You are on page 1of 4

Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres Martinbaan 2 www.nieuwegein.nl

Postbank 24 05 336 ABN-AMBO 45 63 60050 NV Bank voor

Nederlandse

Gemeenten

28

50 04 387

Nieuwegein

(\fêC)\

\ 0.\

\. '-.-

\

"

,.

Mevrouw B. Visser-Rams PrinsWillem Alexanderstraat 7 3433 ES NIEUWEGEIN

Stadsontwikkeling

Contactpersoon

J. Haaksman

relefoon

(030)

607 15 64

Fax

(030)

604

87 81

& Beheer

E-mail j.haaksman@nieuwegein.nl

Datum 27 februari 2007

Kenmerk S&B 2007/1330

Onderwerp

Nieuw

Vreeswijk

Geachte mevrouw Visser-Rams,

U heeft enige weken geleden, mede namens een aantal andere bewoners van de Prins Willem Alexanderstraat, de gemeente Nieuwegein een brief toegezonden. De brief

hebben wij op 29 januari jongstleden ontvangen (reg.nr. 2007/1330). In uw

brief geeft

-

u aan dat naast het feit dat u met plezier in dewijkNieuw Vreeswijk woont, u niet tevreden bent met de huidige inrichting van de openbare ruimte in dit deel van de wijk Nieuw Vreeswijk. In uw brief heeft u tevens een webadres bijgevoegd waarin een aantal foto's te bezichtigen zijn ter illustratie van de situatie ter plekke. Wij hebben, naast uw toegezonden brief, tevens kennisgenomen van deze illustraties.

Daarnaast heeft u aangegeven dat de heer Poot enige tijd geleden telefonisch slecht bereikbaar was. Om in de nabije toekomst deze vervelende situatie te voorkomen, hebben wij in onderstaande brief de (mobiele) telefoongegevens van de heer Poot opgenomen.

Uw opmerkingen hebben grofweg betrekking op de volgende punten:

- afwerking van de inrichting van de Groenhof in het algemeen in vergelijking met de inrichting van de Groenhof ten oosten van de Vaartse Rijn;

- afwerking bestratingsdelen in het algemeen;

- en parkeerproblemen

in de directe omgeving van de woningen.

Ten aanzien van bovenstaande (aandachts)punten en de specifiek genoemde punten in uw brief kunnen wij u het volgende melden.

Bladnummer

2/4

Kenmerk

S&B

2007/1330

Onderwerp Nieuw Vreeswijk

Afwerking inrichting Groenhof De gemeente Nieuwegein is eind vorig jaar gestart met de inrichting van de Groenhof,

onder andere door middel van het inzaaien van het grasveld en de plaatsing van een

aantal speeltoestellen voor kinderen. Dit betekent niet dat de inrichting reeds

volledig is afgerond. Dit voorjaar zal de inrichting van de Groenhof verder

worden door middel van het planten van heesters en bomen, conform het ontwerp

van het reeds ingerichte gedeelte van de Groenhof aan de oostzijde van de Vaartse

Rijn. Mede dankzij de overvloedige regenval in de afgelopen maanden en het nog ontbreken van overige beplanting kan het inderdaad voorkomen dat er vaak water

voor langere tijd blijft staan. Wij gaan er vanuit dat door middel van het aanbrengen van de toekomstige beplanting in het komend voorjaar, het ongemak voor u en de

overige bewoners zal verminderen en/of geheel verdwenen zal zijn.

Het ontwerp voor de inrichting van de Groenhof voorziet daarbijniet in de opname van een tegelpad naar de locatie van de speeltoestellen. Over een aantal maanden zal

het grasmat zonadig zijn _<!i~~~tgegro_eiddat dit niet noodzakelijk zal zijn.

afgerond

Uw verzoek ten aanzien van de plaatsing van een bord met een aanduiding "speelweide" ter voorkoming dat honden hun behoefte doen in de Groenhof kunnen

wij niet honoreren. Praktijkervaringen

de plaatsing van dergelijke bebording geen enkel effect heeft. Sociale controle des te

meer. Het beleid binnen de gemeente Nieuwegein is sinds lange tijd om dergelijke bebording bij speelplaatsen niet meer te op te nemen.

elders in Nieuwegein hebben uitgewezen dat

Met betrekking tot uw verzoek om de sloot evenwijdig aan het jaagpad en de

Groenhof te verwijderen en/of hierlangs een hekwerk te plaatsen melden wij u het volgende. Het verwijderen c.q. dempen van de betreffende sloot is niet aan de orde,

omdat de sloot onderdeel uitmaakt van het algemene afwateringsnetwerk binnen dit

deel van Vreeswijk. Daarnaast creëert het plaatsen van een hekwerk langs de sloot een 'schijn'-veiligheid. Tevensvormt de sloot een natuurlijke barrière ten opzichte van

het Merwedekanaal. In de openbare ruimte zijn altijd ruimten aanwezig die in principe niet geschikt zijn als speelplek voor kinderen en/of als gevaarlijk aangemerkt kunnen worden. Wij zien hiervoor een taak weggelegd voor de ouders om hun

kinderen op de gevaren van dergelijke plekken te attenderen en/of toezicht te houden.

Bladnummer

3/4

Kenmerk

S&B

2007/1330

Onderwerp Nieuw Vreeswijk

Afwerking bestratingsdelen openbare ruimte

Ten aanzien van de afwerking van de bestratingsdelen van de openbare ruimte in het

algemeen kunnen wij u melden dat mogelijke verzakkingen van bestratingsdelen nabij

de woningen uiteraard verholpen zullen worden. De gemeente heeft onlangs deze bestratingsdelen onderzocht en inderdaad geconstateerd dat op een aantal plekken

de bestrating nabij woningen is verzakt. Op korte termijn zal de bestrating worden hersteld.

U vraagt in uw brief of de platenbaan vervangen kan worden door bestrating en/of

asfalt. Wij kunnen u mededelen dat de gemeente in de loop van dit jaar de Prins

Hendriklaan, vanaf De Punt tot ongeveer de Prins Johan Frisostraat, zal voorzien van

de definitieve bestratingsmaterialen, bestaande uit een klinkerverharding. Daarnaast zal de gemeente in de loop van dit jaar starten met de (her)inrichting van de

kadestrook langs de Vaartse Rijn, bestaande uit het inrichten van delen van de kade ten behoeve van groenvoorzieningen en het deels verharden (wandelroute en

parkeerplaatsen) van de kadestrook met de definitieve bestratingsdelen. Het overige deel van de Prins Hendriklaan zal pas herstraat worden met de definitieve bestratingsmaterialen, zodra de nog te realiseren 4 twee-onder-een-kapwoningen aan

de PrinsJohan Frisostraat opgeleverd zijn. De oplevering van deze woningen is voorzien medio 2008. Dit betekent ook dat de Prins Johan Frisostraat vooralsnog niet

-

-

uitgevoerd zal worden met de definitieve bestratingsmaterialen, dit om eventuele

schade veroorzaakt door toekomstig bouwverkeer te voorkomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact

opnemen met de heer Poot (sector Stadsontwikkeling en Beheer), toezichthouder van de gemeente Nieuwegein voor het project Nieuw Vreeswijk. Hij isvaak ter plekke

aanwezig en is tijdens werkdagen bereikbaar op (06) 46 15 5849 (van 08:00 tot 16:00 uur).

Parkeren

In uw brief heeft u aandacht gevraagd voor het parkeerprobleem in dit deel van de

wijk. De gemeente heeft de afgelopen maanden geconstateerd dat een aantal bewoners hun voertuigen niet op de hiervoor geëigende plaatsen parkeren, waardoor

de parkeerdruk op bepaalde plekken langs bijvoorbeeld de Prins Hendriklaan onnodig

hoog is. Deels kan dit verklaard worden door het

hun voertuig bij de woning willen parkeren en/of een aantal parkeerplaatsen nog niet

gerealiseerd is (o.a. langs de Prins Hendriklaan en Prins Johan Frisostraat).

feit dat een ieder zo dicht mogelijk

Bladnummer

4/4

Kenmerk

S&B

200711330

Onderwerp

Nieuw Vreeswijk

Het totale aanbod van parkeerplaatsen is gebaseerd op de door de gemeente Nieuwegein gehanteerde parkeernormering (1998), die ook gehanteerd wordt voor het woningbouwprogramma van Nieuw Vreeswijk en de bestaande bebouwing langs de Prins Hendriklaan. De parkeerbalans wijst uit dat het totale aanbod van parkeerplaatsen zelfs boven de geldende parkeernormering ligt. Dit betekent dat in de eindsituatie (lees: bij oplevering van het totale (nieuw)bouwgebied een overcapaciteit aan parkeerplaatsen langs de Prins Hendriklaan aanwezig zal zijn. De extra parkeerplaatsen zijn mede bedoeld voor het parkeren tijdens zogenaamde piekmomenten (bijv. gedurende evenementen in het oude dorp Vreeswijk). In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

J.~litlan

proM;1eider

Nieuw Vreeswijk