Biên d ch nhân Linux

Tác gi : Hoàng Ng c Diêu

M cl c
1
1.1 1.2

T ng quan v nhân Linux trên phương di n biên d ch l i
Nhân Linux và vi c biên d ch l i nhân Tóm t t các bư c biên d ch (dành cho nh ng ai thi u kiên nh n)

3
3 3

2 3 4
4.1 4.2

T i sao c n biên d ch l i nhân Linux? C u trúc và quy ư c s hi u phiên b n c a nhân Linux Đòi h i t i thi u trong vi c biên d ch l i nhân Linux
Đòi h i cho nhân Linux 2.4.x Đòi h i cho nhân Linux 2.6.x

5 6 6
7 8

5 6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Xác đ nh c u hình (hardware) c a máy Các bư c chu n b
T o m t đĩa m m kh i đ ng cho nhân đang dùng T i mã ngu n Ki m tra th c tính c a mã ngu n X nén mã ngu n Dùng "config" nào thì thích h p?

9 9
9 10 11 12 14

7
7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2

Ch nh c u hình biên d ch nhân Linux
Thành ph n c a c u hình biên d ch nhân Linux Thành ph n c u hình biên d ch nhân Linux phiên b n 2.4.x Thành ph n c u hình nhân Linux cho lo t nhân 2.6.x Đi u ch nh c u hình biên d ch nhân Linux Các công c đ xác l p c u hình M t s đi m c n chú ý trong giai đo n hình thành c u hình biên d ch nhân

14
14 14 17 18 19 20

8
8.1 8.2 8.3 8.3.1

Các bư c biên d ch
Bư c t o dependency, d n d p và t o nhân Bư c t o modules và cài modules Tách r i mã ngu n và h sơ output trên lo t nhân 2.6.x "make help", m t ti n ích m i trên lo t nhân 2.6.x –1–

22
22 24 25 26

8.3.2

Tách r i mã ngu n và output files

27

9
9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3

Cài đ t nhân
Cài đ t v i "make install" Đ i v i GRUB Đ i v i LILO Các bư c cài đ t b ng tay T o initrd Copy nhân và System.map Ch nh c u hình c a bootloader config

27
28 28 29 31 31 32 33

10
10.1 10.2

Kh i đ ng l i máy và ch nh lý n u g p tr c tr c
B treo khi kh i đ ng vào linux B treo trong quá trình nhân đư c load

35
35 36

11
11.1 11.2

Vá và biên d ch nhân
Các đi m quan tr ng trư c khi vá T i, x và vá

37
37 38

–2–

1 T ng quan v nhân Linux trên phương di n biên d ch l i
1.1 Nhân Linux và vi c biên d ch l i nhân
Nhân Linux là m t "nhân hi n đ i" có tính module r t cao. T kernel phiên b n 2.6.x tr đi, có r t nhi u ch c năng và m r ng. V i tinh th n "biên d ch nhân", m t y u t chính y u và quan tr ng nh t c n ghi nh n đó là tính phân b (modularity) c a nhân Linux. Đ i v i ngư i dùng bình thư ng, modularity cho phép ch n l a cách biên d ch các drivers c a nhân theo d ng modules hay theo d ng biên d ch tr c ti p vào nhân. Thông thư ng, khi xác l p c u hình cho nhân có ba ch n l a: Y, M và N. Có nh ng "driver" không th biên d ch như m t module vì nó ph i đư c load and link tr c ti p ngay khi nhân kh i đ ng. Cũng có nh ng "driver" cho phép ch n như m t module và đư c t i trong khi và sau khi nhân đư c kh i đ ng. Đi m chính y u c n n m b t trong gi i h n ch đ "Biên d ch nhân Linux" là hi u rõ t i sao ph i ch n M (cho module), Y (cho biên d ch tr c ti p) và N (không dùng) các drivers này. • Biên d ch tr c ti p vào kernel có nghĩa là các "drivers" này dù có đư c dùng hay không v n đư c t i lên khi nhân kh i đ ng và t t nhiên nó s chi m m t ph n b nh . L i đi m chính c a ch n l a này là m t khi "drivers" đã đư c biên d ch vào nhân thì không còn ph i quan ng i đ n tính trung th c c a nhân và các driver n a. Các h th ng làm vi c đòi h i tính b o m t cao không dùng modules mà biên d ch th ng vào nhânkernel đ tránh trư ng h p các modules không tin c y "b " cài vào nhân lúc nào đó trong quá trình ho t đ ng c a máy. L i đi m k ti p c a ch n l a này là tính hi u xu txu t (r t nh ), khi c n driver thì đã có s n và không c n ng t i n a. Biên d ch như các modules cho nhân có nghĩa là ch khi nào c n dùng các "drivers" này m i đư c ng t i. L i đi m c a ch n l a này n i b t khía c nh x d ng b nh và tài nguyên trên máy. V i l a ch n này, b n có th t o nên m t nhân r t nh và d dàng di chuy n cho nhi u m c đích khác nhau. L i đi m k ti p là kh năng biên d ch l i ch m t ho c m t s modules nào đó (c n c p nh t ch ng h n). T t nhiên đ th c hi n chuy n này thì ph i tho mãn t t c nh ng đòi h i v tính ph thu c cho h th ng.

1.2 Tóm t t các bư c biên d ch (dành cho nh ng ai thi u kiên nh n)
Biên d ch nhân Linux r t đơn gi n n u như đã hi u rõ các quy trình và các bư c th c hi n. Sau đây là các l nh c n thi t, gi đ nh b n đã có tr n b các công c c n thi t đ biên d ch: –3–

org/pub/linux/kern..2) n u như b n phân ph i 1 Linux không có s n m t s công c thu c gói mkinitrd (ch có trong b n RedHat và các b n d a trên RedHat)..>.tar.tar.sign <KERNEL_SRC>.tar.bz2 | tar xvf - N u mu n dùng giao di n đ h a đ đi u ch nh các ch n l a cho c u hình nhân thì dùng l nh: $ make xconfig T p h p l nh dùng đ t o các file ph thu c và các file bao g m (include). nơi thông thư ng ch a mã ngu n đ biên d ch nhân: $ cd /usr/src <KERNEL_SRC> là phiên b n kernel c n biên d ch. ti p theo là d n d p các objects không c n thi t và biên d ch nhân d ng nén: $ make dep clean bzImage Biên d ch các modules đã đư c ch n l a b ng l nh: $ make modules Chchuy n sang ch đ super user cho l nh ti p theo: $ su Cài các modules vào thư m c /lib/modules/<KERNERL_SRC> v i quy n c a super user: # make modules_install Cài đ t nhân và các file c n thi t vào thư m c /boot: # make install Bư c th 10 có th thay th b ng m t lo t thao tác b ng tay (chi ti t ph n 9.bz2 X nén gói ch a mã ngu n: $ bzip2 -dc <KERNEL_SRC>.tar.bz2. 1 distribution –4– .Chuy n vào thư m c /usr/src.bz2 (<KERNEL_SRC> Xác th c ch ký và th c tính c a mã ngu n: $ gpg --verify <KERNEL_SRC>.kernel. ví d đây t i mã ngu n đư c nén d ng bz2) $ wget http://www.

b n có th dùng các bư c như trên. Đ i v i nhân 2. biên d ch l i nhân đ nâng cao hi u năng c a nhân. nh t là trong vi c đi u ch nh "th i bi u" (scheduling) c a các công tác mà h th ng ph i đ m nhi m. Tuy v y.x. m c đ nâng cao hi u năng không rõ r t (ngo i tr dùng phương pháp test load đ đo). Theo m c đ nh. các b n phân ph i Linux thư ng kèm m t phiên b n nhân đư c biên d ch v i h u h t nh ng thành ph n có s n đ có th đáp ng r ng rãi c u hình ph n c ng (có th hi n di n trên các máy). t phiên b n 2. vi c biên d ch l i và đi u ch nh "driver" cho nhân t o hi u xu t rõ r t. b. tái biên d ch kernel đ ch a l i c a nhân.. Tuy nhiên bư c "make dep" không c n thi t n a.6. biên d ch l i nhân đ lo i b nh ng "drivers" không đư c dùng và có th gây "hi u l m" cho nhân. N u các l i này thu c v lõi c a nhân thì ph i vá ngu n c a nhân và biên d ch l i nó đ s a ch a các l i đư c công b ..6. network cards.x.6. nh ng chi ti t này s không nh hư ng đ n s thành công c a quy trình biên d ch nhân. Đi u này cũng d hi u vì kernel c a các h đi u hành "đóng" hi n nhiên là "đóng" và ngư i dùng bình thư ng không th có cơ h i ti p c n v i mã ngu n c a nhân đ có th biên d ch l i nhân n u mu n..4. c.4. biên d ch l i nhân đ th nghi m m t ch c năng ho c m t module mình v a t o ra.. Tuy nhiên. graphic card.x. t o ra trư ng h p máy có nh ng tri u ch ng ho t đ ng thi u n đ nh và hay gây l i.Lưu ý: đ i v i lo t nhân 2.x nên có m t s chi ti t không c n thi t cho kernel 2. Đây là đi m l i t ng quát lúc kh i đi m.x tr đi. Trư ng h p này không nhi u như các trư ng h p trên nhưng cũng n m trong các lý do ph bi n.6. d. –5– . ) và bi t rõ c n nh ng thành ph n nào cho c u hình c a máy thì không có lý do gì ph i bao g m tr n b các th không c n thi t và không dùng. Sau đây là m t s trư ng h p thư ng g p nh t: a. Câu h i đư c đ t ra là t i sao l i c n ph i biên d ch l i nhân Linux ? Câu tr l i ng n: không c n n u như không c n và c n n u như c n :) Câu tr l i dài: có vô s lý do khi n cho ngư i dùng c n ph i biên d ch l i nhân Linux. Tuy nhiên. mã ngu n c a nhân Linux hoàn toàn "m " và đây là đi u ki n r t thu n l i cho v n đ biên d ch l i nhân. SCSI card.x và 2. 2 T i sao c n biên d ch l i nhân Linux? Đ i v i ngư i dùng đã quen v i nh ng h đi u hành "đóng" thì khái ni m biên d ch l i nhân là m t khái ni m h t s c l l m. Bài vi t này bao g m cho c phiên b n 2. sau khi đã cài thành công và n m ch c máy có nh ng thi t b gì (sound card. Trong khi đó.

M t phiên b n n đ nh c a m t nhân Linux có th có nhi u s hi u phát hành khác nhau. có th dùng cho môi trư ng production. Không th biên d ch đư c nhân n u không tho mãn yêu c u này. ch ch a đ cài kernel và các modules m i sau khi biên d ch.org. nó thư ng dùng trong môi trư ng đang phát tri n (development). N u dùng các phiên b n này đ tìm l i và thông báo cho nhóm phát tri n nhân Linux thì đây là đi u r t t t. Đòi h i quan tr ng khác là ph i có m t b công c c n thi t và đúng phiên b n. Ví d : 2.kernel.3 C u trúc và quy ư c s hi u phiên b n c a nhân Linux Phiên b n c a nhân Linux có quy ư c r t đơn gi n và d nh . Ví d RedHat có nh ng c p nh t ph cho các kernel như: 2. N u s này là s ch n. Đi u c n n m đây là ch nên x d ng phiên b n n đ nh (stable) c a nhân Linux (s ch n gi a) cho môi trư ng production và dùng phiên b n th nghi m 3 c a nhân Linux (s l ) cho môi trư ng th nghi m và phát tri n. Không nên dùng phiên b n phát tri n cho môi trư ng production.26 S th nh t: 2 là s hi u phiên b n chính S th nhì: 4 là ch đ nh cho tình tr ng phiên b n. Ít nh t là ph i đ ch ch a cho mã ngu n (trư c và sau khi x nén). đi u c n thi t là ph i có đ ch ch a trên đĩa. Đây là các quy ư c chung cho d ng nhân Linux "vanilla" có nghĩa là ng d ng cho các phiên b n nhân t http://www. nhóm phát tri n nhân yêu c u b n ph i có đúng phiên b n c a các công c đ đ m b o vi c biên d ch nhân thành công. Phiên b n c a nhân Linux bao g m ba nhóm s tách ra b i các d u ch m.20-8 ch ng h n. Phiên b n cho b công c v i m i phiên b n nhân khác nhau. nó ch đ nh cho phiên b n không n đ nh. V n đ này c n n m rõ trư c khi ch n m t phiên b n nào đó c a nhân Linux đ vá và biên d ch. N u s này là s l . Có nhi u b n Linux x d ng s hi u con 2 cho phiên b n nhân h đã đi u ch nh. Các kernel thu c d ng này thư ng có nhi u l i và không n đ nh. S th ba: 26 là ch đ nh cho s hi u phát hành c a m t phiên b n nhân Linux.4. 4 Đòi h i t i thi u trong vi c biên d ch l i nhân Linux Trư c khi b t tay vào vi c biên d ch l i nhân Linux. Nên nh . 2 3 extra-version development –6– .4. các phiên b n nhân đư c đi u ch nh b i m i b n phân ph i có nh ng đi m d bi t. nó ch đ nh cho phiên b n n đ nh (stable).

1pre1 Cách xác đ nh phiên b n gcc --version make –version ld -v fdformat --version insmod -V tune2fs reiserfsck 2>&1| grep reiserfsprogs cardmgr -V pppd --version isdnctrl 2>&1| grep version Tham kh o thêm chi ti t các công c này và đ a ch đ t i các công c cho đúng (ít nh t ph i cùng phiên b n đã cung c p trên ho c m i hơn) trong h sơ Documentation/changes c a mã ngu n nhân mà b n đang d tính biên d ch.21 2.x Công c Gnu C Gnu make binutils util-linux modutils e2fsprogs reiserfsprogs pcmcia-cs PPP isdn4k-utils Phiên b n t i thi u 2.4.19 3.25 2.x. –7– .77 2.4.1.66 3.10o 2.0b 3.9.4.1 Đòi h i cho nhân Linux 2.0.1.4.91.2 1.0 3.

B n cũng có th ch n cách t i mã ngu n c a t ng công c v biên d ch l i.09 2. L i đi m c a cách này là b n t o cho mình m t b công c r t "s ch" vì đã biên d ch theo ý.9.1.x Công c Gnu C Gnu make binutils util-linux module-init-tools e2fsprogs jfsutils reiserfsprogs xfsprogs pcmcia-cs quota-tools PPP isdn4k-utils nfs-utils procps oprofile Phiên b n t i thi u 2.3 2.html (n u b n may m n có m t con IA64 đ th ) –8– .21 3.1.5.3 3.1. nên tham kh o chi ti t http://gcc.13 0.6.0.0 3. Đ i v i ph n c ng IA64. Cách này m t th i gian hơn r t nhi u và ch thích h p cho nh ng ai đã quen thu c v i v n đ biên d ch mã ngu n trên Linux.95.29 1.1pre1 1.12 2. N u phiên b n c a các công c trên máy cũ hơn các phiên b n đưa ra trên.4.3 Cách xác đ nh phiên b n gcc make --version --version ld -v fdformat --version depmod -V tune2fs fsck.gnu. b n c n phiên b n GCC cho 64bit.78 2.10 1.10o 0.jfs -V reiserfsck -V 2>&1| grep reiserfsprogs xfs_db -V cardmgr -V quota -V pppd --version isdnctrl 2>&1| grep version showmount –version ps --version --version oprofiled Tham kh o thêm chi ti t các công c này và đ a ch đ t i các công c cho đúng (ít nh t ph i cùng phiên b n đã cung c p trên ho c m i hơn) trong h sơ Documentation/changes c a mã ngu n nhân b n đang d tính biên d ch.0 3.2 Đòi h i cho nhân Linux 2. b n c n ph i t i phiên b n m i (đã biên d ch) t website c a b n phân ph i nào b n đang dùng.5 3.org/install/specific.3 3.4.6.1. thích h p v i môi trư ng c a máy (và v a đ ).

Trư ng h p này hi m khi x y ra trong quá trình biên d ch nhân và cài nhân m i n u b n th c hi n và đi u ch nh đúng. Ngay c nh ng ai dùng Linux đã lâu và không c n ph i biên d ch l i nhân. b n c n biên d ch l i nhân Linux và c n thâu th p thông tin v c u hình c a máy. V n đ này s đư c đ c p sau.1 T o m t đĩa m m kh i đ ng cho nhân đang dùng Đây là m t bư c c n thi t đ phòng s c gì đó khi n b n không th kh i đ ng vào h th ng Linux sau khi cài nhân m i. # cat /proc/cpuinfo đ xem chi ti t b x lý trung tâm (CPU) c a máy là lo i gì. phiên b n ph n c ng và ki u 4 c a chúng. tránh đi nh ng tr ng i có th r t m t th i gian sau này. Gi đ nh m i ch nh lý đã n đ nh và làm vi c t t đ p (do trình cài đ t t dò tìm (detect) trong khi cài Linux hay do b n ph i đi u ch nh l i). LILO ho c GRUB –9– . Ngoài ra. cũng ít khi quan tâm đ n c u hình ph n c ng c a máy. l nh lsmod cũng ít nhi u giúp b n xác đ nh các modules đang đư c dùng trên máy và tên c a các modules này. 4 5 model bootloader.5 Xác đ nh c u hình (hardware) c a máy Ph n l n ngư i dùng bình thư ng ít khi quan tâm đ n c u hình c a máy ngo i tr có nhu c u c th . Nh ng s c v i trình kh i đ ng 5 ít th y x y ra vì trình kh i đ ng đã đư c thi t l p hoàn ch nh trư c khi c p nh t nhân. Nh ng thông tin thâu th p đư c đây h t s c quan tr ng trong giai đo n đi u ch nh c u hình cho vi c biên d ch nhân. 6 Các bư c chu n b 6. hai l nh sau cung c p các chi ti t ph n c ng có trên máy: # /sbin/lspci L nh này li t kê tr n b các "card" đang tr c ti p làm vi c trên máy. Trư c m t chúng ta c n t o m t đĩa m m kh i đ ng. N u b n Linux mà b n dùng không có /proc filesystem thì b n có th dùng l nh dmesg đ thu th p thông tin v ph n c ng trên máy c a mình. b n v n ph i thu th p thông tin chính xác c a c u hình trư c khi b t tay vào vi c đi u ch nh c u hình cho vi c biên d ch nhân. Dù có bi t nhi u hay ít v c u hình ph n c ng c a máy mình dùng. Ph n l n giai đo n đi u ch nh l i c u hình c a LILO ho c GRUB không chính xác t o tr ng i. Nó giúp b n xác đ nh các ch n l a đúng cho c u hình máy.

tar. Quy trình này ch m t kho ng vài phút. b n có th t i mã ngu n v và biên d ch. Mã ngu n n đ nh c a Linux kernel đư c nén hai d ng khác nhau: d ng có đuôi là . B n nên tham kh o thêm n u trên máy mình dùng không có s n công c mkbootdisk. b n có th gõ vào phiên b n nào đó theo ý (t t nhiên là phiên b n kernel này ph i hi n h u trên h th ng). B n có th dùng trình duy t (browser) đ t i qua giao th c http ho c dùng m t trình ftp nào đó đ t i qua giao th c ftp. Ch y l nh: # mkbootdisk --device /dev/fd0 ‘uname -r‘ trong đó ‘uname -r‘ là l nh đ l y phiên b n nhân hi n dùng trên máy.bz2 (dùng bzip2 đ nén). Nơi "g n" không nh t thi t là "g n" theo phương di n đ a lý mà nên ch n "g n" nh t d a trên "ping time".html có các hư ng d n t o đĩa c p c u r t hay.4/linux-2. Sau khi t o đĩa m m kh i đ ng trên.com/TUTORIALS/LinuxTutorialRecoveryAndBootDisk. Có nhi u cách t i mã ngu n.4.tar. N u không có s n – 10 – . Ch u khó l y vài đ a ch trên mirror và ping nh ng đ a ch này đ ch n l y nơi có ping time ng n nh t mà t i v . Thông thư ng c hai ti n ích nén/x nén trên đ u có s n trong các b n Linux thông d ng. B n cũng có th dùng wget. Có l đây là cách ti n nh t và nhanh nh t n u bi t rõ đ a ch và đư ng d n đ n gói mình mu n t i. B ng cách s giúp b n đ m t th i gian và ti n cho v n đ chia x băng thông.2 T i mã ngu n Mã ngu n c a nhân Linux (c phiên b n n đ nh l n đang phát tri n) có r t nhi u nơi trên Internet. Đây là m t công c đư c cài m c đ nh trên các b n RedHat và h u h t các b n phân ph i d a trên RedHat. đây tôi ch đ c p đ n phương th c đơn gi n nh t. N u không mu n phiên b n này.bz2 trong trư ng h p này.26. /dev/fd0 là "device" ch cho đĩa m m th nh t trên máy (tương t như drive A: trên DOS). Cách d nh t có l là dùng mkbootdisk. gói c th c n t i là linux-2.Có r t nhi u cách đ t o m t đĩa m m kh i đ ng l y t nhân hi n đang ch y trên máy.bz2. Nên vào trang trung tâm c a nhân Linux http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2. Ví d : $ wget http://www.yolinux. org và tham kh o danh sách "mirrors" đ tìm nơi "g n" ch mình cư ng nh t đ t i v . Thay vì trình bày nhi u cách khác nhau cho vi c t o đĩa m m kh i đ ng. 6.gz (dùng GNUzip đ nén) và d ng có đuôi .kernel.4. N u công c này không hi n di n trên máy. B n ph i ch n đúng "device" thì m i có d li u vi t vào đĩa m m mình mu n t o. b n nên dùng nó đ th kh i đ ng vào Linux trư c khi th c hi n các bư c k ti p.26. Nên nh ph i ch nh BIOS đ cho phép máy kh i đ ng t A: trang http://www.

bz2 đư c t i v t server ch a mã ngu n nhân Linux linux-2.sign.x.gzip.bz2 $ wget http://www. Ki m tra th c tính c a mã ngu n đư c t i v b ng phương pháp ki m tra "ch ký" c a t ng gói mã ngu n là m t thói quen c n thi t.kernel.26. M c đích là đ ki m tra th c tính c a mã ngu n đư c t i v . biên d ch và cài trên máy mà không ki m tra th c tính c a chúng (và mã ngu n này có nh ng thay đ i m ám) thì h u qu khó mà lư ng. Trư c khi có th ki m tra thành công b ng l nh trên.4. c hai lo i này sau khi đư c nén đ u đư c t o "ch ký" .4/linux-2.26. chúng đư c d n l i thành m t gói (. ai cũng có th ch nh s a (m t cách không chính th c và không đư c nhóm phát tri n chính th c cho phép) r i đưa lên m t máy ch nào đó trên Internet.trên máy thì tìm trong trong CD c a b n Linux (tham kh o thêm tài li u c a distribution mình dùng cho cách cài thêm ph n m m vào máy) ho c t i v t : • • http://www.26.sign cho phiên b n tương ng.org cho GNUzip http://sources. Khi mã ngu n c a nhân Linux đư c công b .sign linux-2.4.redhat.tar.tar) và sau đó đư c nén b ng GNUzip ho c bzip2.tar.4. b n ph i có gpg đã cài trong máy.bz2 dùng wget đ l y . Lý do: các mã ngu n m nói chung đư c công b và ph bi n r ng rãi. Chi ti t hư ng d n cho quy trình này http://www.26.4.org/pub/linux/kernel/v2.sign là "ch ký" c a gói linux-2.bz2 trong đó linux-2.com/bzip2/ cho bzip2 6.26.sign c a phiên b n mã ngu n v a đư c t i v – 11 – . b n có th dùng thư m c khác tùy ý: $ cd /usr/src Dùng wget đ l y m t phiên b n mã ngu n t server v d ng . t i và nh p chìa khóa công c ng (public key) c a máy ch ch a mã ngu n nhân Linux mà b n t i v . Ngư i dùng t i v .bz2 là gói mã ngu n nhân Linux đư c nén b ng bzip2. Quy trình ki m tra "ch ký" ch đơn gi n gói g n trong m t dòng l nh: $ gpg --verify linux-2.html Quy trình t i mã ngu n nhân Linux và ki m tra th c tính c a mã ngu n này có th tóm t t b ng m t ví d như sau: Chuy n vào thư m c ch a mã ngu n c a máy /usr/src là nơi thông thư ng.26.tar.kernel.4.org/signature. nên t i luôn ch ký GPG .4.3 Ki m tra th c tính c a mã ngu n Đi u quan tr ng khi t i mã ngu n c a nhân.tar. Đ i v i phiên b n nhân 2.tar.6.bz2.tar.bz2.

thì so sánh MD5sum v i m t s máy ch ch a mã ngu n khác nhau.gz thì dùng: $ gunzip linux-2.4. không dùng MD5sum).6.kernel. N u "MD5sum" b n t o ra trên máy c a mình v i cùng gói mã ngu n mà không trùng h p v i "MD5sum" nguyên thu t i v t server thì th c tính c a ph n mã ngu n này không đáng tin c y.tar. Quy trình ki m tra "MD5sum" ch đơn gi n là m t quy trình t o m t "MD5sum" t mã ngu n đư c t i v trên máy và so sánh k t qu "MD5sum" này v i h sơ "MD5sum" đư c t i v kèm v i mã ngu n.sign linux-2.4 X nén mã ngu n Tùy vào gói mã ngu n đư c t i v thu c d ng nén . b n cũng th y r t nhi u nơi trên Internet dùng "MD5sum" cho m c đích này (cho đ n nay.x.$ wget http://www. Như đã tóm t t trong ph n 6. ch a và biên d ch t b t c nơi đâu trên h th ng.26.sign Dùng trình gpg v i tùy ch n –verify đ ki m th c tính c a mã ngu n v a t i v $ gpg --verify linux-2.x.gz x.xx. b n nên gi mã ngu n /usr/src. L nh t o MD5 checksum đơn gi n là l nh: # md5sum <file_c n_ki m_tra> s t o ra 1 chu i ch và s tương t như: 2fe2a5fabcc3a33722b4ffe05714bec3 *<file_c n_ki m_tra>. Cách t t nh t là ch nên t i mã ngu n nh ng đ a ch ph bi n và đáng tin c y. đ gi cho h th ng s ch và th ng nh t.tar.4/linux-2.3 trên. mã ngu n nhân Linux kernel dùng ch ký đ ki m ch ng. cho nên b n ph i trong thư m c này trư c khi thao tác các bư c k ti p (không thì các bư c k ti p ph i thêm và đư ng d n đ n nơi ch a gói mã ngu n).bz2 mà dùng ti n ích thích h p đ x nén. mã ngu n c a nhân Linux có th đư c x . Tuy nhiên. N u gói mã ngu n có d ng . C n th n hơn n a (really paranoid). N u chu i này trùng v i chu i đư c cung c p chính th c v i mã ngu n thì mã ngu n này có th c tính và đáng tin c y. Sau đó th c hi n ti p: – 12 – .6. 6.10.tar. Ti n ích md5sum có s n h n như trên m i b n phân ph i.gz hay .bz2 Ngoài phương pháp dùng ch ký cho v n đ ki m ch ng th c tính c a mã ngu n (không ch mã ngu n c a nhân Linux).bz2.tar.bz2.10. Ki m tra th c tính c a mã ngu n b ng MD5 checksum khá đơn gi n.6.xx là b t c phiên b n nào b n t i v .org/pub/linux/kernel/v2. gói mã ngu n đư c ch a trong /usr/src (wget đư c ch y sau khi cd vào /usr/src). Đ i v i phiên b n nhân 2.

xx bên trong thư m c /usr/src/.xx.x. Trư ng h p đã có mã ngu n cũ hơn c a nhân Linux trên máy và ch c n t i b n vá l i và "vá" thì có quy trình khác.bz2 thì dùng: $ bunzip2 linux-2. Trong ph n này.bz2 | tar xvf - c m l nh này dùng chương trình bzip2 đ x nén (tùy ch n -d) ra stdout (tùy ch n -c) và "tee" nó qua chương trình tar đ x gói tar ra "on-the-fly".xx.tar L nh này dùng tùy ch n x đ x (extract) và f đ ch đ nh file nào c n đư c x . chúng ta ch đ c p đ n trư ng h p t i tr n b mã ngu n c a nhân Linux v đ biên d ch.tar Hai l nh trên cũng có th g p chung l i như sau: $ tar xfj linux-2.x.x.tar.gz file "on-the-fly" trư c khi x gói tar.xx.bz2 l nh này dùng thêm tùy ch n j đ ng m x nén . V n đ này s đ c p sau.tar.tar.x.x.gz | tar xvf - c m l nh này dùng chương trình gzip đ x nén (tùy ch n -d) ra stdout (tùy ch n -c) và "tee" nó qua chương trình tar đ x gói tar ra "on-the-fly".bz2 $ tar xf linux-2. Ho c có th t o cùng k t qu b ng cách khác n a: $ bzip2 -dc linux-2. Hai l nh trên cũng có th g p chung l i như sau: $ tar xfz linux-2.xx.xx. N u gói mã ngu n có d ng .xx.xx. sơ (file) c n đư c x là linux-2.x.x.x. C ba trư ng h p đ u cho k t qu là m t thư m c có tên là linux-2.tar.x.tar.tar. Ho c có th t o cùng k t qu b ng cách khác n a: $ gzip -dc linux-2. C cách này và cách trên đ u ti n d ng cho nh ng ai eo h p dung lư ng trên đĩa.$ tar xf linux-2. – 13 – .bz2 file "on-the-fly" trư c khi x gói tar.xx. C cách này và cách trên đ u ti n d ng cho nh ng ai eo h p dung lư ng trên đĩa.gz đây h l nh này dùng thêm tùy ch n z đ ng m x nén .

N u dùng c u hình m c đ nh.4. nhân này s không thích h p cho b n (ngay c n u nó đư c biên d ch thành công). N u h th ng làm vi c là m t máy production. c n tính n đ nh cao thì nên t t b ch n l a c a ph n này./arch/$ARCH/defconfig.6. nh ng gì đư c biên d ch và n u đư c biên d ch thì s theo d ng nào. các h sơ c u hình khác cho nh ng dòng ph n c ng khác n m . 7.x có m t s đi m tương đ ng và d bi t.1 Thành ph n c a c u hình biên d ch nhân Linux Thành ph n trong c u hình biên d ch nhân Linux cho phiên b n 2. Tuy nhiên.1. trong đó $ARCH là dòng ph n c ng c a máy. N u h th ng đã đư c biên d ch nhân trư c đây. đư c lưu trong thư m c <KERNEL_SRC> (nơi trư c đây mã ngu n c a nhân đư c x nén và biên d ch).config. c u hình biên d ch nhân Linux n m nhi u nơi khác nhau. Tùy vào cách s p x p c a m i b n phân ph i Linux. Các giá tr này đư c x d ng trong quá trình biên d ch.6. B n có th dùng h sơ c u hình này đ kh i đ u và ch nh s a giá tr cho thích h p.xx n u b n dùng nhân do RedHat (ho c d a trên RedHat) và m t s b n phân ph i khác cung c p. H sơ c u hình theo m c đ nh c a "vanilla" kernel n m .x 7. Bư c ch n l a và ch nh li u c u hình biên d ch nhân Linux là m t bư c m t nhi u th i gian nh t. chúng dùng đ xác đ nh nh ng gì không đư c biên d ch. không ch nh s a thì nhân s đư c tái biên d ch tr n b theo giá tr m c đ nh và ch c h n. Đây là m t bư c r t khó khăn cho nh ng ai chưa t ng đi qua giai đo n này và không có s n m t c u hình biên d ch nhân hoàn ch nh cho máy. N (No) ho c M (Module).4./arch/i386/defconfig (n u dùng dòng ph n c ng IA32 nói chung). nó cũng là m t bư c gây nhi u tr ng i nh t n u ch nh s a không h p lý ho c thi u sót. Làm như th s t t b r t nhi u modules/drivers thu c d ng – 14 – . B n có th an toàn dùng c u hình này và ch nh s a.1. C u hình cho nhân hi n h u trên máy cũng có th n m trong thư m c /boot d ng config-2.1 Code Maturity Level Options Ch n l a c a m c này cho phép dùng các modules/drivers còn tr ng thái "alpha" (th nghi m).x. b n có th tìm th y c u hình biên d ch nhân Linux có tên là .x và 2. 7 Ch nh c u hình biên d ch nhân Linux 7.1. N ho c M cho các modules v n như nhau.5 Dùng "config" nào thì thích h p? C u hình biên d ch nhân Linux đơn gi n là m t "text file" ch a các bi n v i giá tr Y (Yes). quy trình ch n Y.1 Thành ph n c u hình biên d ch nhân Linux phiên b n 2. Đi u này đi ngư c l i m c đích c n biên d ch l i nhân Linux ngay t đ u. lo i b các chi ti t (driver module) không c n dùng.

N u b n c n biên d ch tr n b các drivers th ng vào nhân và không dùng modules (vì lý do b o m t ch ng h n).1. h tr b nh l n. PCI. các module có th t i (loadable modules) là ti n d ng và linh đ ng.. 7. N u mu n th dùng m t s modules/drivers d ng alpha thì nên cho phép ph n này (Y) và c n th n khi l a ch n các modules đư c biên d ch sau này. PCMCIA và các ch c năng thu c v v n đ qu n tr năng lư ng cao c p (Advanced Power Management). Nên ch n đúng CPU đ b o đ m hi u năng c a máy và nh t là đ tránh trư ng h p không th kh i đ ng vào Linux sau khi cài nhân m i (vì lo i CPU ch nh đ nh cho nhân không đúng v i CPU có trên máy hay nói m t cách k thu t.1. N u ch n l a các driver này m t cách c n th n. – 15 – . B n cũng ph i ch n "Y" cho tr n b các drivers trong c u hình biên d ch nhân đ thích h p v i ch n l a "N" cho ph n Loadable Module Support này. SMP (symetrical multi-processing) n u máy có nhi u CPU. b n có th ch n N đây.1.. instructions gi a nhân và máy không đ ng b ). b n ph i ch n "enable set version information on all modules symbols" trong m c này. ch n l a này s không đ t hi u năng t i đa và thích h p cho t ng lo i CPU c th . Vi c ch n l a các "alpha" drivers ch đ m c đ nh c a các nhân Linux trong nhi u b n phân ph i Linux là m t trong nh ng nguyên nhân chính t o nên tình tr ng b t n đ nh trên m t s h th ng Linux.3 Processor Type and Features Ph n này có l là ph n t i quan tr ng trong c u hình biên d ch nhân Linux. Tuy nhiên. Đây là nơi đ ch n đúng CPU đang dùng trên máy.. N u b n ch n CPU là i386 thì có l s không có s c vì i386 là architecture chung nh t (c Intel và AMD CPU đ u ch y v i ch n l a i386).5 Memory Technology Devices Ph n này cho phép l a ch n nh ng ng d ng thi t b liên quan đ n b nh . 7.1. Trong trư ng h p b n c n dùng module đư c vi t thêm bên ngoài nhân chính th c (3rd party modules)."alpha" trong nh ng ph n bên dư i..4 General Setup M c này cho phép ch n l a các ng d ng h tr cho nh ng thi t b (cards) trên máy như ISA. 7. cơ h i va ph i tình tr ng b t n đ nh s gi m thi u rõ r t. Như đã đ c p ph n t ng quan (ph n 1).1. cho nên b n g n như s ch n Y trong trư ng h p này.2 Loadable Module Support Đây là ch c năng nòng c t c a nhân Linux (loadable module). 7. Ngoài ra còn r t nhi u ch n l a khác nhau cho v n đ n system scheduling. N u b n dùng các thi t b như máy nh s ho c các lo i compact flash thì b n nên ch nh lý ph n này cho thích h p.1.1.1.

8 ATA/IDE/MFM/RLL support Ph n này bao g m các ch n l a và h tr cho IDE và ATAPI dùng trên các thi t b tương thich v i PC 7 (và trên nhi u architecture khác hi n có trên th trư ng). n u t t b RAID trong ph n này thì ph i t t b ch n l a RAID trong ph n "block devices" trên đ tránh g p ph i l i biên d ch sau này. cho nên. đĩa m m. 6 7 parallel ports pc-compatible – 16 – . băng lưu tr cũng như các thi t b đi u tác (controllers) cho các c ng song song 6 và RAID.1.1.6 Block Devices Đây là m t ph n r t quan tr ng trong c u hình biên d ch nhân Linux. Đây cũng là m t ph n h t s c ph c t p. Nó bao g m các ch n l a cho c hai chu n IPv4 và IPv6.10 Networking Options Đây là m t ph n r t quan tr ng trong c u hình biên d ch nhân Linux n u b n mu n máy c a mình k t n i v i m ng.1. b n nên tham kh o các tài li u v m ng Linux.1. Các ch n l a đây h tr nh ng thi t b như RAID và LVM.4. b n có th an toàn t t b chúng (dùng N). Ph n này có nh ng l a ch n thu c v v n đ "mã hoá" cho filesystem.1. B n có th biên d ch các ch n l a trong m c này và x d ng (ho c không) trên máy tùy ý.1. H u như các ch n l a trong m c này đ u c n thi t.1.1. đ có th hi u rõ và ch n l a đúng cho hi u năng t i đa c a máy v m t networking.7 Multi-Device support (RAID and LVM) Ph n này chuyên chú đ n các ch c năng c n thi t cho h th ng c p đ máy ch .x).1. Ch n l a trong ph n này đòi h i ph i hi u rõ nhu c u dùng nh ng công ngh thu c d ng này trên máy. Nó bao g m các ch n l a cho nh ng thi t b thông thư ng và c n thi t như đĩa c ng.xx/Documentation/networking/). 7.1. Nên nh .9 Cryptography Support (CryptoAPI) Đây là m t ph n khá m i và lý thú trong mã ngu n c a nhân Linux 2. ít nh t là nên đ c các tài li u kèm theo trong mã ngu n nhân Linux <KERNL SRC>/Documentation/networking/ (thư ng là /usr/src/linux-2. H u h t các h th ng c n các ch c năng h tr trong ph n này. N u máy không dùng đ n nh ng công ngh này. N u máy c a b n hi n đang dùng RAID và LVM thì không th b qua ph n này trong quá trình xác l p c u hình biên d ch nhân Linux. 7.x.x (ch đư c gi i thi u và công b trong các phiên b n sau này c a 2. 7. đ c bi t là ch c năng h tr initrd c n thi t đ t i s n các drivers c n thi t d ng module trong quá trình kh i đ ng máy.4.7. 7.

2.x.6.2.4.13 File Systems M c này ch a tr n b các ch n l a liên quan đ n h th ng file (file system) và các lo i file system đư c h tr trên Linux (bao g m FAT.1.1. joysticks (đ chơi games).1. – 17 – . khi ch n l a SCSI cho m t filesystem ch y trên đĩa SCSI b n ph i biên d ch tr c ti p các tùy ch n cho SCSI vào nhân thay vì dùng dư i d ng module..4. 7. 7.x 7. Không nên biên d ch các modules cho file system dùng đ "mount" trong giai đo n kh i đ ng như ext3. Cách này s làm kích thư c nhân l n hơn nhưng s an toàn và đơn gi n hơn. FAT. N u không.1.1. 7. Đi u quan tr ng c n nh . ISO cho CD-ROM.. Ch c năng h tr initrd có th dùng đ t i các modules c n thi t trong quá trình kh i đ ng nhân Linux nhưng ph i nh b t ch c năng này lên trong ph n thi t b d ng block 11. NTFS.1.. Đây là v n đ tùy ch n c a t ng cá nhân.).1 Code Maturity Level Options Ph n này tương t như đã đ c p 7.7.1.1.1. jbd mà nên biên d ch th ng vào nhân (Lý do tương t như đã đ c p trong ph n "SCSI Support" trên).. Các file system ph tr như NTFS.x. thi t b chu t 10. FAT32. nhân s treo trong giai đo n kh i đ ng vì module h tr SCSI chưa đư c t i lên trong giai đo n này. T t ho c m các l a ch n trong m c này thư ng ít t o nh hư ng nghiêm tr ng. trên cho nhân 2.12 Character Devices Trong m c này có khá nhi u l a ch n t p trung vào các thi t b như n i ti p 8 và song song 9. n u không dùng ti n d ng initrd. có th đư c biên d ch như m t module cho nhân.11 SCSI Support Ph n ch n l a cho SCSI ít đư c nh ng ngư i dùng bình thư ng quan tâm đ n vì không m y ai dùng SCSI cho máy con.2 General Setup Ph n này tương t như đã đ c p serial parellel 10 mouse 11 block devices 9 8 trên cho nhân 2. Tuy nhiên n u b n dùng SCSI card (ho c SCSI built-in trên bo m ch ch (motherboard)) ho c dùng CDR/W qua IDE nhưng ch y d ng mô ph ng SCSI thì ph i đi u ch nh các ch n l a trong m c này..2 Thành ph n c u hình nhân Linux cho lo t nhân 2.

7.1.1. Đây là m t m c riêng bi t trong c u hình biên d ch nhân c a lo t nhân 2.7 Device Drivers Đây là m t m c m i trong ph n c u hình biên d ch nhân c a lo t nhân 2.4.4.3 Loadable Module Support Ph n này tương t như đã đ c p trên cho nhân 2. 7.5 Power Management Options Ph n này tương t như đã đ c p 7. card âm thanh 13.x.2.txt. USB.4.1.txt) 7. Các ch n l a thu c v các thi t b như card đ h a 12. <KERNEL SRC>/Documentation/binfmt misc.2.out".x.4. 7. N u b n quan tâm đ n "a. m i v n đ liên quan đ n "device drivers" đư c gom l i trong cùng m t nhóm.2.2. tuy nhiên.x. SCSI và v n đ hi u ch nh chúng đ u t p trung đây. 12 13 graphic card sound card – 18 – .x. nên nghiên c u k ph n này qua các tài li u kèm theo v i mã ngu n nhân.1.2.2. lo t nhân 2. "elf" và "misc".x.6 Executable File Formats trên cho nhân 2.2 Đi u ch nh c u hình biên d ch nhân Linux Sau đây là m t s phương pháp đ xác l p c u hình biên d ch nhân Linux.2. <KERNEL SRC>/Documentation/filesystem/proc.1.4.1.x.x. Cho đ n nay v n còn đang phát tri n.4 Processor Type and Features Ph n này tương t như đã đ c p trên cho nhân 2.8 File Systems Ph n này tương t như đã đ c p 7.6.1. trên cho nhân 2.6.9 Security Options Ph n này dành riêng cho các v n đ v b o m t c a nhân. Th t ra device drivers n m r i rác kh p nơi trong c u hình biên d ch nhân c a lo t nhân 2. 7.6.x. đây là ph n đ y h a h n cho m t nhân Linux mang tính b o m t cao. đ t bi t cho các ti n d ng c a "misc" ( <KERNEL SRC>/Documentation/mono.7.

Sau khi hoàn t t các câu h i.4. b n nên ch y l nh này trư c khi th c hi n quy trình biên d ch l i nhân.1 Các công c đ xác l p c u hình Như đã đ c p ph n 6. chuy n vào thư m c ch a mã ngu n c a nhân (đã x nén): $ cd /usr/src/linux-2. Khi kh i đ ng m t công c (config tool) nó s t đ ng đ c và dùng n i dung c a file c u hình m c đ nh này trư c khi b n ch nh s a. b n không th quay ngư c l i đ đi u ch nh mà ph i b t đ u l i t đ u. Đ ch nh c u hình biên d ch nhân Linux. N ho c M và gõ phím Enter).config trong thư m c ch a mã ngu n c a nhân Linux) và s n sàng cho bư c t o các file ph thu c cho vi c – 19 – .5.7.26 .2.4. Sau khi chuy n vào thư m c /usr/src/linux-2. m c đ nh c u hình biên d ch nhân n m ./arch/i386/defconfig.4. b n có th ch n m t trong ba cách sau: • • • make config make menuconfig make xconfig Trong đó: • make config là phương ti n đơn gi n nh t và không đòi h i thêm b t c thư vi n nào khác đ ch y công c này. công c này s lưu tr m t c u hình biên d ch nhân (đư c lưu d ng . xác nh n câu tr l i c a mình). Có ba phương ti n "config" ph bi n có th dùng đ ch nh c u hình biên d ch nhân Linux.xem l i ph n x nén đ u tiên r t nên làm đó là ch y l nh: $ make mrproper ph n 6. Nó cũng ti n l i cho quy trình ch nh c u hình biên d ch nhân t xa (qua giao di n dòng l nh (console) và không dùng đư c giao di n đ h a vì lý do gì đó). M như đã nói trên sau khi b n nh n phím Enter. n u b n l tr l i sai (ch n Y.4) và vi c Không k b n dùng b n phân ph i Linux nào và phiên b n nhân Linux nào.26 ví d này dùng nhân có s hi u nhân 2. make config s đưa ra m t lo t câu h i và sau khi nh n đư c câu tr l i c a b n (Y. N. nó s hình thành m t c u hình biên d ch nhân Linux. Phương ti n "make config" này ch ti n l i cho nh ng ai r t kinh nghi m và n m rõ mình c n gì trong c u hình biên d ch nhân. Như c đi m c a phương ti n này là ch . Target "mrproper" dùng đ xoá h t t t c nh ng gì còn "v t vư ng" trong các thư m c ch a mã ngu n c a nhân Linux đ ch c ch n r ng mã ngu n trư c khi đư c biên d ch ph i tình tr ng "s ch s ".26.

2 M t s đi m c n chú ý trong giai đo n hình thành c u hình biên d ch nhân • Dùng c u hình biên d ch nhân có s n và đi u ch nh cho thích h p v i nhu c u c a mình. N u b n không n m rõ giá tr ho c tác d ng c a module nào đó. b ph n tr giúp này ch c ch n s h u ích. V i giao di n đơn gi n này. m t b n c u hình đư c lưu l i (có tên .6. thay đ i các ch n l a b ng cách dùng các phím mũi tên (lên xu ng). Công c này c n thư vi n và các binaries "ncurses" đ t o giao di n đ h a (GUI) đơn gi n. N u h sơ . Đ dùng c u hình biên d ch nhân này. ch n Y b ng phím Y. b n có th dùng make menuconfig ho c make xconfig đ t i c u hình này lên và đi u ch nh theo 15 help context sensitive GUI 16 mouse 14 – 20 – . nó s b vi t ch ng lên giai đo n này. nh t là cho nh ng h th ng ch y X Window. "gconfig" cũng t o giao di n c u hình đ h a nhưng nó d a trên thư vi n Gtk. nó s b vi t ch ng lên. N u b n dùng b n phân ph i c a RedHat. V i công c này. b n có th lưu tr m t b n c u hình trên máy đ l n sau dùng l i. Các ch n l a và cách di chuy n trong giao di n này hoàn toàn gi ng như trư ng h p dùng menuconfig và thêm m t kh năng n a là có th dùng chu t 16 đ ch n. make xconfig có l là phương ti n đư c dùng r ng rãi nh t.config trong thư m c ch a mã ngu n c a Linux) và s n sàng cho bư c t o các file ph thu c cho quá trình biên d ch nhân.config đã t n t i t l n biên d ch trư c. make xconfig c n tr n b thư vi n Qt và X Window đ t o các giao di n đ h a 15. b n cũng có th t i m t c u hình biên d ch nhân có s n (đã làm t trư c và đã biên d ch thành công ch ng h n) mà ch ng ph i đi xuyên qua m i ch n l a đ hình thành m t c u hình biên d ch nhân m i. M t đ c tính c a công c này là nó ch a "tr giúp ng c nh" 14 (ph n giúp đ ho c thông tin cho t ng m c trong quá trình đi u ch nh c u hình). Tương t như "make config". giai đo n này. Sau khi đã hoàn thành các ch n l a. V i công c này. 7. Tương t như make xconfig. b n có th đi u ch nh l i các chi ti t tuỳ thích mà không ph i b t đ u l i t đ u (n u l ch n sai) như dùng make config. c u hình biên d ch nhân có trong thư m c /boot d ng config-<KERNEL_VERSION> (h sơ c u hình này t các nhân do RedHat cung c p).biên d ch nhân.2. • make menuconfig nâng c p lên m t m c cao hơn so v i make config.config đã có t l n biên d ch trư c. b n có th di chuy n. N u b n c n biên d ch l i nhân và có th dùng X Window thì nên dùng công c xconfig này vì nó d dùng nh t. • Trên các phiên b n nhân Linux 2.x còn có thêm make gconfig. ch n N b ng phím N và ch n M b ng phím M. n u h sơ .

.redhat.x và 2. Th t ra không có b t c tài li u nào có th gi i thích c n k t ng ch n l a cho m i c u hình máy c . đư c x p lo i là file n. m c đ biên d ch l i m t nhân. Ngoài các l nh make config. mã ngu n nhân đư c t i v t http://sources. L n k ti p. c u hình biên d ch nhân đã đư c b n đi u ch nh và ch n l a s đư c lưu tr d ng n 18 .config (các h sơ và thư m c b t đ u b ng d u ch m .. com/bzip2/kernel ho c các máy ch mirror (bài vi t này t p trung ch y u vào nhân "vanilla").6. b n còn có th dùng m t l nh khác cho c kernel 2.ý mu n. make xconfig ho c make gconfig (cho lo t nhân 2. Các b n phân ph i khác có m t s đi m tương đ ng và d bi t.6.x). B n ch c n t i h sơ biên d ch đã đư c lưu tr l n cu i cùng lên và vào th ng khu v c b s c đ xem xét và đi u ch nh. N u vì lý do gì đó khi n giai đo n biên d ch nhân b h ng.4. • Lưu tr c u hình biên d ch nhân cho l n biên d ch k ti p. kernel-2. ch có ls -la m i th y chúng). sau khi ch y m t trong s l nh trên và ti p nh n các thay đ i thì c u hình biên d ch nhân l i t đ ng vi t ch ng lên . Thông thư ng trình biên d ch thoát ra n a ch ng vì cách ch n l a c u hình biên d ch nhân có nh ng đi m không thích h p và tho mãn (liên h nhau).x còn có b n target cho bư c này: • • 17 18 compiler hidden – 21 – ./. N u b n dùng m t nhân "vanilla". B n phân ph i Debian cũng lưu tr các c u hình biên d ch nhân trong thư m c /boot tương t như b n phân ph i RedHat./. L nh này là m t trư ng h p đ c bi t dùng đ đ c và dùng các tùy ch n đã có s n trong .26-1 cho c u hình th nh t./. b n c n hi u c u hình máy và nh ng ch n l a trong m t c u hình đ n m c đ có th quy t đ nh ch n l a nh ng gì cho thích h p.4.x là: make oldconfig.config.config thành m t h sơ có tên khác trư c khi đi u ch nh và ch n l a l n k ti p./.6. Phiên b n nhân 2.4. b n c n xem xét đo n báo l i sau cùng khi trình d ch 17 thoát ra v i "tình tr ng không thành công" (exit status is not 0). Trư ng h p này r t ti n l i n u b n đã đi u ch nh và ch n l a thành công m t c u hình biên d ch nhân cho mình. M i khi đi u ch nh và thay đ i c u hình biên d ch nhân. b n l i ti p t c lưu l i m t b n và đ t tên cho nó m t cách h p lý (ví d kernel-2.. sau khi hoàn thành bư c make config ho c make menuconfig ho c make xconfig. Nh ng l i đư c báo trên console giúp b n xác đ nh tr c tr c n m trong khu v c nào c a c u hình biên d ch nhân. thay vì ph i thi t l p t đ u đ tránh g p nh ng l i khác.config mà không cho b n cơ h i đ đi u ch nh và ch n l a. Cho nên. make menuconfig.).26-2 cho c u hình th nhì. b n có th lưu tr h sơ .. b n nên tham kh o thêm các hư ng d n c th cho b n phân ph i mình đang dùng.

N u b n ch đơn gi n dùng c u hình biên d ch nhân có s n (như RedHat Linux ch a trong /boot) và không đi u ch nh gì c thì ngoài m c đích vá l i.• make defconfig: t o m t c u hình biên d ch nhân m i v i ch đ m c đ nh cho t t c ch n l a make allmodconfig: t o m t c u hình biên d ch nhân m i v i ch đ ch n l a các modules khi có th đư c make allyesconfig: t o m t c u hình biên d ch nhân m i v i ch đ ti p nh n yes (Y) cho t t c ch n l a make allnoconfig: t o m t c u hình biên d ch nhân m i v i ch đ ti p nh n N cho t t c ch n l a. l i dùng này ch ng có tác d ng gì v m t nâng cao hi u năng c a máy. • • • Hi m khi b n đi u ch nh m t c u hình biên d ch nhân Linux l n đ u mà không h b l i trong khi biên d ch. – 22 – . B n không c n ph i ch đ i. Cách lưu tr t ng c u hình cho m i l n hi u ch nh là cách t t nh t đ b o đ m "l i" l n trư c s không tái di n. 8 Các bư c biên d ch 8. Ch đ này s t o ra m t nhân r t nh và đơn gi n.1 Bư c t o dependency. clean và bzImage riêng bi t thì ph i trông ch ng khi nào l nh th nh t hoàn t t đ ti p t c ch y l nh th nhì và ti p theo. d n d p và t o nhân Bư c này có th ch y ba l nh: # make dep # make clean # make bzImage ho c gom chung l i thành m t nhóm: # make dep clean bzImage N u b n ch y dep. N u b n ch y ba l nh m t lư t thì l nh th nhì t đ ng n i ti p l nh th nh t và l nh th ba n i ti p l nh th nhì.

b n s th y vô s thông đi p ch y trên console ( kernel 2. nó ch lưu trong thư m c trên cho các bư c v sau. b n có th tìm th y nhân 20 n m trong thư m c .4Ghz. v n đ này s đư c đ c p trong ph n 10). Đây là bư c h t s c quan tr ng trong ba bư c. B t c l i nào (error) đư c báo trong bư c 19 20 includes kernel image – 23 – . • • N u ba bư c trên hoàn toàn thành công. tùy vào CPU c a t ng máy. "make clean" tr l i (c n ph i ch y m t s l nh d n d p trư c khi make dep clean bzImage tr l i. Trên m t máy Pentium 233MMX cũ.x. trên ch đ nh cho lo i nén nào đư c dùng v i • • Ph n Image ho c Disk ho c Lilo ch đ nh cho "lo i" kernel image. b n s tìm th y nhân trong . tôi m t hơn 40 phút m i hoàn thành bư c t o kernel image. Trên máy ch y Athlon Thunderbird 1./arch/i386/boot. sau khi xong bư c "dep".6. tôi m t ch ng 10 phút đ hoàn thành bư c này. N u có s c gì x y ra thì ph i quay l i đi u ch nh c u hình biên d ch nhân và th c hi n l i các bư c "make dep". Dùng các d ng này cũng thích h p trong trư ng h p máy c a b n quá cũ và có th có s c v i "bzImage". N u máy b n thu c d ng i386./arch/$ARCH/boot. B n cũng có th dùng: # make zImage make zDisk ho c make zLilo đ t o kernel image n u kernel d ki n r t nh và không c n k thu t nén cao đ như "bz".• bư c "dep" là bư c t o dependencies và các file bao g m 19 c n thi t cho vi c biên d ch nhân. Ch c n n m m t cách khái quát như sau: • Ph n bz ho c z đi trư c các image kernel image. Th t ra có th t o nhi u d ng "kernel image".6. Kernel image này đư c x nén "on-the-fly" trong quá trình boot vào Linux sau này. Đ i v i lo t nhân 2. trong đó $ARCH là dòng ph n c ng c a nhân b n mu n biên d ch. Nhân này đã đư c t o ra nhưng chưa đư c cài bư c này. Xuyên qua ba bư c trên. bư c "clean" dùng đ d n d p t t c nh ng objects v n v t. bư c k ti p "bzImage" là bư c t o nhân. không còn c n thi t vì quá trình t o file ph thu c đã hoàn t t trên. bư c này không c n thi t n a. Bư c này có th m t nhi u phút.x thông đi p ch y trên console ít hơn r t nhi u). D ng kernel image đư c t o t "make bzImage" là d ng ph bi n nh t hi n nay vì nó nén kernel image t t nh t và thích h p v i h u h t các lo i máy.

nên dùng phương pháp t i và lưu tr c u hình biên d ch nhân đã đ c p trong ph n 7. • • Lo t nhân 2.2 k ti p. Cho đ n giai đo n này. ho c b n ch mu n biên d ch modules trên máy này r i s mang qua máy khác đ cài.2 cho lo t nhân này b n đang biên d ch) đi u ch nh sai ho c thi u m t s ch n l a nào đó trong c u hình biên d ch nhân. b n ph i ch y ch đ "super user" không thì modules không install đư c vì ch có root (super user) m i có th "install" các modules v a đư c biên d ch.x đơn gi n hoá ch v i m t target "make all". lý do gây ra l i thư ng là: • đ ngh dùng đ biên d ch không đúng phiên b n (xem ph n 4.1 và 4. 8. N u b n tách r i hai l nh trên thì các l nh tách r i như sau: $ make modules ch y b ng user account bình thư ng – 24 – .2.2 Bư c t o modules và cài modules Bư c này có th ch y hai l nh: make modules make modules_install ho c gom chung l i thành m t dòng: make modules modules_install Đi m khác bi t gi a cách ch y hai l nh riêng bi t ho c ch y chung m t dòng l nh n m ch : • đây b n có th ch mu n biên d ch modules cho kernel mà không mu n cài (install) trên máy ngay sau khi các modules đư c biên d ch xong. Target này bao g m luôn ph n "make modules" trong bư c 8.6. N u ch y hai l nh này m t lư t. nên nâng c p máy ho c dùng m t máy khác đ build kernel cho máy này. N u g p s c này. c u hình máy quá th p (memory / diskspace) không đ đ th c hi n ba bư c trên. • Thông thư ng "make modules modules_install" đi chung vì ít ngư i build modules trên m t máy r i mang đi cài trên m t máy khác. Xem l i báo trư c khi compiler thoát ra đ xác đ nh l i này thu c ph n nào trong c u hình biên d ch nhân mà ch nh l i cho thích h p.này đ u ph i đi u ch nh c u hình biên d ch nhân và tr l i bư c "make dep".2 trên.

Bư c "make modules" là bư c biên d ch và t o ra các modules (mà b n đã ch n d ng M trong quá trình ch nh lý c u hình biên d ch nhân).x thì không c n tham kh o thông tin c a m c này. N u li t kê thư m c này (ls). Riêng v i lo t nhân 2. . Đ i v i lo t nhân 2.6.modules thu c mã ngu n kernel b n d đ nh biên d ch.x N u b n đang dùng lo t nhân 2.x. Bư c "make modules_install" s "cài" các modules v a đư c biên d ch vào thư m c /lib/modules/<kernel_version>. b n s th y ít nh t m t thư m c ch a modules cho kernel đang ch y trên máy ho c nhi u thư m c cho nhi u phiên b n kernel trư c đây (có t quy trình c p nh t kernel b ng rpm ho c quy trình nào đó tuỳ theo b n phân ph i./Documentation/networking/net-modules. ho c t quy trình biên d ch kernel tương t như bài vi t này). 8. Khi boot Linux b ng m t phiên b n kernel nào đó có trên máy.# su [enter password] chuy n sang ch đ "super user" make modules_install cài modules v a biên d ch xong. bư c này m t ch ng 25 phút. Giai đo n này là giai đo n biên d ch lâu nh t trong tr n b quá trình compiler th c s biên d ch mã ngu n c a kernel. – 25 – .6. Nh ng thông tin trong m c này ch gi i thi u thêm m t s ti n ích h u d ng cho quy trình chu n b và biên d ch nhân 2. bư c "make modules" có th th c hi n t "make all" và bư c "make modules install" ch th c hi n riêng ( ch đ super user) đ cài các modules đã đư c biên d ch./Documentation/kbuild/modules.6. Đ i v i lo t nhân 2.x.x.4. cách biên d ch modules t ng quát và cách x d ng modules (thu c user space) trong h sơ .txt và . b n có th tham kh o chi ti t thông tin v modules.txt.3 Tách r i mã ngu n và h sơ output trên lo t nhân 2. các modules thu c kernel này (trong thư m c thích ng v i kernel version) s đư c ng t i. Trên m t máy ch y Athlon Thunderbird 1.x./Documentation/sound/oss/README.txt thu c mã ngu n kernel b n d đ nh biên d ch. Các modules đã đư c biên d ch s đư c lưu tr trong các thư m c thích ng v i t ng nhóm "drivers" trong cây mã ngu n (kernel source tree). cách biên d ch modules t ng quát và cách x d ng modules (thu c user space) trong ba h sơ . Trong khi đó cùng s lư ng modules c n biên d ch ch y trên máy Pentium 233MMX m t ch ng trên 4 gi đ ng h . b n có th tham kh o chi ti t thông tin v modules.4.4Ghz.6./Documentation/modules.

New config where all options are accepted with yes allnoconfig .New config selecting modules when possible allyesconfig . m t ti n ích m i trên lo t nhân 2.Create a boot floppy in /dev/fd0 fdimage .6 trong trư ng h p này $ make help s cho thông tin tr giúp như sau: bash-2. T t nhiên b n ph i ch y l nh này sau khi vào trong thư m c ch a mã ngu n nhân Linux: $ cd /usr/src/linux-2.remove most generated files but keep the config mrproper .x Ngoài nh ng đi m khác bi t trong các make target đã đư c đ c p ph n 8.Generate tags file for editors cscope . use installmandocs to install) Architecture specific targets (i386): * bzImage .Update current config utilising a GTK based front-end defconfig .remove all generated files + config + various backup files Configuration targets: oldconfig .x.Compressed kernel image (arch/i386/boot/bzImage) install .6.6.1 và 8.Install kernel using (your) ~/bin/installkernel or (distribution) /sbin/installkernel or install to $(INSTALL_PATH) and run lilo bzdisk .[ois] .x không có đó là ph n "help" trư c khi "make" mã ngu n c a nhân Linux.Install all modules dir/ .05b$ make help Cleaning targets: clean . pdfdocs (PDF) htmldocs (HTML).Build the bare kernel * modules . b n có th x d ng m t ti n ích khá hay mà kernel 2.6 dùng kernel 2.4.Update current config utilising a line-oriented program menuconfig .Build a kernel as an RPM package tags/TAGS .6.1 "make help".3. psdocs (Postscript).Build all files in dir and below dir/file.Update current config utilising a menu based program xconfig . mandocs (man pages.Build all targets marked with [*] * vmlinux .8.6.Build specified target only rpm .New config with default answer to all options allmodconfig .Create a boot floppy image – 26 – .New minimal config Other generic targets: all . trên lo t nhân 2.2.Generate cscope index Documentation targets: Linux kernel internal documentation in different formats: sgmldocs (SGML).Build all modules modules_install .Update current config utilising a QT based front-end gconfig .

4. mã ngu n và các h sơ output s không xen k chung.x cho phép b n tách r i mã ngu n c a kernel và các h sơ output đư c t o trong quá trình compile. V i phương ti n này...4. trong các bư c đ c p ph n 7 và ?? cũng s đư c lưu tr thư m c nào b n mu n dùng cho output files.6. Đi m đ t bi t c n quan tâm là ba ch n l a cu i trong thông tin "make help" cung c p: make V=0|1 [targets] 0 => quiet build (default).x không có nhi u make targets như lo t nhân 2.3.x (lo t nhân 2./README file bash-2.6. b n có th kh i đ u b ng: # make O=/path/to/output xconfig thì các bư c k ti p s là: # make O=/path/to/output all # make O=/path/to/output modules_install target "all" bao g m "dep. 9 Cài đ t nhân Ph n này gi i thi u hai cách cài nhân v a biên d ch và ch nh đ nh boot loader.config make C=1 [targets] Check all c source with checker tool Execute "make" or "make all" to build all targets marked with [*] For further info see the .x và lo t nhân 2. Ch y l nh này b ng super user đ cài modules c a kernel. 8. including . bzImage. including . các h sơ n 21 như .05b$ Thông tin trên cho th y "Makefile" chính c a lo t nhân 2.. modules".x).config.depend.make V=0|1 [targets] 0 => quiet build (default).6. .4. clean.config make C=1 [targets] Check all c source with checker tool M t trong nh ng ch n l a quan tr ng đây là nó cho phép b n lưu tr tr n b các h sơ output trong quá trình biên d ch vào m t thư m c riêng bi t thay vì ch a chung v i mã ngu n c a kernel. 21 hidden – 27 – . Đi m quan tr ng c n nh là khi đã dùng ch n l a này thì ph i dùng cho các bư c "make" khác trong su t quá trình biên d ch. 1 => verbose build make O=dir [targets] Locate all output files in "dir".2 Tách r i mã ngu n và output files Lo t nhân 2. V i thông tin này.x không có "make help" như lo t nhân 2.6. b n có th ch n các target make theo ý mu n mà không ph i ki m tra trong "Makefile" như v i lo t nhân 2. 1 => verbose build make O=dir [targets] Locate all output files in "dir".x bao g m các m c tiêu (target) biên d ch khi ch y make help. Ví d .

4.4. Sau khi ch y "make install".conf ho c grub. copy System.img 22 boot loader – 28 – .4.20.conf n u b n dùng GRUB.sh. copy nhân m i. 9.1 Đ i v i GRUB Ví d b n có hai phiên b n nhân trên máy 2. N u b n phân ph i b n dùng không có gói tương t .img title Linux (2.4. Shell script install.4.1. Sau khi hoàn t t bư c "make install" b n nên ki m tra l i c u hình c a trình kh i đ ng 22 trên máy và ch y các l nh tương ng (n u c n) đ ch nh đ nh trình kh i đ ng cho chính xác.0) kernel /boot/vmlinuz-2.map m i.0)/boot/grub/splash. Các shell scripts "installkernel" và "new-kernel-install" thu c gói mkinitrd c a RedHat.4. Bư c "make install" d a trên h sơ Makefile và install./arch/$ARCH/boot. tôi không đi sâu vào v n đ t o các script ti n ích. "make install" ti n l i và an toàn hơn cài b ng tay vì nó thao tác các bư c c n thi t đ thi t l p nhân m i trên h th ng. Các bư c này bao g m quy trình lưu tr nhân cũ (trong thư m c /boot).2) ho c t o các script tương t đ th c hi n bư c này.xpm. Đ cài nhân Linux m i.26 (phiên b n v a đư c biên d ch). ngoài ra các shell scripts này còn d a vào m t binary có tên là "grubby" đ t o thông tin trong grub. đi u ch nh boot loader configuration (lilo.conf có n i dung như sau: default=1 timeout=20 splashimage=(hd0.26.gz title Linux (2.20 ro root=/dev/hda1 initrd=/boot/initrd-2. các b n phân ph i khác có nh ng ng d ng tương t .1 Cài đ t v i "make install" Ít ngư i dùng đ n ch c năng "make install" này vì m t s b n phân ph i không có các ti n ích c n thi t đ th c hi n tr n v n bư c này. grub.20) root (hd0.4.26 ro root=/dev/hda1 initrd=/boot/initrd-2. b n ph i cài kernel b ng tay (ph n 9.conf) và c p nh t boot loader. b n ch đơn gi n ch y l nh make install ch đ super user t trong thư m c ch a mã ngu n c a nhân Linux kernel.4.9.0) kernel /boot/vmlinuz-2.20 (phiên b n đang ch y) và 2. Trong khuôn kh gi i h n c a bài vi t. m t shell script thu c thư m c .26) root (hd0.sh "g i" m t s shell script khác như /sbin/installkernel và /sbin/new-kernel-pkg.

26 (phiên b n v a đư c biên d ch). Tuy nhiên. các ti n ích c a "install" t đ ng đưa vào các chi ti t thu c kernel m i vào c u hình GRUB.4. N u b n dùng GRUB làm trình kh i đ ng thì công tác biên d ch l i nhân Linux hoàn thành đây.4.20. N u b n mu n kh i đ ng nhân 2.26 theo m c đ nh thì giá tr c a default ph i là 0 (grub đ m th t các nhân t 0).Y).conf có n i dung như sau: prompt timeout=50 default=linux boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.4.4. Tùy ch n này cho GRUB bi t n u dùng "default=0" đ kh i đ ng nhân m i nh t (2.4.4.20 (phiên b n đang ch y) và 2.26 trong ví d này) nhưng không thành công vì lý do nào đó thì th kh i đ ng l i v i nhân cũ hơn (2. b n không nên thay đ i giá tr này.4. B n c n ch nh giá tr này đ bu c trình kh i đ ng t i lên phiên b n nhân m i.conf thích h p.20 initrd=/boot/initrd-2. giá tr default v n gi giá tr ch đ nh cho nhân hi n đang ho t đ ng trên máy.20 read-only 23 partitions – 29 – . Trong ví d trên. sau khi ch nh đ nh và lưu tr grub. • • 9.26 và 2.b message=/boot/message image=/boot/vmlinuz-2. M t chi ti t h t s c quan tr ng b n c n chú ý là giá tr root (hdX. b n có hai nhân trong c u hình GRUB cho các phiên b n 2. b n ch c n kh i đ ng l i máy.20. Xem thêm ph n 10 n u không th kh i đ ng đư c vào Linux vì trình kh i đ ng b h ng.4. lilo.2 Đ i v i LILO Ví d b n có hai phiên b n nhân trên máy 2. gi i pháp phòng b : trư ng h p không th boot vào nhân m i r t đơn gi n n u dùng GRUB làm trình kh i đ ng. N u GRUB đã đư c cài trong lúc cài đ t h th ng t CD và đã ho t đ ng hoàn ch nh.4. Khi ch y "make install".conf là đ . Giá tr này ch c n thay đ i n u b n thêm đĩa c ng và thay đ i các phân vùng 23 trên máy.img root=/dev/hda1 label=linux-2. B n ch c n thêm m t dòng fallback 1 vào c u hình grub.4.• Chi ti t c n chú ý là bi n default. sau khi ch y "make install".1.20).

gi i pháp đơn gi n nh t đ phòng trư ng h p không th kh i đ ng vào nhân m i mang tính t m th i.4.image=/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd-2.26 và 2. b n s th y hi n th k t qu như sau: Added linux* Added linux-2. nhãn (label) có giá tr là linux ch đ nh cho nhân 2. b n ph i ch y l nh: # /sbin/lilo • và chú ý trư ng h p h th ng báo l i trong bư c cài lilo làm trình kh i đ ng. b n có hai nhân trong c u hình LILO cho các phiên b n 2. các ti n ích c a "install" đưa vào các chi ti t c a nhân m i vào c u hình LILO.26 làm nhân m c đ nh và l n boot k • 24 25 symbolic link file – 30 – .20 Nhân nào đi kèm v i d u hoa th (*) là nhân s đư c kh i đ ng theo m c đ nh. L nh th nh t cho LILO bi t l n k ti p máy kh i đ ng l i thì th dùng nhân 2. N u b n mu n kh i đ ng nhân 2.26.26 thì giá tr c a default ph i là giá tr label (nhãn) thu c nhân nào b n mu n dùng.4. • v i LILO. Trong ví d trên.26. B n ph i đi u ch nh đúng phiên b n nhân mà b n đang biên d ch.26 v i c u hình kh i đ ng như trên. Khi ch y "make install".4.conf theo ý mu n.img root=/dev/hda1 label=linux read-only • chi ti t c n chú ý là bi n default. đi u ch nh cho chính xác và th c hi n l i l nh trên.4. Trư c khi kh i đ ng l i máy dùng l nh sau: # /sbin/lilo -R linux r i ch y # reboot • Nên nh các l nh trên đư c đưa ra như m t ví d cho nhân 2.20. V i ví d trên. N u không thành công thì không l y nhân 2.26.4.26.4. sau khi ch nh đ nh và lưu tr lilo.4. đây vmlinuz là liên k t bi u tư ng 24 c a h sơ 25 vmlinuz-2. Trong trư ng h p này.4.4.20 và 2.4. N u có.4. B n nên ki m tra l i giá tr default đ b o đ m trình kh i đ ng s t i nhân v a biên d ch khi kh i đ ng.

ti p s dùng nhân 2. H khuy n khích biên d ch các driver liên h đ n quy trình kh i đ ng tr c ti p vào nhân.4. n u không b n đư c system báo có l i. Mu n tham kh o thêm chi ti t v RAM disk cho trư ng h p này..1 T o initrd Trư ng h p b n biên d ch các drivers quan tr ng d ng modules có liên h đ n quy trình kh i đ ng c a Linux (như SCSI driver. ch c n ch y l nh: # /sbin/mkinitrd /boot/initrd-<KERNEL_VERSION>. Th t ra quy trình này r t đơn gi n.2 Các bư c cài đ t b ng tay Các bư c cài đ t "b ng tay" tương t như các bư c "make install" trên nhưng đư c thao tác "b ng tay". • • L nh th nhì ch đơn gi n ra l nh cho máy kh i đ ng l i.xx. Quy trình t o initrd r t đơn gi n. M c đích chính c a initrd là t i s n các driver c n thi t cho nhân trong quá trình kh i đ ng.xx.img <KERNEL_VERSION> trong đó: • Tham s th nh t /boot/initrd-<KERNEL_VERSION>.xx" và kh i đ ng vào nhân m i thành công thì b n c n ch đ nh cho nhân x.img ch đ nh cho h sơ và thư m c ch a h sơ initrd.2. các lo i filesystem mà root filesystem dùng như ext3. đi u b n c n lưu ý là ph i th c hi n chính xác đ tránh nh ng tr ng i trong bư c này và trong giai đo n kh i đ ng vào nhân m i.txt.26).xx làm nhân m c đ nh r i m i ch y "/sbin/lilo -v" như đã nói trên (trong ph n bi n "default" c a lilo. 9.4. • 26 27 INITial Ram Disk hay còn g i là static compile – 31 – . N u không mu n dùng initrd. jbd. xem <KERNEL SRC>/Documentation/ramdisk.conf). Nên chú ý m t s b n phân ph i Linux không dùng initrd.. RAID driver. Thông thư ng initrd c a nhân đư c ch a trong thư m c /boot cùng v i các thông tin và h sơ khác c n thi t cho quy trình kh i đ ng.) thì ch c ch n b n ph i c n đ n initrd 26.20 (nhân này ch c ch n ph i làm vi c đư c vì nó đã dùng đ biên d ch nhân 2. b n ph i biên d ch các driver tr c ti p vào nhân 27. T t nhiên thư m c ch a các modules cho phiên b n nhân này ph i có trong /lib/modules/. 9. N u dùng l nh "/sbin/lilo -R linux-x. Tham s <KERNEL_VERSION> th nhì chính là nhân nào b n mu n t o initrd cho nó.

đây cũng ch 28 29 development kernel symbolic link – 32 – .26 thành: # ln -s /boot/vmlinuz-2. Tuy nhiên. b n có th th c hi n (hay không tùy ý.4.4. M t đi m đáng chú ý là t lo t nhân 2. ví d : # cp /usr/src/linux-2.26 /boot/vmlinuz • T t nhiên b n ph i đi u ch nh l i boot loader đ thích ng v i cách g i "bzImage" ho c "vmlinuz" này cho giá tr image (trong lilo. Cách dùng và cách g i bzImage và vmlinuz t o khá nhi u b i r i cho ngư i dùng Linux khi ti p c n quy trình biên d ch nhân. N u g p tr ng i trong bư c t o mkinitrd b n nên tham kh o tài li u c th cho b n phân ph i mình đang dùng ho c t i thi u là xem man mkinitrd và tài li u <KERNEL SRC>/Documentation/initrd.txt đ xem thêm các thông tin c n thi t. lúc này b n đã có tr n b các b ph n c n thi t cho nhân m i bao g m c kernel image và các modules thu c nhân này. bư c này tương t như bư c trên) như sau: # cp /usr/src/linux-2. • copy bzImage t <KERNEL_SRC>/arch/i386/boot/ đ n thư m c /boot.x 28 tr đi. M t s b n phân ph i Linux dùng bzImage.4. 9. m t s khác l i dùng vmlinuz. hư ng phát tri n và ng d ng initramfs có v đ y h a h n.5.conf).Tùy thu c vào b n phân ph i.2 Copy nhân và System.26 • Trình cài đ t c a RedHat và m t s b n phân ph i khác bao g m bư c copy bzImage thành vmlinuz.26/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz2.26 • k ti p là xoá liên k t 29 cũ (n u có) c a vmlinuz trong thư m c /boot: # rm -f /boot/vmlinuz • và sau đó t o liên k t m i cho vmlinuz-2.map Sau khi hoàn thành bư c "make modules_install" (ph n 8. Dù gì đi chăng n a.4.26/arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage2.3).2. initramfs đư c phát tri n v i m c đích h tr và s đi đ n ch thay th initrd. mkinitrd đòi h i thêm các thông s c th đ ch đư ng d n đ n nhân.conf) ho c giá tr kernel (trong grub.4. initramfs cho đ n nay chưa ph bi n và ng d ng r ng rãi trên các b n phân ph i Linux.4. Ưu đi m n i b t c a initramfs là nó có th ch a các b lưu tr d ng cpio "newc" ho c "crc" (đư c nén ho c không đư c nén).

conf có n i dung như sau: default=0 timeout=20 splashimage=(hd0.26 • k ti p là xoá liên k t cũ c a System.4.0)/boot/grub/splash.4.4.4.26 (phiên b n v a đư c biên d ch) thì grub.26 /boot/System.xpm.map: # ln -s /boot/System.1 N u dùng GRUB Ví d b n có hai phiên b n nhân trên máy 2.0)/boot/grub/splash.map-2.0) – 33 – . t o liên k t m i cho System.4.map • và sau đó.map-2.3 Ch nh c u hình c a bootloader config 9.4.map 9.0) kernel /boot/vmlinuz-2.là cách dùng và cách g i.2.4.img Ch nh thành: default=0 timeout=20 splashimage=(hd0. b n nên dùng theo cách b n phân ph i Linux nào có trên máy.map trong thư m c /boot: # rm -f /boot/System.map: # cp /usr/src/linux-2. • ph n còn l i là bư c copy h sơ System.2.20 ro root=/dev/hda1 initrd=/boot/initrd-2.20 (phiên b n đang ch y) và 2.3.xpm.26 /boot/System.4.4.gz title Linux (2.20) root (hd0.4.26.20) root (hd0.gz title Linux (2.26/System.map2.26) root (hd0.20.4.img title Linux (2.4.0) kernel /boot/vmlinuz ro root=/dev/hda1 initrd=/boot/initrd-2.

b message=/boot/message image=/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd-2.3.4.26 (phiên b n v a đư c biên d ch) thì lilo.2 N u dùng LILO Ví d b n có hai phiên b n nhân trên máy 2.conf đ cài nhân m i (2. tôi dùng vmlinuz thay vì dùng bzImage.2.img root=/dev/hda1 label=linux read-only Ch nh /etc/lilo.kernel /boot/vmlinuz-2. b n nên ch n l a theo ý và đi u ch nh cho phù h p trong grub.conf tương t như sau: prompt timeout=50 default=linux boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.4. 9.20 (phiên b n đang ch y) và 2.1. N u b n dùng GRUB thì công tác biên d ch l i nhân Linux hoàn thành đây.26 cho ví d như sau: prompt timeout=50 default=linux boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.conf là liên k t 30 đ n /boot/grub/menu.1st) và kh i đ ng l i máy đ b t đ u dùng nhân v a đư c biên d ch.conf.4.1 trên.img Sau khi đã lưu tr c u hình c a /etc/grub.20. b n có /etc/lilo. xem chi ti t ph n 9.4.conf 30 symbolic link – 34 – .20 ro root=/dev/hda1 initrd=/boot/initrd-2.b message=/boot/message đây).4. Đ i v i gi i pháp đ phòng trư ng h p không th dùng GRUB đ kh i đ ng vào nhân m i.conf trên (/etc/grub.20. Nên lưu ý trong ví d này.4.

10 Kh i đ ng l i máy và ch nh lý n u g p tr c tr c T i đây. máy s kh i đ ng vào Linux bình thư ng.img root=/dev/hda1 label=linux-2. N u không có gì tr ng i. Đ i v i gi i pháp đ phòng trư ng h p không th dùng LILO đ kh i đ ng vào nhân m i.20 read-only image=/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd-2.20.img root=/dev/hda1 label=linux read-only Sau khi đã lưu tr (save) c u hình c a /etc/lilo.20 initrd=/boot/initrd-2.4. ch y l nh: đ đăng ký nhân m i cho LILO.2 trên. 10. xem chi ti t ph n 9.26.conf ho c grub.4. $ cat /proc/version N u k t qu báo phiên b n nhân cũ thì có nghĩa trình kh i đ ng (LILO ho c GRUB) đã không kh i đ ng nhân v a đư c biên d ch. B n nên ki m tra l i các file c u hình (lilo.1 B treo khi kh i đ ng vào linux Tr ng i trong giai đo n kh i đ ng vào Linux thông thư ng do c u hình trình kh i đ ng không đúng và trình kh i đ ng đư c cài lên không đúng phân vùng kh i đ ng 31 ho c 31 boot partition – 35 – . B n có th ki m l i xem nhân mình đang ch y có đúng phiên b n v a đư c biên d ch hay không b ng cách ch y: $ uname -r ho c.conf) cho đúng theo chi ti t đã nêu trên.4.1. b n c n kh i đ ng l i máy v i nhân m i.conf # /sbin/lilo trên.image=/boot/vmlinuz-2.4.

1. b n ph i: • • dùng đ n đĩa m m "c p c u" đư c t o ph n ?? đ kh i đ ng vào Linux Đ n giai đo n này b n h n ph i bi t v trí c a phân vùng g c 32 (/) trên đĩa c ng đ k t n i phân vùng 33 c a đĩa c ng: # mount /dev/hdXy /mount/point/somewhere trong đó X là ví trí đĩa c ng trên máy. Gi s b n dùng ext3 cho phân vùng g c 37 (/) ch a nhân.1 ho c tùy theo trình kh i đ ng b n dùng là GRUB hay LILO). Đi m c n chú ý đây cho GRUB là b n ph i ch y l nh: 9. 32 33 34 35 36 37 38 root partition mount partition mount Primary Master boot record root partition mount root partition – 36 – . b n ph i ch y l nh: # /sbin/lilo. 10. Đ có th k t n i phân vùng g c 38 này. • ki m tra l i c u hình c a trình kh i đ ng và cài đ t l i cho máy (xem ph n 9. • đ i root (chroot) tr thành phân vùng g c c a đĩa c ng: # chroot /mount/point/somewhere trong đó /mount/point/somewhere là nơi đĩa c ng c a b n đư c k t n i 34.2 # /sbin/grub-install /dev/hdX trong đó /dev/hdX là tên thi t b đĩa ch a MBR cho h th ng (thư ng là đĩa đ u tiên trên máy 35). modul ext3 ph i đư c biên d ch và initrd ph i t i module này lên. L nh trên s thi t l p l i b n ghi kh i đ ng 36 và lo i b các trư ng h p MBR b h ng.2 B treo trong quá trình nhân đư c load N u b n vư ng vào các tr ng i trong giai đo n nhân đư c t i lên thông thư ng là do các drivers t i c n thi t đ mount filesystems trên máy b thi u. y là v trí phân vùng g c trên đĩa c ng này. Trong trư ng h p này.1.MBR b h ng (hi m th y trong quá trình biên d ch l i và cài nhân m i n u th c hi n đúng quy cách). Tương t cho LILO. Tương t ng d ng cho các trư ng h p dùng filesystem khác và cũng thi u module.

26 và biên d ch l i (như đã trình bày trong su t bài vi t này).2 trên) ch n l a và ch nh đ nh c u hình biên d ch nhân Linux l i (xem ph n 7. quy trình t i các mi ng vá cho nhân Linux y h t như t i tr n b gói mã ngu n c a nhân Linux. th c hi n l i các bư c đã nêu ra trong ph n 8 và 9 trên • • 11 Vá và biên d ch nhân Mã ngu n c a nhân Linux thư ng đư c "vá" r i biên d ch l i nhi u hơn là đư c biên d ch t tr n b mã ngu n t i v t http://sources. Ví d .4. 6.com/bzip2/kernel n u b n đã quen thu c v i quy trình tái biên d ch ho c b n có nhu c u ph i c p nh p kernel c a máy thư ng xuyên.4.4.22. 39 patches – 37 – .26 v máy. T t nhiên b n đã có mã ngu n c a kernel 2. 2. Mu n nâng c p phiên b n nhân c a Linux. 2.4.4.1.Trong trư ng h p này. B n đã có s n mã ngu n c a nhân Linux (cũ hơn) trên máy.redhat. T i sao l i c n "vá"? Mã ngu n c a Linux kernel c n đư c vá vì các lý do thư ng g p như sau: • mã ngu n c a nhân Linux kernel c p nh t.20 trên máy và b n mu n biên d ch l i phiên b n kernel c a máy tr thành 2.2 đ tránh l p l i bư c l a ch n c u hình m t cách không c n thi t). Nói m t cách t ng quát. Đi m khác bi t là b n ph i t i các h sơ kh i đ u b ng patch và ch n cho đúng các "mi ng vá" c n thi t cho nhân c n đư c vá.2. b n đang có phiên b n nhân là 2.25 và 2. b n ph i: • kh i đ ng l i máy vào phiên b n cũ c a kernel (ho c kh i đ ng vào phiên b n cũ c a nhân n u b n dùng bi n pháp d phòng đã đư c đ c p ph n 9.26.24. b n c n ghi ph n l i đư c báo trong khi kh i đ ng vào nhân m i đ xác đ nh l i này thu c ph n nào c a c u hình biên d ch nhân Linux và t đó đi u ch nh l i và biên d ch l i cho thích ng.1 Các đi m quan tr ng trư c khi vá Tương t như ph n 6.4 trên. 2.26.4.20 trên máy. Đi m t i y u c n ghi nh là khi vá mã ngu n c a nhân Linux.1 và 9.3 và 6. b n ch c n t i các "mi ng vá 39" v đ vá (thay vì ph i t i tr n b mã ngu n c a nhân Linux cho phiên b n m i). b n ph i vá đúng th t và đ y đ các mi ng vá cho đ n đúng phiên b n c n có. b n có th t i các b n vá 2.4.4. Thay vì t i tr n b mã ngu n c a nhân 2. 2.1.4. • 11. Đ x d ng các driver m i này (và các drivers này c n đư c biên d ch đ n i v i các thư vi n hi n hành trên máy).21.23. m t s "drivers" đư c c p nh t.4.2. T ng c ng dung lư ng các b n vá này ch là m t ph n r t nh so v i tr n b gói mã ngu n 2.4. b n ch c n t i các "mi ng vá" c a nh ng drivers này đ vá nhân Linux và biên d ch l i chúng.

nơi ch a mã ngu n c a nhân Linux /usr/src và th c tính c a các mi ng vá này đã đư c ki m tra..26.4.4.2 T i.20: $ cd .4. 41 space – 38 – . tách r i b ng kho ng tr ng 41: 40 vi c đ nh nghĩa bi n PATCH trong 2 dòng ch là thu n ti n khi dàn trang.gz ho c .26 ho c th c hi n ki u "lư i" như sau: t o m t bi n môi trư ng PATCH 40 t m th i ch a tên các mi ng vá theo đúng th t .4./patch-2. ho c b n mã ngu n 2..20 này cũng đã đư c vá trư c đây).4./patch-2. Sau khi t i chúng v .4.. L p l i cho đ n khi x h t $ tar xfvj /path/to/patch/patch-x.20..4.4..4.25 .tar .bz2 vào thư m c /usr/src. $ tar cvf ./ D n d p s ch s mã ngu n nhân hi n có trên máy.20 $ make mrproper Lưu m t b n mã ngu n kernel 2.bz2 như gói mã ngu n. gi đ nh phiên b n đang dùng trên máy là 2. K t qu hoàn toàn như nhau.xx ./kernel-2./ Vá các mi ng vá theo đúng th t và theo dõi b t c l i nào đư c báo: $ $ $ $ $ $ patch patch patch patch patch patch -p1 -p1 -p1 -p1 -p1 -p1 < < < < < < .21 .20 trên máy./patch-2.4. B n có th tùy ch n và có th t i các mi ng vá này v b t c nơi nào trên máy.4./patch-2.20 và phiên b n c n đư c vá s là 2.23 .4.22 .bz2.24 .xx./patch-2..20 trong thư m c /usr/src đ phòng cho s c trong quá trình vá (n u b n không lưu m t b n mã ngu n nguyên th y c a nhân 2.4. gi đ nh phiên b n mã ngu n hi n có là 2./patch-2. Chuy n vào thư m c /usr/src: $ cd /usr/src x nén các mi ng vá các mi ng vá: d ng . x và vá Các mi ng vá thư ng đư c nén hai d ng: . tác gi dùng duy nh t 1 hàng.4.11./linux-2. b n có th th c hi n quy trình tương t như sau: Gi đ nh các b n vá đư c nén d ng . Trong ví d này..

/$item.24 patch-2.20 đư c dùng như m t ví d đây: $ cd /usr/src $ rm -rf . cách t t nh t b n nên xoá tr n b thư m c ch a mã ngu n c a nhân Linux (đang đư c vá và b l i) và x gói mã ngu n nguyên th y ho c gói b n v a lưu tr trên r i th l i.4.. Xoá thư m c ch a mã ngu n v a vá và b tr c tr c.21 patch-2.20 .4.4./linux-2.23 " $ export PATCH="$PATCH patch-2.22 patch-2.25 patch-2./linux-2.4..4.. done N u trong khi vá không có gì tr ng i.26: – 39 – . b n nên th c hi n hai bư c k ti p như sau trư c khi b t tay vào vi c chu n b c u hình biên d ch mã ngu n nhân Linux: Đ i tên thư m c ch a mã ngu n cho đúng phiên b n đã đư c vá (giúp b n nh n di n phiên b n c a mã ngu n đang có trên máy đã đư c vá t i phiên b n nào): $ cd /usr/src $ mv . Thư m c ch a mã ngu n lúc này đã đư c đ i tên thành linux-2. do patch -p1 < .20 $ cd .4. cho đ n khi k t thúc. N u trong khi vá b báo l i. Đ tránh các tr ng i v sau../linux-2.4./linux-2.4.20 trên: và sau đó l p l i bư c vá theo đúng th t các mi ng vá.$ export PATCH="patch-2.4.26" Ch y vòng l p: $ for item in $PATCH.4. Không nên ti p t c v i bư c vá khi g p l i vì ch c ch n b n s g p tr ng i trong giai đo n biên d ch sau này.4.26 ch nh giá tr "VERSION" trong file Makefile chính c a mã ngu n Linux.20 X gói mã ngu n đư c lưu tr $ tar xvf linux-2. Sau khi vá thành công.4.4. n u b báo l i trong khi vá. thư m c linux-2. b n s th y các thông tin tương t : patching file xxx patching file yyy . b n ph i ngưng bư c vá (Ctrl-C) và ki m tra xem b n có dùng đúng b n vá và th c hi n các b n vá đúng th t phiên b n hay không.

6. Nói v m t k thu t vi c vi t ch ng lên không có gì tr ng i. B n có th ti p t c v i công vi c biên d ch l i nhân Linux như đã nói trên. n u b n g p tr c tr c sau khi đã biên d ch nhân nhưng không kh i đ ng vào đư c thì s th s r t ph c t p vì b n không còn b n nhân nào ch y đư c trên máy.4.xem thêm chi ti t v quy đ nh phiên b n nhân Linux ph n ??).20 đư c x t gói mã ngu n nguyên th y): VERSION = 2 PATCHLEVEL = 4 SUBLEVEL = 20 EXTRAVERSION = B n c n đ i giá tr SUBLEVEL thành 26 và lưu h sơ Makefile này (cho ví d này.20 đang có trên máy.4. T i đây b n đã th c hi n thành công bư c vá mã ngu n nhân Linux và các bư c phòng b c n thi t. bư c cài nhân v sau s vi t ch ng lên nhân 2. – 40 – .4. N u b n không đi u ch nh giá tr "VERSION" bư c này.$ vi . Tuy nhiên.26/Makefile Vài dòng đ u c a h sơ Makefile này ch a các thông tin như sau (n u mã ngu n c a phiên b n 2.26 l y t h sơ Makefile s đư c dùng trong quá trình biên d ch và cài đ t nhân v sau. Giá tr phiên b n 2./linux-2. ho c b t c phiên b n nào b n đã vá t i .

diendantinhoc.PDF và PS file đư c t o t ngu n HTML t i http://www.org .net Nguy n Đ i Quý @ Ngày 1/1/2005 http://vnoss.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful