Bio je jedan jako bogat i moèan èovjek, sa visokim statusom u dru tvu , ivio je sa enom i dvoje djece u kuæi

. Ovaj èovjek je bio jako nepravedan, a srce mu je bilo tvrdo ko kamen, tvrdoæa njegovog srca je bila toliko velika da ju je mogao podijeliti svim ljudima svijeta. Ovu prièu je isprièala njegova ena: ivjeli smo u vili, a moj èovjek je bio utjecajan u dru tvu, meðutim bio je veoma agresivan i imao je... lo moral, odnosno oboje smo bili nepravedni ljudi. Koju god bi slu avku zaposlio, o na nije ostajala kod nas vi e od mjesec-dva, jer svaku slu avku smo ka njavali, udaral i i poni avali. Nije bilo metode torture i ka njavanja a da mi to nismo primjenjival i na slu avkama. Jednog dana do ao nam je jedan siroma an èovjek sa svojom kèerkom i rekao nam: Moja porodica je jako siroma na pa mo e li moja kèerka da radi kod vas ma koliko god plata bila?" Moj mu pristade na to uz dogovor da æe djevojèicin otac dolaziti sva ki mjesec da uzme platu.

Djevojèica, koja je tada imala samo 12 godina, reèe: "Molim te oèe ne ostavljaj me kod njih jer ja ne mogu ivjeti bez tebe i moje majke, molim te ne ostavljaj me!" Meðut im otac se samo okrenu i ode. Djevojèica ostade sama I upla ena te kao slu avka u kuæi s tranaca. Imala je jednog brata u Jordanu, koji joj je bio jedina nada da æe joj ne kad pomoæi, jer on joj je obeæao da kada on doðe kuæi da ona vi e neæe morati raditi po tuðim kuæama i da æe on preuzeti brigu o njoj i njezinim potrebama. To joj je bila jedina nada. U meðuvremenu je ova bogata porodica estoko poèela zlostavljati djevojèicu. Prièa ena: "Za najmanju gre ku znali smo curicu ka njavati sa udarom struje jaèine 220 volti, zatim smo je znali vezati i objesiti da visi o plafonu, davali smo joj stari i tvrdi k ruh, zatim pokvarenu i ubuðalu hranu, zimi bi je tjerali da spava na keramièkim ploèic ama u kuhinji. Muèili smo je raznim metodama, u tolikoj mjeri da je est puta bje ala od nas, ali bi je moj mu , zahvaljujuæi svom polo aju i vezama koje je imao, uvijek pr ona ao veæ sljedeæeg dana. A kada bi je prona li, onda smo je muèili na sve moguæe, svirepe naèine. Ova jadna curica je prièala: Oti la sam u to vrijeme samo dva puta u moje selo. Prvi put kad sam èula da mi je brat umro na putu iz Jordana. Tada sam izgubila svaku na du. Drugi put sam oti la u moje selo kada mi je majka umrla."J edan je put oti la na bratovu, a drugi put na majèinu d enazu. Poslije toga nije i la vi e tamo. Ovi zulumæari su i dalje nastavili ka njavati djevojèicu do te mjere da je curici postepeno poèeo sl abiti vid. Kada bi i la u trgovinu kupila bi pokvarene stvari jer nije mogla da vi di pa bi joj se ljudi smilovali i pomogli pri kupovini i onda bi ona te stvari n osila ovoj porodici. A oni su svakodnevno nastavljali sa svojom torturom i udaranjem, sve dok curica nije potpuno oslijepila. Kada je oslijepila oni su je istjerali na ulicu, jer su smatrali da im ona tako slijepa ne mo e vi e pomagati i da je bezvrijedna. Djevojèica je tumarala od kuæe do kuæe sve dok je nisu odveli do doma u kojem su ivjele slijepe osobe. Ona je ivjela kod ove porodice 10 godina, tako da je imala 22 godine kada je zavr ila u domu za slijepe. Djeca od ovog èovjeka i ene su sada, poslije 10 godina , isto bila odrasla. Ovaj èovjek je oti ao u penziju i tako izgubio svoj visoki polo aj u dru tvu, a po to je b io lo eg morala i pona anja, sada ga je svako izbjegavao, tako da ga je to neopisivo muèilo. Kada mu je sin jo malo odrastao, o enio je jednu prelijepu djevojku i poslij e malo vremena djevojka je ostala trudna, pa su se èovjek i ena jako obradovali da æe dobiti unuka. Ali Allah im daje prvo iznenaðenje...snaha im raða mu ko dijete koje je bilo slijepo!!! Ovaj pokvarenjak i njegova ena su se zamislili i pitali jeli to posljedica njihov ih zlodjela! Ako na sin ponovo dobije dijete da li æe i ono biti slijepo?" - pitali su se. Bili su jako zbunjeni i upla eni tako da je ovaj èovjek koji je nekada u ivao v eliki status u dru tvu poslije svih briga dospio u bolnicu. Ljekari su rekli sinu da se ne brine za svoj porod, da slijepilo nije nasljedno, veæ da je to Allahova o

koja me je natjerala da spavam na hla dnom podu.. koja me je. za ono to sam rani je èinila!" "A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono sto rade zulucari! On im samo pus ta do Dana kada ce im oci ostati otvorene (dan njihove smrti)... koja je imala oca be z du e.14. Svi su bili presretni zbog toga. koja nije imala ni kog na svijetu da je za titi." Djevojèici su navrla sva sjeæanja iz doba kada je muèena. Ali. To im je bila druga katastrofa. kojeg nije zanimalo kako mu je kèerka kada je dolazio po novac na kraju mjeseca.Kad je djevojèica èula njeno ime sjetila s e svih onih deset godina zlostavljanja koje je do ivjela kod njih..."Ko si ti?" ... "Zar je ovo ona ena koja me je podvrgavala udarima struje. pa ma gdje ona bila. potvrdno odgovorio.da bi je na kraju prona la u domu za sl ijepe.upitala ju je djevojèica. Tra ila ju je po boln icama. zagrlila je i poèela ljubiti gov oreæi joj: "Oprosti mi kèeri moja!" . e na ovog tiranina se jako zamislila i poèela razmi ljati: "Nemoguæe je da se ovo de ava b ez nekog razloga.. njihova snaha uz Allahovu dozvolu osta ponovo tru dna. Dan poroda je do ao i snaha rodi prelijepu curicu. zbog toga. jer niko nije zna o da li æe dijete biti zdravo.. bratove smrti. sjeæala se dana kada je oslijepila. I sve ostalo je bilo uredu . brinuæu se o tebi isto kao i o mojim unucima koji su slijepi.. "Ovo je Allahova kazn a na nas" . Kada ju je ugledala.. Curica. kod policije. dana kad su uni tili njenu buduænost. Allah oprostiti. ne . pa joj s e ena predstavi svojim imenom. poði sa mnom kuæi. Odluèila je da izaðe i da pronaðe biv u slu avku. sjetila se dana kada ju je o tac ostavio. po djeèijim domovima.dredba. govoreæi im: "Hajde rodite jo jedno dijete. koji ju je dao za male pare da radi kod drugih ljudi.Ov a ena je prenu iz sjeæanja pitanjem: Mo es li mi ikad oprostiti kèeri moja?" Djevojèica uz dahnu i reèe: "Ja ti sve opra tam!" ena tada reèe: " elim ti se odu iti za sve ono zlo koje smo uèinili prema tebi. te da su male anse da im sljedeæe dijete isto bude slijepo.i dana kada su je slijepu izbacili na ulicu.ovo je zbog onoga to smo uradili onoj slu avki.ne. Sa zebnjom su pitali doktora da li curica ima vid. nadam se da æe mi. koja je mlada ostala bez majke. Kako se vrijeme poroda bli ilo svi su bili sve zabrinutiji. jer su nam unuci sada jed ina radost u ivotu". poslije est mjeseci djevojèica je oslijepila. potrèala je prema njoj... majèine smrti..42) n-um Istocna Bosna . I zaista poslije malo vremena. da jedem pokvarenu hranu.. koji im je poslije ispitivanja. Poslije dvije g odine ovaj pokvarenjak i njegova ena poèinju govoriti sinu i snahi da su za eljeli jo jednog unuka. "Zar ti?" . zbog s vih udaraca i zlostavljanja koja smo nad njom radili." (Kur'an.razmi ljala je tiranova ena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful