P. 1
Zhvillimi e Provimeve te Matures Shteterore 2012

Zhvillimi e Provimeve te Matures Shteterore 2012

1.0

|Views: 1,900|Likes:
Published by shefdomi
Zhvillimi e Provimeve te Matures Shteterore 2012
Zhvillimi e Provimeve te Matures Shteterore 2012

More info:

Published by: shefdomi on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/12/2013

REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES MINISTRI

Tifane,~l?2011 ~
UDHEZIM

NllcJ

date,/~'

-1{).2£Vl

PER ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2012 Ne baze te nenit 102 te Kushtetutes, te ligjit nr. 7952, date 21.06.1995 "Per sistemin arsimor parauniversitar" i ndryshuar, dhe te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 876, date 03.11.2011 "Per disa ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 78, date 08.02.2006 "Per krijimin e Matures Shteterore dhe pranimet ne shkollat e larta" i ndryshuar, UDHEZOJ: 1. Viti shkollor per Maturen 2012 te perfundoje ne perputhje me Udhezimin Nr. 31, date 04.08.2011 te Ministrise se Arsimit dhe Shkences "Per vitin shkollor 2011 2012 ne sistemin arsimor parauniversitar" . 2. Lendet e provimeve te Matures Shteterore te jene: a. Gjuhe shqipe dhe letersi.

b. Matematike. c. Provimet me zgjedhje.

3. Lender dhe datat e provimeve perfundimtare per disa kategori shkollash te mesme te jene: Ne shkollat e mesme pedagogjike per minoritetin: a. Gjuha dhe letersia greke Ne seksionet dygjuheshe b. Gjuhe e huaj Ne shkollat e mesme artistike dhe sportive 21 maj 2012 21 maj 2012

Nr. 23, AL-IOOl, Tirane Tel: +355 42222260, Fax: +35542232002

Web site:

WW\V

.mash.gov .al.al

Faqe 1 nga 6

c.

Formimi teorik-praktik profesional

21 maj 2012

4. Lista e Iendeve te provimeve me zgjedhje te Matures Shteterore 2012 te jete: 4.a. Nga kurrikula berthame:
Nr Lenda I. Per te gjitha shkollat e mesme 1 Gjuhe e huaj e pare 2 Kimi 3 Fizike 4 Biologji 5 Shkenca e tokes 6 Qytetari 7 Histori 8 Gjeografi 9 Ekonomi 10 Teknologji II. Vetem per shkollat artistike 11 Histori muzike 12 Harmoni 13 Histori arti 14 Anatomi 15 Histori baleti III. Vetem per shkollat profesionale 16 Teori profesionale 8 6 6 6 2 Kredite

10 4 4 4
2

3 5 3
2 2

3

Nr. 23, AL-l 00 1, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 42232002 Faqe 2nga 6

Web site: ww\v.mash.gov.al.al

4.b. Nga kurrikula me zgjedhje: Nr 1 2 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tetersl e thelluar Matematike e thelluar Fizike e thelluar Kimi e thelluar Biologji e thelluar Trashegimi kulturore Sociologji Histori e thelluar Gjeografi e thelluar Psikologji Filozofi Ekonomi e thelluar Teknologji e thelluar Gjuhe e huaj e dyte Angleze Italiane Franceze Gjermane Spanjolle 6 6 6 6 6 Lenda 5 5 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 Kredite

Shenim 4.1. Cdo maturant/kandidat mund te zgjedhe nje ose dy gjuhe te huaja nga listat e mesiperme, me kusht qe niera do te trajtohet si gjuhe e huaj e pare (10 kredite), ndersa tjetra si gjuhe e huaj e dyte (6 kredite). (shih piken 1 ne aneksin bashkelidhur keti] Udhezimi). Shenim 4.2. Cdo maturant /kandidat ka te drejte te zgjedhe nga lista e lendeve te tabeles 4.b nje apo me shume lende, pavaresisht nese i ka zgjedhur ose jo/i jane ofruar ose jo nga shkolla gjate viteve te studimit ne shkollen e mesme. Shenim 4.3. Programet orientuese te lendeve me zgjedhje te tabeles 4.a.I, dhe te tabeles 4.b jane te njejta per te gjithe maturantety'kandidatet qe plotesojne Formularin Al/ AlZ. Shenim 4.4. Lenda "Trashegimi kulturore" permban trashegimine shqiptare (2 kredite) dhe trashegimine kulturore europiane (2 kredite). kulturore

Nr. 23, AL-IOOl, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 4 2232002

Web site: www.mash.gov.al.al

Faqe 3 nga 6

Maturantet /kandidatet qe do te perzgjedhin lend en "Trashegimi kulturore" testohen duke e trajtuar ate lende si nje e tere, me 4 kredite.

do te

Shenim 4.5. Lenda "Histori e thelluar" permban histori te qyteterimit boteror (2 kredite) dhe histori te qyteterimit shqiptar (2 kredite). Maturantet /kandidatet qe do te perzgjedhin lenden "Histori e thelluar" testohen duke e trajtuar ate Iende si nje e tere, me 4 kredite. do te

5. Maturantet e Matures 2012 duhet te zgjedhin lendet per provimet me zgjedhje sip as ketyre kritereve: S.a. Shuma e krediteve te ketyre lendeve te jete jo me e vogel se 8. S.b. Numri i lendeve me zgjedhje te jete 2 ose 3. S.C. Maturantetj'kandidatet e shkollave artistike kane te drejte te zgjedhin vetem njeren nga lendet e pershkruara ne piken 4.a.II te ketij Udhezimi. S.d. Maturantetz'kandidatet e shkollave profesionale kane te drejte te zgjedhin lend en "Teori profesionale", si nje rider lender me zgjedhje. (shih piken 3 ne aneksin bashkelidhur ketij Ildhezimi) 6. Kandidatet e Matures 2012, te cilet kane dhene provime me zgjedhje dhe jane vleresuar me note me te madhe se 4.50, mund ti mbartin ato me kusht qe: 6.a. Kreditet e seciles prej tyre do te llogariten sipas listes se pikes 4 te ketij Udhezimi, 6.b. Ne qofte se numri i krediteve te lendeve te dhena rezulton me i vogel se 8, atehere kandidatet jane te detyruar te japin edhe nje lende tjeter me zgjedhje per te plotesuar kriterin e pikes 5.a te ketij Udhezimi. 6.c. Kur kandidati i matures 2012 ka fituar vetem njerin nga provimet me zgjedhje, ai mund ta mbarte ate dhe te jape aq provime te tjera sa parashikohen ne piken 5 te keti] Udhezimi. 7. Per perllogaritien e pikeve te procedohet si me poshte: • Shenojme me M, Di, D2, Zi, Z2 dhe (Z3) perkatesisht piket mesatare te shkolles se mesme, vleresimet ne lendet e detyruara dhe ne ato me zgjedhje. Shenojme me K koeficentin e shkolles te percaktuar nga IALP-te.

Nr. 23, AL-J 00 1, Tirane Tel: +355 42222260, Fax: +355 42232002 Faqe 4 nga 6

Web site: www.mash.gov.al.al

Shenojme me Fi, F2, (F3) koeficentet e lendeve me zgjedhje te percaktuara nga IALP-te.

Llogaritja e shumes

I te pikeve

te maturantit/kandidatit

do te behet:

7.a. Kur maturanti/kandidati

jep 2 (dy) provime me zgjedhje me formulen:
x

D ={ 0.2 x [M

+ o. +D2]

K + 0.4 x

[z, X Fl + Z2 x F2]

: 2} x 100 x 5

7.b. Kur maturanti/kandidati

jep 3 (tre) provime me zgjedhje me formulen:

Shenim 7.1. Koeficenti 0.2 tregon qe nota mesatare (M), gjuha shqipe dhe letersia (Di) dhe matematika (D2) kane secila nga 20% te peshes se vleresimit perfundimtar dhe koeficenti 0.4 tregon qe lendet me zgjedhje se bashku kane 40% te peshes se vleresimit perfundimtar. (shih shembujt praktike te perllogaritjes se pikeoe ne aneksin bashkelidhur keti] Udhezimi) Shenim 7.2. Shumezimi me koeficientin 5 ne formulat e mesiperme, behet per efekt te referimit me piket ne maturat para 2012. 8. Ngarkohen per zbatimin e ketij Udhezimi Zevendesministri, Sekretari i Pergjithshem, Drejtoria e Edukimit Parauniversitar, Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Koordinimit Rajonal, Agjencia Kombetare e Provimeve, Instituti i Zhvillimit te Arsimit, Inspektorati Kombetar i Arsimit Parauniversitar, Drejtorite Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore. Ky Udhezim hyn ne fuqi meniehere dhe botohet ne "Fletoren Zyrtare".

Nr. 23, AL-J 00 1, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 4 2232002 Fage 5 nga 6

Web site: www.mash.gov.al.al

ANEKS

1. Gjuhe e huaj e pare do te konsiderohet ajo qe maturanti/kandidati zgjedh si te tille, me kusht qe te jete e pertshire ne planin rnesimor. 2. Lencet "Histori muzike", "Harmoni", "Histori arti", "Anatomi" dhe "Histori baleti" mund te perzqiidhen vetern nga rnatoranterkandldate te shkollave artistike. 3. l.enda "Teori profesionale" eshte ne pershtatie me profilin e shkolles profesionale dhe mund te perzqiidhet vetern nga rnamrametkandidatet e ketyre shkollave. 4. Koeficentet per profilet e shkollave do te jene: 1; 1.1; 1.2, 1.3 dhe 1,4. Koeficemet per lendet me zgjedhje sipas programeve te studimit ne IALP do te jene: 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4. Shembuj. 1. K = 1.4, M = 7.98. 01 = 7.70, 02 = 8.34, Z1= 9.50, Z2 = 6.68, Z3 = 7.30, F1 = 1 dhe F2 =1.3 dhe F3= 1.2

L3 = {0.2 x [M

+ 01 +02] x K + 0.4 X [Z1 x F1+ Z2 X F2 + Z3 x F3] : 3} x 100 x 5 = ={0.2 x [7.98 + 7.70 + 8.34] x 1.4 + 0.4 x [9.50 x 1+ 6.68 x 1.3 + 7.30 x 1.2)]:3} x 100 x 5 = = 10.318 x 100 x 5 = 5159 pike 2. K=1,M=7.00 01=7.00, 02=7.00,

Z1= 7.00, Z2 = 7.00, Z3= 7.00, F1 = 1 dhe F2 =1 dhe F3= 1, n = 3

L = {0.2 x [M

+ 01 +02] x K + 0.4 X [Z1 x F1+ Z2 X F2 + Z3 x F3] : 3} x 100 x 5 ={0.2 x [7.00 + 7.00 +7.00] x 1 + 0.4 x [7.00 x 1+ 7.00 x 1 + 7.00 x 1)] :3} x 100 x 5 = ={ 4.2 +2.8} x 100 x 5 = 7.00 x 100 x 5 =3500 pike 3. K = 1.4, M =7.98. 01 = 7.70, 02 = 8.34, Z1= 9.50, Z2 = 6.68" F1 = 1 dhe F2 =1.3

L = {0.2

x [M + 01 +02] x K + 0.4 X [Z1 x F1+ Z2 x F2] : 2} x 100 x 5 ={0.2 x [7.98 + 7.70 +8.34] x 1.4 + 0.4 x [9.50 x 1+ 6.68 x 1.3]:2} x 100 x 5= = {6.7256 +3.6368} x 100 x 5 = 5181.2

Nr. 23, AL-lOOl, Tirane Tel: +355 4 2222260, Fax: +355 42232002

Web site: w\",-w.mash.gov.al.al

Faqe 6 nga 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->