You are on page 1of 9

RREGULLORE E PROCEDURAVE TE TRANSFERIMIT TE ASETEVE NGA T LICENSUARIT.

PJESA E PAR DISPOZITA T PRGJITHSHME

Neni 1 Autoriteti Kjo rregullore hartohet n zbatim t nenit 20, t Ligjit nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike, dhe n zbatim te

vendimeve t Bordit t Komisionerve t ERE-s pr miratimin e licensave n sektorin e energjis elektrike dhe n prputhje Rregullat e Praktiks dhe Proedurave t ERE-s

Neni 2 Qllimi Qllimi i ksaj rregulloreje sht t siguroj nj trajtim t barabart e transparent, pr t gjith t liensuarit n sektorin e energjis elektrike, ne aktivitetin e prodhimit, transmetimit dhe shprndarjes s energjis elektrike, t cilt paraqesin n ERE krkesn pr shitje, dhnie me qera, transferim apo ndryshime t tjera t do aseti ose t pronsive t prcaktuara pr prodhim, transmetim, shprndarje t energjis elektrike.

Neni 3 Objekti Kjo rregullore prcakton proedurat q aplikohen nga ERE si dhe

parimet pr shqyrtimin e do krkes pr shitje, dhnie me qera, transferim apo ndryshime t tjera t do aseti ose t pronsive t prcaktuara pr prodhim, transmetim, shprndarje t energjis elektrike sipas Ligjit nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike. Neni 4 Zbatimi 1. Kjo rregullore do t zbatohet pr t gjith te licensuarit n sektorin e energjis elektrike t cilet krkojn t transferojn asetet e prodhimit transmetimit , ose shprndarjes sipas prckatimeve t ligjit. 2. Per te licensuarit ne aktivitetine prodhimit do te kerkohet miratimi i ERE-s per transferim asetesh per kapacitet te isntaluar me te madh se 500 kw. Per te gjithe te licensuarit e tjere do te kerkohet miratimi i ERE-s per transferim te aseteve kur vlera e asetit qe kerkohet te transferohet eshte me e madhe se 5.000.000 leke. 3. Per transferimin e aseteve qe realizohet ne kuader te procesit te privatizimeve ne sektorin publik nuk do te aplikohet kjo rregullore. 4. Kerkesa pr transferim biznesi nga t licnesuarit do t rregullohen sipas procedurave t prcaktuara nga ERE n Rregulloren pr procedurat e liensimit.

Neni 5 Prkufizime Fjalt dhe frazat e mposhtme t prdorura n kt Rregullore do t ken kuptimet e mposhtme:

1. Ligj do t thot Ligji nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike me t gjitha ndryshimet.

2. Bordi i Komisionerve do t thot organi vendimarrs i ERE-s, i prbr nga pes antar t emruar sipas proedurave t parashikuara nga Ligji nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike dhe Ligji nr.9512, dat 10.04.2006 Pr disa ndryshime dhe shtesa n ligjin nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike

3. ERE do t thot Enti Rregullator i Sektorit t Energjis Elektrike

4. Liens do t thot nj autorizim q i jepet nj personi sipas Pjess s Tret t Ligjit nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike

5. I liensuar do t thot nj person q mban nj liens t dhen sipas Pjess s Tret t Ligjit nr.9072, dat 22.05.2003 Pr Sektorin e Energjis Elektrike

6. Proedur do t thot trsia e veprimeve, q kryhen pr zbatimin e legjislacionit n fuqi.

7. Aset do t thot aktivi afatgjat material q trajtohet nga i licensuari dhe q i shrben realizimit t nj nga aktiviteteve t prodhimit, shprndarjes dhe transmetimit.

8. Transferim asetesh do t thot cdo veprim me an t cilit kriojhet nj marrdhnie qeraje, shitje, dhnie, peng apo ndryshimi tjerr t aseteve q i shrbejn veprimtaris s licensuar.

9. Biznes do t thot aktiviteti i liensuar nga ERE pr prodhimin, transmetimin dhe shprndarjen e energjis elektrike.

PJESA E DYT PROEDURAT E PARAQITJES S NJ KRKES PR TRANSFERIM ASETESH

Neni 6 Propozimi pr fillimin e nj proedure pr transferim asetesh Nj proedur pr transferim asetesh fillon me paraqitjen nga nj person mbajts i nj license t dhn nga ERE t nj krkese pr shitje, dhnie me qera, peng, transferim apo ndryshime t tjera t do aseti q i

shrbejn veprimtaris s licensuar.

Neni 7 Prmbajta e krkess pr transferim 1. do i licensuar q paraqet n ERE krkesn pr transferim asetesh duhet t prfshij n krkesn e tij n mnyrn dhe formn e krkuar nga kjo rregullore, informacionin si m posht: 1. Emrin e plote te te licensuarit 2. Adresen e sakte te t licensuarit apo e personit te autorizuar per te ndjekur kete procedure ne ERE ku t prfshihet edhe numer telefoni , fax dhe adresa e posts elektronike nse ka 3. Nj prshkrim i t licensuarit q prmban informacion mbi: a. t gjitha bizneset e t licensuarit b. veprimtarine e licensuar c. gjendjen financiare te kompanis n kohn q paraqet krkesn dhe efektin e pritshem pas miratimit t trasferimit t aseteve d. nj prshkrim t kandidatit t propozuar pr transferim aseti qe perfshin informacion te pergjithshem mbi veprimtarine e shoqerise q prfshihet n transaksion te tre viteve te fundit dhe te vitit te fundit kur shoqeria ka me pak se 3 vjet qe eshte krijuar, gjendjen finaciare e. arsyet e kerkeses per kryerjen e transferimit f. efektet e licensuarit g. efekti n furnizimin e rregullt e t qndrueshm t klienteve t t licensuarit dhe ne tarifat e aktivitetit te licensuar. h. Marrveshje paraprake midis palve pr transferimin e aseteve. pritshme te transferimit n aktivitetin e t

2. Krkesat e nenit 7,

grmat a dhe c,

prbjn detyrim edhe pr

kandidatin e propozuar pr transferim. 3. Krkesa, informacioni dhe dokumentacioni bashklidhur krkess duhet t jet e nshkruar nga personi ose personat qe kane kompetencn pr prfaqsimin e personit mbajts license apo t kandidatit t propozuar. 4. Nese Bordi i Komisionereve gjykon te nevojshme mund te kerkoje informacion shtese nga i licensuari i cili duhet ta dergoj informacionin e kerkuar brenda 8 diteve nga marrja e njoftimit. 5. Pjes t dokumentacionit q i licensuari krkon t mos jen t hapura pr publikim duhet t specifikohen n krkesn pr transferim s bashku me arsyet e mos brjes publike t tyre.

Neni 8 Shqyrtimi i krkess 1. Fillimi i shqyrtimit t krkess do t nis pas marrjes s vendimit nga Bordi i Komisionerve pr fillimin ose jo t procedurave t shqyrtimit sipas Rregullave te Praktikes dhe Procedurave te ERE-s.

Neni 9 Verifikimi i dokumentacionit dhe Informacioni shtese 1. Bordi i Komisionerve mund te ngarkoje nje ose me shume

persona per verifikimin e vertetesise se te dhenave te paraqitura nga i licensuari duke bere inspektimin ne vend.

Neni 10 Afati i Shqyrtimit t krkess 1. Shqyrtimit i krkess pr transferim do t bhet brenda 45 ditve nga marrja e vendimit pr fillimin e procedurave t shqyrtimit. 2. N rast se dokumentacioni nuk sht drguar konform nenit 7, por sht marr vendim pr fillimin e procedurave t shqyrtimit, afati i prcaktuar n pikn 1, t ktij neni do t filloj nga dita e paraqitjes s plot t dokumentacionit te krkuar nga ERE. Nese pas marrjes se vendimit informacioni nuk dergohet brenda 2 muajve atehere vnedimi per fillimin e procedurave e humbet fuqine juridike dhe i licensuari do te paraqes nje kerkese te re ne ERE. 3. Ne rastin e transferimit te aseteve nga shoqeria e transmetmit, shperndarjes dhe prodhimit te nergjise elektrike nga centralet me kapacitet me te madh se 10 M, afati i percaktuar ne piken 1 te ketij neni eshte 90 dite. Neni 11 Parimet pr mriatimin e krkess pr transferim 1. Pas skadimit t afatit t prcaktuar n nenin 7 t ksaj rregullore Bordi i Komisionerve do t marr vendim pr miratimin ose refuzimin e krkess pr transferim duke e bazuar vendimin e tij n parimet dhe kriteret si m posht: a. Demtimi i interesave publike nga trnaferimi b. Gadishmeria e personit tek i cili eshte propozuar te behet transferimi pr t vazhduar veprimtarine e licensuar pas kryerjes s transferimit c. Ndikimi i transferimit n gjendjen financiare t t

licnesuarit si dhe te personit te propozuar per ndryshim.

(mban n t njjtn nivel, prmirson apo prkeqson gjendjen fianciare). d. Ndikimi i transferimit n prmirsimin e shrbimit t aktivitetit t licensuar. e. Ndikimi i transferimit n tarifat e shrbimit pr klientet tarifore dhe ndikimi ne prfitimet pr ata. f. Ndikimi i transferimit n konkurencn e pjesemarresve t tregut g. Ndikimi i transferimit n ekonomin e komunitetit n rastin e kompanive publike. h. Mundesia fianciare dhe teknike e personit te propozuar pr transferim, pr t vazhduar operimin e aseteve dhe kryerjen e riparimeve te tyre nse jan t nevojshme. i. Mundsin e personit t propozuar pr transferim pr t mbuluar efektin financiar ne rritjen e tarifave q mund t shkaktohet nga transferimi i aseteve. Neni 12 Njoftimi pr Vendimin 1. N prfundim t proedures pr transferim aseti, brenda 5 ditve ERE do t njoftoj t liensuarin mbi vendimin e Bordit t Komisionerve si dhe do ti drgoj atij nj kopje t vendimit. 2. Vendimit i Bordit t Komisionerve pr krkesn pr transferim asetesh do t publikohet n Fletoren Zyrtare. cilsis s

Neni 13 Ankimi gjyqsor Kundr Vendimit t Bordit t Komisionerve pr transferim asetesh, i liensuari mund t bj ankimin n gjykat brenda 30 ditve nga botimi i vendimit n Fletoren Zyrtare.

PJESA E TRET DISPOZITA TE FUNDIT Neni 14 Amendamente t Rregullores Kto Rregulla jan objekt rishikimi dhe ndryshimi me vendim t Bordit t Komisionerve t ERE-s, n prputhje me Rregullat e Praktiks dhe Proedurave t ERE-s.

Neni 15 Hyrja n Fuqi Kjo Rregullore hyn n fuqi menjehere dhe botohet n Fletoren Zyrtare t Republiks s Shqipris.