EVALUARE NAŢIONALĂ

2009-2010

Lucrare în conformitate cu programa pentru examenul de Evaluare naţională 2009-2010.

Referent ştiinţific: Monica Halaszi
Editor: Alexandru Creangă
Persoane de contact:
Alina Dobrin
(0751.08.05.15/0769.2216.81)
Ioana Radu (0769.22.16.83)
Valentin Radu (0746.15.45.96)
Bogdan Dobrin (0746.15.45.97)
Marian Mârzăcioiu (0744.42.95.12)
Pentru Bucureşti:
Victor Anton
(0755.10.72.91/0769.22.16.82)
Cătălin Cristescu (0769.22.16.80)
Sediul central: 0348.43.94.17
e-mail: comenzi.nomina@gmail.com
CP 70, OP 5 Piteşti, Ghişeul 1
www.edituranomina.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Testare naţională : Limba şi literatura română /
Vasile Goran - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-079-3
811.135.1 (075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)

Copyright © Editura Nomina, 2009
Toate drepturile aparţin Editurii Nomina

Loredana Bretfelean
Lăcrimioara Cabai
Adelina DamianFekete
Ladislau Daradici

Vasile Goran
Radu Mazilescu
Cristian Miclean
Dumitru
Mihăilescu

Adela Militar
Cristian
Moldovan
Lucia Popa
Adriana Todoran

Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a
• sugestii de subiecte proiectate
în conformitate cu modelele
propuse
de Centrul Naţional pentru
Curriculum
şi Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar la 30.11.2009
• modele de rezolvare

Editura NOMINA .

PRECIZĂRI Limba şi literatura română are. 4846 / 31. 3 la Ordinul nr.VIII. ce sunt valorificate în clasa a VIII-a. subiectele pentru testarea naţională vor evalua atât competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora. de completare. de exemplificare. evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere/ într-un portret. reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente. Prezenta programă pentru testarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris. abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării. de motivare. literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale. în scopuri diverse şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. conform programei şcolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică. de construcţie). din texte literare şi nonliterare. exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc. În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură. cu scopuri diverse. de subliniere a valorilor stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie. deprinderi şi atitudini formate în clasele a V-a – a VIII-a. scurte naraţiuni. De asemenea.2009. în diferite contexte de realizare. a unor trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc. în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba română (Elemente de construcţie a comunicării). motivarea apartenenţei la un gen literar). de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare. în situaţiile care impun o asemenea abordare. caracterizare de personaj. sarcinile de lucru implică cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere.Anexa nr.).). în cadrul testării naţionale de la finalul clasei a VIII-a. cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a. continuarea logică a unor dialoguri etc. 5 . Prin testarea naţională la limba şi literatura română. în anul şcolar 2009-2010 EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ANUL ŞCOLAR 2009-2010 I.). Deoarece competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe. identificarea ideilor principale. cât şi conţinuturile din programele şcolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a. precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat. cercetării şi inovării cu nr. 5097 din 2009). de grupare. comentarea sumară a unor secvenţe. statut de disciplină obligatorie. sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere. de descriere.

în scopuri diverse. 4. timp. din texte literare şi nonliterare. COMPETENTE GENERALE. Tabelul de mai jos cuprinde competenţele generale care vizează receptarea şi producerea mesajelor scrise din programa şcolară pentru clasa a VIII-a (3. elemente de versificaţie (măsura. . repetiţia fonetică/ aliteraţia. cuvinte derivate. alegoria. relaţiile dintre personaje) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta. modalităţi de caracterizare a personajelor. metafora. cu scopuri diverse). anunţul. trăsăturile specifice genului epic i liric. basmul (popular/cult). procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea. strofa). categorii semantice studiate: sinonime. moduri de expunere (naraţiune. Receptarea mesajului scris. în opere literare studiate. sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte întrun context dat. ordinea logică şi cronologică a ideilor /a întâmplărilor dintr-un text. momentele subiectului. detalierile lor în competenţele specifice şi conţinuturile asociate. trăsături ale speciilor literare: schiţa. ritmul. piciorul metric. COMPETENTE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 3. în diferite contexte de realizare. compuse sau obţinute prin conversiune. structuri în textele epice (logica acţiunii. dialog. monolog). profesorii vor organiza activităţi specifice şi vor realiza evaluarea de parcurs a progresului elevilor. arhaisme. ştirea). texte nonliterare (texte publicitare.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. din texte literare şi nonliterare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. antiteză). Receptarea mesajului scris. pornind de la cerinţe date - - - - 3. în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. rima. II. hiperbola. în scopuri diverse Competenţe specifice 3. comparaţia. epitetul. pastelul. versul.2. eul liric). spaţiu. antonime. balada*. idei secundare. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a - 6 Conţinuturi asociate idei principale.Pentru competenţele de receptare şi de producere a mesajelor orale. articolul de ziar/ de revistă. descriere. fabula. regionalisme şi neologisme în texte date.a VIII-a. din programele şcolare pentru clasele a V-a . texte literare (populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii studiate). repetiţia. enumeraţia. sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice. subiectul operei literare. nuvela.

a triftongilor şi a vocalelor în hiat. scrierea îngrijită. părţile componente ale unei compuneri. structurarea detaliilor în jurul ideii principale.1. a ortografiei şi punctuaţiei - - - - 3. în diferite contexte de realizare. prezente într-un text dat. adaptându-le la situaţia de comunicare concretă - Conţinuturi asociate elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/ urmărind un plan dat sau conceput de elev. relaţii sintactice. valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic. lizibilă şi corectă. sensurile cuvintelor în contexte diferite. cu scopuri diverse Competenţe specifice 4. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie studiate. redactarea diverselor texte. mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. compunerea. organizarea planului unei compuneri pe o temă dată. versificaţia. tipuri de propoziţii regente şi subordonatele indicate de programa şcolară. conjuncţia. dispunerea în pagină a diverselor texte. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. cu scopuri şi destinaţii diverse. funcţii sintactice. substantivul/articolul. cuvinte polisemantice. 7 . schimbarea valorii gramaticale). construcţii pleonastice.categoriilor semantice studiate.3. categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a – a VlII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul. prepoziţia. familia de cuvinte. despărţirea cuvintelor în silabe. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. exprimându-şi impresiile şi preferinţele omonime. interjecţia). elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. numeralul. 4. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. figurile de stil. redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal. lexical şi morfosintactic) într-un text dat. valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat). pronumele. topică şi punctuaţie. elemente de limbă şi de stil în textul literar. ortografierea diftongilor. relaţii şi funcţii sintactice. elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei (probleme de acord.

figuri de stil. propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. liric*. aplicarea adecvată a cunoştinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă corectă. caracterizare de personaj. propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă. fraza. evidenţierea unor trăsături ale unui obiect – peisaj. complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă. complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc. aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate (moduri de expunere.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului. folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei (coordonare. * Notă! Comparativ cu programa şcolară în vigoare pentru clasa a VIII-a. elemente de lexic studiate în clasele V . nu constituie conţinuturi obligatorii pentru testarea naţională: specia literară roman. redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat.). de mod. elemente de versificaţie etc.2. de timp.VIII. genul dramatic. de scop ). exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere. semnifica ia titlului. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. procedeele de expresivitate artistică învă ate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat. 8 . părţi de propoziţie şi propoziţii studiate (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. motivarea apartenenţei unui text studiat la o specie literară sau la un gen literar: epic.- - - 4. personaje etc. propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. dezvoltarea şi contragerea. redactarea unor scurte naraţiuni. enunţul. prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere. subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă. atributul şi propoziţia subordonată atributivă. subordonare. figurile de stil studiate. continuarea unor dialoguri etc. folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie - social sau cultural. complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă. incidenţă). utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfo-sintaxă.). de cauză. persoană – într-o descriere/ într-un portret.

Dacă în timpul nopţii bariera dormea somn greu. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. de cum se iveau zorii începea o forfotă care nu se mai termina până la asfinţit. Scrie. oricât de întortocheate şi de încâlcite ar fi fost. braţ al unei ape curgătoare.). se scurgeau întruna spre oraş.f. mai rar camioane sau maşini de şosea. Timpul de lucru este de 2 ore. tuberculoză pulmonară. pe foaia de concurs. de piatră. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. Străini sau cunoscuţi. 6 puncte ______________________________________________________________________ 9 . rareori tulburat de vreun scârţâit de care sau de claxonul vreunui camion. de oriunde ar fi pornit. câteva căsuţe pipernicite şi nişte gherete de bârne. mai ales căruţe cu coviltirul deasupra. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. un pod mare. A. la capătul dinspre nord. – trăsurică uşoară cu două sau cu patru roţi.f. o gârlă care înconjura târgul ca un şanţ de cetate şi peste care nu se aruncase decât un singur pod. care se împământenise în toată regiunea: întotdeauna îşi destăinuiau şi scopul colindei lor la oraş. *docar s. transformând-o astfel în singura cale de ieşire din târg spre munţii care se profilau în depărtări. Cireşarii. biciclete. Drumeţi. I: Cavalerii florii de cireş) *gârlă s. care cu boi. Mai era şi o gârlă * prăpăstioasă care împiedica celelalte străzi să părăsească oraşul de capul lor. se scurgeau. (pop. docare *. (Constantin Chiriţă. Toate străzile din oraş. vol. de-a lungul anilor. Locului unde se afla podul i se spunea: „la barieră”. În preajma podului se înjghebaseră.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 1 Toate subiectele sunt obligatorii. toate roase de oftica * vremurilor. oamenii îşi dădeau bineţe într-un fel ciudat. căruţe. ftizie.n. se strecurau toate spre şoseaua principală şi se revărsau toate în ea. – apă curgătoare (mai mică). *oftică s.

dădeau. trebuie: 12 puncte a. Explică. rareori. vreun. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul fragmentului citat din romanul Cireşarii de Constantin Chiriţă. din textul citat. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). barieră. în maximum 5 rânduri. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 6 puncte ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. 4 puncte c. cuvintele care conţin diftong din seria: toate. 4 puncte b. În compunerea ta. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 10 .______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. să formuleze opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. Scrie. camion. Transcrie. semnificaţia enunţului: o gârlă care înconjura târgul ca un şanţ de cetate. pe foaia de examen. 6 puncte ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. dormea. 6 puncte ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. trei complemente circumstanţiale care să reprezinte elemente ale cadrului descris. 6 puncte ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ B. o enumeraţie şi o personificare. 2 puncte d. străini. roase. Notează. Redactează un text de 10-15 rânduri. din textul dat.

000 de ani. deţine cele mai multe lacuri glaciare. prin văile aflate la peste 1. Dacă zbori deasupra golurilor alpine din Carpaţii Meridionali. Scrie. Despre aceste superlative aţi aflat şi din manualele de geografie. poţi privi munţii drept în ochi: sunt tăurile de un albastru mirat. până în campingul de la Bucura. care în iulie 2009 s-a calificat în semifinala Concursului Internaţional „Şapte minuni ale naturii lumii“. cu fundul plat. lărgind şi adâncind copaia de granit. Din loc în loc.regiunea montană evocată. (Cristian Lascu. dar şi campionul adâncimii. . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. . dacă le socotim pe cele mai însemnate. Selectează două structuri/grupuri de cuvinte prin care se concretizează imaginea vizuală a lacurilor. După încălzirea climei şi topirea postglaciară. cel mai intins dintre ele. În urma lor rămâneau jgheaburi largi. lacurile suspendate între creste. mai limpezi şi mai neîntinate lacuri din ţara noastră. deţine cele mai multe lacuri glaciare. dacă le luăm în considerare şi pe cele foarte mici. 11 . atributivă. Numeroase. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. gheţarii. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. este o propoziţie subordonată: a. care în iulie 2009 s-a calificat în semifinala Concursului Internaţional „Şapte minuni ale naturii lumii“. unde ne-am făcut baza. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . pe foaia de examen. Zănoaga. dar implacabil. S-au format astfel cele mai frumoase.500 de metri se scurgeau leneş.S..E. Oazele Retezatului.revista din care a fost selectat fragmentul. Parcul Naţional Retezat. Cam 30. zăpezi şi izvoare. În urmă cu 10.S. Împovăraţi. fluviul de gheaţă făcea un popas. am transportat. echipamentul greu. Alături de prietenii mei scufundători şi cercetători din Clubul G.____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. de 8. în revista National Geographic România) A. făcând mai multe drumuri. cu 29 de metri. în căldări s-a acumulat apa din ploi.cel mai adânc lac glaciar din Parcul Naţional Retezat. şi morene. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza Parcul Naţional Retezat. Aici se află Bucura.9 hectare. grămezi de stânci împinse de fruntea gheţarului. am avut curiozitatea de a vedea ce se află şi în adâncul oazelor albastre.

. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte d. 4 puncte c. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. aşezarea corectă a textului în pagină. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.. trebuie: a. lizibilitatea – 2 p. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. ortografia – 3 p. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte b. subiectivă.. să valorifici secvenţele din text care ilustrează imaginea lacurilor glaciare. completivă directă. În compunerea ta. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Respectarea. Redactează un text de 10-15 rânduri. să-ţi exprimi sentimentele faţă de vizita făcută.).b... valorificând fragmentul citat. coerenţa textului – 2 p. registrul de comunicare. c. poţi privi munţii drept în ochi. punctuaţia – 2 p. în lucrare. 12 . în care să-ţi exprimi sentimentele/ reacţia cu ocazia vizitării unui lac glaciar din România. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate din enunţul: Dacă zbori deasupra golurilor alpine din Carpaţii Meridionali.

pronume personal. Timpul de lucru este de 2 ore. c. pronume personal. adverb.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 2 Toate subiectele sunt obligatorii. Îşi înălţau râzând zglobii obrazul roşu dintre spini. departe câmpul rămânea. Macii) A. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: Dar când acasă-am încercat/ să-i strâng într-un aprins buchet. substantiv. substantiv. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. atât de singur şi pustiu în urma mea. 13 . am rătăcit în seara blândă. Dar când acasă-am încercat să-i strâng într-un aprins buchet. adverb. în vârf de firave tulpini. adjectiv. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Şi m-am întors într-un târziu. toţi macii mei s-au scuturat ca nişte lacrimi pe parchet. adjectiv. pe foaia de examen. I-am adunat cu mâini avare. pronume personal. b. Ardeau ca nişte facle vii. umplându-mi braţele de floare învăpăiată şi plăpândă. (Magda Isanos. în ordine: 6 puncte a. sunt. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. Scrie.

Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului liric/ unei opere lirice. Precizează rima şi ritmul versurilor citate. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. 12 puncte În compunerea ta. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul poeziei Macii de Magda Isanos. semnificaţia versurilor: toţi macii mei s-au scuturat/ ca nişte lacrimi pe parchet. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 14 . într-un text de 3-5 rânduri. 4 puncte c.____________________________________________________________________________ 3. 2 puncte d. Redactează un text de 10-15 rânduri. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). 4 puncte b. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. să formulezi opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. trebuie: a. Explică.

învelite într-o membrană specială. oamenii de ştiinţă se apropie tot mai mult de descifrarea acestui mister. Ei cred că viaţa a luat naştere în urma unor reacţii chimice întâmplătoare. Genele sunt chiar mai importante.cele două lucruri certe referitoare la apariţia vieţii. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Ei consideră că viaţa a apărut acum aproape patru miliarde de ani.articolul din care a fost selectat fragmentul. Scrie. Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt însă de altă părere. (Cum a început viaţa. Nimeni nu ştie cum şi unde a apărut viaţa pe Terra. care le protejează de lumea exterioară. Două lucruri par totuşi certe: viaţa a apărut cu mult timp în urmă şi primele organisme vii erau cu mult mai simple decât cele existente astăzi. pe foaia de examen. pe când planeta noastră era încă tânără. Unii oameni cred că fiinţele vii au fost create în mod deliberat şi că viaţa pe Pământ datează de numai câteva mii de ani. Este posibil ca acest proces să nu fi avut loc doar pe Terra. ele cuprind toate informaţiile necesare pentru formarea şi funcţionarea celulelor. numite gene. Cu fiecare an însă. în volumul Natura – Enciclopedie pentru întrega familie. . Organismele vii sunt extrem de variate. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . . dar la baza existenţei lor se află aceleaşi structuri elementare. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. că la un moment dat au dat naştere fiinţelor vii.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat.părerea majorităţii oamenilor de ştiinţă despre vechimea vieţii pe Terra. Editura Teora) A. se pot înmulţi şi pot creşte. Celulele sunt asemenea unor globuleţe microscopice. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 15 . Toate sut formate din celule şi fiecare celulă conţine un set complet de instrucţiuni chimice. valorificând textul citat. Celulele pot utiliza energia din mediu. poate că şi în alte regiuni ale universului există planete vii. Precizează ce cuprind genele.

trebuie: .. 4 puncte . Respectarea.. ortografia – 3 p. completivă directă.). a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.. În compunerea ta. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. în lucrare. coerenţa textului – 2 p. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza: poate că şi în alte regiuni ale universului există planete vii. lizibilitatea – 2 p. în care să povesteşti modul în care îţi imaginezi cum a apărut viaţa pe Terra. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.să prezinţi o întâmplare imaginară despre apariţia vieţii pe Terra. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. 2 puncte . 16 .. c. subiectivă. aşezarea corectă a textului în pagină. atributivă. punctuaţia – 2 p.3.să foloseşti naraţiunea. este o propoziţie subordonată: a. ca mod predominant de expunere.să te încadrezi în limitele de spaţiu indicate. Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte subliniate din enunţul: Unii oameni cred că fiinţele vii au fost create în mod deliberat. Redactează o compunere de 10-15 rânduri. b.. 4 puncte . 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ____________________________________________________________________________ B.să ai conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. registrul de comunicare.

17 .

SUBIECTUL I (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat.. Nu este permis să fie mai mic! ― Dar mai mare? Ochii tuturor se îndreptară încotro se auzise glasul. Cişmigiu&comp. ― Pe acest petec pătrat se vor broda cu fir auriu următoarele: „L. care-i răcni sugrumat de iritare: ― Nu! Stai jos! Mai are cineva de cerut vreo explicaţie? Şi. şi numărul fiecăruia dedesubt.) 18 . pe care-l chema Stoica Dan. aşa e reglementar! Stoica Dan răspunse foarte politicos. Se proţăpi bine pe picioarele-i lungi ca de cocostârc şi ne spuse: ― Peste trei zile. Domnul pedagog se făcu feţe-feţe: ― 5 pe 5. Timpul de lucru este de 2 ore. iniţialele liceului. toţi elevii sunt obligaţi să vină cu şapcă şi număr la mâna stângă. iar la şapcă. dar nu fără o nuanţă de ironie: ― Vă mulţumesc! şi se aşeză.. de dimensiunea 5 centimetri pe 5. fără să mai aştepte: Cred c-a înţeles toată lumea! Cine vine peste trei zile fără şapcă şi număr este eliminat! Din nou Stoica: ― Dacă nu vă supăraţi. cum e şi culoarea de la şapcă. ce-nsemnează „eliminat”? ― „Adică că te dau afară!” îi răspunse ilustrul pedagog şi plecă încruntat. Domnul pedagog terminase de făcut apelul şi numerotarea elevilor. Numărul puteţi să vi-l confecţionaţi la orice ceaprazărie *. ― Brodăm numărul şi la şapcă? Tot Stoica Dan! Hotărât lucru că voia să-l scoată din sărite pe pedagog.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 3 Toate subiectele sunt obligatorii. Îl veţi face pe un petec pătrat de postav albastru ca cerul. (Gheorghe Băjenaru.L. în frunte.”*. ca să se ştie. veţi broda aceleaşi iniţiale.Gh.. pe postavul negru.. Era tot Ciufulitul.

Transcrie un fragment care este folosită o modalitate directă/ un procedeu direct de caracterizare a unuia dintre personajele textului dat. * L. 4 puncte c. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). 12 puncte În compunerea ta. Motivează folosirea semnului exclamării în enunţul: Tot Stoica Dan! 6 puncte ____________________________________________________________________________ 3. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1.Gh. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic/ unei opere epice. Scrie un text de 10-15 rânduri. 2 puncte d. motivarea acesteia). trebuie: a. draperiile. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 19 . 4 puncte b. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. să formuleze opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. pe foaia de examen. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.f. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: toţi (toţi elevii). de la şi auriu. tapițeriile etc. faţă de precizările pedagogului (formularea clară/ logică a opiniei.*ceaprazărie s.L. Scrie prima idee principală a textului. panglicile sau ciucurii de mătase cu care se împodobesc hainele (militare). în care să-ţi exprimi opinia despre atitudinea elevului Stoica Dan (personaj în fragmentul de mai sus). Scrie. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. (învechit) – atelier în care se confecţionează şireturile. A. – abreviere pentru denumirea Liceului Gheorghe Lazăr.

pe cei mai valoroşi dintre copii. Scrie. am avut posibilitatea de a-i selecta. profesor îndrumător Elena Jiga. de către Oana Butunoiu. la clasa a V-a. profesor îndrumător Alina Trache. a avut o participare de excepţie. „Faptul că am câştigat unul dintre cele două premii I şi că toţi cei patru membri ai lotului nostru s-au întors de la Iaşi încununaţi de lauri este o recunoaştere a spiritului competitiv şi a valorii profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Constanţa. elevă în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII nr. care şi-au dovedit. de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa. elevă în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa. din întreaga ţară. laureaţi la un concurs naţional de literatura română. Succesul elevilor noştri a fost completat de menţiunile obţinute de Agnes Maria Morariu.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. de la Şcoala cu clasele I-VIII „Gala Galaction” Mangalia. şi un premiu special pentru creativitate şi imaginaţie. precum şi de premiul special acordat lui Andrei Creţu. . talentul.numărul menţiunilor obţinute de elevii din Constanţa. şi de Elif Memet.oraşul în care s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”. care i-a acordat.articolul din care a fost selectat fragmentul. Lucrarea Oanei a impresionat Comisia Centrală de Evaluare. la Iaşi. pentru a ne reprezenta la faza naţională. Elevi constănţeni. . pregătită de profesoara Elena Petcu. într-o competiţie cu cei mai buni dintre cei cei buni. în primul rând prin obţinerea locului I. inspiraţia şi. pe foaia de examen. (Alina Cristea. care s-au implicat cu maxim de seriozitate în desfăşurarea tuturor etapelor Concursului Naţional „Ionel Teodoreanu”. faza naţională a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”. Lotul judeţului Constanţa. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. Astfel. s-a desfăşurat. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . 12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Constanţa. în ziarul Telegraf¸ din 5 mai 2009) A. elevul doamnei profesor Luiza Vişinescu. la care au participat aproximativ 200 de elevi de la clasele a V-a şi a VI-a. în plus. pasiunea pentru studiul limbii şi literaturii române” a declarat Corina Cuşa. mai ales. 6 puncte 20 . format din patru elevi. În perioada 31 aprilie – 3 mai 2009. ediţia a IV-a.

contextul obţinerii premiului. două grupuri de cuvinte/ fragmente. registrul de comunicare. să prezinţi. 2 puncte Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. c. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. în lucrare. ____________________________________________________________________________ B. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: succes. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. care ilustrează ce dovedesc rezultatele bune ale elevilor din judeţul Constanţa participanţi la ediţia a IV-a a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. trebuie: a. punctuaţia – 2 p. completivă directă. aşezarea corectă a textului în pagină. Redactează un text de 10-15 rânduri.. Respectarea.. b. în care să-ţi exprimi sentimentele/ reacţia cu ocazia obţinerii unui premiu la faza naţională a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”. lizibilitatea – 2 p. din textul dat.. ortografia – 3 p. atributivă. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.. subiectivă. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. să-ţi exprimi sentimentele faţă de premiul obţinut. 4 puncte c.] este o recunoaştere a spiritului competitiv şi a valorii profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Constanţa. 4 puncte b.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. coerenţa textului – 2 p.. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Transcrie. pe scurt. 2 puncte d... a selecta şi pasiunea. În compunerea ta.). Se acordă 10 puncte din oficiu. este o propoziţie subordonată: a. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 21 . Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza: Faptul că am câştigat unul dintre cele două premii I [.

Uliul ocoleşte iscusit prin aer şi piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de deal. printre care se află şi cei trei pui ai lui. 22 . ca o perdea. De câte ori era neastâmpărat. apoi răzleţindu-se în ciripiri ascuţite. plutesc sus. când or creşte mari!” Şi el a fost cuminte. Atrase de întinsul sclipitor al iazului ele se lasă deasupra lui.. sorbind. urmăreşte de mult jocul stolului de paseri. dar parcă niciodată nu zburase mai mult ca astăzi. ca nişte ţesături de fir. mămuca îi zicea: „Fii cuminte dacă vrei să-ţi dau puii. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Supt lumina trandafirie a unui blând apus de soare. din lumina asfinţitului. dar în urmă au zburat! El îi văzuse cum au ieşit zilele trecute de s-au jucat prin aer. Îi căpătase doar de la mămuca lui. răsună talanca. în depărtări miriştele scânteează singuratice. copilaşul. zarea rămâne însă limpede şi dânsele se întorc obosite de se înşiră pe vârful şurelor de paie. din cuibul de humă de supt streşină. apoi o iau de-a lungul miriştilor şi iar se întorc în bătaia lină a aripelor. în vii. un strigăt de îmbărbătare şi stolul întreg năvăleşte la luptă. doineşte fluierul.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 4 Toate subiectele sunt obligatorii. ascunzându-se rătăcesc prin frunzişul răcoros. Ele îl zăresc. Din jos din văi. vesele de această fugă. pregătindu-se pentru tihnitul somn al nopţii. până în adânc. şi de bucurie. iar pe deal. Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulţimea păsărelelor călătoare. în zbor nebun. A scăpat! Rândunelele. se avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii. numai în cămăşuţă. În aer un popor întreg de rândunele se pregăteşte de plecare. iazul îşi aşterne faţa umedă. străbat văsduhul ca nişte săgeţi. s-au adunat rând pe rând de prin părţile acestea. pământul pare adâncit într-o odihnă neclintită: frunzele aţipesc. De după deal vine în zbor rotat un uliu. crezând că l-or mai vedea. puii au crescut mari. cu capul gol. Pe prispa casei. Timpul de lucru este de 2 ore..

apoi s-au pierdut iarăşi în mulţimea celorlalte. şi porni încet să lunece spre asfinţit. Scrie forma actuală.. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. a următoarelor cuvinte din text: supt. apoi şi-au şoptit nu ştiu ce. şi de abia îi poate şopti: „Puişorii”. Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi.. Transcrie. Puişorii) A. trei unul lângă altul. ca o fluturare. au atins uşor streşina casei. corectă. ca mămucă-sa. împreună privesc stolul pe zarea depărtată a cerului. Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul. scânteează. Puişorii copilaşului îşi luau rămas bun de la el şi de la cuibul lor de humă.. întinde mâna spre cer. Păsărelele s-au odihnit puţin. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. pe foaia de examen. în adânc. Mama îl strânge la sân. la Primăvară. şi-s aşa de sus. din primul paragraf al textului. Numeşte modul de expunere folosit în primul paragraf al textului. Scrie. deasupra şi înrouraţi. dacă n-or fi chiar cei de la capăt. şi-l sărută cu drag: „Nu plânge puiul mamei. punând mânuşiţa deasupra ochilor.. apoi duse mănuşiţele la ochi şi începu să plângă. aşa de sus!. (Emil Gârleanu. Copilaşul privi lung stolul care se pierdea. apoi se înălţă. Toţi parcă samănă unii cu alţii. îi arată stolul care luneca în zbor necurmat.” Copilaşul se linişteşte. şi s-au ridicat deodată cu toatele. Şi lumina slabă a duiosului asfinţit de toamnă le înneacă ochii înrouraţi acum la amândoi. Maică-sa aruncă furca şi veni în fuga de-l luă în braţe: în cuvinte desmierdătoare îl întreabă ce are. au scos un strigăt vesel. Câteva din ele s-au despărţit pentru o clipă din stol. două imagini auditive.Şi-şi cunoaşte el destul de bine puii: sunt cei de la mijlocul şurei din dreapta. sau cei de lângă aceştia. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 23 . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. văsduhul. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic/ unei opere epice. au să se-n-toarcă înapoi. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte din ultimul paragraf al textului: copilaşul.

Bella. Ei au descoperit nu mai puţin de 17 greşeli. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. zboară în film către Italia cu un avion pe care scrie „Virgin America”.B. 24 . 2 puncte .numele ultimului film din seria „Twilight”.să desprinzi ideile principale ale textului. Cei de la Moviemistakes. Tatuajul de pe braţul lui Jacob îşi schimbă locul de-a lungul filmului. Se mută câţiva centimetri mai jos pe mâna tânărului.să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. Într-o altă scenă. Compania care are zboruri spre Europa se numeşte „Virgin Atlantic”. într-una dintre scene apare un cameraman care se reflectă într-o oglindă aflată în spatele Bellei. La un moment dat. (Răzvan Boboc. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: .să respecţi convenţiile specifice rezumatului. interpretată de Kristen Stewart. în revista Cinemagia din 30 Noiembrie 2009) A. îşi tot schimbă poziţia. Erorile au fost postate pe site-ul Moviemistakes. Scrie. 2 puncte .uk. pe foaia de examen. respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere În compunerea ta trebuie: . Spre exemplu. Fanii au mai semnalat şi multe greşeli de continuitate legate de părul Bellei care de multe ori. 2 puncte .co. conform Femalefirst.com sunt convinşi că numărul greşelilor semnalate va creşte în următoarele zile. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. 2 puncte . Scrie în maximum 10 rânduri rezumatul textului citat.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.com. în aceeaşi scenă. Problema este că această companie are numai curse interne pe teritoriul Statelor Unite. Fanii „Twilight” au descoperit câteva greşeli în „New Moon”. 2 puncte . „New Moon”. Fanii „Twilight” nu au ratat nicio secundă din noul film al seriei.să prezinţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele. mai mulţi membri ai echipei de filmare se văd în farurile din spate ale maşinii lui Edward.să respecţi fidelitatea faţă de textul dat.

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre ce sugerează greşelile ce apar în noul film din seria „Twilight”. Notează două dintre greşelile sesizate de fanii „Twilight” în ultimul film din serie. pornind de la informaţiile din fragmentului citat. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. să formuleze opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. 4 puncte c.. 25 .persoanele care se văd în farurile din spate ale maşinii lui Edward. aşa cum reiese din articolul citat... ortografia – 3 p. predicativă. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. trebuie: a. În compunerea ta. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute).. lizibilitatea – 2 p... 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. punctuaţia – 2 p. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza: Problema este că această companie are numai curse interne pe teritoriul Statelor Unite.). b. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul: numărul greşelilor semnalate va creşte în următoarele zile. Respectarea. în lucrare. completivă directă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte d. ____________________________________________________________________________ B. 4 puncte b. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. aşezarea corectă a textului în pagină. registrul de comunicare.numele celor două personaje din film evocat în articolul citat. este o propoziţie subordonată: a. coerenţa textului – 2 p. c. atributivă. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Şi. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul: Uneori. binişor. Timpul de lucru este de 2 ore. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 26 . De teamă să nu se ofilească Şi nici să mă privesc în vreo oglindă. E uşor: Nu trebuie decât să fiţi Foarte fericiţi. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: podoaba. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. pe foaia de examen. Minune) A. De teamă să nu se desprindă. Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea prea tare. e destul să mă întristez numai un pic Ca să nu mai rămână din toată frumuseţea nimic.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 5 Toate subiectele sunt obligatorii. Îmi creşte câte o floare. Simt (sau poate numai mi se pare) Cum. mai ales. (Ana Blandiana. a se ofili şi destul. în vârful fiecărui fir de păr. Şi ştiu că sunt grozav de frumoasă Cu podoaba aceea împărătească. când sunt fericită într-adevăr. Eu cred că puteţi încerca şi voi. Scrie.

4 puncte -să valorifici informaţiile precizate în cerinţă. în vârful fiecărui fir de păr. Nu uita: -să respecţi convenţiile unui text reflexiv. simt (sau poate numai mi se pare) cum. relatarea unor fapte şi întâmplări etc. Compunerea ta va începe cu enunţul: Uneori.2. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. Numeşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţurile: Îmi creşte câte o floare şi Nu trebuie decât să fiţi/ Foarte fericiţi. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 27 . Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului liric/ unei opere lirice. într-un text de 2-3 rânduri. 6 puncte B. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. rolul textului aflat în paranteza din versul al doilea. când sunt fericit/ fericită într-adevăr. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.) în care în care să-ţi exprimi bucuria pentru o realizare personală. Menţionează cauza care are a dus la minunea prezentată în textul dat. Redactează o compunere reflexivă (jurnal. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. 4 puncte -să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. Explică. îmi creşte câte o floare.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul aI II-lea 36 de puncte Citeşte cu atenţie textul dat. realizat în cheia unei comedii savuroase.numele autorului acestui articol. care are.numele celor trei actori ale căror voci dau viaţă personajelor din film. însă. „aterizează“ pe suprafaţa planetei respective. Gary Oldman şi John Cleese (fost în geniala trupă Monty Python). Filmul. de data aceasta. Scrie. Planeta 51 este o planetă oarecare din spaţiul nesfârşit. iar specia umană trăieşte cu teama patologică de a fi supusă unui atac din spaţiul cosmic. nou intrat pe piaţa de profil. şi are drept voci principale actori de calibru. un astronaut de pe Pământ. „aterizează“ pe suprafaţa planetei respective. pe foaia de examen. „pentru întreaga familie“. la rândul ei. invadatorii suntem noi. frica paranoică de o invazie din „outer space“ (aluzie la perioada anilor ’50-’60. este ultimul hit în materie de animaţie – unul dintre cele mai dinamice sectoare ale cinematografiei mondiale – al studiourilor americane şi încă un punct bifat pe o listă destul de lungă a filmelor excepţionale de gen din acest an. când acest gen de ficţiune şi-a trăit epoca de glorie). un alt fel de „contact“. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Illion Animation. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . este un SF căruia îi place să se joace puţin şi să răstoarne perspectiva încetăţenită şi clişeizată din filmele despre contactul intercivilizaţii şi interspecii: dacă în majoritatea peliculelor de gen Pământul este invadat de creaturi extraterestre mai mult sau mai puţin înspăimântătoare. de fapt. Filmul „Planet 51“/ „Planeta 51“. precum Jessica Biel. „Planeta 51“. în ziarul Cotidianul din 3 decembrie 2009) A. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul: Coşmarul devine realitate atunci când Chuck Baker. un astronaut de pe Pământ. . Notează două secvenţe din text care ilustrează particularităţi ale planetei 51. este produs de un studio mai mic. locuită de o specie paşnică şi simpatică (asemănătoare. regizat de cuplul Javier Abad şi Jorge Blanco. care are premiera începând de vineri în cinematografele româneşti. „Planet 51“. (Doinel Troinaru. oamenii. 6 puncte 28 . .în ce constă răsturnarea „perspectivei încetăţenite” în acest film. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. cu viaţa din suburbiile americane postbelice). Coşmarul devine realitate atunci când Chuck Baker. cum se spune.

2 puncte d. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza: îi place să se joace puţin.). ____________________________________________________________________________ B. 4 puncte c. în lucrare. În compunerea ta. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre filmul Planeta 51. ortografia – 3 p. Se acordă 10 puncte din oficiu. un alt fel de „contact“ de Doinel Troinaru. 29 . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. completivă directă. punctuaţia – 2 p.. subiectivă. completivă indirectă. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. valorificând informaţiile din articolul „Planeta 51“. este o propoziţie subordonată: a. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.. să formulezi opinia ta despre filmul prezentat. 4 puncte b...____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. trebuie: a.. registrul de comunicare. coerenţa textului – 2 p. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). c. aşezarea corectă a textului în pagină. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). Respectarea. b. lizibilitatea – 2 p. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.

Picioarele uşoare şi micuţe. bă-trâna/ bă-trân. dansează mai departe mereu în alte rochii. mi-ro-sind/ mi-ros-ind. Notează varianta corectă de despărţire în silabe a următoarelor cuvinte: fo-şne-şte/ foşneş-te. Ce s-a făcut frumoasa dansatoare care-a plutit în rochia de bal? Ca trist foşneşte crinolina de mătase. dansează prin odaie. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tinereţe. graţ-i-oase/ gra-ţi-oa-se. Scrie. Din lada mirosind a molii şi-a parfum a scos o rochie din tinereţea ei bunica. Subţire-i şi uşoară ca un fum. din alte vremi. de parcă-ar fi ţesută din nimica.. şi surâsul strălucit. siluete graţioase. Şi mi-au răspuns mătăsurile moarte. nu. volanele i se distramă şi se taie. pe vecie de-au murit? Revede balul cel dintâi bătrâna. primul bal.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 6 Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Şi cum îşi pleacă fruntea tot mai tare i-aşa de gârbovă bunica-n vechiul şal. trist şi îşi pleacă. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. n-au murit. sau poate chiar batrâna-n vechiul şal. şi ochii. de-parte/ de-par-te 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 30 . pe foaia de examen. şi-n loc de raze. în trupul gârbovitei bunicuţe cum. îşi recunoaşte rochia de fată şi-i tremură pe-atlazul rece mâna de-nduioşare multă-nfiorată. Rochia) A. frum-oa-sa/ fru-moa-sa.. (Magda Isanos. oare.

2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 31 .să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric. Redactează o compunere. trei structuri specifice descrierii. prin raportare la conţinutul textului citat. 4 puncte . 4 puncte . de 10-15 rânduri. semnificaţia versurilor: Ce s-a făcut frumoasa dansatoare/ care-a plutit în rochia de bal? 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 2 puncte .să ai o structura adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Transcrie. în maximum 5 rânduri. în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Rochia de Ion Pillat. două figuri de stil diferite. precizându-le felul. Explică. care să conţină perechea substantiv-adjectiv.să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. din text. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. din textul dat.3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. În compunerea ta trebuie: . Transcrie.

____________________________________________________________________________
Subiectul al II-lea
36 de puncte
Citeşte cu atenţie textul dat.
În numai 14 minute a câştigat 18 700 de euro de pe urma picturilor sale. Kieron
Wiliamson este numele băiatului de numai 7 ani, o revelaţie a Angliei în materie de artă.
Copilul s-a remarcat şi în rândul iubitorilor de artă din Japonia şi din Canada. Toate
creaţiile sale relevă în culori de apă sau pe bază de ulei peisaje din regiunea britanică
Norfolk. Kieron a devenit faimos în urma unei expoziţii desfăşurate anul acesta În galeria
Picturecraft din Holt, oraşul său natal. Aici, băiatul şi-a vândut rapid toate cele 14
creaţii.
Picturile sale se remarcă prin abilitatea cu care a îmbinat culorile excentrice cu
nuanţele şi tonurile, în aşa fel încât ai zice că pensula a fost în mâna unei persoane cu
mult mai în vârstă. Potenţialul lui Kieron a fost confirmat de mulţi critici de artă. Băiatul
va fi lăsat în grija unui prieten de familie, care s-a oferit să-i cultive în continuare talentul
cu ajutorul studiului aprofundat al tehnicii culorii. Următoarea expoziţie a lui Kieron va
avea loc abia în august 2010.
(Ecaterina Procopov, Micuţul Picasso englez, în ziarul Adevărul, din 1 decembrie 2009)
A. Scrie, în spaţiile libere, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul
citat:
- autorul;
- publicaţia din care a fost selectat fragmentul;
- localitatea unde s-a născut Kieron Wiliamson.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Menţionează tematica tablourilor şi caracteristicile picturii sale.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:
Propozitia subordonată din fraza Picturile sale se remarcă prin abilitatea cu care a
îmbinat culorile excentrice cu nuanţele şi tonurile.este o propoziţie subordonată:
a) atributivă
b) completivă directă
c) completivă indirectă
6 puncte
____________________________________________________________________________
4. Precizează funcţia sintactică şi modul următoarelor verbe din text: a fost confirmat, ai
zice, să cultive.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

32

____________________________________________________________________________
B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii portretul tânărului pictor
englez, aşa cum ţi-l imaginezi tu.
În compunerea ta, trebuie:
- să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;
4 puncte
- să valorifici secvenţele din text care ilustrează trăsături ale pictorului;
4 puncte
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
2 puncte
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.
2 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este
obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1
p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 2 p.).
Se acordă 10 puncte din oficiu.

33

Nota ________________________
Observaţiile profesorului_______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

TESTUL

7

Subiectul I (42 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat.
[…] Sub castanul de lângă cişmea, un castan uriaş, un castan rege, cum era
supranumit, care ar fi putut adăposti, singur, în ramurile lui, o şcoală întreagă, se afla un
singur băiat, acel Victor care, după spusele lui Dan, făcuse rost de o hartă. Deşi aplecat
deasupra unei foi de bloc, i se putea ghici lesne statura, înaltă, bine legată, şi, desigur,
foarte suplă. Avea faţa lunguiaţă, ochii negri, adânci, părul închis la culoare, era asemeni
multor tineri de vârsta lui, la înfăţişare. La o cercetare mai atentă poate că i s-ar fi
descoperit o notă de maturitate în trăsături, în gesturi, în atitudine. Dar nu asta îl
deosebea pe Victor de ceilalţi. Tânărul aplecat asupra foii de bloc era un elev cu totul
excepţional, şi, în primul rând, un matematician care uimea prin logica şi puterea sa de
demonstraţie. E de prisos să spunem că era cunoscut în întreaga şcoală, şi că rareori
profesorii îşi puseseră speranţe mai mari într-un alt elev. În ciuda precocităţii sale, Victor
era încă foarte copilăros, pasionat după visuri, expediţii şi aventuri.
Cufundat în cercetarea hărţii, tânărul nu observă o siluetă ascunsă după trunchiul
castanului şi nici nu auzi, câteva secunde mai târziu, foşnetul slab al frunzelor care parcă
sorbiseră între ele silueta elastică şi tăcută ca o fantomă. Numai câteva clipe să fi
întârziat, şi intrusul, cocoţat acum în castan, ar fi fost descoperit de privirile iscoditoare
ale lui Ursu, ale Luciei şi Mariei, care se apropiau, leneşi, de copac. Dar cum nimeni nu
observase nimic, discuţia părea că începe sub semnul celei mai depline siguranţe.
(Constantin Chiriţă, Cireşarii, vol. I: Cavalerii florii de cireş)
A. Scrie, pe foaia de concurs, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: lesne, nu observă,
iscoditoare.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

34

două figuri de stil diferite.să evidenţiezi două mijloace/ procedee de caracterizare utilizate de autor în conturarea personajului. dormea. pe foaia de examen. semnificaţia enunţului: nici nu auzi. Explică. Precizează modurile de expunere utilizate în textul citat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. trebuie: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. în maximum 5 rânduri. ciuda.2. siluetă. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 35 . 4 puncte .să numeşti patru trăsături ale personajului. pasionat. 4 puncte . pornind de la fragmentul citat.să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. din textul citat. cuvintele care conţin diftong din seria: puterea. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să caracterizezi personajul Victor. ilustrându-le cu exemple din text. apropiau. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Transcrie. Scrie. foşnetul slab al frunzelor care parcă sorbiseră între ele silueta elastică şi tăcută ca o fantomă. În compunerea ta. câteva secunde mai târziu. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 2 puncte .

satul Filaret va fi şters de pe harta României” ne mai spune nea Costel. ai toate „şansele” să ignori gruparea firavă de case. . de aici. însă cu satul prosper de odinioară. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. când noi nu vom mai fi. satul a îmbătrânit de tot”.numele satului muribund. dacă nu cunoşti zona sau nu eşti îndrumat. „Noi. care privea mâhnit cerul. Aceasta este atmosfera în satul Filaret din judeţil Dolj. Face zilnic naveta. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Costel al lui Câncea. pentru că satul se află situat de-a lungul drumului judeţean 561. cei în vârstă. Diaconu Constantin. Satul muribund. mai adăpostesc 23 de persoane. b) circumstanţială de timp. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . ____________________________________________________________________________ 36 . ne-a prezentat localitatea. 36 de puncte Case părăsite. şi multă linişte. Acum. însă. pentru că plăcuţele de la intrarea în sat au dispărut demult. peste care timpul şi-a pus amprenta. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. . ne ducem direct la cimitir şi ştim că nu mai rămâne nimic în urma noastră. Să ajungi la Filaret e foarte uşor. construit în jurul unei case boiereşti: „După ce au venit comuniştii. satul Filaret va fi şters de pe harta României este o propoziţie subordonată: 6 puncte a) atributivă. şi majoritatea a început să ia drumul oraşului.Subiectul aI II-lea Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie. Cele 24 de case. privind în zare. când noi nu vom mai fi. situate simetric de o parte şi de cealaltă a drumului. bătrâni care stau singuri la poartă. Ne-am oprit să vorbim cu unul dintre locuitori. În vârstă de 74 de ani. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: Propozitia subordonată din fraza În cel mult 15 ani. pe foaia de examen. (Laurenţiu Ungureanu. în ziarul Adevărul din 1 decembrie 2009) A. un sat în care singurătatea a devenit deja o obişnuinţă. Cel mai tânăr locuitor al satului Filaret are 34 de ani şi lucrează la Craiova.autorul. nea Costel se mândreşte.vârsta lui „nea Costel”. cum ni s-a recomandat. aşa că s-ar putea hotărî oricând să plece şi să se stabilească în oraş. Selectează două structuri/ grupuri de cuvinte prin care este evidenţiată imaginea satului. Colectivul i-a distrus casa boierului. În cel mult 15 ani. b) completivă directă.

37 . 4 puncte . pe baza fragmentului citat. dacă nu cunoşti zona sau nu eşti îndrumat. trebuie: . aşezarea corectă a textului în pagină. Se acordă 10 puncte din oficiu.. însă. în lucrare. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre viitorul/ soarta satului Filaret.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.să valorifici secvenţele din text care ilustrează aspecte referitoare la acest sat..să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. Respectarea.. ortografia – 3 p.. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.să-ţi exprimi opinia despre satul care apare în fragmentul citat. lizibilitatea – 2 p. 4 puncte .4.). 2 puncte .. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. registrul de comunicare. Precizează funcţia sintactică şi cazul substantivelor subliniate din enunţul: satul se află situat de-a lungul drumului judeţean 561. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. coerenţa textului – 2 p. În compunerea ta. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. punctuaţia – 2 p.

(. Scrie. — Draga mea copilă! răspunse Mihu mişcat. aşa îşi găsea cea mai mare parte dintre mulţumirile vieţii. după toate câte a suferit în cele din urmă zile. nu te supăra! Nu fi mâhnit! Nu am să-l uit în viaţa mea. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: a suferit. dar doresc. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 38 . Viaţa îi era ruptă în două. pe foaia de examen. pe foaia de examen. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.[. îşi rezemă capul pe cot şi rămase vreme îndelungată pierdut în gânduri mistuitoare. păstor. Gura satului) A. viitor. Nu se îndoia că Marta peste câtva timp se va alina şi va pierde gândul de dragoste pentru păstor. Scrie.. îndoia. acum se temea că nici în viitor nu-i mai rămâne nicio mângâiere. ca lumea să poată vorbi numai bine despre dânsul. apoi grăi încet şi fricos: — Dar ce-mi pasă mie de gura satului! (Ioan Slavici. îşi netezi fruntea. deodată vedea risipindu-se partea cea mai scumpă din preţul bogăţiilor şi al bunelor sale fapte. lumea.. cuvintele care conţin diftong din seria: pierdut.) Mihu se lăsă pe un scaun de lângă masă. şi acum. — Lasă taică. aşa se obişnuise. să-l vezi şi tu. grăi. Nu cer să-l mai văd. E mai bine să nu-l vezi nici tu şi nici eu să nu-l văd. mistuitoare. apoi mărită-mă după cine vei voi. taică. dar suferinţele ei mai erau grele pentru dânsul. cea. Într-un târziu.].Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 8 Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Ar fi purtat şi aceste suferinţe. dar niciodată n-am să vă vorbesc despre dânsul. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. şi nu-l mâhnea decât un singur gând: ce va zice lumea? Toată viaţa a trăit astfel.. aşa învăţase de la părinţi. Mi s-ar sfărâma inima.. el se ridică.

trebuie: a. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 4 puncte b. în maximum 5 rânduri. Redactează un text de 10-15 rânduri. Selectează. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). din textul citat. Explică. 12 puncte În compunerea ta. să formuleze opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului.3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte d. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 39 . 4 puncte c. două figuri de stil diferite. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. Precizează modurile de expunere utilizate în textul citat. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul fragmentului citat din nuvela Gura satului de Ioan Slavici (formularea clară/ logică a opiniei motivarea acesteia. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). semnificaţia enunţului: Dar ce-mi pasă mie de gura satului! 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.

casă de oaspeţi etc. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . în mod cert. .____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul aI II-lea 36 de puncte Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie. ai căror paşi parcă se mai aud. având destinaţii iniţiale dintre cele mai diverse – bucătărie. la ceasurile la care stăpâna domeniului oferea câte o petrecere în aer liber. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. (George Rădulescu.. locul unde leneveşte timpul. feţe luminate din Apus şi din Răsărit. Budoarul reginei cuprinde baia de marmură cu cada îngropată în piatră. chiuveta şi măsuţa de toaletă păstrate intacte. ai căror paşi parcă se mai aud. pereţii sunt văruiţi în alb.] Interiorul castelului impresionează prin simplitate. dimineţa devreme sau pe înserat.persoanele care au fost găzduite de castelul din Balcic. „Cartea de vizită” a Balcicului îţi sugerează profilul celui care se odihnea odinioară în micul oraş. Selectează două structuri/ grupuri de cuvinte care evidenţiază aspecte din interiorul castelului. pe foaia de examen. Pe aici au trecut cele mai sonore nume ale intelectualităţii interbelice româneşti. care de aici îşi alegea peisaje pentru pânzele sale. Întregul ansamblu a găzduit prieteni apropiaţi ai reginei Maria. Reîntors în grădinile domeniului vei da. peste alte construcţii. Balcic. uneori. în ziarul Adevărul din 14 octombrie 2009) A. şi asupra dulapurilor sculptate şi pictate. ici colo. Descoperitorul Balcicului a fost pictorul Alexandru Satmari.autorul. uneori. dimineţa devreme sau pe înserat. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. pe lespezile de piatră. precum şi a şemineului. aerul aristocratic fiind conferit de uşile masive din lemn sculptat. Privirea vizitatorului se va opri. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: Propozitia subordonată din fraza: Întregul ansamblu a găzduit prieteni apropiaţi ai reginei Maria. feţe luminate din Apus şi din Răsărit. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. .[. pe lespezile de piatră. este o propoziţie subordonată: 6 puncte 40 .ziarul în care a fost publicat articolul.. – în total în număr de nouă.

În compunerea ta. trebuie: . 2 puncte .). a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 4 puncte .a) atributivă b) completivă directă c) completivă indirectă ____________________________________________________________________________ 4. 41 . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. aşezarea corectă a textului în pagină.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. în lucrare.. coerenţa textului – 2 p. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută în timpul unei vizite la un castel.. întâmplarea (reală sau imaginară) la care ai luat parte în această vizită. lizibilitatea – 2 p. ortografia – 3 p. Precizează funcţia sintactică şi cazul substantivelor subliniate din enunţul: Reîntors în grădinile domeniului vei da.să-ţi exprimi opinia despre cele văzute (imaginate) în această vizită...să prezinţi.să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. ici colo. peste alte construcţii. 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. punctuaţia – 2 p. registrul de comunicare. Respectarea. pe scurt. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. având destinaţii iniţiale dintre cele mai diverse..

turma zbiară la păşune. Transcrie. Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 9 Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură. Dimineaţa) prispă – terasă îngustă de-a lungul faţadei caselor ţărăneşti movilă – ridicătură de pământ mai mică decât dealul ceairuri – locuri de păşune A. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 42 . din text. Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. Caii zburdă prin ceairuri*. Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor. scotând fumuri cenuşii. El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară. pe spaţiile libere. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. prin poiene şi prin vii Ard movili buruienoase. torcând lâna din fuior. brebenei şi toporaşi Ce răzbat prin frunze. (Vasile Alecsandri. în câmpi. Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune. Scrie. un cuvânt care conţine un diftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat. În grădini. În curând şi el apare pe-orizontul aurit. pe dealuri. Dediţei şi viorele.uscate şi s-arată drăgălaşi. Şi o blândă copiliţă. Muncitorii pe-a lor prispe* dreg uneltele de muncă. Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.

Precizează rima şi măsura versurilor din prima strofă. trebuie: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. În compunerea ta.2. Transcrie. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 43 . 4 puncte . 2 puncte .să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. Transcrie. câte o structură care conţine o imagine vizuală şi o imagine auditivă. prin raportare la conţinutul textului citat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. din text. din textul dat. 4 puncte .să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric. Selectează. din textul dat. o personificare şi un epitet. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Dimineaţa. trei cuvinte derivate cu sufix. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.

în revista Prevention. merele conţin o cantitate considerabilă de fibră solubilă. făină sau unt şi consumarea lor sub formă de plăcintă. persoanele care consumă cu regularitate mere au o memorie mai bună şi o capacitate crescută de a reţine informaţii. . unele dintre ele efectuate pe un eşantion de 10 000 de femei. O serie de studii. (Irina Mereacre. Selectează două structuri/ grupuri de cuvinte prin care se concretizează beneficiile consumului de mere. 2008) A.concluziile la care au ajuns experţii din Iowa. pe foaia de examen. în decursul a 20 de ani. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . nutrienţii pe care îi conţin aceste fructe reuşesc să „repare” zonele afectate ale creierului. se poate contrage în următoarea parte de propoziţie corespunzătoare: 6 puncte a) atribut b) complement direct c) complement indirect 44 . Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: Propozitia subordonată din fraza: Aceştia au ajuns la concluzia că mărul reprezintă unul dintre cele mai eficiente alimente în diminuarea riscurilor de atac de cord. Experţii din Iowa au realizat investigaţii asupra stării de sănătate a 34 000 de femei. În plus. Singurul lucru care ar putea face merele să devină contraindicate e amestecarea lor cu zahăr. Scrie. îţi va asigura şi energia necesară pe parcursul întregii zile. Aceştia au ajuns la concluzia că mărul reprezintă unul dintre cele mai eficiente alimente în diminuarea riscurilor de atac de cord. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Rolul acesteia este de a diminua nivelul de colesterol din organism. . ce provoacă unele afecţiuni ca Alzheimer. octombrie. Cercetările efectuate de-a lungul anilor arată că persoanele care îl consumă frecvent pot lupta împotriva unor afecţiuni grave.revista din care a fost selectat fragmentul. Mărul: cel mai sănătos fruct pe care trebuie să-l mănânci. au arătat că mărul scade riscul de cancer de plămâni şi de diabet de tip 2 şi te ajută să scapi de kilogramele în plus. Pe lângă faptul că ajută la arderea grăsimilor. De altfel. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. dar clasicul măr e printre cele mai studiate fructe. Mai mult decât atât.____________________________________________________________________________ Subiectul aI II-lea 36 de puncte În mod sigur ai aflat din diverse surse cât de importanţi sunt pentru sănătatea ta şi a celor dragi ţie antioxidanţii pe care îi conţin rodiile.autorul.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.. pornind de la informaţiile din fragmentului citat. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.. lizibilitatea – 2 p.. coerenţa textului – 2 p. În compunerea ta.____________________________________________________________________________ 4. în lucrare. 4 puncte .să valorifici secvenţele din text care ilustrează aspecte referitoare la aceast aspect. aşezarea corectă a textului în pagină.. ortografia – 3 p. Se acordă 10 puncte din oficiu. registrul de comunicare. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul: În mod sigur ai aflat din diverse surse cât de importanţi sunt pentru sănătatea ta şi a celor dragi ţie antioxidanţii pe care îi conţin rodiile. 2 puncte .să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.să-ţi exprimi opinia despre importanţa consumului de fructe. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii..să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 4 puncte . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. trebuie: . Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre consumul de fructe. punctuaţia – 2 p. Respectarea. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 45 .).

Scrie.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 10 • Toate subiectele sunt obligatorii. şters. El major şi ea minoră.. palid. A. doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie şi doi termeni aflaţi în relaţie de omonimie 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. dezacord. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Cad grăbite pe aleea Parcului cu flori albastre Frunze moarte. * discordanţă – nepotrivire. din text. (George Topîrceanu. vorba ceea. stins. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 46 . cuvintele care conţin diftong din seria: aleea. Prin lumina estompată * De mătasa unui nor. discordanţă. Ea striveşte foi uscate Sub pantofii mici de lac. Scrie. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. pe foaia de examen. Transcrie. foi. Visătoare trece-o fată C-un plutonier-major. Ca iluziile noastre. Merg aşa. Şi-ntr-o fină discordanţă * Cu priveliştea sonoră. Toamna în parc) * estompat – pal. pierdut. iluziile. cam la distanţă. pe foaia de examen. priveliştea. posac. Rumen de timiditate El se uită-n jos posac.

3. Selectează, din text, două figuri de stil diferite şi precizează-le.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Precizează rima şi masura versurilor din prima strofă.
6 puncte
____________________________________________________________________________
5. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versurilor din prima strofă
6 puncte
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei
Toamna în parc, prin raportare la conţinutul textului citat.
În compunerea ta trebuie:
- să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric;
4 puncte
- să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;
4 puncte
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
2 puncte
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.
2 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

47

____________________________________________________________________________
Subiectul aI II-lea
36 de puncte
Citeşte cu atenţie textul următor:
Conform Organizaţiei Mondiale de Meteorologie, Bangkok este unul dintre cele mai
călduroase oraşe din lume. Umiditatea aerului este ridicată, de aceea locurile ventilate
sunt indicate, ca de altfel şi hidratarea din belşug, hainele decente din materiale naturale
şi încălţămintea comodă. Clima Thailandei este tropicală. Sunt trei sezoane: cald (martiemai), umed (iunie-septembrie) şi răcoros (octombrie-februarie, temperaturile sunt în jur
de 25 de grade Celsius, deci este perfect pentru a respira). Majoritatea punctelor de
atracţie ale Bangkokului sunt concentrate în zona Oraşului Vechi, pe insula Rattankousin.
Din cele peste 400 de temple pe care le are capitala Thailandei, primele trei sunt
următoarele: Grand Palace, Wat Pho şi Wat Arun. Templul lui Budha din Smarald este
considerat sacru şi este cel mai venerat templu budist din Thailanda. Aproape de Wat Pho
se află o faimoasă şcoală de masaj thailandez: tot Bangkok este un loc bun pentru a
observa reşedinţele în stil Thai. Muzeele Siam, King Prajadhipok şi Siam Ocean World –
cel mai mare acvariu din Asia de Sud-est reprezintă alte trei puncte de atracţie.
La 175 de km de Bangkok se află Parcul Naţional Khao Yai şi are o întindere de 2 172
km2. Aici trăiesc 153 de specii de animale, printre care şi 200-300 de elefanţi sălbatici.
Agenţiile de turism organizează excursii de o zi. Norocoşii turişti au ocazia să guste fructe
exotice direct de la sursă şi să observe cum trăiesc în mediul lor natural tigrii, urşi negri
sau leoparzii.(…)
(Bangkok – Moşul vine şi în junglă, în revista Ce se întâmplă, doctore?, decembrie, 2009)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul
citat:
- revista din care a fost selectat fragmentul;
- regiunea evocată;
- cel maivenerat templu budist.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Selectează două structuri/ grupuri de cuvinte prin care sunt evidenţiate caracteristicile
Parcului Naţional Khao Yai.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Notează răspunsul corect pentru cerinţa:
6 puncte
Propoziţia subordonată din fraza Norocoşii turişti au ocazia să guste fructe exotice
direct de la sursă, este o propoziţie subordonată:
a. atributivă;
b. completivă directă;

48

c. subiectivă.
____________________________________________________________________________
4. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul:
Umiditatea aerului este ridicată, de aceea locurile ventilate sunt indicate.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B. Redactează un text de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o întâmplare (reală sau
imaginară) petrecută cu ocazia vizitei în Thailanda, valorificând fragmentul citat.
În compunerea ta, trebuie:
a. să-ţi exprimi sentimentele faţă de vizita făcută;
4 puncte
b. să valorifici secvenţele din text care ilustrează imaginea acestei ţări;
4 puncte
c. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
2 puncte
d. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.
2 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este
obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1
p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 2 p.).
Se acordă 10 puncte din oficiu.

49

Acum sunt valul nesfârşit ce tună. Împlinire) *cătun = aşezare tărănească mai mică decât un sat A. Rescrie din text un cuvânt cu diftong şi un cuvânt cu vocale în hiat.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 11 • Toate subiectele sunt obligatorii. Sunt pasărea ce ţipă prin furtună Cu aripi arcuite peste mare. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Copilăria mea privea pe grâul De aur greu din lanuri moldovene. (Ion Pillat. Copilăria mea era cătunul De pe câmpii cu unduire lină. Scrie pe foaia de examen. Identifică în text două cuvinte derivate. Purtând pe spate ceruri schimbătoare. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Copilăria mea privea pe râul Rodit cu cerul toamnei argeşene. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 50 . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Copilăria mea era lăstunul Din cuibul prins sub streşini de colină.

din textul citat. Maramureşul nu oferă numai o lecţie de geografie. Scrie. din textul citat. după preferinţele fiecăruia şi în funcţie de anotimp. trebuie: . Transcrie. În rest.să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Zona Maramureşului are o atât de bogată ofertă turistică. cultura şi istoria sunt două dintre caracteristicile principale care definesc acest teritoriu. 2 puncte . 4 puncte . 4 puncte . regiunea acoperă totul. În compunerea ta. de la excursii pe munte şi sporturi extreme la turism cultural şi religios. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Precizează rima şi măsura versurilor din prima strofă. încât singurul lucru care nu este disponibil în limitele acesteia. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Împlinire prin raportare la conţinutul textului citat. un vers care conţine o imagine auditivă.să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. e marea. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 5. o personificare şi un epitet.3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Există în această 51 .

muzee şi case memoriale. Precizează două dintre ofertele turistice propuse de această zonă.singurul lucru care nu este disponibil în zona Maramureşului. 2 puncte 52 . Precizează partea de vorbire şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din text: Maramureşul.să ai o stuctură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate.două caracteristici care definesc acest teritoriu. Realizează o compunere narativă de 10-15 rânduri. e marea este o propoziţie subordonată: a. cunoscute peste tot în lume. subiectivă 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. iar slujbele se fac regulat. Construite cu secole înainte şi decorate în interior cu fresce extraordinare. 4 puncte . perfect păstrate până în prezent. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţia subordonată din fraza: singurul lucru care nu este disponibil în limitele acesteia. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1. . regiunii. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. . Internet) A. 2 puncte . porţi minunate din lemn. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. în care să prezinţi o întâmplare deosebită. 2 puncte . pe foaia de examen.zonă numeroase locuri istorice. reală sau imaginară. această (regiune). atributivă b. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: . petrecută în munţii Maramureşului. cu turnuri care parcă ating cerul.să te încadrezi în limitele de spaţiu cerute. Scrie. Faima regiunii se datorează mai ales monumentelor arhitecturale tradiţionale (peste 200). 2 puncte . biserici frumoase din lemn.titlul articolului. ca mod predominant de expunere. În compunerea ta trebuie: .să foloseşti naraţiunea. (Turism în România. bisericile din lemn din această regiune nu reprezintă un simplu muzeu: ele sunt deschise pentru public. în timpul unei vacanţe de vară. Toate acestea sunt pentru locuitori parte din viaţa de zi cu zi: case tradiţionale încântătoare. completivă indirectă c.să dai naraţiunii tale un titlu potrivit.să introduci un scurt pasaj descriptiv.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p,
coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate
conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia-2 p; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2p).
Se acordă 10 puncte din oficiu.

53

Nota ________________________
Observaţiile profesorului_______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

TESTUL

12

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Subiectul I (42 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:
Acum, vântul dimineţii îl deştepta încet încet. Îl deşteptau şi amintirile vechi.
— Fraţilor, zise el cuprinzând mâinile tovarăşilor lui, acesta-i satul meu!
— E un sat ca oricare altul… îi răspunse Cantemir.[…]
— Vă înşelaţi, prietinilor, răspunse el cu linişte... Iată biserica. Iată ţintirimul. Aicea
zac mulţi de-ai mei. Mai încolo e casa în care m-am născut...
Satul cu casele mari acoperite cu stuh, case curate, răzăşeşti, se-ntindea pe-o vâlcică,
sub poală de pădure. Apa Răutului curgea pe vale, subţire şi limpede, scăzută de secetele
verii. Nuci mari se ridicau din vii şi un grangur cânta în pacea satului, în lumina
dimineţii. Era o zi de duminică şi toaca începu să sune în clopotniţa bisericii albe c-o
duruire melodioasă.
Şoimaru se opri, îşi descoperi capul cu plete scurte creţe, şi-şi făcu cruce.
— De învăţătura aceasta veche a bunicului uitasem… zise el încet.
(Mihail Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor)
A. Scrie pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie din text trei cuvinte formate prin derivare. 6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Construieşte un enunţ cu omonimul substantivului vii din
fragmentul citat.
6 puncte
____________________________________________________________________________

54

3.

Numeşte două moduri de expunere prezente în textul dat.
6
puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Selectează două figuri de stil diferite folosite în fragmentul
citat.
6 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.

Explică semnificaţia adverbului încet din enunţul zise el încet,
care urmează replicii: De învăţătura aceasta veche a
bunicului uitasem.
6 puncte

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B. Scrie un text de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţia/ mesajul
fragmentului citat din romanul Neamul Şoimăreştilor de Mihail Sadoveanu.
Vei avea în vedere:
12 puncte
- să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile şi mesajul textului;
4 puncte

-

să ai un conţinut şi un stil adecvat cerinţei;

4 puncte

să valorifici secvenţe din textul dat;

2 puncte

să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.
2 puncte
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Subiectul al II-lea (36 de puncte)

55

Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: 6 puncte . ce reprezintă gospodării. teascuri. Muzeul Satului.Citeşte cu atenţie textul următor: […] În mai 1936. troiţe. dintre care 130 de săteni. în Europa existau doar două muzee în aer liber. Selectează structuri/ grupuri de cuvinte care conţin detalii referitoare la ceea ce conţin complexele distincte. în greutate totală de 447 564 kilograme. ambele în Peninsula Scandinavă. îmbrăcaţi în portul specific. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.rolul pe care l-au avut oamenii care au locuit în gospodăriile din muzeu la deschiderea acestuia. toate întinse pe o suprafaţă de 12 ha. este: a) atributivă. La deschiderea muzeului.revista din care a fost selectat fragmentul. . Criteriile ce au stat la baza selecţiei gospodăriilor din muzeu au fost autenticitatea şi originalitatea. meşteşugurile şi arta populară. Muzeul este un loc în care vizitatorul poate respira aerul unui sat desprins parcă din povestirile lui Creangă. mori de apă. respectiv gospodăriile din Muzeul Satului. instalaţii de tehnică populară (mori de vânt. Şi tot aici facem cunoştinţă cu datinile. (Cristian Vereş. 56 . Muzeul Satului Românesc este în ordine cronologică. Notează răspunsul correct pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza: Criteriile ce au stat la baza selecţiei gospodăriilor din muzeu au fost autenticitatea şi originalitatea. casele datând din perioada secolelor al XVII-lea până în secolul al XX-lea.). răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. gospodăriile erau locuite de oameni din zonele de origine. clădirile fiind reconstruite de meşterii din zona reprezentată. după cel de Cluj-Napoca. cu ocazia Lunii Bucureştiului. în muzeu pot fi vizitate 121 complexe distincte. având şi rol de ghizi pentru vizitatori. Gospodăriile au fost aduse pe calea ferată în 56 de vagoane. cu gospodării ce au fost transferate de pe întreg teritoriul ţării.numărul de complexe distincte care pot fi vizitate astăzi în muzeul la care se face referire. a avut loc inaugurarea Muzeului Satului Românesc. pe şantier pentru ridicarea lor lucrând 1045 de oameni. pive etc. din zonele de provenienţă a gospodăriilor. biserici. în revista National Geographic Junior) A. Muzeul a fost conceput ca un sat. Astăzi. casele datând din perioada secolelor al XVII-lea până în secolul al XX-lea. În anii ’30. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Scrie pe foaia de examen. al doilea muzeu în aer liber din ţară. având parte de relaxare şi odihnă. .

lizibilitatea – 2p. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea.b) completivă circumstanţială de timp. aşezarea corectă a textului în pagină. Precizează valoarea morfologică a cuvinelor subliniate în enunţul: Şi tot aici facem cunoştinţă cu datinile. în lucrare a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. pe scurt.să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. coerenţa textului – 2p. punctuaţia – 2p. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să relatezi o întâmplare imaginară petrecută într-un sat din România. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p. 2 puncte .să prezinţi. 57 .) Se acordă 10 puncte din oficiu.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. registrul de comunicare. 4 puncte . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.să-ţi exprimi opinia despre cele imaginate. trebuie: . c) subiectivă. În compunerea ta. 4 puncte . ____________________________________________________________________________ 4. ortografia – 3p. meşteşugurile şi arta populară. întâmplarea imaginară la care ai luat parte.

Cobor apoi stânca în jos. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 58 . Mă culc între flori cu miros. Cu norii cei albi de argint. Pe stânca sfărmată mă sui Gândirilor aripi le pui. Dumbrava cea verde pe mal S-oglindă în umedul val. Transcrie. stâncă stârpită de ger.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 13 • Toate subiectele sunt obligatorii. La geamătul dulce din vânt. (M. Ascult la a valului cânt. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Eminescu. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Cu soarele nori sfâşiind. Frumoasă-i) A. De-acolo cu ochiul uimit Eu caut colo-n răsărit Şi caut cu sufletul dus La cerul pierdut în apus. Înalţ-a ei frunte spre cer. trei cuvinte/ structuri care au sens figurat. din poezia dată. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: În lacul cel verde şi lin Resfrânge-se cerul senin.

din textul dat. Găseşte sinonime potrivite sensului din text al următoarele cuvinte: s-oglindă. apus. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 59 . Extrage din text două structuri care reprezintă figuri de stil diferite. să formuleze opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. trebuie: a. Numeşte modul de expunere prezent în textul dat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte d. Redactează un text de 10-15 rânduri. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 5. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Notează. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul poeziei Frumoasă-i de Mihai Eminescu. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.2. caut. 12 puncte În compunerea ta. două structuri care redau imagini auditive. 4 puncte c. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). 4 puncte b.

revista din care a fost selectat fragmentul. predicativă. Începând cu secolul al XIX-lea.[…] Cultura viţei-de-vie s-a făcut pe dealurile însorite. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: 6 puncte . Clima temperat continentală moderată a fost propice dezvoltării agriculturii. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. zona capătă şi un caracter pomicol. fag) care ocupau în trecut 80% din suprafaţă. cultivate pe suprafeţe mici. cer. porumbul. fiind străbătută de râurile Someş.momentul când cartoful a început să devină un aliment de bază. Ţara Silvaniei. . cu afluenţii lor. Până la 1900 cerealele predominante erau secara. Selectează structuri/ grupuri de cuvinte care conţin detalii referitoare la soiurile de plante cultivate în agricultură. Numele îi vine de la pădurile (de stejar. cartoful începe să devină un aliment de bază. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 60 . Crasna şi Barcău.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Ţara Silvaniei (regiunea etnografică Sălaj) se află în zona de interferenţă dintre Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni. meri. ____________________________________________________________________________ 4. subiectivă. b. cartoful începe să devină un aliment de bază. în special a cornutelor mari. ajungând apoi să fie exportată. nuci sau cireşi. ovăzul. Totodată. păşunile naturale întinse au dus la conturarea unei tradiţii a creşterii animalelor. O parte însemnată a suprafeţelor cultivate a rezultat în urma defrişărilor. completivă indirectă. iniţial destinată consumului local. mai frecvent cultivându-se pruni. c. Precizează funcţia sintactică a structurilor subliniate din enunţul: După Primul Război Mondial. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. (Cătălin Stoian.suprafaţa ocupată de păduri în trecut. păzite de proprietari sau chiar lăsate libere. grâul. Horea şi funia vieţii în revista Terra Magazin) A. . În pădurile de fag şi stejar se creşteau porci. în turme individuale de 2040 de animale. dar pe suprafeţe mai puţin întinse. gorun. Scrie pe foaia de examen. După Primul Război Mondial. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Ultima propoziţie subordonată din textul dat este: 6 puncte a. producţia. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.

ortografia – 3p. registrul de comunicare. 12 puncte . Redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută în satul bunicilor în care să integrezi cel puţin două dintre informaţiile care te-au impresionat în fragmentul de text oferit ca suport la subiectul II. aşezarea corectă a textului în pagină.) 61 .____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 4 puncte să te înscrii în limita de spaţiu cerută. în lucrare a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p.să oferi un titlu expresiv compunerii. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p. coerenţa textului – 2p. 4 puncte să ai un stil şi un conţinut adecvat cerinţei. punctuaţia – 2p. 2 puncte - să integrezi adecvat două dintre informaţiile cerute. lizibilitatea – 2p.

stau cu mirare Şi-ascult ce straniu cântă tumultoasa mare. cătând pe-ncetul să mă deprind cu ele. Că cineva ascultă şi-nseamnă cu mirare Ce poate să surprindă din larga ei cântare. În fiecare seară. iar miile-i de creste Le umflă în talazuri. Atent îmi plec urechea.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 14 Toate subiectele sunt obligatorii. ură. ca supt imperiul unei porunci secrete. de-un timp. Îşi părăseşte jocul. Să-mi lămuresc ce-o doare când spumegă de ură. parcă se joacă zvârlind mărgăritare… Ş-acum. pe foaia de concurs. Scrie. (Dimitrie Anghel. în larguri dând de veste. Cum cântă marea) A. 6 puncte 62 . SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Menţionează câte un sinonim şi câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: straniu. şi-ascult notele-i grele. Dar apele-i ţin taina. Acum. schimbând a ei cântare. Ascult. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Ce vrea să spuie marea cu-nfricoşata-i gură. şi-n larmă de trompete Îşi trâmbiţă mânia. să mă deprind.

2 puncte d. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. din textul dat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. schimbând a ei cântare. având în vedere şi titlul poeziei.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. 12 puncte În compunerea ta. 4 puncte b. trebuie: a. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul poeziei Cum cântă marea de Dimitrie Anghel. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Comentează semnificaţia versurilor: Dar apele-i ţin taina. parcă se joacă zvârlind mărgăritare… 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. în maximum 5 rânduri. Notează. trei adjective care au valoare stilistică de epitet. precizând modul lor de formare. Redactează un text de 10-15 rânduri. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 63 . Motivează. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). să formulezi opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. preponderenţa imaginilor auditive în realizarea textului. 4 puncte c. din text. trei cuvinte obţinute prin mijloace diferite de îmbogăţire a vocabularului. Transcrie. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate./ Acum.

prin geometria aşezării lor. căci stelele din respectiva constelaţie sugerau un cap de taur. .____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat.autorul. Taurul din zodiac. sentimente puternice. Prima „zodie”. începând cu animalele jugului şi ale ogrăzii. a fost numită „a taurului”. înceţi la mânie.semnificaţia termenului zodiac. cu argumente din textul citat. cărora le-au dat nume de vieţuitoare. Era luna semănatului. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Zoocalomnii) A. ei ar fi cumpătaţi. astronomia lega soarta pământenilor de rotirea stelelor pe cer. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . (Aristide N. voinţă masivă. Astfel. în cursul anului. A doua zodie. Scrie. Ei au împărţit acest brâu de cer în douăsprezece părţi egale. pe foaia de examen. bunăstarea şi confortul casei. în prag de primăvară. Cei vechi mai credeau că oamenii născuţi în „zodia taurului”. de ce a fost numită a doua zodie a taurului. Motivează. corespunzând celei dintâi luni de primăvară.titlul textului. Astronomii antichităţii au denumit „zodiac” (cercul animalelor) acea fâşie de pe mijlocul bolţii cereşti pe care par a se mişca planetele. luna în care încolţesc seminţele în brazdă. au însuşirile acestui animal: un caracter statornic. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Popescu. Deşi se pare că iubesc bogăţia. 6 puncte 64 . a fost numită „a berbecului”. . identificate de ei în grupajul aproximativ al stelelor pe boltă. dar cu izbucniri furioase la răstimpuri. din vol.

atributivă. 4 puncte să caracterizezi sumar zodia în care te-ai născut. în cursul anului este o propoziţie subordonată: a. În compunerea ta. 4 puncte să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. în general. în care să-ţi exprimi opinia despre astrologie şi zodii. c. Precizează funcţia sintactică şi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: Ei au împărţit acest brâu de cer în douăsprezece părţi egale. cu referiri la zodia în care te-ai născut. 2 puncte să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. trebuie: să-ţi prezinţi opinia despre problematica invocată. subiectivă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4... b. completivă indirectă. Redactează o compunere de 10-15 rânduri. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: Propoziţia subordonată din fraza Astronomii antichităţii au denumit „zodiac” (cercul animalelor) acea fâşie de pe mijlocul bolţii cereşti pe care par a se mişca planetele. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 65 .

. Zâmbind printre-ale primăverii ruguri... ploaia. registrul de comunicare. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. De parcă primăvara n-a venit. aşezarea corectă a textului în pagină. şi-au dat mâna. Se acordă 10 puncte din oficiu.. coerenţa textului – 2 p. uite.). Alături bat cu paşii uzi ţărâna. în lucrare. liliacul timpuriu Întredeschise buzele din muguri.. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. În taină. Dar cerul s-a schimbat în plumburiu... Mi-am însoţit prietenul acasă Şi prin grădina-i tristă am trecut. În pâlcuri liliacul timpuriu 66 . Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. (. Zăpada.. ortografia – 3 p. punctuaţia – 2 p.) . Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. triste pojghiţe de gheaţă.. Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 15 Toate subiectele sunt obligatorii. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. s-a-mbolnăvit A-ncremenit şi-a căpătat pe faţă Lucioase. Ţărâna s-a umflat. Respectarea. lizibilitatea – 2 p.S-a înecat lumina-n pâcle grele Şi bezne reci au pâlpâit pe lut.

din strofa a doua şi a treia. Motivează. c. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia privind mesajul/ semnificaţiile textului citat (Nicolae Labiş. s-a-mbolnăvit/ a-ncremenit. grădina-i tristă. având în vedere şi titlul poeziei 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. am însoţit. muguri. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 5. gheaţă. pe foaia de concurs. ţărâna s-a umflat.. ţărâna.. pâlpâit. plumburiu.. liliacul. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Liliacul timpuriu). Selectează cuvintele care conţin diftong din seria: taină. Liliacul timpuriu) A. în taină. pustiu. Numeşte figurile de stil din următoarele construcţii: a. Transcrie. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.Se legăna scheletic şi pustiu. cu crengile-n cârlig. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.. 67 . Cu crengile-n cârlig. Scrie. M-a întrebat cu voce sugrumată: — Tu ce zici? Mai înmugureşte-o dată? (Nicolae Labiş. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: zâmbind. în maximum 5 rânduri. bezne. prietenul. trei construcţii care numesc/ surprind elemente caracteristice iernii. plumburiu. preponderenţa imaginilor vituale în realizarea poeziei. ploaia. Muguri căzuţi se destrămau sub crengi. ca nişte căngi. b. ca nişte căngi. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.

4 puncte -să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Scrie. nuci! Ele se află şi azi într-o regiune bogată în nuci şi numită iniţial Nucet. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . Horezu şi-a dobândit numele de la desele păduri împrejmuitoare care ocupau într-o vreme tot nordul judeţului Vâlcea şi prin care hălăduiau în voie ciuhurezii sau huhurezii – bufniţe cu urechi moţate (Ottus vulgaris). (Mihai Ferăscu. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. În limba turcă. . din vol. pe foaia de examen.originea denumirii primei localităţi la care se face referire. . 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Cine ştie răspunde!) A. de pe valea Oltului.. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 68 . vine de la denumirea novacilor – mitici uriaşi din legendele locale.În compunerea ta trebuie: -să subliniezi o idee/ unele idei prezente în text şi mijloacele artistice folosite în exprimarea acestora. precum şi mănăstirea omonimă ridicată de Mircea cel Bătrân îşi trag numele de la. ceea ce a condus la apariţia numelui de azi – Cozia. nucii i se spune „coz”. din nordul Olteniei.localităţile la care se face referire în fragmentul citat. Localitatea Cozia..denumirea în limba latină a bufniţelor cu urechi moţate. Numele faimoasei localităţi Novaci. 4 puncte -să-ţi susţii o opinie despre semnificaţiile textului sau despre mesajul transmis.

trebuie: . atributive. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Formulează ideile principale ale celor trei paragrafe. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 69 . trei substantive în cazuri diferite. b. aşa cum ţi-o imaginezi. c.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. din primul paragraf. subiectivă şi atributivă. având funcţii sintactice diferite. Transcrie. 2 puncte . 4 puncte . 4 puncte .să prezinţi pădurea şi cel puţin trei elemente ale acesteia. în care să descrii o pădure din zona Horezului. circumstanţială de loc şi atributivă. În compunerea ta. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Cele două propoziţii subordonate din al doilea paragraf al textului sunt: a. precizează cazul şi funcţia sintactică a fiecăruia. Redactează o compunere de 10-15 rânduri.să-i respecţi convenţiile descrierii.____________________________________________________________________________ 2. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate.

aşezarea corectă a textului în pagină..Notă! Toate subiectele sunt obligatorii.. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 70 . pe foaia de concurs.E. În februarie zăpezile sunt cuprinse de-o vagă nelinişte — Ca migratoarele păsări când toamna adoarme pe câmp – Tresar la trecerea ciutelor. registrul de comunicare. Baconsky. Vei auzi un foşnet de aripi uşoare. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. Dacă asculţi şi te prefaci că dormi. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 16 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Spre miazănoapte stoluri. punctuaţia – 2 p. Nevăzute de nimenea se ridică-n văzduh şi dispar: Stoluri albe nevăzute de nimenea. stoluri albe.. (A. coerenţa textului – 2 p..). Respectarea. Chiar când ninsoarea mai vine şi pădurile încă vuiesc Şi vorbesc prin somn arborii – chiar atunci dacă asculţi şi-nchizi ochii. Plecarea zăpezilor) A. se sperie de sunetele ciocănitorii Şi se-nfioară de linele-aripi ale vântului. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Un foşnet de aripi uşoare e semn că zăpezile pleacă. Scrie.. ortografia – 3 p. în lucrare. lizibilitatea – 2 p.

migratoarele. vuiesc. se sperie. Rescrie cuvintele din seria dată care conţin vocale în hiat şi marchează prin subliniere aceste vocale: februarie. vagă nelinişte.E. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 71 . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.. Plecarea zăpezilor) prin raportare la conţinutul fragmentului citat. În compunerea ta trebuie: -să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric.. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. nevăzute. Baconsky. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. un foşnet de aripi uşoare/ un foşnet de aripi uşoare. trei verbe care numesc posibile reacţii ale zăpezilor. Comentează semnificaţia/ semnificaţiile metaforei stoluri albe din ultima strofă. dispar. miazănoapte. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Menţionează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor: nelinişte. când toamna adoarme pe câmp. c. 4 puncte -să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. b. din prima strofă. -nchizi. Redactează o compunere de 10-15 rânduri. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 5. în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei (A. Transcrie. se ridică. nimenea. 4 puncte -să evidenţiezi mijloacele artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. Precizează ce figuri de stil există din următoarele construcţii: a.1.

Ştiuca. din vol. ştiuca pândeşte cumpănindu-şi bine şansa înainte de a se năpusti. Pentru a prinde peştii. pentru că – o să vă miraţi! – ştiuca este inaptă pentru urmăriri îndelungate.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie. pătrunzând adesea în zona de atac.publicaţia în care a apărut fragmentul citat. pe foaia de examen. Viteza cu care ştiuca atacă prada este pur şi simplu incredibilă. peştişorii se apropie fără teamă.culoarea ştiucii în apele cu fundul mâlos. ştiuca e verde aurie. culoarea ştiucilor este mai închisă. precisă asupra victimei este singura metodă de vânătoare. bătând spre cenuşiu. pe foaia de examen. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: . şi în râurile molcome cu apă curată. mai deschise şi în culori mai pastelate. Scrie. Comentează ultimele două paragrafe cu accent pe relaţia dintre condiţiile de mediu şi coloritul ştiucii. . răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 72 . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. . (Victor Ţăruş. Zvâcnirea scurtă. pline de vegetaţie. Când stă nemişcată printre răgălii. pentru că „haina” ştiucii se schimbă după mediul în care trăieşte. deosebindu-se mult de auriu-verzuiul exemplarelor din ape cu fund nisipos sau pietros. în apele cu fundul mâlos. Ştiucile bătrâne sunt întotdeauna mai închise la culoare. În lacurile limpezi. Pescuit din Deltă în Carpaţi) A. papură şi brădiş.metoda de vânătoare a ştiucii. deosebindu-se de cele tinere.

atributivă. pentru că. sunt. 4 puncte -să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. circumstanţială de timp. În compunerea ta. c.. Respectarea. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p... în ordine: a. lizibilitatea – 2 p. întâmplarea. ortografia – 3 p. atributivă... cauzală. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. aşezarea corectă a textului în pagină. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. când stă nemişcată printre răgălii. punctuaţia – 2 p. în lucrare. pe malul unui lac în care cresc ştiuci. trebuie: -să prezinţi. ştiuca pândeşte cumpănindu-şi bine şansa înainte de a se năpusti. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. coerenţa textului – 2 p..3.. atributivă. Redactează o compunere de 10-15 rânduri. făcând extensia lor în propoziţii subordonate corespunzătoare: Pentru a prinde peştii. atributivă. pe scurt. Precizează funcţia sintactică a verbelor aflate la moduri nepersonale din următorul enunţ. registrul de comunicare. 73 . ştiuca este inaptă pentru urmăriri îndelungate. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.). papură şi brădiş. circumstanţială de timp. cauzală. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. cauzală... a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţiile subordonate: cu care ştiuca atacă prada. b. 4 puncte -să-ţi prezinţi opinia despre cele petrecute. în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută vara.

74 .Se acordă 10 puncte din oficiu.

] Ştiţi. aşa e şi cu părinţii mei şi cu toată lumea. dar foarte repede. cu şireturile desfăcute.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 17 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Când dădu să plece. până la 12. că rămâneau cu gura căscată. Se oprise şi el în faţa unei vitrine mari să se uite la aparatele de radio şi la televizoare. lumea care e la serviciu are foarte puţin timp. — Dumneavoastră aveţi timp. Mulţi erau atât de nedumeriţi. încât nici n-avusese timp să refuze. Pe urmă. ce li se putea întâmpla. — Dumneavoastră sunteţi pensionar. • Timpul efectiv de lucru este de două ore. ca să nu şi-o irosească-n zadar. le explica de ce nu e bine să facă aşa. primăvara şi vara. ajuta oamenilor bătrâni să urce-n vagon. de vreo 9 ani. un singur băieţel. cu câteva vorbe. pentru că-l pusese să-şi înnoade şireturile.. ajuta celor prea încărcaţi. îl ascultase niţel. când nu se făcea focul. O fetiţă. care sunt pericolele. cu blândeţe. apoi se scotocise prin buzunare şi-i întinse 25 de bani. o faptă bună […]. şi. îi oprea. altfel nu mai e o faptă bună. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: [. gata să dea cu capul într-un zid sau într-un copac. când cădea zdrobit de alergătură. îşi spunea uneori: „Ai făcut treabă bună astăzi. ochii îi căzură 75 . se dumereau şi-ncepeau să râdă-n gura mare. O singură dată. mergea în câte o staţie de tramvai mai aglomerată. de 18 ani sunt pensionar.. le ridica sacoşele sau copiii. Seara. domnul Manoilă avea parcă ceva mai multă vreme şi. Toamna. Domnul Manoilă se-ntorcea de la grădiniţă. îi spusese „mulţumesc”. pe cei trei copii din curte. cu gestul expresiv care vrea să zică «tra-la-la» sau «nebun». Vă mulţumesc încă o dată. bătrânule bun din strada Speranţei”. Astăzi de dimineaţă era grozav de frig. acum culcă-te. Pe urmă se plimba pe străzi şi dacă vedea copii alergând – neatenţi. De data aceea fusese el uimit. şi chiar intrase cu el în vorbă. ca să nu-i plictisească. pe care-o oprise odată fiindcă-şi târa ghiozdanul prin zăpadă. nu se plăteşte cu nimic. fugind mai departe şi făcând semne cu degetele spre cap. domnule? — Da. unde-i lăsase.

prin autocaracterizare. din textul suport. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. scurtul fragment care demonstrează/ subliniază. irosi. „Ce inconştienţă la copiii ăştia. Selectează. 2 puncte – să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. Găseşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: uimit. 2 puncte – să prezinţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Scrie. 2 puncte – să respecţi convenţiile specifice rezumatului. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte – să desprinzi ideile principale ale textului. Candidaţi la fericire – fragment) A. În compunerea ta trebuie: – să respecţi fidelitatea faţă de textul dat. (Ileana Vulpescu. Precizează care sunt modurile de expunere utilizate în textul citat. aşa face omul reumatism şi nu mai scapă toată viaţa”. şi cu şosete. încălţată în nişte pantofi cu o talpă cât foaia de ceapă. Scrie. bunătatea personajului. Indică rolul utilizării semnului întrebării/ interogării în structura: — Dumneavoastră sunteţi pensionar. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 76 . expresiv. domnule? 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. pe foaia de examen. rezumatul fragmentului de text citat. respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. în maximum 10 rânduri.pe picioarele unei fete de 15-16 ani. Explică semnificaţia gestului fetiţei în contextul: O fetiţă… se scotocise prin buzunare şi-i întinse 25 de bani. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.

[. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. – principalele caracteristici ale bazinului Jiului. dar de peste două ori mai mic decât acela al Oltului şi de peste patru ori mai mic decât al Siretului.] Bazinul Jiului este mai mare decât bazinele Ialomiţei şi Bistriţei. 77 . completivă directă. predicativă. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc cartea de mai sus: – autorul şi cartea din care a fost selectat fragmentul de text de mai sus. alpină. Selectează structurile/ grupurile de cuvinte prin care se subliniază echilibrul reliefului din bazinul Jiului. – zona geografică din care izvorăşte Jiul. b. fiindcă în limitele lui nu este nici mai mult munte nici prea multă câmpie netedă şi arsă de soare ca în bazinele Ialomiţei şi Argeşului… (Lucian Badea. pe foaia de examen. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Valea Jiului) A. cât marea varietate a reliefului pe care îl cuprinde şi mai ales modul de repartiţie mai mult sau mai puţin echilibrat al acestuia. alpină. a munţilor. Trebuie să ţinem seama că importantă nu este întinderea bazinului. a munţilor… este: a. Scrie. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţia subordonată din fraza: …trebuie să urci în partea cea mai înaltă.. Iar relieful din bazinul Jiului se caracterizează printr-un oarecare echilibru.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Jiul face parte dintre acele râuri mai de seamă din ţara noastră – puţine la număr – în lungul cărora trebuie să urci în partea cea mai înaltă.

în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută în timpul acţiunii de diminuare a poluării râului Jiu în munţi. 4 puncte – să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 4 puncte – să-ţi exprimi opinia despre cele văzute (imaginate) în cadrul acestei acţiuni. care a fost întâmplarea (reală sau imaginară) la care ai luat parte în cadrul acţiunii.. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 6 puncte B. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. a reliefului (varietate a reliefului).. registru de comunicare. cea mai înaltă (în partea cea mai înaltă). lizibilitatea – 2 p. ortografia – 3 p..). aşezarea corectă a textului în pagină.. punctuaţia – 2 p. Se acordă 10 puncte din oficiu. coerenţa textului – 2 p. de 10-15 rânduri. pe scurt.. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. în zona izvoarelor. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din text: acele (acele râuri). Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. subiectivă. În compunerea ta trebuie: – să-ţi prezinţi. 78 . în lucrare. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Redactează o compunere.c.

(Magda Isanos.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 18 • Toate subiectele sunt obligatorii. va fi căzut în buruieni copilăria mea – şi o mănâncă furnicile. fe-res-tre/fe-re-stre. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Scrie. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. pe foaia de examen.. cu bice de aur trec sub ferestre ploi – stau singură şi-mi aduc aminte de multe: Când eram mică legasem un leagăn de-o creangă. • Timpul efectiv de lucru este de două ore. Mi-i inima tristă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cât de sus s-au suit duşmănoasele stele. în text. Identifică. trei cuvinte care aparţin câmpului lexical al copilăriei. 6 puncte 79 .. Copilăria mea – fragment) A. Odată cu dânsul... Notează varianta corectă de despărţire în silabe a următoarelor cuvinte: su-fle-tul/suf-letul. cre-şte/creş-te. Poate de iarba ce creşte acum la noi..» strigam bunicului. Mama mi-a scris c-au tăiat pomii din fundul grădinii. «Vreau s-ajung steaua de-acolo. până pe buze mi-i fraged. duş-mă-noa-se-le/du-şmă-noa-sele. Nu le mai văd. leagănul putred. O. bu-ru-ieni/bu-ru-ie-ni. le-am uitat lumina curată.. stea-ua/ste-aua. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Mi-i fraged sufletul.

4 puncte .____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 4 puncte . Selectează trei epitete din text. Explică. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 2 puncte . Transcrie.să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric. în maximum cinci rânduri. de 10-15 rânduri. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 80 . două sintagme/ structuri care sugerează perspectiva maturului însingurat şi tristeţea pricinuită de neputinţa de a mai fi copilul de altădată. în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Copilăria mea de Magda Isanos prin raportarea la conţinutul fragmentului citat. Redactează o compunere. semnificaţia versului: Vreau s-ajung steaua de-acolo.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. din text. În compunerea ta trebuie: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.

Propoziţia subordonată din fraza Faptul că traficul de blănuri de leopard a mai scăzut. Scrie. aproape invizibil. Graţie blănii sale. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. – zona geografică în care trăieşte leopardul. 1996) A. atributivă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 81 . el… continuă. pe foaia de examen. cât şi a atacatorilor (în primul rând. ci faptului că numărul lor este din ce în ce mai mic. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: – autorul şi revista din care a fost selectat fragmentul. În 1970. nu se datorează grijii faţă de acest animal. mai mult de 140. Frumuseţea blănii i-a adus numai nenorociri.000 de piei de leopard au fost legal importate de Statele Unite. predicativă. lor (numărul lor). omul). în revista „Lumea animalelor”. ferindu-se astfel din raza vizuală a eventualelor victime. mai-iunie. leopardul se deplasează tiptil în căutarea micilor prăzi. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Leopardul (Leopardus pandalis) trăieşte ascuns în pădurile tropicale din America Centrală şi de Sud. 4. Selectează structurile/ grupurile de cuvinte prin care este individualizat leopardul. Deşi după 1975 comerţul cu blănuri de leopard a fost interzis. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. – motivul pentru care azi leopardul este pe cale de dispariţie. nr. completivă directă. Silenţios. el fiind astăzi ameninţat cu dispariţia. el se „topeşte” perfect în peisaj. b. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din text: sale (blănii sale). mai mic (este… mai mic). (Maria Dascălu. c. Faptul că traficul de blănuri de leopard a mai scăzut. Un animal magnific – leopardul. nu se datorează grijii faţă de acest animal… este: a.

2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. pe scurt.. aşezarea corectă a textului în pagină. rânduri în care să relatezi o întâmplare imaginară al cărui protagonist să fie un leopard. registrul de comunicare. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. coerenţa textului – 2 p.. de 10-15.. Redactează o compunere. lizibilitatea – 2 p. 4 puncte – să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. punctuaţia – 2 p.). ortografia – 3 p. Respectarea. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. 4 puncte – să-ţi respecţi convenţiile naraţiunii. în lucrare.B. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 82 . a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.. În compunerea ta trebuie: – să prezinţi.. întâmplarea. Se acordă 10 puncte din oficiu.

.. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 19 • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. (Barbu Fundoianu. Realizează câte un derivat parasintetic de la fiecare dintre cuvintele: nori şi sânge. Şi nori sporesc pe boltă ca zdrenţuite flamuri. Şi plâng şi norii negri. din text. Mor macii-n în lac de sânge pe margini de răzoare. adverb şi substantiv. Augur de toamnă) A. şi sufletul meu moare În aiurări de spaimă şi-n cânturi funerare. pe rând: adjectiv. Şi plânge firav cimbrul şi gingaşa cicoare. Şi plânge apa-n vaduri. • Timpul efectiv de lucru este de două ore. Scrie. Sălbatica răsură aprinsă-n crâng ca focul Pe vânt împrăştiată îşi plânge dus norocul Şi freamătă pădurea şi geme-n plâns porumbul. să fie. şi cerul cum e plumbul. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 83 . Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Afară suflă vântul şi ploaia bate-n geamuri. Construieşte trei enunţuri în care cuvântul negru.

4 puncte b. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 84 . în maximum cinci rânduri. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. care să conţină perechea substantiv – adjectiv sau. trei structuri specifice descrierii.3. trebuie: a. Redactează un text de 10-15 rânduri. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute).. şi sufletul meu moare/ În aiurări de spaimă şi-n cânturi funerare. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 4 puncte c. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). Explică. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul poeziei Augur de toamnă de Barbu Fundoianu. 12 puncte În compunerea ta.. semnificaţia ultimelor două versuri: Şi plânge apa-n vaduri. din textul dat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. să formulezi opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. Transcrie. 2 puncte d. adjectiv – substantiv. Selectează trei personificări din text. în inversiune.

pe dedesubt. din Bran (prin satele Şirnea.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Căile de acces sunt numeroase. cu atât devin ele mai sălbatice. în revista Terra Magazin. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. dar şi mai pitoreşti. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: – autorul şi revista din care a fost selectat fragmentul. întunecate şi ameninţătoare. iar în sud. Altădată. aici are acces doar adevăratul iubitor al muntelui. Peştera sau Măgura). dar mai puţin bătătorit. În trecut. vuietul pârâului ce însoţea pasul drumeţului era amplificat de ecoul creat între pereţii înguşti. Selectează. prin golurile subterane ale calcarului în care sunt sculptate prăpăstiile). Scrie. prin Prăpăstiile Zărneştilor – nişte chei deosebit de înguste. dăltuit de râu. doar informaţiile care se referă la trecutul acestei zone şi la prezentul ei. – cele mai cunoscute căi de acces spre Prăpăstiile Zărneştilor. Cel mai spectaculos traseu este cel care porneşte din Zărneşti şi urmăreşte Valea Râului. octombrie. însă cele mai cunoscute pornesc din Zărneşti (prin Prăpăstii sau spre cabana Plaiul Foii). de când a fost declarată Parcul Naţional Piatra Craiului. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. – cel mai spectaculos traseu al zonei. cu o treaptă mai jos. Prăpăstiile Zărneştilor. Vechiul drum. liniştea este stăpânul absolut ce domneşte peste aceste hăuri. cărările muntelui se ramifică. cel pentru care poteca şi bocancul sunt cei mai buni prieteni. (Ionuţ Popa. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. O dată cu declararea Masivului Piatra Craiului zonă protejată şi cu delimitarea ariei Parcului Naţional Piatra Craiului. Astăzi. liniştea minunată a acestor locuri era tulburată de zgomotul maşinilor cu care turiştii preferau să pătrundă cât mai adânc în interiorul masivului. din fragmentul suport. 2003) A. iar alături. îl însoţeşte un altul. aproape la fel de îngust ca şi albia fostului pârău. Cu cât mai adânc te afunzi în întunericul Prăpăstiilor. şerpuieşte pe lângă impunătorii pereţi ai cheilor. pe foaia de examen. căci pârâul a secat (sau curge pe undeva. din Podul Dâmboviţei (prin Cheile Dâmbovicioarei şi ale Brusturetului). el este la fel de alb. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 85 . cu pereţi verticali sau surplombaţi. a fost pusă o barieră care opreşte accesul vehiculelor în Prăpăstiile Zărneştilor. Acum. La capătul lor.

.. valorificând şi ideile din fragmentul suport. atribut.. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: În trecut. subiect. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. rânduri în care să realizezi descrierea unui peisaj montan care ţi-a rămas în amintire. trebuie: – să prezinţi muntele şi cel puţin trei elemente ale acestuia. este considerat raiul pământesc. 4 puncte – să-i respecţi convenţiile descrierii. complement direct. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. 86 . atributiv. vuietul pârâului ce însoţea pasul drumeţului era amplificat de ecoul creat intre pereţii înguşti..Propoziţiile subordonate din fraza liniştea minunată a acestor locuri era tulburată de zgomotul maşinilor cu care turiştii preferau să pătrundă cât mai adânc în interiorul masivului… pot fi contrase în părţi de propoziţie corespunzătoare: a. aşezarea corectă a textului în pagină. lizibilitatea – 2 p. 4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. de 10-15. muntele.. complement indirect. registru de comunicare. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. b. c. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Redactează o compunere. În viziunea unor scriitori.). 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. complement direct. În compunerea ta. coerenţa textului – 2 p. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea. cu întregul său cortegiu de frumuseţi. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. ortografia – 3 p. în lucrare. punctuaţia – 2 p.

Câmpia de paragină şi scrum Întinde braţe lungi de colb în drum. cu prăbuşiri de stâncă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. pe foaia de examen. Şi-ntâia rază de lumină pare Un fulger mort. (Otilia Cazimir. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. Precizează mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: dogoritoare. Şi-abia vibrează dincolo de zare Un tunet lung. Căscând în răpi dogoritoare guri.. aspru. geme vântul prin porumb. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 87 . Dar norii sterpi coboară-n depărtare. Iulie) A.. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: De după dealuri arse şi trudite. Iar soarele s-arată alb şi mat. Înalţă creste albe nori de plumb. ce rătăceşte încă Pe câmpul prăfuit şi resemnat. Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL 20 • Toate subiectele sunt obligatorii. Apoi îşi strânge sufletu-n păduri.. aspru. Scrie. S-adună-n iarbă umbre încâlcite Şi.Se acordă 10 puncte din oficiu. dincolo.. • Timpul efectiv de lucru este de două ore. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.

4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. prin raportare la conţinutul fragmentului citat. din text. Redactează o compunere. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Explică semnificaţia din context a versului: Dar norii sterpi coboară-n depărtare. din text. Selectează. de 10-15 rânduri. în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Iulie de Otilia Cazimir. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 88 . În compunerea ta trebuie: – să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric. 4 puncte – să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. două imagini artistice vizuale şi una auditivă. trei personificări care subliniază atitudinea emoţională a eului liric în faţa elementelor naturii.3. Transcrie.

– unde sunt situaţi ochii fluturilor şi din ce sunt compuşi. Forma. fluturii (ca şi insectele de altfel) au un câmp vizual foarte larg. De altfel ochii fluturilor situaţi pe părţile laterale ale capului sunt compuşi din mii de omatidii. Datorită acestei structuri particulare. b. roşu. violet.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Cine nu iubeşte fluturii. albastru. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Precizează cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor din text: cine (cine nu iubeşte…?). ale naturii (minuni ale naturii). răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. tipul desenului de pe aripi constituie excelente repere vizuale. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul citat: – autorul şi cartea din care a fost selectat fragmentul. Editura didactică şi pedagogică. ABC-ul codului de recunoaştere în văzduh sau deasupra unei poieni de munte. unde zboară mii de fluturi din zeci de specii este: a. – lăcaşul uimitoarelor culori ale fluturilor. culoarea e produsă de pigmenţii localizaţi în pereţii şi în cavitatea internă a solzilor: pterinele dau culorile galben. circumstanţială de loc. atributivă. Bucureşti. Propoziţia subordonată din fraza Forma. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. portocaliu. culoarea. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 89 . completivă directă. aceste (aceste minuni). verde etc. în alte cazuri. melanina colorează în negru şi în brun. 2007) A. ABCul codului de recunoaştere în văzduh sau deasupra unei poieni de munte. (Tudor Opriş. de pildă. Aceste culori se numesc de structură şi dau reflexele metalice: argintiu. tipul desenului de pe aripi constituie excelente repere vizuale. Uneori structura acestora ajută descompunerea luminii. Selectează structurile/ grupurile de cuvinte prin care este redată frumuseţea fluturilor. unde zboară mii de fluturi din zeci de specii. c. culoarea. Mica enciclopedie a graiului animalelor. Scrie. pe foaia de examen. de pildă. aceste minuni ale naturii ale căror aripioare – picturi vii – sunt acoperite de cele mai strălucitoare culori şi de cele mai fanteziste şi elegante desene? Lăcaşul uimitoarelor culori ale fluturilor se află în solzii aripilor. carotenul şi flavonele sunt preluate de corpul insectelor de la florile pe care le polenizează. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4.

2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea. 4 puncte – să-ţi exprimi opinia despre cele văzute (imaginate) în această drumeţie. Redactează o compunere. coerenţa textului – 2 p. ortografia – 3 p. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. În compunerea ta trebuie: – să prezinţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.).____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. întâmplarea (reală sau imaginară) la care ai luat parte în timpul drumeţiei la munte. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.. într-o poiană străjuită de brazi. rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută la munte.. de 10-15. aşezarea corectă a textului în pagină. te aflai la prins fluturi pentru completarea insectarului personal. 90 . registru de comunicare. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. punctuaţia – 2 p. 4 puncte – să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. unde. în lucrare.. împreună cu prietenii tăi. nu uita să valorifici şi informaţiile despre fluturi „picturi vii” din fragmentul de text folosit ca suport.. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.. lizibilitatea – 2 p. pe scurt.

biruitor.. După ploaie) A. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Ca o biserică miroasă seninul cucerit o clipă.. Identifică în text trei cuvinte care aparţin câmpului lexical al plantelor. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: S-a dus furtuna-n zări ş-acuma se-ntrec miresmele-n putere: Se-ntrec care de care parcă. stăpână să rămâie-anume Peste-ntunericul acestei nopţi dulci şi pline de mistere. (Dimitrie Anghel. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Un trandafir murind se sfarmă pătând cuprinsul ca o rană. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 91 . Scrie pe foaia de examen.Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 21 Toate subiectele sunt obligatorii. Găseşte sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte din text: tihnă. Văzduhu-i greu cât n-ar fi-n stare vâslind să-l taie o aripă. — Biruitor pănă acuma domneşte singur busuiocul. Dar se trezesc în umbră crinii.. Se războiesc mereu şi ele să stăpâneasc-un ceas pământul. Se bat şi florile – se vede că nimeni n-are tihnă-n lume.. vărsându-şi boarea lor profană. — Dar cine nu-şi încearcă oare odată-n viaţa lui norocul? În van să le despart – aleargă sub negrele umbrare vântul.

Selectează din text o personificare. Explică în maximum 5 rânduri semnificatia primului vers al poeziei. respectiv o imagine olfactivă. În compunerea ta.să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 92 . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.3. trebuie: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. 4 puncte . 2 puncte .să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei După ploaie prin raportare la conţinutul textului citat.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. un epitet şi o comparaţie. 4 puncte . Rescrie câte o structură care conţine o imagine vizuală.

peste 2. Membră a Alianţei Internaţionale „Salvaţi Copiii”. toţi invitând la deosebitul gest de a dărui.anul din care este activă organizaţia din România. Scrie. decembrie 2009) A. indiferent de rasă. pe foaia de examen. . să beneficieze. (Dana Cobuz. completivă indirectă 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. Fondurile strânse în cadrul ediţiei de anul trecut au contribuit la deschiderea mai multor centre educaţionale în ţară. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: . din text. atributivă b. organizaţia consideră că toţi copiii. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţia subordonată din fraza Organizaţia consideră că toţi copiii. Organizaţia „Salvaţi Copiii” speră că sumele obţinute prin intermediul galei din acest an vor fi suficiente pentru ajutorarea a peste 3. reflectând stilul şi personalitatea designerilor şi modul lor unic de a percepe unul dintre simbolurile Crăciunului. Fiecare brăduţ prezintă o poveste diferită. .publicaţia în care a apărut articolul. religie sau provenienţa socială au aceleaşi drepturi de care trebuie să beneficieze. Scrie pe foaia de examen. în Jurnalul naţional.000 de copii şi a familiilor lor şi pentru asigurarea continuităţii programelor de educare şi susţinere financiară a copiilor defavorizaţi. „Salvaţi Copiii România” este o organizaţie neguvernamentală activă în domeniul promovării drepturilor copilului din 1990. indiferent de rasă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. 6 puncte 93 .400 de copii şi familiile lor primind sprijin prin programe de integrare şcolară şi protecţie socială în 2009.numărul copiilor care au beneficiat de fondurile strânse în anul precedent. 20 de brăduţi pentru copii defavorizaţi.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment de strângere de fonduri organizat anual de „Salvaţi Copiii România”. Precizează modul următoarelor verbe: au contribuit. primind. de a fi încă o dată aproape de copiii defavorizaţi. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Selectează. completivă directă c. structurile care se referă la ceea ce reflectă fiecare brăduţ prezentat. religie sau provenienţa socială au aceleaşi drepturi este: a.

. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. trebuie: -să-ţi exprimi sentimentele faţă de gestul frumos făcut. Redactează un text de 10-15 rânduri.). în care să-ţi exprimi propriile sentimente datorate unui gest frumos pe care ştii că l-ai făcut de Crăciun. valorificând fragmentul citat. 94 . coerenţa textului – 2p.. ortografia – 3p. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte -să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. aşezarea corectă a textului în pagină – 2p. În compunerea ta. 4 puncte -să valorifici secvenţele din text care ilustrează alte gesturi frumoase. punctuaţia – 2p. Respectarea. în lucrare. registrul de comunicare.

.... Şi soare nu-i să-i plângă risipirea.. dăscăliţă.......... Poveste nu-i mai jalnic povestită.................... Eu plâng atunci că tu-mi răsai în zare..... răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.... Şi-un trandafir crescut în umbră moare............Nota ________________________ Observaţiile profesorului_______________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ TESTUL • • 22 Toate subiectele sunt obligatorii.. Şi fete vin să le-nfloreşti altiţa.... Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: crescut (trandafir crescut).. Şi fetele-şi şoptesc în taină: ........ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore..Ce mâini frumoase are domnişoara!” .. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.. Ca strălucirea ochilor tăi limpezi.... Copil cuminte prea devreme....... Pe buza ta n-a tremurat ispită.. Sfielnică. 6 puncte 95 . Identifică în prima strofă două cuvinte cu diftongi şi un cuvânt cu vocale în hiat. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Când tremurându-şi jalea şi sfiala.. A vremii noastre dreaptă muceniţă. În alte ţări când le trimiţi oftatul. Cununa ta de zile şi de visuri Au împletit-o rele ursitoare... La tine vin nevestele să-şi plângă Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul. Tu eşti din leagăn soră cu sfiala. Scrie pe foaia de examen... Si mână nu-i atâtea ştiutoare...... Dăscăliţa) A.. Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă. Un cânt pribeag îmbrăţişează firea..... (Octavian Goga. La pragul tău e plină ulicioara.. .... Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove... bălaie dăscăliţă......

2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 96 . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 4 puncte . Stabileşte măsura ultimelor două versuri. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Dăscăliţa de Octavian Goga. trebuie: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul textului liric.să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. Transcrie din text un epitet şi o metaforă.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. prin raportare la conţinutul textului citat În compunerea ta. 4 puncte . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. respectiv o trăsătură morală a dăscăliţei. 2 puncte . Rescrie câte o structură/ un vers care conţine o trăsătură fizică.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.

vorbim astfel de un sistem urban naţional şi.o caracteristică a oraşelor. Stabileşte ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate din textul de mai sus. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc textul de mai sus: . în în acelaşi timp. . Scrie.ce este important pentru înţelegerea reţelei urbane. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 97 . râuri. un sector de râu. Poziţia se poate stabili cu ajutorul coordonatelor geografice şi prin raportare la anumite elemente fixe (alte oraşe. Localizarea se realizează în raport cu suprafaţa concretă pe care se află situat un oraş (de exemplu o depresiune. . de o reţea urbană (în care oraşele sunt noduri). Transcrie grupul de cuvinte sub care mai apar denumite oraşele. în înţelegerea reţelei urbane. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.cum se poate stabili poziţia unui oraş. o unitate de relief) şi cu teritoriul apropiat. Realizează o expansiune/ dezvoltare a adjectivul fixe din enunţul Poziţia se poate stabili cu ajutorul coordonatelor geografice şi prin raportare la anumite elemente fixe în propoziţie subordonată corespunzătoare. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. faţă de diferitele părţi ale unui teritoriu).Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: O caracteristică a oraşelor este aceea că ele au o influenţă asupra unor teritorii mult mai întinse decât cele situate în imediata lor apropiere şi chiar asupra altor oraşe. este prezentarea poziţiei şi a localizării corecte a fiecărui oraş. pe foaia de examen. Ceea ce ne interesează în primul rând. o vale. Aşezările urbane ale ţării noastre formează un sistem prin aceea că ele au multiple legături reciproce. (Geografia României – Manual clasa a VIII-a) A. răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 1.

aşezarea corectă a textului în pagină – 2p.să te încadrezi în limitele de spaţiu cerute. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. ortografia – 3p. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte . Redactează un text de 10-15 rânduri. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p. În compunerea ta trebuie: . 2 puncte .. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. în lucrare.să utilizezi două figuri de stil diferite.B. 4 puncte . coerenţa textului – 2p. Respectarea. punctuaţia – 2p... registrul de comunicare.să ai o stuctură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. 98 . în care să descrii localitatea în care locuieşti (oraş sau sat).).să foloseşti descrierea ca mod predominant de expunere.

care robotea la bucătărie. (Radu Tudoran.. Ceilalţi se adunaseră în spatele lui. Anton Lupan fu mirat să vadă un străin dând târcoale corăbiei. Scrie pe foaia de examen. da’ uite că ni i-a adus la nas!. Iacă. nu mai puţin sfios decât la început. două idei principale. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 99 ..TEME PENTRU ACASĂ TESTUL • • 1 Toate subiectele sunt obligatorii. domnule. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. măcar până la Ţarigrad. numai ia-mă şi pe mine. Găseşte sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte din text: lămuri. Scrie două cuvinte din familia lexicală a substantivului: drum. Acesta îşi ridică privirea spre Anton Lupan. Plutaşul stătea cu ochii în pământ şi îşi mângâia stângaci toporişca de la brâu. domnule. silindu-se să pregătească o cină fără miros de cânepă şi de vopsele. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. în cinstea nou-venitului. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Întorcându-se din port. pe baza textului. nu-ţi cer nicio plată pe lemnul adus – mă leg să-ţi fiu de folos şi cu ascultare la tot ce mi-i porunci. Toate pânzele sus) A. Eu îi spusesem să lase pinii la Galaţi şi să ne dea de veste prin cineva. afară de Ismail. — El e omul de care ţi-am vorbit. Formulează. prilej. îl lămuri Ieremia. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. am auzit... zise arătându-si pieptul voinic.] — Am auzit că plecaţi pe mări. dar de data asta însufleţindu-se un pic [.. că de mult aştept prilej pentru asemenea drum!..

2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: În perioada 7-18 decembrie. până în anul 2020. personaj în fragmentul din text dat. 4 puncte . Ulterior. 4 puncte . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.să numeşti patru trăsături fizice şi/ sau morale ale personajului. Aceasta este cea de-a cincisprezecea întâlnire organizată de Naţiunile Unite pe tema schimbărilor climatice. la Rio de Janeiro. cea mai cunoscută fiind cea de la Kyoto. din 1997.4.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. prima având loc în anul 1992. Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să caracterizezi plutaşul. care s-a finalizat cu semnarea unui protocol prin care statele semnatare îşi luau anagajamentul să reducă emisiile de 100 . în perioada următoare. Menţionează două trăsături care să justifice apartenţa fragmentului de text dat la genul epic. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. şi încheindu-se cu semnarea unui tratat care prevedea reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2). 2 puncte .să precizezi mijloacele de caracterizare (directe şi indirecte) a personajului. Rescrie numele celor două localităţi care sunt amintite în fragmentul dat. În redactarea compunerii tale vei avea în vedere: .să ilustrezi o trăsătură prin referire la situaţia prezentată. au avut loc astfel de întâlniri aproape anual. reprezentanţi oficiali din 192 de ţări se vor întâlni la Copenhaga pentru a stabili măsurile ce se vor lua în domeniul schimbărilor climatice.

6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Deoarece perioada acestui protocol se apropie de final. aşteptat a se încheia. . iar schimbările climatice s-au dovedit a fi o problemă mult mai gravă decât se estimase iniţial. pe tema schimbărilor climatice. Toţi specialiştii şi cercetătorii în domeniul schimbărilor climatice au căzut de comun acord că temperatura medie globală nu trebuie să crească cu mai mult de 2 grade Celsius. o reprezintă ediţia de la Copenhaga.să te încadrezi în limitele de spaţiu cerute. altfel ajungându-se la fenomeme climatice ireversibile. În compunerea ta trebuie: .să ai o stuctură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. în Evenimentul zilei. Rescrie. cât şi de implicarea fiecăruia dintre noi. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. este nevoie de un nou acord. 4 puncte . Summitul climei pentru români. Redactează o scurtă compunere de 10-15 rânduri în care să îţi exprimi opinia despre importanţa protejării mediului înconjurător. din text. Prcizează concluzia la care au ajuns specialiştii şi cercetătorii în domeniul schimbărilor climatice.să valorifici secvenţe de text care ilustrează necesitatea protejării mediului. . (Crisanta Lungu. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte . anul acesta. Pentru a reuşi acest lucru este nevoie atât de implicarea guvernelor. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.CO2 până în 2012. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 101 . decembrie 2009) A. Stabileşte partea de vorbire şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate.publicaţia în care a apărut articolul. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . Scrie pe foaia de examen. 4 puncte .autorul articolului.a câta întâlnire a Naţiunilor Unite.să-ţi prezinţi opinia despre importanţa protejării mediului. la Copenhaga. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. o propoziţie subordonată atributivă.

ortografia – 3p. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. N-am putut gândi despre mine însumi.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii.). a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Dar n-am izbutit.. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p. oare. De câte ori încercam să mă analizez – mă trezeam într-un întuneric desăvârşit. să pătrund cât mai adânc şi calm în suflet. Trebuie să mă cunosc. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. Mi le-am impus şi mi le-am însuşit. dacă voi şti că nu sunt decât nişte veştminte îmbrăcate în silă? Voi putea. Niciodată nu m-am putut concentra. Respectarea.. aşezarea corectă a textului în pagină – 2p. Se acordă 10 puncte din oficiu. să le părăsesc fără să mă copleşească golurile sufletului meu? Am hotărât de multe ori să mă analizez până la capăt. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Mi-era teamă că nu voi izbuti să-mi luminez sufletul. registrul de comunicare. Ce se va întâmpla cu ele. punctuaţia – 2p. De unde să încep să mă caut? Unde aş putea fi eu însumi? 102 .. Trebuie să ştiu odată sigur cine sunt şi ce vreau. coerenţa textului – 2p. Am amânat mereu lucrul acesta pentru că mi-era teamă. TESTUL • • 2 Toate subiectele sunt obligatorii. sau ca lumina ce va aluneca asupra-i să nu mă îndurereze. Ce se va întâmpla dacă acestea nu există aievea? Dacă ele n-au fost decât o părere? Ceva mai mult. Eu mi-am închipuit anumite lucruri despre mine însumi. în lucrare. Eu am căutat să mă supun acestor trăsături pe cari le-am socotit părţi din sufletul meu.

6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. desăvârşit. Unde? Şi cum se putea recunoaşte adevăratul meu suflet între miile de suflete pe cari le purtam în mine? (Mircea Eliade. Notează un titlu sugestiv pentru fragmentul citat din romanul lui Mircea Eliade. 4 puncte .să numeşti patru trăsături ale personajului. 4 puncte . exemplificându-le cu citate din text. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Transcrie.Ce căutam eu? Sufletul meu.să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Rescrie penultimul paragraf al textului citat. 2 puncte 103 . în 2-3 rânduri. alegerea făcută. În compunerea ta trebuie: . unul care conţine triftong şi unul care conţine hiat. pe foaia de concurs. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. omniscient (la persoana a III-a). 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Numeşte trei figuri de stil diferite remarcate în fragmentul citat. în care să caracterizezi adolescentul din fragmentul de text citat (Mircea Eliade. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: teamă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. efectuând relatarea din perspectiva unui narator obiectiv. mi-am închipuit. Romanul adolescentului miop). din text. motivând. Redactează o compunere de 10-15 rânduri. ilustrându-le cu exemple din text. Romanul adolescentului miop) A. Scrie. un cuvânt care conţine diftong.să evidenţiezi două mijloace/ procedee de caracterizare utilizate de autor în conturarea personajului.

să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Vâlcea). din zona forestieră până în cea a pajiştilor alpine (până la 2100 m). (Florentin Crăciun. . Muntenia (judeţele Argeş. Moldova (judeţele Bacău. Ovidiu Bujor. în condiţii naturale. planta este puţin pretenţioasă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 104 .categoria de plante în care se încadrează ciuboţica-cucului.trei judeţe în care poate fi întâlnită ciuboţica-cucului. Iaşi. pe foaia de examen.modul în care ciuboţica-cucului suportă temperaturile scăzute din timpul iernii. Faţă de sol. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.. II. În flora spontană este răspândită în toate judeţele Transilvaniei. Sunt plante de lumină. dar mai ales Neamţ). crescând şi pe cele pietroase. Ciuboţica-cucului este o plantă medicinală care poate fi întâlnită în zonele de deal şi de munte. Suceava. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . cât şi a solului. Editura Ceres) A. cu rocamamă destul de superficială. Suportă cu uşurinţă temperaturile foarte scăzute din timpul iernii. Plantele din această specie au cerinţe ridicate faţă de umiditate. Mircea Alexan. Scrie. vegetând pe soluri ravene-jilave. cel mult în semiumbră la margini de păduri. . vol. Mehedinţi. Vrancea. Oltenia (Gorj. atât atmosferică. Prahova). 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Farmacia naturii. Dâmboviţa. Burău. crescând prin poieni şi păşuni.

complement direct.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate.să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 105 . plante de lumină. Redactează un text de 10-15 rânduri. (zonele) de deal. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. complement circumstanţial de loc. precum şi valoarea morfologică a elementului de relaţie prin care este introdusă în frază. alpine sunt: a. 2 puncte . în care să îţi exprimi opinie faţă de rolul plantelor medicinale în tratarea unor afecţiuni. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Funcţiile sintactice ale cuvintelor: o plantă. Transcrie prima propoziţie subordonată din text.2. atribut adjectival. 4 puncte . termenul regent. trebuie: . atribut substantival. atribut adjectival. Explică sensul următoarelor construcţii: zona forestieră. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. 4 puncte . precizează felul ei. flora spontană. În compunerea ta. b. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. complement circumstanţial de loc. atribut apoziţional.să demonstrezi că ai cunoştinţe minime despre plantele medicinale (să dai cel puţin două exemple de astfel de plante). c. nume predicativ. atribut adjectival.să prezinţi două argumente plauzibile în favoarea problemei în discuţie.

. puţin amară. puţin tristă. şi o ducea apoi spre gură. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. Întâi a luat mărul şi l-a privit câteva clipe printre pleoapele pe jumătate închise. (Geo Bogza. s-o vedeţi pe această ţărancă. registrul de comunicare. lizibilitatea – 2 p. În trenul acesta. că se împărtăşeşte dintr-un mister. obişnuitul. Am văzut o femeie mâncând un măr.. Femeia a pus mărul alături. prevenitoare parcă. Ţara de piatră) A.. în lucrare.____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Era respect. în faţa acestui lucru rar pe care îl avea în mână. Nimic n-ar putea pare mai din obişnuitul vieţii. admiraţie şi bucurie. se împărtăşeşte. Respectarea. Femeia a început să mănânce mărul. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor adânc. că stă de vorbă cu Dumnezeu. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Mari actriţe ale lumii. ortografia – 3 p. aşezarea corectă a textului în pagină. Dar ea făcea impresia că oficiază un cult. şi felul cum moţii privesc munţii. buzele-i păreau că murmură o rugăciune. coerenţa textului – 2 p. pe foaia de concurs. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Scrie. că spune o poezie. încă înainte de a ajunge în inima Ţării Moţilor. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. Când tăia bucata de măr cu gesturi domoale. l-a deschis şi a îndemnat-o să mănânce.. Bărbatul a scos un briceag. TESTUL • • 3 Toate subiectele sunt obligatorii. argumentând de fiecare dată alegerea făcută. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 106 . a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. unde sunteţi. Pe urmă a început să taie mărul cu briceagul. punctuaţia – 2 p.. Pe urmă n-am mai văzut nimic atât de adânc. pe această femeie din Ţara Moţilor. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.. pe bancă. de revelator.).. am văzut două lucruri minunate. mâncând un măr? Mânca? Mânca! Dar în acelaşi timp părea că se roagă.

din text. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. trebuie: a. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Numeşte cele două lucruri „minunate” pe care le-a văzut naratorul în Ţara Moţilor. în 5-6 rânduri. 2 puncte d. să formulezi opinia ta despre semnificaţia/ mesajul textului. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 107 .2. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). semnificaţia ultimului paragraf. Comentează. Motivează rolul interogaţiei retorice din cel de-al treilea paragraf (pe care naratorul o adresează marilor actriţe ale lumii). 12 puncte În compunerea ta. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). Transcrie. Redactează un text de 10-15 rânduri. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul fragmentului citat din volumul Ţara de piatră de Geo Bogza. 4 puncte b. 4 puncte c. trei cuvinte care conţin diftong şi trei cuvinte care conţin hiat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.

Selectează. Muzica omului) A. fazele lunii.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. c. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. CS+PP+CD. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. În cazul cel mai bun. 6 puncte 108 . continuând până la 15. Curtis W. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . dar nu avem acoperitoare pentru urechi. aş vrea să iau în consideraţie pentru o clipă urechile noastre este: a. conţinutul ultimului paragraf. cum ar fi valurile oceanului. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. pe care mi-l închipui a fi cel mai însingurat dintre oameni. CZ+PP+CD. din text. . CZ+PP+CS. să îndepărtăm zgomotele din jurul nostru. Rezumă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. Scrie. pe foaia de examen. urechile noastre pot detecta sunete ce vibrează la mai puţin de 30 de bătăi pe secundă. niciodată în stare de repaos. în 2-3 rânduri. un complement direct exprimat printr-un verb la modul infinitiv şi realizează-i expansiunea/ extensia lui într-o propoziţie subordonatoare corespunzătoare. existente în întreaga lume.tipul de vibraţii din care constă muzica. . iar pe altele le putem vedea doar. Mi se pare simbolic faptul că avem pleoape pentru a acoperi ochii. b. aş vrea să iau în consideraţie pentru o clipă urechile noastre. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Schema frazei Deoarece muzica constă din vibraţii audibile. Ce instrumente extraordinar de solicitate sunt şi cât de neobosite. nici un mijloc să oprim. ciclul zi-noapte. schimbarea anotimpurilor.000 de vibraţii pe secundă. dintre care pe unele le putem distinge ca bătăi distincte. Urechile noastre ne trezesc din somnul cel mai adânc şi numai surdul. Davis. Deoarece muzica constă din vibraţii audibile. în medie 72 pe minut. poate concepe o lume de tăcere totală.rolul pleoapelor. Dar aceste sunete reprezintă numai o parte dintr-o serie de vibraţii mult mai lungi. (Yehudi Menuhin. de exemplu bătăile inimii.sunetele detectate de urechile noastre. cerând în mod constant să fie satisfăcute.

registrul de comunicare. 109 .) în care în care să-ţi exprimi sentimentele faţă de genul de muzică pe care îl preferi.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. lizibilitatea – 2 p.... în lucrare. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. ortografia – 3 p. 4 puncte -să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. Respectarea. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. punctuaţia – 2 p. coerenţa textului – 2 p. 4 puncte -să valorifici informaţiile precizate în cerinţă.). Nu uita: -să respecţi convenţiile unui text reflexiv. relatarea unor fapte şi întâmplări etc.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. aşezarea corectă a textului în pagină. Redactează o compunere reflexivă (jurnal.

După feţele noastre. Un ropot de bătăi din palme a adus în clasă buna dispoziţie. Profesorul nostru de limba română scrie cu stânga. Dar în loc să pună semnul exclamării după cuvântul vacanţă. La despărţire) A. Cele trei puncte de cretă vorbeau de o despărţire mai lungă. casa în care stau. SUBIECTUL I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. (Călin Gruia. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. unii dintre băieţi. de părere de rău. care de fapt nu însemna altceva decât că l-am iubit mult. ca orice om. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Scrie. În clasă s-a făcut tăcere şi toţi am încercat un sentiment de tristeţe. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. alţii că o fi având şi el. Precizează felul pronumelor din construcţiile: a. îngândurat. pe foaia de concurs. şi-a dat seama şi profesorul de lucrul acesta şi a încercat printr-un zâmbet să ne lumineze inimile: — Nu plec din oraş şi casa în care stau vă este cunoscută… Şi uşa casei mele n-are lacăt. Cu mâna stângă a scris pe tablă: „Vacanţă…” cum se obişnuieşte la noi în ultima oră de şcoală. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 110 . E un om subţiratic. necazuri. Scrie trei trăsături care ar putea contura un posibil potret fizic şi moral al profesorului de limba română. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 3. Mâna cea dreaptă şi-a pierdut-o în război. ne-am dumirit.TESTUL • • 4 Toate subiectele sunt obligatorii. Numeşte tipul de narator existent în textul citat. Unii dintre băieţi cred că-i trist din pricina invalidităţii. Profesorul ne-a spus că a ieşit la pensie. Ne-am dumirit repede. Scrie câte un enunţ cu omonimul cuvântului război din primul paragraf al textului. b. Ieri a încercat să fie mai vesel. a adăugat trei puncte într-un mic şir alb. aşa cum reiese din textul citat. puţin înnourate. c.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. Bogăţia şi diversitatea lumii vegetale sunt de neegalat. prin ineditul şi trăsătura coloristică a florii. rezumatul fragmentului de text citat. ca să nu mai vorbim de momentul înfloririi. în 10 rânduri. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. 111 . Explică semnificaţia următoarelor construcţii din text: uşa casei mele n-are lacăt. prin modul de aşezare şi aspectul frunzelor. 2 puncte -să desprinzi ideile principale ale textului. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Fiecare plantă se distinge prin frumuseţea formei. vom întâlni plante ce ne vor impresiona. Scrie. 2 puncte -să respecţi convenţiile specifice rezumatului. pe care am dori să le cultivăm. În compunerea ta trebuie: -să respecţi fidelitatea faţă de textul dat. 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. moment unic prin surpriza ce o creează. Oriunde am merge pe Terra. 2 puncte -să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 2 puncte -să prezinţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele. prin parfumul ce-l degajă. mai puternic sau mai suav. să le avem alături.

într-o grădină botanică este: a) completivă indirectă.autorii. B. fiind obligaţi să ne mulţumim cu regăsirea lor într-o simplă „ilustrată” sau. Micii grădinari) A. pe foaia de examen.Dar oricât am umbla. 4 puncte .să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. la alegere. din vol. în care să descrii. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.să descrii cât convingător planta. Bobârnac. .să-ţi motivezi alegerea pentru planta descrisă. c) subiectivă. de climă etc. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: Propoziţia subordonată să ne mulţumim cu regăsirea lor într-o simplă „ilustrată” sau. cu multe din frumuseţile lumii vegetale nu ne putem întâlni întotdeauna în cadrul lor natural. poate. În compunerea ta. (S. Grigoraş. Scrie. b) predicativă. are pretenţiile ei faţă de sol. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 112 . într-o grădină botanică. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul de text citat: . 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2.. 4 puncte . cerinţe pe care de foarte multe ori nu le putem asigura în altă parte. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. poate. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. Explică semnificaţia celui de-al doilea paragraf al textului.care este momentul unic al unei plante. trebuie: . oricât ne-am strădui. Precizează funcţia sintactică şi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următorul enunţ: Bogăţia şi diversitatea lumii vegetale sunt de neegalat. . V. Copcescu. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Meseria de grădinari.pretenţiile unei plante.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. 2 puncte . o plantă. în funcţie de locul ei de origine. Fiecare plantă. Redactează o compunere de 10-15 rânduri.

Aerul auriu al dimineţii de toamnă poleieşte zidurile umbrite (. lizibilitatea – 2 p. dar asta nu face decât să sporească impresia de monotonie a şirului. de râsetele lor ascuţite. de privirile lui curioase.. Iată-l pe el încă anonim. 113 .____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. încă pierdut în şirul celor care gonesc după condică. părea mai înalt la vremea aceea. aşezarea corectă a textului în pagină. încă pierdut printre ei. Respectarea..)... aproape ajuns. sigur că unii sunt mai înalţi şi alţii mai scunzi. punctuaţia – 2 p. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Şi iată-l. TESTUL 5 • Toate subiectele sunt obligatorii. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. intimidat de sporovăială înţepătoare a grupului de fete. îşi iuţeşte dintr-o dată paşii. registrul de comunicare.. Pentru că dintrun şir de oameni care gonesc după condică.). Se acordă 10 puncte din oficiu.. strângându-şi sfidător umerii osoşi şi înguşti sub puloverul verde de relon tocit. Când ajunge în dreptul lor. în sfârşit.. ortografia – 3 p. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. în lucrare. Iată-l străbătând aleea care duce spre instituţie. • Timpul efectiv de lucru este de două ore. coerenţa textului – 2 p. înaintează hotărât. în ciuda staturii înalte fiind atât de slăbuţ.

6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. motivarea acesteia). ce-o să-l coste să lase celuilalt bucuria vanităţii satisfăcute? (G. dacă nu-şi face cumva iluzii. paronimul cuvântului iluzii şi alcătuieşte enunţuri cu amândouă paronimele. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic/ unei opere epice. Adameşteanu. pe foaia de examen. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul textului suport Clădirea de G. 4 puncte – să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). trei neologisme. Găseşte.. 4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. feminin. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. simte şi bună-voinţa directoarei-adjuncte. Redactează un text de 10-15 rânduri. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. Clădirea) A. de când a intrat în serviciu simte masa uniform indiferentă a colegilor din jur. aşa i se pare lui cel puţin. spune.) De altfel. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Transcrie. se grăbeşte să spună el primul. Adameşteanu (formularea clară/ logică a opiniei. în text. înclinându-se. Speră să nu se înşele. Fac haz de salutul lui între ele. dar în sinea ei fiecare este tuşată. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.(. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Scrie. Identifică. În compunerea ta trebuie: – să formulezi opinia despre semnificaţia/ mesajul textului. de ce nu? aşa ceva îşi doreşte: — Sărut-mâna. înclinându-se.. — Bună dimineaţa. din text. Scrie trei consecinţe ale folosirii cratimei în structura iată-l. un epitet şi o enumeraţie. Aşa se şi cade. zâmbetul ei matern. este cel mai tânăr şi chiar când n-o să mai fie. Femeile au observat foarte repede că el se înclină în faţa lor mai adânc decât ceilalţi stagiari. în text. 2 puncte 114 .

6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 115 . o poartă către lume. Pontus Sarmaticus.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Alături de Carpaţi şi de Dunăre. – Marea Neagră oferă României. Marea Cimerică. Cunoscută din cele mai vechi timpuri sub diferite denumiri – Pontus Axeinus (Marea Neospitalieră sau Inospitalieră). o altă entitate fizico-geografică importantă. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. – regiunea geografică evocată. care a influenţat şi continuă să influenţeze şi în prezent viaţa românilor. să facă legătura cu Oceanul Atlantic. Cernoe More ş. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: – revista din care a fost selectat fragmentul. ieşire liberă la Oceanul Planetar. Prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele ea este legată de Marea Egee şi Marea Mediterană pentru ca aceasta din urmă. (Marian Ene.a. este Marea Neagră. fragmentul prin care se arată că Marea Neagră are legătură cu Oceanul Atlantic. în revista „Terra magazin”. Mar Maggiore. – care sunt denumirile sub care mai este cunoscută Marea Neagră. Scrie. Marea Neagră. Pontus Euxinus (Marea Ospitalieră). Selectează. pe foaia de examen. Kara Deniz. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. prin strâmtoarea Gibraltar. 5. prin litoralul său cu o lungime de 244 km. mai 2006) A. din text. Mare Nigrum. nr.

4 puncte – să valorifici atât cât este posibil secvenţele de text care ilustrează imaginea mării. cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor din prima frază: care. c. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 116 . complement indirect. complement direct. Precizează valoarea morfologică. de răsăriturile şi apusurile de soare. În compunerea ta trebuie: – să-ţi exprimi sentimentele faţă de peisajul marin. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Plecând de la valorificarea fragmentului suport de mai sus. de lumina care fascinează de fiecare dată. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. care a influenţat şi continuă să influenţeze şi în prezent viaţa românilor poate fi contrasă în parte de propoziţie corespunzătoare: a. b. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. în care să-ţi exprimi încântarea produsă de imensitatea întinderilor de ape. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţia subordonată subliniată din fraza: …o altă entitate fizico-geografică importantă. 4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. atribut. Marea Neagră. redactează un text de 10-15 rânduri.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.

doar. doar cu spume. punctuaţia – 2 p. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. la pânza ce albeşte Pe ţărmul vrăjii regăsit în lume. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Copilăria mea era cătunul De pe câmpii cu unduire lină. registru de comunicare. Sunt pasărea ce ţipă prin furtună Cu aripi arcuite. Acum sunt valul nesfârşit ce tună Purtând pe spate ceruri schimbătoare.. La pescăruşi. Copilăria mea era lăstunul Din cuibul prins sub streşini de colină. marea. copilăria. Împlinire) A.. schimbătoare. cuvintele care conţin diftongi din seria: arcuite. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.. colină. cuibul. TESTUL 6 • Toate subiectele sunt obligatorii. vrăjii. din fragmentul dat. ortografia – 3 p. Scrie. pe foaia de examen. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 117 . Transcrie.).Notă! Respectarea. lizibilitatea – 2 p. • Timpul efectiv de lucru este de două ore.. un epitet şi o metaforă. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. în lucrare.. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Acum privesc la marea ce rodeşte. (Ion Pillat. coerenţa textului – 2 p. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: val. Scrie. pasărea. unduire. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. aşezarea corectă a textului în pagină. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. În umbră şi lumină. pe foaia de examen.

4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. 4 puncte – să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute). În compunerea ta. motivarea acesteia). Explică. în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul textului suport Împlinire de Ion Pillat (formularea clară/ logică a opiniei. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.____________________________________________________________________________ 4. trebuie: – să formulezi opinia despre semnificaţia/ mesajul textului. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 118 . semnificaţia/ înţelesul ultimelor două versuri din poezie: Sunt pasărea ce ţipă prin furtună/ Cu aripi arcuite. Redactează un text de 10-15 rânduri. Precizează timpurile verbale utilizate în text şi arată semnificaţia lor stilistică. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. în maximum 5 rânduri.

Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate din enunţul: După câteva decenii de interviuri. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. te străduieşti să faci cât poţi tu de bine. le-am spus că. c. în forul tău interior: „SUNT JURNALIST DE RADIO”. Dacă îţi găseşti locul în vreo echipă.. de toate felurile. completivă circumstanţială de scop. nr. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. pentru că există nenumărate posturi de radio). mama sau alte rude!) să-ţi spună dacă ai voce. eventual. care doresc. reportaje. poţi să-ţi spui. Selectează două structuri/ grupuri de cuvinte care subliniază importanţa experienţei personale în dobândirea profesiei de jurnalist de radio. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. pe foaia de examen. Când crezi că poţi face şi tu ceva asemănător. completivă directă. fără a-ţi căuta „maeştri”. astăzi… Paul Grigoriu (Cristina Ambrozie. poţi să-ţi spui. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: – revista din care a fost selectat fragmentul. să te facă după chipul şi asemănarea lor. Pe urmă. te străduieşti să faci cât poţi tu de bine… este o propoziţie subordonată: a. îţi încerci norocul la vreun concurs (sunt cu sutele. 6 puncte ____________________________________________________________________________ 4. emisiuni complexe şi alte alea. – sfaturile pe care le dă autorul celor interesaţi de a deveni jurnalişti de radio. Scrie. ca să constate ei înşişi dacă îi atrage felul acesta de comunicare.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Nu ştiu să vă spun dacă există o metodă anume care să facă din voi jurnalişti de radio… Celor care s-au arătat interesaţi de sfaturile mele. – autorul articolului. dacă te roagă redactorii unei reviste pentru adolescenţi să le dai sfaturi. trebuie să asculte foarte multe emisiuni. 2007) A. După câteva decenii de interviuri. reportaje…. E cazul meu. completivă indirectă. dacă te roagă redactorii unei reviste pentru adolescenţi să le dai sfaturi. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: Propoziţia subordonată subliniată din fraza Dacă îţi găseşti locul în vreo echipă.. 6 puncte 119 . înainte de toate. rogi pe cineva competent (nu tata. 11. în forul tău interior: „Sunt jurnalist de radio”. Preluaţi ştafeta de la Paul Grigoriu. b. în revista Cutezătorii.

desfăşurat în oraşul Deva.. 4 puncte – să valorifici secvenţele din text şi să ilustrezi munca asiduă depusă de concurenţi în cadrul regalului de muzică uşoară. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea. ortografia – 3 p. pentru o zi. 4 puncte – să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. în care să-ţi imaginezi că eşti. Redactează un text de 10-15 rânduri. în lucrare. În compunerea ta trebuie: – să-ţi defineşti sentimentele/ starea de spirit faţă de concursul organizat.). 120 . registru de comunicare.. aşezarea corectă a textului în pagină.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. coerenţa textului – 2 p.. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. lizibilitatea – 2 p. jurnalist de radio. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. punctuaţia – 2 p.. de unde transmiţi premierea concursului de muzică uşoară „Steluţele cetăţii”. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p..

Pe vremea mea nu se pomenea aşa ceva. Tata încuviinţează. care îmi pregăteşte de trei zile bagajele. E îngrijată şi tristă de parcă m-aş duce la război. E răcoare şi umed. trebuie să vorbeşti neapărat cu directorul ca să-l supravegheze de aproape. Vine şi tata. — Ce să fac. Subiectul I (42 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Toţi ai casei s-au trezit. Îl sorb în grabă. 6 puncte 121 . Te-ai sculat cu noaptea-n cap. Îl cunoaşte pe directorul liceului. tot mai găseşte câte ceva de pus. Ehe! Nu-mi pasă! Doar am protecţie! Ies în curtea conacului. e bună învăţătura. • Timpul efectiv de lucru este de două ore.TESTUL 7 • Toate subiectele sunt obligatorii. deodată. Din văzduh se lasă o ceaţă deasă. Dar n-am dus-o tocmai rău din pricina asta. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. — Bună dimineaţa. Asta mă umple de mândrie. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. încuviinţează. Menţionează trei termeni din familia lexicală a cuvântului prieten. răsare. Precizează cazul cuvintelor subliniate: Toţi ai casei s-au trezit. ceaiul mă aşteaptă fierbinte. Plecarea mea e un eveniment de seamă. Grivei. — Hei. Transcrie. trebuie. Mama îi spune: — Stroe. au fost colegi la Universitate. domnişorule. tranc! – îl reclam. Mama. Îmi dă mereu sfaturi cum să mă păzesc de răceală. Dacă vreunul din profesori îmi face neajunsuri. prieteni. sufragerie. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. trei cuvinte care conţin vocale în hiat: seamă. moşule! — Mulţumim d-tale. tăcut. Încă nu s-a luminai de ziuă. Moş Ioniţă? Trebuie să mă duc la şcoală. Scrie. din următoarea listă. Mă trece un fior de gheaţă prin şira spinării. Plecarea mea e un eveniment de seamă. pe foaia de examen. gata să se năpustească asupra mea. În sufragerie. Dealul care se ridică în spatele conacului arată ca o matahală uriaşă. se gudură şi sare cu picioarele… Mă duc la grajduri. dulăul. (Mihail Drumeş. răceală. domnişorule. care desluşeşte zările. Moş Ioniţă a tras trăsura. Elevul Dima dintr-a şaptea) A. Acuma înhamă caii şi pufăie tacticos din lulea. de prieteni răi şi altele. lângă mine.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. 2 puncte – să desprinzi ideile principale ale textului. respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. 2 puncte – să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. Scrie. în maximum 10 rânduri. 2 puncte – să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. gata să se năpustească asupra mea. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B. Explică semnificaţia structurii: Dealul… arată ca o matahală uriaşă. În compunerea ta trebuie: – să respecţi fidelitatea faţă de textul dat. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 122 . Precizează care sunt modurile de expunere utilizate în textul citat. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. rezumatul fragmentului de text citat. 2 puncte – să respecţi convenţiile specifice rezumatului. 2 puncte – să prezinţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele.

formate din lacuri şi canale. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. – suprafaţa ocupată.Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: Împărăţia apelor. pe foaia de examen. Mihail Sadoveanu a numito. completivă directă. Bucureşti. pe bună dreptate. – cartea din care a fost selectat. Frumuseţile ei au fost cântate de poeţi în stihuri alese. Privită din avion. Monumente ale naturii. Dunărea a „furat” zeului Neptun noi întinderi de ape. Delta s-a transformat în paradisul de azi al plantelor şi animalelor… (Aurelian Băltăreţu. Dunărea a „furat” zeului Neptun noi întinderi de ape. din care 4 340 km2 pe teritoriul nării noastre. circumstanţială de mod. transformându-le treptat în uscat. Notează răspunsul corect pentru cerinţa: În textul: Dar zi de zi. astfel. Editura Ion Creangă. decorat de mâna măiastră a naturii cu şiraguri sclipitoare de perle. Scrie. în sute şi sute de ani. Împreună cu complexul lagunar Razelm-Sinoe. Nicăieri în Europa natura nu oferă ochiului peisaje atât de încântătoare. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1. Magicul triunghi al Deltei se bucură de condiţii cu totul şi cu totul deosebite. Ca orice pământ nou. b. Selectează structurile/ grupurile de cuvinte prin care sunt redate trei caracteristici ale Deltei Dunării. 6 puncte 123 . cuvântul subliniat poate fi extins/ dezvoltat în propoziţie subordonată corespunzătoare: a. Delta Dunării apare ca un covor de smarald. 1997) A. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Cum? Oarecum simplu: marele fluviu aduce anual de pe continent şi aruncă în mare nu mai puţin de 83 000 000 tone de nămol. ocupă o suprafaţă de 5 050 km2. atributivă. c. transformându-le treptat în uscat. „monument al muncii omului liber şi al naturii”. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul citat: – autorul. în continuă prefacere. a vegetaţiei luxuriante şi a păsărilor multicolore – căreia geografii îi spun Delta Dunării – este cel mai tânăr pământ românesc. au fost descrise de prozatori în imagini de neuitat şi puse pe note de compozitori. cantitate ce ar putea fi transportată cu un tren alcătuit din 750 000 vagoane de marfă! Orice palmă de loc smulsă mării este imediat luată în primire de plante şi. Delta n-a arătat dintotdeauna ca astăzi […] Dar zi de zi.

124 .. de 10-15 rânduri. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. coerenţa textului – 2 p. Din oficiu 10 puncte. trebuie: a. ortografia – 3 p. 2 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Notă! Respectarea.. în lucrare.. Redactează o scurtă compunere. În compunerea ta. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. 4 puncte b. 4 puncte c. punctuaţia – 2 p. registru de comunicare. valorificând şi fragmentul citat.). aşa cum a numit-o Mihail Sadoveanu. de prozatoare. să formulezi două argumente (enunţate şi susţinute).____________________________________________________________________________ 4.. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. în care să-ţi exprimi opinia despre Delta Dunării. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p. să-ţi formuleze opinia despre Delta Dunării. Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: pământ. aşezarea corectă a textului în pagină. lizibilitatea – 2 p. să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate). măiastră. 6 puncte ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ B.. 2 puncte d. acest ţinut monument al muncii omului liber şi al naturii.

2 p.structura adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. + 2 p.) 6 puncte B. mişunare. + 2 p. (2 p.aşezarea corectă a textului în pagină. 2 puncte .unitatea compoziţiei.valorificarea secvenţele din text care ilustrează imaginea lacurilor glaciare. pirpiriu. atribut substantival prepoziţional. . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului.s. mişcare.+1p. frământare. + 2 p. docare.. lacurile suspendate între creste. + 2 p. enumeraţie: drumeţi. 1 punct . pentru răspuns convingător. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. pricăjit.susţinerea unei opinii despre semnificaţiile textului sau despre mesajul transmis. vânzoleală. Stabilirea câte unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: se profilau – se evidenţiau.a.respectarea limitelor de spaţiu indicate.+1p. prizărit. complement circumstanţial de loc. a cuvintelor care conţin diftong: toate.înscriere în limitele de spaţiu indicate. 2 p. (4 p. pe foaia de concurs. f. . adecvat. 2 puncte . (4 p. 2 puncte . roase. colcăială. 4./ parţial adecvată: 1 p. Transcrierea. Regiunea montană evocată este cea a Carpaţilor Meridionali. Revista din care a fost selectat fragmentul este National Geographic România. 3 puncte .exprimarea sentimentele faţă de vizita făcută. în preajma podului. furnicare. 4 puncte . + 2 p.) 6 puncte 3.BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE TESTUL 1 Subiectul I A. căruţe.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. Cel mai adânc lac glaciar din Parcul Naţional Retezat este Zănoaga. personificare: bariera dormea somn greu. + 3 p. dormea.) 6 puncte 4.coerenţa textului. animaţie. Carpaţii Meridionali – cazul Ac. 2 puncte . f. mai rar camioane sau maşini de şosea. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . 4 puncte . 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte de acordă pentru: . 2 puncte Subiectul al II-lea A.) 6 puncte 2. (2 p. biciclete. sfrijit. 2 puncte . 1. viermuială. lizibilitatea.) 6 puncte 3. + 2 p. pentru răspuns convingător.registrul de comunicare. 2 puncte 125 .) 6 puncte 5. (1p. echilibru între componente.s. nedezvoltat.. + 3 p. (3 p. + 3 p. comparaţia evidenţiază caracterul protector al gârlei etc. foială. (3 p. adecvat. pipernicite – chircit. munţii – cazul Ac.relevarea unor idei de bază prezente în text şi a mijloacelor artistice folosite în exprimarea acestora. (2 p. forfotă – agitaţie.ortografia. spre şoseaua.) 6 puncte 2. golurilor – cazul G.s. complement direct. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . tăurile de un albastru mirat. 6 puncte B. care cu boi. se reliefau.+1p.punctuaţia. f. 1. slab. se conturau.+1p.+1p. (3 p.

6 puncte 5. eul liric îşi transmite în mod direct ideile. existenţa acţiunii. lizibilitatea. (2 p. 6 puncte 5. Genele cuprind toate informaţiile necesare pentru formarea şi funcţionarea celulelor.. toţi – schimbarea valorii gramaticale. 3 puncte . 2 puncte TESTUL 3 Subiectul I A. 6 puncte 3. Cele două lucruri certe referitoare la apariţia vieţii sunt că viaţa a apărut cu mult timp în urmă şi că primele organisme vii erau cu mult mai simple decât cele existente astăzi.registrul de comunicare. 4 puncte . firave – gingaşe. 4 puncte . 2 p. sentimentele. evenimentele sunt susţinute de personaje etc.susţinerea unei opinii despre semnificaţiile textului sau despre mesajul transmis. 1. 1. versurile sugerează tristeţea eului liric etc. ca mod predominant de expunere. prezenţa unui narator. 1. . stările. 6 puncte 3. ritm iambic. 6 puncte B.) 6 puncte 2. echilibru între componente. c. picioarele-i lungi ca de cocostârc etc. + 2 p. 6 puncte 4. modul de expunere predominant este naraţiunea. Pedagogul îi anunţă pe elevi că trebuie să vină la şcoală cu şapcă şi număr./ parţial adecvată: 1 p. marchează un enunţ exclamativ etc. modul de expunere predominant este descrierea (trăirilor). existenţa mărcilor eului liric.unitatea compoziţiei.conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. pentru răspuns convingător. m-am întors – am revenit.TESTUL 2 Subiectul I A. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. 6 puncte 126 . 2 p. 2 puncte .respectarea limitelor de spaţiu indicate. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . pentru răspuns convingător.prezentarea unei întâmplări imaginare despre apariţia vieţii pe Terra. etc. + 2 p. + 2 p.folosirea naraţiunii. . 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . atitudinile. învăpăiată – roşie.coerenţa textului. unii – atribut adjectival.aşezarea corectă a textului în pagină. (2 p. pe când planeta noastră era încă tânără. au fost create – predicat verbal. (4 p. (2 p. 6 puncte B.) 6 puncte 2.) 6 puncte 4. 6 puncte 2. b. 6 puncte 4. rima împerecheată. + 2 p. + 2 p. + 2 p. pentru un răspuns parţial) 4 puncte .punctuaţia. (4 p. 2 puncte . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. auriu – derivare cu sufix. Majoritatea oamenilor de ştiinţă este că viaţa a apărut acum aproape patru miliarde de ani. 2 puncte . 1 punct .relevarea unor idei de bază prezente în text şi a mijloacelor artistice folosite în exprimarea acestora.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. adecvat. 2 puncte Subiectul al II-lea A.ortografia. Articolul din care a fost selectat fragmentul este Cum a început viaţa. de la – compunere prin alăturare (parataxă). 2 puncte . 6 puncte 3. oameni – subiect. 2 puncte . adecvat.încadrarea în limitele de spaţiu indicate.

. + 3 p. b. a. + 2 p. + 2 p. 6 puncte 4. + 3 p. talentul. prezenţa unui narator. .desprinderea ideilor principale ale textului.ortografia.. (Relatarea la persoana a III-a. 4 puncte . copilaşul – derivare cu sufix. desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a ideilor principale: 1p. contextul obţinerii premiului. 1.) 2 puncte . modul de expunere predominant este naraţiunea. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. 6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte 4 puncte 4 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct 2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte TESTUL 4 Subiectul I A. echilibru între componente.desprinderea ideilor principale ale textului. 1. fără intervenţii emoţional – subiective şi fără citate – în totalitate: 2 p.unitatea compoziţiei. (2 p.) 2 puncte . . trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirctă. prezentare cu omisiuni sau amănunte nesemnificative: 1 p. înrouraţi – schimbarea valorii gramaticale din verb la participiu în adjectiv.etc.prezentarea succesiunii întâmplărilor la care participă personajele. . (Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul realizat – în totalitate: 2p.B. pe scurt./ parţial adecvată: 1 p. . a../parţial: 1p. (3 p. descrierea. supt – sub. 6 puncte B.) 6 puncte 5. atracţia.. (2 p. prezentarea. (Desprinderea adecvată a ideilor principale:2p. structura adecvată a tipului de text şi cerinţei formulate. inspiraţia.) 4. + 2 p.) 2.) 6 puncte 2. desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a ideilor principale: 1p. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. formularea enunţurilor. d. pasiunea – plăcerea. Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . . + 2 p. 6 puncte 3. existenţa acţiunii. .utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor) 127 .) 2 puncte . 2 puncte .utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.punctuaţia. a selecta – a alege. (2 p.registrul de comunicare.prezentarea opiniei despre problematica invocată. + 2 p.formularea a două argumente (enunţate şi susţinute).) 2 puncte . răsună talanca. + 2 p. scânteează – scânteiază. (Desprinderea adecvată a ideilor principale:2p. 2 puncte Subiectul al II-lea A.) 2 puncte .respectarea unor convenţii specifice rezumatului. B. 4 puncte . deasupra – schimbarea valorii gramaticale din adverb în prepoziţie.. (3 p.aşezarea corectă a textului în pagină. lizibilitatea. succes – reuşită. înscrierea în limitele de spaţiu indicate. c.coerenţa textului. relatarea obiectivă. exprimarea sentimentelor faţă de premiul obţinut.respectarea limitelor de spaţiu indicate. pasiunea pentru studiul limbii şi literaturii române. (Prezentare în succesiune logică. esenţializată: 2p.respectarea fidelităţii faţă de textul dat. doineşte fluierul. evenimentele sunt susţinute de personaje etc./ parţial:1p. utilizarea modurilor şi a timpurilor verbale potrivite. văsduhul – văzduhul.) 3.

. un astronaut – substantiv. 4 puncte . Rolul textului aflat în paranteză este de prezenta incertitudinea celei care comunică. de subiect. (3 p. complement circumstanţial de timp.unitatea compoziţiei. + 3 p. Îmi – complement indirect.respectarea limitelor de spaţiu indicate. un cameraman care se reflectă într-o oglindă aflată în spatele Bellei. 1.aşezarea corectă a textului în pagină. existenţa mărcilor eului liric. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. + 2 p. locuită de o specie paşnică şi simpatică./ parţial adecvată: 1 p. planetă [. lizibilitatea. (3 p. 6 puncte 128 .coerenţa textului. (2p. f.ortografia. 2 puncte respectarea limitelor de spaţiu indicate. c. de atribut adjectival.s. formularea enunţurilor. + 2 p. (2 p. . etc. 6 puncte B.) 6 puncte 5. 1. semnalate – adjectiv provenit din verb la participiu. tatuajul de pe braţul lui Jacob îşi schimbă locul de-a lungul filmului. podoaba – ornament. + 2 p.. 2 puncte . 4 puncte . (2 p..utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.respectarea convenţiilor textului reflexiv.înscrierea în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte . + 2 p. c. 6 puncte 4. + 2 p.+ 2 p.valorificarea informaţiilor precizate în cerinţă. 2 puncte . echilibru între componente.s. realitate – substantiv. doineşte fluierul etc. sentimentele. modul de expunere predominant este descrierea (trăirilor). 4 puncte . 1 punct . f. f./ parţial: 1p. f.) 6 puncte 6 puncte 3. (2 p.formularea a două argumente (enunţate şi susţinute). 3 puncte . eul liric îşi transmite în mod direct ideile.registrul de comunicare.) 2. de complement circumstanţial de timp..adecvat: 2 p.) 6 puncte 2. când – adverb relativ.prezentarea opiniei despre problematica invocată.s. + 2 p. de subiect.) 6 puncte 4. 4 puncte . 1.) 6 puncte 3.] din spaţiul nesfârşit.s.) 6 puncte 2. floare – subiect.+2 p. mai mulţi membri ai echipei de filmare se văd în farurile din spate ale maşinii lui Edward. 6 puncte B. nume predicativ. a se ofili – a se veşteji şi destul – suficient (2 p. + 2 p. (2 p. (3 p. 2 puncte Subiectul al II-lea A.conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. atitudinile. 2 puncte . 2 puncte .) 6 puncte 4. răsună talanca. zile – substantiv. + 3 p. 2 puncte - TESTUL 5 Subiectul I A. + 3 p.punctuaţia. + 2 p. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . + 2 p. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. + 2 p. numărul – substantiv. 2 puncte Subiectul al II-lea A. foarte fericiţi – nume predicativ. formularea enunţurilor. stările.) 6 puncte 3.

respectarea limitelor de spaţiu indicate.registrul de comunicare.formularea a două argumente (enunţate şi susţinute). siluete graţioase. 4 puncte . 2 puncte .respectarea limitelor de spaţiu cerute 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 129 .+1p./ parţial adecvată: 1 p. surâsul strălucit (2p+2p+2p) 6 puncte 5.ortografia. (subordonată atributivă) 6 puncte 4.respectarea convenţiilor specifice unei descrieri 4 puncte .).punctuaţia. 4 puncte . (2p. predicat verbal. 2 puncte . unde a avut prima expoziţie. Articolul a fost publicat în ziarul Adevărul. 1 punct . 2 puncte . fru-moa-sa.) 6 puncte 2. gra-ţi-oa-se. (1p+1p+1p+1p+1p+1p) 6 puncte 3. conjunctiv.aşezarea corectă a textului în pagină. Aceste versuri evidenţiază efectele trecerii timpului asupra fiinţei umane.. Autoarea articolului este Ecaterina Procopov. 6 puncte B. .) Pentru un răspuns convingător.(4p.+1p. 2 puncte TESTUL 6 Subiectul I A.prezentarea opiniei despre problematica invocată. 4 puncte . mi-ro-sind. pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). adecvat.coerenţa textului. 2p. posomorât.respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. a.+1p. 2 p pentru un răspuns parţial) 4 puncte . echilibru între componente. bă-trâ-na.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.valorificarea secvenţele din text care ilustrează trăsături ale pictorului 4 puncte .adecvate contextului: 2p. 2 puncte ./ parţial adecvată: 1p. 1. +2p+2p. a fost confirmat. ai zice – predicat verbal. 3 puncte .) 6 puncte B. (4p. (1p. 2 puncte . adecvat. . lizibilitatea.evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. indicativ. Picioarele uşoare – epitet. siluete graţioase… dansează – personificare (3p+3p) 6 puncte 4.conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate 2 puncte . picioarele uşoare şi micuţe. să cultive – predicat verbal. îşi pleacă – îşi înclină (2p+2p+2p) 6 puncte 2. Se remarcă prin abilitatea cu care a îmbinat culorile excentrice cu nuanţele şi tonurile. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului.ilustrarea relaţiei dintre titlu şi textul liric. de-par-te. . tinereţe – juneţe. pentru un răspuns convingător. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . cu evidenţierea a două mijloace artistice. 6 puncte 3. Tânărul pictor englez s-a născut în localitatea Holt şi s-a afirmat în Norfolk.unitatea compoziţiei.B. condiţional optativ.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. Toate creaţiile sale relevă în culori de apă sau pe bază de ulei peisaje din regiunea britanică Norfolk. trist – supărat. .+1p.+1p. 1. foş-neş-te. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. rochie …Subtire-i şi uşoară ca un fum – comparaţie.

valorificarea secvenţelor din text 4 puncte .ortografia. silueta elastică şi tăcută ca o fantomă = comparaţie (3p+3p) 6 puncte 4. Exemple de răspuns: foarte copilăros.conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate.unitatea compoziţiei. Exemple de răspuns lesne – uşor. de aceea nu a sesizat nici silueta care se strecurase printre frunzele copacului.coerenţa textului.aşezarea corectă a textului în pagină. iscoditoare – curioase.aşezarea corectă a textului în pagină. ilustrându-le cu exemple din text.conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate 2 puncte . 130 .registrul de comunicare. 2 puncte . dormea. formularea celor trei enunţuri.exprimarea opiniei despre viitorul/ soarta acestui sat 4 puncte .numirea a patru trăsături ale personajului. expediţii şi aventuri = enumeraţie. . Cele 24 de case.ortografia. . Modurile de expunere folosite în text sunt:naraţiunea şi descrierea. 1. cazul nominativ.înscrierea în limitele de spaţiu indicate. drumului – complement circumstanţial de loc. . 1 punct . mai adăpostesc 23 de persoane. Răspuns corect: satul – subiect. nu observă – nu văzu.evidenţierea a două mijloacele/ procedeele de caracterizare utilizate de autor în conturarea personajului. nu remarcă. 3. 6 puncte B. . 3 puncte . 4 puncte . lizibilitatea. . 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. cazul acuzativ.respectarea limitelor de spaţiu cerute 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . ti zona – complement direct. apropiau. . 4 puncte . insistente. Exemple de răspuns: Enunţul citat subliniază faptul că tânărul era absorbit de cercetarea hărţii.punctuaţia. 2 puncte TESTUL 8 Subiectul I A. 2 puncte .unitatea compoziţiei. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. situate simetric de o parte şi de cealaltă a drumului.punctuaţia.registrul de comunicare. 2. 1 punct 2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte TESTUL 7 Subiectul I A.12 puncte se acordă pentru: . c) circumstanţială de timp 4. 6 puncte 5. cazul genitiv. . (2p+2p+2p) 6 puncte 2. B. Exemple de răspuns: Structuri prin care se concretizează imaginea satului: gruparea firavă de case. 2 puncte . 1. 3. lizibilitatea. 2 puncte . pasionat după visuri. astfel încât nu auzea nimic din ceea ce se pertecea în jurul său. Cuvintele care conţin diftong sunt: puterea.coerenţa textului.

echilibru între părţile componente) 2 puncte . Cuvintele care conţin diftong: pierdut. hiat – aur. Exemple de răspuns: Exclamaţia retorică din finalul monologului bătrânului Mihu exprimă hotărârea acestuia de a înfrunta opinia celorlalţi. Fragmentul a fost selectat din ziarul Adevărul. cu evidenţierea a două mijloace artistice. baia de marmură cu cada îngropată în piatră. 4 puncte .respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte Subiectul al II-lea A. Exemple de răspuns: dialogul şi monologul (3p+3p) 6 puncte 5. Păsărelele-şi dreg glasul. Exemple de răspuns: gânduri mistuitoare = epitet. . 3. scotând fumuri cenuşii.). 2p pentru un răspuns parţial) 4 puncte . 3 puncte . Exemple de răspuns: diftong – cereasca. soare. lizibilitatea. aşa îşi găsea cea mai mare parte dintre mulţumirile vieţii = repetiţia (3p+3p) 6 puncte 4. construcţii = cazul acuzativ. aşa se obişnuise. complement indirect. deşi este exprimată încet şi fricos exprimă iubirea părintească şi înţelegerea faţă de sentimentele fiicei sale. 2. lumea. oier. adecvat. păstor – cioban. pentru un răspuns convingător. 6 puncte B. Ard movili buruienoase. mistuitoare – chinuitoare. dulapurilor sculptate şi pictate. muncitorii etc (2p+2p+2p) 6 puncte 3. Autorul articolului este George Rădulescu. 2 puncte . B. (2p+2p+2p) 6 puncte 3. a pătimit. nimicitoare (2p+2p+2p) 6 puncte 2.Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură.registrul de comunicare. a îndurat.ortografia. Exemple de răspuns: soare dulce. (4p. destinaţii = cazul acuzativ. 2 puncte TESTUL 9 Subiectul I A. complement direct.unitatea compoziţiei. distrugătoare. pentru un răspuns convingător.coerenţa textului. complement circumstanţial de loc. a) atributivă 4. 2 puncte . Păsărelele-şi dreg glasul 131 .a suportat. a suferit .1. Exemple de răspuns: ţărăneşti. (3p+3p) 6 puncte 4. 2 puncte .utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. 2p. 1.aşezarea corectă a textului în pagină. 1. La Balcic au fost gazduiţi: pictorul Alexandru Satmari. regina Maria şi prieteni ai acesteia.prezentarea întâmplării reale sau imaginare 4 puncte . aurit etc. (3p+3p) 6 puncte 2. - exprimarea opiniei despre semnificaţia/ mesajul textului. bobocei de aur – epitet.respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . aşa învăţase de la părinţi. Exemple de răspuns: Interiorul castelului impresionează prin simplitate. trei. cu raze vii sărută june flori – personificare. Exemple de răspuns: imagini vizuale. bobocei.valorificarea secvenţelor din text (4p. aerul aristocratic fiind conferit de uşile masive din lemn sculptat. imagini auditive – turma zbiară la păşune. pereţii sunt văruiţi în alb.exprimarea opiniei despre cele văzute/ imaginate 4 puncte . îndoia. 1 punct .punctuaţia. adecvat. 2 puncte . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. în grădinile = cazul acuzativ. Această hotărâre. copiliţă. pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic)./ parţial adecvată: 1p.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor adecvate contextului: 2p.

+1p.+1p. foi (2p+2p+2p) 6 puncte 3.+1p.conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate 2 puncte . 2 p. 2 puncte TESTUL 10 Subiectul I A. 2 puncte . atribut adjectival. adecvat.unitatea compoziţiei.).+1p. măsura versurilor este de 15-16 slabe. Pentru un răspuns - convingător. cu evidenţierea a două mijloace artistice.) 6 puncte B./parţial adecvată: 1p. (3p+3p) 6 puncte B.respectarea limitelor de spaţiu cerute 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . . pentru un răspuns convingător. (3p+3p) 6 puncte 3. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . iar măsura versurilor este de 8 silabe.aşezarea corectă a textului în pagină.prin huceagul de sub luncă (3p+3p) 6 puncte 5. 3 puncte . Răspuns corect: ta = adjectiv pronominal posesiv. Exemple de răspuns: rima versurilor este împerecheată. 4 puncte utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideiloradecvate contextului: 2p. pe care = pronume relativ. adecvat. (atribut) 6 puncte 4. Rima este încrucişată.+2p+2p. omonimie: plutonier-major – major (3p+3p) 6 puncte 2. Exemple de răspuns: Versurile din prima strofă surprind imaginea parcului „cu flori albastre” transformat de venirea toamnei şi influenţa acestui anotimp asupra fiinţei umane.coerenţa textului. 2 puncte respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. . Experţii din Iowa au ajuns la concluzia că merele sunt eficiente în diminuarea riscurilor de atac de cord şi duc la îmbunătăţirea memoriei. rodiile = substantive comun.ortografia. . 2p.) 6 puncte 2. complement direct. a. subiect (1p. lizibilitatea. adecvat. comparaţie: Frunze moarte… Ca iluziile noastre (3p+3p) 6 puncte 4. antonimie: major – minoră. Autoarea articolului este Irina Mereacre.punctuaţia. 1 punct . pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). pentru un răspuns convingător.valorificarea secvenţelor din text 4 puncte . 2 puncte . Exemple de răspuns: mărul scade riscul de cancer de plămâni şi de diabet de tip 2 şi te ajută să scapi de kilogramele în plus. 1. 2 puncte .ilustrarea relaţiei dintre titlu şi textul liric. 1. priveliştea. (2p.ilustrarea relaţiei dintre titlu şi textul liric. Articolul a fost publicat în revista Prevention. asigura şi energia necesară pe parcursul întregii zile. Exemple de răspuns: personificare Cad grăbite… frunze moarte. (4p. B.evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.+1p. (3p+3p) 6 puncte 5.registrul de comunicare. (4p. (4p. 2p pentru un 132 . Exemple de răspuns: aleea.exprimarea opiniei despre importanţa consumului de fructe 4 puncte .

/ parţial adecvată: 1p. atributivă 6 puncte 4. argeşene etc. 2 puncte Subiectul al II-lea A. 1. 2 puncte .+3p.coerenţa textului.respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A.evidenţierea a două mijloace artistice. aur etc. 4 puncte b.) 6 puncte 2. aerului = substantiv comun. 1. (3p.+3p. 6 puncte 4. 3 puncte . 2 puncte . epitet: unduire lină. Exemple de răspuns: Parcul Naţional Khao Yai şi are o întindere de 2 172 km2.respectarea limitelor de spaţiu indicate.ortografia. Exemple de răspuns: cuvinte cu diftongi: privea. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului.). 2p.+1p. (3p+3p) 6 puncte 3. ventilate = adjectiv. structura adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. Este prezentată Thailanda. Exemple de răspuns: personificare: Copilăria mea privea pe râul.aşezarea corectă a textului în pagină. (3p. 2 puncte . înscrierea în limitele de spaţiu indicate. . (2p. 2 puncte - TESTUL 11 Subiectul I A. 2 puncte .+2p+2p. a.unitatea compoziţiei.). .utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor – adecvate contextului: 2p. Exemplu de răspuns: Sunt pasărea ce ţipă prin furtună. subiect. Răspuns corect: umiditatea = substantiv comun.) 6 puncte 3.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor .) 6 puncte B. (3p. 2 puncte d.+1p. pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). 6 puncte 5.(4p.+1p. adecvat. Pentru un răspuns convingător. cuvinte cu vocale în hiat: copilăria. atribut substantival genitival. exprimarea sentimentele faţă de vizita făcută. măsura versurilor este de 11 silabe. ilustrarea relaţiei dintre titlu şi textul liric.+3p. Exemple de răspuns: copilăria.+1p. cu evidenţierea a două mijloace artistice. Templul lui Budha din Smarald este cel mai venerat templu budist.) 6 puncte B. valorificarea secvenţelor din text care ilustrează imaginea acestei ţări./parţial adecvată: 1p. 4 puncte c.+1p. 133 . a. printre care şi 200-300 de elefanţi sălbatici. Răspuns corect: rima versurilor este încrucişată. doctore?. Aici trăiesc 153 de specii de animale. 2 puncte . 4 puncte . 1 punct . 4 puncte . 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: .adecvate contextului: 2p.registrul de comunicare. Articolul a fost publicat în revista Ce se întâmplă. toamnei. lizibilitatea.) 6 puncte 2. atribut adjectival (1p.punctuaţia.răspuns parţial) 4 puncte evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.

registrul de comunicare. teascuri.unitatea compoziţiei. Răspuns corect: Maramureşul = substantiv propriu. . turism cultural şi religios. a. Titlul articolului este Turism în România. (1p. subiect.+1p. – 2p. 6 puncte - exprimarea opiniei despre semnificaţiile şi mesajul textului. atribut substantival. 6 puncte B. 6 puncte Cei vii vor răspunde pentru faptele lor. (subordonată atributivă) 6 puncte 4. tot – adverb. a) 6 puncte 4. 6 puncte 2 puncte 4 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct 2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte TESTUL 12 Subiectul I (42 de puncte) A. Cultura şi istoria sunt cele două caracteristici principale care definesc acest teritoriu. 4 puncte valorificarea secvenţelor din textul dat.+1p.prezentarea unei întâmplări imaginare.introducerea unui scurt pasaj descriptiv . . Exemple de derivate: răzăşeşti. 4 puncte 134 .utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate . şi – conjuncţie. populară – adjectiv propriu-zis. mori de vânt. 4. 3. 5. mori de apă.respectarea limitelor de spaţiu cerute Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . . atribut adjectival.folosirea naraţiunii ca mod predominant de expunere . – 2p 6 puncte 2. Exemple de răspuns: excursii pe munte. 4 puncte conţinutul şi un stilul adecvat cerinţei. (3p. 2 puncte B. 1.punctuaţia. 1. lizibilitatea. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului.ortografia. case curate – epitet 6 puncte explicarea semnificaţiei adverbului. . Oamenii care au locuit în gospodăriile muzeului aveau rolul de ghizi pentru vizitatori.) 6 puncte 2. . Subiectul al II-lea A. melodioasă. învăţătură etc. sporturi extreme.atribuirea unui titlu original . Exemple de răspuns: biserici. naraţiunea 6 puncte Exemple de răspuns: pacea satului – metaforă. În muzeu pot fi vizitate 121 de complexe distincte.1. 2. . troiţe.+1p.coerenţa textului. 6 puncte 3. 6 puncte Exemplu de răspuns: descrierea. clopotniţă. 4 puncte .+1p.exprimarea opiniei. 2 puncte înscrierea în limitele de spaţiu indicate.+3p. regiunii = substantiv comun. această = adjectiv pronominal demonstrativ. Exemple de răspuns: Articolul a apărut în revista „Naţional Geographic Junior” – 2p.aşezarea corectă a textului în pagină. 6 puncte 3. .) B.+1p.

oferirea unui titlu expresiv compunerii/ titlu obişnuit. frunte etc./ La geamătul dulce de vânt 6 puncte 4.exprimarea opiniei despre semnificaţia/ mesajul textului. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2 puncte ortografia 3 puncte punctuaţia 3 puncte 135 . apus – vest. sfâşiind. 6 puncte B.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor – adecvate contextului: 2p. lacul cel verde şi lin – epitet. caut – privesc. Cartoful a deveni aliment de bază după Primul Război Mondial.- conţinutul adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. nerelevant (2p/ 1p) 2 puncte . – 2p.respectarea limitelor de spaţiu indicate. s-oglindă. cartoful. 2 puncte Subiectul al II-lea A. încadrarea în limitele de spaţiu indicate. Exemple de răspuns: cereale. pomi.înscrierea în limita de spaţiu cerută. cu evidenţierea a două mijloace artistice. 6 puncte 3. pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). 2 puncte Redactare: 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări - unitatea compoziţiei 1 punct coerenţa textului 2 puncte registrul de comunicare. Redactare: 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări - 2 puncte 2 puncte unitatea compoziţiei 1 punct coerenţa textului 2 puncte registrul de comunicare. 4 puncte . 2p. lizibilitatea 2 puncte TESTUL 13 Subiectul I A. 4 puncte . pentru un răspuns convingător. 6 puncte 2. Exemple de răspuns: Articolul a apărut în revista „Terra Magazin” – 2p. 2p pentru un răspuns parţial) 4 puncte . 4 puncte ./parţial adecvată: 1p. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2 puncte ortografia 3 puncte punctuaţia 3 puncte aşezarea corectă a textului în pagină. Exemplu de răspuns: Ascult la a valului cânt. (12 puncte) . 6 puncte 4. 6 puncte 3. adecvat. 1. de bază – atribut substantival prepoziţional.). . Exemple de cuvinte: de argint. 2 puncte . 6 puncte B. Modul de expunere prezent în text este descrierea. adecvat.Exemple de sinonime: s-oglindă – se reflectă.valorificarea secvenţelor din text (4p.utilizarea unui stil şi conţinut adecvat cerinţei. – 2p 6 puncte 2. 6 puncte 5. viţa-de-vie. după Primul Război Mondial – complement circumstanţial de timp. a. (4p. 1. Pentru un răspuns convingător. În trecut pădurile ocupau 80% din suprafaţă. un aliment – nume predicativ. geamătul dulce – epitet personificator.integrarea adecvată a două dintre informaţiile cerute.

) 6 puncte 3.) 6 puncte 4.+1p. -nfricoşata – cuvânt derivat.+2p. luna în care încolţesc seminţele. Popescu. 2 puncte . (6 p. şi-ascult notele-i grele.+1p. 2 p. obişnuit (antonim). pentru un răspuns parţial) 4 puncte . furia valurilor devenind un joc tumultuos al stropilor de apă (vezi metafora „mărgăritare”).+1p. Exemple de răspuns: straniu – ciudat (sinonim). pentru răspuns convingător./ parţial adecvată: 1 p.precizarea unor caracteristici generale definitorii pentru genul liric. ură – duşmănie (sinonim). preponderent. -n larmă de trompete/ îşi trâmbiţă mânia etc. prin geometria aşezării lor. atent îmi plec urechea. pentru un răspuns parţial. atent – conversiune (adverb obţinut din adjectiv). 6 puncte 4.- aşezarea corectă a textului în pagină. poetul încearcă să găsească posibile motive pentru ura cu care vuieşte marea. pentru răspuns convingător. adecvat. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. Exemplu de răspuns: A doua zodie. Exemple de răspuns: fiecare – compunere prin contopire. (1p. douăsprezece – atribut adjectival exprimat prin numeral cardinal cu valoare adjectivală. imagini auditive.+2p. echilibru între componente.+1p.) 6 puncte B.exemplificarea caracteristicilor pe baza textului citat. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. sugerându-ne. schimbând chiar tonalitatea. 2 p. tumultoasa mare. atributivă. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . Exemple de răspuns: În postura-i de martor în faţa adevăratei dezlănţuiri a mării.) 6 puncte 2. Răspuns corect: a. 6 puncte 3. Exemplu de răspuns: Titlul poeziei fiind Cum cântă marea.+1p./ parţial adecvată: 1 p.respectarea limitelor de spaţiu indicate.. (porunci) secrete (cele trei adjective-epitete.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. (2p. căci apele „îneacă” şi ascund misterul acestei răbufniri. Autorul textului este Aristide N.+1p.+2p. . 2 puncte 136 . 2 p. (1p. (4 p.+1p. adecvat. lizibilitatea 2 puncte TESTUL 14 Subiectul I A. Răspunsuri corecte: acest – atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . Practic.+1p. din care prima în inversiune.prezentarea opiniei despre problematica invocată. 2 puncte SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) A. 2 p.caracterizarea sumară a propriei zodii. Însă eforturile sale sunt zadarnice. 4 p. Exemplu de răspuns: tumultoasa (mare).+2p.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. agitaţie şi chiar dezlănţuire etc. reuşind s-o personifice. 1.+1p. (4 p.+2p. pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei) 6 puncte B. 1. Textul face parte din volumul Zoocalomnii. nu există strofă în care aceste imagini să lipsească: ascult ce straniu cântă tumultoasa mare. de cer – atribut substantival prepoziţional exprimat prin substantiv comun.. pe lângă zgomotul produs. aduc note în plus în prezentarea elementelor descrierii. adecvat.). . de exemplu. (notele-i) grele. (4 p. să mă dezobişnuiesc (antonim). să mă deprind – să mă obişnuiesc (sinonim). Titlul textului din care fragmentul face parte este Taurul din zodiac.+1p. 2 p. iubire (antonim). (2p. pentru răspuns convingător.+2p. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . adecvat. pentru răspuns convingător. (2p. 6 puncte 5.) 6 puncte 2. pentru că stelele din respectiva constelaţie sugerau un cap de taur. adecvat. 4 puncte (4 p. prin excelenţă. pentru răspuns convingător. a fost numită „a taurului”. echilibru între componente. era şi firesc ca în descrierea realizată. poetul să utilizeze.

intitulată Liliacul timpuriu. 4 p. pustiu. Novaci – nordul Olteniei.+2p.relevarea unor idei de bază prezente în text şi a mijloacelor artistice folosite în exprimarea acestora. ca nişte căngi – comparaţie. Exemple de răspuns: localitatea Cozia – de pe valea Oltului. 1.+2p. Exemple de răspuns: pojghiţe de gheaţă.+2p. • punctuaţia – 2 p. pentru moment. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . ploaia. sol. cazul acuzativ. Exemple de răspuns: zâmbind – surâzând. personificare. (1p. (2p. echilibru între componente.exprimarea opiniei despre cele văzute în această vizită.respectarea limitelor de spaţiu indicate.+1p.. 6 puncte 4. Totul este vizual în acest text (liliacul timpuriu/ întredeschise buzele din muguri. Exemple de răspuns: 1.+1p. gri.) 6 puncte 5. reîntoarcerea. (1p. pentru un răspuns parţial.respectarea limitelor de spaţiu indicate. Localitatea vâlceană Horezu şi-a dobândit numele de la huhurezii care cuibăreau în pădurile din jur. Răspuns corect: a. adecvat. de Mircea cel Bătrân – complement de agent. (4 p. cazul dativ.+2p.) (6 p.) 6 puncte B. (2p. (2p./ parţial adecvată: 1 p. Numele localităţii Novaci vine de la „novacii” (uriaşii) din legendele locale.) 6 puncte 3. 2 p. (4 p.) 6 puncte 2. pâcle grele.susţinerea unei opinii despre semnificaţiile textului sau despre mesajul transmis...+1p. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . pentru răspuns convingător. adecvat. care ucide frumuseţea gingaşă a florilor.) 6 puncte 4. (2p. s-a-mbolnăvit/ a-ncremenit – enumeraţie. cazul nominativ. am însoţit – am condus. cerul s-a schimbat în plumburiu. pentru un răspuns parţial) 4 puncte 137 . • coerenţa textului – 2 p. cu crengile-n cârlig. pentru răspuns convingător. atributiva. ţărâna s-a umflat. • ortografia – 3 p. 2 p. în taină – în secret..+1p. 1. 3. pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei) 6 puncte B. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. s-a înecat lumina-n pâcle grele etc. pentru răspuns convingător. chiar tragică poveste de primăvară este redată în această poezie. nucii – complement indirect. (4 p. Numele localităţii Cozia vine de cuvântul turcesc „coz”. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: • unitatea compoziţiei – 1 p. 2 p.+1p.+1p.) 6 puncte 2.+2p. pentru un răspuns parţial) 4 puncte .prezentarea oraşului şi cel puţin a unui obiectiv vizitat. pentru răspuns convingător... bezne reci.+1p. 6 puncte 3. adecvat. Exemplu de răspuns: taină. ţărână – pământ. a iernii nemiloase. plumburiu. bezne – întunecimi. pentru răspuns convingător. adecvat. .+2p. • registrul de comunicare. (4 p.+1p. lizibilitatea – 2 p. • aşezarea corectă a textului în pagină. 2 p. pumburiu – cenuşiu. . 2 p. adecvat.+1p. 2 puncte . Exemplu de răspuns: O tristă. fiind prezentată înflorirea înainte de vreme a arbuştiului. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. gheaţă.+1p. Exemple de răspuns: Cozia – apoziţie. TESTUL 15 SUBIECTUL I (42 de puncte) A. 2. însemnând „nucă”.. Horezu – judeţul Vâlcea.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.+2p. prietenul.+2p. 2 puncte SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) A. Exemple de răspuns: grădina(-i) tristă – epitet.

/ parţial adecvată: 1 p.. desigur). 4 p.+1p. ţinând de reacţia zăpezilor (personificate. 2 p. culoarea devine mai închisă. 2 p.. (6 p. (1p. când toamna adoarme pe câmp personificare. adecvat. (2p. se sperie. echilibru între componente. se ridică – coboară.) 6 puncte 2. -nchizi – deschizi. unde zăpezile erau asemănuite „migratoarelor păsări”. pregătite de marele drum..evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.un foşnet de aripi uşoare/ un foşnet de aripi uşoare. cu vegetaţie. dispar – apar. se-nfioară. Tripla apariţie a termenului „stoluri” în ultimele două versuri (de două ori însoţit de adjectivul „albe”) are şi un efect stilistic. ideea de dispariţie şi de zbor. 1.) 6 puncte 5. – repetiţie. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . (4 p. • aşezarea corectă a textului în pagină. îşi iau zborul. Este o metodă de adapotare la mediu. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . întâlnită la majoritatea 138 . precisă asupra victimei). (6 p. Cele trei verbe sunt apropiate semantic. 2 puncte . (4 p. nimenea (ea – diftong). (2p.ilustrarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric. 6 puncte 3. Exemple de răspuns: o vagă nelinişte – inversiune. pentru răspuns convingător. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p..+2p. simţind apropierea sfârşitului inevitabil. pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei) 6 puncte 4. pentru răspuns convingător. progresiv. • registrul de comunicare.) 6 puncte 2. 2 p.+1p.+1p.+1p. Exemplu de răspuns: februarie (i-e – hiat). se sperie (i-e – hiat). lizibilitatea – 2 p.+2p. pentru răspuns convingător.. pentru un răspuns parţial. devenind mai închisă în apele cu fund mâlos. Metafora reia ideea de bază a comparaţiei din prima strofă.. . dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p.+2p. 4 p. . 1. Exemple de răspuns: viteza (zvâcnire scurtă. • ortografia – 3 p.. • coerenţa textului – 2 p. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: • unitatea compoziţiei – 1 p.+2p. Exemple de răspuns: nelinişte – linişte. dispărând şi lăsând loc primăverii. TESTUL 16 SUBIECTUL I (42 de puncte) A. 2 puncte SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) A. culoarea ştiucii e verde-aurie. Exemple de răspuns: (zăpezile) tresar. adecvat. care. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p./ parţial adecvată: 1 p. nevăzute – văzute. se comportă aidoma fiinţelor umane aflate în pericol. 2 puncte . „nevăzute de nimenea”. pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei) 6 puncte B. Exemplu de răspuns: Metafora stoluri albe surprinde prin excelenţă zăpezile care. migratoarele (oa – diftong). pentru răspuns convingător. auzi (a-u – hiat).utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.respectarea limitelor de spaţiu indicate. sporind muzicalitatea şi sugerând.. bătând spre cenuşiu (cele tinere având culori mai deschise. Exemplu de răspuns: În apele limpezi.respectarea limitelor de spaţiu indicate. pentru un răspuns parţial.. La bătrâneţe.+1p. culoarea (o schimbă în funcţie de mediul în care trăieşte)... papură şi brădiş). 2 p. • punctuaţia – 2 p.. mai pastelate). miazănoapte – miazăzi. echilibru între componente. adecvat. pânda (aşteaptă nemişcată printre răgălii. adecvat.

mai ales că bunăvoinţa lui. – respectarea fidelităţii faţă de textul dat (concordanţa dintre conţinutul dat şi rezumatul realizat – în totalitate: 2 p. atributivă. pentru răspuns convingător. (2 p.) 6 puncte B. desprinderea parţial adecvată cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative: 1 p./ parţial: 1 p. prin extensie: „ca şi cum şi-ar cumpăni bine şansa” – circumstanţială de mod.) (6 p.+1p.+1p.+1p. • aşezarea corectă a textului în pagină. pentru un răspuns parţial. • punctuaţia – 2 p.. 2 puncte pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei). Domnul Manoilă a fost atât de surprins.prezentarea logică şi graduală a întâmplării. pentru răspuns convingător. 6 puncte B.utilizarea unui conţinut adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor..exprimarea opiniei despre cele petrecute.. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p. înainte de a se năpusti – complement circumstanţial de timp. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: • unitatea compoziţiei – 1 p.vieţuitoarelor (culoarea ursului alb.) 6 puncte 2... cumpănindu-şi – complement circumstanţial de mod. că nici n-a mai avut timp să refuze (6 puncte pentru un răspuns convingător. adecvat. echilibru între componente. generozitatea cu care-i ajuta dezinteresat pe copii şi pe adulţi rareori a fost apreciată şi înţeleasă în mod corect. adecvat. a prăpădi. 2 puncte – utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului – 2 p. • registrul de comunicare. 2 puncte – desprinderea ideilor principale ale textului (desprinderea adecvată a ideilor principale: 2 p. Exemple de răspuns: stupefiat. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . • coerenţa textului – 2 p. relatarea obiectivă.+1p. Exemplu de răspuns: semnul întrebării/ interogării marchează caracterul interogativ al propoziţiei la sfârşitul căruia este pus. 6 puncte 4. prin extensie: „ca să prindă peştii” – circumstanţială de scop. pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei) 6 puncte 3. 6 puncte 4. prin extensie: „înainte să se năpustească” – circumstanţială de timp. Exemple de răspuns: pentru a prinde (peştii) – complement circumstanţial de scop. . adecvat. devine. 2 p./ parţial adecvată: 1 p. 6 puncte 3. 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate. cauzală. a balenei albastre – datorată culorii apei etc.+1p. clar. utilizarea modurilor şi timpurilor verbale potrivite. (4 p. 2 puncte . Exemplu de răspuns: naraţiunea combinată cu descrierea şi dialogul. 2 puncte 139 . 6 puncte 5. (1p./ parţial: 1 p.respectarea limitelor de spaţiu indicate. Exemplu de răspuns: Gestul fetiţei simbolizează recunoştinţa acesteia faţă de domnul Manoilă. 2 p.) 2 puncte – respectarea unor convenţii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a. 4 p. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. Răspuns corect: a. echilibru între componente: opinie – motivare./ parţial adecvată: 1 p. circumstanţială de timp. 4 puncte pentru un răspuns parţial. sugestiv etc.. Exemplu de răspuns: Ai făcut treabă bună astăzi. bătrânule bun din strada Speranţei.+2 p. fără dialog inserat. fără intervenţii emoţional-subiectivă şi fără citate – în totalitate: 2 p. TESTUL 17 Subiectul I (42 de puncte) A. • ortografia – 3 p. lizibilitatea – 2 p.+2 p.). pentru răspuns convingător. 1.. devine.). devine. datorată zăpezii. 2 p. (4 p. acum culcă-te.. pentru un răspuns parţial) 4 puncte . trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.

/ parţial adecvată: 1 p. (3 p. cu evidenţierea a două mijloace artistice. Varianta corectă: su-fle-tul. Exemplu de răspuns: mică. bunicul etc. 6 puncte B. echilibru între componente: opinie – motivare. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. varietatea reliefului. Exemplu de răspuns: subiectivă. stea-ua. adecvat. Exemple de răspuns: Autorul cărţii este Lucian Badea..+2 p. simbolizează dorinţa exprimată de copilul de altădată. +1 p. 1.+2 p. Zona geografică din care izvorăşte Jiul este partea cea mai înaltă. adecvat. (1 p.) 6 puncte 5. nici prea multă câmpie netedă şi arsă de soare. aspiraţia de împlinire.. nevoia de a găsi un ideal în viaţă (6 puncte pentru un răspuns convingător. 6 puncte 3. Exemplu de răspuns: Bazinului Jiului se caracterizează printr-un oarecare echilibru: în limitele lui nu este nici mai mult munte. – registru de comunicare.. Exemple de răspuns: Versul Vreau s-ajung steaua de-acolo.) 6 puncte 2.+2 p. duş-mă-noa-se-le. Exemple de răspuns: Atitudinea persoanei adulte faţă de copilărie este sugerată de versul/versurile: Mi-i fraged sufletul. – coerenţa textului – 2 p.Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. 4 puncte – exprimarea opiniei despre cele văzute/imaginate. 1. de două ori mai mic decât acela al Oltului şi de peste patru ori mai mic decât cel al Siretului.+2 p.+1 p. 2 puncte pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei).. adecvat../ parţial adecvată: 1 p.+2 p. duşmănoasele stele. cea mai înaltă – adjectiv propriu-zis. (2 p. inima tristă etc. a munţilor. 6 puncte 4. 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate. – prezentarea întâmplării reale sau imaginare.+1 p. a reliefului – substantiv comun. 4 puncte pentru un răspuns parţial. Mi-i inima tristă. – ilustrarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul fragmentului de text liric (4 puncte pentru un răspuns convingător.. iar cartea din care este selectat fragmentul se numeşte Valea Jiului. lizibilitatea – 2 p. bu-ru-ieni. Exemple de răspuns: acela – adjectiv pronominal demonstrativ. modul de repartiţie a acestuia. (2 p.. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p. echilibru între componente: opinie – motivare.) 6 puncte 3. TESTUL 18 Subiectul I (42 de puncte) A. (2 p. 2 puncte pentru un răspuns parţial). 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate. alpină. – aşezarea corectă a textului în pagină. leagăn. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p..) 6 puncte 4. 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) 140 .+2 p.+1 p. Exemple de răspuns: fraged sufletul. fe-res-tre.+1 p. – ortografia – 3 p.) 6 puncte 2. creş-te. 4 puncte – evidenţierea mijloacelor artistice prin care e susţinută ideea sugerată de titlu (4 puncte pentru un răspuns convingător. 6 puncte B. Principalele caracteristici ale bazinului Jiului: este mai mare decât bazinele Ialomiţei şi Bistriţei. 4 puncte – utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.. – punctuaţia – 2 p.+3 p. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare: 12 puncte se acordă pentru: – unitatea compoziţiei – 1 p. 2 puncte pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic) 4 puncte – utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.

Exemple de răspuns: adjectiv: În zare se profilează un plop negru. 4 puncte – exprimarea opiniei despre cele văzute/ imaginate. 2 puncte – relevarea modului în care se face simţită prezenţa eului liric: mărcile lexico-gramaticale ale eului liric. (2 p. 1. 4 puncte – utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. (2 p./ parţial adecvată: 1 p.+2 p. Articolul a apărut integral în revista „Lumea animalelor”. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare: 12 puncte se acordă pentru: – unitatea compoziţiei – 1 p. Autorul articolului este Ionuţ Popa.+2 p. TESTUL 19 Subiectul I (42 de puncte) A. aproape invizibil. a ideilor textului şi a mijloacelor artistice folosite de autor (4 puncte pentru un răspuns convingător. se deplasează tiptil în căutarea micilor prăzi. adverb: Blocul arată negru. cuprins de tristeţe.. 4 puncte – prezentarea.. – coerenţa textului – 2 p. Exemplu de răspuns: atributivă. Autorul articolului este Maria Dascălu. Exemple de răspuns: silenţios. prezenţa imaginilor artistice realizate cu ajutorul figurilor de stil.) 6 puncte 2.) 6 puncte 5.) 6 puncte 3.. de cele mai multe ori. lizibilitatea – 2 p.+2 p. însângerat etc. Leopardul este astăzi pe cale de dispariţie din cauza faptului că este vânat pentru frumuseţea blănii. adecvat.. substantiv: Nu-mi place negrul. – ortografia – 3 p. cu evidenţierea caracteristicilor genului liric. – aşezarea corectă a textului în pagină. (3 p. (2 p. adecvat. ilegal. în care până şi apele „plâng” în vaduri. pieile lor fiind comercializate. adecvat.. prin evidenţierea a patru figuri de stil diferite. pe scurt. Exemple de răspuns: sale – atribut. (2 p. 1 punct pentru un răspuns parţial).. mai mic – nume predicativ.+2 p.) 6 puncte 2. echilibru între componente: opinie – motivare. Exemple de răspuns: zdrenţuite flamuri. 6 puncte 4. de spaimă şi de moarte. Cele mai 141 . 2 puncte pentru un răspuns parţial şi evidenţierea a două figuri de stil diferite). 6 puncte B. 1. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p. adecvat. Leopardul trăieşte ascuns în pădurile tropicale din America Centrală şi de Sud. 1. +2 p. sentimentele sunt exprimate în mod direct. gingaşa cicoare.+2 p. – prezentarea întâmplării reale sau imaginare. – punctuaţia – 2 p. 2 puncte pentru încercarea de a formula un răspuns adecvat cerinţei). 6 puncte B. 4 puncte – exprimarea opiniei despre semnificaţia mesajului transmis. 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. Articolul a apărut integral în revista „Terra Magazin”. Exemple de răspuns: înnorat. 2 puncte pentru un răspuns parţial şi evidenţierea a două caracteristici). totul pe fondul unor cântece funerare (6 puncte pentru un răspuns convingător.+2 p. Exemplu de răspuns: Ultimele două versuri exprimă tristeţea eului liric în faţa spectacolului dezolant al toamnei. specia pastel (2 puncte pentru un răspuns convingător. asemenea naturii.A.+2 p. 4 puncte pentru un răspuns parţial. cânturi funerare. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. lor – atribut pronominal genitival.) 6 puncte 4. 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate. prezenţa elementelor de versificaţie şi prozodie (4 puncte pentru un răspuns convingător. Sufletul poetului este. – încadrarea corectă a textului în genul liric.+3 p. – registru de comunicare.

(3 p. – registru de comunicare. Ochii fluturilor sunt situaţi pe părţile laterale ale capului şi sunt compuşi din mii de omatidii. – aşezarea corectă a textului în pagină.+3 p. lizibilitatea – 2 p. +2 p.) 6 142 . adecvat. (2 p. îşi strânge sufletu-n păduri etc.) 6 puncte 2. complement direct.+2 p. – prezentarea elementelor cadrului spaţio-temporal. 1.. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. În prezent. din Bran. Exemplu de răspuns: atribut. epitetul norii sterpi simbolizând norii care nu aduc ploaia.) 6 puncte 2. TESTUL 20 Subiectul I (42 de puncte) A. 4 puncte – descrierea peisajul prin utilizarea imaginilor artistice şi a figurilor de stil. echilibru între componente: opinie – motivare. iar cartea din care a fost selectat se numeşte Mica enciclopedie a graiului animalelor. (2 p..) 6 puncte B. 1. Exemple de răspuns: dogoritoare – derivare cu sufix. Exemple de răspuns: dealuri trudite.+2 p. (2 p. de altfel binevenită. 2 puncte pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). vuietul pârâului ce însoţea pasul drumeţului era amplificat de ecoul creat intre pereţii înguşti.cunoscute căi de acces pornesc din Zărneşti. Exemplu de răspuns: În trecut.+2 p. apare etc.. – ortografia – 3 p. liniştea minunată a acestor locuri era tulburată de zgomotul maşinilor cu care turiştii preferau să pătrundă cât mai adânc în interiorul masivului. 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate.+2 p. Exemple de răspuns: ce – subiect. violent etc.. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p. Exemple de răspuns: imagini vizuale: De după dealuri arse. 2 puncte pentru un răspuns parţial). drum – cale.+2 p.+2 p. (3 p. 4 puncte – utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. de ecoul – complement de agent. (2 p.+2 p. câmpia întinde braţe lungi. 4 puncte Acordarea punctajului pentru redactare: 12 puncte se acordă pentru: – unitatea compoziţiei – 1 p.) 6 puncte 3. 2 puncte – îmbinarea armonioasă a descrierii cu naraţiunea într-o viziune personală/ originală.. 2 puncte – găsirea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta. adecvat.+2 p.+2 p. (2 p. Autorul fragmentului de text este Tudor Opriş. Altădată..) 6 puncte 4. dincolo – compunere. +2 p. accesul maşinilor este interzis de când zona a fost declarată Parcul Naţional Piatra Craiului.) 6 puncte 4. iar spre sud din Podul Dâmboviţei. prin Prăpăstiile Zărneştilor. Lăcaşul uimitoarelor culori ale fluturilor se află în solzii aripilor. era amplificat – predicat verbal. (2 p.+3 p. Cel mai spectaculos traseu al zonei este cel care porneşte din Zărneşti şi urmăreşte Valea Râului. aspru – conversiune. Câmpia de paragină şi scrum. Astăzi domină o linişte absolută. (2 p.) 6 puncte 5. 6 puncte B..+2 p. cu evidenţierea a două mijloace artistice./ parţial adecvată: 1 p. stradă etc. – coerenţa textului – 2 p. cu prăbuşiri de stâncă. – punctuaţia – 2 p. imagine auditivă: vibrează dincolo de zare/ Un tunet lung.+2 p.. – ilustrarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul fragmentului de text liric (4 puncte pentru un răspuns convingător. Exemple de răspuns: aspru – tare.) 6 puncte 3. 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. deoarece pârâul a secat. Exemplu de răspuns: Versul sugerează imaginea îndepărtării ploii. +2 p. 4 puncte – evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu (4 puncte pentru un răspuns convingător. s-arată – se iveşte.

imagine olfactivă: se-ntrec miresmele-n putere. 2p pentru un răspuns parţial) 4 puncte ..+2 p.) 6 puncte 3. dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p.adecvate contextului: 2p.. 4 puncte – exprimarea opiniei despre cele văzute/imaginate. TESTUL 21 Subiectul I (42 de puncte) A..) 6 puncte 3. pentru un răspuns parţial şi evidenţierea unui singur mijloc artistic). (4p. Răspus corect: b. crinii. Articolul a apărut în Jurnalul Naţional. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p. 143 . Exemple de răspuns: busuiocul. echilibru între componente: opinie – motivare.). sunt acoperite de cele mai strălucitoare culori şi de cele mai fanteziste şi elegante desene. 6 puncte 4. aripioare – picturi vii. 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. Exemple de răspuns: aceste minuni ale naturii.respectarea limitelor de spaţiu indicate.+2 p. – prezentarea întâmplării reale sau imaginare. atribut substantival genitival.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor.puncte 2. cu evidenţierea a două mijloace artistice. primind = gerunziu. organizaţia din România aste activă din 1990. minuni – N. apoziţie. încercarea de a formula un răspuns adecvat: 2p. (2p+2p+2p) 6 puncte 2. (2 p..) 6 puncte B. Exemplu de răspuns: atributivă. 2p. – coerenţa textului – 2 p..ilustrarea relaţiei dintre titlu şi textul liric.+3p. adecvat. 2 puncte – respectarea limitelor de spaţiu indicate. comparaţie: Ca o biserică miroasă seninul (2p+2p+2p) 6 puncte 5. 6 puncte B. 4. Exemple de răspuns: personificare: se-ntrec miresmele-n putere. Exemple de răspuns: cine – N. 4 puncte ..+2p. 1./ parţial adecvată: 1 p. Pentru un răspuns convingător. Exemple de răspuns: imagine vizuală: Peste-ntunericul acestei nopţi. 4 puncte – utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. – registru de comunicare. Ca o biserică miroasă seninul (3p+3p) 6 puncte 4. epitet: negrele umbrare.+2 p./ parţial adecvată: 1p.+2 p. Răspuns convingător. (2 p. pentru un răspuns convingător. răspuns parţial: 4p. adecvat: 6p.) 6 puncte 3. 1.+2p. – ortografia – 3 p. – aşezarea corectă a textului în pagină. biruitor = învingător (3p. tandafir (2p. subiect. să beneficieze = conjunctiv (2p+2p+2p) 6 puncte B. adecvat. . modul lor unic de a percepe unul dintre simbolurile Crăciunului (3p+3p. ale naturii – G. Răspuns corect: au contribuit = indicativ.evidenţierea mijloacelor artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu. Răspuns corect: stilul şi personalitatea designerilor. aleargă sub negrele umbrare vântul. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare: 12 puncte se acordă pentru: – unitatea compoziţiei – 1 p. Exemple de răspuns: tihnă = linişte. – punctuaţia – 2 p.) 6 puncte 2. lizibilitatea – 2 p. 2 puncte . (4p. peste 2400 de copii au beneficiat de fondurile strânse în anul precedent.

Răspuns corect: crescut – schimbarea valorii gramaticale. d.aşezarea corectă a textului în pagină. soare. utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate.unitatea compoziţiei. lizibilitatea. trăsătură morală: Tu eşti din leagăn soră cu sfiala.+3p. c. metaforă: Cununa ta de zile şi de visuri. Răspuns corect: noastre – adjectiv pronominal posesiv.coerenţa textului. dăscăliţă – derivare. (3p +3p) 6 puncte 5. .respectarea limitelor de spaţiu cerute. 4 puncte . 1. . frunte de zăpadă. exprimarea sentimentelor faţă de gestul frumos făcut.ortografia.precizarea a două caracteristici ale genului liric.folosirea a două figuri de stil diferite. 2 puncte . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. . 2 puncte Subiectul al II-lea (36 de puncte) A. 6 puncte 4.punctuaţia. 4 puncte . 4 puncte 4 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct 2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte TESTUL 22 Subiectul I (42 de puncte) A.unitatea compoziţiei. respectarea limitelor de spaţiu indicate. +2p.atribuirea unui titlu original. 2 puncte . 2 puncte 144 . b.utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. Exemplu de răspuns: Poziţia se poate stabili cu ajutorul coordonatelor geografice şi prin raportare la anumite elemente care sunt fixe. Exemplu de răspuns: epitet: cânt pribeag.registrul de comunicare. .utilizarea unei structuri adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. (3p.registrul de comunicare. 2 puncte . 6 puncte 3. 1.evidenţierea rolului a două procedee artistice diferite.) 6 puncte 2. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. . Oraşele mai apar denumite ca aşezări urbane. (3p. Exemple de răspuns: cuvinte cu diftongi: risipirea.coerenţa textului. Pentru înţelegerea reţelei urbane este necesară prezentarea poziţiei şi a localizării corecte a fiecărui oraş.+2p) 6 puncte 2. bălaie dăscăliţă. valorificarea secvenţelor din text care ilustrează alte gesturi frumoase. vorbim – verb predicativ.respectarea limitelor de spaţiu cerute. 2 puncte . Poziţia unui oraş se poate stabili cu ajutorul coordonatelor geografice şi prin raportare la anumite elemente fixe. 1 punct . (3p +3p) 6 puncte 4. 2 puncte . . (2p. Exemple de răspuns: trăsătură fizică: Ce mâini frumoase are domnişoara!. un sistem – substantiv comun. cuvinte cu vocale în hiat: ştiutoare etc. . Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . (2p+2p+2p) 6 puncte B. 6 puncte 3.a. 2 puncte Acordarea punctajului pentru redactare 12 puncte se acordă pentru: . 2 puncte .) 6 puncte B. Răspuns corect: măsura versurilor este de 9-11 silabe.+3p.folosirea descrierii ca mod predominant de expunere.

lizibilitatea.punctuaţia. .ortografia. ..aşezarea corectă a textului în pagină. 3 puncte 2 puncte 2 puncte 145 .

...............................................................42 TESTUL 10.........22 TESTUL 5......113 TESTUL 6.............62 TESTUL 15...........................................54 TESTUL 13................................................................................................5 TESTUL 1....83 TESTUL 20.....................................................................................................................................................................................50 TESTUL 12.................................................130 TESTUL 8...............................................................................91 TESTUL 22........................................................129 TESTUL 7..............126 TESTUL 4.................................................99 TESTUL 1...........................99 TESTUL 2...............................117 TESTUL 7............................................................................................................................................................................................................34 TESTUL 8.............................................................................................126 TESTUL 3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................106 TESTUL 4..................................................66 TESTUL 16...........................................................121 BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE....................................................................................................................................................................................................79 TESTUL 19...........................................................30 TESTUL 7.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 TESTUL 3..................75 TESTUL 18..................................................................................................................................................................................................................................46 TESTUL 11................................................................................................................................................................................................................................................................38 TESTUL 9...............................................Cuprins PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ANUL ŞCOLAR 2009-2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................128 TESTUL 6...................................................58 TESTUL 14...............................................125 TESTUL 2..........110 TESTUL 5........................................................................................................70 TESTUL 17..................................................................18 TESTUL 4.....130 146 ........................................................................................................................95 TEME PENTRU ACASĂ..........................................................................................127 TESTUL 5.......87 TESTUL 21...............................................................................26 TESTUL 6................................9 TESTUL 2..........................................................................................................................................................................................125 TESTUL 1..............................................................................................................................................................................................................102 TESTUL 3.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................131 TESTUL 10..............................................................................................132 TESTUL 11........................................................................................................................................................................................................................................142 TESTUL 21......133 TESTUL 12...................................................................................................................................................................................................................................................................TESTUL 9...............................................................................................143 TESTUL 22...............................................................................................................................144 147 ...........................................136 TESTUL 15...................139 TESTUL 18............................135 TESTUL 14...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................138 TESTUL 17..............140 TESTUL 19................................................................141 TESTUL 20..........................................................134 TESTUL 13................................................................................137 TESTUL 16....................................................

Ghid pentru pregătirea Concursurilor şi Olimpiadelor şcolare (vol......nomina@gmail......12 lei  Limba şi literatura română.. Mihaela Apetroae (coordonatori)..19 lei  Lucrări de nota 10 (vol..com 1....... Emilia Maria Goian.... Ion Predescu.. Anca Petrche (coordonatori). Vasile Goran.. Petru Apachţei. II) Mina-Maria Rusu... 5.12) Pentru Bucureşti: Victor Anton (0755..........45..........edituranomina......22..16..97) Marian Mârzăcioiu (0744.83) Valentin Radu (0746.45. Camelia Gavrilă.............. Ghid pentru pregătirea Concursurilor şi Olimpiadelor şcolare (vol.25 lei  9.. Ghid pentru pregătirea Concursurilor şi Olimpiadelor şcolare (vol.........91/0769..82) Cătălin Cristescu (0769............... II) Mina-Maria Rusu. Bogdan Dobrin (0746..43.... Luminiţa Crihană. 7.... sau www...2216. Camelia Gavrilă (coord........14 lei  Limba şi literatura română.).....95..........05. 4.)...).... 6. Camelia Gavrilă (coordonatori)......22 lei  Lucrări de nota 10 (vol..... Jane-Mary Scarlat.. 2.................. I) Mina-Maria Rusu...15... 3... Anca-Denisa Petrache (coord. Limba şi literatura română... Ioana Radu (0769.22...... Rita Cîntiuc...17 lei  Limba şi literatura română.17 lei  Lucrări de nota 10 (vol.......Editura NOMINA Ofertă de carte Persoane de contact: Alina Dobrin (0751... Lucrări de nota 10 ( vol....25 lei  8...ro Limba română.....80) Sediul central: 0348..72....16....... III) Mina-Maria Rusu................... 100 de variante de subiecte pentru Concursul naţional 148 .15.22.... I) Mina-Maria Rusu (coord.... Aura Nicoară..... IV) Mina-Maria Rusu.......15/0769.....42..... Ghid de învăţare rapidă Gabriela Ciubotaru.08................16..10.17 e-mail: comenzi......... Anca Petrche (coordonatori)............96).....94... Izabela Ionică..... III) pentru elevii claselor V-XII Mina-Maria Rusu...81).........

......................... 11...................12.5 lei  Limba română.......... 14...........................14 lei  149 .........14 lei  Olimpiada internaţională de limba şi literatura română Mihai Eminescu şi alte concursuri şcolare Mioriţa Got (coordonator)..................................................... Teste iniţiale............6 lei .................... Fişe de lucru.......... Clasa VIII Goran Vasile (coord................................... Dorina Chintoanu.... Ladislau Daradici......................................................14 lei  Dificultăţi ale limbii române grupate pe tipuri Ioana Guciu Radu................. 15.................... Exerciţii şi probleme pentru clasele V-VIII................................ formative şi finale....Jean Ilie ............. Clasele V-VIII Vasile Goran (coordonator).......................................................................................................................... Diana Velciov..... „Mihai Eminescu“........................................................10.... 13......................... Matematică................. Petruş Alexandrescu coord..........6 lei  Memorator matematic ă clasele V-VIII ..................................... Comunicare.).................. 12........................................................25 lei  Memorator matematic ă clasele V-VIII Petruş Alexandrescu.................