P. 1
09L329FG

09L329FG

|Views: 3|Likes:
Published by Ruxandra Ghigeanu

More info:

Published by: Ruxandra Ghigeanu on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

LEGEA STATIUNILOR

privind organizarea il desfil$urarea actlviti,Uor de turism in statluni turlstice ,Izone turistice

ART. 1
(1) Turismul repreztnta un domenlu prioritar al economiei nationale. (2) Organizarea, coordonarea reallzeaza 1nconformitate

,i

dezvoltarea turismului in statiuni turistice ~i zone turistice se

cu prevederile prezentei legi.

ART.2
in sensul prezentei legi, termenii $i expresiile de rna; jos semnifica dupa cum urmeaza: a) turismul- ramura a economiei natlonale, cu functll complexe, ce reuneste un ansamblu de bunuri $; servitii oferite spre consum persoanelor eblsnult pe
0

care dlatoresc vlzltat;

in afara mediului lor este altul dec~t

perioada

mai midi

de un an $i al diror

motiv principal

exercitarea unei activitati remunerate in interiorullocului b)

resurse turistice - componente

ale mediului

natural $i antropic, care prin calitatile

,i

specificullor

sunt recunoscute, 1nscrise $i valorificate

prin turism, in masura in care nu sunt

supuse unui regim de protectle integrala. Resursele turistice pot fi: - naturale: elemente geologice, geomorfologice, zicaminte de substante minerale $i altl factori; monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri de cllma, de flora $1de fauna, peisaje,

- antropice:

memoria Ie, monumente tehnice $i de arU, muzee, elemente de folclor $; arta populara etc.; c)

patrimoniu turistic - resursele turistice $i structurile realizate in scopul valorifidirii

lor

prin activitati de tu rism;

structurd de primire turistico - orlce constructle ~i amenajare destinaU, prin proiectare ~i executle, cazarii turtsttlor, servirii mesei pentru turlstl, agrementului, transportului special
d} destinat turi~tilor, tratamentului balnear pentru turlstl, impreuna cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistice includ: - structuri apartament, de primire moteluri, turistice cu functlunl de cazare turistica: ~i maritime, hoteluri, hoteluri~i

vile turistice,

cabane, bungalouri,

sate de vacant:.,

campinguri,

camere de inchiriat

in locutnte

fam ilia Ie, nave fluviale

pensiuni turistice

pensiuni agroturistice ~ialte unitali cu functlunl de cazare turlstlca;

componente Complexuri de turism balnear: cladiri care includ in acela~i edificiu ori in edificii legate filic sau functional structuri de primire turistice (de cazare. necesare. specifice agrementului turlsttc: turistiee cu funqiuni autocare etc.lizat ~i introdus in circuitul turistic. 4. individua.care beneficiaza' de pentru petrecerea timpului tiber (in obiect. in care activita-tile economice sustln exdusiv realizarea produsului turistic. eventual de agrement).structuri de primire turistiee cu functlunl de agrement: duburi.stica - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice. transport fluvial ~imaritim: ambercatlunt cu seop turistie.structuri de primire turistice cu functlunl tratament de tratament integrate balnear: unitali de prestari de sau arondate eomplexurilor de servlcll pentru turism balnear. cofetarii. f) zona de recreere periurbona . j) stotiune turistica - localitate sau parte a unei localitati cu funqii turistice specifice. .. transportrutier: 2.obi. organizare ~i protectle turistica.asezare urbana sau rurala cu functii turistice dezvoltate pe baza resurselor specific. e) zona tur. de socletatl camerciale de turism..structuri deprimire 1. care sunt atestate conform legll.structuri din intinta restaurante. instalatii!ii datar.. . 3. activiUlii turistica. si'ili polivalente. cazinouri.areal sltuat in teritoriul uncadru atractiv ~i dispune de dotari coresounzatcare special la sfar~it de saptl!imanl!i). de primire turistice cu funqiuni structurilor de altmentatte publica: unitali de alimentalie de allmentatle publica de primire cu functiunl de cazare.v turistic - element al resursei turlstlce. de transport: . transport pe cablu: telecabine. balnear. . unitali precum ~i eele administrate de fast food. transport ferovlar: trenuleta.ectiv turistic ~i amenajarile aferente. g) preori1ll~enesc. trenuri de cremaliera etc. care poate fi delimitat distinct ca oferta.e de care dispune.. h) punct turistic . de primire i) locoJitote turistica . teleschi etc. baruri. unitali patiserii~i situate in statlunl turistice. de allrnentatle ~i de tratament balnear.

ART. . ansamblu ce asigudi cazarea.S (1) Atestarea statlunitor turistice se face de catre Ministerul Tur. 1ntr-o activitate urmatoare: cazare. in general un resort este condus de catre 0 singura companie ce in.patrimoniului turistic ~i care tndepllneste. cadrul socioeconomic.eii furistiee . alimentatie. alte servicii reprezentand 0 parte semnificatMi din pachet. (2) Atestarea nu schlmbs rangullocalitatii stabilit in conditiile legii. ordin de plata.conslderatli generalep. prevazut la anexa nr. divertisment. concentrate specifid ~i oferite pachet ccnsumulul turistic. sport.ansamblu de cladiri li facilitilti localizate intr-un areal determinat. prln utilizarea. de personal speclaliaat: n) produs turistic . transport.expresia calitatMi li cantitativa determmata de structura.numerar. restauratla. dirti de credit. 2.cd . ART.4 Se atesta ca statlune turistid de interes national sau local.6 (1) Autoritatile admlnlstratlel publlce locale transmit Ministerului Turismului. loealitatea ori partea unei locantati care dispune de resurse turistice naturale ~i antropice.k) resort turistic . atunei cand sunt vandute sau oferite spre vanzare la un pret global ~i atunci candaceste prestatli depa~ese. dupa caz.indiferent de modalitatea de incasare . restauratle.lor prin care este pus in valoare patrimoniul turistic. I) /unctia turist. infrastructura.cearca sa satlsfaca certntele turi~tilor legate de cazare. volumul ~icalitatile resurselor. p) export de serv. conservare ~ivalorificare a resurselor turistice. ART. potrivit modelului. agrement. ~idoeumentatla pentru atestarea statiunii turistice. a resurselor turistice ~i este m) o/erta turistico .cornblnatle prestabilita a eel puttn doui din elementele Prezenta lege reglementeaza procedura $i criteriile de atestare a statlunllor turistice in scopulimbunitatirii cadrului de protejare.totalitatea servicii. . cu urmatoarele capltole principale: .! 0) pochet de servid! . tratament balnear. 24 de ore. etc. cadrul natural. care trebuie sa cuprinda: a) monografia turistica. pentru una dintre eategorii.prestarea de servicii turistice eatre turlstl stniini. ART.complex de bunuri materiale li de servlcll. criteriile prevazute in anexa 11a prezenta lege. a carer contravaloare se incaseazi in valuta. divertismentul ~irelaxarea turistllor. 0 cerere-tlp. probleme de mediu ~ifactori naturali de rise. evidentiate in Registrul .ismului la solicitarea autoritatilor administratiei pub lice locale ~ise aproba prin hotarare a Guvernului. in tara sau in strainatate.rivind pozltla geografica.

avizata ~iaprobata conform anexei nr. upa caz. . 350/2001 privindamenaJarea teritoriului ~i urbanismul. c) fi~a statiunii turistice.S Tn scopul unei mai bune informari a turlstllor ~ipentru imbunatalirea cadrului de protejare. ART..a.la intrarea in statlunea turtstlca. conservare ~i valorificare a resurselor turlstlce. planul urbanistic general ~i regulamentul aferent acestuia. Ministerul Turismului va informa in scris. cu com pled rile u lterloare. ~ise rnonteaza pe supert la intrarea ih localitate. vor fi semnalizate pe drumurile natlonale ~i ludetene cu panouri indicatoare. in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia. bioclimatul zonei.statiunea turistid. 10 (1. (3) Consiliile locale au obllgatla de a manta ~ide a lntretlne panourile indicatoare prevazute la alin. ART. care. planul urbanistic zonal ~iregularnentullccalaferent acestuia. domeniul schlabll: nivelul actual de valorificare din punct de vedere turlstic: structuri de primire turi. informatil privind clrculatla turistidi.sa argumentezeatestarea statlunll turistice ~i a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune. cu prezentarea detaliata a criteriHor indeplinite. a celor suplimentare. sub indicatorul cuprinzand denumirea localitatii.. 1. in condltille legii.analiza potentlalulul turlstlc in functle de tipul statlunll turistice: factorii naturali de curA. d d} studii ~i documente care .000 mm x 400 mm. (2). (2) Staliunile turistice atestate pana la data intrarii in vigoare aprezentei legi au obllgatla de a depune documentatiaprevazuta la alin. se executa din tabla emailaU. b) documentatllle privind amenajarea teritoriulul ~i urbanismul. respectlv.7 Documentatlapentru atestarea statiunii turlstlce se depune la Ministerul Turlsrnulul. lnacelasl term en. autoritatea administratiei publice locale interesate . - ART. ~i. (2) Panourile indicatoare trebuie sa aiba urrnstoarele caracteristici: dimensiuni de 1. 11a legea nr. in cazul in care localitatea sau partea din localitate nu intrune~te toate criteriile pentru a fi atestata ca statlune turistidi. (il in termen de un an. avand contlnutul: "Statlune turlstlca de interes national" sau "Staliune turlstlca de interes local". atestate ca statiunl turlstlca de lnteres national sau local. conform anexei nr.)Statiunea turistidi va fi compus din: • atestata este administrata de conslllul de adrnlntstratle al statiunil ce pe a carel raza un reprezentant al consiIiului local al unitatii admlnlstrativ-terltorlale teritorialili se afila. lntccrnesteprolectul de hotarare a Guvernului pentru atestarea statlunll turistice.stice.9 (1) Achizitionarea panourilor indicatoare se realizeaza de catre autoriUtile admlntstratlel publice locale pe a caror raza teritorialili se afJ. dupa caz. in culorialb 100% ~imara pantone 291 C 100%. structuri de agrement. ART.Iccalttatlle ori parti ale acestora.

ale raz~ terltorlala seafla: un reprezentant al asoclatlllor profesionale din turism sau dezvoltarea statlunii respective. desfa$oara activitatea in cadrul statlunl]: pe a carei al ONG-urilor ce urmaresc ce i~i reprezentant ( . (7) Membriiconsiliului de adminlstratle al statlunll trebuiesa fie rezldentl ai statlunll. (5) Prezenta lege urmare$te dezvoltarea statienllor existente $i in acest seop custodele statlunll este obUgat sa intocmeascaproiectul de dezvoltareal ststlunll pentru a completa in termen de un an de zile de la adoptareaprezentei legi criteriHe de atestare a statlunlt turistice. Finanlarea acestor lucrari se va face din bugetul consiliului judetean. (3) Sediile centrelor de informare turistica trebuie sa fie poaltlcnate in centrul localitatllcr. Tn cazul in care nu pot fi alesl din randul rezldentllor ei trebuie sa devina rezidentl ai statlunll pe care 0 condue in termen de 60 de zile de la numirea lor in functle. (4) Autoritatea admlnlstratlei publiee locale $i judetene au obllgatla de a respecta criteriile prevazute in anexa nr. Membrii consiliului de admlnlstratle trebuie sa cunoasdi problemele cu care se confrunta statlunea $. ART. in conformitate culeglslatla in vigoare. in cladiri independente sau la parterul unor imobile cuacees facH pentru turlstl.• • • • un reprezentant al conslllulul judetaan al unitatii administrativ-teritori. ART. pe strazi cu ctrculatle intensa. acest fapt fiind poslhll numai dadi sunt ancoratl in realitatea eotidiana a locului pe care darese sa il promoveze.in apropiereaobiectivelor de interes turlstlc. sa ldentlflce solutlile adecvate. custodele statlunli numit de consiliul [udetean $i consiliullocal al unitalii administrativ-teritorialepea direi raza terltorlala se afla statlunea.care au stat la baza atestarii acesteia. dupa caz. $i in colaborare cu Ministerul Turismului. (2) Pre$edintele consiliului de admlnlstratle al statluni! va fi ales din randul membrilor consiliului deadmlnlstratle al statlunlt prin vat secret de catre membrii consiliului de adminlstratle al statlunll. (2) Tn statlunile turlstlce de interes national sauloeal existente eonsiliile judetene vor organiza centre de informare turlstlca in termen de un an dela data lntrarll in vigoare a prezentei legi. . (3) Numirea custodelui statlunil se va face in termen de 30 dezile de la adoptarea prezentei legi. precum $i finantarii proiectelor de reabilitarea infrastructurii turlstlce.11 (1) Centrete de informare turistica sunt servicii specializate care funqioneaza in subordinea consiliilor judetene. Custodele statlunil trebuie sa delina brevet de manager in acttvltatea de turism eu 0 vechime de eel putln 5 ani. lar remunerarea personalului se va face din bugetul eonsiliului local al unitalii administrativteritoriale pe a direi raza teritoriaUi se afla statlunea. un reprezentant al patronatului din domenul turismului. i.l2 (1) Veniturile obtlnute din taxa hoteliera sunt destinate cu predidere dezvoltarii turismului pe plan local $i promovarf acestuia. (6) Consiliile locale $i [udetene au obligalia de a pune la dispozilia eonsiliului de admlnlstratle al statlunll un sediu ce va fi situat incentrul statiunlt $i in cadrul druia va function a $i un centru de informare $i promovare turistid.

4. Zahana x x x x x x x x 1. popasuri turistice. 1 stele/flori. 1stele. 1 stele. aceste resedlnte secundare fUnd considerate resedlnte de lux. 2. in cazul in care proprietarii Ie introduc in circuitul turistic.2. Vanatoresc 1. 2.3. dsute tip camping. structuri de primire cu functiunl decazare pe nave fluviale $i maritime de 5. de 4. 1 stele. cabane turistice de 3.2 si 1stele vile de 5.3.3.6.2. 3. 2. hoteluri-apartament de 5. 1 stele.4. 4. b) structuri de primire turisticecu functlunl de allrnentatle: Nr. vafi multipHcat de 30ri. 1 stele pensiuni turlstlcesl panslunl agroturistice de 5. 4.2.2.2. 3. 4. 2 Bar Berarie x x x 2. apartamente sau camere de inchiriat de 3. Bar de zi x x x x x .2. 2. bungalow-uri de 3. 1stele. sate de vacanl~. 2. 4.Stele 1 Restaurant 1. TipuI de unitate Categoria .2.2.1 stele. campinguri.(2) Impozitul pe cI~diri $i terenuri in cazul casalor de vacan~a situate in zone turistice sau in statiunl turistice. arnenajandu-le ca $i structuri de prim ire turistidi.3. (3) Ordinu1636/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice prevede urmatoarele tlpurl de structuri de primire turistice: a) structuri de primire turisticecu functlunl de cazare: hoteluri de 5. impozitul pe cladiri ~i terenuri va fi diminuat cu 0 cot~ 50% pe 0 perloada de 5 ani. crt.. moteluri de 3.2 stele. 1stele. hosteluri de 3.

3.. 1.' bar~'~:"".sursele turistice $i sa respecte normele de punere in valoare ~i de protectie a acestora.' . videoteca) Fast-food -_-.~. b) urmare~e construlrea.:-~-~:::: ".4.. X X X X X 'X X X X -1 (4) VeniturHe ce se constitute din impozitarea cliidirilor ~i terenurilor din statlunile turistice sunt destinate cu predidere dezvolrarll turismului pe plan localsl promovarii acestuia. -:~:' '"'>:~:.: ~< x~ X "i X _~.. parcurilor de dlstractll ~i a spatlllor verzi. .' . ART. ART. "'.._'-~. Disco-bar [dlscoteca..:'.2."CQfetlrie' _~:': '':.. .p~ei1e'" ':. . 'X.'. :. au obllgatla ca 1ntermen de un an dela data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa ia rnasurlle necesare pentru indeplinireaacestor criterii.. 2.~ '·:-3j:.-' . "::''''2~~~_-~~~~. _ X _x X ~"-J'.< __ '.9 g) utilizarea veniturilor obtlnute din incasarea taxei hoteliere $i a impozitelor pe cladirile $i terenurile situate excluslv 1n statiune pentru finantarea de programe de promovare $i dezvoltare a turismului... :'. :. X 3 ~-~'.x.~".:'aUto5ervlre . Snack-bar '. (2) in situatla 1n care statlunlle turistice ate state anterior nu indepJinesc criteriile prevazute in anexa nr. - ". "'_:" 5 Patiserie.':-:<'" ~_:"-'" .• "~:":'::' ~-. c) urm~re~te desfa~urarea activitalii turistice din stathme astfel1nc~t agentll economici din turism sa aiba acces nediscriminatoriu la re. conservarea ~iprotejarea a valorilor de patrimoniu natural ~iconstruit.'~:.~·3~LResta'ura'nt. X:.13 (1) Statiunile tunstke ate state panala data intrarii in vigoare a prezentel legi raman atestate ca atare in masura 1n carecorespund criteriilor prezentului act normativ.x·.15 .-.ra 1nstatiuna sa nu aduca atlngere intereselor dezvoltarll turismului 1n zona.'. X •. inclusiv a celor de poluare sonora.~ _.14 (1) Consiliul de adrnlnlstratle al statlunll exerclta lnacest domeniu urrnatoarele atrlbutll: a) urmareste respectarea prevederilor planurilor de amenajare a terltorlulul ~ide urbanism aprobate pentru unltateaadmlnlstratlv-terltorlala din care face parte statlunea turistidi atestata._. precum $i finanlarii proiectelor de reabllltare a infrastructurii turtstlce. .. in conformitate cu leglslatla in vigoare.. caf~ar" --_ X:!"~-"...~'~>to~J~ (ca~n~al.'. "'1~:~<"-'~'X X X -- X X )(' .....4. simigerie 3. f) monteaz3 $i lntretlne panourile prevazute la art. placintarie. 1 X X '·1 .."." -~". e} actioneaza pentru protectla mediului inconjurator prin masuri ~i programe speciale in vederea incuraJarii ~i dezvcltarllfunctlel turistice a statiunll $i eliminarii tuturor surselor de poluare.:~ -'._' - X.. amenaJarea ~i administrarea terenurilor sportive._..n--. X ". ART. precum $ci altor reglementari legale privind reabilitarea. Bufet tip expres '"J- '" ' -- -".':".. d) urmare~te ca activitatile economice care se desfa~oa.' .

tieianterioare nu indapllneste criteriile prevazute in anexa nr.609 din 13 lulle 2006. consiliullocal !ji consiliul judetean al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza terltorlala se afla statlunea turistidi ce nu indepllneste in acest termen criteriile prevazute in anexa nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege. b) statlunea turistidi atestata nu mal lndepllneste criteriile prevazute in anexa nr. (2) Tn situ atla in care statium Ie tu ristice ate state anterior nu in depli nesc criteriile prevazute in anexa nr. 1in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. Hotararea Guvernului nr. Partea I. in urmatoarele cazuri: alstatlunea turlstlca atestata conform I. 1. . propune retragereaatestarii unei statiuni turistice. Art. hotarari raman atestate ca atare in rnasura in care corespund criteriilor prezentului act normativ.. publicata in Monitorul Otitial al Romaniei. (2) Evaluarea indepliniriinormelor !ji criteriilor cuprinse in prezenta hodrare se reallzeaza de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Turismului. Art. i~i vor asuma public aceasta stare de fapt. 1 sltuatle datorata scaderii capacitatii minime de cazare.. Art. se abroga.acordarea de aslstenta tehnlca de specialitate de catre Ministerul Turismului pentru dezvoltarea funqiei turistice ~i promova. prin hotarare a Guvernului. nr .le!ji cu alte organisme interesate.realizarea infrastructurH genera Ie necesare dezvoltarll turismului. Art. au obligatia ca in termen de un an de la data intrariiin vigoare a prezentei hotarari sa ia rnasurile necesare pentru indeplinirea acestor criterii. . elaborate de Ministerul Turismului in colaborare cu autoritatile administratiei publice loca. in cele de dezvoltare a produselor turistice ~i in cele de dezvoltare a infrastructu rii gen eral e.rea produsului turistic propriu.3.ameliorarea ~i protectla mediului inconjurator prin masurl ~iprograme speciale.StatiunUe turistice de interes national ~i local sunt incluse cu prioritate tn programele anuale de promovare turistlca. 17 (1) Statiunile turlstlce atestate panli la data intrarii in vigoare a prezentei. 20 Pe data lntrarll in vigoare a prezentei legi. care vizeaza aslgurarea ~i incurajarea dezvolUrii functlel turistice. ART. 1.egisla. prin diminuarea interesului agenttlor economici. 19 AnexeJe nr.16 Zonele ~istatlunlle turistice beneficlaza de prioritali pentru: . 867/2006 pentru aprobarea normelor ~icriteriilor de atestare a statlunllor turistice . 17 (1) Mlnisterul Turismului. . is Lista localitatilor sau parti ale unor localitati atestate ca statlunl turistice de interes national or1 local este previizuta in anexa nr.

32.inere (fitness) Amenajari ~i dothi pentru relaxare in aer liber. 16.i utilizarea resurselor minerale terapeutice Structuri de primire turistieef?i de agrement Num!r minim de locuri in structuri de primire turistiee clasificate.. trebuie s.ntrul de informare .iede turism Sali de spectacole o....i documentelor care atesta prezent. 1l.jata. II. schii1lbvaluta.ediului Amplasarea intr-un cadru naturalUra factori poluant.1ri tebuice pe.i informare x x x x x x x x x x K x x K spar..i iluminarea 1ocurilor de promenad. crt.ANEXANr..i Existent.re stat. 27. 3). 25. 1acuri terapeutice.i dotari pentru plimbari sau pentru praetiearea sporturilor Dautice. daca este cazul Amenaj.i promovare turistica Realizarea de m.i posturi de prim ajutor Localitar. salvamaro. daca este cazul Localit.ntru exploatarea. 4. 8. 15.. 12. agent. 14.iain vigoarEt Accesul9i drumurile spre/in stat. III.i care dispun de condir.-.!ia factorilor naturali de cuza .iiconstruite.arnedicala ba.icalitatea m. 21- <2. posturi de salvare a.-.Lneaz .ibii amenajate cel put.in0 partie de sehi omo1ogatii :. protect...1ri S. 29.r.11.evedere calitativ 9i cantitativ Constituirea perimetrelor de protect.. excepl.zu intret...:ilesau par1..ia:.ide pres tari de se.ateriale de promovare a stat..:ile au parl. 13.ii pentru s practica.iuneaturistica s L gara care 0 deserveo.ieecologica. saline.iunea turistica Utilitar. bioclimat) din punct d..OR TURISTICE Star.te Trenurile en re. ':3.spar.. 1. 9. namol.:ie pa litoral trebuie sa dispuna de d plaja amena. 26. marcate ~i afi~ate. acredi tata conform normelor 1egal e a in vigoare Punct de prim ajutor Pullct farmaceutic Amenajarea:.sportive Informarea :. hidrogeologica ......izarea de evenimente turistice. 30. eu personal permanent care sa deserveasea exclusiv centrul ASigurarea legaturii permanente on-line intre structurile de primire turistica eu func1.1ri pentru servicii de revigorare in . cultu.gim de rezervare a 1ocurilor.rale. Cadrul natural.i e conferinr.o. 5. rni loaeele de transport pe caPl u eorespun. 2. 17.iona1 local 2 x 3 Nr. Criteriul 1 o I. inciusiv vagoane1e de dormit.ia campingurilor AmenajAri ~i dot.iune Drum rutier modernizat Transport tn comun tnt..K X X X X K x x X K X K x 100 500 x 5 5 x 4 x 2 2 x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x .'1 Apa curenta Canalizare centra1izata Energie electric! Dot. IV. 19 . 31.L ee. in conformitate cu 1egis1at.i sanitar. 18. 7. 3.ii cornerciale sL pentru acti vi tar. dupa caz .ziitoare i j Localita1.l opreasca in gara care deserve/iltestar.icatoare de orientare .:ilede localit. 10.. inclusiv terenuri sportive Terenuri de joaca pentru copii Parc amenajat NUI!Io!rlllinim trasee turistice montane omologate.i urban-edilitare Spar..nI.rea sehiului trebuiesa a.ii comereiale X .i romovarea turistica p Centre de informare ~i promovare turisticA..ile montane trebuie sa dispuna de servicii de salvare montana salvamont Organ. 28. V. daea de este cazul Bazii pentru va16rifiearea resurselor naturale terapeutice.ile de localitar...e d Asistenlya medical'! permanenta /ili ij10c de transport pentru urgenlye medicale m Asiste. factorii naturali de cura o.astudiilor o..a9i valoarea factorilor naturali de cura (ape minerale.iuniituristice ~i a zonei Semnalizarea obiectivelor turistiee eu ind. 24.11.iuni turistice turistice de interes de interes oat.:iunide cazare s.iuni Star. sali pent.l CRITERII DE ATEST ARE A STATIUNTI. cu. 20. 6.cvatici§.rvicii: banca.

4 alin. Data . (1) din Legea or . . judetul . . va Inainteaza documentatia prevazuta la art.ANEXANr.2 CERERE DE ATESTARE CA STATIUNE TURISTICA DE INTERES NAPONAULOCAL (DUPA CAZ) (model) MINISTERUL TURISMULUI Domnule ministru.. Consiliul Local ...12009 rivind organizarea ~i desfasurarea activitatilor de turism in statiuni turistice ~i zone turistice in vederea atestarii ca statiune turistica de interes national/local (dupa caz) a localitatii .. Semnatura .

judelul Constanta . Castine:.judetul Suceava .judetul Constanta .judetul Bacau . Sianic-Moidova 32. Sangeorz-B~i 31..ti-Caciulata 13.judetul Mure:. Cap Aurora 12. B~ile Govara 6.ti 14. respectiv local I.judefuJ Harghita .judetul lalornlta .judeful Valcea . Pucioasa 27.judetul Prahova .judetul Constanta . Neptun-Olimp 24. Jupiter 20.judetul Acad ...oy 25.ihor .judetul B. Predeal 26. Sovata 33.judetul Prahova . Velcea .ov . Saturn 29.judetul Prahova . Gura Humorului 19.judetul Constanta . .judetul Constanta .judetul Bra:.. Eforie Nord 16.judetul Constanta .judetul Bistrifa-Nasaud . Sianic 28.judetul Valcea . Mangalia 22. Busteni 4. Covasna 15. Mamaia 21.judetul Covasna .. Baile Herculane a.judeful Constanta .judelul Constanta .ANEXA Nr.judelul Caras-Severin .Baile Olane~ti 9. Baile Felix 7..judetul Bra:.judeful Sueeava . Tergu Oena .judelul Constanta . Maneasa 23. Sinaia 30. Eforie Sud 17. Calimane:.judetul Prahova . Baile Tusnad 10.ov .judetuJ.Buzja~ 5. Statiuni turistice de interes national: 1.judelul Timi~ . Paiana Bra:. 3 lISTA localitatilor atestate ca statlunl turistice de interes national.judetulBacau 2..judetul Dambovita . Geoagiu-Bai 18. Amara .judetul Hunedoara . Campulung Moldovenesc 11. Azuga 3.

judetul Harghita .judetul Gorj .jude~ul Maramure$ .judetul Suceava .judetul Sibiu . Horezu 21.judelul Harghita .judelul Bihor . Lacu Ro!?u 23. Albe~tii de Muscel (Bughea de Sus) 4.Secu 33.judetul Braila .judetul Harghita . Arie~enl 5. Lipova 25. Laeu Sarat 24. Bazna 7.judetul Brasov .judetul Brasov .34. Harghita-Bai 20.judetul Oaras-Sevenn . Bo~ 13. Vatra Dornei .judetul Harghita .judetul Maramure$ .judetul Constanta . Ocna $ugatag 27.ludeful Cluj .ludetul Neamt . Baile Homorod 9.ludetul Bra$ov .1 Mai 2. Techirghiol 35. Paraul Rece 29.judetul Arad .judetul BUZ8U 8. Statiuni turistice de interes loeal: 1.judetul Near:nt . Baile Baita 11. Venus 37.judetul Caras-Severin . Durau 19. Praid 30. Sacelu 31.judetul Valcea 36. Bran 14.judelul Valcea .judeJul Alba 3. Baile Turda 10. Cheia 17.ludeful Arge~ . Voineasa II. Sarata Monteoru 32. Semenic .judetul Harghita . Calacea 16. Albae .[udetul Alba . Borsee 12. Crivaia 18.judetul Harghita . Izvoru Murel?ului 22.judetul Caras-Severln .judetul Timi$ .judetul Sibiu . Baltate!?ti . Breaza 15. Paltini!? 28. Moieeiu 26.judetul Prahova . Balvanyos 6.judetul Constanta .judetul Prahova .judetul Cluj .ludetul Covasna .

Straja 37.judetul lltov . Soveja 38. Zona Fantanele 45.jude~ul Hunedaara .judetul Brasov .34.judetul Vrancea .judetul Bihor . vata de Jos 44. Tinea 41. Trei Ape 42.jude~ul Bihar .Snagov 35.judetul Caras-Severin .judetul Cluj .judetul Satu Mare . Valenii de Munte 43. Timi~u de Sus 40.judetul Hunedoara .judetul Prahova . Stana de Vale . Ta~nad 39.judetul Cluj 36. Zona Muntele Bai~orii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->