1. NAZIV PREDMETA: SAVREMENI ENGLESKI JEZIK G4 2. ŠIFRA PREDMETA: 219034 3. TRAJANJE/SEMESTAR: IV semester 4.

STATUS PREDMETA: OP (obavezni predmet) 5. OBLIK NASTAVE: vežbe 6. NEDELJNI FOND ČASOVA: 10 7. BROJ BODOVA (ESPB): 6 8. NASTAVNIK/SARADNIK: Jelena Matić, lektor, Marija Milojković, lektor Christine Prickett, lektor Mirjana Vučković, lektor Nataša Ilić, lektor 9. KOORDINATOR PREDMETA: dr Nenad Tomović, docent 10. CILJ PREDMETA Sistematsko razvijanje gramatičke, leksičke, fonetske, ortografske, diskursne i pragmatičke kompetenicje, kao i primena teorijskog znanja o gramatičkom sistemu engleskog jezika u cilju ovladavanja receptivnim i produktivnim jezičkim veštinama (razumevanje govora, čitanje, govorenje i pisanje), kao i veštinom medijacije od minimalnog polaznog nivoa C1.1 do C1.2 (prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike). Sistematsko razvijanje svesti o međujezičkim, unutarjezičkim i kulturnim razlikama i o potrebi njihovog uvažavanja u cilju efikasne komunikacije. Razvijanje sposobnosti korišćenja literature na engleskom jeziku i podsticanje daljeg samoobrazovanja studenata u svim jezičkim aktivnostima. 11. SADRŽAJ PREDMETA Sadržaj ovog predmeta se ostvaruje kroz praktičnu nastavu koja je organizovana na sledeći način: vežbe integrisanih jezičkih veština (4 časa nedeljno), vežbe konverzacije i pisanja (2 časa nedeljno), vežbe prevođenja sa engleskog na srpski (2 časa nedeljno) i vežbe prevođenja sa srpskog na engleski (2 časa nedeljno).  Vežbe integrisanih jezičkih veština (4 časa nedeljno po grupi) Jelena Matić, lektor; Marija Milojković, lektor U cilju sticanja lingvističke i komunikativne kompentecije, vežbe su usmerene ka razvijanju jezičkih veština – čitanja, razumevanja govora, govorenja i pisanja. Posebna

do cele grupe. a imaće prilike da vide kako izgledaju stručno redigovanje i redigovanje od strane studenata.). Pismeni obuhvata test iz gramatike i leksike. Studenti će izučavati i vežbati razne strategije koje autori koriste kako bi objektivno izložili objašnjenja. kao i kroz diskusiju na času i kroz tradicionalne pisane forme. Cambridge University Press. a od studenata se očekuje da prevod urade kod kuće. te da prikupljaju i obrađuju sopstvene utiske i sekundarne izvore kako bi imali realistične postavke u sopstvenom pisanju. Pored toga. test razumevanja pročitanog teksta i test razumevanja govora.  Vežbe prevođenja sa engleskog na srpski (2 časa nedeljno po grupi) Mirjana Vučković. lektor Ovaj kurs se zasniva na iskustvima stečenim tokom kursa G 3. novinske i naučno-popularne tekstove pisane savremenim engleskim jezikom.  Vežbe konverzacije i pisanja ( 2 časa nedeljno po grupi) Christine Prickett. Materijal za vežbe prevođenja obuhvata književne. uz obradu još nekoliko podesnih tema koje nisu njime obuhvaćene. istovremeno učeći i kako da stvore čvrstu logičku osnovu u sopstvenom pisanju. Naučiće da analiziraju pisanje drugih ljudi. Objective Proficency. Studentima će biti ukazano na to kako da prepoznaju pogrešne načine razmišljanja. Studenti moraju uspešno završiti sve pisane zadatke i biti prisutni na 80% časova da bi stekli pravo da izađu na usmeni deo iz Savremenog engleskog jezika G4 na kraju četvrtog semestra. a usmeni podrazumeva odgovor na jedno pitanje iz lektire i prezentaciju na jednu od tema koje su pređene u toku školske godine. Konačno. imajući u vidu da je online komuniciranje i pisanje danas jedna od osnovnih profesionalnih veština. vesti i informacije i porediće ih sa strategijama za izlaganje mišljenja. uz ravnomernu zastupljenost britanskog i američkog varijeteta. Cambridge University Press. Masterclass Proficiency. Na času se intenzivno obrađuju unapred zadati tekstovi. tekstovi čine celinu sa ostatkom kursa. Od studenata se očekuje i da .pažnja se posvećuje kako sistematskom ovladavanju odgovarajućim gramatičkim strukturama tako i razvijanju leksike koja se odnosi na šest tematskih celina obuhvaćenih kursom. Tematski gledano. I dalje će razvijati ove veštine kroz mnoge praktične zadatke i lekturu. kao i audio i video materijali. studenti razvijaju i navike za redovnu upotrebu stručne literature. bez obzira na to kojim će se poslom baviti. saveta i argumenata. Oxford University Press itd. lektor Vežbe prevođenja obuhvataju prevod tekstova sa engleskog na srpski jezik. Na časovima se koriste tekstovi iz različitih udžbenika (New Progress to Proficiency. ali obuhvata i mnoge deduktivne procese deduktivnog pisanja. preko nekolicine ostalih studenata. ovaj kurs će studentima omogućiti dovoljno prakse u online komuniciranju počevši od komunikacije sa nastavnikom. Predstavićemo strategije logičkog i kritičkog razmišljanja koje se koriste u objektivnom i eksplikativnom pisanju. te obnavljanju i proširenju pojmova procesa pisanja i induktivnog pisanja kako bi se stvorio dominantan utisak. Studenti su u obavezi da redovno pohađaju nastavu (80%) i da aktivno učestvuju u radu na času da bi stekli pravo da polažu ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. ukazujući i na to kako logičke greške ometaju ovaj proces.

biografije. enciklopedije i slično. Pored odlomaka iz književnih dela. 10. koriste jednojezične i dvojezične rečnike. tekstovi sa naučno popularnim sadržajem. . osposobljavaju se da samostalno kreiraju glosare. 2002. Michael and Peter Sunderland: Advanced Language Practice: with Key. Studenti su u obavezi da prisustvuju na 80% časova da bi stekli pravo da polažu ispit. enciklopedija. i sastoji se od prevoda neknjiževnog teksta sa srpskog na engleski jezik (oko 200 reči).  Vežbe prevođenja sa srpskog na engleski (2 časa nedeljno po grupi) Nataša Ilić. a od studenata se očekuje da prevod teksta urade kod kuće. Materijal za vežbe prevođenja obuhvata književne tekstove pisane savremenim srpskim jezikom različitih autora i stilova. uputstva. 2) Vince. Oxford: Macmillan Heinemann. 2003. Na času se intenzivno obrađuju pojedini odlomci. upotreba jednojezičnih i dvojezičnih rečnika. lektor Vežbe prevođenja obuhvataju prevod tekstova sa srpskog na engleski jezik. jezičke priručnike. poznavanje razlika između registara/stilova i slično. Priručnici: 1) McCarthy.Short Stories Eva Hoffman: Lost in Translation Tennnessee Williams: Cat on a Hot Tin Roof Preporučena literatura: 1. i sl. priručnika. Michael and O'Dell Felicity: English Vocabulary in Use: Advanced. prevode se i novinski članci. Ispit se polaže posle četvrtog semestra kao deo ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik G4. i sastoji se od prevoda sa engleskog na srpski jezik (oko 200 reči). interneta.prošire znanja i veštine stečena tokom prethodne godine studija. Studenti su dužni da prisustvuju na 80% časova da bi stekli pravo da polažu ispit. Cambridge: Cambridge Univesrity Press. Ispit se polaže posle četvrtog semestra kao deo ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik G4. u šta spadaju tehnike prevođenja. Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovnim tehnikama prevođenja. metodama analize lingvističkih i nelingvističkih faktora koji određuju njihovu upotrebu. internet. LITERATURA Obavezna literatura: A World of Fiction .

8) Matreyek. Edinburgh Gate: Longman. London: Harper Collins Publishers. Drvodelić. Collins Cobuild Advanced Learner’s Dictionary. 2. 2006. J. A. 2002. 2003. Advanced Learner’s Dictionary. Beograd: Zavod za udžbenike. A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English. 1999. Filipović. 2010. Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. . B. G. Cambridge: Cambridge University Press. Longman. 6) Flower. 10) Alexander. M and R. Hlebec. Hlebec. 1997. 1990. Oxford: Oxford University Press. London: Harper Collins Publishers. Veliki englesko-hrvatski rječnik i Veliki hrvatsko-engleski rječnik (2 toma). Zagreb: Školska knjiga i GZH. Carter: Cambridge Grammar of English with CD ROM: A Comprehensive Guide.1983. and Martinet. Walter: Communicating in English: Examples and Models 1: Functions. Michael: Practical English Usage.Zagreb: Globus. 1990. Hove: Language Teaching Publications. Beograd: Zavod za udžbenike. New York: Pergamon Press. M. 1995. Mark and Diane Hall: Longman Advanced Learners' Grammar. M. Beograd: Trebnik.S. Hove: Language Teaching Publications. Cambridge: CUP. R. 2005. Enciklopedijski srpsko-engleski rečnik. Osnovni englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik (sa engleskom i srpskom gramatikom). Hlebec. 2005. Jon: Idioms Organiser. 1996. Hlebec. B. B.: Advanced Grammar in Use. Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. 7) Wright. A. 9) Thomson. Hornby. 2001. John: Phrasal Verb Organiser: with Mini-Dictionary. 11) Swan. 2000. Edinburgh Gate: Longman. 12) McCarthy. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Srpsko-engleski rečnik lažnih parova. Cambdridge: Cambridge Univesrity Press. 1990. Standardni srpsko-engleski rečnik.3) Side Richard and Guy Wellman: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Oxford: OUP. 1997. Oxford: Oxford University Press. 2006. Zagreb: Školska knjiga. A. 4) Hewings. Rečnici: Bujas. 5) Foley. B. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1997. 2003. A self-study reference and practice book with answers. L. Ž. Collins Cobuild English Dictionary. 2002. V: A Practical English Grammar. : Longman English Grammar.

Savremeni kolokvijalni englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik. Version 1. Pravopisni rečnik srpskog jezika. M. New Lanark. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. 1993. Englesko-srpski enciklopedijski rečnik. Novi Sad/Beograd: MS/Zavod za izdavanje udžbenika. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 1986. Zdravko i dr. Pešikan. N. Webster’s New World Dictionary and Thesaurus . Beograd: Klett. T. Priručnici za srpski jezik: Klajn. PREDISPITNE OBAVEZE I ISPIT Studenti su obavezni da pohađaju najmanje 80% nastave. T. Oxford: OUP. Simić. Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Rečnik jezičkih nedoumica. Leksikon stranih reči i izraza. 1980. I. Scotland: Geddes and Grosset LTD. Novi Sad: Prometej. PONS Univerzalni englesko-srpski rečnik. Beograd: Čigoja štampa. Oxford: Macmillan. Zane Publishing Inc..Hornby. A. Novi Sad: Zmaj. Oxford: OUP. Prćić. 2005. Predrag & Nenad. et al. Novi Sad: Zmaj. 11. Ignjatić. T. 1998. 2004. Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Beograd: Institut za strane jezike. M. 1994-96. Oxford Collocations Dictionary: for students of English. 1997. Lalević M. ako i da redovno rade domaće zadatke i aktivno učestvuju u radu na času. London: Chancellor Press. Kragujevac: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet. . Milan 2010.5. Beograd: Prosveta. 2003. Oxford: OUP. Prćić. Du yu speak anglosrpski. ESSE: Englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik. i Nejgebauer. CD ROM1997. Vujaklija. Webster’s New World College Dictionary on Power CD . 2002. i S. 3. Sretenović-Jovanović. Macmillan Publishers. CD ROM. Webster’s New Dictionary and Thesaurus . Prćić. 2003. 1997. Novi Sad: Prometej. Oxford Dictionary and Thesaurus. 2004. Vasić. Cetinje-Beograd: Obod. Jovanović. Advanced Learner’s Encyclopaedic Dictionary.S. D. Pravopis srpskog jezika. Tomović. Version 2. 2001. [redaktor] 2010. Beograd: Nolit. 1998. 1990. Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskog jezika. Rečnik novijih anglicizama. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. G. 1998. V.0. M. Šipka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful