1.

CALCULUL INDICATORILOR DEZVOLTARII UMANE

SINTETICl AI

1.1.INDICELE DEZVOLTARII UMANE (IOU) stntetlzeaza dezvoltarea umaria prin indicatori care reflecta trei de viata la

7.1. INO/CELE OEZVOLTARII UMANE (IDU) Volarile indicatorilor:
- speranta de viata - gradul de alfabetlzare - rata bruta de cuprindere in lnvatamant - PIB pe locuitor la ppe Calculul indicilor specific; :;;;71,8 ani
:;;;97,5%

dirnensiuni rnajore ale acesteia:

- ionqevitatea - masurata. prin speranta nastere:

= 72,9%
= 9.045

- nivelul de educatie - exprimat prin media arltmetica
ponderata dintre gradul de alfabetizare a populatiei
(cu
0

$ SUA

pondere

de doua treimi)

~i rata bruta de
0

cuprindere in invatamantul treime);

de toate nivelurile (cu

a. indicele speran!ei de Iliard (Isv)

- siandardul de cumparare

viotQ -

rnasurat prin Produsullntern

'w=

71,8 - 25 85 _ 25

O}BO

Brut (PIB) pe locuitor caleulat 18 paritatea puterii de in dolari SUA. b. indicele educariei (Ie) b1. indicele gradului de alfabetizar~(lA) Pe baza vaiorilor reale ale indicatorilor ~i a celor extreme (stabilite de PNUD)

se calculeaza

indici

specifici

corespunzatori ftecareia dintre cele trei dimensiuni ale dezvoltarii umane, dupa relatta: _ VrealCi I 5unde:
-

97,5 - 0,0 IA- 100,0 - 0,0

=

0.975

b2. Indicele ratei brute de cuprindere in inva1amimt(lcl

Vmin

Vmax- Vmin

k=

72,9- 0,0
100,0- 0,0

:;;;0,729

15 - indice specific;
Vreald - valoarea reala

Cornbinand cei dol indici, se obtlne indicele educatlel;

a indicatorului;

Vmin - valoarea minima;
V max - va Ioarea maxi m Indicele logaritmate.

a.
din dlferenta valorilor

PIB se calculeaza

'E=

2

x 0,975 + 0,729
3

0,893

169

RNDU ROMANIA,2007 ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA TN BENEFICIUL TUTUROR

5 .762-'r' = 0.5 82.22.5 22.045 .752 3 -0.gradul de cuprindere in invalamant (%): Vreala .808 ca medie oritmetica a :~or IsV+I£+lpIB IDU=----3 1..PIB/locuitor la ppe 100 100 40. 21. Vmax - valoarea maxima. conform 'FIM=-~-~'.speranta de viata la nastere (ani) -femei 87.1 viOla ega/ reparfizaf (lSR) 8=2 Valorile extreme! ale indica tori/or utilizati f'ncalculullDS indicator valoare maxima valoare minima 27. indicele speranfei de = 10.9radul de alfabetizare a populatlel adulte (%) . formulei: calculullDS imp/lea tre! etape: femei barba~i .893 + 0.1 mil.10gl 00 0.5 .5 -27._ Vmax - Vreala. indicele sperantei de viata egal repartizat /SR = [0..proportia in populatia activa civila (%): = 53.5 = 75.6 mil.S .512 x 0.0 =70.2.ponderea fn populatla totala ("!o): femei barbatl femei barbati a. INOICELE OISPARITATII iNTRE SEXE IN 1. RNOU ROMANIA.valoarea reala a indicatorului.speranta de viata: [Ore intra In cakul: =75.752 valoare maxima 85 100 100 ( 40. Vmin -valoarea minima.27.762 0 .PIB/locuitor la PPC IOU se calcuteaza specifici: c.2 =48.gradul de alfabetizare (%): o.Valorile extreme ale indicator/lor utiliza[i In calculullDU indicator .5 'SF = 87.ndiceJe PIS (lp. .ponderea populatlel feminine.5 =98.Vmin Vmin femei barbali femei barbati .gradul de alfabetizare a populatiel adulte (%) ..E+ %P M x .rata bruta de cuprindere in invatamfmt (%) .780 + 0.. Ji c.5 68.8 =46. .speranta de viata la nastere (ani) .-:-g 1 .000 valoare minima 25 0 0 100 plB I = log40.2.5 a1.22. calculul indieilor ego/ repart.2 ani =96.zafi pentru nivelul de educofie ~i s tondardul de viafii: IR = [%PFx unde: %PF and %PM . = 11. =51.5 ani =68.800-1 + 0. indicele sperantei de viata pe sexe (Is} femei 75.800 .tE].barbati 82.2.781 (lER) b.sJ log9. INDICELE OISPARITATIJ iNTRE SEXE iN OEZVOLTAREA UMANA (IDS) ajusteaza nivelu! mediu DEZVOLTA'REA UMANA (IDS) al dezvoltaril umane in functie de diferentele dintre Valorile indicatorilor .9 'i. indicele educafie.5 0.5 .8 =9. Tn principiu.PISpe locultor la PPC .5 mil. egal repartizaf 1 Stabilite de PNUD.000 _log 100 Ca/culul in dice lui dezvoltdrii umane IOU = 0.488 x O.indice specific pentru fernei/barbatl.populatla totala femei unde: IF 1M .rata bruta de cuprindere in 1nva~amant (fo) . 2007 ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA TN BENEFICIUL TUTUROR 170 .: .000 ISM o a 100 a2.045$ SUA = barbatt ~i femei in cele trei dimensiuni de baza ale IOU. respectiv masculine 1ntotalul populatiei barbatl . calculul indicilor speciiic! pe sexe (1Ft 'M). b.

750 3 'MF= 0. IVR= [%PFx 7. = lO.893 barbati unde: lAM + leM 2 x 0. Partea venitului din rnunca pentru femei pe sexe (lcl femei barbati AM - b2.5milioane $ at PPP (3.lndiceleeducatiel ega! repartizat.518 . respectiv IVM) se obtlne din diferenta valorilor logaritmate ale PIB/locuitor femei. Indicele indexat al venitului pe sexe (/VF.0.893-1r1 = 0. Indicele indexat al venitului pe sexe (tv) femei iVF= IVM= log 7.PIBtotal femei PIIHotal femei = 0. respectiv barbatL Indicele venitului egal repartizat se calculeaza dupa relatla. indicele educatiei indexat (IE) femei 2 X 2 x 0. indicele ratei brute de cuprindere in irwatamant ICFc=.724 = 0.0.0. %M .indicele sperantel de viala egal repartizat.~ij venituiui din rnunca pentru femei (Vrl c2.0 -0. IVR .000 -logl00 log 10.0 100.proportla femeilor in populatia activa civila.690 milioane 84.643 $ at PPP 10.0 98.488 x O.0.985 ISR + IER + IVR 3 barbatl ISR . .690 = 110.469 + 0.708 tos= (VFL utlllzand raportul dintre ca~tigul salarial mediu realizat al femeilor (WF) ~i eel al barbatilor (WM) din activitatile neagricole ~i propcrtla femeJ1or. egal repartizat aVIV c1. dupa cum urrnsaza: b3.0-0. .965 0.Calcu/uliDS .0 100.965 + 0.045 x 21.0 . Repartizarea pe sexe a PIBtotal ~i a PIB/locuitor se obtlne astfel: PIB total la ppe PIBtotal femei PIBtotal barbati VF= -------totala) 0.partea venitului din rnunca pentru femei.893 c.588 = 84.5 .0-0. %F .863 x 0.433 x 195.respectiv a barbatilortn populatia activa civila.643 .893 + 0. IER .512 X 0.781 + 0.531 0.488 x O. = [0.log1 00 log40.898 = 195588 milioane PIBtotal ba rbati = 195.000 -log1 00 0.proportia barbatilor in populatla activa clvila. 75. indicele pa.0 100.749 3 0. indicele gradului de alfabetizare pe sexe (JA) femei IAF= I 96.588.5 .893-1 + 0.898 m iHoane PIB/locuitor femei = PIBtotal femei / PF PIB//ocuitorfemei= PIB/locuitor barba~i = PIBtotal barbat: I PM c3.777-1 r 1 = 0.0 0.518 PIBI/ocuitor barbati .' milioane 110. Repartizarea PIBpe sexe PIBtotal la ppe = 9.6 mil PIBtotalla ppe .863 x 0.808 171 RNDU ROMANIA. 2007 ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA TN BENEFICIUL TUTUROR .893 Indicele educatlsl egal repartizat 'ER VF.co medie aritmeticd a indiei/or egal repartizati: 105=----- b1.ntye sexe in dezvoltarea umana ID5= 0.indlcele venitului egal repartizat Pentru calculullvR se determine: c1. indicele venitulu.708 3 3 0.512 X 0.985 + 0.749 Calcu/ulindicelui disparitdfi.469 0.777 }Ii? + %PMx ItM r 1 Indicele venitului egal repartlzat 'VR = [0.690 11.8 .0 70.log 100 log40.750 0.0 = 0.433 = PIB/locuitor x P (populatia = Vfx PIBtotalla ppe = (2.724-1 + 0.0 100.0.84.0.

ponderea in populatla femei activa clvlla pe baza PIB/locuitor. in functte de disparitalile fune sexe se care Q.1-./NDICELE ECONOMICA . indicele p.8% parlamentarilor participarii la activitatea ii decizia pesexe .512 x 52.populatta PAR TIC/pARI} FEMEILOR LA ACTIVITATEA $1 SOC/ALA (IPF) totala fernel oorbali (IPF) se calculeaza pentru pe baza definite a comensura Valorile iruitcatornor: = 21.3.4-1]"1 = 40. x = 52.5 mil. Etape/e celcuiari! irrdicelui par.proportla conducatontor ~ifunctlonarllor publica administratla socla Ie.3.9% = 47. Distribulia pe sexe a pa rlarnentariloreste uti litata pentru - ponderea in populatia totala femei barbali a reflecta parttciporea /0 deazia potiticd.369 b.Jnqipnari superlori din administratia publica ~i din unita~ile ecenorntco-soclale (Ie) PEER ~ia barbatillor este egala. specifice respectiv .+ %PM x %Rlj t]N (alculullPF continua pe pagina urmstosre RNDU ROMAN lA. itldlee/e partieiparillo PEER == [0. conducstcri ~ifl. SDCIALA explicit femeilor 7 .ponderea in totalul economica se utllizeaza proporti iIe dlferentiate in: . 2007 ADERAREA LA UNI UNEA EUROPEANA tN BENEFICIUL TUTUROR 172 .zia economico (lOB PEER:.1 % ::=:46.1. 50 Aceasta lndexare porneste socletate ideala.1% egal repartizata" PEER = unde: [%PF x %PS}.43 50 x 71.1 mil.5·']"' = . calculate = 86.6% conducatorilor publica ~i functlonarllor ~i din unitaWe superiori din .articipiirii pornind pentru la decizio politico (lDP) se egal b2.43 =0.5-1 + 0.totalu! economico- superiori din administratia ecencnrlco-soctale ~i femei specialistilor cu ccupattl intelectual.]-1 49.809 CalculullPF implica trei erape: Q.9-1 + 0.488 18.9% =53.. Pentru reflectarea == 51.045 $ SUA salarial a I fem ai lor %PF ~i %PM . pe sexe. participarea puterea decizionala ca tntr-o la br. = rn participarea la decizia politica dar ~i la asigurarea resurselor economics.. PARTlClPARII FEME/LOR LA ACTTVITATEA ~.9-1 + 0.45 ca ~j in cazul IDS.P1Bpelocuitor la ppe mediu din sectorui neagricol = 9 . =11.totalul femei bsrbati = 10. Pentru primele doua domen ii 5e ca lculeaza 0 "pondere (PEER) dupe formula. x 10.512 decizia polltica (lDP) X 89.5% ~idin unltatile =28.proportla barlM1i speclallstllor cu ocupatf = 71.488 tc= 40.4% Indicele porticiporl! cakuteaza echlvalenta 10 asigurarea resurseloreconomice se dlferentlat intelectuale si stilntifice femei barbati .90 50 47.90 reprezentarea parlarnentara = 0.488 Is= 49. = IO.ponderea populatiel fernln lne.ponderea ca~tig u Iui In cei masculine In totalul populatiei: . e ("de averslune" fata de inegaHtali. 8.ponderi al barbattlor pe sexe. . formula ponderata utilizeaza pararnetrul ega.512 x 52. 1 E PEER = [0.998 PEER = [%PF x %R.3% femei/or la %PSF ~i %PSM pentru flecare dorneniu.ticipiirii aaivitatea econQmrca ~isociald sunt urmatcorete: Pentru ajustarea aplica.2% =48. indicele partieipdrirla de la prernisa femeilor dee. spedan~ti cu ocupatii inteJectuale X ~i ~tlin!ifice ee (/s) calculeaza repartizata de ta ponderea ambele echlvalenta sexe in ceea ce prtveste (PEER).~+ %PM %PS~ £]1'=8 1 barbali .1cu 2).IND/cELE ECONOMICA unor variabi'le oportunltatile ~i econornica.6 mil.5% = 89.45 'DP= Ponderea echivalentaeqal indexeaza apol prtn formula: repartizata (PEER) se 50 0. 10. .e stllntlflce.

indicele venltului egal repaitizat PIBI/ocuitorfemei= 84.'89-1 + 0. pe sexe (lVF.. = 110.261 b2.. PEER: 50 0.518 -100 40. nu a valorilor logaritmate: /VR = [%PF 1 x %/~/ + %PM x %/~rJ ] 1~(..643 $la PPC == 10518 $ la PPC b. pentru conducatori ~ifunctronari superiori din adrntntstratta publica ~i din unitatile economicosocia Ie (ld: PEER = [%PF PIBI/ocuitor bdrbatf .898 10. respectiv IVM).189 'in aceasta grupa de ocupatf IVM = = 0. astfe/: la dec:izia economicii (IDE) se c.000 _100 10.690 11.903 (IvRJ 7. pentru speciallsti cu ocupatii intelectuale ~i stltntifke (/5): Indice!e venitului egal repartizat IVR= [0. IPF esfe calcu/at ca medie aritmetica repartizafi.218 3 0.218 femei/or la activitatsa unde: Calculul indicelui padiciparii economicii O/OSF ~i O/OSM .unde: deci: - %RF ~i %RM ponderea reprezentaril parlamentare 10E= feminine.1>+ %PM x %ct 91 1 -1: Indicele indexat al venitului.261-']"' = 0.488 x 0.. respectiv masculine lop.ponderea femeilor. respectiv a barbatilor in aceasta grupa de ocupatli 15= PEER: 50 ¥.369 fPF= ce. astfel: PIS/lo(uitor femei = PIS/locuitor brbal = PIStotal brbai / PM lndicele indexat al venitului.5 million x %C). se obtine din diferenta valorilor PIB/locuitor femei.1 million b7. a indkilor ega/ 173 RNDU ROMANIA. respectiv a barbatilor lc =:: PEER: 50 femei barbati 40. indicele venitului ega/ repartizat 'VRse (IVRJ calculeaza dupa acelasi algoritm folositTn calculul PIBtotal femei / PF IDS la punctele (1 ~i e2.998 2 0. 2007 ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA TNBENEFlC1UL TUTUROR .lor doua grupe de + 0. pe sexe (Iv) 7.903 + 0. socialil 0.000 _ 100 0. respectiv barbati.809 + 0.643 -100 /VF= unde: O/OCF ~i O/OCM - ponderea femeilor. indicele participiirii calcu/eazii.497 Media indicilor corespunzatort ocupati i reprezi nta indicele economlca (IDE) partici pari i la decizia c.512 x 0.

SURSE DE DATE Lucrarea cuprinde un set de indicatori u rma resc ca racterizarea care Hnantelor. 1/1991privind proteqia socia/a a somerilor $i reintegrarea lor pro fesion ala) .un standard minim de viajo . persoane incadrate cu contract de rnunca pe perioada determinata.exduderea + 2.nivelul de educatie .proportia SARAclEI UMANE (IS) care nu se asteapta . primesc un ajutor banesc (alocatie de sprijin) pana la incadrarea in rnunca.78% .eval uat pri n ponderea popu latiei . fiind lipslte de mijloace de intretinere..5% care 56 persoanelor care nu se asteapta sa supravletulasca varstel de 60 ani (PI).7 3 persoanelor care se afla sub pragul sarikiei stablltt la 60% din venitul median disponibil pe adult-echivalent (P3).2% =3.67 soaata - masurata prin rata sornajului pe termen lung . ele au fost furnizate de Ministerul Economiei ~i 3. 2007 ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA iN BENEFICIUL TUTUHOR 174 . nr. Ministerul Educatlei.ratasomaju lui adulte (de 15 ani ~i peste) analfabete . . . 1/1991 privind protectia socialo a scmeritor ~i reintegrarea lor profesionala ?i conform Legii nr. Datele pentru cea mai mare parte dintre acestia au fost disponibile in bazele de date ale lnstitutului National de Statistlca. /ND/CELE prlvattunlle SARAc/E/ UMANE (IS) slntetlzeaza prin indicele propcrtla 1.7% reprezentata = 2. absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de minimum 18 ani care in termen de 60 de zlle de la absolvire nu au reuslt sa se incadreze in munca ~i beneflclaza de ajutor de integrare profesionala ~ialte persoane prevazute de lege. atat la nivel national cat ~i in profil tentorial. Din acest motfV. Familiei ~i Egalitalii de $anse. DEF/NITII SELECTATE PENTRU UNIIINDICATORI AI DEZVOLTARII UMANE Beneficiari de ajutor de ~omaj (conform Legi. Ministerul Muncii. Ministerul Justitiei ~ialte organisme guvernamentale.1. Beneficiari de aloca1ie de sprijin (conform Legii nr.persaane al carer contract de rnunca a fost desfacut din lnltlatlva unita!ii din motive neimputabile lor sau din proprie initiativa daca prin re'incadrare nu Tntrerup vechirnea in rnunca.: care se rnanlfesta in patru dimensiuni Va/orileindicetorilor: esentiale ale vietii umane.53+ 18.persoane care au beneficiat de ajutorul de ~omaj ~i care.12 luni ~i peste (P 4)' Pentru a determina indicele sarikiei umane 5efoloseste urmatoarea formula de caleul: Nota: Pentru un grad ridicatde precizie ca/cufele indicatori/or s-ou efectuat cu un numar mare de zecimale.(P2).proportia saracie persoanelor afla sub pragul de = 18. aspectelo r multi pi e aIe dezvoltar!i umane. Ministerul 5anata~ii Publice.23+ 3. RNDU ROMANIA. Cercetarf ~i Tineretului. dar nu mal mult de 181uni de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de soma]. Pentru alti indlcaton. [-~ (18.1NDICELE . Se poate aprecia ca datele raspund obiectivului de evaluare a dezvoltarii urnane. ~i anume: /ongevitatea - persoanelor sa supravtetutasca varstel de 60 ani prin rata de analfabetism 18. 2.783)]3 1 :. care sollcita acordarea ajutorului de soma]. reflectate dezvoltarlt umane.4.4. . tezu/rafele nu SUM strict ego Ie cu cete obj'inute din valori rortmj/te.evaluat prin proportla Calcu/u/ indicelui saraciei umane IS:.::0 14. 76/2002 prtvind slstemul asigurarilor pentru somai ~i stimularea oCt/parN fortei de munco) .0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful