ΗΜΕΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του
Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ),
διοργανώνουν

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012
09:00-19:00
Ημέρα Πληροφόρησης σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες στις Υδροπονικές
Καλλιέργειες στο Θερμοκήπιο.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (παραγωγούς, γεωπόνους,
φοιτητές κ.ά.)
Χώρος διεξαγωγής:
Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Βελεστίνο, Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου,
(έναντι Εργοστασίου «Μάρμαρα
Θεοδώρου», 500 m πριν τον κόμβο
Βελεστίνου)
Sustainable use of Irrigation Water in
the Mediterranean Region – SIRRIMED
Αειφορική χρήση αρδευτικού νερού στη
Μεσόγειο
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. (EU
- FP7-KBBE-2009-1-2-03)
www.sirrimed.org