Administracija Joomla CMS portala

-Na primeru realizacije sportskog portala MojSport.net-

Beograd, 2007.

Administracija Joomla CMS portala

Autor : www.milosblog.com

___________________________________________________________________

Uvod
Portali predstavljaju model elektronskog poslovanja. Vertikalni portali nude veliki broj informacija koje pripadaju jednoj oblasti [1.] Ekspanzija portala je u poslednje vreme sve veća, u mnogome zahvlaljujući gotovim CMS (Content Management System – Sistemi za upravljanje sadržajem) rešenjima. Mambo, a kasnije i Joomla CMS sistemi bivaju sve popularniji u mnogome i zbog dobre propratne podrške na internetu. Tema ovog rada je instalacija i administracija Joomla CMS portala sa direktnim praktičnim primerom izrade vertikalnog sportskog portala MojSport.net. U drugom poglavlju je predstavljena instalacija Joomla CMS portala, online. Treće poglavlje je najobuhvatnije i u njemu se govori o administraciji Joomla Portala. Počev od osnovnih podešavanja, izgleda templatea, upravljanja sadržajem i statičnim stranicama, modulima I komponentama, sve do upravljanja korisničkim nalozima. Cilj ovog rada je da se prikaže izrada i administracija portala od nule do konačne verzije.

2

Administracija Joomla CMS portala

Autor : www.milosblog.com

___________________________________________________________________

Instalacija Joomla CMS Portala
Šta je CMS?
CMS je skraćenica za više pojmova. Kada se govori o internetu CMS predstavlja englesku skraćenicu Content Management Sistem, što znači Sistem za Upravljanje Sadržajem. CMS se praktično sastoji iz 2 dela (slika 1.) , “front” dela koji je dostupan posetiocima i administrativnog panela (restriktivan pristup) putem koga se online upravlja sadržajem.

Slika 1. Sistem za upravljanje sadržajem 1

Osnovno o Joomli
Joomla predstavlja Open Source softver , što pre svega znači da ima jaku online podršku u vidu foruma i dodataka. Dalje znači da nije komercijalan softver tako da se bez novčane nadoknade može koristiti. Postoje 2 verzije Joomla CMS i mogu se naći na oficijalnom sajtu www.joomla.org. Prva verzija je 1.0.x sa poslednjom realizacijom 1.0.13 stable, druga je 1.5 beta verzija koja predstavlja kona;no razgraničenje od Mambo CMS , od koga je inače Joomla nastala. Joomla je pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql. Instalacija Joomla CMS se može izvršiti na 2 načina. Prvi način : sa sajta se može svući jedna od verzija, zatim uploadovati na server (predpostavka je da posedujte hoting I domen), kreira se jedna MySQL baza i nakon toga se pokreće instalacioni fajl. Drugi način, koji će biti prezentovan u ovom radu, je putem Cpanela. Ovaj rad je realizovan na web serveru, na domenu mojsport.net . Ukoliko se vrši instalacija na lokalu, umesto www koristi se putanja localhost/folderinstalacije/ - Instalacija na lokalu je zasebno data u drugom materijalu.

cPanel
cPanel predstavlja korisnički panel preko koga se može upravljati web hosting nalogom uz pomoć odličnog grafičkog okruženja [2.]. To znači da se vrlo jednostavno mogu vršiti promene na web serveru bez učenja komandi okruženja. Uz pomoć cPanela (slika 2.) se može upravljati Mail serverom, FTP nalozima, poddomenima, može se pratiti statistika, otvarati baze podataka i vršiti mnoga druga podešavanja. cPanelu se pristupa putem browsera unošenjem adrese sajta i porta na kome se cPanel nalazi. Primer: www.mojdomen.com:2082 . Nakon toga potrebno je uneti 3

Takođe je moguće vršiti i update postojećih skripti. blogova itd. cPanel sadrži opciju “Fantastico” u okviru koje se nalazi veliki broj php programa iz više kategorija.). cilj je kreirati sportski portal MojSport. i odabira opcije Fantastico. Nakon ulaska u Cpanel putem adrese www. Na ovom primeru instalacija će biti izvršena na ovaj način. cPanel se uglavnom dobija kao opcija uz hosting paket. Joomla u cPanelu 1 cPanel se “trudi” da skripte programa održava svežim. Podsećanja radi. Slika 3. počev of foruma.com ___________________________________________________________________ korisničko ime i lozinku naloga čime pristupate cPanelu. Nakon prikaza poslednje verzije odabira se opcija New Instalation.net:2082 . foto galerija. Interfejs cPanela 1 Instalacija Joomla CMS putem cPanela Jedna od važnih osobina cPanela je i posedovanje velikog broja php skripti. Instalacija programa se vrši vrlo jednostavno. Među njima je i Joomla (slika 3.mojsport. otvara se mogućnost instalacije velikog broja programa. u ovom primeru će to biti 4 . CMS portala. tao da se pri instalaciji uvek mogu instalirati poslednje verzije datih programa.net uz pomoć Joomla CMS.milosblog. Slika 2. gotovih programa. U ovom primeru.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. i mogućnost njihove automatske instalacije. odabiramo Joomla CMS za instalaciju.

com ___________________________________________________________________ verzija 1. U ovom primeru nećemo koristiti podomen). Instalacija nije izvršena u root folder zbog bolje organizacije I preglednosti na serveru.0. kreiraćemo redirekciju koja će svaki pristup stranici www.net/portal/administrator uz korisničko ime i lozinku definisane tokom instalacije Joomle. pristupa se instalaciji. Unose se i podaci o administrativnom nalogu.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. portal je instaliran u predhodno navedenom direktorijumu.mojsport.mojsport. Putem ovih podataka kasnije će se pristupiti administrativnom delu Joomla portala (back deo).mojsport.net/portal za ovaj primer). Izgled stranice za pristup admin delu i default izgled početne stranice administrativnog panela dati su na slikama 5. U ovom primeru to je www. Slika 4.net usmeravati na www.net/portal (opcija Redirects u cPanelu). “front” (javnom) delu se može pristupiti na adresi www. odnosno poslednja verzija u datom trenutku. Izgled javnog dela dat je na slici 4.12.mojsport. Nakon odabira korisničkog imena i lozinke. Joomla Portal Front javni deo 5 . Potrebno je izvršit nekoliko unosa: odabir poddomena na kome se instalira Joomla (npr.mojsport. dok cPanel sam kreira bazu i vrši povezivanje. ili folder u kome će biti instalirana (npr. Nako unetih podataka. Već je pomenuto da je pri instalaciji Joomla CMS portala bitno i kreirati bazu. i 6.mojsport. Prednost instalacije kroz cPanel se ogleda upravo u tome što se instalacija vrši na praktično 2 klika. i ovo predstavlja default izgled koji tek treba administrirati.net/portal dok se administrativnom panelu može pristupiti putem adrese www.net ne postoji stranica za pristup. Ukoliko na direktnom pristupu domenu www.net/portal .milosblog. Nakon ovih koraka. kao i puni naziv portala koji se instalira. www.mojsport.net. Posle instalacije Joomla CMS portala.mojsport. ako se pre toga defiše pododmen portal. unose se i podaci o emailu i imenu administratora.

Joomla Portal Admin panel Ovime je instalacija Joomla CMS portala završena.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Joomla Portal Administrator log Slika 6. modula… 6 .com ___________________________________________________________________ Slika 5.milosblog. sekcija. komponenti. menija. jezika. sadržaja. Nakon instalacije predstoji administracija portala koja podrazumeva uređenje izgleda (templejta) .

meni. Statičan sadržaj se uglavnom koristi kod izrade stranica koje nemaju svrhu da se često i dinamično ažuriraju. Praktično vrše ulogu podsistema u samom portal sistemu. Meni – Meni praktično predstavlja modul u Joomla CMS sistemu ali zaslužuje i da se zasebno navede jer predstavlja osnovno sredstvo navigacije na portalu. meni. Zabava. Imaju svoj poseban panel za administraciju u okviru Joomle. rukomet. Komponente – Komponente predstavljaju elemente koji su malo složeniji od modula. U okviru portala može biti definisano više menija. U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše. Da bi se ceo proces administracije bolje razumeo najpre ćemo objasniti elemente sistema. Kultura. Dok se bez nekih drugih modula može. Globalne konfiguracije – Mogu se definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. potrebno je znati osnovne elemente koji čine sistem. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. Dinamičan je iz razloga što se može deliti u kategorije i sekcije.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Sadržaj – Može biti statičan i dinamičan. Pozicioneri modula se definišu u okviru template-a. On nema direktne veze sa samim sistemom portala. Pošto su ove dve reči na neki način i sinonimi. 7 . Elementi Joomla CMS Osnovni elementi Joomla CMS su : Globalne konfiguracije. odnosno sistem može odlično da funkcioniše i nez njega. sadržaj. templejt (template). podaci o serveru. Pre nego što se krene u administraciju Joomla CMS sistema . košarka. i mnoge ostale opcije. a recimo u okviru sekcije Sport možemo imati kategorije : Fudbal. moduli i komponente. Po hijerarhiji. O tome opširnije u delu administracije menija. Svaka komponenta može imati i svoj modul sa kojim je povezana.i predstavlja jedan dodatni plugin na ceo sistem. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna. Definiše se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. Tako na postalu možemo imati sekcije : Sport. gde zajedno praktično čine podsistem i njegov plugin.com ___________________________________________________________________ Administracija Joomla CMS Portala Administracija portala predstavlja uređenje dizajna. Dinamičan sadržaj se uglavnom koristi za objavu vesti. Primer statičnog sadržaja je stranica “O preduzeću” u okviru sajta neke firme.milosblog. Moduli se mogu postavljati u bilo kom delu stranice. Moduli – Modul predstavlja nezavisni element koji se postavlja na portal. sekcija je iznad kategorije. Templejt – Templejt predstavlja dizajn šablon i raspored elemenata na ekranu. moduli i ostali sadržaj. Tipičan primer je modul za pretragu sadržaja. da bi smo kasnije na konkretnom primeru mogli da vršimo administraciju istih. Najbitnija razlika između statičkih i dinamičkih stranica je u tome što se kod dinamičkih sadržaj može ubacivati i sa javne strane portala. Elementi koji se mogu raspoređivati na stranici su: logo. vesti i održavanje portala u skladu sa ciljevima postojanja i svrhe korišćenja. bitno je jasno definisati oba pojma. sadržaja. meni je neizostavni deo Joomla CMS.

2 – Globalne konfiguracije 8 .1 .php. Izgled panela sa globalnim konfiguracijama dat je na slici 6.Meni u admin panelu Sve što se podešava u delu globalnih konfiguracija čuva se na serveru u fajlu configuration.milosblog. Do njih se dolazi putem menija (dat na slici 6. medija menadžer i upravljanje uklonjenim sadržajem. a jedan od njih je putem FTP-a. poželjno je fajl konfiguracioni fajl vratiti na chmod 644 koji predstavlja visok stepen sigurnosti. Nakon toga omogućeno je menjanje globalnih opcija.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.1) i opcije Site > Global Configuration Slika 6. Nakon ulaska u folder na serveru gde je instalirana Joomla i gde se nalazi dati fajl. Globalne konfiguracije Nakon instalacije portala najpre se podešavaju globalne konfiguracije koje se nalaze u administrativnom delu portala. Postoji više načina. To se vrši u ftp klijentu (npr Total Commander) komandom chmod 777 configuration. Vrlo bitni elementi su : Sistem za upravljanjem korisnicima (članstvom). To znači da se fajl ne može menjati i potrebno je omogućiti izmenu fajla. Radi sigurnosti.com ___________________________________________________________________ Postoje još neki bitni elementi Joomla CMS portala ali se na neki način mogu svrstati u osnovne elemente (i ako u sistemu funkcionišu van njih – po rasporedu u administrativnom meniju gledano). Pri prvom ulasku u globalne konfiguracije može se uočiti da pri vrhu stoji naznaka Unwriteable.php . u deo sa promenama globalnih konfiguracija. opcije jezika. potrebno je fajlu izvršiti chmod odnosno izmeniti mu pristup. Vratimo se na Joomla admin panel. Sada je omogućena promena. Izmena (podešavanje chmod-a) se vrši na serveru. koji za svaku od opcija pruža detaljne informacije i upustva.2 Slika 6. nakon podešavanja globalnih opcija. Element koji itekako može biti od koristi je Help.

jedinstveni email pri registraciji korisnika. Joomla sistem će i dalje voditi evidenciju da je član na stranici i neće dozvoliti drugom članu da pristupi stranici.3) . potrebno je na kraju odabrati jednu od opcija gornjeg desnog menija. poruka kada je sajt offline. Opcija Cancel se vraća na predhodni panel u hijerarhiji bez čuvanja stranice. već se to podešava pri konfiguraciji samog modula. Što se srpskoj jezika tiče. Ocija Apply vrši čuvanje podataka i ostaje na istoj stranici. To važi za apsolutno sva podešavanja koja se mogu vršiti u Joomla CMS.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Bitno je napomenuti da pored svake opcije. Dok korisnik edituje stranicu.] Prevod postoji na ćirilici i latinici. prikaz email i pdf ikona itd). Nakon instalacije Joomla CMS sistem ima definisan samo engleski jezik za administrativni i za javni deo. već izvrši operaciju Back u svom pretraživaču. Ta opcija sve stranice vraća u stanje dozvoljenih za pristup. Ostale opcije i osnovna podešavanja vezana za njih. Preporučljivo je da se tu unesu sve ključne reči prema kojima bi portal mogao da bude pronađen na pretraživaču. U meniju admin panela se bira opcija Installers i konkretno za instalaciju jezika opcija Languages. Na javnom delu portala je jezik promenjen. O tome opširnije u delu o modulima. I ako na izgled jednostavno. drugi korisnik ne može pristupiti. modula. Nakon toga je ponudjena opcija ubacivanja fajla iz računara (slika 6. možete ga instalirati na Joomla sistem. statičnog sadržaja ili vesti. i odabirom opcije publish u gornjem desnom meniju. Pri svakoj izmeni konfiguracija. jezika i komponenti vrši se na sličan način. i nikako ne koristiti opciju Back internet pretraživača. Opcija metadata sadrži osnovne meta podatke o sajtu kao što je naziv sajta i ključne reči. čemu služi i kako je kongifurisati. Ukoliko dođe do takve situacije koristi se opcije System > Global checkin koja se nalazi u admin meniju.milosblog. Joomla vodi evidenciju o pristupu preko opcije Checkin. međutim editovanju jedne stranice u jednom trenutku može pristupiti samo jedan korisnik. Navedeni problem nastaje kod editovanja statičnog sadržaja I vesti. Opcija Save vrši čuvanje podataka i vraća sa na predhodni panel u hijerarhiji. prikaz datuma. pri čemu se bira malopređašnji fajl jezik dodatka. koju je moguće menjati. server parametri i keš su automatski podešeni pri instalaciji. omogućiti ocenjivanje svake vesti. Joomla sistemu može da pristupi više korisnika (koje administrator postavi – o tome više u delu o članovima). kao što su konekcija ka bazi. Konkretan primer će biti naveden u delu o kome se više govori o tome. Opcija Locale u meniju globalnih konfiguracija definiše podešavanja vezana za jezik i vremensku zonu.com ___________________________________________________________________ U prvom jezičku menija nalazi se opcija Site. putanja ka favorit ikoni. ipak je potrebno napomenuti da je obavezno odabrati neku od ovih opcija nakon editovanja strane ili ili vesti. dozvola za registraciju članova na portal. Ostaje još da se odabere jezik. Potrebno je napomenuti da se ubacivanjem jezika ne menjaju nazivi modula. oficijalni prevod se može naći na jednoj od adresa [5. klikom pored željenog jezika. 9 . registracija sa email potvrdom ili bez email potvrdne. Ako korisnik edituje stranu i ne izvrši ni jednu od malopre navedenih opcija. Zatim sledi opcija Content u koje se vrše podešavanja vezane za sadržaj (da li prikazivati autorovo ime nakon kreiranja statične strane. Postoji mogućnost dodavanja jezika. stoji help ikonica koja daje precizne informacije o opciji. Na internetu se vrlo jednostavno mogu naći jezik dodaci. Nakon što prevod skinete u vaš računar. U okviru nje se vrši podešavanje parametara vezanih za naziv sajta. Razlog je vrlo logičan. Instalacija templejta.

To bi značilo da se templejt ubacuje bez ikakvih izmena.milosblog.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Druga varijanta je da na internetu odaberete jedan od mnoštva ponuđenih templejta i da ga upotrebite na samom portalu. Na većini lokacija na internetu gde postoje templejti moguće je online videti (primeri templejta – slika 7. dok admin templejt opicuje dizajn back admin dela.Primer templejta 2 Odmah nakon odabira templejt se može instalirati u Joomla sistemu. i 8. Sajt templejt je daleko bitniji i njemu ćemo posvetiti posebnu pažnju. Templejt U izradi portala odabir i podešavanje templejta predstavljaju osnovni dizajn rad.net. Sajt templejt opisuje dizajn portala vidljivog korisnicima. i odabrati jedan templejt koji bi najviše odgovarao našem primeru izrade sportskog Portala MojSport. Skinuti templejt je u suštini zipovani fajl koji sadrži više elemenata. Postoji više adresa na interentu gde se mogu naći sajt templejti [3. Slika 7.net uzećemo templejt sa slike 8. Potrebno je ipak izvršiti određene promene na temlejtu. . To se pre svega odnosi na logo. Templejt možete sami izraditi. Od rezultata tog rada zavisi kako će vizuelno izgledati vaš sajt. i da tako izmenjeni templejt instalirate u Joomla portal.] .Instalacija jezika Nakon podešavanja globalnih konfiguracija pristupa se administraciji ostalog dela Joomla sistema. Za potrebe izrade portala MojSport. izvršiti preradu u skladu sa onim što želite da postignete.3 . Uzećemo jednu od njih.Primer templejta 1 Slika 8. . Sadržaj foldera dat je na slici 9. tako imamo sajt templejte i admin templejte. Kao što imamo front i admin deo portala. Najpraktičnija varijanta je odabrati jedan od ponuđenih templejta na mreži.) kako templejt izgleda (demo) i naravno templejt možete svući na vaš računar. Pri izmeni templejta potrebno je da fajl odpakujete. 10 .com ___________________________________________________________________ Slika 6.

php se menja uz pomoć nekog web dizajn editora (Dreamweaver). Da bi ste mogli da radite sa css stilovima potrebno je da imate osnovno predznanje o css-u [4. Praktično znači da css fajl opisuje stilove i šalje reference ka slikama dok se same slike nalaze u folderu images. Svi pozicioneri moraju biti definisani i u samom Joomla sistemu (u admin panelu. i postavljen je u određenom delu stranice.com ___________________________________________________________________ Slika 9. Fajl index. 11 . meni. user10. modul za rotaciju slika itd) usmeravamo na pozicionere. Definisan je i pozicioner mainBody u kome se prikazuje glavni sadržaj (glavne vesti na naslovnoj strani ili odabrana statična strana). oni su uglavnom definisani kombinacijom html i php koda. širina stranice. Jedan pozicioner može “držati” više modula (više o tome u delu o modulima). Kasnije u sistemu budemo module koje koristimo (login forma. opcija site > Template Manager > Module Position) i po defoltu postoje sledeći nazivi pozicionera : left. – Sadržaj templejt foldera U css folderu je sadržan templejt css fajl. položaj logoa. Primer: <td align="left" valign="top"><?php if (mosCountModules('bottom')>0) mosLoadModules('bottom'. izvor slike itd. U folderu Images se nalaze sve slike koje se koriste na samom templejtu.milosblog.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Najbitnije je definisati raspored „držača“ modula.) potrebno je osnovno poznavanje html-a.php fajl i predstavlja okviran izgled stranice. .'true'). Izuzetno bitan element templejta je index. Za izmenu templejta (slika 10. To znači da su svi ovi pozicioneri modula registrovani na Joomla sistemu i mogu se definisati u okviru samog templejta. što znači da će na mesto pozicionera biti smešten odabrani modul.Templejt stranica u Dreamweaveru Ovaj pozicioner modula ima naziv bottom . bottom. Sa njime je povezan css fajl tako da zajedno definišu dizajn stranice. ?></td> Slika 10. Izmenom ovog fajla možete podešavati stilove slova. baner itd. user1. odnosno slike koje su uključene u dizajn. user2 ….]. right. top. veličinu slova i ivica. U tom fajlu se definiše raspored „držača“ modula . Konkretno ovaj templejt sadrži i flesh fajl i njegov izvor se nalazi u folderu templejta.

Ukoliko bi se načinila greška u hijerahiji (folder više. Sada je potrebno izvršiti izbor defolt templejta koji će biti prikazan. u ovom slučaju je to php dodatak za meni (trenutno manje bitno u ovom radu). moduli. Fajl nav_menu. međutim portal i dalje na naslovnoj strani prikazuje defolt izgled. Fajl templateDetails.php i izmenom slika u folderu images. izvršene su sitne izmene u css fajlu. Bitno je napomenuti da nakon izmena templejt potrebno zipovati. >Globe. Generalno. Nakon uređenja templejt je potrebno instalirati na Joomla CMS. izvršene su određene izmene na datom templejtu. autor. Prikazuje se spisak templejta (ovo je u suštini deo panela u kome se uređuju templejti. U folderu templejta se nalazi još 3 fajla. Na konkretnom primeru izrade portala MojSport.xml sadrži osnovne informacije o templejtu (naziv.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. npr ulaskom u zip fajl prikazuje se folder.net . Pozicija modula je za sada ostala ista.jpg. Posebno obratiti pažnju da hijerarhija fajlova bude ista kao i kada je templejt odpakovan. promenićemo naziv slike. U meniju admin panela se bira opcija Installers i konkretno za instalaciju templejta opcija Template – Site. nazive slika i stranica). pozicionera i putanja ka slikama na stranici index.png je prikaz izgleda templejta kada se postavi na sistem. email. Već je pomenuto da se templejti. templejt se uređuje izmenom css fajla. Ukoliko želimo da postavimo neku drugu sliku na to mesto. znači da se ulaskom u zip fajl direktno ulazi u koren templejta (prikazan na slici 9).com ___________________________________________________________________ U templejtu se definišu i određene slike koje čine dizajn.) Slika 11. jezici i komponente instaliraju na sličan način.Instalacija templejta Nakon toga templejt je instaliran na Joomla portal. Nakon ulaska u opciju instalacije potrebno je samo odabrati templejt fajl iz računara (slika 11. Dodata je head slika sa logom. Postoji i mogućnost instalacije templejta admin. U kodu je data i veličina slike koja se takođe može menjati ( u ovom primeru širina je 90 pixela a visina 109 pixela). U ovom primeru kod koji prikazuje sliku u gornjem levom uglu izgleda ovako: <img src="<?php echo "$GLOBALS[mosConfig_live_site]/templates/$GLOBALS[cur_template]/images/". Nakon sređivanja templejta vraćamo se u admin panel Joomla CMS. Fajl template_tumbnail.milosblog. . do njega se dolazi opcijom Site > Template Manager > Site Template ) i bira se instalirani templejt klikom na polje pored i odabirom opcije default u gornjem 12 . pa tek ulaskom u folder koren templejta) templejt ne bi mogao biti pročitan od strane Joomla sistema.php nije obavezan fajl u templejtu.jpg" width="90" height="109" /> ? U ovom kodu je definisan izvor slike i ona se nalazi u folderu images sa nazivom Globe.

U adim delu Site > Template Manager > Site Template je moguće vršiti i online promene na samom templejtu. izvršite izmene i takav ponovo ikopirate u editor na portalu.Izgled novog templejta 13 . bilo da je odabran html deo temlejta ili css deo. i moguće je na samom portalu vršiti izmene. Slika 12.milosblog.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.com ___________________________________________________________________ desnom meniju. . Klikom na određeni tempeljt i odabirom opcija Edit HTML ili Edit CSS otvara se kod. Uvek postoji i opcija da se templejt obriše sa portala i ponovo instalira (u slučaju da se vrše neke veće promene).). Jedan od načina izmene html-a je da prikazani kod iskopirate u neki html editor. Ovim je templejt odabran i prikazan je na javnoj (front) strani portala (slika 12.

Ona predstavlja automatski generisanu primer stranicu koju Joomla CMS generiše pri instalaciji. Pri prvom pristupu ovom panelu uočićete već jednu statičnu stranicu koja postoji. To su pre svega unos slike. smajlija.milosblog. Pored standardnih opcija za zadebljanje slova. u okviru opcije Content > Static Content Manager . Unos teksta se vrši uz pomoć finog tekst editora sa velikim brojem opcija za formatiranje. U polju title unosi se naziv stranice. Osim direktnog unosa . Slika 13. . Ta strana nema potrebu za čestim ažuriranjem i ne spada u nijednu od kategorija vesti.Editor statičnih strana 14 . Ubacivanje nove statične strane vrši se odabirom opcije new u gornjem desnom meniju. tekst se može kopirati i iz drugih izvora. Tu stranicu možete obrisati klikom na dugme pored naslova stranice i odabirom opcije trash u gornjem desnom meniju.com ___________________________________________________________________ Statičan sadržaj Statičan sadržaj predstvalja one stranice portala koji su van okvira vesti. o tome detaljnije u drugom delu rada. Administracija statičnih strana se vrši u administrativnom delu portala. međutim nije preporučljivo kopiranje iz Worda jer sa sobom povlači i stil. fleš sadržaja. ispod toga i mogući aliasi. Ovime stranica završava u delu sa ukolnjenim sadržajem (Site>Trash Manager) . Klasičan primer statične je strana “O nama” u okviru prezentacije neke firme. Sistem kreiranja strane je logičan i vrlo jednostavan (slika 13.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Nakon toga otvara se stranica za editovanje. html formatiranje i još puno opcija. tabela. tako da css (koji inače automatski generiše izgled teksta) ne može da vrši formatiranje. poravnjanja i slično postoje i mogućnosti koje inače podržava svaki editor web sajtova. linija.) .

com/joomlafodler'. okvir i slično. Panel za uređenje medija fajlova je analogija klasičnom ftp pristupu serveru.Media manager 15 . nivo pristupa (samo registrovani korisnici. Slike su poređane po folderima i moguće je odabrati neku od slika. napravićemo kratak osvrt na postavljanje slika na server. Kategorija publishing se odnosi na sve opcije vezane za objavljivanje sadržaja. datum do kada tekst treba biti objavnjen. ime autora. svi posetioci ili administratori). počev od toga da li je stranica treba odmah biti objavljena. Kategorija images daje opciju ubacivanja slika koje se nalaze na serveru. prameters i meta info.com ___________________________________________________________________ Postoji i mali bag u sistemu.) i moguće ih je lako organizovati. U fajlu se nazali kod : $mosConfig_live_site = 'http://adresasajta.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. ubacivati nove fajlove i slično. Kao što je već pomenuto. tabele itd – koji se inače otvaraju u popup prozoru) ne mogu prikazati potrebno je na serveru naći konfiguracioni fajl configuration. Prikazana je struktura fajlova i foldera (slika 14. Sa leve strane se nalaze dodatne opcije razvrstane u kategorije : publishing. Ukoliko se desi da se niti jedna od opcija (formatiranje slike.php koji se nalazi u okviru root foldera gde je instaliran Joomla CMS.adresasajta. datum od kada tekst može biti objavljen. organizacija slika i svih ostalih medija se vrši preko opcije Site > Media Manager . Za odabranu sliku moguće je podesiti parametre kao što su poravnanje. i taj kod treba prepraviti na: $mosConfig_live_site = 'http://www. Nakon toga sve opcije će raditi ispravno.milosblog. Slika 14. U Folderu stories se mogu smeštati slike koje će biti vidljive kasnije iz editora teksta. images.com/joomlafodler '. Kada smo kod slika. zatim je i prevući u sadržaj. . Vratimo se sada na sam editor statičnog sadržaja.

Osobina vesti je da može biti prikazana samo na stranici svoje kategorije. opis i ključne reči. Poslednja opcija . formatu za štampu ili prosleđivanje sadržaja na mail) ikone. Ova opcija upravo vodi računa o tome šta se trenutno nalazi na naslovnoj strani. Da bi smo dinamički sadržaj definisali od početka obrisaćemo sve od sadržaja što je generisano pri instalaciji. Dinamičan sadržaj Dinamičan sadržaj se primarno koristi za objavu vesti i stranica koje zahtevaju dinamiku.milosblog. tako da se stranica može svrstavati po kategorijama. da li je objavljena.). a kategorija vesti. premeštaj redosleda prema rangu.vesti (slika 15. na taj način se omogućuje korisnicima da ubacuju vesti na portal. Najpre ćemo preko opcije All ontent Items izlistati sve dinamičke strane . Da bi mogli da definišemo sve od početka potrebno je da obrišemo sve vesti. a na primer u okviru sekcije Sport kategorije : Fudbal. pdf. Hijerarhijski gledano. Kategorija spada u sekciju. nivo pristupa (javni. Stoga se na primer mogu definisati sekcije : Sport. arhivirati.com ___________________________________________________________________ Vratimo se na editor teksta statičnog sadržaja. premeštaj redosleda za po jedno mesto. kategorije i vesti. samo za registrovane korisnike. odnosno da se u meniju nalazi link ka datoj statičnoj stranici. Poslednja opcija je Link to Meni koja omogućava da se statična stranica odmah prikaže u meniju. specijal – više u delu o članovima). Praktično. Jedna od najvažnijih osobina je u tome što se kreiranje dinamičke strane može vršiti sa obe strane. rukomet.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Zabava. prikaz imena autora. da li je na naslovnoj strani. Opcija MetaInfo predstavlja deo u kome se unose meta podaci o strani. yahoo) pri skeniranju strane skenirati i metapodatke prema kojima korisnici mogu kasnije lakše naći sajt. a može biti prikazana i na naslovnoj strani (udarna vest). Neke od tih opcija su prikaz back dugmeta. kategorije i sekcije. sekcija kojoj pripada. sekcija sadrži kategorije. Dinamički sadržaj se deli u kategorije i sekcije. Joomla CMS pri instalacije generiše neke defolt sekcije. Kreiranje menija i povezivanje stranica će detaljnije biti objašnjeno u delu gde se govori o administraciji menija. Kultura. Objasnićemo sve opcije. U nastavku su date opcije Section i Category Manager koje služe za definisanje kategorija i sekcija. prikazivati na naslovnoj strani. Po kolonama su prikazani : Naslov stranice. Page Impresons predstavlja stranicu na kojoj se prikazuje statistika pregleda svih stranica. autor i datum. Na taj način će pretraživači (google. print i email (opcije koje omogućuje skidanje dokumenta u PDF formatu. Prva opcija u podmeniju je Content by Section i predstavlja pregled svih vesti po sekcijama. datuma kreiranja i modifikovanja. košarka. jer je jedna od osobina dinamičkih strana je da nakon isteka važnosti mogu da se prebace u arhivu. ID broj vesti. Druga opcija je All Content Items i ona predstavlja pregled svih vesti nevezano za kategoriju. kategorija. U desnom meniju dalje postoji opcija parameters koja predefiniše neke od opcija definisanih u globalnim konfiguracija. Manipulacija sa dinamičkim sadržajem se vrši u okviru opcije Content u administrativnom meniju u gornjem delu strane. Front Page Manager vrši administraciju naslovne strane. 16 . Dinamika se prvenstveno ogleda u pomeranju sadržaja na portalu. mogućnost ocenjivanja teksta. administratorske i javne. statičkih i dinamičkih. Arhive Manager opcija vrši administriranje arhiviranog sadržaja.

Administracija Joomla CMS portala Autor : www.com ___________________________________________________________________ Slika 15. ukidanje objavljene vesti. Klikom na box pri vrhu svih stranica (pored teksta title) i odabirom opcije trash obrisaćemo sve stranice. Najpre se odabere vest a nakon toga i opcija. Stranice nisu potpuno uklonjene sa sistema već su smeštene u deo za uklonjenim sadržajem. objavljivanje.Prikaz ukolnjenog sadržaja 17 . brisanje i editovanje. . Najpre ćemo obrisati sve generisane strane. pomeranje. Moguće opcije su : Arhiviranje. Nakon toga prikazuje se sav sadržaj koji je do tog trenutka uklonjen iz sistema opcijom trash (slika 16. kopiranje.milosblog.Prikaz svih vesti Opcije koje su omogućene za rad sa stranicama su date u gornjem desnom meniju.) Slika 16. . To je razlog da posetimo i tu opciju. Do panela za upravljanje uklonjenim sadržajem se dolazi preko opcije Site > Trash Manager u gornjem glavnom administrativnom meniju.

Administracija Joomla CMS portala Autor : www. u padajućem meniju. Zadržaćemo se na dinamičkim stranama. Odabir prikaza jedne od tih opcija se vrši odabirom željene opcije u desnom delu. Odabirom opcije Content > Category Manager u administrativnom meniju prikazuju se sve kategorije. koje nisu odmah vidljive. a zatim i sekcije (brisanje unazad po hijerarhiji vesti > kategorije > sekcije) jer je obrnutim redosledom onemogućeno brisanje (ukoliko brišete kategoriju koja sadrži vesti sistem neće dozvoliti brisanje). Na kratko ćemo pogledati naslovnu (javnu) stranu portala. da se sa javnog dela mogu ubacivati vesti. Klikom na box pri vrhu i odabirom opcije delete obrisaćemo sve dinamičke strane iz sistema. Prikaz kategorija je sličan prikazu vesti. brisanje se vrši na skoro identičan način u okviru opcije Content > Section Manager . . Kada kasnije primenimo jednu od osobina dinamičkih strana. Trash radi sa stranicama).Front strana Vratimo se u admin deo. Da bi kategorije i sekcije definisali od početka. Biramo sve kategorije a zatim i opciju delete (različita od opcije trash jer u potpunosti uklanja objekat. U ovom slučaju potrebno je obrisati sve dinamičke strane. definisaćemo da se te vesti objavljuju u sekciju Nove vesti. Nakon toga možemo pristupiti brisanju kategorija. Za primer portala MojSport. Pošto su sve vesti uklonjene stranica će biti prazna (slika 17.) Slika 17.net definisaćemo sekcije Nove vesti. Svaka stavka koja se nalazi u ovom delu može biti : totalno obrisana iz sistema (opcija delete u gornjem desnom meniju) ili vraćena na mesto pre uklanjanja (opcija restore). Sada možemo definisati sekcije i kategorije od početka. obrisaćemo najpre kategorije.com ___________________________________________________________________ Upravljanje uklonjenim sadržajem sadrži uklonjene dinamičke strane (vesti) i uklonjene opcije iz menija. nakon čega administrator stranice iz sekcije Nove vesti praktično odobrava premeštanjem u neku drugu sekciju. Razlika između sekcije Vesti i Nove vesti će biti samo u tome što Nove vesti neće biti objavljene. Možemo preći na sekcije. Postoje i drugi načini da se 18 . Vesti i Posetioci pišu.milosblog.

Ostali sportovi. bez slike. Već smo naveli da će vesti ubačene u tu sekciju služiti samo za dalje razvrstavanje. naziv kategorije. U ovom primeru. Košarka. Oko odabira opcija važi ista priča koja je pomenuta kod statičnog sadržaja. Potrebno je za svaku od sekcija definisati kategorije.u našem slučaju sport) definisaćemo kategorije : Fudbal. nivo pristupa. Biramo stavku Content > Category Manager u okviru administrativnog menija.com ___________________________________________________________________ objavljivanje vesti realizuje. Potrebno je uneti naslov. samo što ćemo na kraju odabrati da sekcija Nove vesti nije obavljena. bez pozicije. pošto je reč o sportskom portalu (vertikalni portal. bez opisa. sekcija je definisana. Bitno je odabrati neku od opcija save. U desnom delu se može odabrati folder na serveru odakle će se kasnije. Prikazuju se polja za unos nove sekcije i ovaj prikaz podseća na unos statičnih stranica sa time što ima manje opcija. Nakon odabira opcije save. Prikaz svih kategorija nakon unosa dat je na slici 19. pozicija logoa. Za sada ćemo odabrati opciju all za prikaz svih foldera definisanih u okviru foldera stories na serveru. U ovom primeru unosimo sadržaj redom : Nove.objavljena. – Sekcije Dalje je potrebno definisati kategorije. Ostali sportovi i postavićemo ih u sekciji Vesti. apply. Novu sekciju definišemo u oblasti Content > Section Manager . Definisaćemo i ostale sekcije na isti način. pri unosu vesti birati slike što predstavlja praktičnu mogućnost zbog bolje organizacije fajlova na serveru.obavljena/neobjavljena i kratak opis. samo je razlika u tome što se bira i sekcija u kojoj će kategorija biti smeštena. Nakon definisanja prikaz svih sekcija izgleda ovako : Slika 18.close. informacije iz jedne oblasti. Ubacivanje kategorija se vrši na sličan način kao i sekcija.milosblog. ali ovakav sistem postoji i prema defolt parametrima nakon istalacije Joomla CMS. Između ostalog postoji i opcija Upload uz pomoć koje se može dodati slika za logo sekcije. može se odabrati logo određene kategorije. Za sekciju Nove vesti ćemo definisati samo kategoriju Nove. odabirom opcije new u gornjem desnom meniju. Odbojka. Za sekciju Posetioci pišu definisaćemo 3 kategorije : Fudbal. Nakon definisanja sekcija i kategorija možemo pristupiti ubacivanju vesti (dinamičkog sadržaja) 19 .Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Nove vesti. Tenis. Košarka. a nakon prikaza kategorija (kojih trenutno nema) biramo opciju new u gornjem desnom meniju.

Nakon slike unesimo i sadržaj.). zatim i opširni. Na ovaj način unosimo sliku koja može a i ne mora da bude na našem serveru. U okviru uvodnog teksta unećemo i jednu sliku (opcija data kao ikonica malog drveta) . opis slike. uvodnog i opširnog. i naziv slike. pri čemu se otvara popup prozor za podešavanje parametara slike (slika 20. U okviru opcije appearance vrše se podšavanja vezana za položaj slike (u odnosu na tekst i slično). 20 .Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Nakon podešavanja svih parametara slika se insertuje. koju smo već naveli je ta da se sadržaj može unositi i sa javne strane. tako da se može malo smanjiti ili povećati koliko da se uklopi u sadržaj. Da smo sliku hteli da ubacimo sa našeg servera. najpre ukratko. biramo sekciju i kategoriju. tako da ćemo kod odabira sekcije uzeti Vesti (jer unos vršimo sa administrativne strane tako da će tekst biti odmah objavljen bez ponovnog pregleda administratora) dok ćemo za kategoriju odabrati Košarku. kojih trenutno nema. Uzećemo primer drugog slučaja. U okviru opcije general unosimo putanju do slike (.com ___________________________________________________________________ Slika 19. Unos se može izvršiti u dva panela. Treća razlika je što postoje 2 polja za unos teksta. Nakon odabira opcije Content > All Content Items u administrativnom meniju prikazuje se stranica koja sadrži sve vesti (dinamičke strane). Prikazaćemo unos sa administrativne strane. Razlika je u tome što se pri unosu bira kategorija i sekcija u koju se sadržaj unosi. Unosimo naslov. Jedan panel je u opciji Content > Content by Section > odabir sekcije drugi preko opcije Content > All Content Items. Unos je identičan samo je razlika kod drugog panela gde se unosi i sekcija i kategorija. Prikazuje se stanica za unos vesti. – Kategorije Ubacivanje dinamičkog sadržaja je slično ubacivanju statičnog sadržaja. Pristupamo ubacivanju prve vesti preko opcije new u gornjem desnom meniju. odabrali bi je preko opcije images u desnom meniju ili bi je u tom trenutku uploadovali na naš server (desni gornji meni). unosimo uvodni tekst. Druga razlika.milosblog. Unetu sliku je moguće smanjivati u okviru editora pri čemu ona ne gubi na količini kilobajta ali gubi na veličini pixela. U ovom primeru uzećemo jednu košarkašku vest.

Ako vest objavimo a ne odaberemo prikaz na naslovnoj vest će biti prikazana samo na stranici svoje kategorije ali ne i na naslovnoj strani. . Nakon unosa vest se pojavljuje i na naslovnoj strani portala (slika 22.milosblog.). u desnom meniju postoji i opcija za prikaz na naslovnoj strani.Unos vesti 21 .Unos slike Slika 21. Vest je sada spremna za unos (slika 21. Za razliku od statičnog sadržaja.com ___________________________________________________________________ a u donjem boxu i opširniji tekst. U ovom slučaju ćemo odabati prikaz na naslovnoj strani.) Slika 20. .Administracija Joomla CMS portala Autor : www.

prikazaće se klasična forma za unos vesti. Postoje još 2 panela za uređenje dinamičkog sadržaja. . Archive Manager vrši jednostavan prikaz svih dinamičkih strana u arhivi. što predstavlja rangiranje vesti i uklanje sa naslovne strane. Kao što je već pomenuto.milosblog. strane se odatle mogu vratiti u određenu kategoriju (dearhivirati) ili obrisati. Link će biti usmeren ka tačno određenoj sekciji koju odaberemo.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. To su Archive Manager i Front Page Manager. 22 .com ___________________________________________________________________ Slika 22. Front Page Manager vrši organizaciju vesti na naslovnoj strani. To će se realizovati tako što će u meni biti ubačen link ka unosu vesti i kada korisnik odabere tu opciju. Nakon primera ubacivanja sadržaja kasnije ćemo dodati još sadržaja po kategorijama kako bi dopunili portal. dinamičke strane se mogu unositi i sa front strane portala.Izgled naslovne Navedeni slučajevi predstavljaju suštinu unosa dinamičkih strana. Svaka od dinamičkih strana se može proslediti u arhivu. Opširnije o tome u delu o kreiranju menija.

login form. Slika 23. Kada smo definisali templejt na stranici smo određivali pocizionere modula. Biramo modul 23 .) koji se instaliraju pri instalaciji samog portala su : baneri. Slično kao templejt i moduli se grupo kategorišu na admin module. ID modula. i sajt module koji se koriste na front delu portala. Kasnije ćemo govoriti i o komponentama. poslednje vesti i tako dalje. Prvo polje se odnosi na naziv modula. tako da ćemo prikaz modula pomeriti na poziciju user1. user meni. odabraćemo opciju da bude. nivo pristupa (neki moduli mogu biti vidljivi samo registrovanim korisnicima. pozicioner. primer : korisnički meni).Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Editovaćemo modul. da li je objavljen ili ne. vidljivost na stranama (modul može biti vidljiv na samo jednoj ili na više strana). tip modula („fabrički“ naziv). syndicate. main meni.milosblog. ankete. Prikazaćemo kako se administriraju moduli i kako se moduli postavljaju na pozicionere.Sajt Moduli Uzećemo konkretno primer modula za prikaz najpopularnijih vesti (naziv modula na sistemu: Popular). Po trenutnim parametrima on je vidljiva na sajtu na poziciji user2 (pozicija definisana u templejtu) na front strani portala (slika 24. Otvara se stranica za uređenje modula (slika 25). što znači da ako imamo više modula moramo odrediti koji će biti na istom pozicioneru postavljen kao prvi. Komponente su podprogrami u okviru Joomla CMS i ne mogu se pozicionirati u jednom delu stranice već funkcionišu samo u main delu strane. U polju position biramo pozicioner u kome želimo da se modul prikazuje (direktno povezano sa definisanjem templejta).1). u ovom slučaju odabraćemo poziciju user1. promenićemo naziv u “Najpopularnije vesti”. ko je online. ali već sad treba napraviti razliku. rang u okviru pozicionera (jedan pozicioner može da sadrži više modula jedan ispod drugog). U narednom polju (order) bira se poredak prikaza modula. . Pri instalaciji Joomla CMS sadrži 20ak modula sajt dela i 10ak modula admin dela. Za svaki od modula su prikazane informacije o nazivu modula. Naredno polje se odnosi na to da li da naziv modula bude vidljiva na front delu. koji se koriste u back delu. Do stranice putem koje se uređuju moduli se dolazi odabirom opcije Modules > Site Modules za module vezane za front deo i Modules >Administrator Modules za module vezane za administratorski deo. Komponente mogu imati svoje module koji funkcionišu u odrećenom delu strane. koji kao drugi i tako dalje. Sajt moduli (slika 23.com ___________________________________________________________________ Moduli Modul predstavlja mini plugin koji se pozicionira u okviru stranice.

cancel).Administracija Joomla CMS portala Autor : www. samo statične ili samo dinamične.milosblog. Može se čak i definisati ID specijalne kategorije čije će se najpopularnije vesti prikazivati.Front pre uređenja modula Slika 24. To može biti samo jedna stranice.1 .Front posle uređenja modula 24 .2 .com ___________________________________________________________________ iznad koga želimo da se prikaže modul koji trenutno podešavamo. sada je definisan i na front delu je sada promenio poziciju (slika 24. Nakon uređenja biramo jednu od opcija u gornjem desnom meniju (isto kao kod uređenja sadržaja – save. U desnom meniju se biraju stranice na kojima će se modul prikazivati. Dalje od opcija možemo odabrati da li da modul prikazuje sve sadržaje. Odabraćemo objavljen (publish).2) Slika 24. Modul sačuvamo. broj vesti koje će se prikazivati. a može ih biti i više. to će biti modul Latest News (najnovije vesti) koji već postoji na toj poziciji. da li da prikazuje vesti koje su već na naslovnoj strani. Nakon toga definišemo da li će modul biti uključen (vidljiv) ili isključen. apply.

Kao i templejti. Svaki modul ima svoje karakteristike i parametre a parametar prema kome je ovaj modul karakterističan predstavlja polje za RSS feed (preuzimanje vesti sa drugih portala) gde ćemo uneti feed sa jednog popularnog sportskog sajta. Syndicate na Preuzmi RSS. Login Form na Prijavljivanje. Modul ćemo naći na jednoj od lokacija internetu [7. Modul ćemo podesiti na vrlo sličan način kao kod malopređašnjeg modula. Latest News na Poslednje vesti. Sada na naslovnoj strani imamo prikazane i vesti sa portala i rss feed sa poznatog sportskog sajta (slika 26.milosblog. Za naš primer će biti potreban modul koji čita rss feedove sa drugih sajtova. potrebno je voditi računa i prepraviti nazive sa engleskog jezika. User Meni na Korisnički meni. Postavićemo modul na poziciju user2 (pozicija gde je nakon instalacije portala stajao modul popular) i definisaćemo da se prikazuje na svim stranama.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Nakon svih ovih podešavanja modul Najpolurnije vesti ćemo isključiti (ne zato što mora već zbog želje administratora).) 25 . pristupamo instalaciji. moduli se instaliraju na skoro identičan način (Instalers > Modules). . U našem primeru prepravićemo nazive modulu Main Meni na Meni.Administracija modula Pošto većina modula na front strani ima prikazan naziv modula.] i zaista se mogu naći moduli koji obavljaju sve tipove funkcija. Takođe je bitno odabati opciju publish yes nakon čega će modul biti vidljiv. Modifikovanje naziva se vrši na jednostavan način. Na internetu postoji ogromna baza modula [6. odabirom modula i editovanjem njegovog naslova (title) u okviru opcija samog modula.].com ___________________________________________________________________ Slika 25. Nakon što smo modul „simple rss reader“ skinuli sa navedene lokacije na internetu. Nakon instalacije modul se pojavljuje na listi modula u okviru panela Modules > Site Modules.

Administracija Joomla CMS portala Autor : www. na sličan način se i moduli mogu modifikovati. Komponente koje su definisane pri samoj instalaciji su : Baneri. Pošto moduli predstavljaju mini php elemente izmena nije jednostavna. Sindycates. opis. Web Link komponenta recimo nema svoj modul i ona će se prikazivati u main delu i biće povezana preko menija. Sama komponenta je definisana na engleskom jeziku. Za svaki od linkova imamo kategoriju kojoj pripada. ali da ponovimo : U okviru administracije komponenti vrši se generalno podešavanje dok će modul samo vršiti pozicioniranje na odeđenom delu stranice. Komponente Kao što je već rečeno komponente predstavljaju podprograme koji rade u okviru Joomla CMS. U meniju se može kreirati link koji ide ka komponenti.Rss prikaz Kao što se templejt može editovati. Komponenta se ne može prikazati samo na jednom delu strane već to čini modul koga komponenta može sadržati. Slično administraciji statičnih strana linkovi se unose na listu. Svaka od komponenti ima svoj administrativni panel u okviru koga se uređuje njena funkcionalnost. Navešćemo primer administracije Web Linkova.). .milosblog. Mogu se definisati kategorije linkova i unositi linkovi. Mass Mail.com ___________________________________________________________________ Slika 26. Ne postoji generalno upustvo za sve komponente. Ona omogućava da pristup svim fajlovima na serveru direktno iz Joomle. Svaka se posebno administrira. Već se uočava sličnost sa modulima. Rss Feeds. Do komponenti se dolazi u administrativnom meniju preko opcije Component. naziv. Kao što smo već naveli za module. fajlovi se lako mogu editovati. Jezici već instaliranih komonenti se mogu editovati preko komponente koja služi specijalno toj svrsi i zove se JoomlaXplorer. Komponenta se prikazuje u main delu stranice. Komponenta JoomlaXplorer 26 . Ankete. tako i komponente imaju svoje jezik fajlove. koliko je puta pregledana i tako dalje (slika 27. Kontakti. međutim neki od modula sadrže i kratak jezik fajl ili css fajl koji se jednostavno mogu menjati i podešavati prema potrebi. i Web Linkovi.

Administrator je jedini ko definiše privilegije odnosno nivoe pristupa članovima. da li mu je dozvoljen pristup sistemu. Sistem za upravljanjem korisnicima Jedna od osobina portala je mogućnost registracije članova.com ___________________________________________________________________ nije automatski instalirana sa instalacijom Joomla CMS već se može naći na oficijalnom sajtu [6. fotogalerije i još mnogo toga. Za svakog registrovanog člana dat je prikaz njegovog imena. email. Sistem za upravljanje korisnicima ima upravo tu svrhu uređenja korisnika. Slika 27. poslednja poseta i ID člana. Slika 28.] su između ostalih i komponente za privatne poruke (JIM). da li je trenutno logovan. oglase (market place).Upravljanje članstvom Korisnici se mogu sami registrovati i to čine putem modula za registraciju koji je prikazan na front strani portala. definisanje privilegija i pristupa. . Sistem za upravljanje korisnicima prikazan je na slici 28. korisničkog imena. 27 . Njemu se pristupa putem opcije Site > User Manager u okviru gornjeg admin menija. kojoj grupi pripada (nivo pristupa). komponenta Web Link Komponente koje ne postoje nakon instalacije a mogu se naći na linku [6.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Instalacija je slična instalaciji modula i templejta. Administrator takođe može registrovati nove korisnike u okviru sistema za upravljanje članstvom (opcije new u gornjem desnom meniju).milosblog.]. masovno šlanstvo (Community Bilder). brisati korisnike ili trenutno zabraniti pristup određenom korisniku koji krši pravila. Sistemu za upravljanje korisnicima praktično predstavlja komponentu sistema.

editovati i objavljivati sadržaj sa front strane. Nivoi pristupa za front deo su (sčika 29. Autor. Autor ima pravo da dodavati sadržaj (u glavnom preko korisničkog menija). Postoje i složenije komponente gde je sadržano više informacije. . Slika 29. U back delu su definisani sledeći nivoi pristupa : Menadžer. Potrebno je i napomenuti da korisnik kome je nivo pristupa definisan za back deo ima pristup i front delu portala. mogućnost pretrage članova itd.milosblog.com ___________________________________________________________________ Mogu se definisati nivoi pristupa front i back delu. Editor može dodavati i editovati sadržaj sa front dela. Menadžer može raditi samo sa editovanjem sadržaja. Ta komponenta se naziva Community Bulider i može se naći na linku [6. medija. Na primer editovaćemo jednog od korisnika. slike. najblaži oblik front registracije). Editor i Objavljivač (Publisher).) : Registrovani (nivo pristupa koji imaju registrovani korisnici. Administrator ima veće opcije (opcije menadžera + pristup modulima i komponentama).Nivoi pristupa Komponenta za upravljanje korisnicima je jedna od osnovnih komponenti i postoji uz instalciju Joomla CMS.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.] 28 . Super Administrator ima največi nivo pristupa. Administrator i Super Administrator. dok Objavljivač (Publisher) može ubacivati. menija.

Ostaje opcija top. top menija ili nekog novog menija koji korisnik sam definiše.zatim da li će se prikazivati kao stavka u meniju (top) ili kao deo podmenija. Joomla podržava kreiranje više menija : Glavnog menija. Krenimo redom. Moguće je kreirati razne tipove stavki počev od povezivanja na sadržaj. Columbs (broj kolona za prikaz intro vesti). Uzećemo kao primer uređenje glavnog menija. Odabirom opcije Menu > Main Menu dobijamo trenutni izgled glavnog menija. a na stranici se pozicionira putem modula sa koji prezentuju svaki od navedenih tipova menija (već smo menjali prikaz glavnog menija u delu sa modulima). i zatim opcija trash) i definisati nove (opcija new). sekcije. sadržaj van portala i još puno toga. Intro (broj vesti koje će biti ispod udarne vesti). U podešavanju komponente Front Page definišemo naziv (Naslovna). To je automatski generisan meni od strane Joomla CMS pri instalaciji. Najpre ćemo modifikovati prvu stavku koja prikazuje naslovnu stranu. Ispod toga biramo opciju public što znači da će ta stavka biti vidljiva svim korisnicima.milosblog. Postoje još neke opcije koje se u glavnom svode na globalne opcije. Leading (broj top vesti). Najbitnije su : Page title (Hide). Meni praktično se praktično kreira preko komponente . Obrisaćemo sve stavke osim prve koja vodi ka Front strani (na isti način kao i brisanje svih stranica kod dinamičkih strana – odabir boxa pri vrhu. Slika 30. korisničkog meni.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.com ___________________________________________________________________ Meni Kada smo definisali kompletan sadržaj ostaje još da kreiramo i meni. izuzimajući prvu stavku front page. Links (broj presotalih vesti u obliku linkova). Sa desne strane postoje opcije koje podešavaju sadržaj na naslovnoj stranici. . Krenimo redom 29 .Kreiranje menija Panel za kreiranje stavke u meniju prikazan je na slici 30. opcija Menu > Menu Manager . povezivanje na komponente.

Izgled stavki menija 30 . Izgled svih stavki u administrativnom delu nakon definisanja prikazan je na slici 31. Link ka konkretnoj statičkoj strani (Link – Static Content) i još dosta toga (kada pređete kursorom preko date stavke prikazaće se opis stavke). U delu Components se definišu stavke menija koje usmeravaju ka komponentama (component . Košarka. Arhivi određene kategorije (Blog – Content Category Archive). kao i link ka statičnoj stranici O Portalu. U delu Submit se definiše stavka u meniju koja će omogućavati unos sadržaja sa front dela. . U okviru oblasti Miscellaneous postoji stavka Separator koja definiše razmake u meniju. ona služi za importovanje stranica drugih izvora na stranicu portala (npr importovanje stranice sa rezultatima nekihutakmica u okviru našeg portala. U opcijama ove stavke se definiše kategorija ka kojoj se omogućava ubacivanje sadržaja (u našem slučaju to će biti sekcija Nove vesti). Zatim opcija Wrapper.1 Slika 31.com ___________________________________________________________________ U prvoj oblasti Content definisano je kreiranje stavki ka Sadržaju : Konkretnoj kategoriji ( Blog – Content Category).net portala definisaćemo linkove ka svim kategorijama iz sekcije Vesti (Fudbal. Arhivi određene sekcije (Blog – Content Section Archive).Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Stranica će se prikazivati u main delu). Odbojka. Ostali Sportovi). kao i link ka arhivi sekcije Vesti. Izgled menija na front delu dat je na slici 31.milosblog. Tenis. Na primeru MojSport. Definisaćemo link ka komponenti Web Links. U delu links se kreiraju stavke koje će voditi do određenog dela portala ili će voditi ka stranici koja je van portala. Konkretnoj sekciji ( Blog – Content Section).front deo komponente) ili kategorijama nekih komponenti (component items). zatim link ka sekciji Posetioci pišu.

1 . unos vesti i slično. Pošto se kod svakog modula definiše stranica na kojoj se prikazuje i ukoliko se doda neka stavka u meniju potrebno je preispitati da li je potrebno da se i modul pojavljuje na toj stranici. Slika 31. Stavke koje sadrži korisnički meni su definisane po drugačijoj logici. izmena profila. Svi se kreiraju na isti način.Front izgled menija 31 . U ovom radu je izrada menija objašnjena na kraju jer ne bi imalo smisla da se priča o povezivanju stavke menija na komponentu a da predhodno modul i komponenta nisu podrobno objašnjeni. tipa privanih poruka. Što se izgleda tiče umesto standarne komponente menija može se definisati komponenta sa JavaScript menijem gde je dat naglasak na efekte prikaza stavki i podstavki.milosblog. Njegova osnovna karakteristika je da se prikazuje samo registrovanim korisnicima. Nakon definisanja svih stavki poželjno je iznova definisati stranice prikaza nekih od modula. Kompletan meni se može definisati i pre administracije modula čime bi se izbeglo dodatno modifikovanje modula. One bi trebale da budu povezane sa sadržajem koji je osoben za svakog korisnika.Administracija Joomla CMS portala Autor : www. Jedan od menija je i korisnički meni. postoji mogućnost kreiranja više menija. Za svaku od stavki menija možemo definisati i podstavku u meniju.com ___________________________________________________________________ Kao što smo već pomenuli. što će biti definisano u delu o prikazu modula (user meni modul).

Slika 32.net/portal . finalni izgled dat je na slici 32.Finalni izgled portala 32 . . i nalazi se na adresi www.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.milosblog.net .com ___________________________________________________________________ Finalni izgled portala Nakon kompletne administracije Joomla CMS portala sprovedenog na primeru sajta MojSport.mojsport.

templejti 33 .milosblog.joomla zajednica u srbiji extensions.joomla. U ovom radu nisu detaljno opisani. Linkovi www. Pre svega se koriste da omoguće neke meta funkcije u okviru rada Joomle.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.komponente. pluginovi (mambots) www.joomla. Pozivaju se kroz sadržaj korišćenjem posebnih funkcija. moduli.org .org – zvanični Joomla forum www.zvanicni Joomla sajt forum.com ___________________________________________________________________ Mambots Mambots predstavljaju posebne Joomla plugin-ove.com .joomlaserbia.com/?category=Joomla .themesbase.joomla.org .

com/index.milosblog.com 34 .gr/#downloads_section [8.http://www.joomlaworks.] .http://joomlacode.php? set_albumName=album03&option=com_gallery&Itemid=6&include=view_album.w3schools.] .Radenkovića [2.joomla24.Administracija Joomla CMS portala Autor : www.parlot.] -http://www.] .] .http://www.com/joomla-services/free-joomla-templates/ http://www.org/ [7.php [4.com/analliance/web-development/The-Power-OfCPanel_47634/ [3.org .http://www.] .joomlashack.com ___________________________________________________________________ Literatura i linkovi [1.joomla.asp [5.org/gf/project/rstransl/frs/ [6.joomla.] .] .Prezentacija Profesora B.http://www.eurofreecode.http://extensions.com/css/default.http://forum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful