1. 2. 3. 4.

Nama kelompok: Annisa’ul Muflihah Endang Sri Hutami.H Irqima Azzah. Nira Niswatun Q.

.

• SURAH AL-HIJR AYAT 94-96 • • TERJEMAH AYAT 94:”Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik”. • TAFSIR AYAT 94:Maka siarkanlah agama allah dengan terangterangan dan tantangilah orang-orang musyrik itu serta janganlah engkau memperdulikan apa yang mereka katakan dan jangan lagi engkau takut kepada mereka.karena allah akan memelihara engkau dari gangguan mereka. .

dan Aswad Ibn Abdu Yaghuts. .telah dimusnahkan oleh Allah.Adi Ibn Qoish.Mereka itu terdiri dari 5 orang tokoh-tokoh Quraisy. • TAFSIR AYAT 95:Bahwasanya kami memelihara engkau dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokkan alqur’an.yaitu: Al-wali Ibn Mughirah. Mereka semua yang mengolok-olokkan Muhammad dan Al-qur’an secara sangat keji. Mereka semua mati dengan sebab-sebab yang kecil.Aswad ibn Abdi Mutholib.• TERJEMAH AYAT 95:”Sesungguhnya kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolokkan (engkau)”.Al-ash Ibn wa-il.

TERJEMAH AYAT 96:”(Yaitu) orang yang menganggap adanya Tuhan selain ALLAH. . TAFSIR AYAT 96:Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka ketika adzab menimpa mereka.yaitu pada hari Allah memberi pembalasan kepada segenap manusia terhadap amalan-amalan mereka. mereka kelak akan mengetahui (akibatnya)”.

Rasulullah melakukan dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi sampai turunlah ayat ini. . “dahulunya pada permulaan lahirnya islam. maka keluarlah beliau dari cara bersembunyi dan berdakwah agama Allah dengan terangterangan sesuai dengan perintah Allah tersebut dalam ayat di atas.• ASBABUN NUZUL : Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata.

• Sumber:tafsir alqur’anul majid. Kemudian Allah memerintahkan Muhammad.halaman 2127-2128. supaya mengembangkan syariat-syariat-NYA dengan secara terang-terangan. tahmid. . surah 15 alhijr. juz 14.ialah tasbih. jangan memperhatikan caci maki orang-orang musyrik. Dan sebagai penawar dalam menghadapi segala kesulitan.KESIMPULAN: • Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Muhammad supaya mempertakutkan orang-orang musyrik dari akibat perbuatan mereka. dan memperbanyak ta’at kepada Allah.

SURAH AN-NAHL AYAT 125 .

• TERJEMAHAN AYAT 125: Serulah (manusia) ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. . (QS an-Nahl [16]: 125). Sesungguhnya Tuhan-mu. Dialah Yang Mahatahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

yakni Mahatahu tentang siapa yang sesat dari jalan-Nya. Hal ini terjadi sebelum ada perintah berperang. . wahai Muhammad) ke jalan Rabb-mu (agama-Nya) dengan hikmah (dengan al-Quran) dan nasihat yang baik (nasihat-nasihat atau perkataan yang halus) dan debatlah mereka dengan debat terbaik (debat yang terbaik seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayatNya dan menyeru manusia kepada hujah).Pendapat Para Ahli Tafsir: • 1. Dialah Yang Mahatahu. Ketika Hamzah dicincang dan meninggal dunia pada Perang Uhud turunlah ayat berikutnya. Tafsir al-Jalâlayn Serulah (manusia. dan Dia Mahatahu atas orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya Rabb-mu.

dan tidak menggunakan kekerasan (ta’nîf). . maka ayat tersebut dalam keadaan demikian bersifat muhkam. diperintahkan untuk bersikap damai kepada kaum Quraisy. serta terdapat harapan mereka untuk beriman tanpa peperangan. Demikian pula kaum Muslim. Beliau diperintahkan untuk menyeru pada agama Allah dengan lembut (talathuf). Wallâhu a’lam. hingga Hari Kiamat dinasihatkan dengan hal tersebut. Ayat ini bersifat muhkam dalam kaitannya dengan orang-orang durhaka dan telah di-mansûkh oleh ayat perang berkaitan dengan kaum kafir. layyin. Ada pula yang mengatakan bahwa bila terhadap orang kafir dapat dilakukan cara tersebut.Asbabun nuzul surat An-Nahl (16): 125: • Ayat ini diturunkan di Makkah saat Nabi saw. tidak bersikap kasar (mukhâsanah).

• TAFSIR AYAT 214: Dan terangkanlah Ya Mumammad kepada keluargamu yang dekat tentang segala adzab Allah yang akan ditimpakan atas segala mereka. yang mengingkari Allah dan memperserikatkan-Nya.tidak dapat member sesuatu manfa’at dalam menghadapi hari akhirat. . Hadist ini memberi pengertian bahwa bangsa dan keturunan.SURAH ASY-SYU’ARA AYAT 214-216: • TERJEMAHAN AYAT 214:”Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.

• TERJEMAHAN AYAT 215:”Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu”. • TAFSIR AYAT 215: dan rendahkanlah diri engkau terhadap orang-orang yang beriman yang telah mengikuti engkau karena yang demikian itu lebih dapat menarik hati mereka dan cinta kasih mereka kepada engkau. .

• TERJEMAHAN AYAT 216:”Kemudian. jika mereka mendurhakaimu.” . Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”. • TAFSIR AYAT 216: jika kerabat engkau dan keluarga engkau tidak mau menuruti engkau ya muhamad. maka katakanlah kepada mereka : ”aku ini sama sekali terlepas dari kedurhakaanmu yang telah di ancam oleh al-qur’an dan kelak kamu akan di beri pembalasan terhadap dosadosamu pada hari akhirat nanti.maka katakanlah (Muhammad).

“Ketika ayat ini turun. Ada diantara mereka yang datang sendiri dan adapula yang mengirimkan wakilnya. Aku hanya dapat menghubungimu selaku rahimku didunia ini saja. aku tidak dapat menolongmu dari adzab Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad. lepaskanlah dirimu dari neraka. Wahai Bani Ka’ab.lepaskanlah dirimu dari neraka. lepaskanlah dirimu dari neraka.lepaskanlah dirimu dari adzab neraka. Demi Allah. . Rasulullah memanggil orang-orang quraisy berkumpul di Shafa”.ASBABUN-NUZUL: Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu huroiroh berkata. Wahai Bani Abdil mutholib. “Wahai golongan Quraisy. Sesudah mereka semua berkumpul beliau pun berkhotbah.

TERIMA KASIH WASSALAMU’ALAKUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful