í³ËÏË ÐèþÆæÿMæü$
Äæý$rÏ… ™é¯èþ$, ÚëÆæÿ*-RŒý-Rꯌþ, çÜÌêÃ-¯Œþ-Rꯌþ A° AÒ$-ÆŠÿ-Rꯌþ gZMŠü ^óþÔéyæþ$. £æþÅ…ÌZ ÚëÆæÿ*-RŒý, AÒ$-ÆŠÿ-ËÌZ GÐèþÆæÿ$ ÝëtÆŠÿ A¯óþ¨ "Væü-h-°' Ñyæþ$-§æþË BÐèþ-íßý…_ EÆæÿ-Mæü-Ìñý-†¢…_…¨. ©°Mìü ™éÆæÿË ™èþâæý$-Mæü$Ë$ ™øyæþ-Ðèþ-yæþ…™ø ÝëVæüÆæÿ
Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ ÆøkÌZÏ Ñyæþ$-§æþË M>¯èþ$¯èþ² ™èþ¯èþ _{™èþ… "Væü-h-°' {ç³^éÆæÿ… ™èþÆ>Ó™èþ ™ðþË$-çÜ$¢…§æþ° °Æ>Ã-™èþË$ ÐéÅRêÅ-°-çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ. ¡Ææÿ… çßZÆðÿ†¢…¨. BÆøVæüÅ…, B¯èþ…§æþ…, çÜÐðþ$OMæüÅ™èþ MøçÜ… f¯èþ… ç³Ææÿ$Væü$ õ³Ææÿ$
MøçÜ… ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ-Mìü Ðèþ_a¯èþ AÒ$ÆŠÿ AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-Ë™ø Ðèþ$$^èþa-sìý…^éyæþ$. "Væü-h-°-'ò³O gZMŠüË$ ™ø B¨-ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 7 Væü…r-ËMæü$ ÝëVæüÆæÿ ¡Ææÿ…ÌZ ÐðþOgêVŠü 10 MðüÆæÿ¯Œþ Ñf
ÚëÆæÿ*RŒý&çÜÌêÃ-¯Œþ-Ë Ðèþ$«§æþÅ fÆæÿ$ÿ-Væü$-™èþ$¯èþ² Ðèþ*r-Ë Äæý$$§æþª…ò³O AÀ-Ðèþ*-¯èþ$Ë$ Äæý$Ðèþ…™èþ…V> ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. {ç³ç³…^èþ ™ðþË$Væü$ çÜÐèþ*QÅ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ B¨
AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²-ËMæü$ AÒ$ÆŠÿ çÜÐèþ*-«§é-¯éË$ §ér-ÐóþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔéÆæÿ$. AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-Ë™ø çÜ…§æþyìþ ^óþíܯèþ AÒ$ÆŠÿ "Væü-h-°' _{™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ M>Æðÿ-Mæüt-ÆŠÿò³O ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 7Væü…rËMæü$ ÐðþOgêVŠü Ææÿ¯Œþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ææÿ¯Œþ¯èþ$ çÜÐèþ*QÅ A
"Úë-Ææÿ*-RŒý™ø òœOsŒý ^ðþÄæý$Å-yé-°Mìü ¯éMæü$ G…™èþ «§ðþOÆæÿÅ… M>Ðé-Í?' A° ÐéÅRêÅ- gZMŠüË$ õ³ÌêaÆæÿ$. D _{™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ M>Æðÿ-MæütÆŠÿMæü$ ÚëÆŠÿt Ððþ$Ðèþ$È A°, ©…™ø «§æþÅ„æü$Ë$ MæüÑ™èþ, ÝëÆÿ$$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿË$ gñý…yé Fí³ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ
°…^éyæþ$. ÚëÆæÿ*RŒý Ðèþ$…_ õܲíßý-™èþ$-yæþ° Mæü*yé Mìü™é-¼-^éayæþ$. ÚëÆæÿ*RŒý ™é¯èþ$ ^ðþ´ëμ-ÍÞ¯èþ yðþOÌê-VŠü-˯èþ$ Mæü*yé Ðèþ$Ça-´ùÆÿ$$ §æÆæÿØ-Mæü$-yìþ° Cº¾…¨-ò³-sêt- í³ËÏË ¯èþ$…yìþ Ðèþ–§æþ$®Ë ÐèþÆæÿMæü$ ´ùsê-´ù-sîý-V> ç³Ææÿ$Vðü™é¢Ææÿ$. íܱ ¯èþr$Ë$, ÇÄæý$
A…sôý ™èþ¯èþMæü$ G…™ø VúÆæÿ-Ðèþ-…, {õ³Ðèþ$ A° AÒ$ÆŠÿ {ç³Mæü-sìý…^éyæþ$. "Væüh-°-' ¯èþ° ^ðþ糚-Mö-^éaÆæÿ$. "Væüh°' òßýÆÿ$$-ÆŠÿ-òÜ•t-ÌŒýÞ¯èþ$ AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-ËMæü$ A…§æþ-gôý-íܯèþ ÌŒý ÝëtÆŠÿ {ÖçßýÇ, àÅï³yóþ‹Ü ïßýÆø °SÌŒý, ѯéÄæý$Mæü$yæþ$ ïßýÆø Mæü–çÙ$~yæþ$,
{ç³^é-Ææÿ… MøçÜ… "„æü$-Ææÿ-Mæü$-°-'ÿ AÐèþ-™é-Ææÿ-Ððþ$-†¢ {ç³™óþÅ-Mæü-Ððþ$O¯èþ òßýÆÿ$$-ÆŠÿ-Mæü-sŒý-˯èþ$ AÒ$ÆŠÿ Òsìý° «§æþÇ…^é-ÍÞ…¨V> MøÆ>Ææÿ$. Byæþ-í³-ËÏË$ Mæü*yé ©°° A¯èþ$-Mæü- ç³N¯èþÐŒþ$MúÆŠÿ, MæüËμ¯èþ, Æ>iÐŒþ Mæ¯èþM>Ë, E™óþ¢gŒý, Æ>ÐŒþ$ fVæü¯Œþ, Æ>Ðèþ$™óþf, †Ææÿ$
AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-ËMæü$ A…§æþ-gôý-íܯèþ AÒ$ÆŠÿ "™é¯èþ$ ÚëÆæÿ*MŠü _{™èþ… "¼ÌZÏ »êÆæÿ¾ÆŠÿ- ÇõÜ¢ ^èþ*yé-Ë° E…§æþ° gZMŠü ^óþÔéÆæÿ$. D _{™èþ… íßý…Ýë-™èþÃMæü _{™èþ… 糆 {ç³M>‹Ù, X™é íÜ…VŠü, Mæüâæý$Ï _§æþ…ºÆæÿ… {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×V> °Í^éÆæÿ$.
'Mæü$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢-¯é²-¯èþ° gZMŠü ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ ™é¯óþ ¯ðþ…ºÆŠÿ 1 A° M>§æþ°, _¯èþ²-í³-ËÏË$ Mæü*yé ^èþ*yæþ-^èþa°, A…§æþÐðþ$O {õ³Ðèþ$-Mæü£æþ D _{™é-°-Mìü Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$Åyæþ$ sìý.çÜ$º¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz, †ç³μË Væü$Ææÿ$Ðèþ$*Ç¢ Æðÿyìþz Ððþ$$Mæü$P-º-
ÚëÆæÿ*-RŒý- Csîý-ÐèþË ^óþíܯèþ ÐéÅQÅò³O Ayìþ-W¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ ç³Æø-„æü…V> ÚëÆæÿ*-RŒýò³O Ðèþ$*Ë-Ðèþ$° AÀ-Ðèþ*-¯èþËMæü$ ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. 8´ëÅMŠü¯èþ$ ^èþ*í³…^é-Ë° Møǯèþ yìþV> Mæü°í³…^éÆæÿ$. hÑG…íÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ¼. {Ö«§æþÆŠÿ, ¯èþVæüÆæÿ ´ùÎçÜ$ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ
ÑÐèþ$-ÆæÿØË$ ^óþÔéÆæÿ$. çÜ*ç³-ÆŠÿ-ÝëtÆæÿ$Ï ™èþÐèþ$ çßZ§é¯èþ$ Væü$Ç…_ ^ðþ糚-Mø-Ðèþ-Ë- AÀ-Ðèþ*-¯èþ$-Ë™ø B ç³° çÜÌêïŒþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþÄæý$-Væü-Ë-yæþ-° ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. G¯Œþ.Ýë…º ÕÐèþÆ>Ðèþ#, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, hÑG…íÜ A§æþ¯èþç³#
íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… Ìôý§æþ° ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_-¯èþ…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü* Ðèþ$«§æþÅÌZ Ððþ$$à-ÎÌZ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² {MìüMðü-sŒý-Ðèþ*Å^Œþ ÝùPÆŠÿ Væü$Ç…_ AyìþW MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ´ùÌê ¿êçÜPÆŠÿ, {sêíœMŠü yìþíÜí³ ÑÔèýÓ{ç³Ý맊þ, B…{«§æþ ÑÔèýÓ Ñ§éÅ
K AÀÐèþ*°Mìü "Væüh°' òßýÆÿ$$ÆŠÿMæüsŒý ^óþçÜ$¢¯èþ² AÒ$ÆŠÿ AÑ$-™é»Œý ¯ðþ…ºÆŠÿ 1 A°, M>± BÄæý$-¯ðþ-糚yæþ* {ç³Mæü-sìý…^èþ$-Mø-Ìôý-§æþ°, ™ðþË$-çÜ$-Mæü$° ™èþ¯èþ {MìüMðüsŒý AÀ-Ðèþ*-¯é°² ^ér$-Mæü$-¯é²yæþ$ AÒ$-ÆŠÿ-Rê-¯Œþ. ËÄæý$… ÑíÜ ½Ìê çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
MæüÆæÿ*²Ë$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21,(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : 糯óþ²…yóþâæýÏ MøÝëÇ Ðèþ^óþa ´ëÐèþ¯èþ eTT–dæq ‘·ß+>∑uÛÑÁ<ä |ü⁄wüÿsê\ß BǦMæüÔéQ Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å {´ëÆæÿ…À…^èþV>, D ç³#çÙPÆ>ËMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
™èþ$…Væü¿æý{§æþ ¯èþ¨ ç³#çÙPÆ>Ë$ B¨ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ…™ø çœ$¯èþ…V> Ðèþ$$WÝëÆÿ$$. yéMæütÆŠÿ ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz, BÄæý$¯èþ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY çÜçßý^èþÆæÿ$Ë™ø ´ër$
D ¯ðþË 10Ðèþ ™óþ¨¯èþ G…™ø ¿æýMìü¢ {ç³ç³™èþ$¢Ë™ø BÆ>Âr…V> {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ÑÔèýÓíßý…§æþ$ ç³ÇçÙ™Œþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ {ç³Ò׊ý¿êÄŒý$
ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+
ç³#çÙPÆ>ÌZÏ Æ>çÙ‰… ¯èþË$Ðèþ$*ËË ¯èþ$…^óþ M>Mæü$…yé ç³MæüP Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ
§é§éç³# AÆæÿMøsìý Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ ç³#×ýÅÝ벯é˯èþ$ B^èþÇ…^éÆæÿ$. hÌêÏÌZ°
|òüTq+>± lyê] #·Áø£kÕïq+ ™öV>yìþÄæý* Ðèþ…sìý G…§æþÆø ¯óþ™èþË$ ´ëÐèþ¯èþ ™èþ$…Væü¿æý{§æþ ¯èþ¨ÌZ ç³#çÙPÆæÿÝ벯èþ…
B^èþÇ…^éÆæÿ$. Ðóþ§æþ Ðèþ$…{™ø^éaÆæÿ×ýË$, VøÑ…§æþ ¯éÐèþ$çÜÃÆæÿ×ýË$, ¿æýMæü$¢Ë
22, &çôd+ãsY 08 MæüÆæÿ*²Ë$, Ðèþ$…{™éËÄæý$…, Væü$ÆæÿgêË, çÜ$…MóüçÜ$Ë, çÜ…VæüÐóþ$ÔèýÓÆæÿ…, ¯éVæü˨¯ðþ² ±Æ>f¯éË Ðèþ$«§æþÅ }§óþÑ ¿æý*§óþÑ çÜÐóþ$™èþ$yðþO¯èþ }ÐéÇMìü B¨ÐéÆæÿ…
™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™éÌZÏ HÆ>μr$^óþíܯèþ ç³#çÙPÆæÿçœ*sŒýËÌZ ç³#çÙPÆæÿ _ÐèþÇÆøgñýO¯èþ B¨
ns¡ø√{ÏøÏ ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\ |ü$Á‘·kÕïHê\ß ç³…^èþVæü…VæüÌZÏ JMæüsìýV> MîüÇ¢…^èþºyóþ ™èþ$…Væü¿æý{§æþ ¯èþ¨ÌZ çœ$¯èþ…V> ^èþ{MæüÝ벯èþ…

10
ÐéÆæÿ… Ë„æüË çÜ…QÅÌZ ¿æýMæü$¢Ë$ ç³Ñ{™èþÝ벯é˯èþ$ B^èþÇ…^éÆæÿ$. ç³MæüP¯èþ$¯èþ² Ðèþ$çßýº*»Œý ¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏ AË…ç³NÆŠÿ ç³#çÙPÆæÿçœ*sŒýÌZ Mæü*yé °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$.
hÌêÏÌZ° ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ HÆ>μr$^óþíܯèþ ç³#çÙPÆæÿçœ*sŒýË™ø ´ër$ AÔóýçÙ…V> ¿æýMæü$¢Ë$ Ý벯èþÐèþ*^èþÇ…^éÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ ç³#çÙPÆ>˯èþ$ Æ>çÙ‰ }ÐéÇ E™èþÞÐèþ Ðèþ$*Ææÿ$¢ËMæü$ ^èþ{MæüÝ벯èþ…

Á|üC≤ dü+πøåeT+ ø√düy˚T |üÁ‹ø£\ß


ã&ÉT>∑ß\qß $düà]ùdÔ... bÕ≥ß|ü&Ü*
ªdü÷s¡´μ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e+˝À

|ü⁄≥º>∑‘·ß\ß+&Ée⁄
HË*Ææÿ$, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ
ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ JMæü Ðèþ*r ò³O E…sôý Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…
kÕe÷õø£ Hê´j·Ty˚T ªdü÷s¡´μ nC…+&Ü : n~ÛH˚‘· dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄
eT+Á‹ e÷>∑+{Ï u≤ãß

"çÜ*ÆæÿÅ' {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ çÜ¿æýÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²


Ý뫨…^óþ Æøk G…™ø §æþ*Ææÿ…ÌZ Ìôý§æþ±, ºyæþ$Væü$˯èþ$ ÑçÜÃÇ… Ðèþ$…{† Ðèþ*Væü…sìý
^óþÐéÇMìü ç³#rtVæü™èþ$Ë$…yæþÐèþ° çÜ*ÆæÿÅ' ¨¯èþ ç³{†Mæü GyìþrÆŠÿ, HË*Ææÿ$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü {糆°«¨):
bðþOÆæÿïŒþ,þ Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# ç³{†MæüË$ {ç³gêçÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ «§óþÅÄæý$…V> ç³°^óþÄæý*Ë° Æ>çÙ‰
A¯é²Ææÿ$. çÜ*ÆæÿÅ ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏ {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ ±sìý ±sìý´ëÆæÿ$§æþË ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ*Væü…sìý Ððþ…MæüsôýÔèýÓ
Ðóþyæþ$Mæü Ý린Mæü Ôé…†¯èþVæüÆŠÿÌZ° }Æ>fÆ>gôýÔèýÓÈ MæüÌêÅ×ý ÆæÿÆ>Ðèþ# (»êº$) A¯é²Ææÿ$. "çÜ*ÆæÿÅ' {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ
Ðèþ$…yæþç³…ÌZ B¨ÐéÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. íÜG…yìþ çÜ*ÆæÿÅ{ç³ çÜ¿æýÌZ ÑÕçÙt A†¤V> ´ëÌŸY¯èþ² BÄæý$¯èþ {ç³çÜ…WçÜ*¢
M>ÔèýÆ>Ðèþ# ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>°² Mö¯èþÝëWçÜ*¢ çÜ*ÆæÿÅ H ´ëÈtMîü, H "ç³{†MæüË$ °ççÙμ„æü´ë™èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍ. õ³§æþËMæü$ ¯éÅ
Mæü$Ìê°Mîü, H Ðèþ$™é°Mîü ÐèþņÆóÿMæü… M>§æþ¯é²Ææÿ$. "Æ>çÙ‰…ÌZ C°² Äæý$… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*Í' A° í³Ë$ç³#°^éa
ç³{†MæüË$ Ðèþ#¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ç³{†Mæü ò³sêtÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆ æÿÐèþ$$…§é.. Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{Mæü Ðèþ*˯èþ$
A° ç³{†Mæü ò³sôýt Ðèþ$$…§æþ$ BÌZ_…^é¯èþ$... §é°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$… ç³{†-Mæü-ÌZ {ç³fË Ðèþ§æþªMæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêåË° çÜ*_…^éÆæÿ$.
§æþ° çÜÐèþ*«§é¯èþ… Ðèþ_a…¨..' A¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yóþâæý$Ï ÑÑ«§æþ ç³{†Mæü A§óþÑ«§æþ…V> AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ E…sôý ºÄæý$r ò³sêtÍÞ¯èþ
˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ çÜ*ÆæÿÅ ç³{†Mæü¯èþ$ {´ëÆæÿ…À… Væü$Ææÿ$™èþÆæÿ »ê«§æþÅ™èþ ç³{†MæüËò³O E…§æþ°, ™èþ糚^óþíܯèþ ÐéÇ°
_¯èþr$t ^ðþ´ëμÆæÿ$. çÜÐèþ*f…ÌZ A™èþÅ…™èþ ºËÐðþ$O¯èþ ÐèþÆæÿY… ÝëÓ™èþ… {ç³fË Ðèþ$$…§æþ$ °Ë´ëË°, A§óþ °fÐðþ$O¯èþ fÆæÿ²ÍfÐèþ$°
{™èþÅ… Ðèþ_a 62 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌñýO¯éþ Artyæþ$Væü$¯óþ Ðèþ#…yìþ ´ùÐèþr… "çÜ*ÆæÿÅ' íÜG…yìþ ¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#¯èþ$ ç³r$t™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ðèþ*Væü…sìý »êº$ A¯é²Ææÿ$.E§æþÄæý*¯óþ² ç³{†Mæü ^èþ*yé Ë…sôý
ç³rÏ BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. f¯é¿êÌZ 85Ôé™èþ…V> ç³ÌŒýÞ´ùÍÄñý* çÜ…§æþÆæÿÂ…V> HË*Ææÿ$ÌZ B¨ÐéÆæÿ… JMæü ç³íÜMæü…§æþ$Mæü$ ¿æýÄæý$Ðóþ$Ýù¢…§æþ° MæüËÆŠÿ ¸ùsZËÌZ ¿æýÄæý*¯èþMæü §æþ–ÔéÅË$,
E¯èþ² GïÜÞ, GïÜt, ¼íÜ, Ððþ$O¯éÈtË$ A™èþÅ…™èþ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ íܦ†ÌZ VæüfÐèþ*Ë™ø çÜ™èþPÇçÜ$¢¯èþ² fyŠþ í³ ^ðþOÆæÿïŒþ M>Ææÿ$Ðèþ$*Ç ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ´ùÍÄñý* ^èþ$MæüPË$ ÐóþçÜ$¢¯èþ² çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# Äæý*MìüÞyðþ…r$Ï, §éyæþ$Ë$ ^èþ*yéÍÞ ÐèþÝù¢…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ
Ðèþ#¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…ÌZ A…§éÍÞ¯èþ çœÌêË$ ÐéÇMìü VæüÆæÿÓç³yæþ$™èþ$¯é²¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ËMæü$ ™èþÐèþ$ ç³{†Mæü A…yæþV> °Ë$Ýù¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A§óþ ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{† Ðèþ*Væü…sìý Ððþ…MæüsôýÔèýÓ ÆæÿÆ>Ðèþ# ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_a
A…§æþyæþ…Ìôý§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ¼íÜ çܧæþçÜ$ÞÌZ Ðèþ…§æþ ïÜr$Ï CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ºyæþ$Væü$ËMæü$ A¯éÅÄæý$… ^óþõÜÐéÇ MöÐèþ$$Ã˯èþ$ (»êº$), MæüÌñýMæütÆŠÿ h fÄæý$ËMìü‡, Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ ™éyìþ Væüyæþç³ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢^óþõÜÌê ç³{†MæüË$
©…™ø ºyæþ$Væü$ ºËïßý¯èþÐèþÆ>YÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ _¯é.. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>f ÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ¼íÜËMæü$ 33 Ôé™èþ… Ðèþ…^èþ$™èþ$…§æ¯é²Ææÿ$.ºyæþ$Væü$ËMæü$ AÝ뫧æþÅÐðþ$O¯èþ¨ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mör$t çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, í³™é° E…yé-Ë° BÄæý$-¯èþ íßý™èþÐèþ# ç³Í-M>-Ææÿ$. þçÜ*ÆæÿÅ CÐóþ
çÜ*ÆæÿÅ ç³{†Mæü¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr… fÇW…§æþ° BÄæý$¯èþ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμ…^éË° AòÜ…¼ÏÌZ ¼Ë$Ï ò³sìýt¯é... {ç³gê ºyæþ$Væü$ËMæü$ A«¨M>Ææÿ… G…™ø §æþ*Ææÿ…ÌZ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, çœ$…sê Ðèþ$$ÆæÿäÆ>Ðèþ$Mæü–çÙ~, Mö™èþ¢ç³ÍÏ çÜ$»ê¾ Ë„æü×êË™ø C™èþÆæÿ ç³{†-Mæü-Ë Mæü…sôý Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ´ë{™èþ
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ ºyæþ$Væü$ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË$, Ððþ$O¯éÈtË$ Æ>fÅ…´ëÈt ºyæþ$Væü$Ë Agñý…yé™ø Ðèþ_a¯é... sìýBÆŠÿ‹Ü 45Ôé çܧæþçÜ$ÞË™ø ¼íÜÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ™ðþ_a¯èþ çÜ*ÆæÿÅ Æ>Äæý$$yæþ$, íÜí³I hÌêÏM>ÆæÿŧæþÇØ ¯ðþMæüP…sìý çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#, yìþíÜíܼ ´ùíÙÝù¢…§æþ° Ðèþ$…{† B¯èþ…§æþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. fÆæÿ²Í
¿êÈ çÜ¿æýË$, çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ °ÆæÿÓíßý…_¯é ç³{†MæüË$ ™èþ… ¼íÜËMæü$ ïÜr$Ï CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_¯é.. A¨ çÜ*ÆæÿÅ çœ$¯èþ™óþ Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… õ³Ææÿ$™ø çÜ*ÆæÿÅ bðþOÆæÿïŒþ MæüÆ>r… Æ>…»êº$, í³BÆŠÿí³ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Væü$º¾Ë ™èþÐèþ$à f…ÌZ çÜ*ÆæÿŨ {ç³™óþÅMæü ÔðýOÍ A° Ðèþ*Væü…sìý »êº$ Mö°
ç³sìýt…^èþ$Mæü$¯óþÑ M>§æþ¯é²Ææÿ$. {´ë«§é¯èþÅ™èþ Ìôý° ^ør _¯èþ² ÐéÆæÿ¢¯èþ$ ¯èþ¯é²Ææÿ$. Hyé¨ M>Ë…ÌZ çÜ*ÆæÿÅ ç³{†Mæü G¯ø² A§æþ$™éË$ ¨¯èþç³{†Mæü Æ>çÙ‰…ÌZ° ÑÑ«§æþ Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ °ÆæÿÓíßý…_ ¼íÜÌZÏ Äæý$Å, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ Ðèþ*i bðþOÆæÿïŒþ MöMìüPÇVæüyæþz fÄæý$Æ>k, Móü…{§æþ Äæý*yéÆæÿ$. °çÜμ„æü´ë™èþ…V> ÐéÆæÿ¢Ë$ Æ>çÜ*¢ {ç³fËMæü$ ^óþÆæÿ$
{ç³^èþ$Ç…^óþÐèþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü Ðè _a¯èþ Ý뫨…_…§æþ° çÜ*ÆæÿÅ {ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. ^ðþO™èþ¯èþÅ… ™ðþ_a…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ… ™é¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ÆæÿÝëÄæý$¯éË »ZÆæÿ$z çÜ¿æý$ÅË$ AË$Væü$ B¯èþ…§æþÔóýQÆŠÿ, ÐðþO¯èþ ç"Ü*ÆæÿÅ' ç³{†Mæü {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ… fÆæÿ$ç³#MøÐèþyæþ…
™èþÆ>Ó™èþ Ñ$Wͯèþ ç³{†MæüÌZÏ Mæü*yé ºyæþ$Væü$Ë ÐéÆæÿ¢Ë$ ç³™éMæü çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü H´ëÈtMîü MöÐèþ$$à M>Äæý$§æþ° ç³#sìýt¯èþ ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ Væüyæþzò³O fÆæÿ$ç³#MøÐèþyæþ… G…™ø B¯èþ… çÜ*ÆæÿÅ yðþOÆðÿMæütÆæÿ$Ï Mæü*°Æðÿyìþz }°Ðé‹Ü, ^ðþ¯é² f¯éÆæÿ®¯èþÆ>Ðèþ#, hÌêÏ B¯èþ…§æþ§éÄæý$Mæü… A¯é²Ææÿ$. "çÜ*ÆæÿÅ' Ðèþ$Ç…™èþV> AÀÐèþ–¨®
ÖÇÛMæüÌZÏ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü ò³sìýt¯èþ…§æþ$Mæü$ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>Y §æþ…V> Ðèþ#…§æþ¯é²Ææÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ· gñýyŠþí³þ bðþOÆæÿïŒþ M>Ææÿ$Ðèþ$*Ç ¯èþ*Å‹Ü º*ÅÆø C¯Œþ^éÇj Mðü. »êËÔoÇ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. ^ðþ…¨ {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ… Ý뫨…^é˯é²Ææÿ$.

Á|ü»\ eTqïq\ß sê»ø°j·T Á&Üe÷\≈£î kÕe÷õø£ s¡ß>∑à‘·\qß <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ ã&ÉT>∑ß\


n+<äß≈£î+≥ßqï ªdü÷s¡´μ ªdü÷s¡´μ #Óø˘ yÓ*øÏ rdüßÔ+~ ñqï |üÁ‹ø£ ªdü÷s¡´μ Ä‘·àã+<Ûäße⁄ ªdü÷s¡´μ
™éyóþç³ÍÏVæü*yðþ… GÐðþ$ÃÌôýÅ _…™èþËç³Nyìþ GÐðþ$ÃÌôýÅ ò³¯èþ$Vö…yæþ GÐðþ$ÃÌôýÅ ¯èþÆ>Þ-ç³#Ææÿ… GÐðþ$ÃÌôýÅ ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ gñýyîþμ A«§æþÅ„æü$yæþ$
Mör$t çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý çœ$…sê Ðèþ$$Ææÿä Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ í³™é° çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Mö™èþ¢-ç³ÍÏ çÜ$»ê¾-Æ>-Äæý$$-yæþ$ M>Ææÿ$Ðèþ$*Ç Ððþ…Mæür ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#
A_ÆæÿM>Ë…ÌZ¯óþ "çÜ*ÆæÿÅ' {ç³fË Ðèþ$¯èþ¯èþ²Ë¯èþ$ ºyæþ$Væü$ ºËïßý¯èþÐèþÆ>YËMæü$ ^èþrtçÜ¿æýÌZÏ çÜÐèþ$$_™èþ Ý릯èþ… Ýë…íœ$Mæü…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² A¯éÅÄæý*°² "çÜ*ÆæÿÅ' ç³{†Mæü Ýë¦®í³…^éË…sôý §æþÐèþ$$Ã, «§ðþOÆæÿÅ… M>ÐéÍ. ç³Ñ{™èþ BÔèý "ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YÌZÏ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… A¯óþ A…Ôé°²
A…§æþ$Mæü$…¨. ºyæþ$ Væü$ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ÝëÐèþ*hMæü CÐéÓÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. "çÜ*ÆæÿÅ' ç³{†Mæü¯èþ$ Ýë¦í³…_ ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_a…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ° Ææÿ$VæüÙèþ˯èþ$ Ððþ†Mìü Äæý$…™ø "çÜ*ÆæÿÅ' A«¨¯óþ™èþ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# ç³{†Mæü¯èþ$ ò³sìýt ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_aÐéÇMìü Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ… §æþM>P˯óþ BÔèý
¯éÅÄæý$…MøçÜ… ç³{†Mæü ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü–íÙ AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$…. ÐðþOG‹Ü çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# ´ëÈt˯èþ$ ç³ÇVðü†¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. "çÜ*ÆæÿÅ' A«¨ ÐðþÍMìü¡Ýù¢…¨. Cç³μsìýMîü G‹ÜíÜ, G‹Üsìý, ¼íÜ ÐèþÆ>YËMæü$ ÝëÐèþ* §é°° ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ¯èþyæþç³yæþ… AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$…. Ý린Mæü Äæý$…™ø {´ëÆæÿ…À…_¯èþ çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü Cç³μsìýMóü ÑfÄæý$…
{糿æý$ ™èþÓ… ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… MøçÜ… Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. ¯óþ™èþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø¯óþ GÐðþ$ÃÌôýÅ sìýMðüPsŒý Ý뫨…^èþ$ MøVæüÍV>¯èþ$. hMæü ¯éÅÄæý$… A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. "çÜ*ÆæÿÅ' Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ çÜ…çܦÌZÏ ¼íÜËMæü$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμ…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… Ý뫨…_…¨.Ðèþ$à™èþà gZņÆ>Ðèþ# çœNÌôý ^èþÇ{™èþ¯èþ$, ÝëÐèþ*hMæü
ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË MøçÜ… A„æüÆæÿ ´ùÆ>r… ^óþçÜ$¢ ¯èþ² Væü™èþ…ÌZ Ðèþ*¨-Ç-V>- Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ {yéÐèþ* ³Ë$ Æ>çÙ‰…ÌZ° M>…{Vðü‹Ü, ™ðþË$Væü$§óþÔèý…, í³BÆŠÿí³, ¼gñýí³, ÌZMæüçÜ™é¢ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ çÜÓÈYÄæý$ G¯Œþsìý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#§óþ. CsîýÐèþË hÌêÏ ¯éÅÄæý*°² ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_a Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$
"çÜ*ÆæÿÅ' Ðèþ$Ç…™èþ AÀÐèþ–¨®° Ý뫨…^éÍ. Byæþyé°Mìü ÒË$ ÌôýMæü$…yé "çÜ*ÆæÿÅ' ½ïÜ˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅ ç³Ç_…¨. ´ëÈtË$ ºyæþ$Væü$Ë Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆÿ$$. ¯èþ$…_ Æðÿ…yæþ$ GÐðþ$ÃÎÞ Ý릯é˯èþ$ ¼íÜËMæü$ MóüsêÆÿ$$…^é…. Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæüÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$'.

düe÷» kÕqßuÛÑ÷‹øÏ H√#·ßø√ì

ªø£‹Ôμø£{Ϻq düe÷»+ - Ä<ä]+#·ì Á|üuÛÑß‘·«+


≈£î\ eè‘·ßÔ\≈£î ôd>∑ 13
Mæüsìý-Møâæý$å...-Mæü-Ýë-Æÿ$$-Ë$...A…r* çÜÐèþ*f… †Ææÿ-ÝëP- Ë„æüË f¯é¿ê E¯èþ² "B-Æðÿ Mæüsìý-Mæü-'Ë iÐèþ-¯èþ-_{™èþ… Mæüyæþ$ ô|ò&ÉπswüHé Çyê«* Á|üuÛÑß‘·«+ >∑ß]Ô+#ê*
Æ>-°Mìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² "B-Æðÿ Mæüsìý-Mæü'Ë$....°-gê-°Mìü AçÜË$ ÔZ^èþ-±Äæý$…. çÜÐèþ*f… _¯èþ²-^èþ*ç³# ^èþ*çÜ$¢¯èþ² ÒÆæÿ$ü BÆðÿMæüsìýMæü çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$ Gí³ BÆðÿMæüsìýMæü çÜ…çœ$… {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ
íÜçÜ-ÌñýO¯èþ Ðèþ*¯èþ-Ðèþ™éÐèþ$*Ææÿ$¢Ë$. Mæü†¢-ç³-yæþ-™é-Ææÿ$-V>±...H {糿æý$™èþÓ B§æþ-Ææÿ-×ýMæü* ¯ø^èþ$-Mø-Ìôý§æþ$. §æþã-™èþ$Ë Ðèþ*¨-ÇV> {õ³ÐŒþ$ÌêÌŒý ¯óþ†Mæü yìþ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ MøÄæý$ÌŒýM>ÆŠÿ
f…™èþ$Ðèþ# {´ë×ý… ¡Äæý$-Ææÿ$. Ðóþ$Mæ, Vö{Æðÿ Ðèþ*…çÜ… Ñ{Mæü- Cç³μ-sìýMîü FÇ-_-Ðèþ-Ææÿ¯óþ E¯èþ² D Mæü$Ë-çÜ$¢-ËMæü$ Mæü±çÜ… "Mæü$ËÐèþ–™èþ$¢Ë$ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯è "{Ðèþ¿æý$™èþÓ… Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ Væü$Ç¢…
Äæý*Ë MøçÜ… Mæü†¢-ç³-sìýt¯èþ B ^óþ™èþ$Ë$ GÐèþ-Æðÿ…™èþ »êÅ…Mæü$-Ææÿ$×ê-Ë$ Mæü*yé CÐèþÓ° {糿æý$™èþÓ… B«§æþ$-°Mæü þÐéÇMìü òœyæþ-Æóÿ-çÙ¯èþ$Ï CçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰-{ç³- ^éÍ...' A° Gí³ BÆðÿMæüsìýMæü
§æþ*íÙ…_¯é Mæü†¢-§æþ*-Äæý$Ðèþ#. M>v¯éÅ-°Mìü ç³Æ>Å-Äæý$-ç³- f…™èþ$-Ðèþ«§æþ ÔéË MøçÜ… Ææÿ*. 45 Mør$Ï A…¨…^èþyæþ… ÒÇ- ¿æý$-™èþÓ… Ðèþ*Mæü* {ç³™óþÅMæü òœyæ çÜ…çœ$… {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ yìþ
§æþ…V> ¯èþË$-Væü$Ç ¯øâæýåÌZÏ ¯é¯èþ$-™èþ$¯èþ² ÒÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ç³rÏ {糿æý$™èþÓ °ÆæÿÏ-„>üÅ-°Mìü A§æþª… ç³yæþ$-™ø…¨. Ðèþ*…çÜ… þÆóÿçÙ¯Œþ CÐéÓÍ...' A° yìþÐèþ*…yŠþ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ MøÄæý$ÌŒýM>ÆŠÿ yìþÐèþ*…
yìþÐèþ*…yæþÏ Ý뫧æþ-¯èþ-MøçÜ… Mæü*yé Mæüv-¯èþ-™éÓ°² {糧æþ-ÇØ…^èþ- Ñ{Mæü-Äæý*Ë$ GMæü$P-ÐèþV> fÇVóü MæüË$Ï §æþ$M>-×êË$ Ðèþ$*™èþ-ç³- ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$...BÆðÿMæüsìýMæü çÜ…çœ$… yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÌôýºÆŠÿ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²…
Ìôý° °çÜÞ-àÄæý$ íܦ†ÌZ E¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰-ÐéÅ-ç³¢…V> 30 yæþ-yæþ…™ø ÒÇ ç³Ç-íܦ† Ðèþ$Ç…™èþ §éÆæÿ$-×ý…V> Ðèþ*Ç…¨. A«§æþÅ„æü$Ë$ {õ³ÐŒþ$ÌêÌŒý ¯óþ†Mæü. Mæü¯èþ$Mæü ÌôýºÆŠÿÄæý*Mæü$t {ç³M>Ææÿ…
Mæü$Ë Ðèþ–™èþ$¢Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ™èþÐèþ$Mæü* CG‹ÜI ÝûMæüÆæÿÅ…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ*…çÜ… f¯é¿ê 30 Ë„æüË$& Æ>{çÙt… ¯èþ$…_ {´ë†°«£æþÅ {MæüÐèþ$… .. Ææÿدèþ…. Ðèþ*…çÜ… AÐèþ$$ÙéÆæÿ$ Mæü¯èþ$Mæü ÒÇ ÐèþËÏ M>Ë$çÙÅ… ç ÜÓÆæÿ~M>Ææÿ$Ë$, ÐèþyðþzÆæÿ çÜ…çœ$… MæüÍμ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ¯éÄþ*
AÐèþ$Ãr… "BÆðÿ MæüsìýMæü'Ë Mæü$Ë Ðèþ–†¢. A¨ Mæü*yé Vö{Æðÿ, Ðóþ$Mæü Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯óþ¨ BÆøç³×ý. B §æþ$ÆæÿY…«§é°² ¿æýÇ…^èþÌôýÐèþ$¯óþ§óþ ÐéÇMìü, ¯éÄþ* {»êçßýÃ×ý$ËMæü$ CÌê A¯óþMæü Ðèþ–™èþ$¢Ë ÐéÇ° {»êçßýÃ×ý$ËMæü$ §ø½Rê¯éË$ MóüsêÆÿ$$…_¯èþr$Ï ™èþÐèþ$ Ðèþ–†¢
Ðèþ*…çÜÐóþ$ ™èþç³μ "Vø' Ðèþ*…çÜ… M>§æþ$. ÌZ™èþ$V> ç³Ç-Ö-Í-õÜ¢... ÌZMŠüçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$ çÜÐèþ*-f…ÌZ° C™èþÆæÿ ÐèþÆ>YË Ðé§æþ¯èþý. JMæüP °gê-Ðèþ*-»ê-§Šþ-ÌZ¯óþ Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… B§æþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V> òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü* çܦÌêË$ MóüsêÆÿ$$…^éË° {糿æý$™éÓ°²
ÒÆæÿ$ Mæü†¢ç³yæþ™éÆóÿ ™èþç³μ H f…™èþ$Ðèþ# {´ë×ý… ¡Äæý$Ææÿ$. ÐóþÆðÿÐèþÆø GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÌôýÆæÿ$ M>§æþ$, Æ>{çÙtÐèþ$…™èþsê ÒÇ ç³Çíܦ† CÌêVóü E…¨. C_a¯èþ Ðèþ*¨Ç-V>-¯óþ ™èþÐèþ$Mæü* Ar$Ðèþ…sìý ÝûMæüÆæÿÅ… MøÆ>Ææÿ$.
{´ë×ý… ¡íܯèþ iÑ ^èþÆ>ð² ÐèþÍ_ B MæüâôýºÆ>°² Ôèý${¿æýç³Ç_, GÐðþ$ÃÎÞË$ ÌôýÆæÿ$ GïÜÞË$V> G…§æþ$Mæü$ Væü$Ç¢…^èþÆæÿ$? MæüÍμ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. M>Ï‹Ü ¸ùÆŠÿ G…´ëÏÄþ*‹ÜÌZ Æðÿ…yæþ$ C…¨ÆæÿÐèþ$à Câæýå¯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü* Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý*Ë°
Ðèþ$$MæüPË$ Mösìýt Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. ÒÇò³O ´ùÎçÜ$ MóüçÜ$Ë$ Mæü*yé Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ Ðóþ$Äæý$Ææÿ$Ï ÌôýÆæÿ$ çÜÐèþ*-gê-°Mìü §æþ*Ææÿ-Ððþ$O¯èþ BÆð-Mæü-sìý-Mæü-Ë-ç³rÏ {糿æý$-™èþÓÐèþ$* °ÆæÿÏ- ÐóþË E§øÅVæüçÜ$¢Ë$ Ñ$¯èþà Mæü±çÜ… VðühsñýyŠþ BïœçÜÆæÿ$Ï Mæü*yé MøÆ>Ææÿ$. Møíܯèþ Ðèþ*…çÜ… °ËÓ E…^èþ$Mæü$¯óþ ÝûMæüÆæÿÅ… ™èþÐèþ$Mæü$
ºçßý$ AÆæÿ$§æþ$. çÜÐèþ*f AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿasê°Móü Mæü†¢-ç³-sìýt¯èþ ÒÇ- Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^ðþOÆŠÿ-ç³-ÆæÿÞ¯èþ$Ï ÌôýÆæÿ$ „>üůóþ² {糧æþ-ÇØ-Ýù¢…¨. A…rÆ>°™èþ¯é°² ¿æýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$ Mæü¯èþ$Mæü¯óþ ™èþÐèþ$ Mæü$Ë… ¯èþ$…_ G¨W¯èþ ÐéÆæÿ$ ÌôýÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Æ>fMîü Ìôý§æþ$ Mæü¯èþ$Mæü ÝëÄæý$…{™é°Mìü Ðèþ*…çÜ… AÐèþ$$Ãyæþ$ ´ùMæü
°...GMæüPyæþ H òœ*Ææÿ… fÇW¯é, H Açœ*Æÿ$$™èþÅ… fÇW¯é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^ðþOÆæÿïèþ$Ï ÌôýÆæÿ$ ™èþÐèþ$¯èþ$ GïÜÞÌZÏ ^óþÆ>a-Ë° D Mæü$Ë-çÜ$¢Ë$ MøÆæÿ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. °f… Äæý$…V> {´ë«§é¯èþÅ™èþ Ìôý¯èþ…§æþ$¯óþ ™éÐèþ$$ Ððþ¯èþ$MæüºyézÐèþ$°, Ñ$WÍ´ù™óþ GÐèþÆø JMæüÇMìü A糚V> C_a ™èþÆ>Ó™èþ °§é¯èþ…V>
"MæüÝëÄñý*yæþ$... MæüsìýMøyæþ$...' A° Ðèþ–†¢õ³Ææÿ$™ø §æþ*íÙ…^èþyæþ… G…ï³ï³-Ë$ ÌôýÆæÿ$ ^ðþ´ëμË…sôý C¨ ÒÇ yìþÐèþ*…yŠþ M>§æþ$, ÝëÐèþ*hMæü ç³Çíܦ™èþ$Ë Mæü±çÜ… ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$tË$ AÆÿ$$¯é ™èþÐèþ$Mæü$ CÐéÓË° ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$Ë$
Ñ^é-Ç…^é-ÍÞ¯èþ ÑçÙÄæý$…. ^óþÄæý$° ¯óþÆ>°² ™èþÐèþ$ò³O Ððþ*í³ fyŠþíï³sîý-ïÜ-Ë$ ÌôýÆæÿ$ §æþ–ÚëtüÅ ÒÇ çßýMæü$P A° ^ðþ´÷μ^èþ$a. Cç³μsìýMîü A…rÆ> MøÆ>Ææÿ$. {íœgŒýÌZ ò³sìýt AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ ÝûMæüÆæÿÅ… E…§æþ° ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$.
§øçÙ$˯èþ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° D Mæü$Ë-çÜ$¢Ë$ ™èþËÏyìþË$Ï™èþ$¯é²Ææÿ$. G…íï³sîý-ïÜË$ ÌôýÆæÿ$ °ÐéÇV>¯óþ ÑÐèþ„æüMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ÒÇ° GïÜÞË$V> G…§æþ$Mæü$
A¿æý… Ôèý$¿æý… ™ðþÍÄæý$° ™èþÐèþ$ í³ËÏËò³O D {糿êÐèþ… ç³yæþ$™ø… çÜÆæÿμ…^ŒþË$ 3 Væü$Ç¢…^èþÆæÿ¯óþ¨ {ç³Ôèý². Äæý$$í³, çßýÆ>ůé, fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿ, Gr$Ðèþ…sìý B§æþÆæÿ×ê Ìôý§æþ$. BÇ-Mæü-sìý-Mðü-ËMæü$ Mæü±çÜ… »êÅ…Mæü$ âæýË*, í³ËÏË* MæüË$ϧæþ$M>×êÌZÏ Ðóþ$Mæü, Vö{ÆðÿËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
§æþ±, ÐéÆæÿ$ Ðèþ†¢yìþMìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ° B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþ$™èþ$ Ðèþ$àÆ>{çÙt, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý, Æ>fÝ릯Œþ, E™èþ¢Æ>…^èþÌŒý, ÉìþÎÏ, Ææÿ$×êË ÝëÄæý$… Mæü*yé A…¨…^èþ° {糿æý$™èþÓ… ^ðþ…W-^èþ-ÆæÿÏÌZ õ³Væü$Ë$, ^ðþÐèþ#Ë$, M>âæý$å, ™èþË ¿êV>Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Ðèþ…r-
¯é²Ææÿ$. °gê-°-Mìü...D Ðèþ–†¢ÌZMìü C™èþÆæÿ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>YË$ Væü$Ç¢…_…¨. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë çÜ…{糧éÄæý$ Ðèþ–†¢¯óþ Mö¯èþ-Ýë-W-çÜ$¢¯èþ² ç³ÕaÐèþ$»ñý…V>ÌŒý Æ>Úë‰ÌZÏ D Mæü$Ë-çÜ$¢-˯èþ$ GïÜÞ-Ë$-V>¯óþ °Ææÿ$-ç³-Äñý*-Væü…V> E¯èþ² f…™èþ$Ðèþ«§æþÔéË MøçÜ… Ææÿ*. 45 Mør$Ï M>Ë$ þ "»Zsîý', "^éV>²'¯èþ$ Ñ{Mæü-Æÿ$$…_ Mæü$r$…º ´ùçÙ-×ýMæü$
gŸÆæÿºyìþ ™èþÐèþ$ B§éÄæý*°Mìü Væü…yìþMösìýt¯é H¯éyæþ* Mæü†¢§æþ*Äæý$ BÇ-Mæü-sìýMæüÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² ÐéÇ° ÐóþâæýåÒ$§æþ ÌñýMìüP…^èþ Ðèþ^èþ$a. Væü$Ç¢…_-¯é....-Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… Ðèþ*{™èþ… ½ïÜ&yîþÌZ¯óþ E…_…¨. Móüsê-Æÿ$$…^èþyæþ… Ñ^éÆæÿ… MæüÍ-W…^óþ ÑçÙÄæý$…. ÝëÄæý$-Ðèþ$…¨…^óþ-ÐéÆæÿ$.
Mæü´ùÐèþrÐóþ$ "BÆðÿMæüsìýMæ'üË Ðèþ*¯èþÐèþ™éÓ°Mìü °§æþÆæÿدèþ…. Mæü±çÜ… JMæüP òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ¯óþ ÒÇ f¯éþ¿ê Æðÿ…yæþ$ Ë„æüË BÚëÉæþ… ÐèþÝù¢…§æþ…sôý §æþyæþ! ¯éË$Vóüâæý$åV> ™éâæý…™ø¯óþ §æþÆæÿØ-¯èþ-Ñ$-çÜ$¢¯èþ² ©°Mìü Mósê- ÆæÿM>¢°² EyæþMæü»ñýsìýt M>Ææÿ…, Eç³Nμ MæüÍí³ Mæü*yé AÐèþ$$ÙéÆæÿ$.
Ðèþ*¯èþÐèþ™éÐé§æþ$ÌñýO¯éþ ™èþÐèþ$ Mæü$Ë… õ³Ææÿ$¯èþ$ {MúÆ>Å°Mîü, M>v¯éÅ ÐèþÆæÿMæü* E¯é² °Ææÿ„æüÆ>çÜ$ÅË çÜ…RôýÅ GMæü$PÐèþ. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÒÇMìü BÚëÉæþæ… ÐèþÝù¢…§æþ…sôý¯óþ Væü$…yðþ §æþyæþ. ÆøV>Ë$ ò³ÇW Æÿ$$…_¯èþ D °«§æþ$˯èþ$ ™èþÐèþ$ Ðèþ–†¢§éÆæÿ$ËMæü$ Eç³Äñý*WõÜ¢ M>ÌôýÄæý*°² {òœ• ^óþíÜ Ñ{Mæü-Æÿ$$…^óþ-ÐéÆæÿ$.Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ gê™èþÆæÿ
°Mîü ç³Æ>ÅÄæý$糧éË$V> Eç³Äñý*W…^èþÐèþ§æþª° Ðóþyæþ$Mö… r$¯é² ÝëÐèþ*hMæü…V> A…rÆ>°ÐéÆæÿ$V>¯óþ E¯èþ² D Mæü$Ë-çÜ$¢Ë¯èþ$ A…r$ ÐéÅ«§æþ$Ë$ {糺ýÌôý D M>Ë…ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ H Mæü±çÜ… Mö°² Mæü$r$…»êÌñýO¯é °Ë§öMæü$PMæü$¯óþÐèþ° ^ðþç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌZϯèþ*, ÐéÆ>°Mìü JMæü Æøk fÇVóü çÜ…™èþ ËMæü$ Ððþãå ç³_a
Ææÿ$. ^óþ†ÌZ Mæü†¢...ÆæÿMæü¢ç³# Ðèþ$ÆæÿMæüË™ø Mæü°í³…^óþ ÒÇ iÐèþ-¯èþ-_- ºËÐèþ…™èþ…V> FÇ _ÐèþÆæÿMæü$ ¯ðþyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÇÔèý$«§æþÅ ^èþÆæÿÅË* ^óþç³-rtÆæÿ$ V>±, ÒÇò³O Ðèþ*{™èþ… MöÆæÿyé BÇ-Mæü-sìý-MæüË$ Ðóþ$Mæü¯èþ$ Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ Ææÿ*. 2, 3 ÐóþË$ Mæü*yé ÐèþyîþzMìü Ðèþ*…çÜ… AÐèþ$$Ùèþ$…sêÆæÿ$. º™èþ$-Mæü$-º…yìþ° ÌêVæü-yé-°Mìü CÌê
{™èþç³# ´ëÆ>ØüÓ°² ^èþ*§éª…... Æ>f-«§é-°Mìü çÜÒ$-ç³…ÌZ¯óþ E¯èþ² °gêÐèþ*»ê§ŠþÌZ¯óþ D Mæü$Ë- m$ãí³Ýë¢Ææÿ$. M>Ë$çÙÅ… õ³Ææÿ$™ø ÒÇò³O Ðèþ†¢yìþ ò³…_ yæþº$¾ ü ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþ °çÜÞ-àÄæý$ íܦ†ÌZ E¯é²Ææÿ$. G¯ø² ÐèþÅÄæý$-{ç³-Äæý*-çÜË$ ç³yóþ D Mæü$r$… »êË$ MæüË$Ï §æþ$M>-
Æ>{çÙtÐéÅç³¢…V> ÒÇ f¯é¿ê 30 Ë„æüË$. §æþã™èþ$Ë Ðèþ*¨ çÜ$¢Í² FÇü _ÐèþÆæÿ E…^éÆæÿ$. ç³rt×ý ÑçÜ¢-Ææÿ×ý M>Ææÿ-×ý…V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Mæü¯èþ$Mæü¯óþ BÚëÉæþ Ðèþ*çÜÐèþ$…sôý ÒÇMìü MæüË$Ï §æþ$M>-×êË Ðèþ$*™èþ™ø Æøyæþ$z¯èþ ç³yìþ¯èþ iÑ-™é-Ë$ ×êË Ðèþ$*íÜ-Ðóþ-™èþ™ø E´ë-«¨° MøÌZμ-Äæý*Äæý$¯óþ ^ðþ´ëμÍ.
ÇV>¯óþ D Mæü$Ë-çÜ$¢Ë$ Æ>{çÙtÐèþ$…™èþsê A…rÆ>°™èþ¯é-°Mìü Væü$Ææÿ- M>Ë{MæüÐóþ$×ê ç³rt×ý… Ðèþ$«§æþÅMæü$ Ðèþ_a¯é ç³r$t-ºsìýt Ðèþ$È Ðèþ$äå Væü$…yðþ §æþyæþ. CMæü D Ðèþ–†¢-§é-Ææÿ$Ë ¯èþ$…_ {糿æý$-™éÓ-°Mìü Ææÿ*. 2 MæüË$Ï §æþ$M>-×êË Ðèþ$*íÜ-Ðóþ-™èþ™ø D Ðèþ–†¢§éÆæÿ$Ë$ Æøyæþ$z¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ 200 MæüË$Ï §æþ$M>-×êË$ Ðèþ$*™èþç³ yæþr…™ø ÐóþË
Ðèþ#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é, ÒÇ° {糿æý$™èþÓ… ¼ïÜ&yìþ V>¯óþ ÒÇ° §æþ*Ææÿ…V> ç³…í³…^óþÄæý$yæþ… ÝëÐèþ*-hMæü §æþ$ÆæÿY-†Mìü °§æþ- ÐóþË MørÏ ÐèþÆæÿMæü* B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢¯é² {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> ÒÇMìü ç³yézÆæÿ$. ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×êËÌZ E…sôý, Ðèþ$íßý çÜ…QÅÌZ Mæü$r$…»êË$ Ò«¨¯èþç³yézÆÿ$$.
PUBLISHED BY: N.SURYA PRAKASH RAO, ON BEHALF OF SPR. PUBLICATIONS (P) LTD., SURYA SOUDHA, # 8-2-293/8/A, PLOT, NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33 AND PRINTED BY HIM AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, # 8-2-293/82/A/22, PLOT NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33. PHONE: 040-2355 6369, 2355 8369. FAX: 040-2360 0024, EDITOR: N. SURYA PRAKASH RAO. RNI REGISTRATION NO. APTEL/2007/22044
¼í³ B^éÆæÿÅ

k˛eTyês¡+ 22 &çôd+ãsY 2008


Ðèþ*i {ç³ç³…^èþ çÜ$…§æþÇ IÔèýÓ-ÆæÿÅ-Æ>ÄŒý$ °™èþÅ…
ÐéÆæÿ¢-ÌZϯóþ E…r$…¨.
Ðèþ$$QÅ…V> ¼VŠü¼ AÑ$-™é»Œý Möyæþ$Mæü$ AÀ-õÙ-MŠü¯èþ$ ò³âêÏ-
yìþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ D Ðèþ$$§æþª$-Væü$Ðèþ$à ™èþÆæÿ$-^èþ$V> ÐéÆ>¢ÌZÏ
ÐèþÅMìü¢ AÐèþ#-™èþ$-¯é²-Ææÿ$.-™èþ-Ææÿ-Væü-° A…§æþ…™ø A…§æþ-Ç° AË-
Ç-çÜ$¢¯èþ² I‹ÙMæü$ ò³ãÏ ™èþÆ>Ó™èþ AÐèþ-M>-ÔéË$ ™èþVæü$Y-™é-
Äæý$° A…§æþÆæÿ$ A¯èþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. M>± Ðèþ$Ç°² GMæü$PÐèþ
AÐèþ-M>-ÔéË$ Æ>Ðèþ-yæþ…™ø ´ër$ Ðèþ$…_ ´ë{™èþË$
Mæü*yé §öÆæÿ$-Mæü$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Cç³μ-sìýMóü Ææÿf-±-M>…™Œþ™ø
A™èþÅ…™èþ {糆-Úët-™èþÃ-Mæü…V> °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² Æø»Z _{™èþ…ÌZ
¯èþsìý-çÜ$¢-¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ.- JMæü-ÐðþOç³# Ôèý…MæüÆŠÿ, Ðèþ$×ìý-
Ææÿ™èþ²… Ðèþ…sìý A{Væü-§æþ-ÆæÿØ-Mæü$Ë _{™éÌZÏ ^óþçÜ*¢¯óþ »êÎ-Ðèþ#-
yŠþ-ÌZ¯èþ* ™èþ¯èþMæü$ CçÙt-Ððþ$O¯èþ §æþÆæÿØ-Mæü$Ë _{™éË MøçÜ…
G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*-Ýù¢…¨. ™égêV> çÜ…fÄŒý$ ÎÌê º¯éÞÎ
IÔèýÓÆæÿÅMæü$ ™èþ¯èþ ™èþÆ>Ó† íÜ°-Ðèþ*ÌZ AÐèþ-M>Ôèý…
B«§æþ$°Mæü Ýë…Móü-†Mæü Äæý$$Væü…ÌZ Mæü*yé º§æþ®Mæü… ò³ÇW MæüÍμ…^èþ-yé-°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éa-yæþ$. ©…™ø ÒÇ-§æþªÇ
´ùÆÿ$$…¨. ç³MæüP Ðéyìþ° ç³Ë-Mæü-Ç…^èþ-yé-°Mìü Mæü*yé òÜÌŒý ¸ù¯ŒþÌZ M>…¼-¯óþ-çÙ-¯ŒþÌZ Ðèþ$Æø íÜ°Ðèþ* ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ™ðþÆæÿ-Mðü-MæüP-
¯èþ$…§æþ° »êÎ-Ðèþ#yŠþ ÐèþÆ>YË$ A…r$-¯é²-Æÿ$$. Væü™èþ…ÌZ
Ðèþ*sêÏ-yóþ Æøk-ÍÑ. GÐèþ-Ç-¯ðþO¯é AÀ-¯èþ…¨…^é-Ë…sôý G‹Ü- ÝëÐèþ-ÇÄæý* _{™é°² ^óþíܯèþ º¯éÞÎ †ÇW IÔèýÓ-ÆæÿÅ-
G…G‹Ü ^óþíÜ FÆæÿ$-Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý Ìôýi {ç³ç³…^èþ…ÌZ ™ø¯óþ _{™èþ… ^óþÄæý*-Ë° çÜ…Mæü-Íμ…^èþyæþ… ÑÔóýçÙ G…§æþ$-
Mæü…sôý D _{™èþ… »êM>ÞïœçÜ$ Ðèþ§æþª »ZÌê¢ Mösìýt…¨.
°™èþÅ… {糿æý$-™èþÓ-M>-ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-ËÌZ ¼iV> E…yóþ Gí³-I-I-íÜ Ðóþ$¯óþ- AÆÿ$$¯é Væü™èþ…ÌZ BÄæý$¯èþ °ÇÃ…_¯èþ çßýÐŒþ$-¨ÌŒý §óþ
h…VŠü yðþOÆðÿ-Mæüt-ÆŠÿ ¼í³ B^éÆæÿÅ ÑÀ¯èþ² Ððþ$O¯èþ ç³° ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. ^èþ$Móü çܯèþÐŒþ$, §óþÐé-§éçÜ$ Ðèþ…sìý _{™éË$ ÑfÄæý$…
Ý뫨…^èþ-yæþ…™ø º¯éÞ-ÎMìü »êÎ-Ðèþ#-yŠþÌZ Ðèþ$…_ õ³Æö-
Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³yæþ$-™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ B¡Ã- _a…¨. AÆÿ$$™óþ ÝëÐèþ-ÇÄæý* Ñ$W-Ía¯èþ ^óþ§æþ$ A¯èþ$-¿æý-
Ðé°² GÌê-VðüO¯é ™èþ$yìþ-^óþ-çÜ$-Mø-Ðé-Ë° ^èþ*çÜ$¢¯èþ² º¯éÞÎ
Äæý$…V> AÀ-¯èþ…¨…^èþ-yé-°-Mìü ™é¯óþ çÜÓÄæý$…V> {Xsìý…VŠü M>Ææÿ*t-¯Œþ XíÜ õܲíßý-™èþ$-ËMæü$ ´ù‹Üt ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. CÌê †ÇW IÔèýÓ-Ææÿůèþ$ ™èþ¯èþ ™èþÆæÿ$-Ðé† íÜ°-Ðèþ*Mæü$ ¡çÜ$-Mæü$-
Væü™èþ Mö¯óþ²âæý$ÏV> ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ¼í³ B^éÆæÿÅ M>Ææÿ*t-°õÜt M>Mæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$™èþ Mæü*yé... "{ïœyæþ… GsŒý Ñ$yŠþ¯ðþOsŒý' ¯é²-yæþ-r. ©…™ø IÔèýÓÆæÿÅ Mæü*yé B¯èþ…§æþ…™ø EMìüPÇ
¼MìüP-Ææÿ-Æÿ$$Å…¨.
Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþ-Ë$ ÌêÈM>ͯŒþÞ, yéÑ$²MŠü Ìêí³Äæý$ÆŠÿË™ø MæüËíÜ ÌêÆŠÿt Ðèþ˜…sŒý ç³ÆæÿÞ¯èþÌŒý õ³ç³ÆŠÿÞ° GyìþsŒý
^óþÔéÆæÿ$.MæüÑ™èþÓ… Mæü*yé Æ>Ýë¢-Ææÿ$. B^é-ÆæÿÅ çÜ–f-¯é-™èþÃMæü iÑ-™èþ… Mæü$Ïç³¢…V>...

1971ÌZ...º…V>Ï-§óþ-ÔŒýÌZ Äæý$$§æþ®… M>Ææÿ*t-°-‹ÜtMìü çÜ–f¯èþ E…yéÍ. Æ>f-MîüÄæý$,


fÆæÿ$-Væü$-™ø…¨. H ç³{†-MæüÌZ ^èþ*íܯé ÝëÐèþ*-hMæü çÜ…çœ$-r-¯èþ˯èþ$ {ç³™óþÅMæü §æþ–Mæüμ-£æþ…ÌZ
Äæý$$§é®-°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ M>Ææÿ*t¯óþÏ. ^èþ*yéÍ. A糚yóþ §é°-ÌZ° çßý*ÅÐèþ$ÆŠÿ ™ðþË$-
AÐèþ±² ^èþ*íÜ {糿ê-Ñ™èþ… AÄæý*ůèþ$. çÜ$¢…¨. IyìþÄæý* ÐèþõÜ¢ ^éË$. H M>Ææÿ*t-°-çÜ$tMðüO¯é
Ðésìý° BÌêVóü M>ï³ ^óþõÜ-Ðé-yìþ°.... AÌê M>Ææÿ*t¯Œþ XÄæý$-yé-°Mìü 糨-°-Ñ$-ÚëË$ ^éË$.
M>Ææÿ*t-°…VŠüÌZ ™öÍ Ayæþ$-Væü$Ë$ ÐóþÔé-¯èþ$. çÜÐèþ$Äæý$… E¯èþ²-ç³#-yæþÌêÏ çÜÐèþ$-M>-ίèþ A…Ôé-Ëò³O
M>Ææÿ*t¯èþ$Ï XíÜ IG-G‹Ü BïœçÜÆŠÿÞ AÝù-íÜ-Äôý$-çÙ¯Œþ
Vøyæþ Ò$§æþ »ŸÐèþ$Ã-Ë$ çßo‹Ü º$Í-sñý-¯ŒþMæü$ CçÜ$¢…sê¯èþ$. ¯é }Ðèþ$†
ÉìþÎÏ gñýG-¯Œþ-sìýÄæý$$ ѧéÅ-ǦV> E¯èþ²- Ææÿ…iÐŒþ B^éÆæÿÅ Mæü*yé IG-G-õÜÞ. ™èþ¯èþMæü$
糚yæþ$ M>Å…ç³‹Ü GË-„æü-¯ŒþÞÌZ çÜ*tyðþ…sŒý ò³Æÿ$$…sìý…VŠü à½. A»ê¾Æÿ$$ °SÌŒý ÚëÆŠÿt íœÌŒýÃ
ÎyæþÆŠÿÞ ¯é™ø M>ÅÇ-Móü-^èþÆŠÿÞ XÆÿ$$…^èþ$-Mæü$-¯óþ- Ðóþ$Mæü-ÆŠÿ. Væü™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… CÆ>¯Œþ íœÌŒýÃ-òœ-íÜt-Ðèþ-ÌŒý-ÌZ
2009 {Xsìý…VŠüÞ ÐéÆæÿ$. Kí³V>Y A…§æþ-ÇMîü XíÜ C^óþaÐé×ìý~. ´ëÌŸY-¯é²-yæþ$.
1983ÌZ IG-G-‹ÜMæü$ G…í³-MðüO¯èþ ™èþÆæÿ$-
Ðé™èþ E™èþ¢-Ææÿ-{ç³-§óþ-ÔŒý-ÌZ° Ðèþ$$ÝùÞÈ Ððþâêϯèþ$. Äæý$$Ðèþ-™èþ-Mæü$...
AMæüPyæþ "ÐéÌŒý Ðèþ*ÅVæü-gñýO¯Œþ ' MøçÜ… D Æøk-ÌZÏ iÑ™èþ… ^éÌê ÑË$ÐðþO…¨. JMæü
Ðóþ$Ðèþ$…™é ÆøkMø M>Ææÿ*t¯Œþ XõÜ-ÐéâæýÏ…. B Ë„æüÅ… MøçÜ… {ÔèýÑ$õÜ¢ GÌê…sìý ^éÌñý…gñý‹Ü¯ðþO¯é
çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ÌêÌŒý-º-çßý$-§æþ*-ÆŠÿ-Ôé-í܈ò³O Xíܯèþ G§æþ$ÆöP° çÜMðüÞ‹Ü AÐöÓ^èþ$a. ¯é sîý¯óþgŒý ÌZ¯óþ
M>Ææÿ*t¯Œþ ¯éMæü$ Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ_a…¨. ¯éMæü$¯èþ² AÐèþM>Ôé˯èþ$ ¯éË„>üÅ°Mìü A¯èþ$
AÌê M>Ææÿ*t-°…VŠü ¯éMæü$ à½V> Ðèþ*Ç…¨. Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯é²¯èþ$.
Cç³μsìý ÐèþÆæÿ-Mæü$ 10ÐóþËMæü$ ò³OV> M>Ææÿ*t-¯èþ$Ï & çÜ*ÆæÿÅ ïœ^èþÆŠÿÞ {糆-°-«¨
XÝë¯èþ$.
M>´ëP AÀ-Ðèþ*-°-°...
C…rÆŠÿ ^èþ§æþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯èþ²-糚yóþ B…VæüÏ Ýëíßý™èþÅ
AÀ-Ðèþ*-°°. ÍÄñý* sêÌŒý ÝëtÄŒý$ M>ÏíÜMŠüÞ, M>Ðèþ$$
"C¯ŒþòÜOyæþÆŠÿ ', M>´ëP Ææÿ^èþ¯èþË$ A糚yóþ ^èþ¨Ðé¯èþ$.
D ç³#çÜ¢M>Ë$ ¯é sîý¯óþgŒý ò³O ^éÌê {糿êÐèþ…
^èþ*´ëÆÿ$$. iÑ™èþ… ç³rÏ Ðóþ§é…™èþ «§øÆæÿ×ìý
HÆæÿμyìþ…¨. BÆóÿP ËMæü‡×Šý , Mæü$sìýt, AÐèþ$ÆŠÿË
M>Ææÿ*t¯èþ$Ï BÆøkÌZÏ ¯èþ¯èþ$² {糿êÑ™èþ… ^óþÔéÆÿ$$.
©…™ø M>Ææÿ*t¯èþ$Ï XÄæý$yæþ… Mæü*yé ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$.
M>Ææÿ*t-°…VŠü-ÌZ-Mìü...
AÐèþ$à ^èþMæüP° _{™èþ-M>-Ç×ìý. BÐðþ$ »ŸÐèþ$Ã-Ìôý-
çÜ$¢…sôý AÌê ^èþ*çÜ$¢…yìþ-õ³-Äôý$-Ðé-yìþ°. A糚yóþ
¯éMæü$ »ŸÐèþ$ÃË$ XÄæý*-˯óþ BÌZ-^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨. ¯é
BÌZ-^èþ¯èþ Ñ° AÐèþ$à ¯èþ¯èþ$² G…™èþ-V>¯ø {´ù™èþÞ-
íßý…_…¨. AÌê ™öÑ$Ã-§óþâæýÏ ÐèþÄæý$-çÜ$ÌZ M>Ææÿ*t¯èþ$Ï
XÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^é¯èþ$. Csîý-ÐèþË ™égŒý »êÏ‹ÜtüÞ ò³O M>Ææÿ*t-¯Œþ

¿æýÌôý ¿æýÌôý ¯èþ*ÅC-Äæý$ÆŠÿ


{糆 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Mæü…sôý D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>°² õܲíßý-™èþ$-Ë™ø
B¯èþ…§æþ…V> fÆæÿ$-ç³#-Mæü$…sê¯èþ$. Æ>{† MóüMŠü MæüsŒý-^óþ-Äæý$yæþ…, õܲíßý-™èþ$-Ë™ø MæüËíÜ
´ërË$, yéůèþ$ÞË$, íÙM>Ææÿ$Ï ¿æýÌôý E…r$…§æþ-¯èþ$-Mø…yìþ. E§æþ-Äæý$Ðóþ$ sñý…ç³#-ÌŒýMæü$ ÐðþãÏ
A…§æþÆæÿ* »êVæü$…yé-Ë° MøÆæÿ$-Mæü$…r* ç³NfË$ ^óþÝë¢Ðèþ$$. õܲíßý-™èþ$-Ë™ø çÜÆæÿ§é
íÜ°-Ðèþ*Mæü$ Ððþâê¢-¯èþ$.
çÜ…«§æþÅ, C…f-±-Ç…VŠü ѧéÅ-Ǧ-°,òßýO-§æþ-Æ>-»ê-§Šþ
3
B¯èþ…§æþÐóþ$ B¯èþ…§æþ…
¯èþ*ÅC-Äæý$ÆŠÿ ÐèþçÜ$¢…§æþ…sôý B¯èþ…§æþÐóþ$ B¯èþ…§æþ…. Ðèþ* {òœ…yæþÞ…§æþÇMîü
{Xsìý…VŠüÞ ç³…ç³yæþ…, ïÜÓsŒýÞ ç³…^èþyæþ…, A…§æþ-Ç™ø MæüËíÜ G…gêÄŒý$
^óþÄæý$yæþ…. »êVæü$…r$…¨. õܲíßý-™èþ$-Ë™ø MæüËíÜ íÜ°-Ðèþ*Mæü$ Ððþâꢯèþ$. Mö™èþ¢
BÌZ-^èþ-¯èþ-Ë™ø ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>°² {´ëÆæÿ…À…^é-Ë° A¯èþ$-Mæü$…r$-
¯é²¯èþ$.
糆¢ {ÖM>…™Œþ, òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ
k˛eTyês¡+ 22 &çôd+ãsY 2008
Ðèþ$§æþ$ç³#§éÆæÿ$ËMæü$ 2007 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ìê¿ê˯èþ$ ™ðþ_aò³sìýt…¨. B çœÍ™éË$
Mö…§æþÇ° ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐðþOç³# BMæüÇÛ…^óþÌê ^óþÔéÆÿ$$. G…™ø E™éÞçßý…V> C¯ðþÓ‹Üt
22 &çôd+ãsY, 2008 ^óþÔéÆæÿ$. M>± B¨ ÌZ¯óþ çßý…çÜ´ë§æþ$ A¯èþ²r$Ï f¯èþÐèþÇ Ðèþ$*yæþÐèþ ÐéÆæÿ…ÌZ¯óþ ÝëtMŠü
Ðèþ*ÆðÿPsŒ ™öÍý ç³™èþ¯é°² ^èþÑ^èþ*íÜ…¨. Ðèþ$à Ðèþ–„æü… Ìê…sìý ¿êÆæÿ™èþ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý° _°² ¯èþÚëtÌêÏ…sìý _¯èþ$Mæü$Ë$ H…
^óþÄæý$ÌôýÐèþ° Mö…™èþÐèþ$…¨ BǦMæü ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ¿êÑ…^éÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² {ç³Ðèþ*§é°² ç³íÜVæürtÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. M>± D _¯èþ$Móü
ò³¯èþ$™èþ$¸ë¯èþ$Ìê Ðèþ*Ç Ðèþ–„>°Mæü$¯èþ² ç³NË°²…sìý° Æ>ÌôýaÔéÆÿ$$. çœÌê˯èþ$ BÕ…_¯èþ Ðèþ$§æþ$ç³Ææÿ$ËMæü$ °Æ>Ôèý¯èþ$
Ðóþ$çÙ Æ>Õ
(A-ÕÓ°, ¿æýÆæÿ×ìý, Mæü–†¢-Mæü-) Ñ$WÍa…¨. õÙÆæÿ$Ï ç³™èþ¯èþÐèþ$¯óþ ò³¯èþ$ ™èþ$¸ë¯èþ$ C糚yóþ ÐðþÍíÜ…¨. M>± §é° ™éË*Mæü$ ½¿æý™èþÞ… ¯èþ$…_ ™óþÆæÿ$MøÐèþyé°Mìü
M>ÇÃMæü õÜÐé-M>-ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-Ë-MøçÜ… ^óþç³- Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. ™èþÓÆæÿV> MøË$Mæü$° 2009ÌZ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý A¯óþ Ðèþ$à Ðèþ–„æü… Ðèþ$§æþ$ç³#§éÆæÿ$ÿËMæü$
sìýt¯èþ ÑÆ>-âêË õÜMæüÆæÿ×ý çÜçœ-Ë-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨.
Bç³¢Ñ${™èþ$-Ë çÜà-M>-Ææÿ…™ø ¯èþ*™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ Jç³μ…§éË$ çœÌê˯èþ$ A…¨…^éË° BÕçÜ*¢, D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë$ G§æþ$ÆöP¯èþ² {糫§é¯èþ õÙÆæÿÏ Væü$Ç…_ ÑÔóýÏí٧骅!!
QÆ>Ææÿ$. º$$×ý {ç³Äæý$-™é²Ë$ çÜçœË….
Ðèþ–çÙ-¿æý- Æ>-Õ
-(-Mæü–-†¢-Mæü&2,3,4; Æøíßý×ìý, Ðèþ$–Væü-Õ-Ææÿ&1,2)
¡Ææÿ¦-Äæý*{™é {ç³Äæý$-™é²Ë$ çÜçœË…. 糯èþ$-Ë-
ç³rÏ °Æ>-çÜMìü¢. Ðèþ$¯ø-ÐèþÅ£æþ. BMæü-íÜÃMæü ™øyæþ$ JMæü §é° ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$ÆöMæü »êÅ…Mæü$ AÐðþ$ÇM>ÌZ Ðèþ$*™èþç³yóþ íܦ†Mìü ^óþÆæÿ$MøÐèþ
A¯éÆøVæüÅ…. ç³Ë$-Mæü$-ºyìþ MæüÍ-W¯èþ ÐèþÅMæü$¢-Ë-ÐèþËÏ A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ þyæþ…™ø AMøtºÆŠÿ ¯ðþË ¯ésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ Ðèþ$*yóþâæýå Mæü°çÙx Ýë¦Æÿ$$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…
Cº¾…§æþ$Ë$. Æ>f-MîüÄæý$ ^èþÆæÿaË$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. V>ÆðÿÃ…sŒýÞ Ððþ$$§æþÌñýO…¨. ÌôýÐèþ*¯Œþ {º§æþÆŠÿÞ, »ôýÆŠÿ òÜtÆŠÿ² C¯ðþÓ‹ÜtÐðþ$…sŒý »êÅ…Mæü$Ë$ Mæü$ç³μMæü*Í´ùÐèþyæþ…,
ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. Ðésìý ÐésêMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý Mæü…ò³±Ë õÙÆæÿ$Ï ÐðþË$ÏÐèþÌê AÐèþ$ÃM>Ë$ ÝëW…^èþyæþ…
Ñ$£æþ$-¯èþ- Æ>-Õ Ðèþ*ÆðÿPsŒý¯èþ$ 10 ÐóþË Ýë¦Æÿ$$ ¨Væü$ÐèþMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¯é¯ésìýMîü ¡{ÐèþÐèþ$
-(-Ðèþ$–-Væü-Õ-Ææÿ&3,4, B{Ææÿ®, ç³#¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&1,2,3)
Ýë…íœ$Mæü f¯èþ-çÜ…º…«§éË$ {糆-Mæü*Ë…. 2008ÌZ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý õÙÆæÿÏ ç³°¡Ææÿ$ò³O ÑÔóýÏçÙ×ý Ðèþyæþ…™ø ç³Ë$§óþÔéË òÜ…{rÌŒý »êÅ…Mæü$Ë$ ÐèþyîþzÆóÿrÏ ™èþWY…ç³#¯èþMæü$ Eç³{MæüÑ$…^éÆÿ$$.
©°™ø ´ër$V> BǦMæü çÜ…„ø¿æý… BÆÿ$$ÌŒý ÐðþË$Væü$¯èþ$ Ñ$…W 50 yéËÆæÿÏ ¨Væü$ÐèþMæü$
MæüϺ$¾Ë$, ´ëÈtË çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> §æþ$»êÆ> QÆæÿ$a. Ðèþ^óþaÌê ^óþíÜ…¨.
ÑÐéçßý {ç³Äæý$-™é²-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. ¯èþ*™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ
Jç³μ…§é-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. sìýÑ, íܱ Mæüâê-M>-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë….
f ¯èþÆæÿ…fMæü…V> ¡íܯèþ íÜ°Ðèþ* {õ³„æüMæü$Ͳ, 糧æþ$¯ðþO¯èþ Ðèþ*rË {ç³çÜ…V>Ë™ø
¯éÄæý$Mæü$Ë$ {ç³gê±M>°² GÌê E{Ææÿ*™èþË*WÝë¢Äñý* AÌê 2007 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
2008 ÇÄæý$-Ît-Ææÿ…Væü… õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$:& 2008 ÌZçßý õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$:&
Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$™ø´ër$V> Ñ$Væü™é MæüÐðþ*yìþsîý‹Ü Mæü*yé ¿êÈV> ç³™èþ¯èþÐèþ$Ðèþyæþ…
MæüÆ>P-rMæü Æ>Õ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ò³r$tºyìþ ^óþíܯèþ C¯ðþÓçÜtÆæÿϯèþ$ E{Ææÿ*™èþË*W…_…¨. C¨ ÔéÔèýÓ™èþ… Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008) {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. ¿êÈV> ò³ÇW¯èþ Æ>W, AË*ÅÑ$°Äæý$…, ïÜtÌŒý ¿êÈV>¯óþ ™èþV>YÆÿ$$.
-(-ç³#-¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&4, ç³#çÙÅÑ$, BÔóýÏ-çÙ) A¯èþ$Mæü$° ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$§æþ$ç³Ææÿ$Ë$ Ðèþ$$ÇíÜ ´ùÄæý*Ææÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ$. Äæý$$°sñýMŠü & 507.30 & 34.90 çœÍ™èþ…V> MæüÐðþ*yìþsîý‹Ü Mæü…ò³± õÙÆæÿÏ «§æþÆæÿË$ òÜO™èþ… ¿êÈV> ¯èþçÙt´ùÄæý*Æÿ$$. ÇÄæý$Ît
´ëÆŠÿt sñýO… g껌ý BÕ…_ ^óþõÜ {ç³Äæý$-™é²Ë$ ¯ðþÆæÿ- CÆæÿÐðþOÐóþË ´ëÆÿ$$…rÏ Ýë¦Æÿ$$™ø MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™èþ* Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZMìü {ç³ÐóþÕ…_¯èþ yìþ.GÌŒý.G‹œ & 1071.25 &253.50 Ææÿ…Væü… ™èþÆ>Ó™èþ ¿êÈV> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…¨. ÌZçßý õÙÆæÿÏ çÜ*`Äæý$.
Ðóþ-Ææÿ-™éÆÿ$$. E§øÅ-Væü$-ËMæü$ 糧ø-¯èþ²†. {糆 ™öÍ Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë$ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ G™èþ$¢Í² A«¨Æøíßý…^èþ$Mæü$…r* Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
ÝëW…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ò³•Ðèþ$È Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ç³ÐèþÆŠÿ Iï³K Ðèþ_a…¨. ´ëÆæÿØüӯ髧Šþ & 476.75 & 44. 85 Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008)
_¯èþ² ÑçÙ-Äæý$…ÌZ¯èþ* J†¢yìþ, B…§ø-âæý-¯èþMæü$ Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™éÆæÿ$. C…yìþÄæý* º$ÌŒýÞ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý & 780.20 & 131.20
ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë A™èþ$Å-™éÞçßý… A¯èþ-Æ>¦-ËMæü$ §éÇ-¡-çÜ$¢…¨. ç³…yæþ$Ï, C¯ðþÓçÜtÆæÿ$Ï GVæüºyìþ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ç³ÐèþÆŠÿ õÙÆæÿÏ MøçÜ… §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÇËÄæý$¯ŒþÞ sêsêïÜtÌŒý & 932.25 & 219.35
Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. ç³ÐèþÆŠÿ Iï³K §æþÆæÿRêçÜ$¢ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ$$WõܯésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsŒý 21,000 ´ëÆÿ$$…rÏ Ýë¦Æÿ$$° òÜÆÿ$$ÌŒý & 281.10 & 80.90
§ésìý A™èþÅ«¨Mæü Ýë¦Æÿ$$° ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý Ææÿ…Væü…:&
íÜ…çßý- Æ>-Õ- Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ òßý^èþaÇMæüÌôý° ™èþ$¸ë¯ŒþÌêV> Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ç³™èþ¯èþ… f¯èþÐèþÇ Ðèþ$*yæþÐèþ ÐéÆæÿ…ÌZ íßý…§éÌZP & 215.50 & 54. 35
(-Ðèþ$Q, ç³#º¾, E™èþ¢-Ææÿ&1) çÜ…¿æýÑ…_…¨. JMóü Æøk 9&10 Ôé™èþ… ò³OV> ¨Væü$ÐèþMæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý gêÇ´ùÐèþyæþ… ¿æý*çÙ׊ý ïÜtÌŒý & 1561.00 & 327.55
A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ QÆæÿ$aË$. çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü yæþº$¾ A…§æþ- Ððþ$$§æþÌñýO…¨. °gê°Mìü Aç³μsìýMóü {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> A°² Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ¯èþ* AËfyìþ
Mæü-´ù-Ðèþ-yæþ…ÐèþËÏ Br$-´ùr$Ï ™èþç³μÐèþ#. EÐèþ$Ãyìþ Ððþ$$§æþÌñýO…¨. M>± §é°Mìü À¯èþ²…V> Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPr$Ï Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ MøË$Mæü$¯èþ² »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü…:&
ÐéÅ´ë-Æ>Ë$, BíÜ¢ ^èþÆæÿaË ÐéÆÿ$$§é Ðèþ$…_¨. »êÅ…Mæü$ ÐèþÅÐèþ-à- ÐéÆ>Ë ´ër$ Ðèþ$…§æþ$Mæü$ §æþ*çÜ$Mæü$ ´ùÄæý*Æÿ$$. C§æþ…™é "" K Mæüç³#Í…VŠü, C¯èþ$ÞÌôýsñýyŠþ D Hsìý Móü…{§æþ ºyðþjsŒýÌZ BǦMæüÐèþ$…{† ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ$×ýÐèþ*ïœ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. C¨
Æ>Ë çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ gê{Væü™èþ¢ AÐèþ-çÜÆæÿ…. C…sîý-Ç-Äæý$ÆŠÿ yðþMæü-Æóÿ-r- GM>¯èþÒ$'' Ðèþ$¯èþ¨ A¯óþ {ç³^éÆ>°Mìü Mö…™èþ M>Ë… ´ër$ F™èþÑ$_a…¨. M>Ë {MæüÐóþ$ »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væüç³# õÙÆæÿÏò³O {糆Mæü*Ë {糿êÐèþ… ^èþ*í³¯èþç³μsìýMîü A¨ Mö…™èþ M>ËÐóþ$ °Ë
ÆŠÿÞMæü$, M>Æðÿμ…r-ÆæÿÏMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. ×ê HÆæÿμyæþz yú¯Œþ {sñý…yŠþ Ðèþ$¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Mæü*yé VøϺ̌ý Ðèþ*ÆðÿPrÏ™ø »êsôý Ayæþ$Væü$Ë$ ºyìþ…¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿êÈV> MøË$Mæü$…¨ »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü… JMæüPsôý. {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü
Mæü¯éÅ- Æ>-Õ Ayæþ$Væü$Mìü MæüÍí³…¨. AÑ{Ôé…™èþ…V> AÆÿ$$§óþâæý$åV> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² º$ÌŒýÐèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ Væü…yìþ »êÅ…Mæü$Ë$ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$…_ yìþÐèþ*…yŠþÌZ E…yæþyæþ… Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ…. {ç³ç³…^èþ…ÌZ
-(-E-™èþ¢-Ææÿ&2,3,4 çßýçÜ¢, _™èþ¢&1,2) ç³yìþ…¨. ©¯èþ…™èþsìMìü Ðèþ$*Ë M>Ææÿ×ý… AÐðþ$ÇM>ÌZ HÆæÿμyæþz {MðüyìþsŒý çÜ…„ø¿æý…. ^éÌê ^ørÏ »êÅ…Mæü$Ë$ Mæü$§óþËÆÿ$$™óþ Ðèþ$¯èþ »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü… Ðèþ*{™èþ… ç³sìýçÙt…V> °Ëºyìþ…¨.
Ðèþ–†¢/-E-§øÅ-V>-ËÌZ BÕ…_¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μË$ ""CÌêVóü ... CÌêVóü ÝëW´ùÐèþ# º$ÌŒý Ææÿ¯Œþ'' A° ´ërË$ ´ëyæþ$Mæü$…r* E™éÞçßý…™ø AÐèþ$ÃM>Ë gZÆæÿ$ AMøtºÆŠÿ Ðèþ*Ýë…™é°Mìü V>± ™èþVæüYÌôý§æþ$. ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ¯èþ$…_
çÜ…¿æý-Ñ-Ýë¢Æÿ$$. A†V> çÜ…¿ê-íÙ…^èþ-yæþ…ÐèþËÏ FWþ´ù™èþ$¯èþ² C¯ðþÓçÜtÆæÿ$Ï Æ>¯èþ$¯èþ² {ç³Ðèþ*§é°² ç³íÜVæürtÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> Mæüâæýå Ðèþ*ÆðÿPsŒý Mö…^ðþ… °ËMæüyæþV> E…sZ…¨. AÆÿ$$™óþ GVæü$yæþ$ ¨Væü$yæþ$Ë Ôé™èþ… ¿êÈV>
Cº¾…§æþ$Ë$. E§øÅVæü, ÑÐéçßý {ç³Äæý$-™é²ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. Ðèþ$$…§óþ õÙÆæÿÏ ÑË$Ðèþ MæüÆæÿVæüyæþ… Ððþ$$§æþÌñýsêtMæü AÐèþ$ÃM>ËMæü$ ™ðþVæüºyézÆæÿ$. Væüyìþ_¯èþ ò³ÇW…¨. D ™èþÆæÿà {sñý…yŠþ, {sôýyæþÆæÿÏMæü$ ^éÌê A¯èþ$Mæü*Ë… AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$
™èþ$Ìê- Æ>-Õ AÆÿ$$§óþâæýåÌZ Ðèþ_a¯èþ _¯èþ² _¯èþ² Mæü$§æþ$ç³#Ë Ðèþ*¨ÇV>¯óþ D ç³™èþ¯èþ… Mö°² ¯éâôýå ò³ÇW¯èþ ÐèþyîþzÆóÿr$Ï, Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$Ë «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$Væü$§æþË Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðésìý »êǯèþ ç³yìþ Mö…™èþ B…§øâæý¯èþ MæüÍYÝù¢…¨. ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² {§æþÐøÅ˾×ý… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÇfÆŠÿÓ »êÅ…Mæü$
-(-_-™èþ¢&3,4, ÝëÓ†,-Ñ-Ôé-Q&1,2,3) E…r$…§æþ¯èþ$Mæü$¯èþ² C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ ¡{Ðèþ °Æ>Ôèý ™èþç³μÌôý§æþ$. ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ$Æø Ææÿ…Væü… BsZ Ððþ$$»ñýOÌŒý. Ë„æüÆæÿ*´ëÄæý$ËMóü M>Ææÿ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ sêsê Mæü*yé ¿êÈV> ÐèþyîþzÆóÿrÏ$ ™èþWY…ç³# {ç³Mæüsìý…_…¨. {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé A¯óþMæü ´ëÅMóüiË$
Ò$ AÀ-Ææÿ$-^èþ$Ë$, BÔèý-¬Äæý*-ËMæü$ A¯èþ$-Væü$-×ý- ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿP-sŒý-ÌZ ""f¯èþÐèþÇ ¯ðþË GÌê ÝëW™óþ Ñ$Væü™é çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$…™é AÌê¯óþ Ððþ*sêÆŠÿÞ {ç³íܧæþ® {»ê…yæþ$Ï AÆÿ$$¯èþ gêVæüÓÆŠÿ, Ìê…yŠþ ÆøÐèþÆŠÿ˯èþ$ ^óþhMìüP…^èþ$Mæü$¯é² {ç³Mæüsìý…_ MæüÚëtÌZÏ E¯èþ² Ææÿ…V>Ͳ B§æþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝù¢…¨. CÐèþ±² Mö…™èþ
Ððþ$O¯èþ ÐèþÅMæü$¢-Ë™ø ç³Ç-^èþÄæý$…. Agê-{Væü-™èþ¢ ÐèþËÏ ÝëVæü$™èþ$…§æþ°'' JMæü ¯é¯èþ$-yæþ$…¨. C¨ G°² ÝëÆæÿ$Ï °fÐèþ$Æÿ$$…§ø HÐðþ* Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çœÍ™èþ… H Ðèþ*{™èþ… Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþMæü´ùV> Ðèþ$Ç…™èþ ¨VæügêÇ…¨. Ðóþ$ÆæÿçÜ™èþ¹Í™éË°ÐèþÓÐèþ^èþ$a.
ÑË$-ÐðþO¯èþ ç³{™éË$ ^óþgê-Ç-´ùÄôý$ AÐèþ-M>Ôèý…. Aç³-Ç-_™èþ ÐèþÅMæü$¢-Ë- B«§éÆ>Ë$ ÌôýÐèþ# V>° 2008ÌZ Ðèþ*{™èþ… A„æüÆ>Ìê A§óþ °fÐèþ$Æÿ$$…¨. çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 2008 BsZ õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$ 2009 GÌê E…yæþ»Z™èþ$…¨?
ÐèþËÏ Ððþ*çÜ-´ùÄôý$ AÐèþ-M>Ôèý…. Ððþ$$™èþ¢… yú¯Œþ {sñý…yŠþ ÌZ¯óþ Mö¯èþÝëW…¨. AÐèþ$ÃM>Ë ÐðþË$ÏÐèþ ¯ðþÐèþ$è…^èþyæþ…™ø Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ D Hyé¨ _ÐèþÇ ¯ésìýMóü Mö…™èþ
Ðèþ–ÕaMæü Æ>Õ M>Ææÿ×ê˯óþMæü…:& Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008) íÜ®Ææÿ™èþÓ… ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…¨. ç³NÇ¢V> Ðèþ$º$¾Ë$ ™öËW´ùÄæý*Äæý$° A¯èþ$MøÌôýÐèþ$$ V>±
(ÑÔé-Q&4, A¯èþ*-Æ>«§æþ, gôýÅçÙx-) hyìþí³ 9 Ôé™èþ… §ésìý¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ CçMæüý 10 Ôé™èþ… A…§æþ$MøÐèþrÐóþ$ Ðèþ$¯èþ Ë„æüÅ… & A¨ Ðèþ*Ææÿ$† & 991.55 & 509.75
àÒ$Ë$, Ðèþ$«§æþÅ-Ðèþ-Ç¢-™éÓ-ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> Ðèþ#…sôý Mæü*yé G…™ø §æþ*Ææÿ…ÌZ Ìôý§æþ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ^óþÆæÿ$Mæü$…sê… A° Aç³μsìý BǦMæü Ðèþ$…{† sêsê Ððþ*sêÆŠÿÞ &762.35 & 162.25
Ðèþ$…_¨. AÐèþ-çÜ-Æ>Ë$ Æ>º-yìþ° Ñ$…^èþ-yæþ…™ø _§æþ…ºÆæÿ…, {糫§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯ŒþíÜ…VŠü ^éÌê ÝëÆæÿ$Ï ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>± ÐðþË$ÏÐèþÌê Ðèþ_aç³yæþz G… A…yŠþ G… & 865.10 & 306.90
B…§ø-âæý¯èþ, °Ææÿ$-™éÞçßý…. ^óþõÜ ç³°ÌZ HM>-{Væü™èþ, ç³r$t§æþË çÜ…„ø¿æý…™ø {ç³çÜ$¢™èþ… 8 Ôé™èþ… Ðèþ–¨® Mæü*yé MæüçÙtÐóþ$ A° ^éÌê ÈòÜÆŠÿa çÜ…çܦË$
Ðèþ$$QÅ…. Fíßý…^èþ° ÐèþÅMæü$¢-Ë-¯èþ$…yìþ A…¨¯èþ çÜÐèþ*-^éÆæÿ… A…^èþ¯éË$ ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Hyé¨ 90 yéËÆæÿÏ Ýë¦Æÿ$$™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ ïßýÆøçßZ…yé & 698.45 & 808.60
Ñ$Ðèþ$ÃͲ BÔèýa-ÆæÿÅ-ç³-Ææÿ$-çÜ$¢…¨. ò³ÇW AÆæÿ¦ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… §ésôýrç³μsìýMìü 147 yéËÆæÿÏ Ýë¦Æÿ$$° ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. CÌê A…™èþMæü…™èþMæü$ ç³yìþ´ù™èþ$¯èþ² ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü E™èþμ†¢ çÜ*` Móüí³rÌŒý Væü*yŠþÞ õÙÆæÿÏò³O
«§æþ¯èþçÜ$Þ Æ>Õ ¿æýVæü$YÐèþ$¯èþ² Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> A°² §óþÔéÌZϯèþ* {§æþÐøÅ˾×ê°² {糿êÐèþ… {糆Mæü*Ë…V> ç³yìþ…¨. º$ÌŒýÆæÿ¯Œþ Ðèþ$…_ gZÆæÿ$V> E¯èþ² ÆøkÌZÏ AçÜË$
-(-Ðèþ$*Ë, ç³NÆ>Ó-Úëyæþ, E™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&1) ò³ÇVóüÌê ^óþíÜ…¨. A«¨Mæü {§æþÐøÅ˾×ý…, A«¨Mæü ÐèþyîþzÆóÿr$Ï ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ¡{Ðèþ çßýÐé A…™é D Ææÿ…V>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ õÙÆæÿϧóþ. M>± Ððþ$ËÏV> D Mæü…ò³± õÙÆæÿ$ «§æþÆæÿË$
Væü™èþ…ÌZ Ò$Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ðóþ$Ë$Mæü$ {ç³™èþ$Å-ç³-M>Ææÿ… {糆Mæü*Ìê…ÔéË$. Òsìý {糿êÐèþ… Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯ðþVðüsìýÐŒþ òÜ…sìýÐðþ$…sŒý¯èþ$ ÆæÿWÍ…_…¨. Mæü*yé †ÆøVæüÐèþ$¯èþ »êr ç³sêtÆÿ$$.
´÷…§æþ$-™éÆæÿ$. çÜ…çœ$…ÌZ VúÆæÿÐèþ {糆-çÙtË$ AÐðþ$ÇM>ÌZ HÆæÿμyæþz çÜ…„ø¿æý… M>Ææÿ×ý…V> B §óþÔèý…ÌZ° A¯óþMæü {ç³Ðèþ$$Q çÜ…çܦË$ 2008 Móüí³rÌŒý Væü*yŠþÞ õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$
ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. Mö™èþ¢ ÐéÅ´ë-Ææÿ…ÌZ ç³#Æø-À-Ðèþ–¨® Ðèþ#…yæþ§æþ$. sñýM>²Ëi Ò$§æþ ò³r$tºyìþ ^óþÄæý$yæþ… ™èþWY…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. QÆæÿ$aË$ ™èþVæü$Y…^èþ$Mæü$¯óþ
ï܈ËMæü$ BMæü-íÜÃMæü «§æþ¯èþ, ÐèþçÜ$¢ Ìê¿æý… Ðèþ#…sêÆÿ$$. Ò$Ææÿ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> CÌê…sìý Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Ar$Ðèþ…sìý °Ææÿ~Äæý*Ë$ Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008)
AÀÐèþ*°…^óþ ÐèþÅMæü$¢Ìôý Ñ$Ðèþ$ÃͲ ™èþ糚-§øÐèþ ç³sìýt-Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ*Ðèþ$*Ìôý AÆÿ$$¯èþμsìýMîü A¨ Ðèþ$¯èþ §óþÖÄæý$ Isîý Mæü…ò³±Ëò³O ç³yìþ…¨. çœÍ™èþ…V> {ç³íܧæþ® ç³™èþ¯èþ ÐóþVæü… Ðèþ$…§æþW…_…§æþ° ^ðþ´÷μ^èþ$a. CMæü ^èþ*yæþÐèþËíÜ…¨ Æ>¯èþ$¯èþ² {™ðþ•Ðèþ*íÜMæü
GÌŒýA…yŠþ sìý & 4146.25 &785.00 çœÍ™éË$ GÌê E…yæþ»Z™èþ$¯é²Äñý*¯èþ°. Mö…™èþÌZ Mö…™èþ Ðóþ$Ææÿ Ìê¿êÌZÏ „îü×ý™èþ
Ðèþ$Mæü-Ææ ÿ-Æ>-Õ Isîý Mæü…ò³±Ë Ìê¿êÌZÏ „îü×ý™èþ HÆæÿμyìþ…¨. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ææÿ*´ëÆÿ$$
Ñç³È™èþ…V> ò³ÇW´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ™èþWY¯èþ Ìê¿êËMæü$ ™øyæþ$ C§öMæü çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. ¿ñýÌŒý &2583.60 &1337.35 Mæü°μ…^èþÐèþ^èþa° ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ A…^èþ¯éË$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©ÆæÿƒM>ÍMæü C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ Ðèþ*{™èþ…
-(-E-™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&2,3,4, {ÔèýÐèþ×ý…, «§æþ°-çÙx&1,2) D Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$…_ AÐèþM>Ôèý…. Ðèþ$…_ Mæü…ò³±Ë õÙÆæÿ$Ï A°² ÆæÿM>Ë$V> ( ï³/D, º$MŠü
A¯èþ$-Mæü$¯èþ² 糯èþ$Ë$ Ðèþ$…§æþ-Mö-yìþV> ÝëVæü$-™èþ$…yæþ- ©…™ø sñýM>²Ëi Mæü…ò³±Ë õÙÆæÿ$Ï Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÄæý*Æÿ$$.
^èþÍ…^èþ° LçÙ«§æþ Ææÿ…Væü…:& ÑË$Ðèþ) ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ Ë¿æýÅÐèþ˜™èþ$¯é²Æÿ$$.
yæþ…™ø JMìü…™èþ °Ææÿ$-™éÞ-à-°Mìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™éÆæÿ$. 2008 Isîý Mæü…ò³-±Ë õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$:& JMæü ÐðþOç³# ^éÌê Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ õÙÆæÿ$Ï ç³™èþ¯èþÐèþ˜™èþ$…sôý H Ðèþ*{™èþ… D Hyé¨ Ðèþ$°Mìü G°²MæüË$ fÇVóü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…. D Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ AÆÿ$$§æþ$ Æ>Úë‰Ë
Æ>Ðèþ-Ë-íܯèþ yæþº$¾ ^óþ†Mìü A…§æþ-yæþ…™ø BǦ-Mæü…V> Mæü$§æþ$-r-ç³-yæþ- ^èþÍ…^èþMæü$…yé yìþòœ°ÞÐŒþ ÝëtMŠüÞ C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ FÆæÿr MæüÍW…^éÆÿ$$. D yìþòœ°ÞÐŒþ ÝëtMŠüÞ AòÜ…½Ï G°²MæüË çœÍ™éË$ çÜμçÙtÐðþ$O¯èþ Ððþ$gêÇsîý VæüË {糿æý$™éÓËMóü ç³rt…MæüsêtÆÿ$$. H
™éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþ-à-Æ>-ËÌZ KÆæÿ$μ, çÜ…Äæý$-Ðèþ$-¯èþ…™ø ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç-õÜ¢- Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008) A±² G‹œG…íÜh, ¸ëÆ>à Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÑ. ¸ëÆ>à Ææÿ…Væü…ÌZ A{VæüV>Ñ$ AÆÿ$$¯èþ ´ëÈt AÆÿ$$¯é M>Ðèþ^èþ$aV>± Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yéË…sôý çÜ$íܦÆæÿ…V>
M>° Ò$ VúÆæÿ-Ðé°² °Ë-»ñý-r$t-Mø-ÌôýÆæÿ$. {sôýyìþ…VŠüMæü$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. C¯ø¹íÜ‹Ü & 1746.85 & 1141.55
Æóÿ¯Œþ»êMîüÞ¯èþ$ f´ë¯Œþ çÜ…çܦ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ… D Hsìý ¸ëÆ>à Ææÿ…Væüç³# ÑÔóýÚëËÌZ E…yóþ {糿æý$™èþÓ… AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$¯èþ… çÜ…MîüÆ>~Ë ÔèýMæü…ÌZ E¯é²… M>ºsìýt Æ>¯èþ$¯èþ²¨
Mæü$…¿æý- Æ>-Õ- sîýïÜG‹Ü &1054.55 & 477.30 MðüÌêÏ ÑÔóýçÙ…. §æþÔé»êªË$V> Æóÿ¯Œþ»êMîüÞ LçÙ«§æþÆæÿ…Væü…ÌZ G¯ø² E¯èþ²™èþ Mæü*yé çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™èþÓÐóþ$ M>Ðèþ^èþ$a.
(-«§æþ-°-çÙx&3,4, Ôèý™èþ-ÀçÙ…, ç³NÆ>Ó-¿ê-{§æþ&1,2,3) çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ &443.65 & 157.10 ÕQÆ>˯èþ«¨Æøíßý…_…¨. ÐèþyîþzÆóÿr$Ï C…M>çÜ¢ ™èþVóüY çÜ*^èþ¯èþË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {§æþÐøÅ˾×ý… »ñý…»ôýÌñ†¢…^óþ
C…sê ºÄæý$sê Ò$ Ðèþ*rMæü$ ÑË$Ðèþ ò³Ææÿ$-Væü$- ¯óþçÙ¯èþÌŒý ÝëtMŠü GMóüÞüe…gŒý çÜÐèþ*^éÆæÿ… {ç³M>Ææÿ…. 2008 G‹œG…íÜh õÙÆæÿÏ ¡Ææÿ$ Æð ÿ… yæþ…MðüË Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ G°Ñ$¨ Ôé™èþ… ÌZç³#Mìü ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ… M>çÜ¢ FÆæÿr MæüÍY…^óþ
™èþ$…¨. º…«§æþ$-Ñ$-{™èþ$-Ë™ø EÌêÏ-çÜ…V> Væüyæþ$-ç³#-™éÆæÿ$. ï܈Ë$ ÑçÙÄæý$…. C¨ Ðèþ$Ç…™èþ ™èþWY 5 Ôé™èþ… ÌZç³#Mìü
B¿æýÆæÿ-×ê˯èþ$ çÜÐèþ$-Mæü*-Ææÿ$a-Mæü$…sêÆæÿ$. »êÅ…Mìü…VŠü, {í³…sìý…VŠü, ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² {§æþÐøÅ˾×ê°² A§æþ$ç³# ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ¿êVæü…V> ÇfÆŠÿÓ»êÅ…MŠü B‹œ Mæü…ò³± & õÙÆæÿ$«§æþÆæÿ Ææÿ*. (f¯èþÐèþÇ 1&2008) & {ç³çÜ$¢™èþ «§æþÆæ Ææÿ*. ÿ(17 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2008) Æ>Ðèþ^èþa° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D
MöÇÄæý$-ÆŠÿMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. C…yìþÄæý* ÐèþyîþzÆóÿr$Ï ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. çœÍ™èþ…V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ$×ý- ™èþVæü$Y§æþË Ñ°Äñý*Væü §éÆæÿ$ÌZÏ Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢
Ò$¯èþ- Æ>-Õ- ¿êÆæÿ… A«¨MæüÐèþ$Æÿ$$…¨. C¨ BsZ, »êÅ…Mìü…VŠü, ÇÄæý$Ît Ææÿ…V>Ëò³O {糆Mæü*Ë {糿êÐèþ… ü íßý…§æþ*Ý릯Œþ ÎÐèþÆŠÿ & 218.45 & 252
çܯèþ²WËÏyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ_a…¨Ìê Mæü°μçÜ$¢…¨.
(-ç³N-Æ>Ó-¿ê-{§æþ&4, E™èþ¢-Æ>-¿ê-{§æþ, ÆóÿÐèþ-†) ^èþ*í³…_…¨. BsZ, »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…V>˯èþ$ Ñ$¯èþàÆÿ$$õÜ¢ ÇÄæý$Ît Ðèþ*{™èþ… ¡{Ðèþ…V> I.sìý.íÜ & 217. 60 & 172.35 Cr$Ðèþ…sìý ™èþÆæÿ$Væü$§æþË A…™èþ {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V>
™èþË-ò³-sìýt¯èþ 糯èþ$ÌZÏ Mö™èþ¢ çÜÐèþ$-çÜÅË$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ A°² çÜ*`ËÌZMðüÌêÏ A{Væ üÝ릯èþ…ÌZ °Ëºyìþ…¨. §é§éç³# 90 Ôé™èþ… Ðèþ*ÆæÿMø & 70. 85 & 52.75 E…yæþMæü´ùÐèþ^èþ$a.
™èþÌñý™èþ¢yæþ…™ø QÆæÿ$aË$ A…^èþ-¯é-˯èþ$ Ñ$…^èþ$-™éÆÿ$$. °Ææÿ$-§øÅ- ÑË$Ðèþ¯èþ$ MøÌZμÆÿ$$¯èþ D Ææÿ…Væü… C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ ^éÌê ¯èþÚëtË$ Ñ$WÍa…¨. MøÌôýYsŒý & 412.05 & 389.50 Ððþ$$™èþ¢Ò$çæþ ™èþ$¸ë¯Œþ ÐðþËíÜ…¨ M>± §é°
Væü$-ËMæü$ E´ë¤ AÐèþ-M>-ÔéË$ Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³-yæþ-™éÆÿ$$. MøÆæÿ$t ÐèþÅÐèþ-à- ò³ÇW´ùÆÿ$$¯èþ ÐèþyîþzÆóÿr$Ï, {´ëç³Èt Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ HÆæÿμyæþz MæüÆðÿ„æü¯Œþ çœÍ™èþ…V> ™èþWY¯èþ ™éË*Mæü$ ½¿æý™èþÞ… ¯èþ$…_ ™óþÆæÿ$MøÐèþyé°Mìü
Ðóþ$ Ðèþ*çÜ…ÌZ M>çÜ¢ FÆæÿr MæüÍY…^óþ Æ>ÅÎ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü A¨ Mö¯é²âæýå Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. D Hyæþ$ ¼.çßýÇ
Æ>-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*Ë…. ¿æý*Ðèþ$$Ë «§æþÆæÿË$ ÇÄæý$Ît Ææÿ…Væüç³# õÙÆæÿÏò³O {糆Mæü*Ë {糿êÐèþ… ^èþ*´ëÆÿ$$. º$ÌŒý BǦMæü ÐèþÅÐèþàÆ>Ë çÜËà§éÆæÿ$
Ðèþ$$^èþasôý AÆÿ$$…¨. çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¨Ó¡Äæý*Æ>®°Mìü Ðèþ^óþaç³μsìýMìü ¯èþË$¨Mæü$PË ¯èþ$…_ ¨Ó¡Äæý*Ææÿ¦…ÌZV>
- y˚eT÷] yÓ+ø£≥ dü÷s¡´Hêsêj·TD Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$…_ Fç³#Ò$§æþ E¯èþ² ÆøkÌZÏ †Ææÿ$Væü$Ìôý° Ææÿ…Væü…V> C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ Ìê¿êË$ Ðèþ_a ç³yóþ ¯ðþVðüsìýÐŒþ ÐéÆæÿ¢Ë «§ésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsŒý òÜ…sŒýÐðþ$…sŒý ¿êÈV> §ðþº¾†…¨. ©°Mìü Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² BÕ…^èþÐèþ^èþ$a.
B A¯èþ$Mæü*Ë
¸ù¯Œþ.¯ðþ….90009 74347
ç³…_¯èþ D Ææÿ…Væü… A§óþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¯èþÚët˯èþ$ Ææÿ$_ ^èþ*í³…_…¨.
KÔðýO-ç³μ-yæþ$™èþ¢ ™èþ¢Æÿ$$-Ææÿ-Ææÿ-ÐèþÐŒþ$ Móüsìýt-ÌñýOÄñý* G…§æþ$Mæü$? & A° Vøí³-Mæü¯èþ$ Ðóþ$ÌŸP-Ë$-ç³#-™ø…¨ B…yé-âŒý-™èþÍÏ.
¯éÄæý$-Mæü-ò³μ-×ìýμ-âêÏÄŒý$! ¯éÆ>-Äæý$-×ý¯Œþ Ðèþ$*Ç¢ °¯èþ²sìý 6Ðèþ ´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ° 糄æü$Ë «§æþÓ° ÐóþÆæÿ$. D¯ésìý 7Ðèþ
±M$üæ MóüÔèý-Ðèþ-¯ðþO-´ëμ-yæþ-Ðèþ#ÐŒþ$ ±Móüsôýt Mìüyæþ-†¢Äñý* ´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ° 糄æü$Ë «§æþÓ° ÐóþÆæÿ° çÜ*_-Ýù¢…¨ Vø§æþ! °¯èþ²-sìýÑ
™óþÔèý-Ðèþ$$yðþO Äæý*ÄŒý$! †‚ý ÐóþÌôý-Æðÿ-Ðèþ*¾-ÐéÄŒý$. {´ë™èþ@-M>-Ìê°² çÜ*_-çÜ$¢-¯èþ²Ñ. ¯óþsìýÑ Ñ°-í³-çÜ$¢-¯èþ²Ñ. ¿æýÆæÿ-§éÓf
¯èþ$ÐóþÓ ¨Mæü$PÑ M>! KïÜ! í³_a-í³ÌêÏ! ¿æýÆæÿ-§éÓf 糄æü$-˱² Mîü^èþ$ Mîü^èþ$-Ðèþ$° Ôèýº®… 糄æü$-Ë° õ³ÆöP-¯èþ²¨. "{ÔèýÐèþ-×ý…' «§éůèþ ç³NÆæÿÓ-Mæü…V>^óþíÜ Ðé°°
º$§æþ$®yæþ$ ™èþ¯èþ iÑ- ^óþçÜ*¢ MæüË-MæüË Æ>ÐéË$ ^óþçÜ$¢-¯é²Æÿ$$. CÑ Ñ¯èþ-ç³-yæþ-Ìôý-§é? çÜÆóÿ! ™ðþË$-çÜ$-Mö-¯èþ-Ðèþ-Ìñý-¯èþ° {ç³»Z-«¨-çÜ$¢-¯èþ²¨. B^é-Ææÿ$ÅË$ ^ðþõ³μ
™èþ…ÌZ _Ðèþ-ÆæÿV> {í³Äæý$-™èþÐèþ$ A¨Vø, ^èþMæüP° ç³Ç-Ðèþ*-âê-˯èþ$ Ððþ§æþ-f-Ë$Ï-^èþ$¯èþ² Mæü$Ææÿ$-Ë$-VæüË B çÜ*^èþ¯èþ-˯èþ$ gê{Væü-™èþ¢-V>-Ñ°, AÆæÿ¦…^óþ-çÜ$-Mö° ™èþW-¯èþ-r$tV>
A¯èþ$-^èþ-Ææÿ$yæþ$, Ðèþ$Ç ÕçÙ$Åyæþ$ AÆÿ$$¯èþ
B¯èþ…§æþ$-yìþMìü C_a¯èþ çÜ…§óþ-Ôèý…&
{Ðè þ™é-§æþ$Ë$ °Äæý$-Ðèþ*Ë$
& Òsìý° Væü$Ç…_
¯óþsìý ´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ Vø§é-§óþÑ ¿æýÆæÿ-§éÓf 糄æü$Ë$ ^óþõÜ MæüË-Ðèþ-Æ>-Ë-
§éÓÆ> ÐóþMæü$¯èþ çÜÐèþ$-Äæý*°² çÜ*_-çÜ*¢&B 糄æü$Ë$ ^óþõÜ Eç³-
Vøç³-M>…™èþË$ ™éÐèþ$$ «§æþÇ…_¯èþ A…§æþ-Ððþ$O¯èþ B¿æýÆæÿ-×êË$
«§æþÓ°…^óþr$t ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$-˯èþ$ Ar$-°r$ {†ç³š^èþ* MæüÐéÓ-Ë™ø
{ç³ÐèþÇ¢-õÜ¢¯óþ ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$° õÜÑ…^èþ-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ°, B MðüO…Mæü-ÆæÿÅ…ÌZ
MöÆæÿ™èþ HÆæÿμ-yæþ-§æþ°, ¿æýVæü-Ðèþ-™èþÞ-Ðèþ*-{Ôèý-Äæý$-×ý…ÌZ Gsìýt ÌZç³Ðèþ$*
GÆæÿ$-Væü° 糄æü$Ìôý ÐóþMæü$-Ðèþ¯èþ §óþÔé˯èþ$ Væü$Æðÿ¢-ÇW Ðèþ$¯èþ-ÌZ° Agêq-¯é°² Ææÿ*ç³#-Ðèþ*-ç³#-Mø- ò³Ææÿ$-Væü$¯èþ$ _Ë$-Mæü$-^èþ$-¯é²Æóÿ! B «§æþÓ¯èþ$Ë* ѯèþ-º-yæþ-Ìôý-§é? ^ør$-^óþ-çÜ$-Mø-§æþ° B…yéâŒý ™èþÍÏ {ç³»Z-«¨-Ýù¢…¨.
"" K B¯èþ…§é! ±Mæü$ ¯èþ$¯óþÓ ¨Mæü$PÑ M>! Ìôý_ JMæü-§é-°™ø ¯öMæüsìý Ðèþ$…r$¯èþ²¨. ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$-°-Äæý$…§æþ$ BçÜMìü¢, B™èþ° Äæý$…§æþ$ ¿æýMìü¢- Ðèþ*Mæü$ ±Ðèþ# ¯éÄæý$-Mæü$-Æ>-ÍÑ Mæü§æþÐèþ*Ã! ¿æýVæü-¨Ó-çÙ-Äæý*°² ^èþMæüPV> 糄æü$Ë MæüË-MæüË «§æþÓ¯èþ$-Ë-ÌZ-¯èþ$¯èþ² Ðèþ$Æ>ð² Ðèþ$¯èþ… ^èþMæüPV>
C™èþ-Ææÿ$Ë Ò$§æþ G糚yæþ* B«§é-Ææÿ-ç³-yæþ-Ðèþ§æþ$ª! Ðèþ$$^èþa-sìýçÜ*¢ B¯èþ…§æþ…V> {Ôèý-§æþ®Ë$ MæüË-V>-Ë…sôý Ôéç܈-Ñ-íßý-™èþ-Ððþ$O¯èþ «§æþÆ>ÃË$ ™ðþË$-çÜ$-Mø-ÐèþÌñý ¯ðþÇ-W-Äæý$$-¯èþ²-§é-¯èþÐèþ#. ÌôýÐèþÐèþ*Ã, §öÆæÿ-Ýë±! ™ðþÍíÜ-Mö° A¯èþV> B^é-Ææÿ$ÅË$ {ç³»Z-«¨…_¯èþ gêq¯é°² ^èþMæüPV>
± Ðèþ$Mìü¢° ¯èþ$ÐóþÓ {Ôèý§æþ®™ø çÜ…´ë-¨…^èþ$-Mø!'' BM>-Ôé-°-Mðü-Ç-W-´ù™èþ$-¯é²Æÿ$$. Mæü§é! D gêq¯é°² ´÷…¨ ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$-°ò³O {ﳆ MæüË-Væü-yé-°Mìü Ýë„>™Œþ }Ðèþ$-¯é²-Æ>-Äæý$-×ý$yóþ Cç³#yæþ$ }Mæü–-çÙ$~-°V> Ðèþ$¯èþ GÇW ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$° ÔèýÆæÿ-×ê-Væü-†ÌZ Gr$t ÌZç³Ðèþ$* Ðèþ#…yæþ-Mæü$…yé
""A´ùμ ©´ù ¿æýÐèþ'' A…sôý& Agêq-¯èþ$-Ë-ÐèþÌñý Mæü°-í³-çÜ$¢¯èþ² °™èþÅ-Mæü–-™éÅ-ÌôýÒ Br…Mæü…M>-Ðèþ° ™ðþË$-çÜ$-Mö°, Ðóþ$ÌŸP°, A§æþ–çÙt…Mö©ª CMæüPyæþ AÐèþ-™èþ-Ç…^éyæþ$. "MóüÕ' Ððþ$$§æþ-ÌñýO¯èþ §æþ$çÙt ^èþ*^èþ$-Mø-Ðèþ-Ìñý-¯èþ° ™èþÍÏ »Z«¨…_…¨.
D 糄æü$Ë$ GÐèþÆø ™ðþË$-Ýë? ™èþË$ç³#-™ðþ-Ææÿ_ Ðèþ* VøíÙxÌZ ^óþÇ Ðèþ$¯èþ… ^óþõÜ {Ðèþ™é-¯èþ²-¯èþ$-íÙx…^èþ-sê-°MðüO Æ>„æü-çÜ$-˯èþ$ Ðèþ$¯èþ MöÆæÿMóü Ðèþ$r$t-»ñý-sêtyæþ$. Ðèþ$¯èþͲ MæüÚët-Ë-¯èþ$…_ CMæü Ðèþ$¯èþ… ™èþ§æþÃ-ÆæÿÃ-Ððþ$-ÇW B^é-ÆæÿÅ Mæü–ç³Mæü$ ´ë{™èþ$-ËÐðþ$O
""±Mæü$ ¯èþ$ÐóþÓ ¨Mæü$PÑ M>'' A°. ÒÆæÿ$ {ºçßýÃ-gêq-¯èþ$-ËMæü$ Æ>Ðèþ-Ë-íÜ…¨V> Ðèþ$ÆöMæü Vøí³-Mæü¯èþ$ B…yé-âŒý-™èþÍÏ Ìôýç³#-™ø…¨. Væüsñýt-MìüP…^éyæþ$. Ðóþ$Ðèþ$…™é B™èþ-°Mìü Mæü–™èþ-fq-™é-¿ê-Ðèþ…™ø B™èþ° ¿æýVæÐèþ™èþÞ…õÜ-Ðèþ-¯èþ…ÌZ A{ç³-Ðèþ$-™èþ$¢-ËÐðþ$O Ððþ$Ë$-Væü$™èþ* B…yé-âŒý-
"Be a light unto yourself '' çÜ…Móü™éË$ çÜ$Ðèþ*! ÒÆæÿ$ "™óþgZ Ðèþ$$T! ™èþË$ç³# ¡Äæý$$Ðèþ*! MæüÌêÅ×ý Væü$×ý-Væü-×ê-˯èþ$ V>¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²…. I¯é....-±Ðèþ# ™èþÍÏ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ «§æþ¯èþ$-Æ>Ã-çÜ-{Ðèþ-™èþ…ÌZ ¿êVæü-ÝëÓ-Ðèþ$$-ËÐðþ$O
A°. Ðèþ*{™èþÐóþ$ BÌZ-_-Ýë¢-Ææÿr! A¯èþV> ¿æýVæü-Ðèþ-§é-Æ>-«§æþ¯é çÜÐèþ$-Äæý*°² B f…rÌo 糄ìü MæüË-Mæü-ËÐèþ$$ ѯèþ-Ìôý§æþ! Æÿ$$Ðèþ±² Ñ…r* C…M> °{§æþ-Ìôý-Ðèþ-Mæü$-¯é²Ðèþ#. Ðèþ* ´ërË ™èþÇ…^èþ-sê-°Mìü VøíÙxÌZ ^óþÇ-´ù§é… 糧æþ…yìþ!
A´ùμ = ±Mæü$ ¯èþ$¯óþÓ çÜ*_-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. D çÜÐèþ$-Äæý*¯óþ² ¿æýVæü-Ðèþ-_a…™èþ¯èþ ^óþÄæý*-˱, H f…Mæü*ÌôýMæü ±Ððþr$ °§æþ$-Ææÿ-´ù-§æþ$-Ðóþ!' B¯èþ…§æþ…™ø ±Ðèþ# G…™èþ «§æþVæü-«§æþ-Væü-Ìê-yìþ-´ù-™èþ$-¯é²Ðø ¯èþÐèþ*Ã! D ´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ "Mæü$Ë-Ôóý-Q-Æ>-âêÓ-ÆæÿÏ'¯èþ$ °{§æþ Ìôýç³#-™èþ$-¯èþ²r$Ï
©´ù = ©ç³-Ðèþ$$Ñ, ¨Mæü$PÑ A§óþ Ðèþ$¯èþMæü$ ç³Ææÿ-Ðèþ*-à-Ææÿ-Ðèþ$° çÜ*_…^óþ «§æþÓ°° Ðèþ$¯èþMæü$ A…r* Æðÿ…yæþÐèþ Vøí³-Mæü¯èþ$ çÜQ$-Ë-™ø-Mæü*yìþ Ðóþ$ÌŸP-ç³#-™ø…¨. Ðóþ$Ðèþ$$ ^ðþç³μ-Ìôý….-^éË$ ^éË$Ìôý! CMæü-¯ðþO¯é Ìôý_ Ðèþ* MæüyæþMæü$ çÜ*_…^èþ-º-yìþ…¨. B…yéâŒý †Ææÿ$-Ðèþyìþ çœ$âôý ÔèýÆæÿ-×ýÐŒþ$!!
¿æýÐèþ = AÐèþ#
A…¨çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ´ëÔèý$-Ææÿ-Ðèþ$$&7 Æ>ÐèþÐèþ*à ™èþÎÏ! {Ðèþ™èþ-Ðèþ*-^èþ-Ç…^èþ-sê-°Mìü C…M> BËÔèýÅ… & ¯èþÌêϯŒþ ^èþ{Mæü-Ðèþ-Ææÿ$¢Ë Ðóþ…Mæür Ææÿ…Væü-¯é-£Š
AÌêsìý çÜ*^èþ-¯é-{´ë-Äæý$$ÌñýO¯èþ 糄æü$Ìôý ™ðþËÏ-Ðé-Ææÿ$-gê-Ðèþ$$¯èþ MîüÔèý$ MîüÔðý-¯ðþÊkY Ðèþ*¯ðþO-^éa™èþ¢ fY˯èþ$ª
""±Mæü$ ¯èþ$ÐóþÓ ¨Mæü$PÑ M>'' A¯èþ²§óþ Ðóþ$ÌŸP…r$¯é²Äæý$…sôý, Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#-Ë-Ððþ$O¯èþ Ðèþ$¯èþ…, GÆæÿ$Mæü MæüÍ-W¯èþ õ³Õ¯èþ õ³^èþa-Ææÿ-ÐèþÐŒþ$ Móüsìýt-ÌñýOÄñý* õ³ÄŒý$-ò³μ×ôý~! ™èþ¯èþ AÀ-{´ë-Äæý*-˯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$a-Mø° ÐèþÅMìü¢ ™èþ¯èþ ´÷Ææÿ-´ë-rϯèþ$ çÜÇ-^óþ-çÜ$-Mø-Ìôýyæþ$. A™èþyæþ$ D Æøk- þ
ç³ÆæÿÐèþ$ çÜ™èþÅ…!! Ðèþ$¯èþ…, H çÜÐèþ$-Äæý*¯èþ Ðóþ$ÌŸP-¯éÌZ ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðé-˯óþ M>Ôèý$ÐŒþ$ í³‚ý-糚Ќþ$ MæüË-Væü-Ë-ç³μMðüOP õ³Ææÿ$¢
çÜ…Móü™èþÑ$¨. C§óþ C…§æþ$-ÌZ° «§æþÓ°. ÐéÔèý ¯èþÆæÿ$-fYâæý ÌêÄŒý$-_a-Äæý$-ÆŠÿ; Ðèþ$†¢-¯éÌŒý Mæü¯é² Æóÿç³-sìýMìü Ðèþ$Ç…™èþ ™ðþÍ-Ñ-Mæü-Ë-Ðé-yæþ$V> ™èþÄæý*-Ææÿ$-M>-Ìôýyæþ$. & {rÄæý*¯Œþ GyæþÓÆŠÿzüÞ
k˛eTyês¡+ 22 &çôd+ãsY 2008

ÆøkMø Mö™èþ¢ ÐðþÆðÿOsîý {yðþçÜ$Þ ÐóþçÜ$MøÐéË°


{糆 sîý¯óþgŒý AÐèþ*ÃÆÿ$$ MøÆæÿ$-Mæü$…r$…¨.
M>± Mö™èþ¢ ÐðþÆðÿOsîýË$ gZÍMìü ÐðþâêªÐèþ$…sôý
«§æþÆæÿË$ ^èþ*õÜ¢ »ñý¨Ç´ùÄôý$Ìê E¯é²Æÿ$$.
Ðèþ$$…»ñýOÌZ GM>¯èþÒ$ MæüÌñý„æü¯ŒþV>
{´ë^èþ*ÆæÿÅ… ´÷…¨¯èþ Ððþ$O¯é MæüÌñý„æü¯ŒþÞ A…sôý
CçÙtç³yæþ° ÐéÆæÿ$…yæþÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Ðésìý Qȧæþ$
A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþ§æþ$. A…™èþ
A…§æþÐðþ$O¯èþ Ðésìý° òßýO§æþÆæÿ»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ
ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$ òÜO™èþ… A…¨…^éË° ™èþMæü$PÐèþ
Qȧæþ$Móü yìþgñýO¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$ çÜ$«§éÆðÿyìþz. D í³…MîüÆðÿyìþz
§æþ$çÜ$¢Ë¯èþ$ ¸ëÅçÙ¯ŒþMæü$ Ðèþ*Ææÿ$õ³ÆðÿO¯èþ
"Ìê òÜË»Œý' ÚùÆæÿ*ÐŒþ$ÌZ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$.
ÔðýOËgêÆðÿyìþz
çÜ$«§éÆðÿyìþz

 BÐèþ¯èþ*¯ðþ, Möº¾Ç¯èþ*¯ðþ çÜÐèþ$´ëâæýÏÌZÏ ¡çÜ$Mö°


A…§æþ$ÌZ ÐðþË$ÏÍÏ Æðÿº¾Ë$ Æðÿ…yæþ$ ÐóþíÜ §é°° Ðóþyìþ ^óþíÜ
™èþËMæü$ Ðèþ$Ææÿª¯é ^óþíÜ Æðÿ…yæþ$ Væü…rË$ BW¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ
™èþËÝ벯èþ… ^óþõÜ¢ kr$t J™èþ$¢V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨.
 Ôèý¯èþVæüí³…yìþÌZ _sñýMðüyæþ$ ç³çÜ$ç³#, JMæü sîýçÜ*μ¯Œþ
Væü…£æþ… ÐóþíÜ ò³Ææÿ$Væü$, Æðÿ…yæþ$ ^èþ$MæüPË$ °Ðèþ$ÃÆæÿ… MæüÍí³
A °² ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ «§æþÆæÿÌZ A™èþÅ…™èþ
¸ëÅçÙ¯Œþº$ÌŒýV> ÑÑ«§æþ {yðþ‹Ü˯èþ$, `Ææÿ˯èþ$ yìþgñýO¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$.
ÆøkÐéÈ Ðéyæþ$Mæü$¯óþ Ðésìý™ø ´ër$ 眅„æü¯Œþ ÐóþÆŠÿV> ÐóþçÜ$Mæü$¯óþ {yæþçÜ$ÞË$ Mæü*yé òÜË{¼sîýË$ í³…MîüÆðÿyìþz, Ýù°Äæý*Æðÿyìþz,
Ðèþ$$Rê°Mìü Ðèþ$Ææÿª¯é ^óþõÜ¢ Ðèþ$$Q… M>…†Ðèþ…™èþ…V>
Ñ$MŠüÞ A…yŠþ Ðèþ*Å^Œþ, A¯éÆæÿPÍ, ÚëÆŠÿtÌñý…™Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ ÐðþÆðÿOsîýË$ AMæüPyæþ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨.
E¯é²Æÿ$$. D Mö™èþ¢ yìþgñýO¯èþϯèþ$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$ÅË$ çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz, C…¨Æ> E¯é²Æÿ$$. {MìüçÜËÜ, ¯èþ*ÅCÄæý$ÆŠÿ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË$ Mæü*yé ™èþÐèþ$ çÜ${í³Äæý*Æðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. yìþgñýO¯èþÆŠÿ çÜ$«§éÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¸ëÅçÙ¯Œþ MæüÌñý„æü¯ŒþÞ õÜMæüÇ…^é˯óþ çÜ…MæüËμ…™ø CÌê…sìý yìþgñýO¯èþ$Ï Ææÿ*´÷…¨…^é-¯èþ-° Ìê òßýO&òœO™ø ´ër$ CMæü ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$
Mæü*yé ^óþÆæÿ$ÐèÄôý$Å Ñ«§æþ…V> "Ìê òÜË»Œý'
 ò³O¯éí³ÌŒý Væü$kjÌZ ™óþ¯ðþ MæüÍí³ Ðèþ$$Rê°Mìü õ³‹Ü
§æþ$çÜ$¢Ë…sôý «§æþÆæÿ GMæü$PÐèþ E…sêÄæý$¯èþ$MøÐèþyæþ… ´÷Ææÿ»êr¯é²Ææÿ$. ѯèþ*™èþ² yìþgñýO- òÜË»Œý Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆæÿMæütÆŠÿ ÔðýOÌêgê Æðÿyìþz "«©-Ææÿ' {糆-°-«¨Mìü ^ðþ´ëμÆæÿ$. 500 ¯èþ$…_
¯èþÏ™ø Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ððþ$O¯é MæüÌñý„æü¯ŒþÞ A°² ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü ¯èþ^èþ$a™éÄæý$¯óþ ^óþÆæÿ$Mæü$…§æþ° ÐéÆæÿ$ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ´ëÅMŠü ÐóþçÜ$Mæü$…sôý Ðèþ$Ç…™èþ ¯èþ$¯èþ$ç³#V>, Ðèþ$^èþaË$ Ìôý°
1500 ÌZõ³ A°² ÆæÿM>Ë ÐðþÆðÿOsîý {yðþçÜ$ÞË$ CMæüPyæþ Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. D
BÔé¿êÐèþ… Ððþͺ$^éaÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz ¿êÆæÿÅ C…¨Æ> çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz, õ³gŒý {¡ ^óþÔéÆæÿ$. C…¨Æ> çÜ$¼¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz M>…† Ý÷…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

çÜÐèþ$çÜÅ Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþMæü$…yé..


Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü* Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$, ´÷…¨¯èþ B¯èþ…§æþ… Ðèþ$Ça´ùÆÿ$$ H§ðþO¯é
Mö™èþ¢ çÜÐèþ$çÜÅ Æ>V>¯óþ §é° Væü$Ç…_ BÌZ_çÜ$¢…sêÆæÿ$. AÌê BÌZ_… ^èþyæþ…ÌZ
ç³ÇÚëPÆæÿ… H…sZ Mæü*yé Ðèþ$Ça´ù™èþ$…sêÆæÿ$. çÜÐèþ$çÜÅ Væü$Ç…_
¨Væü$Ë$ G糚yðþO™óþ ^ðþ…§æþ$™éÐðþ* A糚yóþ Ðèþ$¯èþ VæüÐèþ$Å…
C…M>çÜ¢ §æþ*ÆæÿÐèþ$ Ðèþ#™èþ$…¨. Aç³μsìý ÐèþÆæÿMæü*
Ý뫨…_¯èþ…™é Ðèþ–£éV> A°í³çÜ$¢…¨. Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ…
¯óþ¯èþ$…r$¯èþ² Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMæü$ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$MøÐéÍ! ¯óþ¯èþ$ A{í³Æÿ$$íÙÄôý$sŒý ^óþçÜ$Mæü$…r* Væü™èþ…ÌZ G¯ø²
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ G§æþ$ Ææÿ$P¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$MøÐéÍ. A糚yæþ$
Ððþ$$§æþË$ ò³sìýt¯èþ ÐéÅ´ëÆ>°² A…™éÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$Mìü ¡çÜ$MðüâêÏÍ.. A…r* {糆 JMæüPÆæÿ* MæüâæýÏÐèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ _¯èþ²¨V> Mæü°í³çÜ$¢…¨. DiV> §érVæü˯èþ$
A¯èþ$Mæü$¯èþ² ÐéâôýÏ MðüÈÆŠÿÌZ Ðèþ$$…§æþ$…sêÆæÿ$. A…™èþsìý B™èþÃÑÔéÓçÜ…
^éÌñý…gŒýV> ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. M>± A¯èþ$Mæü$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý*°Mìü A¯èþ$Mæü$¯èþ²r$tV> Ðésìý° E…sôý¯óþ H§ðþO¯é Ý뫨…^èþyæþ… ÒËÐèþ#™èþ$…¨.
¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… A…§æþÇMîü Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. BÌZ^èþ¯é Ñ«§é¯èþ… ç³Çç³Ç Ñ«§éÌê Ðèþ$¯èþͲ ç³MæüP§éÇ º…«§éË$, º…«§æþ$™éÓ˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$…r*..
MðüÈÆŠÿ A…r* Ñç³È™èþ…V> BÌZ_çÜ*¢ Aç³μsìý
ç³sìýtçÜ$¢…¨. ©…™ø ¯éË$Væü$ Ayæþ$Væü$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþÄæý$Å»ZÆÿ$$ 糨 Ayæþ$Væü$Ë$ Ððþ¯èþMæü$P ÐèþÆæÿMæü* çÜÆæÿ§éV> A…§æþÇ™ø Væüyìþí³¯èþ Ðéâæý$Ï E¯èþ²
r$t…yìþ ÐóþÆóÿ Ððþ$O…yŠþÌZMìü yðþOÐèþÆŠÿt AÐèþ#™èþ$…sêÆæÿ$. M>±
ÐóþçÜ$¢…sêÆæÿ$. VøÌŒý Ý뫨…^éË…sôýô ´ësìý…^éÍÞ¯èþ {糫§é¯èþ ÑçÙÄæý*Ìôý…sZ ^èþ*§éª…. K ÐðþOç³# H§ø Ñ$‹Ü AÄæý*ÅÐèþ$¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ E…yìþ
´ù™èþ$…¨. Mö°² Ý뫨…^éË…sôý Mö°²…sìýMìü §æþ*Ææ
Ðèþ$ÐéÓ˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ çܺº$ M>§æþ$. CçÙtÐðþ$O¯èþ
§ðþO™óþ Ý뫨…^é˯èþ$Mæü$¯é²Æø §é°² FçßýË ç³ËÏMìüÌZ ¡Äæý$° MæüËV> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ íܧæþ®…V> E…yæþr…... ÐésìýMìü §æþ*ÆæÿÐèþ$Æÿ$$™óþ AÑ {糆 °Ñ$çÙ…
H Fíßý…^èþ…yìþ. Ò$ Ðèþ$¯ø¯óþ{™èþ…™ø ^èþ*íܯèþ §é°² Ò$Ææÿ$ Ý뫨…_¯èþ ò³OV> Ðèþ$¯èþÐèþ$$…r$¯èþ² Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$Æø Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$MðüÄæý*Å˯èþ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ »ê«
ÑfÄæý$…V> ¿êÑ…_ B¯èþ…¨…^éÍ. M>°ÛÄæý$‹Ü Ððþ$O…yŠþ §éÓÆ> HÐðþO™óþ MæüËË$ AMæüPyæþ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅË$ Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Fíßý…^èþyæþ…™ø ¿æýÄæý$… çÙ…V> Mæü¯
§æþò³yæþ$™èþ*¯óþ E…sêÆÿ$$. C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$
é² A…§æþÇMîü {õ³Ðèþ$¯èþ$ ç³…^èþ$™èþ* çÜ…™ø
Mæü¯é²Æø AÑ °fÐèþ$Ðèþyé°Mìü ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… BÝëPÆæÿÐèþ$$…¨. M>± Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. M>± ÐésìýMìü ™èþç³μMæü$…yé ç³ÇÚëPÆæÿ… Mæü*yé Ò$ BÌZ^èþ¯èþÌZ…^óþ çÜ…™øçÙÐóE…yæ þsê°Mìü {ç³Äæý$†²…^éÍ. B
Fíßý…^èþ$Mæü$¯óþr糚yæþ$ ™èþÆæÿj¯èþºÆæÿj¯èþË$ E…yæþMæü*yæþ§æþ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ K ÐèþçÜ$¢…¨. ç³ÇÚëPÆæÿ… Ò$ §æþVæüYÆæÿ$…sôý¯óþ çÜÐèþ$çÜÅ Ò$ §æþVæüYÇMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ° ¿êÑ…^éÍ. Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐóþÆÿ$$çÜþ$$¢ÃͲ
þ $ Ñ$Ðè
…¨.
Ðèþ$Ç°² Ayæþ$Væü$Ë$
AÐèþ*ÃÆÿ$$ ™é¯èþ$ ò³OÌñýsŒý AÐèþ#§éÐèþ$¯èþ$Mæü$…¨. ÑÐèþ*¯èþ… ¯èþyæþ$ç³#™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ BÐðþ$ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ BàÓ°…^èþVæüÍW™óþ çÜ$Ë¿æý…V> E¯èþ²™èþ íܦ†Mì ^óþÆæÿ$MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$.
G…™ø B¯èþ…§æþ…V> E¯èþ²r$Ï, ™èþ¯èþ õܲíßý™èþ$Ë$, º…«§æþ$Ðèþ#Ë$ BÐðþ$¯èþ$ ´÷Væü$ {ç³×êãMæü º§æþ®…V>...
yæþ$™èþ$¯èþ²r$t, ¿æýÄæý$… ÌôýMæü$…yé B™èþÃÑÔéÓçÜ…™ø Ðèþ$Æø Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$Móíܯèþr$t Ò$ AÀÆæ ÿ$^èþ$ËMæü$, AËÐérÏ M æü$ {´ë«§ é¯èþÅ™èþ°çÜ*¢... MðüÈÆŠÿÌZ Ðèþ$$…§æþ$MðüâêÏ˯èþ$Mæü$…sôý °§æþ$Ææÿ Ìôý_¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_
BÐðþ$ Fíßý…^èþ$MøÐéÍ. AÌê M>Mæü$…yé ò³OÌñýsŒý AÆÿ$$™óþ BÐðþ$¯èþ$ B¡ÃÄæý$$Ë$ G…™èþ MðüÈÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é² ™èþÓÇ™èþ Væü†¯èþ Ðèþ$…_ ´÷hçÙ¯ŒþMæü$ ÐðþâêÏ˯èþ$Mæü$…sôý ç³yæþ$Mø»ZÄôý$ ÐèþÆæÿMæü* {糆 °Ñ$çÙ… {ç³×êãMæü º§æþ®…V> E…yéÍ.
ÐèþņÆóÿMìüÝë¢ÆóÿÐðþ*, C¨ ÇçÜ$P™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ²§óþÐðþ*¯èþ¯èþ² B…§øâæý¯èþË$, ¿æýÄæý*Ë$ G糚yæþ* MðüÈÆŠÿMóü {´ë«§é¯èþÅ™èþ°ÐèþÓMæü*yæþ§æþ$. Ò$Mæü$¯èþ² çÜÆæÿ§éË$, çÜ…™øÚëËMæü$ Ðèþ$ÇMö°² Mö™èþ¢ AËÐér$Ï Mæü*yé gZyìþ…^éÍ. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$
E…yæþMæü*yæþ§æþ$. FçßýÌZ M>ÏÇsîý ÌôýMæü´ù™óþ ÇÄæý$ÌŒý ÌñýO‹œÌZ §é°² Ý뫨…^éË…sôý A…™óþ {´ë«§é¯èþÅ°çÜ*¢ B¯èþ…§æþ…V> E…yæþVæüÍW™óþ¯óþ A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ çÜÐèþ$Äæý* BàÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ, BÆøVæüÅ… ÑçÙÄæý$…ÌZ gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìýçÜ*¢
¿æýÄæý$… Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. ¯èþ$Mæü*Ë…V> Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Ò$ CÚët CÚët˯èþ$ Ðèþ§æþ$Ë$Mö° MðüÈÆŠÿ Ððþ…r E…yéÍ. C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Mæü¯é² Ððþ$Ææÿ$V>Y iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ
çÜÓ™èþàV> ÌñýO‹œ çÜtÆÿ$$ÌŒý¯èþ$ G…^èþ$MøÐèþyæþ…... ç³ÇVðüyìþ™óþ §é°² ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…ÌZ H§ø MøÌZμ™èþ$¯é²Ðèþ$¯èþ$Mæü$…r* °Ææÿ$™éÞçß Ðèþ*Ææÿ$μË$ Æ>ÐéÍ. A糚yóþ Ðèþ$¯èþÐóþ$§ø Ý뫨…^óþ ç³Äæý$¯èþ…ÌZ
ýÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Æø ´ë{™èþ ´ùíÙ…^èþÐèþÍíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. E¯é²Ðèþ$¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ MæüË$Væü$™èþ$…¨.
MðüÈÆŠÿMæü$, iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯é°Mìü çÜ…º…«¨…_ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> Ðèþ$¯èþMæü…r* Mö°²
BÌZ^èþ¯èþË$…sêÆÿ$$. D ÌZç³# A¨ ^óþõÜ¢ CÌê fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨, C¨ ^óþõÜ¢ C…MøÌê ç³MæüPÐéâæýÏ™ø ´ùË$aMøMæü$…yé... A…§é°Mìü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ..
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ…r* ç³MæüPÐéâæý$Ï Ìôý° ´ù° ¿æýÄæý*Ë$ MæüÍμÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$¯èþMæü…r* E¯èþ² Ðèþ$¯èþ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³° ç³MæüPÐéâæýÏ Mæü¯é² Ððþ$Ææÿ$V>Y E…§é Ìôý§é A¯óþ °º§æþ®™èþ HÆæÿμÆæÿ$^èþ$ Mö…™èþÐèþ$…¨ MðüÈÆŠÿ ç³Ææÿ…V> BÌZ_çÜ*¢ sêÌñý…sŒý E…§é
BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ ç³MæüPMæü$ ¯ðþrtyæþ… {´ëÆæÿ…ÀõÜ¢ Ðèþ$¯èþ… CMæü VøÌŒý ^óþÆæÿ$MøÐèþyé°Mìü MøMæü*yæþ§æþ$. Ðèþ$¯èþ ç³° Ðèþ$¯èþMæü$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…™èþ–í³¢°çÜ$¢…§é Ìôý§é A¯óþ§óþ Ðèþ$$QÅ Ìôý§é A¯èþ²§óþ BÌZ_Ýë¢Ææÿ$. G°² íÜPÌŒýÞ E¯é² A…§é
§æþ*Ææÿ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²sôýÏ. Ðèþ$¯èþ ÌñýO‹œ çÜtÆÿ$$ÌŒý, E§øÅVæü…, ÐéÅ´ëÆæÿ…, A°² Ððþ$O¯èþ¨V> ¿êÑ…^éÍ. ÑfÄæý*°² Ý뫨…^óþ °Ñ$™èþ¢… H Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mæü–íÙ ^óþÔé Ðèþ* °Mìü C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü¯é² {´ëÐèþ$$ QÅ™èþ°ÐéÓÍ.
ÑçÙÄæý*ÌZϯèþ* çÜÓ…™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…™ø ™èþÓÆæÿV> E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$° A° Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþÐóþ$ fyŠþj ^óþçÜ$MøÐéÍ. AÌê Ðèþ$¯èþ ç³°° Ðèþ$¯èþ… VæüÐèþ$°…^èþ$ A糚yæþ$ B™èþÃÑÔéÓçÜ… C…M>çÜ¢ C¯èþ$Ðèþ$yìþçÜ$¢…¨.
^óþÆæÿ$MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Mæü$…r* ´ù™óþ AÀÐèþ–¨® §é¯èþ…™èþr A§óþ ÐèþçÜ$¢…¨.

©Ææÿƒ ¯úM>çܯèþ…..
Ñ{Ôé…† íܦ†: ÔèÐéçܯèþ…ÌZ ÐðþÍÏMìüÌê ç³yæþ$MøÐéÍ.
Bçܯèþ Ñ«¨: Æðÿ…yæþ$ M>âæý$Ï MæüÍí³ E…^éÍ. Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë$ ™èþË Ððþ¯èþMæüMæü$ ç³NÇ¢V>
BçܯéË™ø çÜ…ç³NÆæÿ~ BÆøVæüÅ… Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa¯óþ ^éí³ E…^éÍ. Ðèþ$$…§æþ$V> ™èþ˯èþ$ ò³OMìüÌôýí³ Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ^é_ E…^éÍ. C糚yæþ$ Ððþ$ËÏV>
°ç³#×ý$Ë AÀ{´ëÄæý*Ë$, çÜËàË$ Ò$MøçÜ… {糡ÐéÆæÿ… Æðÿ…yæþ$ ´ë§éË$ Mæü*yé ¯óþË Ò$§æþ ¯èþ$…_ ÒÌñýO¯èþ…™èþ ò³OMìü Ìôý´ëÍ. ^óþ™èþ$Ë$ Ððþ*M>âæýÏ ÐðþOç³#Mìü ^éí³ E…^éÍ.
D íܦ†ÌZ ÔèýÈÆæÿ… ç³yæþÐèþ BM>Ææÿ…ÌZ E…r$…¨. ÔèýÈÆ>°² ò³OMìü Ìôýí³ Ðèþ…^óþr糚yæþ$ V>Í ç³NÇ¢V> Ðèþ¨Ìôý Ðèþ$$Væü$YË$ ç³…´ëÍÞ¯èþ _Ææÿ$¯éÐèþ*
A…¨çÜ$¢¯é²…. §é°ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ D ÐéÆæÿ… K çÜÇMö™èþ¢ Äæý*Í. CÌê ^óþÄæý$yæþ…™ø ´÷rtÌZç³ÍMìü Mæü$_…^èþ$Mæü$° E…r$…¨. D íܦ†ÌZ Ý뫧éÆæÿ×ý ÔéÓçÜ ¡çÜ$
Bçܯèþ… ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²…. «©Ææÿ ( Ðèþ$$^èþa-sñýO¯èþ Ðèþ$$-Væü$Y-Ë$-)
Mæü$…r* Mö¨ª òÜMæü¯èþ$Ï E…yìþ, V>Í Ðèþ§æþ$Ë$™èþ* ¯óþË »êÆæÿ$Mìü ÔèýÐéçܯèþ íܦ†Mìü Ðè_a Ñ{Ôé…† ¡çÜ$MøÐéÍ.
Eç³Äñý*V>Ë$: ¯èþyæþ$… Væüsìýtç³yæþ$™èþ$…¨. Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$Mæü ºËç³yæþ$™èþ$…¨. ´÷rtÌZ A°² ¿êV>Ë$ çÜ{MæüÐèþ$…V> çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü
ç³° ^óþÝë¢Æÿ$$. iÆæÿ~ÔèýMìü¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. {õ³Væü$Ë$ ºËç³yæþ ™éÆÿ$$. yæþÄæý*»ñsîý‹Ü Mæü*yé ™èþVæü$Y™èþ$…¨. ´÷rtMæü$ çÜ*ÆæÿÅ Ýû«§æþ,-´ëÏsŒý ¯ðþ….22,
ÆæÿMæü¢ {ç³çÜÆæÿ×ý »êV> fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. V>Å‹Ü çÜÐèþ$çÜÅ ç³Ç
çÙPÇ…^èþ ºyæþ$™èþ$…¨. £ðþOÆ>Æÿ$$yŠþ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ Mæü*yé ÆøyŠþ ¯ðþ…ºÆŠÿ 5, l½Ï íßýÌŒýÞ,
Ðèþ$…_¨. ÔèýÈÆæÿ ¿êV>˱² ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ç³° ^óþÝë¢Æÿ$$. -òßýO-§æþ-Æ>-»ê§Šþ&33
çÜ*¦Ë M>Äæý$…ü ™èþVæü$Y™èþ$…¨.

MðüÑG‹Ü çÜÓÆ>fÅËMìü‡
yéMæütÆŠÿ í³ †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>ÐŒþ ^èþ$MæüPË$& 15 Ðèþ$«§æþÅ 8 Ðèþ^óþaÐèþÆæÿMæü$
C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Äñý*Væü Ðèþ$ÎÏÔèýÓÇ
òÜÌŒý: 9391005094 Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ
IV k˛eTyês¡+ 22 &çôd+ãsY 2008

ªªHê ¬V”øØsY≤s√sTTHé
ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À es¡Tdü>± |üsê»j·÷\T m<äTs=ÿ+≥÷, ªbòÕ¢|t
μ>± eTTÁ<ä|ü&çq s√E˝À¢ bòÕ¢|t ôd+{ÏyÓT+{ŸqT
|üø£ÿqô|{Ϻ qqTï Ábı‘·‡Væ≤+∫q yê]˝À Hê>±s¡T®q eTTKT´\T. Äj·Tq≈£î
H˚HÓ|üŒ{Ïø° s¡TD|ü&çe⁄+{≤qTμμ ` s¡eT´ø£èwüí

¿ê Ææÿ-™èþ-§óþ-Ôèýç³# A™èþ$Å-¯èþ²™èþ
ç³#Ææÿ-ÝëP-Æ>ÌZÏ JMæüsìýV>
õ³Æðÿ-°²-Mæü-Væü¯èþ² "Ôo-ÆæÿÅ-^èþ-{Mæü' ç³#Ææÿ-ÝëP-
Æ>°² ¿êÆæÿ™èþ Æ>çÙ‰-糆 ^óþ™èþ$Ë lìyêdüsêE, &܈ˆ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ¬ø.j·Tdt.sêe÷sêe⁄, eTVü≤]¸ sê|òüTe, k˛eTsêE
Ò$§æþ$V> A…§æþ$-Mæü$¯èþ² ™öÍ
™ðþË$Væü$ §æþã-™èþ$-yìþV> ^èþÇ{™èþ ç³#r-
Ë-Mðü-MìüP¯èþ "Ðóþ$-fÆŠÿ §óþÐèþ-Æ>-gŒý'
Væü$Ç…_ ¯óþsìý-™èþ-Ææÿ…ÌZ G…™èþ-
j·T<Ûë$~Û>± j·TeTdü+<ä&ç>±
Ðèþ$…¨Mìü ™ðþË$çÜ$? Cç³μ-sìý-Ðèþ- MTsêC≤dæàHé,
ÆæÿMæü* Mö¨ª-Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$
™ðþÍ-íܯèþ "Ðóþ$-fÆŠÿ §óþÐèþ-Æ>-gŒý' õ³Ææÿ$
CMæüò³O Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰-Ðèþ$…™èþsê Ðèþ*Ææÿ$-
31 q m|òtmHédædæ nyêsY¶‡ »>∑|ü‹u≤ãT

{Ððþ*-Væü-¯èþ$-¯èþ²¨. M>Ææÿ×ý….. Ðèþ$$… »ñýO õ³Ë$âæýÏ ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ ç³Ë$ çÜ…çܦË$, MæüϺ$¾Ë$ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ðóþyæþ$-MæüË$ Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ$-Mæü$…r$-
¯èþ²r$Ï {ç³Mæü-sìý-çÜ$¢…yæþ-yæþ…™ø ´ër$, Ððþ$$¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ _¯èþ² _{™éË °Æ>Ã-™èþË B…§ø-âæý-¯èþ E«§æþ–-™èþ…V>
"Ðóþ$-fÆŠÿ §óþÐèþ-Æ>-gŒý' ´ë{™èþ¯èþ$ "Ðóþ$-í܈' _{™èþ… MøçÜ… yé‘-‘-Ððþ*-çßý-¯Œþ-»êº$ ´ùíÙ…^èþ-»Z-
™èþ$…yæþ-yæþ-Ðóþ$! Ðèþ$à-¯èþ-r$yæþ$ G±t-Äæý*-ÆŠÿ™ø "Ðóþ$-fÆŠÿ ^èþ…{§æþ-M>…™Œþ' _{™é°² °ÇÃ…_¯èþ
Ððþ*çßý-¯Œþ-»êº$ "Ðóþ$-fÆŠÿ §óþÐèþ-Æ>-gŒý' ´ë{™èþ¯èþ$ ´ùíÙ…^èþ-»Z-™èþ$…yæþyæþ… D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V>
Mö¯èþ-ÝëW E…yæþ-yæþ…™ø, Væü™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Ðèþ*¨-ÇV> D çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… íœÌŒýÃ-¯èþ-VæüÆŠÿ MæüËa-ÆæÿÌŒý òÜ…r-ÆŠÿ' B«§æþÓ-ÆæÿÅ…ÌZ
¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ðóþyæþ$-MæüË$, Ðèþ$ÇÄæý$$ íœÌŒýà AÐéÆŠÿzüÞ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ °ÆæÿÓ-íßý…^èþ-º-yæþ-Ðóþ-Ððþ*-¯èþ¯èþ² çÜ…§óþ-à-ËMæü$,
A¯èþ$-Ðèþ*-¯é-ËMæü$ íœÌŒýÃ-^酺Ɗÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ G‹œ-G-¯Œþ-íÜíÜ {ò³íÜ-yðþ…sŒý Mðü.Äæý$-‹Ü.-Æ>-Ðèþ*-Æ>Ðèþ# ™ðþÆæÿ-¨…^éÆæÿ$. "B-ÝëPÆŠÿ
f Væü-ç³-†-»êº$, Ò$Æ>-gê-íÜïŒþ f…rV> Ýû¿êVæüÅ Ò$yìþÄæý* ÍÑ$-sñýyŠþ ç³™é-Mæü…ò³O gŸ¯èþ²-Ë-Væüyæþz }°-Ðé-çÜ-Æ>Ðèþ#
§æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² "º…V>-Ææÿ$-»ê-º$' _{™èþ… ´ërË$ f¯èþ-ÐèþÇ Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ Ñyæþ$-§æþË M>¯èþ$-
¯é²Æÿ$$. }ÌôýQ çÜ…X™èþ §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ D _{™èþ… ´ërË$ Ðèþ$Äæý$*Ç ByìþÄñý* §éÓÆ> Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü ^óþÄæý$-
^ðþ糚-Mø-§æþVæüY ÑÔóýçÙ…. §æþÆæÿØ-Mæü-Ææÿ™èþ² yé‘-‘-§é-çÜÇ sñýOsìýÌŒý ´ë{™èþ ´ùíÙ-çÜ$¢…yæþV>, §éçÜÇ AÐé-ÆŠÿzüÞ' Ýë¦Æÿ$$° A…§æþ$-Mø-Ðé-˯óþ Ë„æüÅ…™ø Væü™óþ-yé-¨-¯èþ$…yìþ {´ëÆæÿ…À…^èþ-º-yìþ¯èþ "G-‹œ-G-¯Œþ-íÜíÜ AÐé-ÆŠÿtüÞ' D çÜ…Ðèþ- º-yæþ-¯èþ$-¯é²Æÿ$$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> _{™èþ °Æ>Ùèþ Mðü.Æ>-Ðèþ$-Mæü–çÙ~ {ç³Ý맊þ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-yé-‘-‘-§é-çÜÇ A…¨…_¯èþ Mæü£æþ,
™èþÞÆæÿ… Mæü*yé Äæý$«§é-Ñ-«¨-V>, Äæý$Ðèþ$-çÜ…§æþ-yìþV> °ÆæÿÓ-íßý…^óþ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$ ç³NÇ¢ ^óþÝë-Ðèþ$°, sìýMðürÏ AÐèþ$ÃMæü… [ïÜP¯Œþ-õ³Ï™ø Ææÿ*´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² "º…V>-Ææÿ$-»ê-º$' Mæü$r$…º Mæü£é-_-{™é-ËÌZ çÜÇ-Mö™èþ¢ JÆæÿ-Ðèþ-yìþ° çÜ–íÙt-çÜ$¢…¨. §éçÜÇ
糧æþà çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ý, çÜ$Æóÿ-‹Ù-Mæü–çÙ~ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Ýû¿êVæüÅ Ò$yìþÄæý* {ç³Æÿ$$-ÐóþsŒý ÍÑ$- {ç³{MìüÄæý$ Cç³μ-sìýMóü Ððþ$$§æþ-Ë-Æÿ$$Å…§æþ° AÐéÆŠÿzüÞ MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$çßýÇÛ Æ>çœ$Ðèþ ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÝëÆæÿ$. {ç³Ðèþ$$Q ´ë‹³
sñýyŠþ ç³™é-Mæü…ò³O Mðü.Æ>-Ðèþ$-Mæü–çÙ~ {ç³Ý맊þ D _{™é°² A™èþÅ…™èþ {糆-Úëx-™èþÃ-Mæü…V> °ÇÃ- íÜ…VæüÆŠÿ íÜÙèþ™ø ´ër$ ç³Ë$ §óþÔé-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯èþÆæÿ¢-Mîü-Ðèþ$-×ý$-Ë™ø ¯èþ–™èþÅ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ HÆ>μr$ ^óþÝë-Ðèþ$° Mæü£æþ, Mæü£æþ-¯é-˯èþ$ Ðèþ* §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ gŸ¯èþ²-Ë-Væüyæþz A«§æþ$¾-™èþ…V> ™ðþÆæÿ-Mðü-MìüP…^é-Ææÿ$. }ÌôýQ ™èþ¯èþ MðüÈÆŠÿ »ñý‹Üt Ðèþ$*ÅhMŠü
çÜ$¢…yæþyæþ… ™ðþÍ-íÜ…§óþ! M>V> D ¯ðþË 22 ¯èþ$…yìþ Æ>Ððþ*i íœÌŒýÃ-íÜ-sìýÌZ fÇVóü òÙyæþ*Å- BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. B¨-ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… G‹œ-G-¯Œþ-íÜ-íÜÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ç³{†M> çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ MæüÑ$sîý Mæü±Ó-¯èþÆŠÿ C_a…¨. f¯èþ-ÐèþÇ ¨Ó¡-Äæý*-Ææÿ®…ÌZ _{™é-°² Ñyæþ$-§æþË ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢-¯é²…'' A¯é²-Ææÿ$.
ÌŒýÌZ Ððþ*çßý-¯Œþ-»êº$ ´ëÌŸY-¯èþ-»Z-™èþ$-¯é²-Ææÿ$. yé‘-‘-Mðü.-Ððþ…Mæü-sôý-ÔèýÓ-{Æ>Ðèþ#, gêÆÿ$$…sŒý òÜ{Mæü-rÈ }°-Ðé-çÜ-Æ>-k,- Mæü-Ñ$sîý Äæý*MìütÐŒþ Ððþ$…ºÆŠÿ ÝùÐèþ$-Æ>k ´ëÌŸY-¯é²-Ææÿ$.

"Mö ™èþ¢ º…V>Ææÿ$ ÌZMæü…' õœÐŒþ$ ÔóýÓ™é ºçÜ$ {ç³Ý맊þ ïßýÆø-Æÿ$$-¯ŒþV> Ææÿ™é² òÜË$Å-Ìê-Æÿ$$yŠþÞ ç³™é-Mæü…ò³O
»êÌêh G¯Œþ.-ÝëÆÿ$$° §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþçÜ*¢ ´ù†¯èþ }°-Ðé-çÜ-Æ>Ðèþ# (Ðé-çÜ$) çÜÐèþ$-Ææÿμ-
×ýÌZ fMæüP… fÐèþ-çßý-ÆŠÿ-»êº$ °ÇÃ…^óþ _{™èþ… ç³Ngê M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-Ë™ø Csîý-ÐèþË {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O…¨. D
_{™èþ… §éÓÆ> G.B-ÆŠÿ.-Æðÿ-çßý-Ðèþ*¯Œþ ÕçÙ$Åyæþ$ }Æ>-çœ$Ðèþ çÜ…X™èþ §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV>, í³.íÜ.-}-Æ>ÐŒþ$ ÕçÙ$Åyæþ$
ÆæÿÑ ^éÄæý*-{V>-çßý-Mæü$-yìþV> ç³Ç-^èþ-Äæý$-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…yæþyæþ… ÑÔóýçÙ…. ïßýÆøV> K Äæý$$Ðèþ Mæü£é-¯é-Äæý$-Mæü$yæþ$
¯èþsìý…^èþ-»Z-™èþ$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ {ç³M>-‹Ù-Æ>gŒý, Mæü–çÙ~-¿æý-Væü-Ð鯌þ, AÎ, «§æþÆæÿÃ-Ðèþ-Ææÿç³#, Ææÿçœ$$-»êº$ C™èþÆæÿ
X‚«‘êãdüT Á|ükÕ<é
Ðèþ$$QÅ-´ë-{™èþË$ ´ùíÙ…^èþ-¯èþ$-¯é²-Ææÿ°, A°² ´ër-ËMæü$ Ýëíßý-™éÅ°² Ðóþr*Ç A…¨…^èþ-¯èþ$-¯é²-Ææÿ° GWj-
Mæü*Å-sìýÐŒþ {´÷yæþ*Å-çÜÆŠÿ íÜ.Äæý$….-Mæü–çÙ~ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.
yé‘-‘ -Æ>-f-Ôóý-QÆŠÿ ïßýÆøV> ÕÐé° ÕÐé-†ÃMæü Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O iÑ™é Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ §æþÆæÿØ-
Mæü-™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² ¿êÈ _{™èþ… "çÜ-™èþÅ-Ðóþ$Ðèþ fÄæý$-™óþ' §é§éç³# ç³NÇ¢ M>Ðèþ-
_a…¨. Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ MðüÈ-ÆŠÿÌZ MæüÍ-Mìü-™èþ$-Æ>-Æÿ$$V> °Í-_-´ù-Äôý$-Ñ-«§æþ…V> D _{™èþ… ™ðþÆæÿ-Mðü-Mæü$P-™èþ$-
Ýë Æÿ$$-Mìü-Ææÿ׊ý {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZ
òÜ•tÌñýMŠüÞ Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O
Äæý$‹Ü.Äæý$….{ç³-Ò׊ý ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØ-Mæü- ªnj·T´|üŒμ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ¯èþ²-§æþ° §æþÆæÿÃ-Mæü$-Æ>Ë$ iÑ™é Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ ^ðþº$-™èþ$-¯é²-Ææÿ$. yé‘-‘-Æ>-f-Ôóý-Q-ÆŠÿ&±™èþ*-^èþ…{§æþËò³O
AÐèþ$à Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ ¯èþ–™èþÅ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Æ>Ððþ*h íœÌŒýÃ-íÜ-sîýÌZ {ç³™óþÅ-Mæü…V> Ðóþíܯèþ òÜsŒýÌZ
´ër¯èþ$ _{¡-Mæü-Ç-çÜ$¢…yæþV> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ´ë{†-Móü-Äæý$$Ë çÜÐèþ*-ÐóþÔèý…ÌZ _{™èþ Mæü£é-¯é-Äæý$-
™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…¨-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… Mæü$yæþ$ yé‘-‘-Æ>-f-Ôóý-QÆŠÿ, §æþÆæÿÃ-Mæü$-Æ>Ë$ iÑ™é Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ, ¯èþ–™èþÅ §æþÆæÿØ-Mæü$Ë$ AÐèþ$à Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ
"A-Äæý$Å-ç³μ'. D _{™èþ… ByìþÄñý*
Ðóþyæþ$Mæü Mæü*¯é‹Ü Vðü‹Üt-çßo-‹ÜÌZ íܱ ´ëÌŸY° _{™èþ ÑÔóý-Úë-˯èþ$ ÐðþËÏ-yìþ…^éÆæÿ$. ïßýÆø Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-º-Äæý$r °Æ>Ã×ý
{ç³Ðèþ$$-Q$Ë çÜÐèþ$-„æü…ÌZ fÇ-W…¨. çÜ…çܦ-ÌñýO™óþ °Æ>Ã-×ý-ç³-Ææÿ…V> Æ>i ç³yæþ-™é-Æóÿ-Ððþ*-¯èþ¯èþ² ¿æýÄæý$…™ø Ðóþ$Ðóþ$ çÜÓ…™èþ…V> D
´ërË M>ÅòÜ-sŒý¯èþ$ {ç³Ðèþ$$Q §æþÆæÿØ- _{™é°² °ÇÃ-çÜ$¢¯é²…. "A…Mæü$-Ôèý…', "B-{Væü-çßý…', "G-Ðèþ-yðþO™óþ ¯éMóü…sìý' _{™éË MøÐèþÌZ °Í^óþ
Mæü$yæþ$ Äæý$ïÜÓ.-Mæü–-Úë~-Æðÿyìþz BÑ-çÙP-Ç…_ _{™èþ… "çÜ-™èþÅ-Ðóþ$Ðèþ fÄæý$-™óþ'. D _{™èþ… §éÓÆ> §æþÆæÿØ-Mæü$-Æ>-Í-V> iÑ-™èþMæü$ ^éÌê Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$
¯èþr$yæþ$ HÑ-Äæý$-‹ÜMæü$ A…§æþ-gôý-ÝëÆæÿ$. ÐèþçÜ$¢…¨-'' A¯é²Ææÿ$. iÑ™é Æ>f-Ôóý-QÆŠÿ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-G-Ðèþ-yðþO™óþ ¯éMóü…sìý' ™èþÆ>Ó™èþ Æ>f-
sñýOsìý-ÌŒý- ÌZVø BÑ-çÙP-Ææÿ×ý °Æ>Ã-™èþË Ôóý-QÆŠÿV>Ææÿ$ Mæü£æþ, [ïÜP¯Œþõ³Ï A…¨…_¯èþ _{™èþ-Ñ$-¨. f¯èþ-ÐèþÇ JMæüsìý Ìôý§é Æðÿ…yæþ$ ™éÈ-Q$-
Ðèþ$…yæþÍ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ ™èþÐèþ*Ã-Æðÿyìþz ¿æýÆæÿ- Á|üMDY, @$j·Tdt, md”« ø£ècÕí¬s&ç¶, ‘·e÷à¬s&ç¶, mHé.X¯+ø£sY, dæ. ø£fi≤´DY ËÌZ ByìþÄñý* Ñyæþ$-§æþË ^óþíÜ, f¯èþ-ÐèþÇ 14 ¯èþ _{™é°² {õ³„æü-Mæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$
§éÓf ^óþÝëÆæÿ$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> &܈ˆ sê»X‚KsY, ˙‘·÷#·+Á<ä Æ>Ðé-Ë-¯èþ$-Mæü$…r$-¯é²…'' A¯é²-Ææÿ$. ÕÐéh, ÝëÆÿ$$-Mìü-Ææÿ׊ý, ÝëÄæý*h íÙ…yóþ, A™èþ$ÌŒý
§æþÆæÿØ-Mæü,-°-Æ>Ùèþ {ç³Ò׊ý Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*"" "A-Äæý$Å-ç³μ' íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý$yæþ… ¯é A-§æþ–-çÙt…V> »êÑ-çÜ$¢-¯é²¯èþ$. D _{™é-°Mìü çÜ…X™èþ… Mæü*yé ¯óþ¯óþ Mæü$Ë-MæüÇ~ C™èþÆæÿ Ðèþ$$QÅ ´ë{™èþË$ ´ùíÙ-çÜ$¢¯èþ² D _{™èþ…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q Æ>f-Mîü-Äæý$-Ðóþ™èþ¢
çÜÐèþ$Mæü*-Æ>a¯èþ$. AÄæý$Åç³μ ¿æýMæü$¢Ìôý M>Mæü$…yé A…§æþÆæÿ* ^èþ*yæþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ íÜ°-Ðèþ*V> Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… fÇ-W…¨-'' A¯é²Ææÿ$. Bçßý$-™èþ$- Äæý$….çÜ-™èþÅ-¯é-Æ>-Äæý$-×ý-Æ>Ðèþ# Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ´ë{™èþ ´ùíÙ-çÜ$¢…yæþyæþ… ™ðþÍ-íÜ…§óþ!
Ë…§æþÆæÿ$ _{™èþ Ñf-Äæý*°² M>…„ìüçÜ*¢ {ç³çÜ…W…^é-Ææÿ$. Mæü£æþ,- Ðèþ*-r-Ë$,- çÜ…X™èþ…, [ïÜP¯Œþõ³Ï, °Æ>Ùèþ, §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…: Äæý$‹Ü.-Äæý$….-{ç³-Ò-׊ý.

"{Mì ü- Ñ$-¯èþ-ÌŒý',"-»Ÿ…»ê-Æÿ$$', "JMóü


JMæüP-yæþ$',"-¿ê-Ææÿ-¡-Äæý$$-yæþ$'
Ðèþ…sìý _{™éË §éÓÆ> ™ðþË$Væü$
eT˙cÕ ø=sTTsê\
{õ³„æü-Mæü$Ë Væü$…yðþÌZÏ ^ðþ§æþ-Ææÿ°
Ý릯鰲 HÆ>μ-r$ -^óþ-çÜ$-Mæü$¯èþ² s¡eT´ø£èwüí
¯óþ´ëÎ ¿êÐèþ$ Ðèþ$±Úë MøÆÿ$$-
Æ>Ìê CMæü Ðèþ$$…§æþ$ M>ÅÆæÿ-MæütÆŠÿ 
ÐóþÚëË$ ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜ$Ðèþ$$-
Q…V> E¯èþ²r$Ï ™ðþË$-Ýù¢…¨.
"1942 G ËÐŒþ ÝùtÈ' A¯óþ
jíßý…© _{™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ Ðèþ$$Væü®-Ðèþ$-¯ø-
çßýÆæÿ Ææÿ*ç³… §éÓÆ> A…§æ-DZ
çÜÐðþ*Ã-íßý-™èþ$Ͳ ^óþíܯèþ Ðèþ$±Úë, B
Ðèþ$«§æþÅ " HMŠü ^ø-sîýíÜ ËÐŒ þ-Ýùt-È' A¯óþ ÑÐé-
§é-çÜμ§æþ _{™èþ…ÌZ¯èþ* ¯èþsìý…^èþyæþ… ™ðþÍ-íÜ…§óþ.
ÐèþÄæý$-çÜ$ÌZ ™èþ¯èþ Mæü…sñý _¯èþ²-Ðé-yðþO¯èþ Äæý$$Ðèþ-Mæü$-
yìþ™ø {õ³Ðèþ*-Äæý$×ý… ÝëW…^óþ ´ë{™èþ ´ùíÙ…_¯èþ
Ðèþ$±Úë çÜÒ$ç³ ¿æýÑ-çÙÅ-™èþ$¢ÌZ "B…sîý' ´ë{™èþÌZÏ
Mæü°-í³…^èþyæþ… RêÄæý$-Ðèþ$° ™ðþË$-Ýù¢…¨. A¯èþ²r$Ï
Csîý-ÐèþË °f iÑ-™èþ…ÌZ Ðèþ$±Úë MøÆÿ$$-Æ>Ìê
"B…sîý-'V> Ðèþ*Ææÿyæþ… Äæý*§æþ–-_aMæü…. Ðèþ$±Úë
Ýù§æþ-Ææÿ$yæþ$ íܧé®Ææÿ¦ D Ðèþ$«§æþůóþ ™èþ…{yìþV> Ðèþ*Ç,
™èþ¯èþ Ýù§æþ-Ç° "B…sîý' ^óþÝë-yæþ$. Ææ ÿÐèþ$Å-Mæü–çÙ~, Mæü–çÙ~-¿æý-Væü-Ð鯌þ, òÜOÆ>-¿ê¯èþ$, çÜ…§óþ‹Ù, fÄæý$-{ç³-M>-‹Ù-
Æðÿyìþz, G….G-‹Ü.-¯é-Æ>-Äæý$×ý Ðèþ$$QÅ ™éÆ>-Væü-×ý…V> ÑÔèýÓ-{ç³-Ýë-
§Šþ¯èþ$ §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþçÜ*¢, VðüÍÑ Ðèþ$$Ææÿ-ä-Ððþ*-çßý¯Œþ çÜÐèþ$-
Ææÿμ-×ýÌZ G‹Ü.-B-ÆŠÿ.íÜ {MìüÄôý$-çÙ¯ŒþÞ ç³™é-Mæü…ò³O ¯èþ*™èþ¯èþ °Æ>Ùèþ ÆæÿÐóþ$‹Ù
^èþ…{§æþ »ñý¯èþ-Çj-»êº$ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "Ñ$-çÜtÆŠÿ WÈ-Ôèý…' ™öÍ M>í³
íܧæþ®-Ððþ$O…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… òܯéÞÆŠÿ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ fÆæÿ$-ç³#-Mæü$…r$¯èþ² D
_{™é°² f¯èþ-ÐèþÇ {糫§æþ-Ðèþ*-Ææÿ®…ÌZ Ñyæþ$-§æþË ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$
^óþçÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° °Æ>Ùèþ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ¯ésìý "Mæü-¯éÅ-Ôèý$-ËP…' _{™é-°Mìü,
C†-Ðèþ–-™é¢-°Mìü B«§æþ$-°Mæü Ææÿ*ç³…V> Ææÿ*´÷…¨…^èþ-º-yì¯èþ D _{™èþ…
A°² ÐèþÆ>YË {õ³„æü-Mæü$Ë B§æþ-Æ>-¿ê-Ðèþ*-¯éË$ §æþ…yìþV> ´÷…§æþ$-
™èþ$…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ðèþ*Mæü$…§æþ°, ç³ÆæÿÞ…sôýgŒý 糧æþ®-†ò³O íÜ°-Ðèþ*Ë$
{糧æþ-ÇÃ…^èþ-º-yæþ-¯èþ$…yæþyæþ… ™èþÐèþ$Mæü$ Ôèý$¿æý-çÜ*-^èþ-Mæü-Ðèþ$° BÄæý$¯èþ
A¯é²Ææÿ$. f¯é-¿êÌZ Ðèþ$íßý-âæýË °çÙμ†¢ Æøk-Æø-kMæü* ç³yìþ-´ù-
™èþ$…yæþyæþ… {ç³Ðèþ*-§æþ çÜ*^èþ-¯èþ-Ë-°-çÜ$¢-¯èþ²-§æþ°, C§óþ ç³Ç-íܦ† Mö¯èþ-Ýë-
W™óþ çÜÐèþ*-f…ÌZ Ðèþ$äÏ Mæü¯éÅ-Ôèý$ËP… Ððþ$$§æþ-Ë-ÐèþÓyæþ… RêÄæý$-Ðèþ$°,
D B…Ôé°² D _{™èþ…ÌZ ^èþÇa…^é-Ðèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²-Ææÿ$.