INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ŞCOALA CU CLASELE I- VIII “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAŞI STR. BELŞUGULUI, NR.

1-2, TELEFON: 0242-332845 Email: sc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012

DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012
I Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei 1.Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011; 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; 3. Ordine, notificari M.E.C.T.S; precizari ISJ Calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 5. Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial; 6. Raportul I.Ş.J. Calarasi, privind starea învăţământului în judeţul Calarasi în anul şcolar 20112012, sem.I; 7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014; 8. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. În primul semestru ,anul scolar 2011 – 2012, activitatea scolii noastre s-a desfăsurat în conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial: o cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare în vigoare; o asigurarea eficientei activitătii manageriale; o aplicarea unor modalităti eficiente de evaluare si control a activitătii didactice si educative; o asigurarea resurselor umane si materiale; o valorificarea eficientă a resurselor umane din scoală; o desfăsurarea eficientă a activitătilor didactice din perspectiva finalitătilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare; o instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social.

1

MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT
Conducerea scolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea eficientei manageriale, actionând, în acest sens, în mai multe directii: mentinerea climatului optim de muncă, prin dezvoltarea responsabilitătii profesionale si manageriale; proiectarea activitătilor la nivelul scolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor didactice, respectând Curriculum-ul National, structura anului scolar si prevederile din ,, Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012’’; constituirea si actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea si formarea continuă a cadrelor didactice, legislatia, evidenta si miscarea elevilor, informarea si documentarea cadrelor didactice, manuale scolare, fondul de carte, materiale si mijloace didactice, audio/ video/ informatice s. a.; evaluarea personalului didactic conform fisei de evaluare elaborate de MECTS, în corelare cu fisa individuală a postului si cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic ; asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administratie, Consiliul profesoral si Comitetul de părinti. Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea si misiunea asumată pentru anul scolar in curs a fost constientă ca trebuie să promoveze principiile unui management de calitate, sa realizeze un climat educational incluziv, să respecte principiul egalizării sanselor, în scopul integrării scolare si al dezvoltării personale si profesionale. S-a încercat realizarea coordonării unui act didactic de calitate, centrat pe elev, înscriindu-ne în exigentele scolii europene actuale. S- a avut în vedere si concertarea eforturilor pentru ca, împreună cu colegii să se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunostinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competente necesare insertiei sociale si deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăta pe tot parcursul vietii; întreaga activitate a fost organizată de asa manieră încât să se creeze în în scoala un mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale înalte. Realizarea documentelor de proiectare manageriala Documentele de proiectare managerială sunt concepute în conformitate cu actele normative in vigoare, in elaborarea acestora plecandu-se de la diagnoza activităţii anterioare. Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2011 -2012 a însemnat realizarea la timp a următoarelor documente: a Programelor manageriale (anual si semestriale); Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ;reactualizarea Planul de dezvoltare a şcolii; intocmirea proiectului Planului de şcolarizare; Programele de activităţi anuale şi semestriale ale comisiilor metodice si de lucru; Statul de funcţii; Proiectul de buget pe 2012;Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor. La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisie metodica si cei ai diferitelor comisii de lucru. Repartizarea responsabilităţilor S-a creat cadrul institutional pentru participarea tuturor cadrelor didactice la procesul decizional, fiecare facand parte din cel putin un organism: CA, CEAC, Comisii permanente si temporare; personalul a fost motivat prin responsabilitati concrete care au corespuns abilitatilor personale. Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost gata la in termenul stabilit. Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s au inclus analize ale activităţilor şi probleme ale comisiilor. Analiza la nivel managerial conduce la concluzia că în activitatea de conducere au fost identificate unele minusuri, cum ar fi:
2

- insuficienta fermitate în aplicarea Regulamentului intern, în ceea ce priveşte punctualitatea elevilor; - un numar insuficient de asistente din cele 100 prevazute prin fisa postului. Puncte tari: - stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management in dezvoltare la nivelul echipei, responsabilitate si transparenta in luarea deciziilor; - a fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative si administrativ-financiare; - desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive si eficiente si popularizarea lor in presa locala; - implicarea scolii in proiecte de prevenire si combatere a abandonului scolar; - buna colaborare cu Primaria Calarasi. Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor şi părinţilor la actul decizional s a asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de Administraţie. Colaborarea cu structurile specializate al I.S.J, pe probleme de raportări, a fost bună. Comunicarea cu comunitatea locală s-a realizat în principal pe probleme de buget şi lucrări de întreţinere şi reparaţii. RESURSE UMANE: Numar de elevi inscrisi – 903 din care : 20 clase I-IV = 495 elevi 15 clase V-VIII = 408 elevi; - An scolar 2008-2009 = 953 elevi; - An scolar 2009-2010 = 927 elevi; - An scolar 2010-2011 = 919 elevi; - An scolar 2011-2012 = 903 elevi. Analizand statistica de mai sus se constata, in continuare ,scaderea populatiei scolare. INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC:
Personal didactic angajat: - cadre didactice titulare - cadre didactice – suplinitoari calificati Total 49 41 8 Preşcolar Primar 20 17 3 Gimnazial 29 24 5

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic

Cu gradul I 34

Cu gradul II 7

Cu definitivat 4

Fără definitivat 4

Necalificat 0

3

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:
Vechime - în învăţământ - în unitate 0-5ani 4 18 6-10 ani 6 7 11- 15ani 8 1 16-20ani 6 2 21-25ani 4 12 26-30ani 6 9 Peste 30 15 -

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:
Sub 25 M F 25-29 1 1 30-34 2 8 35-39 4 40-44 2 8 45-49 1 6 50-54 5 55-59 1 5 60-64 4 Peste 65 1 -

Ca urmare a bunei pregatiri metodico-stiintifice un cadru didactic este responsabil de cerc pedagogic si un numar de 5 cadre didactice sunt metodisti ai ISJ. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia SECRETAR SEF I A SECRETAR IS LABORANT I BIBLIOTECAR IA ADMINISTRATOR PATRIMONIU I ADMINISTRATOR FINANCIAR I Număr persoane 1 1 2 1 1 1

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) Total personal nedidactic angajat:11 personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Funcţia PAZNICI I INGRIJITOARE MUNCITOR CALIFICAT Număr persoane 2 8 1 DA DA DA

Distribuţia
Calificarea (DA sau NU)

II

La nivelul unitatii scolare, activitatea de perfecţionare şi formare a cadrelor didactice sa desfasurat astfel: - activitatea de perfecţionare la nivel de şcoală prin lecţii deschise; -activităţi metodice la nivel de judet organizate în şcoală (romana, biologie, biblioteca, invatatori); - cursuri de perfecţionare parcurse de cadrele didactice. Din informările membrilor comisiei de perfectionare metodica am reţinut pentru acest raport următoarea participare la cursurile de formare:
Denumirea cursului Instituţia organizatoare/colaboră ri/parteneriate CCD Profesori participanţi

ECDL

Manager inovator "Administrator retea calculatoare "

CCD de

Popa Nicoleta, Lazarescu Tudor, Butoi Adriana, Butoi Alin, Dumitru Daniela, Niţu Costin, Nitu Ruxandra, MarculescuAdrian, Buzoianu Olga, Arpasanu Polixenia Anca Mirici, Panait Floarea, Marculescu Adrian Marculescu Adrian, Ghila Mimia, Marica Vasilica, Necula Calita

4

Elevi Scolarizare si frecventa:
cls. INSCRISI T 1A 19 1B 22 1C 26 1D 30 1E T 2A 2B 26 2C 28 2D 26 2E T 3A 3B 21 3C 24 3D 21 3E T 4A 4B 22 4C 22 4D 4E T I-IV 22 28 123 495 8 18 58 230 1 3 13 1 4 18 62 8 24 23 28 108 446 8 18 51 210 21 28 98 423 8 18 50 207 5 1 20 70 7 7 32 111 9 20 46 242 8 2 1 7 6 17 3 12 2 4 4 4 5 8 7 1 15 7 12 7 6 3 3 2 23 117 29 8 52 16 2 0 9 19 4 3 8 1 14 100 25 5 44 15 12 91 25 5 43 15 9 18 4 3 28 11 0 45 10 2 4 5 1 0 20 5 13 4 6 3 4 2 14 1 5 3 20 11 20 11 11 9 5 1 4 2 18 5 18 5 3 7 8 26 133 28 11 61 18 1 4 1 3 19 2 7 24 118 28 9 55 18 24 114 28 9 54 18 2 19 7 28 4 15 67 24 14 1 4 1 23 13 23 13 10 10 3 13 28 13 28 13 3 25 12 1 1 5 2 22 11 18 10 5 5 8 25 122 27 9 59 11 2 4 1 2 2 3 6 7 1 2 24 120 21 11 60 9 24 120 21 11 60 9 10 13 2 4 23 3 10 84 16 13 30 13 30 13 30 13 26 13 26 13 1 8 17 10 2 20 10 20 10 2 6 12 14 2 1 1 20 15 20 15 5 15 F VENITI T F AN SCOLAR 2011-2012, SEMESTRUL I RAMASI PLECATI sem.1 PROMOVATI T F T F T F GRUPE DE MEDII 5,00- 7,00- 9,006,99 8,99 10 CORIGENTI 1 2 ob. ob.

7 11

5

6

cls.

INSCRIS VENIT I I
T F 30 17 16 13 13 59 10 10 15 12 47 13 13 7 15 48 8 10 12 30 184 9 4 1 1 1 1 3 1 3 7 1 3 3 1 T F

PLECA TI
T 5 7 3 6 21 2 7 3 1 13 7 F 3 3 1 3 10 1 5 1

RAMAS I
T 26 26 28 27 107 24 19 23 25 91 29 F 14 13 12 13 52 10 5 14 12 41 13 12 4 13 42 6 9 12 27 162

PROMOVA TI
T 21 23 16 26 86 22 15 22 24 83 28 17 13 21 79 18 23 26 67 315 F 14 12 11 13 50 11 5 14 11 41 12 4 3 12 31 6 9 12 27 149

GRUPE DE MEDII
5-6 1 7 7--8 7 7 6 4 12 2 10 4 2 18 6 26 5 5 8 18 36 18 6 6 9 5 12 12 6 3 5 14 56 44 6 13 11 30 136 10 4 29 11 2 2 9 23 6 7 10 23 123 9-10 13 9 10 16 48 15

CORIGENT I
1 OB . 1 M.M.O B.

5A 5B 30 5C 30 5D 30 T 6A 6B 26 6C 26 6D 26 T 7A 7B 26 7C 26 7D 26 T 8A 8B 25 8C 26 T VVIII 77 408 26 7 47 3 26 70 370 2 14 17 1 1 24 107 26 2 6 6 2 6 2 24 102 20 8 2 12 3 3 24 3 8 1 1 25 4 4 103 29 1 1 1 1 1 121 25 3 4 2 4

7

8

Situatia statistica pe transe de medii se prezinta astfel:
TRANSE MEDII NR.ELEVI
200 150 100 50 0 5-6,99 7-8,99 9-10,00 NR.ELEVI clsI-IV

S

F

F.B. 242

TRANSE MEDII NR.ELEVI
250 200 150 100 50 0 5-6,99

5-6,99 56

7-8,99 136

9-10,00 123

70 111

NR.ELEVI clsV-VIII

7-8,99

9-10,00

CLASA I a II-a a III-a a IV-a I-IV a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a V-VIII

Procent promovare SemestruI I, an şcolar 20092010 100% 99% 100% 95% 98,50% 87% 92% 89% 97% 91,25%

Procent promovare Semestrul I,an şcolar 2010-2011 100% 91% 94% 84% 92,25% 72% 87% 83% 93% 83,75%

Procent promovare Semestrul I, an şcolar 2011-2012 100% 96% 91% 90% 91,92% 80% 91% 77% 96% 83,53%

Comparativ cu semestrul I,an scolar 2010-2011, se constata o usoara procentului de promovabilitate la ciclul primar si scaderea la ciclul gimnazial.
cls. 5A 5B 5C 5D cls. 6A 6B 6C 6D cls. 7A 7B 7C 7D cls. 8A 8B 8C 9 1 1 8 1 3 1 8 7 NOTE PURTARE sub 7 7 NOTE PURTARE sub 7

scadere a

9

8 9 8 7 NOTE PURTARE sub 7

9

2

2 NOTE PURTARE sub 7

9 1

8

7

9

Situatia absenteismului la nivelul SCOLII  2010-2011 SEMESTRUL I - total = 6105 din care motivate=1965;  2011-2012 SEMESTRUL I- total = 7809 din care motivate =1418. Deşi cadrele didactice s-au implicat, în general , în recuperarea elevilor cu tendinţă de abandon, cazurile nerezolvate au avut la bază aceleaşi, deja cunoscute cauze, ce ţin mai mult de sistem şi cărora şcoala, cu resursele sale, nu le-a putut face faţă: familii dezorganizate, comportament deviant, anturaj suspect şi neverificat de familie, starea materială foarte precară a familiilor, renunţarea la şcoală pentru munca în străinătate. Detaliind doua din aceste motive şi anume starea materială precară a familiei si componenta familiei, situaţia se prezintă astfel:
Componenţa familiei 1.Nr.elevi care trăiesc în familii monoparentale 2.Nr.elevi care trăiesc în grija bunicilor sau altor rude 3.Nr.elevi care trăiesc în plasament familial sau sunt instituţionalizaţi Parinţi plecati în străinătate 87 136 28 136

IV

Cazurile de absenteism au fost puse in discutie si s-au luat masurile necesare(vizite la domiciliu,instiintari, consilierea elevilor si parintilor, actiuni comune cu C.J.R.A.E, autoritatea locala). De asemenea, unitatea noastra de invatamant a facut tot posibilul sa-i atraga pe elevii spre scoala prin manifestarile culturale, educationale si stiintifice; este necesară, in continuare, o monitorizare strictă a fenomenului absenţelor în colaborare eficientă cu familiile elevilor, derularea unor programe si proiecte care sa reuseasca sa atraga copiii catre scoala si sa asigure sustinerea si implicarea parintilor in problemele elevilor, ale scolii. Profesorii diriginţi trebuie să acorde o atenţie mai mare atitudinii faţă de absenteismul nemotivat prin aplicarea regulamentelor şcolare şi a măsurilor de sancţionare a elevilor în cauză .

CURRICULUM / REZULTATELE INVATARII
In procesul de invatamant s-a tinut cont de : - cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementarilor legale si a metodologiilor specifice; - asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate; - respectarea legislatiei privind constituirea claselor; - cunoastera continuturilor planului de invatamant, a programeler scolare, a metodelor si procedurilor de evaluare, precum si de elaborarea planificarilor, proiecte didactice, portofolii de lucru; - pregatirea elevilor in vederea sustinerii evaluarii nationale, a concursurilor si olimpiadelor scolare; - valorificarea rezultatelor evaluarii in scopul imbunatatirii performantelor scolare ; - desfasurarea activitatilor cu rol educativ si de formare in spiritul principiilor si practicilor democratice. Curriculum National a fost respectat si implementat de toti membrii comisiilor si catedrelor metodice. Planificarile anuale, semestriale si pe unitati de invatare au fost realizate la timp si in concordanta cu cerintele programelor scolare.

10

Oferta educationala
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Denumire CDŞ Clasa Disciplina Numele şi prenumele cadrului didactic Magearu Corina Capraru Claudia Ghita Elena Manescu Adina Marin Elena Dumitrascu Liliana Dumitru Daniela Nitu Costin Nitu Costin Nitu Costin Niculescu Ecaterina Ionita Sorina Margarit Otilia Bucsa Miron Elena Popescu Valentina Tudorache Manda Marinita Daniela Ivan Dumitra Manolache Liliana Mitu Steluta Arpasanu polixenia Buzoianu Olga Popescu Vasilica Musat Stan Marcu Nela Badea Elena Badea Elena Mirici Anca Nitu Ruxandra Buzoianu Olga Nitu Ruxandra Panait Floarea Iancu Costel Iancu Costel Marculescu Adrian

My First Words Educatie pentru sanatate Educatie pentru sanatate Educatie pentru sanatate Traistuta cu povesti Wellcome limba franceza prin muzica si joc Kids Speak Kids Speak Kids Speak Popas in lumea cartilor O lectura citita o comoara descoperita Popas in lumea cartilor Consiliere si orientare Matematica distractiva Sa scriem corect Sa scriem corect Arta scrierii corecte Arta scrierii corecte Arta scrierii corecte Colegialitate si prietenie Matematica distractiva Aerul si apa Sa scriem corect Arta de a citi Sa scriem corect Sa scriem corect Matematica distractiva Constructii geometrice Constructii geometrice Constructii geometrice Educatie pentru sanatate Handbal Handbal Matematica intre joc si nota zece

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8

limba engleza consiliere si orientare consiliere si orientare consiliere si orientare limba si comunicare limba engleza limba franceza limba engleza limba engleza limba engleza limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare consiliere si orientare matematica limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare consiliere si orientare matematica chimie limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare matematica matematica matematica matematica consiliere si orientare educatie fizica educatie fizica matematica

Comisia metodica a claselor I
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Foii de parcurs prevazut pentru acest an de minister.
11

In acest sens s-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar. Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie. Până în momentul de faţă fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole ,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. In general, elevii claselor I sunt bine pregatiţi, în acest semestru şi-au însuşit prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor institutionalizati, cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat.

Comisia metodica a claselor a II-a
Activităţile din cadrul comisiei metodice a claselor a II-a au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.A fost pregatit materialul pentru cercul pedagogic ,,Ora de lectura - o necesitate in formarea competentelor cheie la elevii din ciclul primar”. Sustinerea acestei activitati a avut loc in noiembrie, in Scoala Tudor Vladimirescu prezentare ppt, chestionare privind atitudinea elevilor fata de lectura si o activitate practica ,,Metoda predarii - invatarii reciproce”. Dna prof, Sohan Luminita a participat la Seminarul de formare ,,Imbunatatirea practicilor educationale in vederea dezvoltarii capacitatii de lectura a elevilor”.

Comisia metodica a claselor a III-a
In atentia cadrelor didactice de la comisia metodica a claselor a III-a au stat urmatoarele:  Proiectarea activitatii: Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea la specificul fiecarei clase s-a realizat prin: - existenta programelor scolare la portofoliul fiecarui cadru didactic; - intocmirea planificarilor calendaristice conform legislatiei in vigoare; - proiectarea unitatilor de invatare pe baza evaluarii nationale si a particularitatilor de varsta, nevoilor elevilor, toate acestea fiind personalizate prin elemente de originalitate din partea fiecarui invatator (instructiuni de la Consfatuirea cadrelor didactice , septembrie 2011); - implicarea in activitati de proiectare a ofertei educationale la nivelul scolii; - intocmirea proiectarii ofertei educationale “O carte citita, o comoara descoperita”-cls. 3Binv. Ionita Sorina; - proiectarea activitatii a fost realizata in format electronic de toti invatatorii;

12

- prognozele didactice au fost in concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de invatamant si au tinut cont de instruirea diferentiata/centrata pe elev/particularitati de varsta ( asistente la cls. 3B, 3C,3D,3E); - aplicareala fiecare clasa a metodelor activ-participative si realizarea de lectii din perspective transdisciplinara.  Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate prin: - prezentarea rezultatelor in cadrul intalnirilor cu parintii, sedintelor metodice; - feed-backul primit de la elevi si parinti prin aplicarea unor fise /chestionare (3B,3C,3A); - realizarea de portofolii/expozitii prin valorizarea activitatii – cerc pedagogic – nov.2011 – materiale realizate la orele de lectura – toti invatatorii- format electronic.  Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea de voluntariat: - activitate de voluntariat “ Let s Do It Romania” – (24 septembrie , 3B,3C,3D,3E) organizator Margarit Otilia; - serbare de Craciun – in parteneriat cu gradinitele nr.7 si nr.12 ( toti invatatorii). Evaluarea rezultatelor invatarii: - s-a asigurat transparent criteriilor si procedurilor de evaluare prin prezentarea obiectivelor si criteriilor evaluarii elevilor, asigurarea permanenta a feed-backului; - in ceea ce priveste aplicarea testelor de evaluare initiala si predictive, acestea au avut itemi formulati in in concordant cu obiectivele evaluarii continuturilor acesteia si standardele de performanta; - au fost utilizati itemi obiectivi, semiobiectivi si subiectivi, prezentandu-se baremele de corectare si notare a elevilor facandu-se analiza administrarii testului si intocmirea matrecei de specificatie. Comunicarea rezultatelor a fost confidential.

Rezultatele testelor/evaluare initiala si sumativa:

Limba romana
clasa 3A 3B 3C FB 21 0 3 B 5 7 10 S 2 8 7 I 0 2 0

3D
3E

0
2

3
3

7
4

6
6

13

Matematica
clasa clasa 3A 3A 3B 3C 3B 3D 3E 3C 3D FB FB 24 524 4 35 4 4 3 BB 4 84 8 88 3 8 8 S S 0 4 0 8 5 4 2 8 5 I 0 0 0 0 6 0 0 0 0 I

3E

4

3

2

6

Sumativa:
clasa 3A 3B 3C 3D 3E Nr.elevi prezenti 28 18 19 15 12 FB 13 9 4 1 3 B 14 6 10 4 4 Limba romana S 1 3 3 6 2 I 0 0 0 4 3

Masuri ce se impun pentru semestrul II:
- pregatire suplimentare; - exercitii de copiere, transcriere, dictare, punandu-se accent pe folosirea corecta a semnelor de punctuatie; - alcatuire de intrebari/raspunsuri pentru texte literare;
14

-

exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; exercitii joc; utilizarea ortogramelor in alcatuirea de propozitii, enunturi; lucrul diferentiat.
Clasa 3A 3B 3C 3D 3E Nr. Elevi prezenti 28 18 18 15 11 FB 20 9 10 2 1 B 7 6 4 2 5 Matematica S 1 3 4 7 1 I 0 0 0 4 4

Masuri de ameliorare: - continuarea programului suplimentar si in sem.II; - exercitii, problem, ordinea operatiilor; - lucrul diferentiat. Rezultatele testelor de evaluare sumativa sunt putin mai bune fata de rezultatele testelor de evaluare initiala. Se va continua promovarea autoevaluarii si interevaluarii, utilizarea de fise de lucru individuale si in cadrul grupelor. Managementul clasei de elevi: - la nivelul fiecarei clase au fost prezentate normele ce trebuie respectate in timpul orelor de curs; - elevii au fost permenant consiliati (3B,3C,3D,3E). Managementul carierei si dezvoltarii profesionale: - competentele dobandite in cadrul cursurilor de formare au fost valorificate prin redactarea documentelor, desfasurarea demersului didactic, precum si prin prezentarea exemplelor de buna practica in activitatea didactica; - prezentare de materiale realizate la orele de lectura “Lectura, modalitate eficienta de dezvoltare a competentelor de comunicare”(toti inv.); - participarea la cursul de formare profesionala sustinut de I.S.J. si C.C.D., ECDL modulul I; - comunicare permanenta cu toate cadrele didactice, responsabilii comisiilor metodice si conducerea scolii; - raportarea la termen a datelor solicitate comisiilor din scoala.CEAC; Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare=doamnele invatatoare din cadrul comisiei metodice au antrenat elevii in proiecte si parteneriate educationale.

COMISIA DE CURRICULUM A CLASELOR a IV-a
Problematica modelarii comportamentelor umane constituie una din temele favorite ale psihologilor, dar prezinta de asemenea, o deosebita importanta din punct de vedere educational, pentru faptul ca orice educator isi propune sa midifice prin interventia sa reactiile si manifestarile
15

celui pe care il educa, dar mai ales sa formeze, pe baza acumularilor cognitive, personalitati puternice. In aceasta directive cadrele didactice urmaresc folosirea unor strategii de tip constructive si se intemeiaza pe dorinta native a subiectului uman de a sti, de a afla, de a se informa, de a se schimba, de a imbunatati. Ele sunt de fapt modalitati de redescoperire a cunoasterii, modalitati de verificare a cunostintelor dobandite, astfel incat cel ce invata (copilul) sa extraga el insusi concluzii despre valoarea /importanta noilor achizitii. Pentru a reusi cu adevarat sa realizam aceste deziderate fiecare invatator s-a documentat la inceputul anului scolar si a urmarit indeplinirea normelor venite de la minister. Mai intai s-a organizat riguros perioada de recapitulare. S-au aplicat testele de evaluare initiala. Pe baza rezultatelor obtinute, s-a intocmit planificarea anuala sip e unitati de invatare. In cadrul planificarii, s-a acordat o atentie deosebita orelor de lectura sau momentului de lectura din cadrul fiecarui obiect de invatamant. Pe parcursul sem.I s-a urmarit folosirea unor metode de invatare active-participative, desfasurarea unor experimente adecvate continuturilor, folosirea unor tehnici de evaluare diferite. S-a urmarit parcurgerea ritmica a materiei si notarea la timp a elevilor cu consemnarea rezultatelor in catalog si in carnetul de note. Pe tot parcursul acestui semestru s-a tinut o stransa legatura cu parintii. Realizand o comparative a rezultatelor obtinute la probele de evaluare initiala cu rezultatele obtinute la evaluarea sumativa , s-a constatat un usor progress:
CLS. IV - A IV - B IV - C IV - D IV - E TESTARE INITIALA I S B 3 12 1 2 7 1 4 4 3 6 6 1 11 CLS. FB 11 2 7 6 15 IV - A IV - B IV - C IV - D IV - E TESTARE SUMATIVA I S B 2 10 1 1 6 1 3 5 1 1 6 1 9 FB 14 4 7 12 16

Cadrele didactice din aceasta comisie sunt permanent preocupate de perfectionarea continua. Acest lucru s-a realizat prin studio individual, prin schimb de experienta in cadrul comisiei sau a Cercului pedagogic. In cadrul comisiei s-au prezentat o serie de referate sau modele de buna practica: - “ Cum, cat si ce citesc elevii nostrii?” –Ivan Dumitra; - “Lectura – tehnica a muncii intelectuale” – Marinita Daniela; - “Beneficiile lecturii in dezvoltarea personala a elevilor in invatamantul primar” Mitu Steluta; - “Sugestii practice de desfasurare a lecturii - Dumbrava Minunata de Mihail Sadoveanu” Mitu Steluta;
16

- “Anuntul publicitar in ora de lectura – Manolache Liliana. Doamna invatatoare Tudorache Manda a sustinut o activitate demonstrativa la lectura “Cinci paini”de Ion Creanga. Activitatea educative este completata prin activitatile extracurriculare, prin parteneriatele sau cercurile pe obiecte in care elevii au fost implicati. Cercuri: “ Magia numereleor” cls. IV A – Tudorache Manda; “Matematicienii isteti” cls. IV E – Mitu Steluta; “Natura prietena mea” cls. IV C si IV D – Ivan Dumitra si Manolache Liliana; “Spirit prin arta “ cls. IV B – Marinita Daniela; Toate aceste activitati complexe –scolare si extrascolare si toate concursurile si toate parteneriatele au necesitat o implicare totala a cadrelor didactice si a elevilor, iar feed-backul va fi unul de durata.

COMISIA METODICA A CATEDREI DE LB. ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Comisia de limba şi literatura română şi-a desfăşurat activitatea conform programului managerial cu participarea celor 4 profesori titulari. Planificarea calendaristică şi pe unităţi de învăţare a fost realizată conform noilor programe ce a făcut saltul de la obiective la competenţe generale şi specifice şi integrând lectura şi momentul ortografic în lecţiile de limba şi literatura română. Testările iniţiale au fost aplicate după două săptâmâni de recapitulare şi respectând structura propusă de M.E.C.T.S. Evaluările curente, sumative, lucrările semestriale au fost elaborate conform criteriilor de evaluare şi notare. Rezultatele obţinute la toate clasele au demonstrat progresul fiecărui elev. Domnii profesori care predau la clasele a VIII-a au desfăşurat activităţi de pregătire suplimentară în vederea EVALUĂRII NAŢIONALE pentru elevii claselor a VIII şi ceilalţi membri pentru obţinerea perfomanţelor la concursurile şcolare. Toţi membrii catedrei au dezbătut „Foaia de parcurs a anului şcolar 2011-2012” şi au aplicat prevederile acesteia în proiectarea şi activitatea didactică curentă. În şcoala noastră s-a desfăşurat şi acţiunea metodică a cercului pedagogic a profesorilor de limba şi literatura română cu tema:  ”Tipuri de lectură şi importanţa acesteia în receptarea mesajelor scrise.”  „Ortografia şi normele limbii literare actuale”  „Evaluarea de proces între prognoză şi diagnoză” În cadrul acestei acţiuni au fost prezentate exemple din activitatea didactică a catedrei din şcoala noastră, respectiv:  Lecţie demonstrativă-„Momentele subiectului operei literare”-susţinută de prof. Marcu Nela;  Modele de teste iniţiale ,de matrice şi bareme de corectare şi fişe de evaluare aplicate în şcoală-prezentate de prof. Munteanu Iulica Activităţile prezentate s-au bucurat de aprecieri în rândul tuturor colegilor care au considerat că fiecare a avut ceva de învăţat, considerându-le nişte modele. Concursuri: Concursul naţional “Poveştile cangurului”2011-2012 - faza pe şcoală – 23 de elevi - participant la proba de baraj cu maxim de puncte:MIHAI ŞERBAN GABRIEL -6 A organizatori: prof. Marcu N., Munteanu I  Concursul epistolar organizat de POŞTA ROMÂNĂ:-13 ianuarie participanţi - 3 elevi
17

Concurs de creaţie literară şi plastică ” Ion Vlad”- 3 participanţi- Ghioca Roxana –cls. a 8-a B Ilie Marina-a 8-a C, Graur Raluca-a 7-a C  Concursul internaţional “ION BARBU-DAN BARBILIAN”-nov. 2011- participant Ghioca Roxana -cls. a 8-a B, prof. Marcu Nela  Concursul internaţional “Cu Europa …la joacă- EUROŞCOLARUL”- 10 elevi participanţiorganizator:prof. Marcu Nela Membrii catedrei au desfăşurat în vacanţa intersemestrială pregătire pentru participarea la olimpiada de lb. şi literatura română care se va desfăşura în semestrul al II-lea.

COMISIA METODICA DE MATEMATICA
La inceputul anului scolar ,dupa participarea la Consfatuiri, s-au conceput planificarile calendaristice pentru toate clasele de catre fiecare profesor in parte. De asemenea s-au realizat programele pentru orele de obtional . Activitati la care au participat elevii scolii: Testarea pentru Centrul de Excelenta la matematica-au participat un numar de sase elevi de clasa a V-a. Concursul “Euclid”-etapa I –au participat un numar de 36 de elevi si s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Numele si prenumele elevului BARBU ROBERT DEACU MIREL MINEA CRISTINEL DUMITRESCU GRATIELA BADEA MIHAI CIUPITU DENNIS Cls. V VII V V VI VII Premiul III III MENTIUNE MENTIUNE MENTIUNE MENTIUNE Profesor MA BO BO MA NR Mi

Testarea initiala . Testele au fost concepute de un profesor pentru fiecere nivel de clase tinand cont de modelele propuse de Comisia de evaluare. S-a facut analiza rezultatelor obtinute si s-au luat masuri pentru remedierea deficientelor constatate.
Clasa Nr. elevi 22 21 23 24 21 17 23 23 28 25 23 21 20 25 25 11,99 1 1 2 1 3 1 22,99 1 5 3 1 2 6 3 3 1 3 33,99 3 7 2 4 1 1 3 4 8 7 9 3 44,99 2 4 4 1 2 4 2 6 6 4 4 6 5 1 4 Numarul notelor 565,99 6,99 4 5 3 2 7 4 3 5 1 2 4 4 3 5 5 10 3 4 2 2 1 2 3 6 5 3 77,99 5 2 6 3 4 2 5 3 5 2 10 4 88,99 2 1 3 4 3 3 1 1 2 1 3 99,99 1 1 8 5 4 1 2 10 1 Media clasei 6,10 4,51 6,21 7,33 6,91 3,27 6,29 5,64 5,66 5,12 3,21 4,29 3,34 6,33 5,32

VA VB VC VD VI A VI B VI C VI D VII A VII B VII C VII D VIIIA VIIIB VIIIC

COMISIA METODICA DE CHIMIE- BIOLOGIE - ED. TEHNOLOGICĂ
Comisia metodică, formată din profesorii Vasilica Popescu (chimie), prof.Gabriela Bumbulici (biologie), F. Panait (fizică), prof. Elena David (ed. tehnologică), prof. A. Mirici(fizică), prof.A. Mărculescu (fizică) şi prof. R. Niţu(fizică), a avut următoarea activitate pe parcursul sem. I.:

18

I. PERFECŢIONAREA DE SPECIALITATE ŞI METODICO-DIDACTICĂ a) în cadrul comisiei pe şcoală: 1. Analiză cu privire la activitatea comisiei metodice în anul şcolar 2010-2011 – resp. Vasilica Popescu (sept. 2011) – Informare privind activităţile desfăşurate de membrii comisiei în anul şcolar trecut. 2.Stabilirea planurilor de recapitulare a materiei din anul şcolar 2010-2011– fiecare profesor a stabilit repere pentru recapitularea cunoştinţelor din disciplina respectivă, pe clase şi nivel de studiu - toţi membrii comisiei (sept. 2011) 3.Stabilirea reperelor de elaborare a testelor iniţiale pe baza precizărilor primite de la MECTS în Nota privind evaluarea iniţială – membrii comisiei au realizat şi prezentat în cadrul comisiei, pentru aprobare, testele de evaluare iniţială, realizate pentru fiecare an de studiu la disciplina pe care o predau în şcoală - toţi membrii comisiei (sept.2011) 4. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la testarea iniţială - elaborarea unui raport privind problemele identificate şi modalităţile de abordare a acestora (pe baza planului remedial elaborat de fiecare profesor, în funcţie de rezultatele elevilor) – toţi membrii comisiei (oct.2012) Rezultatele obţinute la testarea iniţială -ed. tehnologică-prof. David Elena
CLASA NR. ELEVI TESTAŢI NOTE OBTINUTE MEDIE CLASĂ

1 -

2 1 4 1 3 -

3 7 2 7 2 1 4 3 1 15 1 -

4 3 1 4 2 1 3 2 2 4 3 2 3 3

5 4 4 5 3 3 1 2 5 2 4 4 4 3 2

6 3 4 3 4 4 4 8 3 3 3 6 3 1 4 4

7 4 5 4 2 3 6 5 7 4 1 6 1 6 11

8 3 1 3 8 4 2 4 8 4 2 3 7 4

9 3 2 3 3 1 8 1 3 2 1

10 1 1 1 1 6,62 5,09 5,87 6,79 7,00 4,00 6,04 5,38 7,61 5,33 5,00 6,86 4,00 6,33 6,56

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

21 22 23 24 19 16 23 24 28 24 23 21 21 24 25

Rezultatele obţinute la testarea iniţială -fizică
Profesor
Clasa Nr. elevi testaţi

Note

MEDIE CLASĂ

1 3 1 5 3

2 5 1 3 1 2 4 3 7 -

3 5 1 2 8 6 5 8 1 -

4 2 2 4 2 8 4 2 1 4

5 1 5 6 3 5 4 3 3 11

6 6 3 5 1 3 1 1 2

7 5 4 4 2 1 2 1 5

8 6 2 2 2 -

9 6 2 1 -

10 1 5 7,45 3,00 6,77 5,20 5,40 4,44 3,89 4,79 3,15 5,55 19

Panait F. Popescu V. Panait F. Popescu V. Panait F. Niţu R.
Mărculescu A

6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B

24/26 16/24 23/25 24/25 21/29 25/26 20/25 21/25 18/25 24/24

Panait F. Popescu V. Mirici A.

Panait F.

8C

23/27

6 1

11

3

1

1

-

-

-

-

3,40

Rezultatele obţinute la testarea iniţială -biologie- prof. Gabriela Bumbulici
CLASA 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C Nr.elevi testaţi 21/26 18/22 23/28 24/30 21/26 17/24 23/25 23/25 27/29 23/26 22/25 21/25 21/25 20/24 25/27 NOTE OBŢINUTE 5 6 7 1 4 3 1 4 1 5 2 4 3 3 8 4 5 6 9 2 2 7 4 1 4 5 8 6 4 1 3 1 6 5 3 1 1 2 4 9 3 5 3 7 MEDIE CLASĂ 8 7 3 4 4 2 5 2 2 2 9 2 1 3 1 1 10 6,85 4,52 5,81 7,11 6,50 3,11 5,32 4,65 6,74 4,90 3,95 5,81 3,86 6,36 5,63

1 1 2 1 1 1 2 -

2 2 1 1 1 4 4 4 4 -

3 5 5 2 7 5 4 2 5 6 3 8 1 1

4 2 5 2 2 4 3 2 2 6 7 2 3 1 6

Rezultatele obţinute la testarea iniţială -chimie - prof. Vasilica Popescu
Clasa Nr. elevi testaţi 28/29 23/26 23/25 21/25 21/25 24/24 24/27 Note 1 2 1 7 3 4 2 2 4 6 8 8 3 7 12 8 5 3 6 7 4 9 4 4 11 2 2 1 5 5 2 5 2 3 6 4 1 1 1 2 3 3 7 3 2 1 8 9 10 4,63 4,08 3,90 4,65 3,00 4,08 3,75 MEDIE CLASĂ

7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

Fiecare profesor din comisie şi-a întocmit un plan remedial, care a constat în utilizarea unor procedee şi metode adecvate remedierii situaţiei şcolare care s-a constat la elevii cu note slabe la testarea iniţială. 5.Referat-dezbatere – „WebQuest - un proiect interdiscipli nar “- prof. chimie Vasilica Popescu (nov.2011). Discuţii pe marginea abordării unei metode noi, o alternativă viabilă la metodele tradiţionale de învăţare – evaluare, la ştiinţe. Metoda implică activităţi de căutare în spaţiul web şi include elemente de învăţare prin cooperare. 6.Lecţie deschisă - “Bugetul familiei”- clasa a VI-aA (nov.2011)- prof. ed. tehnologică Elena David.Lecţia s-a încadrat în dezideratele pedagogiei actuale, punând accent pe predarea activizantă şi de stimulare a potenţialului creativ al elevului. Cooperarea şi reflexia asupra actului învăţării au fost caracteristicile lecţiei d-nei profesoare E. David. 7.Lecţie deschisă în comisia metodică pe judeţ - biologie- prof. Bumbulici G. Titlul lecţiei: " Ochiul - anatomie"-clasa a VII-a D . Lecţie de predare-învăţare, în care profesoara a folosit ca strategie didactică descoperirea dirijată, forma de organizare fiind activitatea pe grupe. b) în cadrul comisiei pe judeţ ; II. DOTAREA ŞI AUTODOTAREA CU RESURSE DIDACTICE
20

Profesorii din comisie si-au desfăşurat activitatea în laboratoare si au fost preocupaţi in permananenta de întreţinerea lor. De asemenea, au avut ca obiectiv permanent auto- dotarea cu mijloace necesare obţinerii unor rezultate bune în procesul de predare-învăţare (creşterea motivaţiei pentru asimilarea cunoştinţelor, realizarea descoperirii dirijate a noilor cunoştinţe, abordarea unei învăţări participative de către elevi (fişe de diferite tipuri, planşe, schiţe de lecţie etc.). III. ACŢIUNI PENTRU RIDICAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE A ELEVILOR La disciplinele chimie, biologie şi ed. tehnologică s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară cu elevii care vor participa la olimpiadele şi concursurile pe discipline din acest semestru (prof.V. Popescu- luni ora 8.30; prof. David E. - marţi, ora 11). Concursuri extraşcolare, la care au participat elevi coordonaţi de prof. V. Popescu: • Concursul Naţional Pro-Şcoala, organizat de ISJ Mehedinţi. Rezultatele obţinute au fost: Premiul II -Mihăescu Maria (7D), Gheorghe M.(7A), Cristache G.(7A), Ciupitu D.(7D) Premiul III - Dincă Gabriela(7D), Pascale Monica(7D), Melente Cristina (8C) Menţiune - Căciulă Bianca(7D), Cârcotă Andreea(8A), Sandu Diana(8A), Grigore Andreea(8A), Vasile Claudia(8B), Ene Mihaela(8B), Codrea Cristian(8C), Ilie Marina(8C), Chiru Cosmin(8C). • Concursul Naţional de ecologie „Sănătatea Pământului, sănătatea noastră”, organizat de Şcoala Măteşti- Buzău. Au obţinut: Premiul III- Sandu Diana (8A)şi Cârcotă Andreea (8A) Diplomă de participare- Bogde Denisa(8A) • Concursul Naţional de Ştiinţe pentru elevi, organizat de Liceul „Emil Racoviţă” Baia-Mare. Echipa formată din elevii Cristache Gabriel şi Gheorghe Marian a obţinut LOCUL I. (secţiunea şcoli generale- comunicarea ştiinţifică „Bateria verde”) Alte activităţi desfăşurate cu elevii: În Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic, 4-10 oct.2011, sărbătoare internaţională a tehnologiei şi ştiinţei, elevi din clasele VIII A, VII D, VI D,VII A, C, coordonaţi de prof. Panait F. şi Popescu V. au amenajat un panou pe holul şcolii cu desene pe teme cosmice şi au expus mini-machete ale unor navete cosmice. Un articol publicat în „Jurnalul de Călăraşi” din luna octombrie avea să prezinte aceste preocupări ale elevilor din şcoala noastră. În luna noiembrie, acelaşi ziar, publica un articol care, având ca autori eleva Mavru Ioana (7D) şi prof. V. Popescu , era prezentarea proiectului cu tematică ecologică „Energia Verde”, care a participat la competiţia MaST în anul şcolar precent. Despre activitatea grupului de elevi ai clasei a VIII-a A care au participat la realizarea proiectului MaST Networking 2011, astăzi liceeni, prof. V. Popescu a publicat un articol şi în revista „Şcoala Europeană” din septembrie 2011, revistă editată cu acordul ISJ Mehedinţi (al cărei coordonator este Insp. Gen al jud. Mehedinţi, dl. Emil Mirică). Cu un articol de specialitate, prof. V. Popescu a participat la Simpozionul Internaţional „Cetăţenie activă în context european” organizat de Şc. Generală „Al. Ştefulescu” din Tg-Jiu, o activitate din cadrul unui Proiect Commenius, primind şi adeverinţă de participare . IV. APRECIEREA SISTEMICĂ ŞI OBIECTIVĂ A ELEVILOR Membrii comisiei metodice au realizat o notare ritmică a elevilor, prin probe orale, scrise, activităţi experimentale, utilizând şi metode de evaluare alternative: proiecte, portofolii, referate, etc.În portofoliul fiecărui profesor se găsesc testele de evaluare scrisă, baremele de notare, analiza rezultatelor obţinute de elevi şi măsurile ce se impun a fi luate pentru remedierea unor situaţii de rămânere în urmă la disciplina respectivă.

COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE
Comisia metodică de limbi moderne şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la concursurile şcolare.
21

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe : - cunoaşterea colectivelor de elevi; - utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu caracter compensator de natură ameliorativ-constructivă; - dorinţa de îmbunatăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elevcadru didactic; - motivaţie şi interes pentru adaptarea şi dezvoltarea prestigiului organizaţiei noastre furnizoare de educaţie; - deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înţelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme; - interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; Activităţi metodice desfasurate au fost: • Lecţie demonstrativă, prof. Dumitru Daniela-Clasa a VII-a A, Protégez les oiseaux. • Referat, prof. Butoi Adriana-Creativitatea la orele de limbi străine. Perfecţionarea continuă : - sustinerea lucrării de gradul I, La créativité en classe de Fle a prof. Butoi Adriana; - curs de formare ECDL, prof. Butoi Adriana, prof. Dumitru Daniela, prof. Niţu Costin. Activităţi educative cu impact pozitiv în rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii): - ziua europeană a limbilor (ateliere de creaţie, expoziţie de afişe); - Halowen(expoziţie de desene); - concursuri şcolare; - examenul DELF.

Activitatea a avut loc la Şcoala cu cl.I-VIII „Tudor Vladimirescu” Călăraşi, unde se află şi sediul filialei Călăraşi a A.R.P.F. ( Asociaţia română a profesorilor de limba franceză). A fost un eveniment deosebit, ţinând cont de faptul că este prima dată când elevii de gimnaziu şi liceu din judeţul Călăraşi susţin un examen în faţa unui juriu alcătuit din examinatori francezi şi români. Au fost două comisii pentru cele două zile de examinare: Jonathan Louatron, Andreea Checiu, Ioana Diaconu şi Lili Stoian, supervizate de Françoise Rousseau , director de cursuri de la Institutul Francez din Bucureşti. Au participat un număr de 63 de elevi din Călăraşi, Olteniţa, Chiselet, Şoldanu şi Spanţov, înscrişi la toate cele patru niveluri de competenţă, în conformitate cu Cadrul comun european de referinţă pentru limbile moderne ( A1, A2, B1, B2). Organizatori: prof.Butoi Adriana şi prof. Dumitru Daniela Concursul Cangurul lingvist: 31 elevi , limba franceză; In ceea ce priveste activitatile la limba engleza pe sem. I se pot enumera urmatoarele: - Concurs de Halloween, la care au participat elevi de la mai multe clase (a V-a, a VI-a, a VII-a). Concursul a fost impartit pe sectiuni (desen, povestire horror si poezie pe aceasta tematica), elevii care au realizat cele mai bune lucrari au primit diplome si lucrarile lor au fost expuse pe un panou in scoala.
22

-

Concursul Cangurul Lingvist, desfasurat in data de 15-12-2011, la care au participat 45 de elevi, incepand de la clasa a III-a si pana la clasa a VIII-a. La acest concurs am fost profesor organizator si am asistat elevii pe perioada concursului. Cantece si colinde de Craciun in limba engleza. Aceasta activitate s-a desfasurat la toate clasele, fie cu ajutorul casetofonului, fie cu o chitara. „Education Day”( 5 oct.) – pictures - Nitu Costin si Dumitrascu Liliana; „Nature inspires and gives” ( nov.) contest of literatury creation / Dumitrascu Liliana – premiul I Marin A. (5A) Serban M.(6A) -Mentiune – Dulce A. (6A) Horoba D.(5A)

-

CENTRALIZAREA TESTĂRII INIŢIALE LIMBA FRANCEZĂ clasa a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a L1 3,93 6,05 4,55 5,3 L2 7,47 7,28 7,24 4,85
8 6 3.93 4 2 0 a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a 7.47 7.28 6.05 7.24 4.55 5.3 4.85
L1 L2

LIMBA ENGLEZĂ clasa a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a L1 4,71 5,36 5,77 6,25 L2 7,47 5,09 3,48 6,47

Greşeli frecvente  Elevii nu înţeleg structuri/propoziţii din anunţuri/afişe;  Au deficienţe în redactarea textelor funcţionale ;  Prezintă inadvertenţe în completarea formularelor cu detalii individuale şi în dezvoltarea opiniilor personale, neutilizând o structură logică clară. Măsuri: Fiecare cadru didactic a întocmit fişe de interpretare a testelor , propunând o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor şi pentru eliminerea lacunelor; printre acestea menţionăm: • diversificarea tipurilor de exerciţii de vocabular; • utilizarea fişelor de lucru sau a fişelor suport;
23

• •

utilizarea documentelor autentice în toate tipurile de activităţi; dialoguri uzuale în diverse situaţii de comunicare .

ANALIZA SWOT Puncte tari:  dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;  eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;  metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;  climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;  calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;  performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;  realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;  colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;  activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  rezultate bune la concursurile scolare. Puncte slabe:  inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii;  lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;  superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise. Oportunităţi:  S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită;  Existenţa unor interese comune în ceea ce priveşte intenţionalitatea profesională, poate promova şi consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de performanţe. Reflecţie asupra neîmplinirilor:  există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte;  munca de educare a familiei în spiritul deschiderii şi încrederii spre şcoala trebuie să promoveze noi strategii;  există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii

COMISIA OM ŞI SOCIETATE
Profesorii de istorie, geografie, religie au desfăşurat activitatea didactică şi metodică, având în vedere noile cerinţe ale foii de parcurs, elaborată pentru anul şcolar 2011-2012. În conformitate cu noile programe, au fost întocmite planificările anuale, calendaristică şi a unităţilor de învăţare la toate materiile. Astfel, au fost anticipate etapele şi acţiunile concrete de realizare a predării. Cadrele didactice au urmărit să realizeze desfăşurarea de lecţii bine proiectate, interesante şi atrăgătoare pentru elevi, este o primă modalitate de a-i atrage pe aceştia la şcoală. Se foloseşte cu preponderenţă evaluarea continuă, formele şi instrumentele clasice de evaluare, dar şi pe cele complementare – portofoliul, referatul, fişa de evaluare etc. Prin metodele diverse utilizate, se verifică formarea unor capacităţi din mai multe puncte de vedere (observaţie
24

curentă, probe scrise, orale, teste etc.). De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că evaluarea are efecte la nivelul personalităţii elevilor, că le afectează statutul în clasă şi în viaţa familială şi de aceea, aceasta trebuie să fie cât mai obiectivă şi să fie folosită ca element motivaţional. Cadrele didactice au realizat în perioada primului semestru al anului şcolar 2011-2012 o serie de activităţi educative. În luna octombrie 2011, a fost comemorat Holocaustul, printr-o activitate desfăşurată la C.D.I., cu ajutorul elevilor claselor a VII-a si sustinută de profesorii Dumitru Cristina, Arpăşanu Polixenia şi Dincă Daniel. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului a fost organizată o activitate în cadrul C.D.I. de catre profesor Dumitru Cristina, împreună cu elevii clasei VII B. Ziua Nationala a României a fost sarbatorită printr-o serie de activităţi realizate de elevii şi profesorii şcolii noastre prin confectionare de postere având ca tema Marea Unire, vizionarea unor filme pe acceaşi temă. De asemenea, in luna octombrie 2011 a fost organizată o excursie la Bucureşti, unde elevii au vizitat Muzeul Grigore Antipa şi Muzeul Naţional de Istorie. Pentru o mai bună cunoaştere a istoriei locale, elevii au vizitat şi Muzeul Dunării de Jos din Calaraşi. In perioada sarbătorilor de iarnă, profesorii de religie au organizat activităţi specifice perioadei, antrenând un număr mare de elevi la colinde si au paricipat la slujbele religioase, unde s-au spovedit şi au cunoscut elemente ale lacaşului de cult. Tot in perioada sarbatorilor de iarna, sub indrumarea prof. Arpăşanu Polixenia, a fost organizat un moment artistic de elevii clasei a VIII-a C, Activitatea de formare contiunuă la nivelul catedrei s-a realizat şi prin susţinerea unei activităţi demonstrative cu tema „Strategii moderne, aplicate la clasa a V-a”, de către prof. Dincă Daniel. Prof. Arpăşanu Polixenia a prezentat un referat cu tema „Manualul auxiliar important în demersul didactic”.

COMISIA METODICA EDUCATIE FIZICA SI ARTE
Activitatea Comisiei s-a desfasurat conform Planului managerial intocmit si in functie de Planul calendaristic competitional al ISJ Calarasi, astfel: - planificarea s-a facut conform Programei scolare in vigoare; - orele s-au efectuat la un inalt nivel conform planificarilor; - d-l Iancu Costel a prezentat o lectie deschisa la cls. a V-a; - testarea initiala a fost efectuata in conformitate cu sistemul de evaluare pentru invatamantul gimnazial; Calendarul competitional intern s-a stabilit in functie de Calendarul competitional al ISJ Calarasi: a) Campionat de handball – Fete_ cls. V-VIII; b) Campionat de fotbal – Baieti – cls. II-IV si V-VIII; c) Campionat de handball – Baieti – cls. V-VIII; Membrii comisiei au foest asistati la ore de catre seful comisiei metodice, conform planificarii. S-au efectuat antrenamente si meciuri de pregatire cu echipele de handball –Fete – cls. VVIII, fotbal cls. II-IV si V-VIII, handball _ baieti _ cls. V-VIII. Mentionez ca toate acestea s-au desfasurat in afara orelor de curs. S-a confectionat plasa de protectie pentru sala de sport. Nu au exiastat accidente grave. Echipa de fotbal –Baieti- cls. V-VIII s-a calificat la etapa judeteana iar meciurile de handball Fete sunt in desfasurare.

25

Consiliere individuala
Nr. crt. Tipul problemei Nr. persoane Orizont de timp Locul desfasurarii Nr. ore 2 25 7 9 8 32 83 1 4 6 7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Relaţia cu părinţii Probleme de indisciplină Absenteism C.E.S. Elevi cu părinţi plecaţi in străinătate Comportament cu risc violent (fizic şi verbal) TOTAL Relaţia cu minorul Absenteism

1 elevi 9 elevi 2 elevi 3 elevi 2 elevi 11 elevi 28 elevi 1 părinţi 2 părinţi 3 părinţi 3 părinţi 9 părinţi 2 profesori 5 profesori 7 profesori 17

Septembrie-dec.

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet

Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec.

7. 8. 9.

Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec.

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet

Modalităţi de lucru cu copiii cu CES 10. Corectarea comportamentului violent – modalităţi de intervenţie TOTAL 11. Modalităţi de lucru cu copiii cu CES 12. Tehnici de motivare a copilului indisciplinat TOTAL Nr cazuri rezolvate

Septembrie-dec. Septembrie-dec.

Cabinet Cabinet

18 3 9 12

Nr cazuri nerezolvate

11

Consiliere de grup
Nr. 1. 2. Tematica Comportament cu risc de violenţă fizică şi verbală Indisciplină TOTAL Nr. grup 2 2 4 Nr. persoane 12 10 22 Nr. ore 5 4 9 Categorii elevi elevi Schimbari dezirabile În curs de ameliorare În curs de ameliorare

Activitati O.S.P.
Nr. Tematica Aplicare de chestionar de interese tip Holland 1. Scoala Nr. clase Nr. persoane Nr. ore 3 Şcoala nr. 11 Tudor Vladimirescu Călăraşi 3 78

2

Discuţii pe marginea rezultatelor şi interpretarea rezultatelor

Şcoala nr. 11 Tudor Vladimirescu Călăraşi TOTAL

4 3 73 7

26

Programe / proiecte
Nr. Denumire Grup tinta Obiective -Depistarea cauzelor conflictelor si analizarea acestora -Discutarea spectelor negative ale consecintelor conflictelor scolare -Modalitati de prevenire si diminuare a conflictelor scolare Activităţi desfăşurate -Discutii libere asupra cauzelor si formelor conflictuale -Discutarea punctuala a unor studii de caz privind conflictele scolare -Joc de rol privind modalitati de aplanare a consecintelor negative aparute in urma conflictelor - joc didactic pe marginea temei propuse -dezbatere pro si contra pe marginea concluziilor desprinse Loc de desfasurare Parteneri Nr. ore

1.

Confilictelecauze si efecte si tehnici de gestionare a acestora

Cls VIII A, VII C, VII B, VI B, VIII B, VI C, VI D,

9 Sala de clasă Dirigintii

Ghici cine este? 2.

Cls II A III C I

3.

Sa fim politicosi la scoala si in societate

Cls. I C, II A III E IV B

- dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine cunoasterea colegilor si formarea unei imagini cat mai corecte despre acestia -constientizarea importantei unui comportament civilizat la scoala si in societate -insusirea regulilor de buna purtare la scoala si in societate

Sala de clasa

Dirigintii 3

-

4.

Colegialitate si prietenie

Cls . VA VB VC

-

formarea abilităţilor de relaţionare pozitiva cu colegii de clasa intarirea relatiilor de colaborare si prietenie in cadrul clasei

-discutii libere cu argumente pro si contra privind comportamentul adecvat in diverse situatii -joc de rol privind o situatie punctuala -intocmirea unei liste cu comportamente acceptate in diverse situatii - activitate extrascolara incluzand vizionarea unui film adecvat elevilor,sociali zare prin petrecerea timplui liber in parcul de distractii al orasului

Sala de clasa

Dirigintii

4

Cinema Parc de distractii cofetarie

Dirigintii 12

28

Alte activitati
Nr crt. 1 Activitatea Participarea la şedinţele cu părinţii unde au fost dezbătute teme specifice activităţii cabinetului Participarea la activitatile organizate in scoala in parteneriat cu politia de proximitate Locul desfasurarii actiunii Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi 27

2

3

participarea in calitate de colaborator la proiectul: TINERI IMPOTRIVA VIOLENTEI Lectoratul cu parintii – pe şcoală Participarea la acţiunile organizate de comisia Om şi societate, cu ocazia zilei holocaustului,a zilei de 1 Decembrie si a sarbatorilor de iarna Organizare si participarea la actiunile dedicate saptamanii mondiale a pacii Participarea la acţiunile desfăşurate în şcoală cu ocazia diferitelor evenimente din calendarul oficial Participarea la activităţile organizate în cadrul şcolii in colaborare cu Agentia Judeteana Antidrog Calarasi Organizarea si participare la excursii tematice la muzeul judetean,la muzeul Antipa Bucuresti, muzeul national de istorie bucuresti

4

5

6

7

8

9

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 T. Vladimirescu Călăraşi CALARASI si BUCURESTI

BIBLIOTECA + C.D.I.
- Documentele de evidentă a publicatiilor si a activitătii de bibliotecă (Registrul de miscare a fondului de carte, Registrul inventar, Caiet pentru evidentă a cititorilor, Registrul de împrumut la sala de clasă si sala de lectură,) au fost completate zilnic; astfel că la sfârsitulsemestrului s-a înregistrat un număr de 768 utilizatori ; zilnic biblioteca a fost frecventată de 100-130 de elevi; au fost împrumutate 14803 de volume; - s-au verificat periodic publicatiile din bibliotecă si s-au reconditionat volumele deteriorate, s-au scos din gestiune volumele deteriorate fizic si moral; - împreună cu profesorii de specialitate si invatatotii s-au organizat expozitii si prezentări de carte sau vizionări ale unor ecranizări după operele literare în sala de lectură a CDI; - s-a asigurat păstrarea si securitatea fondului de publicatii, cu respectarea conditiilor de răspundere gestionară prevăzută de legislatia în vigoare; - s-a avut grijă pentru dezvoltarea sentimentului responsabilitătii la elevi, Biblioteca nr. de carti =16.620, cititori =768. C.D.I.-ul creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, devenind astfel un element motor în lupta contra eşecului şcolar. Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I.-ul a devenit pentru elevi o şcoală a responsabilităţii şi autonomiei, atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a celor de grup. Spaţiul special destinat profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la creşterea calităţii actului educaţional şi la formarea continuă a cadrelor didactice. Spaţiul C.D.I.-ului asigură condiţii optime pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin activităţi de informare, formare continuă, perfecţionare profesională etc. pentru dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale a persoanelor adulte din Activitatile de la C.D.I. au fost complexe , s-au bazat pe o buna comunicare, au fost tratate cu seriozitate si au implicat o multime de elevi, cadre didactice, parinti si foruri ale comunitatii locale.

28

OBIECTIVE *Familiarizarea elevilor cu biblioteca scolara si cu activitatea desfasurata in biblioteca. *Familiarizarea elevilor cu biblioteca scolara si cu activitatea desfăşurată de biblioteca

ACTIVITATEA « Primii pasi »

DATA septembrie 2011

RESURSE Elevii clasei I invatatori bibliotecarul scolii parinti *elevii clasei I *parinti *pliante *ecusoane *invatatori bibliotecarul scolii *bibliotecarul *elevii claselor I-IV *volume de poezii *bibliotecar *carti de povesti bibliotecarul invatatori

*Popas la biblioteca scolii ( vizita de recunoastere) Confectionarea de semne de carte de catre elevii clasei I

septembrie 2011

*Expozitie carti si afise informative *Stimularea interesului elevilor pentru poezia romaneasca,pentru lectura Cunoasterea si folosirea bibliotecii scolare, citirea unor carti din literatura pentru copii,proiectii video cu povesti *Cultivarea interesului pentru lectura

“Scriitorii lunii” *”Biblioteca-prietena copiilor

septembrie 2011 septembrie iunie 2011

„Popas in lumea cartilor”

septembrie 2011 – iunie 2012 21 septembrie 2011 septembrie 2011

“Personaje de poveste”

*elevii claselor a III-a *carti de povesti *bibliotecar, invatatori *elevii cls I-VIII *profesori *invatatori *bibliotecar *bibliotecarul *bibliotecarul *cadre didactice

Îndrumarea lecturii elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de învăţământ *Expozitie carti si afise informative omagiere

“Cititorul lunii”

Scriitorii lunii” “Ziua educatorului”

octombrie 2011 5 octombrie 2011 14 - 31 oct. 2011 15 oct. 2011 - 15 decembrie 2011

- actiune de initiere a elevilor in tehnicile biblioteconomice, bibliografice si de studiu promovarea , zilnic(timp de 3 luni ), a cate unei poezii din literatura romana si din literatura universala. Educatie moral-religioasa in colaborare cu Biserica” Sfanta Anastasia” *Îndrumarea lecturii elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de învăţământ

„Bibliotecar pentru o zi”

bibliotecarul prof.lb. rom. bibliotecarul prof. lb. romana invatatorii bibliotecarul invatatorii

“Poezia un taram uitat”

Binele, frumosul, morala, credinta si iubirea.

*Cititorul lunii

octombrie 2011

*elevii cls I-VIII *bibliotecar *prof. lb romana *invatatori

29

-concurs de cultura generala; -concurs de desene; -concurs de dans; -concurs de pantomima; -parada a costumelor; Calatorie imaginara prin muzeele lumii Actiune judeteana in colaborare cu CCD-Calarasi, Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi

Carnavalul toamnei “Miss Toamna”

31 octombrie 2011

elevii cls.I A invatator bibliotecar educatoare parinti bibliotecarul invatatori prof. lb. franceza bibliotecari din judet parinti invatatori, profesori bibliotecarul prof. lb.romana bibliotecarul invatatorii

„Toamna in muzeele lumii”

1 noiembrie 2011 3 noiembrie 2011

„Biblioteca- un peisaj insufletit”

Cunoasterea biografiei si creatiei marelui scriitor Mihail Sadoveanu; – Lizuca - “Dumbrava Minunata”- Lizuca Patrocle - aratati ce drepturi ale copilului au fost incalcate intr-un exemplu dat D.M - sedinta de lucru-proiect educativ.

Zilele Mihail Sadoveanu

5 noiembrie 2011 8 noiembrie 2011

Recunoasteti personajul?

“Calculatorul, internetul si cartea „

11 noiembrie 2011 17 noiembrie 2011

bibliotecarul invatatori

drepturi dar si indatoriri

Ziua tolerantei “Suntem colegi si putem fi prieteni” ”Toamna, doamna in rochita galbena” ” Vis de toamna(II)”

bibliotecarul dirigintii invatatorii

Parteneriat cu gradinita

23 noiembrie 2011 27 noiembrie 2011 29 - 30 noiembrie 2011 30 noiembrie 2011 30 noiembrie 2011

bibliotecarul, invatatorii

- expozitie de carte.

Zilele Liviu Rebreanu

bibliotecarul

-invitati parintii pentru o zi la scoala

“Scoala de o zi a parintilor”

Directorul scolii bibliotecarul invatatorii dirigintii bibliotecarul invatatorii profesorii *elevii cls a V a B *bibliotecar *prof. diriginti *parinti

fise de lucru ,concurs lunar

“Cititorul lunii”

-moment inchinat neuitatilor eroi, program cultural-artistic

1 Decembrie- “Sunt roman , roman voinic”

30

biografie si opera;

Nicolae Labis

2 decembrie 2011

Marcu Nela, Munteanu I., bibliotecarul *elevii claselor I *Invatatori *prof desen

*Realizarea unor lucrări originale inspirate din cărţile de poveşti.

“Personaje de poveste” concurs de desene

*Întreprinderea, în colaborare cu bibliotecara şi cu personalul didactic, a unor acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice şi de studiu. *Stimularea curiozităţii şi interesului pentru cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii legate de sărbătorirea Crăciunului la alte popoare. Parteneriat intre Scoala “Dr.Constantin Angelescu”Constantasi Scoala cu clasele IVIII “Tudor Vladimirescu”-Calarasi fise de lucru, concurs lunar

“Bibliotecar pentru o zi.”

5 decembrie 2011

*elevii cls I-VIII

COLINDE, COLINDE....E VREMEA COLINDELOR! ( montaj literar)

19 - 23 decembrie 2011 20 decembrie 2011

*elevi

Datini ,obiceiuri si traditii din filonul credintei populare” *colindul ” Nasterea Domnului” “Cititorul lunii”

*elevii clasei a III-aA bibliotecarul Niculescu Ec. bibliotecarul invatatorii profesorii

21 decembrie 2011

Cercuri literare realizate: „Ganduri literare”, „Cartea – leac pentru suflet”, „Tineri jurnalisti in devenire” Premii obtinute:  Premiul al II-lea Grupului de colinde de la cls. a III-a A la concursul „Colindul stramosesc si drag”- Constanta - decembrie 2011  Premiul al II-lea Mavru Ioana cls. a VII-a D la concursul „Obiceiuri si legende”Constanta - decembrie 2011  Premiul pentru” cea mai buna actrita”-Mihaiescu Maria clasa a VII-a D la Festivalul de teatru „Ernest Maftei” -Calarasi , editia a III-a, decembrie 2011.

COMISIA DIRIGINTILOR CLASELOR A V-A ŞI A VI-A
Comisia Metodică a Diriginţilor claselor a V-a şi a VI-a şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:  constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor claselor a V-a şi a VI-a;  elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională, conform programelor în vigoare;  organizarea de şedinţe cu părinţii;  dezbateri pe marginea Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012;  organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;  constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor;
31

constituirea Consiliului elevilor; organizarea de lecţii demonstrative; propunerea unor activităţi pentru săptămâna Şcoala altfel; atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: -activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii: activităţi distractive, excursii etc. -antrenarea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în şcoală:  Ziua Educaţiei  Pomul de iarnă Activitatea desfăşurată Studierea prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009. Studierea programelor de consiliere şi orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial de către toţi diriginţii. Observaţii: - diriginţii sunt familiarizaţi cu prevederile programei de consiliere şi orientare specifice învăţământului gimnazial. Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor de suport educaţional, consiliere pentru părinţi. Observaţii: - diriginţii sunt familiarizaţi cu activităţile educative şi temele de interes educativ care trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţi. Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale ale orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite. Observaţii: - diriginţii au beneficiat de modelul planificărilor la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor, model publicat pe site-ul MECI; - toţi diriginţii au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte; - majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează. Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase şi desfăşurarea acestora, conform graficului. Observaţii: - fiecare diriginte şi-a ales tematica şi scenariile didactice pentru şedinţele cu părinţii ; - diriginţii au respectat termenele stabilite pentru şedinţe. Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: Puncte forte: - au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative. Puncte slabe: - preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite. Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborarea şi promovarea, împreună cu elevii, a unor "ritualuri de socializare". Observaţii: O parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, excursii de coeziune socială etc. Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor.
32

   

Observaţii: - toţi diriginţii au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii la clasă; - toţi diriginţii au completat lunar graficul absenţelor la nivel de clasă, pe discipline; - unii diriginţi au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia; - toţi diriginţii s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor; - toţi s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare ale elevilor lor şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă. Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei Puncte forte: - a existat o bună conlucrare între părinţi şi elevi în ceea ce priveşte obligativitatea uniformei; - s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică; - a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate, Poliţia Călăraşi şi Partida Romilor, în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină , absenteism sau de devianţă socioşcolară; - în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.). Puncte slabe: - există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare); - dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi ;

COMISIA DIRIGINTILOR CLASELOR A VII-A ŞI A VIII-A
Activitatea pe semestrul I s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi şcolare şi extraşcolare elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective: • cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); • pregatirea elevilor în vederea implicarii si participarii la diferite activitati si la concursuri scolare si extrascolare; • cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; • multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. În anul şcolar 2011-2012, semestrul I, în cadrul comisiei diriginţilor, clasele a VII-a – a VIII-a, s-au desfăşurat următoarele activităţi : 1) Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei metodice a diriginţilor în anul şcolar 2010/2011 şi întocmirea tematicii activităţilor comisiei metodice a diriginţilor pentru anul şcolar 2011/2012 - 20.09.2011 - responsabili: Muşat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana, Niţu Ruxandra, Buzoianu Olga, David Elena, Mirici Anca - au fost prezentate cele mai reuşite activităţi educative din anul şcolar 2010-2011; - s-au propus teme de dezbatere şi activităţi practice care să pună în valoare potenţialul elevilor; 2) NOI SUNTEM CEI MAI BUNI - 16.11.2011 -concurs de cultură generală (clasele a VII –a) - responsabili: Niţu Ruxandra, Buzoianu Olga , David Elena, Mirici Anca
33

-concurs de cultură generală (clasele a VIII –a) - responsabili: Muşat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana -Acest concurs s-a desfăşurat la C.D.I. - Au fost formate echipaje din fiecare clasă a VII-a, respectiv a VIII-a, elevii răspunzând la un set de întrebări selectate din programele de studiu corespunzătoare fiecărei clase; - Concursul s-a finalizat cu acordare de premii; 3) POMUL DE CRĂCIUN - 07.12.2011 - confecţionare de podoabe pentru pomul de Crăciun -responsabili: Muşat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana, Niţu Ruxandra, Buzoianu Olga, David Elena, Mirici Anca Implicarea scolii în programe locale si nationale: 1. Programul national si concursul national „scoli pentru un viitor verde-edupet echipa este alcătuită din 1 cadru didactic si minim 5 elevi – perioada 1 ianuarie 2012 – 31 dec 2012 – coordonator de proiect prof. Radu Constantin 2. Programul national de colectare a deseurilor – Asociatia Română pentru reciclare RoRec Patrula de reciclare colectarea DEEE perioada /11 nov. 201 coordonator prof. Radu Constantin 3. Programul National Igiena acasă si la scoală - clasele I –IV Prof. inv. prim. Marin Elena -clasele V- VIII prof. Radu Constantin

PARTENERIATE ACTIVITATI ÎMPREUNĂ CU PARTENERII EDUCAŢIONALI
În anul şcolar 2011 – 2012 Şcoala noastră a încheiat mai multe parteneriate cu comunitatea locală, anume: 1. Parteneriat cu CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG CĂLĂRASI având ca scop: - dezvoltarea unor proiecte de prevenire a consumului de droguri; - desfăşurarea în şcoli a unor activităţi de informare, evaluare şi comunicare în scopul evitării consumului de droguri; - organizarea unor concursuri . Încă din luna septembrie când a fost realizat acest protocol s-au stabilit două acţiuni comune:

34

ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA CONSUMULUI DE DROGURI ANUL ŞCOLAR 2011-2012
Titlul Programului/ proiectului Dependenti de libertate Prezentarea notiunilor de de legislatie apărute prin legea privind combaterea operatiunilor cu produse succeptibile de a avea efecte psiho active Dezbatere cu elevii pe tema principalele motive care încurajează consumul de de substante cu proprietăti psihoactive. 27.09.2011 Scop Activităti Perioada de implemetare
Septembrie 2011 Iunie 2012

Numar beneficiari

Nivel (national/ local)

Parteneriat

20 elevi clasa aV-a

National

Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog.

Campania natională „Absent” Prevenirea consumului de „etnobotanice”

22. 11 2011

30 elevi clasa a VIII -a

National

National 27. 11.2011 40 elevi clasa a VI a, a VII-a

Întâlnire cu părintii Eu si copilul meu

25.10 2011 40 parinti

Drogurile risc social si personal

Dezbatere cu elevii pe tema principalele motive care încurajează consumul de de substante cu proprietăti psihoactive

09 12. 2011 45 elevi clasele a VII-a si a VIII-a.

Proiecte si parteneriate scolare: clasele a II-a
Parteneriate educationale in cadrul Concursului National Voinicel-clasele IIA,IIB,IIC,IID,IIE. Parteneriate educationale in cadrul Concursului International Euroscolarul-clasele IIA,IIB,IIC,IIE. Parteneriat educativ cu Scoala Cuza-Voda si gimnaziul Carol I, Calarasi-,,TRADITII SI OBICEIURI MUNTENESTI,,(prof. Popa Nicoleta) Proiect educativ,,TRADITIILE IN ZONA NOASTRA,,(prof.Lazarescu Tudor)  Activitati educative la care au participat toti membrii comisiei “Ziua mondială a educaţiei” – “Sarbatorim educatia –expozitie de carte şi portofolii, expozitie de desene; “1 Decembrie - Ziua - Naţională a României”- activitate practică (steguleţe), expoziţie de lucrări, montaj literar;
35

“Luceafărul poeziei româneşti”- auditii,afiş cu imagini, poezii,bibliografie selectivă în imagini; ,,Let,s do it,Romania!,,-Ziua de curatenie -national Proiecte si parteneriate scolare: clasele a IV-a - “Micul crestin” Protocol de colaborare cu Biserica Sf.Ioan Botezatorul -cls. 4C si cls. 4E; - “Bucuriile copilariei” – parteneriat cls.IVC cu Gr.Sc.Gh.Duca Constanta; - “Prieteni mici la distante mari” – proiect de parteneriat prin corespondenta si on-line Romanaia-Polonia – cls. IVD si IVB; - “Prietenie fara granite” proiect de parteneriat prin corespondenta si on-line RomaniaGermania - cls. IVD si IVE. PARTENERIATE: CDI  „ Invatam de la scolari”-parteneriat Gradinita „Praslea”-Calarasi;  „Arta populara in mainile copiilor”-Scoala nr.3 „Nicolae Titulescu”-Bucuresti;  „Universul copiilor”- Scoala cu clasele I-VIII nr. 93 „Emil Racovita”-Bucuresti(20102013);  „Prietenia –floarea unei clipe si fructul timpului”-Asociatia de sprijin a copiilor cu handicap fizic –Calarasi (2010-2013);  „Tineri jurnalisti in devenire”_parteneriat cu „Jurnalul de Calarasi”-Scoala de presa. 2. Parteneriat cu AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI. Acţiunile constau în colaborarea cu reprezentanţii acestei agenţii pentru modulul „Calitatea stilului de viaţă” - pot fi invitaţi la orele de dirigenţie protocol incheiat de prof. Radu Constantin inv Niculescu Ecaterina 3. Protocol de colaborare cu,, ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ PROVITA PENTRU NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI’’ FILIALA CĂLĂRAŞI. Ca obiective: - informarea elevilor cu proivire la consecinţele extrem de grave asupăra sănătăţii fizice, psihice şi spirituale a avortului. prof. preot Butoi Alin 4. Parteneriate cu grădiniţele nr. 7 şi 12 . “Învăţăm de la şcolari” inst. Şohan Luminiţa şi inst. Dumitru Elena 5. Parteneriat cu Scoala din Germania – „Schimb de carte postală” – prof. Căparu Claudia, inv. Mitu S. inv. Manolache Liliana. 6. Parteneriat Educational Cu Grădiniti cu program normal „Harap-Alb” inv. Tudorache Manda Inst. Mărgărit;Otilia;Inv.Dobre Constanta ; inv. Ivan Dumitra; inst. Mitu Steluta 7. Protocol de colaborare cu Căminul de bătrâni Călărasi - Inst. Mănescu Adina, Inst. Ionită Sorina; Inst. Manolache Liliana. 8. Protocol de colaborare cu Colegiul Alexandru Borza Geoagiu jud. Hunedoara. „Magia sărbătorilor” - prof. Marin Elena 9. Parteneriat pentru educaţie încheiat in cadrul concursului internaţional “Gând de iarna” Şcoala Dragomireşti Jud. Neamţ. Inv. Mărgărit Otilia. 10. Igiena acasă si la scoală - clasele I –IV Prof. inv. prim. Marin Elena -clasele V- VIII prof. Radu Constantin MECTS Agentia McCann Profesional Comunication SRL .
36

11. Parteneriat educational – cu Gimnaziul Carol I Călărasi Proiectul „ Fii si tu Mos Crăciun” / inst. Manolache Liliana, inst. Manescu Adina 12. Parteneriat cu Scoala nr. 1 ZYWIEC- Polonia. „Prieteni mici la distante mari” – prof. Marinită Daniela. Inst. Manolache Liliana. 13. Contract de parteneriat educational. SC Nova SRL Editura Scolastico Pitesti ”Concursul National Voinicel”-Toti învătătorii din Scoala T. Vladimirescu Călărasi. 14. Parteneriat cu IPJ Călărasi Serviciul Politiei Rutiere Proiectul „Micul pieton ” prof. inv. prim. Magearu Corina prof. înv. Prim Marin Elena 15. Parteneriat educational Concursul International „Cu Europa … La Joacă Euroscolarul inv. Mănescu Adina ;Inv. Tudorache Manda 16. Contract de parteneriat - Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Tema „ Europrovocare pentru prietenii mediului înconjurător”. Dir. Prof. Panait Floarea 17. Parteneriat cu Grădinita „Rostogol” - „Carnavalul Toamnei” dir. Prof. Panait Floarea, prof. Magearu Corina, bibliotecar Tenea Georgeta. 18 Acord de parteneriat cu Asociaţia Media Kinder în vederea organizării concursului naţional Media Kinder ediţia a II-a pentru anul scolar 2011 – 2012 prof. Butoi Alin Acest Parteneriat cuprinde participarea la concurs a elevilor claselor a II-a -a VI-a 19. Protocol de colaborare cu Scoala „Marin Sorescu” Constanta. – dir. prof. Panait Floarea, înv. Ivan Dumitra. 20. Acord de parteneriat. „Junior Achievement România” – „Eu si Economia” / 21. Parteneriat de colaborare cu încheiat prin ISJ cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în vederea pregătirii lotului pentru Concursul “CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA!” şi “PRIETENII POMPIERILOR” dir. adj. prof. Mărculescu Adrian prof. Radu Constantin 22. Parteneriat cu Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău – „Bucuriile Crăciunului” prof. Marin Elena 23. Parteneriat cu POLIŢIA DE PROXIMITATE Activităţi în colaborare cu Poliţia de Proximitate au fost pe teme de violenţă, absenteism şi cum circulăm . Reprezentanţii poliţiei au stat de vorbă cu părinţii mai multor clase de elevi din şcoala noastră, cu părinţii elevilor.

ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE AN ŞCOLAR 2011-2012
Titlul Programului/ proiectului Scop Activităti Perioada de implementare Nr.beneficia ri Nivel (nation al /local) 1„Tu cu dai accept?” Informarea elevilor cu privire la navigarea în spatiul virtual Educarea antiinfractională si anticriminală a elevilor din scoala noastră Informarea ractionale din localitate si din tarăelevilor cu privire la activitătile inf Campanie de prevenire a pornografie pe internet 19.10 2011 25 10 2011 25 elevi clasa a VIIIa 75 elevi clasa a VII-a local
Inspectoratul dePolitie al Jud. Călărasi Compartimentul de prevenire a Criminalitătii Conform Parteneriatului

Parteneriat

08. 12. 2011 Campanie de prevenire 40 elevi
Inspectoratul judetean de

2. „Să exmatriculăm

37

violenta”

antiinfractională Campanie de prevenire antiinfractională

clasa a IV-a 12. 10. 2011

politie Compartimentul proximitate.

3. Prevenirea si combaterea delicventei juvenile si victimizării minorilor 4. Siguranta ta contează

19.10.2011

34 elevi clasa a V-a 30 elevi clasa a VI/a

EXCURSII SI TABERE SCOLARE
1. Excursie 26 .11 2011 - Călăraşi – Bucureşti cu vizitarea - Muzeul Grigore Antipa, Muzeului de Istorie, Grădina Botanică, Muzeul Cotroceni. – Elevi din clasele a V-a A, a VII-a C, a VIII-a A, a VI-a D, a VI-a C, a VII-a A, a VI-a A elevi –organizatori: prof. Dumitru Daniela, prof. David Elena, prof. Bumbulici Gabriela, psih. Arpăsanu Polixenia, prof. Litu Gheorghe, prof. Musat Stan 2. Excursie 29 10.2011 Calarasi – Bucuresti cu vizita la Muzeul Antipa – Muzeul de Istorie al Romaniei - Gradina Botanica - Elevii din clasa a VIII-a C . Coordonatori: prof. Arpasanu Polixenia, prof. Badea Elena, prof. Bumbulici Gabriela.

Concursuri scolare
Semestrul 1 - an scolar 2011-2012 Clasele V-VIII
NR. CRT. 1 OLIMPIADA/CONCURS CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL” 24-premiul I 35-premiu II 16-premiul III a-I-a NR. PREMII CLASA INDRUMATORI MAGEARU CORINA CAPRARU CLAUDIA MARIN ELENA GHITA ELENA MANESCU ADINA

2

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL”

12-premiul I 15-premiul III 11-premiul III

a-I-a

MAGEARU CORINA CAPRARU CLAUDIA MARIN ELENA GHITA ELENA MANESCU ADINA

3

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL”

10premiul I 12 premul II 13 premiul III

a-II-a

POPA NICOLETA DECULESCU VIORICA SOHAN LUMINITA

38

LAZARESCU TUDOR DUMITRU ELENA POPA NICOLETA DECULESCU VIORICA SOHAN LUMINITA LAZARESCU TUDOR DUMITRU ELENA NICULESCU ECATERINA IONITA SORINA MARGARIT OTILIA BUCSA-MIRON ELENA POPESCU VALENTINA NICULESCU ECATERINA IONITA SORINA MARGARIT OTILIA BUCSA-MIRON ELENA POPESCU VALENTINA TUDORACHE MANDA MARINITA DANIELA IVAN DUMITRA MANOLACHE LILIANA MITU STELUTA TUDORACHE MANDA MARINITA DANIELA IVAN DUMITRA MANOLACHE LILIANA MITU STELUTA MITU STELUTA

4

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL

11-premiul I 6-premiul II 8-premiul III

a-II-a

5

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL”

3 premiul I 6 premiul II 6 pemiul III 3 mentiune

a-III-a

6

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL”

4 premiul I 5 premiul II 4 pemiul III

a-III-a

7

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL”

8 premiul I 8 premiul II 9 premiul III 3 mentiune

a-IV-a

8

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL”

8 premiul I 7 premiul II 2 premiul III

a-IV-a

9

KANGURUL LB. ENGLEZA

2 premiul I 1 premiul II 2 mentiuni Proba de baraj100 p.

a-IV-a

10

CONCURSUL NATIONAL,,POVESTILE CANGURULUI” 2011-2012

a-VI-a

MARCU NELA MUNTEANU IULIA 39

11

CONCURSUL,,EUCLID”

2 premiu III

a-V-a

MARCULESCU ADRIAN BUZOIANU OLGA MARCULESCU ADRIAN BUZOIANU OLGA MIRICI ANCA NITU RUXANDRA POPESCU VASILICA

3 mentiune 1 mentiune

a-VII-a a-VI-a

12

CONCURSUL NATIONAL,,PRO-SCOALA”

4 premiu II 3 premiu III 9 MENTIUNE

a-VII-a
aVI-a a VII-a; aVIII-a

13

14

15

CONCURSUL NATIONAL DE ECOLOGIE,,SANATATEA PAMANTULUI, SANATATEA NOASTRA” CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE PENTRU ELEVI Concusul „Nature inspires and gives” ( nov.) contest of literatury creation CONCURSUL ,,COLINDUL STRAMOSESC SI DRAG”

2 premiu II

a-VIII_a

BUMBULICI GABRIELA

Locul I Locul I 1 premiu II 1 premiu II

a-VIII-a a-V-a a-V-a a-VII-a

BUMBULICI GABRIELA DUMITRASCU LILIANA BIBLIOTECA-CDI

LEGĂTURA CU FAMILIA;
Legătura cu familia a fost realizată permanent prin activităţile invăţătorilor şi profesorilor diriginţi. Întâlnirile cu părinţii au avut tematici bine alese stabilite încă de la începutul anului şcolar şi au avut loc lunar. Activităţile la nivel de lectorate au propus mai multe teme şi referate propuse de invăţători şi diriginţi. “Atenţia şi neatenţia la lecţii a elevilor” propus de inst. Mărgărit Otilia Luminiţa “Violenţa în şcoală” - prof.. Marin Elena “Cum ne ajutăm copii să înveţe?” – prof.. Magearu Corina – Micoleta

PROGRAME / PROIECTE DE INTERGRARE EUROPEANA - Este in derulare proiectul prin Banca Mondiala in valoare de 165000 euro „Conditii mai bune pentru copii cartierul Livada- FNC” prin care scoala ofera program aftwer school pentru 30 elevi, acestora oferindu-le si masa de pranz

 intocmirea procedurilor necesare desfasurarii activitatii in unitatea scolara;  monitorizarea activitătii instructiv-educative la nivelul comisiilor metodice prin fisele de observatie completate de sefii de comisie metodică; realizarea unor chestionare adresate factorilor implicati în activitatea instructiv-educativă (elevi, părinti, cadre didactice) pentru utilizarea lor în semestrul al II-lea;  sedinte de lucru pentru analiza ultimelor documente oficiale in ceea ce priveste asigurarea calitătii în învătământ;
40

C.E.A.C.

 colectarea de informatii pentru întocmirea raportului de evaluare internă pentru anul scolar 2011-2012. În a semestrul I s-au desfăşurat un număr de inspecţii temaice prin inspectori ISJ Călărasi, vizând : 1. Consilierea conducerilor unitătilor scolare în vederea desfăsurării evaluărilor initiale, a monitorizării, a prevenirii si a reducerii absenteismului în conditiile si cu atingerea obiectivelor continute de „Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012”. Proiectarea si organizarea activitătii la începutul anului scolar 2011-2012 la nivelul unitătii de învătământ. Stabilirea stadiului de remediere a deficientelor identificate în urma inspectiilor tematice din perioada 14 septembrie – 7octombrie si realizare/respectarea recomandărilor primite. Consilierea conducerilor unitătilor scolare în vederea desfăsurării activităţii de îmbunătăţire a competenţelor de lectură - acţiune prioritară cuprinsă în „Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012”. - Monitorizarea activităţii managerilor de şcoli, a diriginţilor şi a consilierilor educativi privind încheierea în bune condiţii a situaţiei şcolare în semestrului I al anului şcolar curent. 2. Cunoasterea si aplicarea prevederilor actele normative subsecvente Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011. Raportul asupra starii invatamantului din judetul Calarasi reflecta concluziile inspectiilor efectuate.

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
 Secretariat

Activitati desfasurate in cadrul compartimentului SECRETARIAT:
- s-au întocmit, corect şi în termenul stabilit, statele de plată; - s-a instalat programul ReviSal, iar începând cu luna octombrie 2011 s-au generat statele de personal, aprobate online de ISJ, dupa verificarea lor. Au intrat în plată salariile generate cu ajutorul acestui program. Programul EduSal a suferit trecerea prin mai multe variante: de la Edusal 1.5, EduSal 1.6 la … EduSal 1.14.0; - s-a actualizat registrul de evidenţă al deciziilor emise de directorul unităţii; - au procurat şi păstrat documentele privind legislaţia şcolară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); - s-au redactat deciziile pentru reîncadrarea personalului conform legislaţiei; - s-au întocmit, corect şi în termenul stabilit: STATOCT2011, repartizarea sal. pe grupe de salarii şi sal. pe ocupanţi; fondul de salarii lunar, stat de funcţii conducere, fundamentarea cheltuielilor de personal şi a fondului de salarii (preşcolar, primar, gimnazial); - s-au calculat drepturile băneşti rezultate din aplicarea Legii 221/2008, stabilite prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul 2525/116/2008 (nr. în format vechi 3107/C/2008), pentru fiecare membru de sindicat, aferente perioadei 01.10.2008 – 31.12.2009, actualizate cu indicele de inflaţie: - s-au calculat diferenţele dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite membrilor de sindicat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010, coroborate cu prevederile Legii nr. 221/2008 de aprobare cu modificări a Ordonanţei de Guvern 15/2008, începând cu data de 01 ianuarie 2011, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii; - s-au întocmit documentelor de personal (adeverinţe / copii, etc.), pentru angajaţii unităţii şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi stabilit odată cu aprobarea.

41

- s-au eliberat adeverinţe cu sporuri pentru pensionari şi foşti angajaţi ai unităţii noastre, în vederea calculării pensiei (arhiva şcolii noastre, pentru perioada 1984-1991, aflându-se la CEB1); - s-au întocmit actele necesare la dosare de personal în vederea depunerii lor pentru înscrierea la gradele didactice; - s-au operat, în termenul stabilit prin legislaţia în vigoare, în Registrul de evidenţă a salariaţilor, ReviSal, modificările intervenite în contractele de muncă ale angajaţilor şi s-au raportat, online, către itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizând datele cu versiunile noi de program apărute (8 versiuni) precum şi cu modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale angajaţilor (încetări, suspendări, încheieri de contracte noi) ; - au fost transmise, în timp util, toate informaţiile solicitate de Centrul de colectare date Danubius şi au fost încărcate în diverse programe datele necesare; - au fost intocmite actele necesare angajării personalului didactic şi nedidactic, precum şi cele pentru încetarea sau suspendarea contractelor de muncă; - secretarele au participat la instruirile organizate de I.S.J. si C.C.D. şi au fost întocmite documentele solicitate de I.S.J.; - s-a întocmit S1 - ancheta asupra salariilor - ce se raportează lunar, Centrului de Colectare Date Danubius; - s-au verificat dosarele de înscriere a personalului nedidactic care se prezintă la concursuri de ocuparea posturilor şi prezentate conducătorului unităţii în vederea participării candidatului – la examen; - s-au respectat normele SSM şi PSI; - s-au întocmit şi eliberat documente de personal (adeverinţe, copii etc.), pentru angajaţii şcolii, la solicitarea scrisă a acestora, aprobată de director, în termenul stabilit odată cu aprobarea; - s-au întocmit diverse situaţii solicitate de Sindicatul Învăţământ (adeverinţe, împuterniciri, recensământ, rapoarte privind brutul angajaţilor şi diverse date de personal); - s-au întocmit, utilizând produsele software din dotarea unităţii, diverse situaţii necesare procesului instructiv – educativ, de secretariat şi pentru contabilitate (generat ordine de plata, situatii recaptitulative, fisiere banci, xml-uri si pdf-uri pentru Declaratia 112 etc.); - s-a întocmit, instalat şi încărcat –H.G. 186/1995- în programul MINVIS – date informative privind statul de functii – conform OUG68/2004 - către Ministerul Economiei si Finanţelor; - au colaborat la desfăşurarea de activităţi extraşcolare (concursuri şi activităţi culturale) în zile de sâmbătă sau duminică; - au colaborat cu cadrele didactice şi bibliotecarul documentarist la diverse activităţi extraşcolare (asigurând asistenţă IT ). - încadrarea şcolii; - împărţirea repetenţilor pe clasele (V-VIII); - foi matricole primite şi expediate (veniţi - plecaţi); - operat în registrul matricol (veniţi - plecaţi); - introducerea datelor personale ale elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic, SC0, SC1,SC 3, SC.2.2 din Şcoala Tudor Vladimirescu, în programul BDNE; Menţionam că toate activităţile efectuate pentru şcoala noastră au fost prestate şi pentru Grădiniţa nr. 7 şi Grădiniţa nr. 12 Călăraşi.

Contabilitate

- scoala noastra este unitate de invatamant cu contabilitate proprie; - toate activtatile contabile au fost intocmite in timp util; - situatiile financiar contabile au fost intocmite cu spirit de raspundere;
42

-

darile de seama contabile, contul de executie, monitorizarea cheltuielilor de personal s-au intocmit corect; in perioada noiembrie-decembrie 2010, activitatatile contabile au fost verificate de Compartimentul audit al Primariei; concluzia verificarii a fost ca lucrarile contabile de la unitatea noastra au fost intocmite conform normativelor financiar contabile in vigoare.

 Personalul de intretinere si ingrijire:
repararea mobilierului scolar ; igienizarea grupurilor sanitare si a localului scolii numai cu personalul nedidactic (gletuit, varuit, vopsit,lacuit parchet,lacuit banci); reaparatii la instalatia electrica si termica; varuirea interiorului scolii si a interiorului salii se sport; schimbarea a 1 usa la salile de clasa;

Resurse materiale si financiare
 Baza materiala: Spatii de invatamant : -Baza materială este formată dintr-o clădire cu : - 24 săli de clase ; - 4 laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică) ; - 2 cabinete C.D.I.; - un cabinet metodic ; - un cabinet psihologic ; - o bibliotecă ; - manualele scolare au fost asigurate integral pentru toti elevii; -un atelier întreţinere ; -Baza sportivă este formată din:  sală de sport modernă , recent dată în folosinţă cu 150 de locuri ;  2 terenuri de baschet;  1 teren handbal;  1 teren fotbal;  instalaţie de nocturnă. -Tehnică de calcul: - reţea de 34 de calculatoare situate în laboratorul de informatică, birouri şi cabinete; - 3 videoproiectoare; - cameră foto digitală; - 9 imprimante; - 3 copiatoare; - 1 scannere; - 2 table inteligente. -Audio - video: -2 televizoare; -1 videoplayer; -2 CD – playere; -3 linii telefonice; -3 faxuri ; - conexiune la internet (prin fibră optică ) U.P.C. în toate laboratoarele şi cabinetele din şcoală . - conexiune ADSL Romtelecom in C.D.I.
43

- conexiune ADSL Romtelecom la contabilitate .  Resurse financiare: - cheltuieli de personal - 534.225 lei; - energie electrica - 14.629 lei; - energie termica - 12.048 lei; - apa - 9.437 lei; - salubritate - 2.938 lei; - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 2.659 lei; - telefon, internet - 2.748 lei; - prestari servicii informatice, servicii centrale termice, servicii medicale, psihologice si alte prestari servicii, in valoare de – 9.895 lei; - cheltuieli cu materiale reparatii – 10.626 lei; - cheltuieli cu materiale curatenie – 7.406 lei; - scaune pentru elevi, table scolare, dulapuri didactice – 28.340 lei; - s-au incasat venituri extrabugetare in perioada 01.09.2011 – 31.12.2011 in valoare de 9.622 lei si s-au facut plati de 1.860 lei ( reprezentand plan riscuri pentru sala de sport).

Analiza S.W.O.T. a activităţii Şcolii cu clasele I-VIII Tudor Vladimirescu Calarasi la sfarşitul sem. I al anului şcolar 2011 / 2012.
               Puncte tari: cadre didactice calificate si cu experienta; majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, adopta un stil democratic, care permite implicarea elevilor; proces instructiv- educativ de calitate reflectat în indicatorii de performanţă; -rata de promovabilitate este: primar 98,34% gimnazial 92,25%. activitate extracurriculară diversificată, în care sunt cuprinşi foarte mulţi elevi consilierea elevilor in probleme de orientare scolara si profesionala oferta educaţională a respectat ,in general, opţiunile elevilor; ambianta din scoala este placuta, neexistand stari conflictuale intre cadrele didactice; parinti care manifesta interes pentru scoala; accesul la informatie si circulatia informatiei la nivelul unitatii, dar si intre scoala si comunitate; existenta laboratorului de informatica si conectarea acestuia la Internet;. Achizitionarea de table scolare, mobilier şcolar(6 dulapuri, 120 scaune ,parchet pentru 3 sali de clasa si cabinet director );. Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc.; Colaborarea eficientă cu unitati scolare si instituţii , cu care am încheiat Parteneriate de colaborare educaţională. Relaţia cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar; Depunerea de proiecte in vederea accesarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene(Comenius)

Puncte slabe    frecventa redusa a unui numar de 36 elevi; insuficienta echipamentelor pentru desfasurarea orelor de educatie fizica; dotarea cu materiale didactice (puţine şi depăşite);
44

  

rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice care promovează un învăţământ strict informativ, nerealizând valenţele educative ale disciplinei predate; lipsa unui laborator performant (25+1) informatică; 136 elevi care au parinti plecati din tara si sunt lasati in grija rudelor sau vecinilor.

Oportunitati  ☼ optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare prin direcţionarea ofertei informaţionale;  ☼ preocupări pentru asigurarea caracterului formativ- educativ al lecţiilor;  ☼ lărgirea ofertei de perfecţionare şi formare continuă a personalului prin multiple forme;  ☼ dezvoltarea relaţiilor cu administraţia publică locală;  ☼ utilizarea şi completarea bazei materiale, conform cerinţelor;  ☼ conştientizarea problemelor şcolii din partea unor familii cu posibilităţi materiale mai bune, care să vină în sprijinul şcolii, cu sponsorizări;  ☼ scoala dispune de spaţiu care va permite invatarea elevilor din clasele pregatitoare  ☼ asigurarea unui climat de muncă optim, stimulativ;  ☼ parteneriate cu direcţia de sănătate, poliţia, jandarmeria, pompierii, apărarea civilă, biserica. Amenintari:  Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite;  scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi plecarea la muncă în străinătate;  motivarea / stimularea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente;  cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice;  deteriorarea mediului socio-economic, familial;  diminuarea interesului / capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;  procentul mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, datorita migratiei fortei de munca;  necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei;  tendinţe de neşcolarizare a copiilor proveniţi din familii de rromi; Natura umană caută mereu ceva mai bun. Este firesc, altfel cum am evolua? Omul este o fiintă puternică, cu resurse aproape nelimitate, trebuie doar să stim să le folosim. Căutăm aceste resurse, le găsim si le folosim în educatie, căci numai asa vom progresa.

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful