LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Legea 1 / 05.01.2011

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

clasele X-XII/XIII

Secundar - superior

clasele V-IX

Secundar - inferior

clasele I-IV clasa pregătitoare

Primar

3-6 ani

Preşcolar

0-3 ani

Antepreşcolar

© 2011 GV ISJ Alba

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Post universitar Universitar Terţiar nonuniversitar Învăţământ postliceal/de maiştri

Clasa a XIII-a Clasa a XII-a Clasa a XI-a Clasa a X-a Clasa a IX-a Clasa a VIII-a Clasa a VII-a Clasa a VI-a Clasa a V-a Clasa a IV-a Clasa a III-a Clasa a II-a Clasa I Clasa pregătitoare Grupa mare Grupa mijlocie Grupa mică

19 Învăţământ liceal FR 18 Învăţământ secundar 17 Învăţământ superior (liceal) profesional 16 15 Învăţământ secundar 14 Învăţământ secundar inferior 13 (gimnazial) 12 11 10 9 Învăţământ 8 primar 7 6 5 Învăţământ preşcolar 4 3 Educaţia timpurie 2 Antepreşcolar 1 0

Învăţământ obligatoriu
© 2011 GV ISJ Alba

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

învăţământ la domiciliu

învăţământ pe lângă unităţi medicale
© 2011 GV ISJ Alba

“ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”
prin decizia consiliului de administraţie după orele de curs în parteneriat cu autorităţile publice locale şi asociaţiile de părinţi eventual şi în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale

Unităţile de învăţământ pot să îşi extindă activităţile cu elevii prin programe “şcoala după şcoală”

activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor
activităţi de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială statul poate finanţa programul pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate
© 2011 GV ISJ Alba

EFECTIVE
Grupă preşcolară: Clasă primar:

10 < 15 < 20
Grupă antepreşcolară

12 < 20 < 25

5<7<9

Clasă gimnaziu:

12 < 25 < 30

Învăţământ special:

8 < 10 < 12

Clasă postliceal:

Clasă liceu:

15 < 25 < 30

15 < 25 < 30

© 2011 GV ISJ Alba

CURRICULUM
20% CDŞ

Maxim

80% discipline obligatorii

20
de ore pe săptămână

Liceal

Gimnazial
Maxim

Maxim

25
de ore pe săptămână

30
de ore pe săptămână

70% discipline obligatorii
© 2011 GV ISJ Alba

30% CDŞ

Primar

COMPETENŢE CHEIE
• Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial vizează următoarele competenţe:
– competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; – competenţe de comunicare în limbi străine; – competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; – competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; – competenţe sociale şi civice; – competenţe antreprenoriale; – competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; – competenţe de a învăţa să înveţi.

Disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicării constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial şi liceal.

© 2011 GV ISJ Alba

EVALUAREA
Cadrul didactic Unitatea şcolară MECTS Unitatea şcolară MECTS MECTS

a XII-a / a XIII-a

pregătitoare

a VIII-a

a VII-a

a VI-a

a IX-a

a XI-a

a IV-a

a III-a

a X-a

a V-a

a II-a

Raport de evaluare

I

Scris, citit, matematică

Evaluare naţională eşantion

Limbă şi comunicare; Matematică şi ştiinţe

Evaluare naţională a tuturor elevilor

Examen naţional de Bacalaureat
© 2011 GV ISJ Alba

RESURSE UMANE
• în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor • în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar • în învăţământul primar: profesor pentru învăţământ primar • în învăţământul gimnazial şi liceal: profesor; • în învăţământul special: profesor itinerant şi de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza şi kinetoterapeut; • în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesorsociolog, profesor-logoped, consilier şcolar; • în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; • în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesorasociat, formator, mentor de dezvoltare profesională; • în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesorantrenor; • în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor; • în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;
© 2011 GV ISJ Alba

Personal didactic

RESURSE UMANE
• • • • • • • • • • • • • bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educaţie extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

Personal didactic auxiliar

Personal administrativ (nedidactic)
© 2011 GV ISJ Alba

FORMAREA INIŢIALĂ
Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde :

1
formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate

2
master didactic cu durata de 2 ani

3
stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor

4
prin excepţie, formarea personalului din educaţia antepreşcolară se realizează prin liceele pedagogice

© 2011 GV ISJ Alba

ÎNCADRAREA
A
cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată: • cei titularizaţi prin concurs naţional unic de titularizare • cei cu repartiţie guvernamentală, • cei care reuşesc la concursurile ce vor fi organizate de şcolile cu personalitate juridică

B

cu contract individual de muncă pe perioadă determinată: • pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori debutanţi, şi care au ocupat prin concurs validat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant • cei care funcţionează pe catedre rezervate • persoanele aflate în perioada stagiului practic de un an şcolar
© 2011 GV ISJ Alba

CONDUCERE

În În unităţi inspectorat

În unităţi În unităţi

funcţii de conducere

© 2011 GV ISJ Alba

ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

În minister În unităţi

În În unităţi inspectorat

funcţii de îndrumare şi control

© 2011 GV ISJ Alba

NORMA DIDACTICĂ
un post pentru învăţământul primar şi preşcolar 18 ore/săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar 24 ore/săptămână pentru profesorii de instruire practică 16 ore/săptămână în învăţământul special, pentru profesorii de predare

20 ore/săptămână în învăţământul special, pentru profesor educator/ de instruire practică
un post pentru profesorii documentarişti
© 2011 GV ISJ Alba

PENSIONAREA
1
Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.

2

După data împlinirii vârstei legale de pensionare, se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.

3

Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

© 2011 GV ISJ Alba

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
2012
măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013

2015

măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012

2016

examenul de bacalaureat se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013

2016

admiterea la liceu se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012

2013

măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nounăscut se aplică începând din anul 2013

2012

măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” se aplică din anul 2012
© 2011 GV ISJ Alba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful