rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb 6000 Most used nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe English Words rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

|

2

all ENGLESKI the of and a to in is be that was he for it with as his I on have at by not they this had are but from or she an which you one we Koji Vi jedan Mi na u je biti da je on za to s kao njegov Ja na imati Na Po Ne Oni To Je Su Ali Od Ili Ona od i BOSANSKI were her would there their will when who him been has more if no out do so can what up said about other into than its time only could new them man some these then two first

Sve su nju bi tamo njihov volja kada koji ga je ima više ako ne van činiti tako može što gore , rekao je oko drugi u od njegov vrijeme samo mogao novi ih čovjek neki to tada dva prvi

|

3

May any like now my such make over our even most me state after also made many did must before back see through way where get much go well your know should down work year because come people

Svibanj bilo koji kao sada moj takav napraviti više naše čak najviše me država nakon također napravljen mnogi je morati prije natrag vidjeti kroz način gdje dobiti puno ići dobro vaše znati treba prema dolje raditi godina jer doći ljudi

just say each those take day good how long Mr own too little use US very great still men here life both between old under last never place same another think house while high right might came off

samo reći svaki onima uzeti dan dobro kako dug G. vlastiti također malo koristiti SAD vrlo velik još ljudi ovdje život oboje između star pod zadnji nikada mjesto isti drugi misliti kuća dok visok pravo moć došao s

|

4

find states since used give against three himself look few general hand school part small American home during number again Mrs around thought went without however govern don't does got public United point end become head once course

pronaći države od koristiti dati protiv tri sebe pogledajte malo opći ruka škola dio mali Američki dom za vrijeme broj opet Gospođa oko misao otišao bez međutim vladati ne ne je dobio javni Sjedinjene točka kraj postati glava jednom tečaj

fact upon need system set every war put form water took program present government thing told possible group large until always city didn't order away called want eyes something unite going face far asked interest later show knew

činjenica na trebati sustav postaviti svaki rat staviti oblik voda je program predstaviti vlada stvar rekao je moguć skupina veliki dok uvijek grad nije kako daleko zvan želite oči nešto ujediniti će lice daleko pitanje interes kasnije pokazati znao

| 5 though less night early almost let open enough side case days yet better nothing tell problem toward given why national room young social light business president help power country next things word looked real John line second church iako manje noć rano skoro pustiti otvoriti dovoljno strana slučaj dani još bolje ništa reći problem prema s obzirom zašto državni soba mlad socijalne svjetlo posao predsjednik pomoći snaga zemlja sljedeći stvari riječ gledao pravi Ivan linija drugi crkva seem certain big Four felt several children service feel important rather name per among often turn development keep family seemed white company mind members others within done along turned god sense week best change kind began child ever činiti se siguran velik Četiri osjetio više djeca usluga osjećati važno prije ime po među često okrenuti razvoj zadržati obitelj Činilo bijela društvo pamet Članovi drugi unutar obavlja uz okrenut bog osjećaj tjedan najbolji promijeniti vrsta počeo dijete ikad .

| 6 law matter least means question act close mean leave itself force study York action it's door experience human result times run different car example hands whole center although call Five inform gave plan woman boy feet provide taken zakon stvar najmanje sredstva pitanje postupati zatvoriti značiti ostaviti se prisiliti učiti York akcija to je vrata iskustvo ljudski rezultirati puta trčanje drukčiji automobil primjer ruke cjelina centar iako nazvati Pet obavijestiti dao plan žena dječak noge osigurati uzeti thus body play seen today having cost perhaps field local really am increase reason themselves clear I'm information figure late above history love girl held special move person whether college sure probably either seems cannot art free across tako tijelo igrati vidi danas ima koštati možda polje mjesni stvarno am povećati razlog sebe jasno Ja sam informacije shvatiti kasno gore povijest ljubav djevojka održan poseban premjestiti osoba da li koledž siguran vjerojatno ili čini ne mogu umjetnost besplatno preko .

| 7 death quite street value anything making past brought moment control office heard problems became full near half nature hold live available known board effect already Economic money position believe age together shall TRUE political court report level rate smrt prilično ulica vrijednost sve što prošlost donio trenutak kontrolirati ured čuo problemi postao pun blizu pola priroda držati živjeti dostupan poznat odbor učinak već Ekonomski novac položaj vjerovati starost zajedno treba TRUE politički sud prijaviti nivo stopa air pay community complete music necessary society behind type read idea wanted land party class organize return department education following mother sound ago nation voice six bring wife common south strong town book students hear hope able industry zrak platiti zajednica dovršiti glazba potreban društvo iza tip čitati ideja htjela zemljište stranka klasa organizirati povratak odsjek obrazovanje sljedeći majka zvuk prije nacija glas šest donijeti žena zajednički jug jak grad knjiga studenti čuti nada u stanju industrija .

| 8 stand tax west meet particular cut short stood university spirit start total future front low century Washington usually care recent evidence further million simple road sometimes support view fire says hard morning table left situation try outside lines stajati porez zapadno susresti osobito rezati kratak stajao sveučilište duh početi ukupan budućnost prednji nisko stoljeće Vašington obično briga nedavni dokaz dalje milijuna jednostavan cesta ponekad podržati pogled vatra kaže težak jutro stol lijevo situacija pokušati van linije surface ask modern top peace personal member minutes lead schools talk consider gone soon father ground living months therefore America started longer Dr dark various finally hour north third fall greater pressure stage expected secretary needed That's kept površina pitati moderan vrh mir osobne član minuta dovesti škole govoriti uzeti u obzir otišao ubrzo otac tlo život mjeseci stoga Amerika započeo više Dr. taman razne konačno sat sjeverno treći pasti veća pritisak faza očekuje tajnik potrebno To je čuva .

| 9 eye values union private alone black required space subject english month understand I'll nor answer moved amount conditions direct red student rest nations heart costs record picture taking couldn't hours deal forces everything write coming effort market island oko vrijednosti unija privatni sam crn potreban prostor predmet engleski mjesec razumjeti Ja ću ni odgovoriti preselio iznos uvjeti usmjeriti crven učenik ostatak nacije srce troškovi rekord slika uzimanje nije mogao sati nositi snage sve pisati dolazak napor tržište otok wall purpose basis east lost St except letter looking property Miles difference entire else color followed feeling son makes friend basic cold including single attention note cause hundred step paper developed tried simply can't story committee inside reached zid svrha osnova istočno izgubljen St osim pismo u potrazi svojstvo Miles razlika čitav drugo boja nakon osjećaj sin čini prijatelj osnovni hladan uključujući jedan pažnja primijetiti izazvati sto korak papir razvijen Pokušao jednostavno ne mogu priča odbor u postignut .

| 10 easy appear include accord Actually remember beyond dead shown fine religious continue ten defense getting Central beginning instead river received doing employ trade terms trying friends sort administration higher cent expect food building religion meeting ready walked follow lako pojavljuju se uključiti sporazum Zapravo zapamtiti izvan mrtav prikazan dobro vjerski nastaviti deset odbrana dobivanje Središnji početak umjesto toga rijeka dobila radi zaposliti trgovati uvjeti težak prijatelji vrsta uprava viši cent očekivati hrana zgrada religija sastanak spreman hodao pratiti earth speak passed foreign NATURAL medical training County list floor piece especially indeed stop wasn't England difficult likely Suddenly moral plant bad club needs international working countries develop drive reach police sat charge farm fear test determine hair Zemlja govoriti prošlo inozemni PRIRODNI medicinski trening Okrug popis kat komad posebno doista zaustaviti nije bio Engleska težak vjerojatno Iznenada moral biljka loše klub potrebama međunarodni rad zemlje razviti voziti stići policija sat naboj farma strah test odrediti kosa .

| 11 results stock trouble happened growth square William cases effective serve miss involved doctor earlier increased being blue hall particularly boys paid sent production district using thinking concern Christian press girls wide usual direction feed trial walk begin weeks Rezultati zaliha nevolja se dogodilo rast trg William slučajevi djelotvoran služiti propustiti uključeni liječnik prije povećan biće plava boja dvorana naročito dječaci plaćen poslan proizvodnja okrug pomoću mišljenje briga Christian pritisnuti djevojke širok uobičajen smjer hraniti suđenje hodati početi tjedana points respect certainly ideas industrial methods operation addition association combine knowledge decided temperature statement Yes below game nearly science directly horse influence size showed build throughout questions character foot Kennedy firm reading husband doubt services according lay stay bodova poštovanje sigurno ideje industrijski metode operacija dodatak udruženje kombinirati znanje odlučio temperatura izjava Da ispod igra skoro znanost direktno konj utjecati veličina pokazali graditi kroz pitanja lik noga Kennedy poduzeće čitanje suprug sumnjam usluge prema položiti ostati .

| 12 programs anyone average French spring former summer bill lot chance due comes army actual Southern neither relate rise evening normal wish visit population remain measure merely arrange condition decision account opportunity pass demand strength window active deep degree programi bilo tko prosjek Francuski proljeće bivši ljeto mjenica mnogo prilika zbog dolazi vojska stvaran Južni ni povezati rasti večer normalan želja posjetiti stanovništvo ostati mjeriti samo urediti stanje odluka račun prilika proći potražnja snaga prozor aktivan duboko stupanj ran western E sales continued fight heavy arm standard generally carry hot provided serious led wait hotel opened performance maybe station changes literature marry claim works bed wrong main unit George hit planning supply systems add chief officer ran zapadni E prodajni nastavio boriti se težak ruka standard obično nositi vruć ako ozbiljan vodio čekati hotel otvorena performanse možda stanica promjene književnost vjenčati tvrditi djela krevet pogrešno glavni jedinica George pogoditi planiranje opskrbiti sustavi dodati glavni časnik .

| 13 Soviet pattern stopped price success lack myself truth freedom manner quality gun manufacture clearly share movement length ways burn forms Organization break somewhat efforts cover meaning progress treatment beautiful placed happy attack apparently blood groups carried sign radio Sovjetski uzorak zaustavljen cijena uspjeh nedostatak sam istina sloboda način kvalitet top proizvodnja jasno udio pokret dužina načina spaliti oblici Organizacija razbiti nešto napori pokriti značenje napredak liječenje lijep stavljen sretan napasti izgleda krv skupine provodi potpisati radio dance I've regard man's train herself numbers corner REACTION immediately language running recently shake larger lower machine attempt learn couple race audience Oh middle brown date health persons understanding arms daily suppose additional hospital pool technical served declare ples Imam smatrati čovjeka vlak ona sama brojevi ugao REAKCIJA odmah jezik trčanje nedavno tresti veći smanjiti uređaj pokušaj naučiti par utrka publika Oh srednji braon datum zdravlje osobe razumijevanje oružje dnevno pretpostaviti dodatni bolnica bazen tehnički služio proglasiti .

| 14 described current poor steps reported sun based produce determined receive park staff faith responsibility Europe latter British season equal learned practice green writing ones choice fiscal term watch scene activity product types ball heat clothe lived distance parent opisao struja siromašan koraci izvijestio sunce temelji se proizvesti određuje primati park osoblje vjera odgovornost Europa potonji Britanci sezona jednak naučila praksa zelen pisanje one izbor fiskalni pojam gledati scena aktivnost proizvod vrste lopta vrućina odijevate živio udaljenost roditelj letters returned forward obtained offer specific straight fix division slowly shot poet seven moving mass plane proper propose drink obviously plans whatever afternoon figures parts approve saying born immediate fame gives extent justice cars mark pretty opinion ahead slova vratio naprijed dobiti ponuditi specifičan ravno popraviti podjela polako šut pjesnik sedam kreće masa avion pravi predložiti piti očito planovi štogod poslijepodne podaci dijelovi odobriti govori rođen neposredan slava daje opseg pravda automobili označiti prilično mišljenje naprijed .

| 15 glass refuse enter completely send desire judge none waiting popular Democratic film mouth Corps importance touch director ship there's council EFFECTS event worth existence designed hardly indicated analysis established products growing patient rule bridge pain base check cities staklo odbiti ući u cijelosti slati želja sudac nijedan čekanje popularan Demokratski film usta Korpus važnost dodir direktor brod tu je vijeće UČINCI događaj vrijedan postojanje dizajniran jedva naznačeno analiza osnovan proizvodi rastući pacijent vladati most bol baza provjeriti gradovi elements leaders discussion limited sit Thomas agreement gas factors marriage easily closed excite accept applied allow bit married oil Rhode shape interested strange compose professional remained news Despite beauty responsible wonder spent tear unless eight permit covered Negro elementi Čelnici rasprava ograničen sjediti Toma ugovor plin čimbenici brak lako zatvoren uzbuditi prihvatiti primijenjen dopustiti bit oženjen ulje Rhode oblikovati zainteresiran čudan sastaviti profesionalna ostao vijesti Bez obzira na ljepota odgovoran čudo potrošen suza osim ako osam dopustiti pokriven Crnac .

| 16 played I'd vote balance Charles loss Commission original fair reasons studies exactly built behavior enemy teeth bank die James relations weight prepared related sea bar warn post trees official separate clay Sunday raised events thin dropped cattle invite igrao Ja bih glasati uravnotežiti Charles gubitak Provizija izvornik fer razlozi studije točno sagrađen ponašanje neprijatelj zubi banka umrijeti James veze težina pripremljen odnose more bar upozoriti postaviti stabla službenik zaseban glina Nedjelja odrastao događaji tanak pao stoka pozvati playing prevent detail standing grow places someone bright Talking meant print capital happen sides everyone facilities filled lip essential techniques June knows stain hadn't dinner dog dollars caught shout buy divide entered Chicago speed jazz appoint governor institutions igranje spriječiti detalj stojeći rasti mjesta neko svijetao U razgovoru značilo tiskati kapital dogoditi strane svako postrojenja ispunjen usna bitno Tehnike Lipanj zna mrlja nije imao večera pas dolara zatečen vikati kupiti podijeliti stupio Chicago ubrzati jazz imenovati guverner institucije .

| 17 fit materials sight store dependence explain gain he'd leadership quiet realize parents Communist neighbor round included kitchen thousand Christ isn't radiation broad failure retire election primary king books command edge March sitting conference bottom lady advise churches model stane materijala vid spremiti zavisnost objasniti steći Bio bih rukovodstvo tiho ostvariti roditelji Komunistički susjed oko uključen kuhinja tisuća Krist nije zračenje širok neuspjeh povući izbor osnovni kralj knjige naredba rub Ožujak sjedenje konferencija dno dama savjetovati crkve model battle giving sport address considerable spread funds trip youth CONSTRUCTION rock regular changed boat memory successful captain hell brother murder quick moreover highly difficulty inch saw clean collect camp experiment shows Authority older lord variety material frame distinguish bitka davanje sport adresa znatan širenje fondovi putovanje mladež IZGRADNJA stijena redovan promijenjen brod memorija uspješan kapetan pakao brat umorstvo brz Štoviše visoko teškoća palac pila očistiti prikupiti kamp eksperiment pokazuje Vlast stariji gospodar raznovrsnost materijal okvir razlikovati .

| 18 scientific introduce principal Jack kill collection fell entertain pieces management otherwise security danger entirely civil frequently advertise records secret title impossible yesterday fast Mike produced favor noted caused lose purposes solid song corporation lie winter dress electric key znanstveni uvesti glavni Utičnica ubiti zbirka pao zabaviti komada upravljanje inače sigurnost opasnost posve građanski često oglašavati evidencija tajna naslov nemoguć jučer brzo Mikrofon proizvodi korist primijetio uzrokovana izgubiti svrhe solidan pjesma korporacija ležati zima haljina električna ključ dry reduce fresh goes hill names slow quickly telephone threaten oppose deliver officers expression published famous pray adopt London clothes laws citizens announced minute master sharp advantage greatest relation Mary leaving gray manager animal object bottle draw honor suho smanjiti svjež ide brdo imena usporiti brzo telefon prijetiti suprotstaviti dostaviti službenici izraz objavljen poznat moliti usvojiti London odjeća zakoni građani objavio minuta majstor oštar prednost najveći odnos Marija napuštanje sive boje upravitelj životinja objekt boca crtati čast .

| 19 recognize drop intend relationship opposite sources poetry ability assistance operating bear join climb companies exist fixed gradual possibility hunt spoke satisfy units neck sleep doesn't finished carefully facts nice practical save takes allowed wine remind rich financial dream prepoznati ispustiti namjeravaju odnos suprotan izvori poezija sposobnost pomoć rada imati pridruži popeti se tvrtke postojati fiksna postupno mogućnost lov govorio zadovoljiti jedinice vrat spavati ne gotov pažljivo činjenice lijepo praktičan spasiti traje dozvoljeno vino podsjetiti bogat financijska san knife stations civilize Rose cool died thick imagine literary bind inches earn familiar seeing distribution marked coffee rules slip apply page beside daughter Relatively classes explore stated German musical smile significant block mix reports PROPOSED shelter presence Affairs nož stanice civilizovati Ruža svjež umro gust zamisliti književni vezati inča zaraditi upoznat vidjeti distribucija obilježen kava pravila skliznuti primijeniti stranica pored kći Relativno Nastava istražiti navedeno Njemački mjuzikl osmijeh značajan blokirati miješati izvješća PRIJEDLOG sklonište prisutnost Poslove .

| 20 named ordinary circumstances mile sweep remains admire Catholic dust operations rain tree nobody Henry Robert village advance offered agree mechanic upper occasion requirements capacity appears travel article houses valley beat opening box evil succeed surround application slightly remembered pod nazivom običan okolnosti milja zamah ostaci diviti se Katolički prašina operacije kiša drvo niko Henry Robert selo unaprijediti ponudio složiti mehaničar gornji prigoda zahtjevi kapacitet se pojavljuje putovati članak kuća dolina pobijediti otvaranje kutija zlo uspjeti okružiti primjena malo sjetio interests warm subjects search presented shoe sweet interesting membership suggest notice connection extreme exchange flow spend everybody poems campaign win forced freeze nine eat newspaper please escape lives swim file wind provides shop apartment fashion reasonable created Germany interesi topao teme traži prikazani cipela sladak zanimljiv članstvo predložiti primijetiti veza ekstrem razmjena protok provesti svi pjesme kampanja pobijediti prisiljeni zamrznuti devet jesti novine molim pobjeći živi plivati file vjetar osigurava shop apartman moda razuman stvorio Njemačka .

| 21 watched cells session somehow fully whose teacher raise recognized unity Providence reference explained twenty Russian features shoulder sir forest studied Sam signal chair reduced procedure forth limit disturb universe mentioned pick reality differences soft traditional Mission flat looks gledao stanice sjednica nekako potpuno čije učitelj podići priznat jedinstvo Proviđenje upućivanje objašnjen dvadeset Ruski značajke rame gospodine šuma Studirao Sam signal stolica smanjen postupak naprijed ograničiti poremetiti svemir spominje odabrati stvarnost razlike mekan tradicionalan Misija ravno izgled picked weather smaller leg chairman ancient narrow fellow twist belief excellent rights vocational laid politics fill response struggle disappear prove duty FOLLOWS editor welcome anode possess hearing BUILDINGS ideal scientist formed watching circle ought garden library accuse message pokupila vrijeme manji noga predsjednik drevni uzak kolega zavijutak vjerovanje izvrstan prava strukovno položio politika popuniti odgovor borba nestati dokazati dužnost SLIJEDI urednik dobrodošli anoda posjedovati sluh GRAĐEVINE idealan znanstvenik formirana gledanje krug treba vrt knjižnica optužiti poruka .

| 22 slight junior knock empty protection treated birth expressed planned choose confuse Virginia killed frighten stayed worry surprise aside photograph removed turning Jr pull personnel agency pointed speech listen November sample Louis motor selected Berlin CLAIMS spot strike increasing blagi mlađi kucati prazan zaštita liječi rođenje izrazio planirano izabrati zbuniti Virginia ubijen uplašiti ostao briga iznenađenje stranu fotografija ukloniti tokarenje Jr povući osoblje agencija istaknuo govor slušati Studeni uzorak Louis motor odabran Berlin POTRAŽIVANJA mjesto štrajk povećavajući exercise handle hole Leader baby ride avoid cross twice commercial failed prompt fat fourth visitor interior Jewish wing desk faculty forget operate stair besides relief standards France perfect pour Nevertheless brief Jones kick attend plus solution wage individuals vježba rukovati rupa Vođa beba voziti izbjeći križ dvaput trgovački nije uspio potaknuti mast četvrti posjetilac unutrašnjost Židovska krilo pisaći stol fakultet zaboraviti raditi stepenik osim toga reljef standardi Francuska savršen sipati Ipak kratak Jones kick prisustvovati plus otopina plata pojedinci .

| 23 powers minister taste discovered pulled hire writer verb preach friendly observed fan connect Fig count egg items mention Texas calculate platform drag mere tomorrow faces pure fighting resources increases assumed broke coast strict whom Russia qualify Morgan victory ovlasti ministar ukus otkrio izvukao najam pisac glagol propovijedati prijateljski promatrati ventilator povezati Smokva računati jaje predmeti spomenuti Teksas izračunati platforma vući puki sutra lica čist borba sredstva povećava Pretpostavlja razbio obala strog koje Rusija kvalificirati Morgan pobjeda fields pleasure contain fold review April teach Richard whisper chosen metal PRINCIPLES competition railroad safe proved carrying horses kiss Mercer wheel sail wants compared relieve approximately wood historical persuade smiled crowd motion shore suit calls seat deserve San Polja zadovoljstvo sadržati odustati pregled Travanj naučiti Richard šaputati izabran metal NAČELA konkurencija željeznica siguran dokazao nošenje konji poljubac Mercer kotač ploviti želi u usporedbi osloboditi približno drvo povijesni uvjeriti nasmiješio gužva prijedlog poduprijeti odijelo pozivi sjedište zaslužiti San .

| 24 snow double educational neighborhood relative teachers Independent puzzle nose dogs waited naturally stone origin Rome wild scale tremble drawn guess communism absence roof sections sky walls Aircraft complain independence busy elect revolution roar willing League mine nurse liberal snijeg dvostruko obrazovni susjedstvo rođak nastavnici Nezavisan puzzle nos psi Čekao prirodno kamen podrijetlo Rim divlji skala drhtati izvučeni nagađati komunizam odsutnost krov dijelovi nebo zidovi Zrakoplov žaliti nezavisnost zauzet izabrati revolucija rika spreman Liga mina medicinska sestra liberal completed poem dollar ordered levels ton settled allowance bitter realized let's moon sensitive servant hunger China sale appearance lips policies actions strengthen Monday onto directed leading machinery theater Paris Frank somewhere Statements mill projects starting hat ruin depend dovršen pjesma dolar naredio razina tona naselili doplatak gorak shvatio neka je mjesec osjetljiv sluga glad Kina prodaja izgled usne politike aktivnosti ojačati Ponedjeljak na usmjerena vodeći strojevi kazalište Pariz Frank negdje Izvješća mlin projekti pokretanje šešir propast zavisiti .

| 25 stands signs families stir Khrushchev largely punish drew breathe amuse characteristic electronic pale pictures destroy expense somebody completion disappoint fifty found soil flame enjoy bless emotional promise she'd wave commerce Jury bay tempt correct asking content estimated conscious stoji znakovi obitelji promiješati Hruščov u velikoj mjeri kazniti nacrtao disati zabavljati obilježje elektronički blijed slika uništiti trošak neko završetak razočarati pedeset pronađen tlo plamen uživati blagosloviti emotivan obećanje ona bi val trgovina Porota zaljev dovesti u iskušenje ispraviti traži sadržaj procijenjen svjestan shine teaching catch dish Saturday greet background flood insect worse yellow occurred afraid ceremony decrease trust yourself legs you've communication describe sincere decide leaf encourage rub declared cry bite July lung significance helped gross apart disease issues scratch sjaj nastava ulov jelo Subota pozdraviti pozadina poplava insekt gore žut dogodila uplašen svečanost smanjenje povjerenje sami noge što ste komunikacija opisati iskren odlučiti list ohrabriti protrljati proglašen plakati gristi Srpanj plućno krilo značenje pomogao bruto odvojeno bolest pitanja ispočetka .

| 26 dictionary risk broadcast drum representative uncle cutting Jesus neglect depth substantial GETS adventure beg entrance plays throw ends Arts alive confidence intellectual cheer properties experiments nut plenty beneath closely description melt swear tall loose area bury measured request rječnik rizik prijenos bubanj predstavnik ujak rezanje Isus zanemariti dubina znatan Dobiva avantura prositi ulaz igra baciti završava Umjetnost živ povjerenje intelektualac bodriti svojstva pokusi orah mnogo ispod tijesno opis rastopiti psovati visok labav područje pokopati mjeri zatražiti ourselves stream wipe band fingers creature Hanover attorney load passing billion earnest discussed translate achievement headquarters inquiry rapidly express hesitate guard jobs borrow owe Phil California ambition supposed lake they're slope Typical spite wore dear employees map pair sami potok brisanje grupa prste stvorenje Hanover pravnik teret prolazi milijardi kuna ozbiljan raspravlja prevesti uspjeh Sjedište istraga brzo izraziti oklijevati čuvar Poslovi u graditeljstvu pozajmiti dugovati Phil Kalifornija ambicija trebao jezero oni nagib Tipičan prkos nosio drag zaposlenici karta par .

| 27 spin one's praise imagination hung instrument plow holding objects straighten dominant scarce ring matters creep plain resolution credit period improve maintenance seize Laos we'll dozen located dig towards curse major breath weigh comfort federal guests priest sell bodies vrtjeti jedan je pohvala mašta visio instrument orati držanje predmeti ispraviti dominantan jedva prsten pitanja mileti običan rezolucija kredit razdoblje poboljšati održavanje zaplijeniti Laos mi ćemo tuce se nalazi kopati prema proklinjati glavni dah težiti udobnost federalni gosti svećenik prodati tijela female primarily cousin grew spiritual dine engine politician custom educate individual job Tom cook grass mail salesman nail tap wet bedroom sufficient chest dramatic silence behave breakfast sudden passage scatter objection unusual argument policy powerful throat formal rapid ženski prije svega rođak rastao duhovni objedovati motor političar običaj obrazovati pojedinac posao Mužjak nekih malih životinja kuhati trava pošta prodavač čavao taknite mokar spavaća soba dovoljan grudi dramatičan šutnja ponašati doručak naglo prolaz raspršiti prigovor neuobičajen argument politika moćan grlo formalan brz .

| 28 Parker wrap luck grind rifle HIGHEST loan represent skill spell broken arch angle sick swell blind Contemporary engineer military boundary location homes boil officials operator Senate lend paint curious holiday rising silent conversation Speaking proud wander agencies chain Parker završiti sreća mljevenje puška NAJVIŠA zajam predstavljati vještina čarolija slomljen svod kut bolestan oteći slijep Suvremena inženjer vojni granica lokacija kuće kuhati dužnosnici operator Senat posuditi slikati znatiželjan odmor raste šuti razgovor Govorenje ponosan lutati agencije lanac December soul ticket equally pretend dismiss SETS coat drove screen arrived tend reply process assignment thread greatly haste bargain flesh Wilson careful rail abroad yard dot gold inquire section avenue decisive governments sheet procedures vessel pity prices steam Prosinac duša ulaznica jednako pretvarati se odbaciti SETS kaput stado zaslon stigao imaju tendenciju odgovoriti proces dodjela nit uvelike žurba bagatela tijelo Wilson oprezan željeznički u inozemstvu dvorište točka zlato upit dio avenija odlučujući vlade list postupci brod šteta cijene parni .

| 29 courses pin dependent We're toe la reward Acting forbid closer efficiency tower bathe European showing Boston swallow advice multiply beach bow agent possibly pump tests kid artists finish tour weapon continuing idle prepare Associated fever data regret weapons tečajevi pin ovisi Mi smo nožni prst la nagraditi Djelujući zabraniti bliže učinkovitost toranj kupanje Europska pokazivanje Boston progutati savjet umnožiti plaža luk agent možda pumpa ispitivanja dijete umjetnici završiti tura oružje nastavlja mirovanja pripremiti Associated groznica podaci žaliti oružja jaw Greek childhood pronounce curve discover research feelings profession organizations outline organ caution Friday keeping match mineral disagree heavily armed blade equipment ended honest trick extra learning treasure immense existing disapprove wooden fork setting milk judgment tune wear čeljust Grčki djetinjstvo izreći kriva otkriti istraživanje osjećaji struka organizacije obris orgulje oprez Petak čuvanje odgovarati mineral ne slagati se teško naoružan oštrica oprema završila pošten trik ekstra učenje blago ogroman postojeći odobravaju drveni viljuška postavljanje mlijeko presuda napjev nositi .

| 30 brush polish poison fail range refused streets astonish orchestra Negroes shave snake feather salt similar northern debt dirt final fade comparison confess congress descend finger skin holy mild clever stared issue till Tuesday brain liquid budget stamp float četka poljski otrov ne raspon odbijen ulice začuditi orkestar Crnci brijanje zmija pero sol sličan sjeverni dug prljavština konačna uvenuti usporedba priznati kongres sići prst koža svet blag pametan buljila izdanje do Utorak mozak tekućina budžet žig plutati providing formula labor housing businessman tension UN pink qualification repeated artificial parties attraction uses lamp curl cup headed shower elder pocket bunch conclusion bell exception steer Bible flavor prison Birds sorry spit anger hate interrupt native pen songs pružanje formula rad kućište biznismen napetost UN-a roze kvalifikacija ponovljen umjetna stranke atrakcija koristi svjetiljka sklupčati kup na čelu tuš stariji džep grupa zaključak zvono izuzetak upravljati Biblija aroma zatvor Ptice oprostite pljuvati ljutnja mrziti prekinuti rođen pero pjesme .

| 31 struck weave terrible grand rescue resistance crush method plants finds humble lawyer fancy stories decay painting polite rare tribe bleed thirty coin sexual fond Roads royal classify Dallas liberty omit loyal physical previously safety causes needle smooth lessen udario tkati strašan veličanstven spasiti otpornost zdrobiti način bilje pronalazi skroman odvjetnik fantazija priče raspad slika lijep rijedak pleme krvariti trideset kovanica seksualno sklon Ceste kraljevski razvrstati Dallas sloboda izostaviti vjeran fizički prethodno sigurnosni uzroci igla glatka smanjiti talked complaint meat numerous seed critical pad aid steep emphasis curtain grounds ice volume calculation surprised solemn grease India interfere understood explode soldiers fasten stick everywhere flag hence resign postpone boast violence guest rope wire envy Lewis airplane Razgovarali prigovor meso brojni sjeme kritičan jastučić pomoći strm isticanje zavjesa osnove led volumen Izračun iznenadio svečan mast Indija interferirati razumio eksplodirati vojnici pričvrstiti štap svuda zastava stoga dati ostavku odgoditi pohvaliti nasilje gost uže žica zavidim Klin dizač zrakoplov .

| 32 Roman soldier series shield unique animals veil kneel tray etc explosive universal wash brass orders fairly taxi liked push wax duck theory useful button discovery invent path remedy bush opposition rough shut thunder wondered charged steady weaken details Rimski vojnik serija štit jedinstven životinje veo klečati poslužavnik itd eksploziv univerzalan oprati mesing narudžbe pošteno taksi volio gurati vosak patka teorija koristan Gumb otkriće izmisliti put lijek grm opozicija grubo zatvoriti grmljavina pitali naplaćuje stabilan oslabiti Detalji anyway informed proposal scrape arrow insurance permitted professor tender cruel replied soften angry mouse hay processes sing apparent juice Truck majority shelf bake steel artist approach cautious goods basket tool wreck width baseball confident log flowers heap extensive u svakom slučaju obaviješteni prijedlog guditi strijela osiguranje dopušteno profesor ponuda okrutan odgovori ublažiti ljut miš sijeno procesi pjevati vidljiv sok Kamion većina polica ispeći čelik umjetnik pristup oprezni roba košara oruđe olupina širina bejzbol uvjeren prijaviti cvijeće hrpa opsežan .

| 33 notes suck enjoyed gap iron obey hut axe translation collar combination lovely image truly Congo confession pan requires prejudice voyage tobacco shook simplicity granted paste cake valuable elephant interference joined ribbon confusion harvest ashamed cave nuclear September customary bilješke sisati uživao praznina željezo poslušati koliba sjekira prijevod okovratnik kombinacija lijep slika uistinu Kongo priznanje tava traži dovodi u pitanje putovanje duhan potresao jednostavnost odobreno zalijepiti torta vrijedan slon miješanje pridružio vrpca zbunjenost žetva posramljen špilja nuklearna Rujan uobičajen thief damp expensive elsewhere Fifteen sew regarded rust separation design waiter organized pet straw vision smoke upset function Palmer reserve salary towel intensity refresh bought essence fur represented ambitious entitled threat defendant daylight mystery republic bag belong dip lopov vlaga skup drugdje Petnaest šiti smatrati hrđa odvajanje dizajn konobar u organizaciji ljubimac slama vizija pušiti uzrujan funkcija Poklonik rezerva plata ručnik intenzitet osvježiti kupio esencija krzno zastupa ambiciozan pravo prijetnja optuženik dnevna svjetlost tajna republika torba pripadati dip .

| 34 Chinese suspicious heaven imaginary minds ash admit carriage loved educator Executive income stove conducted rubber wisdom rug sought firms misery principle awkward Joe Fort rival ease Martin roast roll deed extended fun preference explosion Joseph frequent theatrical cultivate Kineski sumnjičav raj imaginarni umovi pepeo priznati prijevoz voljen nastavnik Izvršni dohodak štednjak provedena guma mudrost tepih traži tvrtke bijeda načelo nespretan Joe Tvrđava suparnik ublažiti Bregunica pečenje svitak djelo produžen zabava prednost eksplozija Josip čest kazališni njegovati collector remark miserable attitude Britain stress wrist begins favorite rabbit accustom divided theme tide aim insult percent rooms thumb device lump recognition annoy runs toy heal IMPROVED games shallow cultural repetition soup whistle components scenery apple generation offense kolekcionar primjedba jadan stav Britanija stres ručni zglob počinje omiljen zec priučiti podijeljen tema plime cilj vrijeđati posto sobe palac uređaj izraslina prepoznavanje smetati runs igračka liječiti POBOLJŠANO igre plitak kulturni ponavljanje juha zviždati komponente pejzaž jabuka generacija prekršaj .

| 35 properly role afford cork identity ripe temper sore thank Marine pinch diamond inner razor wished imaginative sounds hook wagon copper publication Jews landlord influential rot hollow phone enclose DECISIONS harden highway restaurant pride unable wicked FACED stiffen reduction propisno uloga priuštiti pluta identitet zreo temperament bolan zahvaliti Morski štipati dijamant unutrašnji britva želio maštovit zvukovi kuka vagon bakar publikacija Židovi posjednik utjecajan trulež šupalj telefon priložiti ODLUKE stvrdnuti autocesta restoran ponos nesposoban zao Suočeni ukrutiti smanjenje Republican silk energy positions upright selfish raw stripe pig supported inward examine excellence excess machines rake suffer cloth purple queen hasten Smith shorten walking applause ache fly trained apology severe anybody knot nephew preserve whenever cushion interpretation style Republikanac svila energija pozicije uspravan sebičan sirov pruga svinja potporu prema unutra ispitati izvrsnost višak strojevi bludnik patiti tkanina ljubičasta kraljica ubrzati Kovač skratiti hodanje pljesak boljeti letjeti trenirao izvinjenje ozbiljan iko čvor nećak sačuvati uvijek jastuk tumačenje stil .

| 36 drown putting grace nursery status pint affair fierce joint thoughts imitate preparation aloud Measurements gaiety practices experienced robbery ill tighten Welfare guide perfection largest scorn Hudson whoever Massachusetts trunk Co wool pushed sailor competitor golden payment permanent joy utopiti stavljanje milost jaslice status pinta afera bijesan zajednički misli imitirati priprema naglas Mjerenja dobro raspoloženje prakse iskusan pljačka bolestan zategnuti Blagostanje voditi savršenstvo najveći ismijavanje Hudson ma tko Massachusetts deblo Co vuna gurnuo mornar konkurent zlatna plaćanje trajan radost moonlight deer bean satisfactory source everyday drawer copy disregard vehicles necessity nowadays pleasant tradition January patriotic annual fool remarks tin project Administrative cage driving pardon anxiety lately funny offend coarse obvious wonderful August spoil horizontal troops sting ditch mjesečina jelen grah zadovoljavajući izvor svakodnevni crtač kopirati zanemariti vozila nužnost danas ugodno tradicija Siječanj patriotski godišnji budala napomene lim projekt Upravni kavez vožnja pomilovanje anksioznost nedavno smiješan uvrijediti grub očigledan predivan Kolovoz plijen vodoravan trupe ubosti jarku .

| 37 track finding librarian meantime structure cough Japanese deaf objective windows complex sword messenger vain What's castle sin elastic examples comb experiences intention rod widen sorrow inventor cliff Motors practically umbrella instant interruption sake establishment merry gallon introduced conquest trag nalaz bibliotekar u međuvremenu struktura kašalj Japanski gluh cilj prozori kompleks mač glasnik uzaludan Što je dvorac grijeh elastičan primjeri češalj iskustva namjera štap proširiti tuga izumitelj stijena Motori praktički kišobran trenutak prekid sake osnivanje veseo galon uveo osvajanje headache detailed tailor bucket eventually scent signature cart hurry widely darken sometime yield applaud bread developing underneath hello Los sister centers pretense descent knee mountain conquer framework previous telling Alfred confidential adoption require advanced disgust Detective philosophy waist glavobolja detaljan krojač kanta konačno miris potpis kolica požuriti široko potamnjeti jednom prinos pljeskati kruh razvoju ispod halo Los sestra centri pretvaranje silazak koljeno planina osvojiti okvir natrag govori Alfred povjerljiv usvajanje zahtijevati napredan gađenje Detektiv filozofija struk .

| 38 Indian momentary mistake pound receipt male pearl characteristics lazy investigation limb self grammatical approval beast estate monkey elections jewel concept extend persuasion treasury obedience conventional proof sock gradually protect vowel David hammer team inn views chimney foods mad Indijanac prolazan pogreška funta račun muški biser obilježja lijen istraga ud samouprave gramatički odobrenje zvijer posjed majmun izbori dragulj koncept proširiti uvjerenje riznica poslušnost konvencionalan dokaz izlemati postepeno zaštititi samoglasnik David čekić tim gostionica pregleda dimnjak hrana lud dissatisfaction annoyance attractive October Arthur aware ornament sex honesty shadow outward Warren sharpen handkerchief greed stages heavenly player guy thirst niece spill conscience loaf blow devoted wheat papers worm crisis rear secrecy waste noise rude argue heighten situations nezadovoljstvo dosađivanje atraktivan Listopad Arthur svjestan ukras spol poštenje sjena van Odgajivačnica zečeva izoštriti maramica pohlepa faze nebeski igrač momak žeđ nećakinja prosuti savjest vekna puhati posvećen pšenica novine crv kriza stražnji tajnost gubljenje buka sirov raspravljati pojačati situacije .

| 39 smell flatten instance loosen begun cheese colors rivalry easier royalty discontent shoulders complication fright nodded indoor opportunities probable flour necessarily actress congratulation index mankind ounce waves fish fry gate laughed wise everlasting automobile compare fruit goat indicate ink miris spljoštiti primjer odriješiti počeo sir boje suparništvo lakše kraljevstvo nezadovoljstvo ramena komplikacija strah kimnuo zatvoreni mogućnosti vjerojatan brašno nužno glumica čestitka indeks čovječanstvo unca valovi riba pržiti kapija nasmijao mudar vječan automobil usporediti voće koza naznačiti Tinta weak courts disappearance issued reproduction introduction thicken tough avoidance economy extremely glad maximum spoon atmosphere strap treat deceive television host lengthen Assembly chicken revenge correction descendant Latin bound Eisenhower hesitation anywhere knowing spade basin manufacturers quarter tone weed slab sudovi nestanak izdana reprodukcija uvođenje zadebljati tvrd izbjegavanje privreda vrlo drago maksimum žlica atmosfera remen liječiti varati televizija domaćin produžiti Skupština piletina osveta korekcija potomak Latinski dužan Ajzenhauer oklijevanje negdje poznavanje lopata bazen proizvođači četvrtina ton korov .

| 40 omission furniture old-fashioned bicycle temple breadth Philadelphia photography Angeles coward mat replace brilliant rejoice cheat tonight congratulate taught discomfort citizen enclosure Hills attentive conviction paw sacred sympathy overflow region burning calm dissatisfy multiplication Moments whichever tidy bribe desired propust namještaj starinski bicikl hram širina Filadelfija fotografija Angeles kukavica strunjača zamijeniti briljantan radovati se varati večeras čestitati učio neudobnost građanin prilog Hills pažljiv osuda šapa svet simpatija prelijevanje regija spaljivanje mirno nezadovoljiti množenje Moments koji god uredan potkupiti željeni mend convinced stocking worship feast noticed nuisance height thorn towns tame inclusive Protestant employed homemade handwriting speaker chalk Constitution positive sour hurt millions slippery procession Roberts ripen firmly jealous chapter jealousy liar tendency acceptance homecoming barber contrast driver popraviti Uvjereni čarape obožavati gozba primijetio smetnja visina trn gradovi pripitomiti uključujući Protestantski zaposlen domaći rukopis govornik kreda Ustav pozitivan kiseo ozlijeđen milijuni klizav procesija Roberts dozrijevati čvrsto ljubomoran poglavlje ljubomora lažljivac tendencija primanje povratak kući berberin kontrast vozač .

| 41 depends whiten berry impressive lighten branch pigeon Sports cotton hinder bravery baggage guilt tragedy noun suggestion amongst destruction extension grammar payments row creative cultivation companionship bird measures rubbish consideration legal modesty camera leaves woolen deepen partly pastry cupboard ovisi bijeliti bobica impresivan osvijetliti grana golub Sportovi pamuk ometati hrabrost prtljaga krivica tragedija imenica prijedlog među razaranje nastavak gramatika plaćanja red kreativan uzgoj drugarstvo ptica mjere gluposti razmatranje pravni skromnost kamera ostavlja vunen produbiti djelimično kolač ormar crime quart canal hoped phase hopes notebook stomach deceit parcel brighten moderation Twelve factor punctual hurrah integration sentence constant lipstick perform tired uppermost column fatten Mantle supper Charlie conqueror hindrance shooting cowardice quietly obedient She's saucer madden via zločin pošteda kanal nada faza nada bilježnica želudac obmana parcela razvedriti umjerenost Dvanaest faktor točan ura integracija rečenica konstanta ruž izvesti umoran najgornji kolona gojiti Plašt večera Charlie osvajač smetnja snimanje kukavičluk tiho poslušan Ona je tanjurić zaluditi preko .

| 42 scold gift missile weekday functions rotten disrespect occasionally widower deafen donkey businesslike personality concrete motherhood precisely sadden exact handshake calculator swung headdress seek maintained scissors distant drinking translator intelligence possessor shilling observe redden motherly cultivator Hearst sad BONDS grditi dar raketa radni dan funkcije pokvaren nepoštovanje povremeno udovac zaglušiti magarac poslovan osoba beton majčinstvo precizno ražalostiti točan rukovanje Kalkulator zamahnuo šešir tražiti održava škare udaljen za piće prevoditelj inteligencija posjednik šiling vidjeti ocrveniti majčinski kultivator Hearst tužan OBVEZNICE homework denied electrician bills oar bribery employment initial sweeten sow sympathetic traffic FEARS pronunciation beak Cuba bone plural sold clerk fellowship thousands engaged accident provision purchase minimum career MOSCOW violent expansion discuss testimony prior substance appropriate lights potential domaći zadatak odbijen električar zapise veslo podmićivanje zaposlenje početni zasladiti sijati suosjećajna promet Strahovi izgovor kljun Kuba kost množina prodan službenik stipendija tisuće bavi nesreća odredba kupiti minimum karijera MOSKVA nasilan ekspanzija raspravljati svjedočenje prije supstanca prikladan svjetla potencijal .

| 43 impact remarkable surely humor shoot Opera Italian singing score vacation Models boards laugh supplies stairs cell concentration Congregation rolled blame capable unknown adequate factory movements slave wearing tongue essentially refer grave periods patterns bus damage Lincoln recommended legislation utjecaj izvanredan sigurno humor pucati Opera Talijanski pjevanje postići odmor Modeli ploče smijeh zalihe stepenice ćelija koncentracija Zajednica valjane kriviti sposoban nepoznat adekvatan tvornica pokreti rob nošenje jezik u suštini uputiti grob razdoblja obrasci autobus šteta Lincoln Preporuča zakonodavstvo Georgia meanwhile site bond complicate creation burst difficulties atomic benefit shock losses weakness contact delight hang identified net domestic assume engineering pm root threw flight partner portion dangerous fund award ain't internal absolute Wright panels seriously shares appeal Gruzija u međuvremenu mjesto obveznica otežavati stvaranje praska teškoće atomski korist šok gubici slabost kontaktirati uživati objesiti identificirani neto domaći pretpostaviti inženjering am korijen bacio let partner dio opasan fond nagrada nije interni apsolutan Wright ploče ozbiljno Dionice privući .

| 44 author Chamber corn centuries defeat strip electrical fought quantity fiction precision artery pencil ocean offices profit promised furnish residential tube vast adopted suspect taxes Africa impression recommend sugar feels referred Edward text arise Calling mud Pennsylvania witness goal autor Komora kukuruz stoljeća poraz strip električna borio količina fikcija preciznost arterija olovka ocean uredi dobit obećao dostaviti stambeni cijev ogroman usvojen sumnjati porezi Afrika impresija preporučiti šećer osjeća iz Edvard tekst ustati Pozivanje blato Pennsylvania svjedok cilj Alexander contract task cloud charges repeat containing target chemical includes maintain seldom TV mounted technique intended qualities fence offers February prefer admission riding Lucy novel percentage Adams expenditures ultimate Watson ear Ballet cast establish remove stuff minor stem Aleksandar ugovor zadatak oblak naknade ponoviti koji sadrži meta kemijski uključuje održavati rijetko TV montiran tehnika namijenjen kvalitete ograda nudi Veljača radije upis jahanje Lucy roman postotak Adams rashodi krajnji Watson uho Balet baciti uspostaviti ukloniti stvari maloljetnik zaustaviti .

| 45 mold burden listed meal warning considerably mostly amounts admitted errors opinions Asia culture virtue coal continuous funeral seeking Acres lunch changing courage Orleans hundreds reflection developments arrive fired settle Helping colony POUNDS nearby lies reproduce suffering em stretch kalup teret na popisu obrok upozorenje znatno uglavnom iznosi priznao pogreške mišljenja Azija kultura vrlina ugljen stalan pogreb traži Acres ručak promjena hrabrost Orleans stotine odraz razvoj stići otkaz nastaniti Pomažući kolonija Pounds u blizini leži reproducirati patnja em rastezanje grain slavery driven vital spirits ships collected climbed pilot academic shoes tables evident Adam volumes Manchester Hans conduct slaves reflect washing thickness Mama sacrifice worker wound zero liquor customer eastern insisted item rural bureau explanation huge dealing extraordinary zrno ropstvo pogon bitan duhovi brodovi prikupljeni popeo pilot akademski cipele tablice evidentan Adam svezaka Manchester Hans voditi roblje odraziti pranje debljina Mama žrtvovati radnik rana nula alkoholno piće kupac istočni inzistirao stavka seoski biro objašnjenje ogroman koje se bave izvanredan .

junak podiže podijeliti Planine recreation readily porch contrary darkness achieve emotions supreme holds gay waters belt uniform unlike harbor replaced swing nineteenth gentleman mechanism lots crossed o'clock institute Hardy Anne excessive tight sand wages increasingly mixture card regional sufficiently distinguished fundamental reflected rekreacija spremno trijem suprotno tama postići emocije vrhovni drži homoseksualac vode pojas uniforma za razliku od luka zamjenjuje zamah devetnaesti gospodin mehanizam puno prešao sati institut Izdržljiv Anne pretjeran tijesan pijesak plaće sve mješavina kartica regionalni dovoljno istaknuti osnovni ogleda .| 46 symbol saved transportation create reader pace recorded suffered flying year-old rice negative separated dancing lesson medicine Brothers consists warfare investment version employee reaching grown marketing cow resulting shade gentle conflict element heads identification ie hero lifted split Mountains simbol spremiti promet stvoriti čitač tempo zabilježena pretrpjela leteći godina riža negativan odvojen ples pouka lijek Brothers Sastoji se ratovanje investicija verzija zaposlenik postizanje odrastao marketing krava što je rezultiralo sjena nježan sukob element glave identifikacija tj.

| 47 tiny nowhere reactions FALSE varying varied anxious touched guns exists editorial seeds cure possibilities civilization pack incident particles fed Rachel lock Linda opposed altogether customers powder modest storage representatives asleep societies constantly neighbors removal charm communities vice weekend sićušan nigdje reakcije FALSE različite varirao zabrinut dotaknuo oružje postoji urednički sjemena izliječiti mogućnosti civilizacija pakirati incident čestice hranjen Rachel zaključati Linda razliku od potpuno kupci prah skroman skladištenje predstavnici u snu društva stalno susjedi uklanjanje šarm zajednice zamjenik vikend Democrats star visited absent prize spending eager Illinois distinction manage FRANCISCO grant silver Carl arc discipline tea comparable jump continues deny display flower downtown pleased institution assumption musicians remaining Pike aspect journey participation verse virtually pot stepped limits Demokrati zvijezda posjetio odsutan nagrada trošenje željan Illinois razlika upravljati FRANCISCO odobriti srebro Carl luk disciplina čaj usporedivi skok nastavlja poreći prikaz cvijet u centru grada drago institucija pretpostavka glazbenici Preostali Štuka aspekt putovanje sudjelovanje stih praktično lonac zgazi granice .

| 48 odd superior involves rarely precious peculiar whereas cooling Henrietta trend bare Kate combined decade tie Regarding personally composed senator dull legislative bend Atlantic equivalent Dean doctrine happens Walter languages goals lift satisfaction sum existed Bob missed prominent thoroughly neparan superioran uključuje rijetko dragocjen čudan a hlađenje Henrietta trend gola Kate kombiniran dekada vezati U pogledu osobno sastoji se senator glup zakonodavne saviti Atlantski ekvivalent Dekan doktrina se događa Walter jezici golova lift zadovoljstvo iznos postojala Plovak propustili istaknut temeljito shared excuse overcome talent studying Handsome burned observations prime drawing storm Winston desegregation medium suspicion diameter guidance today's improvement presumably bars brings Papa warmth indicates painted pile eleven shouted agriculture criticism psychological thrown glance regions mobile stranger rank dijeli izgovor pobijediti talenat učenje Lijep spaljen zapažanja glavni crtanje oluja Winston desegregacija srednji sumnja promjer vođenje danas je poboljšanje vjerojatno barovi donosi Tata toplina pokazuje obojen gomilati jedanaest vikali poljoprivreda kritika psihološki bačen pogled regije mobitel stranac rang .

| 49 Pope fate horizon contribute parallel shear rode Legislature oxygen authorities mental Lawrence technology reputation route Rayburn Cooperation wherever external determination prevention deeply assured switch friendship represents newspapers colleges Mississippi musician occur delicate drama emergency permission cap striking butter Papa sudbina horizont doprinijeti paralelno sjeći jahali Zakonodavstvo kisik vlasti mentalni Lawrence tehnologija ugled ruta Rayburn Saradnja gdje vanjski odlučnost prevencija duboko osiguran prebaciti prijateljstvo predstavlja novine učilišta Mississippi glazbenik doći delikatan drama hitan dopuštenje kapa udaranje maslac trials efficient gained contributed christmas magazine forever environment generous obtain selection urban widow beard derived comment revealed provisions allotment controlled muscle shirt forgive maturity composition concert comedy Sleeping listening harm holes Holmes journal long-range recall wake bath destroyed suđenja učinkovit stekao pridonijela Božić časopis zauvijek okolina velikodušan dobiti izbor urbani udovica brada izveden komentirati objavio odredbe dodjela kontrolirati mišić košulja oprostiti zrelost sastav koncert komedija Spavanje slušanje štetiti rupe Holmes časopis dalekometni podsjetiti probuditi kupka uništen .

| 50 distinct hydrogen furthermore objectives defined handling Mayor specifically scheduled districts serving leaned experimental sink kingdom Simultaneously handed Thompson Paul hide sharply experts reception shift faint fifth Robinson Ohio lonely attempts bringing tissue Foundation ears Japan Palace corresponding definition izrazit hidrogen osim toga ciljevi definiran rukovanje Gradonačelnik posebno planiran četvrti služenje nagnuo eksperimentalan potonuti kraljevstvo Istovremeno predao Thompson Pavle sakriti oštro stručnjaci recepcija smjena nesvijest peti Robinson Ohio usamljeno pokušaji donošenje tkivo Temelj uši Japan Palača odgovarajući definicija network processing notion turns devil father's insure laboratory piano tooth relationships code knees briefly pressures automatic agricultural inevitably Regardless God's voices THYROID intense Pont focus clouds Forgotten primitive organic haven't visual grateful onset estimate thanks actor banks effectively mreža obrada pojam pretvara vrag oca osigurati laboratorija klavir zub odnosi kod koljena kratko Pritisci automatski poljoprivredni neizbježno Bez obzira na to Božje glasovi ŠTITNJAČE intenzivan Pont fokus oblaci Zaboravljen primitivan organski nisu Vizualni zahvalan početak procijeniti hvala glumac banke učinkovito .

| 51 criminal skills neutral strongly compete MOOD tremendous core critic transfer deeper cheap state's authorized urge fortune edges saddle owners noon peoples signed tail resulted Roy outstanding formation Illustrated Contribution stupid swimming ladies chose consumer innocent spoken gather barrel zločinac vještine neutralan snažno konkurirati Raspoloženje ogroman srž kritičar prijenos dublje jeftin države odobren nagon bogatstvo rubovi sedlo vlasnici podne narodi potpisan rep rezultiralo Roy izvanredan formacija Ilustrovan Doprinos glup plivanje dame izabrati potrošač nevin govori okupiti barel cat farmers habit cleaning defend accompanied random colonel serves destructive edition brave drunk illusion occasional axis comfortable enormous dive readers assure plate definite foam navy constructed blocks feature frequency devices tested mixed images questionnaire magic mg staining leather mačka poljoprivrednici navika čišćenje braniti uz slučajan pukovnik služi razoran izdanje hrabri pijan iluzija poneki os udoban ogroman ronjenje čitatelji osigurati ploča određen pjena mornarica konstruiran blokovi svojstvo frekvencija uređaji testiran mješoviti slike upitnik magija mg bojenje koža .

| 52 assistant atom crack Jackson release automatically plot license survey printed football flash visiting nation's scholarship moves thorough SEES Jim filling noble normally particle species probability spare cash Industries delay multiple lying satisfied doors pause challenge MEETS error lean asistent atom prasak Jackson objaviti automatsko zemljište dozvola pregled tiskan nogomet bljesak gostujući nacije stipendija kreće temeljita Vidi Jim punjenje plemenit normalno čestica vrsta vjerojatnost poštedjeti gotovina Industries odgoditi višekratnik laganje zadovoljan vrata stanka izazov UDOVOLJAVA pogreška nagnuti Maris Cards schedule bomb Peter Baker screw paintings Susan mother's supplied abnormal absorb accelerate accompany accumulate acid adapt adhere adjacent adjective adjust administer adolescent advocate affiliate affluence aggregate aggression agitate alcohol align allege allocate allude ally alter ambiguity Maris Kartice raspored bomba Nestajati Pekar vijak slike Susan mamin dobivate nenormalan upiti ubrzati pratiti akumulirati kiselina prilagoditi pridržavati u susjedstvu pridjev prilagoditi upravljati adolescent zastupnik affiliate bogatstvo ukupni agresija agitirati alkohol svrstati izjaviti dodijeliti aludirati saveznik mijenjati dvosmislenost .

| 53 amorphous analogy analyze angular anomaly anonymous anthropology append appendix appraise approximate aristocrat arithmetic arouse ascribe aspiration assemble assent assert assess asset assign assimilate attach attribute auspices authorize avail averse awe battery biology breed bubble bulk bureaucracy cancel capture amorfan analogija analizirati kutni anomalija anoniman antropologija dodati slijepo crijevo procijeniti približan aristokrata aritmetika pobuditi pripisati težnja sastaviti pristanak tvrditi procijeniti imovine dodijeliti prilagoditi se pričvrstiti atribut pod pokroviteljstvom ovlastiti pomoći averzija strahopoštovanje baterija biologija pasmina mjehurić Glavnina birokratija otkazati hvatanje catalogue cater cease channel circulate circumstance clarify client clinic coefficient cogent coincide collapse collide colloquial commit commodity commune communicate compel compensate competence comply compound comprehend comprise compulsion compute conceive concentrate concentric conclude condense confer configuration confine conform confront katalog dostaviti prestati kanal cirkulirati okolnost razjasniti klijent klinika koeficijent ubjedljiv podudarati kolaps sudariti se kolokvijalan izvršiti roba komuna komunicirati prisiliti nadoknaditi nadležnost u skladu spoj shvatiti obuhvaćaju prisila računati zamisliti koncentrirati koncentričan zaključiti zgusnuti savjetovati konfiguracija međa u skladu suočiti .

| 54 conjunction consent consequent conserve consist console construct construe consult consume contaminate contemplate contend continent contingent contradict convene converge converse convert cooperate coordinate correlate correspond credible creditor criterion cumbersome currency cylinder decimal dedicate defect defer deficient deflect degenerate degrade veznik pristanak dosljedan čuvati sastojati utješiti izgraditi protumačiti savjetovati pojesti kontaminirati razmišljati tvrditi kontinent kontigent proturječiti sazvati konvergirati razgovarati pretvoriti suradnju koordinirati korelacija odgovarati vjerodostojan povjerilac kriterij nezgrapan valuta cilindar decimalan posvetiti mana odgoditi manjkav skrenuti izrod degradirati deliberate denominator denote dense depress deprive derive detect detriment deviate devise devote diagram dictate diffuse digest dimension discern discourse discrete dispense disperse displace dispose dissipate dissolve distort distribute diverge diverse dominate drain drastic duration edit elevate elicit eloquent namjeran imenitelj označiti gust deprimirati lišiti izvući otkriti šteta odstupati smisliti posvetiti dijagram diktirati širiti probaviti dimenzija razlikovati diskurs diskretni dijeliti raspršiti premjestiti raspolagati trošiti otopiti iskriviti raspodijeliti razilaziti se raznolika dominirati odvod drastičan trajanje uređivanje podići izmamiti rječit .

| 55 emancipate embody embrace emerge enhance enlighten enrich ensure entity enumerate episode equate equidistant equilibrium err evaluate evaporate eventual evoke evolve exclude execute exert exhaust expand expel exploit exponent export expose extract facilitate faction fallacy fare feasible fertile finite emancipovati utjeloviti zagrljaj pojavljuju povećati osvijetliti obogatiti bi se osiguralo osoba nabrojati epizoda ravnati istostraničan ravnoteža pogriješiti procijeniti ispariti konačan evocirati evoluirati isključiti izvršiti vršiti ispušni proširiti protjerati iskoristiti eksponent izvoz izložiti ekstrakt olakšati frakcija zabluda hrana izvedivo plodan konačan fluctuate fluent forgo formulate fossil fragment fraternal fraud friction frustrate fuel fulfill fuse generate geography geometry germ graph gravity guarantee hemisphere heredity hierarchy homogeneous horror hostile hypothesis ignore illuminate illustrate imperial implement implicit imply import impose impress incentive fluktuirati tečan odreći se formulirati fosil fragment bratski prijevara trenje osujetiti gorivo ispuniti osigurač generirati geografija geometrija klica grafikon gravitacija jamčiti hemisfera nasljednost hijerarhija homogen užas neprijateljski hipoteza ignorirati osvijetliti ilustriraju carski provedbu implicitan podrazumijeva uvoz nametnuti impresionirati poticaj .

| 56 incessant incline incompatible inconsistent incorporate indigenous induce infer inferior inflation ingenious inhibit injure innate innovation inspect instinct instruct integer integrate intellect interact interlock interlude interpret interrelate intersect interval intervene intimacy intrinsic intuitive invade inverse invest investigate invoke irrigate neprekidan nagib nespojivo nedosljedan inkorporirati domaći izazvati zaključiti inferioran inflacija genijalan spriječiti ozlijediti urođen inovacija pregledati instinkt poučiti cijeli broj integrirati intelekt interakcija blokirati međuigra protumačiti međusobno presjeći interval intervenirati intimnost unutarnji intuitivan upasti obrnut ulagati istražiti prizvati navodnjavati isolate judicial kindred launch layer lecture legislate legitimate leisure lens liable liberate linguistic litigate locate locomotion logic manifest manipulate margin maternal matrix metabolism metaphor microscope migrate modify moist molecule momentum monarch morphology nerve niche norm notate null nutrient izolirati sudski rođaci lansirati sloj predavanje donositi zakone legitiman slobodno vrijeme objektiv odgovoran osloboditi lingvistički parničiti se locirati pokretanje logika očituje manipulirati marža materinski matrica metabolizam metafora mikroskop migrirati izmijeniti vlažan molekula moment monarh morfologija živac niša norma notate null hranjiva .

| 57 oblige obsolete occupy odor option orbit orientate oscillate overlap parenthesis parliament passive peasant pendulum perpendicular perpetrate perpetual persist pervade pest plead pole pollution postulate pragmatic precede precipitate predict premise preposition presume prevail priority proceed proclaim procure prohibit propagate obavezati zastario zauzeti miris opcija orbita orijentirati oscilirati preklapanje zagrada parlament pasivan seljak njihalo okomito počiniti trajna ustrajati obuzimati štetočina moliti pol zagađenje postulat pragmatičan prethoditi prenagliti predvidjeti pretpostavka prijedlog pretpostaviti prevladavaju prioritet postupiti proglasiti nabaviti zabraniti propagirati propensity proprietor prosper province provoke prudence psychology publish purport quote radius react rebel rectangle recur refute reign reinforce reject relevance reluctance rely render repress repudiate reservoir resident residue resource restore restrict retain retard reverberate reverse revise revive revolt sklonost vlasnik prosperirati pokrajina provocirati razboritost psihologija objaviti smisao citat radius reagovati buntovnik pravokutnik vratiti se opovrgnuti vladati pojačati odbaciti relevantnosti nevoljkost osloniti učiniti potiskuju odbaciti rezervoar rezident ostatak resurs vratiti ograničiti zadržati usporiti odjekivati preokrenuti revidirati oživjeti revolt .

| 58 revolve rigor rotate rudimentary saint sanction satellite saturate scalar secrete segment shrink sibling signify simultaneous skeleton sketch sociology solar spatial specify spectrum speculate spontaneous starve stationary statistic stereotype stimulate stipulate strata subdivide subjective subordinate subside subsidize suffice superficial smjenjivati strogost rotirati rudimentaran svetac sankcija satelit zasititi skalar lučiti segment psihijatar polubrat označavati istodobno kostur skica sociologija solarni prostorni odrediti spektar nagađati spontan umirati od gladi stacionaran statistički stereotip stimulirati utvrditi slojevi podijeliti na manje djelove subjektivan podrediti opasti subvencionirati biti dosta površan superimpose suppress suspend sustain sweat symptom synthetic telescope tense tentative terminology texture theft theorem tolerate topic trait transact transform transmit transparent transport triangle trivial tropical undergo underlie undertake unduly upsurge usage utilize utter verify vertical vibrate violate virtual nadrediti ugušiti obustaviti održati znoj simptom sintetski teleskop vrijeme privremen terminologija tekstura krađa teorema tolerirati tema crta obaviti transformirati prenijeti transparentan prijevoz trokut trivijalan tropski pretrpjeti biti temelj poduzeti neopravdano porast upotreba iskoristiti izustiti provjeriti vertikalna vibrirati prekršiti virtualni .

| 59 vocabulary volt withdraw x-ray crew tip equipped managed classic kinds occupied outlook aren't fortunate characters passenger substantially desirable conclusions bowl patients ratio Spanish stored shell columns scientists dressed fault similarly accuracy variable rent Smiling symbols Forty plaster coating rječnik volt povući rendgen posada savjet opremljen uspio klasik vrste zauzet izgledi nisu sretan znakova putnik bitno poželjan zaključci zdjela bolesnika omjer Španjolski pohranjeni ljuska stupovi znanstvenici obučen greška slično točnost varijabla iznajmiti Nasmijan simboli Četrdeset žbuka premazivanje affect dirty resist BINOMIAL joke over-all tape Atlanta rush urged counties orange dare September Wednesday Harry accurate Revenue sounded Clark bench latest context nationalism myth sequence vehicle sheep stores wealth alternative retired lumber dispute convenient returning genuine Virgin utjecati prljav odoljeti Binomni vic nad-sve traka Atlanta žuriti pozvao županije naranča usudio Rujan Srijeda Pljačkati točan Prihod zvučalo Clark klupa zadnji kontekst nacionalizam mit slijed vozilo ovca prodavaonica bogatstvo alternativa u mirovini klade rasprava zgodan povratak pravi Djevica .

| 60 performed moderate claimed solve Pat jumped Jane bombs Stanley imitation penny grade engineers certainty eggs Sciences vary emotion installed Presently routine output adjustment beam dignity isolated loud washed desert producing slide divine instructions abstract phenomenon empire symbolic disappeared obavlja umjerena tvrdio riješiti Potapšati skočio Jane bombe Stanley imitacija peni razred Inženjeri sigurnost jaja Znanosti varirati emocija instaliran Sada rutina izlaz podešavanje zraka dostojanstvo izoliran glasno opran pustinja proizvodnju klizanje božanski upute sažetak fenomen carstvo simboličan nestao calculated neat glory aunt patent Matsuo loyalty candidate interview shortly sending senior receiving tied Presidential facing Canada raising Harvard exposed financing bigger ownership precise reporters Johnson repair badly scheme stiff currently Samuel Lee realistic golf thermal we've arrangement izračunava uredan slava tetka patent Matsuo lojalnost kandidat intervju ubrzo slanja viši primanje vezan Predsjednički prema Kanada podizanje Harvard izložen finansiranje veći posjedovanje precizan novinari Johnson popravak loše shema krut trenutno Samuel Zavjetrina realističan golf termalni imamo aranžman .

| 61 bold elaborate logical debate owned Metropolitan patience worst folk beer crop roles soap tells transition backward crazy autumn duties temporary border decades visible swept despair suitable hunting Italy LISTS trap mechanical returns Catholics phrase fallen crash tears consequences odvažan razraditi logičan debata u vlasništvu Eparhijski strpljenje najgore narodni pivo usjev uloge sapun govori prijelaz natrag lud jesen dužnosti privremen granica desetljeća vidljiv swept očajavati prikladan lov Italija LISTE zamka mehanički se vraća Katolici fraza pao sudar suze posljedice dying laughter openly bent tools tends ugly reasonably findings pupil telegraph finance possession stretched keys territory measurement damn arrest elected involve filed identical mature Williams succeeded rejected Thursday missing attract favorable involving urgent benefits matching decline fewer naval umiranje smijeh otvoreno savijen alat teži ružan razumno nalazi učenik telegraf financiranje posjedovanje rastegnut Tipke područje mjerenje osuditi uhapsiti izabran uključivati podnio identičan zreo Williams uspio odbijen Četvrtak nestao privući povoljan uključuje hitan prednosti odgovarajući odbiti manje mornarički .

| 62 string Prince stems quarrel charter presentation Campus owner classical branches carbon merchant harmony pipe determining strictly Rev Andy package Unfortunately shame performances reform skirt drill expert leads garage Indians classification thereby bride artistic nights presents reveal jacket attempted niz Princ proizlazi svađa čarter prezentacija Campus vlasnik klasičan grane ugljen trgovac sklad cijev utvrđivanja strogo Rev Andy paket Nažalost sramota nastupi reforma suknja izbušiti stručnjak vodi garaža Indijanci klasifikacija time nevjesta umjetnički noći predstavlja otkriti jakna Pokušali parked survive envelope mercy alert massive secure clock crucial dealers Symphony whip bundle child's tire inevitable radical demonstrated equation frontier namely tent tragic electron FALLING rector stable Poland Prokofieff healthy chlorine cape pathology Jess inadequate nest lacking Howard Parkirali preživjeti omotnica milost oprezan masivan osigurati sat presudan dilera Simfonija bič bala dječji guma neizbježan radikal pokazao jednačina granica naime šator tragičan elektron Falling rektor stabilan Poljska Prokofieff zdrav klor rt patologija Kaišem vezati sokola neadekvatan gnijezdo nedostaje Howard .

| 63 shouting so-called discussions stroke spots Castro gesture concluded Falls awareness long-term loans universities remarked effectiveness depending circular covering splendid subsequent Harold prestige we'd Mills constitute kids magnitude heading Van apparatus ROMANTIC wedding dancers proportion They'll juniors awake Salvation vikanje takozvani rasprave udar mjesta Castro gest zaključio je Falls svijest dugotrajan krediti sveučilišta primijetio učinkovitost ovisno kružni pokrivanje sjajan sljedeći Harold prestiž imali smo Mills predstavljaju djeca veličina naslov Kombi aparat ROMANTIČNI vjenčanje plesači proporcija Oni će juniori budan Spasenje covers excitement household Pa calendar promote collective Missiles survival demonstrate fishing Museum cream variation Chandler beef poets gathered remote confronted Russians testing initiative eating cooking crown swift slipped circles conception gardens crowded naked sauce farther electronics plastics GORTON obuhvaća uzbuđenje domaćinstvo Pa kalendar promicanje kolektivno Rakete opstanak pokazati ribolov Muzej krema varijacija Svjećar govedina pjesnici okupio daljinski suočeni Rusi testiranje inicijativa jelo kuhanje kruna brz skliznuo krugovi koncepcija vrtovi prometan nag umak dalje elektronika plastike Gorton .

| 64 lodge skywave emission invention SCOTTY curt PROTECTED starts tossed conservative sponsored reducing ruled allowing DOCTORS mainly acquire alike companion enterprise panel Islands Consequently insist rob surplus KANSAS convenience knocked poverty winning checked seventh Dave hatred barely cottage helps kućica skywave emisija izum Scotty osoran ŠTITI počinje tossed konzervativan pod pokroviteljstvom smanjivanje vladao dopuštajući DOKTORI uglavnom steći jednako drug poduzeće ploča Otoci Stoga insistirati orobiti višak Kanzas pogodnost ispao siromaštvo pobjeda provjeren sedmi Dave mržnja jedva kućica pomaže he'll lid movies dancer Pacific anyhow et secondary strain brick fourteen ending letting successfully fallout studio define maid recording parking selling colored competitive lightly Trail Christianity poetic films gallery troubled muscles Outer markets eliminate respectively controversy softly intelligent On će poklopac filmovi plesač Pacifički u svakom slučaju et sekundarne naprezanje cigla četrnaest završni ostavljajući uspješno ispadanje studio definirati djevojka snimanje parkiralište prodaja obojen konkurentan olako Trag Kršćanstvo poetski filmovi galerija uznemiren mišiće Vanjski tržišta eliminirati odnosno polemika nježno inteligentan .

namjerno mjerenje u nadi čudi složen .| 65 Horn invariably ceiling outcome articles assist considerations perfectly counter pages composer rid frequencies accordingly plastic locking gently basement evaluation inherent saline widespread Republicans Sen voting Felix representing justify allies sophisticated appreciate directions instances Sheets delivery ladder graduate perspective Rog uvijek strop ishod članci pomoći razmatranja savršeno counter Stranice kompozitor osloboditi frekvencije prema tome plastika zaključavanje nježno podrum procjena inherentan slan rasprostranjen Republikanci Sen glasanje Feliks predstavlja opravdati saveznici Sofisticirani cijeniti smjerovi instance Plahte dostava ljestve diplomski perspektiva Yankees players identify phenomena suspended Franklin aesthetic Louisiana Lane velocity Johnny Eddie tangent dates cuts COMMENTS LOCKED ranging controls Alex buying Associations they'd era dreams Sharpe impressed historian listened abandon propaganda terror eg deliberately measuring hoping surprising complicated Yankees igrači identificirati pojave suspendiran Franklin estetski Louisiana Traka brzina Kicoš Eddie tangentni datumi rezovi KOMENTARI LOCKED u rasponu kontrole Alex kupovina Udruge oni bi era snovi Sharpe impresioniran Povjesničar slušao napustiti propaganda teror npr.

| 66 magnetic occurrence adult preceding skilled density purely dimensions rational blanket encountered consequence consciousness vague flux Shakespeare vein Cried component grinned ray unconscious Dartmouth subtle sovereign Miriam Woodruff fees divorce Davis Hughes Sherman Harris extending utility lieutenant proposals questioned magnetski pojavljivanje odrasla osoba prethodi vješt gustoća potpuno dimenzije racionalan pokrivač naišao posljedica svijest nejasan tok Shakespeare vena Plakala sastavni dio nasmiješio zraka nesvjestan Dartmouth suptilan suveren Miriam Lazarkinja naknade razvod Davis Hughes Sherman Harris širi korisnost poručnik prijedlozi pitanje CONTRIBUTIONS mighty ignored democracy Morse tractor allied explicit preliminary transferred accomplish guilty merit ethical recovery Sons Builders builder October threatened mothers Testament volunteers Ann Mickey shots trips exciting entertainment movie Albert DC tasks unions encouraged access suburban signals DOPRINOSI moćan ignorirati demokratija Morž traktor rodbinski izričit Preliminarni prebačen ostvariti kriv zaslužuju etički oporavak Sinovi Graditelji graditelj Listopad prijetio majke Zavjet volonteri Ana Mickey snimaka putovanja uzbudljiv zabava film Albert DC zadaci sindikati poticati pristup prigradski signala .

| 67 barn sewage bore jet drying creating cycle morality fabrics astronomy STARS residence rigid drug Theatre Jurisdiction poured vigorous applying sang helpful solutions lighted suggests shapes circuit glasses scenes petitioner eternal SHORTS crystal regulations reminded ECUMENICAL Samples commonly pressed ambar kanalizacije rodila mlaz sušenje stvaranje ciklus moralnost tkanine astronomija Zvijezde prebivalište krut droga Kazalište Nadležnost izli snažan primjenom pjevao koristan rješenja osvijetljena predlaže oblici strujni krug naočale scene molitelj vječan KRATKI kristal propisi Podsjetio Ekumenski Uzorci obično pritisne perception examination Carleton bronchial Brannon category appointment enthusiasm newly innocence President's meetings diplomatic select Southeast specified fraction municipal protest gathering exclusive Brooklyn Irish civic encounter expanding losing formerly trace examined enable Roosevelt Hal talents African Santa dining empirical percepcija pregled Carleton dušnikov Brannon kategorija imenovanje entuzijazam novo nevinost Predsjednik je sastanci diplomatski odabrati Jugoistok određen frakcija općinski protest prikupljanje ekskluzivan Brooklyn Irski građanski susresti širi gubljenje ranije ući u trag pregledao omogućiti Roosevelt Hal talenti Afrički Santa blagovaonica empirijska .

| 68 freight maintaining designs marks promptly fled upstairs dawn commander communications quarters rendered Convention surfaces offering voluntary tons closing paused arbitrary Folklore happening textile mines libraries limitations sovereignty humanity prayer hanging consistent valid clarity judgments committed passion sensitivity rhythm teret održavanje dizajn oznake brzo pobjegao na gornjem katu zora zapovjednik komunikacije četvrtine donio Konvencija površine nudi volonterski tone zatvaranje zastao proizvoljan Folklor događa tekstil mina knjižnice ograničenja suverenost čovječanstvo molitva vješanje dosljedan važeći jasnoća presude počinio strast osjetljivost ritam worthy dried participate bullet Stained drugs sergeant optimal polynomial Ramey operated responses voted veteran motive pistol permits sphere requirement MARSHALL aids absolutely placing scattered critics profound shopping publicly combat reorganization Victim ours Al port Surrounding flew injury magnificent dostojan suši sudjelovati metak Bojen droge vodnik optimalan polinom Ramsey operiran odgovori glasovao veteran motiv pištolj dozvole kugla zahtjev MARSHALL pomagala apsolutno stavljanje razbacan kritičari dubok kupovina javno borbu protiv reorganizacija Žrtva naša Al luka Okolni letio ozljeda veličanstven .

| 69 passes Dan pertinent respond rushed dynamic publicity festival suite Delaware Greenwich Clayton submarine Fred Trustees literally distributed Jefferson company's Newport enemies luxury restrictions wings reserved upward ranch mirror marriages utterly consisting fluid scope seconds scholars Chin Germans concepts prolazi Dan primjeran odgovarati jurnu dinamičan publicitet festival apartman Delaware Grinič Clayton podmornica Fred Povjerenici doslovce distribuiran Jefferson tvrtke Newport neprijatelji luksuz ograničenja krila rezerviran više ranč ogledalo brakovi potpuno sastoji se tekućina djelokrug sekundi znanstvenici Brada Nijemci pojmovi outdoor occurs partisan imagined supporting conceived verbal observation roots prevented theological minimal frozen HOLDER summary laughing traders oral clinical slept Julia fiber planet pursuant hr intermediate pulmonary Myra Shayne Cady complement settlement sessions paying retirement Kennedy's mutual climate vanjski događa partizan zamisliti potpore zamišljen glagolski primjedba korijenje spriječiti teološki minimalan zamrznuti DRŽAČ rezime smijeha trgovaca oralno klinički spavala Julia vlakno planeta na temelju hr srednji plućni Myra Shayne Cady dopuna naselje sjednice plaćati povlačenje Kennedy-a zajednički klima .

| 70 NATO establishing part-time released Liberals handled Sixth treaty Mitchell unhappy desperate pointing Premier promotion emphasize revenues bridges mathematics threatening disaster frames contest Billy Bears quoted entry recalled concerts cellar temperatures Eileen Mount register gear electricity meals planes supplement NATO uspostavljanje skraćeno radno vrijeme oslobođen Liberali rješava Šesti ugovor Mitchell nesretan očajan pokazivanje Premijer promocija naglasiti prihodi mostovi matematika prijeteći katastrofa okviri Natječaj Štap Medvjed citiran ulazak Podsjetio koncerti podrum temperature Eileen Mount registar zupčanik elektricitet jela zrakoplovi dopuniti stockholders landing instruction invited exceptions lively instruments delightful preferred anti-trust Southerners legend wars Coolidge peaceful trembling attain emerged disturbed Feeding philosophical mysterious Arlene Sarah frightened switches Zen Jew impulse ft staring Cavalry Palfrey variables Patchen pursue snakes Johnnie dioničari slijetanje upute pozvan iznimke živo instrumenti divan željena anti-trust Južnjaci legenda ratovi Coolidge miran drhtanje postići nastao poremećen Hranjenje filozofski tajanstven Arlene Sarah uplašen sklopke Zen Židov impuls ft zurenje Konjica Palfrey varijable Patchen progoniti zmije Johnnie .

| 71 Urethane gyro Ekstrohm Helva Greg departments August allowances constitutional corporations Houston Owen tangible racial respective viewed ward Nixon intervals bearing cocktail Jersey succession accused parade dilemma ethics prospect Eugene torn inspired Stadium corporate Nick productive aboard conductor Wally Uretan žiro Ekstrohm Halve Greg odjela Kolovoz naknade ustavni korporacije Houston Owen opipljiv rasni odnosno promatrati štićenik Nixon intervali ležaj koktel Dres slijed optuženik parada dilema etika vjerojatnost Eugene rastrgan inspiriran Stadion poduzeća Zarez produktivan na brodu dirigent Wally Pittsburgh Amateur breaking label Cancer shelters pressing exhibit suits partially Blanche patrol evidently Northwest Tim demonstration hired drivers trading dealer coverage vivid woods flexible PULLING correspondence Carolina conferences marginal painful proceeded cents impressions glanced ritual wildly responsibilities pupils Pittsburgh Amater nego što se oznaka Rak skloništa pritiskom izložiti odijela djelimično Blanche patrola očigledno Sjeverozapadno Tim demonstracija unajmljen vozači trgovinski trgovac Pokrivenost živ šuma fleksibilan Vučenje prepiska Karolina konferencije granični bolan Nastavio centi dojmovi Pogledao ritual mahnito odgovornosti učenici .

|

72

operational honey fist magazines continually lands twenty-five exposure fog cigarette Marshal continuity yours disk transformed pond structural contacts detergent exploration regiment O'Banion Bang-Jensen SBA Yeah Alec Barton Tilghman January occupation enthusiastic entering contracts subjected recommendation ruling qualified realization

operativan med pesnica časopise stalno zemljišta dvadeset pet izlaganje magla cigareta Maršal neprekidnost tvoj disk pretvara ribnjak strukturna kontakti deterdžent istraživanje puk O'Banion Bang-Jensen SPP Da Alec Barton Tilghman Siječanj okupacija oduševljen ulaska u ugovori podvrgnuti preporuka Vladajuća kvalificiran realizacija

neighboring Advisory full-time undoubtedly cited draft Clubs managers announcement honored estimates biggest Puerto Portland workshop relieved coach promising Academy Moore chances reaches Ford Masters Broadway Mason civilian Motel seated prospects manufacturing Heating lawyers firing seized prisoners slid tribute

susjednim Savjetodavni s punim radnim vremenom nedvojbeno naveo skica Klubovi menadžeri objava poštovan procjene najveća Luka Portland radionica olakšan trener obećavajući Akademija Moore šanse dosegne Ford Masters Broadway Zidar civil Motel sjedi Izgledi proizvodnja Grijanje odvjetnici pucanje oduzeti zatvorenici skliznula doprinijeti

|

73

expressing Seventeen factories roughly depression phases consisted weekly charming assembled functional Mexican exclusively nearest tended aimed specimen declaration Angels scarcely illustration wholly WHISKY realism Utopia meaningful nervous interpreted desires wishes accurately narrative categories mathematical peas tubes lb norms

izražavanja Sedamnaest tvornice grubo depresija faze sastojao tjedno šarmantan sklopljen funkcionalan Meksički isključivo najbliži skloni s ciljem primjerak izjava Anđeli jedva ilustracija u cijelosti Whisky realizam Utopija smislen nervozan tumačiti želje želje točno priča kategorije matematički grašak cijevi lb norme

sitter diffusion authors THERESA registration taxpayers registered amendment midnight anticipated savings thinks discrimination monthly originally children's regime channels encouraging Gen luncheon colleagues historic governmental dedicated Douglas Memorial stressed strategic eighth Pete champion Bombers Casey Bobby Maryland controlling Don

sjedilac difuzija autori Terezija registracija porezni obveznici Prijavljeni amandman ponoć Predviđa štednja misli diskriminacija mjesečno izvorno djecu režim kanala ohrabrujući Post svečani ručak kolege povijesna vladin posvećen Douglas Spomenik naglasio strateški osmi Pete prvak Bombardera Casey Policajac Maryland kontroliranje Don

|

74

bases Giants hearts Ruth teams expectations heights Westminster Jean Ah adults chairs worn dances arrival burns resumed Ultimately CLEARED sharing killing rifles Madison assessment farmer insects incredible attempting gin manufacturer heels plates Eighteenth HOLLYWOOD Stern STUCK justified giant

baze Divovi srca Tuga ekipe očekivanja visine Westminster Jaka pamučna tkanina Ah odrasle osobe stolice nosi plesovi dolazak opekline nastavljeni Na kraju Očišćeno dijeljenje ubijanje vatreno oružje Madison procjena poljoprivrednik kukci nevjerojatan pokušaja gin proizvođač pete ploče Osamnaesti HOLLYWOOD Krma STUCK opravdan div

unexpected hungry variations Cabin generations craft plug continuously sentiment reflects searching grades Brown's exercises lighting Publications Victor refrigerator rocks substances relevant Tennessee belly radar deck souls genius curiosity BOATING oxidation hurried assumptions excited lengths ma DISPLACEMENT fibers inventory

neočekivan gladan varijacije Kabina generacije craft utikač stalno osjećaj odražava u potrazi razreda Brown-a vježbe rasvjeta Publikacije Pobjednik hladnjak stijene tvari relevantan Tennessee trbuh radar paluba duše genije znatiželja Jedrenje oksidacija užurban pretpostavke uzbuđen duljine ma RASELJAVANJE vlakna popis

|

75

sixties wounded whispered Fogg anti-Semitism happiness Maggie Quiney Spencer substrate Pip ambiguous recommendations servants warned traveled congressional Miller obligations sponsor complained expects Gulf physics relatives Morris Capitol carries rehabilitation troubles appreciation suited earliest trucks retained strategy posts intentions

šezdesete ranjen šapnuo Fogg antisemitizam sreća Maggie Quiney Jedro Podloga Zvjezdica dvosmislen preporuke sluge upozorio putovao kongresni Mlinar obveze sponzorirati žalio očekuje Zaljev fizika rodbina Morris Kapitol nosi rehabilitacija problemi zahvalnost prikladan Najraniji kamioni zadržane strategija postovi namjere

bid conspiracy investigations uncertain overseas Ralph MIAMI exhibition HITS pitch Palm triumph Baltimore doubtful statistics spectacular sighed balanced respects nerves dealt shouldn't engagement Vienna merchants altered Ambassador auto Elaine loaded Di gang regularly surrender chiefly chart architect weren't

ponuda zavjera istraživanja neizvjestan u inozemstvo Ralph MIAMI izložba HITS nagib Palma trijumf Baltimor sumnjiv statistika spektakularan uzdahnuo uravnotežen poštovanje živci bavio ne bi trebali angažman Beč trgovci promijenjen Ambasador auto Elaine opterećen Di banda redovito predati prvenstveno karta arhitekta nisu bili

| 76 America's totally belongs panic capabilities substitute Savage occasions racing describes mess grows sticks desperately implications Aristotle lo casual Sandburg freely destiny DRINKS targets thrust novels MELTING formulas unfortunate uneasy reliable possessed eliminated meanings bother insight preparing steadily forests Amerike potpuno pripada panika sposobnosti zamjena Divljak prilike utrke opisuje nered raste štapići očajnički implikacije Aristotel lo povremeni Sandburg slobodno sudbina PIĆA ciljevi potisak romani Talište formule nesretnik nelagodan pouzdan opsjednut eliminiran značenja gnjaviti uvid priprema stalno šume hen Physiological planets Alaska dressing economical herd Anglo-Saxon yell middle-class alienation sampling refund HYPOTHALAMIC foams Skyros Bobbie Deegan MERGER JAIL saving Springs associate startled November judges questioning speeches inspection acceptable Detroit displayed cope procurement colonial Socialist Johnston hesitated kokoška Fiziološki planeta Aljaska preljev ekonomičan stado Anglo-saksonski vikati buržujski otuđenje uzorkovanja vratiti novac Hypothalamic pjene Skyros Bobbie Deegan Pripajanje Zatvor ušteda Springs udružiti preplašila Studeni suci ispitivanje govori pregled prihvatljiv Detroit prikazuje nositi nabavka kolonijalni Socijalistički Johnston oklijevao .

| 77 launched crises Michigan Wagner submitted forming Rico surrounded keeps Congressman dedication unlikely city's behalf trends Philip Russ Pitcher RACES crossing definitely loop fans masses Vernon helpless replacement Ben Missouri Warwick anniversary Francis Kay colorful Taylor availability killer Joyce pokrenula krize Michigan Wagner podnijeti formiranje Rico okružen drži Kongresmen posveta nevjerojatno gradskog korist Trendovi Philip Russ Bacač Utrke prijelaz definitivno petlja obožavatelji mase Vernon bespomoćan zamjena Ben Missouri Warwick godišnjica Franjo Kay šareni Taylor dostupnost ubojica Joyce drawings Prairie suspected revolutionary governing prospective profits painter wheels conversion lucky characterized winds heritage computed inclined lowered dishes marble passengers ideological monument shaking Vermont Competent commodities indirect gentlemen Belgians obliged Katanga respectable displays educated vacuum enjoyment theirs bullets crteži Prerija sumnja revolucionar uređuje budući dobit slikar kotača konverzija sretan karakterizira vjetrovi nasljeđe Kompjutorizirana sklon smanjena posuđe mramor putnika ideološki spomenik potresanje Vermont Nadležan roba posredan gospoda Belgijanci dužan Katanga ugledan prikazuje obrazovan vakuum uživanje njihov metaka .

| 78 resolved diet Podger CHOLESTEROL wondering SIDEWALK scared melody Tales Cromwell persuaded sixty breathing theoretical tale heroic shining intimate habits milligrams protein punishment stumbled Reverend mode reveals SHU nuts linear patient's smart Faulkner mate tsunami Bridget planetary occurring Keith riješen dijeta Podger Kolesterol pitate Sidewalk prestrašen melodija Priče iz davnine Kromvel uvjeren šezdeset disanje teoretski priča herojski sjajan intiman navike mg protein kazna poticaj Velečasni način otkriva SHU orašasto voće linearan bolesnički pametan Fokner Vilijam prijatelj cunami Bridget planetni pojavljuje Keith Mars utopian Steele rang Maude Hoag Allen voters legislators orderly receives Sheriff enforced El stake February underlying observers grants illness hospitals confirmed ad alliance submarines disposal dominated intervention negotiations sailing residents bet conditioned greeted basically expanded Manhattan temporarily Mars utopijski Steele rang Maude Hoag Allen birači zakonodavci uredno prima Šerif provodi El ulog Veljača temeljne promatrači potpore bolest bolnice potvrđen oglas savez podmornice odlaganje dominira intervencija pregovori jedrenje stanovnici ulog uvjetovan pozdravio u osnovi proširen Manhattan privremeno .

| 79 EXPLAINS puts TACTICS decent ranks trim Donald Inc hotels PARKS injured compromise pioneer ninth purchased grabbed Florida physically strikes grip guys Buck Arnold tournament Invitation fitted boss chapel promises clothing slim improvements secrets hidden converted Retail guided brushed Objašnjava stavlja Taktike pristojan redovima riš Donald Inc hoteli PARKOVI ozlijeđen kompromis pionir deveti kupili uhvatio Florida fizički štrajkovi zahvat dečki Mužjak Arnold turnir Poziv opremljen šef kapela obećava odjeća vitak poboljšanja tajne skriven pretvoriti Maloprodaja vođen brušenog newer warrant thereafter Foil notable likes indication tones CAFE figured Abel reactionary blonde lobby Renaissance responded founded fantastic vs binding landscape amazing passages reporter cooperative Alabama happily shadows rises Fortunately endless minority overwhelming jungle convictions fascinating accordance motives noviji nalog poslije toga Folija značajan voli indikacija tonovi CAFE shvaćen Abel reakcionaran plavuša lobi Renesansa odgovorila osnovan fantastičan vs vezivanje pejzaž nevjerojatan prolaza novinar zadruga Alabama sretno sjene raste Srećom beskrajan manjina neodoljiv džungla uvjerenja fascinantan u skladu motivi .

| 80 listeners distinctive styles bones wit solely SOCIALISM grains sixteen creatures biological Twentieth mm historians authentic Laura Dolores leaped Doc transformation theories Christ's BC relating probabilities anticipation fractions Cathy Boots mustard Michelangelo cheek assessors peered crawled nude Okay Borden slušatelji karakterističan stilovi kosti um jedino SOCIJALIZMA žitarice šesnaest stvorenja biološki Dvadeseti mm povjesničari autentičan Laura Dolores skočio Doktor transformacija teorije Kristov Prije Krista se odnose vjerojatnosti anticipacija frakcije Keti Čizme senf Mikelanđelo obraz procjenitelji virili indeksirao akt U redu Borden Plato Oedipus lungs input suitcase BOD Freddy airport Gov consistently policeman folks underground remainder whereby imposed discharge AVOIDED Cuban Arkansas Notte enforcement commissioner Appeals supervision interviews politicians Elementary stresses directors Continental filing males guards Vincent SALEM specialists wiped Platon Edip pluća ulazni kofer BPK Freddy zračna luka Gov dosljedno policajac ljudi podzemlje ostatak čime prekršaj pražnjenje Izbjegavati Kubanski Arkansas Notte izvršenje povjerenik Žalbeno nadzor intervjui političari Osnovni naglašava ravnatelji Continental podnošenja mužjaci stražari Vincent SALEM stručnjaci obrisala .

| 81 slender snapped span drank fathers Frederick toast Lover Calif solved Theology men's victims packed lacked condemned documents eve entries wildlife livestock youngster businesses shipping earnings makers gains venture allows toes loves Mexico ham dreamed vitak popucali raspon pio oci Frederick tost Ljubavnik Kalif riješen Teologija muške žrtve upakiran nedostajala osudio dokumenti predvečerje Unosi divlje životinje stoka dječak tvrtke utovar zarada odluka dobici pothvat omogućuje Prsti voli Meksiko šunka sanjao .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.