Br. 793 // Sarajevo // Godina XV // 09.05. 2012.

// 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
û

2
,
8

½

º

A

2
,
8
O

½

º

|
|

2
,
8
O

½

º

|

2
,
8
O

½

º

B
û

2
,
8
O

½

º

S

4
O
,
O
O

S
|
|

º

C
|

4
,
O
O

C
|
|

º

û
|

2
/
,
O
O

û
|
|

º

|

1
4

|
|

º

1
O
O

û
|
|
Burak HAKKI,
zvijezda serije
"Kismet"
E
K
S
K
L
U
Z
I
V
N
O
AZRA SPECIJAL
F
A
T
A
L
N
IH
1
0
Razveo sam se!
VIle|ie !R||Rw||||R,
µ|.I úI|I ||I|cu:|e
Od siromaštva
do palaèe
Magazin za cijelu
porodicu
Izdava~:
AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Uredni~ki kolegij
Lejla LOJO
Amela KESEROVI]
Elvedina D@AKMI]
Zana KOLO[
Novinari i saradnici
Nejra AVDI^EVI]
Kenan BE[LIJA
Hedija MEHMEDI]
Indira KU^UK-SORGU^
D`emka KARA^A
Emira GLUMAC
Ahmet BAJRI] Blicko
Jasmin HAD@I]
Taib DELI]
Jasmina DIZDAREVI]
Lektorica
Indira PIND@O
Grafi~ki dizajn
Sanja Kulenovi}
Foto-slu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Grafi~ki urednik
Fikret TIRO
Direktor novinske djelatnosti
Vlastimir MIJOVI]
Direktor Dru{tva
Hasena HAJRI]
Agencije:
JLP agency, Shutterstock, AFP,
Reuters i FameFlynet Pictures
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
e-mail: azra@avaz.ba
www.azramag.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi i fotografije
se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.338320489324435
5 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
24
30
33
62
66
72
Aleksandar
STANKOVI]
Ograni~en
sam vlastitim
neznanjem
D`enan
LON^AREVI]
Mustafa
Sandal mi je
pjevao Cecinu
pjesmu
Adnana NADAREVI]
Djevojka koja
donosi sre}u
Monica BELLUCCI
Ljepota je
hendikep
ako si glup
Explorer
Za{to Zapad
voli Juliju
Timo{enko
Monako
Ho}e li
Grimaldijevi
ostati bez
nasljednika?
Linda EVANGELISTA
Tra`i 46.000
dolara mjese~no
alimentacije za sina
20
»
4/azra 2012.
„
„Max Factor Bronzing puder“
dobila je na{a ~itateljka Elena
Mahmi} iz Kaknja.
Po{tovani ~itatelji, i dalje
vam ostavljamo mogu}nost
da se pretplatite na izdanje
magazina „Azra“. Nove
pretplatnike darivat
}emo jednim od parfema
s potpisom ku}a „Dior“
i „Givenchy“.
Godi{nja pretplata na
magazin „Azra“ je 104
KM. Da biste postali
na{ godi{nji pretplatnik,
popunite kupon i po{aljite
na adresu: Te{anjska 24b.
Fizi~kim licima koja na{
magazin `ele dobivati na
ku}nu adresu cijena
pretplate umanjena je za
deset posto. Za dodatne
informacije kontaktirajte
nas putem telefona: 033
281-364, 281-361
Poklone su dobili:
Kozmeti~ka ku}a „Bourjois“ odlu~ila je na-
graditi vjernog ~itatelja na{eg magazina. Sve
{to treba da u~inite jeste da nam po{aljete
ta~an odgovor na pitanje:
Kako se zove novi te~ni puder
„Bourjois“?
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako
{to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a za-
tim odgovor na pitanje. Sretni ~itatelj dobija
„Bourjois 1 Second“ lak za nokte.
Savr{eni
nokti iz
„Malage“
Beauty salon „Malaga“ jednoj
na{oj ~itateljki poklanja tretman la-
kiranja i ure|ivanja noktiju, ukoliko
ta~no odgovori na pitanje:
Koliko vremena je potrebno za
jedan tretman lakiranja noktiju?
Odgovor {aljite na broj: 091 510
101, tako {to }ete prvo ukucati
klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor
na pitanje.
„Bourjois“
lak za jednu
sekundu
Linija „Dukat“ trajnih mlijeka odneda-
vno je oboga}ena vitaminom D, koji se
zbog svoje izuzetne va`nosti za zdravlje orga-
nizma svrstava u grupu super-vitamina
Osim {to omogu}ava ugradnju kalcija unesenog hr-
anom u kosti, vitamin D smanjuje rizik od nastanka
pojedinih zlo}udnih bolesti, {e}erne bolesti, bolesti srca
i kardiovaskularnog sistema, umanjuje hroni~ne bolo-
ve i umor, te pozitivno utje~e na kognitivne sposobno-
sti. Preporu~ena dnevna doza vitamina D iznosi 200
I.J. (internacionalnih jedinica), a ve} dvije velike ~a{e
„Dukat“ trajnog mlijeka oboga}enog vitaminom D za-
dovoljavaju preporu~enu dnevnu dozu. „Dukat“ tra-
jno mlijeko oboga}eno vitaminom D dostupno je u
pojedina~nim pakiranjima; u prakti~noj boci za trajno
mlijeko, te u TetraPak ambala`i.
Dvije najbr`e ~itateljke „Dukat“ daruje paketom
svojih proizvoda. Sve {to treba da u~inite jeste da na
broj: 091 510 101 po{aljete SMS s klju~nom rije~i
OK, a potom upi{ite svoje ime i prezime i adresu.
Paketi }e vam biti dostavljeni na adresu.
Pozivamo ~itatelje
koji su kupon
za pretplatu
poslali faksom da se
jave na navedene
brojeve telefona,
radi daljih uputa
o preuzimanju
poklona. Sve
poklone mo`ete
dobiti samo u
narednih sedam
dana
od izlaska broja!
„Dukat“
mlije~ni
proizvodi s
vitaminom D
Cafe
6/azra 2012.
Emina Kari{ik se
vi{e ne krije
Emina Kari{ik se pojavila pro{le sedmice na prvoj ve~eri
„Evropskog festivala dizajna“ u sarajevskom Domu mladih, prvi
put nakon {to ju je ranio njen, sad ve} biv{i momak, Mirza Muho-
vi}.
U dugoj crnoj haljini i d`ins jakni, Emina je sjedila u prvim re-
dovima i dobro raspolo`ena pratila nove modne preporuke. Sjedi i
njen bv{i de~ko Mirza Muhovi} u pritvorskoj jedinici KPZ Saraje-
vo. Donedavno joj je poru~ivao da je i dalje voli, te da se kaje zbog
svog postupka. Te{ko je to povjerovati, nakon prostrijeljene natko-
ljenice.
N
i
n
a

N
o
v
a
k
o
v
i
}
Posljednji Pepeov ples
- Ne znate koliko sam sretan ~ovjek. Puno }ete mi nedostajati,
ali uvjeren sam da }ete s Titom biti u dobrim rukama. Ja sada
moram odvezati svoj sigurnosni pojas, ali vi ostanite sjediti i sja-
jno }ete se zabaviti - kazao je u suzama dugogodi{nji
„Barcelonin“ trener Pep Guardiola, napu{taju}i pro{le sedmice
Camp Nou.
Prepun stadion ispratio je trenera koji je Klubu u ~etiri godine
donio ~ak 13 titula. Poznavaoci sportskih prilika ka`u da je ovim,
vjerovatno, okon~an i pobjedni~ki niz Messija, Inieste, Piquea i
ostalih momaka elitne nogometne mom~adi. Sa~ekajmo novu
utakmicu pod novim rukovodstvom.
Prve fotografije Fe|e i Ashley
Uo~i prikaziva-
nja epizode „Rain
on the Evil and on
the Good“ nove hit
serije „Missing“ na
ameri~koj tv mre`i
ABC, ~ija }e premi-
jera biti 17. maja,
objavljene su i prve
promotivne fotogra-
fije. Rije~ je o epi-
zodi u kojoj ulogu
ruskog agenta Gavr-
ila tuma~i glumac
Agencije „Zona“
Fe|a [tukan pa se
tako na fotografija-
ma uz zvijezde seri-
azra 2012./7
je, holivudsku glumicu Ashley Judd i brita-
nskog glumca Seana Beana, pojavljuje i Fe|a.
- Nakon irskog filma „As If I Am Not There“
Juanite Wilson i ameri~kog filma „In the Land of
Blood and Honey“ Angeline Jolie, ovo je tre}i veli-
ki me|unarodni projekt Fe|e [tukana na ~ije smo
anga`mane veoma ponosni - ka`e Anila Gajevi},
vlasnika „Zone“, uz ~ije posredstvo je na velikom
evropskom kasti-
ngu [tukan i dobio
ulogu u visoko-
bud`etnoj ame-
ri~koj TV seriji
„Missing“.
» [tukan sa
zvijezdama
Ashley Judd i
Seanom
Beanom
Cafe
8/azra 2012.
Nekako, s prolje}a...
Iako zvu~i kao ve} preva-
zi|en kli{e, svima nam je po-
znat osje}aj kada se s prvim pr-
oljetnim zrakama pojavi nevjer-
ovatna doza ljubavi u nama.
Kao da svi koji nisu prona{li
osobu s kojom }e dijeliti `ivot
o~ekuju da }e je prona}i ba{ u
ovom periodu. Sve ovo ima i
teoretsku osnovu, jer se ovim
fenomenom psiholozi bave iz
godine u godinu. Jedan od ra-
zloga ima veze s hormonima,
kako mu{kim, tako i `enskim.
S pove}anom koli~inom
Sun~eve svjetlosti, u mu{kom
organizmu se stvara vi{e testo-
sterona, {to mu{karcima po-
ve}ava libido. Kada je rije~ o
`enama, kod njih se smanjuje
koli~ina melatonina, i zbog to-
ga ose}aju priliv energije, te im
se, tako|er, pove}ava libido.
Zato, prepustite se, u`ivajte u
prolje}u, volite nekog i neka
neko voli vas.
1
2
3
4
azra 2012./9
1. Pjer i Jasna @alica na porodi~noj kafi, 2. Almir Im{irevi} sun~an
dan iskoristio je za {etnju, 3. Muzi~ar Edvin Had`i} ni u {etnji ne pro-
pu{ta priliku da u`iva u muzici, 4. Davor Ebner praznike je proveo u
dru{tvu sina Vedrana, 5. Pe|a Kojovi}: U dru{tvu, 6. Shane Warne i
Liz Hurley pro{etali su prije nego su oti{li po djecu u {kolu, 7. Mlada
glumica Emma Stone i Andrew Garfield, dr`e}i se za ruke, hodali su
New Yorkom, 8. Ben Affleck otpratio je svoju suprugu Jennifer Gar-
ner, koja mu je nedavno rodila i tre}e dijete do ljekarske ordinacije,
9. Alyson Hannigan s mu`em Alexisom u`ivala je na klupici u parku,
gdje su izmjenjivali nje`nost, 10. ^etrnaestogodi{nja glumica Chloe
Martinez pojavila se u showu Davida Lettermana u dru{tvu nepo-
znatog momka
5
6
7
8
9
10
[kljoc
sedmice
10/azra 2012.
Lupus in fabula
Madrid:
Ruska
teniserka
Maria
Sharapova
u me~u s
rumunskom
predstavnicom
Irinom
Cameliom
Begu
Madrid:
Ruska
teniserka
Maria
Sharapova
u me~u s
rumunskom
predstavnicom
Irinom
Cameliom
Begu
Sarkozy: ^ovjek
za zaborav
Nekad su {efovi dr`ava bili u pravilu ozbiljni stariji lju-
di, o ~ijem privatnom `ivotu se nije imalo mnogo toga re}i.
Ipak, novo vrijeme donosi nove ljude i nove vladare. Tako
je {ef jedne svjetske velesile, kao {to je Francuska, u pola
mandata izlazio s djevojkom, biv{om manekenkom Carlom
Bruni, koja }e postati njegova tre}a supruga. Nicolasa Sar-
kozyja, sada ve} biv{eg 23. predsjednika Francuske, osim
po vezi s Bruni i o njegovim zapaljivim, cini~nim i ~esto
neodmjerenim izjavama, svijet se ne}e dugo sje}ati.
@ivot nije mazio Gorana
Bareta, sude}i prema njego-
vom naboranom licu i
~udnoj vatri u o~ima. Pje-
sme i romane ne pi{u pisci,
pi{e ih sam `ivot i {to je
`ivot te`i i oporiji, stranice
njegovih pri~a su iskrenije i
dublje prodiru u na{a srca i
svijest. U vrijeme kada je
ki~eraj ono {to se tra`i i ku-
puje, „Te{ke boje“ Gorana
Bareta su ne{to {to tjera na
razmi{ljanje. Bare ne pravi
muziku za Porine i druge
nagrade, on pravi muziku iz
sebe i za sebe. Njegova mu-
zika - to je on, ~ovjek s ko-
jim se `ivot nije {alio.
Goran Bare:Te{ke boje crno-bijelog `ivota
32
Broj u fokusu
O sinu Franje Broza i Slovenke
Marije s druge strane Sutle napi-
sane su biblioteke knjiga. Autori
nekih od tih knjiga nazivali su
ga „najve}im sinom na{ih naro-
da“, drugi su ga nazivali bruta-
lnim diktatorom. Izme|u tih dvi-
ju krajnosti, on je volio `ene, ko-
njak, filmove i kubanske cigare,
te vodio ~udnu dr`avu po imenu
Jugoslavija. Iz mar{alske stolice
za ruku ga je izvela smrt prije pr-
ija ta~no 32 godine.
azra 2012./11
Pi{e: Kenan BE[LIJA
„Iz poku{aja
da spasi svijet,
pametan ~ovjek
mo`e izvu}i jedinu
pouku da to nije
njegov posao“,
\or|e Bala{evi},
muzi~ar, pisac i re`iser
R
e~en
ica
sed
m
ice
Inna:
Spektakl
ne stanuje
ovdje
Sarajevo, onako naivno ka-
ko samo ono zna biti, {aputalo
je, dok su organizatore svrbili
dlanovi: Dolazila je Elena Ale-
xandra Apostoleanu, s nadi-
mkom Inna, za mla|e muzi~ka
zvijezda njihove mladosti, za
one starije, tek prsata Rumu-
nka pomodnog imena na ~ije
plakate im je tekla voda na
usta. I jedni i drugi nakon ko-
ncerta su iza{li s upitnikom
iznad glave i mi{lju da su novac
za karte mogli potro{iti negdje
za ne{to pametnije. Spektakl,
o~igledno, ne stanuje ovdje.
@eljko Joksimovi}:
Nije „Eurosong“
samo stvar
Uz „Eurosong“ ve} du`e od dvije decenije,
jo{ od vremena Tota Cutugnija i njegovog na-
stupa 1990., ve`u se dva atributa: dosadno i
pateti~no.
Ipak, i „Eurosong“, koji je u dogogo-
di{njem slobodnom padu, ponekad zaiskri
ne~im toplim, originalnim i kreativnim.
Mi{ljenja o muzici koju pravi @eljko Joksimo-
vi} su podijeljenja, ali mo`emo re}i da je rije~
o lako pamtljivim, komercijalnim notama, ka-
kve dobro prolaze kod ljubitelja „Eurosonga“,
ali spot koji je Joksimovi} napravio za pjesmu
„Nije ljubav stvar“ jeste ne{to za pohvaliti i
gledati vi{e puta.
Ivica Osim:
Fudbalski
Mozart iz na{e ulice
Legenda ka`e da su radio-izvje{ta~i
ponekad znali zatra`iti od re`ije malo
muzike iz studija „Dok Ivici Osimu ne-
ko ne uzme loptu“. Iz studija bi nakon
toga publika u`ivala u ~itavom
„minikoncertu“, kako se tada zvao radi-
jski muzi~ki blok od dvadesetak minuta.
Sponzori, sumnjivi novac, menad`eri,
skupi transferi i sponzoru{e nisu imali
ni{ta zajedni~ko s fudbalom, koji je igr-
an za gu{t publike. Ivica Osim je bio
apsolutni gospodar zelenih terena. Volio
je loptu, bila je njegov `ivot, a i ona je
voljela njega. Ivica Osim je ove sedmice
proslavio 71. ro|endan.
Cafe
12/azra 2012.
Na{a predstavnica na „Eurosongu“ Maya
Sar protekle sedmice boravila je u Beogradu.
Tom prilikom dru`ila se s fanovima i novinari-
ma na Adi Ciganliji, gdje je, osim u koktelima,
u`ivala i u sun~anju.
Mayu smo pitali {ta je to {to ima Sarajevo, a
nema Beograd, i obrnuto.
- Prije bih rekla {ta je to {to je zajedni~ko za
ta dva grada, a to su dobri ljudi koji se ne sre}u
tako ~esto. Volim Beograd! Kada sam tu, ne-
mam osje}aj da sam u tu|ini, da sam negdje u
inozemstvu! Beograd do`ivljavam kao svoj -
ka`e Maya za „Azru“, koja se sa suprugom Ma-
hirom Sarihod`i}em ve} priprema da nakon
„Eurosonga“ i izdavanja svog prvog albuma
otputuje na 10 dana u New York.
- Po{to nisam imala priliku da vidim Ameri-
ku, ovog ljeta suprug i ja idemo u New York,
{to jedva ~ekam. Tome se ba{ radujem! @elim
da vidim neki zanimljiv mjuzikl, neku predsta-
vu na Broadwayu, balet i sve ono {to na neki
na~in ima veze s mojim poslom. Zanimaju me
mnoge kulturne znamenitosti i obi}i }u {to vi{e
budem mogla. Imam i mnogo prijatelja u New
Yorku. Doma}in }e mi biti moja stilistica i
modna kreatorka, koja je upravo do{la iz New
Yorka u Sarajevo samo da bi meni napravila
haljinu za „Eurosong“. Ona }e mi pomo}i da
do`ivim taj grad iz perspektive nekog ko `ivi
tamo - nestrpljivo dodaje Maya. †
Dru`enje s fanovima na
beogradskoj Adi Ciganliji
P
R

t
r
i
p
M
a
y
a

S
a
r
» U Beogradu nemam osje}aj da sam u
tu|ini
T
e
k
s
t

i

f
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
:

M
l
a
d
e
n

M
i
t
r
i
}
azra 2012./13
Odlazak bubnjara „Novih fosila“ Bubnjar gr-
upe „Novi fosili“ Nenad [ari} preminuo je pr-
ije nekoliko dana u 66. godini `ivota u karlo-
va~koj Op}oj bolnici. [ari} je u utorak do`ivio
mo`dani udar tokom odmora u porodi~noj vi-
kendici na Mre`nici.
Vijest o smrti s nevjericom je do~ekala nje-
gova supruga, Sanja Dolo`el i njihovo dvoje
djece, sin Luku i k}erka Lea. Par je 18 godina
`ivio u ljubavi i slozi, a prije [ari}a Sanja je u
suzama ispratila ~ovjeka kojeg je voljela,
Dra`ena Petrovi}a, koji je poginuo prije 19
godina u saobra}ajnoj nesre}i.
Jecine cipele od 2.595 eura U velikom br-
oju anketa, srbijanska pjeva~ica Jelena Ka-
rleu{a progla{ena je za `enu s najvi{e stila.
Jelena je uvijek u toku s modnim trendo-
vima, a na Facebooku se nedavno pohvali-
la novim {tiklama. Nije to ni{ta novo ni
neobi~no za JK, jer se redovno hvali svo-
jim novim krpicama i asesoarima. Jelena se
ovog puta pohvalila jo{ jednim {tiklama
„Christian Louboutin“, za koje je kazala
kako su skupe, lijepe, ali i neudobne.
- Recite zdravo mojim novim bebama!
Loubs Isolde 160 (cijenu sam progutala,
luda~ka je) - napisala je Jelena na engle-
skom jeziku uz fotografiju cipela.
Spomenute {tikle, naime, ko{taju 2.595
eura.
» Dole`al s pokojnim suprugom [ari}em
Cafe
Kod ku}e je najbolje
» Odmor na obalama Floride
» Sedamnaest tona te{ka i osam metara visoka statua
Merilyn Monroe iz Chicaga }e uskoro biti preba~ena u
Kaliforniju
14/azra 2012.
» Fikret je u SAD
putovao radi
voditeljskog
anga`mana u
projektu
„Bosnian Idol“
Fikret HOD@I]
azra 2012./15
Obilasci najve}ih
atrakcija Floride, St. Lo-
uisa, Pitsburgha, Chica-
ga i Detroita, posjete i
dru`enja s rodbinom,
kupovina, izleti u priro-
du, voditeljski posao na
takmi~enju pjeva~a ama-
tera „Bosnian Idol“, sni-
manje priloga za televizi-
ju „Hayat“ - sve je to za
mjesec boravka u Amer-
ici uspio ostvariti novi-
nar i voditelj Fikret
Hod`i}. S njim je bila i
njegova supruga [evala.
- Odli~no smo se pr-
oveli, vidjeli mnogo lije-
pih mjesta, a za to su za-
slu`ni na{i doma}ini.
Potrudili su se da nam
uljep{aju svaki trenutak.
Ipak, ja sam jedva ~ekao
da se vratim ku}i. Amer-
ika je lijepa, ure|ena ze-
mlja, ali nije mi se do-
pao tamo{nji na~in
`ivota. Sve je kao po ne-
kom {ablonu. Jo{ je-
dnom sam se uvjerio da
je kod ku}e, ipak, na-
jbolje - kazao nam je Fi-
kret. E.D`.
» Nigdje bez supruge Lale i... kamere
» Predah nakon shoppinga
» Za dobar
provod
zaslu`ni su
i na{i
doma}ini
Intervju
16/azra 2012.
Po{tujem Balji}a
i Boli}a
† Mnogo smo ponosni na sjajne karijere koje su
u Turskoj ostvarili Elvir Balji}, Elvir Boli}, Da-
mir Mr{i}... Poznajete li ijednog od njih?
- Poznajem ih i veoma po{tujem sve {to su
postigli u karijerama. Balji} i Boli} su u
igra~koj mirovini, ali obojicu sam ih gledao
na terenu. Li~no se nismo nikada upoznali, ali
znam da su svi do jednoga uspjeli.
E
k
s
k
l
u
z
i
v
n
o
Burak HAKKI, zvijezda serije „Kismet“
Razveo sam se!
U prvom intervjuu za bh. medije, turska gluma~ka zvijezda govori o ulozi
Kenana u seriji „Kismet“, roditeljima, sinu, Bosni, Boli}u, „Realu“ i kolegici
Asli Tandogan, koja plijeni ulogom Lamije
Razgovarala: Amela KESEROVI]
B
urak Hakki zvijezda je serije
„Dudaktan Kalbe“, koju u progr-
amu televizije OBN pratimo pod
naslovom „Kismet“. Visok, stasit
i virtuoz na violini, osvojio je srce
Lamije (Asli Tandogan), ali i mi-
liona onih pred malim TV prije-
mnicima. U Turskoj je veoma popularan, ne{to
je najmarkantnije {to nam dolazi s lijepog Bosfo-
ra, ka`u `ene. I, mi im vjerujemo.
Zanimljiva je i njegova biografija, ispunjena
medaljama, diplomama..., kao da je ~etrdeseto-
godi{njem Buraku u krvi stalno nadmetanje.
^ovjek ima univerzitetske diplome iz matemati-
ke i ekonomije, {kolovao se u inozemstvu, bavio
manekenstvom u Italiji, Francuskoj, [paniji, a
jo{ je igrao i ko{arku u profesionalnoj Turskoj
ligi.
U ekskluzivnom intervjuu za na{ magazin
Burak priznaje da je ~uo mnogo o Bosni, a nada
se i da }e je uskoro posjetiti. Saznali smo i da je
jedan od najpo`eljnijih Turaka odnedavno ra-
zveden.
† Serija „Dudaktan Kalbe“ ili „Kismet“, kako se
prevodi u na{oj zemlji, ostvarila je veliku gledanost
u BiH. Ovda{nja publika voli Lamiju, Kenana,
ali i druge aktere ove pri~e. Kako obja{njavate usp-
jeh serije, jeste li znali da }ete ga posti}i kada Vam
je ponu|ena uloga Kenana?
- Mislim da uspjeh serije „Dudaktan Kalbe“
proizlazi iz emocija, muzike i samih odnosa u
njoj. Veoma je dinami~na, i tu dinamiku prate
ljubav, strast i porodi~ni odnosi, kao i stil redite-
Serija „Kismet“ okupila je
odli~nu ekipu. Stvorili smo tako
divna prijateljstva na setu. I
danas se ponekad sretnemo,
mi glumci, reditelj, tehni~ka
ekipa, uklju~uju}i i make-up
artiste, asistente... Prije nego
{to smo snimili prvu epizodu,
ve}ina glumaca se srela i dvije
sedmice odr`avala specijalni
~as glume, {to nam je pomoglo
da se me|usobno upoznamo

» Hakki: Vozi motore, ja{e konje, glumi i dobro rje{ava matemati~ke zadatke
azra 2012./17
»
18/azra 2012.
ljskog rada, direktora za fotografiju. Mjesto kao
{to je Buyukada u Istanbulu imalo je pozitivne
efekte na „Dudaktan Kalbe“.
† Kraj serije }e, vjerovatno, rastu`iti gledatelje.
Zbog epizoda koje se tek emitiraju ne}emo ga otkr-
ivati. Zanima me da li D`emil zaslu`uje vi{e od
Kenana da ostane s Lamijom?
- To je izbor pisca scenarija. Normalno, u or-
iginalnoj verziji, D`emil zauzima veoma malo
mjesto u knjizi.
† Uspjeh turskih serija kao da prati ekonomski i
politi~ki procvat Va{e zemlje. Kako ga Vi obja{nja-
vate?
- Za razliku od ameri~kih, turske serije imaju
vi{e emocija, bave se porodi~nim i prijateljskim
odnosima, stvarnom ljubavi i sadr`e vi{e dra-
me... I mislim da su toliko blizu stvarnom
`ivotu.
† Serija „Kismet“ snimana je prije dvije godine,
ali sam sigurna da su Vam svje`a sje}anja na vrije-
me koje ste provodili s kolegama na setu: Asli Ta-
ndogan (Lamija), Yigit Ozsener (Cemil), Ozge
Ozder (Cavidan)..., {ta se me|u vama de{avalo
Moja porodica je obi~na
turska porodica. Otac mi
je ro|en u Komotini, dok je
majka iz Yalove. Ni jedno ni
drugo nisu matemati~ari niti
iz svijeta glume

» Burak s Asli Tandogan u „Kismetu“. Ho}e li Lamijina i Kenanova ljubav na kraju pobijediti?
»
azra 2012./19
kada su se gasile kamere, jeste li se dobro zabavlja-
li, stvarali nova prijateljstva...?
- Serija je okupila zaista odli~nu ekipu. Stvor-
ili smo tako divna prijateljstva na setu. I danas
se ponekad sretnemo mi glumci, reditelj, te-
hni~ka ekipa, uklju~uju}i i make-up artiste, asi-
stente... Ovo sve kazuje koliko smo dobro radili,
i kako je reditelj Andac Haznedaroglu utjecao na
sve nas.
Prije nego {to smo snimili prvu epizodu,
ve}ina glumaca se srela i dvije sedmice odr`avala
specijalni ~as glume, {to nam je pomoglo da se
me|usobno upoznamo.
† Kako biste opisali Va{u partnericu Asli Tando-
gan?
- Ona je tako puna energije, nasmijana, du-
hovita... Dobar ~ovjek i veliki prijatelj.
† Od 2001. ste u braku s modelom i glumicom
Semom Simsek. [ta je klju~ kvalitetnog braka?
- Razveden sam od februara ove godine.
† Jedna od Va{ih pasija je i ronjenje. Koja je na-
jve}a dubina na kojoj ste bili?
- 45 metara.
† Vozite motore, ja{ete konje, glumite, dobri ste u
matematici. [ta jo{ ne znamo o Vama?
- To je sve (smijeh).
† Imate univerzitetsku diplomu iz matematike i
ekonomije. Kako ste zavr{ili u svijetu modelinga i
glume?
- Morao sam izabrati zanimanje kada je `ivot-
na cesta po~ela da se odvaja.
† Jeste li ikada bili u Bosni?
- Nikada nisam bio. Igrao sam komandira
Mirzu Turkovi}a u turskoj seriji „Mavi Kelebe-
kler“, u kojoj se pri~a izvorno odvija u periodu
izme|u 1992. i 1995. godine.
Tokom snimanja prvih epizoda moji prijate-
lji, tako|er glumci u toj seriji, proveli su vrijeme
u Bosni i ispri~ali su mi koliko je velika va{a ze-
mlja. Volio bih je posjetiti {to je prije mogu}e.
† Kako opisujete vrijeme koje provodite sa svojim
sinom?
- To je najvrednije vrijeme.
† Kao model ste radili u Francuskoj, [paniji, Ita-
liji. Jeste li jo{ za{titno lice „Cacharela“ i
„Adidasa“?
- Ne. Zavr{io sam ugovor s njima. [to se ti~e
samog modelinga, davno sam zavr{io s tim po-
slom, i zaista u posljednje vrijeme ne pratim pr-
omjene u modnom svijetu.
† Kakva je Va{a porodica? Ima li u njoj matema-
ti~ara, glumaca, sportista...?
- Moja porodica je obi~na, turska porodica.
Otac mi je ro|en u Komotini, dok je majka iz
Yalove. Ni jedno ni drugo nisu matemati~ari niti
iz svijeta glume.
† Igrali ste ko{arku u Turskoj super ligi. Za{to ste
napustili profesionalni sport?
- Kao {to sam rekao ranije, morao sam izabr-
ati svoj put. Ko{arka, univerzitet, business mog
oca, modeling... sve je bilo aktuelno u isto vri-
jeme. Tada sam shvatio da ja, zapravo, ne{to
od svega ovoga moram izabrati za svoj `ivotni
put. †
Za razliku od ameri~kih,
turske serije imaju vi{e
emocija, bave se porodi~nim
i prijateljskim odnosima,
stvarnom ljubavi i sadr`e
vi{e drame... I mislim da su
toliko blizu stvarnom `ivotu

» Hakki: Ronaldo i Ozil su najbolji fudbaleri
„Real“ volim vi{e
od „Barcelone“?
† Budu}i da volite sport, odgovorite nam na vje~nu
dilemu, ko je bolji: Mourinhov „Real“ ili Guardiolina
„Barcelona“?
- Volim na~in na koji igra „Real Madrid“. Dugo
pratim njihove utakmice, jo{ iz vremena kada su
dresove ovog kluba nosili Hugo Sanchez, a potom i
Zinedine Zidane... Sada imaju Ronalda i Ozila, za
koje mislim da su najbolji fudbaleri na svijetu.
Zvjezdana pra{ina
20/azra 2012.
Linda EVANGELISTA
azra 2012./21
»
O
samdesete }emo pamtiti po
odli~noj muzici, ne tako sa-
vr{enoj modi, ali i prvim su-
permodelima, kojima se i da-
nas, iako su ve} duboko za-
kora~ile u ‘40-e, svi divimo.
Jedna od njih svakako je lije-
pa Linda Evangelista (47), ~uvena po svojoj izja-
vi kako ne ustaje iz kreveta za manje od 10.000
dolara. No, u odnosu na ‘80-e, danas Linda
ustaje za mnogo manje iznose. I dalje odli~no
zara|uje, uglavnom od ugovora koje je potpisala
s ku}ama „L’oreal“ i „Chanel“, ali to neka-
da{njem supermodelu i manekenki nije dovo-
ljno, pogotovo otkako je postala majka i stara se
o petogodi{njem sin~i}u Augustinu.
Ro|endanski pokloni
Linda je, naime, Augustina rodila iz kratke
veze s francuskim milijarderom Francoisom-
Henrijem Pinaultom, koji je danas u braku s
glumicom Salmom Hayek. Francois je nepunu
godinu nakon ro|enja sina s Lindom, drugi put
postao otac, ali ovog puta djevoj~ici koju mu je
rodila Salma. Ispostavilo se da nije `elio sina s
Lindom, ali jeste k}erku sa Salmom. Francois
dje~aku od njegovog ro|enja nije pla}ao alime-
ntaciju, ali sada je do{lo vrijeme da Linda napla-
ti sve dugove. Ovih dana sud u Manhattanu ima
pune ruke posla, jer je Linda tu`ila milijardera
za nebrigu o svom sinu, tra`e}i alimentaciju od
~ak 46.000 dolara mjese~no. Ameri~ki tabloidi i
`uta {tampa se nasla|uju ovim su|enjem, jer
~itava pri~a dobija vrlo zanimljivu dimenziju.
Nekada{nji supermodel
ovih dana je u `i`i
medijske pa`nje zbog
tu`be koju je podnijela
protiv oca svog
petogodi{njeg sina,
milijardera Francoisa
Henrija Pinaula,
zakonitog supruga
glumice Salme Hayek.
Linda od bogata{a,
koji ju je nagovarao na
abortus, tra`i vrtoglavo
visoku alimentaciju
Priredila: Lejla LOJO
Tra`i 46.000 dolara
mjese~no alimentacije
za sina
» Linda i Pinault su se zabavljali samo ~etiri mjeseca
Pinault je na sudu
kritizirao Lindu za njene
neopravdane zahtjeve,
govore}i kako 46.000 dolara
mjese~no nije za njegovog
sina, nego za Lindu i
„maminu podr{ku“

azra 2012./23
» Tako je, naprimjer, ~uveni milijarder bez imalo
gri`nje savjesti otkrio kako je ostavio Lindu dok
je bila u drugom stanju. Tako|er je priznao da
svom sinu nikad nije kupio ro|endanski poklon,
dok Linda to od njega nije zatra`ila.
Nije se stidio ni kazati da je tokom 2010. go-
dine na sebe potro{io 260.000 dolara, kupuju}i
luksuzne satove. U isto vrijeme, nije se mogao
sjetiti {ta je sinu kupio za ~etvrti ro|endan, niti
koliko je uop}e te godine novca potro{io za svo-
je mu{ko dijete.
- Imam kolekciju satova. Augustusu sam ku-
pio poklon za ro|endan i za Bo`i}. Ne mogu se
sjetiti {ta sam mu poklonio za ro|endan. Za
Bo`i} sam mu putem interneta kupio klavir -
izjavio je na sudu bogati biznismen.
Linda je na su|enju tako|er morala opravdati
svoje zahtjeve. Kazala je kako 46.000 dolara
mjese~no za njenog sina nije previ{e novca. To
}e biti sasvim dovoljno da plati dadilje za ~itav
dan, te naoru`ano obezbje|enje.
Ne`eljena trudno}a
Njen advokat William Beslow je sudiji kazao
kako mali Augie zaslu`uje da `ivi u istim uvjeti-
ma kao Pinaultova ~etverogodi{nja k}erka Vale-
ntina, koju ima sa Salmom. Podsje}anja radi,
ovaj 49-godi{nji Francuz jedan je od najbogati-
jih ljudi na svijetu. Direktor je konglomerata
koji u svom vlasni{tvu ima „Yves Saint Laurent“,
„Gucci“ i „Bottega Veneta“, {to mu donosi go-
di{nju zaradu od pet miliona dolara.
Ku}u vrijednu 12 miliona dolara u Los Angele-
su je prepisao na svoju k}erku, a za njeno mjese~no
odr`avanje, porez i kredit izdvaja 50.000 dolara.
Uprkos tolikom bogatstvu, Pinault je na sudu kri-
tizirao Lindu za njene neopravdane zahtjeve, govo-
re}i kako 46.000 dolara mjese~no nije za njegovog
sina, nego za Lindu i „maminu podr{ku“.
- Ve}ina tro{kova se ne odnosi na Augieja,
nego na gospo|u Evangelistu. Ovo je klasi~an
slu~aj kada neko poku{ava nama}i sebi novac
putem alimentacije - kazao je David Aronson,
Pinaultov advokat.
David je na sudu spomenuo i razgovor koji je
biv{i par imao u januaru 2006. godine, a kada je
Pinault od Linde zahtijevao da se rije{i te tru-
dno}e.
Linda, koja je tada bila u ranim ‘40-im,
odgovorila mu je kako }e, ipak, zadr`ati be-
bu.
- Trebala se sama starati od djetetu, jer joj je
Pinault jasno dao do znanja da on to ne}e u~ini-
ti - kazao je David, a Lindin biv{i de~ko je po-
tvrdio ove navode.
- Bila je toliko sretna {to je u drugom stanju.
Ali, ta trudno}a nije bila planirana. Odlu~io sam
okon~ati tu vezu. Zabavljali smo se samo ~etiri
mjeseca i nisam je kako treba ni poznavao.
Na pitanje za{to Lindi nije dao nimalo novca
tokom prvih godina njihovog djeteta, Pinault je
kratko kazao:
Nerealni zahtjevi
- Ona nije tra`ila, a ja nisam ponudio.
Lindin advokat je uzvratio, kazav{i kako nje-
gova klijentica jedino {to `eli jeste kvalitetan
`ivot za njenog sina, koji mu vi{e ona sama ne
mo`e pru`ati.
- Moram ga za{tititi - maj~inski je poru~ila
Linda.
Kada su je pro{le godine pitali za{to su joj
potrebne dadilje tokom 24 sata dnevno, Linda je
odgovorila:
- Nekada radim po 16 sati dnevno. A, onih
dana kada nemam snimanja, radim na svom
imid`u. Moram i}i na fitness, tretmane ljepote.
Moram misliti na sljede}e kampanje i konsta-
ntno raditi na svom imid`u. To je isto kao da
ste profesionalni sportist.
Lindino bogatstvo se procjenjuje na osam
miliona dolara, {to je relativno mala suma u
odnosu na milione koje ima Pinault. Stoga mu
je tra`ila ku}u iste vrijednosti kao onu koju je
poklonio maloj Valentini.
Advokat za brakorazvodne parnice, Raoul Fe-
lder s Manhattana, ovakve Lindine zahtjeve sma-
tra nerealnim.
- Ona za odgajanje djeteta tra`i blizu 1.500 do-
lara dnevno. To je ne~uveno. Sudije }e se fokusir-
ati na koli~inu novca koja je potrebna za odgajanje
djeteta, a ne na bogatstvo koje ima njegov otac.
Linda bi mogla izgubiti ovu parnicu. Da sam na
njenom mjestu, jo{ ne bih brojao novac.
Linda, ina~e, u New Yorku posjeduje penta-
haus i stan na East Sideu, nedaleko od {kole koju
poha|a njen sin. Pro{le godine je raskinula emoti-
vnu vezu s bilionerom i suvlasnikom „Hard Rock
Cafea“ Peterom Mortonom, a kratko nakon ra-
skida podnijela je tu`bu protiv Pinaulta. Od tog
dana, Pinault joj je po~eo pla}ati alimentaciju, ia-
ko njen iznos nikada nije ta~no utvr|en. Lindi,
o~igledno, novca nije dovoljno. †
Linda za odgajanje
djeteta tra`i blizu 1.500
dolara dnevno. To je ne~uveno.
Sudije }e se fokusirati na
koli~inu novca koja je potrebna
za odgajanje djeteta, a ne na
bogatstvo koje ima njegov otac

» Linda je sama snosila sve tro{kove za odgoj sina
» Bila je jedan od najpopularnijih modela ‘80-ih i ‘90-ih
» Augie je samo godinu stariji od Valentine, koju Pinault
ima sa Salmom Hayek
O slobodi medija
24/azra 2012.
S

p
o
v
o
d
o
m
Aleksandar STANKOVI]
azra 2012./25
Ograni~en sam
vlastitim neznanjem
Ograni~en sam i konformizmom, koji me tjera da plivam srednjom strujom
~itaj - „da uvijek ne ka`em ono {to mislim“, jer imam familiju koja svakog
mjeseca `eljno i{~ekuje moju pla}u. Osim toga, ograni~en sam raznim
obzirima. Obzirima prema svojim sugovornicima, prema svojoj majci, koja
se boji da }e joj sin izgubiti posao ako je preo{tar, obzirima prema gledateljima,
jer na neki na~in u emisiji ja predstavljam njih, a ne sebe...
Razgovarala: Elameri [KRGI]-MIKULI]
P
ro{le sedmice je obilje`avan Svjetski
dan slobode medija. Upravo na taj
dan pretu~ena je dopisnica „Dnevnog
avaza“ u Banjoj Luci. Bio je to bruta-
lan odgovor na pitanje o stanju slobo-
de medija u BiH. Petar Lukovi} je bio
na{ prvi izbor za sagovornika o ovoj
temi. Na`alost, Lukovi} je nakon smrti svoje supru-
ge sebi obe}ao da vi{e ne}e biti s „onu stranu medi-
ja“. Stankovi} plijeni pa`nju cijelog Regiona svojim
stavom. Je li on slobodan, pitali smo ga.
- Nitko nije slobodan. Svi smo ograni~eni
ovim ili onim. Ja se trudim biti slobodan, a koli-
ko mi to uspijeva, ne znam.
† Kako? ^ega ste oslobo|eni?
- Mogu samo odgovoriti ~ime sam ograni~en.
Ograni~en sam vlastitim znanjem - odnosno, nezna-
njem. Zatim, ograni~en sam konformizmom, koji
me tjera da plivam srednjom strujom ~itaj - „da uvi-
jek ne ka`em ono {to mislim“, jer imam familiju ko-
ja svakog mjeseca `eljno i{~ekuje moju pla}u. Osim
toga, ograni~en sam raznim obzirima. Obzirima pre-
ma svojim sugovornicima, prema svojoj majci, koja
se boji da }e joj sin izgubiti posao ako je preo{tar,
obzirima prema gledateljima, jer na neki na~in u
emisiji ja predstavljam njih, a ne sebe...
† Nakon skoro dvije decenije bavljenja novinar-
stvom, u kakvom su statusu Va{i ideali ove profesi-
je? Oni isti koji su Vas prije mnogo vremena odveli
na studij `unalistike?
- Nisam ja studirao novinarstvo ve} pravo. U no-
vinarstvu sam se na{ao slu~ajno, i to 1995., kada sam
shvatio da od prava ne}e biti kruha, jer sam na faku-
ltetu shvatio da taj poziv nije za mene. [to se ti~e ide-
ala, oni su isti kao i prije 17 godina. Nema tu puno
filozofije, glavni ideal je borba za istinu, pravdu i je-
dnakost. To su neki moji motivi s kojima sam u{ao u
novinarstvo i mislim da me oni i danas dr`e.
† Komunikolo{ka teorija posljednjih godina ra-
zmatra mogu}nost potpunog nestanka klasi~nog no-
vinarstva, koje je nastalo uz demokratiju i s njom
}e nestati, kako ka`u. (na sceni je liberalni kapita-
lizam i kao oblik tr`i{nih odnosa, ali i kao
dru{tveni poredak) Kako Vi to komentirate?
- Ne vjerujem da }e novinarstvo nestati. Uvi-
jek je bilo i bit }e onih onih koji su pisali za ga-
zde, ali bit }e i onih drugih koji pi{u zbog istine.
† Mjesto klasi~nog novinarstva zaposjeda takozva-
no industrijsko novinarstvo, odnosno novinarstvo u
slu`bi profita. Koga trenutno je vi{e u Hrvatskoj?
- U Hrvatskoj je trenutno vi{e onih koji pi{u
zbog profita, ali ponavljam: oduvijek je to tako.
Nekad je pisano za kralja, pa za partiju, danas za
Mi{kovi}a ili Todori}a, me|utim, ima i onih koji
pi{u prema vlastitoj savjesti i oni ne}e nestati. Uvi-
jek }e biti slobodoumnih ljudi pa tako i novinara.
† Godine 1939., 25. novembra, Albert Camus je
napisao tekst kao reakciju na rigoroznu cenzuru
koja je uvedena u francuskim medijima, sa`ima-
ju}i kodeks slobodnog novinarstva. Prema njego-
vom mi{ljenju, postoje ~etiri zapovijedi slobodnog
novinara: lucidnost, odbijanje, ironija i ustrajnost.
[ta je Va{ najve}i argument?
- Mislim da su za dobrog novinara potrebni:
inteligencija, radne navike, hrabrost i istinoljubivost.
† Koja je najve}a neugodnost s kojom ste se sreli
rade}i svoj posao
- Pljuvanje na cesti. Tog puta sam se suzdr`ao
i sve je pro{lo u miru. Ina~e, znalo je biti svega.
Uvreda, prijetnji, ismijavanja...
†Je li mnogo 12 godina jednog projekta, pa makar
bio „Nedjeljom u 2“... to jest, je li Vam dosadilo?
- Jest, dosta je to. Me|utim, jo{ me sve to
skupa „dr`i“, tako da ne namjeravam za sada
odustati. Mo`da kad odradim 20 sezona, a
mo`da ni tada...
† Koji je Va{ sljede}i profesionalni izazov?
- Nemam za sada drugih profesionalnih iza-
zova, osim da se dr`im one prethodne Camuso-
ve „USTRAJNOST“
† Koje novine kupujete za vlastiti gu{t?
- Za vlastiti gu{t kupujem samo novine o mo-
tociklima. Sve ostale dobijam na poslu.
† Na internet forumima „analizirani“ su poznati
i manje poznati. Postoje brojni postovi s Vama u
glavnoj ulozi. Vrhunac pu~ke argumentacije za-
vr{ava rije~ima Srbin i peder. Vrije|a li Vas to?
- Ne, zabavlja me. Ina~e, mislim da su anoni-
mni internetski forumi zlo. Da se mene pita, za-
branio bih ih. Ili pi{i pod punim imenom i pre-
zimenom ili ne pi{i. Tre}eg nema.
†Jedna od Va{ih na~itanijih kolumni (barem u BiH)
bila je ona s naslovom „U `ivotu je va`na ljubav pre-
ma domovini i veli~ina penisa“. Problematizirali ste
razliku u veli~ini hrvatskog i sprskog penisa, a u pita-
nju su bile nijanse. Kako u tom kontekstu komenitirate
18,34 centimetra u hla~ama prosje~nog Bosanca?
- Svak’ se ponosi ne~im, Srbi hrabro{}u, Hr-
vati kulturom, a Bosanci veli~inom, il’ {to bi re-
k’o pjesnik „svako ima svoje veselje“. †
Zdravko Mami} kad
se ugase kamere
† Zdravko Mami}, kao gost u jednoj od Va{ih
emisija, na kraju je... recimo, psovao. [ta se de-
silo kad su se ugasile kamere?
- Nakon te emisije Zdravko Mami} mi je
stisnuo ruku uz rije~i: „Odli~no si obavio svoj
posao“. Ja sam mu poru~io: „Zdravko, ugasile
su se kamere, ne morate biti la`no srda~ni“,
da bi on odgovorio: „E jebi ga, vidi{ kakav si
ti ~ovjek? Ti ne zna{ ni kompliment primiti“.
Na kraju nismo kafu popili.
O njima se pri~a
26/azra 2012.
Novinarka u Elizejskoj pala~i
Odrasla je u brojnoj porodici, s petero bra}e i sestara. Ima trojicu sinova iz
braka s novinarom. Sada{njeg `ivotnog partnera, novoizabranog francuskog
predsjednika, upoznala je tokom intervjua za ugledni „Paris Match“. Ovo je
pri~a o `eni koja }e narednih pet godina provesti u Elizejskoj pala~i
Valérie TRIERWEILER, prva dama Francuske
azra 2012./27
»
C
arla Bruni-Sarkozy rasko{ Eli-
zejske pala~e prepustila je
~etrdesetsedmogodi{njoj Valér-
ie Trierweiler, nevjen~anoj su-
pruzi novoizabranog francu-
skog predsjednika Francoisa
Hollandea i dugogodi{njoj no-
vinarki uglednog „Paris Matcha“.
Do prije mjesec Valerie je izbjegavala medije,
ali kako se predsjedni~ka utrka izme|u Holla-
ndea i Nicolasa Sarkozyja privodila kraju, tako je
i Valerie, htjela to ili ne, postala tema naslovnica
novina u svojoj zemlji.
Rivalka Carla
Tako je po~etkom februara, nakon {to je Fra-
ncois izabran za predsjedni~kog kandidata soci-
jalista, svoje kolege novinare i fotografe putem
Twittera zamolila za strpljenje, poru~iv{i im:
„Dajte mi vremena! Vremena da razumijem i
nau~im. Nau~it }u brzo!“.
Vremena je dobila, ali ne mnogo, te je u {oku
po~ela ~itati naslov u „Paris Matchu“: „Valérie -
{armantan adut Françoisa Hollandea“.
Reagirala je veoma burno.
- Kakav {ok, samu sebe na}i na stranicama vla-
stitih novina - napisala je na Twitteru. Odgovor iz
„Paris Matcha“ nije ~ekala dugo. Bio je kratak.
- To bi sama morala najbolje razumjeti! - po-
ru~ilo je uredni{tvo dugogodi{njoj saradnici.
No, iako se ~ini da izme|u Carle i Valerie,
kada je rije~ o sceni, i porodi~nom porijeklu
(Carla za razliku od Valerie potje~e iz veoma bo-
gate porodice industrijalaca), sli~nosti gotovo da
i nema, obje su `ene od karijere, majke, ali i
va`ne savjetnice svojih mu{karaca.
Valerie je Francoisa upoznala prije 23 godine,
ali su zajedno tek od 2007. godine, nakon {to se
Hollande rastao od svoje nevjen~ane supruge
Ségolene Royal s kojom je imao ~etvero djece.
Zanimljivo je da je Royal 2007. godine bila pre-
dsjedni~ki rival Nicolasu Sarkozyju. No, kada je
izgubila utrku, pariski mediji su objavili pri~u da je
i njen zajedni~ki `ivot s Hollandeom okon~an.
Tajna ljubav
Tri godine poslije, Hollande, koji je imao i
nadimak puding i kojeg je pratio glas da je neo-
dlu~an i nedovoljno uvjerljiv, te da ne mo`e do-
nijeti jasne odluke, jasno je saop}io da je u nje-
gov `ivot u{la Valerie. Ona je, ka`u analiti~ari,
u~inila da Hollande izgubi deset kilograma i da
danas ima vrlo jasan nastup koji zra~i me|u po-
tencijalnim bira~ima.
Vezu su po~eli tokom jednog razgovora, koji
je Valerie vodila za „Paris Match“. Od 2005.,
pi{u francuski mediji, ljubav su dr`ali u tajnosti.
[to i ne iznena|uje, budu}i da je ugledna poli-
ti~ka novinarka tada bila u braku s kolegom no-
vinarom Denisom Trierweilerom, a Hollande,
kako smo ve} objasnili sa Ségolene Royal.
- Valérie je `ena mog `ivota - izjavio je prije
dvije godine Hollande u jednom od svojih inter-
vjua.
No, uprkos ovakvim izjavama, ~ini se da }e
Francuzi jo{ ~ekati na njihovo vjen~anje. Naime,
Hollande je prvi neo`enjeni francuski predsje-
dnik u nedavnoj historiji, a upitan da li }e se u
slu~aju pobjede vjen~ati s dugogodi{njom par-
tnericom Valerie Trierweiler, odgovorio je kako
ne namjerava vlastita na~ela podre|ivati tradiciji.
- Ne `enite se zbog protokola. To je stvar
izbora. Ne}u u~initi ni{ta {to se protivi mojim
na~elima - rekao je 57-godi{nji politi~ar u razgo-
voru s ~itateljima jednih regionalnih novina u
Francuskoj. †
[ta }e raditi
Valerie?
Uzore me|u prvim damama ne-
ma. Kao `ivotna partnerica, a ne
supruga francuskog predsjednika,
ona ne}e mo}i obavljati neke pro-
tokolarne funkcije kada se Holla-
nde bude sastajao sa stranim
dr`avnicima. No, ovo ne brine Va-
lerie, jer ona podr`ava Hollandea,
ali ima i vlastitu karijeru. Prestala je
voditi televizijski show o izborima,
kako bi se mogla aktivno uklju~iti
u Hollandeovu kampanju, no i da-
lje prati kulturne doga|aje, jer, ka-
ko je rekla, jo{ mora i zara|ivati za
`ivot.
» Veleri je podr{ka Francoisu, ali dr`i i do vlastite karijere
» Trierweiler i Hollande: Poljubac za pobjedu
[armantna Katherine
Hepburn
Trierweiler je visoka, energi~na i elegantna. Neki
ka`u i da {armom podsje}a na legendarnu Katharine
Hepburn. Ima trojicu sinova. Odrasla je s petero bra}e
i sestara u siroma{nim uvjetima u Angresu. Majka joj
je poku{avala zaraditi za `ivot rade}i kao blagajnica u
ledenoj sportskoj dvorani.
Estrada
28/azra 2012.
Tijana DAP^EVI]
azra 2012./29
T
ijana Dap~evi} trenutno pripre-
ma singl, koji }e biti uvod u
njen novi album. U razgovoru
za na{ magazin Tijana otkriva
za{to se na{alila na ra~un svog
braka i koliko ima vremena za
karijeru pored porodice. Pro{le
sedmice nastupila je u sarajevskom klubu
„Coloseum“, gdje se jo{ jednom uvjerila u
~injenicu da je bosanska publika - najvatrenija.
† Kada mo`emo o~ekivati novi singl i novi
album?
- Novi singl izlazi definitivno za desetak da-
na. Singl }e iza}i u obliku spota, a objavljivanje
sam odgodila za drugu polovinu maja, da se sve
iskr~ka kako treba. Pjesma se zove „Opet Beogr-
ad“ i obrada je nekada{njeg hita sestara Bar-
ud`ija. Potra`ila sam logisti~ku podr{ku od gru-
pe „SevdahBABY“ s kojima na obostrano zado-
voljstvo opet sara|ujem poslije pjesme ‘’[uma
disko’’. Oni su uradili produkcijski dio. Jedva
~ekam da pjesma ode u eter i mislim da }e biti
vrlo slu{ana. U slu~aju da pjesma pro|e dobro,
imam jo{ ke~eva u rukavu i pjesama koje ~ekaju
da budu promovirane u vidu novog albuma.
To ne}e biti tipi~an album od 10 pjesama,
nego u formi produ`enog maksi singla, {to zna~i
nekih 5-6 pjesama. Odlu~ila sam tako, kako bih
stigla da sve to promoviram u sljede}e dvije go-
dine, jer su ljudi u na{oj zemlji navikli na hiper-
produkciju i insistiraju na tome da se svako ma-
lo de{ava ne{to novo.
† Prije nekoliko dana u jednoj tv-emisiji u {ali ste
izjavili da }ete se razvesti, jer je to danas najbolji
na~in da se promovira nova pjesma. Tu re~enicu
su prenijeli svi mediji kao najavu mogu}eg razvo-
da. Kako to komentarate?
- ^ast izuzecima, ali zvanje novinar u Srbiji je
postala dijagnoza, kao {to neki govore da je zani-
manje pjeva~ice dijagnoza u ovoj zemlji. To tvr-
dim za pojedine novinare koji su operirani od
smisla za humor. Naravno da sam se {alila, ali je
to iza{lo s bombasti~nim naslovima u svim mo-
gu}im dnevnim novinama. Hvala im za to, hva-
la im za reklamu. To sam nesvjesno uradila, ni-
kada nisam pravila takve reklame sebi! Razvod,
daleko bilo! Imam divnog de~ka u obliku Mila-
na skoro 12 godina pored sebe.
† Koliko Vam je te{ko da posvetite vrijeme karije-
ri otkako ste postali majka?
- Ne zara|ujem novac za dijete samo ja, nego
i Milan. Olak{avaju}a okolnost je {to i tata radi.
Volim re}i da smo Milan i ja heroji, zato {to
smo bez ikakvog ‘’baba servisa’’,’’tetka servisa’’ i
‘’dadilja servisa’’ uspjeli ove tri godine do dana
dana{njeg otkako se Vuk rodio da vodimo brigu
o njemu sami. Minus u cijeloj pri~i je {to se ne
sje}am kad smo Milan i ja zajedno iza{li. Uvijek
se dogovaramo po principu ‘’Ja ve~eras izlazim, a
ti sutra’’.
† Tri mjeseca ste plavu{a, tri mjeseca crnka, i ta-
ko ukrug. Za{to stalno mijenjate boju kose?
- Sama sebi postanem dosadna. Po{to sam
poslije 20 godina rije{ila da se vi{e ne blajham,
sada sam odlu~ila da farbam kosu sa 6 posto hi-
drogena, jer imam sijedih dlaka. Ovo sad izgleda
iole prirodno.
† Od mladih izvo|a~a koji su se pojavili u poslje-
dnje tri godine, koga biste izdvojili kao potencija-
lnu zvijezdu?
- Bojanu Stamenov, definitivno! Ona me je
kupila i glasom i stasom! Po meni je ona trebala
da pobijedi u finalu takmi~enja ‘’Ja imam tale-
nat’’. Iako nije pobijedila, mislim da je pred
njom sjajna muzi~ka karijera.
† Jeste li ve} isplanirali gdje }ete na more?
- U Gr~ku, u Sitoniju. Idemo prvi put i jedva
~ekam. Obo`avam more.
† Je li ta~no da je bosanska publika najvernija i
da tokom koncerta izvo|a~u pru`i najvi{e emocija?
- To je ~injenica! U Bosni je bolja interakcija
s publikom, prihvataju bezrezervno sve {to im
ponudi{, a ja sam se, hvala dragom Bogu, sve
ove godine trudila da to {to nudim bude kvalite-
tno! To Bosanci prepoznaju, isto kao Makedo-
nci i Srbi. Sli~ni smo mi mentaliteti, nekad smo
svi bili jedno, ali definitivno je u Bosni najza-
hvalnija publika. †
Zvanje novinar u Srbiji
je postala dijagnoza
Popularna pjeva~ica nedavno je odr`ala odli~an koncert u sarajevskom klubu
„Coloseum“. Njena javna ljubav s bosanskom publikom razlog je razgovora
koji smo vodili. Novi album, briga o sinu Vuku, pri~a o navodnom
razvodu... neke su od tema
Razgovarao: Mladen MITRI]
To ne}e biti tipi~an album
od 10 pjesama, nego u formi
produ`enog maksi singla, {to
zna~i nekih 5-6 pjesama.
Odlu~ila sam tako, kako bih
stigla da sve to promoviram u
slijede}e dvije godine, jer su
ljudi u na{oj zemlji navikli na
hiperprodukciju i insistiraju na
tome da se svako malo
de{ava ne{to novo

Na{i gosti
30/azra 2012.
U Sarajevo sam,
na`alost, do{ao kao folk pjeva~,
{to ovdje nije cijenjeno. Izgleda
da sam shva}en pogre{no,
a ovim koncertom `elim razbijeti
predrasude i sve ono {to je
pisano u lo{em kontekstu

D`enan LON^AREVI]
azra 2012./31
»
O
vaj Prijepoljac popularnost je
stekao nastupaju}i po diskote-
kama i splavovima u Srbiji i
okolnim zemljama. Svojom
specifi~nom bojom glasa poje-
dine pjesme proslavio je vi{e
nego njihovi pravi izvo|a~i.
Prije pet godina izdaje prvi album „Nikome ni
re~“. Posljednjim albumom „Zdravo, du{o“ napra-
vio je zavidan uspjeh u Regionu i osvojio brojne
nagrade. Sredinom ovog mjeseca prvi put }e
odr`ati veliki solisti~ki koncert u BiH, naziva
„D`enan Lon~arevi} - Sarajevu s ljubavlju“.
† S kakvim emocijama dolazite u Sarajevo?
- Mene za Sarajevo vezuje mnogo emocija,
imamo neraskidivu vezu. Mogu slobodno re}i da
sam ovdje doma}i. Veliki dio `ivota sam ovdje
proveo. Sarajevo, osim Beograda i Prijepolja,
smatram svojim gradom.
† Svakom pjeva~u Skenderija predstavlja veliki
izazov. [ta je to {to ste Vi pripremili za sarajevsku
publiku?
- Najvi{e ~ega sada ima jeste pozitivna trema.
Toga sam najvi{e pripremio (smijeh). Mislim da
}e biti vrlo zanimljivo, bit }e i ne~ega {to ja ina~e
ne praktikujem na svojim nastupima, a to je da
pjevam mnogo svojih pjesama. Trudim se da pu-
bliku zadovoljim, da se provedu i odu zadovoljni
nakon koncerta. Osim toga, za ovda{nju publiku
pripremio sam mnogo iznena|enja. Ne}u ih izne-
vjeriti ni s onim detaljem koji se zove svirati ne{to
tu|e, {to je sastavni dio mog posla.
†Kako biste u jednoj re~enici opisali svoju publiku?
- Mlada i `eljna provoda. To je najkra}e, a zai-
sta najbolje opisuje ljude koji prisustvuju mojim
nastupima. Svi oni vole da se zabave, a ja sam na-
jsretniji kada vidim da sam to postigao. Naravno,
desi se da je lo{ dan meni ili njima, bude tu i ne-
kih sitnih proma{aja, ali uglavnom ne padam ni
ja, a ni oni. Uvijek su tu da me podr`e.
† Koga od gostiju mo`emo o~ekivati?
- Gostiju }e biti mnogo. Sada ne}u da otkrivam
ko }e se sve pojaviti u Skenderiji, mada se ve} ne{to
na~ulo. Obe}avam samo da }e biti zanimljivo.
†Nedavno ste snimili duet s Eminom Jahovi}.
Mo`emo li nju o~ekivati s Vama na sceni 17. maja?
- Na`alost, Emina ne}e mo}i do}i na saraje-
vski koncert, zbog obaveza koje ima. Ona }e biti
gost na beogradskom koncertu, 1. juna. Ovdje
}e nastupiti drugi gosti, koji nisu ni{ta manje
popularni od nje.
† S njom ste snimili spot za pjesmu „Beograd
pri~a“. Kako je do{lo do te saradnje?
- Emina je do{la na ideju da napravimo duet,
iako se ranije nismo privatno poznavali. Imala je
fenomenalnu baladu za koju je napisala tekst.
Dakle, ni{ta nije bilo ciljano niti je medijski ci-
ljan naziv pjesme, kao {to je govoreno. Saradnja
s njom mi se svidjela. Snimanje u Turskoj bilo
je fenomenalno, jer smo snimali u jednom od
najboljih studija, u kojem, izme|u ostalog, sni-
ma i njen mu`, Mustafa. Lijepo smo se proveli.
† Dakle, imali ste priliku upoznati Mustafu Sa-
ndala. Kako Vas je dojmio?
- On je divno stvorenje. Ja dok nisam oti{ao
tamo, nisam imao pojma kolika je on zvijezda u
Privatnost
†Va{e balade diraju i u najtvr|e srce, a ko je
osvojio Va{e?
- Vrlo sam zadovoljan i sretan ~ovjek i sve
u mom `ivotu je na svom mjestu. Nemojte
mi zamjeriti, ali nemam obi~aj pri~ati o svom
privatnom `ivotu, iz prostog razloga {to se ta-
ko zove. Nekako su me ljudi upoznali putem
muzike i `elim da tako ostane.
» Za Sarajevo me vezuje mnogo emocija
Mustafa Sandal mi je
pjevao Cecinu pjesmu
Momak sa zlatnim glasom, kako ga zovu kolege, odvojio je vremena prije
solisti~kog koncerta u Skenderiji i za na{ magazin govorio o pripremama za
nastup, ljubavi prema ovom gradu, saradnji s Eminom Jahovi}, te politici
Razgovarala: Nejra AVDI^EVI]
32/azra 2012.
Turskoj, a i {ire. Bili smo na jednoj ve~eri gdje
je bilo mnogo i meni i Emini dragih ljudi,
izme|u ostalog i njen brat, Mirsad, kojeg ranije
nisam poznavao. Mi smo svi pri~ali na „na{em
jeziku“, koji Mustafa ne zna. U jednom mome-
ntu on je sjedio u ~o{ku, {utio i samo odjednom
zapjevao stihove pjesme „Ja sam tu“ Svetlane
Ra`njatovi}, {to mi je bilo vrlo simpati~no.
† Koju muziku privatno volite slu{ati i naru~ujete
je u kafani, za svoju du{u?
- Rijetko idem negdje gdje mogu da se opu-
stim, jer slobodno vrijeme volim iskoristiti
odmaraju}i. Vi{e volim pogledati dobar film, pa-
rtiju tenisa, ili ~ak igrati tenis, rekreativno. Pri-
vatno volim slu{ati stari rock’n’roll s jugoslave-
nskih prostora, ali i strani. Ljudi to razli~ito ko-
mentari{u, ~ak i negativno. To je muzika uz ko-
ju sam odrastao, a drugo je {to moram pratiti
ono {to publika voli i `eli.
† Nedavno je u Novom Pazaru odr`an veliki ko-
ncert Dine Merlina. Jete li prisustvovali?
- Nisam, na`alost, iako sam bio pozvan od or-
ganizatora. Imao sam te no}i svirku. Ali, gledao
sam slike s koncerta. Znam koliko mo`e ljudi sta-
ti na tom trgu, jer sam i sam tamo odr`ao konce-
rt, ali da mo`e stati onoliko koliko je bilo na Me-
rlinovom nastupu, nisam mogao da zamislim. Za
njega imam samo rije~i hvale. Dino je Dino.
† Pro{lo je vrijeme kada su `ene ludovale za omi-
ljenim pjeva~ima, tako {to su ulazile kroz prozor
njihovih hotelskih soba (takva iskustva imaju
^ola, Vlado Kalember). Sje}ate li se neke anegdote
u vezi sa strastvenom obo`avateljicom?
- Ne sje}am se da je bilo takvih scena. Ali,
nedavno me je ne{to poremetilo na jednom od
nastupa. Dobio sam ceduljicu od djevojke koja
je bila ispred mene cijele no}i. Na njoj je pisalo:
„Molim te otpjevaj mi pjesmu ‘Tugo, sretan pu-
t’, i hvala ti {to si mi uljep{ao no} pred moju
operaciju“. Potom sam saznao da sutradan treba
operisati tumor, {to me sasvim poremetilo.
† Sude}i prema tome {to ste upravo rekli, senzibi-
lna ste osoba?
- Jesam, mnogo. To sam povukao od mame.
Znaju me poremetiti tu`ne `ivotne pri~e, ne vo-
lim nepravdu i detalje koji su van normalne
`ivotne pri~e. Volim ta~nost, preciznost...
† Ka`ete da ne volite nepravdu, a ona je naj~e{}e
povezana s politikom. Pratite li politi~ka de{avanja
i biste li se ikada upustili u te vode?
- Pratim zato {to moram, jer je to danas nemi-
novno, htjeli mi to ili ne. Ali nikad se ne bih upu-
stio u politiku. Ja sam muzi~ar i s ljudima mogu
samo dijeliti radost, {to posti`em pjesmom.
† Ali, gledate Dnevnik, ~itate {tampu?
- Naravno, moram biti u toku, ali me to ne
doti~e previ{e.
† Rekli ste da Vas mnogo stvari vezuje za Saraje-
vo. Mo`ete li biti precizniji?
- Dok mi je otac bio `iv, znali smo svakog vi-
kenda i}i u Sarajevo. Kada sam dolazio, osje}ao
sam neke leptiri}e u stomaku. I danas je tako.
Ovo ne pri~am kao frazu. Sarajevo te kupi za sva
vremena. Nije bezvezna ona stara „Ko se jednom
napije vode sa Ba{~ar{ije“. Imam mnogo rodbine
ovdje, tu sam se i {kolovao, na`alost, nisam mo-
gao zavr{iti zbog onog prokletog rata. Mnogo,
mnogo stvari me vezuje za ovaj grad.
† Spomenuli ste ratna de{avanja. Kakvo sje}anje
imate na taj period?
- Bio sam srednjo{kolac i prili~no se sje}am
pojedinih stvari. Danas se trudim da izbri{em iz
sje}anja onih 16 dana, koliko sam bio u Sarajevu
kada je po~eo rat. Jedino {to mogu re}i: ne po-
novilo se. @ivot ide dalje, moramo nastaviti, tru-
diti se i boriti... Od Boga je pra{tati.
† [ta je to za kraj, {to sarajevska publika treba, a
ne zna o Vama?
- Ja sam u Sarajevo, na`alost, do{ao kao folk
pjeva~, {to ovdje nije cijenjeno. Izgleda da sam
shva}en pogre{no, a ovim koncertom `elim ra-
zbiti predrasude i sve ono {to je pisano u lo{em
kontekstu, ili su ljudi lo{e shvatili. Mislim da se
ne}e pokajati niko ko odlu~i da se pojavi u Ske-
nderiji. @elja mi je samo da Sarajevo nakon ko-
ncerta ostane zadovoljno.†
Na jednom od nastupa
dobio sam ceduljicu od djevojke
koja je bila ispred mene cijele
no}i. Na njoj je pisalo „Molim te,
otpjevaj mi pjesmu ‘Tugo, sretan
put’, i hvala ti {to si mi uljep{ao
no} pred moju operaciju“.
Potom sam saznao da sutradan
treba operisati tumor, {to me
sasvim poremetilo

»
TV Lica Adnana NADAREVI]
azra 2012./33
Lj
ubitelji igara na sre}u poput
Lota, od 17. aprila mogu
u`ivati u njegovoj novoj ver-
ziji. Rije~ je o novom siste-
mu igre SuperLOTO, gdje
se izvla~enje odr`ava dva pu-
ta sedmi~no. Zajedno s no-
vim sistemom ove igre, Lutrija
BiH je odlu~ila anga`irati i
novu loto-djevojku, mladu
Cazinjanku Adnanu Nadarevi}.
Adnana je televizijsko iskustvo najprije sticala
kao voditeljica vremenske prognoze na OBN-u,
a zatim je radila kao voditeljica muzi~ke emisije,
te jutarnjeg programa. Spletom okolnosti je
pre{la na BHT, a onda se godinu kasnije prijavi-
la na audiciju za voditeljicu SuperLOTA.
- Moram priznati da sam prilikom gledanja iga-
ra na sre}u mogla sebe zamisliti kao voditeljicu
Lota. To je lijep posao za jednu mladu djevojku.
Kada sam dobila posao voditeljice Lota, bila sam
veoma sretna, jer je to prilika da ljudima prenosim
dobre vijesti i na neki na~in ih ~inim sretnima.
Prije po~etka prve emisije imala sam veliku
tremu, koja se, na svu sre}u, tokom emitiranja
nije vidjela. Sada je ve} pro{lo nekoliko emisija,
pa je i trema manja. Iako gledaocima to sve
izgleda veoma opu{teno, ipak se tu radi o veli-
kim dobicima i nemate pravo na gre{ke - povjer-
ila nam se na po~etku razgovora lijepa Kraji{ki-
nja, dodaju}i da joj jedini uzor u ovoj vrsti vodi-
teljskog posla mo`e biti Suzana Man~i}.
- Upravo se njoj i divim, najvi{e na opu{eno-
sti i {armu.
Televizija je oduvijek bila njena prva ljubav,
ali je odlu~ila upisati Ekonomski fakultet u Sara-
jevu. U posljednje vrijeme sve vi{e se bavi mi{lju
da se prebaci na `urnalistiku, jer joj, kako ka`e,
sudbina name}e taj put. Tako, osim SuperLOTA
odnedavno na FTV-u vodi i Jutarnji program.
- Jutarnji sam tip pa od samih jutarnjih sati
imam dosta energije, tako da mi ustajanje u ra-
nim satima ne ‘’pada’’ lo{e. Emisiju ‘’Dobro ju-
tro’’ vodim s kolegom Dinom Salihagi}em, s ko-
jim se odli~no sla`em. Trenutno sam zadovoljna
anga`manom na FTV-u, ali, naravno, kao svaki
mlad ~ovjek te`im novim stvarima. Nadam se da
}u jednog dana imati priliku voditi dnevne emi-
sije zabavnog tipa. †
Na{ prvi milioner
- Nekad sam i ja bila osoba koja nije vjero-
vala u igre na sre}u, ali zahvaljuju}i mami i
dobicima, sada je to druga~ije. Kada se na-
jmanje nadate, ostvarite dobitak. Najve}i po-
kazatelj toga jeste na{ prvi milioner, koji je
uplatio SuperLOTO listi} i osvojio Superja-
ckpot.
Obi~no osobe koje govore da se ne mo`e
osvojiti ni{ta na igrama na sre}u i koje ne vje-
ruju u njih, nikada nisu uplatile listi} za neku
igru, a, naravno, da ukoliko ne igrate ne
mo`ete ni osvojiti dobitak. Zato ja svima nji-
ma preporu~ujem da uplate svoje Super-
LOTO listi}e i oku{aju svoju sre}u. Mo`da
neko od njih postane drugi milioner Super-
LOTA.
Ritual s mamom
- Kada sam `ivjela u Cazinu, mama i
ja smo imale mali ritual, jednom mje-
se~no obavezno odemo do prvog proda-
jnog mjesta Lutrije BiH, gdje odigramo
po pet sre}ki. Moja omiljena je bila ‘’e-
xpres’’, jer ne morate da grebete, nego sa-
mo poderete krajeve i provjerite imate li
dobitak. Smatram da se `ivot ne mo`e
gledati samo kao igra, ali ga povremeno,
ipak, treba shvatati tako, jer se ljudi po-
nekad previ{e zamaraju nebitnim stvari-
ma.
Djevojka koja
donosi sre}u
Moram priznati da sam prilikom
gledanja igara na sre}u mogla sebe da
zamislim kao voditeljicu Lota. Smatram
da je to lijep posao za jednu mladu
djevojku. Kada sam dobila posao
voditeljice Lota, bila sam veoma
sretna, jer je to prilika da ljudima
prenosim dobre vijesti
Pi{e: Lejla LOJO
Pitanje: Znate li kako ženske zovu debelog
kokuza?
Odgovor: Krme!
Pitanje: Znate li kako ženske zovu debelog
lovatora?
Odgovor: Mali Medo!
E, jedan takav Mali Medo je glavni akter ove
priče. Rođen u nekoj bosanskoj zabiti, tamo gdje
se ni koze ne mogu uzverat', pa ni pod ručnom
past'. Eto kakva je to nedođija. I takav visinski
dotak'o je i druge visine, one u društvu. Dogurao
do visokih akademskih zvanja i pozicija.
Ma sav je on nobl k'o noblica. Naučio manire,
zna pričat', izgradio se. Ali, kompleks ost'o.
Džaba i žena intelektualka iz grada, džaba sin
drži koncerte na violini, džaba slike po kući,
atraktivna putovanja, BOSS-ova odijela i muške
cipelice broj 40. Znači, ugurala se noga seljačka
u cipelu bečku. Nema veze što je prstima tijesno,
nek' se tijesne, ne može ljepota tek tako da
bljesne. Mora biti malo muke.
Želi biti boem. Pravi boem. Da se o njemu
legende ispredaju.
Pravo da vam kažem, ja samo znam da je boem
kolač. A znam i da danas tako zovu alkose koji
imaju fakultet. Oni su boemi. Bez fakulteta su
samo obični alkosi. Dakle, da bi neko bio boem,
mora ispuniti čitav niz uvjeta: mora imat' prvo
fakultet, pa pare da može piti, potom poziciju
koja mu osigurava ugled i poltronsko društvo
koje će slušati kvaziintelektualna baljezganja i
klimati glavom, dok im on, tako pijan, istresa
činjenice i dokazuje kako su nule i kako im
ukazuje čast što s njima sjedi i loče.
I da, svakako, sve što izbaljezga u tom stanju, nije
povrakotina od riječi nego su to genijalne misli.
E, sve je to ovaj naš Mali Medo sebi uzduris'o. I
fakultet, i poziciju, i pare, i stil, a i alkohol.
Žena se borila neko vrijeme, pa digla ruke od
propalog slučaja. Pustila budalu, šta će.
Nek' glumi kome može.
On izigrav'o boema povraćajući po trotoarima,
vod'o svakakve profuknjače da mu prave društvo,
ali opet mu je nešto smetalo, falilo.
Trebala mu pratnja u tim boemskim
putešestvijama. Ove tuke koje su ga pratile nisu
bile taj nivo. Umjetnik u njemu je tugov'o. I
onda se pojavila ona - Balerina!
Prava Balerina. Labudica nekadašnja. Doduše
crna. Još aktivna. Ali kokain, razvodi, alkohol
i neprospavane noći od ovog su nekadašnjeg
labuda odavno napravili ružno pače.
I ne samo ružno, nego i isfrustrirano pače.
Ona je građanka, ona je balerina, ona je
umjetnica, ona je klasa, ona ne podnosi papke,
a papci su, gle čuda, svuda ukolo, ona mrzi, ona
sve mrzi... Osim njega. A i to valja zaslužit', pa
ga guli fnansijski, ne bi li nekako platila žene
da čuvaju njenu jadnu djecu, koja sama sebe
odgajaju, koja su više sama nego s njom.
Ali, njemu ona takva paše. Princeza plave gradske
krvi. Eto, sklopio je sebi idealnu sliku boema.
Daje on njoj para, koje ona prima s izrazom
princeze - jer, podrazumijeva se da podanici
plaćaju porez.
Ako se zapije previše, ona mu i džepove preturi
i dodatno opeljuši, baš onako aristokratski. Da
mu ostavi samo sitniš. Često joj to prođe da Mali
Medo ne primijeti, a nekad on onako mahmuran
provali da mu fali love, pa joj istrese tašnu i urla
onako s glavoboljom dok svoje pare gura natrag
u džep:
- Ja i kad sam najpjaniji, znam koliko imam u
džepu. Nije ti dosta koliko ti dajem. Gladna
kujo!
I tako njih dvoje obijaju pragove kafana
širom BiH, a i šire. Njih dvoje aristokrata,
intelektualaca, umjetnika, boema, Mali Medo i
Balerina.
Piju, maltretiraju osoblje. Glupe konobare koji
nemaju fakulteta. Koji su svi redom seljaci.
I nisu jednom dobili batina. I on i ona. I
od gazda i od konobara. Nema tih para da
za njih normalan čovjek može istrpjet' sva
silna vrijeđanja i ponižavanja ovog dvojca bez
kormilara.
I dok brišu krv s išamaranih usta i ustaju sa
sarajevskih trotoara ispred kafana, svaki put
proklinju sudbinu koja je njih dvoje gurnula u
ovu papansku sredinu.
Zaista tužno kako su samo neshvaćeni.
K'o i svi veliki umjetnici.
AZRA Kolumna
Mali Medo i Balerina
A|o :e ¯Iµi|e µ|e.i:e, o|I |u i ú¯eµo.e µ|e|u|i i úoúI||o oµel|u:i, uI: o|I|o I|i:|o||I|:|i. ûI |u o:|I.i :I|o
:i||i:. Ce:|o |o| |o µ|oúe úI |Ili |eúo |e µ|i|i|e|i, I |e|Iú o| o|I|o |I||u|I| µ|o.Ili úI |u lIli lo.e, µI |o|
i:||e:e |I:|u i u|lI o|I|o : çlI.ouol|o| úo| :.o|e µI|e çu|I |I||Iç u ú¯eµ. 1I i |Iú :I| |I|µ|I|i|i, ¯|I| |oli|o
i|I| u ú¯eµu. |i|e |i úo:|I |oli|o |i úI|e|. ûlIú|I |u|o!
|i:e. ||úi|I |uCu|-S0RûuC
34 AZRA 2012. 34 AZRA 2012.
S
t
y
l
i
s
s
i
m
o
I još:
Karl Lagerfeld:
Da sam odjevni
predmet, bio bih
košulja
Koristi li vaše
dijete stereoide
Gastro coše:
Sanela Krsmanovic
Recepti: U
mojoj bašti raste
kopriva...
Ako ste stalno umorni, usporeni,
GHNRQFHQWULUDQLLLPDWHORwHUDVSRORèHQMH
YMHURYDWQRMHYDwHPRUJDQL]PXSRWUHEQR
ìLwêHQMH2GVYLKYUVWDìLwêHQMDRUJDQL]PD
SRVHEQRMHELWQRìLwêHQMHMHWUHMHU
L]PHíXRVWDOLK]DGDWDNDMHWUDLPDXORJX
SURìLwêDYDQMDNUYLRGRWURYD
Cišcenje
jetre prema
doktoru
Clarku
DA SAM
ç(1$8
586,-,
%,2%,+
/(=%,-.$
Stylissimo
Njegovo ime sinonim je za luksuz.
Nedostaje mu još samo jedna godina
pa da napuni 80. Kreira za "Chanel", a
nedavno je lansirao i vlastitu modnu marku
"Karl". Neæete vjerovati, nije za high class,
veæ i tanji novèanik
Pripremila: Amela KESEROVIÆ
K
a
r
l

L
a
g
e
r
f
e
l
d
36 AZRA 2012.
K
ao gost urednik u francuskom
listu "Metro" Karl Lagerfeld,
modni dizajner u glasovitoj
modnoj kući "Chanel",
govorio je o aktuelnim
političarima, grčkoj krizi, američkim
predsjedničkim izborima, ali i ženama u
Rusiji.
- Da sam žena u Rusiji, bio bih lezbijka,
pošto su im muškarci veoma ružni. Ima
nekoliko zgodnih kao što je momak Naomi
Campbell (Vladislav Doronin), međutim,
većina ih grozno izgleda - objasnio je
Lagerfeld.
Karl je nedavno odlučio otići i među običan
svijet. Napravio je vlastitu kolekciju "Karl",
namijenio ju je širem tržištu i odlučio da se
kupuje isključivo putem interneta (www.
karl.com).
Karl, sinonim za luksuz, ovoga puta nije
skup, već pristupačan i onima tanjeg
novčanika.
- Danas se svako može obući s malo
novca, ali ja sam želio otići korak dalje i
što većem broju ljudi učiniti dostupnom
ekskluzivnu odjeću, približiti dvije modne
krajnosti: luksuz i masovno tržište. Sredina i
osrednjost nikad me nisu zanimali - objasnio
je Lagerfeld u posljednjem intervjuu za
francuski časopis "Elle".
Prenosimo vam najzanimljivije dijelove.
Koja su glavna obilježja Vaše kolekcije?
- Jednostavna odjeća i modni dodaci
modernog koncepta i pristupačne cijene.
Veliki izbor komada omogućuje vam
kombiniranje po želji, primorava vas da
budete sami svoj stilist.
Mislite, negdje u sredini?
- Ne sviđa mi se ta riječ, nema dovoljno stila.
Kako uspijevate posvećivati jednaku
pažnju svim tim brendovima?
- Ne znam. Kada dišemo, ne pitamo se kako
to činimo, samo dišemo. Sto posto sam u
svom poslu, ne pijem, ne pušim, ne uzimam
droge, pa mi je glava vrlo bistra.
Volite li neki od svojih brendova više od
drugih?
- Nikako. To je kao da imate tri sina. Kako
biste mogli odlučiti: ovog volim, a ovog ne?
Sve ih volim dok god se lijepo ponašaju, čine
tačno ono što ja mislim da trebaju i kako
mislim da trebaju. Bespogovorno.
Iza etikete Karl stoji ideja priuštivog
luksuza (mass market prestige - eng.
prestižna moda za masovno tržište).
- Da, iako mi to baš nije najdraži termin, jer
zahtijeva dodatno objašnjenje. Smatram je
kolekcijom udobnih i jednostavnih komada
kojima takva oznaka nije potrebna. Riječ je o
kolekciji koja, što je najvažnije, nije preskupa
i namijenjena je ljudima kojima se sviđa taj
stil.
Zašto ste se odlučili približiti široj publici?
- Jer treba biti svjestan vremena u kojem
živiš. Dosad sam uglavnom kreirao vrlo
skupe komade, sad je došlo vrijeme za
pristupačnije. Moje ime prepoznatljivo je u
cijelom svijetu i bio bih glup da ne iskoristim
tu moć.
Koji komad iz kolekcije je musthave?
- Na to ne mogu odgovoriti, jer nisam
vidovit. Ono što bih ja izabrao ponekad nije
ono što se najbolje prodaje i što se većini
najviše sviđa. Zato radije ne bih komentirao.
Ako ne pogodim, reći će: "On nema pojma".
Veliki sam fan
gospođe Obama.
Njeno lice je magično.
Barack Obama ne
bi bio tamo bez nje.
Meni najdraža njena
rečenica je kada na
novinarsko pitanje:
nije li njena suknja
suviše uska, odgovara:
"Zašto vam se ne
sviđa moje veliko crno
dupe?"
Samo neke od stvari iz Karlove kolekcije
Grozne grčke navike
Karl ima i jasne stavove kada je riječ o
grčkoj krizi. Priznao je da nikada nije
glasao na izborima, niti će to ikada i
učiniti. Poznaje, kaže, politiku i sve njene
zakulisne igre.
- Grčka treba raditi na popravljanju
imidža. To je veliki problem za zemlju koja
ima reputaciju da je korumpirana. Vi ne
možete biti sigurni da će novac otići tamo
gdje je i namijenjen. Oni moraju graditi
povjerenje i za to treba vremena. Niko ne
kaže da Grčka treba nestati, ali oni zaista
imaju odvratne navike. Italija također.
AZRA 2012. 37
Crna i bijela boja sastavni su dio kolekcije.
Zašto?
- U njima su sadržane sve ostale boje.
Uostalom, ja sam crno-bijela persona.
Funkcioniram u ekstremima.
Da li je rečenica: "Uvijek nosim nove
komade, to mi je posao", Vaš slogan?
- Slijedim modu i ona me usrećuje, volim je.
Kako bih drugima mogao nuditi odjeću koja
mi se ne sviđa? Ja sam fashion freak.
Da ste neki odjevni predmet, šta biste bili?
- Košulja. Većina dizajnera reći će: Volio
bih da sam izmislio farmerice. Meni bi bilo
draže da sam izmislio košulju. Nalik sam na
ekstravagantnu košulju.
Šta je za Vas elegancija?
- Nije nešto povezano s odjećom, nego
unutarnji stav, način na koji se krećemo.
Nešto što ili imamo ili nemamo.
Na kakvu ženu mislite kada dizajnirate?
- Pretenciozno je reći da dizajnirate za
određeni tip žene, to bi značilo da ostalima
date dopuštenje da je kupe. Niko ne može
reći: "Draga, to nije za tebe, nego samo za
nju".
Moda, fotografja, kratkometražni
flmovi... Postoji li još nešto u čemu biste se
željeli okušati?
- Ne bi bilo loše ni da samo nastavim s ovim
što radim. Većina ljudi željela bi raditi 35
sati sedmično, ja bih bio najsretniji kada bih
mogao raditi 35 sati dnevno.
I napisati memoare?
- Ne bih imao šta ispričati. Kao što kaže
Madonna kad neko spomene '80-e: "Ne
sjećam se '80-ih". Ja se ne sjećam ničega,
samo ovog danas.
Michellino lice je magično
- Veliki sam fan gospođe Obama. Njeno lice je
magično. Barack Obama ne bi bio tamo bez
nje. Pročitao sam članak jedne glupe žene, ne
znam kako se zove, koja je rekla: "Gospođa
Obama je siromašno obučena. Ona nije
modni izraz, jer ima drugih stvari o kojima se
brine". Meni najdraža njena rečenica je kada
na novinarsko pitanje: nije li njena suknja
suviše uska, odgovara: "Zašto vam se ne sviđa
moje veliko crno dupe?"
Toj rečenici se divim. Dobila me je s tim.
Zanimljivo, nakon ove izjave, Kristina Schake,
direktorica komunikacija Michelle Obama,
poslala je saopćenje: "U vezi s Lagerfeldovom
izjavom, Michelle Obama nikada nije tako
nešto izjavila".
Da sam odjevni
predmet, bio bih
košulja. Većina
dizajnera reći će:
Volio bih da sam
izmislio farmerice.
Meni bi bilo draže
da sam izmislio
košulju. Nalik sam
na ekstravagantnu
košulju
Lagerfeld: Ne svida mi se rijec sredina, nema dovoljno stila
Danas se svako moze
obuci s malo novca
Stylissimo
38 AZRA 2012.
M
u
s
t

h
a
v
e
C
ipele s vrhom u drugoj boji
najveći su modni trend ovog
proljeća. Šarm ovakvih cipela
je u što ih nije teško iskombinirati
s odjećom. Odlučite li se za
jednostavniju odjeću, cipele će biti u
prvom planu, a stavite li, ipak, naglasak
na gornji dio, ovakav model cipela će
besprijekorno upotpuniti kombinaciju.
Svjetski poznate dame poput Kate
Moss, Sarah Jessice Parker, Blake
Lively, Fergie i Gwyneth Paltrow
već su ih nosile. Probajte i vi!
A
ko "Dolce&Gabbana", "Louis
Vuitton", "Miu Miu", "Dior",
"Marc Jacobs", "Christopher
Kane", "Carolina Herrera", "Calvin
Klein", "Valentino", "Nicole Farhi",
"Lanvin", "Givenchy", "Oscara de la
Rente", "Tommy Hilfger", "Giambattista
Valli" kažu da su pastelne boje ove godine
hit, onda im treba vjerovati.
Zamislite, u ovim toplim danima
dopušten vam je sladoled čak i na odjeći.
Međutim, budite oprezni, jer među
pastelnim nijansama postoje one koje su
IN i one koje to nisu. Dakle, odaberite
nijanse sladoleda, ali ne onih umjetno
obojenih. IT pastelne nijanse svakako su
ledeno plava, boja sladoleda od mente,
boja šampanjca, prašnjavo ružičaste,
te boja blijede perunike. Zapamtite:
suptilnije 'isprane' nijanse pastelnih boja
su i prefnjenije!
Budi sladoled!
LANVIN
MIU MIU
CALVIN KLEIN
DIOR
Heidi Klum
na partyju
Eltona Joh-
na nosila
je cipele
s vrhom u
boji
F
a
s
h
i
o
n

n
e
w
s
M
odel Antelope, trendi
i koristan, pokazao
se vrlo efkasnim
u borbi s masnim naslagama.
Prva istraživanja pokazala su da
samo mjesec nošenja ovih cipela
smanjuje jedan konfekcijski
broj. U čemu je tajna? Tajna je u
konkavnoj potpetici i mehanizmu
s oprugom u peti, koji blago
destabilizira centar ravnoteže
onoga koji cipele nosi.

Mišići nogu, trbuha i stražnjice
rade pojačano, da bi održali tijelo
u stabilnom položaju te se troši
više kalorija.
M
anekenka Twiggy
dizajnirala je
liniju odjeće za
„Marks&Spencer" čije je i zaštitno
lice. Twiggy je objasnila da je
njena kolekcija namijenjena onima
koji znaju i žele da nose kvalitetne
komade. Njenom kolekcijom
dominiraju vesele boje, printovi i
cvijeće.
M
odna kuća „New
Yorker" predstavila je
svoj novi Job Portal.
„Poleti i leti" je slogan pod kojim
modna kompanija, sa sjedištem
u Braunschweigu, predstavlja
sebe kao inovativnog poslodavca
i uvodi nas u svoj spektar
aktivnosti. Zapošljavanje osoblja
je ključno područje u kompaniji
"New Yorker". Novi Job Portal
će objediniti sve informacije o
mogućnostima i izgledima za
ostvarivanje karijere u kompaniji.
Integriran u početnu web
stranicu kompanije, portal je brz
i jednostavno dostupan na www.
newyorker.de/jobs.
AZRA 2012. 39
Stylissimo
Vjencanica s potpisom
Belme Tvico-Stambol
Daniella Mijatovic
u seksi kolekciji
Ade Karisika
Adnan Omerovic u novoj kolekciji
modne kuce "Jeordie's"
EVROPSKA MODA
U "DOMU MLADIH"
"Put svile" branda AR
3RNORQLFLPRGHSURwORJYLNHQGDVXPRJOLXèLYDWL
XUHYLMDPDYLwHEKGL]DMQHUDWHPRGQLKNXêDX
VDUDMHYVNRP'RPXPODGLK5HYLMHVXRGUèDQHX
VNORSX(YURSVNRJIHVWLYDODGL]DMQDSRGVORJDQRP
"Fashion Flower Food". A, svoje nove kolekcije
pokazali su: Arijan Radan, "Jordie's", Belma Tvico
6WDPERO$WD2PHUEDwLê0LWH['\QDOO\=ODWND
+DOLODJLê0LUMDQDçLYNRYLê(GLQD6LSLê9HOLGD
Skaka, Admir Karišik...
)
R
W
R

0
H
Y
O
X
G
L
Q

.
D
G
U
L
ê

1
L
Q
D

1
R
Y
D
N
R
Y
L
ê
40 AZRA 2012.
VESELE BOJE "AVON NAILWEAR PRO
+"
7,90 KM
Novi lakovi za nokte "Avon Nailwear Pro
+" u najmodernijim sjajnim, bisernim
i brokatnim nijansama ove sezone
garantiraju 12 dana postojane boje.
=DKYDOMXMXêL'XUDSOXVNRPSOHNVXSUXèDMX
zaštitu, visoki sjaj i 80 posto jaèe nokte.
-HGDQPRèHWHNXSLWLSRFLMHQLRG.0
GRNVXGYDGRVWXSQD]D.00RèHWH
birati izmeðu 15 razlièitih nijansi.
PRET A PORTER CRACKING
4,95 KM
Budite jedinstvene uz nove "Pret a
3RUWHU&UDFNLQJPLQLODNRYH]DQRNWH
VLVSXFDOLPHIHNWRP6YDNLSXWNDG
QDQHVWHFUDFNLQJODNHIHNWMHGUXJDìLML
u zavisnosti koju ste nijansu laka
izabrali kao bazu. Jedino pravilo jeste
da ga nanesete nakon što se osuši
bazni lak. Neka igre poènu!
MAX FACTOR GLOSSFINITY
12,20 KM
,]UD]LWHVYRMJODPXUR]QLVWLOV0D[)DFWRU
*ORVVILQLW\QRYLPODNRYLPD]DQRNWH
6WLJODMHQRYD0D[)DFWRU*ORVVILQLW\wLN
zbirka sjajnih, dugotrajnih lakova za nokte,
posebno dizajniranih kako bi vam pomogli
GDL]UD]LWHVYRMVWLO6DQLMDQVLYLVRNRJ
VMDMDRYDMODN]DQRNWHRVWDMHSRVWRMDQFLMHOX
VHGPLFXLGDMHVDYUwHQVWLOYDwLPQRNWLPD
L
i
j
e
p
e

v
i
j
e
s
t
i
CHANEL LE VERNIS
42,30 KM
Ovog puta predstavljamo vam popularni
"Le Vernis", "Chanelov" lak za nokte u tri
QRYHQLMDQVH,VODQG]ODWQREHè'HOLJKW
EURQ]DQDL+ROLGD\MDUNDNRUDOMQD
.ROHNFLMDMHYHêGRVWXSQDQD&KDQHORYRM
VWUDQLFLDRGPDMDLXSDUILPHULMDPD
AZRA 2012. 41
Urednica u "Dnevnom avazu" našim èitateljima otkriva koje kozmetièke preparate najviše koristi, koji od njih su se
SRND]DOLQDMSRVWRMDQLMLPWHNDNRSULSUHPDNRèXOLFDLWLMHOD]DSUHGVWRMHêHWRSOLMHGDQH
Šminka na licu za 15 minuta
S obzirom na to da veći dio dana provodite na
poslu, otkrijte nam koji beauty proizvodi su se
pokazali najpostojanijim?
- Kao sjajan se pokazao tečni puder "Double wear"
od "Estee Laudera", koji koristim u posljednje
vrijeme. Za osvježenje lica, prije stavljanja podloge,
neizbježan je tonik "La Prairie" iz posljednje
kolekcije. Čula sam da je izvrsno prodavan u
Zagrebu pa sam ga odlučila probati. Ponekad,
na kraju radnog dana, šminku "popravim"
pjeskovitim puderom od "Helene Rubinstein",
a nije loša ni vodica "Victoria's Secret" s istim
svojstvima matiranja.
Koliko vremena Vam je potrebno da nanesete
dnevni make-up?
- Vrlo malo. Uopće se, da budem iskrena, ne
volim šminkati. Ali, što se mora... Dakle, ne duže
od 15 minuta.
Jeste li ikada izdvojili veću sumu novca za neki
kozmetički preparat, a da Vas je on potpuno
razočarao?
- Da, vjerujem kao i svaka žena. Desilo se to
u periodu kada sam nakon rođenja drugog
sina imala problema s tenom. U pitanju je bila
vrtoglavo skupa krema za lice, koja nije pokazala
apsolutno nikakve rezultate. Kad se pojave slični
problemi, sve ih vrlo efkasno rješava kozmetika
"Payot". Nažalost, pošto se ne može nabaviti u
Sarajevu, naručujem je iz Zagreba.
Koji beauty preparat je najskuplji, a koji
najjeftiniji u Vašem neseseru?
- Kažu da su najskuplji proizvodi "La Prairie",
ali ima i skupljih. Od nekih preparata koje
svakodnevno koristim je "Nivea".
S obzirom na to da nam dolazi ljeto, kako
pripremate kožu (lica i tijela) za toplije dane?
- Imam vrlo osjetljivu kožu, tako da se kreme,
mlijeka i tonici... nisu pokazali dovoljnim da bih
je sačuvala od štetnog djelovanja Sunčevih zraka.
Pijem beta-karoten i mnogo vode, te se trudim biti
što discipliniranija u održavanju vlažnosti kože.
Kosa, lice, nokti - čijoj njezi pridajete najviše
pažnje?
- Veoma mi je bitno da mi je kosa njegovana.
Nokti, također. A lice je na udaru... Zapravo su
te tri stvari u fokusu moje pažnje. Svi u svoje ruke
gledamo jako često, a meni lično mnogo govore o
osobi, zato moraju biti njegovane.

Kojim kriterijima se vodite prilikom kupovine
parfema (proizvođač, cijena, cvjetne note...)?
- Uvijek je govoreno da je najbolje ono što je
skupo. U odabiru mirisnih nota pomaže i taj
kriterij. Uz, naravno, ono što je najvažnije - da mi
parfem pristaje i da "godi nosu".
Kako reagirate kada Vam suprug pokloni nešto
što Vam se ne dopada?
- Nije da se hvalim, ali moram biti iskrena, kako
smo suprug i ja dugo zajedno, savršeno dobro zna
šta volim i šta će me obradovati.
A, kojem kozmetičkom poklonu se uvijek
obradujete?
- Parfemu.
Stylissimo
Neseser slavnih
42 AZRA 2012.
Kozmetička kuća "Bourjois" odlučila
je nagraditi vjernog čitatelja našeg
magazina. Sve što treba da učinite jeste
da nam pošaljete tačan odgovor na
pitanje:
Kako se zove novi teèni puder "Bourjois"?
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101,
tako što ćete prvo ukucati ključnu
riječ: OK, a zatim odgovor na pitanje.
Sretni čitatelj dobija "Bourjois 1
Second" lak za nokte.
Savjet šminkera
Za predstojeći topliji period make-up artistica Elma
Mehmedović vam preporučuje laganije teksture podloge.
"Bourjois" se pobrinuo i na tržište lansirao savršen puder
"123 perfect" koji u svom sastavu ima hidratantne sastojke,
koji osvježavaju kožu i čine je glatkom i mekom. Ne zatvara
pore i savršeno ujednačuje ten, jer posjeduje tri pigmenta: žuti:
prekriva ljubičaste kolutove oko očiju; ljubičasti: prekriva sivilo
tena, odnosno umoran izgled lica; zeleni: prekriva crvenilo.
Za one koje ljeti izbjegavaju tečne pudere, jer im se koža brzo
masti, predlažem da isprobaju "Bourjois" kameni puder
''Healty balance" koji u svom sastavu ima japansku jabuku
i azijski limun, koji omogućava idealni balans - na
području lica gdje se koža masti daje fni mat efekat,
a na mjestima gdje je suha hidratizira i daje lijepo
ujednačen ten.
12,20kM"8ourjoIs1
$econd"Iakzanokte
16,10kM"8ourjoIsheaIth¡haIance"
komµaktnIµuder
2
8
,
0
0

k
M

"
8
o
u
r
j
o
I
s

1
2
3

F
e
r
f
e
c
t
"

t
e
c
n
I

µ
u
d
e
r
2
1
,
9
0

k
M

"
8
o
u
r
j
o
I
s

$
W
e
e
t

k
I
s
s
"

r
u
t

z
a

u
s
n
e
2
3
,
9
5

k
M

"
8
o
u
r
j
o
I
s
"

m
a
s
k
a
r
a

v
o
I
u
m
I
z
e
r
20,90kM
"8ourjoIsIrIo"
sjenezaocI
AZRA 2012. 43
Ne želite debele nokte...
...evo rješenja
Stylissimo
44 AZRA 2012.
Lj
epota uvijek ima svoju cijenu, a
tako je i kada su nokti u pitanju.
Posljednjih godina aposultni hit
među djevojkama jeste "French
Manicure", koji vaše nokte čini
savršenim. Neke djevojke ga uvijek imaju na
svojim noktima, ali neke su ga probale i nije im
se dopao. Zašto?
"French Manicure", naime, podrazumijeva više
slojeva gela na noktu, što ga čini nesrazmjerno
debelim i neprirodnim. Površina izgleda lijepo,
ali kompletan nokat ne ostavlja neki upečatljiv
dojam i previše je izvještačen i plastičan. Osim
toga, tako debeli sloj gela moguće je ukloniti
samo turpijanjem, što trajno ošteti nokat i
potrebno je nekoliko mjeseci za njegov oporavak.
Zato smo za naše čitateljke koje žele imati
njegovane, nalakirane nokte, pa i "French
Manicure" potražili drugo rješenje. Našli smo
ga u sarajevskom beauty salonu "Malaga", gdje
su nam kozmetičarke Sanela Goletić i Aldina
Sarajkić predstavile nove metode lakiranja
noktiju i "French Manicure". Sve se postiže
veoma jednostavno, potrebno je samo nalakirati
nokat sa tri sloja laka i dobit ćete manikuru na
svom noktu, koja neće izgledati plastično.
- Riječ je o novim "O.P.I" lakovima, odnosno
gelovima, koji su se tek pojavili na tržištu. Od
ostalih gelova se razlikuju po tome što duže traju,
čak do četiri sedmice. Nanose se isto kao obični
lakovi. Najprije se na pripremljen i oblikovan
nokat nanese baza, zatim dva sloja laka u boji
koju klijent izabere, a potom se nanosi završni
sloj za sjaj, odnosno "topcoat" - pričaju Sanela i
Aldina, demonstrirajući čitav postupak.
Bazni lak se suši jedan minut, lak u boji dvije, a
za sušenje baze potrebne su tri minute. Za čitav
tretman zajedno s pripremom noktiju, potrebno
je skoro jedan sat. Tretman u beauty salonu
"Malaga" košta 30 KM.
- Raspolažemo s više boja, od bordo i crvene do
nježnijih nijansi. Najbitnija razlika u odnosu
na standardni "French" jeste u tome što nokat
nema tu debljinu kao kad na njega nanosite
standardne gelove i što se ne skida turpijanjem,
nego tečnošću. Znači, nokat se ne oštećuje na taj
način i sve se sačuva.
Dobro je znati
Niske temperature, različita fzička oštećenja i loša
prehrana te nedovoljan unos vode oštećuju nokte.
Izloženost tim faktorima može dovesti do suhih i
krhkih noktiju, okomitih i vodoravnih udubljenja i
izbočenja, abnormalnosti u boji noktiju i različitih
tačkica i mrlja.
Iako služe kao ukras, nokti imaju i zadatak čuvati
vrhove prstiju od ozljeda. Nokti su, kao i kosa,
građeni od nekoliko vrsta keratina - proteina
bogatog aminokiselinama sa sumporom, koje poput
ljepila drže keratinska vlakna zajedno.
Faktori koji ubrzavaju rast
U prosjeku rastu dva-tri milimetra mjesečno.
Brže rastu nokti na rukama od onih na nogama,
najbrže raste nokat na srednjem prstu, a svi
nokti u pravilu rastu brže ljeti i tokom trudnoće.
Iznenađujuće, ali istinito, nokti brže rastu osobama
koje ih grizu u poređenju s osobama koje nisu nikad
grizle nokte.
Hrana za nokte
Da bi nokti bili zdravi, važno je unositi adekvatnu
količinu proteina iz mesa peradi. Vitamin B, koji
se nalazi u bademima i blitvi, jača krhke nokte,
cink iz mahunarki, žitarica i mesa važan je za rast
tkiva, a omega-3 masne kiseline iz lososa i tune
popravljaju cirkulaciju, pa svi potrebni nutrijenti
stižu do noktiju.
u|oli|o ¯eli|e i|I|i ||e|c| |I|icu|e |I :.o|i| |o||i|I, Ili
.I| :e |e úoµIúI |e| |e |o|I| |e:|I¯||e||o úeueo i |eµ|i|oúI|,
µ|eµo|ucu|e|o .I| úI µ|ouI|e |o.u |e|oúu lI|i|I||I |o||i|u 0.|.|.
lI|o.i|I. VI:i |o||i i¯çleúI| ce µo|µu|o µ|i|oú|o, :Icu.I| ce|e ||i|o.
|.Ili|e| i |ece i¯çuui|i :|I| úo ce|i|i :eú|ice
Najprije se nanosi baza, koja se suši
jedan minut
=DWLPVHQDQRVLODNXERMLNRMXèHOLPR
Na kraju se nanosi top coat, koji
èuva boju i omoguæava sjaj naredne
èetiri sedmice
Nokti izgledaju potpuno prirodno

|
o
|
o
.

B
e
|
|
I
|
i
|

|
|
/
|
C
Beauty salon "Malaga" jednoj našoj
čitateljki poklanja tretman lakiranja
i uređivanja noktiju, ukoliko tačno
odgovori na pitanje:
|oli|o .|e|e|I |e µo||eu|o ¯I |eúI|
||e||I| lI|i|I||I |o||i|u`
Odgovor šaljite na broj: 091 510
101, tako što ćete prvo ukucati
ključnu riječ: OK, a zatim odgovor
na pitanje.
AZRA 2012. 45
Stylissimo
Moja4zida
A
s
t
r
o
p
r
i
c
a

va
š
e
g

d
o
m
a
46 AZRA 2012.
Ovan - crvena svjetiljka
Rođeni u ovom horoskopskom znaku vole
jednostavan dizajn u kombinaciji s vatrenim
bojama, kao što su vibrantna crvena ili
intenzivna narandžasta. Ovnove ne zanimaju
detalji i prevelika razmišljanja. Najznačajnije
karakteristike u njihovom izboru namještaja
i predmeta za dom su jednostavnost,
funkcionalnost i minimalizam. Njihov slobodan
duh traži mnoštvo otvorenog prostora. Vole
savremenu tehnologiju i moderan dizajn, a u
izboru umjetnina, također, cijene jednostavnost.
Bik - hedonistički raj
Tradicionalni prostor baziran na komforu
i luksuzu obilježje je domova Bikova. Oni
kombiniraju pastelne boje i zemljane tonove s
plišanim materijalima i drvenim namještajem.
Udobnost im je glavna karakteristika u odabiru
namještaja. Vole klasične, kvalitetne i lijepe
komade namještaja zbog izraženog osjećaja za
lijepo. Mnogo svježeg ili kućnog cvijeća, te velik
broj jastuka u dnevnoj sobi, elegantni detalji
u kupaonici, najmoderniji kućanski aparati u
kuhinji samo su neke od sitnica koje se mogu
pronaći u njihovom domu. Bikovi od svog
doma prave hedonistički raj.
Blizanci - prostor za zabavu
Moderni Blizanci ispunit će svoj prostor
novotarijama te će konstantno biti u potrazi za
predmetima koji imaju dvojnu svrhu. Privlače
ih žive boje poput žute, ali vole i tonove
svijetlozelene i plave. Svoj prostor najčešće
uređuju u pop-art stilu. „Must have" ovih
znakova je prostor za zabavu, gdje će odložiti
svoju bogatu kolekciju tehnoloških dostignuća,
kako bi bili u toku zbivanja. Imaju mnoštvo
predmeta u svom domu te pretrpane police
knjiga, novina i časopisa koje sakupljaju.
Rak - mjesto za uspomene
Rakovi trebaju prostor za odmor i
kontemplaciju, kao i mnoštvo ugodnog prostora
za sjedenje. Njihov dom prepun je mirnih boja
kao što su bijela, srebrena i biserna. Toplina i
udobnost su im imperativi u uređenju interijera.
Ljubitelji su antikviteta i svile. Njihov romantični
duh odražava se u dekoru prepunom cvijeća,
ukrasnih svijeća i porculanskih predmeta. U
domu Rakova osjeća se čaroban dah prošlosti,
jer svaki detalj odiše uspomenom na nekoga ili
nešto. U izboru namještaja imaju klasičan stil te
biraju tople tonove.
Lav - dramatično i egzotično
U uređenju interijera biraju glamur i eleganciju
oplemenjene dramatičnim namještajem
(najčešće s potpisom) i egzotičnim pomagalima,
što okrunjuju tonovima zlatne, ljubičaste,
crvene, narančaste i žute boje. Njihov stil je
raskošan, plemenit i dominantan. Omiljene
prostorije ispunjavaju svijećama, satenskim
jastucima i ogledalima, a nisu im strani ni
životinjski uzorci. Dom im je prepun skupih
predmeta kojima plijene pažnju i divljenje - od
kožnih sjedećih garnitura, hrastovih stolova
i stolaca do raskošnih lustera u boji zlata i
skupocjenih tepiha.
Djevica - savršeni red
U njihovom domu sve je u potpunosti uredno
i na pravom mjestu. Preferiraju svijetloplavu i
žutozelenu boju te kremaste nijanse. Posebnu
pažnju posvećuju detaljima. Nastoje stvoriti
savršen red, pogotovo na policama i ormarima.
Vrlo su praktične te znaju kako stvoriti ugodan i
lijep dom, a koji je ujedno i funkcionalan. Nisu
sklone umjetnim materijalima pri uređenju doma,
a priroda im je glavna inspiracija u dekoriranju
prostora (slike, biljke i sl.). Vole namještaj s
potpisom i savremenu tehnologiju, dok je
neupadljivost glavno obilježje njihovih domova.
Vaga - inspiracija s Istoka
Vage iznimno naginju estetici te teže velikom i
prostranom prostoru. Njihov dom inspiriran je
istočnim kulturama te sadrži udobna mjesta za
sjedenje, prigušena svjetla, saten i svijeće. Plava i
boja opala te boje ugodne oku obilježavaju dom
ovog horoskopskog znaka. U uređenju životnog
prostora prevladavaju čiste linije i sklad, koji
im je jako bitan. Njihov dom odražava stil,
stav i mjeru. Vole konceptualno okruženje te
su sklone namještaju u skladu sa zakonitostima
prirode. Imaju osjećaj za umjetnost, pa se
decentni i lijepi umjetnički predmeti nalaze
posvuda u njihovom životnom prostoru.
Škorpion - akcent na spavaćoj
sobi
Njihov životni prostor odiše tajnovitošću.
Ovi znakovi ukrašavaju svoj životni prostor
ekstravagantnim izborom predmeta. Vole svilu
i kožu, kombinaciju kože i krzna te detalje
obučene u boju zlata. Također vole tamne
zastore i egzotične biljke te senzualne tkanine
poput baršuna i brokata. Zagasita narančasta,
crvena, ljubičasta i crna boja obilježja su
doma ovog znaka. Posebnu pažnju posvećuju
uređenju spavaće sobe.
Strijelac - masivno i impresivno
Ovaj znak treba mnoštvo prostora u svom domu,
koji uređuje eklektički. Životni prostor odiše
dahom istočnih zemalja i kultura, a ukrašavaju
ga uspomenama s dalekih putovanja koje su
ih fascinirale. Kombinacija ljubičaste, tirkizne
i kraljevske plave boje, kao i sve tople nijanse,
česta je u domovima Strijelaca. Vole sve što je
masivno i impresivno, pa im namještaj odiše tim
obilježjima. Nerijetko su im zidovi žuti ili crveni i
prepuni literature, a dom siromašan biljkama.
Jarac - tradicija za elitne četvrti
Dom Jarčeva odiše njihovim ostvarenjima,
a radna soba je ogledalo njihovog statusa.
Namještaj visoke klase sastavni je dio doma
ovog horoskopskog znaka. Hrastovina, smeđi
kožni stolci, predmeti od mesinga te kvalitetne
čaše za vino pronalaze se u njihovom domu.
Sav namještaj bazira se na kvalitetnom drvetu.
Tamnosmeđe, šumsko zelene i sive nijanse izbor
su pripadnika ovog znaka. Ne vole detalje, pa
imaju malo ukrasnih predmeta u svom domu.
Žive u elitnim četvrtima. Drže do tradicionalnih
vrijednosti te im je i dom uređen u tom stilu.
Vodolija - nezamislive
kombinacije
Priroda ovih znakova ne dopušta da ikakav
predmet ograničava njihov životni prostor.
Posebnu pažnju obraćaju na estetiku i
funkcionalnost. Skloni su miješati stilove u
uređenju interijera. Boje koje prevladavaju
su žive. U domu imaju malo namještaja, te
stvaraju nezamislive kombinacije detalja.
Apstraktnu umjetnost i dosjetljive detalje
kombiniraju s ljubičastim i bojama metala,
kako bi stvorili savremeni prostor koji ispunjava
njihove potrebe. Ljubitelji su gadgeta.
Ribe - život kao u bajci
Ove umjetničke duše vole maštoviti prostor
koji nije u potpunosti povezan s realnošću. U
uređenju prostora nerijetko odabiru tematiku
iz bajki kao lajtmotiv. Ribe se vole kretati kroz
prostor pa im u domu prevladava minimalizam.
Sklad pastelnih boja i obli oblici namještaja
obilježavaju njihov dom, a imperativi u
uređenju su praktičnost i funkcionalnost. Veliku
pažnju posvećuju detaljima te sve u njihovom
domu ima prizvuk topline i udobnosti.
Utjeèe li pripadnost horoskopskom znaku na izbor stila u ureðenju interijera? Odabiru li pripadnici istih horoskopskih znakova jednake boje,
GHWDOMHGHNRUHVWLORYHLUMHwHQMD]DXUHíHQMHèLYRWQRJSURVWRUD"2GJRYRULVHNULMXXDVWURSULìLNRMDVOLMHGL
AZRA 2012. 47
Stylissimo
Djeca
Koristi li vaše
dijete steroide?
48 AZRA 2012.
I
ako je upotreba steroida nezakonita
i može izazvati ozbiljne zdravstvene
tegobe, istraživanja pokazuju da ih neka
djeca, adolescenti i odrasle osobe, ipak
žele isprobati.
To je razlog zbog kojeg ćemo ovog puta pisati
o tome šta su, zapravo, steroidi, kako utječu na
tijelo i zbog čega ih je dobro izbjeći.
Šta su steroidi
Lijekovi koji se obično zovu "steroidima"
klasifciraju se kao anabolici, androgenici
i kortikosteroidi. Kortikosteroidi, kao što
je kortizon, jesu lijekovi koji se koriste
u kontroliranju upala i nisu steroidi koji
napumpavaju mišiće. Anabolički steroidi
su oni koje koriste sportisti i bilderi i koji
povećavaju mišićnu masu i poboljšavaju
sportski performans.
Riječ „steroidi" ima više značenja. Ljudsko
tijelo proizvodi neke steroide koji pomažu u
borbi protiv stresa ili unapređuju rast tokom
puberteta. Ali, tijelo dobro zna koja mu je
količina steroida potrebna, tako da nema
potrebe za dodatnim količinama.
Kada ljudi kažu „steroidi", najčešće se misli
na nezakonite anaboličke steroide. Anabolički
steroidi, umjetno su proizvedeni hormoni,
najsličniji androgenima - muškim spolnim
hormonima. Najmoćniji takav hormon je
testosteron. Anabolički steroidi najčešće se
uzimaju u formi pilula, praha ili injekcija.

Neki sportisti koriste steroide zbog njihovog
djelovanja koje podsjeća na djelovanje
testosterona, a to je povećanje mišićne snage i
mase. Ovo može zvučati kao „muški posao",
ali i žene koriste steroide, kako bi osnažile
tijelo i promijenile izgled.
Važno je reći da profesionalni sportisti nisu
jedini koji koriste ove nezakonite lijekove.
Brojne istrage i studije pokazale su da
tinejdžeri, igrači studentskih timova i drugi,
također koriste steroide.
Opasnosti steroida
Anabolički steroidi uzrokuju različite vrste
zdravstvenih tegoba. Manje opasni neželjeni
efekti podrazumijevaju pojavu akni, masne
kose, ljubičaste ili crvene mrlje po tijelu,
otjecanje nogu ili stopala i konstantno loš
zadah. Djeca ili tinejdžeri koji uzimaju steroide
mogu narasti manje od visine koja im je bila
predodređena. Rizici koji su specifčni za
djevojčice su: izostanak mjesečnice, pojačana
maljavost lica; produbljivanje glasa, smanjenje
grudi, pojava dlaka na licu, muška ćelavost.
Rizici specifčni za dječake su: nesrazmjernost
testisa i problemi s penisom, bol pri
uriniranju, rast grudi, impotencija. S obzirom
na to da se steroidi mogu ubrizgavati
injekcijom, oni koji ih koriste pod rizikom su
obolijevanja od bolesti koje se prenose putem
prljavih i korištenih igala. To su HIV-AIDS i
hepatitis - ozbiljno oboljenje jetre. Iako se neki
od navedenih problema i neželjenih efekata
mogu pojaviti odmah, neki od njih se mogu
pritajiti i pojaviti nakon više godina.
Ozbiljni i dugotrajni
neželjeni efekti
Ako niste sigurni da li vaše dijete koristi
steroide, to ćete najbolje moći shvatiti prateći
da li mu se javljaju sljedeći simptomi:
- promjene raspoloženja, od ljutnje do tuge;
- priviđanje stvari kojih nema (halucinacije);
- ekstreman osjećaj nepovjerenja ili straha
(paranoja);
- problemi sa snom;
- mučnina;
- vrtoglavice;
- povraćanje;
- drhtavica;
- visok krvni tlak koji može oštetiti srce i
krvne žile;
- bolni zglobovi;
- povećana sklonost povredama mišića i tetiva;
- žutica usljed oštećenja jetre;
- poteškoće s mokrenjem;
- povećan rizik od srčanih oboljenja, moždanih
udara i nekih tipova karcinoma;
- prerano ćelavljenje.
Proces rasta
Tinejdžeri se mogu suočiti s dodatnim
nuspojavama steroida, uključujući trajno
zaustavljanje rasta. Korištenje anaboličkih
steroida kod tinejdžera u lovu na mišiće može
se okarakterizirati samo kao nezrelost i glupost.
Čak i najvatrenije pristaše steroida u pravilu
će vas savjetovati protiv upotrebe steroida
prije nego osoba dospije u srednje dvadesete i
proces prirodnog rasta potpuno završi.
Korištenje steroida prije nego što je proces
rasta završen, zapravo, može osuditi mladu
osobu na to da nikada ne dosegne svoj
prirodni genetski potencijal, jer su zone rasta
trajno zatvorene. A ovo može biti najmanja
briga među opasnostima koje su povezane s
korištenjem u ranoj dobi.
Cijene steroida
Koliko je upotreba steroida postala unosan
posao, svjedoče i cijene na tržištu koje su
znatno pale u odnosu na prije nekoliko
godina. Potražnja je velika, pa se jedna kura od
sto tableta metana može nabaviti već za 40-50
konvertibilnih maraka, što je sasvim dovoljno
za prve rezultate. Dakle, ako vaš tinjedžer
redovno odlazi u teretanu i traži vam više
novca nego uobičajeno, postoji mogućnost da
koristi steroide. Obratite pažnju!
Djeca sanjaju o tome da postanu
profesionalni sportisti, a zašto i ne bi?
Zabavno je maštati da si najbolji u svom
omiljenom sportu, da ne govorimo o
ogromnim zaradama koje uz to idu. Ali,
posljednjih godina ljudi su imali priliku
SREOLèHXSR]QDWLLQHNHGUXJHQDìLQH
na koje su pojedini sportisti postigli
VDYUwHQWMHOHVQLL]JOHGLIRUPX5LMHìMHR
steroidima, koji nisu ništa drugo do umjetni
KRUPRQLNRMLMDìDMXPLwLêQXVQDJXLPDVX
AZRA 2012. 49
Stylissimo
Zdravlje
Cišcenje
jetre
prema
doktoru
Clarku
50 AZRA 2012.
J
etra je jedan od najvažnijih pročistača
u ljudskom tijelu i ujedno naš najveći
unutarnji organ koji je odgovoran za više
od 500 vitalnih funkcija. Njene najvažnije
funkcije su izlučivanje žuči, čišćenje krvi
i proizvodnja topline, osiguranje mišićnog goriva
(glikogen), probavljanje masnoće iz prehrane i
proizvodnja vitamina A.
Jetra obavlja i detoksikaciju koja je posebno važna
za naš organizam i bez tog procesa bili bismo mrtvi
za samo nekoliko minuta kad bi nam čak i naizgled
bezopasna tvar poput kofeina bila ubrizgana
direktno u krvnu žilu koja vodi do srca. Ali, kada bi
taj isti kofein bio ubrizgan u krvnu žilu koja vodi do
jetre, izlučio bi se bezopasno iz našeg tijela za samo
nekoliko sekundi. Zbog svega navedenog jasno se
dobiva dojam koliko je zdrava i odmorna jetra važna
za naše zdravlje i tijelo te da je treba čuvati.
Čišćenje jetre i žučnih kanala obavlja se u
proljetnim mjesecima, kada je jetra najjača i može
da izdrži postupak čišćenja, za koji joj je potrebna
maksimalna energija. Jetra je u jesenjim mjesecima
najslabija i tada se ne preporučuje čišćenje. Jetru je
najbolje čistiti od februara do juna, na dane punog
mjeseca.
Pripremite se
Nepravilan rad jetre može biti skriveni uzrok
mnogih tegoba: alergije, astme, psorijaze, hroničnog
umora, iritabilnosti, loše probave. Jedan od
najčešćih uzroka nepravilnog rada jetre je svima
poznati kamenac, a drugi uzrok su paraziti, koji
često napadaju jetru.
Očistiti jetru od kamenca je vrlo lako. Postoji
prirodni način čišćenja jetre uz pomoć maslinovog
ulja i soka grejpa. Za čišćenje će vam trebati dva
dana. Čišćenje jetre preporučuje se uz antiparazitni
program. Na dan čišćenja jetre nemojte uzimati
nikakve lijekove, vitamine i kapsule.
Plan čišćenja
Priprema: Za čišćenje jetre najbolje je odrediti dva
slobodna dana, dan prije i tokom čišćenja najbolje
je ne uzimati nikakve lijekove, vitamine, suplemente
bez kojih se inače može. Doktor Klark nudi vam
sljedeću metodu čiščenja:
- PRVI DAN
- JUTRO: pojesti nemasni doručak bez ulja, putera,
sira, vrhnja i mlijeka - najbolje voće, žitarice, hljeb,
med...
- PODNE: pojesti nemasni ručak - kuhano
povrće, kruh, voće... bez ikakve masti! Potrebno je
popiti dovoljno vode, jer nakon 14 sati nema više
konzumiranja ni hrane ni vode!
- 14 SATI: više ništa ne jesti i ne piti - ako se prekrši
ovo pravilo, kasnije može doći do mučnine u želucu.
- NAKON 14 SATI: pomiješati 4 velike kašike soli sa 6
dcl vode. Najbolje je pripravak staviti na hladno, jer će se
tako malo neutralizirati gorak okus soli.
- 18 SATI: popiti prva 2 dcl vode s gorkom solju.
Usta se mogu isprati vodom ili sokom ili na
nekoliko minuta žvakati kaugumu. Nema gutanja,
ne pije se ništa osim te mješavine.
- 20 SATI: popiti druga 2 dcl vode s gorkom
solju. Sada je već moguć prvi odlazak u toalet.
To je normalno i preporučljivo, jer će crijeva biti
slobodna, a jetra će se lakše čistiti.
- 21.45 SATI: iscijediti sok grejpa ili limuna te
pomiješati s maslinovim uljem. Pripremiti se za
spavanje.
- 22 SATA: u pet minuta popiti pomiješani sok od
grejpa i ulja, najbolje stojeći, i odmah leći. Najbolje
je leći na leđa s uzdignutom glavom na jastuku
(prvih 20 minuta), a onda se prebaciti na lijevi bok.
Nastojite da više ne ustajete. Boli neće biti, jer su od
gorke soli svi kanali prošireni. Pokušajte zaspati.
- DRUGI DAN
- 6 SATI UJUTRO: nakon ustajanja, ne prije 6 sati,
popiti treću dozu gorke soli i vode. Može se pojaviti
mučnina, no ona će proći. Nakon što popijete gorku
so, vratite se u krevet.
- 8 SATI UJUTRO: popiti zadnju dozu gorke soli i
vode. Nakon sat vremena možete ustati.
- 10 SATI UJUTRO: možete jesti. Najbolje nešto
lagano, početi sa sokom i voćem. Do večere ste se
oporavili.
Tokom ovog tretmana, pogotovo drugi dan, često
ćete ići u toalet. Nemojte se začuditi ako u školjki
ugledate puno malih zelenih kamenaca (zbog
holesterola plivaju na vodi). Obično je jetra prepuna
holesterola pa je zato najbolje postupak ponoviti za
14 dana, kako biste bili sigurni da ste jetru do kraja
očistili. Nakon tretmana malo ćete dehidrirati, pa
pijte puno tekućine i odmarajte se.
Koliko se često radi detoksikacija
Ovo čišćenje pokazalo se jako uspješnim i
rasprostranjeno je širom svijeta. Preporučuju ga
mnogi new age terapeuti, jer je sigurno i nije
poznat slučaj da je iko imao problema nakon njega.
Naravno, ovdje je potrebna i vaša odgovornost
prilikom pristupanja tretmanu koji se ne
preporučuje slabim, neuhranjenim osobama, djeci,
trudnicama te svima koji pate od ozbiljnih oboljenja
(a bez konsultacije s doktorom). Obično se
preporučuje čistiti jetru dva puta godišnje, ali može
se čistiti i više puta ako postoji potreba (jaka alergija,
manji kamenci u žuči i slično). Najbolji rezultati
postižu se ako nakon prvog čišćenja postupak
ponovite nakon 14 dana, kako bi se počistili zadnji
ostaci toksina i tretman bio u potpunosti uspješan.
Ako ste stalno umorni,
usporeni, dekoncentrirani
LLPDWHORwHUDVSRORèHQMH
YMHURYDWQRMHYDwHP
organizmu potrebno
ìLwêHQMH2GVYLKYUVWD
ìLwêHQMDRUJDQL]PDSRVHEQR
MHELWQRìLwêHQMHMHWUHMHU
L]PHíXRVWDOLK]DGDWDNDMHWUD
LPDXORJXSURìLwêDYDQMDNUYL
od toksina i otrova
AZRA 2012. 51
Stylissimo
Recepti
52 AZRA 2012.
çDUDLOLNRSULYDMHVDPRQLNODELOMND
0QRJLMHVPDWUDMXVDPRNRURYRP
0HíXWLPMRwVXVWDUL*UFLL5LPOMDQL
RWNULOLQMHQXOMHNRYLWXPRêLNRULVWLOLMH
XVYRPMHORYQLNX,]X]HWQRMHFLMHQMHQD
ELOMNDXQDURGQRMPHGLFLQLDNRULVWLVH
]DìLwêHQMHRUJDQL]PDLNDRVUHGVWYR]D
MDìDQMHLPXQLWHWD'DQDVVHNRSULYDNRULVWL
XOLMHìHQMXPQRJLKREROMHQMDDOLLSULOLNRP
SULSUHPHPQRJLKXNXVQLKMHOD
Č
u
f
t
e
t
a
V
r
ije
m
e
p
r
ip
re
m
e
: 6
0
m
in
u
ta
S
a
sto
jc
i: 1
k
g
m
la
d
e
k
o
p
riv
e
, 2
ja
ja
, so
li p
re
m
a
u
k
u
su
,
p
re
z
la
, m
lije
k
o
, u
lje

P
r
ip
re
m
a
:
1
. K
o
p
riv
u
sk
u
h
a
ti u
p
o
so
lje
n
o
j v
o
d
i, te
d
o
d
a
ti ja
ja
i so
,
p
re
z
lu
i b
ra
šn
o
d
a
se
d
o
b
ije
č
v
rsta
m
a
sa
.
2
. R
u
k
a
m
a
o
d
sm
je
se
p
ra
v
ite
ć
u
fte
ta
, te
p

ite
n
a
z
a
g
rija
n
o
m

u
lju
.
3
. K
a
d
z
a
v
ršite
s p

e
n
je
m
n
a
to
m
u
lju
s b
ra
šn
o
m
, n
a
p
ra
v
ite

m
a
lu
z
a
p
ršk
u
, z
a
lijte
m
lije
k
o
m
p
a
ta
j u
m
a
k
p
o
slu
ž
ite
u
z

ć
u
fte
ta
.
M
a
li
k
u
li
n
a
r
s
k
i
s
a
v
je
t
i
- Z
a p
rip
rem
u
se koriste list i korijen
kop
rive. T
reb
a
p
recizn
o zn
ati za šta se koristi list, a za šta korijen
, jer se
p
rip
ravci tih
d
vaju
d
ijelova koriste za liječen
je različitih

b
olesti
- K
op
rivu
m
ožete d
a p
rip
rem
ate s jajim
a, kao salatu
,
d
od
atak m
esu
, krom
p
iru
, a veom
a je u
ku
sn
a ako se
kom
b
in
ira i sa sirom
- P
rilikom
p
rip
rem
e jela koristi se sam
o m
lad
o lišće, a
b
u
d
u
ći d
a kop
riva d
ob
ro p
od
n
osi sm
rzavan
je, m
ožete je
ob
ariti i ostaviti u
zam
rzivač isto kao i šp
in
at
T
r
a
v
a

k
o
j
a

z
i
v
o
t

z
n
a
c
i
52 AZRA 2012.
AZRA 2012. 53
Namaz od žare
Vrijeme pripreme: 50 minuta
Sastojci: 300 g mlade koprive, 200 g svježeg špinata,
1 čehno bijelog luka, 3-4 komada suhe crvene paprike, soli prema
ukusu,
dvije kašike oštrog brašna, 100 ml ulja
Priprema:
1. Mlade koprive očistite i prokuhajte u slanoj vodi približno 5 minuta.
Zatim ih prelijte hladnom vodom i ostavite da se ocijede.
2. Špinat očistite te i njega obarite u slanoj vodi i ostavite da se ocijedi
i hladi.
3. Potom žaru, suhe paprike i špinat nasjeckajte sitno.
4. U tavi stavite ulje i dodajte koprive i špinat s paprikama i propržite
na ulju da se sjedini. Dodajte brašno, te propržite još malo pa začinite
bijelim lukom i posolite.
Zdravi sirup
Vrijeme pripreme: 60 minuta
Sastojci: 60 vrhova mlade žare, 4 limuna, 3 kg šećera, 2 litre vode, 50
grama limunske kiseline
Priprema:
1. Žaru i limune izrezane na kockice namočimo u dva litre vode 24 sata.
2. Drugi dan procijedimo u gazi. U to dodamo šećer i limunsku kiselinu
i kuhamo miješajući samo dok se šećer ne otopi.
3. Ohladimo i punimo u boce.
Žarina pita
Vrijeme pripreme: 60 minuta
Sastojci: 1/2 kg tanke kore, 1/2 kg mlade žare, 400 g mladog sira,
100 g kajmaka, 3 jaja
Priprema:
1. Žaru izrezati na rezance i posoliti, te ostaviti da stoji neko vrijeme
2. Redati četiri kore poprskane vrelim uljem. Žaru ocijediti i
izmiješati sa sirom i kajmakom, te dodati jaja.
4. Nadjev staviti na početak kore, pa koru saviti u rolnu.
Na kraju namazati rolnu uljem i staviti je u pleh.
Krem juha
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Sastojci: 50 g svježih listova žare, 50 g krompira, 20 g celera, 100 g
vrhnja za kuhanje, 300 g vode, so, biber
Priprema:
1. Operite i očistite na kockice narezan krompir i celer pa ga skuhajte
u slanoj vodi.
2. Povrću dodajte prethodno u vreloj vodi kratko blanširanu žaru, koje
ste izvadili iz vruće vode i naglo ohladili u hladnoj vodi s ledom.
3. Sve zajedno dobro izmiješajte mikserom, dodajte vrhnje i prema
potrebi izmiješajte.
KORISNO JE ZNATI Kao ljekovita trava vrlo je uspješna za èišæenje krvi, protiv opadanja kose, reumatizma, groznice, prekomjernog mokrenja, tuberkoloze pluæa,
EURQKLWLVDREROMHQMD]JORERYDNDPHQDXEXEUHJXSUL]DUDVWDQMXUDQDSURWLY]UDìHQMDVODERNUYQRVWLìLUDQDèHOXFXQHVDQLFHLQHUYR]H
AZRA 2012. 53
Kuhate li često sami ili to drugi rade za Vas?
- Kuham sama i uživam u tome. Nažalost,
obaveze mi to rijetko dozvole.
Koji je Vaš specijalitet?
- Mediteransko povrće s piletinom.
Vaš najveći uzor u kulinarstvu je...?
- Defnitivno, moja mama.
Koliko vremena dnevno provedete u kuhinji?
- Ovisno o obavezama. Kada sam u
mogućnosti, onda odvojim mnogo vremena.
Veliki sam gurman, uživam u spremanju
hrane, ne samo sebi već i dragim prijateljima.
Povod za večeru i lijepo druženje uvijek se
nađe.
Koje namirnice uvijek imate u frižideru?
- Mlijeko i mliječni proizvodi.
Kako izgleda Vaš doručak?
- Bijela kafa i lagani namazi.
Omiljeni napitak?
- Kafa!
Idealan obrok?
- Svaki je idealan kad se ogladni. Volim
eksperimentrati, uživati u hrani i biti u društvu
dragih ljudi. Recimo da je dobro društvo neki
moj glavni sastojak za idealan obrok!
Omiljeni restoran?
- Nedavno sam odmarala na Ramskom jezeru
i tamo imala priliku ručati u Konobi "Gaj". To
je mjesto koje je u posljednje vrijeme ostavilo
najljepši utisak na mene. Atmosfera je topla,
domaćini ljubazni, a doslovno sve što spremaju
je od domaćih sastojaka.
Najdraži kuhar?
- Moj brat. Iako ima tek 14 godina, često
mamu i mene iznenadi prelijepim desertima.
Još uči, ali pažnja koju on posveti da bi nama
uljepšao naporne dane je neprocjenjiva.
Omiljeno bezalkoholno piće i alkoholno piće?
- Bezalkoholno piće - sve vrste prirodnih
cijeđenih sokova, a od alkoholnih pića najviše
uživam u džin-toniku.
Sve ima bolji okus sa...?
- Sa strpljenjem i pažnjom koja se posveti da
nešto spremimo.

Gastroluksuz bez kojeg ne možete?
- Bez svega se može... Nekad nam treba malo
skromnosti, a nekad samo malo mašte.
Omiljeni kuhinjski gadget?
- Mikser!
Lokacija za večeru iz snova?
- Neće zvučati skromno, ali meni je moj stan
idealan. Topla atmosfera, drage uspomene i
predivan pogled na Sarajevo.
Čokolada ili voće?
- Čokolada i voće.
Idealan desert?
- Voćne salate.
Omiljeno voće?
- Nar i breskve.
Ž5 = Omiljeni začin?
- Ruzmarin.
Omiljena vrsta sira?
- Mozzarela i dimljeni domaći sir.
Suncokretovo ili maslinovo ulje?
Iako znam da je maslinovo mnogo zdravije,
vjerovatno iz nekih usađenih navika češće
posegnem za suncokretovim.
Najdraža riiba?
- Pastrmka.
Kad neko kaže meso, Vi pomislite na...?
- Na pileće flete. Nađu se u gotovo svim
mojim receptima.
Zabranjena namirnica?
- Ne postoji.
Sastojci Vaše omiljene pizze?
- Paradajz sos, tunjevina, crveni luk i masline.
Nikada ne jedete...?
- Nisam toliko stroga, bolje reći disciplinirana,
ali uspješno izbjegavam paštete, hrenovke i
salame.
Stylissimo
Gastro ćoše: Sanela KRSMANOVIĆ
Mlada i uspješna glumica najviše voli pojesti neki od specijaliteta svog èetrnaestogodišnjeg brata, a dobro društvo je, prema
njenim iskustvima, najbolji sastojak za idealan obrok
Uzivam
u društvu
'ç,1721,.$
54 AZRA 2012.
Jed
ite tri b
a
n
a
n
e d
n
evn
o
Britanski i talijanski naučnici otkrili su da tri banane
dnevno sm
anjuju rizik od m
oždanog udara.
O
va voćka prije ili nakon doručka, ručka i večere osigurava
dovoljno kalija i um
anjuje šanse stvaranja krvnog ugruška
za 21 posto, pokazala je studija koju su proveli naučnici.
Također, rizik od m
oždanog udara m
oguće je um
anjiti
konzum
iranjem
ostalih nam
irnica bogatih kalijem
kao što
su špinat, orasi, m
lijeko, riba i leća.
Inače, i ranije studije su navodile na to da banane pom
ažu
pri regulaciji krvnog pritiska i um
anjuju rizik od m
oždanog
udara, što je posljednjom
studijom
i dokazano.
Banana sadrži približno 500 m
iligram
a kalija, koji pom
aže
u regulaciji krvnog pritiska i kontrolira ravnotežu tekućine
u organizm
u. U
koliko vašem
organizm
u nedostaje kalija, to
m
ože izazvati nepravilan rad srca, razdražljivost, m
učninu
i dijareju.
N
aučnici su istakli da je m
oguće sm
anjiti broj prem
inulih
od m
oždanog udara ukoliko se ljudim
a savjetuje da um
anje
unos soli u organizam
, a povećaju unos kalija.
Z
d
r
a
v
e

v
i
j
e
s
t
i
B
ijeli lu
k
1
0
0
p
u
ta
m
oćn
iji od

a
n
tib
iotik
a
G
lavni sastojak bijelog luka je 100 puta m
oćniji od dva
osnovna antibiotika koji se koriste pri trovanju hranom
,
poručuju naučnici.
Istraživanja su pokazala da glavni sastojak bijelog luka -
dialil sulf d, stvara zaštitni sloj u želucu koji bakterije teško
m
ogu da unište. O
sim
što je jači od antibiotika eritrom
icina i
ciprof oksacina, bijeli luk djeluje m
nogo brže.
Istraživanje objavljeno u Žurnalu antim
ikrobne hem
ioterapije
m
ože otvoriti opcije za tretiranje sirovog, obrađenog m
esa,
površina za priprem
anje hrane kao i za sm
anjenje širenja
kam
pilobakterije.
Kam
pilobakterija je jedna od najučestalijih bakterija koje
izazivaju trovanje hranom
u svijetu. Sim
ptom
i su proljev,
grčevi, bol u želucu i visoka tem
peratura. O
va bakterija u skoro
trećini slučajeva izaziva paralizu.
U
koliko zbog "ružnog" zadaha ne jedete bijeli luk, evo nekoliko
razloga zbog kojih ćete početi ignorirati tu neugodnost:
- Bijeli luk dokazano snižava krvni pritisak i regulira povišen
holesterol.
- N
a U
niverzitetu u O
saki je utvrđeno da bijeli luk usporava
rast ćelija raka u debelom
crijevu.
- Jedna studija U
niverziteta Jundai u Indiji potvrdila je da
bijeli luk poslije infarkta ili operacije srca ublažava posljedice i
ubrzava regeneraciju.
- N
aučnici šangajskog Instituta za rak dokazali su da m
uškarci
koji svakog dana jedu po dva čehna bijelog luka sm
anjuju rizik
od oboljenja prostate do 50 posto.
- Prem
a studiji provedenoj na Institutu za srce i krvotok u
M
ainzu, osobe koje godinam
a jedu bijeli luk izgledaju u
starosti od sedam
do deset godina m
lađe i im
aju elastičnije
krvne sudove.
G
en za usporavanje raka pankreasa
M
eđunarodni tim naučnika identif cirao je gen koji usporava
širenje raka pankreasa, što čini bitan korak u liječenju jednog
od najsmrtonosnijih oblika tumora.
Poslije otkrića gena USP9IKS tokom studije o raku pankreasa
kod miševa, naučnici su utvrdili da gen ima istu ulogu i kod
ljudi.
Postojanje ovog gena, koji se može naći u svim našim ćelijama,
bilo je poznato i ranije, ali nije se znalo da on usporava širenje
raka. Poznato je da postoje još tri gena koji suzbijaju tumor, ali
ovo je onaj čije odsustvo "vjerovatno izaziva metastaze, odnosno
ono što ubija ljude oboljele od kancera pankreasa", rekao je
Tuveson.
On je rekao da ovo otkriće znači da se ovaj gen može
"probuditi" u tijelu upotrebom lijekova poznatih kao
epigenetički modulatori.
4
1
7
10
5
8
11
13
6
9
12
14
3 2
Kako glasati
Svoje glasove slat ćete sms-om na
broj: 091 510 101, tako što ćete prvo
ukucati ključnu riječ: OK, a zatim
MISS AZRE a potom ime i prezime
djevojke kojoj želite darivati svoj glas.
Stylissimo
56 AZRA 2012.
1.¡0880šk0tI0
(22 godine, Mostar)
¿.L8lItt888II8k
(18 godina, Mostar)
J.08III8k8lšI0
(21 godina, Sarajevo)
4.L0lI08ŠIl00¶0tI0
(21 godina, Srebrenik)
ã.LNI088II[0þ00tI0
(22 godine, Visoko)
ë.L08h8l08š
(21 godina, Bosanska Otoka)
Ï. h8II0t8 8II8[80
(21 godina, Kljuè)
8.L8NI[8MI0I[0tI0
(20 godina, Mostar)
9.880[88I0[0I00tI0
(22 godine, Bijeljina)
10. J0t808 8III080
(19 godina, Istoèno Sarajevo)
11. ¡8N8l8 M800tI0
(18 godina, Sarajevo)
1¿. hI08 00lI0
(21 godina, Sarajevo)
1J.M8I08F8[8t0I0tI0
(19 godina, Bihaæ)
14hIk0II08J0kI0
(20 godina, Banja Luka)
I0I0
Vlasnik licence i organizator izbora Miss Earth BiH: "Metropola media" Sarajevo
Lokacija: Hotel "Europa"
Fotografje: Dajan Javorac
Šminka: Maja Koristović Talović i Edita Hajrulahović za "Kryolan"
Frizure: Mirela Barakovac za "Harologi" BH team
J
oš jednom vas podsjećamo da je 3. marta počelo javno glasanje za Miss in-
terneta na zvaničnoj web stranici izbora na www.missearthbih.com. Magazin
"Azra", kao printani pokrovitelj projekta, najavljuje izbor Miss "Azre" za Miss
planete Zemlje BiH 2012. Objavljujemo portrete svih 14 fnalistica za koje možete
glasati putem SMS-a na broj 091 510 101.
Glasati možete sve do četvrtog juna. Pobjednicu Miss "Azre" proglasit ćemo na Su-
per fnalu u septembru uz direktan prijenos TV Pink BH. Osim lente, pobjednicu
očekuju i naslovnica i editorijal u našem magazinu.
hI08 Ğ0lI0 08 þlt0N N[0tI0
*ODVDWL]D0LVV$]UHPRèHWHVYHGR
4. juna, a do izlaska ovog broja najviše
glasova imala je Nina Ðuriæ.
Kryolan Miss planete Zemlje
BiH 2012.
Klinički psiholog
JASMINA DIZDAREVIĆ
Udala sam se veoma mlada i dobila dijete. Nekako sam sa
sinom i odrastala. Još se osjećam mladom, iako je moj sin sada
svoj čovjek, a ja razvedena žena. Bivši suprug je uvijek imao
žena, provodio se, izlazio. Ja sam sada zaljubljena i prvi put se
osjećam kao žena, u zagrljaju mlađeg muškarca. Ne mislim se
udavati, ali želim živjeti i disati punim plućima. T.V. Sarajevo
- Naravno da imate pravo na izbor, dok god bude lijepo, uživajte!
Samo nemojte zaboraviti dvije stvari: neka mlađi muškarac ne
bude osveta i revanš mužu, i budite spremni da taj mlađi nekada i
ode. Ako to poželi, nemojte ga zadržavati, jer je i on, vjerovatno, s
razlogom ušao u tu vezu.
Moja kćer se već nekoliko mjeseci zabavlja s malo starijim
momkom od sebe. On je situiran, moja kći ga voli, a dopada se
i mom suprugu. U jednoj od posjeta iskoristio je priliku da mi
se udvara - meni, njenoj majci. Očajna sam, ne znam šta da
radim. Treba li da joj kažem? S.S. Orašje
- Spomenuto ponašanje govori o (ne)karakteru osobe koja Vam
može postati zet. Također, govori i to da mu nisu poštene namjere
prema Vašoj kćerki. Iskoristite bliskost sa svojom kćerkom i
ukažite joj na spomenuto ponašanje. Ako mu oprosti i nastavi
dalje, onda je to njen izbor, a Vaša savjest kao majke je čista.
Pitanje je samo da li ćete održati kontakte ako se uda za njega...
Odlučite sami.
Moj muž i ja smo pred razvodom. On me blati i o meni priča
neistine, svima koji me poznaju. Ja samo šutim, jer me stid da
kažem da sam 15 godina živjela s psihičkim bolesnikom, koji
je u kući neprepoznatljiv, a na ulici uvijek uglađen i fn. V.O.
Bihać
- Vaša šutnja govori o Vašem karakteru. Kada biste ga blatili, to
bi bilo kao da blatite po sebi, jer on je bio Vaš izbor i s njim ste
proveli spomenute godine. Zbog djece, a i sebe, naravno, raziđite
se, i budite sigurni da će oni jednog dana znati cijeniti to što
ste šutjeli, ali i da će predbacivati suprugu za to što je govorio o
Vama, njihovoj majci. Djeca znaju da prepoznaju šta je dobro a
šta loše, a čini nam se da ne znaju te stvari razlučiti dok su mali.
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdareviæ bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja
putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon
toga napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet psihologinje moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Udvara mi se
buduci zet
Stylissimo
Psiholog
58 AZRA 2012.
U
susjednoj Hrvatskoj ne-
davno su poskupjeli struja
i plin. Građanima koji
ionako stežu kaiš, jedan od
tamošnjih važnijih ministara poručio je
da će imati za struju ako budu manje tel-
efonirali. Više struje, manje telefona, ali
bez telefona život danas ne ide nikako.
Otkad je Alexandar Graham Bell (bell
- engleska riječ za zvono) napravio
funkcionalan telefon, traje ljudska želja
da se uređaj sastavljen od brojki žica i
slušalice koristi besplatno. Ono što je
nekad bila želja, u sadašnjici postaje
stvarnost. Jeste li čuli za "Viber"?
Samo pametni telefoni
Telefoni su u posljednjih desetak godina
postali čudesne naprave s mnogo ko-
risnih mogućnosti: uz njihovu pomoć
moguće je fotografrati i snimati kratke
flmove, moguće se igrati na razne načine
te se zabaviti raznim aplikacijama.
Neke od njih su banalne (deformiraju
fotografje ili glas na zabavan način i
slično), dok su neke veoma korisne,
kao već spomenuti "Viber". "Viber" je
programčić koji funkcionira na tele-
fonima koji pokreću Android operativni
sistemi, kao i na iPhone mobitelima i
omogućava besplatne telefonske razgo-
vore, kako unutar granica vlastite zemlje,
tako i pozivanjem brojeva u inozemstvu.
Jedini tehnički preduslov, osim tel-
efona nove generacije ("smartphone"),
jeste da i osoba koju pozivamo pos-
jeduje istu aplikaciju.
Bez obzira na primamljive marketinške
poruke telekom operatera, razgovor
putem mobitela je u pravilu skup,
a pozivi poznanicima iz inozemstva
mogu napraviti ogromne račune i
isprazniti novčanike.
S telefonom u čijoj memoriji je up-
isana aplikacija "Viber" nećemo
potrošiti niti fening, jer aplikacija ne
troši ništa osim internetskog saobraćaja
putem 3G ili Wi-f internet veze.
Upute za korištenje
Ulice u centrima većih gradova, javni
objekti poput fakulteta, aerodroma,
željezničkih stanica ili kafća, koji žele
privući mlađu klijentelu, uglavnom su
prekrivene signalom bežičnog intern-
eta, što će eventualni trošak telefonskih
razgovora putem "Vibera" potpuno
eliminirati. Putem ove aplikacije, osim
razgovora, moguće je slati besplatne
SMS poruke.
Pristup i korištenje same aplikacije
veoma su jednostavni, bez autorizacije
i komplicirane registracije. Dovoljno je
upisati svoj telefonski broj, nakon čega
u poruci stiže četverocifreni broj, kao
neka vrsta PIN koda za pristup usluzi.
"Viber" preuzima kontakte iz telefon-
skog imenika, te automatski prepozna-
je ko od naših poznanika ima "Viber".
Ovu aplikaciju danas koristi više od
50 miliona ljudi širom svijeta i prije ili
kasnije i vi ćete u svom telefonu često
birati opciju naziva "Viber".
Jeste li
èuli za
'Viber'?

P
i
š
e
:

K
e
n
a
n

B
E
Š
L
I
J
A
.DNRUD]JRYDUDWLGXèHDWR
zadovoljstvo platiti manje? Odgovor
na to pitanje daje "Viber": mala
aplikacija za velike uštede
AZRA 2012. 59
Može li se ikako liječiti suhoća rodnice zbog koje imam probleme pri seksual-
nom odnosu? Čak mi se javi slabije krvarenje.
- Prije nego što odredimo terapiju potrebno je otkriti uzrok vaginalne suhoće.
Najčešći su hormonska neravnoteža (nedostatak estrogena) u periodu u i oko
menopauze, u trudnoći i za vrijeme dojenja, imunološki poremećaji i pušenje.
Korištenje nekih antidepresiva i lijekova protiv alergije, kao i ispiranje vagine,
također mogu biti uzrok vaginalne suhoće. U liječenju se preporučuju vaginalne
kreme i lubrikanti koji imaju hidratizirajući efekt i zavisno od proizvoda mogu
se koristiti redovno ili samo prije odnosa. U slučaju atrofje sluznice vagine
preporučuje se lokalna primjena estrogena (u vidu krema ili vaginalnih tableta) i
najbolje je da se obratite svom ginekologu. U pitanju je mala količina hormona
koja ima izuzetno dobar učinak u liječenju atrofje, suhoće i oštećenja sluznice
vagine. Povremena vaginalna suhoća ili u vrijeme odnos je, vjerovatno, uzrokovana
gubitkom seksualne želje ili emocionalnim stresom i tada je otvoren razgovor s
partnerom najefkasniji lijek.
Nekoliko dana prije menstruacija dobijem potkožne bubuljice. Mogu li ih
riješiti kontraceptivnim pilulama? Imam 23 godine.
- Problem koji Vam se javlja su tzv. predmenstrualne (ili PMS) akne i obično se
pojavljuju od dva do sedam dana prije početka menstruacije. Blage i umjerene
predmenstrualne akne mogu se riješiti intenzivnijom njegom i kozmetičkim
preparatima, dok teži slučajevi zahtijevaju pažnju dermatologa, ali i ginekologa.
Preporučujem Vam pregled dermatologa, a u slučaju da terapija nije dovoljno
efkasna, javite se svom ginekologu radi propisivanja kontraceptivnih tableta.
Nakon zadnje dvije menstruacije pojavili su mi se crveni prištevi na ulazu u
spolni organ. Mnogo svrbe, pa ih raskrvarim češanjem. Nisam seksualno ak-
tivna već pola godine. Na pregledu sam bila prošlog mjeseca i sve je bilo uredu.
Kako da sebi olakšam?
- Postoji više mogućih uzroka, tako da je neprofesionalno na ovaj način uspostavl-
jati dijagnozu i određivati terapiju, koja je različita od slučaja do slučaja. Bakterijske
i gljivične infekcije, ekcemi, herpes, početni kondilomi, alergije, iritacije itd., mogu
se kriti iza slike koju navodite. Da biste olakšali tegobe, koristite blage sapune,
držite područje suho, nosite pamučni veš, promijenite vrstu uložaka koju ste koris-
tili, izbjegavajte pjenušave kupke, obojene i dezodorirane WC papire, sintetički veš.
Ukoliko tegobe traju duže od sedam dana, obavezno potražite pomoć ljekara.
Prim. dr.
TAIB DELIĆ
Stylissimo
Ginekolog
Kako bi savjeti doktora Taiba Deliæa bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja putem
SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Ginekolog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga
napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet ginekologa moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Vaginalna suhoca i
krvarenje pri odnosu
60 AZRA 2012.
Ovan 21.III - 20.IV
Ljubav:7UHEDGDRGOXìLWHRQHìHPYDèQRP]D
buduænost. Tek potom slijedi vrijeme sklada i
RSXwWDQMDX]YROMHQXRVREX
Posao: Naglašeni su vaš trud, energija i
VWUSOMHQMH6YHwWRXORèLWHX]YDwXXSRUQRVWUH-
]XOWLUDWêHSURIHVLRQDOQLPXVSMHKRP
Zdravlje: Imunitet je sve jaèi.
Bik 21.IV - 22.V
Ljubav: jDUPDQWQL VWH ]DGRYROMQL REDVXWL
NRPSOLPHQWLPD 2VYMHèLW êHWH YH]X D DNR VWH
VDPLXSR]QDWêHWHVURGQXGXwX
Posao: 3UHG YDPD MH RELOMH wDQVL ]D XVSMHK L
QDSUHGRYDQMH WH RVWYDUHQMH èHOMD 3UDYR MH YUL-
MHPH]DSRVDRLXOD]DNXQHwWRQRYR
Zdravlje: 7MHOHVQDLSVLKLìNDIRUPDQDQLYRX
Blizanci 23.V - 22.VI
Ljubav: 9DwLOMXEDYQLDSHWLWLUDVWX2EX]LPDYDV
SROHWèHOMDGDXQHVHWHVYMHèLQXLVUHêXXLQWLPQL
èLYRW0RèGDVHL]DOMXELWH
Posao:9DwHLGHMHPRJXQDSUYLSRJOHG]YXìDWL
QHVWYDUQR,SDNXVYDNRMRGQMLKQD]QDNDMHXV-
SMHKD,PDMWHGRYROMQRVWUSOMHQMD
Zdravlje: 3ULXwWLWHVHELSUHGDKH
Rak 23.VI - 22.VII
Ljubav: /MXEDYQLèLYRWL]YDQSUDYLODLXRELìDMHQLK
RNYLUD ]D YDV MH LVWLQVNR RWNULêH 'UXèHQMH V
voljenom osobom nešto je posebno.
Posao: 2GDKQXWêHWHRGEULJDLSUREOHPD6YR-
MLP ]DPLVOLPD GDMHWH èHOMHQL VPLVDR ,PDWH SUL-
OLNX]DSURIHVLRQDOQLQDSUHGDNLXVSMHK
Zdravlje: 6MDMQDNRQGLFLMDLSULYODìDQL]JOHG

Lav 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Ovo je sretna sedmica. Šarmantni ste,
RSXwWHQLVSUHPQLQDSURPMHQH%H]UD]PLwOMDQMD
SULKYDWLWHSR]LYH]DL]ODVNH
Posao: 'ROD]H PRJXêQRVWL ]D VWLFDQMH QRYLK
]QDQMDLVNODSDQMHNRULVQLKSR]QDQVWDYD,ILQDQ-
sijska situacija se popravlja.
Zdravlje: Tjeskoba potpuno nestaje.
Djevica 23.VIII - 22.IX
Ljubav: 6YDNL WUHQXWDN NRULVWLWH ]D GUXèHQMH V
YROMHQRP RVRERP L VWDELOL]LUDQMH HPRWLYQRJ
èLYRWD,SURPMHQHRSXwWDMX
Posao: 2YR MH SHULRG SURIHVLRQDOQRJ L ILQDQVL-
MVNRJ SURVSHULWHWD 'RPLQLUD èHOMD ]D ]QDQMHP
VQDODèOMLYRVWLHQWX]LMD]DP
Zdravlje: 8L]X]HWQRMVWHIRUPL
Vaga 23.IX - 22.X
Ljubav: 9DwPDJQHWL]DPwDUPLSULYODìQRVWVX
nevjerovatni. Za mnoge ste, naprosto, neodolji-
vi, ali ne privlaèi vas avantura...
Posao: %H]VWUHVDLGRGDWQRJWUXGDLPDWHGRVWD
PRJXêQRVWL ]D XVSMHK 'RYUwDYDWH ]DSRìHWR
osmišljavate nove projekte.
Zdravlje: 6DìXYDWêHWHUDYQRWHèX
Škorpija 23.X - 22.XI
Ljubav: (PRWLYQH YRGH SULOLìQR VX X]EXUNDQH
5RPDQWLìQLXJRíDML]YUVQRMHRNUXèHQMH]DQRYX
toplu ljubavnu prièu.
Posao: 9ULMHGQLVWHLSRGX]HWQLXYHêLQLVLWXDFLMD
VQDOD]LWH VH VDVYLP GREUR =QDìDMQL GRJDíDML
]ELYDMXVHLXVIHULPDWHULMDOQRJ
Zdravlje: Umor lijeèite šetnjama.
Strijelac 23.XI-22.XII
Ljubav: Puni ste snova o buduænosti. Na javi,
GROD]H XJRGQD L]QHQDíHQMD RVWYDUHQMH èHOMD
SXQRUD]ORJD]DRSWLPL]DP
Posao: 9DwH VSRVREQRVWL VYH YLwH GROD]H
GR L]UDèDMD ,]X]HWQR VWH KUDEUL L SRGX]HWQL
Konkurencija vam predstavlja dodatni poticaj.
Zdravlje: Što više boravite u prirodi.
Jarac 23.XII-21.I
Ljubav: /MXEDY YDP MH ]D VYH RVQRYQL PRWLY
,SDNLX]OLMHSHGRèLYOMDMHNDRGDYDwDRìHNLYDQMD
QLVXSRWSXQR]DGRYROMHQD
Posao: Prema poslu se odnosite odgovorno.
9RGLWH UDìXQD R VYDNRM VLWQLFL ]QDWH GD MH VYH
wWRUDGLWHYDèQR]DEXGXêQRVW
Zdravlje: Savladat æete, eventualne, teškoæe.
Vodolija 22.I-19.II
Ljubav: 6SUHPQL VWH GD SUHNLQHWH YH]X EH]
SHUVSHNWLYH1HèHOLWHQLNDNYHNRPSURPLVH6X-
SURWQRMHDNRVWH]DOMXEOMHQL
Posao: Pred vama su nove moguænosti. Ako
EXGHWHVWUSOMLYLLR]ELOMQRVHSRVYHWLWHUDGXSUHG
YDPDMHYHOLNLXVSMHKDOLL]DUDGD
Zdravlje: Svakodnevno se rekreirajte.
Ribe 20.II-20.III
Ljubav: 6WUDVWLVXVYHMDìH2GOXìQLVWHXèHOMLGD
UD]MDVQLWH QHVSRUD]XPH V YROMHQRP RVRERP ,
WRPRèHRMDìDWLYH]X
Posao: Zateèeni ste poslom, pa se bacite na
GRYUwDYDQMH ]DSRìHWRJ .UDM VHGPLFH GRQRVL
olakšanje i rješenje problema.
Zdravlje: 2GLwHWHYHOLNLPHQWX]LMD]PRP
Slaganje parova
Bik - Ovan
Stalni slijed kratkotrajnih Ovnovih vatri, za koje se ne zna kada
će se zapaliti, ni koliko će trajati, Bika iscrpljuje...
Bik - Bik
Nije uvijek tačno da se isti ne slažu. Veza Bika s drugim Bikom
toliko je jaka, da na nju niko i ništa nema nikakve moći.
Bik - Blizanci
Rijetkost je da se Blizanci dopadnu Biku, ali ako se to "čudo"
i dogodi, onda su zaista pronašli zajedničke crte, i to za cijeli
život.
Bik - Rak
Rak je, u izvjesnom smislu, Bikova apstraktna ili "literarna"
verzija. Mogu dijeliti sklonost prema hedonizmu, oboje su
senzualni.
Bik - Lav
Za Bika nije nimalo lako da se složi s Lavom, ali vrijedi truda.
Kada Bik kaže svečanost, Lav to pretvori u gala svečanost...
Bik - Djevica
S Djevicom postoji dobro slaganje u duhovnom smislu, ali
njen karakter Biku ne dozvoljava da uspostavi intimnu vezu
kakvu želi.
Bik - Vaga
Imaju mnogo dodirnih tačaka: ljupkost, ljubaznost i dobar
ukus. Ipak, ovi kvaliteti kod njih počivaju na različitim
osnovama i tu nastaje jaz...
Bik - Škorpija
Niko kao Škorpija ne može pomutiti riječima i djelima
Bikov način života i razmišljanja. Ponekad to veoma dobro
funkcionira...
Bik - Strijelac
Biku se dopadaju optimizam, topla plemenitost i neuporediva
jednostavnost Strijelca. To predstavlja osnov za stabilnu vezu...
Bik - Jarac
Jarac Bika može privući mnogo više nego bi se pomislilo. Prije
svega, zbog Bikove sklonosti prema konkretnom...
Bik - Vodolija
Bik instinktom osjeća da je Vodolija puno drugačija od njega.
To, ponekad, ne isključuje odlične rezultate na praktičnom
planu.
Bik - Ribe
Boemština i sentimentalnost Riba daju Biku dozu "poetičnog"
za kojim ponekad žudi. Ribe kod Bika aktiviraju zaštitnički
instinkt...
Pripremila:
HEDIJA MEHMEDIĆ
Stylissimo
Horoskop
Vrijeme je za bikove
AZRA 2012. 61
Vje~nici
62/azra 2012.
» Bellucci: U Hollywoodu
nikad ne bih mogla `ivjeti
Monica BELLUCCI
azra 2012./63
»
Ljepota je hendikep
ako si glup
M
onica Bellucci pobornica
je prirodne ljepote. I u
47. nam se smije{i s na-
slovnice „Vanity Faira“.
Vrela Italijanka prkosi go-
dinama, borama... Moni-
ca je svoja, ima potrebu,
ka`e, da je okru`ena mu{karcima uz koje se
osje}a kao da je u opasnosti.
Italijanka, ro|ena 1964. godine u selu Citta
di Castello, svojim filmovima, ali i naslovnicama
svjetskih magazina, decenijama rasplamsava
mu{ku ma{tu. Zanimljiva je i `enama, barem
onima koje bi sve dale da makar jedan dan u|u
u njene cipele.
Glumica ili model
Dok je studirala pravo na Univerzitetu u Pe-
ru|i, bavila se i manekenstvom, kako bi zaradila
novac za {kolovanje. Godine 1988. seli se u je-
dan od evropskih centara mode - Milano, te uz
manekenski uspjeh 1990. ostvaruje i svoj filmski
debi u ameri~kom filmu „Dracula“. Slijedi,
1996. godine, uloga u francuskom trileru
„L’appartement“, a potom i u hitu „Malena“,
koji ju je 2000. godine vinuo u zvjezdane visine.
- Za deset godina uradila sam mnogo. U
po~etku nisam znala da li sam model, niti da li
sam glumica. Sada stvari postaju bolje i ponude
U Hollywoodu nikada ne bih mogla `ivjeti, jer su tamo ljudi opsjednuti
mlado{}u i ljepotom vi{e nego mi. U Americi glumica kada napuni 40 godina
poludi. Filmska industrija `eli mlade ljude. Tako|er, `ele druga~ije tipove `ena.
Ja nikada ne bih bila mr{ava. Prije godinu sam rodila dijete i ulijenila se.
Volim jesti. Ko mari za to? Ja sam prirodna
Pripremila: Amela KESEROVI]
Osje}am se dobro i
ugodno u svom tijelu, ali
ne zbog toga {to sam lijepa.
Poznajem mnoge lijepe ljude
~iji su `ivoti u`asni. Jako su
nesigurni u sebe... Sretna
sam {to sam voljena i {to
imam divnu porodicu

64/azra 2012.
za uloge koje dobijam su interesantnije nego, na-
primjer, prije pet godina. ^ini se da, kako se sta-
ri, tako stvari postaju bolje - ka`e Bellucci.
Nikada je, priznaje, nije zanimao Hollywood,
niti bi u njemu mogla `ivjeti. Kao Evropljanka,
ka`e, treba ostati u Evropi i snimati italijanske i
francuske filmove, a tek onda i}i u Ameriku, ako
se ponudi zanimljiva uloga.
Druga~iji izgled
- Ono {to volim u Americi je {to imaju viso-
kobud`etne, ali i nezavisne filmove, tako da kao
glumac imate izbora. Ali, kao Evropljaninu veo-
ma je te{ko na}i pravi projekt, zato {to mo`da
izgleda{ i zvu~i{ druga~ije...
U Hollywoodu nikada ne bih mogla `ivjeti,
jer su tamo ljudi opsjednuti mlado{}u i ljepotom
vi{e nego mi. U Americi glumica kada napuni
40 godina poludi. Filmska industrija `eli mlade
ljude. Tako|er, `ele druga~ije tipove `ena. Ja ni-
kada ne bih bila mr{ava. Prije godinu sam rodila
dijete i ulijenila se. Volim jesti. Ko mari za to?
Ja sam prirodna - izjavila je Monica u jednom
od svojih intervjua.
Monika plijeni rijetkom kombinacijom sa-
vr{enog lica i zamamnog tijela. Smatraju je je-
dnom od najljep{ih `ivu}ih `ena. Kritika ka`e da
je i dobra glumica, {to je pokazala kada je nakon
komercijalnog hita „Matrix“ odigrala Mariju
Magdalenu u kontroverznoj „Pasiji“ reditelja
Mela Gibsona iz 2004. godine. Zahtjevnom ulo-
gom biblijske gre{nice poprili~no se odmakla od
svog seksepilnog imid`a, a brojni filmski kriti~ari
hvalili su njenu izra`ajnu glumu na aramejskom
jeziku.
- Mo`da je razlog {to radim puno i u tome
{to svaki reditelj ponaosob misli da }u biti bolja
glumica s njim. I, mo`da je momenat kada }u
biti u potpunosti prihva}ena, ba{ onaj kada vi{e
Koristim
sve {to imam
Brojni ~asopisi za mu{karce redovno je svr-
stavaju u sam vrh svojih izbora ljepote i seksepila.
^asopis „Maxim“ progla{avao ju je dva puta, prvo
me|u 50, a potom i 100 najseksi `ena svijeta, dok
je Ask men 2002. godine zaklju~io da je Monica
naj`eljenija `ena dana{njice.
- Moje tijelo mi je toliko va`no. Moje lice,
ruke, noge, o~i, sve. Koristim sve {to imam.
Pod no` ne `elim i}i, jer smatram da je opa-
sno. Svaka korekcija koju uradite, vidi se
100 puta vi{e pred kamerom nego u
stvarnom `ivotu.
» Naj`eljenija `ena dana{njice
» Prije dvije godine rodila je i drugu k}erkicu Leonie
»
azra 2012./65
ne budem radila.
Monica ima dvije
k}erkice: Devu, ro|enu
2004., i Leonie, ro|enu
2010. godine. U tru-
dno}i se obna`ila za na-
slovnicu italijanskog
„Vanity Faira“. O rodi-
teljstvu ka`e:
- Nisam znala mno-
go o djeci. O njima
u~im iz dana u dan.
U intervjuu za BBC
Monica je objasnila ka-
ko do`ivljava komentare
o svom izgledu.
- Ljepota je hendikep
ako si glup, a ne ako si
inteligentan i zna{ je
iskoristiti. Osje}am se
dobro i ugodno u svom
tijelu, ali ne zbog toga
{to sam lijepa. Pozna-
jem mnoge lijepe ljude
~iji su `ivoti u`asni. Ja-
ko su nesigurni u sebe...
Sretna sam {to sam vo-
ljena i {to imam divnu
porodicu - ka`e Moni-
ca. †
230.000 eura da se
pojavi na gala zabavi
Monica je jedino dijete. Otac joj je Pasquale Be-
llucci, vlasnik transportne kompanije, dok je majka
Brunella slikarica. Osim italijanskog, te~no govori i
engleski, francuski i {panski jezik. Strastveni je navi-
ja~ Italijanske fudbalske reprezentacije. Dobila je
vo{tanu figuru u Grevin muzeju u Parizu, a 2006. je
bila i ~lan `irija Cannes Film Festivala.
Navodno, samo da se pojavi na gala zabavi u pari-
skom Muzeju modernih umjetnosti, organizatori su
joj platili 230.000 eura.
» Te~no govori ~etiri jezika
Premijere i
crveni tepih me
ne zanimaju
- U fazi sam `ivota kada mislim da ne pro-
pu{tam ni{ta ako ne izlazim vani. Dosadilo mi
je da sam okru`ena ljudima koji pu{e cigarete i
piju alkohol. Uop}e vi{e nisam zainteresirana da
odlazim na premijere ili da me slikaju na crve-
nom tepihu. @elim biti sa svojom djecom.
Ne `ivi sve
vrijeme sa
suprugom
Monica se dva puta uda-
vala. Prvi put za modnog
fotografa Claudia Carlosa
Bassoa. Zajedno su proveli
~etiri godine, od 1990. do
1994.
Pet godina poslije udala
se za glumca Vincenta Ca-
ssela, s kojim ima k}erkice
Devu i Leonie.
Zanimljivo je da Moni-
ca ne `ivi sve vrijeme s Vi-
ncentom iz razloga {to `eli
izbje}i rutinu u braku, tako
da par stanuje u odvojenim
apartmanima. Monica
ve}inu vremena provodi u
Londonu, a Vincente u Pa-
rizu.
» Sa suprugom Vincentom u
braku je od 1999. godine
Explorer
66/azra 2012.
„Ukrajinska princeza“,
kako su je prozvali mediji,
nije bila `ena od ju~er i neko
ko je slu~ajno do{ao na
tako va`nu funkciju, kao
{to je premijerska

Li~na karta
Ime: Julija Timo{enko
Datum i mjesto ro|enja: 27. nove-
mbar 1960., Dnipropetrovsk,
Ukrajina
Zanimanje: ekonimist - in`injer,
doktor nauka Univerziteta u Ki-
jevu
Privatno: udata od 1979., majka
jedne k}erke
Politi~ka karijera: ministar energije
1999.-2001., premijerka: januar-
decembar 2005. i decembar
2007. - januar 2010.
Partija: „Domovina „ i Politi~ki
blok Julije Timo{enko
azra 2012./67
»
Za{to Zapad voli
Juliju Timo{enko
Svojevremeno je progla{ena jednom od najbogatijih `ena Ukrajine, progla{avana
je najutjecajnijom, najljep{om, najelegantnijom `enom, a dobila je i nadimak
„Ukrajinska ~eli~na lejdi“. Mi se nadamo da je ne}e progla{avati mu~enicom
Pi{e: Kenan BE[LIJA
I
ako to, mo`da, ne izgleda tako na prvi po-
gled, Ukrajina i na{a mala BiH imaju
mnogo zajedni~kog. U neka davna vreme-
na, na{i slavenski preci na Balkan su emigr-
irali s prostora dana{nje Ukrajine. Narodna
no{nja, jezik, temperament i fizionomija
Ukrajinaca veoma su sli~ni na{ima. Ukraji-
na i BiH dijele jo{ ne{to: dugu historiju tragedija,
ratova, plja~ke bogatstava i neprijateljski nastrojene
susjede spremne da takvo ne{to po~ine. Jedna `ena
je odlu~ila da svima njima ka`e gdje su granice
Ukrajine. Njeno ime je Julija Timo{enko.
U januaru 2005. Ukrajina je bila obojena u
narand`asto. Na balkon pred uzbu|ene mase
iza{la je visoka, lijepa `ena koja je odisala inteli-
gencijom i samopouzdanjem. Mase na krilima
„Narand`aste revolucije“, politi~ki i finansijski
podr`ane sa Zapada, u elegantnoj i modernoj
pojavi Julije Timo{enko vidjeli su po~etak nekog
novog, sretnijeg vremena, koje je ova velika i ne-
sretna zemlja predugo ~ekala.
^ovjek kojeg su Julija Timo{enko i njen gla-
vni saradnik Viktor Ju{~enko zbacili s vlasti, bio
je Leonid Ku~ma, poznat po brojnim korupci-
jskim aferama i gu{enju slobode medija. Uprkos
velikim prirodnim bogatstvima, kao {to su nafta,
plin i obilje plodne zemlje, Ukrajina je grcala u
siroma{tvu i besparici, te je narodni bunt, koji je
kulminirao krajem 2004. i po~etkom 2005., bio
ne{to {to se moglo naslutiti. †
„Narand`asta revolucija“
bio je moment njenog `ivota.
Ona je bila desna ruka i
savjetnica opozicionog lidera
Viktora Ju{~enka, koji je pod
misterioznim okolnostima u
septembru 2004. otrovan
dioksinom, ali je pre`ivio
uz stra{ne o`iljke na licu,
koje nosi i danas

Situacija u zemlji zao{trila se u novembru
2004. godine. Nakon {to je postalo o~igledno
da je re`imski kandidat za premijera Viktor
Janukovi} izbore dobio prevarom, opozicija
se ustalasala, zahtijevaju}i ostavke. Leonid
Ku~ma zatra`io je od svojih najbli`ih saradni-
ka da proglase vanredno stanje i imenuju Vi-
ktora Janukovi~a za premijera. Ipak, i sam Ja-
nukovi~ je svog nekada{njeg mentora Ku~mu
optu`io za prevaru.
Krajem 2004. Leonid Ku~ma je napustio
Ukrajinu, u ~ijem vo|stvu }e se uskoro na}i
tandem Ju{~enko - Timo{enko. Zbog represi-
vne politike biv{eg re`ime Leonida Ku~me
prema medijima, o de{avanjima u Ukrajini se
malo znalo. Zapadna javnost je znala pone{to
o Viktoru Ju{~enku, ali je Julija bila potpuna
nepoznanica.
Ipak, to nije dugo potrajalo i njeno lice se
po~elo nalaziti tamo gdje se lica politi~ara go-
tovo nikada ne pojavljuju, na naslovnicama
modnih i lifestyle ~asopisa. Vrlo brzo zabora-
viv{i i Leonida Ku~mu, nestanke novinara i
probleme s transportom ruskog gasa preko
ukrajinske teritorije, zapadna {tampa po~ela
je pisati o atletski gra|enoj premijerki, nje-
nim dugim nogama i kratkim suknjama, nje-
noj kosi, haljinama, nakitu, kaputima, ko-
zmetici koju koristi, njenim cipelama i hrani
kojom ~uva tako dobru liniju. Ipak,
„Ukrajinska princeza“, kako su je prozvali
mediji, nije bila `ena od ju~er i neko ko je
slu~ajno do{ao na tako va`nu funkciju, kao
{to je premijerska stolica.
Izborna kriza 2004. Svijet odu{evljen
pojavom Julije Timo{enko
Izborna kriza 2004. Svijet odu{evljen
pojavom Julije Timo{enko
68/azra 2012.
Od naftne tajkunice do narodne princeze
Julija Timo{enko djevoja~ki Grigyan, ro|ena je
1960. u Dnipropetrovsku, kao k}erka Ludmile
Nikolaevne Telegine i Vladimira Abramovicha
Grigyana. O porijeklu njenog oca u ruskoj i
ukrajinskoj {tampi pisano je mnogo, te je ~ak
spominjano i njegovo mogu}e armensko ili ~ak
jevrejsko porijeklo, ali je slu`beno prihva}eno da
je otac Julije Timo{enko Latvijac. Kada je bu-
du}a premijerka imala smo tri godine, Vladimir
Abramovich je napustio suprugu i malu Juliju,
koja je nakon razvoda roditelja dobila djevo-
ja~ko prezime svoje majke, Telegina.
Srednju {kolu je zavr{ila 1979., te se iste go-
dine i udala za Oleksandra Tymoshenka, mla-
di}a iz sovjetske srednje klase. Godine 1980. na
svijet je do{la njihova k}erka Eugenia. Uprkos
ranoj udaji i maj~instvu, Julija Timo{enko je na-
stavila {kolovanje, te je 1984. diplomirala na
univerzitetu u rodnom gradu, kao jedan od na-
jboljih studenata svoje generacije, stekav{i zvanje
„ekonomiste - in`injera“.
Kao {to je veoma rano po~ela voditi samosta-
lan privatni `ivot, tako je i svoju poslovnu karu-
jeru po~ela odmah nakon zavr{etak srednje
{kole, dobiv{i posao u Rudarskom institutu u
svom rodnom gradu. Ipak, njen poslovni uspon
}e do}i tek deceniju kasnije s Perestrojkom,
odnosno reformama koje je uveo Mihail Gor-
ba~ov. Te reforme su trebale ozdraviti posustalu
sovjetsku ekonomiju i omogu}iti razvoj priva-
tnog sektora. Na valovima toga, Julija i njen
mu`, uz pomo} novaca imu}nog Julijinog sve-
kra, 1988. otvorili su kompaniju za distribucuju
videofilmova. Posao je i{ao relativno dobro, ali
poslovni zaokret nastaje 1991., kada porodica
Timo{enko osniva „The Ukrainian Petrol Cor-
poration“, te }e Julija u narednim godinama po-
stati jedna od najutjecajnijih osoba u regiona-
lnom naftnom biznisu.
Posao }e i}i tako dobro da }e ve} 1996. Julija
Timo{enko dobiti nadimak „Princeza gasa“. S ti-
tulama je do{lo i bogatstvo, te je gospo|a Ti-
mo{enko postala jedna od najbogatijih `ena svo-
je zemlje. Ipak, bajka nije dugo potrajala. Njeni
politi~ki protivnici, prije svega predsjednik Leo-
nid Ku~ma, 1998. uni{tili su joj biznis s gasom,
te se njeno veliko bogatstvo brzo istopilo.
Sabrav{i „dva i dva“, Julija Timo{enko je uvi-
djela da Ukrajina nije daleko odmakla od na~ina
razmi{ljanja iz sovjetskog doba, te da zemlji tre-
ba korjenita ekonomska i politi~ka reforma. Juli-
ja Timo{enko je tako od naftne tajkunice postala
borac za prava obespravljnog i osiroma{enog na-
roda.
»
azra 2012./69
Ukrajinska
Ivana Orleanka
Posije propasti vlastitog poslovnog carstva, gospo|a Ti-
mo{enko je o{tricu usmjerila prema re`imu Leonida
Ku~me, ~esto predvode}i proteste i demonstracije. Nakon
{to je 2002. {ef firme za koju je radila priveden zbog navo-
dnog finansijskog kriminala, ona je vrlo hrabro u d`epove
svoje jakne natrpala komade cigle, te njima porazbiljala sta-
kla na zgradi lokalnog tu`ila{tva.
„Narand`asta revolucija“ bio je moment njenog `ivota.
Ona je bila desna ruka i savjetnica opozicionog lidera Vi-
ktora Ju{~enka, koji je pod misterioznim okolnostima u se-
ptembru 2004. otrovan dioksinom, ali je pre`ivio uz
stra{ne o`iljke na licu, koje nosi i danas. Dok se Ju{~enko
borio za `ivot, Julija Timo{enko se na ulicama ukrajinskih
gradova borila za ideje u koje je vjerovala, za demokratiju,
slobodno tr`i{te i pad cenzure. Davala je izjave stranima
novinarima, organizirala demonstrante i s kamiona i krovo-
va autobusa se obra}ala masama, pozivaju}i na blokadu vla-
dinih institucija. Da nije bilo nje, ne bi bilo niti
„Narand`aste revolucije“.
Eugenija Timo{enko:
Uz majku u najte`im
trenucima
Osim mu`a, najve}u podr{ku Juliji daje k}erka Eugeni-
ja, koja je od svoje 14. godine `ivjela u Londonu, te bila
u braku s britanskim muzi~arem Seanom Carrom, od
kojeg se razvela po~etkom godine.
I prije zvani~nog raspada braka lijepa Eugenija je vra-
tila svoje porodi~no ime, kako bi svjetskoj javnosti skre-
nula pa`nju na zato~eni{tvo u kojem se nalazi njena ma-
jka.
Od heroine,
preko dr`avnice
do zatvorenice
i nove heroine
Idila nakon zbacivanja diktature po~etkom
2005. nije dugo potrajala, a me|u vo|ama
„Narand`aste revolucije“ pojavile se ozbiljne ne-
suglasice, te se koalicija Julije Timo{enko i Vi-
ktora Ju{~enka raspala po~etkom 2006. godine.
Na ~elu ukrajinske vlade bila je dva puta: od
januara do decembra 2005., te od 2007. do
2010., kada se neuspje{no kandidirala za predsje-
dnicu zemlje. Izgubila je od ~ovjeka protiv kojeg
se borila u „Narand`astoj revoluciji“, Viktora Ja-
nukovi~a, uz malu ali dovoljnu razliku. Nakon
izbornog poraza, Julija je svoje politi~ke protivni-
ke optu`ila za kra|u glasova, ali bez velikog
u~inka. Njeni stari protivnici nisu se propustili
osvetiti. Zbog navodnih optu`bi za kriminal oko
kupoprodaje gasa, ukrajinski sud je Juliju Ti-
mo{enko u oktobru 2011. osudio na sedam go-
dina zatvora. Ova presuda od trenutka kada je
donijeta izaziva buru negodovanja u zapadnoj ja-
vnosti. Od aprila ove godine Julija Timo{enko u
svojoj }eliji strajkuje gla|u, a podr{ku joj, osim
brojnih uva`enih li~nosti, daje i mu`, koji apelira
na zapadnu javnost da spasi njegovu suprugu.
Vapaji Olexandra Timo{enka imaju donekle
odjeka. Kap koja je prelila ~a{u jesu objavljene
{okantne fotografije koje pokazuju modrice i
hematome na tijelu zatvorene Julije Timo{enko.
Iako su vlasti opovrgle da je Timo{enko pre-
tu~ana u zatvoru, sve je izvjesnije da }e se plani-
rani fudbalski EURO 2012, ~iji organizaciju di-
jele Poljska i Ukrajina, odigrati negdje drugdje,
daleko od Kijeva i njegove vlade, koja }e o de-
mokratiji morati jo{ da u~i.
Plava krv
70/azra 2012.
Kraljicin dan u Holandiji
Princeza Maxima prela, a
princ Willem bacao wc {olje
Kraljicin dan, koji Holan|ani tradicionalno
obilje`avaju 30. aprila, jedan je od najva`nijih
nacionalnih praznika koje obilje`ava ova zemlja.
Stoga, velika zabava je ne{to {to se podrazumije-
va, a ove godine Holan|anima je naruku i{lo i
odli~no vrijeme.
Iako su mnogi sumnjali da kraljevska porodi-
ca ne}e biti raspolo`ena za slavlje i u~estvovanje
u brojnim igrama, zbog nedavne te{ke povrede
kraljicinog sina Johana Frisa, ~ini se da su pogr-
ije{ili. Kraljevska porodica, predvo|ena kralji-
com Beatrix, ovaj dan je shvatila kao bijeg od
stvarnosti, te su se odli~no provodili, dru`e}i se
sa svojim sugra|anima.
Kraljica, ipak, nije zaboravila na svog 34-go-
di{njeg sina koji le`i u komi, pa je u govoru ko-
jim se obratila naciji, kazala:
- Na{a porodica danas nije kompletna, ali
}emo Johanu prenijeti sve va{e `elje za brz opor-
avak.
Posljednji dan aprila je, zapravo, ro|endan
majke kraljice Beatrix. Sama kraljica je ro|ena
31. januara, no tada je u Holandiji jo{ hladno
da bi se njen ro|endan mogao slaviti vani.
» Kraljica je odr`ala dirljiv govor, koji je rasplakao
njenog sina Willema-Alexandera i snahu Maximu
» Princeza Maxima odli~no se zabavljala, a poku{ala je
raditi i na vretenu...
» ...zatim se oku{ala u odmjeravanju snaga u vu~i
konopca
» Princeze Maxima i
Annette:
Trka u ~amcima
na to~kovima
» Princ Willem
-Alexander je veoma
ozbiljno shvatio
takmi~enje u
bacanju wc {olja
azra 2012./71
Luksemburg
Princ Guillaume se
`eni 20. oktobra
Velika Britanija
Kate MIDDLETON i princ William
Godi{njicu
braka proslavili
u pubu na selu
Vovoda i vojvotkinja od Cambridgea pro{le sedmice su obilje`ili prvu
godi{njicu braka. No, Kate i William nisu imali nikakve posebne planove
za taj dan, pa su ispo{tovali Kateinu najbolju prijateljicu iz {kolskih dana,
Hannah Gillingham, i oti{li na njeno vjen~anje, koje je odr`avano u Su-
ffolu, u Westletonu. Iako su bili najva`nije zvanice na vjen~anju, nisu za-
htijevali nikakav poseban tre-
tman, nego su se pona{ali kao i
svi drugi gosti. Tako su no}ili u
obi~nom, lokalnom pubu, gdje
preno}i{te ko{ta 165 funti. Kra-
ljevski par je odsjeo u „Labud“
sobi, s velikim krevetom i po-
steljinom od egipatskog pamu-
ka. Dan nakon vjen~anja Katei-
ne najbolje prijateljice, pri-
dru`ili su se ostalim gostima na
doru~ku, ali ni tada nisu imali
posebne zahtjeve, nego su do-
ru~kovali obi~nu slaninu s jaji-
ma.
Luksembur{ki princ Guillaume
i njegova izabranica, kontesa Ste-
phanie de Lannoy, vjen~at }e se u
nedjelju, 20. oktobra, ove godine.
Budu}i supru`nici su na dvoru
„Grand-Duchal“ organizirali pri-
jem na kojem su objavili zvani~ni
datum vjen~anja i na kojom je bu-
du}a mladenka javnosti pokazala
svoj zaru~ni~ki prsten. Princ je bio
presretan {to je javnosti predstavio
Stephanie, a nije se libio ni ljubiti
je pred brojnim gostima.
» Kraljevski par nije zahtijevao nikakav poseban tretman
» Princ i njegova supruga rezervirali su
smje{taj u pubu u Suffolku
K
ad Albertu rodi nasljednika,
mo}i }e se razvesti. To je bio
uvjet pod kojim je Charlene
pristala na brak s princom od
kojeg je prije vjen~anja po-
ku{avala pobje}i ~ak tri puta.
Me|utim, to joj nikako ne po-
lazi za rukom, pa je zapala u te{ku depresiju. Ta-
ko pi{e francuski magazin „Voici“ o princezi koja
na posljednjim fotografijama, snimljenim tokom
posjete Portugalu, izgleda sretno i zadovoljno.
- Istina je da Charlene u javnosti nosi {iroki
osmijeh na licu, ali izme|u zidova pala~e pod
velikim je pritiskom. Tu`na je i frustrirana. Nje-
na trudno}a na dvoru postala tabu je tema - tvr-
di izvor blizak kraljevskoj porodici.
Poku{aji bijega
Svijet jo{ pamti suze koje je lila na vjen~anju
s princom Albertom u julu pro{le godine. I nisu
to bile suze radosnice. Lijepa Charlene je, navo-
dno, malo prije vjen~anja saznala da je njen za-
ru~nik dobio jo{ jedno, tre}e vanbra~no dijete, i
to dok je bio u vezi s njom. Za dvoje je ve} znala.
Saznav{i za to, Charlene je poku{ala pobje}i
iz Kne`evine, ali Albert ju je nagovorio da se vr-
ati. Zaruke nije uspjela raskinuti, kao ni odgodi-
ti vjen~anje. Pristala se udati pod uvjetom da }e
dobiti razvod kad rodi. Sloboda joj se sad, kad
ne mo`e ostati trudna, ~ini nedosti`na.
Prije nego je upoznao Charlene, Albert je va`io
za velikog zavodnika. Izlazio je s najpoznatijim i
naljep{im `enama svijeta, uklju~uju}i Angie Ever-
hart, Brooke Shields i Claudiju Schiffer. S dvije je
dobio i djecu: ameri~ka agentica za nekretnine mu
je prije 20 godina rodila k}erku Jazmin, a stjuar-
desa Nicole Coste sina, prije sedam godina.
Me|utim, po monega{kim zakonima, vanbra~na
djeca ne mogu naslijediti prijestolje.
Strogi zakoni
Princ Albert, kao jedini sin kneza Rainiera III i
glumice Grace Kelly, od ro|enja do naslje|ivanja
monega{kog trona nosio je titulu nasljednog kneza
od Monaka. Ima dvije sestre: princezu Caroline i
princezu Stéphanie. U martu 2005. godine Alber-
tov otac se te{ko razbolio, pa je on preuzeo du`no-
sti regenta. Pitanje Albertovog zakonskog poto-
mstva postalo je javna i politi~ka briga.
Statut Monaka davao je pravo na tron samo
zakonskim potomcima prethodnog kneza
(Rainierova sestra je tako izgubila pravo na na-
sljedstvo ~im je njen brat preuzeo tron). Ako bi
tron naslijedio Albert i umro bez zakonskog po-
tomstva, prema tom zakonu izumrla bi dinastija
Grimaldi i Monako bi prestao biti nezavisna
kne`evina - postao bi francuski protektorat.
Statut jeste, me|utim, dozvoljavao knezu da
usvoji nasljednika, ali tek nakon {to knez navr{i
50, a posvojenik 21 godinu. Ovaj zakon ukinut
je 2. aprila 2005. godine i donesen je Kne`evski
zakon 1.249, koji omogu}ava bra}i i sestrama
kneza da ga naslijede ukoliko on nema djece, po
pravilu primogeniture, s tim da bra}a imaju pre-
dnost nad sestrama.
U oktobru 2005. godine ovaj zakon je postao
va`e}i, kada ga je priznala Francuska. Novi za-
kon vratio je Albertove sestre i njihove potomke
u nasljedni niz, ali je onemogu}io Albertu da
usvoji nasljednika.
Albertovo regentstvo trajalo je jedva sedmicu;
knez Rainier III umro je 6. aprila 2005. godine i
47-godi{nji Albert je postao knez Monaka. Sve
dok on ne dobije dijete s kneginjom, odnosno
princezom Charlene, njegova starija sestra Caro-
line, supruga princa od Hanovera, ostaje prije-
stolonasljednica.
Iako su sve prija{nje glasine odbacili, tvrde}i
kako su smije{ne i apsurdne, Monako se jo{ nije
oglasio o novim vijestima s dvora. †
Plava krv
72/azra 2012.
Ho}e li Grimaldijevi ostati bez
Istina je da Charlene u javnosti nosi {iroki osmijeh na licu, ali izme|u
zidova pala~e pod velikim je pritiskom. Tu`na je i frustrirana. Njena
trudno}a na dvoru postala je tabu tema
» Charlene i Albert: U javnosti djeluju kao sretan par
azra 2012./73
nasljednika?
M
onako
Metro
74/azra 2012.
Svi na more!
Penzionirani italijanski nogometa{ Christia-
no Vieri na odmoru je u Miamiju. Na Floridi je
i supermodel Naomi Campbell i njen super zgo-
dni i prebogati zaru~nik, Rus, Vladislav Doro-
nin.
Naomi u`iva u tjelesnoj vje`bi na pla`i, kupa-
nju, ali i Vladislavovim poljupcima. Na suncu je
dobro i biv{oj supruzi Erosa Ramazzottija, Mi-
chelle Hunziker koja je danas poznata TV vodi-
teljica u [vicarskoj.
I dok su se Christiano, Naomi, Vladislav i
Michelle oti{li kupati na Floridu, glumica Ra-
chel Bilson i njen momak Hayden Christensen
kupili su kartu za Barbados. Odmor nije bio za
dvoje. Rachel je na egzoti~ni otok povela oca,
ma}ehu i polusestre.
Gdje god da odete, zvijezde najavljuju isto:
Vrijeme je za bikini. †
» Vieri u Miamiju: Kada se zasitio mobitela, malo je jeo, a potom se i kratko skvasio
» Olivier je u`ivao u pijesku sa Halleinom
k}erkicom Nahlom
» Kasnije im se pridru`ila i glumica s dadiljom » Rachel s momkom Haydenom na Barbadosu
azra 2012./75
» [vicarska voditeljica Michelle Hunziker pokazala je
noge od milion dolatra
» Naomi Campbell sa zaru~nikom Vladislavom Doroninom: Vje`bala je, kupala se i ljubila. Sve u jednom danu
76/azra 2012.
Metro
» Slika glumaca sa starim automobilom objavljena na Twitteru izazvala je znati`elju publike
Komi~ari na jednom mjestu Komi~arske legende Larry David,
Jerry Seinfeld i Ricky Gervais udru`ile su snage. O ~emu se ra-
di, ne `ele otkrivati. Seinfeld je samo kazao da u New Yorku,
osim sa spomenutim, sara|uje i s Alecom Baldwinom.
Njihov, velom tajne obavijeni projekt, uklju~uje stari „volk-
swagen“, a mediji na temelju slika objavljenih na Twitteru, do-
nose brojne zaklju~ke od kojih je jedan i taj da je rije~ o reality
showu.
» Demina i Bruceova k}erka se zaljubila
Tallulah s momkom I dok mama Demi
Moore lije~i rane zbog razvoda od Ashtona
Kutchera, a tata Bruce Willis mijenja pelene
nedavno ro|enoj k}erkici, njihova starija
k}erka Tallulah Willis u`iva u poljupcima
novog momka na jednom od BMW-ovih au-
toservisa u Los Angelesu. Jennifer i Enrique zajedno Jennifer Lopez i Enrique Iglesias 14. jula kre}u na
zajedni~ku koncertnu turneju. Prvi koncert }e odr`ati u Montrealu, slijede Boston,
Washington, Chicago, Los Angelese, Atlanta, Miami...
Lopez je kazala da }e tokom turneje voditi vlastiti dnevnik, te je pozvala i fanove
da budu gosti blogeri te da s njom dijele svoja iskustva s nastupa.
» Enrique Iglesias
napu{ta press
konferenciju nakon
{to je najavio
zajedni~ku turneju
s Jennifer Lopez u
Hollywoodu
» Lopez: Nakon razvoda sve snage je usmjerila na posao
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


azra 2012./77
RJE[ENJE 1: GLOBUS, ROBERT REDFORD, AMATER, NERAD, NER,
DELO, AZE, U, KE, MATIJAS, MI[EL FAJFER, ARENAL, VINAC, MONE-
TARAN, RR, UNOS, MALAHIT, TINAC, RACIJA
RJE[ENJE 2: MOPED, AROSA, HARLEM, N, STRVINA, KA, D@ULIJA
ROBERTS, UMA, AKOV, BAS, HJU GRANT, AVO, REPRIZIRATI,
AZI, JAKOV, TS, NITRAT, MAN, P, AVIV, ILIRIJA
Razonoda
M.M.
ST. AMER.
GLUMICA NA
SLICI DOLJE
SIMBOL
AMERICIJA
MRE@NJA^A
OKA (LAT.)
VRSTA
MINERALA
M. IME,
SINANKO
LUKA U
IZRAELU
@. IME,
LARA
GRAD U
MEKSIKU
NAPASNE
OSOBE
SLU@BENA
KRATICA IRSKE
RIJEKA NA
ALJASCI
TETKA
ODMILJA
IRANOV
SUSJED
STRU^NJACI ZA
AMERI^KU
KULTURU
NEUTRON
PJEVA^ICA NA
SLICI GORE
PREDVORJE
CRKVE (GR^.)
IME ST.
GLUMICE
EKBERG
METALNA
OBLOGA
ITALIJAN. MODNI
KREATOR,
\OR\O
ST. GR^KI
MUDRAC
NOMADSKO
PLEME NA
SJEVERU
IRANA
RI^ARD
BARTON
KINESKA
MJERA (60 KG)
POSJETIOCI
TEATRA U ST.
GR^KOJ
BAKA, NENA
(TURC.)
PROST BROJ
PTICA IZ
PORODICE
GUSAKA
SO VINSKE
KISELINE
ROYAL GEO-
GRAPH. SOCI-
ETY (SKR.)
REDAK U
KUR’ANU
AJN[TAJNOVO
IME
[PANSKO
M. IME
EFEKTNA POB-
JEDA U [AHU
SIMBOL
LANTANA
SLABOKRVNOST
(MEDIC.)
RIJEKA U SIBIRU
SASTAVNI
VEZNIK
ANICA ZUBOVI]
VINSKA KARTA,
ZBIRKA VINA
IGRA RUKOM U
NOGOMETU,
HENC
ITALIJA
OGROMNA
RUSKA
OBLAST
CICIJE,
[KRTICE
(TURC.)
SLAVNE PREZIMENJAKINJE
M.M.
ST. AMER.
GLUMAC,
MARLON
GLUMAC NA
SLICI DOLJE
UNUTAR,
UNUTRA
(TURC.)
SIMBOL
TANTALA
DOMA]A
MLIJE^NA
@IVOTINJA
ST. ENGL.
POLITI^AR,
MARTIN
O[TRI,
RESKI
OBAMINO
IME
OKAMINE U
OBLIKU
ZVIJEZDA
(GR^.)
PRIJEVREMEN
GRAD U
NJEMA^KOJ
MALO OKO
OKANCE
(PJESN.)
NAIMIN
IMENJAK
GLUMAC NA
SLICI GORE
@DRIJEBE
ARAPSKOG
KONJA (TURC.)
SKUPLJANJE
TEKU]INE U
POTKO@NOM TKIVU
(GR^.)
ST. TURSKA MJERA
ZA DU@INU
]UD,
PRIRODA
BORCI U PRVIM
ROVOVIMA
LADICA,
PRETINAC
(TAL.)
DIO RUKE ILI
NOGE (MN.)
TAKMAC,
PROTIVNIK
SVETA^KA
SLIKA
DOKTOR (SKR.)
FILMSKI
GLUMAC,
OLIVER
GRAD I LUKA U
SENEGALU
GR^KO M. IME
MITOLO[KI
ROMULOV
BRAT
NARAVNI
USLOVNI
VEZNIK
MITOLO[KI
NESRETNI
PROKNIN SIN
IME LATINO
ROKERA
MARTINA
AUTOR KNJIGE
„SVJETSKIH
REKORDA“
NATIONAL THEATRE
ASSOCIATION
(SKR.)
LUMEN
„PRAZAN HOD“
MOTORA
„[EF“
PROSTITUTKI,
MAKRO
IME ST. GLUM-
CA SAVALASA
SIMBOL NIKLA
KINESKA
MJERA (60 KG)
TROJSTVO
(LAT.)
OZNAKA TEMPA
MIRAZ, PR]IJA
(LAT.)
SISAVCI
SLAVNI IMENJACI
78/azra 2012.
I
z
s
v
ije
ta
Zabava u zraku Zabava u zraku
Savremeni umjetni~ki sa-
jmovi posljednjih godina
postali su stvar rutine, te je
postalo nu`no napraviti
ne{to neo~ekivano i nezabo-
ravno da bi posjetitelji osje-
tili `elju za obilaskom.
Organizatori su u tom
poku{aju uspjeli, otvorenjem
prvog „New York Frieze Art
Fair“ eventa, u {atoru od
250.000 hiljada metara kva-
dratnih. Unutar {atora nala-
zili su se neobi~ni i zaista je-
dinstveni radovi, kao {to je
stari razvaljeni bicikl, auto-
mobil... Izlo`ba }e biti otvo-
rena ~etiri dana, i do sada je
zabilje`ila rekordan broj po-
sjeta.
Frieze izlo`ba
Arte (i) fakti
azra 2012./79
Najava doga|aja
„ U srijedu, 9. maja, poledajte predstavu „Ay,
Carmela“ u SARTR - u, u 20 sati
„ U ~etvrtak, 10 maja., na sceni Kamernog tea-
tra 55 bit }e uprili~eno jo{ jedno „Ve~e sa Si-
dranom“, u 20 sati
„Petak, 11. maj, u 19.30, u Narodnom pozo-
ri{tu predstava „ Hamlet u selu Mrdu{a do-
nja, ili Hamlet zna {to narod ne zna“
„ Subota, u 19.30, u Narodnom pozori{tu bit
}e prikazana drama „Drvenu sanduk Tomasa
Vulfa“ u re`iji Gradimira Gojera
„U ponedeljak, 14. maja, predstava „Sumnja“ }e se
prikazati na daskama Kamenog teatra, u 20 sati
» Predivni pokreti na `ici
U Sao Paolu odr`an je
tradicionalni „Virada Cu-
ltural“ - kulturni doga|aj
koji se odr`ava u Brazilu.
Rije~ je o zabavi koja pru`a
neprekidnih 24 sata atra-
kcija po ~itavom gradu, kao
{to su muzika, ples, kuha-
nje, gluma, historijske i
umjetni~ke izlo`be, kao i
druge forme ekspresije.
Ovogodi{nji festival na-
jvi{e je obilje`io pijanist Ri-
cardo de Castro Monteiro,
koji je impresionirao sve pri-
sutne, sviraju}i divne melo-
dije u zraku, pri~vr{}en na
`icama. Ni{ta manje intere-
santna nije bila ni plesa~ica
koja je izvodila predivne po-
krete, uz zvuke klasi~ne mu-
zike, tako|er vise}i u zraku.
Foto: AFP
Stado plavih plasti~nih ovaca postavljeno je ispr-
ed Schwerin dvorca u Njema~koj. One su djelo
umjetnika Rainera Bonka i Bertamaria Reetza, a dio
su projekta koji kru`i po Evropi ve} tri godine. Pre-
ma kreatorima, ovce treba da {alju poruku jednako-
sti i bitnosti svakog pojedinca. U svakoj od 50 evro-
pskih zemalja, gdje je stado do sada „gostovalo“, po
jedna ovca je ostavljena kao ambasador mira.
K
u
ltu
r
a
u
s
lic
i
Svi smo mi isti
Jo{ jedno gostovanje
„Helverovih no}i“
Kultna predstava Kamernog teatra 55
„Helverova no}“ u re`iji Dine Mustafi}a, nastavlja
svoja internacionalna gostovanja. Nakon {to je ne-
koliko puta obi{la Region, zainteresirani }e je mo}i
pogledati i u Rumuniji, 30. maja. Protagonisti ra-
dnje, smje{teni u kontekst narastaju}eg fa{izma tri-
desetih godina, jesu dvoje ljudi koji se susre}u u
atmosferi „porodi~ne zajednice“ u kojoj se komple-
ksne prirode dvaju likova potresno razvijaju u
odnosu na tjeskobni aspekt pro{losti. Glavne uloge
igraju Mirjana Karanovi} i Ermin Bravo.
Ze~ija rupa
Predstava „Ze~ija ru-
pa“ izvedena je po~etk-
om sedmice na sceni
SARTR-a, u okviru Da-
na Kantona Sarajevo.
Publika je i ovog put ne
trep~u}i gledala glu-
ma~ku ekipu koja je na
sceni izvela duboku, dirljivu dramu s izne-
na|uju}im momentima briljantnog humora. Pre-
dstava je nastala prema tekstu Dejvida Lindsaya -
Abaiera, koji je svoju najve}u no}nu moru, strah
od gubitka djeteta, preto~io u ovaj biser savreme-
ne dramaturgije, za koji je dobio Pulitzerovu na-
gradu. Predstavu je re`irao Robert Raponja. I
ovog puta njegov anga`man ukazuje da se radi o
takvom tekstu koji ima emotivno upori{te u
`ivotnim situacijama, ~esto bolnim, ali iskrenim,
koje nikoga, ni glumce kao ni publiku, ne osta-
vljaju ravnodu{nim.
Party Zone
80/azra 2012.
Las Vegas
Peta decenija za Carmen Car-
men Electra je napunila 40
godina i izgleda odli~no. U
smaragdno zelenoj haljini i vi-
sokim Louboutinkama stigla
je na zabavu u „Crazyhorse
III at Playground“ u Las Ve-
gasu. Prijatelji su je do~ekali
„tu{em“ od ru`inih latica i
{ampanjca, te tortom na tri
sprata.
Tijana uveselila Sarajlije Nakon du`e pauze Tijana
Dap~evi} nastupila je pred sarajevskom publikom. Ko-
ncert je bio dobra prilika da pjeva~ica u klubu
„Coloseum“ predstavi stare pjesme u novim aran`mani-
ma i s ne{to druga~ijim zvukom. Uz odli~nu podr{ku pr-
ate}eg benda zabava je potrajala du`e od dva sata. Publi-
ka je na kraju koncerta oti{la ku}i vi{e nego zadovoljna.
Novi album, koji bi se trebao uskoro pojaviti na tr`i{tu,
ujedno }e biti i nova prilika za dru`enja.
Tekst i foto: Nina Novakovi}
S
arajevo
» Dobrodo{lica od doma}ina
» U Tijaninim hitovima u`ivala je i na{a manekenka
\enita Dumpor-]emalovi}
azra 2012./81
London
» Detalj s nastupa u Londonu
R.I.P. u vru}im hla~icama Britanska zvijezda
Rita Ora predstavila je svoj novi singl R.I.P.
najvjernijim obo`avateljima u Londonu. Pu-
blika je u`ivala u vatrenom nastupu pjeva~ice
koja se na stageu pojavila u vru}im hla~icama,
topu i na visokim {tiklama. Ova energi~na
djevojka porijeklom je s Kosova, a odrasla je u
britanskoj prijestolnici.
Tri decenije „Guessa“ Modna ku}a
„Guess“ proslavila 30. ro|endan uz
legendu svojih reklamnih kampanja
- Claudiju Schiffer. Ona je davne
1989. godine zasjala kao
„Guessova“ djevojka, prije nego {to
je postala poznati supermodel.
Od osnivanja „Guessa“, 1981.
godine, Paul Marciano bio je pravi
inovator kad je rije~ o kampanja-
ma. Kad su reklamne kampanje bi-
le {arene, „obla~io“ je „Guess“ u cr-
no-bijeli svijet. A devedesetih godi-
na kad je modna scena otkrila Kate
Moss, odlu~io je anga`irati ra-
sko{nu „Playboyevu“ ze~icu Anne
Nicole Smith kao „Guessovu“ it
djevojku.
» Na nastupu u West Hollywoodu krajem aprila
bodrio ju je Steven Tyler
» Fotografkinja Ellen Von Unwerth, Claudia Schiffer i Paul Marciano: Zajedno proslavili jubilej
» Paul Marciano: „Unajmljivali“ smo i nepoznate djevojke, {to se
dugoro~no pokazalo sjajnim i za brend i za modele
» Hotel „L’Hotel George V“ u Parizu
bio je doma}in glamurozne zabave
P
ariz
Glavna urednica:
Elameri [krgi}-Mikuli}
[ta `enu ~ini
fatalnom
Urednica preporu~uje
82/azra 2012.
Kako bi
lijepo bilo...
...imati ovu stolicu. Lijepo bi
bilo imati i ba{tu gdje bismo je
smjestili. Malobrojni u ovo doba
godine odolijevaju potro{iti koju
marku da bi ponovili svoj ba{te-
nski, ili barem balkon - na-
mje{taj. Ratan, od kojeg je napra-
vljena ova stolica, nikad ne izlazi
iz mode. Kod nas se dobri koma-
di mogu prona}i u Ysk-u
(Sarajevo, Mostar, Banja Luka...).
Ako vas brine kako se odr`ava
ovaj namje{taj - odgovor je je-
dnostavan - ~istite ga ~etkicom za
zube. Trebat }e vremena, ali
odli~na terapija za `ivce.
Ljeto i velika torba
Modni oci su kategori~ni: i ovog ljeta velike torbe su inn.
Ovaj model „Marc Jacobs“ samo je ilustracija brojnih varijacija
na temu. Va{ ukus i nov~anik izabrat }e najbolju. Njena jedina
manjkavost je lo{a preglednost. Za to vam savjetujemo da sve
podijelite u manje nesesere - u jedan kozmetiku, u drugi vodu i
rezervni ve{, tre}i za olovke... i sna}i }ete se.
Prilog ovom broju posvetili smo fatalnim `enama. Fatalna nije isto {to i lijepa ili uspje{na. Moglo bi
se re}i da je fatalna `ena tragi~an lik zato {to razlozi njenih postupaka ostaju skriveni svima,
pa i njoj. Njena je li~nost tajna za mu{karce, zbog ~ega ih privla~i, ali i za nju samu. Fatalne `ene
ne mo`ete ne primijetiti. Njihovo osnovno obilje`je je inteligencija i emotivna hladno}a
„Glimmerstick
Chromes“
olovka za o~i
Svje`, otvoren i blistav pogled nikad nije
bilo tako jednostavno posti}i kao kori{te-
njem novih Avonovih „Glimmerstick Chro-
mes“ olovaka za o~i. Odsad dostupne i u ni-
jansama plave, ljubi~aste i sme|e, njihova se
boja mijenja ovisno o osvjetljenju, a reflekti-
raju}e linije vizualno pove}avaju i definiraju
o~i. Boja im ne blijedi i ne dolazi do presli-
kavanja, a zbog mehanizma za uvla~enje
nije ih potrebno o{triti pa su izuzetno pr-
akti~ne i jednostavne za kori{tenje.
Cijena 8,90 KM.
No`no prstenje za mr{avljenje
Dizajnerski brand SinlessLife,
koji proizvodi modne dodatke i
nakit sa simboli~kim zna~enjem,
dizajnirao je prstenje za no`ne
prste koji poma`u u mr{avljenju.
Nakit koji se nosi na pal~evima
stopala, napravljen je od kvalite-
tne gume, odnosno silikona i na
njemu je magnet koji dodiruje
odre|ene ta~ke za koje se, prema
refleksologiji, vjeruje da kontroli-
raju apetit. Internet je preplavljen
prstenjem za mr{avljenje ra-
zli~itih proizvo|a~a, a cijene su
od svega 2 do ~ak 50 USD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful