Бизнис план

Компанија "Gold Office" - производство на канцелариски мебел
( Пример на бизнис план )

изработил:

февруари 2012

1. Краток преглед за управувањето
Брзиот раст на компанијата "Gold Office" се должи на отварање на новиот
систем – директна продажба по пошта. Преку објавување информации во
специјализирани каталози се отвара дополнителен извор на информации,
воспоставување комуникација со дистрибутери на канцелариска опрема и
извршување директни испораки. Бизнис планот предвидува забрзан раст на
продажба во текот на следните три години, поради тоа што е поврзано со
одредени компликации поврзани со обртен капитал, внимателно да се
следи продажбата и да се обезбеди стабилна парични текови. Се има во
план да се оствари висок профит. Значи, овој бизнис план е план за развој
на една просперитетна компанија која настојува да обезбеди одржлив
развој во блиска иднина.

1.1. Цели
1) Подигнување на обемот на продажбата направени преку
нов дистрибутивен канал, со 20 милиони $. во 2012-28.000.000 $. во
2013 година
2) Обезбедување бруто маржа на ниво блиску до 90%.
3) До 2014, нето добивка да надминува 40 % од продажбата.
1.2. Мисија
На фирмата "Gold office" и требаат остроумни клиенти кои ценат дизајн,
квалитетни материјали и релативно скапи комплети на канцелариски мебел
од највисок квалитет што отелотворуваат достигнувања на модерната
технологија. Посебно внимание се посветува на изгледот на производите и
создавање на високо квалитетна работна средина. Со висок квалитет,
материјали и дизајн на производите се создава привлечна бизнис средина,
потенцира висок општествен статус на сопствениците и креативно бизнис
лидерство и перформанси.

1.3. Клучевите на успехот
• Бескомпромисна определба за квалитет на производ ( квалитетно дрво,
квалитетна работа, квалитетен дизајн и квалитетен краен резултат ).
• Успешен маркетинг ( Треба да се пренесат информации за постоење
на производите и да се увериме дека ќе ги

најдеме клиентите кои ги

бараме).
• Речиси автоматско склопување. ( Не може да си дозволиме да продадеме
готови производи, но процесот на изградба треба да биде едноставен и
автоматски,

дозволувајќи

им

на потрошувачите да

го

чувствуваат и

квалитетот и леснотијата - како да се во Собрание ).

2. Краток опис на компанијата
Ова е приватна компанија специјализирана за производство на високо
квалитетен канцелариски мебел за корисниците кои бараат елеганција.
Нашиот

пазарен

сегмент

се

состои

од корпоративните

менаџери,

сопственици на мали претпријатија и луѓе кои работат во канцеларија.
Компанијата е акционерско друштво со ограничена одговорност. Со
порастот на бројот на нарачки се бара и зголемување на обртниот капитали
компанијата е принудена да направи голем број на големи кредити.
Табела 1. План на компанијата
Почетни трошоци
Правни трошоци
Канцеларија и канцелариски производи

100 000,00 $
30 000,00 $

Договори со директориумите

1 000 000,00 $

Договори по e-mail

1 000 000,00 $

Автомобили

600 000,00 $

Позајмување

25 000,00 $

Вкупни трошоци

2 755 000,00 $

Средства
Пари

500 000,00 $

Хартии од вредност

837 963,00 $

Побарувања

897 347,00 $

Залихи

987 376,00 $

Останати тековни средства

10 000,00 $

Вкупни средства

3 232 686,00 $

Недостаток на капитал за да започнете

477 686,00р.

3. Услуги и опис на услуги
Компанијата нуди на своите клиенти високо квалитетен мебел, дизајниран
за ефикасно користење на компјутерската технологија во корпоративни или
домашни канцеларии.

Главен производ се убави маси изработени од

дабово и црешово дрво. Масите се елегантни елементи на канцелариски
мебел и во исто време погодно место за компјутерите.
3.1. Конкуренција
Постојат конкурентски фирми , кај некои маркетингот е подобар од
квалитетот на услугата, а кај други се произведуаат квалитетни производи
кои се поефтини, па тие се сметаат за главни конкуренти на оваа компанија.
3.2. Набавка
Нашата компанија има можност да соработува со повеќе добавувачи, кои
имаат квалитетно црешово и дабово дрво. Бидејќи нашата продажба, во
последниве години расте, во состојба сме да им понудиме на нашите
клиенти подобри цени поради поголеми резерви. Ние не сме главни играчи
на овој пазар, но се трудиме да бидеме. Поголемиот дел од нашите

добавувачи

вршат продажба

преку специјализирани продавници за

столарии. Поради тоа, продавниците почнаат да не сметаат за главни
клиенти.
3.3.Технологија
Нашата фирма се базира на најнова технологија во комбинација со
класични елементи на дизајн на мебел. Ние внимателно треба да ги
следиме последните случувања во производството и на пазарот.

4.Краток опис на пазарот
Нашата пазарна цел – луѓе кои сакаат да имаат канцелариски мебел
направен по модерна технологија, но потсетува на антиката. Тие луѓе
најчесто

се

мали и средни

корпоративните извршни
претпријатија,

како

и

директори,
луѓе

кои

сопствениците
работат

на

во домашни

канцеларии. Тие сите го ценат квалитетот, а не цената на производот.
4.1. Стратегијата на сегментирање на целниот пазар
Нашата дефиниција за сегментирање на целниот пазар сам по себе е
стратешка одлука. Ние не бараме да се задоволат сите PC корисници кои
имаат потреба од канцелариски мебел, туку ќе се фокусираме на
најсложениот дел од публиката. Нашиот клиент е подготвен да плати
премија за квалитет на производите. Ние сме во потрага на купувач кој цени
две работи: квалитет и совршениот дизајн од една страна, и технолошки
мебел од друга страна. Нашиот пазар конечно ја сфати разликата помеѓу
стандарден канцелариски мебел и нашиот мебел.

5.Стратегија и имплементација
Ние се фокусираме на специфичен тип на купувачи кои сакаат висок
квалитет на канцелариски мебел, овозможувајќи ви да работите удобно со
модерна компјутерска технологија, вклучувајќи персонални компјутери,
скенери, пристап до интернет и сл. Нашите клиенти се големите корпорации

и малите и средни претпријатија, како и сопствениците на домашни
канцеларии. Важна им е елеганцијата, одличниот квалитет и практичноста.
Нашата стратегија за производи е врз основа на квалитет, што значи
комбинација на високо технички вештини со супериорен квалитет на
материјали и завршна обработка со рака. Важна стратешка предност е
нашиот фокус кој им овозможува на корисниците да можат независно да си
поврзат едни со други делови на дрвен мебел, кој често не само што ги
забавува, но исто така овозможува лично оценување на квалитетот на
производот.
6.1.Трошоци
Податоци за трошоците за производство се прикажани во Табела. 2.
Трошоци
Материјал

2012

2013

2014

Од дабово дрво

50 000,00 $

60 000,00 $

70 000,00 $

Од црешово дрво

60 000,00 $

70 000,00 $

80 000,00 $

Други мебел од даб

40 000,00 $

50 000,00 $

60 000,00 $

Други мебел од цреша

50 000,00 $

60 000,00 $

70 000,00 $

200 000,00 $

240 000,00 $

280 000,00 $

Вкупни трошоци
6.2.Стратегија

Нашата стратегија е да обезбеди информации за оние кои бараат висок
квалитет

на

канцелариски

материјали кои

можат

да ги

задоволат

специфичните технолошки потреби. Поради оваа причина, ние планираме
да

издадеме нов

каталог.

Покрај

тоа,

бидејќи нашите

производи се

наменети за употреба на компјутерска технологија, ние треба да креираме
Web сајт, преку кој ќе вршиме маркетинг на нашите производи.

6.3. Конкурентна предност
Нашата

конкурентна

предност лежи

во доминација на

пазарот

на

канцелариска опрема и висок квалитет на рачна изработка на мебел. И
покрај фактот дека има многу производители на канцелариски мебел
и компјутери ентузијасти, многу малку од нив беа во можност да ги
комбинираат овие квалитети во нивната работа, како што беше до нас.
6.4. Маркетинг стратегија
Имавме многу внимателно позиционирање на нашите производи, нудејќи на
пазарот квалитет и канцелариски мебел дизајниран за корисниците кои ја
користат компјутерската технологија и кои сакаат да ги трошат своите пари
на добра употреба. За разлика од компании кои произведуваат масовно
производство, ние не користиме пластика и друга евтина технологија.
Нашата

маркетинг

стратегија

се

базира

на

ширењето

на

точни

информации. Ние нема да го привлечеме вниманието на својата скапа
стока за масовно потрошувачите, бидејќи повеќето од нив едноставно не
можат да си дозволат да ги купат овие производи. Ние мора да се
осигураме дека клиентот има доволно средства, почитување на квалитетот
и знае што сака, и што му треба. Ние не сме заинтересирани во втората
стапка каталози со неквалитетни фотографии, со што се намалува впечаток
на стоката. Ние треба да се зголемиме ефектот на присутност на пазарот,
за производство на каталозите на висок квалитет на печатење и работа со
високо специјализирани дистрибутери.
6.5.Цени
Цените на нашите производи

се должни за водечката позиција на

компанијата. Ги нудиме најдобрите производи за најсложените клиенти.
Така, ние самите се оградивме од другите компании кои нудат поевтини
производи.

6.6.Продажна стратегија
Нашата

продажна

стратегија

е

насочена

кон идентификација

на богати купувачи кои бараат високо квалитетен мебел во комбинација
со модерни компјутерски системи. Нашата соработка со дистрибутери е
импресивен, со користење на дистрибутерот, се надеваме дека ќе ги
промовираме своите производи на поголемите корпорации,дури и ако
тоа значи зголемување на капиталните трошоци.
6.7. Продажна прогноза
Нашата прогноза

на

продажбата врз

основа

на

претпоставката

дека трошоците на компанијата и цени во наредните години нема да се
промени. Анализа

на

историските податоци

покажуваат

дека оваа

хипотеза е основана. За тековната година продажбата да се зголеми од 3,55.000.000 $. За нашата индустрија, овој раст е релативно висок. Ова се
должи на употребата на нови дистрибутивни канали. Во 20012 и 2013
година ние планираме да ја зголемиме продажбата за 1 милион $ годишно,
со тоа до 7.000.000 $ во 2014 год.
Месечнa прогноза за продажбата е прикажано во Табела.3.

Табела 3.
Продажна програма
2012

2013

2014

Биро од даб

5 000 000,00$.

6 000 000,00$.

7 000 000,00$.

Биро од цреша

6 000 000,00$.

7 000 000,00$.

8 000 000,00$.

Друг мебел од даб

4 000 000,00$.

5 000 000,00$.

6 000 000,00$.

Друг мебел од цреша

5 000 000,00$.

6 000 000,00$.

7 000 000,00$.

20 000 000,00$.

24 000 000,00$.

28 000 000,00$.

2012

2013

2014

Биро од даб

1 000 000,00$.

1 200 000,00$.

1 400 000,00$.

Биро од цреша

1 200 000,00$.

1 400 000,00$.

2 000 000,00$.

Друг мебел од даб

1 000 000,00$.

1 100 000,00$.

1 200 000,00$.

Друг мебел од цреша

1 100 000,00$.

1 200 000,00$.

1 400 000,00$.

Вкупни трошоци за
продажба

4 300 000,00$.

4 900 000,00$.

6 000 000,00$.

Вкупен обем на продажба
Трошоци за продажба

7.Менаџерскиот тим
Олга Станојкова, 43 години. Пред да стане ко-сопственик, Олга направи
успешна кариера во трговијата на мало. Таа има работено како регионален
менаџер на синџир продавници Таа има диплома по филолошки науки,
издаден

од

страна

на

државниот

универзитет

“Кирил

и

Методиј”

Александар Мицевски, дизајнер кој е одговорен за дизајнот, развој,
производство и монтажа на производи. Тој е директно одговорен за
надзорот. Пред да стане ко-сопственик на ”Gold office”, Александар работел
на дизајн за мебел во компанија за мебел.Тој работел на изградба на еден
од првите бироа, кои се вклучени за работа со персонален компјутер.

Антон Иванов, 34, - маркетинг менаџер. Антон се придружи на компанијата
“Gold office “како маркетинг менаџер, каде што тој разви рекламирање и
каталози.

8.План на добивки и загуби
Оваа година очекуваме значително зголемување напрофитабилноста,
преку развој на нови дистрибутивни канали. Се надеваме дека во 2012
година за да се обезбеди профитабилноста на 50% од продажбата да го
поддржат во иднина.

План на добивки и загуби
2012
Нето приходи од продажба на
производи
Трошоци на продажба
Бруто- добивка
Општи трошоци
Амортизација
Вкупни оперативни трошоци
Оперативни приходи
Расходи од камата
Други неоперативни трошоци
Генерални неоперативни
трошоци
Добивка без данок

2013

2014

20 000 000,00$. 24 000 000,00$. 28 000 000,00$.
200 000,00$.

240 000,00$.

280 000,00$.

19 800 000,00$. 23 760 000,00$. 27 720 000,00$.
4 430 000,00$.

5 030 000,00$.

6 130 000,00$.

30 000,00$.

40 000,00$.

50 000,00$.

4 460 000,00$.

5 070 000,00$.

6 180 000,00$.

15 340 000,00$. 18 690 000,00$. 21 540 000,00$.
135 000,00$.

165 000,00$.

195 000,00$.

20 000,00$.

30 000,00$.

40 000,00$.

155 000,00$.

195 000,00$.

235 000,00$.

15 185 000,00$. 18 495 000,00$. 21 305 000,00$.

Данок на добивка

5 940 000,00$.

7 128 000,00$.

8 316 000,00$.

Нето добивка

9 245 000,00$. 11 367 000,00$. 12 989 000,00$.

9. Финансиско работење
Нашиот финансиски резултати се многу поволни. Бруто маржа во иднина
да достигне

90%,

додека враќање

финансиската состојба е под контрола.

на продажбатаод

40%. Така, на

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful