P. 1
MECTS___Foaia_de_parcurs_pentru_anul_scfolar_2011_2012

MECTS___Foaia_de_parcurs_pentru_anul_scfolar_2011_2012

|Views: 7|Likes:
Published by Nicoleta Potorac

More info:

Published by: Nicoleta Potorac on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

5, Sep

,

2011

19:53

Received

5

~ep

2011 20 11

CA81NET SECRfTAR DE STAT

Foaie de parcurs pentru anul scolar 2011 -- 2012
CONTEXT; Romania are nevoie de pa~i concreri in asigurarea:
1. cresterii economice inteligente (consolidarea cunoasterii, inovatie, educatie, societate digitola); 2. cresterii economice durabile (cresrerea eficientei III productie 1i II competirivitarii); 3, cresterii economice incluzive (participarea sporita pe pietele muncii, dobandires de noi abilitati profesionale ~idiminuares s~ri'iciei)

Educatia, prin sistemul de

u\V~tlim~nl

preuniversirar,

contribuie decisiv

III

sceste objective

La nivel european, sunt stabilite [inte concrete in dornenii precum: investitia in cercetare 91 dezvoltare, reducerea s~r1\ciei) cresterea ocuparii, domenii legate de performanta sistemului educational. in educatie IIIl fost agreate
doua tinte:

Reducerea ratei de piJrasJrc timpurie 1 a scoli. sub 10%. 2. Cresterea 11'140 % a procentului de absolventi de srudii univcrsitare din totalul populatiei 30-34 de ani.
J,

'in vArstli de

Pentru a rnssura progresele, aou12020:

fiecare stat rnembm

9i-8 stabilit obiective

uationale. Romania

sr-a asumat, pentru de 14,8%, 7n 2013

I. Reducerea ratei de pl\r~ire 13,8%, III 2015

limpuril a scolii In

J

1, J %, ell tinte intennedrare

~!

2. Cresterea procentului de absolventi de studii universitare din totalnl populatiei in vilrstfi de 30-]4 de ani Ia 26,74% (tinte intermediate: 20,25% In 20 I J $i 22,7 ill 20 IS)

FOAm 0:£ PARCURS: Ministerul propune Intocrnirea de planuri operationale III billa oblectivelor nationale specifice, Inspectoratele scolare elaboreaza planuri operationale locale, care vor include actiuni de prevenire, de interventie ~i masur] cornpensatorii. Ynparalel sunt instituite masuri de monitorizare ~j de raportare.

rn

ccpiilor

anul scolar 201 1 - 20[2, se deruleazs 3 actinni prioritare care sA contribuic la spornea la 0 erlucatie de calitate ~i Ia cresterea r 1\ tei de succes ~COI~l

sccesnlui

mruror

1. RedliCel.'ea absenteismului: Absenteismul a limenteaza insuccesul scolar $i reprezints un prim P!lS sprc abandonul scolar a sistemului de educatie. C" urmare, absenteismul trcbuie mnnitorizat, preventt .~i"eelus
$i

plll'~sire!l timpurie

I Proccntul populatiei In varst~ de )2-2,j ani cu nivcl gimnnzif\1 de, educo\ie 501) cnre t1!J~i,a cornplctnt studiilc gimnoziRle $1 cnre nu urmeazll. nici 0 formll de cducatte Si formnre proCesionoln tn ulrimclr. 4 ~p!fim~ni nnrerionre nnchetei. din fOl~htl populalici In ,'Mst~ de 18-24 ani+. ._--_._-------..

----010168, Bucuresti
Tel fax ~O (0)21 405 5796 +40 (0)21 3130265

Str. General 8erthelot nr. 28-30, Sector 1

de actiune al inspectoratului si devine unul din obiectivele inspectici scolare este incl\1SA In plant" Problema participan! scolare ~i 6 absenteismului esre analizata In ~edilllele de Iucru cn direcrorii unitatilor de InvA\amant de lit incepurul anului scolar (perioads I 12 septembrie). Profesorii dil'iginti IHI obligatia de a monitoriza. in urma asistentei fa clasa. s~ptlimlinal. Tematica prevenirl: ~j cornbaterii absenteismului se pe agenda permanents a direcrorilor ~i coordonatorilor de scoli am Discutule formate si infonnale co elevii privind importants participarii fA cursuri. 111vederes realizsrii unui sistem referitoare 0 Ia 13 constants IlAfionAI de JOl'cglstl'sl'e. frecventa elevilor $i de <I IU<I. coerenra ~i consecvenrs. de 8 de a inregish-A ~i de l1 in documentele scolare si de a mcnitoriza absentele analiza cauzele acesrora pentru a informa pllrintiilreprezentaotii stablli. Priori tate au unitilple de invaf1imant IIceRI ~i profesional b) La nivelul inspectoratului scolar: Tematic!l Inspectorarul scolar are obligAliA mouitortzarii ~i prevenirii absenteismului. tuturor cadrelor didactice planificarile calendaristice. Bucuresti +40 (0)21 405 57 96 +40 (0)21 3]3 02 65 . ImprelJn~ cu consiliul clasei $i conducerea scolii. Termenul lirnit~ pOna la core inspectorate le scolare ~i roate 1I01t~~le de inviifiimant trebuie s3 introdllcli sisremul de monitorizare B inr rarii/ie~irii din instih1tie esre incepurnl semestrului al doilea. incepfind ell 811uI2011-2012. III colaborare cu parinf. 1mprellll1i CII directorul.schita lectlei. pentru cei care (Ill depa$iT examenul de dcfinirivat. incepand cu I septembrie 2011. ofers posibilitarea de a comunica in timp real aceste informatii pi'irinlilor/reprezentantiror tegali ~i de a Iua rnasurile de prevenire a viiroarelor absente nemotivate. . momentul orrografic). inreresante ?i atragiitoAre pentru elevi. un instrument flexibil de organizare si structurare a materiei. rnai Illes. Yntrea. Pontajul permite realizarea unei baze de date electronice controlara permanent de conducerea unitii!' i scolare. reprezinta procesului educariv. Ii) Unitatea de lnvlitlimiint are obHg~tia elevilor.constatarea.j ~I consiliul scolar !I[ elevilor.proiectarea secventelor nou introduse (lecture. unitatile de 1'nv~~~mAnt pun "in practica un sistem de ponraj la lntrare/iesire din illstitufk Sistemul este utilizat de catre elevi ~i personalul angajat. monitorizeaza sistematic pregstirea pentru fiecare ori!iasrfel: . General8erthelot Tel' Pax nr. dezbaterife cauzele absenteismului scolsr. obligafiB carlrelor didacrice (obligafie consemnata III fi~B postului) I~ fiecare orii de curs. acestuia. Liniile directosre ale planului de actiune Str. Inregistrarea instantanee II absentelor ~i intfirzierilor pentru fiecsre elev. I CERCETARII TINEREroLUJ $1 SPORTULUI dar. III eel mai scurf timp. legali. 2011 19:53 Received 5 SeD 2011 2011 I CABINET S£CRETAR DE ~AT MINISTERUL EDUCATrEI ---------------_-------------------a) LH nivelul unitatii de 1nv~tllmant: Scoala este institutia care poate gasi solutii pentru reducerea ratei de absenteism. pentru prevenirea i) Desfasurarea de lecrii bine proiectare.and. mlnlsterul of era pentru prima dati\. Comisia pentru Evaluarea ?i AsigurAreA Calitatii.5. Sep. 8 unor deficiente in predare conduce automat Is instituirea obligarivitatii Intocmrrii schitei lectiei pentru 0 perioada de sase luni. lnregistrand accesul in/din unitatea scolara. consecintele pe tennen mediu $i lung ale acestuia. 1n acelasi limp inslt. monirorizare ~j rapnrtare €I ahsentelor. 28-30. un dialog cu familia elevului. estc 0 prim6 rnodalitate de a-i atrage pe acestia la ~coal~. dar ~ipentru a-i consilia $1pentru a-i responsabiliza. pe haza unei cartele de acces personalizate. in primul ). toate Ollisurile care se impun pentru a corecta $1a preveru astfel de situatii. pentru cei aflati In prirnii 3 ani de activitate: .ga echipa pedagcgica impune 0 abordare unitarR. Sector 1 010168. Monitorizarea prezentei la ~coal~ 6 elevilor 9i prevenires absentcismului este.

(2) Un elev C'll deficiente de lnvllrare beneficiaza. ill organizarii $i rnanagementului Inspectoratele scolar.Legea Educatiei Nationale.. (5) Notarea elevilor tarlt utilizarca $i respectarea standardelor nalionale il II metodologiilor de evalUlHe constitute abatere discipliners ~ise sanctioneazs conform prevederilor prezentei legi. schimbji filosofia evaluarii. (2) Teate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluate pentru fiecare disciplina. Tel' Fax 010168.. in mod obligatoriu. Bucuresti 1-40 (O}21405579(. 28-30. 2011 19:53 Received 5 SeD 2011 20 11 10 1' CABINET SECRElAR DE STAT pe care fiecare unitate ~colal'A $i le aSllm~ sun! monitorizate. pentru a-i ajnta pe profesori in notarea la dIlSA.) (4) Controlul utilizArii $i al respectsrii standardelor nationale de evaluate de cstre cadrele didactice se realizeaza prin inspectia ~colorli. +40 (0)21313 02 65 . 71 $i art 72 prevad: (I) Scopul evalusrii este acela de a orienta !ii de a optimize invl\(Area. a) La nivelul ulli(~tiide 1nv~t~m~nt: Evaluarile inifiale devin reper penrru ndaptarea procesului de iDVlHal'c Ja particuhlritaple beneficiarului direct. ~i optimiZBYe a invatlh'ii: 112011 . Pentrn punerea In aplicare a acestor planuri SUM Inspecroratul scolar organizeaza actiuni de monitorizare ~i control al aplici\rii lTIasurilor decise la nivelul unita(ilor de invar<1mftnf ~i al inspecroratului. Sh' General Berthelot nr. Colectarea so face in format electronic. datele agregate vor fi trimise fa minister. diserninate exernplele de bunji practice. Sep. in acesr seep se va crca 0 banes de instrurnente de eve luare unica.1lvatare. respectiv modul de pregatue. An 72 (I) Evaluarea se centreaza pe comperente. (. E'Vftlual'ea cu scop de ol'ientare Leges Ill'. II. prima etap~ a procesului de instituire II b~lIcii de instrumente de evalusre unid. a cauzelor absenteismului si 8 m~surjlor care se impun III nivelul abordarii didactice. La solicirares MECTS.5. pentru a observa tendintele ~ia lua masurile corespunzatoare. 8V81ld functie orientativa. Inspectiile organizare urrnaresc: observarea ~i analiza participari! scolare. of era feed-back real elevilor $i S{~ la baza planurilor individuale de 1. Art. de catre 0 persoana desernnata de Inspectorul $colAr General. numarul de absente. de educatie remedials Urmend acelasi derners transparent parcurs In elaborarea legi:sIApei secundare. Testele VOl' aven 0 strnctura unitara pornind de III till model elllborAt IIInivel national de CNEE ~i adaptat in functie de conditiile locale. Standardlzaren evaluari] se Iundameuteaza astfel pe experienta directa a cadrelnr didactice. are loc 10 nivelul IInitatilor de inviitamont. pha la data de 5 9 Iunii urmatoare. domeniu de srudiu. Sector 1. de Ia fiecare unirate de 1nvetamant. scolare colecteaza lunar.

-----.-~------------- .. Psihologie.----.si Jiteratur(llom~na _ _ __ Class It B-a Clasa I j I------:---+--:-----. - Matematica .!.-----------.. -.:_.....:_:_-L-:.----------- Fiztca .-.=-.j 'j [ I 0 ' ) . Limba ~iliterature materna ~~._.::.:. socio-emotionala.... -.-----------. . cognitive 1\ limbsjului ~l comuuicarii..-------. Limbs ~i literatura romiinli 1-----'-------------_. --.---------------------------~f--------------------------------------.! i.. Discipline socio-umane/Cultura civica Limbs ~iliteratura rom8nli i---=L__:il-=-n:'::'b-=-aJ.:~'---------------Geografie 1--_'7- . -. . ..:_l..-------------...-.._----------------- -~--------_-----.:--=--'----"-=-=-----.. ---------.-.:_ si -=-lj':'::te:'::'ra. 28-30.. -------. Scopul evaluarilor nu este ierarhizarea elevilor..- (ill functie ftIierWprofil) de ~~==~~~~~~~:------. ------.. __ - Limbs ~iliterahira maternll Limba modems Fizic3 .. --------_. 1-- -+ Gimnazlal Clasele V ~i vr --+--1-_'-- Matematica Fizica f-:--:------------------.------------- . ------.---. ci cunonsterea nivelului real III elevilor.:_e.---------------------~---- - _. Filosofie) -----c----~---------Discipline de specialitate specifice domeniulu! de preglitire profesionala (telmologic) _ ---'-_D_fS_C_. Bucuresti T1'1: +<10 (0)21405 57 96 Fax: 1'40(0)21 3130265 ._::_:_::.. .. . '-- -L Discipline socio-umane (Logics.::_::.--------. Matematica I-:-:---c------------------.:CCtu:_:....lt:.:.3'---~--·-------------·--·-----·------I---. argumentare ~I comnnicare.. vm Clasele VIr.---._c:_:_:_:__~-----.. Maremerica ~====-=----------------------. :~.-~-. ---------Limba . Economie..-.::_:::n=-------------------------.--. ..--~~--- Limbs rnodcrns I Tehnologia informatiei $1 a comunic3Iiilof . Biologie Chimie f---==-.-----------------. _. asigurand totodalii ponfile catre dezvoltarea ceior 8 competente cheie 1--------+---'-------------. a profesorilor sail £I de specialitate._::_:_:. Sociologie.. Liceal IXJII Clasele lX-Xli .---. $tiinte .._:n:c:..-------------------.-.---- -- . ..--.---------I--"-"-'--. 2011 19:53 Received 5 Sep 2011 20:11 '1 ._ .- Subiectele sunt elaborate la nivel local. ._------.-.:_:_:::_---------------------.. ----.-. --. pentru a stabili un parcnrs individualizat al acostora ~ipentrn II masura progresul scolar realizat SIT General ijerthelot nr. < \ \l ..5.-----_. -... -------------.-.Limba modems 2 i---==-.::. _.::.a-=-te:_m:c:. ..... Sector L 010168. de ci\trc cornisiile metodicc/catedre element egal deparlAI de fiecare elev: progrsma ~colarR.:..~--._:_:_::~=-=-------.-.. . Biologic Limba moderns I f-=.. Sep.:::=. .---..:._--------_..:_::. -..... respectsnd singurul scolilor.:.---------. ._..------...Nivel de TipuI evaluarii Discipline .. f---L__:io_l-=-ba=-_J_~l:_' 1:.. iuvatimant Primar Dezvoltarea fizica.::.----------.:_:__----. precum $i dezvoltarea capacltatilor p a stitudinilor in I invatAre..--.--- -.. ::_:ra.-----..:ra~Il:_II_::'a:_I_::'o_m_:ft:_n_~_.--------. ---..- __ ._ _ill_'.--Biologie f-=-:. --.. ._e lstorie 1-----..------~. ------------..... CABINET SECRETAR DE STAT I I MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARU TlNEREl11l:m $1 SPORTIJLUl Disciplinele pentru care se realizeaza evaluarea sunt urmatoarele: r---~-----r--------r------_-.-~---------- Matematics Clasele III ~i IV Limbs ~i literature rom§n~ . ....---._IIP de specfslifofe specifice ~ci3Ii!jrji (voc!l(~nlll) _..Chimie I--------------------.

Notele obtinute de elevi 18 aceste evaluar] nu se tree in catalog. La nivelul catedrelor/comisiilor metod ice sunt analizate rezultatele globale ale claselor. SIr. in sens l<lrg. este eel mai bun drum spre cunoastere Lecture. Tel: 010168. Este interzisa comunicarea publica a rezultatelor mdividuale. Documentul se transmire spre infonnare Consiliului de Administratie. Singura pcrsoans autoriZJ)t~ sa faca prezentarea publicii a rezultatelor globale. . lechJrl~ IIl(elellsli atat in dimensiunea &ft tI'ft(Jjt'iorJl~r~ cat ~j ea alfabetizare III Inlelegel'eft textului. in ultimele saptltmani ale semestrului 81 doilea. indifereut de cliscipJillll. rezul taru I obtinut in urma evaluaril. dupA 0 procedura asemanaroare celei melllion8t~ anterior. .fslizc1l71i 'in masuri la nivelul unirafii de illvllJamant. Concluziile se mare. ~ conceperea planurilor de actiune. Consiliul profesoral al unitatii de lnvAtltmant analizeaza rezultatele testelor ~istsbileste pla nul de actiune care conduce Ia ameliorares rezultatelor scolare. actiunile pe care Ie propune cadrul didactic pentru il remedia deficientdel a asigul-" progresul ~coJAri A stimula performanta. fiind precedats de dous siptsmiini de recapitulate Elevilor ~i parintilor/reprezentaotului legal Ii se comunics. 1nh-eagR abordare rnerodologica este dezbMut~ Is nivelul cornisiilor metodice. intelegerea ~i interpretarea textului n-ebuie s~ devina practici ~i prencupari obligMorii ale profesorilor. imprenna cu casele corpului didactic. prin forrnare continua Ponti Ia jurnatatea primului sernestru au Ioc: .. precom si miisuriie necesare de sustinere a elevului de c~t re familie. III. Cititul. General Berthelot nr 28-30. . Bururesti ~O (0)21 405 57 96 Fax +40 (0)2131302 65 . tara nominalizari ale cleviior sau cadreicr didacrice. 'in int!Uniri individuale. Sector l.inspectie scolara orientara clltre parcurgerea adllpcatii 1I programei ~ievalOfll'eA obiecriva a elevilor. se vor organiza testarile finale.analiza rezulratelor de fA testele initiale. Sep. ell accent pe diagnoza si masurile propose oslo directorul unitatii de Inviilfimi\nt. Eventualul ecart fata de programa ~collllrli. Situatia comparative a rezultatelor obtinute de elevi la cele dOll~ lesl~ri (ini~illlil ~J finali\) reprezinta unul dintre indicatorii vizati de fi~a posrului cadrelor didactice ~i II directorului. irnbun"'ti§til'ea competentelol' de lectud Rezultatele evaluarilor internationale eM ~i 1I celor nationale irnpun interventia imetliata ~i unitara penrru ameliorarea performantelor elevilor In domeniul lecrurii.analize comparative lntrc notele obtinute de elevii claselor II VIII"fl ~i a XTI-i'I Ia examenele nationele ~l cele obtinute III clasa la disciplinele de examen. pentru a sprijini cadrele didactice In consolidarea merodelor eficiente de eva luare. sunt discutate in cadrul aces tor intalniri individuate. 2011 19:53 Received 5 SeD 2011 20:11 _.5. ! 1n v CABINET SECRETAR Of STAT 81f1111'-::S'" I Isr MINISTERUL EDUCATrEI C£RCETARII TINERETULur SPORTULUI Testarea initielii se desIa~oal'ii 18 incepurul sernestrului 1ntai. problemele tipice ~I modul de actiune didactics ce este aplicat ill tirnpul anului scolar. Nerespectarea acestei prevederi conduce la sanctionarea celor v inovati. b) La nivelul inspecroratului Anterior/concomitent ~ concepercll scolar judetean: procedurilor derulate Is nivelul unitatilor de inv~tamant au loc: plannrilor operationale judetene.. pe discipline. pentru !I asigura norrnalitate in parcursul scolar.

elevul poate fi rugat S~ raspunda la 1. Acestea se refers la ideile care au fosr mentionate explicit." 111 citirea ~i Intelegerell schemelor. intrebiri care verit'ici retinerea ioformafiilor din text. citirea zilnicii a diferitelor texte de cstre cadrul didactic alterneazf cu crnrea independents a elevului. 2. rrebuie I'eflectllt~ In structurs lectiei ~i idenfificata in caietele elevilor. pentru toate cadrele didacrice.5. adresarea unor IntreM!'. grsficelor S!1U h~rfilol'. a graficelor. [a enuntun oheie. schernel or. tabeielor. creandu-se 0 leganll~ emotionala cu texrul scris. Dascalul recurge la citirea cu intonatie. . CABINET SECRETAR DE STAr Activitatea de lectura presupune inh'ebiri ~i utilizarea unui set de lntrebari care conrribuie [a lntelegerea textului: care eva. intl'ebiiti care solicits formularea de deduotii. istorie. arte. aferente ariilor curriculare: limbo ~i comunicare. preClIm ~i Is detalii care vin 'in sprijinul construirii sensului textului. pentru activitati care stimuleaza lectura ~i sustin dezvoltarea comperentelor elevilor. Unele intrebari cer elevului siHi amintensd informatiile importante din text.uead cunostintele existente. minim 2 secvente distincte in structura lectiel. pentru a se observa in ce m~sur~ elevul are cuno~tjnte auterioare despre subiect.Sep.). Competentele de lectllr~ Stint vizate ~i in cadrul activiratilor exrracurriculere si/sau extrascolare ~ireprezinta un obiectiv explicit In cadrul programului ~coal~ dIJP~ $collill Str. 201119:53 Received 5 Sep 2011 20:11 . matematica ~i stiinte ale uarurii. dar si pentru a sprijin i elevul III a-si aminti actiunea si rolul personajeloi Suporturile de Iectura sunt adaptste nivelulni de varstii ~i actualizate til conformitate ell interesele coptilor. II Yn clasele 8 HI-a ~i a N -a elevii sunt lncurajati 58 citeasca atet texte lirerare. intrebi'lri cane verific~ vocabularul /solieitil cuuoasterea vocabularului. tehnologii. indiferent de discipline de predare. geognfie erc. La clasele I-TV se aloes 0 ora de lectura distincta In oraru! sBpfAmiinnJ i. 28-30. deschise care lllclJI'ajcazli exprimarea opiniilor ~nrreb~rile pot sonde experientele personale ale elevilor. La clasele v-vm In cadrul orelor de limbs ~i literatura romlll1~. iar ciirtile utilizate se circumscriu programei scolare ~) ariei de interes a elevilor. slipMmhal. Cunostintele de vocabular sunt 0 parte importants a lntelegerii. albume etc. valorificarea oportuniratilor de dezvoltare a competentelor de citit-scris in diverse situatii de lnv~tal'e.a II-a. Lectura este exersata atilt 1n mod traditional cat $i 111 fiecare disciplina de studiu (rnatematica. Sector 1 Tel Fax Ol0161t B\1CUre~b +40 (0)21 4055796 +40(0)21 313 02 ss . hartilor etc Este important dialogul cu elevii. sunt alocate. a) La nivelul ul1it~fij de 1nv~t~m§nt: 1. Ceneral Berthelot nr. . indus.) In diferite registre: citirea tabelelor.111 set de intrebllri optionale despre subiecrul pasajului. in acest domeniu. inainte de a citi pasajul. Alre intrebari care se adreseaza elevului dup~ ce acesta a citit textul solicjt~ operate a unor deductii pentru a construi sensul acolo unde ideile nu all fost explicite 7n text. penrru a face lecture captivant~. Obiectivele cenrrate pe receptarea ~i producerea diferitelor tipuri de mcssje stint realizate utilizsnd ITn suport de lecturii variat (carti. om !ii societate. in clasele I . 1mbunlltlltirea cornpetentelor de Inlelegere II rexrului de cl\lre elevi este obligatorie pe parcursul claselor a V-a a VIII-a. pentru a sprijini lntelegerea textului. cM 91 texte nonliterare. La discipline de studiu. reviste.

prin inovare educationala. se instituie obligetivitatea moment u lui ortografic pentru IX-XII/XIII. prornovarea concepruiui de edncatie incluliv~/inclllZill!lc social: h. dezvoltarea t1llit~'lj de invatamiint C8 lin centru de resurse educationale pcntru cornunuate. 1mbllnl\(~{irea activitatii manageriale If. Potrivit metodologiei.-e rnonitorizarea dar ~j consilierea actiunii de implementare. d. prin progt'ame de cercetare $tiinlifid realizate 10 tar~ san prin cooperare internationals. irnpreuna ell casele corpului didactic. prin formate continua. obtineres performantei scolare In evaluarile interrnediare/finale in sensu! realizsrii unui rezultat superior fala de media la nivel national.General Berthelot nr. . pentru a sprijmi rnetodologic cadrele didaotice. Procedura de acordare: a) La nivelul unitlitii de inv~tAmilnt Inscrterea $1 declararea eligibifilarh I. g. Monitorizarea se va face in baza schitei secventei din lectie si II caieteJor elevilor. I. Proiectele se depun pana la data de 1 octornbrie. SIT. RECUNOASTElU:: Cadrele didaetice vor fi recompensate de merit Anul 2011 rnarcheazf distincfii. la secretariatul scolii.lnitatiilunirarii 101' de inv~tl1mant.concepere a planurilor cu masuri de sustinere ~imonitorizare a unitaJilor scolare: .VIII ~j la orele de limba ~i literatura rorn~n~. tehnica ~i artistica. Tema proiectului vizeaza. dezvoltarea competentelor-cheie 51profesionale ale colectivului de elevi.5. a fiecarui an scolar. pentru progresul scolar sau penrn: performanta elevilor lor ~i prin gradatia un moment de innoll'e cu privire la concursul de obtiuere a acestei obtinerea gradstiei de merit se reAlizeflZIl 10 baza unui project specific. 10 specialitatea/specialitarile predats/predate. 201119:54 Received 5 SeD 2011 20:11 10 I CABINET SECRETAR DE STAT MfNISTER UL EDUCApEI CERCETARII I scolar: TINERETULUI $1SPORnfLlJI Complemental'. imbunatiilirea activitatii proprii prin utilizarea metodelor interactive de invatare-predare si tehnologia informatiel si comuntcant. c..Sep. In exclusivitate. 28. b) La nivelul inspectoratului Au Joe actiun! de: . Crlterti de eligibilitate: Proiectul fiecarui candidat dezvolta eel putin un obiectiv drn proiecrul de dezvoltare instirutionala I.inspectie ~colarR ol'ientati'i cat. f. Bucuresn Tel: Fax +40 (0)21 4055796 +40 (0)21 313 0265 . creatie ~tijnli fic~. h. prevenires esecului scolar.]0. imbnnlHlltirea acthrit1iri clftsll. Stint eligibile proiectele care conrribuie la: al 19 3. Sector 1. e. 010168.concepere a planurilor de actiune. clasele V. realizarea progresului scolar.

b) La niveluI inspectoratului scolar: 1. Monitorizaree este real iura de 0 comisie ell atributii specifice. continand si punctajul aferent. La capatul celor 4 ani. 4._. este tacutii de catre Consiliul de Adrninistratie al unitatii de inva~amant/unitlitii conexe. Directorul unitatii de invaf~m~nTfunit~!ii conexe depune reate portofoliile. 2. derulat pe 0 pcrioad~ de 4 Rill Obiectivul general al proiecrului dezvolt~ eel putin lin obiectiv din Proiecrul de Dezvolrare Iflstitutiol1alil al unitl\tiiJinstitutiei unde define functia de conducere. 6. Tineretului si Sportului pentru ernitcrea ordinului rninistrului. 7. Consiliul de Administratie intocmeste lista candidatilor ~ia proiectelor eligibile. 4. iar instrumenrul folosit este fisa anusla de monitorizare. Consiliul profesoral avizeaza proiectele eligibile. raportul de evaluate: solicitarea evaluliri[ proiectului. fisele anuale de rnonitorizare (inrocrnite de direcrorul unitatii de Invafawant ~i contrasemnate de candidat). Sector L 010168. 8. Evaluarea proiectelor. Presedintele cornisiei prezinta in Consiliul de Administratie al TSJITSMB rezultarul evaluarii._--------Sl:T. Consiliul de Administratie al IS] evalueaza eligibilitatea proiecrelor in confonnitate C\I criteriile stabilite ~i iutocmeste Iista candidatilor eligibili. Inspectorul Scolar General transmite avizul scris penrru implementaree proiectului. Proiectele stint depuse III regisrratura inspectoratului scolar. Consiliul de Adrninistratie analizeaza fisa de autoevaluare in paralel ell fisa de rnonitorizare ~i redacteaza raportul de evaluare. Sep. dar se inscrie In cornpetitia pentru gradatla de merit in baza unui protect de management. 3. La sfAr~jtul fiecarui an candidatul depune fisa de autoevaluare. Cornisia judeteana evalueaza portofoliul fiecarui candida! $j intocmeste raporrul de evaluate finala. Avizul scris pentru implernentarca proiectului este Iransmis candidatului de catre direcrorul unit~fii de invli~antlunitatii conexe. _. indnnnnre ~i control urmeaza 0 procedura similars. Bucuresti Tel +40 (0)2140557 96 Fax: +40 (0)21 313 02 6.5. fisa finala de autoevaluare. Dupa solutionarea contestatii lor se inainteaza lista catre Ministerului Educatiei. Monitorizarea proiectelor revine directorului \Jrut~tii de 1nvatamant!nnit6fii conexe. Monitorizarea si evaluarea la nivelul scolii a proiectului: 5. ConsiliuI de Adrninistratie aproba lists. opis. Persona IIII de conducere._'i . 2011 19:54 Received 5 Sep 2011 2011 : 7010 Q' / CABINET SECRETAR DE SiAT 2. in baza criteriilor de eligibilitate. candidatul depune portofoliuI proiectului care cuprinde: prezentarea proiectului. 5. Cercersrii.General Berthelot nr. 28-30. 3.

. impacrul programelor de formate If! nivelul demersului didactic ~ial rezultatelor elevilor. I CERCETXRII TINERETIJLUJ sr SrORnJlJJl CONCLUZll: in consecinta. pentru realizarea obiectivelor stabilite la nive! national ~i local.5.. in vederea identificarii acelor teme de formare care s~ vinil In sprijinul profesorilor pentru invAfamant\)! prirnar ~i secundar pentru Imbllna(a~irea metodelor de stimulare I) lecturii elevilor.. c) sa adecveze prograrnul cercurilor pedagogice in conformitate eli prioritatile stabilite 13 nivel national ~i ell cele identificate Ia nivel local. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4055796 Fax: +40 (0)21 31302 65 .Sep. Sector 1 010168. d) sA proiecteze obiectivele ~itematicile inspectiei scolare astfel Tnefl! SR pelmitil monitorizarea. astfel 'incat sa fie asigurata cunoasterea foii de parcurs $1 a scrisorilor merodice pe discipline de dtre toate cadrele didactice. ulterior. 201119:54 Received 5 Sec 2011 20: 12 I CABINET SECRETAR DE STAT MINISTERUL EDUCA TIEl JlAe ·s. b) sa monitorizeze consfatuirile eu cadrele didactice organizate 18 nivel judetean/al municipiului Bucuresti. evaluarea $i sustinerea planurile de actiune ale scolilor : e) S8 stabileasca oferta caselor corpului didactic. 28-30.. urmsrindu-se. Ccneral Berthelot nr. Sccretar de Stat Iulia Adriana Oana ~MI~ Str. . directorii $i cad role didactice. inspcctoratele scolare trebnie: a) s~ transmits ~idisemineze prezentu I material dtre toti inspectorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->