Date – 01.05.

2012
Name
Mr.M.G.R.W Abeyrathna
Mr. M.G.Abeyrathna
Mrs.E.M.M.N.Rangani
Mrs.W.M.K.G.C.P.Weerakoon
Mr. G.A. S.Gunathilake
Mrs. T.B.M.P.S.Thoradeniya
Mr.G.A.Gunathilake
Mrs. M.Thilak Rajani
Mr.K.G.C.P.Weerakoon
Miss.H.L.N.K.Lunuwila
Mr. T.B.M.R.K.Thoradeniya
Mrs.G.S. Ranawake
Mr. K.G.S.P.Weerakoon
Mrs.Renuka Abeyrathna
Mr.G.Abeywickrama
Mrs.A.Waduge
Mrs. K.M.Bisomenika
Mr.K.P.B.Weerakoon
Mrs.J.M.L.Thoradeniya
Mr.S.S.K.Wijewadhana
Mrs.T.B.M.S.D. Thoradeniya
Miss. S.R.G.E.H.Wijewadhana
Mr.K.G.C.Y.S.B.Weerakoon
Mrs.T.B.M.S.C.Thoradeniya
Mr. Gamini Bandara
Miss. S.R.S.L.Y.Wijewadhana
Miss. S Ilawarasi
Miss.T.B.M.D.G.Thoradeniya
T.B.M.T.D.Thoradeniya
K.G.R.L.B.Weerakoon
W.M.S.E.Weerakoon
G.A.R.D.Gunathilake
G.A.S.S.Gunathilake
K.G.C.C.Weerakoon
B.N.Abeyrathna
N.B.Abeyrathna

ID Number
701802446v
333480190v
436281312v
746451750v
770970814v
786393116v
412291930v
445963151v
821691486v
845282633v
712150793v
747273146v
753521755v
758211690v
353420690v
466161640v
395571060v
392180435v
378153727v
622221025v
646560012v
955311329v
731120684v
728482150v
673461252v

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful