MỤC LỤC

CAM KẾT WTOVỀ DỊCHVỤ CHUYỂN PHÁT 03
Gia nhập WTO, VN cam kết mở cửa
những dịch vụ chuyển phát nào? 04
Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp
dịch vụ chuyển phát nhanh tại VN
dưới những hình thức nào? 06
Tình hình mở cửa thị trường dịch vụ
chuyển phát cho nhà đầu tư nước ngoài
trước khi VN gia nhập WTO? 08
CAM KẾT WTOVỀ DỊCHVỤVIỄNTHÔNG 10
VN cam kết những dịch vụ
viễn thông nào khi gia nhập WTO? 11
Tình hình cạnh tranh trong thị trường
viễn thông trước khi VN gia nhập WTO? 14
Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp
các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
tại VN dưới các hình thức nào? 16
Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp
các dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
tại VN dưới các hình thức nào? 17
Sau khi VN gia nhập WTO, việc đầu tư
dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh
trong lĩnh vực viễn thông trước đây có thể
chuyển đổi thành DN không? 18
Các DN nước ngoài có được bán
dung lượng cáp quang biển cho các
DNVN không? 19
Các DN viễn thông nước ngoài không có
hiện diện thương mại có thể cung cấp
dịch vụ viễn thông vào VN không? 20
VN cam kết đảm bảo các quyền gì cho các
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở VN? 22
VN có cam kết về đảm bảo kết nối không? 23
VN cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục
cấp phép trong lĩnh vực viễn thông? 24
Cơ quan Nhà nước về viễn thông có phải độc lập
với các DNcung cấp dịch vụ viễn thông không? 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
CAMKẾT WTOVỀ
DỊCHVỤCHUYỂNPHÁT
4
Camkết WTOvề Chuyển phát
Gia nhậpWTO, VNcamkết
mở cửa những dịch vụ
chuyển phát nào?
Theo phân loại của WTO, dịch vụ chuyển phát là một
phân ngành trong dịch vụ truyền thông.
Gia nhậpWTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường
(cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia) dịch vụ
chuyển phát nhanh đối với tất cả các loại văn bản,
tài liệu (bao gồm cả dịch vụ có lai ghép-hybrid mail
services và thông tin quảng cáo trực tiếp-direct mail)
và các kiện và các hàng hóa khác trừ các trường
hợp sau:
Các văn bản có giá cước dịch vụ thấp hơn 10 lần
giá cước của một bức thư tiêu chuẩn gửi trong
nước ở nấc khối lượng đầu tiên hoặc thấp hơn 9 Đô
la Mỹ (USD) khi gửi quốc tế;
Tổng khối lượng của các vật phẩm (cho 01 lần
chuyển phát) trên 2000 gam.
Các công ty chuyển phát nhanh và dịch vụ chuyển
phát nhanh nước ngoài sẽ được đối xử bình đẳng
với Bưu chính Việt Namtrong việc cung cấp các dịch
vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa.
Những dịch vụ không cam kết mở cửa sẽ chỉ dành
cho các doanh nghiệp bưu chính trong nước.
1
5
Theo nguyên tắc về cam kết dịch vụ trong WTO,
về cơ bản, quy chế áp dụng cho các loại dịch vụ
sẽ tuân thủ yêu cầu sau:
Đối với các dịch vụ đã camkết (được liệt kê
trong Biểu cam kết): Việt Nam buộc phải mở
cửa thị trường các dịch vụ đó cho nhà đầu tư
nước ngoài tối thiểu là như mức đã cam kết
(có thể mở cửa nhanh hơn, mạnh hơn mức
cam kết);
Đối với các dịch vụ chưa camkết (không
được liệt kê trong Biểu cam kết): Việt Nam có
quyền cho phép hoặc không cho phép nhà
đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp các dịch
vụ này tại Việt Nam theo mức độ, điều kiện mà
mình quy định.
Hộp 1 – Quy chế áp dụng cho dịch vụ“chưa
camkết”và dịch vụ“đã camkết”
khác nhau như thế nào?
6
Camkết WTOvề Chuyển phát
Các nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch
vụ chuyển phát nhanh trên thị trường Việt Nam dưới
hình thức hiện diện sau:
Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam
cung cấp dịch vụ chuyển phát (có thể phải tuân thủ
điều kiện vốn nước ngoài không quá 51% kể từ
ngày 11/1/2007 cho đến ngày 11/1/2012);
Danh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp
dịch vụ chuyển phát kể từ ngày 11/1/2012.
Các nhà đầu tư nước ngoài
có thể cung cấp dịch vụ
chuyển phát nhanh tại VN
dưới những hình thức nào?
2
7
Hộp 2 - Pháp luật hiện hành của Việt Nam
quy định như thế nào về đầu tư nước
ngoài trong lĩnh vực chuyển phát?
Các vấn đề về đầu tư nước ngoài trong dịch vụ
chuyển phát được quy định tại Nghị định
128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ.
Đây là văn bản được ban hành sau khi Việt Nam
gia nhập WTO và đã đưa toàn bộ các cam kết của
Việt Nam về dịch vụ chuyển phát vào nội dung
các quy định.
Cụ thể, theo Nghị định này:
Doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư
Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh
vực chuyển phát nhanh phải đảm bảo điều
kiện tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
không quá 51% trong tổng vốn Điều lệ;
Chỉ được thành lập doanh nghiệp chuyển
phát nhanh 100%vốn nước ngoài sau ngày
11/1/2012.
8
Camkết WTOvề Chuyển phát
Trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã mở cửa cho
các nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp dịch
vụ chuyển phát nhanh (hoạt động dưới hình thức
liên doanh).
Các công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới
như Federal Express (FedEx), DHL, TNT, UPS… đều đã
có mặt tại và cung cấp dịch vụ trên thị trường Việt
Nam thông qua liên doanh với các đối tác Việt Nam.
Tình hình mở cửa thị trường
dịch vụ chuyển phát cho
nhà đầu tư nước ngoài trước
khi VNgia nhậpWTO?
3
9
Theo nguyên tắc không hồi tố, các điều kiện
hạn chế trong cam kết gia nhập WTO của Việt
nam sẽ không áp dụng cho các công ty chuyển
phát nhanh đã được cấp phép trước khi Việt Nam
gia nhập WTO (các công ty này sẽ tiếp tục được
hoạt động theo đúng các điều kiện ghi trong
giấy phép, kể cả trong trường hợp các điều kiện
này ưu đãi hơn các cam kết gia nhập WTO của
Việt Nam).
Tuy nhiên, nếu các công ty này muốn mở rộng
phạm vi kinh doanh, thay đổi giấy phép đã
được cấp thì việc thay đổi sẽ phải tuân thủ các
cam kết của Việt Nam và các văn bản pháp luật
hiện hành.
Hộp 3 - Các công ty chuyển phát nhanh đã
được cấp phép trước 11/1/2007 có
phải tuân thủ các camkết gia nhập
WTOcủa Việt Namkhông?
10
Camkết WTOvềViễn thông
CAMKẾT WTOVỀ
DỊCHVỤVIỄNTHÔNG
11
Việt Nam cam kết mở cửa các dịch vụ viễn thông sau
đây cho nhà đầu tư nước ngoài (với mức độ mở cửa
khác nhau tuỳ vào việc nhà cung cấp có cơ sở hạ
tầng mạng hay không)
VNcamkết những
dịch vụ viễn thông nào
khi gia nhậpWTO?
4
12
Camkết WTOvềViễn thông
Bảng 1 - Các loại dịch vụ viễn thông mà Việt Nam
camkết mở cửa thị trường
6ar d}rh vu
vIan Ihong ro ba¯n
6ar d}rh vu
gIaIr} gIa Iang
(a) J]ck vu lkaal
(CFC 7521)
(k) Tku Jlea lu
(CFC 7528 ``)
(h) û]ck vu lruyea sa lleu
chuyen mach qui
(CFC 7528``)
(l) Tku lkaal
(CFC 7528 ``)
(c) û]ck vu lruyea sa lleu
ckuyea mack keak
(CFC 7528``)
(j) Tkaag lla lruc luyea va lruy
caµ lay lkaag lla lu ca sa Ju lleu
(CFC 7528``)
(J) û]ck vu Telex
(CFC 7528``)
(k) Traa Jal Ju lleu Jlea lu (Lûl)
(CFC 7528``)
(e) û]ck vu Telegraµk
(CFC 7528``)
(l) J]ck vu lacslmlle gla
laag , haa gam luu lru va
ckuyea, luu lru va kkal µkuc
(CFC 7528``)
(l) û]ck vu Facslmlle
(CFC 7521`` + 752O``)
(g) û]ck vu lkue keak rleag
(CFC 7522`` + 7528``)
(CFC 848``)
· 0ich vu hui nqhi truyen hinh
(CFC 752O2)
· 0ich vu Truy nhaµ ínternet
íAS (dich vu cunq caµ truy nhaµ
ínternet chu khach hanq dau cuui)
· 0ich vu truyen dan tin hieu
· Cac dich vu thunq tin vu tuyen,
bau qum:
+ 0ich vu thuai di dunq (qum di
dunq mat dat va ve tinh)
+ 0ich vu su lieu di dunq (qum
di dunq mat dat va ve tinh)
+ 0ich vu nhan tin
+ 0ich vu FCS
+ 0ich vu trunq ke vu tuyen
· 0ich vu ket nui ínternet (íXF)
13
Hộp 4 - Thế nào là nhà cung cấp dịch vụ
không có hạ tầng mạng, nhà cung
cấp dịch vụ có hạ tầng mạng?
Trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,
nhà cung cấp dịch vụ không có hạ tầng
mạng được hiểu là nhà cung cấp dịch vụ
không sở hữu dung lượng truyền dẫn và phải
thuê dung lượng từ nhà khai thác, sở hữu
dung lượng đó (bao gồm cả dung lượng cáp
quang biển). Một nhà cung cấp không có hạ
tầng mạng được phép sở hữu các trang thiết
bị viễn thông trong phạm vi trụ sở hoạt động
của mình và tại các điểm cung cấp dịch vụ
công cộng được cho phép (POP).
Nhà cung cấp có hạ tầng mạng là nhà cung
cấp sở hữu dung lượng truyền dẫn và băng
tần.
14
Camkết WTOvềViễn thông
Cho tới thời điểm 11/1/2007, thị trường viễn thông
Việt Nam đã là một thị trường tương đối cạnh tranh
trong hầu hết tất cả các loại hình dịch vụ.
Các thành phần kinh tế khác nhau đã tham gia thị
trường dịch vụ viễn thông, đã có nhiều doanh
nghiệp 100% vốn tư nhân hoặc tư nhân nắm quyền
kiểm soát trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ không có
hạ tầng mạng.
Dịch vụ viễn thông đã thu hút được hơn 2 tỷ USD
đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, tính cạnh tranh của thị trường này còn
nhiều điểmhạn chế:
Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thamgia vào
thị trường này thông qua hình thức Hợpđồnghợp
tác kinh doanh (BCC);
Chỉ doanh nghiệp mà vốn Nhà nước chiếmđa số
mới có quyền sở hữu dịch vụ hạ tầng mạng.
Tình hình cạnh tranh trong
thị trường viễn thông trước
khi VNgia nhậpWTO?
5
15
6 nhà khai thác dịch vụ điện thoại di động (3
nhà khai thác GSM và 3 nhà khai thác CDMA);
4 nhà khai thác dịch vụ điện thoại cố định
(VNPT, SPT, EVNTelecom, Viettel);
Nhiều công ty cung cấp dịch vụ Internet và các
dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.
Hộp 5 - Có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông ởViệt Namtrước
11/1/2007?
16
Camkết WTOvềViễn thông
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường
dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho các nhà đầu
tư nước ngoài như sau:
Đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản (dịch vụ
thoại, truyền số liệu, thuê kênh riêng,….), nhà đầu tư
nước ngoài chỉ được phép đầu tư để cung cấp dịch
vụ ở Việt Nam dưới các hình thức:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh; hoặc
Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam (là
nhà khai thác dịch vụ Việt Nam đã được cấp phép
trong lĩnh vực đó) với điều kiện vốn góp tối đa của
phía nước ngoài không quá 49% vốn pháp định
của liên doanh.
Đối với các dịch vụ viễn thông gia tăng giá trị (thư
điện tử, fax, chuyển đổi giao thức,….), các nhà đầu tư
nước ngoài chỉ được phép đầu tư để cung cấp dịch
vụ ở Việt Nam dưới các hình thức:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh; hoặc
Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam (là
nhà khai thác dịch vụ Việt Nam đã được cấp phép
trong lĩnh vực đó) với điều kiện tỷ lệ vốn góp nước
ngoài trong liên doanh không quá 50%.
Các nhà đầu tư nước ngoài có
thể cung cấp các dịch vụ viễn
thông có hạ tầng mạng tại
VNdưới các hình thức nào?
6
17
Gia nhậpWTO, Việt Namcamkết mởcửa thị trườngdịch
vụviễnthôngkhôngcóhạ tầngmạngchocác nhà đầu
tưnước ngoài đầutưvàotheocác hìnhthức sau:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
Liên doanh với nhà khai thác Việt Nam với điều
kiện đối tác Việt Namphải là nhà cung cấp đã được
cấp phép trong lĩnh vực dịch vụ tương ứng, và tỷ lệ
vốn góp tối đa của phía nước ngoài là 51% vốn
pháp định của liên doanh (kể từ 11/1/2010, bên
nước ngoài được phép tự do lựa chọn đối tác khi
thành lập liên doanh và được phép nâng mức vốn
góp lên mức 65%vốn pháp định của liên doanh).
Riêng đối với dịch vụ mạng riêng ảo VPNmà một số
đối tác lớn có mối quan tâm đặc biệt, được cung cấp
trên hạ tầng mạng do Việt Nam kiểm soát, bên nước
ngoài được tự do lựa chọn đối tác liên doanh ngay
sau khi gia nhập và được phép tham gia vốn tối đa ở
mức 70%vốn pháp định của liên doanh.
Các nhà đầu tư nước ngoài
có thể cung cấp các dịch
vụ viễn thông không có hạ
tầng mạng tại VNdưới các
hình thức nào?
7
Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép các
bên của các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
trong lĩnh vực viễn thông trước đây được ký mới
thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức
doanh nghiệp với những điều kiện không kém
thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.
Việt Nam cam kết trong các liên doanh viễn thông
thì bên nào nắm51%vốn điều lệ của liên doanh sẽ
nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.
Saukhi VNgia nhậpWTO,
việc đầutưdưới hìnhthức
Hợpđồnghợptác kinh
doanhtronglĩnhvực viễn
thôngtrước đây cóthể
chuyểnđổi thànhDNkhông?
18
Camkết WTOvềViễn thông
8
19
Theo cam kết, các doanh nghiệp nước ngoài được
kết nối dung lượng cáp quang biển (dung lượng hai
chiều) của các tuyến cáp quang biển mà Việt Nam là
thành viên, với các trạm cập bờ của Việt Nam và bán
dung lượng truyền dẫn này cho các nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông quốc tế có hạ tầng mạng (như
VNPT, VIETTEL, VP Telecom) được cấp phép tại Việt
Nam.
Kể từ ngày 11/1/2008, các doanh nghiệp nước ngoài
được phép bán dung lượng nêu trên cho các nhà
cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo VPNvà dịch vụ kết
nối Internet IXP quốc tế được cấp phép (như FPT,
VNPT, VIETTEL, VP Telecom).
DNnước ngoài có được
bán dung lượng cáp
quang biển cho các doanh
nghiệpVNkhông?
9
20
Camkết WTOvềViễn thông
Việc các doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không
có hiện diện thương mại tại Việt Nam (không có đối
tác BCC, không thành lập liên doanh, không có chi
nhánh...) cung cấp các dịch vụ viễn thông quốc tế
cho các khách hàng tại Việt Nam gọi là phương thức
cung cấp dịch vụ qua biên giới (phương thức 1).
Về phương thức này đối với dịch vụ viễn thông, Việt
Nam cam kết như sau:
Đối với dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất:
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở nước ngoài
phải thông qua thoả thuận thương mại với pháp
nhân được thành lập tại Việt Namvà được cấp phép
cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế tại Việt Namđể
tiếp cận khách hàng tại Việt Nam;
Đối với dịch vụ vệ tinh, kể từ ngày 11/1/2007
nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được chỉ được
cung cấp dịch vụ cho một nhómhạn chế khách
hàng (ví dụ khách hàng kinh doanh ngoài biển,
các cơ quan chính phủ, các cơ quan ngoại giao
của nước ngoài...); từ 11/1/2010, các nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông ở nước ngoài sẽ được mở rộng
loại đối tượng khách hàng tại Việt Nam (thêm
nhóm khách hàng là các công ty đa quốc gia).
DNviễnthôngnước ngoài
khôngcóhiệndiện
thươngmại cóthể cungcấp
dịchvụviễnthôngvàoVN
không?
10
21
Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép
các công ty đa quốc gia được sử dụng dịch vụ vệ
tinh của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không
có hiện diện thương mại ở Việt Nam từ ngày
11/1/2010.
Công ty đa quốc gia trong cam kết được hiểu là
công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Có hiện diện thương mại ở Việt Nam;
Đã hoạt động như một công ty đa quốc gia trên
5 năm;
Được niêmyết trên thị trường chứng khoán của
ít nhất một nước thành viên WTO; và
Được cấp phép sử dụng trạmmặt đất-vệ tinh ở
ít nhất một nước thành viên WTO.
Hộp 6 - Các công ty đa quốc gia được sử dụng
dịch vụ vệ tinh của nước ngoài phải
đáp ứng điều kiện gì?
22
Camkết WTOvềViễn thông
Khi gia nhập WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ Phụ
lục về dịch vụ viễn thông của GATS.
Thực hiện cam kết này, Việt Nam phải đảm bảo các
quyền sau cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
ở Việt Nam:
Truy nhập và sử dụng dịch vụ và hệ thống viễn
thông công cộng để truyền dẫn thông tin trong
nước và qua biên giới (bao gồmliên lạc trong phạm
vi công ty và các giao dịch qua biên giới giữa các
bộ phận của công ty đặt ở các nước khác (mạng
riêng các công ty, tập đoàn đa quốc gia);
Muahoặcthuêvàgắnthiết bị đầucuối hoặccácthiết
bị khác để kết nối với hệ thống cung cấp dịch vụ;
Kết nối mạng dùng riêng với hệ thống và dịch vụ
viễn thông công cộng hoặc với kênh riêng của các
nhà cung cấp dịch vụ khác;
Sử dụng các giao thức lựa chọn đang được khai
thác trong việc cung cấp dịch vụ, ngoài những giao
thức được coi là cần thiết để đảm bảo tính khả
dụng của hệ thống và dịch vụ viễn thông cho mục
đích công cộng nói chung.
VNcamkết đảmbảo các
quyền gì cho các nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông ởVN?
11
23
Việt Nam cam kết ban hành các quy định về kết nối,
bao gồm:
Các điều kiện để Đảm bảo Kết nối;
Các thủ tục về Đàm phán kết nối;
Thoả thuận Kết nối mẫu;
Thủ tục giải quyết Tranh chấp kết nối.
VNcó camkết về đảmbảo
kết nối không?
Hộp 7 - Phụ lục GATS
về dịch vụ viễn thông là gì?
12
Phụ lục này là một văn bản đi kèm theo GATS -
Hiệp định về thương mại dịch vụ của WTO.
Phụ lục này quy định các quyền và nghĩa vụ
chung của các bên liên quan đến việc cung
cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông và các
Chính phủ liên quan có trách nhiệm đảm bảo
việc thực thi các quyền và nghĩa vụ này.
24
Camkết WTOvềViễn thông
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết đảm bảo với các
doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn
xin cấp phép trong lĩnh vực viễn thông rằng:
Thủ tục và điều kiện cấp phép không giữ vai trò
như một rào cản độc lập đối với tiếp cận thị trường
(không cản trở quá mức cần thiết);
Công khai các thủ tục và điều kiện cấp phép trước
khi chúng có hiệu lực;
Cơ quan cấp phép xem xét và quyết định việc cấp
phép trong thời hạn quy định trong thủ tục chính
thức;
Mọi phí, lệphí liên quan đến việc xemxét hồ sơ cấp
phép không tạo ra một rào cản độc lập đối với tiếp
cận thị trường;
VNcamkết như thế nào
về quy trình, thủ tục
cấp phép trong lĩnh vực
viễn thông?
13
25
Theo yêu cầu của người nộp hồ sơ xin phép Cơ
quan cấp phép thông báo cho bên xin phép tình
trạng của hồ sơ và liệu hồ sơ đã đầy đủ chưa (hồ
sơ được xem là đầy đủ khi đã có mọi thông tin mà
các văn bản hướng dẫn yêu cầu). Nếu yêu cầu bổ
sung thông tin, Cơ quan cấp phép phải thông báo
cho bên xin phép không chậm trễ thái quá và nêu
rõ thông tin bổ sung được yêu cầu để hoàn chỉnh
hồ sơ. Bên xin phép phải có cơ hội khắc phục
những thiếu sót trong hồ sơ;
Theo yêu cầu của bên xin phép bị từ chối, Cơ quan
cấp phép đã từ chối cấp phép phải trảlời bằngvăn
bản lý do đã từ chối;
Nếu hồ sơ đã bị từ chối, bên xin phép có thể nộp
hồ sơ mới để xử lý những vấn đề trước đó;
Nếu cần có sự phê duyệt, một khi hồ sơ đã được
phê duyệt, bên xin phép phải được thông báo
bằng văn bản không có sự chậm trễ thái quá;
Nếu có yêu cầu kiểm tra để cấp phép chứng chỉ
hành nghề, việc kiểm tra phải được lập kế hoạch
với khoảng thời gian hợp lý.
26
Camkết WTOvềViễn thông
Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết cơ quan
quản lý nhà nước về viễn thông là độc lập:
Cơ quan này là độc lập và không chịu trách nhiệm
đối với bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
cơ bản nào;
Các quyết định và quy trình thủ tục mà các cơ quan
quản lý nhà nước sử dụng phải kháchquan đối với
tất cả các đối tượng tham gia vào thị trường.
Việc các cơ quan quản lý phải là đơn vị độc lập giúp
cho việc quản lý được khách quan và công bằng, các
chính sách và quyết định sẽ không thiên vị đối với
bất kỳ doanh nghiệp nào.
Cơ quan Nhà nước về viễn
thông có phải độc lập với
các DNcung cấp dịch vụ
viễn thông không?
14
MỤC LỤC BẢNG HỘP
Hộp 1 – Quy chế áp dụng cho dịch vụ
“chưa cam kết” và dịch vụ“đã cam kết”
khác nhau như thế nào? 05
Hộp 2 - Pháp luật hiện hành của Việt Nam
quy định như thế nào về đầu tư
nước ngoài trong lĩnh vực chuyển phát? 07
Hộp 3 - Các công ty chuyển phát nhanh đã
được cấp phép trước 11/1/2007 có phải
tuân thủ các cam kết gia nhập WTO của
Việt Nam không? 09
Hộp 4 - Thế nào là nhà cung cấp dịch vụ
không có hạ tầng mạng, nhà cung cấp
dịch vụ có hạ tầng mạng? 13
Hộp 5 - Có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông ở Việt Nam trước 11/1/2007? 15
Hộp 6 - Các công ty đa quốc gia được sử dụng
dịch vụ vệ tinh của nước ngoài phải
đáp ứng điều kiện gì? 21
Hộp 7 - Phụ lục GATS về dịch vụ viễn thông
là gì? 23
Bảng 1 - Các loại dịch vụ viễn thông mà
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường 12

M CL C
CAM K T WTO V D CH V CHUY N PHÁT
1 2

03 04

Gia nh p WTO, VN cam k t m c a nh ng d ch v chuy n phát nào? Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v chuy n phát nhanh t i VN dư i nh ng hình th c nào? Tình hình m c a th trư ng d ch v chuy n phát cho nhà đ u tư nư c ngoài trư c khi VN gia nh p WTO? CAM K T WTO V D CH V VI N THÔNG

06

3

08 10 11 14

4 5 6

VN cam k t nh ng d ch v vi n thông nào khi gia nh p WTO? Tình hình c nh tranh trong th trư ng vi n thông trư c khi VN gia nh p WTO? Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p các d ch v vi n thông có h t ng m ng t i VN dư i các hình th c nào? Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p các d ch v vi n thông không có h t ng m ng t i VN dư i các hình th c nào? Sau khi VN gia nh p WTO, vi c đ u tư dư i hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c vi n thông trư c đây có th chuy n đ i thành DN không? Các DN nư c ngoài có đư c bán dung lư ng cáp quang bi n cho các DN VN không? hi n di n thương m i có th cung c p d ch v vi n thông vào VN không?

16

7

17

8

18

9

19

10 Các DN vi n thông nư c ngoài không có

20 22 23 24 26

11 VN cam k t đ m b o các quy n gì cho các

nhà cung c p d ch v vi n thông VN?
12 VN có cam k t v đ m b o k t n i không? 13 VN cam k t như th nào v quy trình, th t c

c p phép trong lĩnh v c vi n thông?
14 Cơ quan Nhà nư c v vi n thông có ph i đ c l p

v i các DN cung c p d ch v vi n thông không?

CAM K T WTO V D CH V CHUY N PHÁT 3 .

Nh ng d ch v không cam k t m c a s ch dành cho các doanh nghi p bưu chính trong nư c. Vi t Nam cam k t m c a th trư ng (cho nhà đ u tư nư c ngoài tham gia) d ch v chuy n phát nhanh đ i v i t t c các lo i văn b n. tài li u (bao g m c d ch v có lai ghép-hybrid mail services và thông tin qu ng cáo tr c ti p-direct mail) và các ki n và các hàng hóa khác tr các trư ng h p sau: Các văn b n có giá cư c d ch v th p hơn 10 l n giá cư c c a m t b c thư tiêu chu n g i trong nư c n c kh i lư ng đ u tiên ho c th p hơn 9 Đô la M (USD) khi g i qu c t .Cam k t WTO v Chuy n phát 1 Gia nh p WTO. VN cam k t m c a nh ng d ch v chuy n phát nào? Theo phân lo i c a WTO. 4 . T ng kh i lư ng c a các v t ph m (cho 01 l n chuy n phát) trên 2000 gam. d ch v chuy n phát là m t phân ngành trong d ch v truy n thông. Các công ty chuy n phát nhanh và d ch v chuy n phát nhanh nư c ngoài s đư c đ i x bình đ ng v i Bưu chính Vi t Nam trong vi c cung c p các d ch v mà Vi t Nam đã cam k t m c a. Gia nh p WTO.

5 . v cơ b n.H p 1 – Quy ch áp d ng cho d ch v “chưa cam k t” và d ch v “đã cam k t” khác nhau như th nào? Theo nguyên t c v cam k t d ch v trong WTO. Đ i v i các d ch v chưa cam k t (không đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam có quy n cho phép ho c không cho phép nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p các d ch v này t i Vi t Nam theo m c đ . quy ch áp d ng cho các lo i d ch v s tuân th yêu c u sau: Đ i v i các d ch v đã cam k t (đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam bu c ph i m c a th trư ng các d ch v đó cho nhà đ u tư nư c ngoài t i thi u là như m c đã cam k t (có th m c a nhanh hơn. m nh hơn m c cam k t). đi u ki n mà mình quy đ nh.

6 .Cam k t WTO v Chuy n phát 2 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v chuy n phát nhanh t i VN dư i nh ng hình th c nào? Các nhà đ u tư nư c ngoài ch có th cung c p d ch v chuy n phát nhanh trên th trư ng Vi t Nam dư i hình th c hi n di n sau: Doanh nghi p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam cung c p d ch v chuy n phát (có th ph i tuân th đi u ki n v n nư c ngoài không quá 51% k t ngày 11/1/2007 cho đ n ngày 11/1/2012). Danh nghi p 100% v n nư c ngoài đ cung c p d ch v chuy n phát k t ngày 11/1/2012.

H p 2 .Pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam quy đ nh như th nào v đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c chuy n phát? Các v n đ v đ u tư nư c ngoài trong d ch v chuy n phát đư c quy đ nh t i Ngh đ nh 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 c a Chính ph . Đây là văn b n đư c ban hành sau khi Vi t Nam gia nh p WTO và đã đưa toàn b các cam k t c a Vi t Nam v d ch v chuy n phát vào n i dung các quy đ nh. Ch đư c thành l p doanh nghi p chuy n phát nhanh 100% v n nư c ngoài sau ngày 11/1/2012. theo Ngh đ nh này: Doanh nghi p liên doanh gi a nhà đ u tư Vi t Nam và nhà đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c chuy n phát nhanh ph i đ m b o đi u ki n t l v n góp c a nhà đ u tư nư c ngoài không quá 51% trong t ng v n Đi u l . 7 . C th .

TNT. DHL. Vi t Nam đã m c a cho các nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p d ch v chuy n phát nhanh (ho t đ ng dư i hình th c liên doanh). Các công ty chuy n phát nhanh hàng đ u th gi i như Federal Express (FedEx). UPS… đ u đã có m t t i và cung c p d ch v trên th trư ng Vi t Nam thông qua liên doanh v i các đ i tác Vi t Nam.Cam k t WTO v Chuy n phát 3 Tình hình m c a th trư ng d ch v chuy n phát cho nhà đ u tư nư c ngoài trư c khi VN gia nh p WTO? Trư c khi gia nh p WTO. 8 .

các đi u ki n h n ch trong cam k t gia nh p WTO c a Vi t nam s không áp d ng cho các công ty chuy n phát nhanh đã đư c c p phép trư c khi Vi t Nam gia nh p WTO (các công ty này s ti p t c đư c ho t đ ng theo đúng các đi u ki n ghi trong gi y phép. n u các công ty này mu n m r ng ph m vi kinh doanh. k c trong trư ng h p các đi u ki n này ưu đãi hơn các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam).H p 3 .Các công ty chuy n phát nhanh đã đư c c p phép trư c 11/1/2007 có ph i tuân th các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam không? Theo nguyên t c không h i t . 9 . Tuy nhiên. thay đ i gi y phép đã đư c c p thì vi c thay đ i s ph i tuân th các cam k t c a Vi t Nam và các văn b n pháp lu t hi n hành.

Cam k t WTO v Vi n thông CAM K T WTO V D CH V VI N THÔNG 10 .

4 VN cam k t nh ng d ch v vi n thông nào khi gia nh p WTO? Vi t Nam cam k t m c a các d ch v vi n thông sau đây cho nhà đ u tư nư c ngoài (v i m c đ m c a khác nhau tuỳ vào vi c nhà cung c p có cơ s h t ng m ng hay không) 11 .

bao goàm: + Dòch vuï thoaïi di ñoäng (goàm di ñoäng maët ñaát vaø veä tinh) + Dòch vuï soá lieäu di ñoäng (goàm di ñoäng maët ñaát vaø veä tinh) + Dòch vuï nhaén tin + Dòch vuï PCS + Dòch vuï trung keá voâ tuyeán .Các lo i d ch v vi n thông mà Vi t Nam cam k t m c a th trư ng Caù dòch vuï c vieãn thoâng cô ba n (a) dòch vuï thoaïi (CPC 7521) (b) Dòch vuï truyeàn soá lieäu chuyeån maïch goùi (CPC 7523**) (c) Dòch vuï truyeàn soá lieäu chuyeån maïch keânh (CPC 7523**) (d) Dòch vuï Telex (CPC 7523**) (e) Dòch vuï Telegraph (CPC 7523**) Caù dòch vuï c giaùtrò gia taêng (h) Thö ñieän töû (CPC 7523 **) (i) Thö thoaïi (CPC 7523 **) (j) Thoâng tin tröïc tuyeán vaø truy caäp laáy thoâng tin töø cô sôû döõ lieäu (CPC 7523**) (k) Trao ñoåi döõ lieäu ñieän töû (EDI) (CPC 7523**) (l) dòch vuï facsimile gia taêng .Caùc dòch vuï thoâng tin voâ tuyeán.Dòch vuï Truy nhaäp Internet IAS (dòch vuï cung caáp truy nhaäp Internet cho khaùch haøng ñaàu cuoái) 12 .Dòch vuï hoäi nghò truyeàn hình (CPC 75292) .Cam k t WTO v Vi n thông B ng 1 . bao goàm löu tröõ vaø chuyeån.Dòch vuï truyeàn daãn tín hieäu .Dòch vuï keát noái Internet (IXP) . löu tröõ vaø khoâi phuïc (CPC 7523**) (f) Dòch vuï Facsimile (CPC 7521** + 7529**) (g) Dòch vuï thueâ keânh rieâng (CPC 7522** + 7523**) (CPC 843**) .

Th nào là nhà cung c p d ch v không có h t ng m ng. nhà cung c p d ch v không có h t ng m ng đư c hi u là nhà cung c p d ch v không s h u dung lư ng truy n d n và ph i thuê dung lư ng t nhà khai thác. Nhà cung c p có h t ng m ng là nhà cung c p s h u dung lư ng truy n d n và băng t n. nhà cung c p d ch v có h t ng m ng? Trong cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam. 13 . M t nhà cung c p không có h t ng m ng đư c phép s h u các trang thi t b vi n thông trong ph m vi tr s ho t đ ng c a mình và t i các đi m cung c p d ch v công c ng đư c cho phép (POP). s h u dung lư ng đó (bao g m c dung lư ng cáp quang bi n).H p 4 .

Các thành ph n kinh t khác nhau đã tham gia th trư ng d ch v vi n thông.Cam k t WTO v Vi n thông 5 Tình hình c nh tranh trong th trư ng vi n thông trư c khi VN gia nh p WTO? Cho t i th i đi m 11/1/2007. 14 . tính c nh tranh c a th trư ng này còn nhi u đi m h n ch : Nhà đ u tư nư c ngoài ch đư c phép tham gia vào th trư ng này thông qua hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh (BCC). th trư ng vi n thông Vi t Nam đã là m t th trư ng tương đ i c nh tranh trong h u h t t t c các lo i hình d ch v . đã có nhi u doanh nghi p 100% v n tư nhân ho c tư nhân n m quy n ki m soát trong lĩnh v c cung c p d ch v không có h t ng m ng. Ch doanh nghi p mà v n Nhà nư c chi m đa s m i có quy n s h u d ch v h t ng m ng. Tuy nhiên. D ch v vi n thông đã thu hút đư c hơn 2 t USD đ u tư nư c ngoài.

H p 5 .Có bao nhiêu nhà cung c p d ch v vi n thông Vi t Nam trư c 11/1/2007? 6 nhà khai thác d ch v đi n tho i di đ ng (3 nhà khai thác GSM và 3 nhà khai thác CDMA). EVN Telecom. SPT. Viettel). 15 . 4 nhà khai thác d ch v đi n tho i c đ nh (VNPT. Nhi u công ty cung c p d ch v Internet và các d ch v vi n thông giá tr gia tăng.

). fax.Cam k t WTO v Vi n thông 6 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p các d ch v vi n thông có h t ng m ng t i VN dư i các hình th c nào? Gia nh p WTO. chuy n đ i giao th c. truy n s li u.…. ho c Doanh nghi p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam (là nhà khai thác d ch v Vi t Nam đã đư c c p phép trong lĩnh v c đó) v i đi u ki n t l v n góp nư c ngoài trong liên doanh không quá 50%.). 16 . thuê kênh riêng. nhà đ u tư nư c ngoài ch đư c phép đ u tư đ cung c p d ch v Vi t Nam dư i các hình th c: H p đ ng h p tác kinh doanh. các nhà đ u tư nư c ngoài ch đư c phép đ u tư đ cung c p d ch v Vi t Nam dư i các hình th c: H p đ ng h p tác kinh doanh. ho c Doanh nghi p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam (là nhà khai thác d ch v Vi t Nam đã đư c c p phép trong lĩnh v c đó) v i đi u ki n v n góp t i đa c a phía nư c ngoài không quá 49% v n pháp đ nh c a liên doanh.…. Đ i v i các d ch v vi n thông gia tăng giá tr (thư đi n t . Vi t Nam cam k t m c a th trư ng d ch v vi n thông có h t ng m ng cho các nhà đ u tư nư c ngoài như sau: Đ i v i các d ch v vi n thông cơ b n (d ch v tho i.

Liên doanh v i nhà khai thác Vi t Nam v i đi u ki n đ i tác Vi t Nam ph i là nhà cung c p đã đư c c p phép trong lĩnh v c d ch v tương ng. và t l v n góp t i đa c a phía nư c ngoài là 51% v n pháp đ nh c a liên doanh (k t 11/1/2010. đư c cung c p trên h t ng m ng do Vi t Nam ki m soát. Vi t Nam cam k t m c a th trư ng d ch v vi n thông không có h t ng m ng cho các nhà đ u tư nư c ngoài đ u tư vào theo các hình th c sau: H p đ ng h p tác kinh doanh. Riêng đ i v i d ch v m ng riêng o VPN mà m t s đ i tác l n có m i quan tâm đ c bi t. 17 . bên nư c ngoài đư c t do l a ch n đ i tác liên doanh ngay sau khi gia nh p và đư c phép tham gia v n t i đa m c 70% v n pháp đ nh c a liên doanh.7 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p các d ch v vi n thông không có h t ng m ng t i VN dư i các hình th c nào? Gia nh p WTO. bên nư c ngoài đư c phép t do l a ch n đ i tác khi thành l p liên doanh và đư c phép nâng m c v n góp lên m c 65% v n pháp đ nh c a liên doanh).

Vi t Nam cam k t trong các liên doanh vi n thông thì bên nào n m 51% v n đi u l c a liên doanh s n m quy n ki m soát trong vi c qu n lý liên doanh. vi c đ u tư dư i hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c vi n thông trư c đây có th chuy n đ i thành DN không? Theo cam k t gia nh p WTO.Cam k t WTO v Vi n thông 8 Sau khi VN gia nh p WTO. 18 . Vi t Nam cho phép các bên c a các h p đ ng h p tác kinh doanh (BCC) trong lĩnh v c vi n thông trư c đây đư c ký m i th a thu n hi n t i ho c chuy n sang hình th c doanh nghi p v i nh ng đi u ki n không kém thu n l i hơn nh ng đi u ki n h đang đư c hư ng.

VIETTEL. K t ngày 11/1/2008. v i các tr m c p b c a Vi t Nam và bán dung lư ng truy n d n này cho các nhà cung c p d ch v vi n thông qu c t có h t ng m ng (như VNPT. VNPT. VP Telecom). VP Telecom) đư c c p phép t i Vi t Nam. các doanh nghi p nư c ngoài đư c phép bán dung lư ng nêu trên cho các nhà cung c p d ch v m ng riêng o VPN và d ch v k t n i Internet IXP qu c t đư c c p phép (như FPT. 19 . các doanh nghi p nư c ngoài đư c k t n i dung lư ng cáp quang bi n (dung lư ng hai chi u) c a các tuy n cáp quang bi n mà Vi t Nam là thành viên. VIETTEL.9 DN nư c ngoài có đư c bán dung lư ng cáp quang bi n cho các doanh nghi p VN không? Theo cam k t.

. các nhà cung c p d ch v vi n thông nư c ngoài s đư c m r ng lo i đ i tư ng khách hàng t i Vi t Nam (thêm nhóm khách hàng là các công ty đa qu c gia).) cung c p các d ch v vi n thông qu c t cho các khách hàng t i Vi t Nam g i là phương th c cung c p d ch v qua biên gi i (phương th c 1). các cơ quan ngo i giao c a nư c ngoài. 20 . t 11/1/2010.Cam k t WTO v Vi n thông 10 DN vi n thông nư c ngoài không có hi n di n thương m i có th cung c p d ch v vi n thông vào VN không? Vi c các doanh nghi p vi n thông nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam (không có đ i tác BCC. k t ngày 11/1/2007 nhà cung c p d ch v nư c ngoài đư c ch đư c cung c p d ch v cho m t nhóm h n ch khách hàng (ví d khách hàng kinh doanh ngoài bi n. Đ i v i d ch v v tinh.). các cơ quan chính ph . V phương th c này đ i v i d ch v vi n thông.. Vi t Nam cam k t như sau: Đ i v i d ch v h u tuy n và di đ ng m t đ t: nhà cung c p d ch v vi n thông nư c ngoài ph i thông qua tho thu n thương m i v i pháp nhân đư c thành l p t i Vi t Nam và đư c c p phép cung c p d ch v vi n thông qu c t t i Vi t Nam đ ti p c n khách hàng t i Vi t Nam. không thành l p liên doanh... không có chi nhánh.

Đư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán c a ít nh t m t nư c thành viên WTO. Đã ho t đ ng như m t công ty đa qu c gia trên 5 năm. và Đư c c p phép s d ng tr m m t đ t-v tinh ít nh t m t nư c thành viên WTO.H p 6 . 21 . Công ty đa qu c gia trong cam k t đư c hi u là công ty đáp ng đ các đi u ki n sau: Có hi n di n thương m i Vi t Nam. Vi t Nam cho phép các công ty đa qu c gia đư c s d ng d ch v v tinh c a nhà cung c p d ch v nư c ngoài không có hi n di n thương m i Vi t Nam t ngày 11/1/2010.Các công ty đa qu c gia đư c s d ng d ch v v tinh c a nư c ngoài ph i đáp ng đi u ki n gì? Theo cam k t gia nh p WTO.

ngoài nh ng giao th c đư c coi là c n thi t đ đ m b o tính kh d ng c a h th ng và d ch v vi n thông cho m c đích công c ng nói chung. Th c hi n cam k t này. Vi t Nam ph i đ m b o các quy n sau cho các nhà cung c p d ch v vi n thông Vi t Nam: Truy nh p và s d ng d ch v và h th ng vi n thông công c ng đ truy n d n thông tin trong nư c và qua biên gi i (bao g m liên l c trong ph m vi công ty và các giao d ch qua biên gi i gi a các b ph n c a công ty đ t các nư c khác (m ng riêng các công ty. Mua ho c thuê và g n thi t b đ u cu i ho c các thi t b khác đ k t n i v i h th ng cung c p d ch v .Cam k t WTO v Vi n thông 11 VN cam k t đ m b o các quy n gì cho các nhà cung c p d ch v vi n thông VN? Khi gia nh p WTO. 22 . t p đoàn đa qu c gia). K t n i m ng dùng riêng v i h th ng và d ch v vi n thông công c ng ho c v i kênh riêng c a các nhà cung c p d ch v khác. Vi t Nam cam k t tuân th Ph l c v d ch v vi n thông c a GATS. S d ng các giao th c l a ch n đang đư c khai thác trong vi c cung c p d ch v .

Tho thu n K t n i m u. Ph l c này quy đ nh các quy n và nghĩa v chung c a các bên liên quan đ n vi c cung c p và s d ng d ch v vi n thông và các Chính ph liên quan có trách nhi m đ m b o vi c th c thi các quy n và nghĩa v này. 23 . bao g m: Các đi u ki n đ Đ m b o K t n i.Ph l c GATS v d ch v vi n thông là gì? Ph l c này là m t văn b n đi kèm theo GATS Hi p đ nh v thương m i d ch v c a WTO. Th t c gi i quy t Tranh ch p k t n i. Các th t c v Đàm phán k t n i.H p 7 . 12 VN có cam k t v đ m b o k t n i không? Vi t Nam cam k t ban hành các quy đ nh v k t n i.

các nhà đ u tư nư c ngoài n p đơn xin c p phép trong lĩnh v c vi n thông r ng: Th t c và đi u ki n c p phép không gi vai trò như m t rào c n đ c l p đ i v i ti p c n th trư ng (không c n tr quá m c c n thi t). Cơ quan c p phép xem xét và quy t đ nh vi c c p phép trong th i h n quy đ nh trong th t c chính th c. l phí liên quan đ n vi c xem xét h sơ c p phép không t o ra m t rào c n đ c l p đ i v i ti p c n th trư ng. M i phí.Cam k t WTO v Vi n thông 13 VN cam k t như th nào v quy trình. th t c c p phép trong lĩnh v c vi n thông? Gia nh p WTO. Công khai các th t c và đi u ki n c p phép trư c khi chúng có hi u l c. 24 . Vi t Nam cam k t đ m b o v i các doanh nghi p.

N u c n có s phê duy t. bên xin phép ph i đư c thông báo b ng văn b n không có s ch m tr thái quá. vi c ki m tra ph i đư c l p k ho ch v i kho ng th i gian h p lý. m t khi h sơ đã đư c phê duy t. Bên xin phép ph i có cơ h i kh c ph c nh ng thi u sót trong h sơ. N u có yêu c u ki m tra đ c p phép ch ng ch hành ngh . Cơ quan c p phép ph i thông báo cho bên xin phép không ch m tr thái quá và nêu rõ thông tin b sung đư c yêu c u đ hoàn ch nh h sơ.Theo yêu c u c a ngư i n p h sơ xin phép Cơ quan c p phép thông báo cho bên xin phép tình tr ng c a h sơ và li u h sơ đã đ y đ chưa (h sơ đư c xem là đ y đ khi đã có m i thông tin mà các văn b n hư ng d n yêu c u). Theo yêu c u c a bên xin phép b t ch i. N u yêu c u b sung thông tin. 25 . bên xin phép có th n p h sơ m i đ x lý nh ng v n đ trư c đó. N u h sơ đã b t ch i. Cơ quan c p phép đã t ch i c p phép ph i tr l i b ng văn b n lý do đã t ch i.

Cam k t WTO v Vi n thông 14 Cơ quan Nhà nư c v vi n thông có ph i đ c l p v i các DN cung c p d ch v vi n thông không? Khi gia nh p WTO. Các quy t đ nh và quy trình th t c mà các cơ quan qu n lý nhà nư c s d ng ph i khách quan đ i v i t t c các đ i tư ng tham gia vào th trư ng. 26 . Vi t Nam đã cam k t cơ quan qu n lý nhà nư c v vi n thông là đ c l p: Cơ quan này là đ c l p và không ch u trách nhi m đ i v i b t kỳ m t nhà cung c p d ch v vi n thông cơ b n nào. Vi c các cơ quan qu n lý ph i là đơn v đ c l p giúp cho vi c qu n lý đư c khách quan và công b ng. các chính sách và quy t đ nh s không thiên v đ i v i b t kỳ doanh nghi p nào.

Có bao nhiêu nhà cung c p d ch v vi n thông Vi t Nam trư c 11/1/2007? H p 6 .Các công ty đa qu c gia đư c s d ng d ch v v tinh c a nư c ngoài ph i đáp ng đi u ki n gì? H p 7 .M C L C B NG H P H p 1 – Quy ch áp d ng cho d ch v “chưa cam k t” và d ch v “đã cam k t” khác nhau như th nào? H p 2 .Th nào là nhà cung c p d ch v không có h t ng m ng.Các lo i d ch v vi n thông mà Vi t Nam cam k t m c a th trư ng 12 .Các công ty chuy n phát nhanh đã đư c c p phép trư c 11/1/2007 có ph i tuân th các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam không? H p 4 .Ph l c GATS v d ch v vi n thông là gì? 05 07 09 13 15 21 23 B ng 1 .Pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam quy đ nh như th nào v đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c chuy n phát? H p 3 . nhà cung c p d ch v có h t ng m ng? H p 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful