CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A.I.

PROIECT DE DIPLOMĂ

A.CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI NORMATIVE

_____________________________________________________________________________________________ Pagina 4

CADASTRUL GENERAL Definiţia cadastrului general este dată de Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 3.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. Funcţia sau partea economică – reprezintă o funcţie calitativă a cadastrului. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 5 . poziţie. cele trei funcţii. ASPECTE GENERALE PRIVIND CADASTRUL A. Bunurile – teoria juridică arată că acestea (bunurile) sunt formate din tot ceea ce este folositor omului şi este apt de a fi stăpânit. stabilindu-se valorile economice cadastrale pe care aceste bunuri le pot produce şi pe baza cărora se stabilesc valorile taxelor şi impozitelor datorate de proprietari către stat. înregistrarea. Funcţia sau partea tehnică – funcţie cantitativă. prin care terenurile şi construcţiile sunt apreciate calitativ după potenţialul economic. PROIECT DE DIPLOMĂ A.I. astfel: ”cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică. indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. construcţia şi proprietarul. o ec nic no teh c mi parcela juridic Cadastrul general are trei funcţii principale: 1. precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tării. care toate trebuie să fie asamblate şi cuprinse în cadastrul general. 7/1996. descrierea pe harţii topografice şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor. aspecte sau laturi ale cadastrului sunt specifice fiecărei categorii de cadastru. formă. entităţile de bază ale acestui sistem sunt: parcela. Bunurile imobile – în sens larg sunt acelea care prin destinaţie nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără a fi distruse. economică şi juridică prin care se realizează identificarea.I. folosinţă sau administrare asupra terenurilor şi a construcţiilor. dimensiuni şi suprafaţă. Funcţiile cadastrului general.I. Indiferent dacă vorbim despre cadastrul general sau de cadastrele de specialitate. potrivit legislaţiei fiscale în vigoare la o anumită dată. 2.1. posesie. în care imobilele – terenuri şi construcţii – sunt definite prin amplasare. Funcţia sau partea juridică – prin care este identificat juridic proprietarul şi titlul de drept de proprietate.

CADASTRE DE SPECIALITATE _____________________________________________________________________________________________ Pagina 6 . Cadastrul general operează cu bunurile imobile prin natura lor. Entităţile de bază ale cadastrului general sunt parcela. Art.18/1991. Dreptul de proprietate este definit de asemenea de Codul Civil. între teren şi clădiri există o unitate indestructibilă. biserici. la articolele 462-471. întrucât legătura dintre existenţa unei construcţii pe un anumit teren nu mai este indestructibilă. al cărei spirit este inspirat tot din Codul Civil. monumente de arhitectură sau istorice) dintrun loc în altul fără a fi distruse. Aceste translatări de construcţii schimbă poziţia topo-cadastrală a respectivei clădiri. printre care şi Legea fondului funciar nr. 463 din Codul Civil arată că „fondurile de pamânt şi clădirile sunt imobile prin natura lor”.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. Parcela este o suprafaţă de teren definită de una sau mai multe calităţi (de exemplu are un singur proprietar şi o singură categorie de folosinţă pe toată întinderea sa). În acest caz se poate afirma că definiţia bunurilor imobile este discutabilă şi relativ depăşită de posibilităţile tehnologice actuale. A.I. sunt definite imobilele.I. Când zicem acelaşi proprietar nu se face deosebirea dacă este o singură persoană sau mai multe persoane în coproprietate (în stare de indiviziune pe cote părţi sau în devălmăşie).2. chiar masive (blocuri de locuinţe. adică acestea sunt entităţile cu care lucrează cadastrul general. adică prin faptul că ele nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără a fi distrusă substanţa lor. însă în limitele determinate de lege”. Evoluţia actuală a tehnologiilor în construcţii a condus însă la posibilitatea translatării pe distanţe relativ scurte a unor construcţii. construcţia si proprietarul. PROIECT DE DIPLOMĂ În Codul Civil. Bunurile sunt imobile prin natura lor sau prin destinaţia lor sau prin obiectul la care ele se aplică. La art. dar şi de alte legi ulterioare.480 din Codul Civil se arată că „proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru in mod exclusiv şi absolut. În general.

privind suprafaţa. industrial. Aceasta pentru că toate aceste cadastre de specialitete sunt executate consecutiv cadastrului general. domeniile lor de activitate. evidenţiază şi inventariază imobilele numai sub aspect tehnic şi economic. aeriene. navale. regii autonome şi alte persoane juridice. Legea defineşte în mod clar ce sunt cadastrele de specialitate. forestier. ape. feroviare. Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile sub aspect tehnic şi economic. Aceste elemente fundamentale ale cadastrului general pentru a fi respectate. cu respectarea obligatorie a datelor de bază din cadastrul general. Orice cadastru de specialitate. zone protejate naturale şi construite. aeriene. Înăuntrul acestor limite de proprietate şi de categorii de folosinţă ale terenurilor agricole. municipal. a datelor de bază din cadastrul general. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 7 . ale instituţii centrale de stat. extractiv. regiile autonome şi alte persoane juridice. ape. cele cu risc ridicat de calamităţi naturale. navale.I. momentul apariţiei acestora şi competenţa de coordonare sub aspectul stabilirii şi elaborării normelor tehnice ale fiecărui cadastru de specialitate. Geodezie şi Cartografie. trebuie să existe anterior cadastrului de specialitate. organizează cadastre de specialitate în mai multe domenii: agricol. pe straturi de analiză. categoria de folosinţă şi proprietarul şi a normelor tehnice elaborate de Oficiul Naţional de Cadastru. alte instituţii centrale de stat. Ministerele. orăşenesc. privind suprafaţa. imobiliar-edilitar. feroviare. în subsistemul cadastrului fondului agricol se pot face analize calitative multicriteriale. pentru care se vor face determinări cantitative asupra suprafeţelor de teren cu aceleaşi însuşiri calitative. PROIECT DE DIPLOMĂ Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărui teritoriu administrativ. cele cu risc ridicat de calamităţi naturale ori supuse poluării şi degradării şi altele. cunoscând proprietarii. comunal. turism. transporturi rutiere. turism. care va lucra cu limitele şi proprietarii din cadastrul general. Geodezie şi Cartografie. forestier. imobiliar-edilitar. zone protejate naturale şi construite.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. fără să intre în latura juridică. cu respectarea obligatorie a normelor tehnice elaborate de Oficiul Naţional de Cadastru. întrucât legea obligă la respectarea datelor de bază din cadastrul general privind suprafaţa. categoria de folosinţă şi proprietarul. categoria de folosinţă şi proprietarul. cine poate organiza aceste cadastre. extractiv. judeţean şi la nivelul întregii ţări. organizate de ministere. industrial. spre deosebire de cadastrul general. Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile sub aspect tehnic şi economic în domeniile: agricol. transporturi rutiere.

A. calităţile acelor folosinţe. ministerele. PROIECT DE DIPLOMĂ Întrucât în multe cazuri limitele care definesc două terenuri cu caracteristici calitative diferite sunt limite discrete. care să definească limitele proprietăţilor şi proprietarii terenurilor cu sau fără construcţii. la o scară mai mare decât scara planului de cadastru general. Declanşarea executării cadastrelor de specialitate înaintea cadastrului general poate fi generatoare de multe litigii de proprietate.I. caracteristici de stare. La ora actuală există o dispută între specialişti cu privire la momentul lansării în lucru a cadastrelor de specialitate. întrucât. unele ministere lansând imediat după apariţia legii lucrări de cadastru de specialitate. echipamente şi instalaţii utilizate. Abia după ce limitele de proprietate şi proprietarii au fost definite prin cadastrul general. CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR _____________________________________________________________________________________________ Pagina 8 . determinările de suprafeţe se pot face numai la birou. regiile sau societăţile comerciale interesate pentru a avea un cadastru de specialitate. pot să iniţieze specializarea cadastrului.I. deci fără să existe un consens pe problema limitelor de proprietate. prin digitizare sau prin planimetrare pe planul cadastral rezultat în urma cadastrului general sau pe un alt plan cadastral. destinaţii detaliate.3.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. existând posibilitatea de a se trasa limite de proprietate potrivit intereselor unilaterale ale beneficiarului cadastrului de specialitate. folosirea terenului. cadastrele de specialitate sunt executate pentru anumite tipuri de proprietari. fără să fie consultaţi vecinii. etc. uzură. adică introducerea unor elemente tehnice şi/sau economice care să detalieze specific tehnologic. înainte de a avea un cadastru general nou. realizat pentru cadastrul de specialitate.

evaluează şi înregistrează date calitative şi economice privitoare la terenuri şi construcţii. de inventariere şi evidenţă sistematică. a terenurilor. configuraţia şi întinderea terenurilor. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 9 . Având în vedere complexitatea detaliilor topografice în localităţi şi accesibilitatea şi vizibilitatea uneori deosebit de dificilă în curţi cu aparatura topografică. în funcţie de mărimea parcelelor şi de densitatea construcţiilor. . respectiv să nu fie mai mică de 1:5000. 1:1000. cînd planul cadastral se întocmeşte la scara 1:2000.oferă date tehnice şi calitative pentru întocmirea de GIS. subsistem al cadastrului general. construcţiilor şi reţelelor edilitar-gospodăreşti din intravilanul localităţilor. Obiect Cadastrul de specialitate al fondului imobiliar-edilitar rezolvă următoarele probleme: .precizează poziţia. 1:500. . Suprafeţele parcelelor şi ale construcţiilor se calculează la metru pătrat. pentru uzul beneficiarului. determinate de multitudinea situaţiilor deosebit de complexe ale terenurilor şi clădirilor situate în intravilan. Planurile cadastrale pentru intravilan se întocmesc la scări mari: 1:2000.I. sub aspect tehnic şi economic.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. Scopul cadastrului de specialitate imobiliar a) Constituirea de baze de date pentru cadastrul imobiliar şi gestiunea localităţilor. la întocmirea cadastrului fondului imobiliar-edilitar se folosesc atât metode topografice. dar mai ales metode fotogrametrice combinate cu metode topografice. pe straturi. De obicei în oraşe şi municipii planurile cadastrale se întocmesc la scara 1:1000 sau 1:500 (acolo unde densitatea construcţiilor şi a detaliilor este mare) iar în localităţile rurale la scara 1:2000 sau 1:1000 (acolo unde densitatea construcţiilor şi a detaliilor este mare). PROIECT DE DIPLOMĂ Definiţie Cadastrul fondului imobiliar-edilitar se defineşte ca fiind cadastrul de specialitate. Întocmirea cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar prezintă multe aspecte particulare. construcţiilor şi reţelelor edilitargospodăreşti de pe cuprinsul intravilanelor localităţilor. Pentru a se asigura precizia corespunzătoare şi posibilităţile de reprezentare a tuturor elementelor de conţinut este necesar ca scara de aerofotografiere să nu fie mai mică de 1:3000 pentru cazul când planul cadastral se întocmeşte la scara 1:1000.

PROIECT DE DIPLOMĂ b) Culegerea unor date şi informaţii privind actualizarea datelor tehnice.7/1996 a teritoriului ce urmează a fi cadastrat şi marcarea limitelor intravilanului localităţilor.delimitarea conform Legii nr.91/N/2 iunie 1997 şi Ordinul Oficiului Naţional de Cadastru. .completarea datelor conţinute în "Fişa bunului imobil" (anexa 2 din "Metodologie”) cu: • • • caracteristicile funcţionale ale clădirilor. Geodezie şi Cartografie nr.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. la cerere. în scopul evaluării pe criterii tehnice a terenurilor şi clădirilor. .I. . alte solicitări ale beneficiarului care necesită lucrări de teren sau înscrieri de date declarative. c) Culegerea unor date şi informaţii de detaliu privind caracteristicile constructive ale clădirilor şi.912 CP/2 iunie 1997. elemente suplimentare privind caracteristicile geotehnice ale terenului. economice şi juridice preluate din cadastrul general şi completarea lor în ceea ce priveşte: . Întocmirea lucrărilor de introducerea cadastrului imobiliar este reglementată tehnic prin « Metodologia privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi" aprobată prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului nr. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 10 .actualizarea sau întocmirea planului topografic sau cadastral care va constitui suportul de bază al lucrărilor de cadastru. existenţa dotărilor edilitare la nivel de parcelă. precum şi furnizarea unor informaţii necesare stabilirii preţului minim de concesionare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale.identificarea proprietarilor terenurilor şi ai corpurilor de clădiri.

Geodezie şi Cartografie . istorice. În această situaţie. clădirile situate pe aceste terenuri şi echipamentele edilitar-gospodăreşti. suprafaţa construită la sol. destinaţie. locuire.4. CORELAREA LUCRĂRILOR CADASTRULUI IMOBILIAR CU CELE ALE CADASTRULUI GENERAL Datele şi informaţiile culese în lucrările de cadastru imobiliar au caracter tehnic. datele şi informaţiile obţinute în urma lucrărilor de teren se vor înscrie în cadastrul imobiliar. care va hotărî conform instrucţiunilor ONCGC.OJCGC. indiferent de categorie de folosinţă şi de destinaţia lor: terenuri agricole. Cadastrul general inventariază şi evidenţiază toate terenurile.1. culturale. acestea trebuie aduse la cunoştinţa Oficiului Judeţean de Cadastru. echiparea edilitară (alimentare cu apa. terenuri ocupate de ape. materiale de construcţie. situate pe teritoriul localităţilor. ele necorespunzând realităţii din teren. însă cu caracter nedefinitiv. categorie de folosinţă sau proprietar nu sunt actuale sau sunt eronate. arheologice. terenuri cu vegetaţie forestieră. Revenind la definiţia cadastrului general. etc. terenuri folosite pentru destinaţii speciale (în scopul apărării statului.I. etc. cu ocazia lucrărilor care se efectuează pentru cadastrul imobiliar. construcţia şi proprietarul (respectiv suprafaţa. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 11 . canalizare. terenuri construite sau neconstruite. alimentare cu energie electrică.) Cadastrul imobiliar-edilitar se referă la evidenţa inventarierii terenurilor din localităţi urbane şi/sau rurale. observăm că acesta cuprinde toate terenurile si celelalte bunuri de pe întreg teritoriul tării. numărul de etaje. terenuri ocupate cu construcţiile aşezărilor umane. se constată că datele preluate din cadastrul general referitoare la suprafaţă. Despre clădiri se culeg date complexe referitoare la dimensiunile clădirii. datele şi informaţiile definitive care se înregistrează în cadastrul imobiliar sau vor corecta în mod corespunzător aceste date în cadastrul general. gaze naturale). starea clădirii (uzura). rezervaţii naturale. categoria de folosinţă şi proprietarul care se preiau din cadastrul general ca atare). termică. PROIECT DE DIPLOMĂ A. suprafaţa construit-desfăşurată. anul construcţiei. Dacă.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. economic şi juridic şi utilizează ca elemente de bază datele cadastrului general privind parcela.

Construcţii anexă sunt cele realizate din cărămidă. Înălţimea subsolului de la pardoseală până la elementele proeminente ale tavanului (grinzi. acoperiş simplu şi finisaje de slabă calitate. care primeşte lumina prin goluri numite lucarne.5. Înălţimea liberă este în general mai mică. .I. urmând panta acoperişului. sub învelitoarea acestuia. ape. străzi. conducte) este de minimum 1.80 m.independenţa faţă de alte clădiri alăturate.80 m.I. cuprins între parter şi mansardă. Demisol este nivelul care are cel mult jumătate din înălţimea liberă a încăperilor sub nivelul terenului. cu pereţi subţiri . determinat de faţade şi materiale de construcţie a pereţilor. căi ferate. canale) în interiorul căruia sunt situate unul sau mai multe imobile. În numărătoarea etajelor mezaninul se consideră etaj. Etaj este orice nivel având în general aceeaşi distribuţie în plan. chirpici. birouri etc. INFORMAŢII SPECIFICE CADASTRULUI IMOBILIAR Pentru a putea cuprinde rolul şi importanţa cadastrului imobiliar trebuie aduse la cunoştinţă elementele constructive care alcătuiesc cadastrul imobiliar şi definirea acestora. .intrarea separată în clădire. Compartimentarea construcţiilor pe verticală Subsol este nivelul care are peste jumătate din înălţimea liberă a încăperilor sub nivelul terenului.80 m.CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. fie prin lipsa balcoanelor sau a altor ieşinduri. care se deosebeşte de celelalte etaje fie prin înălţimea liberă mai mică. înălţime la cornişă şi încăperi sub 2 m. cu înălţimea liberă de cel puţin 1.).sistem arhitectonic şi constructiv. Mezanin este nivelul intercalat între parter şi primul etaj. Are o parte din plafon orizontal. pod sau terasă. Corpul de clădire este partea componentă a unei clădiri. dar nu sub 1. bârne sau alte materiale rezultate din recuperări . Pivniţa este constituită din una sau mai multe încăperi situate sub cota zero a clădirii (pardoseala parterului) cu destinaţia de păstrare a unor materiale sau a unor produse alimentare. ori prin destinaţie (spaţiu accesoriu pentru magazine. ateliere. depozite de mărfuri. În numărătoarea etajelor mansarda se consideră etaj. . Parter este nivelul al cărui planşeu inferior se găseşte la nivelul solului sau deasupra acestuia. Mansarda este nivelul construit în gabaritul acoperişului. iar cealaltă înclinată. delimitată după următoarele criterii: . PROIECT DE DIPLOMĂ A. Informaţii cu privire la starea construcţiei _____________________________________________________________________________________________ Pagina 12 Sectorul cadastral reprezintă unitatea de suprafaţă definită de elemente liniare stabile (şosele.

. certificatul de impunere de la administraţia financiară. -B pentru clădirile din zidărie portantă. pământ sau chirpici. stabile. .m pentru magazie din cărămidă. paiantă sau tablă.gr pentru grajd din zidărie. fără structură de rezistenţă şi planşee din beton armat. din interiorul parcelei. Anul construirii se socoteşte de la data când clădirea are realizate fundaţia.gj pentru garaj din zidărie sau tablă cu fundaţie din beton. bună. se indică astfel: . beton armat sau structură metalică şi planşee din beton armat. care nu pot servi drept locuinţă. cu fundaţie din beton. -C pentru clădiri din lemn. pereţii şi acoperişul.w pentru latrine din zidărie. mediocră (satisfăcătoare). sau lemn. Structura de rezistenţă se înscrie prin indici de cartare. . rea. având fundaţii din beton sau piatră. Construcţiile anexe. actul de proprietate. astfel: -A pentru clădirile din zidărie durabilă. care prezintă pericol pentru viaţa sau sănătatea celor care o folosesc) sau ruină (degradate. care se impune să fie demolate).CADASTRUL DE SPECIALITATE IMOBILIAR – CAPITOLUL A. _____________________________________________________________________________________________ Pagina 13 . PROIECT DE DIPLOMĂ Starea tehnică de întreţinere a unei construcţii poate fi: foarte bună. -D pentru clădirile din paiantă.I. mărturia scrisă a proprietarului sau mărturii verbale ale chiriaşilor sau ale vecinilor. Anul construirii se stabileşte după autorizaţia de construire. insalubră (degradată. izolate sau alipite clădirilor de locuit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful