You are on page 1of 11

Astro-Vision YearGuide forecast for 2009

ùTVo : Sample Report


RônRLlTu :
Tôp : ùTi
©\kR úR§ : 22 AdúPôTo, 1980 ×Ru
©\kR úSWm (Hr.Min.Sec) : 04.07.27 PM; Standard Time
úSW UiPXm (Hrs.Mins) : 05.30 dÃu®f£tÏ ¡ZdúL
úSWm N¬ùNnV : Standard Time
©\kR CPm : Cochin
¾oLômNm (Deg.Mins) : 076.14 ¡ZdÏ
AbômNm (Deg.Mins) : 09.58 YPdÏ
AV]ômN : £jW Tb
RNô Øû\ : ®múNôjR¬, YÚPm = 365.25 SôhLs
©\kR ShNj§Wm : Ej§WhPô§
ShNj§W TôRm :4
ShNj§Wô§Tu : N²
©\kR Wô£ : Á]m
Wô£ A§T§ : ®VôZu
Xd¡]m : Á]m
Xd¡]ô§T§ : ®VôZu
§§ : NÕoR£, ÑdX Tbm (Y[o©û\)
LWQm : LWûN
¨j§V úVôLm : ®VôLR
ã¬V ERVm (Hrs.Mins) : 06.14AM Standard Time
ã¬V AvRU]m (Hrs.Mins) : 06.05PM '' ''
ú_ô§PlT¥ ©\kR ¡ZûU : ×Ru
ÑúRN úSWm : Standard Time - 25 Mins

Ck§V ú_ô§PlT¥

¨WôV] v×PeLs

Ck§V ú_ô§Pm ¡WLeL°u ¨WôV] Øû\ûV ©uTtß¡\Õ. AÕ úUpSôhÓ Øû\lT¥ L¦dLlThP


NV] ¨ûX«−ÚkÕ AV]ômNjûR L¯jÕ ùT\lThPÕ.

AV]ômNjûR L¦lT§p TX Øû\Ls Es[]. CkR _ôRLm £jW Tb AV]ômNjûR ©uTt±VÕ.


£jW Tb = 23 TôûL. 35 LûX. 7 ®LûX.
¡WLm ¾oLômNm Wô£ Wô£ v×Pm ShNj§Wm TôRm
Tô. L. ®. Tô. L. ®.

Xd]m 332:25:07 Á]m 2:25:07 éWhPô§ 4


Nk§Wu 345:10:32 Á]m 15:10:32 Ej§WhPô§ 4
ã¬Vu 185:36:44 ÕXôm 5:36:44 £j§ûW 4
×Ru 206:18:49 ÕXôm 26:18:49 ®NôLm 2
Ñd¡Wu 146:52:27 £mUm 26:52:27 Ej§Wm 1
ùNqYôn 223:44:52 ®Úf£Lm 13:44:52 Aà`m 4
®VôZu 155:26:34 Lu² 5:26:34 Ej§Wm 3
N² 160:12:04 Lu² 10:12:04 avRm 1
WôÏ 112:40:02 LPLm 22:40:02 B«pVm 2
úLÕ 292:40:02 ULWm 22:40:02 §ÚúYôQm 4
Ï°Lu 261:55:58 RàÑ 21:55:58 éWôPm 3

Page - 1
Nk X

Ej§WhPô§
22-AdúPôTo-1980 Wô
04.07.27 pm
Wô£
úL ¾oLômNm -076.14 Ñ
AbômNm +09.58

Uô ùN ã × ® N²

RNô CÚl× = N² 2 YÚPm, 1 UôRm, 15 úR§

Nk = Nk§Wu ã = ã¬Vu × = ×Ru


Ñ = Ñd¡Wu ùN = ùNqYôn ® = ®VôZu
N² = N² Wô = WôÏ úL = úLÕ

Page - 2
YÚPl TXu

JÚ YÚPj§p ã¬Vu Yô] UiPXj§p 360 ¥¡¬Lû[d LPkÕ JÚ Ñtß Ñtß¡\ôu. EeLs
YôrdûL«p JÚ Ï±l©hP YÚPj§u TXuLû[ BWônf£ ùNnV, ©\kR _ôRLj§p ã¬Vu
©úWYNj§u A¥lTûP«p JÚ _ôRLm L¦dLlTÓ¡\Õ. CkR _ôRLm JÚ Ï±l©hP YÚPj§p
EeLs YôrdûLûV Øuáh¥ A±YRtÏ TVuTÓjRlTÓ¡\Õ. YÚP _ôRLm ApXÕ ùRôPof£ _ôRLm
úUûX SôÓL°u úUtLj§V ú_ô§P Øû\lT¥ £úP¬Vp úNôXôo ¬hPu NôohÓdÏ NUUô]RôÏm.

YÚP TXu R_ôL ApXÕ R´d Øû\ ú_ô§PUôÏm. TX GÝjRô[oLÞPu ¿XLiPu, úLNYu B¡V
CÚùTÚm ú_ô§PoLs R´d Øû\ûVl Tt± ®¬YôL Gݧ Es[ôoLs.

YÚP _ôRL TXu BWônf£ Utßm TXuLs R´d Øû\«u ®§Øû\LÞdúLtT CeÏ
ùLôÓdLlThÓs[Õ. YÚPl ©úWYNm Gàm קV YÚPj§tÏs ÖûZÙm ¨ûX ªL Ød¡VUôL
LÚRlTÓ¡\Õ. TûZV èpL°p á\lThÓs[ ®¬Yô] Øû\L°u A¥lTûP«p CÕ
L¦dLlThÓs[Õ. EeLs ©\kR YôWj§u ¡ZûUÙm, YÚP ©WúYNj§tÏ LÚRlThÓs[Õ. YÚP
_ôRLj§p EfNm ùTt\ ¡WLjûR R®W YÚPXd¡]m Utßm ØkR, ØkR A§Tu, YÚPj RûXYu
B¡VûYÙm BWôVlThÓs[Õ.

TWôNW Øû\dÏm, YÚP TXu Øû\dÏm _ôRL BWônf£«u Øû\L°p ªÏkR úYßTôÓLs
LôQlTÓ¡u\]. ¡WLlTôoûY Utßm CûQÜLs NmTkRlThP ®§Øû\Ls úUtùNôu] CWiÓ
Øû\L°Ûm Øt±Ûm úYßThPRôL Es[Õ. ¡WL Y−ûU«u ¾oUô]m, TWôNW Øû\«Ûs[
`hTXjûR®P TgNYôd¡V TXjRôp ùNnVlTÓ¡\Õ.

C² TôodLlúTôÏm BWônf£«p TX úYßThP LÚjÕdLs Es[]. CÕ £X NUVm JußdùLôuß


ØWiThPRôL ApXÕ §ÚmTÜm Y−ÙßjÕYRôL LôQlTÓm. TôRLUô] ãr¨ûXLs, £X NôRLUô]
ãr¨ûXL[ôp NU¨ûXl TÓjRlTÓYRôp YÚPj§u £X TϧL°p CûR EQW Ø¥Ùm. YÚPj§u
ùUôjRUô] ÑÚdLlTXu JqùYôÚ YÚP Ø¥®Ûm ùLôÓdLlThÓs[Õ.

YÚPl TXu LôX A[Ü YÚP ©WúYNj §]j§−ÚkÕ JÚ YÚPm ØÝdLÜm ùLôÓdLlThÓs[Õ.
CÕ úRôWôVUôL JÚ ©\kR Sô°−ÚkÕ AÓjR ©\kR Sôs YûWVôÏm.

CeÏ ùLôÓdLlThÓs[ TXu G§oYÚm A§oxPeLû[d ϱl©ÓYRôÏm. NôRLUt\ LôXdLhPeLû[


EeLÞûPV Uú]ô§Pm, R[WôR ØVt£ Utßm LPÜs LÚûQ B¡VYt\ôp ùYpX Ø¥Ùm.

Page - 3
Forecast from 1-January-2009 to 22-October- 2009 Year : : 29

YÚPl©WúY`m

úR§ : 22-AdúPôTo-2008
úSWm : 08.23.59 PM

YÚPl©WúY`m JÚ YÚPj§p ùRôPeÏm úR§«−ÚkÕ YÚPl TXuLs L¦dLlTÓ¡u\]. YÚPl


©WúYNj§u ùTôÝÕs[ ¡WLeL°u ¾oLômNØm, YÚP AhPYûQÙm ¸úZ ùLôÓdLlThÓs[]

¨WôV] v×PeLs

Ck§V ú_ô§Pm ¡WLeL°u ¨WôV] Øû\ûV ©uTtß¡\Õ. AÕ úUpSôhÓ Øû\lT¥ L¦dLlThP


NV] ¨ûX«−ÚkÕ AV]ômNjûR L¯jÕ ùT\lThPÕ.

AV]ômNjûR L¦lT§p TX Øû\Ls Es[]. CkR _ôRLm £jW Tb AV]ômNjûR ©uTt±VÕ.


£jW Tb = 23 TôûL. 58 LûX. 59 ®LûX.
¡WLm ¾oLômNm Wô£ Wô£ v×Pm ShNj§Wm TôRm
Tô. L. ®. Tô. L. ®.

Xd]m 42:56:51 ¬`Tm 12:56:51 úWô¶¦ 1


Nk§Wu 109:55:01 LPLm 19:55:01 B«pVm 1
ã¬Vu 185:36:21 ÕXôm 5:36:21 £j§ûW 4
×Ru 167:23:23 Lu² 17:23:23 avRm 3
Ñd¡Wu 220:41:50 ®Úf£Lm 10:41:50 Aà`m 3
ùNqYôn 198:38:22 ÕXôm 18:38:22 vYô§ 4
®VôZu 261:35:54 RàÑ 21:35:54 éWôPm 3
N² 143:39:08 £mUm 23:39:08 éWm 4
WôÏ 290:42:05 ULWm 20:42:05 §ÚúYôQm 4
úLÕ 110:42:05 LPLm 20:42:05 B«pVm 2
Ï°Lu 160:45:12 Lu² 10:45:12 avRm 1

ØkRô : LPLm

Nk
B«pVm
22-AdúPôTo-2008 úL
08.23.59 pm ØkRô
YÚPAhPYûQ
Wô ¾oLômNm -076.14 N²
AbômNm +09.58

® Ñ ã ùN × Uô

Page - 4
Nk = Nk§Wu ã = ã¬Vu × = ×Ru
Ñ = Ñd¡Wu ùN = ùNqYôn ® = ®VôZu
N² = N² Wô = WôÏ úL = úLÕ

ao` TXm

Nk ã × Ñ ùN ® N²

ØRp TXm 5 0 0 0 5 0 0
CWiPôm TXm 5 0 5 0 0 5 0
êu\ôm TXm 5 5 0 5 5 0 0
SôuLôm TXm 5 0 5 5 0 0 5

ùUôjRm 20 5 10 10 10 5 5

TXm A§LlT¥Vô] TXÍ]m Uj§Um Uj§Um Uj§Um TXÍ]m TXÍ]m

TgNþYo¡V TXm

Nk ã × Ñ ùN ® N²

úbjWm 30.0 15.0 30.0 15.0 15.0 30.0 22.5


EfNm 11.454 .488 19.734 4.855 8.96 1.489 13.739
ahPô 7.5 11.25 3.75 15.0 11.25 11.25 7.5
§úWdúLôQm 7.5 2.5 7.5 5.0 7.5 7.5 7.5
SYômNm 2.5 1.25 5.0 5.0 3.75 2.5 3.75

ùUôjRm 58.954 30.488 65.984 44.855 46.46 52.739 54.989

®mú^ôTLô 14.738 7.622 16.496 11.214 11.615 13.185 13.747

TXm ØÝYÕm Uj§Um A§LlT¥Vô] ØÝYÕm ØÝYÕm ØÝYÕm ØÝYÕm

YÚúPvYW ®iQlTRôWoLs

AÛYXLm ¡WLm ®mú^ôTLô ¡WL TôoûY Rϧ


TXm Xd]j§p CpûXùV²p

ØkRô A§Tu Nk§Wu 14.738 Sh× EiÓ


©\kR Xd]j§u A§Tu ®VôZu 13.185 ¡WL ¨ûXVt\ CpûX
YÚP Xd]j§u A§Tu Ñd¡Wu 11.214 TûL EiÓ
êuß Wô£ A§Tu Nk§Wu 14.738 Sh× EiÓ
§]þWôj§¬ A§Tu Nk§Wu 14.738 Sh× EiÓ

RϧÙs[ ¡WLeL°p, Nk§Wu A§L TXjÕPu Es[Õ.


Nk§Wu YÚP A§T]ôL úRokúRÓdLlThÓs[Õ YÚúPvYWu ( YÚP A§Tu )

ØkRàûPV TXuLs.

ØkRu YÚP _ôRLj§u Õp−VUô] ¨ûXVôÏm. CÕ ©\kR Xd]j§−ÚkÕ YÚPm JÚ Wô£ ÅRm
SLÚm. YÚPTX²p ØkR²u ¨ûX JÚ Ød¡VUô] TeÏ Y¡dÏm.

ØkRu êu\ôYÕ Åh¥p CÚd¡\ôu. TÚYl ùTiQô] EeLÞdÏ NhP çVô] ©WfNû]Lû[
ùYpXf N¬Vô] úSWªÕ. EeLs G§¬L°PªÚkÕ EeLÞdÏf NôRLUô] ¨ûX HtTÓm. EPp
BúWôd¡Vm Tt± CkR YÚPm LYûX úRûY«pûX. ùY°«p ùNuß ×§V E\ÜLû[ HtTÓjRÜm.

Page - 5
EeLs LtTû]dÏ GhPôR A[Ü E\®]Úm SiToLÞm EeLÞdÏ ERÜYôoLs. ¿eLs ùNnR L¥]
EûZl× ùYt±ûVj RÚm.

ØkR A§Tu

ØkRu ¨u\ CPj§u A§Tu ØkúRx G]lTÓm. ØkúRµu TXuLs ØkR®tÏ AÓjRRôÏm.

ØkRàm, ØkR A§Tàm ÑTÅh¥p Es[]o. CÕ ÑTTXuLû[ EߧlTÓjÕm.

ØkR A§Tu êu\ôm CPj§p CÚlTRôp CkR YÚPm EeLÞdÏ U¡rf£LWUô] ãr¨ûXLû[
HtTÓjÕm. Ød¡VUôL CÕ EeLs ÏÓmTj§]úWô Utßm E\®]oL[ôúXô HtTÓm. ¿eLs úSoûUVôL
GÓdÏm GkR JÚ ØVt£dÏm, §hPj§tÏm ùYt± EeLû[ YkRûPÙm. EeLÞûPV StùTVÚdÏ
úUÛm JÚ SuU§lûT ùYpÅo.

TpúYßThP LÚjÕL°u A¥lTûP«p YÚP A§Tu ¾oUô]m ùNnVlTÓ¡\Õ. YÚP SPl©p YÚP
A§T²u TeÏ Ï±l©PjRdLRôÏm. ¡WL TXØm Ød¡VUôLd LÚRlTÓm.

CkR YÚP A§Tu Nk§Wu EfN TXm ùTt\Õ. CkR YÚPm EeLÞdÏ ùTôÚ[ôRôW A§oxPm
¡ûPdÏm. EeLÞûPV LQYÚm ÏÓmTØm SpX U¡rf£ûVj RÚYôoLs. ¿eLs EeLs ÏÓmTj§]o
Utßm SiToL°ûPúV SuÏ A±kR ùTiU¦VôL CÚlÀoLs. ¿eLs ªÏkR DÓTôhÓPu Es[
úYûX«úXô ApXÕ NeLj§úXô JÚ EVokR TR®ûV AûPVXôm. ¿eLs EeLs G§¬ Guß
¨û]lTYoL°Pm ùYt± AûPÅoLs. EeLÞûPV ¿iP Sôs BûN ¨û\úYßm.

©\kR Xd]m.

YÚP Xd]j§tÏ ©\kR Xd]j§u AûUl× JÚ Ød¡V TeLôÏm.

©\kR Xd]m YÚPXd]j§−ÚkÕ T§ù]ôu\ôªPj§p. CÕ £X UôReL°p EeLs ÏÓmTj§tÏ


ùTôÚ[ôRôW Y[ûUûVd úNodÏm. TeÏf NkûR, XôhP¬ úTôu\ AûUl×Ls XôTm RÚm úSWªÕ.
NêLj§p JÚ Ød¡VUô] CPjûRl ©¥jÕ, E\®]o Utßm SiToL°ûPúV ©WTXUûPÅoLs.

¡WL Wô£Ls

¡WLeLs TpúYß ÅÓL°p AUokR ¨ûX«p YÚP _ôRLm ¸rLiPYôß TXuLs RÚm. CkR
B§dLm SuûU, ¾ûU B¡VYt±u Y−ûUûV HtL]úY BWôVlThP ©tTXuLû[ Uôt±
AûUdÏm.

Nk§Wu êu\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. NúLôRWeLÞdÏ BRôVm. WL£V CuTeLs, SpX YÚUô]m,
RuUô] EVoÜ HtTÓm.

úLÕ êu\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. ûR¬VUôL G§¬LÞPu úTôWôhPm, YN§Ùm ùNôjÕm AûPRp,
A\¨ûXVeLÞdÏ SuùLôûP RÚYÕ ØR−V] HtTÓm.

N² SôuLôYÕ Åh¥p Es[Rôp. úYûX Utßm ùRô¯−p £WUm. TVm, Li, YVt±p úLô[ôß,
E\®]ÚdÏs YÚjRm, U¬VôûRd Ïû\Ü, LôpSûP UWQm, ¾®TjÕ, T«oSôNm HtTÓm.

×Ru IkRôYÕ Åh¥p Es[Rôp. ÏZkûRLÞdÏ SuûU, ùNôjÕ úNodûL, GpXô ØVt£L°Ûm ùYt±,
EVoYô] YôrdûL«p Sh×QoÜ EûPVYoLÞm SmTLUô] úYûXVôhLÞm úNÚRp ØR−V]
EiPôÏm.

ã¬Vu B\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. G§¬Ls úRôp®, RôndÏm RônY¯ E\®]odÏm BúWôd¡Vd
Ïû\Ü, ùTôÕYô] CuTm, AWNôeL JlTkReL°p XôTm, YZdÏL°p ùYt±, ®VôTôWj§p XôTm
ØR−V] HtTÓm.

ùNqYôn B\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. G§¬L°u úRôp®. Ru Lh£dÏ ùYt±, SiToL[ôp XôTm,
ÏÓmT U¡rf£ ØR−V] EiPôÏm.

Ñd¡Wu HZôYÕ Åh¥p Es[Rôp. קV YôL]m YôeÏRp, áÓRXô] U¡rf£, ÑXTUô] YôrdûL,
BûNLs éoj§, CuTl TVQm ØR−V] HtTÓm.

Page - 6
®VôZu GhPôYÕ Åh¥p Es[Rôp. Yôk§, ÏUhPp, LônfNp, BúWôd¡V Ïû\Ü, LôÕ Y−,
U]AÝjRm, RûPùNnVlThP ùNVpLû[f ùNnÙm GiQm ØR−V] HtTÓm.

WôÏ JuTRôYÕ Åh¥p Es[Rôp. E\®]ÚdÏ úYRû], LôpSûPLÞdÏ úYRû], Bh£Vô[o


TûLûU ØR−V] EiPôÏm.

¡WLeL°u ÅÓLÞdϬV TXuLs

¡WLm TXu

Nk§Wu NôRLUôL Es[Õ


ã¬Vu áhÓ Ø¥ÜLs
×Ru NôRLUôL Es[Õ
Ñd¡Wu NôRLUôL Es[Õ
ùNqYôn NôRLUôL Es[Õ
®VôZu NôRLUôL CpûX
N² NôRLUôL CpûX
WôÏ NôRLUôL CpûX
úLÕ NôRLUôL Es[Õ

TpúYß ÅÓL°p Es[ ¡WLeL°u ùUôjR TXuLs : NôRLUôL Es[Õ

Aû]jÕ áßLû[Ùm BWônkR TXuLs

BdLdáßLs TXu

ØkRô NôRLUôL Es[Õ


ØkRô A§Tu NôRLUôL Es[Õ
YÚúPvYWu NôRLUôL Es[Õ
©\kR Xd]m NôRLUôL Es[Õ
¡WLeL°u ÅÓLs NôRLUôL Es[Õ

YÚPj§u JÚªjR ú_ô§P ϱl× : 95 %Page - 7
Forecast from 23-October-2009 to 31-December-2009 Year : : 30

YÚPl©WúY`m

úR§ : 23-AdúPôTo-2009
úSWm : 02.33.09 AM

YÚPl©WúY`m JÚ YÚPj§p ùRôPeÏm úR§«−ÚkÕ YÚPl TXuLs L¦dLlTÓ¡u\]. YÚPl


©WúYNj§u ùTôÝÕs[ ¡WLeL°u ¾oLômNØm, YÚP AhPYûQÙm ¸úZ ùLôÓdLlThÓs[]

¨WôV] v×PeLs

Ck§V ú_ô§Pm ¡WLeL°u ¨WôV] Øû\ûV ©uTtß¡\Õ. AÕ úUpSôhÓ Øû\lT¥ L¦dLlThP


NV] ¨ûX«−ÚkÕ AV]ômNjûR L¯jÕ ùT\lThPÕ.

AV]ômNjûR L¦lT§p TX Øû\Ls Es[]. CkR _ôRLm £jW Tb AV]ômNjûR ©uTt±VÕ.


£jW Tb = 23 TôûL. 59 LûX. 53 ®LûX.
¡WLm ¾oLômNm Wô£ Wô£ v×Pm ShNj§Wm TôRm
Tô. L. ®. Tô. L. ®.

Xd]m 129:20:38 £mUm 9:20:38 ULm 3


Nk§Wu 241:06:23 RàÑ 1:06:23 êXm 1
ã¬Vu 185:36:18 ÕXôm 5:36:18 £j§ûW 4
×Ru 176:38:16 Lu² 26:38:16 £j§ûW 1
Ñd¡Wu 165:52:01 Lu² 15:52:01 avRm 2
ùNqYôn 99:03:29 LPLm 9:03:29 éNm 2
®VôZu 293:21:35 ULWm 23:21:35 A®hPm 1
N² 155:10:50 Lu² 5:10:50 Ej§Wm 3
WôÏ 271:20:42 ULWm 1:20:42 Ej§WôPm 2
úLÕ 91:20:42 LPLm 1:20:42 ×]oéNm 4
Ï°Lu 135:55:26 £mUm 15:55:26 éWm 1

ØkRô : £mUm

êXm
23-AdúPôTo-2009 ùN úL
02.33.09 am
YÚPAhPYûQ X
® Wô ¾oLômNm -076.14 Uô
AbômNm +09.58
ØkRô
×
Nk ã Ñ

Page - 8
Nk = Nk§Wu ã = ã¬Vu × = ×Ru
Ñ = Ñd¡Wu ùN = ùNqYôn ® = ®VôZu
N² = N² Wô = WôÏ úL = úLÕ

ao` TXm

Nk ã × Ñ ùN ® N²

ØRp TXm 0 0 0 0 0 0 0
CWiPôm TXm 0 0 5 0 0 0 0
êu\ôm TXm 0 0 5 5 5 5 5
SôuLôm TXm 5 0 5 5 0 0 5

ùUôjRm 5 0 15 10 5 5 10

TXm TXÍ]m JuߪpûX ØÝYÕm Uj§Um TXÍ]m TXÍ]m Uj§Um

TgNþYo¡V TXm

Nk ã × Ñ ùN ® N²

úbjWm 15.0 15.0 30.0 7.5 15.0 22.5 7.5


EfNm 3.123 .488 18.707 1.237 2.105 2.04 15.02
ahPô 7.5 7.5 11.25 15.0 11.25 11.25 3.75
§úWdúLôQm 2.5 7.5 10.0 10.0 7.5 2.5 2.5
SYômNm 2.5 1.25 2.5 5.0 3.75 1.25 5.0

ùUôjRm 30.623 31.738 72.457 38.737 39.605 39.54 33.77

®mú^ôTLô 7.656 7.935 18.114 9.684 9.901 9.885 8.443

TXm Uj§Um Uj§Um A§LlT¥Vô] Uj§Um Uj§Um Uj§Um Uj§Um

YÚúPvYW ®iQlTRôWoLs

AÛYXLm ¡WLm ®mú^ôTLô ¡WL TôoûY Rϧ


TXm Xd]j§p CpûXùV²p

ØkRô A§Tu ã¬Vu 7.935 Sh× EiÓ


©\kR Xd]j§u A§Tu ®VôZu 9.885 ¡WL ¨ûXVt\ CpûX
YÚP Xd]j§u A§Tu ã¬Vu 7.935 Sh× EiÓ
êuß Wô£ A§Tu ã¬Vu 7.935 Sh× EiÓ
§]þWôj§¬ A§Tu ®VôZu 9.885 ¡WL ¨ûXVt\ CpûX

RϧÙs[ ¡WLeL°p, ã¬Vu A§L TXjÕPu Es[Õ.


ã¬Vu YÚP A§T]ôL úRokúRÓdLlThÓs[Õ YÚúPvYWu ( YÚP A§Tu )

ØkRàûPV TXuLs.

ØkRu YÚP _ôRLj§u Õp−VUô] ¨ûXVôÏm. CÕ ©\kR Xd]j§−ÚkÕ YÚPm JÚ Wô£ ÅRm
SLÚm. YÚPTX²p ØkR²u ¨ûX JÚ Ød¡VUô] TeÏ Y¡dÏm.

ØkR ØRXôm Åh¥p CÚd¡\ôu. CÕ NôRLUô] ¨ûXVôÏm. C[m YVRô] EeLÞdÏ NkRolTm
¡ûPjRôp EeLs úYûX«p EVÚm Yônl× ¡ûPdÏm. קV úYûX ApXÕ ×§V E\®p
ÖûZkRYoLÞdÏ SpX Y[ûU EiPôÏm. EeLÞdÏ ¨û\V SiToLs CÚlTôoLs. G§¬L[ôLd

Page - 9
LÚRlThPYoLÞm SiToL[ôYo. ¿eLs ©WTXUûPÅoLs. BúWôd¡Vm áÓm. ùTôÚ[ôRôWm YN§VôL
CÚdÏm.

ØkR A§Tu

ØkRu ¨u\ CPj§u A§Tu ØkúRx G]lTÓm. ØkúRµu TXuLs ØkR®tÏ AÓjRRôÏm.

ØkRàm, ØkR A§Tàm ÑTÅh¥p Es[]o. CÕ ÑTTXuLû[ EߧlTÓjÕm.

ØkR A§Tu êu\ôm CPj§p CÚlTRôp CkR YÚPm EeLÞdÏ U¡rf£LWUô] ãr¨ûXLû[
HtTÓjÕm. Ød¡VUôL CÕ EeLs ÏÓmTj§]úWô Utßm E\®]oL[ôúXô HtTÓm. ¿eLs úSoûUVôL
GÓdÏm GkR JÚ ØVt£dÏm, §hPj§tÏm ùYt± EeLû[ YkRûPÙm. EeLÞûPV StùTVÚdÏ
úUÛm JÚ SuU§lûT ùYpÅo.

TpúYßThP LÚjÕL°u A¥lTûP«p YÚP A§Tu ¾oUô]m ùNnVlTÓ¡\Õ. YÚP SPl©p YÚP
A§T²u TeÏ Ï±l©PjRdLRôÏm. ¡WL TXØm Ød¡VUôLd LÚRlTÓm.

CkR YÚP A§Tu ã¬Vu Uj§U TXØûPVÕ. EeLÞûPV áhPô°LÞPu YôdÏYôRúUô ApXÕ
U]vRôTúUô CkR YÚPm EeLÞdÏ HtTÓm. EPp SXj§p Ïû\úYô ApXÕ BúWôd¡Vj§p
Tô§lúTô HtTÓm. EeLs CÚl©PjûR Uôt\ úS¬Óm. EeLs ùTôÚ[ôRôW ¨ûXûU LYûXVt\RôL
CÚdÏm. EeLs ÏÓmTj§p Y[Úm ÏZkûRLs EeLû[ U¡r®lTôoLs. ReLûü®P êjRYoLs
Utßm ùT¬VYoL°Pm ®j§VôNUô] LÚjûR ùLôi¥ÚlÀoLs. CÚkRôÛm EeLs CQdLjûR JÚ
¨ûXÙPu ùLôi¥ÚeLs.

©\kR Xd]m.

YÚP Xd]j§tÏ ©\kR Xd]j§u AûUl× JÚ Ød¡V TeLôÏm.

©\kR Xd]m YÚPXd]j§p CÚkÕ GhPôªPm. CkR YÚPm L¥]Uô] ãr¨ûXLû[d LiÓ U]m
R[oYûPVô¾oLs. EeLs EPp SXj§p A§L LY]m ùNÛjÕeLs. LôVm HtTP Yônl× Es[Rôp
LY]m úRûY. EeLs LQYúWô ApXÕ ÏZkûRLú[ô EQof£ YNlTPdá¥V ãr¨ûXLû[
HtTÓjRXôm.

¡WL Wô£Ls

¡WLeLs TpúYß ÅÓL°p AUokR ¨ûX«p YÚP _ôRLm ¸rLiPYôß TXuLs RÚm. CkR
B§dLm SuûU, ¾ûU B¡VYt±u Y−ûUûV HtL]úY BWôVlThP ©tTXuLû[ Uôt±
AûUdÏm.

×Ru CWiPôYÕ Åh¥p Es[Rôp, ùTôÚ[ôRôW CXôTm, Y[ûU, ùYt±, ÏÓmT U¡r£, ¨û\Ü HtTÓm.

Ñd¡Wu CWiPôYÕ Åh¥p Es[Rôp. CXh£VeLû[ AûPRp, ùNôjÕdLû[ Bd¡WªjRp,


ùTôÚ[ôRôW Y[m, CuTm HtTÓm.

N² CWiPôYÕ Åh¥p Es[Rôp. ÏÓmTj§p YZdÏ, ùNôjÕ SxPm, LiúLô[ôß, U§l×m


U¬VôûRÙm CZl× ØR−VYtû\ HtTÓjÕm.

ã¬Vu êu\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. AW£Vp YÚUô]m, G§¬Ls úRôp®, SpX BúWôd¡Vm HtTÓm.

Nk§Wu IkRôYÕ Åh¥p Es[Rôp. C[ÑL°u êXm CuTm, Lp® EVoÜ, ùNôkR A±Yôp ùYt±,
SiToLs ER®, ÏÓmTj§p קV YWÜ ØR−V] EiPôÏm.

®VôZu B\ôYÕ Åh¥p Es[Rôp. ÏÓmT SToLÞdÏ ©WfNû]Ls, Y«tßl úTôdÏ, LiTôoûYd
úLô[ôß úTôu\ úSônj ùRôpûXLs ØR−V] HtTÓm.

WôÏ B\ôYÕ CPj§p Es[Rôp. G§¬Ls ¨oêXm. TR® EVoÜ, ϱl©Pj RdúLôo Sh×. LôpSûPLs,
ReLm YôeÏRp, CuTm, YÚjRm ¿eÏRp ØR−V] EiPôÏm.

ùNqYôn T²ùWiPôm CPj§p CÚd¡\ôu CR]ôp LôÕ Utßm Li úLô[ôß, TQm §ÚhÓ,
ÏÓmTj§Ûs[YoL°u EPpSX Tô§l×, Utßm ReL°u úUp T¯l×ûW ØR−V] HtTP Yônl×iÓ.

Page - 10
úLÕ T²ùWiPôm CPj§p CÚd¡\ôu CR]ôp UôV®jûR, Rk§WeL°p DÓTP BûN, GlùTôÝÕm
CpXôR ®j§VôNUô] Utßm BTjRô] £kRû]Ls Utßm ùNVpLû[ GiQj çiÓm.

¡WLeL°u ÅÓLÞdϬV TXuLs

¡WLm TXu

Nk§Wu NôRLUôL Es[Õ


ã¬Vu NôRLUôL Es[Õ
×Ru NôRLUôL Es[Õ
Ñd¡Wu NôRLUôL Es[Õ
ùNqYôn NôRLUôL CpûX
®VôZu NôRLUôL CpûX
N² NôRLUôL CpûX
WôÏ NôRLUôL Es[Õ
úLÕ NôRLUôL CpûX

TpúYß ÅÓL°p Es[ ¡WLeL°u ùUôjR TXuLs : NôRLUôL Es[Õ

Aû]jÕ áßLû[Ùm BWônkR TXuLs

BdLdáßLs TXu

ØkRô NôRLUôL Es[Õ


ØkRô A§Tu NôRLUôL Es[Õ
YÚúPvYWu NôRLUôL CpûX
©\kR Xd]m NôRLUôL CpûX
¡WLeL°u ÅÓLs NôRLUôL Es[Õ

YÚPj§u JÚªjR ú_ô§P ϱl× : 60 %With best wishes,

Astro-Vision.

Note:

This report is based on the data provided by you and the best possible research support we have received so far. We
do not assume any responsibility for the accuracy or the effect of any decision that may be taken on the basis of this
report.
[Astro-Vision YearGuide 2.50.0.1S Tam-0-081211]

Page - 11