1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-2003

2

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa

Tháng 01 Năm 2003


6 1 ăm 2003

(Ngav Lê Hiên Linh)

Xin cho con duoc chuc tung Thiên Chua cua con vê Long Tu Ai
va nhùng công viêc kv diêu cua Ngai
dê dap lai tat ca nhùng gi Ngai lam cho chung con
cùng nhu Long Thuong Xot hai ha cao ca
ma Ngai to ra cho chung con.

Ngai la Ðang vuot trên moi dinh cao.
Ngai la Ðang trang phuc trong Quvên Luc Thiên Juong.
Ngai la Ðang màc ao lap lanh voi nhùng viên lam ngoc.
Ngai cháng bao gio lan tranh chung con, la dan cua Ngai
boi vi chung con la xuong cua Xuong Ngai
la thit cua Thit Ngai
va la hoi tho Than Khi Ban Su Song cua Ngai.

Cùng nhu Kinh Thanh noi dên ve Cao Sang cua Ngai:
'Ðau Ngai thi báng vang, loai vang rong tinh tuvên nhat.
Mai toc Ngai nhu la cav duong si ru xuong nhu ban tav
voi mau nhanh nhanh den.` Ðoi Mát Ngai giong nhu
nuoc ho xanh mau lam
va khi mát Ngai nhin tháng xuong cac ban
ma chi mot anh nhin thoi, la linh hon cac ban mê man roi
trong khi lam cho trai tim cac ban vui suong
chao dao, dên do bi thuong tich.

Moi ban chat hiêm quv nhat dêu thuoc vê Ngai
va moi khi Ngai di qua gan bên cac ban

3

thi luong gio nhe phang phat huong thom
cua Chua chung ta lan toa vao cac ban
troi vuot trên bat cu su vinh quang nao khac.
Tu diêu nav chinh la mot su dam thoai roi ...

Moi khi Ngai mo Miêng Ngai
va khi Loi Noi duoc phat ra
thi ca luong tia anh sang choi ngoi
toa chiêu ra dong thoi
con sang hon bat cu màt troi nao,
chiêu soi cho ca toan vù tru
mang lai su song cho moi loai.

Giong nhu mot Tan Lang
doi trên dau vong hoa
1
kêt hon,
dang di cua Ngai theo phong cach vua chua,
va linh hon con han hoan vui mung
moi khi Ngai di ngang qua con....
trong khi do con mêm nhùn nguoi ra trong Anh Sang cua Ngai.

- Hõi bông hoa, Bai Hoan Ca cua con lam cho Cha say mê. Cha cam thây
vui vê ban thân Cha qua công viêc do Ban Tay Cha lam dã dem lai loi chuc
tung va vinh quang cho Cha.
Vassula con yêu quy, con cháng bao gio co thê tôn vinh Cha duoc tru
khi Cha kêt hiêp voi con. Con cung không co thê hoan tât duoc su vu vuot
qua kha náng con, nêu nhu Cha không hiêp luc voi con. Dung vây, nguoi
doi co kha náng chi nêu ma kha náng ây không duoc tu trên ban xuông?
Con gai oi, vây gio dây con hãy di truyên ba cho moi quôc gia dân tôc
vê tât ca nhung gi Cha dã lam cho con, vê tât ca nhung gi con dã nhin thây,
cung nhu cung cach Cha dôi xu voi tôi lôi cua con ngay tu dâu, va Cha dã
kêt thân voi con trong cung cach không thê phai mo nhu thê nao.
Cha dôi khi thám viêng trai dât dê dân thuy vao cac sa mac, va lam
cho giong sông tuôn chây dôi dao voi nhung luông nuoc lâp lanh chan hoa

1
Trong Giao Hoi Chinh Thong, co thoi quen la co dau chu re dêu doi vong hoa va noi voi nhau báng soi
giav vai.

4

dê sinh sôi nây no nhiêu hat.
1
Con nhung nguoi muôn gát hai
2
mua mang, së
huong dung va huong loi mua gát, dông thoi lên tiêng chuc tung Cha. Vê
phân nhung ai tu chôi không gát hai mua mang, nhu vây không thu duoc
hat, nhung nguoi nay së chêt...
Su Hiên Diên cua Cha la Su Sông va la Anh Sang. Su Hiên Diên cua
Cha la Niêm Hy Vong va On Cuu Rôi. Nay con a, Cha giông nhu mát troi
moc lên sau dêm tôi chiêu toa anh sang cho nhung nguoi sông nhu lop nguoi
bân cung trong canh tôi tám, chiêu toa trên nhung nguoi dang sông trong
vung dât dây dác bong tôi, môt vung dât ma chinh ho tu biên dôi thanh tôi
tám nhám che dâu cac viêc lam tôi lôi cua minh.
Cha tung hiên diên trong 'nhung ngay dam mê (pathos
3
)¨ cua cac
con, boi vi nhung tham vong thê gian ma cac con dang chây theo, không
phai la con duong dân cac con dên voi Cha. Thê nhung Cha dang o dây.
Thiên Chua cua cac con dây, dang o ngay truoc cua ngõ linh hôn cac con.
Cha dang o dây, sang lang hon ca ngan chom sao tu lai, va con gai oi, nhu
con thuong noi, la dê soi sang cho buoc chân cac con di, va huong dân cac
con tiên vao con duong binh an.
Con co thây không? Duong lôi cua Cha không phai la duong lôi cua
loai nguoi. Su Hiên Diên cua Cha la Anh Sang, va Anh Sang cua Cha thi
lam cho Bong Tôi hoa nên chao dao. Gio dây Bong Tôi dang gây chiên voi
Anh Sang, va muôn ráng Anh Sang phai tát di, va không chiêu toa ra anh
sang ban ngay nua. Tuy nhiên Cha giông nhu môt Mát Troi soi sang mãi ma
không bao gio lán di, dê luôn chiêu soi tât ca cac con trong su Cao Ca cua
Cha.
Nhu Cha dã noi truoc dây, vây con la nguoi hâp thu cac Châu Bau
vuong triêu, con hãy lên duong ra di truyên ba Nuoc Troi cho moi quôc gia
dân tôc, bao cho moi nguoi biêt Cha la Dâng Cuu Thê cua ho, ma noi Ngai
hiên huu moi vinh quang, va la Dâng Cuu Chuôc cua cac con, chu không la
nguoi nao khac. Con hãy di truyên ba cho lop bui tro va biên dôi tât ca tro
thanh vang, dê ho tim duoc tu do o trong Cha, la Nguôn Anh Sang. Con hãy
ra di noi cho ho biêt viêc con bi bát giu va nhôt trong lông
4
nhu chim bô câu

1
Hat theo nghia tinh than ÷ manna tinh than
2
Tôi cùng nghe cung mot luc tu 'thu hoach`
3
Chua dung mot tu Hv lap 'Pathos` co nghia la 'dam mê` (Passion) nghich nghia voi Dispassion (khong
vuong van dam mê). so nhiêu cua pathos la Pathi = passions
4
Trong mot su diêp Chua ban ngav tu thuo ban dau

5

thê nao, thê rôi cung noi cho ho biêt voi Long Thuong Xot nhân tu cua Cha,
Cha dã dên pha lông ra cho con duoc tu do. Cha dã giai cuu con thoat khoi
tay ke du, va xuc sâu cho con báng nu hôn xuc dâu trên tran cua con nhu
môt ân chi con thuôc vê Cha... Vây con hãy di nhân Danh Cha ma khuyên
giai va an ui dân Cha, sua sang lai cac thua vuon cua Cha, dem dên cho ho
Su Thông Biêt chân thât vê on cuu rôi. Con hãy phuc suc lai trai tim cac
thanh diên
1
cua Cha.
Hõi thê hê, moi ngay trong doi sông cua cac con, ân sung cua Cha
duoc to bây ra, va Cha chiêu toa trên toan thê nhân loai, dê mang nhân loai
tro vê giao hoa voi Cha va lam hoa voi tha nhân, dê ho cung sang toa o giua
ho voi nhau, nêu nhu ho biêt láng nghe Cha ma thôi. Hõi Vassula con cua
Cha, Cha la Dâng Giai Thoat con, dông thoi Cha cung lam cho con va cac
nguoi khac duoc trô sinh bông hoa qua nhung Bai Hoan Ca nay, cháng khac
gi cac cây hoa hông moc lên bên bo giong nuoc chây, va cung giông nhu loi
Kinh Thanh noi: 'Con hãy toa ra huong vi ngot ngao nhu huong vi êm diu
cua trâm huong, cua huong hoa giông nhu hoa huê. Con hãy lan toa huong
thom cho rông kháp, hãy hat lên bai ca chuc tung, ca tung Cha vê moi công
viêc thân linh cua Cha, cung nhu hãy tuyên xung su cao ca cua Danh Cha.¨
2

Dây la diêu cac con hãy coi nhu la bôn phân cac con phai lam. Cac
con dung so trong khi thuc hiên tât ca nhung công viêc nay, boi vi Cha luôn
kêt hop voi cac con. Chua Tinh Yêu luôn luôn o cung cac con, va dung vê
phia cac con moi giây phut trong doi sông cua cac con.
Cac con hãy nên môt voi nhau.

Dâng Tu Huu

10 1 ăm 2003

Än sung Chua Thanh Than
duoc ban cho chung con háng ngav.
Ðung vav, that la mot cuoc hanh trinh dai truoc màt chung con
trên duong tiên dên muc tiêu cua chung con
va tiên dên viêc doan tu voi cac thiên than.

1
Chua muon noi la 'cac linh hon`
2
Si 39:13-15

6

Thê nhung cháng le chung con háng ngav lai khong thoa thich
voi Tinh Thuong Yêu Than Linh hav sao?
Liêu ai co thê noi duoc ráng chung con van không duoc moi goi
tro nên than thanh qua viêc thông hao hav sao?

Ai co thê tu choi minh chua nghe thav
vi Tan Lang cua chung ta moi goi chung ta tiên vao
phong tan hon trong Trai Tim cua Ngai hay không?
Cháng le cac ban lai khong duoc moi
dên tham du tiêc cuoi nav cùng nhu vui huong
voi chen nhiêm mau hay sao?

Liêu cac ban co thê thua voi Thiên Chua
ráng minh chua nhan duoc
nhùng phuc lanh kho phai nhat,
nhùng phuc lanh vuot trên bat cu su vinh quang nao hav khong?

Liêu cac ban co thê thua voi vi Tan Lang ráng:
'Con chua duoc moi tiên vao
Su kêt hiêp nhiêm mau voi Chua`?

Ngai la Ðang chuoc nhùng nguoi luu dav tro vê,
vav thi Ngai lai quên làng cac ban duoc hav sao?
Cac ban hàv dên ma don nhan Ngai dê roi cac ban co thê noi ráng:
'Nav dav, con dang phuc su Chua...`

- Paraskevi con oi, Cha muôn hat lên cho con nghe dê noi cho con biêt ráng
su don so cua con lam vui long Cha...
Con vê thoi gian phuc vu cua con, chua phai la luc châm dut dâu. Co
rât nhiêu diêu con lai cân phai dên bu tôi lôi, va nhiêu viêc cân phai tiêp tuc
giai quyêt. Co viêc cân phai thuc hiên vê cac thuong tich trên Nhiêm Thê
cua Cha. Con rât nhiêu dât dai o truoc mát cac con cân duoc phu dây, va
dang con phai duoc thiêu dôt báng Lua cua Cha dê gieo trông cac hat giông
hoa binh, tinh thuong yêu, va hoa giai... Nhu vây ban thân cac con dung co
so. Cac con hãy huong mát nhin tháng lên Cha, mát con hãy sang lên khi
Cha hiên diên!

7

Cac con hãy hân hoan vui mung boi vi ecclesia
1
së duoc phuc hôi. Dây
chinh la Loi Quyêt Hua nghiêm trong cua Cha. Mây mu co thê che phu trên
Giao Hôi, thê nhung Ban Tay Cha cung luôn o trên Giao Hôi, va luôn ban
phuc lanh cho Giao Hôi. Tâm y Bai Hoan Ca nay la phuc hôi lai Giao Hôi,
va lôi keo dân Cha vao trong Giao Hôi. Chinh Cha la Dâng nhiêu lân dã noi:
'Cac con hãy dê cho Chua Thanh Thân ngu tri trong Giao Hôi.¨ Nay
Paraskevi con a, Cha hua voi con ráng du nhung nguoi luu dây lac lõng o
tân cac vung dât xa xôi thê nao, Cha cung mang ho dây du vê trong Giao
Hôi. Ngay ca nhung nguoi ban thân không co côi gôc thê nao, nhung nguoi
xuât thân o goc cac duong gôc phô, Cha cung së tim dên ho va lôi keo tât ca
tro vê noi ma Chua Thanh Thân cu ngu, boi vi ho cung la con cai cua Cha.
Không ai së bi bo lai phia dang sau ca. Cac ky công nay dang gia nhu vang
bac, ly do la cac viêc nay la dâu chi cua su hiên diên cua Cha o noi ho,

- Nhung xin Chua hàv nhin dên thê gioi hom nav.

- Cha dã dát dê trên môi miêng con nhung Bai Hoan Ca xuât phat tu trên
troi cao, va Cha dã hat cho con nghe tât ca cac bai ca vinh cua Cha. Cha
dang chung to cho tât ca cac con biêt ráng Cha la Dâng Cuu Thê cua cac
con. Cha kêu goi moi nguoi hãy án nán thông hôi, hãy co nhung hanh vi sam
hôi, va hãy câu nguyên. Phai cháng Cha không dây dô cac con vê nhung
duong sông dao duc hay sao? Trong nhung nám vua qua, cháng lë Cha lai
không to ra cho cac con biêt dên Long Thuong Xot va Nhân Ai vô bo bên
cua Cha hay sao? Co loi viêt ráng:
'Cac con hãy nghi dên cac viêc ky diêu cua Thiên Chua, nhung công
viêc kinh hoang ma Ngai dã thuc hiên trong thê gioi nay. Cha luôn muôn
châm dut chiên tranh moi noi trên thê gioi....¨
2
Cac con co thây không? Hõi
cac anh nguoi em, Cha không muôn công viêc lam cua cac con, ma Cha
muôn tinh thuong yêu cua cac anh em, va ca cac con la chi em cua Cha nua.
Cha muôn tinh thuong yêu cua cac con nhu la môt cu chi án nán dên tôi.
Cha dã dem dên cho cac con môt su diêp hoa binh, va Cha dã to ra Long
Nhân Hâu cua Cha, va to cho ca nhung nguoi không dang don nhân tinh
thuong yêu nay, thê ma thê gioi gia diêc không nghe thây. Vassula con yêu

1
Chu thich nguoi dich. ecclesia ÷giao hoi
2
Tv 46:8-9

8

quy, dât dai nao ma thê gian dã canh tac cháng mây chôc së dân dên cac mua
thu hoach thât tro trêu.... ic.


17 1 ăm 2003

Oi lav Ðang la niêm vui cua tam hon chung con,
la Ðang Màc Khai Chan Lv,
la Ban Chat cua Long Tin Tuong,
la long nhan hau Khon Ta,
Oi Ðang than toc voi nhan loai,
la su soi sang than linh cua tam hon chung con,
la Su Ngot Ngao cho linh hon chung con,
la niêm vui khon ta cua con nguoi chung con,
la Thuc Thê Than Linh cua thuc thê chung con,
la anh sang chiêu soi cua mát chung con,
xin Chua ban cho linh hon toi tê cua chung con
tim ra duoc nguon nuoi duòng
tu tat ca nhùng Loi Noi Than Linh cua Chua
nhám bo duòng suc manh cho chung con
trong tinh than sam hoi va phuc tung.

- Hõi hoc tro, dung vây con hãy câu nguyên xin on hôi lôi. Qua hanh vi hôi
lôi, linh hôn duoc huong dân dên sam hôi.
1
Hõi xuong cua Xuong Cha, va
hõi thit cua Thit Cha, con hãy dê cho Cha gia táng quyên loi cua Cha o trong
con, dê Cha giam bot di tât ca nhung gi co thê xâm lân cac quyên loi cua
Cha. Noi cach khac, con hãy dê cho Cha táng triên o trong con, dê tram dây
vao nhung chô ma con con thiêu thôn. Cha muôn con duoc coi la nguoi
xung dang vui huong Nuoc Troi cua Cha.
Hõi hoc tro, Cha dã dem con di nhu môt tê vât, vây con hãy lon manh
lên trong su kiên nhân va bao dung cua con, boi vi Cha së hoan tât o trong
hai nhân duc nay tât ca moi su ma Cha dã dây dô con trong cac lop hoc tâp
voi Cha qua duc tin. Cha dã goi Chua Thanh Thân xuông voi con, dê Ngai

1
Sam hoi

9

dây dô con vê Loi Cha cung nhung loi noi tu Dâng Khôn Ngoan. Cha dã dê
cho Su Diêp cua Cha duoc biêt dên, va Cha dã loan bao su diêp môt cach dê
dang, boi vi Cha không thây su chông dôi tu phia con, cho du la o phia truoc
con co nhiêu su xâm pham cua ke du, va co nhiêu thân khi lua dao tân công
vao con, boi vi trong cac cuôc tân công cua ho, ho chua nám giu duoc Tinh
Thuong Yêu cua Thân Chân Ly, la Dâng co thê dã mo mát cua ho, thê
nhung du sao con dã tôn vinh Cha rôi.
Dung vây, ngay hôm nay vinh quang hão huyên cua ho nhu tâm man
che tâm tri ho. Tâm man nay vân con che ho, tru khi ho tro vê voi Cha va án
nán hôi cai. Thai dô de dát vô ly cua ho ngay môt táng, va su so hãi bi lua
dao hay bi gat gâm dã lam tâm tri cua ho hoa nên mê muôi. Ho chung kiên
anh sang choi loi ngâp tran tu cac Bai Hoan Ca nay, vây ma sau do ho vân lo
nghi ráng do co thê la nhung diêu sai trai. Trong khi do, diêu lam cho ho cu
duy tri mãi con mát so sêt vê nhung yêu tô dang thuc su gây nguy hiêm cho
Giao Hôi cua Cha cung cac công doan trong Giao Hôi. Thuc ra trong bong
tôi cua ho, ho không nám bát duoc Chân Ly, la diêu toa ra anh sang cua Su
Thông Biêt cua Thiên Chua, va thâm nhâp vao van vât. Phai cháng ca thê
gioi tran ngâp dây lâm lân, va dân chung thi rât ngac nhiên truoc Su Hiên
Diên cua Cha hay sao? Ho dang cha dap trên Nhiêm Thê cua Cha, bao sao
Cha lai không phan ung chu? Cha së nhu mát troi cua Dâng Công Chinh
ngu xuông voi ho.
Hõi hoc tro, con la phân tu cua Cha, Cha së su dung moi nguôn luc
ma Cha dã ghi khác o trong con dê cung cô Giao Hôi Cha, nhung cung la dê
lôi keo nhung nguoi dang kinh nê
1
di vao Con Duong Hoa Giai cua Cha. ic.


1
Chua Giêsu muon noi dên nhùng nguoi khong phai kito giao nhung la nhùng nguoi thiên tam

10

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa

Tháng 02 Năm 2003


3 2 ăm 2003

- Hõi Vassula, con hãy loan bao tât ca nhung ky công cua Cha cho moi
quôc gia dân tôc biêt. Nhung ai co tâm long don so va chân thuc së don nhân
Cha voi canh tay rông mo, va ho së huong duoc nhung loi ich tu cac công
viêc ky diêu cua Cha. Cha cân dây dô lai cho dân Cha biêt to long tôn kinh
dôi voi Chua Cha, voi Cha va Chua Thanh Thân, do la tôn kinh Vinh Quang
va Quyên Luc cua Chung Ta, tôn kinh Long Thuong Xot va Nhân Hâu cua
cua Chung Ta, tôn kinh cac phep la va nhung dâu chi cua Chung Ta. Dây la
ly do ma Cha muôn dây dô lai cho dân Cha biêt cach di tim Thanh Nhan Cha
va nhân ra duoc Thanh Nhan Cha. Vây khi nên tang cua cac con xup dô,
cháng lë Cha lai không can thiêp vao hay sao? Cháng lë cac con lai không
doc thây ráng Cha không bao gio ngung lam viêc hay sao?
1
Co diêu la viêc
tin ráng Cha ngung viêc lam cho loai thu tao cua Cha tro nên phong phu
báng cac hông ân dôi dao cua Cha nhu vao thoi cô xua, do chinh la tôi phan
dao sâu dâm rât nguy hai! Moi viêc Cha lam dêu chan chua vinh quang va
uy nghi. Cac Công Viêc cua Cha thi cao ca, va nhung ai vui thich voi công
viêc ây dêu phai huong mát minh vao do. Nguoi dua tho cua Cha to ra mau
mán theo lênh Duc Minh Vuong cua cac con ma viêt xuông:

'Bai Hoan Ca cua Chua Thanh Thân¨

Rôi truyên ba cho moi thanh phô cung cac tinh thanh biêt, dê tât ca tôn kinh
Chung Ta. Chua Cha gio dây noi chuyên voi con...

(Trên dav la Chua Giêsu noi)

(Chua Cha noi:)

1
Jn 5:17

11

- Nay hõi loai thu tao, cac con dung co khoc loc, thuong tiêc nua, nhung
hãy hân hoan va vui mung lên! Thôi cac con dung hat truy diêu ai nua trong
khi Dâng Tao Hoa cua cac con dang cât tiêng hat cho cac con nghe! Vây cac
con hãy mo rông tâm hôn minh ra dê cho Vinh Quang va Anh Sang cua Cha
phuc suc lông lây cho cac con. Cac con cung dung bit tai truoc Dâng Minh
Vuong cua cac con, la Dâng mang dên cho cac con nhung châu bau nay tu
trên troi xuông. Dâng ma cac con xêp vao bâc không thê dên gân duoc, la
Dâng vô hinh, hoác la ban thê dâu ân, thi bây gio Ngai chám soc cac con chu
dao! Cac con hãy vui lên trong thoi dai dây Thuong Xot, va hãy hân hoan
lên! Ôi Dong Giông dang thuong mên! Tai sao cac con lai dê cho canh tan
pha va dô nat giam hãm va xâm chiêm cac con toi muc dô nhu thê chu? Cac
con hãy noi cho Cha biêt, Cha dã nhân duoc loi lôc gi tu tay cac con? Khi
dân Cha rên siêt va than vãn duoi su ap buc de xuông, hoác kêu than duoi su
bao hanh cua cac ke thu, không co ai nghi dên viêc hoi 'Thiên Chua o dâu.
Ai la nguoi lam vang dôi nhung Bai Hoan Ca Hanh Phuc?¨ Không co ai thu
nhân dã dê ban tay minh tro nên nho bân vi nhung tay vao nhung diêu vô
dao nghia. Hõi loai thu tao! Chinh cac con tu luân an doi sông cua minh. Bai
Hoan Ca cua Cha gio dây huong dân cac con di dên viêc án nán hôi cai, va
biêt nhân ra Cha. Cho du ban chât cua cac con la xuong thit, thuôc vê ban
chât pham trân, Cha dã phuc suc cho cac con báng Thân Khi Cha, va tao
dung cac con theo Hinh Anh cua Cha.
Co nhiêu nguoi trong cac con nghi vân ráng: 'Lam sao ban thê ân dâu
vuot trên moi ban thê ây, va tuyêt dôi không thê nhin thây duoc, do la Thiên
Chua, lai co thê tu bây to Minh ra môt cach thuc hêt suc mâu nhiêm trong
thoi dai tân tiên cua chung ta, cung nhu to bây Chinh Minh ra môt cach truc
tiêp nhu thê qua môt nguoi trong chung ta, la ke cung chi la tro bui?¨ Boi vi
cac con không thê nao siêu vuot hon Cha, nên Cha dã muôn hat lên Bai
Hoan Ca cua Cha trong nguôn anh sang siêu viêt cho thê hê nay dang o
trong hoan canh qua u cân dên su tro giup mang lai on cuu dô, dê qua do
Cha mác khai Chinh Cha cho cac con theo cung cach nhu vây...
Nhu thê, Cha tu y hat cho cac con nghe, va nhác nho cho cac con nho
dên nên tang thuc su cua minh. Cha hat lên cho cac con nghe dê bô suc va
khuyên giai cac con nên tiêt chê lai tâm hôn dang tan nat cua minh dê rôi
thuc thi nhung viêc ky diêu trong tâm hôn minh. Bai Hoan Ca cua Cha së
ngot ngao nhu mât ong trên môi miêng cua cac con, va giông nhu diêu nhac

12

du duong trong lê hôi ruou nho. La Dâng Tao Hoa cua muôn loai, va la cán
nguyên cua van vât, Cha ngu tri kháp noi noi, nên không ai co thê noi duoc
vê Cha ráng: 'Thiên Chua không to Minh ra theo cung cach nhu thê nay.¨
Lam sao cac con co thê noi ra nhung loi nhu vây duoc trong khi cac con
dang o trong bong tôi chu? Thay vi vây, gio dây cac con hãy nhây mung, va
hãy nhin cho rõ qua bong tôi cua cac con, vây thi ai giông nhu Cha chu?
Dâng Tu Huu la Cha, la Chua Cha. Dâng Tu Huu la Bai Ca Vinh Phung Tu
cua linh hôn cac con. Dâng Tu Huu la Chua Ca Rang Ngoi.
Kinh Thanh co noi: 'Phuc thay cho nhung ai co long don so, vi nguoi
ây së duoc nhin thây Thiên Chua.¨ Hõi Vassula, hôm nay moi nguoi nhin
thây rât la sâu sác theo nhu kha náng minh co thê nhin duoc. Co diêu Cha
muôn noi cho cac con biêt, cac con cung co thê duoc kê vao hang ngu cac
thanh cua Cha, la nhung nguoi co thê nhin thây Cha, nêu nhu cac con dê cho
Thanh Thân cua Cha ngu vao cac con dê lam tiêu tan di cac diêu bât chinh
trong tâm hôn cac con. Môt khi dat duoc su trong sach, cac con së duoc ban
on duoc thi kiên Cha.
Nay hõi thê hê hôm nay, ngay tu thuo ban dâu, Chung Ta dã tao dung
cac con nên theo hinh anh Ban Tinh Riêng cua Chung Ta, va noi ráng:
'Chung Ta hãy tao dung nhân loai theo Hinh An Riêng cua Chung Ta, tro
nên giông nhu Chung Ta.¨ Thê nhung, ma quy la ke ghen ghet va hân thu
Cha cung nhu cac con, chung dua dây tât ca cac con phai dôi dâu voi Su
Chêt. Mua Dông dâu sao dã qua di rôi va Chinh Mua Xuân cung dã dên voi
trai dât, va dã dên cuu chuôc cac con, rôi môt lân nua khoac trên nguoi cac
con ve Lông Lây Thân Linh va Vinh Hiên cua Chua Xuân. Nhu vây, cac con
con so gi nua chu?
o Gio dây, cac con hãy dên quay quân chung quanh Cha, hõi tât ca
nhung ai uoc mong Cha. Cac con hãy dên ma nghe Bai Hoan Ca nay xuât
phat tu cac kho chua trên Thiên Dang...
Phuc thay cho nhung ai gán bo voi Cha, Cha së cung cô suc manh cho ho
trong su kêt hiêp giua Cha va ho... Hôm nay, Cha tu troi cao doai xuông moi
goi cac con hãy kêt hiêp nên môt voi Cha. Cha së ban Minh Cha cho cac con
dê cac con kham pha ra duoc su cao ca cua Cha, va Thiên Tinh cua Cha.
Dây la su kêt hiêp mâu nhiêm giua Dâng Tao Hoa va tao vât cua Ngai. Vi
Tân Lang ma cung la Minh Vuong cua cac con moi goi cac con hãy kêt
duyên voi Ngai. Cung giông nhu môt tân lang buoc ra tu loan phong trang

13

lê, sang lang nhu mát troi lông lây, Cha tu thiên dang doai xuông dê moi goi
cac con tiên vao Phong Kêt Hôn Ruc Rõ trong Trai Tim cua Cha, trong
Long Cha va Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Con cac con, la nhung nguoi cháng bao gio hiêu cac diêu sâu nhiêm
cua Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha, cung nhu chua biêt Trai Tim la
giuong tân hôn nghi ngoi, cac con hãy dên ma hoc hoi ngôn ngu cua Cha....
Cha dang moi goi linh hôn tê nhi cua cac con dên vui huong su ngot ngao
cua Cha. Niêm khat vong cua Cha, va co thê thêm vao do la Su khat khao
cua Cha chinh la phuc vu cac con, va nâng cac con lên thiên dang, la noi
thuôc quyên so huu cua cac con.
Hõi ban thân thiêt cua Cha, hãy tiên vao Phong Kêt Hôn Ruc Rõ la
Long Cha, va Cha së cho linh hôn con nhin thây Thanh Nhan cua Cha. Nay
con yêu dâu, ai dã nghe Cha la duoc tai sinh rôi, dã nhin thây Cha thi cung la
duoc tai sinh. Con gi tôt dep cho báng nguoi nao do trao táng cho con nguôn
hanh phuc bât tân trong môt doi sông bên Cha? Cung nhu sông cho dên mãi
mãi muôn doi? Trong Vuc Sâu chua dây Long Thuong Xot, Cha co thê tám
gôi con sach khoi moi tôi lôi dê con xung dang nhân gia nghiêp cua Cha.
Dê cac con duoc phuc suc va xuc dâu thom tho cho xung dang tiên
vao Phong Kêt Hôn cua Dâng Thân Linh va kêt thân voi Ngai, Cha phai biên
dôi cac con tro nên giông nhu ngôi sao mai, nhu tráng tron, nhu câu vông
loe bât qua cac dam mây trong sang. Môt khi Thân Khi Cha mác cho cac con
bô ao rang rõ, cac con së nên giông nhu bo trâm huong, giông nhu cac bông
hông no vao mua xuân vây. Môt khi cac con mác lây Chinh Chua Kitô, la ao
cuoi cua cac con, cac con duoc phuc suc trong su hoan thiên vinh hiên, sán
sang tiên lên ban tho thanh
1
dê gáp mát Vi Tân Lang cua minh, la noi ma ân
sung Thân Linh së huong dân cac con di dên. Hõi ban thân thiêt cua Cha, rôi
Cha së ban cho cac con diêm phuc nhin thây Thanh Nhan Thân Linh cua
Cha. Cho du con dang sông noi duong gian, cac con së o trong Cha, va môt
khi nhin thây Chinh Cha, long cac con nhu bay lên tân thiên dang duoi Anh
Sang Thân Linh trên dôi canh cua Chua Tinh Yêu va Dao Thanh, cung nhân
ra ráng Dâng dang dung truoc minh không la ai khac hon la Dâng Tao Hoa
va Vi Tân Lang cua cac con. Phân cac con, cac con së sung so va vui suong
ma kêu lên cung Cha ráng:

1
Cùng co thê hiêu la phong tan hon.

14

'Ôi Quyên Uy biêt bao nhiêu! Su Uy Nghi dang kinh so ma trai tim con
dang cam nghiêm la gi? Ôi mâu nhiêm cua moi tao vât! Ôi Dâng Cuõi trên
cac bâu troi, la Hinh Bong cua cac Viêc Ky Diêu, hoan toan mÿ miêu. Lây
Chua, ngay ca anh sang cua tráng tron cung thiêu mât su sang choi trong
Vinh Quang cua Chua, ca cac ngôi sao cung lu mo truoc dung mao ngoi
sang cua Chua. Su Vinh Quang cua Chua thât la vô song, khôn sanh, va bao
phu voi lam ngoc, vuot qua moi su so sanh. Tiêng Noi cua Chua co âm diêu
rât u ngot ngao. Miêng Luõi cua Chua la sua va mât ong. Tu Mát Chua tua
ra hai tia anh sang choi ngoi. Ôi Dâng Vuong Tôc, lam sao con lai duoc coi
la nguoi xung dang tiên vao Vuong Phong cua Chua duoc chu? Lam sao
con lai la nguoi co dác quyên va ân phuc cháng bao lâu së duoc kêt hiêp voi
Chua, va tro nên lam môt voi Thiên Chua la Dâng Tôi Cao? Linh hôn con
vao luc nay tran ngâp niêm suong vui. Duoi truong trang lê quanh Ngai Toa
Vuong Tôc cua Chua, nay dây Chua dang moi goi con, môt ke thât bât xung,
va bao con dên voi Chua trong phong thai vuong gia cua Chua. Phân con,
con run so dên bât tinh, ngã nguc va bi thuong tich boi Anh Mát Thân Linh
cua Chua huong vê con, con mât di moi ky uc vê thê gioi truoc anh nhin ky
diêu ma Chinh Chua doai ban cho con, voi Tinh Thuong Yêu hai ha cua
Chua. Trong Tinh Nhân Hâu cua Chua, Chua dã vach ra cho con môt duong
lôi huong dân dôi chân con háng hai buoc theo Chua. Voi niêm khat vong
rât nhiêt thanh vao luc nay, va dê tiên toi Dâng dang kinh mên nhât cua con,
con say mê bay tháng nhu chim câu vao Vong Tay Âu Yêm cua Chua, va rôi
con nhu mêm nhun ra, tro nên phai mo truoc Anh Sang rang rõ cua Chua, dê
rôi ban thân con cung tro thanh anh sang.¨

- Tiêp dên, Dâng Minh Vuong chan chua Tinh Thuong Yêu së thuong doai
xuông tân nuong cua Ngai, ôm lây dâu nang ma ap vao Nguc Minh dê cho
nang nghi ngoi, noi voi nang báng giong noi du duong voi nhung loi nhu
sau: 'Gio dây Cha nám chác duoc con rôi¨ trong khi môt tia anh sang ruc rõ
tuôn ra tu Môi Miêng cua Cha phu trên nguoi con...
'Cha ban cho con Chinh Minh Cha dê con chiêm huu lây Cha. Con
hãy pham pha ra Cha trong Nguôn Anh Sang siêu viêt cua Cha, va con cung
së toa sang trên tung nguoi trong cac thanh viên cua con nhu guong mát cua
Mai-sen rung sang khi truc diên nhin thây Cha. Con hãy tiên lên va Cha së
chiêu toa trên tung nguoi trong cac thanh viên cua con.¨

15

Ôi phuc thay cho ai ôm lây Cha, vi nguoi ây së giông nhu lua va
huong trong binh huong, giông nhu con tau dat vang va duoc nam voi moi
thu da quy bau truoc su sang lang Uy Nghi cua Cha. Dây chinh la luc Cha
dã chuân bi cho tât ca cac con ngay thuo ban dâu khi tao thiên lâp dia:

Phong Tân Hôn la noi
ma Cha dân dát moi linh hôn
thông phân vao cuôc kêt duyên nhiêm mâu ...

- Su to bây vinh hiên tu thiên dang nay duoc mác khai cho con nhám muc
dich thanh hoa con, biên dôi con tro thanh môt nguoi thanh thiên môi khi
con nhin thây Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua. Chuc cho linh hôn con mung
vui trong tinh thuong xot cua Chua.
Va bây gio Cha noi voi tân nuong cua Cha ráng: 'Nay con yêu dâu,
con dung so, con së không chêt ca khi cac tia anh sang cua Anh Mát Cha
nhin xuông con khiên cho con bi thuong tich ma di toi tinh trang ngât di, boi
vi Cha la Su Sông, ma bây gio Cha nám chác duoc con, Cha së không buông
con ra dâu. Con co thây không? Mua dông qua di rôi, mua to gio lon cung dã
tanh ngot rôi, cac bông hoa bát dâu nây moc trên trai dât, cac lê nghi cuoi
hoi cung dên rôi. Cháng lë con lai không biêt ráng con la miêu duê hoang tôc
va Duc Minh Vuong cua con dang cho doi con hay sao?
'Say dám voi Tân Nuong cua Cha, Cha nhin vao hông ân cua Ban
Tay Cha. Cha nhin Chinh ban thân Cha o trong con, va diêu ma Cha nhin
thây dã lam vui long Cha. Cha nhin lai môt lân nua vao vât ma bây gio tro
thanh Tai San cua Cha, la Vuon Nho cua Cha, la Thua Vuon cua Cha. Cha
nhin vao xuong cua Xuong Cha, thit cua Thit Cha, mác dâu la Cha nhin thây
vêt thuong tich ma Tinh Thuong Yêu cao trong cua Cha dã ghi khác trên
con së giup con bay lên thiên dang, Cha thuc su vui thich nhin ngám bông
hoa?
1
Do la ân dâu mãi mãi ma Cha dê lai trên nguoi con...Vêt thuong tich
nay la dâu chung cua dât hua, la dâu chi cua viêc tim ra duoc viên ngoc trai.
Dây la dâu chung cua Tinh Thuong Yêu vô bo bên cua Cha, la dâu chi phuc
sinh cua con, la dâu chung cua nâm mô trông.
'Diêu ma mát con dang chung kiên bây gio truoc mát con la Nhân
Duc trên Ngai Toa cua Ngai. Hõi dâu thom tho dê mên cua Trai Tim Cha,

1
Trong mach vàn nav bông Hoa tuong trung cho vêt thuong tich .

16

tinh ban say dám cua Cha së lam cho linh hôn con duoc ngot ngao va an ui.
Cuôi cung cuôc kêt duyên dã thuc hiên! Gio dây con hãy nga vao Vong Tay
Âu Yêm cua Cha, va hãy chiêm niêm vê Anh Sang cua Cha, Trai Tim cua
Cha, Su Phong Phu cua Cha, Long Thuong Xot cua Cha. Viêc nay së soi
sang va lam phong phu cho linh hôn con, khiên con tro nên cao trong hon
moi vua chua va vuong quôc cua ho. Tu nay vê sau, tham vong duy nhât cua
con phai la bênh vuc cho nguoi khac truoc Su Hiên Diên cua Cha, la nguoi
câu bâu cho cac tôi lôi cua ho. Khi duoc kêt hiêp voi Cha, con së tran dây
thân khi thông hiêu va së rut ra cho thê hê nay nhung loi khôn ngoan.
'Thê rôi môi khi nghi ngoi binh an trong Vong Tay Âu Yêm cua Cha
vao luc binh minh, voi ca tâm long cua minh, con së nuong cây vao Dâng dã
tao dung nên con. Con së dâng loi cam ta lên Dâng dã xuc cho con báng
trâm huong. O bên canh Cha va o trong Vong Tay Âu Yêm cua Cha, con tro
nên nguoi voi chu dich sông ngay tháng, va biêt hoc hoi. Con së suy niêm vê
cac mâu nhiêm con bi ân, voi Nhân Duc cua cac thiên thân la vô nhiêm dam
mê. Tiêp dên, dôi khi Cha së sai con di kháp thê gioi dê trinh bây vê cac loi
giao huân ma con dã nhân duoc. Gio dây con sông theo Trai Tim Cha, con
së dat duoc môt tâm tri moi me. Thanh Y cua Cha së duoc biêt dên, va con
së biêt diêu gi la diêu tôt lanh, boi vi Cha la Dâng huong dân con. Cha va
con së la nhung nguoi ban cung y huong. Vi vây, con hãy liên kêt voi Cha
dê cung dông hanh voi nhau, cung nhau di xuông nhung vung tôi tám, dên
voi nhung nguoi dang sa vao cam bây, dên dê giai thoat cho ho, dê ho khi
tro lai thi biêt dên Thiên Chua cua minh. Con co thây không?
'Cha së dây dô bô câu cua Cha biêt bay bông lên troi cao ma lam
thom tho cho cac quôc gia dân tôc. Dông thoi tu Vong Tay Âu Yêm cua Cha
vân nho xuông huong vi thom tho va trâm huong, môi miêng cua con cung
së cât tiêng hat Bai Hoan Ca cua Thân Linh cho moi nguoi dông huong cua
con, không kê mau da sác tôc nao ca. Môi miêng thâm nhuân cua con së hat
lên thanh cung giong chân thuc dây mâu sác dao giao, va luôn phu hop voi
Lê Luât Thân Linh cua Tinh Thuong Yêu va On Cuu Chuôc, dông thoi phu
tran xuông moi nguoi công dân báng trâm huong dây huong vi thom tho.
Con së cung câp cho ho dây du moi su lây tu cac kho lâm trên troi xuông.¨
Hõi loai thu tao, Cha dã tao dung cac con va dô xuông tâm hôn cac con
tran dây su ngot ngao va Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha. Cha dã xuc
dâu vao trai tim cac con báng cach hit tho trong cac con, biên dôi trai tim cac

17

con môt cach thân tinh, khiên trai tim cac con co thê chiêm dat va duy tri
duoc Tinh Thuong Yêu siêu viêt va su Ngot Ngao cua Cha, boi vi Tinh
Thuong Yêu cua Cha thi tôt lanh hon ca chinh su sông. Cha không bao gio
cât di niêm vui vê Chinh Cha ra khoi bât cu tâm hôn nao ca. Ly do la khi cac
con dã giu duoc Cha trong trai tim minh, va tâm hôn cac con không chông
dôi, thi nhung loi an ui tinh thân tac dông trong cac con manh dên nôi tinh
yêu cac con chi co thê vui nhân lây rât nhiêu loi ich dên tu su ngot ngao cua
Cha, Tinh Thuong Yêu cua Cha, va Thiên Tinh cua Cha. Nhu thê, cac ich
lõi nay huong dân cac con báng soi giây tinh thuong yêu di vao con duong
thao hiêu dê rôi cung diêu hanh voi Cha, la Minh Vuong cua cac con. Viêc
con diêu hanh cung voi Cha së khoac vao con nguoi cua con Vinh Quang
cua Cha, trong khi do cac thiên thân cung ca triêu dinh thiên quôc choang
chung quanh con Long Chinh Truc giông nhu binh huong dô dây huong dê
lam cho ca trai dât tro nên thom tho.
Co diêu nêu nhu Cha tim thây môt tâm hôn hung ho, thi du co bât cu
su ngot ngao hay tinh Thuong Yêu nao tu luc sinh ra di nua, tâm hôn ây së
không bao gio co thê tim thây loi ich gi do viêc Cha Hiên Diên. No cháng
khac gi bôn chua nuoc không lô cu tiêp tuc dê nuoc thât thoat ra, ma không
chán lai, ma cung cháng hê quan tâm vê bao nhiêu nuoc dã dô vao bôn, rôi
bôn nuoc can sach va tro nên trông rông... Môt tâm hôn nhu thê rôi ra cung
së bi bo mât niêm vui ma cac thanh dã biêt dên, boi vi dã thiêu váng niêm
tin, ma chi danh uu tiên cho cac nuông chiêu thê gian cung cac tiên ich xa xi
hon la su phong phu siêu nhiên. Cac tâm hôn nhu thê sau khi duoc tran dây
Su Hiên Diên cua Cha, thi cung dân dân dê mât Cha, cháng khac gi nuoc
thoat ra qua nhung chô ro ri cua bôn nuoc vây. Thê rôi Satan thây không gáp
su chông dôi nao, liên bao phu lây ho báng su tám tôi cua chung.
Chinh vi vây, dôi voi cac con la nhung nguoi chua bao gio nêm
huong su ngot ngao cua Cha, nhung doi doi nám trong tui mât dáng dot, cac
con hãy trôi dây va hãy tiên buoc lên, boi vi chi co môt vinh quang duy nhât,
môt niêm hoan lac duy nhât, va môt giây phut kho phai nhat cua niêm vui co
thê tro nên vinh cuu, môt giây phut ngât ngây cua linh hôn, do la: nhin thây
Cha va nêm huong Cha, la Thiên Chua cua cac con.
Vassula con oi, dung vây, linh hôn con vao môt ngay nao truoc dây dã
tung say dám khi Cha nhân tu hiên ra voi con. Trong khi con chiêm nguõng
Cha, con cam thây trai dât duoi chân con nhu lung lay, va khi Anh Mát Cha

18

huong nhin xuông con, con tro nên ngây ngât. Su hiên ra voi con cua Cha
ban cho con môt tâm tri moi va môt su sông moi. Cuôc noi chuyên cua Cha
voi con dã di dên cuôc kêt duyên voi con. Huong vi thom tho cua Cha toa
xuông con dã xuc dâu cho con dê con tham du vao dam ruoc cua cac Thiên
Thân va Cac Thanh cua Cha dang châu chung quanh Su Hiên Diên cua Cha.
Tât ca cung dông thanh hat lên môt bai ca vinh cam ta xung tung moi ky
công va viêc la lung cua Cha, va yêu mên Triêu Dinh trên troi, la noi cu ngu
Vinh Quanh cua Cha.
Nay nguoi ban cua Cha la Dâng dã co môt lân noi ráng: 'Hãy co anh
sang trong con¨ la Dâng ngu dây trong van vât ma không bi chua dung boi
nhung gioi han cua van vât. Ngai moi goi con hay bô bang lai tât ca nhung
gi xâu xa tôi lôi. Hôm nay, Duc Minh Vuong cua con, Dâng Tao Hoa cua
con, va Vi Tân Lang cua con ban cho con môt yên tiêc long trong. Voi long
bao dung va dô luong, qua quyên náng vuong cung, Cha dã ban quyên cho
cac Thiên Thân cua Cha di tu Bác xuông Nam, di tu Dông sang Tây dê tu
hop tât ca cac con lai voi nhau, dê loan bao ráng Thiên Chua Ba Ngôi Môt
Chua trong cung môt duong lôi rõ rang la muôn biên dôi loai thu tao cua
Ngai. Cac Thiên Thân nay la nhung vi Giam Quan ngay cac Cua Nha trong
Vuong Quôc cua Cha.
Do la nhung ngay ma linh hôn cac con phai chuân bi sán sang don Vi
Tân Lang. Cha bây to nhung Châu Bau cua Cha, cung su rang ngoi va vinh
quang trong Su Uy Nghi cua Cha, la nhung diêu thuôc vê cac con dê cac con
vui huong cac châu bau do. Nhu Cha dã noi, Cha la Vi Tân Lang ngu xuông
trai dât vao nhung ngay tám tôi va u sâu nay, nhung ngay khôn khô dau
buôn, nhung ngay dây ap buc va hêt suc nao loan, la nhung ngay ma ma quy
duoc xô lông tiên ra kháp moi noi moi huong dê lua dao không nhung nguoi
tôi tê ma con lua dao ca nhung nguoi uu tu nua. Ôi thât la môt cuôc canh tân
dây chuc phuc! Ôi thât la môt cuôc biên dôi dây ân phuc! Bi bát giu hôm
nay, nhung ngay mai duoc tu do....
Cha noi thanh thât cho cac con biêt, cac con cung duoc gia nhâp vao
doan ruoc chung quanh ban tho cung voi Cac Thiên Thân va Cac Thanh cua
Cha nêu nhu cac con mo rông tâm hôn sông theo Thanh Y cua Cha, qua do
con hãy dê minh duoc huong dân vao Vuong Phong cua Minh Vuong cung
voi cac thiên thân va cac thanh trên cung môt chuyên xe cua cac con. Cac Vi
Giam Quan ngay truoc Cua Cac Nha trong Vuong Quôc cua Cha luc ây

19

dông thanh cât tiêng kêu lên: 'Cua hõi hãy cât cao dâu, hõi cua ngan thu,
hãy dê cho tân nuong tiên vao! Vua Vinh Quang, Dâng Thông Tri cac quôc
gia ngu tri cho dên mãi muôn doi, la Dâng thuong yêu cua nang dang cho
tân nuong cua minh.¨
Thê rôi sau khi vuot qua nguõng cua Nha Vua, cac con së thây minh
dung ngay truoc mát Vua Vinh Quang, la Thanh Luy cua doi sông cac con,
la Dâng vô cung trang lê. Su Cao Trong va Trung Tin la huy hiêu cua Ngai.
Vi Tân Lang cua cac con ngu trên Ngai Toa Uy Quyên cua Ngai, voi cây
Vuong Truong lâp lanh trong Tay cua Ngai. Ngai lông lây trong lê phuc
Vinh Quang dat dây vang bac va lam ngoc. Môt canh hãi hung khiên Thanh
Nhan Ngai ngâng lên khi vang lên tiêng dông cua buoc chân cua cac con, rôi
ruc rõ trong Uy Nghi, Ngai noi:

- 'Cac con hãy dên voi Cha va hãy don nhân Cha nhu Cha dã don nhân cac
con. Cha së lam cho cac con tro nên mÿ miêu trong Vong Tay Âu Yêm cua
Cha, cung voi su cao trong va ngot ngao. Su hiêu biêt thân tinh vê Cha cung
nhu long tôn kinh Thiên Chua cua cac con duoc sáp xêp, phuc suc trong cac
con, va lam cho linh hôn cac con tro nên hoan thiên. Gio dây cac con duoc
du phân vao cuôc kêt hôn tinh thân giua chung ta. Trong cuôc kêt hiêp Thân
Linh ma trong do cac con së chiêm dat duoc nhung phuc lanh kho mo phai
trôi vuot trên bât cu môt chuc lanh nao khac.¨

- Nêu nhu cac con mo rông tâm hôn dê sông theo Thanh Y cua Cha thi dây
la diêu së xây dên. Hõi thê hê hôm nay,
1
Cha dê cho các con thây nhãn tiên
Tình Thuong Yêu cua Cha. Dù cho Tình Yêu cua Cha co vuot quá su hiêu
biêt cua loai nguoi thê nao, cac con cung cu bình tâm mà suy niêm thì moi
hiêu duoc ráng Chinh Cha la Thiên Chua nhung cung la nguoi Cha hiên cua
các con nua. Cha không nói voi các con qua thê thuc cung rán. Do không
phai là xung cach Cha thuong áp dung voi các thánh tu dao và các thánh
khác, mà thuc su Cha muôn thân tình nói voi các con vê duc hanh va doi
sông dao. Cha muôn dùng Nhung Loi Hoan Ca dê nói voi các con chu
không cân dên guom giao. Nhung mâu nhiêm thân thánh Cha mác khai cho
cac con thi dang yêu nhu dâu thom hoan lac. Mác dâu dã tung chung kiên

1
h hh ng h n Ng n T h để ho á on h nhn n đến hế
h hằng lôn nhớ đến á on rong ình hơng mến... l đ nh ho n Nm

20

canh tê hai cua các con, Cha vân hiêu duoc nôi khô tâm cua các con. Cha
cháng bao gio quay mát lam ngo cac con dâu. Cha háng luôn nho dên các
con trong tinh thuong mên …Su tôt lanh va hiên tu la nhung con duong Cha
chon lua cho cac con, boi vi cac duong lôi cua Cha la Tinh Thuong Yêu va
Chân Ly. Con gai oi, nhân danh Thanh Danh Cha, Cha phuc hôi lai linh hôn
con va tha thu tôi lôi cua con. Cha dã dát bên canh con Nhân Duc va Long
Trung Thuc dê tro nên Nhung Nguoi Ban Dông Hanh vui ve cua con. Nay
con yêu dâu, dê vui huong voi Cha, va di lai truoc Thanh Nhan Cha cung
voi Cha trong vung dât nguoi sông, Cha ban cho con dat duoc on Khôn
Ngoan, va trang suc cho thân xac con báng Anh Sang siêu viêt cua Cha.
Co loi viêt ráng: 'Phuc thay cho nguoi ma Chua dã chon, nguoi ma
Chua moi goi sông trong Cung Dinh cua Chua.¨
1
La boi vi nguoi duoc moi
goi së không bi cô don nua. Nhung nguoi tung cô don gio dây o trong Cha
va duoc chuc phuc. Ho dã tu bo thê gian, ban be cung nguoi thân thich, tu
bo minh vi Vinh Quang cua Cha. (diêu nay lam cho Cha vinh du hon, va
Cha nhân duoc vinh hanh hon khi thây su tu bo minh dên tu cac nguoi dang
sông trong thê gian voi bao nhiêu cam dô bua vây minh, thê nhung voi ca
long thanh tu nguyên, ho së quay lung lai tât ca nhung diêu xâu xa do, va
cung tu nguyên dâng lên Cha y muôn cua ho).
2


-Duoi Anh Sang Thân Linh Cha, Cha bao toan
tât ca nhung nguoi dang o trong Cha.-

- Hõi tât ca cac con la nguoi biêt kinh so Cha, cac con hãy dên ma láng
nghe Nhung Bai Hoan Ca. Co khi nao cac con nghe thây ráng Cha quên
không to Long Thuong Xot, hay nghe thây con thinh nô cua Cha vuot trên
long nhân tu cua Cha hay chua? Moi su Cha lam, la lam trong su trung thuc
va công chinh.
Vassula con oi, duoi mát cac ke thu cua cac con, Cha bao quanh cac
con báng Vong Tay Âu Yêm cua Cha. Thât la hô then cho nhung ke ap buc
cac con. Thât la hô then cho chung, la nhung nguoi chât chua trong tâm hôn
dây cám thu ac dôc va ghen tuc voi cac con, boi vi Dôi Mát cua Cha luôn

1
Tv 65:4
2
Phan trong ngoàc don duoc noi voi toi la nguoi trao tàng diêu gi do cho ban minh, nhu kiêu nguoi ta
thuong noi. 'nhan tiên dav`

21

huong vê cac con va tao nên anh sang trong long cac con. Viêc Cha lôi keo
cac con theo Buoc Chân Cha lam cho bon chung giân du. Viêc Cha thi thâm
bên tai cac con Bai Hoan Ca sang lang cua Cha khiên bon chung hám ho tân
công cac con. Thê nhung Cha dã biên cac con tro thanh con linh duong tung
táng nhây nhot tu do trên nui dôi. Cha dã biên trai tim cac con nên giông nhu
bông hoa huê, thanh thoi thoat khoi moi lo âu phiên luy. Cha dã phu ban cho
cac con cac phuc lanh cua Cha, nâng cac con lên tu bui dât, ban cho cac con
môt chô doi doi trong Cán Lêu Vang Son cua Trai Tim Cha. Nhung ke thu
kia ho phai uông chinh chen tran dây voi thuôc dôc cua riêng minh.
Vi vây, gio dây con hãy dê cho Loi Cha an ui cac con. Cac con hãy dê
cho Cac Loi Cha tro thanh huong vi thom tho dôi voi cac con. Cac con hãy
ghe tai thâp xuông ma don nhân bai hat cua Cha: Phong Cach Vuong Quyên
dã dua Mát cua Ngai xuông cac con truoc khi cac con duoc sinh ra
1
dê to
cho cac con, cung nhu to ra qua cac con Vinh Quang cua Cha, cung voi
duong lôi di vao Vuong Quôc cua Cha, môt con duong tuyêt diêu! Thê rôi
Cha dã tro thanh ngôi sao sang cua cac con trong dêm tôi cua linh hôn cac
con, va la anh sang mát troi soi sang cac con ban ngay... Ban Tay toan-náng
cua Cha không thiêu gi phuong tiên trong viêc phân phat cac hông ân cua
Cha cho cac con, thê nhung nguoi dân
2
cua cac con lai thach thuc Cha va
muôn do suc voi Cha.
Voi long nhân hâu cao ca, Cha diêu dông dê soi sang, dê giao huân, va
dô xuông tran dây dâu thanh trên dâu nhung nguoi ma Cha dã chon lua dê
cât tiêng noi nhung loi tiên tri, noi vê nhung mâu nhiêm con che dâu dôi voi
nhung nguoi hoc thuc va khôn ngoan. Dôi voi nhung nguoi nuôn tiêu diêt va
lam cho cac linh hôn phai tu dao, nhung linh hôn ma Cha thuong mên va
ban hông ân, nhung linh hôn ma Cha dã dô dây nhung loi noi mâu nhiêm,
nhung bai ca cao trong, va nhung bai hoan ca cung dinh, thi Cha muôn noi
voi nhung nguoi muu dô su du ây ráng: su tôi tê riêng cua cac con së quay
lai luân phat cac con. Phân Cha, Cha së nhác nho cho nhung ke ap buc nay
nho lai nhung tôi lôi tây troi cua minh vao Ngay Phan Xet Chung.
Cha la Dâng thông tri tâm tri cac con, nên không co ai co thê lam cho
cac con phai nao nung duoc nua. Câu chuyên ngot ngao cua Chung Ta voi
con së con tiêp tuc hâu khoi nguôn nhung giong suôi trong dai trong trai tim

1
Jr 1:5
2
Mot so cac chuc bac trong Giao Hoi Chinh Thong Giao

22

con, va nay con yêu dâu cua cha, dê Cha con ta cung lam cho lan toa huong
vi thom ngat vong quanh thê gioi, cho hêt quôc gia nay sang toi quôc gia
khac duoc thom tho, khiên nguoi ta co thê noi ráng: 'Mua dông qua di rôi,
mua gio cung quang tanh rôi, cac loai hoa tuoi no trên trai dât.¨ Con co thây
không? Dây la ly do Cha âp u con trong Trai Tim Cha, noi ma con co thê
nhân duoc nhung triu mên ui an, thê nhung con hãy cho dê nhin thây bao
nhiêu an ui hon thê nua ma con së nhân duoc o trên troi trong Vuong Quôc
cua Cha dôi voi nhung diêu xâm pham dên con! Moi su dêu duoc luu giu
dung muc... Trong Trai Tim cua Cha, huong cây cam tung cua Cha tiêp tuc
lan toa mui thom vao trai tim con, va bâu khi cay dôc ma con thuong hit tho
tu nhung nguoi tô cao con së tan mac di nhanh chong, va rôi tâm tri con së
dat duoc thanh than va binh an. Nhu thê, con duoc an ui boi sác huong dây
mui thom tho, con së không bao gio roi bo Trai Tim Minh Vuong cua Cha,
không bao gio... va hon bao gio hêt con së gán bo voi Cha hon, gán bo voi
Thiên Chua chân thât.

- Gio dây con hãy noi cho Cha biêt con së nghi ngoi o dâu vao giâc trua?

Con se nghi ngoi
trong Lau Son
Cua Thanh Tam Chua.

- Con hãy noi va cho Cha biêt, nay con yêu dâu cua cha, con së nghi ngoi o
dâu vao chiêu tôi?

Con se nghi ngoi o Lau Son
trong Thanh Tam Minh Juong cua Chua....

- va Con së nghi ngoi o dâu suôt ca doi cua con?

Con se tim nghi ngoi o Lau Son
trong Thanh Tam Minh Juong cua Chua.

Lav Chua, lav Cha,
la Ji Tan Lang va Ðang Yêu Mên cua nhan loai,

23

con se ben moc rê trong Trai Tim Chua.
Con se song theo cac duong loi
cua Thanh Tam Minh Juong Chua,
la noi nguoi ta quên duoc ban than minh
trong khi chiêm niêm vê Chua...

Lav Chua, Tinh Thuong Yêu cua Chua la Kinh Phung Ju cua nhan loai.
Lav Ðang Thu Lành Minh Juong, trong Tinh Thuong Xot cua Chua,
Chua muon kham liêm con
vao trong Anh Sang rang ngoi cua Chua,
lam tan biên di khong nhùng bong toi ma thoi
nhung ca toi loi nùa.

Lav Thiên Chua la Ðang Toi Cao,
Chua nám giù ca vù tru
trong long Ban Tav Chua,
con khong nhùng nguòng phuc
nhung con bi chinh phuc hoan toan
khi Chua thich ung ban than Chua
vao con nguoi cua con va so thich cua con
ma khong co gi tro ngai!
Thav vi quàng nem con di,
nhung voi Long Nhan Hau dav thuong vêu cua Chua,
Chua dà phu xuong linh hon con tran dav hong an danh cho tan nuong
la nhùng hong an tinh chê tu cac kho lam trên Thiên Ðang.

Roi trong Tinh Thuong Yêu Jo Bo Bên cua Chua,
Chua kêt nhap vao con
báng mot cuoc kêt duvên tinh than Than Linh
hau cho con cam nghiêm huong vi cac nu hon cua Chua
vuot trên moi thu huong thom
cua tram huong cung cav thao huong
va tat ca nhùng sác huong dav mui thom tho.
Ji vav, linh hon con trong vong tav au vêm cua Chua
lên tiêng noi cho moi nguoi biêt ráng:

24

'Cac ban cùng co thê dat duoc
cac an sung va cac hong an du minh khong xung dang,
nêu nhu cac ban quvêt tam song mot doi song trong Thiên Chua,
Cac ban duoc ngoi trên dui Ngai,
gán bo voi Trai Tim Minh Juong cua Ngai.
bam viu vao Lê Phuc ngat huong thom cua Ngai
trong khi vui thoa voi vong tav au vêm cua Ngai
vao nhùng giav phut suv niêm
va ngat ngav trong khi chiêm niêm
truoc Je Trang Lê kho nhat nhoa cua Ngai....
Linh hon cac ban se vui thoa trong Su chuc phuc cua Ngai
vuot trên bat cu loai anh sang nao
bat cu su ngot ngao nao hav vinh quang nao.`

Trong an phuc cua Ngai
con chuvên can duoc phep
hoc hoi nhùng bai hoc abc vê Ðang Than Linh...

- Vi do la Dao Ly ngot ngao cua Cha, la Loi Dôi Thoai cua Cha. Dao Ly va
Loi Dôi Thoai duoc dây dô cho toan thê nhân loai. Cha muôn nhác nho cho
tât ca cac con nho vê Ngôn Tu cua Cha, va Cha muôn dây dô lai cho cac con
nho. Cháng han nhu trai tim con nguoi nên hoc hoi cac Bai Hoan Ca nay,
boi vi duc khôn ngoan va y nghia thanh thiên cua Chân Ly nám o trong Trai
Tim Minh Vuong cua Cha.


(Su diêp kha dai nav can dên nhiêu ngav moi viêt xuong xong)

(Chua Giêsu lên tiêng noi...)

- Dung vây hõi Vassula con yêu quy, Chua nhân tu va Dâng Cuu Thê cua
con dã giai thoat con. Giao ly cua Chung Ta
1
không khac nhau, va trong su
hiêp nhât, Chung Ta noi: cac con truoc hêt hãy kham pha ra Cha, la Thiên

1
Ba Ngoi Thiên Chua

25

Chua cua cac con. Cac con hãy pham pha ra Chung Ta voi tâm hôn trong
sach. Cha co nhiêu diêu cao trong cân noi cho loai thu tao cua Cha muôn
lam cho tro nên tuoi dep.
Thât la dung, it nguoi co thê hiêu Ba Ngôi Thiên Chua không hê roi
nhau, tuy nhiên Chung Ta la môt Ban Thê, môt Quyên Luc, va môt Su
Thông Biêt, Môt Thiên Chua ma thôi... dông thoi Chung Ta co tu do thông
truyên ban thân Chung Ta cho bât cu linh hôn nao va bât cu khi nao. Chua
Cha, va Cha, cung Chua Thanh Thân, Ba Ngôi Chung Ta doai xuông voi tu
cach la ba nhân chung dê ma nhác lai Loi Chung Ta, va dây dô lai cho cac
con biêt sông môt doi sông chân thât trong Chung Ta.
Nhu Chua Cha dã giang nghia diêu ây cho cac con, trai tim cac con
duoc tao nên tu Tinh Thuong Yêu Siêu Pham cua Chung Ta, va cac con dap
tra cho Chung Ta báng chinh Tinh Thuong Yêu nay. Ngay tu dâu trai tim
cua cac con tran ngâp Su Hiên Diên cua Chung Ta. Thê nhung nêu nhu cac
cây gai và co gai lam rach nat no ra, hay nêu nhu no giông bôn nuoc co lô hông,
thi no së bi thât thoat mât hêt nhung gi chua bên trong. Cac cây gai la nhung lo
âu thê gian cung su ham muôn cua cai, la nhung thu co thê xâm nhâp vao
tâm hôn lam khô can di Suôi Nguôn Ban Su Sông.

Lav Chua, Chua tung la
Cua Ngò dê Su màc khai cua Chua dên voi con
va khi lam nhu vav,
Chua dà dau con kv cang o bên trong Chua.

Do Tinh Thuong Yêu Hai Ha cua Chua,
Chua màc lav xac pham va song o giùa chung con.

Lav Chua, xin noi cho con biêt lam sao nguoi ta co thê khong mat Chua?
Lam sao ma bat cu ai cùng co thê
nám giù Chua mài mài trong tam hon minh,
ma khong mat Chua duoc
o duoi thê gian dav song gio,
noi dav cac thu doc to va cam do nav?
Lv do hinh nhu la nguoi nao khong biêt
vêu mên Chua ngav tu dau

26

nhu la bon phan, cùng khong biêt chuc tung Thanh Danh Chua
nhu nguoi ta phai lam, cùng khong kinh so Chua
va khong dat toi viêc vêu mên Chua nhu Chua thuong mên chung con,
thi qua that la nguoi av co nguv co tram trong,
nên co nhiêu nguoi trong chung con thua cuoc ngav tu ngav dau.

Jang lav Chua, do khong phai la su that hav sao?
Lav Chua, nhu vav xin noi cho con biêt dau la bi quvêt
dê tranh khoi lo ro ri
ma nêu nhu co, thi can dên phuong duoc gi
dê ma sua chùa lai hu hong mot thoi dà co?

- Dôi voi con nguoi, diêu nay thi không thê lam duoc. Thê nhung dôi voi
Thiên Chua không co gi la không co thê lam duoc.
1

Thê nên moi nguoi dêu duoc ban cho hông ân tu do. Nguoi nao kinh
so Cha së sán sang don nhân sua sai, va së không bao gio mât Cha duoc.
Nhung ai tim kiêm Cha, së duoc Cha nuôi duõng, nên bao gio cung no dây.
Chua Tinh Yêu la Thân Khi cua Thiên Chua, qua Ngai cac con co thê tiêp
nhân duoc Anh Sang cua Cha, dê ma soi sang tâm hôn cac con. Bât cu nguoi
nao thanh thât phân dâu thuc su dê thông hao vao ân sung cua Cha, co thê o
trong tinh trang vô nhiêm voi thê gian, va së không lam mât di ban thê siêu
pham trong tâm hôn minh. Con nêu nhu nguoi nao cu nân na chuyên tro voi
Tên Cam Dô, láng nghe theo cua cai thê gian, nguoi ây së quyên luyên voi
thê gian va së bi cat bui tôi lôi cha dap.
Cha dã noi ráng Chua Cha, va Cha cung Chua Thanh Thân së dên cu
ngu voi linh hôn nao yêu mên Cha va tuân giu cac Gioi Rán cua Cha. Su
Hiên Diên cua Cha tran ngâp trong cac tâm hôn nay, va qua Anh Sang cua
Cha sang toa trong minh, cac linh hôn nay di dên Su Thông Biêt Thân Linh
cua Cha. Su Thông Biêt cao trong voi tinh yêu mên së dân buoc chân ho tiên
vao Phong Kêt Duyên, noi ma Cha la Vi Tân Lang cua ho cho doi ho dên
vui huong su an binh yên ôn....
Moi linh hôn dêu co thê dat dên muc cao dô trong Tinh Thuong Yêu
cua Cha. Moi linh hôn dêu duoc kêu goi tiên vao su kêt hiêp Thân Linh voi
Cha. Tai sao Cha lai noi chuyên voi con vao thoi dai cua cac con chu? Tai

1
Chua Giêsu trich Kinh Thanh: Mt 19:26

27

sao Cha lai xuc thuôc thom cho thê hê nay báng Nhung Bai Hoan Ca Thân
Linh cua Cha? Tai sao Cha lai noi voi cac con báng thi ca va dao nghia nhu
thê nay? Tai sao Cha lai doai xuông tân nhung vung tôi tám dê sông giua cac
con nhu vây? Tai sao Cha lai chiêu toa su sang cua anh sang không thê toi
duoc xuông trên cac con chu? Tai sao Cha lai di thám viêng cac bãi tha ma
dê ma mo cac cua mô ra tim nguoi chêt? Tai sao Cha lai muôn kêu goi cac
con tiên vao môt su kêt hiêp Thân Linh va môt cuôc kêt hôn tinh thân?
Cha së noi cho cac con biêt tai sao: Vassula con a, nêu con bi 'thiêt
hai¨ nhu con dã noi, con con co niêm hy vong dê ma cai sua. Tât ca moi su
dêu nám o dây. Cha dên dê cuu chua nguoi tôi lôi. Nhu Cha dã noi truoc
dây, dôi voi con nguoi thi diêu nay không thê duoc, nhung dôi voi Thiên
Chua moi su dêu co thê duoc.
1
Noi cach khac, Cha la Dâng giâu Ân Sung
dên vô tân, va chinh qua ân sung ma cac con moi duoc cuu rôi. Cha không
muôn nguoi tôi lôi phai chêt. Cha la Su Sông Lai, va Cha mong muôn moi
nguoi trong cac con duoc sông trong Anh Sang cua Cha. Chinh vi ly do nay,
Cha xuông duoi trân gian qua cac Bai Hoan Ca nay cung nhu qua cac
phuong tiên khac nua dê lam cho cac con duoc sông lai, thê ma gio dây cac
con hang triêu triêu nguoi tu minh roi xa Ân Sung ma di vao mô nám thôi
rua trong do chi vi tôi lôi minh....
Trong tinh cam thuong vô bo bên cua Cha, Cha dã noi tai Thiên Cung
Dinh ráng: 'Cha không muôn mãi mãi nhin thây vô sô nguoi tôi lôi phai
chêt, sâu khô, ma chi muôn ho tro lai voi Cha va duoc sông.¨ Tu trên cao,
Cha dã nhin thây bãi tha ma qua lon lao xông lên mui hôi thôi bay ra tu cac
xac chêt lan toa toi kháp moi noi trên vu tru... Thê gioi thi dang hu hong bi
bao phu boi tôi tám, bi nuôt tron boi su tám tôi, vây thi cháng lë Cha lai phai
cu tiêp tuc nhin con cai cung cac nguoi thua kê cua Cha phai chiu mãi canh
nô lê va hâp hôi nhu thê hay sao? Cho toi bao lâu nua Cha con phai nhin
thây nhung nguoi trong nha cua Cha phai tan rã thôi nat nhu thê? Thuc ra
ma noi, dã dên luc phai nhô co lông vuc ra khoi ruông lua. Cha dã quyêt hua
va noi ráng:
'Qua quyên luc cua Thanh Thân Cha, Cha së ban Ân Sung cho ho
sông lon manh tro thanh nguoi biêt dap lai Loi Kêu Goi dây ân phuc cua
Cha dê ho co thê sông o trong Cha qua duc tin, va Cha co thê sông trong ho.

1
Mat 19:26

28

Tiêp dên môt khi ho duoc gieo trông va xây dung trong tinh thuong yêu, ho
së duoc nâng lên dê nhân lây Cha môt cach tran trê.¨
Nhu thê, hõi Vassula, Cha dã dap lai loi xac minh cua con. Trong tinh
Thuong Xot vô tân, Cha dã noi ráng: 'Cha së tháp lên anh sang trong loai
thu tao vô ly nay, nhám canh tân ho báng môt cuôc biên dôi tinh thân. Chinh
Cha së la Dâng dân dát ho di dên su canh tân ca tinh thân lân thê xac, huong
dân tung nguoi tiên vao su tôt lanh va thanh thiên cua chân ly. Mong uoc
cua Cha la cuu rôi moi nguoi dang nung nâu Thanh Tâm Cha. Cha së không
ngoanh mát di, nhung la muôn dây dô tung nguoi, va ren luyên ho tro lai.
'Qua dung vây, Chua Ca troi dât së nhom ngon lua duoi thê gian nay
báng chinh Tinh Thuong Yêu cua Ngai. Cha së ra di thám nhung nguoi con
hoang dang, va goi chung tro vê voi Cha, nhác nho cho chung nho dên Su
Tôt Lanh bao la nhu biên ca nay, nhác nho cho chung biêt pho thac vao Cha.
Trong thai dô dây nhân ai, Cha së dây dô cho ho biêt lam viêc tôt, không bao
gio lam viêc xâu. Thê rôi, Cha së ngot ngao ren luyên ho lai, va doc lai cho
ho nghe Loi Cha báng ngôn tu
1
cua ho, dê toi voi ho môt cach chác chán.
Noi cach khac, Su Khôn Ngoan Thân Linh së thich ung voi nhu câu
cua ho va lam cho linh hôn qua ngheo hen cua ho hiêu duoc Cha, ban cho ho
Su Thông Biêt vê on cuu rôi, qua viêc tha thu tôi lôi cho ho. Cha së gieo
trông ho vao Trai Tim Cha, dê trong do ho së nây moc bông hoa va së tung
hô trong niêm vui mung nhu sau:

‘Lây Thay, cac dâu chi cua Thay thât cao ca duong bao,
cac ky công cua Thay thi nhiêu va vi dai biêt bao nhiêu!
Thay la Dâng Tôi Cao va la Thiên Chua Phi Thuong,
la Dâng chiêu to Thanh Nhan cua Ngai trên con
va ban cho con hông ân,
phuc suc cho linh hôn cua con báng chinh Ngai.
Chuc tung va tôn vinh Danh Ngai.’

- Phân Cha, Cha së dap lai voi niêm hoan hi cua Cha ráng: ‘Nay con yêu
dâu cua Cha, vi vây Cha së cu ngu o trong con, va con së o trong Cha, la
Thiên Chua cua con.’

1
Ðong thoi toi cùng nghe thav la 'tu ngù`

29

Cac thiên thân së dông thanh cung môt tiêng hat: ‘Dât dai
1
cua Thiên
Chua thi rông rãi bao la vô cung tân, do chinh la Thiên Chua chung ta.
không co ai co thê sanh vi duoc voi Ngai. Cung giông nhu cac hoang tu hôi
cung trong vinh quang, Ngai dân dâu ho voi niêm hân hoan vui mung di vao
Vuong Quôc cua Ngai. Lây Dâng Vinh Quang Lung Lây, Chua la Dâng vô
song. Ca trai dât hãy tôn sung va kinh so Ngai, boi vi Ngai la Thiên Chua va
la Duc Minh Vuong cua chung ta!’
Hõi
2
trâm-huong-cua-Trai-Tim-Cha, con hãy viêt xuông trong khi con
ngám nhin Cha... Cha noi cho con biêt nhu Cha cua Cha dã noi: Khi Cha lên
tiêng noi. Cha không dung công thuc nao ca. Dây không phai la cach noi cua
Chung Ta. Chung Ta cung không noi voi cac thanh va cac vi tu dao theo
cung cach nay. Thê nhung, câu chuyên ngot ngao cua Chung Ta noi voi con
la vê nhân duc va dao giao. Cha noi lên nhung Bai Hoan Ca cua Cha ma o
bên canh Cha không co guom giao, ma co mât ong o duoi luõi Cha. Su hiên
ra phi thuong cua Cha voi thê hê tám tôi cua cac con thi giông nhu môt Mát
Troi không bao gio lán. Anh Sang cua Cha thi mãi mãi duoc chiêm niêm boi
ca Triêu Dinh trên troi voi môt long kinh so, nhung dông thoi cung voi long
nhiêt thanh.

o Phuc thay cho nhung ai nuong nho vao Anh Sang cua Cha ma dat
duoc Su Khôn Ngoan, ho së nhân duoc on Thông Biêt.

o Phuc thay cho nhung ai tro nên lua cua Ngon Lua va thâm nhâp vao
Ngon Lua la thu không thê toi gân duoc, va tro nên lam môt voi Ngon Lua
ây nhung lai không bi thiêu chay. Ôi nhung uoc vong nông chay duong nao
së nhom lên ngon lua trong cac linh hôn nay, chi mong cho lua ây bung chay
kháp moi noi trên thê gioi voi Giao huân va Luât Thuong Yêu cua Cha!

o Phuc thay cho nhung ai du sông trong tinh trang qua ngheo hen ma
gio dây lai dê tai láng nghe Cha, boi vi ho cung së nhân duoc anh sang trên
troi soi sang tri khôn minh dê tuân thu theo Cha. Qua dung nhu vây, phuc
thay cho nhung ai biêt nghe Loi Cha va dem ra thuc hanh. Anh Sang không
thê phai nhat së bao phu ho hoan toan, biên dôi ho tro thanh thân thanh qua

1
Cho nav nên hiêu nhu Trai Tim
2
Chua ngung noi dav, roi moi lai goi tôi

30

viêc thông hao. Cac con con co thê vao Nuoc Thiên Dang báng cach nao
khac nua không? Cac con cân phai án mác tê chinh va phai duoc Chua Cha
nhin nhân.

- Nuoc Thiên Dang co thê duoc vi nhu yên tiêc vuong tôc ma môt vi vua tô
chuc tiêc cuoi cho con trai minh, nhu trong du ngôn ma Cha dã ban cho cac
con.
1
Cha chinh la Dâng dã noi, va bây gio cung la Dâng dang noi dây. Tiêc
cuoi dã sán sang, nhung cac nguoi chân thanh duoc moi thi lai không hung
thu tham du. Trong thuc tê, co nguoi con chê cuoi loi nha vua moi. Dây la
su cam dô thông thuong noi nguoi tin ráng minh lam viêc vi Loi Ich cua
Cha, va ho duoc Cha moi goi, nhung không co thoi gian dap lai loi moi cua
Cha. Thuc tê, tâm tri ho dã roi xa Cha. Ho chi chuyên tâm vao nhung
chuyên nho nhát hay cac su viêc riêng tu cua minh. Ho phot lo di viêc cai
dôi hay dê mât di niêm an ui, khiên ho dua ra moi thu ly do dê tu bao chua.
It ra vân con lai nhung nguoi lâm vao tinh trang tôi tê, va co tinh thân ngheo
kho, cung nhu nhung nguoi chua bao gio biêt dên Cha hoác nghe dên Cha.
Tuy nhiên, tu chinh nhung nguoi nay ma Cha së nhân duoc cac loi chuc
tung va tôn vinh, boi vi ho la nhung nguoi duoc chon lua dã không tu chôi
Loi Moi cua Cha va tro thanh khach du tiêc giông nhu nhung nguoi khach
moi dâu tiên, hay la nhung nguoi dung dung nua muôn nua không di vao
ban tiêc ma không phiên long vê viêc mác ao nghiêm tuc. Nha vua sai cac
gia nhân di ra cac ngã ba duong trong thanh phô va gáp bât cu ai thi cung
moi vao, ca nguoi xâu cung nhu nguoi tôt... Nhung nguoi nay tuy không
phai la nhung nguoi thuôc vê Cha,
2
nhung la nhung nguoi ma Cha noi vê
ho: 'Cac con la con dân cua Cha¨ thay vi noi: 'Cac con không phai la con
dân cua Cha, ma la nhung nguoi phê bo boi moi xã hôi.¨ Cha së liêt kê ho
vao hang con trai con gai cua Cha, tro thanh cac nguoi thua kê Vuong Quôc
cua Cha.
Cac con thu xem, gio dây Duc Minh Vuong cua cac con së dên gáp
cac con trong nhung ngay den tôi cua cac con, cung voi chuyên xe cho cac
thiên thân cua Ngai dê moi cac con dên du tiêc cuoi do Ngai moi. Nhiêu
nguoi duoc moi nhung së co it nguoi duoc chon. Bât cu ai không mác ao

1
Mt 22:1-14
2
Khong phai la cac khach dau tiên

31

cuoi, ho bât kê la nguoi nao ma không bao gio chiu mác ao cuoi vi ly do
thiêu nhiêt thanh hay trong kinh së không duoc chon vao Nuoc Thiên Dang.
1

Thât Cha noi thât cho cac con biêt, nêu nhu cac con không mác lây
Cha lam ao cuoi cua minh, Chua Cha së không nhân ra Cha o trong cac
con...
2
‘Cha së mang nhiêu nguoi tu cac nuoc ngoai tro vê nha. Së không co
buc tuong nao xây trên con duong ho di, thê nhung cac thiên thân cua Cha,
la nhung giam quan canh giu Cua Nha Cha së khai thông môt con duong
cho ho, trên duong co lat lam ngoc
3
, dê huong dân ho tiên dên voi Cha...’
Phân con, thi con kêu gao lên Cha ráng: 'Lây Chua, xin cuu lây con,
nhung nguoi dao huyêt dang tu tâp lai tim con! Con muôn tu bo tôi lôi va
bây gio muôn dên o cung Chua trong tiêc cuoi cua Chua!¨ Con dung co thât
vong, con cung së duoc cuu rôi, boi vi con dang muôn minh duoc cuu rôi.
Do do, nhung nguoi dao huyêt së bi cac thiên thân duôi di ma thôi. Tiêp dên,
cac thiên thân së don con lên môt cach cao trong trên môt tâm tham sang
choi va môi thiên thân giu môt goc bay lên bâu troi cao, va tai dây ho diêu
tri cac thuong tich
4
cua con báng dâu thom thiên dang, dâu trâm huong,
cung cac vi huong va thuôc nuoc khac.
5
Dây la viêc cân thuc hiên nhám
thanh tây va rua sach con truoc khi con duoc dân dên voi Cha. Thoi ky
thanh tây va rua sach nay la su chuân bi theo phong tuc binh thuong cho cô
dâu tuong lai. Moi cô dâu tuong lai trong môt thoi gian nao do dêu phai tám
rua chuân bi chu dao truoc khi cac thiên thân cua Cha dân ho vao Lâu Son
dê gáp Chang Rê.
Cac thiên thân cua Cha dông hanh voi con di dên tân Cua. Trong khi
con dung ben ngoai Lâu Son, môt ky uc yêu ot cua di vãng tro lai voi con.
Do la thoi gian moi dây ma con tung bi ô uê va to ra khinh thuong Cha. Do
la thoi gian ma con không huong ung truoc nhung Loi Kêu Goi cua Cha.
Con vao chinh luc nay dây, môt nêp sông moi dang cho doi con. Lông lây
trong trang phuc huy hoang, rang rõ trong su duyên dang, duoc thanh tây va
xuc dâu thom, con sán sang tiên buoc vao Lâu Son va gáp Minh Vuong cua

1
Chua chung ta cùng muon cho toi hiêu ráng nguoi vao ban tiêc, ma khong màc ao tê chinh la nguoi lon
tiêng voi Gia Chu, va loi keo ca nhùng nguoi khac vê phe voi minh...
2
Jao luc nav Chua Giêsu noi nhu thê Ngai muon noi cho Minh Ngai, nên tôi coi Loi Ngai noi nhu la mot
loi tiên tri
3
Tuong trung cho. cac nhan duc
4
Tuong trung cho: sai trai va toi loi
5
Nghia bong chi viêc thanh tav

32

con. Trong niêm hân hoan vui mung, nhung run so, con châm chap tiên vê
giuong Tân Hôn. Anh mát cua con bông dung nhin vao Thiên Tinh cua Cha.
Khi con nhin thây Thanh Nhan Cha mác dâu mát con che khán, linh hôn con
tro nên sang lang.

'Ôi Dâng Minh Vuong vô van ao uoc,
phuc cho Con biêt mây
duoc Hoang Thuong ban cho vinh du
va duoc moi dên kêt duyên cung Dâng Tôi Cao!¨

- Tiêng noi cua con së nhu ca vinh dâng lên Cha ráng:

'Thât la phuc thay cho nhung ai ma Chua
moi goi dên kêt duyên cung Chua,
va tim thây Thiên Dang trong vong tay nông nan cua Chua.
Phuc thay cho nhung ai
la nguoi triu mên Thanh Nhan Chua
va nhung ai hoan hi o bên canh Trai Tim Chua.¨

- Voi nhung loi nay, Duc Minh Vuong la Dâng vuot trên moi su mÿ lê
cua cac thiên thân voi su rang ngoi bât tu cua Ngai, Ngai thây môt anh nhin
khung khiêp o trong con. Nông chay voi Tinh Thuong Yêu Thân Linh, Ngai
tiên dên gân cô dâu tuong lai, moi nang nga vao vong tay âu yêm cua minh
va noi:
'Nay con yêu dâu cua Cha, Cha ban cho con
Su Xuc Dâu cua Chua Thanh Thân
nhu môt vât bao dam cho su kêt hiêp nhiêm mâu cua Cha con ta.¨

sau do Ngai nga nguoi vê phia truoc ma keo nang vao kê sat vao Trai Tim
Ngai. Ngai së dát trên dâu con Chiêc Vuong Miên Thân Linh Nay
1
cung voi
nu hôn muôn thuo báng Môi Miêng cua Ngai...

va Ngai che dau con trong
anh quang rang ngoi bat tu...

1
Su Xuc Dau

33

- Kê tu dây cac con së tro nên phân tu cua Cha, va kêt hiêp voi Cha, phuc
suc cho tung nguoi trong cac thanh viên cua con báng Thiên Tinh va Anh
Sang, báng su liêm khiêt va lanh thanh dê tro nên xung hop voi Cha, la
Thiên Chua va la Minh Vuong cua cac con.
Bông nhiên thê gioi cua qua khu xem chung phai mo môt cach êm
thám biên dang mãi mãi ra khoi ky uc con. Trong môt giây phut ngán ngui,
trong tinh trang vô nhiêm su doi, nhân duc thiên thân së nây no trong tâm
hôn con, cháng gi khac gi môt su cam ung siêu nhiên dôi voi diêu co thê noi
gân giông nhu thi kiên Hanh Phuc tu dông xuât hiên vây. Cac nhân duc
thiên thân trong nhiêu diên khac nhau tu do së la vuong miên cua con, boi vi
moi thu nay la nhung hông ân ma Cha ban cho con nhu môt qua táng cao
quy dê con dat dên su toan thiên. Thê rôi Thiên Chua la Dâng Tuyêt Dôi,
Ngai Dich Thân ngu vao o cung voi con trong nhung huong sác cua Phong
Tân Hôn, kêt hiêp lam môt voi con, bao phu con báng Anh Sang cua Ngai
cho toi khi chinh con cung tro thanh anh sang.
Con duoc Thanh Thân cua Cha bao phu, nên môi miêng cua con la
Môi Miêng cua Cha, chân tay con la Chân Tay Cha, mát con la Mát Cha, loi
con noi la Loi Cha Noi. Moi hanh vi va tu tuong cua con tât ca së mang sác
thai thân linh. Do do, toan diên thuc thê va linh hôn con dêu do Cha diêu
dông. Dây la su khoi dâu cua su sông cua con trong Cha.... Cha së chiêm
huu lây con, va cung vây con së chiêm huu duoc Cha. Niêm khat vong
chiêm huu lây Vi Tân Lang cua con së không bao gio dat duoc nhu y
nguyên, cho du con së duoc thoa nguyên voi Tinh Thuong Yêu Thân Linh,
nhung co diêu con khat vong cua con thi cu ngay môt táng lên mãi... Nay
con yêu dâu cua Cha, Cha së la Chen nhiêm mâu cua con, la Nguôn Phung
Tho thân linh cua con, la ngon lua nông chay trong trai tim con, la cua hôi
môn rang rõ cua con, la Mát Troi lông lây cua con, la su Thông Hiêp Thanh
Thiên cua con, la luong thuc truong sinh cua con. Cha së la câu thi ca trong
bai Thanh Vinh cua con, la anh náng vang ong anh trong mát con, la ao cuoi
dich thuc cua con, cung nhu së la su thu thai va su nghi ngoi cua con. Cha së
la vong tay âu yêm thân mât ngot ngao cua con, va la huong hoa thoang
thoang cua linh hôn con.
Gio dây thi con dang o bên canh Cha, vây con co thê ven man che
khoi Thanh Nhan Cha dê ma chiêm nguõng Thiên Tinh cua Cha. Con cang
chiêm niêm vê Cha bao nhiêu, thi tât ca tinh yêu mên cua con së gia táng

34

bây nhiêu. Trai Tim cua con gân nhu nô tung cang lam cho con ao uoc duoc
yêu mên Cha cang nhiêu hon bua. Tinh yêu mên cua con dôi voi Cha së tro
nên cuôc khô nan. Cuôc khô nan ma Cha tung ban cho con trong nhung
ngay hoc tâp va thoi ky hua hôn cua Cha con ta.
1
Cac nhân duc do Chua
Thanh Thân phu ban thuc dây tâm hôn chi biêt sông cho duy môt Minh Cha
ma thôi. Cac nhân duc nay së tiêp tuc lam gia táng tinh yêu mên cua con cho
toi khi toa ra vêt thuong tich không thê chua lanh duoc.... Do la biêu trung
cho cuôc kêt hôn tinh thân toan thiên không thê thao gõ duoc cua Cha con
ta. Do la biêu trung cho su kêt hiêp cua Cha con ta, la biêu trung cho ân
phuc cua con, la biêu trung cho su kêt hiêp Thân Linh toan thiên cua Cha
con ta, la tuong trung minh chung ráng con dã duoc nêm huong chinh Su
Sông.

Oi mau nhiêm dang kinh so!
Ôi mau nhiêm cua on cuu roi!
Oi Mùi tên lua cua linh hon con!

Jiêc chiêm niêm Ðang Than Linh
la uoc ao va khat mong
Chua Ca hon bao gio hêt.
Nhu suong mai mua xuong tu troi
nho xuong rung giot be lv tv
giong nhu nhùng hat kim cuong rai rac kháp moi noi,
linh hon chung con lap lanh trong Anh Sang toa sang cua Chua.

Oi Anh Sang toa sang, khong nhin thav báng mát thuong,
khong thê cham toi va cùng khong thê hiêu noi,
nhung thuc ra lai xac thuc trong ban thê cua Ngai,
la Ðang noi kêt cac tao vat hiêp nhat voi Chua,
dê tat ca duoc chia se Thiên Tinh riêng biêt cua Chua
va ho duoc biên doi tro nên
than thanh qua viêc thong hao.
Con xin dang lên Chua loi ton vinh va chuc tung Chua.
Boi vi Chua dà màc lav xac pham,

1
Su diêp ngav 23 thang 5 nàm 1987, vao thoi gian dau tiên thoi Chua Giêsu dav do toi

35

nên cua ngò dê duoc thiên tinh hoa
dà duoc voi vang mo rong cho chung con.

Con song trong niêm hoan lac khong kê gi dên vêt thuong tich cua con.
Ðung vav, khi con ven man che Thanh Nhan Chua
va nhin ngám Chua,
ve trang lê cua Chua biên thanh vêt thuong tich cua con
va khiên cho con lam tinh trang tiên thoai luòng nan.

Thê luc cua cac Mau Nhiêm Chua thi khon sanh vi
va nhùng loi noi chi con la cam làng
nêu nhu nguoi ta co gáng diên ta chung ra.
Nhùng loi noi va suv tuong tro nên tro bui
va bi thoi bav di
boi mot con gio nhe thoang qua...

Jiêc nêm huong Su Song la gi?
Mot su song trong Thiên Chua va song cung voi Chua
chinh la duoc huong nêm Su Song That.

Lav Chua, cac chau bau that la than linh.
Chua dang do tran dav xuong tan nuong Chua,
va Chua mung vui trong khi Chua ban xuong.
va Chua nong long chung nao
trong viêc Chua cho moi nguoi biêt dên su chinh phuc moi cua Chua!

Lav Thiên Chua cua con, co lan Chua dà noi
'Cac con dung so nhùng nguoi
giêt duoc than xac nhung khong co thê giêt duoc linh hon.
Cac con chi nên so nhùng nguoi co thê tiêu diêt
ca than xac lan linh hon trong hoa nguc.`
Ðung vav, tai sao chung con lai phai so
mot khi chung con tro nên tai san cua Chua
va la vat so hùu cua Chua chu?
Nêu nhu trong cuoc kêt hon tinh than voi sác thai than linh nav,
Chua chiêm hùu lav linh hon

36

va linh hon chiêm hùu duoc Chua
vav thi lav Chua, ai la nguoi ma ca gan
dam tiên toi pha vò su kêt hiêp nav chu?
Ngay ca hoa nguc hiêp suc lai cùng khong thê lam duoc!

Niêm vui cua con gio dav la duoc o bên canh Thiên Chua,
va con cháng dê mát nhin ai khac trên thiên dang
ma chi nhin vao Ngai, ma trong Ngai con dang song
va chinh Ngai cùng dang song trong con...

- Bât cu nguoi nao kêt hop voi Cha së duoc cac nhân duc bao phu. Cha së
dung hang rao chung quanh thua vuon thich thu cua Cha báng cac nhân duc
nay, va Cha së niêm phong lai báng nhân duc cua thiên thân: duc vô nhiêm
pham tuc dê dat dên toan thiên. Dâng Thanh vuot trên troi dât co thê giup
con dat dên môt su tu do nhu thê qua ân sung cua Ngai. Dây la su giai thoat
khoi nhung cam quan va cac cam dô xac thit, la nhung thu dem cai chêt cho
ho, nhung su giai thoat nay së huy diêt di cac xu huong xâu xa do ma thay
vao báng anh sang thom ngat. Môt khi kêt hiêp voi Cha, Cha së ban cho con
su tu do dich thuc co kha náng giai thoat con khoi xac thit, va së lam cho
tâm tri con duoc trong sang kho ma phai nhoa duoc dên dô con së tro nên
môt viên kim cuong. Cha la Dâng Tuyêt Dôi së dê thâm nhâp vao con môt
khat vong tôn tho Cha, khat vong duoc thuong xuyên o trong Su Sông, khat
vong duoc chiêu sang báng anh sang thom ngat, khat vong duy tri mãi Ngon
Lua cua Cha nông chay trong con. Nay con yêu dâu cua Cha, gio dây thi
Cha co con o bên canh Cha, chung quanh con duoc bao phu boi Su Rang
Ngoi cua Cha, trên dâu con duoc dát Vinh Quang cua Cha. Cha co con la
nguoi thap nhâp vao Cha.

Lav Chua, Chua la Chua Tinh Yêu.
Chua cháng bao gio ngung viêc lam cho con sùng so
vê su chon lua ma Chua dà thuc hiên
dê pho thac su cao trong
va nhùng Bai Hoan Ca cao dep
cho nguoi thuong hay lan lon
khong biêt tav trai tav phai la thê nao!

37

Sao Chua lai gán bo cac Chu Ðê nhu thê vao con chu?
Co diêu la lam sao con co thê tu choi ráng
Chinh la do Tinh Thuong Yêu vo bo bên cua Chua
ma Chua dà dav do va ban cho con su thông biêt
vê tat ca nhùng Chu Ðê ma con chua duoc biêt dên!

Chua dà thap nhap con vao voi Chua
dê tao hinh tuong trong mot hùu thê
1
bat tuong xung nhu vav
báng su bao dam toan thiên hoa hùu thê do.
Mot thav ma se nhan lav su song.
Thê roi hùu thê nav không cam long duoc
lai con ghet bo moi cua cai thê gian
boi vi nang
2
dà kham pha ra duoc
Juong Quoc bên vùng muon thuo
va Ðang long lav trong phuc suc Jinh Quang.

Nang dà kham pha ra duoc Phep La coi rê cua cac phep la
thê nên xin cac Loi Chua nho xuong con nhu suong mai.
Con duoc gán bo voi Chua
Con triên no nhu mot bong hoa,
va tat ca nhùng gi dang kho can trong con
dêu biên hoa thanh mot thua vuon.

- Gio dây con hãy xuc nuoc thom cho Vi Tân Lang cua minh, con Cha së
lam phong phu linh hôn con voi Long Nhân Hâu. Con hãy lam cho tinh yêu
mên cua con môi ngay môi lon lên. Moi nguoi hãy nên biêt dên su thât cán
ban sau dây:

'Thiên Chua la Chua biêt
nhung ai la nguoi thuôc vê Riêng Ngai
thê nên dê cho nguoi ây duoc dên gân Ngai.¨
- Dây la nhung nguoi duoc uu tiên dat toi su thân thanh hoa trong viêc chia
se giuong tân hôn cua Cha qua môt su kêt hiêp thân linh voi Cha. Dây la

1
La ban than toi
2
Linh hon

38

nhung nguoi duoc chi dinh tro thanh anh sang boi vi ho dã hiên dâng mang
sông minh cho Cha, cung nhu dã dê cho Cha dông hoa ho vao Cha. Vi Tân
Lang Cao Ca ma Tinh Thuong Yêu cua Ngai la cán nguyên thuong tich cua
con, va la cán co ma trai tim cua con bi lôi cuôn, Ngai së yêu câu con chiu
dung thuong tich cua Tinh Thuong Yêu voi su ngot ngao, boi vi viêc nay së
lam gia táng long nhiêt thanh ma khuyên nhu tâm hôn con nhiêu hon nua dê
khoi sa vao cac con cam dô.
Hõi ban tho! Cac loi xac nhân cua con dã lôi cuôn Cha. Long can
truong cua con chiêm doat Cha, va chiêm lây Cha nhanh chong ma không
chiu dê Cha bo qua viêc hit tho trên vuon cua Cha, lam lan toa ra chung
quanh vuon huong vi ngot ngao cua Cha khiên cho Cha cang lam cho
thuong tich cua con cang lon rông thêm. Phai cháng do la vi con kham pha
thây mât ong va sua o duoi Luõi Cha hay không? Hay la tai huong thom
phat toa tu ao cua Cha? Hay la tai vi su thông tri va quyên luc Thân Linh
cua Cha nôi kêt duoc tao vât hiêp nhât voi Dâng Tao Hoa? Cung co lë la
Anh Sang tinh tuyên rang ngoi cua Cha lôi keo con chây dên voi Cha, khat
khao duoc chiêm lây Cha va so huu duoc Cha?

Chua la Thiên Chua vo hinh
thê nhung con co thê chiêm doat lav Chua, so hùu duoc Chua
ma khong so ben lua
boi vi Chua cùng la Ngon Lua Than Linh.

Gio dav con dà chiêm doat lav Chua, giù duoc Chua,
chác chán la con khong muon dê Chua di nùa dau!
Con se khong dê cho Chua roi xa con,
con cùng khong dê Chua bo roi con
dê màc con mot minh song noi còi doi nay,
O khong, khong bao gio....

Cho du con biêt Chua co thê rut lui
va lam cho Anh Sang cua Cha mo nhat di,
con van tiêp tuc than thua voi Chua.
Con se noi chuvên voi Chua ngav ca
duoi anh sang lo mo cua cac ngoi sao va màt tràng.

39

Thê nhung vi bong dêm chi la thoi gian ngán
va binh minh sáp sua lo rang,
nên con se tro lai noi chuvên voi Chua
duoi nhùng tia náng va su ruc rò cua Màt Troi!

Trong Chua, con thu lay tram huong cua con.
Con duoc nuoi duòng tu Chua
voi mat ong va sùa lam thu uong cho con.

- Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy háng say dê ma so huu lây Cha. Phân
thuong cua Cha la mang lai vinh hiên cho bât cu ai ma Cha kêt duyên. Cha
thuong doai kêt hop Trai Tim Cha voi bât cu nguoi nao thuc su ao uoc Trai
Tim ây. Cha nhã nhán moi goi ho tiên dên môt su kêt hiêp Thân Linh voi
Cha. Su Hiên Diên cua Cha vuot trên moi su hiêu biêt. Vassula con cua Cha,
ngay ca luc con noi la Cha vô hinh, thi Cha dang ngu tri sán o trong con rôi.
Cha së tiêp tuc say mên tâm hôn con dê Cha co thê chiêm lây duoc huong
hoa rât tinh tê tu nguoi con yêu dâu cua cha. Cung nhu Chua Cha co lân dã
noi, Cha noi cho con biêt: 'Nhu môt nguoi nao do gio tay lên cao trong tay
câm binh huong dây chât huong vi thom tho, Cha së nâng tâm hôn con lên
va cu giu o trên cao nhu vây, va dông thoi dê cho moi huong thom quy hiêm
toa thoat ra lam cho Cha thom tho, va xông toa huong thom xuông ca trai
dât. Huong thom ngot ngao cua con së toa vây chung quanh Cha, lam cho
Cha cung ca triêu thân trên troi dêu vui mung. Long Cha mung vui dên nôi
cân tiên dên man khiêu vu tiêc cuoi...¨
Con phân cac con, la nhung nguoi tung doc Bai Hoan Ca nay, cac con
hãy di tim kiêm Cha, va cung hãy ven man che Dung Mao Thanh Thiên cua
Cha lên khi o trong Lâu Son Tân Hôn cua Cha. Hãy ven mo Thanh Nhan
Thanh Thiên cua Cha, va hãy hoc hoi cach biêt chiêm niêm Ve Trang Lê cua
Cha, cung nhu suc lôi cuôn cua Cha. Thê rôi nhu trong tinh say mên, con
cung co thê ôm lây Cha âu yêm vi khi do con së phai mo di vi con dang
chim ngâp vao Anh Sang cua Cha. Cha së sang toa trong moi thanh viên cua
con va bât cu ai nhin thây con së kho ma noi duoc anh sang nay lai khac voi
Nguôn Sang... Cac con hãy di tim kiêm Cha, hãy khat vong Chua Tinh Yêu,
hãy theo duôi Cha, va hãy giang tay ra don nhân Cha... Vi ich loi cua cac
con, Cha giam buoc chân cua Cha lai dê cac con co thê tim toi Cha. Cac con

40

co khat vong Su Sông hay không? Su Hiên Diên cua Cha o trong cac con la
Su Sông, vây cac con hãy tiên vao Su Sông. Cha la Cua Ngõ dân dát cac con
di dên Su Sông Vinh Cuu.
Cha la Chen Nhiêm Mâu, ma môt khi cac con uông Chen nay, môt
suôi nuoc ban suc sông së trao dâng o trong cac con. Môt doi sông o trong
Cha la doi sông trong chiêm niêm vê Dâng Thân Linh, nhân lây nhung phuc
lanh không thê mo phai vuot trên tri khôn va su thông hiêu, dê rôi nhung
thich thu trân gian së giam bot gia tri, ma thay vao cac thu do, Vi Tân Lang
së lam cho cac con thâm dây voi nuoc Su Sông, va nâng cac con lên toi tâng
troi thu ba. Thiên Dang phai luôn gán bo chát chë voi Cha la Thiên Chua cac
con, va qua nhung cuôc kêt hôn tinh thân cua chung ta, tro nên môt voi Chua
Ca. Bi chim ngâp trong Cha, cac con së chi co duy nhât môt khat vong la
muôn dâng hiên ban thân minh mãi mãi cho Thanh Y cua Cha, trong khi
Cha cung luôn luôn hiên Minh Cha cho nhung nguoi yêu dâu cua Cha. Dây
la nhung Bai Hoan Ca ngot ngao cua Cha ma gio dây Cha dã hat cho tât ca
moi nguoi cac con. Do la Giao Ly ngot ngao cua Cha, la Cuôc Dam Thoai
cua Cha ma moi linh hôn nên láng nghe.(Chua Thanh Than lên tiêng noi:)

- Binh an o cung con. Nay dây, Vi Tân Lang cung thuong doai xuông hat
lên Bai Hoan Ca cua Ngai cho cac con va thông truyên nhung loi cua Su
Sông. Cha la Thân Chân Ly phat xuât tu Chua Cha va do Chua Con la Chua
Giêsu Kitô goi dên. Chung Ta cung môt Ban Thê, cung môt Quyên Luc, va
cung môt Su Thông Biêt. Boi vi Chung Ta la môt Thiên Chua duy nhât,
Chung Ta noi chuyên, va ban ra su thông biêt cung môt phong cach nhu
nhau va cung diêu kiên nhu nhau. Su thông biêt cao trong nay chuyên sang
cac con dây du voi ca tinh thuong mên.
Doi Sông Vinh Cuu la gi? Doi Sông Vinh Cuu la biêt dên Chung Ta
trong Vinh Quang Ba Ngôi Môt Chua. Chinh vi vây, nêu nhu cac con bi giao
dông, không hiêu diêu ma Cha muôn noi, Cha gio Ban Tay Cha ra cho cac
con, ma nêu môt khi cac con nám lây, Cha së ban cho cac con Su Sông qua
Ân Sung. Cac con hãy don nhân su tro giup quy bau cua Cha, boi vi diêu

41

nay chuân bi cho cac con kêt duyên voi Cha, va së mãi mãi duoc o trong Su
Hiên Diên cua Cha, rôi Cha së la môt su tai giang trong tâm hôn cac con, boi
vi Cha la nôi luc o bên trong cac con.
Cha dã noi cung së ban cho cac con Su Sông qua Ân Sung. Vây Ân
Sung la gi? Ân Sung thi giông nhu môt thu anh sang lông lây huong dân
cac con biêt cach chia se Su Sông Thân Linh nhu thê nao. Su Thanh Thiên
Ba Ngôi Môt Chua cung Long Thuong Xot cua Chung Ta toa huong thom
toi kháp moi noi trên vu tru. Bai Hoan Ca cua Cha së duoc hat lên cho cac
con nghe, dê nâng long cac con lên nhám phuc suc cho tâm tri cua cac con
voi môt bô ao cuoi. Dây la muc tiêu dây Ân Sung cua Chung Ta. Do la viêc
cac con hiên dâng ban thân minh cung y muôn cua minh cho Chung Ta,
cung nhu Chung Ta cung hiên thân cho cac con, dê cho cac con hiêu biêt
Chung Ta, yêu mên Chung Ta nhu Chinh Chung Ta thuong mên cac con
vây. Sau do, va chi sau do tâm tri cac con moi biêt xuay chung quanh cac
thuc tai trên troi va cac nhân duc cua thiên thân....
Hõi Vassula, Cha dang xuông trong cung cach uy nghi nhu thê nay,
cach ma con dã nhin thây Cha, voi dây du vuong quyên va tran dây ân
sung,
1
voi su rang ngoi thiên cung khôn ta, Cha xuông dê thâm nhâp Cha
vao cac con.

Con dà nhin thav Con-Nguoi
mot hinh anh dang kinh so va rat hoan thiên trong an sung
ma duv chi Minh Thiên Chua moi co thê so hùu duoc an sung av.

Su di dong trang lê mot cach rat hoan hao
trong khi Ngai buoc xuong.
Cac nac thang cua mot Dinh Thu
lam cho con run so.
Con biêt do co thê la mot Dinh Thu,
vi su trang lê cua cac nac thang
cùng nhu màt báng cua cac bac cap cau thang sang choi.

Ðang Hùu Thê than linh vinh hiên nav
tê chinh hinh nhu trong

1
Bong nhên mot thi kiên sang choi dê ban cho toi qua an sung

42

chiêc ao dai phu xuong dên tan Ban Chan cua Ngai.
cùng giong nhu truoc dav con dà nhin thav noi Chua Cha.
Con chiêc ao cua Ðang Hùu Thê than linh nav
la Ðang ma con biêt do la Chua Thanh Than
cùng cung mot bo ao cua Chua Cha,
boi vi chiêc ao toa sang nhu thê
duoc phu báng
nhùng viên da qui bau.
Ao cua Chua Cha
màc dau khong phan dinh rò duoc mau gi,
nhung ao nav giong nhu cac hat kim cuong
phan chiêu ra anh sang dà duoc chiêu vao.
Mot phan chiêc ao dai nav toa xuong o nac thang thap hon
boi vi chan trai cua Ngai dà buoc xuong toi nac thang thap hon.

Jiêc mô ta Thiên Chua la diêu khong thê lam duoc.
Con nguoi bao gio cùng thiêu ngon tu dê ma diên ta...
Viêc kham tim Thiên Chua chinh la mot su diên khung!
Lam sao nguoi ta co thê ta ti mi duoc mot v niêm
vê diêu duoc phu ban trong thi kiên
dav su sang ngoi khon ta chu?
Nêu nhu khong co an sung va màc khai dav du
do Chinh Thiên Chua ban on,
thi nhùng diêu khong thê nhin thav báng mát tran gian
se luon luon khong co thê nhin thav duoc
va luon luôn con duoc dau kin.

Thê nhung ngav nav trong thoi dai cua chung con,
Thiên Chua rat vui long ban cho chung con su an long
khi Ngai dà ban cho cac mon dê cua Ngai
roi ban cho cac tong do cua Ngai su an tam av
báng su hiên diên dav quvên luc cua Chua Thanh Than.

Thanh Than cua Än Sung se to bav cho chung con
con duong cac nhan duc dan dát cac linh hon

43

di vao su hiêp nhat
voi Ji Tan Lang.

- Nay con yêu dâu cua Cha, Cha la Thân Khi thanh thiên, ban cho môi
nguoi trong cac con nhiêu hông ân khac nhau. Do la nhung thu châu bau
trên troi, do la nhung kho tang duoc ban phat môt cach nhung không nhám
thanh hoa cac Dên Tho cua Cha. Tât ca nhung gi duoc ban phat ra, dêu duoc
phân phôi qua Cha. Cha dã không xuông
1
dê ma luân phat bât cu ai trong
cac con, ma thay vi vây, Cha dên qua Bai Hoan Ca cao quy nay dê kêt duyên
voi cac con, dông thoi cung nhu môt tân lang chiêu chuông tân nuong cua
minh voi nhung vang bac quy bau, thi Cha cung phu ban cho cac con duoc
phuc suc voi nhung hông ân thân linh cua Cha danh cho lê cuoi.
Cha không cam kich truoc nhung loi hung biên hay khoa truong hoat
bat cua ho, nhung Cha thich thu voi môt trai tim biêt hôi cai. Vây tât ca cac
con la nhung nguoi tim kiêm Cha, cac con hãy dên ma hoc hoi: nêu nhu cac
con không thu thach Cha,
2
ma dên voi Cha voi tâm hôn don so, thi Cha nhu
môt giong sông, së chây tuôn trao vao cac con. Cha së dây dô cac con biêt
vun trông su thân mât voi Chung Ta. Trong su ngot ngao va long nhân hâu,
Cha së giao huân cac con, dây bao cac con biêt cach buoc di theo Chung Ta
va vâng theo anh sang va hoat dông cua Cha. Vassula oi, nhu con dã nhin
thây Cha trong thi kiên, Vuong Quyên cua Cha thi không thê ta nôi, va Su
Rang Ngoi cua Cha thi vuot trên moi su hiêu biêt cua nhân loai.
Nay Vassula oi, con dung dê cho Cha lai nghe con noi: 'Con phuc vu
vi muc dich gi...¨
3
Cung voi Hoi Tho cua Cha, Cha dã lam cho cac doan
viên mât hôn cua con duoc sinh dông tro lai! Vây con cu tiêp tuc thuc hiên
cac viêc tôt lanh, va con dung co so. Chung Ta khuyên bao con hãy sông
cho nguoi khac, va con dã lam nhu vây. Trong niêm hoan hi, Chung Ta dã
dao luyên con, dây dô con biêt duong lôi so huu duoc Chung Ta nhu nguyên
ly cua doi sông minh. Tu do Chung Ta së to cho con thây ráng con không
thuôc vê ban thân minh nua ma thuôc vê Dâng mác cho con bô ao báng Anh
Sang cua Ngai, di chuyên con vao trong Cha va hit tho trong Cha.

1
Nhu toi dà nhin thav trong thi kiên
2
Ws 1:2
3
Nhu co nhiêu lan, va co thê la thuong xuyên tôi nghi ráng tôi không thê dat duoc su doi hoi cua Chua.

44

Môi khi con kêu lên Cha: 'Con dang truot te,¨ phai cháng Cha dã
không tro giup con hay sao? Cha dã noi ráng khi nao con duoc cây trông
trong Nha cua Duc Giavê, con së no tuoi trong Triêu Dinh cua Ngai, va con
së tu do ra vao Cung Dinh cua Chung Ta. Trong khi thân xac cua con con
dang di dông giua moi nguoi, thi trai tim va tâm tri cua con mê dám trong
anh sang ruc rõ trên troi. Vassula con oi, nêu nhu co ai nhiu mát nhin con
ma hoi ráng: 'Ban co y noi gi khi noi la ca chung tôi nua cung co thê chiêm
huu Thiên Chua? Diêu nay không co thê thuc hiên duoc va cung cháng noi
dên duoc.¨ Cha noi cho con biêt tru khi nguoi nao
1
co cam nghiêm vê su
hiên diên cua Cha trong minh, thi không co thê biêt va cung không co thê
hiêu duoc nhung diêu duoc niêm kin va dâu ân, boi vi chi co qua Cha nhung
mâu nhiêm ây moi duoc mác khai ma thôi. Canh cua Khôn Ngoan chi duoc
mo cho nhung tâm hôn hôi cai, va nhung nguoi du linh hôn minh tôi tê thê
nao nhung vân tuân giu cac Gioi Rán. Chinh trong nhung tâm hôn nay ma
Cha së mác khai Chinh Minh Cha.

Lav Chua cua con, la Ðang vo cung nhan hau,
la Ðang Trang Lê duv nhat,
voi rat nhiêu ve va vo cung tinh tê,
vo cung sinh dong trong nhùng ai chiêm hùu Chua
hav nhùng ai chav dên cung Chua.

Oi Ðang sau sác va khong hê hoen o,
va sang choi hon ca màt troi
toa anh sang ra vuot hán tat ca cac chum sao
qui hop lai voi nhau.

Oi Ðang ma bat cu loai anh sang nao cùng khong sanh noi.
Chua toa huong thom ngat cua Chua
lan toi kháp ca moi noi trên vù tru.

Trong niêm hàng sav va Tinh Thuong Yêu cua Chua,

1
Mot linh muc. Sau khi nghe chung toi noi ráng Thiên Chua noi cho chung toi biêt khong nhùng Ngai
chiêm hùu chung ta, nhùng chinh Ngai cùng ao uoc chung ta chiêm hùu lav Ngai, vi linh muc cam thav
sung sot.

45

cac kv cong va dau chi la mot trong
rat nhiêu nhùng hong an cao quv
duoc ban phat dê cung co cac dên tho cua Chua,
to diêm cho cac tan nuong cua Chua,
dê cho thê hê nav,
mot thê hê duoc Chua thuong mên hon bat cu vat hiên hùu nao,
co thê don nhan Juong Quoc o trong ho
do la Chinh Chua Kito.

Oi lav Ji Tan Lang Thanh Thiên,
bat cu ai chiêm niêm Chua
chác chán se duoc lam cho sav mên va bi chiêm doat
boi an sung va ve trang lê
cua Chua la Ðang khong ai co thê sanh vi.

Mot khi hiêu biêt va gàp gò than mat
voi Tac Gia cua Je Trang Lê, Tac Gia cua Moi Su
chinh la viêc dang o trong Ngai roi.

Trong Tinh Thuong Yêu Cao Ca ma Chua
danh cho chung con, con xin Chua
hàv dên voi nhùng nguoi
chua duoc cam nghiêm Chua
dê ho khong cam thav xa la
voi Thiên Tinh cua Chua.
Chua ru long thuong màc lav hinh thai trong moi nguoi chung con
dê khi duoc o trong Anh Sang cua Chua
chung con co thê duoc bao phu
va kêt hiêp nên mot trong Anh Sang cua Chua...

- Y cua Cha trong Bai Hoan Ca nay la lôi keo moi nguoi vao Anh Sang
rang rõ cua Cha, va hãy don nhân lây toan diên Chua Kitô. Con dã hoc biêt
duoc ráng su tu do phai tim o trong Cha: tu do dê giai thoat khoi xac thit va
duoc thân thanh hoa, va duoc goi la con trai con gai cua Dâng Tôi Cao.
Duoc tu do o trong Cha, la Dâng nâng cac con lên tiên vao nhung niêm hoan

46

lac va niêm vui thiên dang, la don nhân ân phuc dã co o noi dây ngay tu thuo
tao thiên lâp dia va moi thoi dai.
Hõi thê hê hôm nay, Bai Hoan Ca cua Cha së hat cho cac con nghe dê
cac con uông lây. Bai ca së lam cho linh hôn cac con say mên, boi vi cac Loi
Cha noi thi ngot ngao hon ca ruou nho. Phân cac con, khi say mên rôi, cac
con së chuc tung Tinh Thuong Yêu cua Cha trên ca ruou, va xung tung
truoc mát cac thiên thân cua Cha ráng:

'Yêu mên Ngai thât la phai lë duong nao! Su hiên ra cua Chua cháng co ai
sanh kip. Câu chuyên Ngai noi chinh la su ngot ngao rôi. Môi Miêng cua
Ngai thâm dâm ân sung. Trong uy nghi va rang ngoi, Ngai cât lên Loi Ngai,
thôi thuc trai tim con voi Chu Dê cao quy cua Ngai. Trong cac ban thê thân
linh, Ngai la Dâng dang duoc ao uoc nhât, la Dâng mÿ miêu nhât. Gio dây,
giông nhu môt giong sông nuoc ao at tuôn chây vao thua dât sau khi bi buc
tuong chán lai,
1
Con mong uoc Ngai tuôn chây vao con va tuoi vao con khat
cua con. Con vân coi minh nhu la chêt vê mát tinh thân, va trong cai chêt
nay, con dã lôi keo theo vao trong mô sâu moi nhân duc vô dung o trong
con, boi vi Anh Sang cua Chua dã không con o trong con. Ôi Ngon Den cua
linh hôn con, xin hãy dên! Xin mang con tro lai voi Su Sông, va con së chuc
tung Chua suôt ngay dêm.¨

- Cha së dap lai loi cac con xin, va cung nhác nho cho cac con nho la xac
va thit không co thê thua huong Vuong Quôc cua Chung Ta, boi vi cai gi dê
bi tiêu huy së không thua huong su lâu bên mãi mãi. Con dung lo láng gi
hêt. Cha së chua lanh cac tôi lôi cac con ngay tu luc cac con uoc mong on
tha thu. Cha së tuôn chây vao cac con nhu môt giong sông lam tuoi mat su
khô khan va cán côi cua cac con. Viêc tu bo minh cua cac con cho Cha la
con duong duy nhât cung voi long án nán hôi cai cua cac con dê Cha co thê
biên hoa tâm tri cac con tro thanh tâm tri cua Chua Kitô va tim ra duoc
Thanh Y cua Chung Ta. Viêc thâm nhâp vao cac dông luc cua Thiên Chua,
hoác hiêu biêt cac phuong phap cua Ngai la diêu không co thê thuc hiên
duoc nêu nhu không co Cha o trong cac con. Thê nhung Cha co thê mo cua
cho su hiêu biêt qua Anh Sang siêu pham cua Cha o trong con, boi vi Cha la

1
Chiêc dap nuoc

47

Dâng không co hinh tuong së mác lây hinh tuong trong tâm tri cac con. La
Mát Troi sang lang, Cha së toa ra Anh Sang cua Cha vao cac con, va lam
sông lai nhung gi dã chêt, cung dô xuông cho cac con tran dây cac nhân duc.
Cha la tât ca su phan anh Anh Sang Vinh Cuu, va Su Cao Trong cua
Cha thi cao ca trong moi loai thu tao. Boi vi Cha la Dâng siêu viêt, nên Cha
co thê tran dây trong moi vât ma không bi chua dung trong cac gioi han cua van
vât. Cha co quyên luc phu ban cho cac con duoc sông lai thuc su, va cho cac con
thap nhâp vao Chung Ta, dê cac con sông môt doi sông thât trong Chung Ta.
Chinh vi vây, vê phân Cha, Cha së hân hoan va vui mung hat cho cac con nghe
Bai Hoan Ca Chân Ly nay. Bai Hoan Ca nay giông nhu bai hat mung ngay cuoi...
Trong Cha, cac thanh va thanh tu dao duoc sinh ra. Tât ca cac linh hôn ma
Cha thâm nhâp vao cung tro thanh cac tân nuong, boi vi trong tinh báng huu thân
mât ma Cha co voi ho, Cha tro nên Vi Tân Lang cua ho trong doi sông háng ngay
cua ho, dôi voi cac con cung vây nêu nhu cac con say mên Chung Ta. Cac con së
pho thac minh cho Cha, va së vui huong tron ven Tinh Thuong Yêu Thân Linh
cua Cha.
Tu ngay cac con sinh ra, Cha dã nong long chiêm huu lây cac con. Trong
khi Cha nhin cac con khôn lon lên, trong âm thâm Cha cu hanh cac cuôc hua hôn.
Cha dã muôn tuôn dô vao cac con ngay tu luc cac con co dâu hiêu hôi cai dâu tiên,
va ngay ca truoc khi cac con hoan tât viêc án nán hôi cai, Cha muôn lên tiêng cung
voi cu chi dâp Cây Vuong Truong cua Cha xuông ma noi:

'duoc tha bông!¨

Dông thoi Cha muôn dong dâu trên tran cac con báng chiêc hôn thanh tây nông
nan, lam huong thom tho lan ra ca vu tru. Dây chinh la dâu chi tiên bao viêc cu
hanh lê cuoi cua chung ta. Cha muôn phu ban nhu qua táng cho cac con la vuong
miên duoc kêt báng nhung bông hoa thom ngat nhât. Môi canh hoa tuong trung
môt nhân duc. Chi sau do cac con moi co thê noi ráng 'con thây rôi....¨ va noi lên
voi tâm long thanh thât.
Cháng lë cac con lai không doc tât ca nhung gi hoan thiên, tât ca nhung gi
tôt lanh dêu xuât phat tu Cha cua Anh Sang, va Cha dam nhiên phân phôi tât ca
moi hông ân trên troi nay hay sao? Hôm nay, Cha doai xuông cung voi Chua Cha
va Chua Con nhu la Ba Chung Nhân. Thiên Chua la Chua Cha, la Thân Khi
1
theo
nghia la Ngai goi Cha xuông voi tu cach la Thân Chân Ly dê o cung cac con mãi

1

1
Jn 3.24 va 1Co 15:45: diên ta vê 'Than Khi` theo nghia Kinh Thanh khong dua ra dinh nghia nhiêu vê
ban chat cua Thiên Chua hon la chi dinh nghia hoat dong ban su song cua Ngai. Thiên Chua la Than Khi
boi vi Ngai ban Than Khi.

48

mãi, cung huong dân cac con dên voi Chân Ly tron ven. Ngôi Loi, la Dâng Cuu
Thê va la Dâng hiên huu ngay tu dâu, la Dâng kê cân gân bên Trai Tim Chua Cha
nhât, Ngai dã lam chung va lam cho cac con duoc biêt dên Chua Cha. Thuc ra, cac
con dã duoc cuu chuôc va duoc tra gia báng chinh Mau Riêng cua Ngai. Ngôi Loi
la Dâng háng sông va náng dông, va dang chung thuc duoi thê cung nhu Chua
Cha va Cha dang chung thuc. Dâng Thanh la Dâng cuu chuôc Giao Hôi báng
chinh Mau cua Ngai. Con Cha la Thanh Thân Chân Ly chung thuc báng Nuoc.
1

Chinh vi vây, Chung Ta la ba Nhân Chung, va ca ba Chung Ta dêu dông thuân,
boi vi Chung Ta la Môt Thiên Chua duy nhât, voi cung môt Thanh Y, voi cung
môt Quyên Luc, voi cung môt quyên Thông Tri.
Gio dây con hoi muc dich cua Bai Hoan Ca nay cung ly do cua Chung Ta.
Câu tra loi cua Cha cho cac con nhu sau: Chung Ta tu troi doai xuông ngay tân
phong cua con, dê trao cho con hông ân la Tinh Thuong Yêu cua Chung Ta. Cung
giông nhu nhung giot trâm huong tinh khiêt, Chung Ta dên cho Loi cua Chung Ta
nho xuông cac con dê xuc dâu cho cac con va chuc lanh cho cac con. Chinh do
Long Thuong Xot cua Chung Ta ma Chung Ta muôn giao huân lai cac con va cuu
rôi cac con cung canh tân cac con trong Cha. Chung Ta muôn giao huân lai cho
cac con duoc công chinh hoa báng ân sung, va tro nên thân thanh do thông hao
viêc thua huong Su Sông Vinh Cuu.
Cha dang ban chinh Minh Cha cho cac con môt cach nhân tu, va khi duoc
tu do hon, cac con së hiên dâng minh cho Cha nhiêu hon la cac con nhân duoc tu
Cha, va rôi Cha së thâm nhâp cac con vao trong Cha nhu môt viên da quy thiên
cung, dê to ra cho cac con nhiêu mâu nhiêm cua Cha, cháng han nhu Cha së la Vi
Tân Lang cua cac con. Voi uoc vong chiêm huu lây Cha, cac con së nga dâu cao
Nguc Vi Tân Lang cua minh, va cac con së rang ngoi trong Anh Sang cua Ngai,
dê rôi qua Cha, cac con co thê noi ráng: 'Con biêt Thiên Chua va hiêu Ngai...¨
Cha cho phep moi nguoi dên gân Cha va chiêm doat lây Cha. Cha dã chuân
bi môt con duong ngat thom cho môi nguoi trong cac con. Con duong nay huong
dân cac con di dên Lâu Son Tân Hôn. Cac con dung ngõ ngang vê viêc Cha to bây
vinh hiên cua Cha cho cac con. Vây cac con hãy mung vui, va hãy dê cho Cha xuc
dâu trên cac con báng Tinh Thuong Yêu cua Cha, vinh tháng va biên cac con tro
nên thân thanh. Cha o dây dê thuc dây con biêt yêu mên Chua Cha, Chua Con va
Cha nua. Cung nhu Chua Cha va Chua Con dã noi, Cha së noi giông nhu vây: Loi
Cha tuôn trao thi ngot ngao hon ca mât hoa, va khi Cha lên tiêng noi, Cha không
su dung công thuc cung coi nao ca. Dây không phai la phuong cach Cha vinh
tháng cac thanh va cac vi tu dao hoác cac chung nhân. Dê tro nên kiên tâm va

1
Qua phep rua toi.

49

manh më, Cha ban cho cac ngai Thân Khi suc manh va sôt mên, cháng khac gi cac
Tông Lãnh Thiên Thân Micheal va Raphael nôi danh vê suc manh va la Chiên Si
dung cam cua Công Ly, giam sat moi phuong diên va cung cach noi con nguoi...
Dê lam cho cac bông hoa no tuoi trên trai dât, cung nhu giai thoat cac tu
nhân, loi dam thoai cua cua Cha thi ngot ngao hon luoc chây mât, ngot ngao hon
ruou nho. Nhân duc va dao giao luôn nám trong loi dam thoai cua Cha noi voi tât
ca cac con. Cha la Dâng duy nhât co thê ban cho cac con nhung kho tang con dâu
kin, nhung chô chua bi mât, vi vây qua viêc thua huong Cha, thât la ngot ngao hon
ca luoc chây mât. Voi dâu hoan lac, Cha dên gân bên cac con dê hat lên cho cac
con nghe Nhung Bai Hoan Ca du duong tô diêm cho ca vu tru vang dôi âm thanh
cua Cha. Cha không dên voi cac con voi chiêc guom deo bên hông, nhung voi
Tinh Thuong Yêu viên mãn, boi vi cac con la diêu quy bau truoc Mát Cha.
Nay dây Cha cân kêt hop linh hôn cac con vao trong Tinh Thuong Yêu cua
Cha. Cháng lë Cha phai dê mác cho linh hôn cac con mãi mãi la bãi sa mac hay
sao? Cha chông dôi moi su kiêu cáng va ngao man, chông tât ca nhung gi la cao
ngao va va ô nhuc, chông tât ca nhung nguoi noi náng ngao nghê, chông nguoi
phan dao. Nêu nhu cac con la môt trong nhung loai nguoi nay, lam sao tâm tri cac
con lai co thê hoc hoi vê cac mâu nhiêm cua Thiên Chua chu? Cac con hãy nhin
cach thuc Cha ban cho cac con Thân Khi Ân Sung nhu thê nao dê Ngai gieo vao
cac con cac hat giông trên troi hâu nây sinh môt Vuon Dia Dang trong cac con?
Cac con hãy nhin xem viêc gieo vao trong cac con nhiêu loai hat giông
1
khac nhau
dê nây moc thanh nhung cây mang huong hoa thom ngat, va nhiêu loai cây côi
khac nhau nhu thê nao?
Cha së giông nhu môt giong nuoc tuôn chây vao môt thua vuon, boi vi Cha
co y dinh tuoi tám cho cac hat giông trên troi dã duoc gieo trông trong cac con,
cung tu bô cho cac luông hoa cung nhu cac luông trông cây thao huong. Trong
niêm vui mung Cha co thê noi: 'Cây va sinh ra nhung trai va dâu tiên, nhung cây
nho no hoa toa mui huong thom. Nhung cây mang huong thom toat ra mui trâm
huong va lô hôi. Nay hõi tinh yêu mên cua Cha, hõi con dâu yêu cua Cha, con hãy
dên. Con hãy to ra cho Cha thây guong mát cua con. Con hãy dê cho Cha nhin
thây triêu thiên cua con nây no thanh hoa.¨ Con phân Cha, Cha së cho phep con
ven man che Thanh Nhan Cha tai giuong son tân hôn cua chung ta. Dâng ma con
dang tim kiêm môt cach say mên dã thanh hinh tuong trong linh hôn con.
Phuc cho nhung ai nhiêt thanh tim kiêm Cha, va nga vao vong tay âu yêm
cua Cha, ho së duoc biên hoa, va Cha së dô xuông ho tran dây niêm vui khôn
nguôi! Phuc cho nhung ai co thê chiêm huu duoc Cha, Cha së thâm nhâp vao ho

1
Tuong trung cho cac nhan duc.

50

tron ven voi Anh Sang lung linh cua Cha, va bao phu ho báng cac kho tang Thân
Linh. Thê rôi cac con cung së uoc vong môt su kêt duyên voi Thân Tinh cua
Chung Ta, va o cung Chung Ta.
Su thông hiêu Thiên Chua nung nâu cac linh hôn, dê linh hôn không ao uoc
thu gi khac ma chi uoc ao sông voi Thiên Chua, va hat lên Cho Ngai nghe, tro nên
môt chu dê ca tung, môt câu kinh cua Thanh Vinh, môt vuong miên, môt ban tho
cho Ban Tho, môt thap nga, môt canh dông hoa huê, dêu lam cho ca cac Thiên
Thân phai sung sôt. Nay con yêu dâu cua Cha, cac trôi non cua con së hinh thanh
môt vuon cây án trai va së sinh hoa kêt trai. Con së giông nhu môt thuo vuon duoc
Vong Tay cua Cha bao boc. Trong su ôm ap cua Cha, môt suôi nuoc duoc niêm
ân, va Cha co thê noi: gio dây Cha tiên vao thua vuon cua Cha ma Cha lam chu
tron ven, báng môt cuôc di qua thênh thang dây ân sung. Dông thoi truoc khi gio
som mai nôi lên, truoc khi co nguoi chuyên dông, truoc khi cac bong tôi tan biên,
Cha së lên dinh nui cua trâm huong, lên toi cac ngon dôi xum xuê cây côi án trai,
va tiên vao nhung luông cây huong thom, Cha cam thây hoan lac không co cach
nao sanh báng.
Vao ngay hôn lê, Cha së dôi triêu thiên cho nguoi con yêu dâu cua Cha
trong su rang ngoi cua thiên dang cung voi cac nhân duc thiên thân, cung nhu voi
vinh quang cua Chinh Cha nua. Thê rôi, nguoi thuong mên cua Cha së cât tiêng
hat chuc tung Cha ráng:

'Môt thoi con dã chêt rôi, nhung gio dây Chua ban cho con su sông, va con tro
nên hiên huu. Không nhung Chua chi ghep cac khuc xuong lai voi nhau, nôi cac
khop xuong lai voi nhau, nhung Chua con tho vao thân xac vô hôn nay Chinh Hoi
Tho Phuc Sinh cua Chua dê lam cho con sông dông tro lai. Trong tu chi va cac bô
phân cua con không co su sông, Chua dát vao do Mát Troi Công Chinh, chia se
thu Anh Sang không phai nhat cua Chua, khiên chinh con cung tro thanh anh sang.
Vao chinh luc khoi dâu
1
nay, con dã mo cua tâm hôn minh ra cho Dâng dang yêu
mên cua con, thi Ngai lai quay lung di mât! Linh hôn con hoa ra tôi tê khi Ngai lân
tranh.
2
Con không thê hiêu nôi cho toi khi con lên tiêng kêu gao dên Ngai, xin
Ngai quay lai tám rua con nguoi cua con cho sach khoi moi su bât chinh cung tho
vao con Huong Thom cua Ngai. Con câu xin Dâng thuong mên cua con hãy buoc
vao lãnh dia cua Ngai ma lam cho sông lai tât ca nhung gi dã khô heo va biên
thanh môt Vuon Dia Dang. Do do, Dâng thuong mên cua con không con lân tranh
nua ma dã quay tro lai dê phuc hôi nhung gi dã chêt. Ngai tho vao thuo vuon cua

1
Truoc cuoc hoi cai chan thanh.
2
Chua Thanh Than khong dên voi nguoi nao con mác no toi loi. Ws 1:4

51

con lam lan toa huong thom ngot ngao kháp moi noi. Gio dây con ca dam thân
thua voi Ngai ráng:

'Xin Dâng thuong mên cua con hãy vao vuon cua Ngai
Xin Ngai hãy nêm nhung hoa trai
1
hiêm hoi trong vuon,
boi vi tât ca dêu tron ven giông nhu thiên thân.
Xin Ngai gio dây hãy dên ma thu hoach
trâm huong cua Ngai cung nhua thom cua Ngai.
Tât ca dêu thuôc vê Ngai
gio dây con la thua vuon vây kinh cua Ngai
chi danh cho Chua Thuong ma thôi...’¨

- Con Phân Cha, hõi con yêu dâu, Cha së dát dung long bac ai nôi tâm
trong tâm hôn con. Cha së vây lai vuon cua Cha, bao quanh no báng chinh
Vong Tay âu yêm cua Cha. Cha së luôn bao boc no nhu thê. Hõi tân nuong
cua Cha, Su Thông Biêt Thân Linh së duoc huong dân cho con biêt boi
chinh Dâng Khôn Ngoan Thanh Thiên, dê môt ngay kia con së la nguoi phuc
vu Cha, va phuc vu nguoi khac nua.
Hõi tân nuong cua Cha, con gio dây Cha ban cho con tron ven Chinh
Minh Cha, lam cho linh hôn con say mên báng long nhân hâu Thân Linh.
Cho du nhiêu khi con së cam thây không thê chiu dung nôi su choi loa cua
Anh Sang Cha, cháng khac gi con dang bi nông chay, tâm tri va ca con
nguoi cua con cung së bung chay va tro nên môt voi Ngon Lua cua Cha. Tu
do, Cha së thuôc quyên so huu cua con, Cha së ôm chát lây con, va con cung
së không dê Cha roi bo di. Trai tim con dâng lên cho Trai Tim Cha, tinh yêu
mên cua con dâng lên cho Cha la Chua Tinh Yêu. Chiên tháng Cha dat duoc
sau khi Tinh Thuong Yêu cua Cha bao phai kiên tri chiên dâu lâu dai. Con
chêt cho cac dam mê cua minh, nhung lai sông trong Cha. Con tro nên hoan
thiên trong Cha va duoc phep diêu hanh cung voi Cha,
Thê rôi Cha së ngôi lai voi con dê chi vë cho con công viêc tông dô
ma con së thuc hiên cho Cha. Cuôi cung, dây la muc dich cua cac Hôn Lê
cua Cha con ta. Cha va con, chung ta së tro nên nhung nguoi công tac dê
huong dân Giao Hôi
2
di vao Tinh Thuong Yêu hoan thiên. Con hãy sông va

1
Cac nhan duc thiên than
2
Jao luc nav, dong thoi toi hiêu ráng chinh dan Chua la nhùng nguoi cùng can duoc huong dan tiên vao
Tinh Thuong Yêu cua Chua Kito

52

vui mung trong Cha, không ngot loi ca cac chu dê thuong yêu cho Cha nghe,
va Cha cung së vinh ca Bai Hoan Ca Thuong Yêu cua Cha cho con nghe...

Lav Chua Thanh Than,
la kho tang cua cac thanh,
cua cac tong do va cac thanh tu dao,
vao giav phut tao dung cua Chua
se la giav phut duoc tung ho voi Tinh Thuong Yêu Than Linh,
tat ca ho nhu muon kêu lên cung Chua:
'Kvrie eleison, Kvrie eleison,`
Ja phan Chua, Chua cùng noi voi ho:
'boi vi cac con dà om lav Cha,
nên tia Anh Sang cua Cha gio dav bung sang lên
o ngav giùa trai tim cua cac con.`

Gio dav con co thê noi rò rang ráng:
'Con khong can phai so hài
nhùng nguoi dao huvêt nùa.
Con khong can goi nam mo ma con nám o trong la
'tan lang cua tôi` va khong goi cac sau bo la
'anh chi em cua tôi`nùa.
Hom nav con chuc tung Chua cua con va goi Su Song la
'Ji Tan Lang cua con,
va la anh chi em cua con.`
Cùng gio dav con dà tim thav Ngai
la Ðang ma tam hon con vêu mên.
Con se om chàt lav Ngai
va se khong dê Ngai bo di nùa.
Gio dav con dà nám giù duoc Chua Tinh Yêu cua con,
va bav gio thi con chiêm hùu duoc Ngai roi
con se mo khàn che xuong khoi
Thanh Nhan cua Ngai.`

Oi mau nhiêm dang kinh so' Su Uv Nghi cua Chua
dà xuc dau cho con voi loai dau hoan lac
lam giam hán di cac dich thu cua con.

53

Oi Chua la Ðang Trang Lê duong nao,
la Ðang mv miêu nhat trong tat ca cac thiên than!
Chua la Tat Ca...
Long khat vong vê Chua duoc thau toi.
Tinh vêu mên va khat khao Chua cao dên do lam thuong tich
va khong bao gio co thê nguoi duoc.
1


Chua lam cho con thuong tich trong Lau Son Tan Hon,
Luc ma Chua bao con hàv
ven tam vai che màt cua Chua...
Nhung roi lav Chua,
chuvên xav dên cho con la
con chiêm hùu duoc Chua, la Thiên Chua Toi Cao
va con co duoc Chua ben rê sau
tai tam diêm trai tim cua con...

(Chua Giêsu lai noi tiêp:)

- Hõi Vassula con yêu quy cua Cha, chinh ca mát tráng cung thiêu di su
sang, va cac ngôi tinh tu cung mât di su ruc rõ cua minh nêu nhu con tu chôi
loi moi cua Cha.
2
Hõi tân nuong cua Cha, hõi trâm huong va lô hôi cua Cha,
con hãy tua vao Trai Tim Cha, gio dây con hãy tua dâu vao Cha
3
ma nghi
ngoi. Chinh Cha la Dâng bao con trao dâng tay phai con cho Cha, va con dã
vâng theo. Cha dã dung no, va së con tiêp tuc su dung no môt cach không
thê mo phai dê ma viêt xuông Chu Dê Yêu Thuong cua Cha. Con hãy mo
ban tay cua con ra.
4
Cha së cháng bao gio bo roi con dâu... không bao gio ...
Con hãy nhân lây loi chuc phuc. Giao hôi së duoc phuc hôi lai.(Cac Bai Hoan Ca nav duoc hoan tat vao ngav 30 thang 4 nàm 2003.)

(Hêt)

1
Si 24:21
2
Loi Kêu Goi
3
Trong cung cach ma Chua thuong dung dê goi toi.
4
Nhu co mot lan truoc dav, Ðau xinh dep cua Chua Giêsu cui xuong hon vao long ban tav phai cua toi, va
tiêp theo la mot cu chi ap chàt tav toi vao Ma Ngai, roi Ngai diu dang keo ma ap chàt tôi thêm mot lan nùa.

54

Dich xong 11.45am
ngav 8/3/2012.

Sua xong 12.47 PM
ap ngav 30/4/2012:

Melbourne
Dominic Nguyen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful