You are on page 1of 13

DAFTAR KECAP UNDAK-USUK BASA (RAGAM HORMAT JEUNG RAGAM LOMA) Loma abus, asup acan, tacan, encan

Adi Adu Ais ajang, keur, pikeun ajar aji, ngaji akang aki aku, ngaku ali alo alus ambh, supaya, sangkan ambek ambeu, ngambeu amit, amitan anak anggel anggeus, enggeus angir, diangir anjang, nganjang angkir, diangkir antara anteur, nganteur anti, nganti, dago, ngadagoan arang, langka ark arep, ngarep-ngarep ari asa, rarasaan asal aso, ngaso astana atawa ati-ati, kad atoh, bungah awak aww babari, gampang babatang Hormat ka sorangan Lebet teu acan Adi Adu Ais Kanggo Ajar Ngaji Akang pun aki aku, ngaku Ali pun alo sa supados ambek ngambeu permios pun anak bantal rngs dikuramas ngadeuheus diondang, disaur antara jajap, ngajajapkeun ngantosan awis-awis bad, seja ngajeng-ngajeng dupi raraosan kawit ngaso pasaran atanapi ati-ati bingah awak aww gampil mayit Hormat keur ka batur lebet teu acan rai, rayi aben emban haturan wulang, wuruk ngaos engkang tuang yang angken, ngangken cingcin, lelepen kapiputra sa supados bendu, wera ngambung permios putra, tuang putra bantal, kajang mastaka parantos dikujamas natamu diulem, disaur antawis nyarengan ngantosan awis-awis bad, seja ngajeng-ngajeng dupi raraosan kawit leleson pajaratan atanapi atos-atos bingah salira istri gampil layon

baca badami badarat badga ba, keun ba baga bageur baheula baju bakti balik, mulang balur bangga bangun bantu, babantu bapa baraya, dulur bareng, reujeung barto batuk batur, babaturan bawa bawarasa bak bda begang, kuru bja, bbja bendo bener, enya bengk, mengi br, mr berekah beubeur beuheung beuki beulah beuli, meuli beunang beungeut beurang beurat beuteung bibi bikeun, mikeun bilang, milang bingung

aos badanten badarat rncang sawios, teu sawios baga bageur kapungkur baju baktos wangsul balur sesah bangun babantu pun bapa rrhan, wargi sareng kapungkur bantuk rrncangan bantun ku mutan, bawiraos sp bnten begang wawartos, popoyan bendo leres asma maparin, masihan pangsto, pangestu, aya hibar beubeur beuheung beuki, seneng palih msr knging beungeut siang abot padaharan pun bibi maparinkeun ngtang bingung

aos badanten nyacat rncang sawios, teu sawios haturan sa manah kapungkur raksukan/anggoan baktos mulih lulur sesah sapertos ngiring ngadamel tuang rama warga sareng kapungkur gohgoy rrncangan candak ku mutan, bawiraos sp bnten langsip, langsit wawartos, pupulih udeng leres ampeg ngahaturanan, ngallr damang, wilujeng beulitan tenggek sedep palih ngagaleuh knging pameunteu, raray siang abot patuangan, lambut tuang ibu ngahaturkeun, nyanggakeun ngtang ewed

bireungeuh, mireungeuh birit, bujur bisa bisi bisul biwir boa boga bolonan, kotoran, palangan buang, bubuang, ngising budak bujal buka (puasa) bukti bulan bungah, gumbira burit buru butuh cabak, nyabak cacangkir, cangkir cageur calana candung caneut, nyaneut cangkng cap caram, cark, nyark carang, langka carct cark, nyarkan carita, omong, nyarita, ngomong ccwok cenah cekel, nyekel celuk, nyeluk, gero, ngageroan ceuli ceurik cici, nyician cicing ciduh cik, cing cikal ciling, pacilingan ciri

mireungeuh, ningal birit, bujur tiasa bilih bisul biwir tiasa jadi gaduh udur sasih, kareseban miceun budak bujal, puseur buka buktos sasih bingah sonten bujeng perlu nyabak cacangkir, cangkir pangsto, pangstu calana candung nyaneut cangkng cap nyark awis, awis-awis saputangan nyarkan nyanggem obh, ombh cenah nyekel nyauran ceuli ceurik nyician matuh ciduh cobi cikal kakus tanda

ningali imbit iasa bilih gambuh lambey tiasa jadi kagungan kareseban kabeuratan murangkalih udel bobor buktos sasih bingah sonten bujeng peryogi nyepeng tangkepan damang lancingan wayuh ngaleueut angkng palay ngawagel awis, awis-awis salempay nyeuseul nyarios obh, ombh saurna nyepeng ngagentraan cepil nangis mairan calik, linggih ludah cobi putra pangageungna jamban tawis

cium, nyieum cokot, nyokot cukup, mahi cukur, dicukur cumpon, nyumponan cunduk, datang dak dagang dahar dangdan dapur dng, ngadng deukeut deungeun-deungeun wargi didik, ngadidik diri diuk dubur duga, kaduga duit dumh, lantaran lh ling, inget mboh, tambah stu, ngstukeun, nurut ndong, ngndong ra embung emt, saemt, saeutik endeng, saendeng-endeng enggon eukeur, keur eusi, ngeusian euweuh gancang gandk gandng ganti gardng, reregan gaw ggl ged gelung genah, ngeunah gering

nyieum ngabantun cekap dicukur nyumponan dongkap dak, purun dagang neda dangdan dapur nguping, mireng caket nu sans, sans wargi ngatik diri diuk dubur kaduga artos jalaran lh mut tambih ngstokeun ngndong isin alim, narah (aww) saeutik salamina pamondokan nuju ngalebetan teu aya nggal rncang gandng ganti gardng gaw ggl ged gelung raos udur

ngambung nyandak cekap diparas nyaosan sumping, rawuh kersa icalan tuang dangdos pawon ngadangu caket nu sans, sans wargi miwuruk, mitutur, miwejang salira calik, linggih palawangan kiat artos ku margi kawon mut tambih ngstokeun kulem lingsem teu kersa saeutik sapapaosna pangkuleman nuju ngalebetan teu aya nggal rncang baribin gentos lalangs damel landep ageung sanggul raos teu damang

getol geuing, ngageuing geulang geura, pk, hg geuwat gigir, gigireun gilir, bagilir gimir goda, gogoda, cocoba gorng, jor gugu, ngagugu guguling gura-giru gusar, digusar haben hadir, ngahadiran hal, perkara halis hampura, maap hareup harega, harga harti hat hawatir, watir, karunya hayang hayu helok hs, susah, pelik heuay heubeul, lawas heug, seug hili, tukeur hina hirup hitut hudang huntu hutang iber, bja, warta idin igel iket ilik, ngilikan ilu, ngilu iamh impi, ngimpi

getol ngageuing geulang geura, mangga nggal gigireun bagilir gimir cocoba gorng nurut guguling gura-giru digusar haben nungkulan perkawis halis hapunten payun harga hartos hat watir hoyong mangga hran sesah heuay heubeul mangga liron laip hirup hitut hudang huntu hutang wartos widi igel totopong ningalan ngiring rorompok impn, ngimpn

kersaan ngmutan pinggel mangga nggal gdngeun bagentos rentag manah cocobi awon tumut pepedek nggal-nggalan dipeper teras-terasan ngaluuhan perkawis kening hapunten, haksama, haksami payun pangaos hartos manah hawatos palay mangga hemeng sesah angob lami mangga gentos laip jumeneng kabobosan gugah waos sambetan wartos widi ibing udeng ningalian ngiring bumi impn, ngimpn

imut incu indit, miang indung inggis, risi injeum, nginjeum inum, nginum irung isuk, isukan iteuk itung iwal, kajaba jaba jaga jalma, jelema jauh jawab jero jeung jiga jima jinah jual jugjug juru, ngajuru kabar, beja, warta kabeh, sakabehanana kabur, minggat kacida, nataku, naker, panteg kadang warga kajeun, keun ba kakara, karek kalan-kaan, sakapeung kalenger, kapahan karembong kari, tinggal kasakit, nyeri katara, kacir kapalang, kagok katuhu kawantu kawas, saperti kawin kd kjo, sangu klk

imut pun incu mios pun biang inggis, risi nambut leueut, ngaleueut irung njing iteuk itung kajaba jaba jaga jami tebih walon lebet sareng sapertos sapatemon jinah ical bujeng ngalahirkeun wartos sadayana minggat kalintang kadang wargi sawios nemb sawaktos-waktos kapahan, kapiuhan kekemben kantun kasakit, kanyeri katawis kapambeng katuhu kawantos sapertos nikah jatukrami knca sangu klk

mesem tuang putu angkat, jengkar tuang ibu rempan nambut leueut, ngaleueut pangambung njing tetekan tang kajabi jabi jagi jalmi tebih waler lebet sareng sapertod, saparupi sapatemon, saresmi ngalambangsari ical bujeng babar wartos sadayana lolos kalintang, teu kinten wargi-wargi sadayana sawios nemb sawaktos-waktos kapidara kekemben kantun kasawat katawis kapambeng tengen kawantos sapertos jatukrami, rndngan kiwa sangu ingkab

ksang kedeng, ngedeng keris keur, pikeun kiih kira, sangka, ngira, nyangka kocap, kocapkeun, kacaritakeun kolot komo, samawona kongkorong kop, pk kuat kubur kudu kuku kuluwut, nguluwut, nguyung kumbah kumis kumpul kungsi kurang kurn, kurnan kuring, sim kuring kutu labuh lahun, ngalahun lain laju laki, lalaki laku, payu, laris lalajo lamun, upama lanceuk lantaran, sabab, marga lapar larung, liwat, kalarung laun, laun-laun lho lngoh ltah ltak, diltak lebah, palebah leumpang leungeun leungit

karinget ngedeng keris kanggo kahampangan nginten kacarioskeun kolot komo, sumawona kangkalung mangga kiat kaluat kedah kuku nguluyut, nguyung kumbah kumis kempel kantos kirang rimbitan abdi, sim abdi kutu labuh ngalahun sans laju lalaki pajeng nongton upami pun lanceuk jalaran, sabab lapar kalangkung lami-lami lho lngoh ltah diltak leresan leumpang leungeun leungit

karinget bog duhung kanggo, haturan kahampangan nginten kacarioskeun sepuh sumawonten kangkalung mangga kiat kaluat kedah tanggay ngangluh wasuh rumbah kempel kantos kirang rimbitan sim abdi puntang geubis mangkon sans lajeng pameget pajeng nongton upami tuang raka margi palay tuang kalangkung lami-lami umbel teu nyandak nanaon ilat diilat leresan angkat panangan ical

leutik leuwih lila magahan, mapagahan mahal maksud malarat, miskin malem malik mamayu mandi manh, hidep mangka, sing, muga mangkuk, teu mangkuk maot marhum mayit mmh, sammhna mending, leuwih had meujeuhna meureun mimiti, mimitina minangka minantu mindeng, remen minyak mitoha montok muga mungguh mupakat, rempug murah muriang najan, parandn, sanajan nashat, papatah nungkulan ngan ngaran ngeunah ngora nini nohonan nyaho nyana nyaring nyolowdor

alit langkung lami mapagahan awis maksad jalmi teu gaduh wengi malik mamayu mandi mugi teu kantos maot marhum, jenatna mayit sateuacanna langkung sa meujeuhna panginten kawitna tang-tang minantu sering lisah mertua montok mugi menggah mupakat, rempug mirah muriang sanaos nashat, papatah nungkulan mung wasta, nami ngeunah ngora pun nini nyaosan, nyumponan terang nginten nyaring nyolowdor

alit langkung lami ngawurukan, miwejang awis maksad teu kagungan nanaon wengi mayun mamajeng siram, ngebak ibu, bapa, ayi, jst. mugi teu kantos pupus, tilar dunya marhum, suargi layon sateuacanna lagkung sa cekap panginten awitna, kawitna tang-tang mantu sering lisah mertua ageung mugia menggah (ing) rempag mirah nyenyepan sanaos piwuruk, piwejang ngaluuhan mung jenengan, kakasih raos anom tuang yang nyaosan uninga nginten teu acan kulem midua manah

obat, ubar ogan, ondang om, ngoman, menerkeun paham paju, maju pak, make palangsiang, bisa jadi palar, dipalar palebah palir, malir paman pamajikan pancuran, kamar mandi pand, mandan pandeuri pang, pangna, nu matak panggih, manggih, timu, nimu pangkat, kadudukan pangku, mangku panitih (perhiasan) panon pantar, sapantar paparah, dipaparah parak, marak paribasa pariksa, mariksa parna paro, saparo parok, teu parok pasti, tangtu pati, teu pati patuh, matuh payung pdah, sapdah pnta, mnta pecak, mecak, nyoba pegat, kapegat penct, menctan percaya perelu, perlu permisi peuting pianakan pihap, mihap pikir piligenti

obat, ubar ondang ngalereskeun paham, ngartos majeung nganggo tiasa jadi dipalar leresan malir pun paman pun bojo jamban mandan ti pengker nu mawi mendak kadudukan mangku panitih panon sapantar dikinten-kinten marak paripaos mariksa rpot sapalih teu sami tangtos teu patos matuh payung kumargi, jalaran neda, nyuhunkeun nyobi kapegat meuseulan percanten perlu permios wengi pianakan wiat pikir piligentos

landong ulem ngalereskeun ngartos majeng nganggo tiasa jadi dipamrih, dipambrih leresan merhatoskeun tuang rama tuang rayi, geureuha jamban mapadani, nyamian ti pengker nu mawi mendak kalungguhan mangkon sangketan soca sayuswa dikinten-kinten munday paripaos marios wales sapalih teu sami tangtos teu patos linggih pajeng rhing mundut nyobi kaandeg meuseulan percanten peryogi permios wengi wewetengan ngaweweratan manah piligentos

pilih, kapilih pindah pingping pipi pirang-pirang po poho potong, popotongan pribadi prihatin puasa puguh, tangtu purun rarabi raksa, pangraksa ramo ramps ranyed, ngaranyed rasa, rumasa ra, loba rch resep, keresep reujeung reuneuh reureuh rieut rikip, ririkipan ripuh robah roko, ududeun rua, sarua rujuk, rempug rumasa rupa, warna rusuh, rurusuhan saba, nyaba sabot sabuk, beubeur sadia, sayaga sadu, sasadu sagala sakeudeung sakit, kasakit sakur salah salahsaurang

kapilih pindah pingping pipi pinten-pinten dinten hilap patilasan paribados prihatin puasa tangtos purun rarabi pangraksa ramo mangga ngaranyed rumaos seueur rch karesep bareng kakandungan reureuh rieut ririkipan ripuh robah rook sarupi, sami rempug rumaos rupi nggal-nggalan nyanyabaan keur waktu beubeur sayagi tamada sagala sakedap kasakit sakur lepat salahsawios

kaselir ngalih paha damis pinten-pinten dinten lali patilasan ku anjeun prihatos saum tangtos, kantenan kersa garwaan panangtayungan rma mangga ngalambangsari rumaos seueur artos alit kalangenan, kaseneng sareng bobot, ngandeg ngaso puyeng rerencepan rpot robih sesepeun sarupi, sami rempag rumaos rupi nggal-nggalan angkat-angkatan waktos beulitan sayagi tamada, tomada saniskanten sakedap kasawat sugri lepat salahsawios

salaki salamet salat, solat salsma salempang, hariwang salin, disalin samak sampak, nyampak samping sanding, kasanding sanggeus sanggup saniskara saperti sar sarra sarta, jeungna deui sarua sasarap sawah sjn slh, nylhkeun slwr, nylwr smah ssa, kari sebut sedih semet, serek senang srah, nyrahkeun seubeuh seupah, nyeupah seuri siar, nyiar sibanyo simbut sirah sirit sisig sisir soara, sora sono sorangan sore sugan, manawi suku

pun lanceuk salamet sambang salsma salempang disalin amparan nyampak sinjang kasanding saparantos sanggem saniskanten sapertos mondok sadayana sareng sami sasarap, neda (njing-njing) sawah sjn masrahkeun midua hat tamu kantun sebat sedih wangkid senang mirak sesek nyeupah seuri milari sibanyo simbut sirah larangan sisig pamrs sora sono sorangan sonten manawi suku

carog, tuang raka wilujeng netepan pileg salempang, rejag manah gentos amparan nyondong, kasondong sinjang kasumpingan saparantos sanggem saniskanten sapertos kulem sadayana sareng sami tuang (njing-njing) srang sans nyanggakeun, ngahaturkeun midua manah tamu kantun sebat sedih, sungkawa wangkid raos manah mirak, ngsr wareg ngalemar gumujeng, kahaturan milari wawasuh kampuh mastaka larangan susur pamrs soanten honng nyalira sonten manawi sampan

sukur, nyukuran sumawon, sumawonna sunat, nyunatan sungut supaya surat surup, kasurupan susu suweng suwung tabat tadina tai taksir, naksir, ngira taktak talatah tambah tampa tampolong tanda, ciri tangen, katangen tangga, tatangga tanggung (jawab) tangtung, nangtung tanwand, tangtu tanya tapi tarang taranjang, ditaranjang tarima tawar, nawar tayoh-tayohna tang, nangan tmpo tnjo, nnjo, tempo tepi tr trh tedun, nedunan teleg, teureuy tembang, nembang tepi, nepi tepung terus teundeun tincak

nganuhunkeun sumawonten ngaberesihan cangkem supados serat kasarumahan susu suweng suwung adat awitna, kawitna kokotor nginten-nginten taktak wiat saur tambih tampi tampolong, tempat ludah tawis kanyahoan tatangga tanggel nangtung tangtos taros nanging tarang ditaranjang tampi nawis rupina milari, ngilari sarantos ningal dugi tr nggal nyaosan teleg nembang dugi tepang teras simpen tincak

nganuhunkeun sumawonten nyepitan baham supados serat, ttsan kacalikan pinareup kurabu, giwang suwung, seweng panganggo kawitna kokotor nginten-nginten taraju wiat saur wuwuh tampi pangludahan tawis kauninga tatangga tanggel ngadeg tangtos pariksa nanging taar diwuwuda tampi mundut rupina milari, ngilari sarantos ningali dugi kawalon nggal nyaosan telen mamaos dugi tepang teras simpen dampal

titah, nitah, jurung toa, ua tonggong topi, dudukuy tulis tulung, pitulung tulus tuluy tumpak tunduh tunggu tungkul, nungkulan turun turut, nurut tutu, nutu ucap udud, ngaroko ulah ulin umur unina urus, nguruskeun urut utah utama waktu wani waras warh, sawarh warga, dulur watara, sawatara wawuh wedak wedal wilang, kawilang wulu, wudu yakti (teu lumrah)
Sumber:

ngajurungan pun ua tonggong topi, dudukuy tulis pitulung cios teras, lajeng tumpak tunduh antos nungkulan turun nurut nutu ucap udud, ngaroko teu knging ulin umur unina ngalereskeun tilas utah utami waktos wantun cageur sapalih wargi sawatawis wanoh, kenal pupur wedal katang wulu, wudu yaktos

miwarangan tuang rama pungkur tudung, langgukan serat pitandang cios teras, lajeng tunggang palay antos ngaluuhan lungsur tumut meuseul kedal, lisan nyesep, ngallt teu knging ameng yuswa ungelna, unggelna ngalereskeun tilas luga utami waktos wantun damang sapalih wargi sawatawis kenal pupur weton katang abdas yaktos

Karna Yudibrata, 1989, Bagbagan Makena Basa Sunda. Bandung: Rahmat Cijulang LBSS, 2008. Kamus Umum Basa Sunda, Bandung: CV Geger Sunten