Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt .

Tính các góc của ∆ ABC biết
3 3
sin sin sin
2 2 2 2
A A C A B − −
+ + =
Do
3 3
sin cos
2 2 2
A A π | |
= −
|
\ ¹
nên bài toán trở thành :
3 2 3
cos 2sin cos
2 2 4 4 2
A A B C B C π | | | | − − −
− + =
| |
\ ¹ \ ¹

1 - 2sin
2
3 3 3
2sin cos
4 4 4 4 4 2
A A B C π π | | | | −
⇔ − − − =
| |
\ ¹ \ ¹

2 sin
2 2 2
3 3 1 1 1
sin cos cos cos 0
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4
A A B C B C B C π π
(
| | | | − − −
⇔ − + − + + − =
( | |
(
\ ¹ \ ¹ ¸ ¸

⇔ (*)
2
2
3 1 1
2 sin cos sin 0
4 4 2 4 2 4
A B C B C π
( | | − −
− + + =
( |
(
\ ¹ ¸ ¸

Do
2
3 1
sin cos 0
4 4 2 4
A B C π
( | | −
− + ≥
( |
(
\ ¹ ¸ ¸
;
2
sin 0
4
B C −
≥ nên VT của (*) không âm.
Suy ra (*) xảy ra dấu “=”
sin 0
4
3 1
sin cos 0
4 4 2 4
B C
A B C π
¦ −
=
¦
¦

´
| | −
¦ − + =
|
¦
\ ¹
¹

Giải hệ phương trình trên ta được
0
0
100
40
A
B C
¦
=
¦
´
= =
¦
¹
Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có
2 2
1 2
4
cosB a c
sinB
a c
+ +
=

thì cân.


2
2
2
2
2 2
2
1 2 (1 ) 2 2
2
1 1
2 2
4
2 .
2 2
B
cos
cosB a c cosB a c a c
sinB a c B B a c sin B
a c
sin cos
| |
|
+ + + + +
= ⇒ = ⇒ + = + |
− −
| −
|
\ ¹

2 2 2
2
4 1 4
1 cot 2 4 . 2 1 2
2 2 2 2 2
2
B a a B B
a c a sin c a sin
a c B a c
sin
| |
⇒ + = ⇒ = ⇒ − = ⇒ = −
|
− −
\ ¹

2 . 4 sin 2 2sin a cosB c R AcosB RsinC AcosB sinC ⇒ = ⇒ = ⇒ =

2sin ( ) ( ) 0 0 AcosB sin A B sin A B A B A B ⇒ = + ⇒ − = ⇒ − = ⇒ = .
Vậy : ABC là tam giác cân tại C .


Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt .
Cho tam giác ABC có các cạnh , , a b c và các góc , , A B C sao cho :
cos cos sin sin
b c a
B C B C
+ = . Chứng
minh tam giác ABC là tam giác vuông.

sin sin sin
cos cos sin sin cos cos sin sin
b c a B C A
B C B C B C B C
+ = ⇔ + = ( định lý hàm sin )
sin cos sin cos sin sin sin
cos cos sin sin cos cos sin sin
B C C B A A A
B C B C B C B C
+
⇔ = ⇔ =
( )
cos cos sin sin cos 0
2 2
B C B C B C B C A
π π
⇔ = ⇔ + = ⇒ + = ⇒ =
Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại A.


Chứng minh rằng nếu
( )
2 cos cos cos a A b B c C a b c + + = + + thì tam giác ABC đều.

( )
2 cos cos cos a A b B c C a b c + + = + +
sin sin sin sin2 sin2 sin2 A B C A B C ⇔ + + = + +
4 cos cos cos 4 sin sin sin
2 2 2
A B C
A B C ⇔ =
8 sin sin sin 1
2 2 2
A B C
⇔ =
2
2
2sin cos sin 0
2 2 2
C A B A B ( − −
⇔ − + =
(
¸ ¸

sin 0
2
3
sin 0
2
C
A B C
A B
π
¦
=
¦
¦
⇔ ⇒ = = =
´

¦
=
¦
¹Chứng minh rằng nếu
( ) ( ) ( )
1 2cos 1 2cos 1 2cos 0 a A b B c C − + − + − = thì tam giác ABC đều.
( ) ( ) ( )
1 2cos 1 2cos 1 2cos 0 a A b B c C − + − + − =
( ) ( ) ( )
2 sin 1 2cos 2 sin 1 2cos 2 sin 1 2cos 0 R A A R B B R C C ⇔ − + − + − =
sin sin sin sin2 sin2 sin2 A B C A B C ⇔ + + = + +
4 cos cos cos 4 sin sin sin
2 2 2
A B C
A B C ⇔ =
8 sin sin sin 1
2 2 2
A B C
⇔ =
2
2
2sin cos sin 0
2 2 2
C A B A B ( − −
⇔ − + =
(
¸ ¸

Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt .
sin 0
2
3
sin 0
2
C
A B C
A B
π
¦
=
¦
¦
⇔ ⇒ = = =
´

¦
=
¦
¹


Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có
1 1 1 3
cos cos cos 2 3
sin sin sin 2
A B C
A B C
+ + + + + = +
thì đều.
Ta có
1 1 1
cos cos cos
sin sin sin
A B C
A B C
+ + + + + =
=
3 1 1 1 3 1 1 1
1 4 sin sin sin 1
2 2 2 4 sin sin sin 4 sin sin sin
A B C
A B C A B C
| |
| | | |
| + + + + + − + +
| |
|
\ ¹ \ ¹
\ ¹

3
4
4
3 1 1 1 3 1 1 1
1 4 4 sin sin sin . 1
2 2 2 4 sin sin sin 4 sin sin sin
A B C
A B C A B C
| | | |
| |
| | ≥ + + − + +
|
| |
\ ¹
\ ¹ \ ¹

4
3 3 3 1 1 1
1 4 1
4
16.8 cos cos cos cos cos cos
2 2 2 2 2 2
A B C A B C
| |
| | |
| ≥ + + − + + |
|
|
\ ¹
|
\ ¹

3
1 3 1 3
1 4. 1 3 2 3
2 4 2
cos cos cos
2 2 2
A B C
| |
| ≥ + + − ≥ +
|
\ ¹

Dấu " " = xảy ra khi
0
3 3 3
4 sin sin sin
2 2 2 4 sin 4 sin 4 sin
1 1 1 1 1 1
60
sin sin sin
cos cos cos
2 2 2
3 3
cos cos cos
2 2 2 8
A B C
A B C
A B C
A B C A B C
A B C
¦
¦
¦
= = =
¦
¦
+ + = + + ⇔ = = =
´
¦
¦
¦
¦ =
¹

Vậy : ABC đều
Tính các góc của tam giác ABC , biết
3 3
sin sin sin
2 2 2 2
A A C A B − −
+ + =

3 3
sin cos( )
2 2 2
A A π
= −
Nên :
3 3
cos( ) 2 sin( )cos
2 2 2 4 4 2
A A B C B C π + −
− + − =
Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt .
2
3 3 3
1 2sin ( ) 2sin( )cos
4 4 4 4 4 2
A A B C π π −
⇔ − − − − =
2 2 2
3 3 1 1
2 sin ( ) sin( )cos cos (1 cos ) 0
4 4 4 4 4 4 4 2 4
A A B C B C B C π π ( − − −
⇔ − + − + + − =
(
¸ ¸

( )
2
2
3 1 1
2 sin( ) cos sin 0 *
4 4 2 4 2 4
A B C B C π ( − −
⇔ − + + =
(
¸ ¸

( )
0
0
sin 0
100
4
*
3 1 40
sin( ) cos 0
4 4 2 4
B C
A
A B C B C π
¦ −
=
¦
¦ =
¦ ¦
⇔ ⇔
´ ´
− = =
¦ ¦
¹ − + =
¦
¹

Vậy
0
0
100
40
A
B C
¦
=
¦
´
= =
¦
¹
thoả mãn bài toán .

Nguy n Phú Khánh – à L t . b c a sin B sin C sin A + = ⇔ + = ( nh lý hàm sin ) cos B cos C sin B sin C cos B cosC sin B sin C sin B cos C + sin C cos B sin A sin A sin A ⇔ = ⇔ = cos B cosC sin B sin C cos B cosC sin B sin C ⇔ cos B cosC = sin B sin C ⇔ cos B + C = 0 ⇒ B + C = b c a + = . b. Ch ng cos B cosC sin B sin C ( ) π 2 ⇒A= π 2 V y tam giác ABC là tam giác vuông t i A . Cho tam giác ABC có các c nh a. B. a 1 − 2 cos A + b 1 − 2 cos B + c 1 − 2 cosC = 0 ⇔ 2R sin A 1 − 2 cos A + 2R sin B 1 − 2 cos B + 2R sin C 1 − 2 cosC = 0 ⇔ sin A + sin B + sin C = sin 2A + sin 2B + sin 2C A B C ⇔ 4 cos cos cos = 4 sin A sin B sin C 2 2 2 A B C ⇔ 8 sin sin sin = 1 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( )  C A−B 2 A−B ⇔ 2 sin − cos =0  + sin 2 2  2  2 . c và các góc A. ( )  C A−B 2 A−B ⇔ 2 sin − cos =0  + sin 2 2  2   C sin = 0 π  2 ⇔ ⇒ A = B =C = 3 sin A − B = 0   2 2 Ch ng minh r ng n u a 1 − 2 cos A + b 1 − 2 cos B + c 1 − 2 cosC = 0 thì tam giác ABC ( ) ( ( ) ( ) u.C sao cho : minh tam giác ABC là tam giác vuông. Ch ng minh r ng n u 2 a cos A + b cos B + c cosC = a + b + c thì tam giác ABC 2 a cos A + b cos B + c cosC = a + b + c ⇔ sin A + sin B + sin C = sin 2A + sin 2B + sin 2C A B C ⇔ 4 cos cos cos = 4 sin A sin B sin C 2 2 2 A B C ⇔ 8 sin sin sin = 1 2 2 2 ( ) u.

4   + 1 −  + +    2 2 2  4  sin A sin B sin C  4   sin A sin B sin C       1 3 3 3 1 1 ≥1+4 + 1 −  + + 4  A B C  A B C 4   16.Nguy n Phú Khánh – à L t .8 cos cos cos cos cos  cos 2 2 2  2 2 2 1  3 1 3 ≥ 1 + 4. +  1 − 3 ≥ +2 3   3 2  4  A B C 2 cos cos cos 2 2 2         3 3 3 4 sin A sin B sin C = = = 2 2 2 4 sin A 4 sin B 4 sin C   1 1 1 1 1 1 + + = + + ⇔ A = B = C = 600  D u " = " x y ra khi sin A sin B sin C A B C  cos cos cos  2 2 2  A B C 3 3 cos cos cos =  2 2 2 8 V y : ABC u Tính các góc c a tam giác ABC .  C sin = 0 π  2 ⇔ ⇒ A = B =C = 3 sin A − B = 0   2 Ch ng minh r ng n u tam giác ABC có cos A + cos B + cos C + Ta có 1 1 1 3 + + = + 2 3 thì sin A sin B sin C 2 1 1 1 + + = sin A sin B sin C u. bi t sin Vì sin 3A A −C A−B 3 + sin + sin = 2 2 2 2 3A π 3A = cos( − ) 2 2 2 π 3A A B +C B −C 3 Nên : cos( − ) + 2 sin( − ) cos = 2 2 2 4 4 2 . cos A + cos B + cos C + = 1 + 4 sin A B C 3 1 1 1   3  1 1 1   + + + + sin sin +   + 1 − ≥  2 2 2 4  sin A sin B sin C   4   sin A sin B sin C   3  A B C  3 1 1 1 3  1 1 1  ≥ 1 + 4 4 4 sin sin sin .

V y B = C = 400   2 () () . π 3A π 3A B −C 3 ⇔ 1 − 2 sin2 ( − ) − 2 sin( − ) cos = 4 4 4 4 4 2  π 3A π 3A B −C 1 B −C  1 2 B −C ⇔ 2 sin2 ( − ) + sin( − )cos + cos2 )=0  + (1 − cos 4 4 4 4 4 4 4  2 4   π 3A 1 B −C  1 2 B −C ⇔ 2 sin( − ) + cos =0 *  + sin 4 4 2 4  2 4   B −C 0 =0  sin  A = 100 4 * ⇔ ⇔ 0 sin(π − 3A) + 1 cos B − C = 0 B = C = 40    4 4 2 4 0 A = 100  tho mãn bài toán .Nguy n Phú Khánh – à L t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful