You are on page 1of 6

POETIKA SOFIOLOGIKA ( ili saentiska dokrrina ) UMETNOST DOSTOJNOG @IVOTA ( ili nauka o opstanku ) NOMONEMATIKA ( ili dijenetika )

TAC (Totijev auri^ki centar ili ndc) Lokalizaam,Balkanizacija,Europeizacija, Mondijalizacija sve su to senke novoga eona koje se nadvijaju nad na{om stvarno{}u. Teoris o civilizacisko geografskim praslikama iznosi na videlo i staje u odbranu identiteta kao o integriteta ove sredine, koja je ugr@ena sa svih strana. Zlo^esti ni{te}i ime jednoga Naroda @ele da ga zatru. Koji ih razlo zi navode na to. PristajaWem na tako ne{to, kuda vodi. Mi predla@emo ne{to drugo. Mesnu samobitnost, JSU, SUD, SGC. Sofiolo{ki Hram ili Vidovdanski, izabrati. Akademiju Kosmosofjanu, Institut Wego{anum, inicijalni Ustav, duhovno sredi{te ( mist^no svetili{te) za temeqe. U biti ni{ta novo, do u osnovi Carstvo Du[anovo, Slovensku C, crkvu (obnovu delo Svete bra}e ]. i M. S. blagove ka.) Tra@e od nas da mewamo kulturni model (tehnologija kultura i razvoj.) Mi ka@emo da Ho}emo (ontologija, civilizacija i usavr{avanje.) Nasuprot praksisu TEORIS. N. t.. B. U H. Novom 11.12. 003. Prava ^oveka ili praota^ka ^ast. P. ^. 11. 6. 004. ozvani^iti, kao i Narodnu Uniju ili U. N. INFORMATI^KO DOBA
PLANETARIZACIJA , PRAVNA I RELIGISKA VREDNOST I JEDAN VISOKO DU[EVAN I ETI^AN SCENARIO QUDSKE GEOGRAFIJE Qudski prirodni poredak novi,

Visoka privredna obnova svetske geografije Hristos : Qubi blizwega svoga kao samoga sebe Tesla : Sloveni kiji su u usponu... k. r. bi}e svet pcela Wego{ : I svi ovi besporeci nekome poredku sleduju STRUKTURA 1.Umetnnost i Preduzetnici su temeqi informztickog doba, sjediwavawa paradogme i vere i naj eticnijeg quskog ure|ewa. 2. [esta umetnicka i cetvrta ontolo{ka kreacija, temeq su eticke i pravne obnove sveta. 3. Fuzija u vrednost paradigme i vere su visoko du{evan scenario qudske geografije. 4.Vrednovawe i savez Severa i Juga. 5.Korporativizam i psihologizam su potomci kulture Slova. 6.Prevrednovawe paradigmi i vera i antropoizacija sveta , visko du{evano i eticano svetsko ciwewe u svim prostorima. 7.Za vet Slovenske nacije ocima i bardima covecanstva i Slavije. 8.Preduzetnici srcani cinioc prevrednovawa Zapada i Istoka. 9. -//profesionalnost i mudrost, su temeq unije i bratstva covecanskog reda. 10.Platon, Danilevski, Tadija, paradigmate etickog progrresivnog i aristokratske prirode. 11. Korespodencija korporativnog i psihickog, etickii antropo qudski red. 12. Etnicnost prirodnih interakcija, svrrha svega. 13. Privredna praksa za 3. milenijum. 14. Prevrednovawe paradigmi i vera, visoko ciwewe qudske geografije (planetarnosti). 15. Eon novi sveta. 16. Pravno ( u praotackoj casti) susretawe covecanstva. 17. Eticka zrelost u obnovi sveta. 18. Sever i Jug od takmaca do partnera. 19. Toti etnicista preru{en u polikulturalistu. 20. Slavjani u Juzno- Slovenskoj Uniji sutra. 21. Umnozavaju}i racun Juzne Slavije. 22. Staza u savremenu i eticku prirodu. 23. Umetnost etika i istina, ostvaren i blazen svet, temeq prevrednovawa Zapada i Istoka i vascelog sveta. 24. Slava umetnosti i etike mono- arhiski i unitaran red, izbavqewe za Jugu, SUD, SG, SKI, covecanstvo svo. 25. Narodna unija pravi uslove za novi red u covecanstvu, eticke,

pravne, prirodne obnove sveta.

U qubavi koja usmerava je puna sloboda voqe. Nema slobode iz deluj kako {to voli{. Ono {to qubi{ pravi i neka tije sva sloboda u milosti.Svaka zvezda je kao zena covek, zrace spoqa sjajem. Deluj kako voli{i nek ti je to jedinstvena sloboda. [ta je na{a qubav. Ona je da delamo u skladu sa wom. Bistre oci qubavi sagledavaju staze usuda. Provi|ewe gospodari sudbinom Mi uistinu smo slobodni samo u qubavi. Oslawaju}i se na stenu na obali mora ,telo se zagreva, iz dubine du{e javi se neizmerno. N. Toti; Stvaraj kao {to voli{ i neka je u tome tvoja sloboda. K. Dama; Kakva je va{a qubav N. Toti : Takva da to cini i voli. K. Dama : U svrhu cega. U cije ime. N. Toti : Da bi mi du{a bila mo}na i izvela delo. Qubav koja usmerava je slooboda voqe. Nema slobode iznad deluj kako qubi{. To {to voli{ to i napravi. U slavu onoga i toga. Dokle }e sva tvar uzdisati cekaju}i sinove i k}eri Bozije. Nebesnici pozna{e zemqanke. Posle toga be{e poducene o skladu jenoga u svemu. Ukrasima se okiti{e, mirisima namaza{e, draguqima uzvisi{e. U ritmu muzike svera igra{e. Rodi{e sinove neba i zemqe. Svagda je bilo tsko u vremena slavna , davna , a i sa Carski prjektant iznosi na videlo {to na|e u kwizi zivota, vasionskoj banci podataka. U H. Novom 20. 12. 2003. Neka tako bu Hermenauticko analogni scenario Heuristicko korespodentna metoda TESLA Od onoga dana kada pocne proucavati parapsiholo{ke pojave , nauka }e za deset godina napredovati vi{e nego u svim vekovima svoje istorije

KAPIJE SLAVIJE LEMURIJANA NOVA centar za prou~avawe ORIJENA fondacija za integralne projekte
Prvoj Dami JELENI

Nalaze}i se na raskr{}u kalpi, juga, doba , smeni civilizaciskih ciklusa , kulturnih epoha , uvo|ewa novih sistema

vrednosti, a u svrhu nacionalnog vo|ewa mi predlazemo slede}e stvari : 1. U asimilaciji nema okupqawa 2. Prelascci preko ambisa se praznuju 3. Psiha nalazi svoj izrazi u u grupi 4. Na{a ma{ta moze sva}ta u zajednici 5. Smirewe daje dobru upravu 6. Na supra mentalnom je ve} do{lo do ispirawa 7. Igrom se nadilaze nagoni 8. Ose}awima se bruse strasti 9. U vrtu se telo pozna 10. Aura se odmorom ja~a 11. Motivima uzvi{enim se dostize sklad 12. Idealima se projekti nude kao na dlanu 13. Sloboda stvara uslove dobrobiti 14. Grejawu uma sledi znawe TOPQANSKA ANAGOGIJA - (ili VALDORFSKA pe.) Temeqi iste nalaze se u celovitomgledawu na svet i ~oveka. Kroz ~oveka smo videli svet i u svetu istoga. Kosmosofija kojoj smo mi osnove postavili, je svojevrsni sistem tuma~ewa doba, ciklusa, epoha, (poqoprivrednog, industriskog i informati~kog) sa somatskog, stanovi{ta psihike i spiritualnog, kao i primene wegove. Gledaju}i u tkivu sveta razna carstva (elrmentarno, fizi~ko, etersko, astralno, mentalno, supra- mentalno, supra- eternalno, suprafizikalno, supra-elementalno u univerzalnom prikazuje kako se usavr{ava tvorevina, kroz tri etape ve{tine, vrline i mudrosti. To zna~i da preko 27. + 1 vodi ro|ewu novom, zemqi i nebu novom.

Kada se 8 pomnozi sa 7 {to daje 56. ili polovini toka promena. Ve{tine kao {to su ( radqivost, samokontrola, saglanost op{tem, sloboda izbora, vrednosti, prioriteti, pouzdannost, istrajavawe, sau~estvovawe) u delu tvorca. Vrline su u sredini svega toga ( smernosti, darezqivosti, mor. ~isto}a, milosr|e, uzdrZawe, krotkost, revnost, blagost, umnozrenije) zatim sledi Mudrost u ( ~iw. napora, usmerenost, poredak, pravda, istini, soglasju,veri, nadi i qubavi) izmena. Du{u u stawu SOFIJE osewuje DUH-SVETI i ra}a se Sin Boziji u nama. Deca oca nebeskoga licem ka licu bi}e uvek i svuda sa wim. Neka tako bude. AMIN.
OPORUKA ONOGA KOJE VIDEO ONO STO SLEDI

Posle promocije jednom prilikom mi smo pitali poznatog akademikai svetskog coveka koji je se bavui psihologijom drustava kakve ce posledice biti u dejstvu otrova utopije po narodni orga nizam. Ima li sanse za skupnu dusu roda u predstojecim desavawi ma koja ce ugroziti opstanak. Rekao je da ima i ako je razdesena blago receno otkacila, unezverena, rastrojena, ako nije sasvim i nepovratno.Izazovice uticati da se ponovouskupi i instiktivno odre da da bi nastavilaq da traje. Nailazila su ratna zbivawailob tako je i bivalo. Ali opsnost je tek u u traumama sokovima kada se stawe popravi i nastane mir.Oni koji su platili cenu u zrtvama koje su podneli a nisu se iz svega toga izvlacili mogu ocekivati boqe dane.Ti drugi koji su se drugacije ponasali wima sledi ispoqa sumanutosti, izvitoperenosti i opsednutosti. To su velike tajne skupne duse. Mi nastavqamo a da i ne govorimo o duhovnim bicima visokoga arhandjeoskog nivoa koja su upraviteqi i istih. Kako da se popravi stawe stvaru u poqu delawa bica. Mi smo zakqucili jedino putem integralne nauke predpotopskih civilizacija oduhovqenosti i prisebnosti. Przreli plodovi obolele civilizacije, degenerisane kulture, ostecene strukture se ne trebaju upotrebqavati. Mora se graditi na novim osnovama

u sledecem ciklusu i sa ne istrosenim, odabranimrodom.Usevi koji sudozreli u krilu vremena su nepovatni. Sve im svoje nastajawe i nestajawe. Sofiologija vidi svju ulogu u tome da ponudi i pocasti otklawa, ispravqa naruseno, gradi u nasoj sredini Slovenskom svetu u poredku novom. Moramo imati svoj stav kao i odgovoriti na izazove stvarnosti. "Mi stemimoprostim stvarima ali i uzvisenim. Nasa svrha je da ustanovimo novo, bez ostecewai i izopacenosti, nakaznosti staroga. Svaka licnost u svesti i savesti je svet za sebe, kao sto je i ona u svetu, na dobrobit tvorevine ne kvareci jevic je usavrsavajuci. Mi smo produktivno pametni.Nasi rezultati su evidentni. Nama to polazi za rukom jer saucestvujemu u delu tvorca svega.