‫هوش تجاري در شهرداري‬

‫مقدمه‬
‫تهاي‬
‫يها‪ ،‬حرکت بسسه سسسوي داشسستن زيرسسساخ ‌‬
‫امروزه با رشد فناوري اطلعات در شهردار ‌‬
‫يها‬
‫توانمند فنآوري اطلعات از جمله سيست‌مهاي اطلعاتي از چالش‌هاي استراتژيک شسسهردار ‌‬
‫يباشسسد‪ ،‬بسسه شسسکلي کسسه شسساهد آن هسسستيم در طسسي دوره‌هسساي مختلسسف مسسديران بسسا پيسسادهسسسازي‬
‫م ‌‬
‫سيست‌مهاي اطلعاتي مختلف در شهرداري سعي در کسب آگاهي مناسب در خصوص عمليسسات‬
‫ينمايند‪.‬‬
‫موجود در سيستم خود م ‌‬
‫سسسير تحسسول سيسسست‌مهاي اطلعسساتي در شسسهرداري‪ ،‬بسسا تولسسد سيسسست‌مهاي درآمسسد‪ ،‬نوسسسازي‪،‬‬
‫حسابداري‪ ،‬حقوق و دسسستمزد در دهسسه هفتسساد در کشسسور شسسکل گرفسست و بسسا ظهسسور سيسسست‌مهاي‬
‫يکپارچه شهرسازي و مالي اداري به اوج خود رسيد و تا شکلگيري سيست‌مهاي هوش تجاري‬
‫در دوره کنوني پيش رفته به شکلي که امروزه کمتر شهردارياي را فارغ از ابتداييترين سيستم‬
‫اطلعاتي مي بينيم‪ .‬ولي مهمترين ويژگي که دوره کنوني دارد تمايسسل مسسديران و سياسسستگذاران‬
‫يها به کنترل و هدايت صحيح فرآين‌دهاي سيستم خود بسسه صسسورت لحظسسه بسسه لحظسسه و‬
‫شهردار ‌‬
‫يباشد‪.‬‬
‫تولد نرمافزارها و سختافزار ‌هاي مناسب اين کار م ‌‬
‫درحالي که سيست‌مهاي عملياتي همچون درآمد‪ ،‬نوسازي‪ ،‬حسابداري و‪ ..‬عوامل حياتي براي‬
‫شها و تعاملت داد‌ههسسا‬
‫شهرداري هستند متاسفانه هنگامي که اين سيست‌مها‪ ،‬عليرغم اينکه تراکن ‌‬
‫ينماينسسد‪ ،‬در برابسسر گسسزارشگيسسري‪ ،‬تحليسسل و‬
‫نهاي شسسهرداري بخسسوبي اجسسرا م ‌‬
‫را در پيشسسخوا ‌‬
‫يشوند‪ ،‬که عمده اين مشکلت ناشي از عدم‬
‫دسترسي به داد‌هها با مشکلت عدي‌دهاي مواجه م ‌‬
‫يباشسسد‪ .‬شسسکل )‪ (1‬پنج نسل مختلف از‬
‫بکسسارگيري تکنولسسوژي مناسسسب در ايسسن زمينسسه م ‌‬
‫يدهد که راهگشاي بسياري از مشکلت فعلي در‬
‫يهاي سيست‌مهاي اطلعاتي را نشان م ‌‬
‫نآور ‌‬
‫ف ‌‬
‫يها است‪.‬‬
‫سيست‌مهاي اطلعاتي شهردار ‌‬

‫يهاي مورد استفاده در سيست‌مهاي اطلعاتي از سال ‪ 1975‬تا ‪2020‬‬
‫نآور ‌‬
‫شکل )‪ :(1‬تکامل نسل‌هاي مختلف ف ‌‬

‫ناوري اطلعات و كسب تجربيات گوناگون )تجارب پنج نسل کسسه در‬
‫اينك با رشد صنعت ف ‌‬
‫شکل )‪ (2‬نشان داده شده است( در حوزه جمعآوري‪ ،‬ذخيسسرهسسسازي و بازيسسابي اطلعسسات‪،‬‬
‫موضوع "معنا بخشيدن به دادهها" و آسسسان كسسردن فرآينسسد تصسسميمسسسازي‪ ،‬هسسمزمسسان در مركسسز‬

‬‬ ‫يهسساي‬ ‫نآور ‌‬ ‫دسته بندي کاربران درشهرداري‪ ،‬نيا‌زهاي آنهسسا و نحسسوه بهسسرهگيسسري آنهسسا از ف ‌‬ ‫اطلعات‬ ‫کاربران موجود در شهرداري به سه دسته اصلي بشرح زير تقسيم ميشوند‪:‬‬ ‫کاربران عملياتي‬ ‫کاربران سيست‌مهاي عملياتي هستند که در جهسست ارائه خسسدمات شسسهرداري همچسسون خسسدمات‬ ‫صدور پروانه و گواهي‪ ،‬دريافت عوارض و غيره‪ ،‬ارتباط مستقيم و رور در رو با شهروندان‬ ‫دارند‪ .‬‬ ‫يهاي اطلعاتي را در شهرداري شناسايي و‬ ‫نآور ‌‬ ‫در ادامه سعي بر اين است که کاربران ف ‌‬ ‫يهسساي مسسورد نيسساز را بسسراي‬ ‫نآور ‌‬ ‫آنان را بر اسسساس نيازهايشسسان دسسسته بنسسدي نمسسوده و سسسپس ف ‌‬ ‫پاسخگويي به هر گروه تشريح شود‪.‫ناوري اطلعات و متخصصان علسسم مسسديريت و كسسسب و كسسار قسسرار گرفتسسه‬ ‫توجه كارشناسان ف ‌‬ ‫ناوري جديدي است كه پس از جمع‬ ‫است‪" .‬‬ ‫شکل )‪ :(2‬هوش تجاري همانند يک پاليشگاه داده‬ ‫هوش تجاري يعني دراختيار قراردادن اطلعات مناسب به افراد مناسسسب در زمسسان مناسسسب‬ ‫براي اخذ تصميم مناسب‪.‬نيا‌زهاي اين گروه از کاربران عبارتند از ‪:‬‬ ‫دسترسي سريع به محتويات پروندهها‬ ‫دسترسي سريع به ضوابط ملک عمل‬ ‫خودکار سازي عمليات محاسباتي‬ ‫گردش پروندهها‬ .‬‬ ‫يتوان همانند يک پاليشگاهداده تصسسور کسسرد کسسه گسسردش‬ ‫ب‌هعبارت ديگر هوش تجاري را م ‌‬ ‫داده درآن موجب ارزش افزوده براي شهرداري خواهد شد‪.‬راه حل پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري" ف ‌‬ ‫آوري‪ ،‬ذخيره‪ ،‬پاكسسسازي‪ ،‬تجميسسع‪ ،‬تحليسسل و بازيسسابي اطلعسسات‪ ،‬فرآينسسد تصسسمي‌مگيري را بسسراي‬ ‫مديران آسان ميسازد‪.

‬در واقسسع‬ ‫دسترسي سريع به شاخ ‌‬ ‫کاربران اين گسسروه نيازهايشسسان براسسساس »آنهسسا مسسيخواهنسسد چسسه اتفسساقي در شسسهرداري بيفتسسد؟«‬ ‫يباشد‪.‬‬ ‫نآور ‌‬ ‫دادهکاوي از مجموعه ف ‌‬ .‬تفسساوت اساسسسي‬ ‫يهاي آماري و پرسوج‌وهاي موضوعي را داشته باشند بسسرآورده م ‌‬ ‫ساز ‌‬ ‫در نيا‌زهسساي ايسسن گسسروه از کسساربران بسسا کسساربران عمليسساتي مسسوجب شسسده اسسست کسسه بکسسارگيري‬ ‫يهاي مورد استفاده در خصوص کاربران عملياتي قادر به پاسخگويي بسسه نيا‌زهسساي ايسسن‬ ‫نآور ‌‬ ‫ف ‌‬ ‫گسسروه از کسساربران نباشسسد‪ .‬‬ ‫تصميم گيران و سياستگذاران شهرداري‬ ‫اين گروه از کاربران شامل مديران ارشد و سياستگذاران شسسهرداري هسسستند کسسه تصسسميمات‬ ‫ينماينسسد‪ .‬‬ ‫م ‌‬ ‫تهاي امتياز متوازن از پيش تعريف شسسده و ابزا‌رهسساي‬ ‫نياز ‌هاي اين گروه نيز در قابل کار ‌‬ ‫تهاي امتياز متوازن‪،‬‬ ‫يهاي کار ‌‬ ‫نآور ‌‬ ‫يشود که همانند گروه دوم از ف ‌‬ ‫گزارشگيري پاسخ داده م ‌‬ ‫يهاي هوش تجاري است‪.‫نيا‌زهاي اين گروه از کاربران توسط برنامه‌هاي عملياتي که داراي قابليتهايي همچسسون ثبسست‬ ‫و فراخواني اطلعات‪ ،‬جستجو و دسترسي سريع و آسان به محتويات پروندهها‪ ،‬خودکارسازي‬ ‫ل نيسسز‬ ‫يشسسود‪ .‬‬ ‫اين گروه از کاربران ميخواهند بدانند که در شهرداري چه اتفاقي افتسساده اسسست؟ عوامسسل بسسروز‬ ‫يباشسسد؟ عمسسده نيا‌زهسساي ايسسن‬ ‫اتفاق چه بوده است و چه اتفسساقي در شسسهرداري در حسسال وقسسوع م ‌‬ ‫گروه از کاربران عبارتند از ‪:‬‬ ‫نظارت بر عملکرد کاربران اجرايي‬ ‫سوج‌وهاي موضوعي براي تصميمسازي‬ ‫پر ‌‬ ‫نيا‌زهاي اين گروه از کاربران با استفاده از برنامه‌هاي کاربردي وي‌ژهسساي کسسه امکسسان مسسدل‪-‬‬ ‫يشسسود‪ .‬همسسانطور کسسه در شسسکل شسسماره )‪ (1‬نشان داده شده است براي‬ ‫يهاي هوش تجاري همچون‬ ‫نآور ‌‬ ‫پاسخگويي به نيا‌زهاي اين گسسروه از کسساربران بايسسد به ف ‌‬ ‫پايگاه دا‌دهاي تحليلي‪ ،‬داشبور‌دهاي مديريتي و دادهکاوي متوسل شد‪.‬عمسسده نيا‌زهسساي ايسسن گسسروه از کسساربران‬ ‫لزم را در خصوص اداره شهرداري اتخاذ م ‌‬ ‫عبارتند از ‪:‬‬ ‫صهاي کليدي عملکرد مجموعه شهرداري و ارزيابي آنها‪ .‬همسسانطور کسسه قب ً‬ ‫محاسبات و گردشکارها طراحي و پيادهسازي شدهاند تسسامين م ‌‬ ‫يهاي کشور در خصوص بکارگيري از سيسسست‌مهاي عمليسساتي بسسه‬ ‫اشاره شد بسياري از شهردار ‌‬ ‫مرحله بلوغ رسيد‌هاند[‪.[6]،]2،1‬‬ ‫تحليلگران و متخصصان‬ ‫اين گروه از کاربران متخصصان و کارشناساني هستند که داده‌هسساي موجسسود در سيسسست‌مهاي‬ ‫ينماينسسد‬ ‫عملياتي را دريافت کرده و پس از دستهبندي‪ ،‬اقدام به تجزيه و تحليل بسسر روي آنهسسا م ‌‬ ‫وسپس آنها را در قالب‌هاي خاصي جهت تصميمگيري در اختيار مديران ارشد قسسرار مسسيدهنسسد‪.

‬ايسسن منسسابع در اوليسسن قسسدم بايسسد بخسسوبي‬ ‫نيز منابع بسيار مهسسم دا‌دهسساي در شسسهرداري م ‌‬ ‫شناسايي و مورد بررسي قرارگرفته و منابع مورد نياز براي پياد‌هسازي هوش تجاري به دقسست‬ ‫انتخاب شوند‪.‫هفت مسأل‌هعمده که توسط راهکار هوش تجاري هدف قرار گرفت‌هاند‬ ‫يشناسد‪.‬‬ ‫اطلعات و دانش پرسنل سازمان ب‌هصورت بهينه مورد استفاده قرار نم ‌‬ ‫حجم اطلعاتي که بايد ذخيره‪ ،‬دست‌هبندي‪ ،‬پردازش و تحليل شوند خيلي زياد است‪.‬‬ ‫‪ -1‬شناسايي منابع داده‬ ‫يها وجود دارد اوليسسن قسسدم شناسسسايي منسسابع دا‌دهسساي در‬ ‫منابع اطلعاتي بسياري در شهردار ‌‬ ‫شهسسا‪،‬‬ ‫حهسسا‪ ،‬قراردادهسسا‪ ،‬پژوه ‌‬ ‫يباشسسد‪ .‬سسسوابق املک‪ ،‬اصسسناف‪ ،‬پروژ‌ههسسا‪ ،‬طر ‌‬ ‫يها م ‌‬ ‫شسسهردار ‌‬ ‫حهسساي تفصسسيلي و اجرايسسي‪ ،‬کتابچ‌ههسساي ضسسوابط و‬ ‫لها و نقشس‌ههاي طر ‌‬ ‫اسسسنادمالي‪ ،‬دسسستورالعم ‌‬ ‫يباشند ‪ .‬همچنيسسن داد‌ههسساي‬ ‫مقررات و بخشنام‌هها بخشي از داد‌ههاي کاغذي در شهرداري ها م ‌‬ ‫سدهي به شسسهروندان هسسستند‬ ‫موجود در سيست‌مهاي عملياتي که بصورت مکانيزه در حال سروي ‌‬ ‫يباشسسند‪ .2‬استخراج ‪ ،‬تبديل و بارگذاري داده ها ‪ETL.‬‬ ‫يرسند‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -3‬تجميع داده‬ ‫داد‌ههاي جمع آوري شده از منابع مختلف اعم از سيست‌مهاي عملياتي و منابع کاغذي وسسساير‬ ‫منابع بايد دسته بندي شده و در يک پايگاه دا‌دهاي تحليلي جمع آوري و سازماندهي شوند‪.‬‬ ‫ابزارها سيست‌مهاي اطلعاتي و محاسباتي ناکارآمد ب‌هنظر م ‌‬ ‫يشود‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫يگيرد‪.‬‬ ‫ب و کار دريافت نم ‌‬ ‫لهاي ضعيف از فضا و محيط کس ‌‬ ‫سيگنا ‌‬ ‫يرسسسند ب‌هگون‌ههسساي بهينسسه اي جم‌عآوري‬ ‫اطلعات و داد‌ههايي که از برخي منابع بيرونسسي م ‌‬ ‫نشد‌هاند‪.‬‬ ‫يدهد يا نم ‌‬ ‫سازمان نيا‌زهاي اطلعاتي ضروري و حساس خود را تشخيص نم ‌‬ ‫يشود يا قابل تشخيص نيستند‪. Extract transfer loading‬‬ ‫براي منابع داد‌هاي کاغذي بايد اقلم مورد نياز از هرمنبع را مشخص نمود و سپس آنها در‬ ‫لهاي لزم بسسراي برداشسست داد‌ههسسا‬ ‫قالب فرم ‌هاي مورد خاصي طراحي نمود‪ ،‬سپس دستورالعم ‌‬ ‫يهسساي‬ ‫از منابع کاغذي تهيه و تنظيم شود‪ ،‬تي‌مهاي مورد نياز براي اسسستخراج داده هسسا از بايگان ‌‬ ‫شهاي لزم به آنها داده شود‪ ،‬سپس اطلعات استخراج شسسده‬ ‫شهرداري بايد سازماندهي و آموز ‌‬ ‫لهاي لزم براي پسساليش داد‌ههسساي جمسسع آوري‬ ‫کهاي اطلعاتي وارد شوند و نهايتا کنتر ‌‬ ‫به بان ‌‬ ‫شده بايد انجام شوند و اعتبار داد‌ههاي جمع آوري شده بايد مورد برسي و تاييد قرارگيرد‪.‬‬ ‫از اطلعات و داد‌ههاي موجود در سازمان درست استفاده نم ‌‬ ‫گا‌مهاي پياده سازي هوش تجاري در شهرداري‬ ‫براي پياده سازي هوش تجاري در شهرداري پنج مرحله زير را به ترتيب بايد انجام داد‪.

‬‬ ‫را مشاهده م ‌‬ ‫تهاي اساسي در عملکرد سيست‌مهاي عملياتي و هوش تجاري‬ ‫جدول )‪ :(1‬تفاو ‌‬ ‫سيست‌مهاي عملياتي‬ ‫خودکارسازي فرآيندها‬ ‫طراحي شده براي تاثير پذيري‬ ‫ساختار کسب و کار‬ ‫نسبت به وقايع اتفاق افتاده واکنش نشان ميدهند‬ ‫مبتني بر فرآيند‬ ‫سيست‌مهاي هوش تجاري‬ ‫پشتيباني از تصميم سازي‬ ‫طراحي شده براي تاثير گذاري‬ ‫منطبق بر کسب و کار‬ ‫وقايع را قبل از اتفاق پيش بيني مسسي‬ ‫کنند‬ ‫مبتني بر پرس و جو‬ ‫جدول )‪ :(2‬مقايسه وضعيت داده ها در سيست‌مهاي اطلعاتي و هوش تجاري‬ ‫سيست‌مهاي عملياتي‬ ‫داد‌ه‌هاي جاري‬ ‫بهنگام سازي ادامه دار داده ها‬ ‫سيست‌مهاي هوش تجاري‬ ‫داد‌ههاي تاريخي‬ ‫تصوير برداري لحظه اي متناوب‬ .‬‬ ‫شهرداري را مشاهده م ‌‬ ‫شکل )‪ :(3‬گا‌مهاي اساسي پياد‌هسازي هوش تجاري در شهرداري‬ ‫تهاي اساسي بين سيست‌مهاي عملياتي و هوش تجاري‬ ‫تفاو ‌‬ ‫تهاي اساسي در عملکسسرد سيسسست‌مهاي عمليسساتي و هسسوش تجسساري در جسسدول )‪ (1‬آمده‬ ‫تفاو ‌‬ ‫است‪ .‬در شکل )‪ (3‬گا‌مهاي اساسي پياده سازي هوش تجاري در‬ ‫يکنيد‪.‫‪ -4‬تحليل داد‌ههاي جمع آوري شده‬ ‫کهسسايي‬ ‫صهاي کليدي عملکرد را شناسايي نموده و متري ‌‬ ‫در اين مرحله بايد شهرداري شاخ ‌‬ ‫يهسساي داده کسساوي و‬ ‫نآور ‌‬ ‫را بسسراي انسسدازه گيسسري آنهسسا مشسسخص نمايسسد‪ ،‬سسسپس بسسا اسسستفاده از ف ‌‬ ‫يها بسسر روي اطلعسسات‬ ‫لهسساي موضسسوعي و مدلسسساز ‌‬ ‫شهسساي تحليلسسي برخسسط انسسواع تحلي ‌‬ ‫پرداز ‌‬ ‫يشود‪.‬همچنين در جدول )‪ (2‬مقايسه وضعيت داد‌هها در سيست‌مهاي اطلعاتي و هوش تجاري‬ ‫يکنيد‪.‬‬ ‫موجود در پايگاه اطلعاتي بوجود آمده انجام م ‌‬ ‫‪ -5‬ارائه اطلعات‬ ‫تهسساي امتيسساز متسسوازن و‬ ‫يهسساي داشسسبورد‪،‬کار ‌‬ ‫نآور ‌‬ ‫لهسساي انجسسام شسسده بسسا اسسستفاده از ف ‌‬ ‫تحلي ‌‬ ‫شگيري به سسساد‌هترين شسسکل در اختيسسار کارشناسسسان ‪ ،‬مسسديران و سياسسستگذاران‬ ‫ابزا‌رهاي گزار ‌‬ ‫شهرداري قرار خواهد گرفت‪ .

‫منبع ثابت‬ ‫کاربرد گرا‬ ‫فقط مبتني بر جزئيات‬ ‫يکپارچه‬ ‫موضوع گرا‬ ‫جزئيسسسسات ‪ ،‬خلصسسسسه بسسسسرداري و‬ ‫استشقاقي‬ ‫گام اول‪ :‬چه چيزي اتفاق افتاده‬ ‫گزارشگيري درخصوص اتفاقات حادث شده در شسسهرداري در جهسست اسسستفاده از اطلعسسات‬ ‫موجود گزارشگيري و جستجو در منسسابع اطلعسساتي عمليسساتي شسسهرداري اسسست‪ .‬درايسسن مرحلسسه‬ ‫شهسسايي كسسه بطسسور معمسسول بسسسيار‬ ‫گسسزارشهسسايي از واقعيسسات جسساري شسسهرداري در قسسالب گزار ‌‬ ‫يآينسسد گسسزارشهسسايي همچسسون‬ ‫طسسولني و شسسامل اطلعسسات جزييسسات عمليسسات اسسست‪ ،‬بوجسسود م ‌‬ ‫آمارصدور پروانه و گواهي ‌هاي صادر شده‪ ،‬آمارکاربري‌هاي موجود‪،‬کاربري‌هاي پيشسسنهادي‪،‬‬ ‫يهاي معسسوق ‪،‬‬ ‫ميزان عوارض وصول شده‪ ،‬عملکرد کاربران سيست‌مهاي عملياتي ‪ ،‬ميزان بده ‌‬ ‫آمار املک داري مجوز ‪ ،‬اصناف فاقد مجوز و‪.‬اينكار با يكپارچهسازي منابع مختلف اطلعاتي نه تنها مغايرتها را از بين ميبرد بلكسسه‬ ‫م ‌‬ ‫شگيري چندبعدي كمك موثري به تحليل‬ ‫تهاي قدرتمند مقايسه تاريخي اطلعات و گزار ‌‬ ‫با قابلي ‌‬ ‫و ريشهيابي مسايل شهرداري ميكند‪ .‬بسسدين منظسسور يسسك پايگسساه اطلعسسات ايجسساد‬ ‫شده و اطلعسسات كليسسدي از سيسسست‌مهاي عمليسساتي در شسسهرداري اسسستخراج شسسده و بسسه آن منتقسسل‬ ‫يشود‪ ..‬‬ ‫گام دوم‪ :‬چرا اين اتفاق رخ داد؟ )‪(Why did happened‬‬ ‫تحليل اينکه چرا آن اتفاق در شهرداري رخ داد‪ ..‬پردازش تحليلي دادهها و اسسستفاده از چسسارتهسسا‪ ،‬نمودارهسسا‪،‬‬ ‫نقشهها‪ ،‬سمبلها و تصاوير از مشخصات اين مرحله از بلوغ درشهرداري خواهد بود‪.‬‬ ‫گام سوم ‪ :‬چه اتفاقي در حال وقوع است؟ )‪(What is happening‬‬ ‫در اين مرحله داشبورد مديريتي و كارت امتيا‌زهاي عملكردي بسسراي واح س‌دهاي مختلسسف در‬ ‫يهاي‬ ‫يشود‪ .‬‬ ‫گام نهايي‪ :‬چه اتفاقي خواهد افتاد؟ )‪(What will happened‬‬ ‫استفاده از تحليل‌هاي پيشرفته براي يافتن پاسخ يك سوال مشسسخص اسسست کسسه بسسا تحليسسل‌هسساي‬ ‫يها داده‌هسساي تسساريخي موجسسود‬ ‫پيشرفته و دادهكاوي قابل انجام خواهند بود‪ .‬کسساربرد‬ ‫كارنامه عملكرد وگزار ‌‬ ‫تهاي امتياز بيشتر در اين مرحله خواهد بود که در ادامسسه بسسه نقسسش و بررسسسي‬ ‫داشبورد و کار ‌‬ ‫جايگاه آنها پرداخته شده است‪.‬همچنين شاخص‌هاي كليدي عملكرد براساس اهداف و اسسستراتژ ‌‬ ‫شهرداري ايجاد م ‌‬ ‫شهرداري تعريف ميشوند و مديران و سياستگذاران شهرداري ميتوانند با استفاده از داشبورد‪،‬‬ ‫شهاي تحليلي‪ ،‬به پايش اهداف استراتژيك شهرداري بپسسردازد‪ .‬چرا اکثر شسسهردار ‌‬ .

‬‬ ‫نکات مهم در طراحي و پياد‌هسازي داشبورد‬ ‫شناخت درست شهرداري اعم از وظايف‪ ،‬ماموريتها و مخاطبان‬ ‫شناخت درست شاخص‌هاي عملکرد موجود در شهرداري‬ ‫شناخت درست از نيا‌زهاي مديران با لحاظ کردن استراتژي‌هاي بلند مدت و کوتاه مسسدت در‬ ‫شهرداري‬ ‫شناخت متريک‌هاي مهم در شهرداري‬ ‫همکاري متقابل تيم مديريتي شهرداري با تيم ‌هاي عملياتي پروژه‬ .‬تحليل‌هاي پيشرفته تكنيكها و تكنولوژ ‌‬ ‫شهرداري هستند كه از تركيب روش‌هسساي آمسساري‪ ،‬رياضسسيات پيشسسرفته و هسسوش مصسسنوعي بسسه‬ ‫يآيند‪.‬تحليسسل‌‬ ‫يكننسسد تسسا فرآين س‌دهاي موجسسود را بهينسسه سسسازند‪ ،‬رفتسسار‬ ‫هسساي پيشسسرفته بسسه شسسهرداري كمسسك م ‌‬ ‫تهاي ناشسسناخته را شناسسسايي كننسسد و مشسسكلت را قبسسل از‬ ‫شهروندان را بهتر درك كنند‪ ،‬فرص ‌‬ ‫يهايي براي كمسسك بسسه مسسديران‬ ‫اتفاق افتادن شناسايي كنند‪ .‬کار ‌‬ ‫يشود ف ‌‬ ‫همانطور که در نمودا‌رهاي فوق ملحظه م ‌‬ ‫يهاي کليدي و زيرساختي هوش تجاري عمل مسسيکننسسد کسسه شسسرح‬ ‫نآور ‌‬ ‫و انباره دادهها بعنوان ف ‌‬ ‫مختصسسري از عملکرد و چگونگي بکارگيري آنها در استقرار پلتفرم هسسوش تجسساري‬ ‫پيشنهادي در شهرداري خواهد آمد‪.‬‬ ‫همراه تكنيك‌هاي مديريت داده بدست م ‌‬ ‫گام‌هاي اساسي پيادهسازي هوش تجاري در شسسهرداري براساس ميزان ارزش افزو‌دهاي‬ ‫که در هرگام بدست مي آيد در شکل)‪ (4‬نشان داده شده است‪.‫در پروندهها را خلصه برداري کرده و در بانک‌هاي اطلعاتي سازماندهي کسسردهانسسد‪ .‬‬ ‫شکل )‪ :(4‬گا‌مهاي اساسي پياد‌هسازي هوش تجاري بر اساس ميزان ارزش افزوده‬ ‫تهاي امتيسساز‬ ‫نآوري‌هاي داشبورد ‪ .

‬اين برداشتي کام ً‬ ‫يتواند در سطوح مختلف سازمان استقرار يابد و بدين منظور داشبور‌دهاي‬ ‫گونه اي است که م ‌‬ ‫مختلفي تعريف شد‌هاند که هدف نهايي تمامي آنها ارائه سريع و ب‌ههنگام اطلعات به مديران و‬ ‫کارکنان سطوح مختلف سازمان براي آگاهي از شرايط متغير و اتخسساذ تصسسمي‌مهاي صسسحيح بسسا‬ ‫توجه به آنهاست‪.‬تصسسور كنيسسد کسسه داشسسبورد خسسودرو‪ ،‬گسسزارش‬ ‫جزئيات مقدار بنزين مصرف شده در هر روز يا هر ماه را نشسسان دهسسد‪ ،‬ايسسن گسسزارش چنسسدان‬ ‫مورد استفاده قرار نميگيرد چرا کسسه کيفيسست اطلعسسات در زمسسان مناسسسب بسسر‌اي تصسسميمگيسسري‬ ‫سريع ناديده گرفته شده است‪ .‬بنسسابراين مسسديران جهسست اجسسراي مسساموريت سسسازما ‌‬ ‫ف عملکرد سسسازمان‬ ‫ل به ‌وسايلي ‌که ‌نمايانگر جنب‌ههاي مختل ‌‬ ‫ت در راه ‌آرمان‌هاي آن‪ ،‬حداق ‌‬ ‫حرک ‌‬ ‫يتوانيد چيزي را که قابل‬ ‫‌و هدايت ‌آن ‌است ‌نياز ‌دارند‪ .‬‬ ‫دستاور‌دهاي ناشي از پياده سازي هوش تجاري در شهرداري‬ ‫صها‪:‬‬ ‫تدوين ‌و ارائه ‌شاخ ‌‬ ‫براي شهرداري فهم و يکپارچهسازي دادهها در تمامي سطوح بزرگسسترين چسسالش بسسه شسسمار‬ ‫ميآيد و تدوين مقياس‌هسساي انسسدازهگيسسري‪ ،‬بسسه روز نگسسه داشسستن‪ ،‬مقايسسسه و تمرکسسز بسسر آنهسسا در‬ .‬داشبور‌دهاي سازماني که يک مفهسسوم جديسسد در مسسديريت اطلعسسات‬ ‫تم ‌‬ ‫ي ضرور ‌‬ ‫‌سازمان ‌‬ ‫ارائه داده است‪ ،‬ابزار ديداري داد‌ههاي حياتي است که مجموعه انبوهي از تحليل‌هسساي مربسسوط‬ ‫يدهد‪.‫داشبورد چيست ؟‬ ‫يباشسسد و هسسدف‬ ‫کلمه داشبورد الهام گرفته از مجموعه ابزا‌رهاي داخل هواپيما يسسا خسسودرو م ‌‬ ‫ن در هر سه ‌مورد خودرو‪ ،‬هواپيما و سازمان ‌يکي ‌است‪ :‬مشاهده ‌اطلعات مورد نيسساز‬ ‫يآ ‌‬ ‫اصل ‌‬ ‫يها‪ ،‬بسسه مراتسسب‬ ‫ک سيستم ‌پيچيده‪ .‬ميتسسوان ادعسسا كسسرد کسسه امسسروزه هسسدايت شسسهردار ‌‬ ‫ت ‌ي ‌‬ ‫و هداي ‌‬ ‫نو‬ ‫پيچيدهتر از هدايت يک هواپيمسسا اسسست‪ .‬‬ ‫به فرايند مديريتي را در زمين‌ههاي مورد نياز به افراد مربوط ‌ارائه ‌م ‌‬ ‫شگيسسري نيسسست‪ .‬وظيفسسه‬ ‫کاربرد اصلي داشسسبور‌دهاي سسسازماني صسسرفًا گسسزارشدهسسي و گزار ‌‬ ‫اصسسلي داشسسبور‌دهاي سسسازماني ارائه ب‌ههنگسسام اطلعسسات مسسورد نيسساز بسسه افسسراد مربسسوط بسسراي‬ ‫مديريت دانش و واکنش سريع به تغييرات است‪ .‬ب‌هجاي آن بايد جزئيات کميت کنسسوني بنزيسسن يعنسسي مقسسدار بنزيسسن‬ ‫ي سري‌ع مسسورد نيسساز اسسست‪.‬يک قانون مديريت اين است که شما نم ‌‬ ‫انداز‌هگيري نيست‪ ،‬ب‌هخوبي مديريت كنيد‪ .‬به همين منوال ميتوان اذعان داشت که نميتوان آنچه‬ ‫ت ک‌ه بحسسث ‌داشسسبور‌دهاي‬ ‫ن جسسايي اس س ‌‬ ‫را کسسه قابسسل مشسساهده و ديسسدن نيسسست انسسدازه گرفسست و اي ‌‬ ‫ييابد‪ .‬‬ ‫موجود را نشان دهد‪ ،‬چرا که کيفيت اين اطلعات براي تصمي‌مگير ‌‬ ‫ل به اشتباه گرفته ميشسسود ايسسن اسسست کسسه داشسسبورد تنهسسا‬ ‫با توجه به تعاريف‪ ،‬يک نکته که معمو ً‬ ‫براي مديران ارشد به منظور ارائه اطلعات جامع از عملکرد سازمان به آنها‪ ،‬مسسورد اسسستفاده‬ ‫ل اشتباه بوده چرا که امروزه تکنولوژي داشبورد سسسازماني بسسه‬ ‫قرار ميگيرد‪ .

‬داشبوردها در مشاهده شاخ ‌‬ ‫داده م ‌‬ ‫يدهند‪ .‬‬ ‫مشاهده سلمت شهرداري در يک نگاه‪:‬‬ ‫صهاي حيسساتي شسسهرداري ب‌هصسسورت ديسسداري و در‬ ‫داشسسبوردها بسسا ارائه مقيسساسهسسا و شسساخ ‌‬ ‫نمودا‌رهاي مختلف‪ ،‬امکان درک وضعيت شهرداري را تنهسسا در يسسک نگسساه فراهسسم مسسيسسسازند و‬ ‫يدهند‪.‬‬ ‫تصويري از سلمت واح‌دهاي مختلف شهرداري در يک صفحه با يک نگاه را ارائه م ‌‬ ‫ش از تبديل ‌به ‌بحران‬ ‫ت بالقو‌ه پي ‌‬ ‫ص مشکل ‌‬ ‫تشخي ‌‬ ‫داشبوردها با ارائه اطلعات بهموقع براي افراد مربوط‪ ،‬امکسسان تشسسخيص وقسسوع مشسسکلت‬ ‫يكنسسد‪ ،‬تسسا قبسسل از تبسسديل شسسدن مشسسکلت بسسه بحسسران‬ ‫بالقوه شهرداري را براي مديران فراهسسم م ‌‬ ‫تشخيص داده شوند‪ .‬داشبوردها با اعمال سيسسستم اخطسسار‬ ‫ل با اعمال جلب تسسوجه ماننسسد فرسسستادن ايميسسل‪ ،‬چشسسمک زدن يسسا ارائه يسسک انيميشسسن‪،‬‬ ‫که معمو ً‬ ‫همراه است‪ ،‬به کاربران در درک وجود مشکل و جلب تسسوجه آنهسسا بسسه سسسمت مشسسکلت يسساري‬ ‫يرسانند و از ناديده گرفته شدن و مورد غفلت واقسسع شسسدن مشسسکلت و در نسستيجه بسسه بحسسران‬ ‫م ‌‬ ‫صهاي‬ ‫يكنند و اين اطمينان را ميبخشند که مديران ارشد بسسه شسساخ ‌‬ ‫تبديل شدن آنها‪ ،‬جلوگيري م ‌‬ ‫حياتي توجه کرده و مشکلت را زودتر ديد‌هاند تا نسبت به آنها واکنش ب‌ههنگام نشان دهند‪.‬داشبور‌دهاي سازماني با قابليت کندوکاو و کليک کردن بر هر مورد‪ ،‬مي‪-‬‬ ‫تواننسسد جزئيسسات و نمودا‌رهسساي بيشسستري را ارائه کننسسد و بسسه داد‌ههسساي زيريسسن و تسساريخچه آن‬ ‫دسترسي پيدا كنند و ريشه ضعفها و مسائل را نشان دهند‪ .‬‬ ‫ت مورد نياز ‪:‬‬ ‫کاهش زمان و هزينه در جستجو براي اطلعا ‌‬ ‫داشبور‌دهاي سازماني روشسسي يگسسانه بسسراي دسترسسسي بسسه داد‌ههسساي متنسسوع از پايگسساه‌هسساي‬ ‫يدهند‪ .‬داشسسبوردها‬ ‫متفاوت در سطح شهرداري و تبديل آن به يک فرمت قابل درک را ارائه م ‌‬ ‫صها و مقياس‌هاي مربوط و حياتي براي کسساربر در يسسک‬ ‫با جم‌عكردن تمامي اطلعات و شاخ ‌‬ ‫صسسفحه و تشسسخيص آنهسسا در يسسک نگسساه‪ ،‬بسساعث صرفهجسسويي در زمسسان و هزينسسه جسسستجوي‬ ‫يشوند‪ .‬با دنبسسال‬ ‫صها را م ‌‬ ‫رسانند و به کاربر امکان دنبال کردن جايگاه شهرداري توسط شاخ ‌‬ ‫صهاي متعدد و مورد نظر و تحليل روندها ميتوان درک بهتر از اينکسسه شسسهرداري‬ ‫کردن شاخ ‌‬ ‫چگونه عمل مي کند‪ ،‬و فهم عميقتري از موارد حياتي شهرداري کسب کرد‪.‬بخوبي ميدانند در شهرداري و زير مجموعه آنها چسسه اتفاقسساتي‬ ‫اطلعات در گزارشها م ‌‬ ‫در حال رخ دادن است‪ .‬هيچ چيز براي شهرداري با ارزشتر از آن نيست که تنها بسسه سسسرعت‬ ‫يک کليک‪ ،‬داد‌ههاي به روز استخراج شوند و مورد استفاده قرار گيرند‪.‬‬ ‫کمک به اتخاذ تصميمات شفاف تر‪:‬‬ ‫صهاي حياتي عملکرد استخراج شسسده از داد‌ههسساي بسسه دقيقسسه‪ ،‬همسسراه بسسا‬ ‫قابليت مشاهده شاخ ‌‬ ‫سيستم اخطار و پي بردن به موارد حياتي و مشکلت بالقوه و اطلع از وضعيت شهرداري با‬ .‫شهرداري مشکلي هميشگي است که با ورود هوش سازماني به تمسسامي ايسسن مشسسکلت خسساتمه‬ ‫صهاي حياتي به تمامي سطوح شهرداري يسساري مسسي‪-‬‬ ‫يشود‪ .

‫يک نگاه‪ ،‬همگي در تصميم گيسسري‌هسساي شسسفافتسسر‪ ،‬بسسه مسسديران و سسساير تصسسمي‌مگيرندگان يسساري‬ ‫يرسانند و از آنجا که در تمامي واح س‌دهاي شسسهرداري براسسساس اطلعسسات مشسسترک تصسسميم‪-‬‬ ‫م ‌‬ ‫يشود‪ ،‬شهرداري به عنوان يک مجموعه کاراتر عمسسل مسسيكنسسد و اهسسداف و اسسستراتژي‌‬ ‫گيري م ‌‬ ‫هاي شهرداري با تغيير شرايط بازار تغيير مسسيكنسسد‪ .‬‬ ‫يشود و داشبوردها به يک پديده جهاني تبديل گشته اند و رو ب‌ه گستر ‌‬ ‫روز قويتر م ‌‬ ‫نتيجه‬ ‫هوش تجاري به علت آنکه تمامي داد‌ههاي شهرداري را بر يک صسسفحه جمسسع و آنهسسا را بسسا‬ ‫يكنند‪ ،‬ابزاري‬ ‫استفاده از نمودارها و اشکال مختلف ب‌هراحتي براي مديران و کارکنان تفسير م ‌‬ ‫يشسسوند‪ .‬براي مديران در تمامي لحظات مسئله فرهنگ نيز از‬ ‫اهميت بسيار برخسسوردار اسسست‪ .‬بسسراي اثسسر بخسسشتسسر بسسودن اسسستفاده از داشسسبور‌دهاي سسسازماني‪،‬‬ ‫مديران اجرايي شهرداري بايستي اين تکنولوژي را وارد کا‌رهاي روزمره و تصميم گيري‌هاي‬ ‫خود كنند تا فرهنگ استفاده از اين تکنولوژي با ارزش در کل شسسهرداري ايجسساد شسسود‪ .‬‬ ‫همراستايي عمليات شهرداري با استراتژي آن‪:‬‬ ‫داشبوردها به شهرداري در همراستايي روز به روز عمليات با استراتژي شهرداري کمسسک‬ ‫صهاي مربوط در هر سطح شهرداري اطمينان مسسي‪-‬‬ ‫ميكنند و عمليات اثربخش را با ارائه شاخ ‌‬ ‫بخشند‪.‬ازاين رو است که انگيزش براي اجراي تکنولوژي داشبورد روز به‬ ‫ش هستند‪.‬مشاهده دادهها و شاخ ‌‬ ‫م ‌‬ ‫كه کارکنان همراه با مديران براي رسيدن به اهداف همراستا شوند‪.‬بسسا وجسسود يسسک داشسسبورد تمسسامي دادههسسا و‬ ‫صهاي حياتي عملکرد به روز شده و انعطاف لزم براي واکنش بسسه تغييسسرات نيسسز فراهسسم‬ ‫شاخ ‌‬ ‫صهاي عملکرد از طريق داشبوردها اين امکان را ارائه مي دهد‬ ‫يشود‪ .‬گرچسسه‬ ‫داشبورد ابزاري جديد است و تمامي مزاياي بالقوه آن هنوز کشف نشده است‪ ،‬اما تمامي افسسراد‬ ‫مزاياي بالقوه ارائه اطلعات مناسب در زمان مناسب به افراد مناسب جهسست اتخسساذ تصسسميمات‬ ‫مناسب را درک کرد‌هاند‪ .‬مسسديران سسسازمانهسسايي کسسه از داشسسبوردها‬ ‫ارزشمند در محيط رقابتي کنوني محسسسوب م ‌‬ ‫يگيرند‪ ،‬ب‌هجاي اتلف وقت براي خواندن محتواي گزارش‌هاي پيچيده و غير قابل درک‬ ‫بهره م ‌‬ ‫و استخراج اطلعات مورد نياز از ميان آنها‪ ،‬زمان خود را بسسر تصسسميمگيسسري‌هسساي صسسحيح و‬ ‫يدهند و از مزيت رقابتي خود که همان واکنش سريع نسبت به شسسرايط و‬ ‫روشنتر اختصاص م ‌‬ .‬‬ ‫ن اطلعات‪:‬‬ ‫ب‌ه روز بود ‌‬ ‫با بهر‌هگيري از داشبوردها‪ ،‬شهرداري به بهر‌هگيسسري از داد‌ههسسايي کسسه زمسسان مصسسرف آنهسسا‬ ‫يكند و يسسا خسسود داشسسبورد بسسا اسسستفاده از‬ ‫يدهد و با يک کليک آنها را به روز م ‌‬ ‫گذشته خاتمه م ‌‬ ‫هوشمندي‪ ،‬مرتبًا خود را به روز ميكند‪ .

Eng: ADVANCED BUSINESS INTELLIGENCE. Inc: GIS for Transportation Symposium.Edu. IBM 2007 ANDRES DORADO. septemer 200 . ICE – THE TECH CONFERENCE 2008 Dan Vlamis dvlamis@vlamis. THE VALUE OF MIXING GIS AND BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECTURES An Esri White paper: GIS And BUSINESS INTELLIGENCE The Geographic Advantage. March 2006 Columbus. 816-781-2880 http://www. MIEEE. October 2005 Tom Ries. Inc.com:Business Intelligence for Everybody. BSc.YvanBédard.‫يشود‬ ‌ ‫بر استفاده از پديده اين نسل که همان داشبور‌دهاي سازماني ميباشد افزوده م‬ ‫مراجع‬ 1381 ،‫ طرح جامع سيستم يکپارچه شهرسازي‬،‫صفارايانه‬ ‫ خودکسسار سسسازي فرآينسسدها و ايجسساد پايگاه دانش در‬،‫واحسسد تحقيسسق و توسسسعه صسسفارايانه‬ 1384 ، ‫شهرداري الکترونيک‬ ‫ هسسوش تجسساري و‬، ‫ پايگسساه داده تحليلسسي‬،‫ كارشناس ارشد فناوري اطلعات‬. OH.‫تغييرات است استفاده ميکنند‬ ‫ناوري نوين و با ارزش استفاده ميکند و از اين رو است که روز به روز‬ ‌ ‫ از اين ف‬،‫كرده باشد‬ .Eng.com Vlamis Software Solutions.‫ مسسديريت توسسسعه سيسسستمها و فنسساوري اطلعسسات‬،‫سيستم ‌هاي پشتيبان تصميم گيسسري‬ ‫گسترش و نوسازي صنايع ايران‬ ‫ کسب و کار هوشمند‬،‫ويکي پديا دانشنامه آزاد‬ Etienne Dubé. Building Geospatial Business Intelligence Solutions with Free and Open Source Components. Senior Consultant GeoAnalytics.‫ امروزه هر سازماني که ارزش کسب اطلعات ب‌هموقع را درک‬.‫مجيد گلپايگاني‬ ‫ سسسازمان‬.ASEAN SW Group: Introduction to Business Intelligence.. M.Thierry dard. FOSS4G 2007 Vince Leat. PhD.vlamis.