PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN DEFINISI Ahli psikologi pendidikan telah mengenal pasti beberapa prinsip pembelajaran yang juga

telah dirujuk sebagai hukum pembelajaran. Prinsip-prinsip ini telah ditemui , diuji dan digunakan dalam situasi pembelajaran. Prinsip-prinsip ini telah memberikan pengertian tambahan tentang pembelajaran yang berkesan. Lapan prinsip yang diadaptasi model Ewell ( 17 ) dan salah satu daripada prinsip-prinsip tersebut ialah pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat membawa maksud menimbulkan rasa seronok dan menyenangkan hati. Hal ini membawa maksud murid-murid berasa seronok untuk belajar tanpa timbul sedikitpun rasa tekanan semasa pembelajaran berlaku. Manakala Dr. Noriati A. Rashid dalam bukunya Murid dan Alam Belajar mendefinisikan pembelajaran yang menyeronokkan ialah dimana murid-murid

memahami setiap pelajaran yang telah diajar oleh guru. Hal ini bermakna murid-murid telah memberikan perhatian dan komitmen yang sepenuhnya untuk memahami setiap ilmu yang diajarkan oleh guru. Dave Maier pula mendefinisikan pembelajaran yang menyeronokkan sebagai suasana belajar yang menggembirakan. Dengan adanya suasananya yang

menggembirakan, maka para pelajar akan dapat menerima apa sahaja yang diajarkan oleh guru dengan begitu mudah sekali. Apa yang dapat disimpulkan daripada ketiga-tiga definisi tersebut berkaitan dengan maksud pembelajaran yang menyeronokkan ialah proses pembelajaran dimana para pelajar memberikan seratus peratus komitmen dan perhatian terhadap proses pembelajaran. Di samping itu, mereka juga tidak cepat bosan dan tidak merasa tertekan semasa proses pembelajaran berlaku dan juga menyebabkan mereka dapat memahami sesuatu pembelajaran dengan mudah sekali.

1. Guru 2. Pelbagai faktor yang menyebabkan proses pembelajaran menyeronokkan terjadi.FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN.Persekitaran sekolah 4. Bilik darjah 3. guru tersebut akan dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. penggunaan . Selain itu. murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah. Antaranya ialah berpunca daripada guru itu sendiri. Apabila seorang guru menggunakan kemahiran berkomunikasi terhadap muridnya. Murid Pembelajaran berkesan adalah pembelajaran yang menyeronokkan (Dick & Reiser. 1989). Komunikasi berkesan menghasilkan motivasi yang berkesan. Keseronokan membawa implikasi pelajar tertarik dan berminat hendak belajar. dan kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan berkesan. Keseronokan belajar adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua golongan guru terhadap pelajar-pelajarnya. manakala guru pula mempunyai strategi yang boleh mendorong pelajar-pelajarnya memberi tumpuan serta mengambil bahagian yang menyeluruh dalam proses pengajaran pembelajaran. pembentukan akhlak.

guru ingin mengajar para pelajar berkaitan dengan bacaan ayat-ayat al quran dalam sesuatu surah. Oleh itu. Oleh itu. murid-murid tidak akan mudah berasa jemu bahkan mereka akan terhibur dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka. Hal ini kerana. mereka bukan sahaja dapat membaca al quran dengan bertajwid. Contohnya.suara guru yang jelas dan intonasi nada guru yang sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan amat penting bagi mencetuskan pembelajaran yang menyeronokkan. Para guru juga mesti peka akan kehendak murid-murid dalam usaha untuk menarik perhatian mereka supaya minat akan ilmu pengetahuan. mereka akan mula mengusik rakan yang lain dan membuat bising dan semestinya akan menyebabkan guru tidak dapat mengawal kelas. alat bantu mengajar yang sesuai digunakan ialah guru boleh memperdengarkan bacaan qari melalui video yang ditayangkan guru kepada mereka. mereka boleh menggunakan alat bantuan mengajar yang sesuai dengan tajuk yang ingin mereka ajarkan kepada para pelajar. Bertitik tolak dari situ. Hal ini kerana apabila guru menggunakan unsur kecindan. guru juga mestilah menyelitkan ataupun menggunakan unsur kecindan bagi menarik minat pelajar untuk belajar. Implikasinya. Sebagai contoh. guru mestilah bijak dalam memilih kaedah yang terbaik untuk digunakan dalam proses interaksi bersama murid. murid akan dapat membaca al quran dengan makhraj yang betul. bahkan dapat melihat gerak bibir yang ditunjukkan oleh qari tersebut. suara yang jelas dan kuat serta intonasi suara yang sesuai mestilah digunakan oleh setiap bakal guru bagi menghasilkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. . Oleh itu. guru-guru perlulah menggunakan kreativiti mereka dalam usaha untuk menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan itu. Di samping itu. apabila guru menggunakan suara yang perlahan. para pelajar akan mudah menjadi bosan dan menyebabkan mereka hilang tumpuan semasa belajar.

Keadaan ini memberi kesan citarasa. Oleh itu. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah dan memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekankan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. semangat. . kesejahteraan dan bahagia kepada murid-murid yang sedang belajar dalam bilik darjah. saiz bilik darjah yang besar juga mempengaruhi keselesaan kepada murid-murid dan perkara yang paling penting yang dapat mempengaruhi pembelajaran yang menyeronokkan ialah kebersihan dan keindahan bilik darjah yang semestinya akan mempengaruhi murid-murid belajar dalam keadaan menyeronokkan. Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan menjadikan pembelajaran menjadi menyeronokkan. dan guru dengan murid. yang elok dipandang dan teratur susunannya.Gambar menunjukkan guru menggunakan alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran. Susunan bentuk fizikal bilik darjah yang boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran iaah apabila penyusunan mej adan kerusi mengikut kumpulan akan memudahkan interaksi di antara murid dengan murid. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. tidak dapat dinafikan lagi bahawa iklim ataupun suasana dalam bilik darjah mempengaruhi bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. iklim bilik darjah yang baik adalah sebuah bilik yang dikendalikan dengan baik. suasana bilik darjah yang dihiasi dengan kemas dan teratur dengan pelbagai carta. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan muridmurid. gambar dan alat bantu mengajar dalam menggalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Faktor yang seterusnya ialah bermula daripada suasana ataupun keadaan bilik darjah itu sendiri. Selain itu. Ringkas kata.

pada amnya. Antaranya ialah kajian Shahril (1997) yang mendapati iklim sekolah yang berkesan terhasil apabila suasana sekolah aman. cantik. Ini dapat membantu pelajar memperoleh pencapaian yang cemerlang dan guru-guru serta kakitangan lain akan turut merasa keseronokan dan kepuasan bekerja di sekolah berkesan ini.Gambar di atas menunjukkan suasana ataupun iklim bilik darjah yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Faktor bersih. cantik. Bangunan sekolah dijaga dengan baik dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. pelajar atau kakitangan sokongan. Hasil kajian tentang ciri ini telah menyamai kajian yang telah dilakukan sebelum ini. persekitaran sekolah yang bersih dan indah dapat memberikan suasana keselesaan dan ketenangan kepada murid-murid. selamat dan cukup ruang belajar amat penting kerana ia mempengaruhi psikologi dan emosi warga sekolah sama ada guru-guru. . selamat dan cukup ruang untuk belajar. Suasana sekolah sebegini akan memaparkan suasana kekeluargaan dan secara tidak langsung akan membantu keseronokan belajar dan bekerja. Hal ini demikian kerana. persekitaran sekolah yang cantik haruslah dikekalkan agar keseronokkan untuk belajar akan dapat dipupuk seterusnya memberikan para pelajar semangat untuk belajar. Suasana persekitaran sekolah yang nyaman juga merupakan salah satu daripada faktor yang dapat mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan.

Gambar menunjukkan persekitaran sekolah yang bersih dan nyaman yang dapat membangkitkan para pelajar menjadi lebih bersemangat. Sebagai rumusannya. mereka ingin belajar sesuatu ilmu dengan rela hati dan tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak akan menjadikan apa yang mereka pelajari dapat diterima dengan mudah. Kesungguhan murid dalam mencari ilmu pengetahuan akan dapat mewujudkan serta menjadikan pembelajaran menyeronokkan. semestinya akan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan . Akhir sekali. Dengan adanya kesungguhan dan keazaman yang ditunjukkan oleh guru lebih-lebih lagi para pelajar. peranan murid juga tidak ketinggalan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. kesemua faktor yang disebutkan diatas memainkan peranan masing-masing dalam mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini demikian kerana. Implikasinya mereka merasakan kesusahan serta kepayahan yang mereka alami berbaloi dan mereka juga akan dapat merasakan kepuasan dalam diri mereka. Maka akan wujudlah suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Pelajar menjadi bersemangat untuk belajar 5.IMPLIKASI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN 1. Pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa guru mengajar 2. Penglibatan semua pelajar semasa proses pembelajaran berlaku 3. Pelajar menunjukkan minat untuk belajar 4. Bebas daripada tekanan ketika belajar .

implikasi yang menunjukkan pembelajaran yang menyeronokkan berlaku apabila guru dapat membangkitkan minat ataupun keinginan untuk belajar yang tinggi dalan diri para pelajar. Selain itu. Para pelajar juga akan menunjukkan minat yang bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang diajar oleh guru masing-masing.Antara implikasi pembelajaran yang menyeronokkan ialah pertama murid-murid akan menjadi bersemangat untuk mempelajari sesuatu matapelajaran yang akan diajar oleh guru. . akan dapat membuka pemikiran pelajar dan seterusnya dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Mereka juga akan sering bertanya kepada guru apa yang tidak mereka fahami dan tidak akan berpuas hati sehingga mereka yakin dengan jawapan yang diberikan oleh guru bertepatan dengan jawapan yang dicari oleh mereka. Hal ini. Gambar 1 menunjukkan para pelajar belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Maka akan berlaku sesi soal jawab yang akan menyebabkan berlakunya komunikasi dua hala antara pelajar dengan guru. Semangat yang ditunjukkan oleh mereka dapat dilihat apabila mereka mempamerkan rasa ingin tahu mereka yang tinggi dalam sesuatu bidang yang mereka minati. Perkara ini dapat dikesan apabila para pelajar menunjukkan sikap serius dalam pembelajaran.

Di samping itu.Gambar 2 menunjukkan berlakunya komunikasi 2 hala antara guru dan murid. Hal ini merupakan perkara yang amat penting kepada pelajar untuk belajar tanpa mengalami sebarang tekanan. Kesannya. para pelajar dapat mempelajari sesuatu matapelajaran tanpa sebarang tekanan. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa belajar menyebabkan para pelajar menjadi capat bosan. Implikasi yang seterusnya ialah. berlakunya penglibatan semua murid ketika proses pembelajaran berlaku. Hal ini berlaku kerana mereka mereka menjadi takut untuk bertanya disebabkan adanya segelintir guru yang terlampau garang dan menyebabkan hubungan antara guru dan pelajar menjadi semakin renggang. kaedah yang menarik mestilah dipilih bagi menarik perhatian para pelajar. Oleh itu. Bagi menarik penglibatan kesemua murid dalam sesebuah kelas bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Kesannya. Hal ini demikian kerana. . bagi menghasilkan suasana pembelajaran menjadi sesuatu yang menyeronokkan para guru mestilah bersikap mesra dan merapatkan lagi ukhuwwah antara guru dan pelajar. para pelajar merasakan diri mereka tersisih dan lebih parah lagi apabila mereka akan terus hilang rasa minat untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahawa para pelajar merasa seronok untuk mempelajari apa yang ingin diajar oleh para guru. mudah mengantuk dan pembelajaran yang diajar oleh guru susah untuk difahami. Oleh itu. mereka bukan sahaja akan lebih menghormati para guru bahkan mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Merupakan salah satu daripada implikasi pembelajaran yang menyeronokkan. di dalam bilik darjah mengandungi pelbagai jenis perwatakan pelajar yang berbeza-beza baik dari segi positif mahupun yang negatif.

kaedah-kaedah yang digunapakai oleh guru untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar amat dititikberatkan agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan. Kesimpulannya. mereka akan memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama yang baik kepada guru bagi melancarkan proses pembelajaran berlaku. . tempiasnya akan dapat dirasai oleh para pelajar dan tidak mustahil kita akan dapat merealisasikan impian kerajaan untuk melahirkan generasi muda yang cintakan ilmu pengetahuan. para guru akan dapat melaksanakan tugas dengan senang hati dan para pelajar juga akan akan dapat memahami apa yang diajar oleh guru dengan mudah. Apabila sesuatu pembelajaran yang menyeronokkan berlaku. para guru mestilah menyahut cabaran ini bagi menghasilkan sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Gambar 3 menunjukkan para pelajar memberikan sepenuh tumpuan semasa guru pembelajaran berlaku. kesan yang berlaku apabila pembelajaran yang menyeronokkan terjadi ialah guru-guru akan dapat melihat kosentrasi ataupun komitmen yang diberikan oleh pelajar semasa pembelajaran yang berlaku. Akhir sekali. Seterusnya.Oleh itu. Kesannya.

Pendekatan belajar melalui bermain yang disarankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. apabila guru menggunakan memek muka yang berbeza-beza sesuai dengan perjalanan cerita yang ingin disampaikan serta menggunakan nada yang berbeza-beza baik ketika marah. Apabila guru menggunakan teknik tersebut. maka pembelajaran menjadi begitu menyeronokkan. (2003) adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. Pendekatan belajar melalui bermain dirancang supaya penekanannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melalui bermain.CONTOH-CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Pembelajaran yang menyeronokkan akan berjaya diwujudkan apabila guru dapat mempelbagaikan kaedah ataupun teknik-teknik yang kreatif serta dapat menimbulkan minat pelajar itu sendiri. Terdapat pelbagai contoh pembelajaran yang menyeronokkan yang boleh dijadikan sebagai role model yang boleh digunapakai oleh guru bagi memancing perhatian para pelajar. Kaedah yang digunakan mestilah selari dengan dan sesuai dengan pembelajaran yang bakal diajar oleh mereka. Kedua. sedih. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Oleh itu. penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping keupayaan kognitif. Contohnya. Di samping itu. Antara contohnya ialah apabila guru mengajar menggunakan teknik bercerita. mereka akan memberikan sepenuh perhatian bagi memastikan mereka mengetahui cerita tersebut daripada permulaan hinggalah pengakhiran. Oleh itu. Hal ini kerana. pelajar akan merasa terhibur dengan pelbagai gelagat guru yang mencuit hati mereka. . serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. kemahiran motor kasar dan motor halus. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. kecewa mahupun gembira. pembelajaran melalui kaedah bermain. mereka dengan gembira dan senang hati membuat penerokaan. Hal ini akan membuatkan murid merasa tertarik kerana guru dapat mencipta realiti suasana cerita yang sebenar berdasarkan cerita yang disampaikan. sifat ingin tahu yang begitu tinggi dalam diri mereka membuatkan mereka ternantinanti apakah kesudahan cerita tersebut.

Selain itu. Dan yang terpenting sekali ialah permainan itu menarik minat dan menggembirakan murid. 1979) menitikberatkan bermain bagi kanak-kanak kerana dengan bermain kanak-kanak boleh mengembangkan sifat semulajadi mereka. Bahan konkrit. melibatkan percubaan idea kanak-kanak sendiri. Bahan juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembagan murid. Mengikut Imam Al-Ghazali (Hassan Langgulung.Pusat Perkembangan Kurikulum menggariskan ciri-ciri pendekatan belajar sambil bermain yang menggembirakan. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan kognitif. Gambar menunjukkan pelaksanaan pembelajaran melalui kaedah bermain. Melalui pendekatan ini juga akan dapat mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spesifik. Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambil kira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. benar dan bermakna disediakan untuk menggalakkan komunikasi dan imaginasi. Beliau juga menyatakan bermain boleh mendatangkan kegembiraan. Di samping menyuburkan tubuh dan menguatkan otot-otot. kerehatan bagi kanakkanak selepas penat belajar. Tidak dapat dinafikan guru-guru yang mempunyai kebolehan untuk membuat lawak jenaka merupakan suatu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. melibatkan penerokaan dan interaksi kanak-kanak dengan persekitaran. memberi peluang kanak-kanak untuk menumpukan perhatian dan kelonggoran masa bermain. Hal ini kerana mereka akan dapat menggunakan kebolehan yang ada pada diri untuk membuatkan para pelajar tidak . pembelajaran yang diselitkan dengan lawak jenaka yang membina dan berkait rapat dengan tajuk yang ingin diajar merupakan salah satu daripada contoh pembelajaran yang menyeronokkan.

Dengan itu. Bertitik tolak dari situ. Sebelum ini.kering gusi mendengar telatah ataupun lawak jenaka yang ditunjukkan oleh guru. Ia juga dapat memberikan kesempatan kepada pelajar membandingkan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. Oleh itu. mereka akan menjadi seronok apabila setiap kumpulan akan cuba menandingi kumpulan yang lain bagi membuktikan kehebatan kumpulan masing-masing dan menunjukkan kerjasama yang terbaik antara mereka. Nikmat keseronokkan yang terbaik yang dapat mereka rasai ialah apabila kumpulan masing-masing dapat memenangi kuiz tersebut. Akhir sekali. pembelajaran menggunakan kaedah kuiz juga merupakan antara contoh pembelajaran yang menyeronokkan. ini akan memerlukan perbincangan bersama ahli-ahli kumpulan yang lain. Selain itu. contoh pembelajaran yang menyeronokkan ialah apabila guru menggunakan kaedah lawatan. Kaedah ini memerlukan para pelajar berada dalam kumpulan yang akan ditentukan oleh guru. para pelajar hanya melihat gambargambar dan mendengar sahaja apa yang dipelajari. Dengan itu. para pelajar akan menjadi tertarik kerana lawak jenaka yang ditunjukkan oleh guru sesuai dengan jiwa mereka yang sukakan keseronokkan. Mereka akan bersama-sama memerah otak untuk mendapatkan jawapan dan secara automatiknya mereka akan dapat melatih minda mereka untuk berfikir secara pantas. dengan adanya kaedah ini. Apabila guru mengajukan soalan kepada setiap kumpulan. para pelajar akan dapat memahami pelajaran dengan lebih cepat dan dapat memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari. Oleh itu. Dengan itu. kaedah ini . Kaedah ini merupakan kaedah yang terbaik kerana setiap apa yang dipelajari oleh para pelajar di dalam sukatan buku teks akan dapat dilihat di alam realiti. pelajar tidak akan berkesempatan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti tidur dalam kelas ataupun mengganggu kawan yang ingin belajar. guru akan dapat melicinkan lagi proses penyampaian ilmu tanpa adanya gangguan daripada para pelajar kerana para pelajar telah memberikan sepenuhnya fokus kepada guru. ia juga dapat memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung serta menarik. Namun.

amat di sesuai digunakan bagi memudahkan proses pembelajaran berlaku dan pelajar dapat mengingati pelajaran dengan lebih lama dan cepat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful