You are on page 1of 117

Nokia 5800 XpressMusic Uputstvo za korisnika

7.1. izdanje

IZJAVA O USKLAENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-356 usklaen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklaenosti proizvoda moete nai na adresi http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/. 2011 Nokia. Sva prava zadrana. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care i XpressMusic su igovi ili registrovani igovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio ig kompanije Nokia Corporation. Ostala imena proizvoda i firmi koji se ovde pominju mogu biti igovi ili robne marke odgovarajuih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole drutva Nokia zabranjeno je umnoavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadrine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadrava pravo na izmene i poboljanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved. Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za linu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru line i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadraja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevaa) video sadraja. Ovime se ne daje, niti se moe podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije ukljuujui i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite http://www.mpegla.com. DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDINE ILI INDIREKTNE TETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE. SADRAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO TO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIITE BILO PREUTNE, UKLJUUJUI, ALI NE OGRANIAVAJUI SE NA PREUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TANOST, POUZDANOST ILI SADRAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Inverzivni inenjering softvera na ovom ureaju je zabranjen do granice koju dozvoljava nadleni zakon. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnike sadri ogranienja firme Nokia koja se odnose na prikazivanje, garancije, odtete ili odgovornosti, ta ogranienja moraju da ogranie i svako prikazivanje, garancije, odtete ili odgovornosti davalaca licence Nokia.

Aplikacije treih strana u sklopu Vaeg ureaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim drutvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama treih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podrku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije treih strana. KORIENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUUJU, ALI SE NE OGRANIAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA IG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREE STRANE. Dostupnost odreenih proizvoda i aplikacija, kao i servisa za ove proizvode moe da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Za detalje i dostupnost jezikih opcija obratite se Nokia distributeru. Ovaj ureaj moda sadri robu, tehnologiju ili softver koji podleu zakonima i propisima o izvozu, a koji vae u SAD i drugim dravama. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu. FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA Va ureaj moe da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomo, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj ureaj je usklaen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korienje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj ureaj ne sme da prouzrokuje tetne smetnje, i (2) ovaj ureaj mora da prihvata sve primljene smetnje, ukljuujui i smetnje koje mogu da prouzrokuju neeljene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponite korisnikovo ovlaenje za funkcionalno korienje ove opreme. Broj modela: 5800d-1 /7.1. izdanje SR-LAT

Sadraj

O Vaem ureaju........................................................................8 Mreni servisi.............................................................................9

Bezbednost..........................................................8 1. Poetak rada..................................................10

Tasteri i delovi.........................................................................10 Ubacivanje SIM kartice............................................................11 Umetni bateriju .......................................................................11 Punjenje baterije.....................................................................12 Ukljuivanje ureaja................................................................13 Olovka.......................................................................................13 Zakljuavanje tastera i ekrana na dodir................................13 Poetni ekran...........................................................................13 Pristupanje meniju..................................................................14 Radnje ekrana na dodir...........................................................14 Medijski taster..........................................................................16 Promena tona zvona...............................................................16 Podrka.....................................................................................16 Otvoriti Ovi...............................................................................16

Kopiranje kontakata ili slika sa starog ureaja....................19 Prikaz indikatora.....................................................................20 Memorijska kartica..................................................................21 Kontrola jaine zvuka i zvunika............................................22 Preice.......................................................................................22 Lokacije antene........................................................................23 Traka Kontakti......................................................................23 Oflajn profil..............................................................................23 Podeavanja senzora i rotacije ekrana..................................24 Slualice....................................................................................24 Uklanjanje SIM kartice.............................................................25 Stavite narukvicu.....................................................................25 Daljinsko zakljuavanje...........................................................25

4. Obavljanje poziva...........................................26

2. Pronalaenje pomoi.....................................17

Pomo u ureaju.....................................................................17 Podeavanja.............................................................................17 Pristupni kodovi.......................................................................17 Produavanje veka baterije....................................................18 Poveavanje dostupne memorije..........................................19

3. Va ureaj.......................................................19

Dobro doli...............................................................................19

Ekran na dodir tokom poziva.................................................26 Upuivanje govornog poziva .................................................26 Tokom poziva...........................................................................26 Govorna pota .........................................................................27 Odgovor na poziv ili odbijanje...............................................27 Uspostavite konferencijski poziv...........................................28 Brzo biranje telefonskog broja .............................................28 Poziv na ekanju......................................................................28 Biranje glasom.........................................................................29 Uputite video poziv.................................................................29 Tokom video poziva................................................................30 Odgovor na video poziv ili odbijanje.....................................30 Deljenje videa..........................................................................31 Dnevnik ....................................................................................33

Tastatura na ekranu................................................................34 Rukopis.....................................................................................35 Alfanumerika tastatura.........................................................35 Podeavanja unosa dodirom..................................................37

5. Pisanje teksta.................................................34

Muziki centar..........................................................................49 Nokia muzika prodavnica.....................................................51 Nokia Podcasting.....................................................................52 Radio.........................................................................................53

9. Folder Muzika.............................................49

Sadraj

6. Kontakti (imenik)...........................................37

Memoriite i vrite izmene imena i brojeva.........................38 Traka alata sa kontaktima......................................................38 Upravljajte imenima i brojevima...........................................38 Dodeljivanje podrazumevanih brojeva telefona i adresa...39 Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte.....................39 Kopirajte kontakte...................................................................39 SIM servisi.................................................................................40 Glavni prikaz aplikacije Poruke..............................................41 Piite i aljite poruke...............................................................41 Prijemni folder aplikacije Poruke...........................................42 Konfigurisanje e-maila............................................................43 Potansko sandue .................................................................43 Mail for Exchange.....................................................................45 Vidite poruke na SIM kartici....................................................46 Poruke info servisa..................................................................46 Servisni zahtev.........................................................................46 Podeavanja poruka................................................................46 Promena izgleda ureaja .......................................................48 Profili........................................................................................48

10. Galerija.........................................................53

Prikazujte i organizujte datoteke..........................................54 Prikazivanje slika i video snimaka.........................................54 Organizovanje slika i video snimaka.....................................54 Reim TV izlaza........................................................................55

11. Kamera.........................................................55

7. Poruke............................................................41

Aktiviranje kamere..................................................................56 Snimanje slika..........................................................................56 Snimanje video zapisa............................................................60

12. Pozicioniranje (GPS).....................................61

O GPS-u.....................................................................................61 Potpomognuti GPS (A-GPS).....................................................61 Pravilno dranje ureaja.........................................................62 Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze.....................................62 Zahtevi za pozicijom...............................................................63 Orijentiri...................................................................................63 GPS podaci................................................................................63 Podeavanja pozicioniranja...................................................63

8. Personalizujte svoj ureaj.............................48

13. Mape.............................................................64

Prikaz mapa.............................................................................64 Prikaz lokacije i mape.............................................................64 Prikaz mape.............................................................................65

Promena izgleda mape...........................................................65 Preuzimanje i auriranje mapa..............................................66 O metodama pozicioniranja...................................................66 Pronalaenje lokacije..............................................................67 Prikaz detalja lokacije.............................................................67 uvanje mesta i marruta.......................................................68 Prikaz i razvrstavanje mesta ili marruta.............................68 Slanje mesta prijateljima........................................................69 Preuzimanje glasovnog navoenja.......................................69 Vonja do odredita................................................................69 Prikaz navigacije......................................................................70 Dobavljanje informacija o saobraaju i bezbednosti..........70 etnja do odredita.................................................................70 Planiranje marrute.................................................................71 Data veze i pristupne take....................................................72 Podeavanja mree.................................................................72 Beina LAN .............................................................................73 Pristupne take........................................................................75 Prikaz aktivnih veza za prenos podataka.............................77 Sinhronizacija..........................................................................77 Bluetooth povezivanje............................................................78 Prenos podataka putem USB kabla........................................81 Povezivanje sa raunarom......................................................82 Administrativna podeavanja................................................82

Sadraj

Kreiranje objave.......................................................................84 Objavljivanje datoteka iz Galerije .........................................84

16. Nokia video centar.......................................84

Prikaz i preuzimanje video snimaka.....................................84 Video sadraji...........................................................................85 Moji video snimci.....................................................................86 Prenesite video snimke iz svog PC raunara.........................86 Podeavanja Video centra......................................................87

17. Internet........................................................87
O Web pretraivau.................................................................87 Pretraujte Web.......................................................................87 Dodavanje markera.................................................................88 Pretplaivanje na web izvode................................................88

14. Veza..............................................................72

18. Pretraga........................................................88 19. Ovi prodavnica.............................................89

O pretrazi..................................................................................88 Zaponite pretragu..................................................................89 Informacije o servisu Ovi Store..........................................89 Sat ............................................................................................89 Kalendar...................................................................................90 Menader datoteka..................................................................91 Menader aplikacije.................................................................91 Auriranje softvera pomou ureaja.....................................94 RealPlayer ................................................................................94 Diktafon....................................................................................95

20. Ostale aplikacije...........................................89

15. Deljenje na mrei.........................................83

O deljenju na mrei.................................................................83 Pretplata na servise.................................................................83 Upravljanje nalozima..............................................................83

Pisanje beleke........................................................................95 Izraunavanje...........................................................................95 Konvertor..................................................................................95 Renik.......................................................................................95

Sadraj

21. Podeavanja ................................................96

Podeavanja telefona..............................................................96 Podeavanja poziva...............................................................102

22. Reavanje problema..................................103 23. Zatita ivotne sredine...............................106 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije.......................................................107 Indeks..............................................................113
Uteda energije......................................................................106 Recikliranje.............................................................................106

Proitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepotovanje moe da bude opasno ili protivno zakonu. Za vie informacija, proitajte kompletno uputstvo za korisnika. UKLJUUJTE KADA JE BEZBEDNO Ne ukljuujte ovaj ureaj ako je zabranjena upotreba beinih telefona ili ako njihova upotreba moe da prouzrokuje smetnje ili opasnost. BEZBEDNOST SAOBRAAJA JE NA PRVOM MESTU Pridravajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vonje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaa prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraaja. SMETNJE Svi beini ureaji mogu da budu podloni smetnjama koje utiu na radne karakteristike. ISKLJUITE U KONTROLISANIM ZONAMA Pridravajte se svih ogranienja. Iskljuite ureaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje. KVALIFIKOVANI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.
8

Bezbednost

DODATNA OPREMA I BATERIJE Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne prikljuujte nekompatibilne proizvode. OTPORNOST NA VODU Va ureaj nije vodootporan. Odravajte ga suvim.

Beini ureaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: GSM 850, 900, 1800, 1900 i UMTS 900, 2100 mree. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mreama. Va ureaj podrava vie naina povezivanja, pa stoga kao i raunari, moe biti izloen virusima i ostalim tetnim sadrajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraivanjem na mrei i preuzimanjem sadraja. Instalirajte i koristite servise i softver iskljuivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zatitu, kao to su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zatitnog softvera u svom ureaju kao i u svakom drugom raunaru sa kojim se povezujete. U Vaem ureaju su moda ve instalirani markeri i linkovi Internet sajtova treih strana i moe Vam omoguavati pristup sajtovima treih strana. Oni nisu povezani sa
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

O Vaem ureaju

privrednim drutvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostronost u smislu bezbednosti i sadraja. Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog ureaja, osim budilnika, ureaj mora da bude ukljuen. Ne ukljuujte ovaj ureaj kada upotreba beinog ureaja moe da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Pri korienju ovog ureaja, pridravajte se svih zakona i potujte lokalne obiaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, ukljuujui i autorska prava. Institut zatite autorskih prava moe da spreava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadraja. Pravite rezervne kopije ili uvajte pismeno zabeleene sve vane podatke koji se nalaze u Vaem ureaju. Kod prikljuivanja na ma koji drugi ureaj, proitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog ureaja. Ne prikljuujte nekompatibilne proizvode. Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugaije nego na ekranu Vaeg ureaja. Ostale vane informacije o svom ureaju potraite u uputstvu za korisnika. Da biste koristili ovaj ureaj neophodna je usluga provajdera beine telefonije. Neke funkcionalne mogunosti nisu na raspolaganju u svim mreama; za druge moe biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sainite
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mreni servisi ukljuuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje trokova u matinoj mrei i pri romingu u drugim mreama. Va provajder servisa Vam moe objasniti nain tarifiranja. U nekim mreama mogu da postoje ogranienja koja utiu na nain korienja nekih funkcionalnih mogunosti ovog ureaja za koje je neophodno da mrea podrava specifine tehnologije kao to su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifini za odreene jezike. Provajder servisa moe da zahteva da se neke funkcije ovog ureaja onemogue ili da se ne aktiviraju. U tom sluaju, te funkcionalne mogunosti se nee pojavljivati u meniju ureaja. Va ureaj moe imati i specifine stavke, kao to su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Bezbednost

Mreni servisi

1. Poetak rada
Tasteri i delovi

8 Ekran na dodir 9 Sekundarna kamera 10 Taster za jainu zvuka/zumiranje 11 Medijski taster 12 Preklopnik za zakljuavanje ekrana i tastera 13 Taster za snimanje 14 Taster Zavri 15 Taster menija 16 Pozivni taster

1 Micro USB konektor 2 Nokia AV konektor (3,5 mm) za kompatibilne slualice sa mikrofonom, slualice i TV-izlaz 3 Konektor punjaa 4 Taster za napajanje 5 Slualica 6 Svetlosni senzor 7 Senzor rastojanja
10

17 Olovka 18 Soivo kamere 19 Blic kamere 20 Zvunici 21 Poklopac otvora za SIM karticu
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

22 Poklopac otvora za memorijsku karticu 23 Uice za kaii za noenje oko ruke 24 Mikrofon U toku dueg neprekidnog rada kao to je aktivni video poziv i veza za prenos podataka velikim brzinama, ureaj moe postati topao na dodir. U najveem broju sluajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da ureaj ne funkcionie ispravno, odnesite ga u najblii ovlaeni servis. Nemojte da pokrivate deo iznad ekrana na dodir, na primer, zatitnim filmom ili trakom.

2. Ubacite SIM karticu u otvor. Uverite se da je kontaktna oblast na kartici okrenuta nagore i da je zakoena ivica okrenuta prema ureaju. Gurnite karticu unutra. 3. Zatvorite masku otvora za SIM karticu. Proverite da li je poklopac dobro zatvoren. Ako SIM kartica nije ispravno stavljena, ureaj se moe koristiti smo u oflajn profilu.

Poetak rada

Ubacivanje SIM kartice


Vano: Da biste spreili oteenje SIM kartice, pre njenog ubacivanja ili vaenja, uvek prvo izvadite bateriju. SIM kartica je moda ve umetnuta u ureaj. Ukoliko nije, uradite sledee: 1. Otvorite masku otvora za SIM karticu. Pre vaenja baterije, uvek iskljuite ureaj i iskopajte punja. 1. Sklonite zadnju masku tako to ete je podii sa zadnjeg kraja ureaja.

Umetni bateriju

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

11

Poetak rada

2. Ubacite bateriju. 3. Da biste vratili masku, prvo okrenite gornji kraj prema odgovarajuem otvoru, a zatim pritisnite dok maska ne legne na mesto.

Baterija je delimino napunjena u fabrici. Ako ureaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledee: 1. Ukljuite punja u utinicu. 2. Ukljuite punja u ureaj.

Punjenje baterije

3. Kada ureaj pokae da je baterija puna, iskljuite punja iz ureaja, a zatim iz zidne utinice. Ne postoji odreeno vreme punjenja baterije, a ureaj moete da koristite i dok se puni. Ako je baterija potpuno prazna, moe da proe i nekoliko minuta pre nego to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego to se moe obaviti telefonski poziv. Savet: Izvucite punja iz utinice u zidu kada nije u upotrebi. Punja koji je prikljuen na utinicu troi struju ak i kad nije povezan na ureaj.

12

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Ukljuivanje ureaja

3. Izaberite lokaciju. Ako sluajno izaberete pogrenu lokaciju, izaberite Nazad. 4. Unesite datum i vreme. Prilikom korienja 12-asovnog vremenskog formata, da biste prebacili izmeu prepodnevnih asova i poslepodnevnih, izaberite bilo koji broj. Neke funkcije, kao to je prepoznavanje pravopisa, napravljene su za korienje uz pomo olovke. Olovka se nalazi na masci za zadnje strane ureaja. Vano: Koristite samo olovku koju je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim ureajem. Upotreba svake druge olovke moe da poniti sve
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

1. Pritisnite i drite taster za napajanje. 2. Ako ureaj trai PIN kod ili ifru blokade, unesite i izaberite OK. Da biste izbrisali broj, izaberite . Fabriko podeavanje za ifru blokade je 12345.

garancije date za ureaj kao i da oteti ekran osetljiv na dodir (taskrin). Nemojte grebati ekran osetljiv na dodir (taskrin). Nikada ne koristite obinu olovku, niti druge otre predmete, za pisanje po ekranu osetljivom na dodir (taskrin).

Poetak rada

Ekran i tasteri mogu automatski da se zakljuaju nakon perioda nekorienja. Da biste promenili podeavanja za automatsko zakljuavanje ekrana i tastera, izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Auto. zaklj. tast. > Vreme auto. zaklj. tast..

Da biste zakljuali ili otkljuali ekran na dodir i tastere, pomerite taster za zakljuavanje na ivicu ureaja. Kada su ekran na dodir i tasteri zakljuani, ekran se iskljuuje i tasteri nisu aktivni.

Zakljuavanje tastera i ekrana na dodir

Olovka

Poetni ekran je mesto gde poinjete da prikupljate sve vane preice za kontakte ili aplikacije.

Poetni ekran

13

Poetak rada

Elementi interaktivnog ekrana


Da biste otvorili kalendar ili promenili profile na poetnom ekranu, dodirnite datum ili ime profila (2).

Da biste otvorili aplikaciju sata, dodirnite sat (1).

Da biste promenili temu poetnog ekrana ili preicu, izaberite Meni > Podeavanja i Lini > Poetni ekran.

Promenite temu poetnog ekrana

Pristupanje meniju

Da biste prikazali ili promenili ), da podeavanja veze ( biste videli dostupne beine LAN mree ako je omogueno WLAN skeniranje ili da biste prikazali proputene dogaaje, dodirnite desni ugao (3). Da biste obavili telefonski (4). poziv, izaberite

Da biste pristupili meniju, pritisnite taster menija. Da biste otvorili aplikaciju ili folder u meniju, izaberite eljenu stavku.

Radnje ekrana na dodir


Dodir i dvostruki dodir
Da biste otvorili aplikaciju ili drugi element na ekranu na dodir, najee ga dodirujete prstom ili olovkom. Meutim, da biste otvorili sledee stavke, potrebno je da ih dvaput dodirnete. Napravite listu stavki u aplikaciji, kao to je folder Nacrti na listi foldera u Porukama Savet: Kada otvorite prikaz liste, prva stavka je ve istaknuta. Da biste otvorili istaknutu stavku, dodirnite je jednom. Aplikacije i folderi u meniju prilikom korienja tipa prikaza liste Datoteke na listi datoteka, na primer slika u prikazu slika i video zapisa u Galeriji. Ako dodirnete datoteku ili slinu stavku jednom, ako nije otvorena, postaje istaknuta. Da biste videli opcije
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Da biste otvorili glavni meni, pritisnite taster menija (6).

Da biste otvorili Kontakte, izaberite (5).

Da biste poeli sa korienjem trake kontakata i dodali Vae kontakte na poetni ekran, na poetnom ekranu izaberite > Dodaj kontakt na Poetni ekran, a zatim sledite uputstva.
14

Ponite sa korienjem trake kontakata

Izaberite

dostupne za stavku, izaberite Opcije ili ako je dostupna, izaberite ikonu na traci sa alatkama.

U ovoj korisnikoj dokumentaciji, otvaranje aplikacija ili stavki tako to ete ih dodirnuti jednom ili dvaput naziva se izbor. Ako je potrebno da izaberete nekoliko stavki zaredom, prikazani tekstovi za izbor odvojeni su strelicama. Primer: Da biste izabrali Opcije > Vodi za korisnike, dodirnite Opcije, a zatim dodirnite Vodi za korisnike.

Otkljuavanje ekrana na dodir prebacivanjem Da biste otkljuali ekran na dodir, a da ne odgovorite na poziv, prebacite ekran zdesna nalevo. Tonu zvona se automatski iskljuuje zvuk. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster pozovi ili, da biste odbili poziv, pritisnite taster zavri. Odgovor na poziv prebacivanjem ekrana Da biste odgovorili na poziv, prebacite ekran sleva nadesno.

Otkljuavanje ekrana prebacivanjem

Poetak rada

Prevlaenje

Da biste prevukli, postavite prst ili olovku na ekran i prevucite preko ekrana. Primer: Da biste se kretali gore ili dole na Web stranici, prevucite stranicu prstom ili olovkom.

Zaustavljanje alarma prebacivanjem ekrana Da biste zaustavili alarm koji se oglaava, prebacite ekran sleva nadesno. Da biste odloili alarm, prebacite ekran zdesna nalevo.

Prelistavanje

Prebacivanje

Da biste prebacivali, brzo prelazite prstom levo ili desno po ekranu. Primer: Kada prikazujete sliku, da biste videli sledeu ili prethodnu, prebacujte sliku nalevo odnosno nadesno.

U nekim prikazima liste, moete da prelistavate tako to ete postaviti prst ili olovku na listu stavki i prevui ih nagore ili nadole. Primer: Da biste prelistavali kroz kontakte, postavite prst ili olovku na kontakt, a zatim prevucite nagore ili nadole. Savet: Da biste videli kratak opis ikona i dugmadi, postavite prst ili olovku na ikonu ili dugme. Opisi nisu dostupni za sve ikone i dugmad.

Da biste prelistali nagore ili nadole na listama koje imaju traku za pomeranje, prevucite kliza trake.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

15

Poetak rada

Ako su ekran na dodir i tasteri zakljuani, dodirivanje ekrana nee ukljuiti svetlo ekrana. Da biste otkljuali ekran i tastere, pritisnite taster za zakljuavanje. Da biste pristupili aplikacijama kao to je muziki centar ili pretraiva, dodirnite medijski taster ( ) da biste otvorili medijsku traku, a zatim izaberite aplikaciju. Savet: Stavite prst ili olovku na ikonicu da biste videli ime aplikacije.

Svetlo ekrana na dodir se iskljuuje nakon perioda neaktivnosti. Da biste ukljuili svetlo ekrana, dodirnite ga.

Svetlo ekrana na dodir

razliite dogaaje, okruenja ili grupe pozivalaca. Da biste personalizovali profil, idite do profila i izaberite Opcije > Personalizuj. Kada elite da saznate vie o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji nain ureaj treba da funkcionie, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu nokia.mobi/support ukoliko ovom sadraju pristupate preko mobilnog ureaja. Takoe, moete da proitate vodi u ureaju. Izaberite Meni > Pomo. Ukoliko na taj nain ne doete do reenja problema, pokuajte sledee: Vratite originalna fabrika podeavanja. Aurirajte softver ureaja. Ako se problem i dalje bude javljao, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Posetite stranicu www.nokia.com/repair. Pre nego to poaljete ureaj na popravku, uvek napravite rezervne kopije podataka sa ureaja.

Podrka

Medijski taster

Promena tona zvona

Izaberite Meni > Podeavanja i Lini > Profili.

Otvoriti Ovi

Profile koristite za podeavanje i prilagoavanje tonova zvona, tonova za obavetavanje o poruci i ostalih tonova za

Ovi je va ulaz u razne Nokia servise. Da biste upoznali servis i dobili vie informacija o njemu, posetite www.ovi.com.

16

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

2. Pronalaenje pomoi
Va ureaj sadri uputstva koja e Vam pomoi da koristite aplikacije u svom ureaju. Da biste otvorili tekst pomoi iz glavnog menija, izaberite Meni > Pomo i aplikaciju za koju elite da proitate uputstva.

Pronalaenje pomoi

Pomo u ureaju

ve instalirana u vaem ureaju ili ih moete dobiti ili traiti od dobaljaa mrenih usluga u specijalnoj poruci.

Pristupni kodovi
PIN ili PIN2 kd (48 cifara)

Na kraju teksta pomoi nalaze se veze sa srodnim temama. Ako izaberete podvuenu re, prikazae se kratko objanjenje. Tekstovi pomoi koriste sledee indikatore: prikazuje link za odgovarajuu temu pomoi prikazuje link za aplikaciju o kojoj je re

Kada itate uputstva, da biste promenili veliinu teksta pomoi, izaberite Opcije > Smanji veliinu slova ili Poveaj veliinu slova.

Kad je neka aplikacija otvorena, da biste pristupili tekstu za trenutni prikaz, izaberite Opcije > Vodi za korisnike.

Slui za zatitu SIM kartice od neovlaenog korienja i omoguava pristup nekim funkcijama. Ureaj moete da podesite tako da zatrai PIN kd kada se ukljui. Obratite se provajderu servisa ukoliko ovaj kd niste dobili uz SIM karticu ili ste ga zaboravili. Ako tri puta zaredom unesete pogrean kd, potrebno je da ga deblokirate pomou PUK ili PUK2 koda. Potreban je za deblokadu PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ga niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.

Kada itate uputstva, da biste prebacili izmeu teksta pomoi i aplikacije otvorene u pozadini, pritisnite i drite taster menija, a zatim izaberite sa liste otvorenih aplikacija.

PUK ili PUK2 kd (8 cifara)

Va ureaj obino ima automatski konfigurisana podeavanja (na osnovu informacija dobavljaa mrenog servisa) za MMS, GPRS, protono reprodukovanje i mobilni Internet. Podeavanja dobavljaa mrenih usluga mogu biti
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Podeavanja

ifra blokade Ona vam omoguava da zatitite svoj ureaj (zatitna od neovlaenog korienja. ifra)
17

Broj na IMEI-u Koristi se za identifikaciju vaeih ureaja na mrei. Broj se moe koristiti i za (15 cifara) blokiranje, na primer, ukradenih ureaja. Da biste videli IMEI broj, pozovite *#06#.

Pronalaenje pomoi

(min. 4 cifre ili Ureaj moete da podesite tako da zatrai znakova) definisanu ifru blokade. ifru uvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od ureaja. Ako ste je zaboravili i ureaj se zakljua, moraete da ga odnesete u servis. Servisiranje e vam moda biti dodatno naplaeno, a moe doi i do brisanja svih linih podataka iz ureaja. Vie informacija potraite od Nokia Care centra ili prodavca ureaja.

Mnoge funkcije u Vaem ureaju poveavaju potronju baterije i skrauju njen vek trajanja. Da biste utedeli energiju, imajte na umu sledee: Baterija se bre prazni kada se upotrebljavaju funkcije koje koriste Bluetooth vezu ili kada se takve funkcije ostavljaju da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna. Upotreba funkcija koje koriste beinu LAN mreu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije poveava energetske zahteve prema bateriji i skrauje njen vek trajanja. WLAN mrea na Nokia ureaju e se iskljuiti kada ne pokuavate da se poveete, kada niste povezani na pristupnu taku ili kada ne skenirate raspoloive mree. Da biste smanjili potronju baterije, moete podesiti svoj ureaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ree raspoloive mree.
18

Produavanje veka baterije

Ako ste izabrali Veza za paketni prenos > im ima signal u podeavanjima veze, a niste u dometu signala za paketni prenos podataka (GPRS), ureaj e periodino pokuavati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. Da biste produili autonomiju svog ureaja, izaberite Veza za paketni prenos > Po potrebi. Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako preete na nove oblasti na njoj, to poveava potronju baterije. Moete da spreite automatsko preuzimanje novih mapa. Ukoliko jaina signala celularne mree veoma varira u Vaoj oblasti, Va ureaj mora da skenira dostupne mree vie puta. Ovo poveava potronju baterije. Ako je mreni reim podeen na dvojni reim u podeavanjima mree, ureaj e traiti UMTS mreu. Da biste podesili ureaj tako da koristi samo GSM mreu, izaberite Meni > Podeavanja, a zatim Povezivanje > Mrea > Mreni reim > GSM. Pozadinsko osvetljenje ekrana poveava potronju baterije. U podeavanjima ekrana, moete da promenite vreme posle kojeg se pozadinsko osvetljenje ekrana iskljuuje i da podesite svetlosni senzor koji prati uslove osvetljenja i podeava osvetljenost ekrana. Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja ili Svetlosni senzor. Ako aplikacije rade u pozadini, poveava se potronja baterije i smanjuje se vek njenog trajanja. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, pritisnite i drite taster meni, izaberite i drite aplikaciju, a zatim izaberite Izai. Ovu funkciju ne podravaju sve aplikacije.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Poveavanje dostupne memorije

Da li vam je potrebno vie dostupne memorije na ureaju za nove aplikacije i sadraje? Prikaz prostora koji je na raspolaganju za razliite tipove podataka Izaberite Meni > Aplikacije > Men. dat.. Mnoge funkcionalne mogunosti ovog ureaja koriste memoriju ureaja za skladitenje podataka. Ureaj vas obavetava ukoliko ponestaje memorije na razliitim memorijskim lokacijama.

Poveavanje dostupne memorije Prenesite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilni raunar. Da biste uklonili podatke koji vam vie ne trebaju, upotrebite Menader datoteka ili otvorite odgovarajuu aplikaciju. Moete ukloniti sledee:

Poruke u folderima u aplikaciji Poruke i preuzete e-mail poruke u potanskom sanduetu Sauvane Web strane Kontakt podatke Beleke kalendara Aplikacije koje se prikazuju u Menaderu aplikacija, a koje Vam nisu potrebne Instalacione datoteke (.sis ili .sisx) aplikacija koje ste instalirali. Prenesite instalacione datoteke na kompatibilan raunar. Slike i video snimke iz Galerije. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom raunaru.

Va ureaj

3. Va ureaj
Dobro doli
Kada prvi put ukljuite svoj ureaj, prikazuje se aplikacija Dobro doli. Da biste kasnije pristupili aplikaciji za dobrodolicu, izaberite Meni > Aplikacije > Dobro doli. Izaberite neku od narednih opcija: arob. pode. Konfiguriite razliita podeavanja na Vaem ureaju.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Prenos Prenesite sadraj, kao to su kontakti i stavke kalendara, iz nekog kompatibilnog Nokia ureaja. Podeav. e-maila Konfiguriite e-mail podeavanja.

elite li da kopirate vane informacije sa prethodnog kompatibilnog Nokia ureaja i da to je bre mogue ponete da koristite novi? Pomou aplikacije Prenos sa tel. moete

Kopiranje kontakata ili slika sa starog ureaja

19

besplatno na novi ureaj da kopirate npr. kontakte, stavke kalendara i slike. Izaberite Meni > Aplikacije > Dobro doli i Prenos podat.. Ukoliko stari Nokia ureaj ne sadri aplikaciju Prenos sa tel., novi ureaj e mu poslati poruku. Otvorite tu poruku na starom ureaju i pratite uputstva. 1. Izaberite ureaj sa kojim elite da se poveete, a zatim uparite ureaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna. 2. Ako drugi ureaj trai ifru, unesite je. ifru, koju moete sami da definiete, morate da unesete u oba ureaja. ifre su u nekim ureajima fiksne. Da biste dobili vie informacija, pogledajte uputstvo za korisnika ureaja. ifra vai samo za aktuelnu vezu. 3. Izaberite sadraj i OK.

Va ureaj

Imate jednu ili vie neproitanih poruka u foderu Primljeno u porukama. U svoje udaljeno potansko sandue (na serveru) ste primili novu e-mail poruku. Imate proputene pozive.

Postoje poruke koje ekaju na slanje u folderu Za slanje.

Tip zvona je podeen na neujno, a tonovi za obavetavanje o poruci ili e-mail poruci su iskljueni. Vremenski ogranieni profil je aktivan. Aktivan je alarm sata. Dodirni ekran i tasteri su zakljuani

Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mreni servis). Ako posedujete dve telefonske linije, onda ete se na ovaj nain prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju. Na ureaj su prikljuene kompatibilne slualice. Na ureaj je prikljuen kompatibilni kabl za TV izlaz.

Koristi se druga telefonska linija (mreni servis).

Prikaz indikatora

Ureaj se koristi u GSM mrei (mreni servis).

Ureaj se koristi u UMTS mrei (mreni servis).

Paketni prenos podataka je aktivan u delu mree koji podrava EGPRS. oznaava da je veza zadrana, a da je
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

GPRS veza je aktivna (mreni servis). oznaava da je veza zadrana, a da je na raspolaganju.

Aktivan je data poziv (mreni servis).

Na ureaj je prikljuen kompatibilni tekstualni telefon.

20

na raspolaganju. Ova ikonica oznaava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mrei, ali da Va ureaj moda ne koristi EGPRS vezu za prenos podataka.

mogu otetiti, mogu otetiti ovaj ureaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Va ureaj

UMTS veza za paketni prenos podataka je aktivna (mreni servis). oznaava da je veza zadrana, a da je veza uspostavljena. Ureaj ste podesili da skenira beine LAN mree, i neka beina LAN mrea je na raspolaganju (mreni servis).

Ubacivanje memorijske kartice

Aktivna je beina LAN veza sa raunarskom mreom koja ne koristi kripto zatitu. U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Kada ovaj indikator trepe, Va ureaj pokuava da se povee sa drugim ureajem. Sinhronizacija je u toku. GPS je aktivan. Aktivna je neka USB veza. Bluetooth veza je aktivirana.

Aktivna je beina LAN veza sa raunarskom mreom koja koristi kripto zatitu.

Memorijska kartica je moda ve umetnuta u ureaj. Ukoliko nije, uradite sledee: 1. Otvorite masku otvora za memorijsku karticu. 2. Stavite kompatibilnu memorijsku karticu u otvor. Uverite se da je kontaktna oblast okrenuta nagore. Ugurajte karticu. uete kljocanje kada kartica ulegne u svoje leite.

Koristite samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim ureajem. Nokia koristi prihvaene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim ureajem. Nekompatibilne kartice se
2011 Nokia. Sva prava zadrana. 21

Memorijska kartica

Va ureaj

3. Zatvorite masku otvora za memorijsku karticu. Proverite da li je poklopac dobro zatvoren.

Prilagoavanje jaine zvuka telefonskog poziva ili audio snimka Koristite tastere za jainu zvuka. Ugraeni zvunik vam omoguava da govorite i sluate sa krae razdaljine, bez potrebe da drite ureaj u blizini uha. Korienje zvunika tokom poziva Izaberite Aktiviraj zvunik.

Kontrola jaine zvuka i zvunika

Uklanjanje memorijske kartice


Vano: Nemojte da vadite memorijsku karticu dok traje operacija tokom koje se pristupa kartici. To moe da otetiti memorijsku karticu i sam ureaj, kao i podatke koji su na njoj upisani. 1. Ako je ureaj ukljuen, pre uklanjanja kartice pritisnite taster za napajanje i izaberite Uklonite mem. karticu. 2. Kada se prikae tekst Ukloniti memorijsku karticu? Neke aplikacije e se zatvoriti., izaberite Da. 3. Kada se prikae tekst Uklonite memorijsku karticu i pritisnite OK, otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu. 4. Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz leita. 5. Izvucite memorijsku karticu. Ukoliko je ureaj ukljuen, izaberite OK.

Iskljuivanje zvunika Izaberite Aktiv. slualicu.

Upozorenje: Produeno izlaganje jakom intenzitetu zvuka moe da vam oteti sluh. Muziku sluajte umereno glasno i ne drite ureaj uz uho kada se koristi zvunik.

Preice

Da biste prebacivali izmeu otvorenih aplikacija, pritisnite i drite taster menija. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini optereuje bateriju i skrauje njeno trajanje. Da biste uspostavili Internet vezu (mreni servis), na brojaniku dodirnite i drite 0.

Da biste pristupili aplikacijama dostupnim na medijskoj traci, kao to je muziki centar i Web pregleda, u bilo kom prikazu pritisnite medijski taster. Da biste promenili profil, pritisnite taster za napajanje i izaberite profil.

22

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Da biste pozvali govornu potu (mreni servis), na brojaniku dodirnite i drite 1. Da biste koristili funkciju glasovnih komandi, na poetnom ekranu pritisnite i drite pozivni taster. Ureaj moe da ima interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija prenos ili prijem. Dodirivanje antena utie na kvalitet radio komunikacija, moe da prouzrokuje rad ureaja na viem energetskom nivou i da skrati ivotni vek baterije. Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva, na poetnom ekranu pritisnite pozivni taster.

Traka Kontakti

Va ureaj

Da biste poeli da koristite traku kontakata i da biste dodali > Opcije > Novi kontakte na poetni ekran, izaberite kontakt, a zatim sledite uputstva. Da biste komunicirali sa svojim kontaktom, izaberite ga, a zatim izaberite jednu od sledeih opcija: Uspostavite telefonski poziv. Poaljite poruku. Dodajte izvod. Osveite izvode. Izmenite podeavanja.

Lokacije antene

Da biste videli poslednji poziv i druge protekle komunikacijske dogaaje sa kontaktom, izaberite taj kontakt. Da biste pozvali kontakt, izaberite dogaaj poziva. Da biste pregledali detaljne informacije o drugim dogaajima, izaberite komunikacioni dogaaj. Da biste zatvorili prikaz, izaberite .

Oflajn profil
Celularna antena Bluetooth i WLAN antena GPS antena

Aktiviranje oflajn profila Pritisnite kratko taster za ukljuivanje/iskljuivanje i izaberite Oflajn. Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mreom. Spreava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala izmeu ureaja i celularne mree.
23

Oflajn profil vam omoguava da koristite ureaj bez povezivanja na beinu celularnu mreu. Kada je aktiviran oflajn profil, moete da koristite ureaj bez SIM kartice.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Va ureaj

Ukoliko pokuate da poaljete poruke putem celularne mree, one se smetaju u folder Za slanje da bi naknadno bile poslate. Vano: Kada je postavljen profil van mree, ne moete da upuujete niti da primate pozive, niti moete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mreom. Ipak moe biti mogue pozivanje zvaninog broja slube pomoi koji je programiran u ureaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da najpre aktivirate telefonsku funkciju tako to ete promeniti profil. Ako je ureaj zakljuan, unesite ifru blokade. Kada je aktiviran oflajn profil, i dalje moete da koristite beinu LAN (WLAN) mreu da biste, na primer, itali e-mail poruke ili pretraivali Internet. Takoe moete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Uvek se pridravajte svih odgovarajuih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mreu ili uspostavljate Bluetooth veze i kada ih koristite.

Kontrola okretanjem Izaberite Utiavanje tona poz. i Odlaganje alarma da biste iskljuili zvuk poziva i odloili alarme tako to ete okrenuti svoj ureaj da ekran bude okrenut nadole. Izaberite Auto. rotir. ekrana da biste rotirali sadraj ekrana automatski kada ukljuite ureaj nalevo ili nazad na vertikalnu poziciju. Neke aplikacije i funkcije moda ne podravaju rotiranje sadraja ekrana.

Slualice

Na svoj ureaj moete da poveete kompatibilne slualice. Moda e biti potrebno da izaberete reim kabla. Upozorenje: Kada koristite slualice, Vaa sposobnost praenja zvukova u okruenju moe da bude umanjena. Ne koristite slualice kada to moe da ugrozi Vau bezbednost. Nemojte da prikljuujete proizvode koji kreiraju izlazni signal poto se time moe otetiti ureaj. Nemojte da prikljuujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor. Kada na Nokia AV konektor prikljuujete eksterne ureaje ili slualice, osim onih koje je Nokia odobrila za korienje sa ovim ureajem, posebnu panju obratite na nivoe jaine zvuka.

Kada aktivirate senzore u svom ureaju, moete da kontroliete odreene funkcije tako to ete okrenuti ureaj. Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Pode. senzora. Izaberite neku od narednih opcija: Senzori Aktivira senzore.
24

Podeavanja senzora i rotacije ekrana

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Uklanjanje SIM kartice


1. Sklonite zadnju masku tako to ete je podii sa zadnjeg kraja ureaja. 2. Uklonite bateriju. 3. Otvorite masku otvora za SIM karticu. Postavite vrh olovke na otvor unutar baterije i gurnite SIM karticu bono da biste je izvadili iz otvora. Izvucite SIM karticu. 4. Zamenite bateriju i zadnji poklopac.

Stavite narukvicu
Savet: Stavite otru olovku na ureaj kao to je narukvica.

Va ureaj

Moete daljinski da zakljuate ureaj pomou unapred definisane tekstualne poruke. Moete da zakljuate i memorijsku karticu daljinski.

Daljinsko zakljuavanje

Omoguavanje daljinskog zakljuavanja

1. Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zatita > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogueno. 2. Unesite sadraj tekstualne poruke (5 do 20 znakova), verifikujte je, a zatim unesite ifru blokade.

Daljinsko zakljuavanje ureaja Napiite unapred definisanu tekstualnu poruku i poaljite je na svoj ureaj. Da biste otkljuali ureaj, potrebna vam je ifra blokade.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

25

Obavljanje poziva

4. Obavljanje poziva

Va ureaj ima senzor rastojanja. U cilju produavanja ivotnog veka baterije i onemoguavanja sluajnih izbora, ekran na dodir se automatski onemoguuje tokom poziva kada postavite ureaj na uho. Nemojte da pokrivate senzor rastojanja, na primer, zatitnim filmom ili trakom.

Ekran na dodir tokom poziva

Pozivanje kontakta

1. Izaberite Meni > Kontakti. 2. Idite do eljenog imena. Moete i da unesete prva slova ili znakove imena u polje za pretragu, a zatim da idete do imena. 3. Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster za poziv. Ukoliko za jedan kontakt imate nekoliko brojeva, izaberite eljeni broj sa liste i pritisnite taster za poziv. Zavravanje poziva Pritisnite taster Kraj.

1. Na poetnom ekranu izaberite da biste otvorili brojanik, a zatim unesite broj telefona, ukljuujui i pozivni broj podruja. Da biste uklonili broj, izaberite C. Za meunarodne pozive, dva puta izaberite * kako biste dobili znak + (koji zamenjuje pozivni broj za izlaz u meunarodni saobraaj) i unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj podruja (po potrebi izbacite vodeu nulu) i broj telefona. 2. Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster. 3. Pritisnite taster za prekidanje da biste zavrili poziv (ili odustali od uspostavljanja veze). Pritisak na taster "zavri" uvek prekida poziv, ak i ako je neka druga aplikacija aktivna.

Upuivanje govornog poziva

Tokom poziva

Iskljuivanje ili ukljuivanje mikrofona Izaberite .

ili

Aktiviranje zvunika Izaberite . Ako ste prikljuili kompatibilnu slualicu sa Bluetooth vezom, izaberite Opcije > Aktiviraj BT hendsfri da biste usmerili zvuk ka slualici. Vraanje na telefon Izaberite Zavravanje poziva Izaberite . .

Postavljanje aktivnog glasovnog poziva na ekanje Izaberite ili .

Prelazak sa aktivnih poziva na pozive na ekanju i obratno Izaberite Opcije > Prebaci.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

26

Zavravanje aktivnog poziva i zamena drugim dolaznim pozivom Izaberite Opcije > Zameni.

1. Izaberite Opcije > Poalji DTMF. 2. Unesite DTMF sekvencu ili je potraite na listi kontakata. 3. Da biste uneli znak za ekanje (w) ili pauzu (p), pritisnite * vie puta. 4. Da biste poslali ton, izaberite OK. DTMF tonove moete da dodate broju telefona, a DTMF polje u detalje o kontaktu.

Slanje DMTF tonskih sekvenci

Savet: Da biste stavili aktivan poziv na ekanje, pritisnite taster za pozivanje. Da preuzeli poziv na ekanju, ponovo pritisnite pozivni taster.

Promena broja telefona vaeg sandueta za govornu potu

Obavljanje poziva

1. Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Pot. san. poziva, sandue, a zatim Opcije > Promeni broj. 2. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mree), pa zatim izaberite OK.

Odgovor na poziv ili odbijanje

Odgovaranje na poziv Pritisnite taster pozovi.

Iskljuivanje tona zvona dolaznog poziva Izaberite . Odgovaranje na poziv kada je ekran na dodir zakljuan Prebacite Odgovori sleva nadesno.

Okonavanje svih poziva Izaberite Opcije > Zavri sve pozive. Mnoge opcije koje moete koristiti u toku govornog poziva su mreni servisi.

Pozivanje govorne pote Na poetnom ekranu, izaberite da biste otvorili brojanik, a zatim izaberite i zadrite 1.

Govorna pota (mreni servis) vam omoguava da sluate govorne poruke koje ste primili.

Govorna pota

Slanje tekstualne poruke o odbijenom pozivu Izaberite Poalji por., izmenite tekst poruke i pritisnite taster pozovi. Porukom moete da odgovorite pozivaocu i da ga obavestite zato ne moete da se javite.

Odbijanje poziva Pritisnite taster zavri. Ako aktivirate funkciju Preusmer. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto u podeavanjima telefona, odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava. Otkljuavanje ekrana na dodir bez odgovaranja na poziv Prebacite Otkljuaj sleva nadesno i odgovorite na poziv ili ga odbijte. Aktiviranje funkcije tekstualne poruke o odbijenom pozivu Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Poziv > Odbaci poziv sa porukom > Da.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

27

Obavljanje poziva

Pisanje standardne tekstualne poruke o odbijenom pozivu Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Poziv > Tekst poruke, a zatim napiite poruku. Ovaj ureaj podrava konferencijsku vezu do maksimalno est osoba, ukljuujui i Vas. 1. Pozovite prvog uesnika. 2. Da biste pozvali novog uesnika, izaberite Opcije > Novi poziv. Prvi poziv se stavlja na ekanje. 3. Kada dobijete odgovor na novi poziv, da biste dodali prvog uesnika u konferencijsku vezu, izaberite . Dodavanje novog uesnika u konferencijski poziv Uputite poziv drugom uesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Brzo biranje telefonskog broja

Uspostavite konferencijski poziv

Funkcija brzog biranja vam omoguava da brzo pozovete prijatelje i porodicu tako to ete pritisnuti i zadrati jedan taster. Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje.

Dodeljivanje telefonskog broja numerikom tasteru

Aktiviranje brzog biranja Izaberite Poziv > Brzo biranje > Ukljueno.

Obavljanje privatnog razgovora sa uesnikom konferencijskog poziva Izaberite . Idite do uesnika i . Konferencijska veza se stavlja na ekanje u izaberite Vaem ureaju. Drugi uesnici i dalje mogu da nastave konferencijsku vezu. Da biste se vratili na konferencijski . poziv, izaberite Izbacivanje uesnika iz konferencijskog poziva Izaberite , idite do uesnika, a zatim izaberite . Okonavanje aktivnog konferencijskog poziva Pritisnite taster "zavri".

Upuivanje poziva Na poetnom ekranu izaberite da biste otvorili brojanik, a zatim izaberite i zadrite dodeljeni numeriki taster. Pomou poziva na ekanju (mreni servis) moete da odgovorite na poziv i kada je drugi poziv u toku.

1. Izaberite Brzo biranje. 2. Idite do numerikog tastera kojem elite da dodelite telefonski broj i izaberite Opcije > Dodeli. 1 je rezervisan za govornu potu.

Poziv na ekanju

Aktiviranje poziva na ekanju Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Poziv > Poziv na ekanju. Odgovaranje na poziv koji je na ekanju Pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv je tada zadran. Prebacivanje sa aktivnog poziva na zadrani poziv i obratno Izaberite Opcije > Prebaci.

28

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Povezivanje zadranog poziva sa aktivnim pozivom Izaberite Opcije > Spoj. Iskljuujete se iz poziva.

Okonavanje aktivnog poziva Pritisnite taster "zavri". Okonavanje oba poziva Izaberite Opcije > Zavri sve pozive.

Biranje glasom

3. Ureaj e reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za ureaj i prikazati njeno ime i broj. Da biste otkazali glasovno biranje, izaberite Prekini. Ukoliko je za jedno ime sauvano nekoliko brojeva, moete da kaete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Obavljanje poziva

Ureaj automatski kreira glasovni nadimak za kontakte. 1. Izaberite kontakt i Opcije > Detalji glas. nadimaka. 2. Idite do detalja o kontaktu i izaberite Opcije > Pusti glasovni nadimak.

Uputite video poziv

Sluanje glasovnog nadimka za kontakt

Upuivanje poziva pomou glasovne komande

Napomena: Korienje glasovnih komandi moe da bude teko u bunim sredinama ili u hitnim sluajevima, zato se nemojte oslanjati iskljuivo na biranje glasom u svim situacijama. Kod biranja glasom koristi se zvunik. Drite ureaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu. 1. Da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja, na poetnom ekranu pritisnite i zadrite pozivni taster. Ako su povezane kompatibilne slualice sa tasterom, pritisnite i drite taster na slualicama da biste zapoeli biranje glasom. 2. ue se kratki zvuni signal i prikazae se Sada govori. Recite jasno ime sauvano za taj kontakt.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Kada uputite video poziv (mreni servis), moete da vidite dvosmernu video sliku u realnom vremenu koja je uspostavljena izmeu vas i primaoca poziva. Video slika koju snima kamera uivo se prikazuje primaocu video poziva. Da biste mogli da uputite video poziv, morate da imate USIM karticu, kao i da se nalazite na mestu koje je pokriveno 3G mreom. Da biste saznali informacije o dostupnosti servisa za video pozive, njegovoj ceni i nainu pretplate, obratite se provajderu mrenog servisa. Video poziv se obavlja samo izmeu dve strane. Video poziv moe da se uputi na kompatibilan mobilni ureaj ili na ISDN klijent. Video pozivi ne mogu da se obavlaju dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

indikatori

Odbili ste slanje videa sa svog ureaja. Da biste umesto videa poslali sliku, izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu.
29

Ono to primate nije video (primalac ne alje video snimak, niti ga mrea prenosi).

ak i ako odbijete slanje videa tokom video poziva, on e biti naplaen kao video poziv. Da biste proverili cene, obratite se svom provajderu servisa. da biste otvorili 1. Na poetnom ekranu izaberite brojanik, a zatim unesite broj telefona. 2. Izaberite Opcije > Pozovi > Video poziv. U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani ureaja. Zapoinjanje video poziva moe da potraje neko vreme. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo, zato to komunikaciona mrea ne podrava video pozive ili zato to prijemni ureaj nije kompatibilan), ureaj e Vas pitati da li umesto toga elite da pokuate uspostavljanje normalnog poziva ili elite da poaljete poruku. Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i iz zvunika ujete zvuk. Primalac poziva moe da odbije slanje videa (prikazan je indikator ), pa ete vi uti samo glas pozivaoca, a moete da vidite sliku ili sivi ekran. Zavravanje video poziva Pritisnite taster Kraj.

Obavljanje poziva

Opcije > Aktiviraj BT hendsfri da biste usmerili zvuk ka slualici. Vraanje na telefon Izaberite Korienje glavne kamere za slanje video slike Izaberite Opcije > Koristi zadnji fotoap.. .

Vraanje na sekundarnu kameru za slanje video slike Izaberite Opcije > Koristi prednji fotoap.. Pravljenje snimka video slike koju aljete Izaberite Opcije > Poalji snimak ekrana. Slanje video slike je pauzirano i snimak je prikazan primaocu. Snimak nije sauvan. Zumiranje slike Izaberite Opcije > Zum.

Podeavanje kvaliteta video slike Izaberite Opcije > Podesi > Video preference > Normalan kvalitet, Jasniji detalj ili Skladniji pokret.

Odgovor na video poziv ili odbijanje


Odgovaranje na video poziv Pritisnite taster "pozovi". Da biste zapoeli slanje videa uivo, izaberite Da. Ako ne zaponete slanje video slike, uete samo glas pozivaoca. Umesto vae video slike pojavie se sivi ekran. Kada stigne video poziv, pojavie se .

Tokom video poziva

Iskljuivanje ili ukljuivanje mikrofona Izaberite .

Prikaz video snimka uivo ili samo sluanje pozivaoca Izaberite ili .

ili

. Ako ste prikljuili Aktiviranje zvunika Izaberite kompatibilnu slualicu sa Bluetooth vezom, izaberite

Pokretanje slanja video slike tokom video poziva Izaberite Opcije > Omogui > alje se video.

30

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zamena sivog ekrana slikom snimljenom kamerom Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu. Odbijanje video poziva Pritisnite taster "zavri".

Koristite deljenje videa (mreni servis) da biste sa svog mobilnog ureaja poslali ivi video snimak ili neki sauvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni ureaj u toku govornog poziva. Zvunik je aktivan kada aktivirate funkciju deljenja videa. Ako ne elite da koristite zvunik za obavljanje razgovora dok delite video, moete da koristite i kompatibilne slualice. Upozorenje: Produeno izlaganje jakom intenzitetu zvuka moe da vam oteti sluh. Muziku sluajte umereno glasno i ne drite ureaj uz uho kada se koristi zvunik. Deljenje videa iziskuje 3G vezu. Vaa mogunost da koristite deljenje video snimaka zavisi od dostupnosti 3G mree. Vie informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mree i naknadi za korienje servisa potraite od provajdera servisa. Da biste koristili deljenje video zapisa obezbedite sledee: Va ureaj treba da bude podeen za vezu osoba-osoba. 3G veza treba da bude aktivna i treba da se nalazite u oblasti pokrivenoj 3G mreom. Ukoliko u toku sesije video
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Deljenje videa

deljenja izaete iz 3G mree, deljenje se prekida, a govorni poziv se nastavlja. Potrebno je da i poiljalac i primalac budu registrovani u 3G mrei. Ako pozovete nekoga u sesiju deljenja videa, a njegov ureaj nije u podruju pokrivenom 3G mreom, nema instalirano deljenje videa ili nema podeenu vezu od lica do lica, pozvana osoba nee primiti poziv. Dobiete poruku o greci koja oznaava da primalac ne moe da primi poziv. Da biste konfigurisali deljenje videa, potrebna su vam podeavanja za vezu osoba-osoba i 3G. Veza osoba-osoba se jo naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje videa u Vaem ureaju moraju biti konfigurisana podeavanja SIP profila. Zatraite podeavanja za SIP profil od svog dobavljaa servisa i memoriite ih u svoj ureaj. Dobavlja servisa moe da Vam poalje podeavanja ili da Vam da listu potrebnih parametara.

Obavljanje poziva

Podeavanje deljenja video zapisa

Zahtevi za deljenje videa

Dodavanje SIP adrese kontaktu


1. 2. 3. 4. 5.

Izaberite Meni > Kontakti. Izaberite kontakt ili kreirajte novi kontakt. Izaberite Opcije > Izmeni. Izaberite Opcije > Dodaj detalj > Deli video. Unesite SIP adresu u formatu korisnikoime@imedomena (umesto imena domena moete da koristite i IP adresu).
31

Obavljanje poziva

Konfigurisanje 3G veze Obratite se provajderu servisa koji e sainiti sporazum za korienje 3G mree. Uverite se da su podeavanja za 3G pristupnu taku na ureaju pravilno podeena. Obratite se svom provajderu servisa za vie informacija o podeavanjima.

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje videa moete koristiti i ve memorisani broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem drave, (ako to podrava provajder telekomunikacione mree).

Opcije tokom deljenja video zapisa


ili ili Iskljuite ili ukljuite mikrofon. Ukljuite ili iskljuite zvunik

Delite ive video snimke ili video snimke


Deljenje video snimka uivo tokom poziva

Zavravanje sesije deljenja videa Izaberite Zaustavi. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster Kraj. Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa. uvanje video snimka koji ste delili uivo Izaberite Da kada budete upitani. Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem, na poetnom ekranu izaberite Opcije > Nastavi.

Prebacite se na reim celog ekrana (samo za primaoca).

ili

Pauzirajte ili nastavite deljenje video sadraja.

Tokom aktivnog glasovnog poziva izaberite Opcije > Deli video. 1. Izaberite Uivo. 2. Izaberite Video snimak i snimak koji elite da delite. Moda ete morati da konvertujete video snimak u odgovarajui format kako biste mogli da ga delite. Ako Vas Va ureaj obavesti da video zapis mora da se konvertuje, izaberite OK. Va ureaj mora da ima video montaer da bi se obavila konverzija. 3. Ukoliko primalac ima vie SIP adresa ili brojeva telefona sauvanih na listi kontakata, izaberite eljenu adresu ili broj. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj, unesite adresu i broj sa pozivnim brojem zemlje, a zatim izaberite OK da biste mu poslali poziv. Va ureaj alje poziv na SIP adresu. Deljenje poinje automatski kada primalac prihvati poziv.
32

Prihvatanje poziva za deljenje videa

Odbijanje primljenog poziva Izaberite Ne. Poiljalac e primiti poruku da ste odbili poziv. Takoe moete da pritisnete taster Kraj da biste odbili poziv i prekinuli govorni poziv.

Prihvatanje primljenog poziva Izaberite Da. Aktivira se sesija deljenja.

Kada vam neko poalje poziv za deljenje video sadraja, u poruci sa pozivom je prikazano ime poiljaoca ili SIP adresa. Ako vam neko poalje poziv za deljenje, a vi se ne nalazite u okviru dometa 3G mree, neete primiti taj poziv.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zavravanje sesije deljenja Izaberite Zaustavi ili okonajte govorni poziv. Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa. Aplikacija Dnevnik skladiti informacije o istoriji komunikacije ureaja. Ureaj registruje proputene i primljene pozive samo ukoliko mrea podrava te funkcije, ako je ureaj ukljuen i ako se nalazi u servisnom podruju mree.

Paketni prenos podataka

Obavljanje poziva

Dnevnik

Izaberite Meni > Dnevnik. Moda e vam se naplatiti veza za paketni prenos podataka na osnovu koliine poslatih i primljenih podataka. Proveravanje koliine poslatih i primljenih podataka tokom veza za paketni prenos podataka Izaberite Broja podataka > Svi poslati pod. ili Svi prim. podaci. Brisanje poslatih i primljenih informacija Izaberite Broja podataka > Opcije > Poniti brojae. Potrebna vam je ifra blokade da biste obrisali informacije.

Prethodni pozivi

Moete da pregledate informacije o prethodnim pozivima. Izaberite Meni > Dnevnik i Prethodni pozivi.

Trajanje poziva

Izaberite Opcije, a zatim neku od sledeih opcija: Sauvaj u Kontakte Sauvajte u kontaktima broj telefona sa liste nedavnih poziva. Obrii listu Izbriite izabranu listu nedavnih poziva. Obrii Obriite dogaaj na izabranoj listi. Podeavanja Izaberite Trajanje dnevnika i vremenski period tokom kojeg e se u evidenciji uvati informacije o komunikaciji. Ako izaberete Bez dnevnika, u evidenciji se nee uvati informacije.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Pregledajte proputene, primljene i upuene pozive Izaberite Proput. pozivi, Primljeni pozivi ili Birani brojevi. Savet: Da biste otvorili listu pozvanih brojeva na poetnom ekranu, pritisnite pozivni taster.

Moete da vidite proseno trajanje poslednjeg poziva, upuenih i primljenih poziva, kao i svih poziva. Izaberite Meni > Dnevnik i Trajanje poziva. U optem dnevniku moete da pregledate informacije o svim komunikacionim dogaajima, kao to su glasovni pozivi, tekstualne poruke, kao i veze za prenos podataka i veze sa beinom LAN (WLAN) mreom koje je ureaj registrovao. Izaberite Meni > Dnevnik. Otvaranje opteg dnevnika Otvorite karticu opteg dnevnika . Podstavke, kao to su tekstualne poruke poslate u vie delova i veze za prenos paketa podataka, upisuju se kao jedna komunikacijska stavka, dogaaj. Povezivanja na Vae potansko sandue, centar za razmenu

Prikaz svih komunikacionih dogaaja

33

Pisanje teksta

multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Kopiranje broja telefona iz dnevnika Izaberite Opcije > Upotrebi broj > Kopiraj. Moete, na primer, da nalepite broj telefona u tekstualnu poruku.

Prikaz detalja o vezi za paketni prenos podataka Idite do stavke dolaznog ili odlaznog paketnog prenosa podataka, koja je obeleena sa GPRS, i izaberite Opcije > Prikai.

Definisanje trajanja dnevnika Izaberite Opcije > Podeavanja > Trajanje dnevnika. Ako izaberete Bez dnevnika, ceo sadraj dnevnika, registar poslednjih poziva i izvetaji o isporuci poruka se zauvek briu.

Filtriranje dnevnika Izaberite Opcije > Filtriraj i filter.

Moete da unesete slova, brojeve i posebne znakove na nekoliko razliitih naina. Tastatura na ekranu omoguava da unesete znakove tako to ete ih dodirnuti prstom ili olovkom. Prepoznavanje rukopisa dozvoljava da piete znakove direktno na ekran koristei olovku kao pero. Dodirnite bilo koje polje za unos teksta da biste uneli slova, brojeve i posebne znakove. Va ureaj moe da zavri rei na osnovu ugraenog renika za izabrani jezik za unos teksta. Ureaj takoe ui nove rei iz Vaeg unosa.

5. Pisanje teksta

Za objanjenje svakog tastera i njegove funkcije, pogledajte sledeu sliku.

Tastatura na ekranu

Moete da koristite tastaturu na ekranu u reimu pejzaa. Da biste aktivirali tastaturu na ekranu, izaberite QWERTY na celom ekranu. i

Kada koristite tastaturu na ekranu u reimu pejzaa i u reimu preko celog ekrana, moete da birate tastere prstima.

1 Zatvori Zatvorite tastaturu na ekranu. 2 Meni za unos Otvorite meni sa opcijama za unos dodirom kako biste pristupili komandama kao to je Jezik pisanja. 3 Tastatura na ekranu 4 Tasteri Shift i Caps Lock Da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego to unesete znak. Da biste aktivirali funkciju Caps Lock,
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

34

izaberite taster dvaput. Linija ispod tastera ukazuje na to da je Caps Lock aktiviran. 5 Slova Unesite slova. 6 Brojevi i simboli Unesite brojeve i posebne znakove koji se najee koriste. 7 Akcenti Izaberite akcente za slova karakteristine za jezik. 8 Razmak Unesite razmak. 9 Strelice Pomerajte kursor unazad ili unapred. 10 Povratnica Izbriite prethodno uneti znak. 11 Enter Premestite kursor u sledei red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije se zasnivaju na trenutnom kontekstu (na primer, u polju za web adresu web pretraivaa, ima funkciju dugmeta Idi). 12 Metod unosa Izaberite metod unosa. Kada izaberete stavku, prikaz trenutnog metoda unosa se zatvara, a izabrani se otvara.

Da biste uneli slova i brojeve (podrazumevani reim), piite rei na uobiajen nain. Da biste izabrali numeriki reim, u desnom delu prostora za unos. Da biste uneli dodirnite znakove koji nisu latinini, dodirnite odgovarajuu ikonu, ako je dostupna. Da biste napisali specijalne znakove, napiite ih na uobiajen u nain. Moete da dodirnete i desnom delu prostora za unos i iz iskaue tabele izaberete eljeni znak.

Pisanje teksta

Da biste izbrisali znakove ili vratili kursor nazad, prebacite se nazad (slika 1). Da biste uneli razmak, prebacite se napred (slika 2).

Rukopis

Alfanumerika tastatura
Virtuelna tastatura
Pomou virtuelne tastature (Alfanumerika tastatura) moete da unosite karaktere koje biste inae uneli koristei tradicionalnu fiziku tastaturu sa brojevima na tasterima.

Piite itko, uspravna slova, u prostoru za unos teksta, i iza svakog slova ostavljajte razmak. Da bi ureaj zapamtio va rukopis, dodirnite Uenje rukopisa. , a zatim

Da biste aktivirali reim rukopisa, dodirnite Rukopis.

, a zatim

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

35

Pisanje teksta

Razliiti reimi unosa mogu da budu dostupni, u zavisnosti od toga da li je automatski reim unosa (podeavanja senzora) aktiviran ili ne. 5 Tasteri sa strelicama - Listanje nalevo ili nadesno. 6 Povratnica 7 Brojevi 8 Zvezdica - Otvara tabelu sa specijalnim znakovima. 9 Shift - Menja veliinu karaktera, aktivira i deaktivira intuitivne reime unosa teksta i vri prebacivanje sa reima slova na reim brojeva i obrnuto. Dodirnite numeriki taster (1-9) vie puta da bi se pojavio eljeni znak. Postoji vie dostupnih znakova za numeriki taster nego to je vidljivo na tasteru.

Tradicionalan unos teksta

1 Zatvori - Zatvara virtuelnu tastaturu (Alfanumerika tastatura). 2 Meni za unos - Otvara meni za unos dodirom, koji ukljuuje komande kao to su Ukljui intuitivni unos i Jezik pisanja. 3 Indikator unosa teksta - Otvara iskaui prozor u kojem moete da aktivirate ili deaktivirate intuitivne reime unosa teksta, promenite veliinu karaktera i prebacujete se sa reima slova na reim brojeva i obrnuto. 4 Reim unosa - Otvara iskaui prozor u kojem moete da izaberete reim unosa. Kada dodirnete stavku, prikaz trenutnog metoda unosa se zatvara i izabran se otvara.
36

Ako se sledee slovo nalazi na istom tasteru kao sadanje, saekajte da se pojavi kursor (ili premestite kursor napred da biste prekinuli period ekanja) i unesite slovo. Da biste umetnuli razmak, dodirnite 0 . Da biste premestili kursor u sledei red, dodirnite 0 tri puta.

Kada koristite reim intuitivnog unosa teksta, izaberite jedan taster sa brojem za svako slovo rei koje elite da unesete. Intuitivni unos teksta se zasniva na ugraenom reniku u koji moete dodavati nove rei. Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Intuitivni unos teksta

1. Da biste aktivirali intuitivni unos teksta za sve editore na > Aktiviraj intuitivno. ureaju, izaberite 2. Napiite re. Na primer, da biste napisali Nokia kada je izabran engleski renik, izaberite 6 za N, 6 za o, 5 za k, 4 za i i 2 za a. Predlog za re se menja posle odabira svakog tastera. 3. Ako re nije tana, birajte * sve dok se ne prikae ona koja je tana. Ukoliko se re ne nalazi u reniku, izaberite Proveri pisanje, unesite re koristei uobiajeni reim za unos teksta, a zatim izaberite OK. Ako se iza rei prikae ?, data re se ne nalazi u reniku. Da biste dodali re u renik, izaberite *, unesite tu re koristei tradicionalni nain unosa teksta, a zatim izaberite OK. 4. Da biste ubacili znak interpunkcije, izaberite *. 5. Da biste ubacili razmak, izaberite 0. Da biste iskljuili intuitivni unos teksta za sve editore na > Deaktiviraj intuitivno ili ureaju, izaberite

dvaput brzo dodirnite #. Umesto toga, moete i da izaberete > Intuitivni unos teksta > Iskljueno.

Kontakti (imenik)

Prebacivanje izmeu reima teksta

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Dodirni unos. Da biste konfigurisali podeavanja unosa teksta za ekran na dodir, izaberite jednu od sledeih opcija: Uenje rukopisa Otvorite aplikaciju za vebanje rukopisa. Vebajte ureaj tako da bolje prepoznaje Va rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima. Jezik pisanja Definiite koje znakove specifine za jezik u Vaem rukopisu je potrebno prepoznati i koji je raspored na tastaturi na ekranu. Brzina pisanja Podesite brzinu prepoznavanja rukopisa. Voica Prikaite ili sakrijte voicu u oblasti za pisanje. Voica vam pomae da piete pravo i takoe pomae ureaju da prepozna va rukopis. Ova opcija moda nije dostupna na svim jezicima. irina traga olovke Promenite debljinu teksta. Boja pisanja Promenite boju teksta.

Podeavanja unosa dodirom

Informacije o kontaktu moete da sauvate i da aurirate: brojeve telefona, kune adrese ili e-mail adrese vaih kontakata. Kontaktu moete da dodate lini ton zvona ili sliicu. Moete i da kreirate grupe kontakata, koje vam
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

6. Kontakti (imenik)

omoguavaju da aljete tekstualne poruke ili e-mail veem broju primalaca istovremeno. Da biste otvorili listu sa kontaktima na poetnom ekranu, izaberite .
37

Kontakti (imenik)

Memoriite i vrite izmene imena i brojeva


Izaberite Meni > Kontakti. 1. Izaberite .

Dodavanje novog kontakta na listu kontakata


2. Izaberite polje u koje ete uneti informacije. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite . Popunite odgovarajua polja, a zatim izaberite Gotovo.

Kopiranje kontakata Izaberite kontakt, Opcije > Kopiraj i eljenu lokaciju.

eljeni kontakt, a da biste ih izbrisali, izaberite Opcije > Obrii.

Dodavanje kontakata u favorite Dodirnite i zadrite kontakt i izaberite Dodaj u favorite. Sluanje glasovnog nadimka koji je dodeljen kontaktu Izaberite kontakt i Opcije > Detalji glas. nadimaka > Opcije > Pusti glasovni nadimak. Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledee: Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.

Izmena kontakata Izaberite kontakt i Opcije > Izmeni.

Traka alata sa kontaktima


Izaberite Meni > Kontakti. Slanje poruke kontaktu Idite do kontakta i izaberite . . Pozivanje kontakta Idite do kontakta i izaberite .

Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruenju bez buke. Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite dua imena i izbegavajte upotrebu slinih imena za razliite brojeve telefona.

Kreiranje novog kontakta Izaberite

Upravljajte imenima i brojevima


Izaberite Meni > Kontakti. Brisanje kontakata Izaberite kontakt i Opcije > Obrii. Da biste izbrisali nekoliko kontakata istovremeno, izaberite Opcije > Oznai/Poniti ozna. da biste obeleili

Napomena: Korienje glasovnih komandi moe da bude teko u bunim sredinama ili u hitnim sluajevima, zato se nemojte oslanjati iskljuivo na biranje glasom u svim situacijama.

38

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Ukoliko kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, podrazumevani broj ili adresa olakavaju pozivanje tog kontakta ili slanje poruke. Podrazumevani broj se takoe koristi kod biranja glasom. 1. Izaberite Meni > Kontakti. 2. Izaberite kontakt i Opcije > Primarni. 3. Izaberite emu elite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite Dodeli. 4. Izaberite broj ili adresu koju elite da postavite kao primarnu. 5. Da biste izali iz primarnog prikaza i sauvali izmene, dodirnite ekran izvan prikaza.

Dodeljivanje podrazumevanih brojeva telefona i adresa

Definisanje tona zvona za kontakt ili grupu kontakata Izaberite kontakt ili grupu kontakata i Opcije > Ton zvona, a zatim izaberite ton zvona. Dodavanje slike za kontakt Izaberite kontakt sauvan u memoriji ureaja i Opcije > Izmeni > Dodaj sliku, a zatim izaberite sliku iz foldera Galerija. Uklanjanje tona zvona za kontakt Izaberite Podrazumevani ton na listi tonova zvona.

Kontakti (imenik)

Prikaz, promena ili uklanjanje slike kontakta

Definisanje teksta poziva za kontakt Izaberite kontakt i Opcije > Izmeni > Dodaj tekst upoz. na poz.. Unesite . tekst poziva, a zatim izaberite

1. Izaberite kontakt i Opcije > Izmeni. 2. Idite do stavke Slika, izaberite Opcije i eljenu opciju.

Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Kopirajte kontakte

Moete da definiete ton zvona za kontakt ili grupu kontakata, kao i sliku i tekst poziva za kontakt. Kada vas neki kontakt pozove, ureaj se oglaava tonom zvona koji ste izabrali i prikazuje tekst poziva ili sliku (ukoliko se uz poziv alje i broj telefona pozivaoca i va ureaj ga prepoznaje). Izaberite Meni > Kontakti. Dodavanje polja u prikazu detalja kontakta Izaberite kontakt i Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj.

Izaberite Meni > Kontakti. Kada po prvi put otvorite listu sa kontaktima, ureaj vas pita da li elite da kopirate imena i brojeve sa SIM kartice u ureaj. Otkazivanje kopiranja Izaberite Poniti. Ureaj e vas pitati da li elite da prikaete kontakte sa SIM kartice na listi kontakata. Da biste pregledali kontakte, izaberite OK. Otvara se lista sa kontaktima, a imena smetena na vaoj SIM kartici . oznaena su sa Zapoinjanje kopiranja Izaberite OK.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

39

Kontakti (imenik)

Za dostupnost i informacije o korienju servisa SIM kartice, obratite se prodavcu SIM kartice. To moe da bude provajder mrenog servisa ili neki drugi prodavac.

SIM servisi

SIM kontakti

Prikazivanje kontakata sauvanih na SIM kartici na listi kontakata Izaberite Opcije > Podeavanja > Prikazati kontakte > SIM memorija. Brojevi sauvani na listi kontakata ne mogu da se automatski uvaju na SIM kartici. Kopiranje kontakata na SIM karticu Idite do kontakta i izaberite Opcije > Kopiraj > SIM memorija.

Broj kontakata koji se mogu sauvati na SIM kartici je ogranien.

Izbor podrazumevane memorije u kojoj e se uvati novi kontakti Izaberite Opcije > Podeavanja > Podraz. mem. za uvanje > Memorija telefona ili SIM memorija. Kontakti sauvani u memoriji ureaja mogu da sadre vie brojeva telefona i sliku. Pomou servisa fiksnog biranja moete da ograniite pozive sa vaeg ureaja na odreene brojeve telefona. Servis fiksnog

Fiksno biranje

biranja ne podravaju sve SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom dobavljau usluge. Izaberite Meni > Kontakti i Opcije > SIM brojevi > Kontakti fiks. biranja. Kada se koriste bezbednosne funkcije koje ograniavaju pozive (kao to su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), mogue je pozvati zvanini broj slube pomoi koji je programiran u ureaju. Istovremeno ne mogu biti aktivni zabrana poziva i preusmeravanje poziva. Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban vam je PIN2 kd. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili PIN2 kd. Izaberite Opcije i neku od sledeih opcija: Aktiviraj fiksno biranje ili Deaktiv. fiksno biranje Aktivirajte ili deaktivirajte fiksno biranje. Novi SIM kontakt Unesite ime kontakta i broj telefona kojima su pozivi dozvoljeni. Dodaj iz Kontakata Kopirajte kontakt sa liste kontakata na listu za fiksno biranje. Da biste poslali tekstualne poruke kontaktima na SIM kartici dok je aktiviran servis za fiksno biranje, potrebno je da dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka na listu brojeva za fiksno biranje.

40

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

7. Poruke

Poruke

Glavni prikaz aplikacije Poruke


Kreiranje nove poruke Izaberite Nova poruka. Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje esto aljete, koristite sauvane poruke u folderu Obrasci u Mojim folderima. Takoe moete da kreirate i uvate svoje obrasce. Poruke sadre naredne foldere: Izaberite Meni > Poruke (mreni servis).

Piite i aljite poruke


Izaberite Meni > Poruke. Vano: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadre zlonamerni softver ili da na neki drugi nain budu tetne za ureaj ili za PC raunar. Da biste mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napiete e-mail poruku, potrebno je da budu definisana ispravna podeavanja veze. Beina komunikaciona mrea moe da ogranii veliinu MMS poruka. Ako slika koja je ubaena u poruku prelazi to ogranienje, ureaj e je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS. Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino ureaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogunosti. Izgled poruke moe da bude razliit u zavisnosti od prijemnog ureaja. Proverite koliko je ogranienje veliine e-mail poruka kod svog provajdera servisa. Ako nameravate da poaljete e-mail poruku koja prekorauje ogranienje veliine na serveru, poruka e ostati u folderu Za slanje i ureaj e povremeno pokuavati da je ponovo poalje. Slanje e-mail poruke zahteva vezu za prenos podataka, a ponovni pokuaji da se poalje e-mail poruka mogu poveati iznos za naplatu od provajdera servisa. U folderu Za slanje moete da izbriete tu poruku ili da je premestite u folder Nacrti.
41

Primljeno Primljene poruke, osim e-mail poruka i poruka info servisa. Moji folderi Razvrstajte poruke po folderima.

Potansko sand. Poveite se sa svojim udaljenim potanskim sanduetom da biste preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mreu (oflajn reim) pregledate prethodno preuzete poruke. Nacrti Nacrti poruka koje nisu bile poslate. Poslato Poslednje poslate poruke, iskljuujui poruke poslate preko Bluetooth veze. Moete da odredite koliko poruka moe da se uva u ovom folderu. Za slanje Poruke koje ekaju da budu poslate privremeno se skladite u folderu Za slanje, na primer, kada va ureaj nema mrenu pokrivenost. Izvet. o dostavi Uputite zahtev mrei da vam alje izvetaje o dostavi tekstualnih i multimedijalnih poruka koje ste poslali (mreni servis).

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Poruke

Razmena poruka zahteva mreni servis.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke Izaberite Nova poruka. Izbor primalaca ili grupa sa liste kontakata Izaberite na traci alata. Slanje audio ili e-mail poruke Izaberite Opcije > Kreiraj poruku i odgovarajuu opciju.

Prijemni folder aplikacije Poruke


Prijem poruka
Izaberite Meni > Poruke i Primljeno. Neproitana multimedijalna poruka Podaci primljeni putem Bluetooth veze Neproitana audio poruka Neproitana tekstualna poruka

Runo unoenje broja ili e-mail adrese Dodirnite polje Za. Unos predmeta e-mail ili multimedijalne poruke Unesite ga u polje Predmet. Ako ne moete da vidite polje Predmet, izaberite Opcije > Polja zaglavlja poruke da biste promenili polja koja su vidljiva. Pisanje poruke Dodirnite polje za poruku.

Kada primite poruku, poetnom ekranu.

i 1 nova poruka se prikazuju na

Otvaranje poruke sa poetnog ekrana Izaberite Prikai.

ili Slanje poruke ili e-mail poruke Izaberite pritisnite taster za pozivanje. Ureaj podrava tekstualne poruke koje prelaze ogranienje za jednu poruku. Due poruke se alju kao dve poruke ili vie njih. Provajder servisa to moe tako i tarifirati. Znakovi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezike opcije, zauzimaju vie prostora i shodno tome ograniavaju broj znakova koji se moe poslati u sklopu jedne poruke.

Dodavanje objekta poruci ili e-mail poruci Izaberite i odgovarajui tip sadraja. Tip poruke moe da se promeni na multimedijalnu poruku na osnovu umetnutog sadraja.

Otvaranje poruke iz foldera Primljeno Izaberite poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku Izaberite Opcije > Odgovori.

Multimedijalne poruke
Izaberite Meni > Poruke. Vano: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadre zlonamerni softver ili da na neki drugi nain budu tetne za ureaj ili za PC raunar.

Preuzimanje multimedijalnih poruka Izaberite Opcije > Preuzmi. Uspostavlja se veza za paketni prenos podataka kako bi se poruke preuzele na ureaj. Moda ete
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

42

dobiti obavetenje o tome da multimedijalna poruka eka u centru za multimedijalne poruke.

Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ), moda ete videti pokazuje da poruka sadri i audio snimak. sliku i poruku. pokazuje da poruka sadri i video snimak. Reprodukovanje audio ili video snimka Izaberite indikator.

Prikaz medijskih objekata koji su ukljueni u multimedijalnu poruku Izaberite Opcije > Objekti. Ukoliko poruka sadri i multimedijalnu prezentaciju, . prikazuje se Reprodukovanje prezentacije Izaberite indikator.

Da biste konfigurisali e-mail, izaberite Meni > Poruke ili Potansko sand.. Moete da konfiguriete nekoliko naloga e-pote, na primer, lini i poslovni nalog e-pote. Da biste konfigurisali e-mail sa poetnog ekrana, izaberite odgovarajuu dodatnu komponentu. Moete da konfiguriete nalog e-pote i tako to ete izabrati Meni > Aplikacije > arob. pod..

Konfigurisanje e-maila

Poruke

Potansko sandue

uvanje podataka u poruci Izaberite Opcije i odgovarajuu opciju. Web servisne poruke su obavetenja (recimo glavne vesti) i mogu da sadre tekstualnu poruku ili link. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koje su mogunosti pretplate na njih, obratite se svom provajderu servisa.

Va ureaj moe da primi mnoge vrste poruka koje sadre podatke, poput vizitkarti, tonova zvona, logotipe operatera, beleaka kalendara i obavetenja o e-mailu. Moete da primate i podeavanja od svog provajdera u poruci za konfigurisanje.

Podaci, podeavanja i Web servisne poruke

Izaberite Meni > Poruke i Potansko sand.. Da biste mogli da koristite e-mail, morate da definiete vaeu pristupnu taku za Internet na ureaju i da ispravno definiete e-mail podeavanja. Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Pridravajte se uputstava koja dobijate od svog provajdera elektronske pote i Internet provajdera. Ukoliko izaberete Poruke > Potansko sand., a niste konfigurisali e-mail nalog, od vas e se traiti da to uradite. Da biste zapoeli definisanje e-mail podeavanja pomou vodia za potansko sandue, izaberite Pokreni. Kada kreirate novo potansko sandue, ime koje date potanskom sanduetu zamenie naziv Potansko sand. u glavnom prikazu za poruke. Moete imati do est potanskih sanduia.
43

Definisanje e-mail podeavanja

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Poruke

Otvorite potansko sandue

Izaberite Meni > Poruke, a zatim potansko sandue. Kada otvorite potansko sandue, ureaj vas pita da li elite da se poveete sa potanskim sanduetom.

da biste preuzeli samo izabrane poruke ili Sve da biste preuzeli sve poruke iz sandueta. Da biste zaustavili preuzimanje poruka, izaberite Poniti.

Povezivanje sa potanskim sanduetom i preuzimanje naslova novih e-mail poruka ili celih poruka Izaberite Da. Kada prikazujete poruke onlajn, stalno ste povezani sa udaljenim potanskim sanduetom pomou veze za prenos podataka. Prikaz prethodno preuzetih e-mail poruka oflajn Izaberite Ne.

Kreiranje nove e-mail poruke Izaberite Opcije > Kreiraj poruku > E-mail.

Prikaz priloga u e-mail poruci Otvorite poruku, a zatim izaberite polje za prilog oznaeno sa . Ukoliko prilog nije preuzet na ureaj, izaberite Opcije > Sauvaj. Automatsko preuzimanje e-mail poruka Izaberite Opcije > E-mail podeavanja > Automatsko preuzimanje. Podeavanje ureaja da automatski preuzima e-mail moe da podrazumeva prenos velikih koliina podataka preko komunikacione mree Vaeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Otvaranje e-mail poruke oflajn Da biste otvorili e-mail poruku, izaberite poruku. Ukoliko e-mail poruka nije preuzeta, a vi ste oflajn, biete upitani da li elite da preuzmete ovu poruku iz potanskog sandueta.

Raskidanje veze i prikaz e-mail poruka oflajn Izaberite Opcije > Raskini vezu.

Raskidanje veze za prenos podataka sa udaljenim potanskim sanduetom Izaberite Opcije > Raskini vezu.

Preuzmite e-mail poruke

Izaberite Meni > Poruke, a zatim potansko sandue. Ukoliko ste oflajn, izaberite Opcije > Uspostavi vezu da biste otvorili vezu sa udaljenim potanskim sanduetom. Vano: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadre zlonamerni softver ili da na neki drugi nain budu tetne za ureaj ili za PC raunar.

Obriite e-mail poruke

Izaberite Meni > Poruke, a zatim potansko sandue.

Preuzimanje poruka kada je aktivna veza sa udaljenim potanskim sanduetom Izaberite Opcije > Preuzmi e-mail > Nove da biste preuzeli sve nove poruke, Izabrane
44

Brisanje sadraja e-mail poruke samo sa ureaja Izaberite Opcije > Obrii > Samo sa telefona. E-mail poruka se ne brie u udaljenom potanskom sanduetu. Ureaj e preslikati naslove e-mail poruka u udaljeno potansko sandue. Ako ste izbrisali sadraj poruke, naslov
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Brisanje e-mail poruke na ureaju i u udaljenom potanskom sanduetu Izaberite Opcije > Obrii > Telefona i servera.

e-mail poruke ostaje u ureaju. Ako elite da uklonite i naslov, morate da se poveete sa serverom prilikom brisanja poruke iz ureaja i udaljenog potanskog sandueta. Ukoliko ne postoji veza sa serverom, naslov se brie dok sa svog ureaja ponovo uspostavljate vezu sa udaljenim potanskim sanduetom kako biste aurirali status.

Otkazivanje brisanja e-mail poruke obeleene za Izaberite Opcije > brisanje iz ureaja i sa servera Rekonstruii.

Raskinite vezu sa potanskim sanduetom

Kada ste na mrei (onlajn), da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim potanskim sanduetom, izaberite Opcije > Raskini vezu. Pomou servisa Mail for Exchange moete da primate poslovnu e-potu na svoj ureaj. Moete da itate e-mail poruke i odgovarate na njih, pregledate i menjate kompatibilne priloge, pregledate informacije iz kalendara, primate zahteve za sastanke i odgovarate na njih, zakazujete sastanke, kao i da pregledate, dodajete i menjate informacije o kontaktima. ActiveSync

Mail for Exchange

Korienje Mail for Exchange je ogranieno na beinu sinhronizaciju PIM (linih) informacija izmeu Nokia ureaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera. Mail for Exchange moe da se konfigurie samo ukoliko vae preduzee ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator preduzea mora da aktivira Mail for Exchange za va nalog. Pre nego to ponete da konfiguriete Mail for Exchange, uverite se da imate sledee: Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku potu Korisniko ime za slubenu raunarsku mreu Lozinku za slubenu raunarsku mreu Ime domena svoje mree (obratite se informatikoj slubi firme) Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatikoj slubi firme) Zavisno od konfiguracije vaeg kompanijskog Mail for Exchange servera, moda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatikoj slubi firme. U servisu Mail for Exchange upotreba ifre blokade e moda biti obavezna. Podrazumevana ifra blokade ureaja je 12345, ali je IT administrator Vaeg preduzea moda podesio drugu ifru koju treba da koristite. Moete da pristupite profilu i podeavanjima za servis Mail for Exchange i da ih menjate u podeavanjima aplikacije Poruke.
45

Poruke

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Poruke

Moete da pregledate poruke koje su sauvane na SIM kartici. Izaberite Meni > Poruke i Opcije > SIM poruke. Pre nego toprikaete SIM poruke, morate da ih iskopirate u folder u svom ureaju. 1. Oznaite poruke. Izaberite Opcije > Oznai/Poniti oznaeno > Oznai ili Oznai sve. 2. Otvorite listu foldera. Izaberite Opcije > Kopiraj. 3. Izaberite folder koji elite da kopirate. 4. Da biste prikazali poruke, otvorite folder. Info servis (mreni servis) omoguava primanje poruka na razne teme, kao to su vremenska prognoza ili stanje u saobraaju, od provajdera. Da biste saznali dostupne teme i njihove odgovarajue brojeve, obratite se svom provajderu servisa. Ovaj servis moda nee biti dostupan u svim regionima.Poruke info servisa nije mogue primati u 3G mreama. Veza za paketni prenos podataka moe da sprei prijem info servisa. Izaberite Meni > Poruke i Opcije > Info servis. Pomou servisnih zahteva (mreni servis) moete da unosite i aljete servisne zahteve (poznate i kao USSD komande), kao to su komande za aktivaciju mrenih servisa, provajderu servisa. Servis moda nee biti dostupan u svim regijama.
46

Vidite poruke na SIM kartici

Izaberite Meni > Poruke i Opcije > Servisni zahtevi. Podeavanja u vaem ureaju mogu da budu konfigurisana unapred, a moete da ih primite i u poruci. Da biste runo uneli podeavanja, popunite sva polja obeleena kao Mora biti definisano ili obeleena zvezdicom. Neki ili moda ak i svi centri za poruke mogu ve biti konfigurisani u Vaem ureaju od strane provajdera servisa, pa je mogue da neete moi da ih menjate, kreirate, vrite njihove izmene ili da ih briete. Izaberite Meni > Poruke i Opcije > Podeavanja > Tekstualna poruka. Izaberite neku od narednih opcija: Centri za poruke Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani. Aktivni centar za poruke Izaberite koji e se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka. Kodni raspored Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored, ako je na raspolaganju, izaberite Redukovana podrka. Prijem izvetaja Uputite zahtev mrei da vam alje izvetaje o dostavi tekstualnih poruka koje ste poslali (mreni servis). Trajnost poruke Izaberite koliko e dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokuaja (mreni servis). Ako je prijemna
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Podeavanja poruka

Poruke info servisa

Podeavanja tektualnih poruka

Servisni zahtev

strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se brie iz centra za razmenu poruka. Poruka poslata kao Da biste saznali da li va centar za razmenu poruka moe da konvertuje tekstualne poruke u poruke nekog drugog formata, obratite se svom provajderu servisa. Prvenstvena veza Izaberite vezu koja e se koristiti. Odgovori preko ist. centra Odgovorite na poruke koristei isti broj centra za tekstualne poruke (mreni servis). Izaberite Meni > Poruke i Opcije > Podeavanja > Multimedijalna poruka. Izaberite neku od narednih opcija: Veliina slike Definiite veliinu slike u multimedijalnoj poruci. Reim kreiranja MMS-a Ako izaberete Sa upozorenjima, ureaj vas informie kada pokuate da poaljete poruku koju primalac moda ne podrava. Ako izaberete Ogranieno, ureaj vas spreava u slanju poruka koje moda nisu podrane. Da biste ukljuili sadraj u Vae poruke bez obavetenja, izaberite Slobodno. Aktivna pristupna taka Izaberite pristupnu taku koju koristite kao primarnu vezu. Preuzimanje MMS poruka Izaberite kako elite da primate poruke, ukoliko je ta opcija dostupna. Da biste poruke primali automatski u svojoj matinoj mrei, izaberite Aut. u matinoj mrei. Kada ste izvan svoje
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Podeavanja multimedijalnih poruka

matine mree, primate obavetenje da u centru za multimedijalne poruke postoji poruka za preuzimanje. Ako izaberete Uvek automatski, ureaj automatski pravi aktivan paketni prenos podataka kako bi preuzeo poruku sa Vae mree, ali i van nje. Izaberite Runo da biste runo preuzimali multimedijalne poruke iz centra za poruke ili Iskljueno da biste spreili primanje multimedijalnih poruka. Automatsko preuzimanje moda nije podrano u svim regionima. Dopusti anonimne poruke Odbijte poruke anonimnih poiljalaca. Prijem reklama Primajte reklame u obliku multimedijalnih poruka (mreni servis). Izvetaji o prijemu Prikaite status poslatih poruka u dnevniku (mreni servis). Bez slanja izvetaja Spreite ureaj da alje izvetaje o prijemu poruka. Trajnost poruke Izaberite koliko e dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokuaja (mreni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se brie iz centra za razmenu poruka. Ureaju je potrebna mrena podrka da bi mu ukazala na to da li je poslata poruka primljena ili proitana. U zavisnosti od mree i drugih okolnosti, ove informacije moda nee uvek biti pouzdane.

Poruke

47

Personalizujte svoj ureaj

E-mail podeavanja

Upravljajte potanskim sanduiima

Izaberite Meni > Poruke i Opcije > Podeavanja > Email.

Uklanjanje potanskog sandueta i poruka u njemu sa ureaja Izaberite Potanska sanduad, idite do eljenog potanskog sandueta i izaberite Opcije > Obrii.

Izbor potanskog sandueta koje elite da koristite za slanje i primanje e-mail poruka Izaberite Aktivno potan. sandue i potansko sandue.

Kreiranje novog potanskog sandueta Izaberite Potanska sanduad > Opcije > Novo potansko sandue. Ime koje odredite za novo potansko sandue menja naziv Potansko sand. u glavnom prikazu za poruke. Moete imati do est potanskih sanduia. Promena podeavanja veze, korisnikih podeavanja, podeavanja za preuzimanje i podeavanja za automatsko preuzimanje Izaberite Potanska sanduad i potansko sandue.

Personalizujte svoj ureaj tako to ete da promenite poetni ekran, tonove ili teme.

8. Personalizujte svoj ureaj


Promena izgleda ureaja

Promena izgleda poetnog ekrana Izaberite Tema poet. ekr..

Pregled teme Izaberite Opte, idite do teme i saekajte nekoliko sekundi. Aktiviranje teme Izaberite Opcije > Postavi. Promena izgleda glavnog menija Izaberite Meni.

Teme moete da koristite da biste promenili izgled ekrana, kao na primer, sliku u pozadini i prikaz glavnog menija. Izaberite Meni > Podeavanja i Lini > Teme.

Postavljanje slike ili projekcije slajdova kao slike pozadine na poetnom ekranu Izaberite Tapet > Slika ili Slajd ou. Promena slike koja se prikazuje na poetnom ekranu prilikom prijema poziva Izaberite Slika za poziv.

Profile moete da koristite za podeavanje i prilagoavanje tonova zvona, tonova za obavetavanje o poruci i ostalih tonova za razliite dogaaje, okruenja ili grupe pozivalaca. Naziv izabranog profila je prikazan na poetnom ekranu. Ukoliko se koristi opti profil, prikazuje se samo datum.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Profili

48

Izaberite Meni > Podeavanja i Lini > Profili.

Folder Muzika

9. Folder Muzika
Muziki centar podrava datoteke formata AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Muziki centar moda ne podrava sve funkcionalne mogunosti ili sve varijante ovih formata datoteka. Muziki centar takoe moete koristiti za sluanje epizoda podcasta. Podcasting je vid isporuke audio ili video sadraja putem Interneta pomou RSS ili Atom tehnologija za reprodukciju na mobilnim ureajima i raunarima. Da biste otvorili muziki centar, izaberite Meni > Muzika > Muz. centar. Moda ete morati da osveite biblioteke muzike i podkasta nakon to aurirate izbor pesama ili podkasta u svom ureaju. Da biste dodali sve dostupne stavke u biblioteku, izaberite Opcije > Osvei fonoteku. Da biste pustili pesmu ili podkast: 1. Izaberite kategorije da biste otili do pesme ili podkasta koju elite da ujete. 2. Da biste reprodukovali stavku, izaberite je sa liste. Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite nastavili, dodirnite . ; da biste

Muziki centar

Pustite pesmu ili podkast

Da biste ukljuili ili iskljuili reprodukovanje po sluajnom izboru ( ) izaberite Opcije > Sluajan izbor.

Da biste preli na narednu stavku, dodirnite . Da biste se vratili . na poetak stavke, dodirnite Da biste preli na prethodnu stavku, dodirnite ponovo u roku od 2 sekunde od poetka reprodukovanja pesme ili podkasta.

Da biste brzo premotavali unapred ili unazad, dodirnite i ili . drite

Da biste izmenili ton reprodukcije muzike, izaberite Opcije > Ekvilajzer.


49

Pritisnite taster za podeavanje jaine zvuka da biste podesili jainu zvuka.

Ako se reprodukuju podkastovi, reprodukcija sluajnim redosledom i ponavljanje su automatski iskljueni.

Da biste ponovili trenutnu stavku ( ), sve stavke ( ), ili da biste iskljuili ponavljanje, izaberite Opcije > Ponovi.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Folder Muzika

Da biste se vratili na poetni ekran i ostavili plejer u pozadini, pritisnite taster za zavretak. Da biste zatvorili plejer, izaberite Opcije > Izai.

Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojaali bas tonove, izaberite Opcije > Podeavanja.

Liste numera za reprodukciju

Da biste dodali pesme, albume, izvoae, anrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz razliitih prikaza muzikog menija, izaberite stavku i Opcije > Dodaj u listu za reprod. > Sauv. lista za reprod. ili Nova lista za reprod.. Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju, izaberite Opcije > Ukloni. Ovim postupkom se pesma ne brie iz ureaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.

Da biste kasnije dodali jo pesama, prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite Opcije > Dodaj pesme.

Izaberite Meni > Muzika > Muz. centar i Liste pesama.

Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju, izaberite Opcije > Detalji liste za reprod..

Kreiranje liste numera za reprodukciju

1. Izaberite Opcije > Nova lista za reprod.. 2. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite OK. 3. Da biste odmah dodali pesme, izaberite Da; ili da biste kasnije dodali pesme, izaberite Ne. 4. Ako izaberete Da, izaberite izvoae da biste pronali pesme koje elite da dodate u listu numera za reprodukciju. Izaberite Dodaj da biste dodali stavke. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvoaa, izaberite Rairi. Da biste sakrili listu pesama, izaberite Sami. 5. Nakon to napravite svoj izbor, izaberite Gotovo. Ako je ubaena kompatibilna memorijska kartica, lista numera za reprodukciju se uva na memorijskoj kartici.

Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju, izaberite pesmu koju elite da premestite i Opcije > Promeni redosled liste. Da biste uhvatili pesmu i otpustili je na novu poziciju, izaberite pesmu u eljenoj poziciji i Izbaci. Da biste zavrili sa promenom redosleda na listi numera za reprodukciju, izaberite Gotovo. Izaberite Meni > Muzika > Muz. centar i Podcasti. Epizode podcasta imaju tri stanja: one koje nikada nisu odigrane, koje su delimino odigrane i koje su u potpunosti odigrane. Ukoliko je stanje epizode delimino odigrana, njena naredna reprodukcija e otpoeti sa mesta na kom je poslednji put zaustavljena. Ukoliko je njeno stanje da nikada nije odigrana ili je u potpunosti odigrana, reprodukuje se ispoetka.

Podcasti

50

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Da biste promenili podrazumevani reim USB veze, izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > USB > Reim USB povezivanja. Pomou aplikacije Nokia Ovi Player moete da preuzimate muziku iz servisa Ovi muzika, da prenosite muziku na ureaj sa raunara i da organizujete muzike datoteke i upravljate njima. Da biste preuzeli Nokia Ovi Player, posetite stranicu www.ovi.com.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Za prenos muzike moete da koristite sledee metode: Da biste instalirali aplikaciju Nokia Ovi Player kako biste mogli da upravljate muzikim datotekama i da ih organizujete, preuzmite softver za raunare sa sajta www.ovi.com, a zatim sledite uputstva. Da biste svoj ureaj na raunaru videli kao ureaj sa masovnom memorijom na koji moete da prenosite sve datoteke sa podacima, uspostavite vezu pomou kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. Ako koristite USB kabl za prenos podataka, izaberite Masovno skladitenje kao reim veze. Potrebno je da je u ureaj ubaena kompatibilna memorijska kartica. Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player, poveite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite Prenos medija kao reim veze. Potrebno je da je u ureaj ubaena kompatibilna memorijska kartica.

Prenos muzike sa raunara

Potrebna vam je veza sa Internetom da biste preuzimali muziku.

Folder Muzika

1. Otvorite Nokia Ovi Player na raunaru. Ukoliko elite da preuzimate muziku, registrujte se ili se prijavite. 2. Poveite ureaj sa raunarom pomou kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. 3. Izaberite Ovi Suite kao reim USB veze.

Preuzimanje, prenos muzike i upravljanje muzikom na raunaru i mobilnom ureaju

Nokia muzika prodavnica


Pomou Nokia muzike prodavnice (mreni servis) moete da pretraujete, pregledate i kupujete muziku koju ete preuzeti na svoj ureaj. Da biste kupili muziku, prvo morate da se registrujete za servis. Izaberite Meni > Muzika > Ovi Muzika. Da biste pristupili Nokia muzikoj prodavnici, u ureaju morate imati vaeu pristupnu taku za Internet. Dostupnost i izgled podeavanja Nokia muzike prodavnice mogu da se razlikuju. Podeavanja mogu biti i prethodno definisana, tako da moda neete moi da ih promenite.

Nokia Ovi Player

Izbor pristupne take Moda e se od vas traiti da izaberete pristupnu taku koju ete koristiti prilikom povezivanja sa Nokia muzikom prodavnicom. Izaberite Podraz. pristupna taka.

51

Izmena podeavanja Nokia muzike prodavnice Prilikom pretraivanja Nokia muzike prodavnice moda ete moi da izmenite podeavanja tako to ete izabrati Opcije > Podeavanja. Nokia muzika prodavnica nije dostupna za sve drave ili regione. Pomou aplikacije Nokia Podcasting (mreni servis), moete da pretraujete podkaste, otkrivate ih, pretplaujete se na njih i preuzimate ih uivo, moete da reprodukujete i delite audio i video podkaste i upravljate njima pomou svog ureaja.

Folder Muzika

Nokia Podcasting

Podeavanja podkastinga

Izaberite Meni > Muzika > Podcasting. Da biste poeli da koristite aplikaciju Podcasting, definiite vezu i preuzmite podeavanja. Izaberite Opcije > Podeavanja > Veza, a zatim jednu od sledeih opcija: Primarna pr. taka Izaberite pristupnu taku koja e se koristiti za povezivanje sa Internetom. URL servisa pretrage Definiite Web adresu servisa za traenje podcastova koji e se koristiti u pretragama. Izaberite Opcije > Podeavanja > Preuzmi, a zatim jednu od sledeih opcija:
52

Sauvaj u Definiite mesto uvanja podcasta. Interval auriranja Definiite koliko esto se podkasti auriraju. Vreme sledeeg aur. Definiite vreme sledeeg automatskog auriranja. Automatsko auriranje se javlja samo ako je izabrana odreena podrazumevana pristupna taka i ako je otvorena aplikacija Podcasting. Maks. preuzimanje (%) Definiite koji je deo memorije (u procentima) rezervisan za preuzimanje podkastova. U sluaju prekoraenja Definiite ta treba da se uradi u sluaju da se prekorai ogranienje za preuzimanje. Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podcaste moe da podrazumeva prenos velikih koliina podataka preko mree vaeg provajdera servisa. Informacije o naplati prenosa podataka potraite od provajdera servisa. Vraanje podrazumevanih podeavanja Izaberite Opcije > Podeavanja > Opcije > Vrati podrazum. stanje.

Podeavanja veze

Preuzimanje podcastova

Nakon to se pretplatite na podcast, moete da preuzimate i reprodukujete epizode podcasta, kao i da upravljate njima. Izaberite Meni > Muzika > Podcasting. Prikaz liste podcasta na koje ste pretplaeni Izaberite Podcasti. Prikaz pojedinanih naslova epizoda Izaberite naslov podcasta. Epizoda je odreena medija datoteka podcasta.

Podeavanja preuzimanja

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Poetak preuzimanja Izaberite naslov epizode. Moete da preuzimate vie epizoda istovremeno.

Poetak reprodukcije podcasta pre zavretka preuzimanja Idite do podcasta i izaberite Opcije > Pusti prikaz. Uspeno preuzeti podcasti se uvaju u folderu Podcasti, ali se moda nee odmah prikazati.

Radio

Sluanje radija

Izaberite Meni > Muzika > Radio. FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu beinog ureaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na ureaj prikljuene kompatibilne slualice ili dodatna oprema. Kada prvi put otvorite aplikaciju, moete da odaberete automatsko podeavanje lokalnih stanica. Da biste sluali sledeu ili prethodnu stanicu, izaberite . . ili

Izaberite Opcije, a zatim neto od sledeeg: Stanice Prikaite sauvane radio stanice. Podesi stanice Potraite radio stanice. Sauvaj Sauvajte radio stanicu. Aktiviraj zvunik ili Iskljui zvunik Ukljuite ili iskljuite zvunik. Alternativne frekvencije Izaberite da li elite da radio automatski trai bolju RDS frekvenciju za stanicu ukoliko jaina frekvencije oslabi. Pusti u pozadini Vratite se na poetni ekran ostavljajui radio da svira u pozadini.

Galerija

Upravljanje radio stanicama


Izaberite Meni > Muzika > Radio. Da biste sluali memorisane stanice, izaberite Opcije > Stanice, a zatim izaberite stanicu sa liste.

Da biste utiali radio, izaberite

Da biste runo podesili eljenu frekvenciju, izaberite Opcije > Podesi stanice > Opcije > Runo biranje.

Da biste uklonili radio stanicu ili joj promenili ime, izaberite Opcije > Stanice > Opcije > Obrii ili Preimenuj.

Da biste uskladitili i organizovali svoje slike, video snimke, zvune snimke i linkove za strimovanje, izaberite Meni > Galerija.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

10. Galerija

Savet: Da biste brzo pristupili prikazu slika i video snimaka, dodirnite medijski taster ( ) da biste . otvorili traku medija i izaberite
53

Galerija

Prikazujte i organizujte datoteke

Slike i video Prikaite slike u prikazivau slika i video zapise u Video centru. Pesme Otvorite Muziki centar. Audio snimci Sluajte zvune snimke. Drugi medijum Prikaite prezentacije.

Izaberite Meni > Galerija, a zatim neto od sledeeg:

Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je umetnuta) ili memoriju ureaja, izaberite datoteku, Opcije > Organizuj > Kopiraj ili Premesti, a zatim jednu od dostupnih opcija.

Da biste otvorili datoteku, izaberite je sa liste. Video snimci i datoteke sa oznakom tipa datoteke .ram otvaraju se i reprodukuju u Video centru, a muzika i zvuni snimci otvaraju se u Muzikom centru.

Moete da pretraujete, otvarate i kreirate foldere, kao i da oznaite, kopirate i premestite ili dodate stavke u foldere. Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubaena) su oznaene sa .

Da biste izmenili video snimak ili sliku, izaberite Opcije > Izmeni. Izaberite Opcije > Koristi datoteku, a zatim izaberite jednu od sledeih opcija: Postavi za tapet Upotrebite sliku kao tapet na poetnom ekranu. Post. kao sliku za poz. Postavite sliku kao optu sliku za poziv. Dodeli kontaktu Postavite sliku kao sliku za poziv za neki kontakt. Ova traka sa alatkama pomae da izaberete esto koriene funkcije sa slikama, video snimcima i folderima. Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledeih opcija: Poalji Poaljite sliku ili video snimak. Izmeni Izmenite sliku ili video snimak. Obrii Izbriite sliku ili video snimak.

Da biste otvorili datoteku, izaberite je sa liste. Da biste uveali prikaz slike, upotrebite taster za jainu zvuka.
54

Izaberite Meni > Galerija i Slike i video. Slike, video snimci i folderi su podrazumevano organizovani prema datumu i vremenu.

Prikazivanje slika i video snimaka

Izaberite Meni > Galerija, a zatim Slike i video > Opcije i jednu od sledeih opcija: Opcije foldera Da biste premetali datoteke u foldere, izaberite Premesti u folder. Da biste kreirali novi folder, izaberite Novi folder. Organizuj Da biste kopirali datoteke u foldere, izaberite Kopiraj. Da biste premetali datoteke u foldere, izaberite Premesti. Prikai po Prikaite datoteke po datumu, naslovu ili veliini.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Organizovanje slika i video snimaka

Definisanje TV sistema i odnosa dimenzija Izaberite Telefon > Pribor > TV izlaz. Ne moete da koristite TV kao trailo fotoaparata u TV reimu.

Moete da prikaete slike i video snimke na kompatibilnom televizoru. Izaberite Meni > Podeavanja. Da biste pregledali slike i video snimke na kompatibilnom TV ureaju, koristite Nokia kabl za video izlaz. Da biste mogli da pregledate slike i video snimke na televizoru, moda ete morati da definiete podeavanja TV sistema (PAL ili NTSC) i odnos dimenzija televizora (iroki ili normalni ekran).

Reim TV izlaza

Kamera

1. Prikljuite Nokia kabl za video izlaz u prikljuak na kompatibilnom televizoru. 2. Prikljuite drugi kraj kabla na Nokia AV prikljuak ureaja. 3. Moda e biti potrebno da izaberete reim USB kabla. 4. Izaberite Meni > Galerija i sliku ili video snimak.

Prikaz slika i reprodukovanje video snimaka na televizoru

Slike se prikazuju u prikazivau slika, a video snimci se reprodukuju u programu RealPlayer. Sav audio sadraj, ukljuujui aktivne pozive, stereo zvuk video snimaka, tonove tastera i tonove zvona, reprodukuju se putem televizora. Mikrofon ureaja moete normalno da koristite. Otvorene slike se prikazuju u reimu celog ekrana na TV ureaju. Kada sliku otvorite u minijaturnom prikazu dok se prikazuje na TV ureaju, njeno uveavanje nije dostupno. Kada izaberete video snimak, on se reprodukuje na ekranu ureaja i na TV ekranu. Slike moete da pregledate u vidu projekcije slajdova na televizoru. Sve stavke u albumu ili oznaene slike prikazuju se na TV ureaju u reimu celog ekrana. Kvalitet TV slike moe da varira u zavisnosti od razliite rezolucije na povezanom ureaju. Beini radio signali, kao to su dolazni pozivi, mogu da prouzrokuju smetnje na TV slici.

11. Kamera

Vaa Nokia 5800 XpressMusic ima dve kamere: kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani ureaja i kameru nie rezolucije
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

s prednje strane. Za snimanje fotografija i video zapisa moete da koristite obe kamere.
55

Va ureaj podrava snimanje slika u rezoluciji 2048x1536 piksela. Rezolucija slika u ovom uputstvu moe da izgleda drugaije.

Kamera

Aktiviranje kamere

Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za snimanje.

Da biste aktivirali sekundarnu kameru, aktivirajte glavnu kameru i izaberite Opcije > Koristi sekun. fotoapar..

6 Indikator napunjenosti baterije 7 Indikator rezolucije slike 8 Broja slika (procenjeni broj slika koje moete da snimite koristei trenutno podeavanje za kvalitet slike i dostupnu memoriju) 9 Aktivna memorija. U zavisnosti od podeavanja ureaja, postoje sledee opcije: memorija ureaja ( ) ili memorijska ). kartica ( 10 Indikator GPS signala

Snimanje slika

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje fotografija


Na trailu fotografije prikazuje se sledee:

Da biste otvorili prikaz podeavanja fotografisanja i snimanja pre nego to snimite sliku ili video snimak, izaberite Meni > Aplikacije > Kamera i . Prikaz podeavanja fotografisanja i snimanja obezbeuje preice do razliitih stavki i podeavanja pre snimanja slike ili video snimka. Podeavanja fotografisanja i snimanja se vraaju na podrazumevane vrednosti nakon zatvaranja kamere. Izaberite neku od narednih opcija: ili Prebacite se sa video reima na reim slike i obratno. ili Aktiviraj samookida (samo slike). Izaberite scenu.

Podeavanja fotografisanja i snimanja

1 Indikator reima snimanja 2 Kliza za zum. Da biste aktivirali ili deaktivirali kliza za zum, dodirnite ekran. 3 Ikona snimanja. Izaberite da biste snimili sliku. 4 Reim blica. Izaberite da biste promenili podeavanja. 5 Podeavanja snimanja. Izaberite da biste promenili podeavanja.
56

Prikaite ili sakrijte mreu vizira (samo za slike).

Aktivirajte reim niza (samo za slike).


2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Podeavanja slike:

Otvorite Galerija.

Podesite balans bele boje. Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Ovime se omoguava da kamera tanije reprodukuje boje.

Izaberite efekat boja.

Memorisanje snimljene slike moe da potraje due ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podeavanje osvetljenja i boja.

Kamera

Snimanje slike

Podesite kompenzaciju ekspozicije (samo slike). Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

Podesite osetljivost na svetlost (samo slike). Da vam slike ne bi bile previe tamne i zamagljene, u uslovima slabog osvetljenja poveajte osetljivost na svetlost. Poveavanje osetljivosti na svetlost takoe moe da povea um na slici. Podesite kontrast (samo slike). Podesite razliku izmeu najsvetlijih i najtamnijih delova slike. Podesite otrinu (samo za slike).

Prikaz na ekranu se menja kako bi se podudarao sa podeavanjima koja definiete. Podeavanja snimanja su karakteristina za reim snimanja. Pri prelasku iz jednog reima u drugi, definisana podeavanja se ne vraaju u prvobitno stanje. Ako izaberete novu scenu, podeavanja snimanja e biti zamenjena izabranom scenom. Ako je potrebno moete da promenite podeavanja snimanja nakon to izaberete scenu.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Prilikom snimanja slike, imajte na umu sledee: Da se kamera ne bi pomerala, drite je obema rukama. Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana. Kamera prelazi u reim tednje baterije nakon priblino jednog minuta neaktivnosti. Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i ivotinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. 1. Da biste se prebacili iz video reima u reim slike, ako je > . potrebno, izaberite 2. Pritisnite taster za snimanje. Nemojte pomerati ureaj pre nego to sauvate sliku i pre nego to se prikae finalna slika.

Snimanje slika sekundarnom kamerom


1. Izaberite Opcije > Koristi zadnji fotoap..

. Nemojte pomerati 2. Da biste snimili sliku, izaberite ureaj pre nego to sauvate sliku i pre nego to se prikae finalna slika.

Uveavanje ili umanjivanje prikaza prilikom snimanja slike Koristite kliza za zumiranje.
57

Kamera

Ostavljanje kamere otvorene u pozadini i korienje drugih aplikacija Pritisnite taster meni. Da biste se ponovo vratili u kameru, pritisnite taster za snimanje. Nakon to snimite sliku, izaberite jednu od sledeih opcija (dostupno samo ako ste izabrali Opcije > Podeavanja > Prikai snimljenu sliku > Da):

Da biste izabrali eljeni reim blica, izaberite indikator trenutnog reima blica, a to moe biti neki od sledeih: Automatski, Red.crv.oiju, Ukljui i Iskljui.

Nakon snimanja slike

Poaljite sliku u multimedijalnoj ili e-poruci ili koristei neki drugi metod povezivanja kao to je Bluetooth veza. Da biste poslali sliku osobi sa kojom razgovarate, izaberite tokom poziva. Otpremite sliku kompatibilnom albumu na mrei. Obrii Izbriite sliku. Korienje slike kao pozadine na poetnom ekranu Izaberite Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet.

Ne dodirujte LED diode blica kada je zadnji poklopac uklonjen. LED diode mogu da se ugreju nakon due upotrebe. Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i ivotinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja. Poveavanje nivoa svetla kada se snima video pri slabom osvetljenju Izaberite .

Postavljanje slike kao podrazumevane slike za poziv Izaberite Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku za poz.. Dodela slike kontaktu Izaberite Opcije > Koristi sliku > Dodeli kontaktu. Vraanje na trailo radi snimanja nove slike Pritisnite taster za snimanje.

Scena vam pomae da pronaete prava podeavanja za boju i osvetljenje u trenutnom okruenju. Podeavanja za svaku scenu odreuju se prema odreenom stilu okruenja. Podrazumevana scena u reimima slike i videa je Automatski (oznaena sa ).

Scene

Blic i video svetlo


58

Kamera na Vaem ureaju ima LED blic za uslove loeg osvetljenja.

> Reim scena, a Da biste promenili scenu, izaberite zatim scenu. Da biste podesili sopstvenu scenu tako da odgovara nekom okruenju, izaberite Definie korisnik > Promeni. Kod scene koju definie korisnik moete da prilagodite podeavanja osvetljenja i boje. Da biste kopirali podeavanja druge scene, izaberite Na osnovu reima scena, a zatim eljenu scenu. Da biste sauvali izmene i vratili se na listu sa scenama, izaberite Nazad. Izaberite Definie korisnik > Izaberi da biste aktivirali svoju scenu.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Informacije o lokaciji

Moete automatski da dodate informacije o lokaciji snimanja u detalje datoteke snimljenog materijala. Izaberite Meni > Aplikacije > Kamera.

Samookida

Kamera

Koristite samookida da biste odloili snimanje, tako da moete i vi da se slikate. Podeavanje odlaganja samookidaa Izaberite i koliko elite da se odloi snimanje slike. >

Informacije o lokaciji nisu na raspolaganju. GPS ostaje aktiviran u pozadini nekoliko minuta. Ukoliko se uspostavi veza sa satelitom i ako se za to vreme indikator promeni u , sve slike i video snimci snimljeni u toku tog vremena dobijaju oznake na osnovu primljenih informacija o GPS pozicioniranju. Informacije o lokaciji su na raspolaganju. Informacije o lokaciji su dodate u detalje datoteke.

Dodavanje informacija o lokaciji svom snimljenom materijalu Izaberite Opcije > Podeavanja > Prikai GPS info > Ukljui. Informacije o lokaciji su dostupne samo za slike snimljene glavnom kamerom. Dobijanje koordinata lokacije na kojoj se nalazite moe da potraje nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiu lokacija na kojoj se nalazite, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadri informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, a trea lica koja pregledaju datoteku mogu da vide Vau lokaciju. Ureaju su potrebni mreni servisi da bi mogao da doe do informacija o lokaciji. Indikatori informacija o lokaciji:

Aktiviranje samookidaa Izaberite Aktiviraj. Na ekranu treperi ikona toperice i prikazuje se preostalo vreme koje odbrojava mera vremena. Kamera snima sliku nakon isteka izabranog vremena odlaganja. Deaktiviranje samookidaa Izaberite > > Savet: Kako bi vam ruka bila mirna prilikom snimanja slike, probajte da upotrebite odlaganje od 2 sek.. .

Snimanje vie uzastopnih snimaka

Izaberite Meni > Aplikacije > Kamera. Reim niza je dostupan samo za glavnu kameru.

Da biste zapoeli brzo snimanje slika u nizu, izaberite Meni > Aplikacije > Kamera, a zatim > Niz. Da biste zatvorili prozor sa podeavanjima, dodirnite ekran iznad prozora. Pritisnite i drite taster za snimanje. Ureaj snima slike dok ne pustite taster, odnosno dok ne snimite 18 slika. Ako kratko pritisnete taster za snimanje, ureaj e snimiti 18 snimaka u nizu.

Snimljene slike se prikazuju u mrei. Da biste videli sliku, izaberite je. Da biste se vratili u trailo reima niza, pritisnite taster za snimanje. Takoe moete da koristite reim niza sa samookidaem.
59

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Kamera

Da biste deaktivirali reim niza, izaberite

> Jedna slika.

Snimanje video zapisa


Snimanje video snimka
1. Da biste se, po potrebi, prebacili iz reima slike u video reim, izaberite > . 2. Da biste zapoeli snimanje, pritisnite taster za snimanje ili izaberite . Prikazae se crvena ikona snimanja.

3. Da biste pauzirali snimanje, izaberite Pauza. Da biste nastavili, izaberite Nastavi. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster tokom jednog minuta, snimanje se zaustavlja. Da biste uveali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za zumiranje. 4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za snimanje. Video snimak se automatski uva u folderu Galerija.

2 Zvuk je iskljuen 3 Ikona snimanja. Izaberite da biste snimili video snimke. 4 Indikator video svetla 5 Podeavanja snimanja. Izaberite da biste promenili podeavanja. 6 Indikator napunjenosti baterije 7 Indikator kvaliteta video zapisa. Da biste promenili ovo podeavanje, izaberite Opcije > Podeavanja > Kvalitet videa. 8 Tip datoteke video snimka 9 Raspoloivo vreme snimanja. U toku snimanja, indikator duine trenutnog video snimka takoe prikazuje proteklo i preostalo vreme. 10 Lokacija na koju se snima video snimak 11 Indikator GPS signala Nakon snimanja video snimka, izaberite jednu od sledeih opcija (dostupno samo ako ste izabrali Opcije > Podeavanja > Prikai snimljeni video > Da): Pusti Reprodukujte video snimak koji ste upravo snimili. Otpremite sliku u kompatibilni album na mrei. Obrii Izbriite video snimak. Da biste povratili trailo i napravili novi video snimak, pritisnite taster za snimanje.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje video snimaka


Trailo za video snimke prikazuje sledee:

Nakon snimanja video snimka

1 Indikator reima snimanja


60

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Pozicioniranje (GPS)

Moete da koristite aplikacije kao to su GPS podaci da biste izraunali svoju lokaciju ili izmerili razdaljine. Ove aplikacije zahtevaju GPS vezu. Sistemom globalnog pozicioniranja Global Positioning System (GPS) upravlja vlada Sjedinjenih Amerikih Drava i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i odravanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiu podeavanja GPS satelita koja odreuje vlada Sjedinjenih Amerikih Drava i oni su podloni izmeni na osnovu politike Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) koja se odnosi na civilni GPS i Saveznog plana za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takoe moe da utie i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiu vaa lokacija, zgrade, prirodne prepreke, kao i vremenski uslovi. GPS signali moda nee biti dostupni u zgradama ili ispod zemlje i mogu da ih ometaju materijali kao to su beton i metali. GPS ne treba koristiti za precizno odreivanje parametara lokacije i ne treba se za odreivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati iskljuivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mrea. Mera puta ima ogranienu preciznost, i moe doi do greaka u zaokruivanju. Na preciznost mogu da utiu i dostupnost i kvalitet GPS signala.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

12. Pozicioniranje (GPS)


O GPS-u

Koordinate u GPS-u se izraavaju u meunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Dostupnost koordinata zavisi od regiona.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Ureaj podrava i potpomognuti GPS (A-GPS). A-GPS je mreni servis. A-GPS (Assisted GPS - Potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) slui za preuzimanje pomonih podataka putem veze sa paketnim prenosom podataka, kao ispomo u preraunavanju koordinata Vae trenutne lokacije kada Va ureaj prima signale od satelita. Kada aktivirate A-GPS, ureaj prima korisne informacije sa satelita tj. sa servera za podatke pomoi preko celularne mree. Zahvaljujui podacima pomoi, ureaj moe bre da odredi GPS poziciju. Ureaj je unapred konfigurisan da koristi Nokia A-GPS servis ako nisu dostupna A-GPS podeavanja provajdera servisa. Podaci pomoi se preuzimaju sa Nokia A-GPS servera samo ako je to neophodno.

Da biste mogli da preuzmete podatke pomoi sa Nokia A-GPS servisa preko veze za paketni prenos podataka, morate na ureaju da imate podeenu pristupnu taku za Internet. Da biste definisali pristupnu taku za A-GPS, izaberite Meni > Aplikacije > Lokacija i Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna taka. Za ovaj servis se ne
61

moe koristiti pristupna taka za beinu LAN (WLAN) mreu. Moe da se koristi samo pristupna taka za paketni prenos podataka. Ureaj trai pristupnu taku za Internet pri prvom korienju GPS-a. Prilikom korienja GPS prijemnika nemojte prekrivati antenu rukom. Uspostavljanje GPS veze moe da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila moe da potraje due. GPS prijemnik se napaja iz baterije ureaja. Korienjem GPS prijemnika se bre prazni baterija.

Pozicioniranje (GPS)

Pravilno dranje ureaja

Provera statusa satelitskog signala Izaberite Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Opcije > Status satelita. Ukoliko je aparat pronaao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit. to je traka dua, signal je jai. Kada ureaj na osnovu satelitskih
62

Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze

signala sakupi dovoljno podataka da prorauna vau lokaciju, traka menja boju. U poetku, va ureaj mora da primi signale od najmanje etiri satelita da bi mogao da prorauna vau lokaciju. Nakon to se izvri poetno proraunavanje, mogue je nastaviti proraun lokacije i na osnovu signala od tri satelita. Meutim, preciznost je generalno vea kada je pronaeno vie satelita. Da biste videli poziciju pronaenih satelita, izaberite Prom. prik.. Ako se ne moe pronai satelitski signal, pokuajte sledee: Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izaite napolje. Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto. Ukoliko su vremenski uslovi loi, to moe da utie na jainu signala. Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), to moe da blokira satelitske signale. Uverite se da rukom ne pokrivate antenu. Uspostavljanje GPS veze moe da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila moe da potraje due. GPS prijemnik se napaja iz baterije ureaja. Korienjem GPS funkcije se bre prazni baterija.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zahtevi za pozicijom

Moda ete dobiti zahtev od mrenog servisa kako bi primili informacije o vaem poloaju. Provajderi mogu da ponude informacije o lokalnim temama, kao to su vremenski uslovi ili stanje u saobraaju, na osnovu lokacije vaeg ureaja. Kada dobijete zahtev za poloajem, prikazuje se servis koji upuuje zahtev. Izaberite Prihvati da biste dozvolili slanje informacija o vaem poloaju ili Odbaci da biste odbili zahtev.

Kreiranje nove kategorije orijentira Na kartici sa kategorijama izaberite Opcije > Izmeni kategorije.

Pozicioniranje (GPS)

GPS podaci

Orijentiri
Koristei orijentire, moete da sauvate informacije o poziciji za lokacije na ureaju. Sauvane lokacije moete da sortirate u razliite kategorije, kao to je poslovna, i da im dodate detalje. Sauvane orijentire moete da koristite u kompatibilnim aplikacijama. Izaberite Meni > Aplikacije > Lokacija i Orijentiri. Izaberite Opcije, a zatim neto od sledeeg: Novi orijentir Kreirajte novi orijentir. Da biste zahtevali podatke o poziciji za trenutnu lokaciju, izaberite Trenutna pozicija. Da biste informacije o poziciji uneli runo, izaberite Unesi runo. Izmeni Izmenite sauvani orijentir (na primer, dodajte ulicu i broj). Dodaj kategoriji Dodajte orijentir u neku kategoriju. Izaberite svaku kategoriju u koju elite da dodate orijentir. Poalji Poaljite jedan ili nekoliko orijentira kompatibilnom ureaju.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

GPS podaci su kreirani tako da vam pruaju informacije o navoenje na putu do izabranog odredita i putne informacije, kao to su priblino rastojanje do odredita i priblino trajanje puta. Moete da pregledate i informacije o poloaju za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite. Izaberite Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci.

Podeavanja pozicioniranja

Podeavanja pozicioniranja odreuju metode, server i podeavanja za notaciju koji e se koristiti prilikom pozicioniranja. Izaberite Meni > Aplikacije > Lokacija i Pozicioniranje.

Definisanje metoda pozicioniranja

Korienje samo ugraenog GPS prijemnika na ureaju Izaberite Integrisani GPS.

Korienje potpomognutog GPS-a (A-GPS) za primanje podataka za pomo sa servera za pozicioniranje Izaberite Poboljani GPS. Korienje informacija sa celularne mree (mreni servis) Izaberite Zavisno od mree.

63

Mape

Definisanje servera za pozicioniranje

Definisanje pristupne take i servera za pozicioniranje za pozicioniranje potpomognutom mreom Izaberite Server pozicioniranja. Ovo se koristi za potpomognuti GPS ili za pozicioniranje zasnovano na mrei. Server za pozicioniranje moe da bude unapred definisan od strane vaeg provajdera servisa i moe se dogoditi da ne moete da izmenite to podeavanje.

Definisanje podeavanja notacije

Izbor mernog sistema koji e se koristiti za brzine i razdaljine Izaberite Sistem mera > Metrike ili Anglosaksonske.

Definisanje formata u kome e se informacije o koordinatama prikazivati na ureaju Izaberite Format koordinata i eljeni format.

13. Mape

Prikaz mapa
Dobrodoli u Mape. Mape vam pokazuju ta se nalazi u blizini, pomau vam da isplanirate marutu i navode vas do mesta gde elite da idete. Pronaite gradove, ulice i slube. Pronaite put korak po korak. Proverite vremensku prognozu i ostale lokalne informacije, ako su dostupne. Napomena: Preuzimanje sadraja kao to su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodii i informacije o saobraaju moe da podrazumeva prenos velike koliine podataka (mreni servis). Neki servisi su dostupni samo na odreenim jezicima i moda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je moda potrebna
64

Izaberite Meni > Mape.

mrena podrka. Vie informacija potraite od provajdera mrenog servisa. Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do odreene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte iskljuivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korienje u ovom ureaju. Sadraje kao to su satelitski snimci, vodii, informacije o vremenu i saobraaju, kao i servise u vezi sa njima obezbeuju proizvoai nezavisni od privrednog drutva Nokia. Ti sadraji mogu u izvesnoj meri biti neprecizni i nepotpuni, a moda nee biti ni dostupni. Nikada se ne oslanjajte iskljuivo na gorepomenute sadraje i servise povezane sa njima. Pogledajte na mapi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite i pretraujte mape razliitih gradova i zemalja. Izaberite Meni > Mape i Moja pozicija.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Prikaz lokacije i mape

Kretanje po mapi Prstom prevucite mapu. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu. Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije Izaberite .

Kada je GPS veza aktivna, oznaava na mapi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite ili na kojoj ste se poslednji put nalazili. Ako su boje ikone nejasne, GPS signal nije dostupan. Ako je dostupno samo pozicioniranje zasnovano na identitetu elije, crveni oreol oko ikone pozicioniranja okvirno oznaava oblast u kojoj bi trebalo da se nalazite. Preciznost procene raste u gusto naseljenim oblastima.

Prikaz mape

Mape

Uveavanje ili umanjivanje prikaza Izaberite + ili -. Ako pretraujete oblast koja nije pokrivena mapama koje su sauvane na vaem ureaju i imate aktivnu Internet vezu, nove mape e automatski biti preuzete. Pokrivenost mape zavisi od zemlje i regiona.

1 Izabrana lokacija 2 Oblast prikaza indikatora 3 Taka interesovanja (na primer, eleznika stanica ili muzej) 4 Oblast sa informacijama

Promena izgleda mape


Izaberite
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Prikaite mapu u razliitim reimima da biste lako utvrdili gde se nalazite. Izaberite Meni > Mape i Moja pozicija. , a zatim jednu od sledeih opcija:
65

Prikaz mape U standardnom prikazu mape lako se itaju detalji, kao to su imena lokacija ili brojevi autoputeva. Satelitski prikaz Za detaljan prikaz koristite satelitske slike. Prikaz terena Letimino pogledajte tip zemljita i nadmorsku visinu, na primer, kada putujete po terenu bez puteva. 3D Za realniji prikaz, promenite perspektivu mape. Orijentiri Prikaite znaajne graevine i znamenitosti na mapi. Noni reim Potamnite boje na mapi. Kada putujete nou, lake je itati mapu u ovom reimu. Da biste izbegli trokove prenosa podataka, preuzmite najnovije mape i datoteke za glasovno navoenje na raunar pomou aplikacije Nokia Ovi Suite, a zatim ih prebacite na ureaj i sauvajte na njemu. Da biste preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite na kompatibilni raunar i instalirali je na njemu, posetite adresu www.ovi.com. Savet: Sauvajte nove mape na ureaju pre putovanja kako biste mogli da pretraujete mape bez Internet veze kada putujete po stranim zemljama. Da biste se uverili da ureaj nee koristiti vezu sa Internetom, > Internet > Veza > Van u glavnom meniju izaberite mree.

Mape

Preuzimanje i auriranje mapa

Aplikacija Mape prikazuje vau lokaciju na mapi koristei pozicioniranje zasnovano na GPS-u, A-GPS-u, WLAN mrei ili ID-u elije. Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je sistem za navigaciju koji se zasniva na satelitima i koji se koristi za izraunavanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) je mreni servis koji alje GPS podatke i tako poboljava brzinu i preciznost pozicioniranja. Pozicioniranje pomou beine lokalne mree (WLAN mree) poboljava preciznost pozicioniranja kada GPS signali nisu dostupni, posebno kad se nalazite u zatvorenom prostoru ili izmeu visokih zgrada. Kod pozicioniranja putem ID-a elije pozicija se odreuje na osnovu antenskog tornja na koji je ureaj trenutno povezan. Kada prvi put budete koristili Mape, moda e se od vas traiti da definiete pristupnu taku za Internet koja e se koristiti za preuzimanje kartografskih podataka, korienje A-GPS-a ili povezivanje na WLAN mreu. Sistemom globalnog pozicioniranja Global Positioning System (GPS) upravlja vlada Sjedinjenih Amerikih Drava i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i odravanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiu podeavanja GPS satelita koja odreuje vlada Sjedinjenih Amerikih Drava i oni su podloni izmeni na osnovu politike Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) koja se odnosi na civilni GPS i Saveznog plana za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takoe moe da utie i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

O metodama pozicioniranja

66

kvalitet GPS signala mogu da utiu vaa lokacija, zgrade, prirodne prepreke, kao i vremenski uslovi. GPS signali moda nee biti dostupni u zgradama ili ispod zemlje i mogu da ih ometaju materijali kao to su beton i metali. GPS ne treba koristiti za precizno odreivanje parametara lokacije i ne treba se za odreivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati iskljuivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mrea. Mera puta ima ogranienu preciznost, i moe doi do greaka u zaokruivanju. Na preciznost mogu da utiu i dostupnost i kvalitet GPS signala. Napomena: U Francuskoj je korienje WLAN-a doputeno samo u zatvorenom prostoru. Mape vam pomau da pronaete odreene lokacije i tipove preduzea koje traite. Izaberite Meni > Mape i Pronai mesta. 1. Unesite termine za pretragu, kao to su ulica ili potanski broj. Da biste obrisali polje za pretragu, izaberite . 3. Izaberite stavku sa liste predloenih podudaranja. Lokacija je prikazana na mapi. Da biste na mapi prikazali ostale lokacije sa liste rezultata pretrage, izaberite jednu od strelica pored oblasti sa informacijama ( ). 2. Izaberite .

Pretraga razliitih tipova mesta u okolini Izaberite Pretrai kategorije, a zatim izaberite neku kategoriju, kao to je kupovina, smetaj ili saobraaj. Ako nisu pronaeni rezultati pretrage, uverite se da ste pravilno napisali termine pretrage. Problemi sa Internet vezom takoe mogu da utiu na rezultate kada se pretraivanje vri preko mree. Da biste izbegli trokove prenosa podataka, moete da dobijete rezultate pretrage i bez aktivne Internet veze ako mape oblasti koju pretraujete imate sauvane u ureaju. Da biste se uverili da ureaj ne koristi Internet vezu, u glavnom > Internet > Veza > Van mree. meniju izaberite

Vraanje na listu predloenih podudaranja Izaberite Lista.

Mape

Pronalaenje lokacije

Prikaz detalja lokacije

Prikaz detalja mesta Izaberite mesto, oblast sa njegovim informacijama ( ) i Prikai detalje.

Prikaite vie informacija o odreenoj lokaciji ili mestu, kao to su hotel ili restoran, ako su takve informacije dostupne. Izaberite Meni > Mape i Moja pozicija.

Ocenjivanje mesta Izaberite mesto, oblast sa njegovim informacijama ( ), Prikai detalje i skalu sa zvezdicama. Na primer, da biste ocenili mesto sa 3 od ukupno 5 zvezdica, izaberite treu zvezdicu. Da biste ocenili mesto, potrebna vam je Internet veza. Kada pronaete mesto koje ne postoji ili koje sadri neadekvatne informacije ili netane detalje, kao to su
67

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Mape

Prijavljivanje netanih informacija Izaberite mesto i oblast sa njegovim informacijama ( ), zatim izaberite Prikai detalje > Prijavi ovo mesto i odgovarajuu opciju. Da biste prijavili mesto, potrebna vam je aktivna Internet veza. Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

pogrene kontakt informacije ili pogrena lokacija, savetujemo vam da o tome obavestite kompaniju Nokia.

5. Izaberite Prikai put > Opcije > Sauvaj marrutu. Prikaz sauvanih mesta i marruta Izaberite Omiljeni > Mesta ili Marrute.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili marruta

uvanje mesta i marruta


uvanje mesta

Sauvajte adrese, zanimljiva mesta i marrute, kako biste kasnije lako mogli da ih koristite. Izaberite Meni > Mape. 1. U prikazu mape dodirnite datu lokaciju. Da biste traili neku adresu ili mesto, izaberite Pretrai. 3. Izaberite Sauvaj mesto. 2. Dodirnite oblast sa informacijama o lokaciji ( ).

Koristite folder Favoriti da biste brzo pristupili mestima i marrutama koje ste sauvali. Grupiite mesta i marrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje. Izaberite Meni > Mape i Omiljeni. 1. Izaberite Mesta. 2. Idite do mesta. 3. Izaberite Prikai na mapi. Da biste se vratili na listu sauvanih mesta, izaberite Lista.

Prikaz sauvanog mesta na mapi

uvanje marrute

Kreiranje kolekcije Izaberite Kreiraj novu kolekciju i unesite naziv kolekcije.

1. U prikazu mape dodirnite datu lokaciju. Da biste traili neku adresu ili mesto, izaberite Pretrai. 3. Da biste dodali jo jednu taku marrute, izaberite Dodaj u marrutu. 4. Izaberite Dodaj novu taku mar. i odgovarajuu opciju.
68

Dodavanje sauvanog mesta u kolekciju

2. Dodirnite oblast sa informacijama o lokaciji (

).

1. Izaberite Mesta i mesto. 2. Izaberite Organiz. kolekcija. 3. Izaberite Nova kolekcija ili postojeu kolekciju.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Slanje mesta prijateljima

Kada elite da delite informacije o lokaciji sa prijateljima, direktno poaljite ove detalje na njihove ureaje. Izaberite Meni > Mape i Moja pozicija

Podeavanje jaine zvuka glasovnog navoenja za navigaciju vozila U prikazu navigacije izaberite Opcije > Jaina zvuka. Kada su vam potrebna postupna uputstva u toku vonje, Mape e vam pomoi da doete do odredita. Izaberite Meni > Mape i Vonja.

Mape

Slanje mesta kompatibilni ureaj prijatelja Izaberite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama o lokaciji ( ) i izaberite Poalji. Glasovno navoenje, ukoliko je dostupno za va jezik, vam omoguava da lake pronaete put do svog odredita i provedete vie vremena u uivanju u putovanju. Izaberite Meni > Mape i Vonja ili etnja. Kada prvi put koristite navigaciju za vonju ili etnju, od vas e biti zatraeno da izaberete jezik glasovnog navoenja i preuzmete odgovarajue datoteke. Ako izaberete jezik koji obuhvata i nazive ulica, oni e takoe biti izgovarani naglas. Glasovno navoenje moda nije dostupno za va jezik. Promena jezika glasovnog navoenja U glavnom prikazu izaberite > Navigacija > Usmeravanje za vonju ili Usmeravanje za etnju i odgovarajuu opciju.

Vonja do odredita

Preuzimanje glasovnog navoenja

Vonja do odredita Izaberite Podesi odredite i odgovarajuu opciju.

Vonja do kue Izaberite Vonja do kue. Kada prvi put izaberete Vonja do kue ili etnja do kue, od vas e se traiti da definiete lokaciju svoje kue. Da biste kasnije promenili lokaciju kue, uradite sledee: 2. Izaberite Navigacija > Poetna lokacija > Redefinii. 3. Izaberite odgovarajuu opciju. Savet: Da biste vozili bez podeenog odredita, izaberite Mapa. Lokacija na kojoj se nalazite bie prikazana u centru mape dok se kreete. 1. U glavnom prikazu izaberite .

Ponavljanje glasovnog navoenja za navigaciju vozila U prikazu navigacije izaberite Opcije > Ponoviti.

Promena prikaza u toku navigacije Prebacite ekran, a zatim izaberite 2D prikaz, 3D prikaz, Perspektiva putokaza ili Pregled marrute. Pridravajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vonje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaa najvea briga tokom vonje treba da bude bezbednost saobraaja.
69

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Mape

Prikaz navigacije

Izbegavanje deavanja u saobraaju U glavnom prikazu uzaberite i Navigacija > Preusm. zbog saobr..

Auriranje informacija o saobraaju Izaberite Opcije > Inf. o saobr. > Aur. inf. o saobr.. Prilikom planiranja marrute moete podesiti ureaj tako da izbegava deavanja u saobraaju, kao to su saobraajne guve i radovi na putevima.

Prikaz deavanja u saobraaju na mapi U toku navigacije za vozae izaberite Opcije > Inf. o saobr.. Deavanja su prikazana u vidu trouglova i linija.

1 Marruta 2 Vaa lokacija i odredite 3 Kompas 4 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Poloaj kamera za kontrolu brzine moe biti prikazan za odabranu marrutu tokom navigacije ukoliko je ova funkcija omoguena. Korienje podataka o poloaju kamera za kontrolu brzine je u nekim oblastima zabranjeno ili regulisano propisima. Nokia nije odgovorna za tanost podataka i posledice korienja podataka o poloaju kamera za kontrolu brzine.

Unapredite vozako iskustvo informacijama o deavanjima u saobraaju u realnom vremenu, asistencijom prilikom nehotinog prelaska uzdunih linija vozne trake, kao i upozorenjima o ogranienju brzine, ako su dostupni za vau zemlju ili region. Izaberite Meni > Mape i Vonja.

Dobavljanje informacija o saobraaju etnja do odredita Kada su vam potrebna uputstva da biste sledili marrutu i bezbednosti peice, Mape vas vode preko trgova, kroz parkove, peake
zone, pa ak i oping centre. Izaberite Meni > Mape. etnja do odredita Izaberite Podesi odredite i odgovarajuu opciju. etnja do kue Izaberite etnja do kue.

70

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

1. U glavnom prikazu izaberite

Kada prvi put izaberete Vonja do kue ili etnja do kue, od vas e se traiti da definiete lokaciju svoje kue. Da biste kasnije promenili lokaciju kue, uradite sledee: 2. Izaberite Navigacija > Poetna lokacija > Redefinii. 3. Izaberite odgovarajuu opciju. Savet: Da biste peaili bez podeenog odredita, izaberite Mapa. Lokacija na kojoj se nalazite bie prikazana u centru mape dok se kreete. .

Izmena lokacije take marrute Dodirnite taku marrute, izaberite Izmeni, a zatim izaberite odgovarajuu opciju. Prikaz marrute na mapi Izaberite Prikai put. Navoenje do odredita Izaberite Prikai put > Opcije > Poni vonju ili Poni etnju.

3. Dodirnite mesto na koje elite da premestite taku marrute.

Mape

Planiranje marrute
Kreiranje marrute

Planirajte putovanje, kreirajte marrutu i prikaite je na mapi pre nego to krenete na put. Izaberite Meni > Mape. 1. U prikazu mape dodirnite lokaciju. Da biste traili neku adresu ili mesto, izaberite Pretrai. 3. Izaberite Dodaj u marrutu. 4. Da biste dodali jo jednu taku marrute, izaberite Dodaj novu taku mar., a zatim izaberite odgovarajuu opciju. 2. Dodirnite oblast sa informacijama o lokaciji ( ).

Promena redosleda taaka marrute


1. Izaberite taku marrute. 2. Izaberite Premesti.

Izbor reima etnje Otvorite karticu Podeavanja i izaberite etnja > Poeljna marruta > Ulice ili Vazduna linija. Vazduna linija je koristan teren bez puteva s obzirom na to da ukazuje na pravac kojim hodate.

Podeavanja marrute utiu na navoenje, kao i na nain prikazivanja marrute na mapi. 1. U prikazu planera marrute otvorite karticu Podeavanja. Da biste iz prikaza navigacije preli u prikaz planera marrute, izaberite Opcije > Take marr. ili Lista taaka marrute. 2. Podesite prevozno sredstvo na Vonja ili etnja. Ako izaberete etnja, jednosmerne ulice e biti uzete u obzir kao normalne i moi e da se koriste trotoari i putevi kroz, na primer, parkove i oping centre. 3. Izaberite eljenu opciju.

Promena podeavanja za marrutu

Korienje bre ili krae marrute za vonju Otvorite karticu Podeavanja i izaberite Vonja > Izbor puta > Bra marruta ili Kraa marruta.
71

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Veza

Korienje optimizovane marrute za vonju Otvorite karticu Podeavanja i izaberite Vonja > Izbor puta > Optimizovano. Optimizovana marruta za vonju kombinuje prednosti i kraih i brih marruta.

Takoe moete da izaberete da dozvolite ili izbegnete korienje, na primer, autoputeva, puteva sa naplatom putarine ili trajekata.

Va ureaj nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom ili drugim kompatibilnim ureajem ili raunarom. Va ureaj podrava veze za paketni prenos podataka (mreni servis), kao to je GPRS u GSM mrei. Kada svoj ureaj koristite u GSM i 3G mreama, istovremeno moe biti aktivno vie veza za prenos podataka, a pristupne take mogu da dele jednu vezu za prenos podataka. U 3G mreama, veze za prenos podataka ostaju aktivne u toku govornih poziva. Takoe, moete da koristite i WLAN veze. U jednom momentu moe biti aktivna samo jedna veza u jednoj beinoj LAN raunarskoj mrei, ali istu Internet pristupnu taku moe da koristi vie aplikacija. Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza), neophodna je neka pristupna taka. Moete da definiete razliite pristupne take, kao to su naredne: MMS pristupna taka za slanje i prijem multimedijalnih poruka Internet pristupna taka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet
72

14. Veza

Data veze i pristupne take

Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne take potreban za servis kojem elite da pristupite. Za detalje u vezi raspoloivosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Mrea. Va ureaj moe automatski da pree iz GSM u UMTS mreu i obrnuto. GSM mree oznaene su sa . UMTS mree oznaene . su sa Izaberite neku od narednih opcija: Mreni reim Izaberite koju ete mreu koristiti. Ako izaberete Duo reim, ureaj e automatski birati GSM ili UMTS mreu zavisno od parametara mree i sporazuma o romingu izmeu dobavljaa servisa beine telefonije. Podatke o ceni rominga dobiete od svog dobaljaa mrenih usluga. Ova opcija se prikazuje samo ako je podrava dobavlja beine telefonije. Roming sporazum je sporazum izmeu dva ili vie dobavljaa kojim se omoguava korisnicima jednog dobavljaa korienje usluga ostalih dobavljaa.

Podeavanja mree

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izbor operatora Izaberite Automatski da biste podesili svoj ureaj da trai i izabere neku od raspoloivih mrea ili izaberite Runo da biste runo birali mreu iz liste. Ako se veza sa runo izabranom mreom prekine, ureaj e upozoriti tonskim alarmom greke i traiti da ponovo izaberete mreu. Izabrana mrea mora da ima sporazum o romingu sa Vaom matinom mreom. Prikaz informacije o eliji Podesite svoj ureaj tako da Vas obavetava kada se koristi u celularnoj mrei koja se bazira na MCN (mikrocelularna mrea) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka. Va ureaj moe da otkrije i da se povee sa beinim lokalnim mreama (WLAN). Korienjem WLAN mree, moete da poveete svoj ureaj sa Internetom i kompatibilnim ureajem koji podrava WLAN mreu. Da biste koristili beinu LAN (WLAN) mreu, ona mora biti dostupna na toj lokaciji i Va ureaj mora biti povezan na nju. Pojedine WLAN mree su zatiene i da biste im pristupili bie Vam potreban klju za pristup, koji moete da dobijete od svog provajdera servisa. Napomena: Korienje WLAN veze je ogranieno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korienje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Vie informacija potraite od svojih lokalnih vlasti.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Beina LAN

Funkcije koje koriste WLAN ili one koje su ostavljene da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije poveavaju energetske zahteve prema bateriji i skrauju njen vek trajanja. Va ureaj podrava sledee WLAN funkcije: Standarde IEEE 802.11b/g i WAPI Rad na 2,4 GHz Privatnost ista kao u oienoj mrei (WEP) sa kljuevima do 128 bita, Wi-Fi zatienim oblastima (WPA) i 802.1x naini autentikacije. Ove funkcije mogu da se koriste samo ako ih podrava mrea. Vano: Uvek omoguite jednu od raspoloivih metoda kriptovanja kako biste poveali bezbednost svoje beine LAN veze. Korienje kriptovanja umanjuje rizik neovlaenog pristupa Vaim podacima.

Veza

O WLAN mrei

WLAN povezivanja

Da biste koristili beinu LAN (WLAN) vezu, morate prvo da napravite Internet pristupnu taku (IAP) za WLAN. Ovu pristupnu taku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom. WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne take WLAN mree. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu. WLAN moete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu moete biti povezani samo na jednu pristupnu taku WLAN
73

mree, ali istu Internet pristupnu taku moe da koristi vie aplikacija. Kada ureaj koristi oflajn profil, i dalje moete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridravajte svih odgovarajuih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mreu i kada je koristite. Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje va ureaj na mrei, otvorite brojanik i unesite *#62209526#.

Veza

WLAN Internet pristupne take

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Beini LAN. Filtriranje WLAN mrea i skidanje sa liste naenih mrea Izaberite Opcije > Razdvoji WLAN mree. Izabrane mree nee biti prikazane kada WLAN arobnjak bude sledei put traio WLAN mree.

arobnjak za WLAN

Prikaz detalja mree Izaberite Opcije > Detalji. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazani su detalji o toj vezi.

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Beini LAN. arobnjak za WLAN pomae da se poveete sa beinom LAN (WLAN) mreom i upravljate svojim WLAN vezama. Ako pretraga pronae WLAN mree, da biste kreirali pristupnu taku za Internet (IAP) za vezu i da biste pokrenuli Web pregleda koristei ovaj IAP, izaberite vezu i Pokreni pretraiv. Weba.

Ako Vam je ve pokrenut Web pregleda koji koristi trenutno aktivnu WLAN vezu, da biste se vratili na Web pregleda, izaberite Nastavi pretra. Weba. Da biste prekinuli aktivnu vezu, izaberite je i Prekini WLAN vezu.

Ako izaberete obezbeenu WLAN mreu, biete upitani da unesete odgovarajuu lozinku. Da biste se povezali sa skrivenom mreom, potrebno je da unesete ispravno ime mree (identifikator skupa servisa, SSID).

Postoje dva radna reima (arhitekture) WLAN mree: infrastrukturni i adhok. U infrastrukturnom radnom reimu omoguene su dve vrste komunikacija: beini ureaji su meusobno povezani preko pristupne take WLAN mree, ili su beini ureaji povezani sa oienom LAN mreom preko pristupne take beine LAN mree. U adhok reimu rada, ureaji meusobno direktno alju i primaju podatke. U okviru podeavanja za beini LAN (WLAN) moete da odredite da li e WLAN indikator biti prikazan kada je neka mrea dostupna i koliko esto se mree skeniraju. Osim toga, moete da odredite da li e se obavljati testiranje Internet veze i kako, kao i da pregledate napredna WLAN podeavanja.

Radni reimi

Podeavanja beinih LAN mrea

74

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Beini LAN > Opcije > Podeavanja. Prikaz indikatora kada je WLAN mrea dostupna Izaberite Prikai dostupnost WLAN > Da.

Odredite koliko esto ureaj trai dostupne WLAN mree Izaberite Prikai dostupnost WLAN > Da i Trai mree. Podeavanja za testiranje Internet veze Izaberite Test veze sa Internetom i da li elite da se testiranje obavlja automatski ili nakon potvrde, ili elite da se testiranje ne obavlja nikada. Ako testiranje veze uspe, pristupna taka se uva u listi Internet odredita. Prikaz naprednih podeavanja Izaberite Opcije > Napredna podeavanja. Izmena naprednih WLAN podeavanja se ne preporuuje.

2. Ureaj e zatraiti da proveri dostupne veze. Posle pretrage, veze koje su ve dostupne su prikazane i mogu da se dele pomou nove pristupne take. Ako preskoite ovaj korak, od vas e biti zatraeno da izaberete nain povezivanja i da definiete potrebna podeavanja. Da biste pregledali pristupne take sauvane na ureaju, izaberite grupu pristupnih taaka. Razliite grupe pristupnih taaka su sledee: Pristupne take za Internet WAP pristupne take Pristupne take za razmenu multimedijalnih poruka Pristupne take koje nisu u nekoj kategoriji

Veza

Razliite vrste pristupnih taaka su oznaene sledeim znacima: Zatiena pristupna taka Pristupna taka za paketne podatke

Pristupne take

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Odredita. Podeavanja pristupne take moete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Neke ili moda ak i sve pristupne take mogu ve biti konfigurisane u Vaem ureaju od strane provajdera servisa, pa je mogue da neete moi da ih menjate, kreirate, vrite njihove izmene ili da ih briete. 1. Izaberite Pristupna taka.

Kreirajte novu pristupnu taku

Pristupna taka za beinu LAN (WLAN) mreu Da ne biste morali da birate pristupnu taku kad god se ureaj povezuje na mreu, moete napraviti grupu koja sadri razne pristupne take za pristup mrei i da definiete redosled kojim e take biti koriene. Na primer, moete da dodate pristupne take za beinu LAN (WLAN) mreu i prenos paketnih podataka u grupu pristupnih taaka za Internet i da tu grupu koristite za pretraivanje Weba. Ako WLAN mrei date najvei prioritet, ureaj e se povezivati na Internet
75

Upravljanje grupama pristupnih taaka

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

posredstvom WLAN mree ukoliko je ona dostupna, a ukoliko nije, koristie vezu za paketni prenos podataka. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Odredita. Kreiranje nove grupe pristupnih taaka Izaberite Opcije > Upravljaj > Novo odredite. Dodavanje pristupnih taaka grupi pristupnih taaka Izaberite grupu i Opcije > Nova pristupna taka. Kopiranje postojee pristupne take iz druge grupe Izaberite grupu, idite do pristupne take koju elite da kopirate i izaberite Opcije > Organizuj > Kopiraj u dr. odred.. Promena prioriteta pristupne take u okviru grupe Izaberite Opcije > Organizuj > Promeni prioritet.

Veza

Podeavanja pristupne take za paketni prenos podataka

Korisniko ime Korisniko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obino ga dobijate od provajdera servisa. Trai lozinku Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku, ili ako ne elite da uvate lozinku u svom ureaju, izaberite Da. Lozinka Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obino je dobijate od provajdera servisa. Autentikacija Da biste uvek slali ifrovanu lozinku, izaberite Bezbedna. Da biste slali ifrovanu lozinku kad je to mogue, izaberite Normalna. Poetna strana U zavisnosti od toga koju pristupnu taku podeavate, upiite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka. Koristi pristupnu taku Podesite ureaj tako da se povee sa odreditem preko pristupne take automatski ili nakon potvrde. Izmena naprednih podeavanja pristupne take za paketni prenos podataka Izaberite Opcije > Napredna podeavanja. Izaberite neku od narednih opcija: Tip mree Izaberite tip Internet protokola za prenos podataka na i sa vaeg ureaja. Ostala podeavanja zavise od tipa izabrane mree. IP adresa telefona (samo za IPv4) Unesite IP adresu svog ureaja. DNS adrese Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera, ako to od vas trai provajder

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Odredita > Pristupna taka, a zatim pratite uputstva.

Izaberite neku od narednih opcija: Ime pristupne take Ime pristupne take koje je obezbedio provajder servisa.

Izmena pristupne take za paketni prenos podataka Izaberite grupu pristupnih taaka i pristupnu taku oznaenu sa . Pridravajte se instrukcija svog provajdera servisa.

76

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

servisa. Da biste dobili ove adrese, obratite se svom provajderu Internet servisa. Adresa proksi servera Unesite adresu proksi servera. Broj porta proksi servera Unesite broj porta proksi servera.

Podeavanja WLAN pristupne take

zatita. WEP, 802.1x i WPA funkcije se mogu koristiti samo ukoliko ih mrea podrava. Poetna strana Unesite Web adresu poetne stranice. Koristi pristupnu taku Podesite ureaj tako da uspostavi vezu preko pristupne take automatski ili nakon potvrde. Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Veza

Izmena pristupne take za beinu LAN (WLAN) mreu Izaberite grupu pristupnih taaka i pristupnu taku oznaenu sa . Pridravajte se instrukcija svog provajdera WLAN servisa. Izaberite jednu od sledeih opcija: Ime WLAN mree Izaberite Unesi runo ili Trai mree. Ako izaberete neku postojeu mreu, WLAN mreni reim i WLAN reim zatite definiu se na osnovu podeavanja hardverske pristupne take. Status mree Definiite da li se prikazuje ime mree. Reim WLAN mree Izaberite Ad hok da biste kreirali instant mreu u kojoj ureaji direktno alju i primaju podatke; WLAN pristupna taka nije potrebna. U instant mreama, svi ureaji moraju da koriste isto ime za WLAN mreu. Reim zatite WLAN-a Izaberite koji tip ifrovanja se koristi: WEP, 802.1x ili WPA/WPA2 (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mree). Ako izaberete opciju Otvorena mrea, nee se koristiti nikakva ifrovana
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Odredita > Pristupna taka, a zatim pratite uputstva.

Prikaz aktivnih veza za prenos podataka

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Menader veza. U prikazu aktivnih veza za prenos podataka moete da vidite veze za prenos podataka: data pozivi WLAN veze veze za paketni prenos podataka

Raskidanje svih trenutno aktivnih veza Izaberite Opcije > Raskini sve veze. Prikaz detalja veze Izaberite Opcije > Detalji.

Raskidanje veze Izaberite Opcije > Raskini vezu.

Pomou aplikacije Sinhronizacija moete da sinhronizujete beleke, poruke, markere pretraivaa i


77

Sinhronizacija

kontakte sa kompatibilnim aplikacijama na nekom kompatibilnom PC raunaru ili na Internetu. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Prenos podat. > Sinhronizuj. Podeavanja sinhronizacije moete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke. Profil za sinhronizaciju sadri neophodna podeavanja za sinhronizaciju. Kada otvorite aplikaciju, prikazae se podrazumevani ili prethodno korieni profil za sinhronizaciju. Kreiranje novog profila sinhronizacije Izaberite Opcije > Novi profil sinhronizacije.

Veza

Ovu vezu moete da koristite za slanje stavki sa ureaja, prenos datoteka sa kompatibilnog raunara i tampanje datoteka na kompatibilnom tampau. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth.

Definisanje funkcija koje e biti ukljuene u profil sinhronizacije Izaberite stavku za sinhronizaciju da biste je ukljuili u profil ili da biste je izuzeli. Upravljanje profilima sinhronizacije Izaberite Opcije i eljenu opciju.

Sinhronizacija podataka Izaberite Opcije > Sinhronizuj.

Bluetooth povezivanje

Pomou Bluetooth veze moete da se beino poveete sa ostalim kompatibilnim ureajima, kao to su mobilni ureaji, raunari, slualice i kompleti za automobil.

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

S obzirom na to da ureaji sa Bluetooth beinom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na meusobnom rastojanju od najvie 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao to su zidovi ili drugi elektronski ureaji. Ovaj ureaj je usklaen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podrava naredne profile: napredna audio distribucija, osnovno slikanje, identifikacija ureaja, pristupno povezivanje, prenos datoteka, generiki pristup, generika audio/video distribucija, razmena generikog objekta, hendsfri, slualice, pomeranje objekta, pristup telefonskom imeniku, serijski port i SIM pristup. Da biste osigurali saradnju sa drugim ureajima koji podravaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvoaem dotinog ureaja njegovu kompatibilnost sa ovim ureajem. Kada je ureaj zakljuan, mogue je uspostaviti veze samo sa ovlaenim ureajima. Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju optereuju bateriju i skrauju njeno trajanje.

78

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth. Izaberite neku od narednih opcija: Bluetooth Aktivirajte Bluetooth povezivanje. Vidljivost mog telefona Da biste dozvolili da drugi ureaji koji koriste Bluetooth mogu da vide va ureaj, izaberite Vidljiv svima. Da biste podesili vremenski period nakon kog ureaj prestaje da bude vidljiv i postaje sakriven, izaberite Podesi period vidljiv.. Da biste sakrili svoj ureaj od drugih ureaja, izaberite Sakriven. Ime mog telefona Izmenite ime ureaja. To ime se prikazuje ostalim ureajima koji koriste Bluetooth. Reim eksterni SIM Dozvolite drugom ureaju, kao to je kompatibilna dodatna oprema za automobil, da koristi SIM karticu vaeg ureaja za povezivanje sa mreom.

Bluetooth podeavanja

ureaja u skrivenom reimu je bezbedniji nain da se izbegne zlonamerni softver.

Veza

Istovremeno moe biti aktivno vie Bluetooth veza. Na primer, ukoliko ste povezali kompatibilne slualice sa mikrofonom, moete i da prenosite datoteke na neki drugi kompatibilni ureaj. 1. Otvorite aplikaciju u kojoj je sauvana stavka koju elite da poaljete. 2. Doite do stavke i izaberite Opcije > Poalji > Preko Bluetooth veze. Prikazuju se ureaji sa Bluetooth beinom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. Ikonice ureaja su sledee: telefon raunar

aljite podatke pomou Bluetooth veze

Bezbednosni saveti

audio ili video ureaj drugi ureaji

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth. Kada ne koristite Bluetooth vezu, da biste kontrolisali ko moe da pronae va ureaj i da se povee sa njim, izaberite Bluetooth > Iskljueno ili Vidljivost mog telefona > Sakriven. Deaktiviranje funkcije Bluetooth ne utie na druge funkcije ureaja. Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim ureajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To e Vam pomoi da zatitite svoj ureaj od tetnog sadraja. Upotreba ovog
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Da biste prekinuli traenje ureaja, izaberite Zaustavi. 3. Izaberite ureaj sa kojim elite da se poveete. 4. Ukoliko drugi ureaj trai uparivanje pre nego to se podaci prenesu, uje se zvuni signal, a od Vas se trai da unesete ifru. Ista ifra mora da ase unese u oba ureaja. Kada je veza uspostavljena, prikazuje se alju se podaci. Savet: Tokom pretrage ureaja, neki ureaji mogu da pokau samo jedinstvenu adresu (adresu ureaja). Da
79

Veza

biste pronali jedinstvenu adresu ureaja, na poetnom ekranu unesite *#2820#.

Moete da svoj ureaj uparite sa kompatibilnim ureajem kako biste kasnije bre uspostavljali Bluetooth veze izmeu ta dva ureaja. Pre uparivanja kreirajte ifru (1-16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog ureaja da koristi istu ifru. Ureaji koji nemaju korisniki interfejs imaju fabriki podeenu ifru. ifra se koristi samo jednom. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth. 1. Otvorite karticu Upareni ureaji. 2. Izaberite Opcije > Novi upareni ureaj. Prikazuju se ureaji koji se nalaze u opsegu. 3. Izaberite eljeni ureaj. 4. Unesite ifru na oba ureaja. Povezivanje sa dodatnom opremom nakon uparivanja Izaberite Opcije > Uspostavi vezu. Neka audio oprema se automatski povezuje sa ureajem nakon uparivanja. oznaava upareni ureaj u prikazu pretrage ureaja.

Uparivanje ureaja

Otkazivanje uparivanja ureaja Izaberite Opcije > Obrii.

verujete. ureaja.

oznaava ovlaene ureaje u prikazu uparenih

Otkazivanje svih uparivanja Izaberite Opcije > Obrii sve. Kada primate podatke putem Bluetooth veze, ue se zvuni signal i ureaj e vas pitati da li elite da prihvatite poruku. i moi ete da pronaete Ukoliko prihvatite, prikazae se poruku sa informacijama o podacima u folderu Primljeno u porukama. Primljeni podaci se automatski uvaju u memoriji ureaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze bie oznaene sa .

Primite podatke pomou Bluetooth veze

Blokiranje ureaja

Moete da spreite da drugi ureaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vaim ureajem. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth. Blokiranje ureaja Na kartici Upareni ureaji idite do ureaja koji elite da blokirate, a zatim izaberite Opcije > Blokiraj.

Postavljanje ureaja kao ovlaenog Izaberite Postavi kao ovlaen. Veze izmeu vaeg i ovlaenog ureaja mogu biti uspostavljene bez vaeg znanja. Ovu opciju koristite samo za sopstvene ureaje, kao to su kompatibilne slualice ili raunar, ili za ureaje koji pripadaju nekome kome
80

Uklanjanje blokade za ureaj Na kartici Blokirani ureaji idite do ureaja, a zatim izaberite Opcije > Obrii.

Uklanjanje blokade za sve blokirane ureaje Izaberite Opcije > Obrii sve.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog ureaja, biete upitani da li elite da blokirate sve budue zahteve za povezivanje sa ovog ureaja. Ako na upit odgovorite potvrdno, taj ureaj se dodaje na listu blokiranih ureaja. Pomou reima eksterni SIM moete da koristite kompatibilnu dodatnu opremu za automobil. Da bi reim eksterni SIM mogao da se aktivira, ta dva ureaja moraju da budu uparena i uparivanje treba da se inicira sa drugog ureaja. Tokom uparivanja koristite ifru od 16 cifara, a zatim podesite drugi ureaj kao ovlaen. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth. 1. Aktivirajte Bluetooth povezivanje. Izaberite Bluetooth. 2. Aktivirajte reim eksterni SIM na svom ureaju. Izaberite Reim eksterni SIM. 3. Aktivirajte reim eksterni SIM na drugom ureaju. Kada je aktiviran reim eksterni SIM, na poetnom ekranu se prikazuje Reim eksterni SIM. Veza sa beinom mreom se prekida i ne moete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mree. Kada se ureaj nalazi u reimu eksterni SIM, moete da upuujete i primate pozive iskljuivo preko povezane dodatne opreme. Ureaj moe jedino da pozove brojeve slubi za pomo u hitnim sluajevima koji su programirani u njemu.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Deaktiviranje reima eksterni SIM Pritisnite taster za ukljuivanje/iskljuivanje i izaberite Izai iz ekster. SIM moda.

Veza

Reim eksterni SIM

Prenos podataka putem USB kabla


Izbor USB reima svaki put kada je kompatibilni kabl za prenos podataka prikljuen Izaberite Pitaj pri povezivanju > Da. Ako opcija Pitaj pri povezivanju nije aktivna, ili ako elite da promenite USB reim u toku aktivne veze, izaberite Reim USB povezivanja, a zatim neku od sledeih opcija: Ovi Suite Koristite Nokia aplikacije za PC kao to su Nokia Ovi Suite ili Nokia Auriranje softvera. Masovno skladitenje Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC raunarom. Prenos slike tampajte slike pomou kompatibilnog tampaa. Prenos medija Sinhronizujte muziku pomou aplikacija Nokia Music Player ili Windows Media Player. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > USB.

Aktiviranje reima eksterni SIM

81

Veza

Povezivanje sa raunarom

Svoj mobilni ureaj moete da koristite zajedno sa raznim aplikacijama za povezivanje sa raunarom i za komuniciranje podataka. Pomou aplikacije Nokia Ovi Suite moete, na primer, da prenosite datoteke i slike sa vaeg ureaja na kompatibilan raunar i obratno. Da biste koristili Ovi Suite sa reimom USB povezivanja, izaberite Ovi Suite reim. Vie informacija o paketu Ovi Suite moete da pronaete u oblasti za podrku sajta www.ovi.com.

Administrativna podeavanja

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Admin. podeav.. Da biste podesili onlajn vreme za uspostavljanje data poziva, izaberite Data poziv. Podeavanja data poziva utiu na sve pristupne take koje koriste GSM data poziv.

Da biste ukljuili ili iskljuili kontrolu, ili da biste promenili dozvoljene pristupne take, izaberite Opcije i odgovarajuu opciju. Za promenu ovih opcija potrebna Vam je PIN2 ifra. Obratite se svom provajderu servisa za ifru blokade. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Admin. podeav. > Paketni prenos. Podeavanja paketnog prenosa podataka vae za sve pristupne take koje koriste paketni prenos podataka. Izaberite neku od narednih opcija: Veza za paketni prenos Ako izaberete im ima signal, a nalazite se na mrei koja podrava paketni prenos podataka, ureaj se registruje na mrei za paketne podatke. Zapoinjanje aktivne veze za paketni prenos podataka (na primer, slanje i primanje e-mail poruka) bre je od uspostavljanja veze za paketni prenos podataka po potrebi. Ukoliko nema pokrivenosti za paketni prenos podataka, ureaj s vremena na vreme uspostavlja vezu za
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Admin. podeav. > APN kontrola. Koristei servis kontrole imena pristupne take moete kontrolisati (ograniavati) veze sa paketnim prenosom podataka i doputati da Va ureaj koristi samo odreene pristupne take za paketni prenos podataka. Ovo podeavanje je na raspolaganju jedino ako Vaa SIM kartica podrava servis kontrole pristupne take.

Kontrola imena pristupne take

Podeavanja paketnog prenosa podataka

SIP podeavanja

Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Admin. podeav. > SIP podeavanja. SIP (Session Initiation Protocol) podeavanja su neophodna za neke mrene servise koji koriste SIP protokol, kao to je deljenje videa. Ova podeavanja moete da primite i od svog provajdera servisa u formi specijalne tekstualne poruke. Skupove ovih podeavanja, profile, moete da vidite, briete i kreirate u SIP podeavanjima.
82

paketni prenos podataka. Ukoliko izaberete Po potrebi, ureaj koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili izvrite radnju za koju je potrebna. Pristupna taka Ime pristupne take je potrebno kada elite da svoj ureaj koristite sa kompatibilnim raunarom kao modem za paketni prenos podataka.

Prist. paketu vel. brzine Omoguite ili onemoguite HSDPA (mreni servis) u UMTS mreama.

Deljenje na mrei

15. Deljenje na mrei


Izaberite Meni > Internet > Mreno delj.. Sa deljenjem na mrei (mreni servis) moete da objavljujete slike, video snimke i zvune snimke sa svog ureaja na kompatibilnim servisima za deljenje na mrei, kao to su albumi i blogovi. Takoe moete da prikaete i poaljete komentare na objave u ovim servisima i da preuzmete sadraj na svoj kompatibilan Nokia ureaj. Tipovi sadraja koje podrava servis za deljenje na mrei i njegova dostupnost mogu da variraju.

O deljenju na mrei

1. Da biste aktivirali servis, otvorite aplikaciju za deljenje na mrei u svom ureaju, izaberite servis i Opcije > Aktiviraj. 2. Dopustite ureaju da kreira mrenu vezu. Ako budete upitani za pristupnu taku za Internet, izaberite je sa liste. 3. Prijavite se na svoj nalog po uputstvima na Web sajtu provajdera servisa. Za dostupnost i cenu servisa tree strane i cenu prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa ili odreenoj treoj strani.

Pretplata na servise

Da biste se pretplatili na servis deljenja na mrei, idite na Web sajt provajdera servisa i proverite da li je Va Nokia ureaj kompatibilan sa servisom. Kreirajte nalog po uputstvima na Web sajtu. Dobiete korisniko ime i lozinku potrebne da biste svoj ureaj podesili sa nalogom.

Izaberite Meni > Internet > Mreno delj..

Upravljanje nalozima

Da biste prikazali naloge, izaberite Opcije > Podeavanja > Moji nalozi. Da biste kreirali novi nalog, izaberite Opcije > Dodaj novi nalog. Da biste promenili svoje korisniko ime ili lozinku za nalog, izaberite ga i Opcije > Otvori.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

83

Nokia video centar

Da biste postavili nalog kao podrazumevani kada aljete objave sa svog ureaja, izaberite Opcije > Postavi za primarni. Da biste uklonili nalog, izaberite ga i Opcije > Obrii.

Da biste omoguili objavljivanje informacija o lokaciji koje sadri datoteka, izaberite Lokacija:.

Da biste dodali oznake u objavu, izaberite Oznake:.

Kreiranje objave

Da biste poslali objavu servisu, izaberite Opcije > Otpremi.

Da biste dodali sliku, video ili zvuni snimak za objavljivanje, izaberite Opcije > Ubaci. Unesite naslov ili opis "lanka" (objave), ako on postoji.

Da biste objavili medijske datoteke na nekom servisu, idite u taj servis i izaberite Opcije > Novo otpremanje. Ako servis za deljenje na mrei obezbeuje kanale za objavljivanje datoteka, izaberite eljeni kanal.

Izaberite Meni > Internet > Mreno delj..

Objavljivanje datoteka iz Galerije

Moete da objavljujete datoteke iz Galerija na nekom servisu mrenog (onlajn) deljenja sadraja. 1. Izaberite Meni > Galerija, pa zatim datoteke koje elite da objavite. 2. Izaberite Opcije > Poalji > Otpremi i eljeni nalog. 3. Izmenite svoju objavu po potrebi. 4. Izaberite Opcije > Otpremi.

Pomou usluge Nokia Video centar (mreni servis), moete da preuzimate i emitujete video snimke beino sa kompatibilnih video servisa na Internetu pomou paketnog prenosa podataka ili WLAN veze.Takoe moete da prenosite video snimke sa kompatibilnog raunara na svoj ureaj i da ih prikazujete u usluzi Video centar. Korienje pristupnih taaka za paketni prenos pri preuzimanju video snimaka moe da podrazumeva prenos velikih koliina podataka preko mree Vaeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.
84

16. Nokia video centar

U Vaem ureaju se moda nalaze prethodno definisani servis. Provajderi servisa mogu da nude sadraje besplatno ili uz naplatu. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa.

Prikaz i preuzimanje video snimaka


Povezivanje sa video servisom
1. Izaberite Meni > Aplikacije > Video centar.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

2. Da biste se povezali sa servisom za instaliranje video servisa, izaberite Dodaj nove usluge, a zatim eljeni video servis iz kataloga servisa.

Pregled video snimaka

Da biste pretraivali sadraj instalirane video usluge, izaberite Video sadraji.

Sadraj pojedinih video servisa je podeljen u kategorije. Izaberite kategoriju da biste pretraivali video snimke.

Pregled Pregledajte video snimak. Ova opcija je dostupna ako je servis podrava. Detalji o sadraju Pregledajte informacije o video snimku. Osvei listu Osveite listu video snimaka. Otvori link u pretra. Otvorite vezu u Web pretraivau.

Nokia video centar

Za pretraivanje video snimaka u servisu, izaberite Video pretraga. Pretraga moda nije dostupna u svim servisima.

Neki video snimci podravaju strimovanje uivo, ali drugi moraju prethodno da se preuzmu na ureaj. Da biste preuzeli neki video snimak, izaberite Opcije > Preuzmi. Ukoliko izaete iz aplikacije, preuzimanja se nastavljaju u pozadini. Preuzeti video snimci se uvaju u folderu Moji video zapisi.

Za reprodukciju video snimka ili prikaz preuzetog snimka, izaberite Opcije > Pusti. Tokom reprodukcije video snimka, dodirnite ekran da biste kontrolisali plejer preko tastera za kontrolu. Da biste podesili jainu zvuka, koristite taster za jainu zvuka.

Da biste otkazali planirana preuzimanja, izaberite Runo preuzimanje kao nain preuzimanja.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima video snimke moe da podrazumeva prenos velikih koliina podataka preko komunikacione mree vaeg provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Za planiranje automatskog preuzimanja video snimaka u servisu, izaberite Opcije > Plan preuzimanja. Video centar automatski preuzima nove video snimke na dnevnom nivou u definisano vreme.

Raspored preuzimanja

Upozorenje: Produeno izlaganje jakom intenzitetu zvuka moe da vam oteti sluh. Muziku sluajte umereno glasno i ne drite ureaj uz uho kada se koristi zvunik. Izaberite Opcije i neku od sledeih opcija: Nastavi preuzim. Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje. Obustavi preuz. Otkaite preuzimanje.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Meni > Aplikacije > Video centar. Sadraj instaliranih video servisa se distribuira pomou RSS izvoda. Da biste prikazali svoje izvode i radili sa njima, izaberite Video sadraji. Izaberite Opcije i neku od sledeih opcija: Pretplata na sadraje Proverite svoje trenutne pretplate na sadraje.
85

Video sadraji

Detalji o sadraju Pregledajte informacije o video snimku. Dodaj sadraj Pretplatite se na nove sadraje. Izaberite Preko video kataloga da biste izabrali sadraj iz servisa u video katalog. Osvei sadraje Osveite sadraj svih sadraja. Uredi nalog Upravljajte opcijama svog naloga za odreeni sadraj, ukoliko je dostupno. Premesti Premestite video snimke na eljenu lokaciju. Da biste pregledali dostupne video zapise u sadraju, izaberite sadraj sa liste.

Nokia video centar

Nai Pronaite video snimak. Unesite termin za pretragu koji odgovara imenu datoteke. Status memorije Pregledajte koliinu slobodne i upotrebljene memorije. Sortiraj po Razvrstajte video snimke. Izaberite eljeni kategoriju. Premesti i kopiraj Premestite ili kopirajte video snimke. Izaberite Kopiraj ili Premesti i eljenu lokaciju.

Moji video zapisi je mesto za uvanje svih video snimaka u aplikaciji Video centar. Moete da navedete preuzete video snimke i video snimke snimljene kamerom ureaja u razliitim prikazima. 1. Izaberite folder da biste ga otvorili i pregledali video snimke. Tokom reprodukcije video snimka, dodirnite ekran da biste kontrolisali plejer preko tastera za kontrolu. 2. Da biste podesili jainu zvuka, pritisnite taster za jainu zvuka. Izaberite Opcije i neku od sledeih opcija: Nastavi preuzim. Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje. Obustavi preuz. Otkaite preuzimanje. Detalji videa Pregledajte informacije o video snimku.
86

Moji video snimci

Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih ureaja koristei kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Video centar prikazuje samo one video snimke koji su u formatu koji ureaj podrava. 1. Da biste svoj ureaj videli na raunaru kao ureaj za masovnu memoriju na koji moete da prenesete datoteke sa podacima, poveite USB kabl za prenos podataka. 2. Izaberite Masovno skladitenje kao reim veze. Potrebno je da je u ureaj ubaena kompatibilna memorijska kartica. 3. Izaberite video snimke koje elite da kopirate iz svog raunara. 4. Prenesite video snimke u folder E:\Moji video zapisi na memorijskoj kartici. Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu Moji video zapisi u video centru. Video datoteke u drugim folderima Vaeg ureaja se ne prikazuju.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Prenesite video snimke iz svog PC raunara

U glavnom prikazu Video centra izaberite Opcije > Podeavanja i jednu od sledeih opcija : Izaberi video servis Izaberite video servise za koje elite da se pojave u Video centru. Takoe moete da dodate, uklonite, izmenite i prikaete detalje video servisa. Ne moete da izmenite unapred instalirane video servise. Podeavanja veze Da biste definisali mreno odredite koje se koristi za mrenu vezu, izaberite Mrena veza. Da biste runo izabrali vezu svaki put kada Video centar otvori mrenu vezu, izaberite Uvek pitaj. Da biste ukljuili ili iskljuili GPRS vezu, izaberite Potvrdite upotr. GPRS-a.

Podeavanja Video centra

Da biste ukljuili ili iskljuili roaming, izaberite Potvrdi roming. Roditeljski nadzor Postavite starosno ogranienje za video zapise. Zahtevana lozinka je ista kao ifra blokade. Fabriko podeavanje za ifru blokade je 12345. U servisu video na zahtev, bie skriveni video zapisi koji imaju isto ili vee ogranienje uzrasta od onog koje ste podesili. eljena memorija Izaberite da li e preuzeti video zapisi biti uskladiteni u memoriji ureaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu. Minijaturni prikaz Izaberite da li u video izvodima treba preuzimati i prikazivati sliice.

Internet

17. Internet

O Web pretraivau
Budite u toku sa najnovijim vestima i poseujte omiljene web sajtove. Za pregledanje web stranica na internetu moete da koristite web pretraiva na telefonu. Da biste pretraivali Web, potrebno je da se poveete na internet. Izaberite Meni > Internet > Web.

Pretraujte Web

Poseta web sajtu Izaberite traku za web adrese, unesite web adresu, a zatim izaberite .

Izaberite Meni > Internet > Web. Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaeni na plan prenosa podataka flat rate, u cilju smanjenja telefonskog rauna moete da koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

87

Pretraga

Uveavanje ili umanjivanje prikaza Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite. Ke memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smetanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokuavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite ke memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u ke memoriju. > > Brisanje ke memorije Izaberite Privatnost > Obrii privatne podatke > Obrii ke.

Savet: Da biste pretraivali Internet, izaberite traku za web adrese, unesite re za pretragu, a zatim izaberite link ispod trake za web adrese.

Ne morate redovno da poseujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Moete da se pretplatite na web izvode i automatski primate linkove do najnovijih sadraja. Izaberite Meni > Internet > Web. Web izvodi su na web stranicama obino oznaeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova. Posetite blog ili web stranicu koja sadri web izvod, a zatim izaberite > i eljeni izvod.

Pretplaivanje na web izvode

Ako stalno poseujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate. Izaberite Meni > Internet > Web. U toku pretraivanja izaberite > .

Dodavanje markera

Auriranje izvoda U prikazu web izvoda izaberite i drite izvod, a zatim u iskauem meniju izaberite Osvei. Postavljanje automatskog auriranja izvoda U prikazu web izvoda izaberite i zadrite izvod, a zatim u iskauem meniju izaberite Izmeni > Automatsko auriranje.

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraivanja Izaberite > i marker.

18. Pretraga
O pretrazi
88

Izaberite Meni > Internet > Pretraga.

Pretraga omoguava da koristite razliite servise pretrage na Internetu da biste pronali, na primer, Web sajtove i slike. Sadraj i dostupnost servisa moe da bude razliit.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zaponite pretragu

Da biste pretraivali sadraje mobilnog ureaja, u polje za pretragu unesite kriterijume za pretraivanje ili pretraite kategorije sadraja. Prilikom unosa kriterijuma za pretraivanje rezultati se organizuju po kategorijama. Rezultati kojima ste poslednjima pristupili prikazae se na vrhu liste rezultata ako se podudaraju sa kriterijumima za pretragu.

Izaberite Meni > Internet > Pretraga.

Ako je podrazumevani provajder pretrage ve podeen, izaberite ga da biste zapoeli pretragu ili izaberite Jo servisa pretrage da biste koristili drugog provajdera pretrage.

Provajder servisa pretrage kojeg ste izabrali se postavlja za vaeg podrazumevanog provajdera pretrage Interneta.

Ovi prodavnica

Da biste promenili podrazumevanog provajdera servisa pretrage, izaberite Opcije > Podeavanja > Servisi pretrage.

Da biste vrili pretragu (traili) stranica na Internetu, izaberite Pretraga Interneta, provajdera servisa pretrage, pa zatim unesite termine za pretragu u polje za pretragu.

Da biste promenili podeavanja za dravu ili region kako biste pronali jo provajdera pretrage, izaberite Opcije > Podeavanja > Zemlja ili region.

19. Ovi prodavnica

Pomou servisa Ovi prodavnice moete da na ureaj preuzimate igre za mobilni telefon, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne; druge

Informacije o servisu Ovi Store

morate da platite pomou kreditne kartice ili u okviru telefonskog rauna. Dostupnost metoda plaanja zavisi od zemlje u kojoj ivite i od provajdera mrenih usluga. Ovi prodavnica nudi sadraj koji je kompatibilan sa vaim mobilnim ureajem i koji odgovara vaem ukusu i lokaciji.

20. Ostale aplikacije


Sat
Podeavanje vremena i datuma
Izaberite Meni > Aplikacije > Sat. Izaberite Opcije > Podeavanja, a zatim izaberite jednu od sledeih opcija:
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Vreme Podesite vreme. Datum Podesite datum. Automat. aur. vremena Podesite mreu tako da automatski aurira vreme, datum i asovnu zonu u ureaju (mreni servis).
89

Ostale aplikacije

Sat sa alarmom

Izaberite Meni > Aplikacije > Sat. 1. Izaberite Novi alarm. 2. Podesite vreme za alarm. 3. Izaberite Ponovi da biste ukljuili i podesili vremenski period posle kojeg se alarm ponavlja. 4. Izaberite Gotovo.

Podeavanje novog alarma

Dodavanje lokacija na listu Izaberite Opcije > Dodaj lokaciju.

Prikaz vremena Izaberite Svetski sat.

Podeavanje lokacije na kojoj se trenutno nalazite Idite do lokacije i izaberite Opcije > Postavi za trenutnu lok.. Vreme u vaem ureaju se menja prema izabranoj lokaciji. Proverite da li je vreme tano i da li odgovara vaoj vremenskoj zoni.

Prikaz alarma Izaberite Alarmi. oznaava aktivni oznaava alarm koji se ponavlja. alarm.

Kalendar

Uklanjanje alarma Izaberite Alarmi, idite do alarma i izaberite Opcije > Ukloni alarm.

Da biste otvorili alarm, izaberite Meni > Kalendar. Da biste se prebacivali izmeu mesenog pregleda, sedminog pregleda i prikaza obaveza, izaberite Opcije > Promeni prikaz > Dan, Sedmica ili Obaveza.

Zaustavljanje alarma Izaberite Zaustavi. Ako je va ureaj iskljuen u vreme za koje je podeen alarm, ureaj se sam ukljuuje i pokree se zvuni alarm. Podeavanje odlaganja alarma Izaberite Odloi. Promena tona alarma Izaberite Opcije > Podeavanja > Ton alarma sata. Odreivanje vremena odlaganja alarma Izaberite Opcije > Podeavanja > Vreme odlaganja alarma.

Prikazi kalendara

Da biste promenili dan kojim poinje sedmica, prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar, podeavanja alarma kalendara, izaberite Opcije > Podeavanja.

Da biste doli do odreenog datuma, izaberite Opcije > Idi na datum.

Pomou funkcije svetskog vremena moete da vidite koliko je trenutno sati na razliitim lokacijama. Izaberite Meni > Aplikacije > Sat.
90

Svetsko vreme

Traka alata u kalendaru


U traci sa alatkama izaberite jednu od sledeih opcija: Sledei prikaz Izaberite meseni prikaz. Sledei prikaz Izaberite sedmini prikaz. Sledei prikaz Izaberite dnevni prikaz.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Sledei prikaz Izaberite prikaz obaveza. Novi sastanak Dodajte podsetnik za novi sastanak. Nova obaveza Dodajte novu obavezu.

Menader datoteka
Izaberite Meni > Aplikacije > Men. dat.. Pomou Menadera datoteka moete da pregledate i upravljate datotekama, kao i da ih otvarate na svom ureaju ili kompatibilnom spoljnom disku.

O Menaderu datoteka

Opcije memor. kartice Promenite ime ili formatirajte memorijsku karticu. Lozinka mem. kartice Zatitite lozinkom memorijsku karticu. Otkljuaj memor. karticu Otkljuajte memorijsku karticu. Ove opcije su na raspolaganju samo ako je kompatibilna memorijska kartica umetnuta u ureaj.

Ostale aplikacije

Datoteke sa rezervnim kopijama

Pronalaenje i organizovanje datoteka


Izaberite Meni > Aplikacije > Men. dat.. Traenje datoteke Izaberite Opcije > Nai. Unesite tekst za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

Izaberite Meni > Aplikacije > Men. dat.. Preporuuje se da redovno pravite rezervnu kopiju memorije ureaja na memorijsku karticu ili kompatibilni raunar. Pravljenje rezervne kopije podataka iz memorije ureaja na memorijskoj kartici Izaberite Opcije > Kopiraj memor. telefona.

Premetanje i kopiranje datoteka i foldera Izaberite Opcije > Organizuj i eljenu opciju.

Razvrstavanje datoteka Izaberite Opcije > Razvrstaj po i eljenu kategoriju.

Ureivanje memorijske kartice

Vraanje podataka sa memorijske kartice u memoriju ureaja Izaberite Opcije > Rekonstr. sa mem. kart.. Svoj ureaj moete da poveete i sa kompatibilnim raunarom i da koristite Nokia Ovi Suite za pravljenje rezervnih kopija podataka. Pomou menadera aplikacije moete da vidite softverske pakete instalirane na vaem ureaju. Moete da prikaete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definiete podeavanja instaliranja. Na ureaju moete da instalirate dva tipa aplikacija i softver:
91

Moete da formatirate memorijsku karticu i tako izbriete sve podatke na njoj, a moete i da zatitite podatke na memorijskoj kartici lozinkom. Izaberite Meni > Aplikacije > Men. dat.. Izaberite Opcije, a zatim neto od sledeeg:
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Menader aplikacije

Ostale aplikacije

JME aplikacije zasnovane na Java tehnologiji sa .jad ili .jar oznakama tipa datoteke Druge aplikacije i softver predvieni za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx Instalirajte samo softver koji je kompatibilan sa vaim ureajem. Moete da prenesete datoteke za instalaciju sa kompatibilnog raunara, preuzmete ih tokom pregledanja, ili ih primite u multimedijskoj poruci kao prilog e-mailu, a moete da koristite druge naine povezivanja, na primer, Bluetooth. Moete da koristite aplikaciju Nokia Application Installer u Nokia Ovi Suite paketu, da biste instalirali aplikaciju na va ureaj. Izaberite Meni > Podeavanja i Menader aplik.. Instalacione datoteke se nalaze u folderu Instal. datoteke, a instalirane aplikacije u folderu Instalirane aplik.. Ikone pokazuju sledee: SIS ili SISX aplikaciju Java aplikacija Aplikaciju instaliranu na memorijskoj kartici
92

Instaliranje aplikacija

Vano: Instalirajte i koristite iskljuivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao to su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified testiranje. Pre nego to instalirate aplikaciju, proverite sledee: Pogledajte tip aplikacije, broj verzije i prodavca ili proizvoaa aplikacije. Izaberite Opcije > Prikai detalje. Pregledajte detalje o bezbednosnom sertifikatu aplikacije. Izaberite Detalji: > Sertifikati: > Prikai detalje. Kontroliite upotrebu digitalnih sertifikata u meniju Rad sa sertifikatima. Ako instalirate datoteku koja sadri auriranje ili ispravku postojee aplikacije, prvobitno stanje moete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije, uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije. Za instalaciju Java aplikacija neophodna je odgovarajua JAR datoteka. Ako ona nedostaje, aparat moe zatraiti da je preuzmete. Ako nije definisana pristupna taka za datu aplikaciju, traie se da je izaberete.

Instaliranje aplikacije

Videt

1. Pronaite instalacionu datoteku u folderu sa instalacionim datotekama u Menaderu aplikacija ili je potraite u Menaderu datoteka ili u folderu Primljeno u aplikaciji Poruke.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Otvaranje instalirane aplikacije Izaberite aplikaciju u meniju. Ako nije definisan podrazumevani folder za aplikaciju, onda je instalirana u folderu Instalirane aplik. u glavnom meniju. Pogledajte koji softverski paketi su instalirani ili uklonjeni Izaberite Opcije > Prikai dnevnik.

2. U Menaderu aplikacija izaberite aplikaciju koju elite da instalirate i Opcije > Instaliraj. U drugim aplikacijama izaberite instalacionu datoteku da biste pokrenuli instalaciju. U toku instaliranja ureaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat, ureaj Vam prikazuje odgovarajue upozorenje. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadraj date aplikacije.

Ukoliko je .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obriite iz sandueta primljenih poruka. Moete da uklonite aplikacije koje ste instalirali, na primer, da biste poveali koliinu raspoloive memorije. Izaberite Meni > Podeavanja. 1. Izaberite Menader aplik.. 2. Izaberite Instalirane aplik. > Opcije > Deinstaliraj. 3. Izaberite Da. Ako uklonite neku aplikaciju, moete ponovo da je instalirate samo ako imate originalni softverski paket ili potpunu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Ako uklonite softverski paket, moda vie neete moi da otvarate dokumente kreirane pomou tog softvera. Ako neki drugi softverski paket zavisi od softverskog paketa koji ste uklonili, on e moda prestati da radi. Vie detalja potraite u dokumentaciji instaliranog softverskog paketa. Izaberite Meni > Podeavanja i Menader aplik.. Izaberite Podeav. instalacije, pa zatim neto od sledeeg: Instalacija softvera Dozvolite ili zabranite instaliranje Symbian softvera koji nema verifikovani digitalni potpis. Onlajn provera sertifikata Proverite onlajn sertifikate pre nego to instalirate aplikaciju. Primarna Web adresa Podesite podrazumevanu Web adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.
93

Ostale aplikacije

Uklanjanje aplikacija

Vano: Va ureaj podrava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje vie od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom moe da utie na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog ureaja. Nakon to instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji ureaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku koliinu memorije i da vam onemogue skladitenje drugih datoteka. Da biste imali dovoljno memorije, pomou softvera Nokia Ovi Suite kreirajte rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom raunaru, a zatim pomou menadera datoteka uklonite instalacione datoteke iz memorije ureaja.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Podeavanja menadera aplikacije

Ostale aplikacije

Moete da proverite da li su za ureaj dostupne aurne verzije i da ih preuzmete na ureaj (mreni servis). Izaberite Meni > Podeavanja > Menader ureaja i Opcije > Potrai aurnu verziju. Pomou programa RealPlayer, moete da reprodukujete video snimke ili da uivo emitujete medijske datoteke bez potrebe da ih prethodno sauvate u ureaj. RealPlayer ne podrava sve formate datoteka niti sve varijante formata datoteka. Izaberite Meni > Aplikacije > RealPlayer.

Auriranje softvera pomou ureaja

RealPlayer

RealPlayer traka alata

Lista nedavno reprodukovanih datoteka U glavnom prikazu, izaberite Nedavno put.. Idite do video snimka i izaberite Opcije, a zatim jednu od sledeih opcija: Koristi video snimak Dodelite video snimak kontaktu ili ga podesite kao ton zvona. Oznai/Poniti ozna. Oznaite stavke ili uklonite oznaku sa njih da biste poslali ili obrisali vie stavki istovremeno. Prikai detalje Prikaite detalje, kao to su format, rezolucija i trajanje. Podeavanja Uredite podeavanja za reprodukciju video snimka i strimovanje.

Reprodukovanje video snimka Izaberite Video snimci i video snimak.

Izaberite Meni > Aplikacije > RealPlayer. U prikazima Video snimci, Striming linkovi i Nedavno putano, mogu da budu dostupne sledee ikone na traci alata:

Emitovanje sadraja uivo

Slanje Poaljite video snimak ili striming link. Putanje Reprodukujte video snimak ili video strim. Brisanje Izbriite video snimak ili striming link. Uklanjanje Uklonite datoteku sa liste nedavno reprodukovanih datoteka.

Reprodukovanje video snimka


94

Izaberite Meni > Aplikacije > RealPlayer.

Izaberite Meni > Aplikacije > RealPlayer. Emitovanje sadraja uivo je mreni servis. Izaberite Linkovi za strim. i link. Takoe moete da primite link za strimovanje u tekstualnoj ili multimedijalnoj poruci ili da otvorite link na Web stranici. Pre poetka emitovanja sadraja uivo, va ureaj se povezuje sa sajtom i zapoinje uitavanje sadraja. Sadraj se ne uva u ureaju. U aplikaciji RealPlayer moete da otvarate samo RTSP linkove. Meutim, RealPlayer moe da reprodukuje i RAM datoteku ukoliko u pretraivau otvorite HTTP link do nje.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Diktafon
Moete da koristite diktafon za snimanje glasovnih podsetnika i telefonskih razgovora. Moete i da aljete zvune snimke prijateljima. Izaberite Meni > Aplikacije > Diktafon. . .

Izraunavanje

Ostale aplikacije

1. Izaberite Meni > Aplikacije > Kalkulator. 2. Unesite prvi broj prorauna. 3. Izaberite funkciju kao to je sabiranje ili oduzimanje. 4. Unesite drugi broj prorauna. 5. Izaberite =. Preciznost ovog kalkulatora je ograniena i on je namenjen samo za jednostavne proraune. Pomou konvertora moete da konvertujete jednu mernu jedinicu u drugu. Konvertor ima ogranienu preciznost, i moe doi do greaka u zaokruivanju. Izaberite Meni > Aplikacije > Konvertor.

Sluanje audio snimka Izaberite

Prestanak snimanja audio snimka Izaberite .

Snimanje audio snimka Izaberite

Snimanje telefonskog razgovora Otvorite diktafon tokom govornog poziva i izaberite . Obe strane uju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja. Izbor kvaliteta snimanja ili memorije za uvanje audio snimaka Izaberite Opcije > Podeavanja. Rikorder (diktafon) se ne moe koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Slanje audio snimka u vidu poruke Izaberite Opcije > Poalji.

Konvertor

Pisanje beleke

Moete da prevodite rei sa jednog jezika na drugi. Mogue je da nisu podrani svi jezici.

Renik

1. Izaberite Meni > Aplikacije > Beleke. 2. Izaberite Opcije > Nova beleka. 3. Unesite tekst u polje za beleku. 4. Izaberite .

Traenje rei za prevod

1. Izaberite Meni > Aplikacije > Renik. 2. Unesite tekst u polje za pretragu. Dok unosite tekst, prikazuju se predlozi rei koje treba prevesti. 3. Izaberite re sa liste.
95

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite Opcije i neku od sledeih opcija: Sluaj Sluajte izabranu re. Istorija Pronaite prethodno prevedene rei iz trenutne sesije. Jezici Promenite izvorni ili ciljni jezik, preuzmite jezike sa Interneta ili uklonite jezike iz renika. Iz renika ne

Podeavanja

moete da uklonite engleski jezik. Pored engleskog jezika, moete da instalirate jo dva dodatna jezika. Govor Izmenite podeavanja za funkciju glasa. Moete da podesite brzinu govora i jainu glasa.

Neka podeavanja mogu biti unapred podeena od strane vaeg dobavljaa usluge i ta podeavanja neete moi da menjate.

21. Podeavanja

Podeavanja telefona

Podeavanja datuma i vremena

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Datum i vreme. Izaberite neku od narednih opcija: Vreme Unesite trenutno vreme. Vremenska zona Izaberite lokaciju. Datum Unesite trenutni datum. Format datuma Izaberite format datuma. Separator za datum Izaberite simbol koji razdvaja dane, mesece i godine. Format vremena Izaberite format vremena. Separator za vreme Izaberite simbol koji razdvaja sate i minute. Vrsta sata Izaberite tip sata.
96

Ton alarma sata Izaberite ton za alarm na satu. Vreme odlaganja alarma Podesite vreme odlaganja alarma. Radni dani Izaberite radne dane. Zatim, na primer, podesite alarm da se oglaava samo radnim danima ujutru. Automat. aur. vremena Podesite ureaj tako da automatski aurira vreme, datum i vremensku zonu. Ovaj mreni servis moda nije dostupan na svim mreama.

Podeavanja jezika

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Jezik.

Da biste promenili jezik ureaja, izaberite Jezik telefona. Da biste ukljuili ili iskljuili intuitivni unos teksta, izaberite Intuitivni unos teksta. Da biste promenili jezik pisanja, izaberite Jezik pisanja.

Podeavanja ekrana

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Ekran.


2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Izaberite neku od narednih opcija: Svetlosni senzor Podesite osetljivost svetlosnog senzora na Vaem ureaju. Svetlosni senzor pali svetlo kada je osvetljenje u Vaem okruenju loe, a iskljuuje ga kada je osvetljenje dobro. Veliina fonta Izaberite veliinu teksta i ikonica na ekranu. Dobrodolica ili logo Izaberite da li elite da se prikazuje beleka ili slika kada ukljuite ureaj. Trajanje osvetljenja Podesite kolikoe dugo svetlo ostati upaljeno nakon zavretka razgovora. Za upravljenje ureajem moete koristiti napredne glasovne komande. Da biste aktivirali poboljane glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila, pritisnite i zadrite taster za pozivanje na poetnom ekranu.

Glasovne komande

Da biste koristili funkcionalnu mogunost naprednih glasovnih komandi, na poetnom ekranu pritisnite i zadrite taster za pozivanje i izgovorite glasovnu komandu. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane u listi. Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Glas. komande. Da biste izmenili glasovne komande, izaberite Opcije > Promeni komandu.

Da biste uklonili glasovnu komandu koju ste runo dodali, izaberite Opcije > Ukloni glas. komandu. Izaberite Opcije > Podeavanja, pa zatim neto od sledeeg: Sintesajzer Ukljuite ili iskljuite sintetizator koji reprodukuje glasovne komande na izabranom jeziku ureaja. Jaina zvuka reprodukcije Podesite jainu zvuka reprodukcije za glasovne komande. Osetljiv. prepoznavanja Podesite lakou s kojom sintetizator prepoznaje govor. Ako je osetljivost previsoka, moda nee prihvatiti komande zbog buke u pozadini. Potvrda komande Izaberite da li je izgovorena komanda prihvaena runo, glasom ili automatski. Reset. modifik. za glas Vratite naueno prepoznavanje glasova u prvobitno stanje, na primer, kada se promeni glavni korisnik ureaja. Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Pribor. Neki konektori oznaavaju koji je tip pribora povezan sa ureajem. Izaberite pribor, a zatim jednu od sledeih opcija: Podrazumevani profil Podesite profil za koji elite da bude aktiviran svaki put kada na svoj ureaj poveete neki kompatibilni pribor.
97

Da biste uli sintetizovanu glasovnu komandu, izaberite Opcije > Presluaj.

Podeavanja

Podeavanja pribora

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Automatski odgovor Izaberite da li elite da ureaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. Ako je za tip zvona izabrano Jedan pisak ili Bez tona, opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira. Svetla Podesite da li e svetla ostati upaljena posle isteka odreenog vremena. Dostupna podeavanja zavise od tipa pribora. Da biste promenili podeavanja TV izlaza, izaberite TV izlaz, a zatim neto od sledeeg: Podrazumevani profil Podesite profil koji e se automatski aktivirati kada na ureaj prikljuite Nokia Video komunikacijski kabl. Veliina TV ekrana Izaberite odnos dimenzija za TV: Normalan ili Widescreen za TV prijemnike sa pejzanim ekranom. TV sistem Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vaim TV prijemnikom. Filter treperenja Da biste poboljali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika, izaberite Ukljuen. Filter treperenja moda nee ukloniti treperenja na svim TV ekranima.

Podeavanja

Da biste izmenili podeavanja, moete i da izaberete Opcije > Podeav. u svakoj aplikaciji.

Auriranje ureaja

Podeavanje TV izlaza

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Auriranja ure.. Pomou aplikacije Auriranja ureaja moete da se poveete sa serverom i primate podeavanja za konfigurisanje ureaja, kreirate nove profile na serveru, vidite postojeu verziju softvera i informacije o ureaju ili pregledate postojee profile na serveru i upravljate njima. Ako je u Vaoj komunikacionoj mrei podrano auriranje softvera preko mree, aurne verzije moete da zatraite i preko svog ureaja. Profile na serveru i razliita podeavanja konfigurisanja moete da primate od Vaeg provajdera i od odseka za upravljanje kompanijskim informacijama. Ova podeavanja konfigurisanja mogu da sadre veze i druga podeavanja koja koriste druge aplikacije u vaem ureaju. Da biste se povezali sa serverom i primali podeavanja konfigurisanja u Vaem ureaju, izaberite Opcije > Profili servera, profil, i Opcije > Pokreni konfiguraciju. Da biste izbrisali profil na serveru, izaberite profile, a zatim Opcije > Obrii.

Podeavanja aplikacija

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Pode. aplikacije. U podeavanjima aplikacije moete da izmenite podeavanja nekih aplikacija u svom ureaju.
98

Da biste kreirali profil na serveru, izaberite Opcije > Profili servera > Opcije > Novi profil servera. Da biste potraili auriranja softvera, izaberite Opcije > Potrai aurnu verziju.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Preuzimanje aurnih verzija softvera moe da podrazumeva prenos velike koliine podataka (mreni servis). Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili prikljuite punja pre zapoinjanja auriranja.

Upozorenje:

Podeavanja bezbednosti
Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zatita > Telefon i SIM kartica. Izaberite neku od narednih opcija: PIN kod zahtev Kada je aktiviran, njegovo unoenje se zahteva pri svakom ukljuivanju ureaja. Zahtev za deaktiviranje PIN kda moe biti odbijen kod nekih SIM kartica. PIN kod i PIN2 kod Promenite PIN i PIN2 kod. Ovi kodovi mogu da se sastoje samo od brojeva. Izbegavajte korienje pristupnih kodova koji su slini brojevima slube za pomo, kako biste spreili njihovo nenamerno biranje. Ako zaboravite PIN ifru ili PIN2 ifru, obratite se svom provajderu servisa. Ako zaboravite ifru blokade, obratite se servisu Nokia Care ili vaem provajderu servisa. ifra blokade ifra blokade se koristi za otkljuavanje ureaja. Da biste izbegli neovlaenu upotrebu vaeg ureaja, promenite ifru blokade. Unapred podeena ifra je 12345. Nova ifra moe da sadri od 4 do 255 znakova. Mogu da se koriste alfanumeriki znakovi i mala i velika slova. Ureaj e vas obavestiti ako niste pravilno
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Telefon i SIM kartica

formatirali ifru blokade. ifru uvajte u tajnosti i odvojeno od ureaja. Vreme do autoblok. tel. Da biste spreili neovlaeno korienje ureaja, moete da definiete vreme do autoblokade, tj. vremenski period posle kojeg se ureaj automatski zakljuava. Zakljuani ureaj se ne moe koristiti sve dok se ne unese ispravna ifra blokade. Da biste iskljuili autoblokadu, izaberite Nema. Zaklj. kod prom. SIM kart. Podesite ureaj da zahteva ifru blokade kada se ubaci nova, nepoznata SIM kartica. Ureaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice. Udaljeno zaklj. telefona Omoguite ili onemoguite daljinsko zakljuavanje. Zatvorena grupa korisn. Definiite grupu osoba koje moete zvati i koje mogu zvati vas (mreni servis). Potvrda SIM servisa Podesite ureaj tako da prikazuje poruku potvrde prilikom korienja servisa SIM kartice (mreni servis).

Podeavanja

Rad sa sertifikatima

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zatita > Rad sa sertifikatima. Digitalni sertifikati treba da se koriste ukoliko elite da se poveete sa onlajn bankom ili sa drugim sajtom ili udaljenim serverom, da biste obavljali radnje koje podrazumevaju prenos poverljivih informacija. Oni treba da se koriste i ako elite da smanjite rizik koji nose virusi i drugi neeljeni softveri i kako biste bili sigurni u autentinost softvera prilikom preuzimanja i instaliranja softvera.
99

Podeavanja

Izaberite neku od narednih opcija: Sertifikati ovlastioca Prikaite i menjajte sertifikate ovlastioca. Sertifikati prov. sajtova Prikaite i menjajte sertifikate proverenih sajtova. Lini sertifikati Prikaite i menjajte line sertifikate. Sertifikati telefona Prikaite i menjajte sertifikate ureaja. Digitalni sertifikati ne garantuju bezbednost; oni se koriste za verifikovanje porekla softvera. Vano: Mada upotreba sertifikata znaajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korieni da bi se iskoristila prednost poveane zatite. Samo postojanje sertifikata ne prua nikakvu zatitu; odgovarajua funkcija (upravlja sertifikata) mora da sadri ispravne, autentine ili proverene sertifikate da bi se ostvarila poveana zatita. Sertifikati su vremenski ogranieni. Ako se prikae upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat jo ne vai", mada bi trebalo da je vaei, proverite da li su u ureaju postavljeni taan datum i tano vreme.

Da biste proverili detalje o sertifikatu, izaberite Opcije > Detalji sertifikata. Proverava se vaenje sertifikata i moda e se prikazati neka od sledeih napomena: Sertifikat nije prihvaen Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat. Sertifikat istekao Period vaenja sertifikata je istekao. Sertifikat jo uvek ne vai Period vaenja sertifikata jo uvek nije poeo. Sertifikat oteen Ovaj sertifikate ne moe da se koristi. Obratite se izdavaocu sertifikata.

Promena proverenih podeavanja

Prikaz detalja o sertifikatu provera autentinosti

Moete biti uvereni u pravi identitet servera jedino prilikom provere potpisa i perioda vaenja sertifikata servera. Biete obaveteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom ureaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost.

Da biste promenili podeavanja sertifikata ovlastioca, izaberiteOpcije > Podeavanja prihvatanja. U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste izabrani sertifikat. Na primer: Symbian instalacija: Da Sertifikat moe da sertifikuje poreklo nove aplikacije za Symbian operativni sistem. Internet: Da Sertifikat moe da sertifikuje servere. Instaliranje aplikac.: Da Sertifikat moe da sertifikuje poreklo nove Java aplikacije. Da biste promenili vrednost, izaberiteOpcije > Izmeni pode. verovanja.

Pre nego to izvrite bilo kakve izmene podeavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznaenom vlasniku.

100

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zatitni modul

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zatita > Zatitni modul. Da biste prikazali ili uredili zatitni modul (ukoliko je dostupan), izaberite ga na listi. Da biste prikazali detaljne informacije o zatitnom modulu, izaberite Opcije > Detalji zatite.

Vratite poetna podeavanja

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrika pode.. Neka podeavanja moete da vratite na njihove prvobitne vrednosti. Da biste to uradili, potrebna Vam je ifra blokade. Nakon resetovanja, ureaju e moda biti potrebno vie vremena da bi se ukljuio. Dokumenti i datoteke ostaju neoteeni. Da biste upravljali licencama za autorska prava, izaberite Meni > Podeavanja, a zatim Telefon > Upravljanje tel. > Zatita > Zatieni sadraj. Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima Vlasnici sadraja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zatitili svoju intelektualnu svojinu, ukljuujui i autorska prava. Ovaj ureaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zatienim sadrajima. Ovim ureajem moete pristupati sadrajima koji su zatieni po WMDRM 10, OMA DRM 1,0 i OMA
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Zatieni sadraj

DRM 2,0. U sluaju da odreeni DRM softver ne uspeva da zatiti sadraj, vlasnici sadraja mogu zahtevati da se povue mogunost pristupa novim DRM zatienim sadrajima tim DRM softverom. Povlaenje moe takoe i da onemogui obnavljanje tog DRM zatienog sadraja koji se ve nalazi u Vaem ureaju. Povlaenje tog DRM softvera ne utie na korienje sadraja zatienih drugim tipovima DRM zatite, niti na korienje sadraja koji nisu DRM zatieni. Sadraj zatien tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuu licencu koja definie vaa prava korienja tog sadraja. Ukoliko se u ureaju nalazi sadraj zatien po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju kljueva za aktivaciju i samog sadraja, koristite funkciju pravljenja rezervnih kopija u paketu Nokia Ovi Suite. Ako se u ureaju nalazi sadraj zatien po WMDRM, i licenca i sam sadraj e biti izgubljeni kada se formatira memorija ureaja. Licencu i sam sadraj moete da izgubite i u sluaju da se datoteke u ureaju otete. Gubitak licence ili gubitak samog sadraja moe da ogranii ponovno korienje tog sadraja u ureaju. Detaljnije informacije potraite od provajdera servisa. Neke licence mogu biti vezane za odreenu SIM karticu i zatienom sadraju se moe pristupati samo ako je ta SIM kartica ubaena u ureaj.

Podeavanja

Svetla za obavetenja

Izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Svetla obavetenja.


101

Da biste ukljuili ili iskljuili svetlo za obavetenja, izaberite Svetlo obavetenja. Kada je svetlo za obavetenja ukljueno, taster menija e svetleti tokom vremena koje vi definiete i obavetava vas o proputenim dogaajima, kao to su proputeni pozivi ili neproitane poruke.

Da biste ukljuili ili iskljuili trepue svetlo za pasivni reim, izaberite Pas. re. lampice. Kada je trepue svetlo za pasivni reim ukljueno, taster menija se naizmenino pali i gasi.

Podeavanja

Podeavanja poziva
Podeavanja poziva
Izaberite Meni > Podeavanja. Izaberite Pozivanje > Poziv, pa zatim neto od sledeeg: Slanje svog broja Izaberite Da da bi va telefon bio prikazan osobi koju pozivate . Da biste koristili podeavanja oko kojih ste se dogovorili sa provajderom servisa, izaberite Odreuje mrea) (mreni servis). Poziv na ekanju Aktivirajte svoj ureaj da Vas obavetava o dolazeim pozivima dok obavljate razgovor (mreni servis), ili proverite da li je ta funkcija aktivirana. Odbaci poziv sa porukom Aktivirajte odbijanje poziva pomou tekstualne poruke kojom ete obavestiti pozivaoca zbog ega ne moete da odgovorite na poziv. Tekst poruke Napiite standardnu tekstualnu poruku koja se alje kada odbijete poziv. Vlastiti video u prim. poz. Izaberite da li elite da dozvolite ili da odbijete slanje video zapisa tokom video poziva sa vaeg ureaja.

Slika u video pozivu Ako se u toku video poziva ne alje video snimak, moete da izaberete da se umesto toga prikazuje neka statina slika. Autom. ponovno biranje Podesite svoj ureaj tako da, nakon neuspelog biranja, pokuava jo najvie 10 puta da uspostavi vezu . Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite taster zavri. Prikai trajanje poziva Podesite prikazivanje trajanja poziva tokom razgovora. Statistika poziva Podesite prikazivanje trajanja poziva nakon razgovora. Brzo bir. Aktivirajte brzo biranje. Odgovor svakim tast. Aktivirajte odgovor pritiskom na svaki taster. Aktivna linija Ovo podeavanje (mreni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podrava dva pretplatnika broja, odnosno dve telefonske linije. Izaberite koju telefonsku liniju elite da koristite za upuivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. Bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ete moi da preuzimate na obe linije. Ako izaberete Linija 2, a niste pretplaeni na ovaj mreni servis, neete moi da upuujete pozive. Kada je izabrana linija 2, na poetnom ekranu se prikazuje . Promena linije Izaberite spreavanje mogunost promene linije (mreni servis), ako to podrava Vaa SIM kartica. Za promenu ovog podeavanja Vam je potrebna PIN2 ifra.

102

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Preusmeravanje poziva

Reavanje problema

Moete da preusmerite dolazne pozive na govornu potu ili na drugi broj telefona. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa. Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Preusmer. poziva.

1. Izaberite Govorne pozive > Sve govorne pozive. 2. Da biste aktivirali preusmeravanje poziva, izaberite Aktiviraj. 3. Da biste pozive preusmerili na govornu potu, izaberite Na govornu potu. 4. Da biste pozive preusmerili na drugi broj telefona, izaberite Na drugi broj i unesite broj, ili izaberite Nai da biste upotrebili broj sauvan na listi kontakata. Istovremeno moe da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje. Na poetnom ekranu, oznaava da su svi pozivi preusmereni.

Preusmeravanje govornih poziva na govornu potu ili na drugi broj telefona

Zabrana poziva (mreni servis) dozvoljava vam da zabranite pozive koji se obavljaju pomou ovog ureaja. Na primer, moete da zabranite pozivanje meunarodnih brojeva ili primanje meunarodnih poziva dok ste u inostranstvu. Da biste promenili podeavanja potrebna vam je lozinka zabrane od provajdera. Izaberite Meni > Podeavanja i Pozivanje > Zabrana poziva. Kada se koriste bezbednosne funkcije koje ograniavaju pozive (kao to su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), mogue je pozvati zvanini broj slube pomoi koji je programiran u ureaju. Istovremeno ne mogu biti aktivni zabrana poziva i preusmeravanje poziva. Izaberite eljenu opciju zabrane, a zatim Aktiviraj, Deaktiviraj ili Proveri status. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, ukljuujui i data pozive.

Zabrana poziva

Zabrana govornih poziva

Da biste pregledali najea pitanja o svom ureaju, posetite strane podrke za proizvod na adresi www.nokia.com/ support.

22. Reavanje problema

P: Koja je moja lozinka za zakljuavanje i PIN ili PUK kod?

O: Podrazumevana ifra blokade je 12345. Ukoliko zaboravite ifru blokade, obratite se prodavcu ureaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kod, ili ih uopte niste dobili, obratite se svom
103

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Reavanje problema

provajderu komunikacione mree. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima ije pristupne take koristite, na primer, komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrenog servisa.

P: Zato ne mogu da pronaem ureaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu?

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje? P: Zato su slike "zamrljane"?

O: Pritisnite i drite taster za meni. Izaberite i drite ikonu aplikacije i izaberite Izai. O: Proverite da li su zatitni prozori objektiva kamere isti.

O: Uverite se da su oba ureaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" reimu. Takoe se uverite da rastojanje izmeu ureaja ne prelazi 10 metara (33 stope) i da izmeu njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zato ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ovo je karakteristino za ovu vrstu ekrana. Na nekim ekranima mogu postojati takice koje su stalno pobuene ili stalno nepobuene. To je normalna pojava, a ne znak neispravnosti.

P: Zato se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle take, ili neke nedostaju kod svakog ukljuivanja ureaja?

O: Ako je drugi ureaj povezan sa vaim ureajem, vezu moete da prekinete koristei drugi telefon ili tako to ete deaktivirati Bluetooth vezu u svom ureaju. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Iskljueno.

O: Uspostavljanje GPS veze moe da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila moe da potraje due. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izaite napolje. Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto. Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog ureaja. Ukoliko su vremenski uslovi loi, to moe da utie na jainu signala. Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), to moe da blokira satelitske signale.
104

P: Zato moj Nokia ureaj ne moe da uspostavi GPS vezu?

O: Mogue je da pristupna taka WLAN mree koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). Mreama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) moete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu taku za tu mreu u svom Nokia ureaju.

P: Zato ne mogu da vidim pristupnu taku beine LAN (WLAN) mree, mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mreom?

P: Kako da iskljuim beini LAN (WLAN) u svom Nokia ureaju?

O: WLAN u Vaem Nokia ureaju iskljuuje se kada niste povezani na neku drugu pristupnu taku ili kada ne pokuavate da se poveete sa njom ili kada ne skenirate raspoloive mree. Da biste smanjili utroak energije, moete postaviti svoj Nokia ureaj da u pozadini ne skenira, ili da
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

ree skenira, mree koje su na raspolaganju. WLAN se iskljuuje izmeu tih skeniranja u pozadini. Da biste promenili podeavanja skeniranja u pozadini, uradite sledee: 1. Izaberite Meni > Podeavanja i Povezivanje > Beini LAN > Opcije > Podeavanja. 2. Da biste poveali interval skeniranja u pozadini, podesite vreme u Trai mree. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini, izaberite Opcije > Podeavanja > Prikai dostupnost WLAN > Nikada. 3. Da biste sauvali svoje promene, izaberite Nazad. Kada je za Prikai dostupnost WLAN postavljeno Nikada, ikonica dostupnosti WLAN mree se ne prikazuje na poetnom ekranu. Meutim, jo uvek moete da runo skenirate, traite, WLAN mree koje su na raspolaganju, kao i da se povezujete na njih kao obino. O: Izbriite stavke iz memorije. Ako se prikazuje Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke. ili Malo memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona. prilikom brisanja vie stavki odjednom brie jednu po jednu stavku, poev od najmanje.

P: ta treba da uradim kada se popuni memorija?

O: Ureaj e moda pokuati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste zaustavili ureaj u uspostavljanju veze za prenos podataka, izaberite Meni > Poruke i Opcije > Podeavanja > Multimedijalna poruka > Preuzimanje MMS poruka. Izaberite Runo da bi se u centru za multimedijalne poruke sauvale poruke koje e se kasnije preuzeti, ili Iskljueno da bi se ignorisale sve dolazee multimedijalne poruke. Ako izaberete Runo, primiete obavetenje o kada se pojavi nova poruka u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete Iskljueno, ureaj ne uspostavlja mrene veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste podesili ureaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna, izaberite Meni > Podeavanja, a zatim Povezivanje > Admin. podeav. > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi. Ukoliko ovo ne pomogne, iskljuite ureaj, a zatim ga ponovo ukljuite.

P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada ureaj stalno iznova zapoinje vezu za prenos podataka?

Reavanje problema

P: Zato ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku?


O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona, adresa, niti email adresa. Izaberite Meni > Kontakti i odgovarajui kontakt, a zatim izmenite kontakt karticu.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

O: Svoj ureaj ne moete da koristite kao faks modem. Meutim, koristei opciju preusmeravanja poziva (mreni servis), dolazne faks pozive moete da preusmerite na neki drugi broj faksa.

P: Da li mogu svoj Nokia ureaj da koristim sa kompatibilnim PC raunarom kao faks modem?

105

Zatita ivotne sredine

O: Kalibracija ekrana se obavlja u fabrici. Ukoliko je potrebno da se ekran ponovo kalibrie, izaberite Meni > Podeavanja, a zatim Telefon > Dodirni unos > Kalibr. ekrana na dodir. Pratite uputstva.

P: Kako mogu da izvrim kalibraciju ekrana?

P: Zato prilikom instaliranja preuzete aplikacije dobijam poruke o greci Sertifikat istekao ili Sertifikat jo uvek ne vai?

li su trenutni datum i vreme na vaem ureaju ispravni. Moda ste preskoili podeavanje vremena i datuma kada ste prvi put pokrenuli ureaj, ili moda mobilna mrea nije uspela da aurira ova podeavanja na vaem ureaju. Da biste reili ovaj problem, izaberite Meni > Podeavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrika pode.. Vratite fabrika podeavanja, a kada se ureaj ponovo pokrene, podesite taan datum i vreme.

O: Ako se prikau poruke Sertifikat istekao ili Sertifikat jo uvek ne vai ak i ako bi sertifikat trebalo vai, proverite da

23. Zatita ivotne sredine


Bateriju neete morati esto puniti ako: Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao to je WLAN ili Bluetooth veza, kada ih ne koristite. Onemoguite zvukove koji nisu neophodni, kao to su tonovi ekrana osetljivog na dodir i tastera. Na kraju radnog veka telefona, svi njegovi delovi mogu da se obnove i ponovo iskoriste kao materijal i energija. Pravilno odlaganje i ponovno korienje se osigurava kroz saradnju koju Nokia ostvaruje sa svojim partnerima u okviru programa Mi:recikliramo.
106

Uteda energije

Recikliranje

Reciklirajte pakovanje i korisnika uputstva prema lokalnom planu za reciklau. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju treba da vas podseti da se svi elektrini i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev vai na teritoriji Evropske unije. Ne odlaite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Vie informacija o ekolokim odlikama telefona potraite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije


Pribor
Upozorenje: Koristite iskljuivo baterije, punjae i proirenja koja je Nokia odobrila za korienje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova moe ponititi odobrenje ili garanciju, a moe biti i opasna. Posebno, korienje neodobrenih baterija ili punjaa moe da predstavlja rizik od poara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti. Mogunost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada iskljuujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utika, a ne kabl.

Baterija

Va ureaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korienje sa ovim ureajem je BL-5J. Nokia moe da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj ureaj. Ovaj ureaj je namenjen za korienje sa napajanjem iz sledeih punjaa: AC-8, AC-5. Taan broj modela punjaa se razlikuje u zavisnosti od tipa utikaa. Varijanta utikaa ima jednu od sledeih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB. Baterija se moe puniti i prazniti stotine puta ali e se na kraju istroiti. Kada vreme za razgovore i vreme u reimu pripravnosti (pasivnom reimu) postane znaajno krae od
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Informacije o bateriji i punjau

normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjaima koje je Nokia odobrila za ovaj model ureaja. Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila koriena due vreme, eventualno e biti potrebno prikljuiti punja, iskljuiti ga, pa ga ponovo ukljuiti da bi punjenje baterije poelo. Ako je baterija potpuno prazna, moe proi i nekoliko minuta pre nego to se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego to se moe obaviti bilo kakav telefonski poziv. Bezbedno vaenje. Pre vaenja baterije, uvek iskljuite ureaj i iskopajte punja. Pravilno punjenje. Kada se punja ne koristi, iskopajte ga iz elektrine utinice i iz ureaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punja, poto prekomerno punjenje moe da skrati ivotni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija e se vremenom sama isprazniti. Izbegavajte ekstremne temperature. Pokuajte da bateriju uvek drite na temperaturi od 15C do 25C (59F do 77F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skrauju ivotni vek baterije. Ureaj sa toplom ili hladnom baterijom moe da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograniene pri temperaturama znatno ispod take mrnjenja. Ne pravite kratki spoj. Do sluajnog kratkog spoja moe da doe kada neki metalni predmet, kao to je novi, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog
107

(-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne traice na bateriji.) To moe da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u depu ili tanici. Kratkim spajanjem izvoda moe da se oteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt. Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru poto mogu eksplodirati. Baterije odlaite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogustvu reciklirate. Ne odlaite ih kao kuni otpad. Curenje. Nemojte da rasklapate, seete, otvarate, lomite, savijate, buite ili seckate elije ili baterije. U sluaju da doe do curenja baterije, spreite da tenost iz baterije doe u kontakt sa koom ili oima. U sluaju da do toga doe, zahvaene delove odmah isperite vodom, ili zatraite medicinsku pomo. Oteenja. Nemojte da modifikujete, doraujete, pokuavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlaete vodi ili drugim tenostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oteene. Pravilno korienje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za ta je namenjena. Nepravilno korienje baterije moe da prouzrokuje poar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se ureaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija otetila, odnesite je u servis na pregled pre nego to nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oteeni punja ili bateriju. Drite bateriju van domaaja dece.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Va ureaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati paljivo. Sledei predlozi e Vam pomoi da ouvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod. Ureaj odravajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tenosti ili vlage mogu da sadre minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se ureaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite ureaj da se potpuno osui pre nego to u njega vratite bateriju. Nemojte upotrebljavati ili drati ureaj na pranjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu otetiti. Ne drite ureaj na mjestima na kojim vladaju visoke ili niske temperature. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektronskih ureaja, otetiti baterije i deformisati ili istopiti neke plastine dijelove. Kada se ureaj sa niske temperature zagrije do svoje normalne temperature, u unutranjosti se moe kondenzovati vlaga i otetiti ploe s elektronskim kolima. Nemojte pokuavati da otvarate ureaj osim na nain koji je opisan u ovom uputstvu. Nemojte ureaj isputati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje moe da prouzrokuje lomljenje unutranjih ploa i precizne mehanike. Za ienje ureaja ne upotrebljavajte jake kemikalije, rastvarae za ienje ili jake deterdente. Koristite samo meku, istu i suvu tkaninu za ienje povrina ureaja.

uvanje i odravanje

108

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Nemojte bojiti ureaj. Boja moe da blokira pokretne delove ureaja i da omete pravilan rad. Koristite samo isporuenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da otete ureaj i da predstavljaju krenje propisa kojima se reguliu radio ureaji. Punjae koristite u zatvorenom prostoru. Napravite rezervne kopije podataka koje elite sauvati, kao to su kontakti i biljeke u kalendaru. Da biste ureaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, iskljuite ga i izvadite bateriju. Ovi predlozi se u istoj meri odnose na va ureaj, bateriju, punja kao i na svu dodatnu opremu. Koriene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraajte u namenske sabirne punktove. Na taj nain ete pomoi da se sprei nekontrolisano odlaganje otpada i pospeiti recikliranje materijala. Informacije o ivotnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode moete da pronaete na adresi www.nokia.com/ werecycle, a na mobilnom ureaju na adresi nokia.mobi/ werecycle.

Recikliranje

Ovaj ureaj zadovoljava smernice RF izloenosti (ekspozicije) u normalnom poloaju za korienje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 centimetra (5/8 ina) od tela. Futrole, kope za pojas i drai za noenje na telu ne bi trebalo da sadre metalne delove i trebalo bi da ureaj odravaju od tela na gore datom rastojanju. Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mreom. Datoteke i poruke mogu biti odloene dok takva veza ne postane dostupna. Pridravajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne zavri. Delovi ovog ureaja imaju magnetna svojstva. Ovaj ureaj privlai materijale koji sadre metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog ureaja poto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. Rad radiopredajnika, ukljuujui i beine telefone, moe da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zatienih medicinskih ureaja. Obratite se lekaru ili proizvoau medicinskog ureaja da utvrdite da li je dati ureaj adekvatno zatien od energije spoljanjih radiofrekventnih talasa. Iskljuite svoj ureaj kada to nalau istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove moda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljanjih radiofrekventnih talasa. Medicinski implanti Proizvoai medicinskih ureaja preporuuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 ini) izmeu beinog
109

Radno okruenje

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Medicinski ureaji

Dodatne informacije o bezbednosti


Va ureaj i njegova dodatna oprema nisu igrake. Oni mogu da sadre male delove. Kapicu drite van dohvata dece.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Deca

ureaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejkera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog ureaja. Osobe sa takvim ureajima bi trebalo da: Uvek dre beini ureaj na razdaljini veoj od 15,3 centimetra (6 ini) od medicinskog ureaja. Ne nose beini ureaj u depu na grudima. Dre beini ureaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski ureaj. Iskljue beini ureaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji. Slede proizvoaeva uputstva za dati medicinski implant. Ukoliko imate pitanja u vezi korienju beinog ureaja sa implantiranim medicinskim ureajem, posavetujte se sa lekarom. Neki digitalni beini ureaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slunim aparatima. Radiofrekventni signali mogu da utiu na nepropisno instalirane ili neadekvatno zatiene elektronske sisteme u motornim vozilima kao to su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zatita od blokiranja koenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdunih jastuka. Za vie informacija, obratite se proizvoau vozila ili opreme. Sluni aparati

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj ureaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponite garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema beinog ureaja u Vaem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcionie. Ne drite niti nosite zapaljive tenosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem drite ovaj ureaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazduni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj ureaj ili dodatnu opremu u zonu oslobaanja vazdunog jastuka. Iskljuite svoj ureaj pre ulaska u avion. Upotreba beinih telekomunikacionih aparata i ureaja u avionu moe da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita. Iskljuite svoj ureaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridravajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili poar, to moe dovesti do telesnih povreda ili smrti. Iskljuite ureaj na mestima dolivanja goriva, kao to su pumpe za gorivo u servisima. Pridravajte se ogranienja u depoima, skladitima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su esto, ali ne uvek, jasno obeleene. One obuhvataju zone u kojima se preporuuje da iskljuite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladitenje hemikalija i zone u ijoj atmosferi ima hemikalija ili estica kao to su itarice, praina ili metalni prah.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Potencijalno eksplozivne sredine

Motorna vozila

110

Proverite sa proizvoaima automobila koji koriste teni gas (kao to je propan ili butan) da li se ovaj ureaj moe bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi
Vano: Ovaj ureaj za svoj rad koristi radio signale, beine mree, zemaljske iane mree i funkcije koje programira sam korisnik. Ako va ureaj podrava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Ureaj e pokuati da napravi hitne pozive preko celularnih mrea i dobavljaa Internet poziva ako su oba aktivirana. Nije mogue garantovati vezu pod svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate iskljuivo na beini ureaj za kritine komunikacije kao to su medicinski hitni sluajevi. Da uputite hitni poziv: 1. Ukljuite ureaj ukoliko nije ukljuen. Proverite da li je jaina signala adekvatna. Zavisno od vaeg ureaja, moda ete morati da uradite i sledee: Ubacite SIM karticu, ako je va ureaj koristi. Uklonite odreena ogranienja poziva koja ste aktivirali u ureaju. Promenite radni profil iz "oflajn" u neki aktivni profil. Ako su ekran i tasteri zakljuani, pomerite taster za zakljuavanje sa bone strane ureaja da biste ih otkljuali. 2. Pritisnite taster "zavri" potreban broj puta da obriete sadraj ekrana i da aktivirate ureaj za telefoniranje.
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

4. Unesite zvanini broj slube pomoi za datu lokaciju. Brojevi slube pomoi su razliiti za razliite lokacije. 5. Pritisnite taster "pozovi". Kada upuujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije to je mogue tanije. Va beini ureaj moe da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesree. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti. Ovaj mobilni ureaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima. Va mobilni ureaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granine vrednosti izloenosti radiofrekventnim talasima koje preporuuju meunarodne smernice. Ove smernice je razvila meunarodna nauna organizacija ICNIRP, i one sadre sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zatitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. Smernice za izloenost za mobilne ureaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifine apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granina vrednost naznaena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) rasporeeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za odreivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne poloaje sa ureajem koji emituje na svojoj najveoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost ureaja u radu moe da bude znatno
111

3. Otvorite brojanik tako to ete izabrati njegovu ikonu ( ).

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o sertifikaciji (SAR)

ispod ove maksimalne vrednosti poto je ureaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mree. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao to je udaljenost od mrene bazne stanice. Najvea SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj ureaj ispitan u poloaju uz uho iznosi 1,01 W/kg . Korienje dodatne opreme ureaja moe da rezultira razliitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti razliite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izvetavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mree. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

112

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

Indeks
A
A-GPS (assisted GPS potpomognuti GPS) 61 alarm beleka u kalendaru 90 alatke za navigaciju 61 antene 23, 62 aplikacija pomoi 17 aplikacije 91, 93 audio poruke 41 auriranje ureaja 98 aurne verzije 94 aurne verzije softvera 94

brzo biranje 28 daljinski zakljuati 25 data veze auriranje ureaja 98 Povezivanje sa raunarom 82 sinhronizacija 77 datum i vreme 96 deljeni video 31 deljenje medijskih datoteka na mrei 83 deljenje na mrei aktiviranje servisa 83 Deljenje na mrei 83 kreiranje objave 84 nalozi 83 objavljivanje 84 pretplata 83 diktafon 95 dnevnici 33, 88 dnevnik poziva 33 Dobrodoli 19 DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 101

e-mail 45 brisanje 44 podeavanja 43 potansko sandue 44, 48 preuzimanje 44 prilozi 44 e-mail poruke 43 evidencija poziva 33

baterija uteda energije 18 Beleke 95 bezbednost sertifikati 99 bezbednost SIM kartice 99 beina LAN (WLAN) mrea 73 Beina lokalna mrea. 73 biranje glasom 29 blokiranje ureaj 80 Bluetooth 78, 79, 80, 81 Broj na IMEI-u 17
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

fabrika podeavanja vraanje 101 fiksno biranje 40 fotografije Vidite kamera

ekran na dodir

14, 26, 35

galerija 53 organizovanje 54 prikazivanje 54 Galerija 54 glasovne aplikacije 97 glasovne komande 29, 97 glasovni pozivi Vidite pozivi Global Positioning System Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) 61 GPS 62 zahtevi za poloajem 63
113

slanje slika 58 snimanje 60 snimanje slika 57 I video reim 60 ke memorija 87 IAP (internet pristupne take) 74 konferencijski pozivi 28 indikatori 42 kontakti 23, 38, 40 indikatori i ikone 20 uvanje 38 informacije o lokaciji 61 dodavanje 38 informacije o pozicioniranju 61, 63 glasovne oznake 38 Instaliranje aplikacija 92 kopiranje 19, 39 Internet menjanje 38 Vidite web pretraiva podrazumevane vrednosti 39 intuitivni unos teksta 36 sinhronizacija 77 iskljuivanje zvuka dolaznih poziva27 tonovi zvona 39 izvodi, vesti 88 upravljanje 38 kontrola jaine zvuka 22 J kopiranje sadraja 19 Java aplikacije 91 korisne informacije 17

Indeks

GPS (sistem globalnog pozicioniranja) 61, 63

kalendar 90 traka sa alatkama 90 kalkulator 95 kamera 58 blic 58 dodeljivanje slika kontaktima 58 indikatori 56, 60 informacije o lokaciji 59 redni reim 59 reim slika 57 scene 58
114

licence 101 lini sertifikati

99

Mail for Exchange 45 Mape 64 uvanje marruta 68 uvanje mesta 68 elementi ekrana 65, 70 Favoriti 68

glasovno navoenje 69 informacije o saobraaju 70 marrute za vonju 69 navoenje 69 peaenje 70 planiranje marruta 71 pozicioniranje 66 pretraivanje 64 preuzimanje mapa 66 prikazivanje detalja lokacije 67 promena prikaza 65 pronalaenje lokacija 67 razvrstavanje marruta 68 razvrstavanje mesta 68 slanje mesta 69 markeri 88 mediji muziki centar 49 RealPlayer 94 medijska traka 16 medijski taster 16 memorija brisanje 19 memorijska kartica 91 menader aplikacije 91 menader datoteka 91 meni 14 MMS (multimedia message service servis multimedijalnih poruka) 41, 47 MMS (servis za multimedijalne poruke) 42
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

multimedijalne poruke 41, 42, 47 muziki centar 49 liste numera za reprodukciju 50

narukvica 25 Nokia informacije o podrci 16 Nokia muzika prodavnica 51 Nokia Ovi Player 51

odbijanje poziva 27 Vidite odbijanje poziva odgovaranje na pozive 27 oflajn profil 23 olovka 13 opte informacije 17 orijentiri 63 otpremanje medijskih datoteka Ovi prodavnica 89 Ovi Store 89

83

pesme 49 PIN kodovi 17 podcasting 50, 52 podeavanja 56, 96, 97 aplikacije 98 Bluetooth 79 datum i vreme 96 ekran 96
2011 Nokia. Sva prava zadrana.

jezik 96 kontrola imena pristupne take 82 menader aplikacija 93 mrea 72 paket podataka 82 podkasting 52 poruke 47 pozicioniranje 63 pozivi 102, 103 pristupne take 75, 76 sertifikati 99 SIP 82 tv izlaz 98 video centar 87 WLAN 74, 77 podeavanja aplikacije 98 podeavanja ekrana 24, 96 podeavanja jezika 96 podeavanja mree 72 podeavanja senzora 24 podeavanja snimanja u kameri 56 podrka 16 Podrka za JME Java aplikaciju 91 poruke 42 e-mail 43 folderi za 41 glas 27 multimedijalne 42 podeavanja 46 poruke info servisa 46 poslate poruke 41

potansko sandue e-mail 43 glas 27 potpomognuti GPS (A-GPS) 61 povezivanje 77 povezivanje kablom 81 povezivanje sa raunarom 82 Vidite i data veze Povezivanje USB kablom 81 pozivi 26 bira se ponovo 102 konferencija 28 odbijanje 27 odgovaranje 27 ograniavanje 40 opcije u toku 26 podeavanja 102, 103 raskidanje 28 trajanje 33 video pozivi 29 poziv na ekanju 28 pravljenje rezervne kopije memorije ureaja 91 pravljenje rezervnih kopija podataka 91 prenos muzike 51 prenos sadraja 19 Prenos sa telefona 19 prethodni pozivi 33 pretraiva Vidite web pretraiva pretraivanje 88, 89

Indeks

115

Indeks

preuzimanja podcasti 52 prezentacije, multimedijalne 43 pribor 97 prijemno potansko sandue, poruke 42 prilozi 43 primljeno, poruke 42 pristupne take 74, 75, 76, 77 pristupni kodovi 17 profili 48 oflajn ogranienja 23 proksi podeavanja 77 PUK kodovi 17

radio sluanje 53 stanice 53 RealPlayer 94 recikliranje 106 renik 95 reavanje problema 103 reim eksterni SIM 81 reimi snimanja kamera 58 roming 72

sat sa alarmom 90 saveti za zatitu ivotne sredine 106 scene slike i video 58 sedmina podeavanja kalendarski alarm 90 senzor rastojanja 26 sertifikati 99 servisne poruke 43 servisni zahtev 46 SIM kartica 25, 40 poruke 46 ubacivanje 11 sinhronizacija 77 SIP 82 slike 54 kopiranje 19 slualice 24 SMS (short message service - servis kratkih poruka) 41 snimanje video snimci 60 softverske aplikacije 91 spikerfon 22 strimovanje 94 svetlo za obavetenja 101 svetsko vreme 90 Symbian aplikacije 91

tasteri 10 taster za zakljuavanje tekstualne poruke podeavanja 46 SIM poruke 46 slanje 41 teme 48 trajanje poziva 33 TV izlaz 55 TV konfiguracija 98

13

udaljeno potansko sandue 43 uklanjanje SIM kartice 25 unos teksta 36, 37 uparivanje ureaja 80 upravljanje datotekama 91

samookida, kamera sat 89, 90


116

59

ifra blokade

17

vesti, izvodi 88 veza za paketni prenos podataka 33, 76 podeavanja 82 veze za prenos podataka Bluetooth 78 video deljeno 31, 32 prikazivanje 54

77

2011 Nokia. Sva prava zadrana.

video centar moji video zapisi 86 prenos video zapisa 86 preuzimanje 84 prikazivanje 84 video izvodi 85 Video centar 84 video pozivi 29, 30 odbijanje 30 odgovaranje 30 video snimci 60 deljeni 31 kopiranje 19 reprodukcija 94 virtuelna tastatura 35

za slanje 41 zatita autorskog prava 101 zatitna ifra 17 zatitni modul 101 zvunik 22

Indeks

web izvodi 88 web pretraiva 87 ke memorija 87 markeri 88 pretraivanje stranica 87 WLAN (beina lokalna mrea) 74, 77

zabranjivanje poziva 103 zakljuavanje daljinsko 25 zakljuavanje tastature 13 zakljuavanje tastera 13


2011 Nokia. Sva prava zadrana. 117