You are on page 1of 4

Bi s 1: QUC HI Lut s 13/2003/QH11 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

QUC HI NC CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM Kha XI, k hp th 4 (T ngy 21 thng 10 n ngy 26 thng 11 nm 2003) LUT T AI Cn c vo Hin php nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung theo NGh quyt s 51/2001/QH10 ngy 25 thng 12 nm 2001 ca Quc hi kha X, k hp th 10; Lut ny quy nh v qun l v s dng t ai. Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh v quyn hn v trch nhim ca Nh nc i din ch s hu ton dn v t ai v thng nht qun l v t ai, ch qun l v s dng t ai, quyn v ngha v ca ngi s dng t. iu 2. i tng p dng i tng p dng lut ny bao gm: 1. C quan nh nc thc hin quyn hn v trch nhim i din ch s hu ton dn v t ai, thc hin nhim v thng nht qun l nh nc v t ai; 2. Ngi s dng t; 3. Cc i tng khc c lien quan n vic qun l, s dng t.

Bi s 2: Thang Xp loi v Hc bng

Bi s 3: CHNG TRNH O TO MARKETING

MN HC
HC K 1

L THUYT 45 60 60 30 30 30 45 30

S TIT THC HNH 25 30 60 45 15 30 30 15

TNG CNG 70 90 120 75 45 60 75 45

1. Kinh t th trng 2. K nng giao tip 3. Anh ng giao tip 4. Hi tho sinh hot Cng 1. Qun tr kinh doanh 2. Tin hc vn phng 3. Anh ng giao dch 4. Hi tho sinh hot Cng TNG CNG

HC K 2

Bi s 4: B GIO DC V O TO TRNG TRUNG CP IN S: 704/TV CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc oOo

BNG IM LP KINH T KHA 7 S TT H m Nguyn Lan Trn Vn Vn Bi Minh Phm Anh Tng Tn HS Hng Anh Th Hng Tun 5 8 4 6 5 Mn hc Ton 6 9 5 8 4 Tin in KT 7 10 6 7 6 in t 5 8 7 9 5 Anh vn 6 7 5 10 4 Tng im

Bi s 5:
THIT B VO B X L THIT B RA TRUNG TM (CPU)

B NH TRONG V B NH NGOI

MT MNG

Bi s 6: Bi s 7: Bi s 8: Bi s 9: Bi s 10: Mt my vi tnh PC IBM hoc tng thch tr ln. Mt Modem n gin vi tc 2.40 Bps tr ln. Mt in thoi ng di.

TN THIT B

S LNG

N GI

SN XUT TI

Computer 386DX/40 Computer 486SX/66 Computer 486DX2/66 Lazer Printer HP4L Dot Printer LQ 2170

20 50 40 10 15

795 780 106 630 610

SINGAPORE SINGAPORE USA USA JAPAN