TEDARİKÇİLERİN DOĞAL GAZ DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam Madde 1 — (1) Bu Tebliğ, tedarikçilerin doğal gaz depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 2 — (1) Bu Tebliğ, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Ek 2 nci maddesi ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 — (1) Bu tebliğde geçen; a) Depolama: Günlük ve mevsimsel değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını, b) Depolama Şirketi: Doğal gaz depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi, c) Dengeleme Amaçlı Depolama: Kurul tarafından her yıl, her dağıtım bölgesi için mevsimsel yoğunluğu karşılayacak ve iklim değerlerine göre oransal olarak belirlenecek dengeleme amaçlı depolama miktarını, d) Ek hizmetler: LNG gemisinin limana yanaştırılması, boşaltılması, LNG’nin tanklarda depolanması, LNG’nin gazlaştırılarak ulusal iletim şebekesine verilmesi, LNG’nin kara tankerlerine yüklenmesi, LNG’nin gemiye yüklenmesi ve benzeri hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak verilmesini, e) Enjeksiyon Dönemi: Doğal gazın depolanmak amacıyla yer altı doğal gaz depolama tesisine enjekte edildiği dönemi, f) Hizmet Alan: Depolama şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalamış olan tedarikçi ve/veya ihracatçı şirketi veya tedarikçi ve/veya ihracatçı sıfatıyla kendisini, g) Hizmet sözleşmesi: Standart ve/veya ek hizmetin sağlanması için depolama şirketi ile hizmet alan arasında akdedilen sözleşmeyi, h) İlgili Mevzuat: Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları, i) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu, j) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, k) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, l) Sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tesisi: Bir tüzel kişinin mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve LNG’yi depolamaya mahsus tesisi, m)Standart hizmet: LNG gemisinin boşaltılması, LNG’nin temel kullanım usul ve esasında belirlenecek sürede depolanması ve bu kapsamda tahsis edilen gazlaştırma kapasitesi çerçevesinde gazlaştırılarak ulusal iletim şebekesine verilmesine ilişkin hizmetlerin bir bütün olarak verilmesini, n) Stratejik Amaçlı Depolama: Her takvim yılında ithal edilecek (Spot LNG lisansı ile yapılan ithalat hariç) toplam doğal gazın yüzde onunu karşılayacak stratejik amaçlı depolama miktarını, 1

o) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve CNG satış şirketlerine doğal gaz satan ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ile yukarıdakilere ilaveten kuyubaşından olmak kaydıyla CNG iletim ve dağıtım şirketlerine de doğal gaz satan üretim şirketlerini, p) Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE): Depolama hizmeti ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla depolama şirketi tarafından hazırlanarak Kurul onayına sunulan usul ve esasları, q) Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi: Bir tüzel kişinin mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı yer altında depolamaya mahsus tesisi, r) Yük Faktörü: Doğal gaz talebinin referans zamandaki değişimini, ifade eder. Genel Hükümler Madde 4 — (1) İthalat lisansı sahibi tüzel kişiler, her sene ithal edilecek doğal gazın yüzde onu kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama imkânına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması ile yükümlüdürler. (2) Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca öngörülecek süre içerisinde, müşterilerin mevsimsel azami doğal gaz çekişlerini karşılamak amacıyla, gerekli arz planlamasını yapmak ve depolama tedbirlerini almak zorundadır. Ayrıca, Kurul her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için müteakip yılın mevsimsel yoğunluğunu karşılayacak dengeleme amaçlı depolama miktarlarını tayin etmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. (3) Serbest tüketicilere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağlamak mecburiyetindedir. Toptan satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorunlu olup, gerekli depolama tedbirlerini almak zorundadır. (4) Kurul her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yıl için geçerli olacak depolama yükümlülüklerini belirler. Tedarikçilerin Depolama Yükümlülükleri Madde 5 — (1) Boru hattı vasıtasıyla doğal gaz ithal eden tüzel kişiler, faaliyete başlama tarihinden itibaren beş yıl içerisinde, lisanslarında yer alan ilgili yılın ithalat miktarlarının yüzde onu kadar bir miktarı stratejik amaçlı depolamakla yükümlüdürler. (2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal eden tüzel kişiler stratejik depolama yükümlülüklerini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tesisinden hizmet alarak yerine getirmiş sayılır. (3) Tedarikçiler, lisans yürürlülük tarihinin yedinci yılının bitimini takiben, dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapmaları halinde, dengeleme amaçlı depolama yapmakla yükümlüdürler. (4) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinden, dengeleme amaçlı depolama hizmeti sadece standart hizmet alan tüzel kişilere, söz konusu tesisin ek hizmet vermeye uygun olması şartıyla sağlanır. Serbest tüketicilere doğal gaz satan tedarikçilerin depolama yükümlülüğü de bu fıkra çerçevesinde değerlendirilir. (5) Toptan satış lisansı sahibi üretim şirketleri, dengeleme amaçlı üretim yapmakla yükümlüdür. Depolama Kapasitesi Tahsisat Önceliği Madde 6 — (1) Depolama lisansı sahibi tüzel kişiler, kapasite tahsisatında önceliği aşağıda sıralamayı dikkate alarak yapar; 1. Stratejik amaçlı depolama başvurusu, 2. Dengeleme amaçlı depolama başvurusu, 3. Serbest tüketicilere doğal gaz satan tedarikçilerin depolama başvurusu. 2

(2) Tedarikçilerin yükümlülüklerinin sınıflandırılması Kurum tarafından yapılarak kapasite tahsisatı öncesinde depolama lisans sahiplerine bildirilir. Dengeleme Amaçlı Depolama Miktarının Tayini Madde 7 — (1) Kurul tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yıl için, ülkedeki depolama tesislerinin toplam kapasitesi ve aşağıdaki kriterler dikkate alınarak, dağıtım lisanslarına konu dağıtım bölgeleri için münferiden dengeleme amaçlı depolama miktarları belirlenerek, Resmi Gazete’de ve Kurum internet sayfasında yayımlanır; a) Meteorolojik veriler, b) İlgili dağıtım bölgesindeki her şehrin doğal gaz tüketimine ilişkin yük faktörü, c) Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri, (2) Bu kriterler, ilgili lisans sahipleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınacak bilgi ve belgeler çerçevesinde Kurum tarafından değerlendirilir. İletim Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Madde 8 – (1) İletim lisansı sahibi aşağıdaki bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunmakla yükümlüdür. a) Bir önceki yılda, ay bazında toplam taşınan gaz miktarı ve pik gün tüketimleri, b) Bir sonraki yıl için aylık olmak üzere 5 yıllık talep tahminleri, Dağıtım Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Madde 9 – (1) Dağıtım lisansı sahibi aşağıdaki bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunmakla yükümlüdür. a) Dağıtım bölgesini besleyen istasyon/istasyonlardaki dağıtım şirketince satın alınan doğal gazın bir önceki seneye ilişkin pik gün tüketim verileri, b) Bir önceki yılın, dağıtım şirketince satın alınan aylık bazda ısınma amaçlı olan ve olmayan ayrımı yapılarak tüketim verileri, c) Bir sonraki yılın, yıllık ve aylık ısınma amaçlı olan ve olmayan ayrımı yapılarak tüketim ile aylık talebe ilişkin günlük ortalama tüketim tahmini, d) Bir sonraki yıla ilişkin günlük pik tüketim tahmini, e) Dağıtım bölgelerinde bir sonraki gaz yılı için öngörülen talep paralelinde yapacakları arz planlaması. Tedarikçilerin Yükümlülükleri Madde 10 – (1) İthalat ve toptan satış lisansı sahibi şirketlerin aşağıdaki bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunmakla yükümlüdür. a) Bir önceki yılda giriş noktalarına göre ithal edilen günlük gaz miktarı, b) Bir sonraki yılda maksimum ithal edilebilecek günlük gaz miktarı, c) Bir sonraki gaz yılı için öngörülen talep paralelinde yapacakları arz planlaması. Depolama Yükümlülüklerinin İzlenmesi Madde 11 – (1) Tedarikçilerin depolama yükümlülüklerinin izlenmesi kapsamında, depolama yükümlülüğünü; a) Yer altı depolama tesisinden hizmet alarak yerine getirecek tedarikçiler, yükümlülüğüne konu doğal gaz miktarını, bir önceki yılın enjeksiyon döneminin sonunda tesiste bulundurduğuna dair depolama lisansı sahibinden alınacak belgeyi her yıl Kasım ayı sonuna kadar,

3

b) Sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tesisinden hizmet alarak yerine getirecek tedarikçiler, ilgili yıl için depolama lisans sahibiyle yaptığı terminal hizmet sözleşmesini her yıl Ocak ayı sonuna kadar, Kuruma sunar. Geçici Madde 1 — Ülkedeki depolama kapasitesi, ithalatçı şirketlerin stratejik amaçlı depolama yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan sağlayacak düzeye ulaşıncaya kadar, tedarikçilerin dengeleme amaçlı yükümlülükleri ile serbest tüketicilere doğal gaz satan tedarikçilerin depolama yükümlülükleri fiili imkansızlık nedeniyle ertelenmiştir. Yürürlük Madde 12 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful