MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA PREGĂTITOARE

Programa şcolară
pentru disciplina

EDUCA IE PENTRU SOCIETATE

Proiect propus pentru dezbatere Februarie 2012

precum şi dezvoltarea capacită ilor şi a atitudinilor în învă are. care include clasa pregătitoare şi clasele I . .dezvoltarea unor atitudini pozitive fa ă de propria persoană şi fa ă de ceilal i. precum şi a coeren ei dezvoltării curriculare între nivelurile preşcolar şi primar ale sistemului de învă ământ. . 68.Raportul către UNESCO al Comisiei Interna ionale pentru Educa ie în secolul al XXI-lea. programa şcolară ine cont de prevederile Curriculumului pentru învă ământul preşcolar (3-6/7 ani). În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările următoarelor documente interna ionale: . cognitivă a limbajului şi comunicării. Principiile care întemeiază elaborarea prezentei programe şcolare sunt următoarele: . Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit prevederilor Legii educa iei na ionale nr. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . Exemplele de activită i de învă are constituie modalită i de organizare a activită ii didactice în scopul realizării competen elor. Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învă ământ cu un buget de timp de 1-2 ore/săptămână. Programa şcolară a disciplinei Educa ie pentru societate are ca finalitate integrarea socială a copiilor în colectivitate. De asemenea.2008. care valorifică experien a concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate contextelor de învă are. . în scopul asigurării coeren ei dezvoltării curriculare între nivelurile sistemului de învă ământ.dezvoltarea unor strategii didactice eficiente în raport cu particularită ile de vârstă ale elevilor.a II-a. 1/2011. prin: . care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.aplicarea normelor de conduită necesare în diferite contexte de via ă. Considerat de Raportul către UNESCO al Comisiei interna ionale pentru Educa ie în secolul al XXI-lea. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă. alin (4).asigurarea calită ii în educa ie. Acestea reflectă necesitatea de acomodare a copiilor la cerin ele sistemului şcolar şi de alfabetizare moral-civică pentru integrarea în comunitate. care permite cadrului didactic să modifice. fiind etape în dobândirea acestora. . care în art. 5233/01. Competen ele generale sunt competen ele disciplinei Educa ie pentru societate dezvoltate pentru Ciclul achizi iilor fundamentale. elemente de evaluare continuă. în concordan ă cu specificul disciplinei. a învă a să trăieşti împreună cu ceilal i răspunde exigen elor educa iei de împlinire umană. pe durata unui an şcolar.09. contexte non-formale şi informale de realizare a educa iei pentru societate. Corelarea are în vedere formarea competen elor specifice prevăzute de programa şcoală. Competen ele specifice sunt corelate cu exemple de activită i de învă are. să completeze sau să înlocuiască activită ile de învă are. .compatibilizarea curriculumului na ional cu cel european. februarie 2012 2 .Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competen ele cheie din perspectiva învă ării pe parcursul întregii vie i (2006/962/EC). un pilon fundamental al educa iei.Competen e specifice şi exemple de activită i de învă are . asigurând totodată pun ile către dezvoltarea celor 8 competen e cheie. precizează: Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmăreşte dezvoltarea fizică. metode şi mijloace de învă ământ. aprobat prin OMECT nr. . deprinderi şi atitudini dobândite prin învă are. Competen ele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea demersului didactic şi realizarea activită ilor de predare-învă are-evaluare.Sugestii metodologice Competen ele sunt ansambluri structurate de cunoştin e. Proiect propus pentru dezbatere. ca subiect al activită ii instructiv-educative.centrarea pe elev.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Educa ie pentru societate reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa pregătitoare din învă ământul primar. .Competen e generale . astfel încât acestea să asigure un demers didactic personalizat.alfabetizarea moral-civică a copiilor. Pentru realizarea competen elor specifice sunt propuse diferite tipuri de activită i de învă are.asigurarea coeren ei interdisciplinare în cadrul ariei curriculare Om şi societate. prin activită i de învă are. Abordarea educa iei pentru societate la această vârstă combină elemente de geografie locală şi istorie familială şi comunitară subsumându-le în acelaşi timp unor elemente de educa ie civică.Notă de prezentare . Sugestiile metodologice includ: con inuturi ale învă ării. socio-emo ională. Competen ele specifice sunt derivate din competen ele generale.

în concordan ă cu prevederile programei şi cu situa iile concrete de predare-învă are. Activitatea didactică. Proiect propus pentru dezbatere. februarie 2012 3 . precum şi elaborarea manualelor şcolare/ghidurilor/auxiliarelor curriculare trebuie precedate de lectura integrală a programei şcolare. Pornind de la propunerile existente în programă cu privire la activită ile de învă are. cadrele didactice şi autorii de manuale/ghiduri/auxiliare curriculare pot realiza o proiectare didactică personală.Programa se adresează atât cadrelor didactice cât şi poten ialilor autori de manuale/ghiduri/auxiliare curriculare.

februarie 2012 4 . manifestând ini iativă şi creativitate Proiect propus pentru dezbatere. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în diferite contexte de via ă 3. Cooperarea cu ceilal i pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. Aplicarea unor norme de conduită în via a cotidiană 2.Competen e generale 1.

despre disciplină şi indisciplină etc. .exerci ii de familiarizare cu numele localită ii natale/localită ii în care locuieşte. Identificarea unor elemente relevante pentru identitatea copilului (localitatea natală/localitatea în care locuieşte) .exerci ii de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a acestora.discutarea în grupuri mici a unor proverbe care ilustrează comportamente acceptate în societate. . . a locuin ei. . precum şi a unor poezii care prezintă reguli de polite e. reguli de igienă etc.). .exerci ii de adaptare a comportamentului la nevoile şi solicitările grupului din care face parte. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare 1. . pe stradă.exerci ii de autoapreciere.) a regulilor de polite e. prietenii etc. despre muncă şi lenevie. pentru transmiterea de emo ii şi sentimente. 2. al ării. . în contexte diverse.. profesorii. . . în contexte diferite. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în diferite contexte de via ă Competen e specifice Până la finalul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competen e: Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activită i: 2. .exerci ii de prezentare a localită ii în care trăieşte şi a domiciliului.audierea unor cântece cu tematică specifică. .lecturi după imagine pentru identificarea unor ipostaze în grupurile de apartenen ă şi a unor norme de comportament moral-civic. .concursuri pe teme de igienă.Competen e specifice şi exemple de activită i de învă are pentru Clasa pregătitoare 1. pentru formarea unor reprezentări simple despre bine şi rău. Aplicarea unor norme de conduită în via a cotidiană Competen e specifice Până la finalul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competen e: Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activită i: 1. a conduitei proprii..recunoaşterea în imagini date a respectării/încălcării regulilor de igienă personală.3.realizarea unor jocuri de rol pe diferite teme în care sunt utilizate regulile de polite e şi folosirea pronumelui de polite e.simularea unor situa ii. la muzeu etc. părin ii. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenen ă .). colaje care ilustrează reguli de comportament (ale clasei. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare 1. în sala de spectacole. .). în excursie. .2. în mijloacele de transport în comun. Proiect propus pentru dezbatere.exerci ii de identificare a regulilor de igienă personală şi a situa iilor de aplicare a acestora.exersarea în contexte diferite (care implică rela ii cu colegii. care presupun respectarea de reguli (de exemplu: la şcoală. .1.1. a sălii de clasă etc. . despre adevăr şi minciună.alcătuirea de postere. despre cinste şi necinste.realizarea unor jocuri care presupun respectarea unor reguli. întâmplări prezentate în poveşti. . . .realizarea unor schi e/desene/reprezentări grafice ale drumului pe care îl parcurge copilul de acasă la şcoală. desene animate familiare etc. în raport cu normele de comportare.exerci ii de recunoaştere a respectării/încălcării regulilor de polite e care fac apel la: observarea şi descrierea unor comportamente ale copiilor şi ale adul ilor. fotografii ale localită ii de domiciliu.vizionarea unor filme pentru familiarizarea cu elemente locale ale comunită ii în care locuieşte.organizarea unor expozi ii cu imagini. februarie 2012 5 .lecturi cu rol de sensibilizare la ac iunile morale (de exemplu. cu tradi iile locale.exerci ii prin care copilul se prezintă şi îi prezintă pe membrii familiei. . în familie.

fa ă de lucrurile încredin ate etc. . fa ă de lucrurile încredin ate etc. filme etc.. a ceea ce este cinstit şi a ceea ce este necinstit. . . jocuri care presupun manifestarea ini iativei elevilor. cunoscute de copii.exerci ii de manifestare a dezacordului fa ă de comportamente bazate pe lipsă de respect.exerci ii de explicare a unor stări afective pozitive/negative (de exemplu.realizarea unui „barometru al emotiilor” pentru o zi/activitate. . pentru realizarea corectă a coresponden ei mimicăstare de spirit.. .comunicarea orală a observa iilor proprii făcute în timpul unor lecturi după imagini. Proiect propus pentru dezbatere.exersarea. poveşti.exerci ii care dezvoltă sentimentul de apartenen ă la grup. desene animate. Cooperarea cu ceilal i pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. neglijen ă fa ă de sine şi fa ă de ceilal i. observarea unor imagini care oferă exemple de asumare a rolurilor/responsabilită ilor în cadrul grupului. lipsă de sinceritate. februarie 2012 6 . . curaj). a unor deprinderi de comportament bazate pe respect fa ă de sine şi fa ă de ceilal i.3. bazate pe atitudini tolerante.recunoaşterea şi explicarea a ceea ce este bine şi a ceea ce este rău. . făcând apel la: observarea şi descrierea unor comportamente ale copiilor şi ale adul ilor. prin jocuri.jocuri de mimă. Rela ionarea cu ceilal i pe baza unor stări afective pozitive. 2. 2. poezii. imagini date etc. dovedind ini iativă şi creativitate .. . . manifestând ini iativă şi creativitate Competen e specifice Până la finalul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competen e: Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activită i: 3. pe parcurs şi la sfârsit. „Astăzi sunt fericit/supărat pentru că . în contexte diferite.realizarea unor exerci ii.2.realizarea unor sarcini de grup.jocuri de rol care presupun interac iuni în grup. desene animate şi din via a reală. .jocuri de rol care presupun îndeplinirea unor roluri şi responsabilită i în grupurile de apartenen ă. . cu distribuirea de roluri pentru fiecare participant. . acceptarea şi oferirea de sprijin. imagini.responsabilizare în desfăşurarea activită ilor clasei (distribuire de materiale.exerci ii de implicare în rezolvarea unei sarcini de lucru. . vizionării unor filme pentru copii etc. pe grijă fa ă de sine şi fa ă de ceilal i. în care să se consemneze starea de spirit la început. .audi ii muzicale/literare.exprimarea unor trăiri personale în raport cu grupurile din care face parte..exersarea unor roluri şi a unor responsabilită i specifice în grupe de lucru. în contexte familiare 3.”). .ateliere tematice pentru exersarea trecerii de la idei la ac iune. care stimulează rela ionarea pozitivă şi participarea în grupurile din care fac parte.3..dramatizarea unor povestiri cu con inut moral-civic.discutarea unor exemple de comportament moral-civic demne de urmat din poveşti. potrivit rolului asumat în cadrul grupului. sinceritate.2. .povestiri.rezolvarea unor sarcini simple de lucru pe baza unor stări afective pozitive (încredere.studiu de caz pentru discutarea urmărilor pozitive şi negative ale diferitelor acte de comportament asupra propriei persoane şi asupra celorlalti.1. a ceea ce este frumos şi a ceea ce este urat în comportament. . în grupurile de apartenen ă 3. îngrijirea spa iului de lucru/joacă). necinste. .. Îndeplinirea unor roluri/responsabilită i reale sau imaginare. sinceritate. Participarea la ac iunile grupului de apartenen ă. Rela ionarea pozitivă cu al i membri ai grupului de apartenen ă. în rezolvarea unor sarcini simple de lucru 3.utilizarea de povestiri.. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare .jocuri tematice „Aşa da/Aşa nu”. . . . . cinste. .realizarea unor ac iuni la ini iativa elevilor.

la crearea acelui cadru educa ional care încurajează interac iunea pozitivă. lipsă de sinceritate.Localitatea. la muzeu..să-şi orienteze propria activitate înspre formarea la elevi a competen elor specifice domeniului. care contribuie la dezvoltarea capacită ii de comunicare. februarie 2012 7 . .Reguli de polite e: formule de salut.Norme de conduită în contexte de via ă: la şcoală. . manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic şi rela ionarea pozitivă cu adul ii şi co-vârstnicii.realizarea unor proiecte. neglijen ă fa ă de sine şi fa ă de ceilal i. de timp) în efectuarea unor sarcini de lucru date. necinste.Grupul de prieteni Locul de apartenen ă . formule de adresare şi de mul umire. . . respectiv.Familia .utilizarea unor strategii didactice care permit alternarea formelor de activitate (individuală.exerci ii de gestionare a resurselor de care dispune (materiale. reguli elementare în conversa ie .Grupul de învă are .utilizarea unor strategii didactice care pun accent pe abordări flexibile şi parcursuri diferen iate. fa ă de lucrurile încredin ate . fa ă de lucrurile încredin ate Grupuri de apartenen ă . în familie. pe diferite teme.realizarea unui jurnal săptămânal al clasei care consemnează evenimente valorizate de copii.Comportamente bazate pe lipsă de respect. în raport cu mediul etc. disciplina are un accentuat caracter practicaplicativ şi presupune respectarea unor exigen e ale învă ării durabile.utilizarea unor metode active. în mijloacele de transport în comun.Norme de igienă personală Comportamente moral-civice . cu con inut moral-civic. Proiect propus pentru dezbatere. Con inuturi ale învă ării Lista con inuturilor învă ării este prezentată mai jos. în excursie. pe perechi şi în grup).să-şi manifeste creativitatea şi să-şi adecveze demersurile didactice la particularită ile copiilor cu care lucrează. . domiciliul . Norme de conduită în societate . . Învă area vizează interiorizarea normelor de conduită. Metode şi mijloace de învă ământ Ca educa ie pentru integrarea socială în colectivitate. integrarea copiilor în colectivitate. fiind concepută în aşa fel încât să le permită: . pe stradă. cinste. Sugestii metodologice Programa şcolară pentru clasa pregătitoare este un instrument de lucru care se adresează cadrelor didactice care predau disciplina Educa ie pentru societate. Specificul acestui demers este în acord cu finalitatea vizată prin studiul acestei discipline. în sala de spectacole.Tradi ii locale Inluderea con inuturilor învă ării în sec iunea referitoare la sugestiile metodologice eviden iază rolul acestora în proiectarea şi realizarea învă ării: con inuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea competen elor propuse. motivarea şi angajarea copilului în procesul de participare şi cooperare în grupurile de apartenen ă. printre care: . grijă fa ă de sine şi fa ă de ceilal i. sinceritate.Comportamente moral-civice bazate pe respect fa ă de sine şi fa ă de ceilal i.

analizarea urmărilor comportamentului propriu asupra propriei persoane şi asupra celorlal i). vizând: formarea şi exersarea unor deprinderi de conduită civilizată.?. îmbinând elementele ludice cu cele educative. . afective şi volitive ale copiilor. .spectacolele de teatru. de asemenea. Povestea ursului cafeniu de Vladimir Colin) sau a unor fapte de via ă.dramatizarea care. asumarea de roluri/responsabilită i în cadrul grupurilor). fie în rela ie cu al i vizitatori sau cu personalul muzeului). comportamentelor moral-civice). valorice şi ac ionale ale normelor de conduită. „Ce fel de fapte î i place ie să faci?”. „Un copil politicos”). cu tema: Cum mă comport în familie?/cu ceilal i copii din clasă/pe stradă?).. Cum po i să fii de ajutor în situa ia …?) . să-şi folosească experien a în mod creativ şi inovator (de exemplu. ci şi prin cadrul asigurat pentru exersarea deprinderilor de comportare (fie în cadrul grupului de colegi.jocul didactic (de exemplu. . este necesar ca strategiile de lucru cu copiii să ină seama de experien a lor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acestei experien e. fapte rele”. . vizionarea spectacolelor de teatru facilitează realizarea dramatizării.conversa ia euristică care îi conduce pe copii. contexte care oferă experien e noi de învă are pe diferite planuri: cognitiv (prin posibilitatea de a descoperi locuri. importante nu doar prin con inutul cu valoare educa ională pe care îl oferă copiilor. Este necesar ca demersul de educare a copiilor pentru integrarea în colectivitate realizat în context formal. identificarea conduitei. prin utilizarea unor imagini din povestiri sau din via a reală care ilustrează reguli de polite e. adecvate vârstei copiilor.audi ii muzicale cu tematică specifică (de exemplu. aşa cum sunt: . . fiind solicita i să caute solu ii. „Vrei să ai prieteni?”) valorifică rolul pe care jocul îl are în via a copilului.. jocul didactic facilitează învă area şi exersarea a variate conduite/comportamente. în activitatea didactică. manifestarea personalită ii copilului). reguli de igienă.excursiile. urmat de răspunsuri la întrebările „Ce este o faptă bună/rea?”. „Graba strică treaba”).ilustrarea prin proverbe a unor comportamente acceptate în societate (de exemplu. .parteneriate cu alte clase din şcoală sau din alte şcoli în scopul realizării unor proiecte simple cu con inut moral-civic. experien a copilului. . prin posibilitatea abordării lor într-o manieră personală. bazate de valori autentice. . asimilarea unor modele de rela ii interpersonale. manifestarea creativită ii (de exemplu. obiceiuri noi şi de îmbogă ire a sferei de reprezentări a copiilor despre localitatea natală/localitatea în care locuieşte). . . exerci iu cu tema „Fapte bune. prin transpunerea scenică a con inutului unor povestiri (de exemplu. Aplicarea acestor metode are rolul de a facilita exersarea componentelor cognitive. adaptate la particularită ile de vârstă ale elevilor. februarie 2012 8 . pe fondul unor stări emo ionale complexe (de exemplu. care pot valorifica. la analizarea unor aspecte de rela ionare a copilului la colectivitate sau la spa iul de apartenen ă (de exemplu. .jocul de rol/jocul de roluri bazat pe empatie. de comportamente moral-civice.vizitele la muzee. creează situa ii noi şi concrete de învă are. Ce faci dacă. ca modalită i de exprimare creativă a copiilor.problematizarea care îi pune pe copii în fa a unor situa ii problemă.învă area prin descoperire realizată în contexte familiare copilului (de exemplu. a utilizării unor elemente de creativitate artistică. comportamente moral-civice. „De ce?”). „Ce ie nu. ac ional (prin oferirea de noi contexte de utilizare a conduitelor.valorificarea efectelor benefice ale conduitei ludice. în sens creativ şi constructiv.i place altuia nu-i face”. a comportamentelor acceptate în societate. a trăirilor personale în raport cu grupurile de apartenen ă.utilizarea suporturilor intuitive. De asemenea. ca metodă didactică ce poate fi aplicată în sala de clasă. rela ional (prin interac iunea cu colegii în contexte extraşcolare). pe baza dialogului dezvoltat. dezvoltarea capacită ilor cognitive. să fie sus inut prin activită i complementare realizate în contexte nonformale şi informale. a unor elemente specifice spa iului de apartenen ă).serbări. Proiect propus pentru dezbatere. În acest sens.Metodele didactice recomandate includ îndeosebi: . ale comportamentului moral-civic şi ale cooperării în grup.studiul de caz care valorifică experien a personală a copiilor în analizarea unor situa ii reale sau imaginare (de exemplu. jocuri de rol în grupurile de apartenen ă. care transmit copiilor mesaje referitoare la modele de conduită. . tradi ii. valoarea formativă a metodelor men ionate poate fi sporită de aspecte aşa cum sunt: .realizarea unor discu ii urmate de exerci ii de reflec ie personală (de exemplu. Contexte non-formale şi informale de realizare a educa iei pentru societate Educa ia copiilor pentru integrarea în colectivitate/societate este un demers complex şi îndelungat. .

Proiect propus pentru dezbatere.Elemente de evaluare continuă Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învă are. din perspectiva asigurării calită ii învă ării şi. din perspectiva ameliorării proiectării activită ii didactice. realizarea unui jurnal al clasei care consemnează evenimente valorizate de copii. „Să ocrotim florile din şcoală”). pe de altă parte. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experien elor de învă are şi a competen elor dobândite de către copii în contexte non-formale sau informale. realizarea unui „barometru al emo iilor” pentru o zi/activitate. cu con inut moral-civic (de exemplu. februarie 2012 9 . „Clasa mea e ca o floare”. La disciplina Educa ie pentru societate sunt recomandate cu prioritate metode moderne de evaluare. autoevaluarea. Este necesar ca rolul evaluării să fie considerat din dublă perspectivă: pe de o parte. În întreaga activitatea de învă are şi evaluare va fi urmărit. realizarea unor proiecte. încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil. aşa cum sunt: observarea sistematică a comportamentului elevilor (cu accent pe componente rela ionale şi ac ionale de comportament).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful