T D KI N (Radioactive Contamination and Exposure) Nhi m phóng x là gì?

i u này x y ra khi ch t phóng x bám vào trên ho c trong m t v t th ho c m t ngư i. Ch t phóng x th i vào khu v c có th làm cho không khí, nư c, b t c b m t nào, t, cây c i, tòa nhà, con ngư i, ho c thú v t b nhi m. Có hai lo i nhi m: nhi m bên ngoài và nhi m bên trong.

NHI M VÀ TI P XÚC V I PHÓNG X

Ti p xúc v i phóng x là gì?
M t ngư i b ti p xúc v i phóng x không nh t thi t b nhi m ch t phóng x . Quý v có th b ti p xúc v i phóng x qua các sóng ho c h t xuyên vào cơ th , ch t m t quang tuy n x.

Quý v có th b nhi m hay ti p xúc v i phóng x như th nào?
Quý v có th b ti p xúc v i phóng x qua nhi u phương cách như tai n n t i nhà máy i n nguyên t , m t v n bom nguyên t , ho c do m t ho t ng c tình c a kh ng b . N u x y ra vi c b nhi m bên ngoài, quý v có th ti p xúc v i ngư i khác ho c các b m t qua vi c ng ch m, ôm n ng ngư i khác ho c ng i vào các gh . Nhi m bên trong x y ra n u quý v ăn nu t ho c hít th ch t phóng x , ho c khi ch t này vào trong cơ th qua m t v t thương h ho c ng m qua da.

Tôi c n ph i làm gì n u nghĩ là mình ti p xúc v i phóng x ?
N u quý v nghĩ là mình có th b nhi m phóng x , hãy r i kh i vùng này nhanh chóng. C i b các l p y ph c bên ngoài. B y ph c này vào m t túi plastic và t chúng vào m t khu v c khu t, như góc phòng. Che các v t c t và trày sư t l i khi x lý các v t b nhi m. R a s ch t t c các ph n cơ th b ti p xúc b ng cách dùng th t nhi u xà bông và nư c m lo i b ch t ô nhi m. Ti n trình này ư c g i là kh nhi m. N u quý v nghĩ là mình b ti p xúc v i phóng x , hãy g i bác sĩ c a quý v ho c 911 ngay. ng t mình lái xe n b nh vi n vì quý v có th lây ch t phóng x cho nh ng ngư i khác.

Tôi có th l y thêm thông tin
www.bt.cdc.gov

âu?

Ngu n thông tin
Các Trung Tâm Ki m Soát và Phòng Ng a B nh T t (Centers for Disease Control and Prevention - CDC)

09 Tháng Giêng 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful