Ανακοινώνεται η βαθμολογία της Α΄ Προόδου για το μάθημα «Γεωλογία» του Τμήματος

Φυσικής για το ακαδημαϊκό ζτος 2011-2012:

Ονοματεπώνυμο
Αγγέλου Βαςίλειοσ
Βλαςακούδη Παναγιώτα
Γιαννάκησ Ιωάννησ
Δάνη Βαςιλική
Δούραλησ Αλέξανδροσ
Εμμανουηλίδησ Αλέξανδροσ
Ζημιανίτησ Πέτροσ
Ζήςη Γλυκερία
Καμπίςιου Χριςτίνα
Καραευαγγέλου Μαρίνα
Καραμπιπέρη Μαρία
Μακαβού Καςςάνδρα
Μακρήσ Γιώργοσ-Άγγελοσ
Μωριάτησ Κυριάκοσ-Παναγιώτησ
Παπαΰωάννου Μάνοσ
Πάπαρη Ζωή
Παρλιάρη Δάφνη
Ρεπάτςησ Δημήτριοσ
Ρήγα Αναςταςία-Μαρία
΢βάρνασ Γιώργοσ
Σαρνανίδησ Δημήτρησ
Σζήκασ Θεόδωροσ
Σςακαλίδου Πελαγία
Σςαλουκίδησ Κωνςταντίνοσ
Σςιάκασ Ιωάννησ
Σςιουκησ Ηλίασ

Α.Ε.Μ. Βαθμόσ
12323
12341
13243
13052
13059
13061
13273
13452
13416
13291
13292
13316
12403
13337
13356
13357
12922
13449
13368
13000
13385
13021
12953
12955
13398
13420

8
7
7
10
7
5
5
4
5
9
10
6
7
5
7
10
7
5
8
5
9
5
7
4
7
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful