You are on page 1of 4

P N V HNG DN CHM KIM TRA HC K 2-VT L 10

A. TRC NGHIM KHCH QUAN (6 im)


Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

M 527
B
D
D
A
C
C
A
B
A
B
C
C
D
A
B

M 612
C
B
A
A
C
D
B
C
D
A
C
B
D
A
D

B. TRC NGHIM T LUN (4 im)


I. PHN DNH CHO CHNG TRNH CHUN.
Cu

1
(1,0)

M 527
HNG DN CHM
a. Nu nh ngha v vit biu thc ca cng
+ Nu ng nh ngha cng
+ Vit ng biu thc

0,25

+ Nu ng tn i lng v n v

0,25

0,25

b. Bi ton p dng: Tnh qung ng i


h=

0,25

A
= 20m
mg

+ Nhit giai Kenvin trng thi 1: T1 = t1 + 273 = 310 K


2
(1,0)

3
(1,0)

IM

+ Phng trnh trng thi kh l tng:


+ Nhit giai Kenvin trng thi 2: T2 =

p2V2 p1V1
=
T2
T1
p2V2T1
= 465 K
p1V1

0,25
0,25
0,25

0
+ Nhit ca hn hp kh trng thi 2: t2 = T2 273 = 192 C
a. Nu nh ngha v vit biu thc ni nng

0,25

+ Nu ng nh ngha cng
+ Vit ng biu thc

0,25

+ Nu ng tn i lng v n v

0,25

b. Nu cc cch lm bin i ni nng v cho v d


+ Nu cch thc hin cng v v d
+ Nu cch truyn nhit v v d

0,25
0,25

4
(1,0)

Cu

1
(1,0)

+ Nhit lng cn cung cp cho 100g nhm 200 C n im nng chy


285824
= 57164,8 J
6580 C : Q1 = mc (t1 t1 ) =
5
+ Nhit lng cn cung cp cho 100g nhm nng chy hon ton 6580 C :
Q2 = m = 39000 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 100g nhm 200 C nng chy hon ton
480824
= 96164,8 J
6580 C : Q = Q1 + Q2 =
5
M 612
HNG DN CHM
a. Nu nh ngha v vit biu thc ca ng nng

0,25

IM
0,25

+ Nu ng tn i lng v n v

0,25

0,25

b. Bi ton p dng: Tnh vt tc ca vt


0,25

2W
= 20m/s
m

+ Nhit giai Kenvin trng thi 1: T1 = t1 + 273 = 320 K

3
(1,0)

0, 5

+ Nu ng nh ngha ng nng
+ Vit ng biu thc

v=

2
(1,0)

0,25

+ Phng trnh trng thi kh l tng:


+ Nhit giai Kenvin trng thi 2: T2 =

p2V2 p1V1
=
T2
T1
p2V2T1
= 480 K
p1V1

0,25
0,25
0,25

0
+ Nhit ca hn hp kh trng thi 2: t2 = T2 273 = 207 C
a. Pht biu ni dung v vit biu thc nguyn l I Nhit ng Lc Hc

0,25

+ Pht biu ng ni dung


+ Vit ng biu thc

0,25

+ Nu ng tn i lng v n v

0,25

b. Quy c du ca cc i lng c biu thc trn


+ Nu c truyn/thc hin >0
+ Nu nhn <0

4
(1,0)

+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc 00 C chuyn n 200 C :


Q1 = mc (t1 t1 ) = 334400 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc nng chy hon ton 00 C :
Q2 = m = 1360000 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc nng chy hon ton 00 C v
chuyn thnh nc 200 C : Q = Q1 + Q2 = 1694400 J

II. PHN DNH CHO CHNG TRNH NNG CAO.


M 527

0,25
0,25

0,25
0, 5
0,25

Cu

HNG DN CHM
a. Pht biu ni dung v vit biu thc nh lut III kepler
+ Pht biu ni dung nh lut
+ Vit ng biu thc nh lut

1
(1,0)

2
(1,0)

3
(1,0)

4
(1,0)

Cu

3
(1,0)

0,25

R1
T12
3
=
1,52
+ Theo bi ra:
v 2 = 1,52
R2
T2

0,25

+ Suy ra: T1 = 1,87T2

0,25

+ Nu c hin tng mao dn


+ Vit cng thc tnh chnh lch mc cht lng trong ng mao
+ Nu ng tn i lng v n v

0,5

+ Chiu di ng gii hn: l = (d1 + d2 )


+ Lc cng b mt: Fc = l = F P
+ Theo bi ra: Fc = F P
F P
F P
=
= 0, 0464 N/m
+ H s cng b mt: =
l
(d1 + d 2 )
+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc 300 C chuyn n 1000 C :
Q1 = mc (t1 t1 ) = 1170400 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc ho hi hon ton 1000 C :
Q2 = Lm = 9200000 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 4kg nc 300 C ho hi hon ton
1000 C : Q = Q1 + Q2 = 10370400 J
M 612
HNG DN CHM
a. Nu nh ngha v vit biu thc nh ng lng

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0, 5
0,25

IM
0,25
0,25

b. Bi ton p dng: Tnh vn tc chuyn ng ca vt


1 2
+ Ta c: p = mv v W = mv
2
+ Suy ra: v =

2
(1,0)

0,25

b. Bi ton p dng: So snh chu k Ho tinh vi chu k Tri t

+ Nu ng nh ngha ng lng
+ Vit ng biu thc
1
(1,0)

IM

2W
= 5m/s
p

+ Nu c lc cng b mt
+ Vit cng thc tnh lc cng b cht lng
+ Nu ng tn i lng v n v
m40 19
=
= 0, 0475 g
40 400
+ Chiu di ng gii hn: l = d = 6, 28.103 m
+ Khi git nc bt u ri: P1 = F m1g = s.l
+ Khi lng mi git nc: m1 =

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

+ H s cng b mt ca nc: =

4
(1,0)

m1 g
= 0, 076 N/m
l

+ Nhit lng cn cung cp cho 100g vng 300 C n im nng chy


10630 C : Q1 = mc(t1 t1 ) = 13429 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 100g vng nng chy hon ton 10630 C :
Q2 = m = 6400 J
+ Nhit lng cn cung cp cho 100g vng 300 C nng chy hon ton
10630 C : Q = Q1 + Q2 = 19829 J

0,25

0,25
0, 5
0,25

Ghi ch:
- Cho trn s im ca mi cu nu hc sinh trnh by ng hon ton kin thc ca mi cu mt
cch r rng, l gich, ch vit cn thn, hnh v minh ho r rng, v ng n v ca cc bi tp.
- Nu hc sinh trnh by cha r rng, thiu l gich, ch vit cu thth tr 0,25 hoc n ti a l
0,5 im cho ton bi tu mc . Tuy nhin cn ghi li nhn xt v ni r l do tr im trong bi
lm ca hc sinh.
- Nu sai hoc thiu n v p n bi tp th tr 0,25 cho mi ln v ch tr ti a n 0,5 .
- Nu hc sinh c cch gii khc nhng ng th vn cho trn s im; nu hc sinh c cch gii
sng to c o th c th cng thm im cho hc sinh nhng ti a l 0,5.
- Hc sinh vit tt, vit k hiu ring, vit ngn ng @, vit sai chnh t ni dung no th khng cho
im ni dung .
- Nu hc sinh c cch gii ng bi tp nhng thay s tnh ton sai p n th c th cho im
nhng khng qu 50% s im ca bi ton (cu).