URL

http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2012/05/sinhala-petition.html

http://www.petitions24.com/chase_away_sl_jihadists

රටේ ටරෝහීන් ප්නන ජාතික
ටපත්සම
ශ්‍රී ලංකා ජනරජටේ අතිගරු ජනපතිතුමා ටෙත,

මව්බිම තුල, සියළු පහසුකම් මැද, අතු ඉති ලා වැඩෙන
ලාක්ෂණික ඉස්ලාම් ආගමික ත්‍රස්වවාදය අසරණ සිිංහල
ඩ ෞද්ධයාට එඩරහිව අන් කවරදාටත් වො දරුණු ඩවමින්
නැග ඒම ඩනොසලකා හැරීම ගැන, පහව අත්සන් කරන අපි
සැම අතිශය සිංඩව්ගඩයන් යුතුව විඩරෝධය පල කරන්ඩනමු!
අපි විඩශේෂඩයන්ම ඩහළා දකින්ඩන් ඉවා මෑවක දඹුල්ල
ඩ ෞද්ධ පුදබිම අති නින්දිව ඩලස ඩකලසූ ඉස්ලාම් පල්ලි
ආක්‍රමණයි. තුවාලය වවත් පාරමින් මාන්නක්කාර ඩකොටි
ත්‍රස්ව මානසිකත්ව ඇති හැඩි ඩදමළුන් සිය පිළිකුල්

උපායන්ද ඩේන මානඩේ දියත් කර තිබුණි. දඹුල්ල ඛිරියා
මස්දිජය ඩලස නම්කරමින් ඉස්ලාම් වාර්ෂික සත්ව
ඝාවකාගාරයක් සියල්ලඩේ ඇස් වලට වැලි ගසමින් මුඩුක්කු
වටපිටාවක් නිර්මාණය කර එතුල රහසිගවව වසර 60ක් පුරා
ඩමය පවත්වාඩගන ඩගොස් ඇත්ඩත් උපක්‍රමීලීව සියළු නීති
ලියකියවිලි පවා සාදා ගනිමිනි. අප කවුරුත් දන්නා පරිදි
ඉස්ලාම් ජීවිකාව බුදු සමය පිළිකුඩලන් ැහැරකරන සියළු
ආකාර වල ජීවිකා ආගමිකව පිළිගන්නා
ැවින්,ඩම්
දූෂණයට ඩයදූ මුදල් සියල්ල මත්ද්‍රවය ජාවාරඩම් සිට
ඩහොර ඩු දක්වා පාපක්‍රියා මගින්ම මහා පරිමාණඩයන් ඉපදවූ
ඒවා ඩව්. සෑම සිකුරාදාවකම ඉස්ලාම් වයාේවවාදයට
උදව්වන රැස්වීමක් රටපුරා මස්දිජ තුල ඇතිකිරීමට වරම්
ඉස්ලාම් ඩද්ශපාලනය කපටි ව ඩලොවටම රහසක් ඩනොඩව්.
2012 අඩරේල් 20 ඩවනිදාද එවන් දිනයකි. කුරගල,
ඩදවනගල, මුහුදුවිහාර, ත්‍රිකුණාමල, එකි ඩමකී ඩනොකී සියළු
පූජා ස්ථාන අහිමි කරගනිමින් අන්වයටම පහරකා සිටි
අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයාට ඩමය වවදුරටත් වාවාගව හැකි
ඩනොවීය. නීතිඩයන්ද ඩමඩවක් වූ පිළිසරණක් නැති ව දත්
ඒ දෑ හිවකාමීහූ කලයුතු ඩලසම ඩම් මහ ඩපොඩළොව නුහුලන
අසාධාරණයට එඩරහි වූඩේ සාමකාමී ජනවා රැළියක් තුලිනි.
නින්දිව ඉස්ලාම් පල්ලිය පමණක් ඩනොව, ඩකොටි

පුදන්නන්ඩේ ආක්‍රමණකාරී ඩකෝවිලත් යන ඩදකම එකම
අරමුණින් පිහිටවූ එවා ව ජාතිඩේ ඇස් ඇරවීමට පිරිස
සමත්විය. එවන සිටි ආරක්ෂක හමුදා ඩහවත් ජාතිඩේ මුර
ඩද්වවාවන් විසින් පල්ලිය හා ඩකෝවිල බිමට සමවලා
ඩනොකිරීම ඉවාම කණගාටුදායක වගකීම් පැහැර හැරීමක්
ව අපඩේ අදහසි. අසරණ ඩ ෞද්ධ මහජාතියට එඩරහිව
ඩනොඩහොබිනා ලපෑම් කිරීමට වරම් වමාට ලත් වරරසාද
භාවිව කිරීමට ඩම් පාහර ජිහාඩිකඩයෝ හා ඩකොටි පුදන්ඩනෝ
පසු ට ඩනොවූහ. සිිංහල ඩ ෞද්ධයා සියළු වරේරසාද
ඉල්ීමට ඩපර පවා ඩම් ඩද්‍රෝහීන්න්ට ඉතිහාසය පුරාම ල ා
දුන්ඩන් ඒ තුලින්වත් සිය පහත් මානසික වත්වයන්ඩගන්
ඩගොෙ ඒවි යැි සිවාය. ඩකඩසේ ඩහෝ අති අශික්ෂිව
දුර්ජනයන්ට පිහිට වීඩමන් ඩමෝෙ වූඩේ මහ ජාතියි. එම
ඩමෝෙකඩම් ඩව්දනාකාරී විපාක අද ඩගවන්ඩන්ද එම
දානීලී මහා කාරුණික සිිංහල ඩ ෞද්ධ ජාතියි.

23 ඩවනිදා අති පූජණීය මහා සිංඝරත්නය සමඟ
සාකච්ඡාවකින් පසු, ජිහාඩ් ඩද්ශපාලනඩේ ඩකල පැමිණි
නිඩයෝජය අමාවය හිස්බුල්ලා නැමැත්වා වම වරිගයාඩේ
පිංගුව ගැනීමට මාස තුනක කාලයක් ල ාගත් වත් ඩවනත්
පලාවක් ඉහඳ වැබීමට පල්ලිය එවිට ඩගනයාහැකි වත්

මාධයයට රකාශ කඩල්ය. ඒ අන්කිසිවකට ඩනොඩව්
සපරිස්ථාන් වීමට නියමිව ඩම් ලක් ඩපොඩළොව ගව, එළු,
කුකුළ් ආදී අසරණ සත්ව ඩල් වලින් වාර්ෂික හජ් දිනයට
ඩපොඟවා වමාට සුදුසු වට පත්කිරීමට ඉවාම ඩහොඳම
උපක්‍රමය එය ැවිනි. ජීවත්වන ඩමොඩහොවක් පාසා ඩල්
කකාරවමින් දිවි ඩගවන අඩනක් ජිහාඩ් ඩද්ශපාළුඩවෝ ඩම්
සාකච්ඡාවට ඩනොසිටියද එම ඩද්‍රෝහීන්න් සිය දුෂ්ඨ අදහස් සියළු
රසිද්ධ මාධය ඔස්ඩසේ විසිරුවා හැරිඩේ වල් බූරු නිදහසක්
බුක්ති විඳිමිනි. අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයාඩේ ඉවසීමටද
සීමාවක් ඇව. එ ැවින් මහජාතියට අනුගව වීමට ඩනොහැකි,
ඩනොකැමති, වමාඩේම ඩකොළනි මානසිකත්ව ඇති ඩද්‍රෝහීන්
සුළුජාතික මුස්ලිම්/ද්‍රවිෙ හැතිකරය ඩහළඩයන් පැන්නීඩමන්
පමණක් ලඟාකරගව හැකි විසඳුමකට අපි සහය ඩදන්ඩනමු!
ඒ අවරම අපි ඉල්ලා සිටින්ඩන් පූජණීය ස්ථාන සම් න්ධ
ඕනෑම තීරණයක්, දැනටමත් ද්‍රවිෙ ඩ දුම්වාදඩයන් හා
ඉස්ලාම් බිම්ඩහොරකඩමන් පහරකා සිටින අහිිංසක අසරණ
සිිංහල ඩ ෞද්ධ ජනවාවට ඩහණ පහරක් / අසාධාරණයක්
ඩනොවන එකක් වියයුතු වි.

හවරවන ඊලම් යුද්ධයට සිය ඇස්, ඉස්, මස්, ඩල් සියල්ල
කැමැත්ඩවන් දන් දුන්ඩන් අද අන්වයටම අසරණ කර දමා

සිටින ඩම් සිිංහල ඩ ෞද්ධයා පමණි. ඉස්ලාම පල්ලි පිටින්
ඝාවනය කරන විට සිය ඩව්ට්ටිඩේ අසූචි යවමින් හැිංගී ජීවත්
වූඩේ අද අපිට ඩකොට කලිසමක් ඇඳන් කන්වක්කුඩි පාරක
ැස යාමට ඩනොදී පහර ඩදන ඩම් පාහර ඉස්ලාම් ජිහාඩ්
නිවටඩයෝි. නපුිංසක එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ අත්වැල්
ැඳගත් ඩම් ඩදමළ/ඉස්ලාම් ඩද්‍රෝහීන්නුත්, සිිංහල රභාකරන්,
සරත් ඩ ොන්ඩසේකාට අසාමානය ඩලස පල්ලිය විසින්
ඩමඩහයවූ ක්‍රිස්තියානි සහයක් සමඟ වර්ථමාන රජය ලයට
පත්වීම වැලැක්වීමට සියල්ල කඩල්ද ඩම් අපි ඩපන්වාඩදන
සියළු ඩද්‍රෝහීන් කුමණ්ත්‍රණකාරඩයෝි. ඒවා සියල්ල මැද පවා
රජයට ඩනොසැඩලන ශක්තිය වූඩේ අද ඩම් ඩනොසලකා හැර
දමා ඇති අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයාම පමණක් ව අපට
එඩරහි සියළු ඩද්‍රෝහීන්න්ඩේ හෘද ශාක්ෂියම දන්නා කරුණකි.

වසර 60 ක් පුරා සිය කුණු පල්ලිය, ඩකෝවිල සඟවා ගැනීමට
ඩදමළ/මුස්ලිම් ඩද්‍රෝහිඩයෝ උපක්‍රමීලලි විංඡනික මිත්‍රභාව
පාමින් සිිංහල ඩ ෞද්ධයාඩේ මානුෂික ගුණාිංග වලින් අයුතු
රඩයෝජන ගැනීමට සමත් විය. ඒ සියල්ල දිඩනක ඩම්
රහාරය දීම පිණිසි. අද අපි දකින අති බියකරු යථාර්වය
නම් රට දැය සමය අඳුරු කරමින් පැතිඩරන මහා
ඝනාන්ධකාරයක් වන් ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම්, මූලික

ක්‍රඩමෝපායන් වලින් මහජාතියට වන හානි ගැන ඩසොයා
ැීමට රජය පැත්ඩවන් වී ඇති ඩසේවය ඉවා අල්ප වි.
ලාිංකීය ජිහාෙඩේ තීරණාත්මක දඹුළු රහාරය කිසිඩසේත්
හුදකලා එකක් ඩනොඩව්. ගිය වසඩර් (2011) අනුරාධපුර ශුද්ධ
භූමිඩේ ඩමවන්ම ඉස්ලාම් වාර්ෂික සත්ව ඝාවකාගාරයක්
පවත්වාඩගන යමින් තිබුණි. අෂ්‍ර ් නගර් නම් පට ැඳි
නින්දිව නමින් කලින් තිබූ පලාත් නම පවා වසා, පාහර
මුස්ලිම් පවුල් 69ක් විසින් පුදබිම දූෂණය කරමින් තිබුණි.
වවත් ඉෙමක් ජිහාඩිකයන් වල දමා ඩපොඩළොව දූෂණය කිරීම
පිණිස ආක්රමණය කර තිබුනි. ඩමය හරියටම පුිංචි අරාබිය
යන නම දමාඩගන කන්වක්කුඩිඩේ කරන ආක්‍රමණය
ඩමන්මය. වත්වල මාඩ ෝඩල්ද ඉස්ලාම් ආක්‍රමණඩේ
බියකරු ව පලාව පසුකරන ඕනෑම අඩයකුට ලාගව
හැක. ඩම් පින්බිම ඩ ොඩහෝ රමාණයක් ගව ඩල් පිපාසිව
නිවට ඉස්ලාම් ඩගෝත්‍රික යක්ෂයන්ඩේ සමාගම් වට පත්වී
ඇති අයුරු
ලමින් හැඬීමට දුර ගමන් යන ඕනෑම
ඩ ෞද්ධඩයක්ට සිදුවී ඇති ව අමුතුඩවන් කිවයුතු ඩනොඩව්.
කලින් ලිංකා පටුන ඩලස රසිද්ධව තිබූ පලාවද සුළු ජාතික
කල්ලි ආක්‍රමණයට හසුවූඩේ "ඉලිංගතුඩර් මුහතුවරම්" යන
නින්දිව නම් ඩවනස්කිරීමත් සමඟමය. ඩකොටි ඩද්වාල පවා
අනවසරඩයන් එහි ඉදිවිය. ජාතිඩේ මුර ඩද්වවාවුන් විසින්

එය නැවව නිදහස් කරඩගන නියම නම නැවව ඩයොදා,
දර්ශණීය බුදු පිළිමයක් පවා පිහිටුවා පලාව ඩේරා ගත්හ.

ත්‍රස්ථ කාඩිනල් මැල්කම් රිංජිත්, ද්‍රවිෙ ැල්ීඩේ පුවා රයේපු
ඩජෝෂේ යන නිවටයන් විසින් නායකත්වය ඩදන පල්ලියද
ඩ ෞද්ධයාඩේ මස් රාත්වල ඉල්ලමින් සිටී. ඩමය කරන්ඩන්
වම ශක්ති පමණින් ඩ ෞද්ධ සිංස්කෘතිය, සමාජය සහමුලින්
වනසා දැමීමට අර අදිමින්ය. සුවකිරීඩම් ඩමඩහයන් මගින්
නැවව නැවවත් ඩ ොඩහෝ අසරණ ඩ ෞද්ධ ජීවිව මහ දවල්
බිලි ගත්ඩත් ඩකොළඹදීය. කුරකට ඩවඩර්සා මව්තුමියඩේ
කල්ලිඩේ යක්ඩදස්සියන් විසින් ගණිකා මෙම් පවත්වා දරු
අස්වැන්න විකිණීඩම් ඩයදුඩන් ශරීරාිංග උකහා ගැනීමටය.
පල්ලි නායකයාඩේ අණින් රජය දණගස්සා එය අදටත්
නිදහඩසේ සිදුවන්ඩන් රටට විඩද්ශ විණිමය ඉපයීමට විය
යුතුය. ඩමවාින් ඩහොඳහැටි ැට කෑ අසරණ ජනවාව, අති
පූජණීය හිමිවරු ගිය වසඩර් (2011) කළුවර පිහිටි Four
Square Gospel Church නම් අන්වවාදී ක්‍රිස්තියානි පල්ලියට
විඩරෝධය පෑමට වරම් නිර්භය විය. රසිංසනීය ඩමඩහවරක්
කල ඩපොීසිය නින්දිව පල්ලි ඩද්ව ඩමඩහය වලකා සාමය
ආරක්ෂා කරන ලදි. ඩම් වසඩර් (2012) ඩප රවාරිඩේදී

අම් ලන්ඩගොෙ පිහිටි Assembly of God නම් අන්වවාදී
ක්‍රිස්තියානි පල්ලියට සිය සහගහන ආගමික අපරාධ වල
විපාක වාරයට මුහුණදීමට සිදුවිය. කළුවරට ඉහඳ ව මින්
විසූ
දූෂිව,
අපරාධකාර
පාස්ටරඩයක්ට
ජනවා
අධිකරණඩයන් දඬුවම් ලැබුඩන් නැවව පාහරකම්
ඩනොකරන්නටය. අන්වවාදී ක්‍රිස්තියානි අපරාධකාරඩයක්ට
අයත් නිවසක් ගින්ඩනන් විනාශ වී ගිඩේ සිල්වතුන්ට වධ
ඩදන්නාට පැමිඩණන දශ විධ විනාශ සිහිපත්
කරමිනි.කර්මානුරූපව ලැබුනු විපාක වලට මහා සිංඝරත්නය
හා වවර ැඳගත් පල්ලිඩේ ඩ ොරු ඩ ෝදනාවලින්, ජාතිඩේ
ගැලවීමට ඉදිරිපත් වූ පූජණීය උතුමන් නිදහස් කිරීම හැර
ඩවන විකල්පයක් නීතිගරුක ඩපොලිස් නිළධාරීන්ට ඩනොවීය.

අතිශය කුමණ්ත්‍රණකාරී ඩලස සිිංහල ඩ ෞද්ධයාට ඉර හඳ
යට ඇති එකම බිම ඩහොරකම් කිරීම පිණිස ඔටුවා සිය හිස
පමණක් දැමීමට පිඹුරුපත් සකසි. ඩම් රට හු-ජාතික, හුසිංස්කෘතික , හු-ආගමික නම් ගිලටීනය ඩදසට දක්කමින්
සිටින්ඩන් එහි නීති රාමුව පිහිටුවීමටි. ඩම් සියල්ලට ඉෙ
දුන් යුඩරෝපය දැන් හිස ගිනි ඩගන ඉස්ලාමය හා සටනට
අවතීර්ණව ඇව. මහා බ්‍රිවානය අගමැති පවා
හුසිංස්කෘතිකවාදයට හිස නැමීම වම රට කරගත් දරුණුම

ඩමෝෙකම ඩලස රකාශ කරි. ඩහේතුව එරට ඉස්ලාමය මිස
අන් කිසිවක් ඩනොඩව්. ඩමරට වත්වය එඩසේ උවද, ඩම්
ඩද්‍රෝහීන්න් ආවෙන උන්ඩේ මව් රටවල සිං ාරඩේ යන
ඩ ෞද්ධඩයක්ට පවා මූලික මිනිස් අිතිවාසිකමක් ඩහෝ
එවුන් ල ා ඩනොඩදි. බුදු සමිදාණන්ඩේ පිිංතූරයක් පවා
මැදඩපරදිග ගුවන්ඩවොටුඩපොඩල්දී නින්දිව සැලකීමකින් පසු
කුණු කූෙයට යැඩව්. සාමානය ජනයා ව ා සිිංහල
ඩද්ශපාලකඩයක්ට වමිල්නාඩු ඩකොටින්ඩේ පහර ඩනොකා
එරටට පය වැබිය ඩනොහැක. ඉතිරි මිනිස් අිතිවාසිකම් ගැන
කවර කථාද? ඩම් කටුසු රතිපත්ති ඇති ඩද්‍රෝහීන් සුළු
ජාතිකඩයෝම වම ආගමට පිළිගැනීම, ආරක්ෂාව, සිංස්කෘතික
හිමිකම්, හා සිය ම්ඩල්ච්ඡ ඩල් පිපාසිව ආගම් රඩට් ඕනෑම
වැනක සිට වවාවත් කිරීමට ඇති අිතිය ආදිය
වයවස්ථාඩවන් දී ඇති ඩදයක් යැි වමාම කියා ගනිමින්
කැඩල් සිටිනා වල් බූරුවන් ඩමන් ඩම් දහම් දිවින දූෂණය
කරමින්, මුත්‍රා , අසූචි විසුරවමින් ඉවා පහත් වින්දනයක්
ල න වත්වයට පත්වී ඇව. කුමණ්ත්‍රණය ඉවා පැහැදිළිය,
ඩහළයා වම ල රඩද්ශවල සියළු ආකාරඩයන් අෙපන
කිරීම හා පරයාට සියළු ලවල ඩහළයාඩේ පලාඩත්
දිනාගැනීමි. ඩමවන් මහ ඩපොඩළොව නුහුලන ලවල

ඩද්‍රෝහීන්න්ට ල ා දීමට අන් රටක් නම් හීන්ඩනකින්වත්
ඩනොසිවි.

අපඩග ඩහළඩේ මහරජු අතිගරු ජනපතිඩගන්, රජඩේ
සිංවිධාන වලින්, නිළධාරීන්ඩගන්, විධායක ධූරයන්ඩේ
සිටින ලක්මවඩේ සියළු සුජාව පුතුන්ඩගන් ඉවා ඕනෑකමින්,
සසුන් සිංඩව්ගඩයන් ඉල්ලා සිටින්ඩන් දඹුල්ඩල් ඉස්ලාම්
ජිහාඩ් ආක්‍රමණය ඩවනුඩවන් ඔ ට කල හැකි අල්ප ඩහෝ
උපකාරය රහාරයට ලක්වූ අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයාට
ඩනොමසුරුව ල ා ඩදන්න. ඔවුන්ඩේ අිතිවාසිකම් රාජය
වූහය හා යාන්ත්‍රණය තුල රැඩකන ඩසේ නව නීති අවැසිනම්
ඩගන එමින් ල ගන්වන්න. අපි දැඩි ඩසේ විශ්වාස කරන්ඩන්
අසාධාරණයට ඩගොදුරු වූ අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයා වමාට
හැම අතින්ම උරුම අිතිවාසිකම් පවා වර්ජණයට
ලක්වනඩසේ ඒවාට පාඩු කර ගනිමින් ඩද්‍රෝහීන් මුස්ලිම් ඩදමළ
අිතිවාසිකම් ල ාදීමට අනවශය ඩසේ කැපකිරීම් කර ඇති
වි. වවද අපි ඩපන්වා ඩදන්ඩන් මුස්ලිම් හා ඩදමළ
ඩද්‍රෝහීන්න් දැන් පමණක් ඩනොව ඉතිහාසය පුරාම ර ණ්ෙත්වය
හරහා මහජාතිය පීෙනයට ලක් කඩල් මහජාතිඩේ හිමිකම්
වනසමින් වි. ඩමඩසේ වර්ධනය වන ලිංකා මුස්ලිම්
ජිහාෙය හා ඩකොටි අසහනය නම් ඩපොඩළොිං හිස් ඩපොඩිකර

දමා අසරණ සිිංහල ඩ ෞද්ධයා හැම ආකාරඩයන්ම් ඩම් රඩට්
අඩයක් ව දැඩනඩන වරමට පියවර ගන්නා ඩලස අපි
රජඩයන් කරුණාඩවන් ඉල්ලා සිටිනවා. යුද්ධඩයන් පසු
වත්වය තුල රජය ඩයොමු විය යුත්ඩත් දරාගැනීමට ඩනොහැකි
වරමින් හිස ඉදිඩමන ඩසේ ඉල්ලන සියල්ල හා ඩනොඉල්ලන
යමත් ඩදමින් කිරි ඩපොවා ඇතිකරන විෂකුරු සර්පයන් ඩමන්
ඩද්‍රෝහීන් සුළු ජාතිකයන් නිසා අනාගවඩේත් ඩල් වැගිරීම
ඇතිවීම වැළක්වීමි. අපි සියළු සුළු ජාතික ආගමික හා
ඩද්ශපාලන නායකයන්ඩගනුත් ඉල්ලා සිටින්ඩන් හැකි සෑම
ස්ථරඩේම කථිකා පවත්වා වම වමාඩේ ජාතීන් ආවෙන
රටවල් වලට පිටත් වී සිය ආරක්ෂාව සලසාගන්නා ඩවක්වත්,
ඩම් රඩට් සිිංහල ඩ ෞද්ධ භූමි පුත්‍රයන්ඩේ සියළු හිමිකම් දිවි
හිමිඩයන් රැකදී ඩගෞරවඩයන් ආරක්ෂා කල යුතු ව වම
ජාතීන්ට උගන්වන ඩලසි.

අති සාෙම් රඩයන් අඩේ සහය අපි පුදන්ඩන් සිිංහල
ඩ ෞද්ධ වූ ශ්‍රී ලාිංකික සමාජයකටි. තිඩලෝගුරු
ශාන්තිනායක බුදුපියාණන් වහන්ඩසේඩේ ඩරේෂ්ඨ දහම අඩු
නැතිව ඉදිරියට ඩගනයාමට වරම්ලත් ඩලොව එකම ආර්ය
ජාතියට මිසදිටු ඩලෝකය තුල ඇති එකම නිවස ඉන්දියන්

සයුඩර් ඩම් මුතුඇටය පමණක් ව අපි කිසිවිඩටක අමවක
ඩනොකරන්ඩනමු! දිවි හිමිඩයන් එය අපි සුරකින්ඩනමු!
ටමයට විශ්ොසී,
පහත අත්ස්කරන
ට ෞද්ධ කණ්ඩායම

http://www.petitions24.com/chase_away_sl_jihadists

සැ:යු: ඩපත්සම සමඟ එකඟ නමුත් ඔ නම පළකිරීමට
ඩනොකැමති නම්, එය ඩනොඩපඩනන ඩසේ අත්සන ල ා දීමට
අවකාශ ල ාදී ඇව. ඊ-ඩම්ල් ලිපින කිසිවක් පළ ඩනොඩව්.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful