ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
« ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»

Ονοματεπώνυμο :
……………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Αν
(Μονάδες 15)
Β. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Β1. Οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών
επίπεδο έχουν

στο μιγαδικό

άξονα συμμετρίας την ευθεία :
α.
(Μονάδες 2)

β.

γ.

Β2. Αν

δ.

τότε η ελάχιστη τιμή του

α. 2
(Μονάδες 2)

β. 3

γ. 5

δ. 7

είναι :

ε.10

Β3. Αν για τον μιγαδικό
ισχύει :

τότε ποιο από τα παρακάτω

α.
(Μονάδες 2)

γ.

β.

Β4. Ο αριθμός
α.
(Μονάδες 2)

ισούται με :
β. 1

γ. -1

Β5. Αν για τον μιγαδικό
α.

β.

δ.

δ.

ε. 0

ισχύει
γ.

τότε :
δ.

ε.
(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 2ο

Δ. (Μονάδες 13) Β. Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης στο μοναδιαίο κύκλο . έχουν εικόνες ο αριθμός είναι φανταστικός αριθμός (Μονάδες 12) ΘΕΜΑ 3ο Έστω οι μιγαδικοί για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις Α. Να δείξετε ότι δεν υπάρχουν μιγαδικοί αριθμοί (Μονάδες 5) Γ.Α. Να αποδείξετε ότι (Μονάδες 6) . ΘΕΜΑ 4ο Θεωρούμε το μιγαδικό ισχύει . στο μιγαδικό επίπεδο . Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του (Μονάδες 7) Β. Αν είναι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης . Να δείξετε ότι (Μονάδες 9) Γ. να αποδείξετε ότι για κάθε μιγαδικό αριθμό . Να δείξετε ότι (Μονάδες 9) . Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του (Μονάδες 8) . Β. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των (Μονάδες 6) . Αν για τον τότε : Α.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful