Contractul comercial de mandat I. Definiţie .

Particularităţi Mandatul comercial este contractul în temeiul căruia o persoană -mandatar ,se obligă să încheie în numele şi pe seama altei persone –mandant ,care i-a dat împuternicire ,anumite acte juridice ,care pentru mandant sunt fapte de comerţ 1.Particularităţile mandatului comercial în raport de mandatul civil sunt următoarele : - obiectul contratului de mandat comercial constă în acte de comerţ ,pentru mandant ;mandatul civil are drept obiect acte civile ; -mandatul comercial este cu titlu oneros ,afacerile comerciale sunt întotdeauna remunerate ;mandatul civil se prezumă a fi gratuit ; - caracterul oneros al mandatului comercial ,îl transformă în contract bilateral .Mandatul comercial nu poate fi revocat pe cale unilaterală ca mandatul civil ; -mandatul comercial se prezintă sub două forme:cu reprezentare(directă) şi fără reprezentare (indirectă)2 - deoarece reprezentarea nu este de esenţa mandatului comercial ,ci numai de natura lui.Mandatul civil este numai cu reprezentare .În ambele situaţii mandatarul este reprezentant ,iar mandantul este reprezentant .În cazul mandatului cu reprezentare mandatarul încheie actul cu terţul în numale şi pe contul mandantului (nomine alieno),ceea ce înseamnă că acţiune împotriva terţului pentru neexecutarea împuternicirii are doar mandantul(şi invers ),în timp ce în cazul mandatului fără reprezentare mandatarul încheie actul cu terţul în nume propriu (proprio nomine) şi pe contul mandantului ,iar acţiune împotriva terţului are şi mandantul şi mandatarul fără reprezentare .Aplicaţie a mandatului fără reprezentare în dreptul comercial este contractul de comision. -mandatul comercial ia naştere numai prin convenţia părţilor; mandatul civil are ca izvor , legea 3,împuternicirea dată de instanţă4,convenţia părţilor -întinderea împuternicirii ,în cazul mandatului comercial ,este determinată prin acordul părţilor fără rigurozitatea precizărilor pe care le impune dreptul civil .Mandatarul poate încheia astfel,acte juridice care nu sunt expres
1

Codul comercial nu defineşte contractul de mandat ci doar conţine unele elemente ce-l caracterizează în art.374,, Mandatul comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama şi socotela mandantului .Mandatul comercial nu se presupune gratuit.Definiţia o putem da apelând la art1532 din Codul civil care reglementează contractul civil de mandat ‘’Mandatul este un contract în puterea căruia o persoană se obligă ,fără plată ,de aface ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit însărcinarea “. 2 Despre reprezentare a se vedea supra ,,Auxiliarii de comerţ”. 3 Este numită şi reprezentare legală .Intervine în cazul incapabilului :minorul sub 14 ani şi cel pus sub interdicţie judecătorească ( şi alte cazuri prevăzute de lege ) 4 Este numită reprezentare judiciară .Este cazul sechestrului judiciar .În litratura juridică există şi o oinie contrară

privilegiul mandatarului asupra bunurilor cumpărate pe seama mandantului se exercită potrivit Legii nr.Este deci un contract consesual .şi care sunt considerate valabile .chiar când nu ar fi anume arătate .2). II.Creanţele prevăzute mai sus au precădere asupra oricăror alte creanşe contra mandantului şi chiar contra vânzătorului ce revendică .Mai mult mandatarul comercial se bucură de o oarecare independenţă cât priveşte conţinutul împuternicirii sale deoarece. sunt utile pentru mandant.pentru a-i fi asigurată opozabilitatea faţă de terţi (art.şi chiar pentru retribuire sa .prevede că”Mandatarul . -Codul comercial reglementează în favoarea mandatarului .cu toate că plăţile şi cheltuielile vor fi făcute înainte sau după ce lucrurile au intrat în posesia mandatarului (alin.până în momentul în care acesta din urmă achită mandatarului tot ce datorează “.ce i s-a expediat (alin.capacitatea .sau care se găsesc la dispoziţia sa . Condiţiile de fond ale contractului sunt : consimţământul .pentru tot ce i se datorează din executarea mandatului său.obiectul şi cauza .Dacă bunurile mandantului au fost vândute de către mandatar privilegiul subzistă asupra preţului (alin. aceste acte pot fi ratificate de mandant .în magazinele sale sau în depozite publice sau pentru care el poate proba prin posesia legitimă a poliţei de încărcare sau a scrisorii de cărat .şi pentru mandant .Este tacit atunci când acceptarea mandatului rezultă din executarea lui (et.deoarece actele sunt încheiate în contul său şi pentru el.Ele se încadrează în noţiunea de mandat aparent şi ulterior încheierii lor. 36 Titlu VI al Legii nr.de la .com.dacă . ) Capacitatea . 375 C.art.Numai în cazul mandatului fără reprezentare .art.Contractul se încheie valabil prin simplu acord de voinţă al mandatarului şi mandantului.mandatarul trebuie .Mandantul trebuie să aibă capacitate comercială .com.nu ise cere să aibă calitatea de comerciant . Consimţământul . Mandatul poate fi expres au tacit .Astfel .99/1999).387 C.Condiţii de fond şi de formă. Încheierea contractului de mandat .modificată şi republicată .2 ) “În situaţia în care mandantul a fost supus procedurii reorganizării judiciare şia falimentului .în pricipiu.o garanţie.1533 alin2 Cciv.Mandatarul încheind actele juridice cu terţul nomine alieno .are un privilegiu special.Privilegiul trebuie înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare .64/1995. prevede : mandatul pentru o anume afacere cuprinde şi împuternicire pentru toate actele necesare executării lui .1 ).prevăzute în imputernicire.Acest privilegiu se exercită asupra lucrurilor mandantului pe care mandatarul le deţine pentru executarea mandatului .Mandantul are posibilitatea să confirme oricând actele săvârşite de mandatar cu depăşirea împuternicirii date .” un privilegiu asupra lucrurilor ce le deţine .

Efectele contractului de mandat ..despre mersul operaţiunilor pe care le întreprinde . : „tratarea de afceri comerciale „ . III.i nici codul civil nu prevăd reguli derogatorii în această privinţă .1533 nu prevede o anumită formă ” mandatul poate fi expres au tacit “ de la care nici codul comercial . 382 alin.În acest caz ne raliem opiniei potrivit căreia „mandatarul nu-şi poate substitui în executarea contractului o altă persoană decât cu autorizarea expresă a mandantului .de conservare( art.civil. Cauza .com. 384 C. .toate. Obiectul contractului .În principiu .şi-a ales în acest scop o persoană necorespunzătoare sau insolvabilă .Obiectul contractului de mandat este prevăzut în art. 6 În literatura juridică s-a precizat că aceste modalităţi care pot varia în funcţie de voinţa părţilor şi de natura operaţiunilor întreprinse .Cauza contractului trebuie să fie reală .fiind autorizat să o facă .potrivit art.Deşi Codul civil în art. Mandatarul este obligat să informeze mandantul .Părţile pot să prevadă însă în contract posibilitatea ca mandatarul să îşi poată substitui o terţă persoană .2.mandatarul execută mandatul personal .să aibă calitatea de comerciant . 5 În funcţie de întinderea puterilor conferite procura ca şi mandatul poate fi generală sau specială. 1.374 C.fie. Forma contractului .să nu contravină regulilor de convieţuire socială .fie.. Obligaţiile mandatarului.deoarece încheie contractul cu terţul în nume propriu .licită morală.com ) .şi pentru actele de dispoziţie “ când e vorba de înstrăinare . Obligaţiile mandantului.1536 ali.deci fapte de comerţ .caz în care mandatarul va răspunde faşă de mandant numai în caz de lipsă de diligenţă în alegerea substitutului .când mandatarul este împuternicit să încheie toate actele juridice . 2.în privinţa cauzei .când mandatarul este împuternicit să încheie un anumit act juridic .Această obligaţie se poate îndeplini atât pe parcursul executării mandatului .Deci cauza trebuie să îndeplinească condiţiile generale tuturor actelor juridice .caz în care “ mandatarul este dator a încunoştiinţa fără întârziere “ .1 C. Mandatarul va răspunde şi pentru faptele celui care i s-a substituit .care va executa .informări 6.prin dări de seamă periodice . cât şi în momentul în care mandatul a fost executat .Mandatarul este obligat să execute mandatul.în practică mandatul se exteriorizează printr-unînscris numit „procură”5.). în conformitate cu instrucţiunile mandantului.”Mandatul concceput în termeni generali cuprinde numai actele de administraţie” .Este specială.dacă nu a avut dreptul să facă această substituire sau dacă .o parte dintre actele cu care afost însărcinat.la cererea acestuia .cu excepţia acelora pentru care legea impune existenţa mandatului special .Este generală .ipotecare sau de îndeplinirea unor acte ce trec peste administraţia ordinară “ .În aceasstă categorie intră : acte de administrare . Mandatarul este obligat să arate terţilor împuternicirea sa ( art.sau în instrucţiunile pe care i le-a dat acestuia .

.de către instanţa de judecată . -moartea mandatarului .deoarece este un contract încheiat intuitu presonae .se stabileşte prin convenţie .mandatarul trebuie să-l desdăuneze pe mandatar : -de anticipaţiile şi spezele făcute pentru îndeplinirea mandatului(art.Suma ce se datorează mandatarului .constă în. Mandantul este obligat atât să restituie mandatarului cheltuielile făcute cu executarea mandatului .1547).sau în lipsă .s-a precizat în literatura juridică .1547). Mandantul este obligat a plăti remuneraţia cuvenită mandatarului.cât şi să-l despăgubească pentru pierderile suferite cu acest prilej .386 C.Încetarea contractului de mandat Contractul de mandat încetează prin : -expirarea termenului fixat pentru executarea sa (dacă părţile au fixat un astfel de termen ) .Potrivit art. şi anume .datorită caracterului oneros al contractului .potrivit art.mandantul este obligat să pună la dispoziţia mandatarului „ mijloacele necesare pentru ndeplinirea mandatului „ .cât şi informaţii . Această îndatorire . 4.se aplică dispoziţiile codului civil.1. .Se poate observa că ..de natură a contribui la îndeplinirea în cele mai bune condiţii a împuternicirii primite . -de pierderile suferite cu ocazia îndeplinirii însărcinării primite (art.documentaţie necesară . -revocarea mandatarului de către mandant .desene sau material publicitar .com. a procura mandatarului atât mijloace băneşti .în lipsă de stipulaţie derogatorie în dreptul comercial .şi-n acest caz .pentru executarea mandatului .385 C. -executarea completă a împuternicirii primite .com. -renunţarea mandatarului .după împrejurări .