Univerzitet u Beogradu

Ekonomski Fakultet

Dodiplomske akademske studije

SEMINARSKI RAD

Predmet: Marketing Logistika

Tema: Servis potrošača kompanije Peţo

Mentor: Prof. dr. Vladan Boţić

Student: Saša Đorić 07/1240

U Bepgradu, maja 2012. godine 1

4. Perspektiva kompanije Peţo………………………………………………………..9 2.. Od 2000-te do danas……………………………………………………………………7 2.9 2..……11 Reference…………………………………………………………………………………….…………………………………5 2.6.Istorijat kompanije Peţo….…9 2.4. 1980-te i 1990-te………………………………………………………………………..6.6. Posleratni period……………………………………………………………………….. Električna i hibridna vozila……………………………………………………………..6....8 2.13 2 .1.6.6 2.5..3.2. Formula 1………………………………………………………………………. Motosport………………………………………………………………………………. Počeci…………………………………………………………………………….7 2.Sadrţaj: 1.3..………………………………………………………………5 2. O servisu potrošača………………………………………………………………………3 2.1.Početak kompanije i period do Drugog svetskog rata.10 3.. Reli…………………………………………………………………………….2. ‚‚Touring'' šampionat……………………………………………………………10 2.

Hall. Prentice. Marketinški teoretičari posmatraju servis potrošača kao jedan od ključnih aspekata ponude preduzeća.O SERVISU POTROŠAČA Servis potrošača se na prvi pogled diferencirano posmatra u delima teoretičara marketinga. da je tokom devedesetih godina 20. Što se moţe reći o odnosu logistike i servisa potrošača jasno je. ljubaznost kupca. Na današnjem visoko konkurentnom trţištu finalnih proizvoda. kompetentnost isporuke. Englewood. P.npr.. postoje četiri pozicije u kojima se moţe naći strategija preduzeća:  Pozicija A – firma je orijentisana na cenovnu konkurenciju kako bi zadrţala postojeće i pridobila nove potrošače.u zavisnosti od toga šta predstavlja bazičnu delatnost firme. R. S tim u vezi Christopher ističe da u poslednje vreme marketing menadţeri sve više obraćaju paţnju na četvrto P iz marketing mixa koje se pojednostavljeno 1 2 Brookes.. nivo servisa potrošača moţe da obezbedi firmi pridobijanje novih. Uk. Marketing management. veka upravljanje logističkim aktivnostima postolo jedna od najatraktivnijih oblasti strategijskog upravljanja. Kotler.  Pozicija B – preduzeće koristi svoje proizvodne potencijale za diferenciranje u očima potrošača. srt 237-259. odnosno zadrţavanje potrojećih potrošača.. The new marketing. str.P. 1997. Gower publishing Co.  Satisfakcija kvalitetom servisa potrošača. trgovine i logistike. 1988.  Pozicija D – označava punu saradnju između strategija proizvodnog inoviranja i ubacivanja novih proizvoda uz strategiju uvođenja dodatnih usluga za potrošače. Kotler pozicionira servis potrošača u koncept lanca vrednosti i citita M. radon vreme i td. Za pojašnjenje i isticanje značaja servisa potrošača. Brookes u svom radu govori o petom “P” u marketing miksu preduzeća koje se odnosi na servis potrošača1. 3 .  Pozicija C – U strategiji ostvarivanja konkurentske prednosti na trţištu preduzeće se rukovodi uvođenjem šireg spectra dodatnih usluga koje će uticati na pridobijanja naklonosti potrošača. Potrošači zahtevaju zadovoljenje svojih potreba u dva nivoa:  Satisfakcija proizvodom ili uslugom. poznavanje prodaje. R. 44-45. Portera koji identifikuje lanac vrednosti kao efkasnooruđe za kreiranje i unapređenje potrošačke vrednosti2.

Trajanje ovog segmenta je ograničeno prelaznim periodom ka drugoj stepenici odnosa.  Središni. Proizvođači i trgovci moraju biti spremni da predvide ako ne zateknu ţeljeni proizvod toga dana u prodavnici. 4 .  Završna ili faza opadanja – sa poboljšanjima u servisu isporuka postiţe se samo kontra efekat. Ako je neodlučan pitamo ga ponovo i ukoliko tada prihvati supstitut on kupuje kod nas. odnosno poboljšanja u servisu potrošača proizvode mnogo veće troškove nego što to prodaja moţe da pokrije. Vodeći logističari vide značaj obezbeđenja konkurentskog nivoa servisa potrošača kao primarnog cilja logističkog menadţmenta. ukoliko je uporan zasigurno void u drugu prodavnicu. Nema više sumnje da je servis potrošača vezivno tkivo između marketinga i logistike.dostupnost proizvoda3. To se moţe predvideti akose od kupaca očekuju poznate reakcije. Drugim rečima. Tu je rast prodaje progresivan u odnosu na poboljšanjeu servisu isporuke. Odnos između efekata unapređenja prodaje i svih logističkih aktivnosti koje su prikazana preko servisa isporuke se moţe sagledati kroz sledeće faze:  Početna faza ili faza ulaza – startuje posle nultih vrednosti obe veličine. jer efekti od porasta prodaje nisu više u sladu sa poboljšanjima nivoa servisa potrošača. glavni period – servis potrošača doprinosi proporcionalnim a kasnije i degresivnom rastu efekataod unapređenja prodajefirme. Ovo je najvaţniji deo odnosa ovih dveju veličina u kome bi većina preduzeća trebalo da obavlja svoje fizičkodistributivne aktivnosti. 3 Christopher. distributivnom centru i maloprodajnom objektu. S tim u vezi se obično ističe da se servis potrošača moţe direktno vezati za traţnju. Jordan hill. gde i kada se iskaţe potreba za za njim. Ipak to je manje veroavatno situacija. Jedan od najvaţnijih elemenata servisa potrošača odnosi se na dostupnost nekog proizvoda firme. Oxford. u svakom skladištu. str 1. kako u nacionalnim granicama tako in a međunarodnom trţištu. Postoji izraţena zavisnost između traţnje za robama firme i nivoa servisa potrošača. Ako se potrošač racionalno ponaša to olakšava preduzeću da predvidi neke reakcije kupaca u sledećim slučajevima:  Ako je prodavnica zatvorena to sasvim jasno znači da nema ţeljenog proizvoda pa on odmah odlazi u drugu radnju  Ako nema tog proizvoda u našoj prodavnici nudi mu se supstitut koji on moţe da prihvati ili da dodatno zatraţi neku drugu porudţbinu. u svakom trenutku in a svakom mestu. Martin 1997.  Ako insistira na određenoj marki robemi pokušavamo da mu ponudimo neku drugu marku. Marketing logistics. Nedostatak baš te marke kod nas ga. od kvaliteta politike servisa potrošača najveća paţnja se pridaje raspoloţivosti proizvoda.moţe objasniti jednom reči.

sa trocifrenim brojem modela i nulom u sredini. To je bio trocilindarski motor sa pogonom na vodenu paru. u tridesetim Peţo lansira još 3 zanimljiva modela 202 i 302. Pored njega. 5 . 2. odmah posle Folkvagena. smeštene u Parizu. Su proizveli prvi motocikl. Godinei u početku se firma bavila proizvodnjom bicikala. veći finansijski rabati i sl. mereno prodajom u 2011. 1858. koji seod tada proizvode pod njihovim imenom. Takođe sponzorišu i istoimeni fudbalski klub iz Sošoa. a osmi najveći u svetu. kabrioletu. 1903.Početak kompanije i period do Drugog svetskog rata Peţo je najveći francuski automobilski brend. Godini. godine. Prvi su 1934. godine. koristili tvrdi pokretni krov. godine na modelu 402. 1896. gde su bili prvi proizvođač automobila koji je koristio Mišelinove pneumatike. nude mu se bolji uslovi plaćanja. koja je drugi najveći proizvođač automobila sa sedištem u Evropi. godine.1. Kompanija i porodica Peţo su poreklom iz Sošoa. davne 1895. Ako insistira na ceni onda. Bilo je to 1929. Nakon svih neuspelih pokušaja vezanih za cenu kupac isto moţe otići u drugu prodavnicu Stoga je bitno poznavanje ponašanje potrošača prema korišćenju supstituta. Zbog porodičnog sukoba Armand Peţo je osnovao svoje preduzeće „DOO Automobili Pežo“. Peţo je zadrţao veliku fabriku i Peţo-ov muzej tamo. Takođe su među pionirima moto-sporta. Prvi automobil koji je poneo Peţo-ov logo lavica bio je model 201. godine su proizveli prvi sopstveni motor. čiji je osnovač jedan član porodice Peţo. ISTORIJAT KOMPANIJE PEŢO 2. Deo je PSA (Peţo-Citroen Korporacije). so i biber. Godine Emil Peţo je aplicirao za logo lavića. zatim mlinova za kafu. to je bio najjeftiniji auto na Francuskom trţištu u to vreme. Porodični bizniskoji je prethodio trenutnoj kompaniji Peţo je osnovan 1810. Odnos prema supstitutu proizvoda u global zavisi od samog proizvoda i frekfencije njegove kupovine. a do tada su koristili Dajmlerove. Svoj prvi automobil su proizveli 1891.

Pežo 202. godini kompanija je vratila u proizvodnju model 202. a 202 od 1938. praveći ga u 14000 primeraka. sa 2. su kupili 2 automobilske kompanije: „Chenard-Walcker“ i „Hotchkiss“. uprkos nacističkoj okupaciji Francuske.a 1955. Što je inspirisano tadašnjim Krajsler-ovim modelom.5 litra koji je prodat u milion primeraka.1 litarskim morotom se proizvodio od 1935. izvor: wikipedia.Posleratni period U 1946. godine. godine Peţo kupuje 30% udela u kompaniji Citroen a sledeće godine ga u potpunosti preuzima. Citroen je bio u problemima jer 6 . godine. -1950.ih su ušli na trţište SAD-a. a 1960. 202 je podigla prodaju na skoro 53. Ovaj model je postavio rekord u dotadašnjoj prodaji. je izašao 404 koji je bio dovoljno čvrst da dobije Safari reli 4 puta. Model 402. 2. Pežo 403.Slika 1. ostajući u proizvodnji do 1960.000 komada u 1939. slika 2. do 1941. Model 302 se proizvodi od 1936-1938. sa farovima iza nakošene maske hladnjaka.com Preuzimanje Citroena i Krajsler Evropa 1974.1942.com Ovi automobili su imali zakrivljene karoserije.izvor: Wikipedia. nakon što ih je Francuska vlada finansijski pomogla. a još dodatnih modela proizvedenih 1945. Krajem 1950.2. Sledeće godine predstavljaju model 203 sa spiralnim amortizerima i hidrauličnim kočnicama. a samo je Citroen bio bolji to vreme. godineje izašao popularni model 403 sa motorom od 1.

Nekoliko ideja je trebalo da pokrene prodaju u SAD. Predsednik kompanije tvrdi da je Francuski proizvođač automobila prisutan u 72% ukupnog trţišta automobila u 2007 godini i ţeli da budu prisutni u 90%. Zajednička kompanija dobila je naziv PSA. aprila2006. PSA je potom preuzeo Evropski ogranak Krajslera 1978. ali su odustali od toga. Peţo je daleko od svog ambicioznog cilja prodaje 4 miliona komada godišnje do kraja ove dekade. marketing i industrijski sektor su okrivljeni za pad prodaje i gubitke.4. Kristijan Strajf je smenjen i na njegovo mesto je dosao Filip Varin(CEO) i Ţan-Pjer Plou je postavljen na mesto glavnog dizajnera. Velika Britanija. 2. Peţo 504 i 505. 1980-te i 1990-te 1983. Međutim. godine Peţo lansira popularni i uspešni model 205. Peţo i dalje planira razvoj novih modela kako bi se pojavio u novim segmentima na kojima trenutno nije prisutan. U 2008. godini i 2200 u 1991. Fabrika je proizvela svoj poslednji Peţo 206 u januaru 2007. Ukupna prodaja je pala na 4300 jedinica u 1990. U periodu od 1985 do 1997 dva modela su pravljeni u Kini. kompanija ne ţeli da napravi „ţešći“ sportski automobil od RC Z sport-kupe. Ova objava je rezultat gubitka 2300 radnih mesta kao i još 5000 u lancu snabdevanja. kao što je uključivanje modela 205 u prodajnu liniju. Sredinom 2009. Od tada. dok se Američki proivođač borio da opstane. Iz iskustva drugih evropskih proizvođača automobila. model 405 se pokazao nekonkurentan domaćim modelima kao i nekim uvoznim u tom trţišnom segmentu i na kraju se prodao u samo 1000 primeraka. koji je u mnogome zasluţan za sudbinu kompanije. Od 2000-te do danas 18. Za neko vreme. što moţe da bude ključ razvoja. 2.Citroen i imala je cilj da odrţi identitet obe neka odvojene kompanije. 7 . nema naznaka da se planira povratak na ova trţišta. prodaja u SAD je prepuštena Krejsleru.Udruţenje Peţo. Time takođe slede vladinu uredbu o razvoju automobila na dizel-hibridni pogon. PSA Peţo-Citroen je objavio zatvaranje proizvodnog pogona u Konentriju. Peţo je bio zainteresovan za Maserati. ali do toga nije doslo.Peţo-ova prodaja u Kanadi i SAD-u je postala ekonomski nerentabilna. što je nateralo kompaniju da prekine sa prodajom u SAD-u posle 33 godine.su razvili isuviše radikalnih modela koje trţšte nije prihvatilo.3. Početkom devedesetih. Uprkos Peţo-ovom programu sportskih takmičarskih automobila. godine. koje sada dele inţenjerske i tehničke resurse. godininjihova prodaja je bila ispod 2 miliona.

2.6. koji je bio u stvari rerađen model Micubišija iMiev. izgradnjom nove fabrike u Gujaratu. Rusija i Juzna Amerika a u 2011. Učešće u različitim sportskim 8 .5. 2010.1. Ovi pokušaji su smatrani prvim moto trkama u istoriji. planiraju da polušaju novi ulazak na trţište Indije. godine pod nazivom „Peugeot RC HYmotion4. sa električnim motorom pozadi. Pokreće ga dizelski motor umesto benzinskog.6.” Sličan pogon onome u nadolazećem Ševrolet Volt-u. RC HYmotion4 koristi motor od 70kw koji se nalazi u prednjem delu. Počeci Peţo je bio uključen u sport od svog nastanka i 1894. Peugeot Prologue HYmotion4 je takođe prikazan na Pariskom sajmu i on je suprotnost modelu RC HYmotion4. Model 308 RC-Z izvor:blic. RC concept je obećavao mogućnost dag a pokreće isključivo električna energija.slika 3.Peţo planira da uđe na nova trţišta. Prologue koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji je u prednjem delu vozila. sa mogućnošću korištenja hibridno električnog motora u situacijama kada se ide na duţa putovanja. Indija.rs Do 2010. godne je predstavio 5 automobila na trci Pariz-Ruen. godine Peţo je lansirao model Peţo iOn. kao što su Kina.Motosport 2. 2. Električna i hibridna vozila Peţo je predstavio novi koncept hibridno-električnog sportskog sedana na Pariskom sajmu automobila 2008.

godine Peţo je napravio svoj najveći doprinos motosportu. kada su osvojili Francuski gran pri u Diepu. Neuspevši pri tom da ostvari pobedu u Velikoj Britaniji uprkos osvojenim podijumima. Dok je Citroen posle odsustva u 2006.com 1986. 1999 godine Peţo se vratio svetskom reli šampionatu sa modelom 206 wrc. ‚‚Touring'' šampionat Tokom devedesetih. izvor: Wikipedia. Pežo 205 Turbo 1. Sledeće godine automobil je povučen. osvojivši Svetski reli šampionat sa modelom 205 koji je imao pogon na sva 4 točka. 9 . Peţo je sa sličnim automobilom osvojio Francuski gran pri u Amienu i trku Indijanapolis 500. Peţo 406 je učestvovao u Touring šampionatu i ostvario je pobede u Nemačkoj. godini ušao u Svetki reli šampionat. Za sezonu 2004. Markus Gronholm je vodio ovaj auto do prve pobede 2000. 307WRC nije mogao dostići slavu svog predhodnika iako je Gronholm imao 3 pobede . Međutim 406 je bio model na zalasku i nije dorastao tom takmičenju. slika4. Automobil je odmah bio konkurentan sa modelima kao što su Subaru impreca WRC. a na njegovo mesto dosao je model 307.3. Svaki cilindar je imao po 4 ventila koja su omogućavala da auto razvija velike brzine. Peţo j epovukao model 206WRC i predtavio novi 307WRC. a 1912.2. i 2002. 2. godine Timo Salonen je vodio Peţo do prve pobede u konkurenciji vozača i konstruktora. 2.6. PSA Peugeou Citroen je povukao Peţo iz Svetskog reli šampionata nakon 2005. a posle toga i sa modelom 206. Micubiši Lanser Evolušn i Ford Fokus WRC. Australiji i Francuskoj. godine. Dok je Gronholm prešao u Ford. Reli Što se tiče relija Peţo je iamo uspeha u međunarodnim takmičenjima. ispred čuvenog Audija kvatro. koji je takođe bio nekonkurentan.6. Te sezone je Peţo osvojio titulu u konkurenciji konstruktora a Gronholm u konkurenciji vozača. 1913. godine na stazi u Svedskoj.6. Revolucionarno vozilo je imalo četvoro-cilindrični motor koji je dizajnirao Ernest Henri.događajima je nastavljena do Prvog svetskog rata. Peţo osvaja titule konstruktora 2001. a Gronholm ponovo uzima za vozače u 2002. godine Peţo je ušao sa 3 kupea 406 u Britanski turing šampionat da se takmiči sa Voksal Astrom. godine. 2001.

0L sa 75 KS i 1. 3. Škoda Fabia. nova Ford Fiesta i ostali. Na raspolaganju su: trocilindrični benzinci 1. slika 6.6. međuosovinsko rastojanje je ostalo identično: 2.7. godine. Formula 1 Peţo je takođe bio uključen i u ovo takmičenje. Takođe. PERSPEKTIVA KOMPANIJE PEŢO Jedan od vaţnijih projekata je i novi Peugeot 208.. Seat Ibiza. i 2000. Peţoov udeo je prodat Asiatech-u na kraju sezone 2000. izvor Wikipedia. Pežo 406.slika 5. budući VW Polo (stiţe tokom ove godine). 1999. praveći motore za tim Meklarena 1994. a u ponudi se nalazi i pet dizel motora.54 metra.com 2. 1996. godine.4.8. Pežo 208. Što se tiče performansi motora koji se ugrađuje u ovaj model. i Prost tim 1998. koji će morati da se bori sa konkurentima kao što su Renault Clio. odnosno naslednik aktuelne 207-ice. postoje određene novine. Opel Corsa. izvor peugeot.com 10 . i 1997.2L sa 100 KS. Francuski proizvođač je namerno propustio Salon automobila u Frankfurtu i svoj novi model B segmenta "peţo 208" predstavio je zvaničnim fotografijama preko interneta. "Dvestaosimca" je čak sedam centimetara kraća i centimetar niţa od "peţoa 207" od kojeg je i lakša za čak 110 kilograma. Dţordana 1995.

jer se njegoh predhodnik model 207 smatrao i suviše “muškim“. prema planu Peţoa. ţenski dizajn noviteta jasno govori šta je glavni adut u planiranju grupe kupaca. Na testiranju se pokazao besprekornim. Naime ovaj model troši najmanje u klasi. "zbog čega je i instrument tabla preglednija". privukle i nešto niţom početnom cenom (oko 12. joše jedan model od koga se očekuje da nosi prodaju Peţoa u anrednom periodu je model 308. nego što je imao "207". "Mekani".U peţou ţele da sa ovim modelom privuku više ţenskih kupaca. koji se koristi prilikom čekanja na semaforu ili nekom drugom zastoju. Ono čime se u Peţou najviše ponose jeste štedljivost ovog modela. bi verovatno bio privučen i nešto manjim obručem upravljača. Pored model 208. 11 .000 evra).godini. a nakon toga usledila je redizajnirana verzija u 2011. smatraju menadţeri iako ne zvući kao realno. a određeni procenat. Poseduje start-stop sistem. a dame bi se. godine. Prva verzija je izašla još 2006.

izvor Peugeot. ovi na "italijane" i "francuze". Novi Peugeot 508 se stilski gledano prilično pribliţio nemačkoj školi prevashodno zahvaljujući konzervativnom dizajnu koji je već podelio javnost. Passat. a "japanci" na sve po malo. mora da nasledi dva uspešna modela iz Peţoove game automobile: modele 607 i 407. Danas je situacija prilično zamršena.com Ovaj automobile je po mošljenju poznavalaca izgubio dosta na prepoznatljivom Francuskom šarmu. Peugeot 508 namerio se visokim kvalitetom izrade.com Nekada se na prvi pogled znalo koji automobil potiče iz koje zemlje i tu dileme nije bilo. Mazda 6 i redizajnirani Ford Mondeo. Ovaj model pred sobom ima veliki zadatak. Na dobro utvrđenu germansku krstaricu. "Francuzi" liče na "nemce". Pežo 308. nova Honda Accord. Jedno je sigurno nikoga nije ostavio ravnodušnim. tako i za one na zadnjoj klupi. 12 .i 10. ali je dobio jednu globalnu notu pre svega Nemačkih i Japanskih automobile. Upravo je nemački đak. glavni rival novog "lava". Tojota Avensis. većim međuosovinskim rastojanjem i obiljem komfora. Osim toga glavni konkurenti su mu takođe novi na trţištu: passat7. kako za one napred.slika 9. zbog čega je mnogo konkurentniji na svetkom trţištu. izvor Peugeot. Pežo 408. slika 11.

(2010). a odlikuju ga dobre performance. Pežo 4008. koji ima dugogodišnje iskustvo u stvaranju ovih tipova vozila. V. U ponudi su motori od 1. izvor blic. Naravno poseduje i osobine pravog terenca. godine pojavljuju se prve fotografije Peţoovog novog terenca pod nazivom 4008.rs pristupljeno 20. 13 .. CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2. Prema prvim fotografijama dizajn automobile je privlačan. jer je dizajniran na platform Micubišija ASX. U prodaji će se naći u maju 2012. što pokazuje da Peţo prati trendove kada je reč o štednji u potrošnji goriva kao i briga za okolinu. pristupljeno 15.com. Aćimović.rs Reference 1. Ovim modelom Peţo je napravio jošjedan iskorak iz svoje dotadašnje prakse kada je u pitanju segment koji napadaju kao is am dizajn vozila. Peugeot.4. godine a pre toga biće predstavljen na sajmu automobile u Ţenevi.6i 1. Boţić. Wikipedia.8 litara. 4.U oktobru 2011.4. 3.4.com. Imai system pogona 4x4. S.2012. Blic. slika12. Marketing logistika. Ovaj model je nastao u saradnji sa Japanskim Micubisijem.2012. pristupljeno 19.2012.