You are on page 1of 2

...

Page 1 of 2

တီဗီ | Aဂၤလိပ္ | ဓါတ္ပုံ

စေနေန႔, 20

Home Aထူးက႑ သတင္း ရသေဆာင္းပါး Aင္တာဗ်ဴး Aာေဘာ္ႏွင့္Aျမင္ ရသဘဏ္တုိက္ မားလ္တီမီဒီယာ

သတင္း ေဒသႏၲရသတင္း Aေရွ႕တီေမာႏွင့္ ခ်က္က ျမန္မာသူပုန္ ၃၄ Uီးကို ခိုလႈံခင


ြ ့္ ေပးမည္

Aေရွ႕တီေမာႏွင့္ ခ်က္က ျမန္မာသူပုန္ ၃၄ Uီးကို ခိုလႈံခင


ြ ့္ ေပးမည္

မံုပီး
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 18 2008 20:17 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ Aေရွ႕တီေမာႏွင့္ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္ႏို္င္ငံက ကာလကတၱား Aက်U္းေထာင္တင


ြ ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရၿပီး
လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈျဖင့္ စြပ္စခ ြ ့္ေပးရန္ မူAားျဖင့္ သေဘာတူလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ြဲ ံထားရေသာ ျမန္မာသူပုန္ ၃၄ Uီးကို ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခင

မဇၩိမသတင္းဌာန၏ Aယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ကာလကတၱား တရား႐ုံးေတာ္က တရား၀င္ ဘာသာျပန္သူAျဖစ္ ခန္႔A ပ္ျခင္းခံရသည့္ Uီးစိုးျမင့္က


ေျပာၾကားရာတြင္ Aိႏၵိယ တရားUပေဒAရ Aျပစ္က်ဴးလြန္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည့္Aေရးကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္Aတြက္
ႏို္င္ငံေရး ခိုလႈံခင
ြ ့္ေပးရန္ ႏွစ္ႏို္င္ငံလံုးက သေဘာတူည ီထားျခင္း ျဖစ္သည္။

"သူတို႔Aမႈက ၿပီးခါနီးၿပီဆိုေတာ့ Aမႈၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္ကိုပို႔ရင္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သတ္ရင္လည္း Aသတ္ခံရႏိုင္တယ္။


Aဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေAာင္ သူတို႔ေတြကို သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ခံေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ကို ေမတၱာရပ္ခံထားတာ။ Aခုေလာေလာဆယ္ သိရတာက
Aေရွ႕တီေမာရယ္၊ ခ်က္ႏုိင္ငံရယ္က သူတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ပို႔မခံရေAာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့Aေနနဲ႔ သူတို႔ႏုိင္ငံမွာ လက္ခံမယ္လို႔ မူAရ
သေဘာတူထားတယ္" ဟု Uီးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာသူပုန္မ်ားAေနျဖင့္ ထိုႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔Aေျခခ်ႏိုင္ေရးမွာ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ုံး


(UNHCR) က ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုကၡသည္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳေရး လိုAပ္ေနသည္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္ မဟာမင္းၾကီး႐ံုးAေနျဖင့္ Aျမန္ဆံုး ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားခ်က္ကို ေပးပို႔ထားရာ "UNHCR က


တံု႔ျပန္တဲ့Aေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဘာမွ တရား၀င္ေျပာတာ မရွိပါဘူး"
ေျပာသည္။

ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္ေသာ ျမန္မာစစ္Aစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ခဲ့သူမ်ားAတြက္ ရခိုင္A မ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးပါတီ၊


ကရင္A မ်ဳိးသား Aစည္းA႐ံုး AပါA၀င္ ျမန္မာAဖြဲ႔ေပါင္း ၃၈ ဖဲြ႔က ဂ်ီနီဗာရွိ UNHCR ႐ံုးသုိ႔ AကူAညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

Aဖြဲ႔A စည္း ၃၈ ဖဲြ႔တင


ြ ္ ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္ျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေရးAတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးAဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္သည္။

file://C:\Documents and Settings\zawminoo\Desktop\sssssssssssssss.htm 12/20/2008


... Page 2 of 2

ြ ္ သူပုန္ ၃၄ Uီး A မႈႏိုင္ခဲ့ေသာA ခါ UNHCR ႐ံုးက သူတို႔ကို


သူတို႔က UNHCR မဟာမင္းၾကီး A န္တိုနီယို ဂူတားရက္စ္သို႔ ေပးပို႔ေသာစာထဲတင
ဒုကၡသည္A ျဖစ္ A သိA မွတ္မျပဳလွ်င္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔A ျပင္ A ဆိုးဆံုးျဖစ္လာႏို္င္သည့္ လမ္းတခုမွာ A ကယ္၍မ်ား A ိႏၵိယက သူတို႔ကို သူပုန္မ်ားႏွင့္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရင္ဆိုင္တိုက္လာခဲ့ေသာ စစ္တပ္A ုပ္စိုးေနေသာ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ပို႔လိုက္လွ်င္ A သတ္ခံရႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

တရားဆိုင္တို႔ဘက္က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနတUီးျဖစ္သည့္ A က္က္ေရွး ရွာမားက ေျပာၾကားရာတြင္ တရားလိုမ်ားA ေနျဖင့္


စြဆ
ဲ ိုထားခ်က္မ်ားA တြက္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသA ေထာက္A ထား မျပႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ုံးထုတ္မႈ ၄
ေရႊ႔ဆိုင္းမႈ A နည္းဆံုးျဖစ္ပြားေနခဲ့၍ ေနာက္ထပ္ ၆ လေတာ့ A မႈၾကာUီးမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"ဒီကာလA တြင္းမွာ တရား႐ုံးေတာ္က စီရင္ခ်က္ခ်လိ္မ့္မယ္" ဟု ရွားမားက မဇၩိမႏွင့္ A ေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ေသာ A င္တာဗ်ဴးတြင္


ေျပာထားခဲ့သည္။

"က်ေနာ္တို႔မွာ A လားA လာေကာင္းေတြ A ားလံုး ရွိေနတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

နA ဖ စစ္A စိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနခဲ့သူ ၃၄ Uီးက သူတို႔သည္ လွည့္ဖ်ားခံခ့ၾဲ ကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ြ ္ A ိႏၵိယႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ A န္ဒမန္-နီကိုဘား ကြ်န္းစု လဲန္းေဖာ္ကြ်န္းတြင္ သေဘၤာႏွစ္စီးျဖင့္လာေသာ


၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ျမန္မာသူပုန္မ်ား A ဖမ္းခံခဲ့ရျပီး Uီးေဆာင္သူ ၆ Uီးကို A ိႏၵိယေရတပ္က ပစ္သတ္လိုက္သည္။

၈ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းမျပဳဘဲ ပို႔ဘလဲယားကြ်န္းတြင္ ေထာင္တင
ြ ္းႏွင့္ A က်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေA ာက္တိုဘာလတြင
ကာလကတၱားရွိ Presidency Jail သို႔ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္ျပီး လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈျဖင့္ City Session Court တရား႐ုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ျမန္မာသူပုန္မ်ားA ဆိုA ရ သူတို႔ကို တ႐ုတ္ေရတပ္လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ A ိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက Uီးစြာ


A သံုးခ်ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

< Prev Next >

Contact: mizzima.news@gmail.com, translation@mizzima.com


© Copyright 1998 - 2008 Mizzima News. All Rights Reserved

file://C:\Documents and Settings\zawminoo\Desktop\sssssssssssssss.htm 12/20/2008