Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov 03.04.2012 APROB Cpt. Cdor.

Dorel NEMEȘ

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Istorie Tema: Istoria României Lecția: „România în perioada interbelică” Timp: 50 minute Tipul lecției: transmitere de cunoștințe Locul de desfăşurare: sala de clasă Clasa: Grupa 431

Strategii didactice:
- metode: prelegerea, conversaţia, dezbaterea, explicaţia, învăţarea prin descoperire, expunerea; - mijloace de învăţământ: prezentarea în power-point (slide-uri), laptop, video-proiector.

Bibliografie:
1. Constantiniu F., „O istorie sinceră a poporului român”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1997; 2. Bărbulescu M., Deletant D., Hitchins K., Teodor P., „Istoria României”, Editura Corint, Bucuresti, 1998.

Obiectiv didactic fundamental:
- înţelegerea rolului istoric pe care l-a avut România în perioada interbelică.

1 din 5 NESECRET

4. perioada interbelică. Situația economică și socială. -frontală.Obiective operaț ionale: 1.prezentarea hărții României. să-şi însuşească noţiunile şi termenii istorici noi. din punct de vedere istoric. 3. -notează pe tablă titlul noii lecții.delimitare temporală. să construiască demersuri analitice cu privire la situația României din perioada 1918 . 2. Strategii didactice Evaluare 2.1939. Desfăşurarea lecţiei: Momentele lecț iei 1. Politica internă și externă. Anunț area lecț iei noi. 2 din 5 NESECRET . să cunoască situația socială. 2. 6. -notează titlul lecției. Secvenț a introductivă 2 minute Conț inutu Activitatea Activitatea l ș tiinț ific profesorului elevului -notează absențele. pregătește materialele didactice necesare desfășurării lecției. Secvenț a de instruire 46 minute -proiecția hărții României Mari pe slide. context istoric universal. socială și economică a României din perioada interbelică. 3. Analiza perioadei interbelice: 1. Schiț a lecț iei: Perioada interbelică: . O nouă dimensiune culturală. să exprime propriul punct de vedere cu privire la situația politică. să prezinte principalele aspecte ale societății românești din perioada interbelică. organizează elevii. . 5. economică și politică care s-au manifestat în Romania de-a lungul perioadei interbelice. să identifice.

care trece discută cu Romania profesorul începând cu textele din 3 din 5 NESECRET -prelegerea. . -prezintă materialul power-point din care elevii identifică definiția termenului „interbelic”. -continuă.2 Anunț area obiectivelor operaț ionale 2 minute 2. -frontală. -prezintă harta României Mari.4 Transmiterea noului conț inut 20 minute Situaț ia economică ș i socială -conversația.3 Reactualizarea cunoș tinț elor 6 minute -enunță tema și obiectivele. -inițială. -conversația. România în perioada interbelică -pune întrebări din lecțiile anterioare care au relevanță în contextul noii lecții. -se implică. -se implică în realizarea acestora. -descoperirea. -video-proiector. -prezintă materialul power-point din care elevii se informează cu privire la situația economică din perioada interbelică. -urmăresc materialul power-point și delimitează perioadă interbelică -urmăresc materialul power-point. -ascultă cu atenție și rețin obiectivele. descoperă situația economică a perioadei interbelice -material powerpoint.1 Captarea atenț iei 2 minute Harta României Mari. 2. -discuția.2. -explicația. Politica internă și externă -prezintă elevilor evolutia -urmaresc fenomenelor noțiunile politice prin prezentate. răspund la întrebările profesorului. 2. -conversația. -discută cu profesorul despre schimbările teritoriale în comparație cu situația actuală.

2. 4 din 5 NESECRET . -relizează feedback-ul pe toată durata lecției prin intermediul întrebărilor și a problematizării. -dezbatere. prezentare. problematizarea. problematizarea. -le cere elevilor să repete termenii și conceptele fundamentale.anul 1918 și până în anul 1940. -răspund la întrebările profesorului. Vizionare film. 2. -se implică în discuții și încearcă să răspundă la întrebările adresate de profesor. -propune tema de studiu. -conversația. discută cu profesorul despre noțiunile prezentate. -individuală. -conversația. problematizarea.6 Obț inerea performanț ei 8 minute 2.9 Intensificarea reteț iei 1 minut Realizarea unui referat. -finală. -individuală. O nouă dimensiune culturală -prezintă elevilor evoluția fenomenelor culturale din România interbelică.8 Evaluarea performanț ei 3 minute -se implică în dezbateri pe baza cunoștințelor acumulate. -conversația. 2. -continuă.7 Realizarea feedback-ului -conversația. -urmăresc noțiunile prezentate.5 Dirijarea învăț ării 2 minute 2. problematizează împreună cu elevii pe seama unor teme prezentate în film. -realizează dezbateri cu elevii pe baza conținutului transmis în vedrea fixării și evaluării nivelului de înșelegere. -notează tema de studiu. -individuală. -individuală.

Radu-Mihai DINCĂ 5 din 5 NESECRET . răspund la întrebări.2. -se evidențiază elevii care au fost activi la oră. Sg. -anunță lecția viitoare și propune bibliografia: Neagu Djuvara: „O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri”. -individuală.3 Secvenț a finală 2 minute -elevii sunt atenți. Stud. notează bibliografia. Întocmit.10 Asigurarea transferului de cunoș tinț e 2 minute -întreabă elevii despre definițiile și evenimentele predate. Ed. -expunerea. 2. -se reamintește conținutul ședinței. Humanitas -se implică în discuții. -conversația.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful