ZAHARIJA ORFELIN

ISKUSNI

PODRUMAR.
UPUTSTVO
kako se podrum drži , nova i stara vina čuvaju , i kako treba da se prave razna veštačka vina , pića od razna bilja , korenja i plodova i druga delikatna vodena pića , madžuni radi rashlađenja , razne rakije , likeri i sirće .

1783

PANĈEVO 1885.
NAKLADA KNjIŽARE BRAĆE JOVANOVIĆ.

Ko hoće da ima kao što valja koristi od ove knjige, taj treba da je celu pročita, i to ne jedan put, nego više puta, ako je rad da je potpuno razume. Istina, oni ljudi, koji su vični vinogradarstvu i vinodelstvu, tima je dosta, ako na pr. pročitaju pojedine glave, i oni će odmah shvatiti sve propise koji se nalaze u pojedinim glavama, jer su oni u tom već razumeju, pak će znati prema svojim prilikama, šta i kako im valja činiti. Ali to ne stoji za sve u opšte, koji imaju vinograde i bave se sa vinom, jer mnogo gazda ne zna da se naĎe ni u najobičnijim neprilikama, koje mogu da zbudu oko vina, pa zato i hoćemo ovde u kratko da rečemo, kako da se vladaju u onim prilikama, ako im se po nesreći desi, da im se vino ne dopada, ka što bi trebalo. Na primer, ako ti se vino zamuti, potraţi glavu koja govori o mutnim vinima. Kad si to našao, a ti nemoj da pokušaš na tvom vinu odmah prvi propis, nego pročitaj sve propise, i tad ćeš lako uvideti, koji je najbolji da svoje vino popraviš. Ili, ako ti vino zaudara, a ti potraţi glavu, koja to propisuje, kako da ga popraviš, pa pročitaj sve propise i načine i onda ćeš se lako doviti i pomoći, da svojem vinu pomogneš. U ovoj je knjizi sve rečeno, šta i kako treba običan gazda oko i sa vinom da radi, pa ako je budeš iole sa paţnjom proučio, imaćeš od nje veoma velike koristi. Ona ti, istina, ne pruţa priliku, da od vode bez ikakva troška napraviš dobro vino, ali te uči da tvoje drago i skupoceno vino, ako ti se po nesreći vremena, rĎava podruma, bureta ili ma čega tome slično, pokvari, da ga moţeš opet popraviti i postaviti u ono stanje u koje treba da ti je vino. Ovde se ne moţe i ne da iskazati od kakve je goleme koristi ova knjiga za sve one, koji se bave sa vinom. Ona ne govori i ne uči samo o vinu, nego u opšte o svemu što je srodno s njime, a tako isto i o raznim pićima, koja su za mnoge korisna i po zdravlje veoma nuţna. Ova je knjiga štampana dva puta do sada, i to u slavenosrpskom jeziku, a napisao je blaţenopočivši Zaharija Orfelin , član c.kr.vinarske akademije. A pre više godina izaĎe i po treći put srpski: '' preradio je po Zahariji Orfelinu Nikola Panić , poštar.'' Tako bar stoji na naslovu naštampano. Po što se i to trće izdanje već raspačalo i ne moţe se nabaviti, primio sam se na se, da udesim prema sadanjim okolnostima ovo četvrto izdanje. Nisam ništa preraĎivao, nego sam se verno drţao Z. Orfelina, uverivši se, da je zbilja sve dobro, kao što on u svojoj knjizi veli. Pera Letić.

Komentar elektronskom izdanju

Pri obradi knjige '' Iskusni podrumar'' od Zaharija Orfelina koristio sam izdanje iz 1884. godine, koja je izdata u obradi Pere Letića, a ne originalom izdatim 1783. godine. Ovo je iz prostog razloga, što je kasnije izdanje razumljivije današnjem čitaocu.Izdanje iz 1884. godine prepisao sam u potpunosti, uz par ispravki štamparskih grešaka na koje sam naišao.Naime knjigu namerno nisam gramatički i jezički osavremenjavao, da ne bi izgubila na istorijskoj vaţnosti, kao i da ne bi izgubila šarm arhaičnog srpskog jezika.Verujem da će čitaocima vinarima i ostalim entuzijastima koji će praktično koristiti ovu knjigu ona i ovako biti razumljiva.Čitajući i prepisujući knjigu došao sam do nekih zaključaka koji će biti od koristi. Naime zapremine posuda su uglavnom izraţene u akovima, jedan akov iznosi oko 50 litara, dok petača je pet akova, desetača je deset akova itd. Zatim kupovno groţĎe koje se pominje u nekim načinima pripreme, u suštini predstavlja suvo groţĎe tj. goţĎice. Posebno sam se pozabavio sa nazivima biljaka, korenja i ostalih sredstava navedenih u knjizi. Kompletan spisak sa savremenim botaničkim – latinskim nazivima do kojih sam uspeo doći tokom istraţivanja na Internetu i dostupnoj mi literaturi naveo sam na kraju knjige, u usporedbi sa nazivima biljaka koje je Zaharije Orfelin naveo. Knjigu treba paţljivo sa razumevanjem pročitati, ako treba i više puta. Neke stvari spominjane u knjizi su za današnja vremena neprihvatljiva ( upotreba olova ), dok su neka nepotrebna ( spremanje sumpornih traka), pošto su mnoge savremenije stvari u današnje vreme i bolje i dostupačnije.Ipak lepo je, a i potrebno da se pročita kako se to nekada radilo, radi lakšeg shvatanja istorije vinarstva. Pored poznatih stvari ima i dosta postupaka koje je u savremenom vinarstvu zanemareno, a u današnje vreme kada je eko-vinarstvo sve više na ceni, upotreba prirodnih sredstava ( trava ) za konzervisanje, popravku i oplemenjavanje vina je dragoceno. Ova knjiga je dragocena kako sa stanovišta srpske istorije vinarstva, kako sa stanovišta upotrebljivosti navedenih postupaka za vina. Treba koristiti knjigu praktično, proveriti, probati što više navedenih postupaka.Bez eksperimentisanja ostaćemo samo prosečni vinari, a verujem da je i Orfelin ţeleo da se srpska vina vazdignu na svetski nivo.

Bodo Robert mali vinar-amater iz Kikinde

.............................................. koji daje vinu lep i prijatan ukus i da bude postojano............................................................................................................................................ 10 GLAVA V.................................................................... – Još drukčije da pripraviš sumpor............................................................................................................................................................................. 15 Obično čišćenje sumpora.................................... O vinu uopšte................................................................................... – Kako da namestiš burad...... o njenom daru i o dejstvu ploda joj................................................ 16 Još drukčije da spremiš sumpor................................ – Pripravljeni sumpor za vino............ 14 Kad bure na plesan udara............... 9 GLAVA IV................ 18 Najvanrednije pripravljeni sumpor..................................................................................................................................... – .................................SADRŢAJ GLAVA I.......................................................................................................................... – GLAVA VI........................... O raznoj spremi sumpora........... koje treba da se pretoči..................... 20 Da zakadiš bure bez sumpora................kako su stari negda vino upotrebljavali i kome je zabranjenobilo piti vino........ – Pripravljeni sumpor za sva povreĎena vina...................................................................................................... O vinovoj lozi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da poznaš da li je bure čisto... koji čini da vino bude slatko i dobro..... 12 Kako treba podrum drţati................ O raznom neumerenom piću i njihovim posledicama ............................................................................. – Mirisavi pripravljeni sumpor...... 1 GLAVA II.................... 19 Pripravljeni sumpor za slaba vina.................................................................................. – Da stara burad ispariš...................................................... ..................... 13 Da drukčije novo bure ispariš....................................... – Izredna sprema sumpora......... O stranim i ugarskim vinima ........................................................ a kad se u jesen upotrebi onda vino biva slatko.................................................... – O spremi buradi za vino..................................................................................................... – Bogato pripravljeni sumpor............... koji nije nikome škodljiv........................................................ – Drugi način da hrĎav miris iz bureta izvučeš.................................................. o onome koje prvi vinograd posadio.................................................................................................................................... O podrumu i buradima.................................................................... 5 GLAVA III............................................................................................... 17 Cvetni pripravljeni sumpor........... ko je prvi počeo vino s vodom blaţiti........................................................................................................... – Kad je bure veoma pokvareno................... – Vanredno pripravljeni sumpor za svako vino...... koji ne da vinu da plesnivi....................................................................................................................................................................................

................ – Da most mnogo ne vri...................................................................................................................................................................... 27 Staro pokvareno............................................................... – Novo vino ili most bistrim....................................................................................................................................... 31 Da očistiš most od droţdine i da sladak ostane................................. da bude mnogo snaţnije nego što bi inače po sebi bilo....................................................... Šta treba raditi preko cele godine oko vina...................................................................................................................................... 26 O nošenju mosta na daleko...................................................... 28 Da najbrţe dobiješ bistra mosta za piće............................. 24 O tačnom vremenu berbe........................................................... – Osobito dobro vino o berbi da načiniš.................. 36 Da napraviš vino.............................................................. – Da načiniš od mosta vino koje liči talijanskome........................................................................................................................................................................ 33 Da načiniš saharno ( šećerno ) vino od mosta.................................................. – Kad crni ili beli isceĎeni most ne će u buretu da vri.................................................................. 32 Da se most izbistri.............. O branju vinograda i šta tome pristoji.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. – Da vino načiniš koje brzo opija......................................................................................................................... – Da ti ostane most sladak............................................ – O ceĎenju bela vina........................... 37 Dobro vino s jeseni da načiniš......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... a da sladak bude................................................................ – Slabo vino da snaţnim načiniš.................................................................. 25 O kljuku......... – GLAVA X. 35 Da krepko i postojano načiniš vino od mosta................................................................................... – O ceĎenju crna vina................................................................... – Da odrţiš vino ili most slatkim preko cele godine......................................................... tako zvano nemak ( nemo vino )...................................................................................................................................... 29 Još drukčije da načiniš od mosta slatko vino................................ – Slabo staro vino sa mostom da ga popraviš..................................................GLAVA VII................................................................................... – Šta se ište od dobra vina.................................................. 22 GLAVA VIII.................................................................................... 34 Da načiniš od mosta jako vino.......................................................................................................... lepim i prijatna ukusa na brzu ruku načiniti...................................................................................................... – Da ne bi most pri vrenju na vranjevu jamu izlazio............................... – Da doznaš ima li vode u vinu.............................................................................................................................................. – O kušanju ( koštanju ) vina.......................................................................... – Čemu slatka vina koriste...................................................... O veštačkim vinima koja se od mosta i inače prave.................................................................................................................... 28 Da ti most sladak ostane...................... 21 O godišnjem krećanju i promeni vina.................................................. Kad i kako trebaš vino kušati ( probati )................... – Da načiniš slatko vino sa slačicom.................................................................................................................................................................. – Od nova vina da načiniš staro........................................................................................................................................................................................................ 22 GLAVA IX............... 38 Od mosta da načiniš vino kao talijansko............... 30 Da načiniš od mosta slatko vino.................................................................. – ....................... – Da načiniš delikatan kapljičak ( Tropfen ) od mosta.......................................................................................................... ili iznemoglo vino da o berbi popraviš....................................................................................................................................................................... – U koje vreme da se vino kuša................................................................................................................................................................................................................................

................................................................ – Da načiniš raminsko vino.................................... 50 Da načiniš sa svim osobiti delikatan šiler............................................................... kojim ćeš popravljati slaba vina..............Da načiniš izredno vino................................................................................... 41 Da načiniš rensko vino.......................................... 46 Da načiniš grčko vino................. 58 Da popraviš bolesno vino................................. – Da načiniš mozeljsko vino................................................................................................................................................................................................................................................... 51 GLAVA XII........................................................................................................... – Da načiniš grčko vino.............................................. tako zvano ipokras......................................................... – Da sačuvaš vino od kiseline...................................................................................................................................... 57 Drukčije okušano sredstvo kad već vino počne kisiti.......................................................................................................................................................................................... – Da načiniš grčko vino.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš sa svim delikatan šiler...................................................................................................................................... 47 Braušvingski klaret............ 55 Kad vino počne menjati boju..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 Da vino odrţiš u snazi....................................................... – Da vino ne promene boju ni dobrotu................................ 44 Da načiniš špansko vino................................ – Kad vino izgubi snagu............................................................................................................. Kako treba vina drţati........... 60 ........................................ O pretakanju vina i šta oko toga treba raditi..................................................................................................... – Da načiniš grčko vino....................................... – Da načiniš grčko vino............................................................................................................................................................................... – Da načiniš muškatno vino od stara vina........ – Da načiniš rimsko vino....................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš gustosinjsko vino................ – Da načiniš malvasiju......................................................................................................................................... tako zvano klaret.......................................................................................................................... 52 Da vino u ukusu i boji dobro i postojano bude................... – Još drukčije pokvarenu vinu da pomogneš........................................................................................................................................................... – GLAVA XI................................................................ 45 Da načiniš populsko vino.............................. 43 Da načiniš slamsko vino..................... – Da sačuvaš vino od kvarenja koje trebaš duţe vreme da trošiš........................................................................... – Da načiniš štrasburški klaret.......................................................................................................................................................................... 56 Da sačuvaš oceĎeno vino od kvareţa....... tako zvano nektar.................................. 42 Da načiniš ausbruh.................................................................................... – Da vino ne izgubi ukus i boju kad ga počneš točiti.......................... 54 Da sačuvaš vino od kvarenja........................................ – Da načiniš frankonsko vino................................................................................................................................................................................................................. 40 Da načiniš muškatno vino............................................................. 59 Da ti slabo vino bude jako................................................................ tako zvano mulz ili muzeles................................ – Kad se vino počne kvariti ili kisnuti ili inače što................................................... – Da načiniš klaret od vode............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš veltrinsko vino....................................................................... 49 Da načiniš austrijski klaret........................ – Da popraviš hrĎavo vino.............................................................................. – Da načiniš muškatno vino od crnog mosta.................................................................................... da dugo dobra ostanu............................................................................................................................................................... 48 Da načiniš drukčije nemački klaret............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 39 Da načiniš blago i ukusno vino......................................... – Da načiniš tokajsko vino...............................................................................................................

................................................................................................................... O nakiselim i uskislim vinima................................................................................................... kako da mu pomogneš... – Da skupiš plesan sa vina............................................................................................................................................................ O mutnim vinima............................ – Da od crna vina načiniš belo............ 79 Kad počne vino na plesan da zaudara................................ 73 Da popraviš mutno i teglivo vino........................................................ – Da izbistriš mutno belo vino....................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da popravič uzmućeno vino...................................................................... 68 Još drukčije da kiselu vinu pomogneš................................. 64 GLAVA XIV.............................. 74 GLAVA XVI.............................. 69 Da popraviš vino koje se tegli........................ – Da ti vino posle premeštanja ili valjanja brzo stane............................................................................................................... O plesnivim vinima........................................................................................................................................................................................................................................................................................ – Da ti se vino ne promene....................................................................................................... – Još na drugi način da izbistriš vino..................... – Da sčuvaš vino od teglenja....................... 66 Kad je vino kiselo ili hoće da uskisne.... – Da izbistriš mutno i debelo vino............................................................................................................. 75 Kad je vino plesnivo........................................................................................................................................................................... – Da pomogneš mutnu vinu i koje se počelo kvariti... – Drugi način kako ćeš belome vinu vanrednu rubinsku boju dati................................................ 72 Da popraviš debelo mutno i teglivo vino..................................................................................................................... O teglivim vinima.....................................................Da grmljavina vinu ne škodi.................................. – Da pomogneš vinu koje se počelo tegliti.......... 61 Da od bela vina načiniš crno.............................................................................................................. 67 Da popraviš vino koje udara na sirće..................................... – Ako od mosta slatko načinjeno vino počne kisiti.......................................................................... 63 Vanredno sredstvo da izbistriš mutno vino.......................................................................................................................................................................................................................... – GLAVA XIII..................................................................................... – Kad je vino kiselo kao sirće............................................................................................................................................................................................................................... 62 Da izbistriš mutno vino........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ – Da popraviš mutno i hrĎave boje vino................................................................. 65 Da ti kiselo vino dobije prvu svoju dobrotu............................................................................................................................................................................. 70 Još drukčije da pomogneš mutnu i tegleću vinu............................................................................................................................................................................................................. – Da pomogneš mutnu i bezukusnu vinu.................. – Da popraviš vino koje je bez ukusa............................. – Da popraviš vino crno ili crveno kad izgubi boju................. 71 Još drukčije da pomogneš teglivu i pokvarenu vinu.......................................................................................................................................................................... – ................................................................... – Da pomogneš uskisnutu vinu..................................................................................................................................................................................................... 69 GLAVA XV................................................... – Kad vino na kiselo zaudara...............................................

......................................................................................................................................................................... 79 Da popraviš vino........... – Da načiniš gorko vino koje se obično po velikim dvorovima pije...................................................... 93 Još drukčije da načiniš dobro gorko vino............................. – Kad vino na sumpor zaudara..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš belo vino od tatrljana.................................................................... O raznim travnim vinima............................................................................................................................................................................ O smrdljivim vinima....................................................................................... 90 Da načiniš gorko vino od trava a bez groţĎa.................................... – Da načiniš još delikatniji pelenjak....................................................................................................................................................................................................... 85 GLAVA XX............................................................................................................................................................................. koje je korisno zdravlju......................................................................................................................................................................................................................................................................... – Još drukčije da slabo vino krepkim načiniš.......................................................................... 95 Da načiniš korisno vino od poljska podroţnika............................................................................................................................................................................. O kvarenju....................................................................................... 87 Da daš lep ukus belom vinu................................ – Kad vino zaudara........................................................................................................................................... 86 Da daš belu ili crnu ceĎenu vinu lep miris i ukus.................................................. 84 Kad vino na bure zaudara............................ – Da pomogneš zagušenu vinu................... 85 Da popraviš slabo i hrĎavo vino................................................................................................................................. – Još o koristi bermeta.................................................................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš gorko vino................................................................... koje hrĎavo zaudara i smrdi.... 94 Da načiniš gorko vino............ 82 Na drugi način da prevrnutu vinu pomogneš...................... popravljanju i o čuvanju da se vino ne pokvari......GLAVA XVII........................................................................................................................ – . – Kad vino šušti kao da vri.................................................... 88 Uputstvo o travnim vinima i njihovoj upotrebi i kad treba korenje i trave kupiti i brati............. 80 GLAVA XVIII................................................................................................. 81 Da pomogneš prevrnutu vinu......... O sudovnim i sumporastim vinima................................................................................................................ – O gorkim vinima..................................... 92 Da načiniš gorko vino za trpezu.............................................................................. – Pelenjak bez groţĎa................................................... – Još drukčije da načiniš gorko delikatno vino........... – Da načiniš dokusdoflinsko vino.. – O unutarnjoj koristi gorkih vina.............................................................................................................................. – Kad se vino prevrne i bezukusno bude.............................................................................. koje krepi crnu dţigericu................................ – GLAVA XXI........................................................................................................... 91 Da načiniš izredno gorko vino od trava i začina................................................................................................ O prvrnutim i tome sličnim vinima........ 89 Da načiniš pelenjak ( pelenovo vino ) s groţĎem.............. 84 GLAVA XIX............................................. – Da načiniš gorko vino.......................... – Da načiniš vino od angelike........................................................................ – Da načiniš vino od saţinice ........................................................................................................................ da ga načiniš da miriše..........................................................................................................................................................................

....................................... ..................................................................... 104 Još drukčije da napraviš dobro vino od trnjina...................................................... 109 Da načiniš vodeno vino ................................................. – Da načiniš vino od ţalfije......... – Da načiniš delikatno vino od groţĎa .................... – Da načiniš vino od slatka kopra ............................................................................................................................................... 102 GLAVA XXII................................................................. – Da načiniš vino od karanfilića.................................... – Da načiniš delikatno vino od dgunja.............................. – Da načiniš omanovo vino s travama ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš vino od krušaka............ – Da načiniš vino od betonike.............................................................................................................................................. – Da načiniš vino od lavendla................................................... 107 Da načiniš vino od suvih višanja...................................................................................................................................................................... – Još drukčije da načiniš od krušaka vino ............ 100 Da načiniš vino od vranilovke..................................................................................... – Da načiniš vino od majorana............................................................................................................... 96 Da načiniš vino od očajnice.......................................................................................... 102 Da načiniš onajzovo vino......................... – Da načiniš vino od bosiljka..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Da načiniš od apte vino........................................................ 101 Da načiniš vino od omana....................................................... – ......................................................... – Vino od matičnjaka..................................................... – Da načiniš vino od trnjina ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 106 Da načiniš vino od višanja .. – Da načiniš vino od crnih kupinovih jagoda........................................................................................................................................................................ – Da načiniš vino od divlje ruţe................................................................................................................................................................................ 108 Da načiniš vino od višanja............................ 99 Da načiniš vino od ruţe............... – Da načiniš vino od smreke ................................................................... – Da načiniš vino od šećera......... – Da načiniš vino od zove................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Vino od raznih plodova....................... – Da načiniš vino od drenjina.. – Da načiniš vino od dobričavice................. – Da načiniš vino od čivutskih trešanja........................................................................................................................................................ – Da načiniš vino od isopa............................................................................................................ koje rashlaĎuje ................................................................................................... – Da načiniš vino od angelike.. – Najlakši način da načiniš višnjevo vino........................................................................... – Da načiniš vino od kupovna groţĎa..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103 Da načiniš od peršuna vino........................................................................ 97 Da načiniš vino od crnobilja...................................................................... – Da načiniš još drukčije omanovo vino što gove zdravlju.......................................................................................................................... 98 Da načiniš vino od ruzmarina........... 105 Da načiniš vino od dgunja..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................ 116 Da načiniš madţun od bele ruţe ......................................... – Da načiniš julep od šećerna vina ......................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš madţun od kuvanih ribizala .............................................. – Da načiniš vodu od crvenih jagoda .......................................... – Da načiniš smrekovu vodu ........................................................................................ O raznim veštačkim vodama........................................................ – Da načiniš madţun od dudova ................................ – Da načiniš vodu od badema i oraja ......... – Da načiniš nekuvan madţun od ribizala ........................................................................................................ – Da načiniš zdravu vodu ......... 115 Šećerna voda kojom moţeš zasladiti razna pića ................................. – GLAVA XXIV.......................................................................... – Da načiniš madţun od crvene ruţe .................................................................................................................................... – Da načiniš vodu od cveća .................................................. 111 Da načiniš vodu od ribizala ............................................................................................................ 117 Da načiniš madţun od greša .......................................................................... – Da načiniš julep od raznih sokova ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš delikatnu vodu od jagoda ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ – Da načiniš banrednu vodu ........................................................................................... – Da načiniš vanrednu limunadu ..................................................................................................... – Da načiniš madţun od dgunja .................. – Da načiniš madţun od suteka ..................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš madţun od oraja ................................................................................................................................... 112 Da načiniš vodu od limuna ..............GLAVA XXIII..................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 Da načiniš kiselu vodu za ţeĎ ............................ – Da načiniš vodu od pomorandţe ........... 113 Da načiniš limunovu vodu sličnu vinu ........... – Da načiniš od korijona vodu ................................. – Da načiniš vodu od krušaka ............. – Da načiniš vodu od kajsija i bresaka.................................................... – Da načiniš madţun od limunova ..... – Da načiniš drugu vodu toj nalik .................................................................................................................... – Da načiniš orzat .................................................................................................................................................................................. – Da načiniš vodeni ipokras .. – Da načiniš slični julep ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš vodu od višanja ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ O raznim sokovima kojima ćeš moći razna rashlaĎujuća pića praviti.......................................................................................... 118 Da načiniš julep od ruţa .................... – ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 110 Da načiniš vodu od slatke korice ................................................................... – Da načiniš vodu od greša ............................. – Da načiniš madţun od višanja ................................................................................................................................................................. – Da načiniš sok od krušaka .................... – Da načiniš tako zvani sorbet ....................................................................................................... – Da načiniš vodu od bizama ................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš sirup od šećera ili madţun s kojim ćeš moći ne samo rakiju nego i svako drugo piće zasladiti – Da načiniš sok ili madţun od crvenih jagoda ....................... – Da načiniš vinsku vodu .................................................................................................................................................................

.................................................... – Da načiniš špiritus od ruzmarina ................. – Da načiniš jaku rozoliju ..................................................................... – Da načiniš vitemberšku rozoliju ..................................... 122 Da načiniš špiritus od onajza .......................... 128 Da načiniš zlatnu rozoliju ................................................ – Da načiniš esenciju od smreke ................................................................................................................................................................... – Da načiniš mirišljavu esenciju od koje moţeš vanredni ipokras napraviti ............................ – Da načiniš špiritus od angelike ....................................................................................................................................................................................... – Da načiniš od ruţe rozoliju .................................................................. – Da načiniš vanrednu smrekovu rakiju ........... – Da načiniš esenciju od slatke korice .................................................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš krasnu rakiju ...................................................................................................................................................................... – Da načiniš špiritus od iĎirota .................................... 126 Da načiniš bingehavijsku rozoliju ............................................................... – Da načiniš špiritus od karanfilića ...................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš još drukčiju gorku esenciju .................................................................................................................................................................................................................................. – Da načiniš špiritus od slatka kopra .................................... – Da načiniš esenciju protiv nastupa i slaba ţeluca .............. 127 Da načiniš vanrednu rozoliju ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... boju .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš esenciju od ambre kojom ćeš moći zasladiti svako piće ................................................................................................................................................ – Da načiniš francusku rozoliju ...... 124 Da načiniš sličnu toj esenciji ....................... – Da načiniš zelenu rozoliju .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš još drukčiju vanrednu rakiju ............................................................................................................................................................................ – Da načiniš špiritus od omana ........................................................... 125 Da načiniš još drukčiju esenciju ........................................................................ – Filtrovanje ..................................... – Da načiniš špiritus od raznog bilja ......... 120 Da načiniš špiritus od slatke korice ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ – Da načiniš izvrsnu rozoliju ................................................................... – ....................................................................................................................................................................................................................................................................GLAVA XXV........ – Da daš rakijama izgled.............. – Da načiniš dragocenu rozoliju .. – Da načiniš špiritus od kima .......... – Da načiniš gorku esenciju .... – Da načiniš špiritus od smreke ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 121 Da načiniš špiritus od ruţe ....... 119 Da vidiš da li je dobar špiritus .......................................... – Da načiniš populsku rozoliju ................................. 123 Da načiniš mirišljavu esenciju radi popravljanja vina . 129 Kakvu vodu da upotrebiš u kojoj ćeš kuvati šećer.............................................................. – Da načiniš belu rozoliju ................................................... O raznim veštačkim rakijama.............................................. – Da načiniš još drukčiju esenciju ............................................................................................................................................................................................................................... – Da načiniš esenciju od karanfilića ..........................................................................................................................................................................................

............................... 135 Stvari s kojima se ubrzava i krepi kiselina sirćeta .......................................................................... 129 Kako se pravi šerbet ............................................................................. – Prost način pravljenja šerbeta .............................................................................................................................................................GLAVA XXVI................................................................................................................................................................. – Da načiniš sirće od kišnice ........................................................................................................................... 130 Da načiniš jak šerbet ......................................... – Da načiniš još na drugi način sirće ..................................................... – Da načiniš veoma jako sirće .. – Da načiniš sirće od piva .............................................................................................................. kojom ćeš moći u svako doba najlepši šerbet načiniti ............................................................................................ – Da načiniš šerbet sličan vinu .................................................................................................... – Da načiniš sirće od greša .......... 133 Da od hrĎava sirćeta načiniš dobro .......................................................................................................................................................... – Da načiniš još drukčije za put sirće ........................................................................................... 136 Da načiniš sirće na brzu ruku .................................................................. – Da izbistriš šerbet ............................................... – Da načiniš jako sirće od mosta .............................................................................................. 137 DOPUNjENI REGISTAR bilja........................................................ 131 Da načiniš od meda tinkturu................. – REGISTAR bilja.............. 132 Da načiniš majski šerbet ..................................... – Da načiniš ruski šerbet ............................................................................................................................................ O mednom piću ili šerbetu..................................................................................................................................................................................................................................... korenja i drugih mirišljavih stvari............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 134 Još drukčije da načiniš vinsko sirće ..................................... – Da načiniš sirće od komine ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 139 ........................................................ O sirćetu............................................................................... – Pravilo o drţanju i čuvanju sirćeta .................................................................. korenja i drugih mirišljavih stvari............................................................ – Da načiniš dobar šerbetna brzu ruku ................ – Da načiniš sirće od pola pokvarena vina.............................. – Da načiniš još drukčije vinsko sirće ... – GLAVA XXVII...............................................................................................

i iz groţĎa sok iscedio. strana 783. da su ljudi onog vremena. . sveska 10. veseli telo i dušu. koji je najstariji spisatelj. O vinu uopšte. pio i opio se.24. proizvela veoma umereno piće. u tom naprasno nastupi kiša. No neka bi to rastvaravanje počeo ko mu drago svakako to stoji. najveselija je i najzdravija duša i telo. koji je kad je iz laĎe izišao. morala imati mnogo lepši i prijatnijiukus. razdragava srce. ogovaranje.Drugi opet pripisuju to Dionisiju i govore. divlju lozu presadio svojom sopstvenom rukom. tvrdi. dokle ne uĎe Noje u svoj kovčeg . I tako bez svake sumnje Noje je bio prvi. a drugi se u tom ne slaţu . da je Noje prvi posadio vinograd. nema ni jednog blagorodnijeg i boljeg od vina. te oni ostaviše bokale svoje.» Atenaj filosof. nečist. Bitija). 2) za ljubav i 3) za spavanje. a više pijeno raĎa nepravdu. u Makrobiji govori. tako će biti i pri dolasku sina čovečjeg. po duhovima. da s vodom rastvoreno vino oţivljava i popravlja um čovečiji. samo što ovaj dokaz nije dovoljan. daje ţivahnost. i više preko prva tri napitka nikad za ljubav ovome ili onome. navodi san. goni brigu. da bi je oblagorodio. krepi vid. koja je bila u bokalima.» Sveti Avgustin ( svezak 4. nego posle potopa. Ilinije veli. Neznaboški istorici. koji dokazuju. bez mešanja ili razblaţivanja s vodom. ljutinu. glavi govori : « Vino kad se kao što treba pije.kako su stari negda vino upotrebljavali i kome je zabranjenobilo piti vino MeĎu svim zemnim plodovima od kojih se moţe praviti piće. povrate se i naĎu pune bokale. upotrebljavali su ga kao svako drugo prosto piće. veseli srce i stvara druge blagodeti. te tvrde rečimasamoga Isusa Hrista. i tada uvideše. . a protiv svoga zdravlja i protiv svoje savesti ne treba piti. da s vodom rastvoreno i umereno pijeno vino mnoţi krv i snagu. u nedelju 17. da je Stafil bio prvi. a po što su ljudi docnije snagu i prijatni ukus vina još bolje poznali. krepi stomak. list 760 ) govori : « Bog nam je darovao vino da razveselimo srce » i na drugom mestu ( slovo 1. dreku. da pri samom piću vode nije moguće odviše veseo biti. kao što prorok i car David u psalmu 104. svaĎu. i Ahiles Pirminije u svojim letopisima ovako rastvaranje vina s vodom pripisuje Melampu. sramotu. jer je lako moglo biti. koji nesu ništa znali o svetim pismima. koji ( Mat. ko je prvi počeo vino s vodom blaţiti. 37.t. odganja tugu i nevesele misli. istina da ima i takovih. kaţe (u glavi 9. kao što opet neki govore. i Sirah u 23. da je rastvaranjem i mešanjem mnogo više zdravlja i dobra soju čovečijem učinjeno. kao što i prorok Mojsej veli . da je smeša kišnice s vinom. i od tada počeše Grci mešati vodu s vinom. ţeniše se i slaviše. iz čega se izvodi. Od poslednjih napitaka svakome pametnome valja se čuvati. potpomaţe zdravlje i srce veseli. da se iskupilo njih nekoliko kod mora i stali najlepše vino piti. iz raznih plodova sokova piće pravili od kojeg su se i opijati mogli. koji je mešao vino s vodom. da se i pre potopapilo vino. ) veli : «Vino kad se umereno pije. ) govori : « U vreme Nojevo jedoše. daje krepkost. da se on tome naučio od Melampa lekara. govore o raznim iznalazačima vina . da bi srce čovekovo razveselio i razdragao. zabludu.1 GLAVA I.Isto tako i Plini govori. što je voda zbog silna razlivanja i rastenja pravi svoj prirodni ukus izgubila . samo kad se ono razumno i umereno upotrebljava : jer ono krepi. Bog je naročito za to vino stvorio i snabdeoga takim prijatnim sokom. piše. ali koja je. otvara volju jelu. i kad kiša preĎe. neki dokazuju. boj i.» iz ovi reči izvode.Platon filosof. dopuštao je svakom pametnom čoveku pri ručku tri napitka vina : 1) za zdravlje. da se pre potopa pila voda. naprotiv boţji istorik Mojsej. a to za to. da kad je Bahus vinovu lozu sa crnog mora u Grčku doneo i posadio.d. mnoţi snagu. o onome koje prvi vinograd posadio.

tako i po snazi. nevesele i briţne na smej uzbuĎuje. Aristotel u svojim problematama uči. sve ruši. bez sumnje. da je pijanstvo uzrok nečistote. blaţi. ali sa vodom pomešano. a premudri Solomun u svojim pričama (glava 31. luči pare. a pri tom blaţi utruĎena čoveka. Nekada je bilo dozvoljeno piti muškima samo praznikom. Fabije Ciktor. kao stipsa prlje. misli. a devojkama pri udaji. U Minterovoj kosmografiji nahodi se nekoliko primera.. na mestu batinom ubio. da li su vina pile. koji se takoĎe u Makrobiji spominje. kako po prijatnom ukusu. istu odganja. Valerije Maksim u knjizi 2. kako je neka rimska gospoĎa bila od svojih glaĎu umorena.6. a naprotiv tome veselost. ako vino pije. Pa pošto su sluţili takvi zakoni i uredbe ? Čemu su vodili tako strogi zakoni ? Oni behu za to tako strogi. ljubili ţene i devojke u usta. da vino svaku neveselost. kako bi mirisom poznati mogli. popravlja teško disanje. to svako po sebi zna. U mnogim lekarijama upotrebljavaju lekari vino. za to što je ključ od vinskih podruma ukrala. a Zenon prekrasno govori. a i jednim i drugim u bolesti po propisu lekarskom. odrţava prirodnu mokrotu i pretvara je u suštinu tela.). da su ţene zbog pića vina i ubijane bivale. što je ona tajno lonac vina popila. lišio jednu ţenu njezinog bračnog dobra za to. da su muţevi i srodnici kad su kućama dolazili. i Rimljani su govorili. da polumrtva srca oţivljuje. desilo se. čega se najmanje presititi moţe.» Platon naziva vino i muziku veseljem čovekove bede. Stari Rimljani zabranjivali su deci i ţenskinju piti vino. Valerije Maksim i Plutarh pričaju. tako vino oţivljuje zahladnele ţivotne sile. došlo u običaj. ali su pijane ţene bivale ili šibane ili proterane iz vijaleta. Da vino veseli i od svake brige oslobaĎa čoveka.2 Plutarh. pokreće ţivotne sile. Sluţi povraćanju gladi. krepi sile ţivotne. ipak njega nije smeo svaki piti. tako pomešano i umereno pijenje vina veseli srce čovekovo. Nije moguće dokazati. Najposle ţenskinjama se dozvoljavalo vino piti. Platon prisvajajući Sokratovu pohvalu vina. što je ona iz jednog bureta napila se vina i on je zatekao. meĎu jelima najmilije.. i kako Domnicije. 5. čisti mokraću. govoreći : « U vreme Romula.» za to Ksenofonat umesno kaţe. koja se u teškim poslovima gubi. da bi on ne samo vodu. glava 1. da prestane od plača. da na smrt osuĎenima daju da piju vina i rakije. i za celo. govori : « Nije izvesno da su u staro vreme Rimljanke smele piti vina.Isto su tako i neznabošci mislili. otvara zapore. list 56. Fanus je za to svoju ţenu dao na smrt šibati. meĎu lekarijama najprijatnije. a bujna i izlišna topi i pustoši bilje. No ovaj ubijstva zakon posle malo po malo ugasio se i iščezao. govori : kao što umerena kiša oţivljava bilje i rastenju pomaţe. i vino neka pije sirotinja u bolestima. pak mu je i sam senat oprostio to ubijstvo. rimski sudija. kako pomenuti Fabije. . i otud je i došlo u običaj jer je Katonov običaj za zakon primljen. daje smelost plašljivima. da ne bi u melanholiju pale. ţeĎ tiša mnogo jače no druga pića. da tako zaborave na sirotinju i bolesti i da ih ne spominju. da je Jegnaci Merkurije svoju ţenu za to. lako izbacuje mokraću. ţeludac i sve česti čovečijeg tela. više pila vina. govori Plutarh. koje ono telu pruţa. i to radi lakšeg ponašanja i upoznavanja sa muţem. Ciceron spazivši jedared sa svim sumorna čoveka rekao je : « Podajte ovome čašu vina. da vino nije samo po sebi dobri i pohvalni boţji stvor. brza svarivanja. Pa i ako je vino sa tolkim mnogim dobrim ukrašeno. zbog slabosti stomaka (1.Sveti Pavle savetuje svome učeniku Timotiju. i natušteno čelo vedri i čini ga glatkim . nego što joj je radi njena zdravlja dozvoljeno bilo. kao čto voda blaţi gorčinu melja. no po malo i vina pio. vlaţi crnu dţigericu. osnovaoca grada Rima. što su mislili zakonodavci. krepi udove. a protiv mnogo i preterano upotrebljavanje nerastvorenog vina. u svojim letopisima veli. da treba briţni i nevoljni da piju vina. za to što je vino protivnik svakoj melanholiji. ţena ako će inače poštena biti. krepi i veseli nemoćne i tuţne ţivotne sile. krepi mozak. Ovidije u svojoj knjiţici ''o ljubavi'' piše: « dejstvo vina.str. kao što Plinije veli. kako bogobojazljiva.» Otuda je i to. kao zejtin vatru proizvodi. da je pomešano vino s vodom najbolje piće. nije moguće sačuvati čistotu ţensku pri vinu. Timot.) govori : « Podajte krepka pića siromasima u nuţdi. što je ona bez znanja svoga muţa. da vino tako upotrebljavano rasteruje stršljivost.

niti svoju sramotu da sakrije. da ima sutra neko vaţno delo da razvidi. od čega deca. namiguje i. kao vatru na vatru metati.No kako se sadanje vreme ova sveta ustanova vrši. Ljudi koji su u vlasti da ne piju vina. postanu obično tupa i naklonjena pijanstvu. slabo se brino o svojoj kući i gazdovanju. ljubi. viče. što je devojkama bilo zabranjeno vino piti. ili mnoga do smrti suva i bolešljiva ostaju. da muţ ne pozna. i 5. to je toliko.Zna se. štipa. za to se ne treba čuditi. grčki pesnik piše. da zbog devojaka nije udesno vinograd brati. koje su stradale zbog vina. Ako je prvenče onda se ne sme nikako dojkinji davati vina. Iraklid kazuje. nije hteo mnogo no samo malo vina da pije. koja god ţena umereno pije. da se ne bi kako opili i svoju vlast na zlo upotrebili. Pijana ţena ne moţe svoje strasti da obuzda. da joj njene goruće strasti zasite. i njega posredno vinom pitala. a još i drugi koji jezik govori. naviknute u devovanju ne piti vina. ( 31. Pijane ţene govore sve. da oni decu svoju time ljube. nego i rakiju im piti dopuštaju. Nalazimo u svetom pismu. Pa i muškoj strani nije bilo svakom dopušteno da pije vino. što mnoge udate ţene.t. koji udavši istu za cara Antioha. te izgubiše svoje devojaštvo. Platon filosof pohvaljuje kartaginski zakon. Čitamo za velikog cara Kira.» Iz ovoga se vidi. ) gde ovako stoji: « Svesno pij vino . ali s vodom pomešano. taki bezumni roditelji misle. puna laţi.» Sasvim umesno Akruzije govori : « Ţena koja rado vino pije. kao pod vreo kazan vatru potsticati. Za to je bio cesar Tiverije takav. jer koliko ih je devojaka. kad mesec doĎe u znak deve. nego ispod ruke kućevne stvari prodaje. jer mladi njihov ţeludac od pića oslabi. u kratko kazati ništa grĎe – niti ima goreg zla. Čitamo za Romula. a kad iz kolevke iziĎu.4. da se ne bi opili i zabacali pravosuĎe i obrnuli tuţbe protiv bednog naroda. bezobrazluka i obmane. Orfej. od čega mnogi ţivotom plate.. Avicen piše: « Kad se deci vino daje piti. kćeri Ptolomejove cara egipatskog. list 272. ţena ga mora načeti i iz svakog bureta pije i vodom doliva. jer će inače pravdu prenebreći i bedu podanicima naneti. da ništa drugo. kao što su i drugi susedni carevi to isto činili.» Za to Aristotel i zabranjuje kako deci. ali razblaţeno vodom. pa ne moţe jelo da vari. slaše joj za piće nilsku vodu. Koaspisa. nego pijana ţena ». a ovamo su ubijce svoje dece. svakom je poznato. jer tako nema tajne gde pijanstvo vlada. piše : Zbog toga je Jeronim pisao ţenama : « Ne pite vina. kao laĎa što strada od talasa na pučini morskoj. prevare.d. A kako je u devojaka ? Njima takoĎe Ďkodi vino. prvog rimskog cara. kako i sveto pismo zabranjuje zemaljskim upraviteljima vino piti. da je to otuda došlo. pa ga ne piše i kad se udadu. da se ne bi vatra u mleku mnoţila. nije pio. decu. no sama nagovešćuje. glava. Za to je pijana ţena besramni skoti mrcina. tako i dojkinjama davati vina. Sadanjih vremena roditelji još u kolevci decu vinom napajaju.3 gotova je i sklona čistotu izgubiti. osim vode iz reke. inati se. pa i prestalo. ne samo vino. to je ona. kao što navedeni Valerije Maksim u knjizi 6. i da se ne bi mleko ukvarilo. ta nema vrlina. šta više i sama navodi mlade ljude. kako se on po starinskom persijskom običaju vaspitao. kad je jednom na večeru pozvan bio. Pijana ţena je mnogo slobodnija. jer im to potpomaţe svarivanje.. nego se odaje svim porocima. kako je vino bilo zabranjivano carevima i vladaocima zemaljskim. pa ne ćete biti bludnice. srodnike i komšije.. hule katkad svoje muţeve. Ako samo kogod o skrvnoj ljubavi našali se. a ako u kući ima vina. koji nije dopuštao sudijama da piju vino. a naročito merom. .. onda svaki dan.3. da je njima davano bilo vino. jedva da koje buru ostane na miru. ne moţe nikad teţiti časnosti. besramnija i pohotljivija nego inače. što im samo na usta doĎe.. stih. koja se doje. samo da moţe vina nabaviti. gotova. za to su govorili Rimljan. Dojkinjama koje su slabog sastava sme se po nešto i katkad dati vina. i što tajno znaju i za sebe i za drugog sve odaju .» A na drugom mestu stoji: « Ne dajte carevima vina. rekavši. i to po primeru Bersnice. Najglavnije je zapretiti dojkinjama i devojkama vino piti. gl. kad dojkinja vino pije. kesu muţevlju sa novcima noću ispraznjuje i krade. A o egipatskim carevima spisatelji kazuju. to je toliko. niti kneţevima krepka pića. ljuti se. kao ćurka. što je njegova dojkinja rado pila vino. da se od krvi dobija mleko.

da treba na jednu četvrtinu vina tri dela vode. knj. a posle se saglasiše sa Platonovim zakonom. Ezop filosof. Govori se za Cesara Avgusta. ili koji su pozvani da budu sudije i pravdu izriču. a četvrti biva na teret.» sveska 9. da se mogu vina napiti. peti sluţi viki. Najmanje je bilo 3 česti vina sa 5 česti vode. sedmi boju. da bi pripomogli krvotoku. posle 40.2. » sveska I. sramoti ţivot.» Drugi.) da sluge i sluškinje ne piju vina. list 231. raĎa sumnju o budućem sudu. jer pijan čovek ne zna ni sam šta čini. list 674. brige i terete zaboraviti.Grčki pesnik Isiod drţao je . a treći za spavanje. koje se slaţe sa pravilom Isiodovim. a treći za spavanje. Ovaj isti zakontačno se vrši i odrţava u kitajskom carstvu. drugi za veselje. i u drugoj knjizi govori. godine ne dopuštahu piti vina. dokle sud ne svrše. i obvezali su sudije. koji vino umereno i rastvoreno s vodom piju. 2. Pijanstvo je uzrok sviju zla. kvari čistotu. dopuštao je takoĎe pametnima tri napitka: prvi radi zdravlja. deveti povraćanju a deseti svakoj preteranosti. govoreći: « Razumnima je dopušteno tri napitka: prvi napitak radi zdravlja. Antej piše. a još manje onima. i sve terete odgoniti. zaglupljuje narav. a od 18. šta govori. Još je Platon rekao. buni telo. da nikome mnogo piće ne priliči. ( Tom. Ovo svedoči i grčki pesnik Evbul. koji ga bez vode piju.» O meri koliko treba vino blaţiti. kako su drevni grci u 4 litre vina 10 litara vode sipali. to je zločin i pijanstvo. koji su pametniji hteli biti. ali naglašuje umerenost. Aleksandar Afrodizej u svojim problematima govori: « da oni. godine do 40. po telu najgrdniji. 4. koji nose breme opšteg dobra. različita su mnjenja. da ne bi za ţivu glavu smeli vina piti. ono muti glavu. zapleće jezik. izvor zala. da budu kaznjeni od svojih starijih. osmi sudu. i Teofrasat tvrdi. i otuda je Plutarhova poslovica postala: Pi pet i tri. mogu. Pri svem tomstari su ne samo vino s vodom blaţili. Rimski zakoni bili su s početka strogi. nego tako razblaţeno malo i to u vreme potrebe i radi zdravlja pili. dopuštali su još tri više napitka: Prvi za ugasiti ţeĎ. sredstvo grešaka. da nije slobodno mladim ljudima do 18. da se on ovog pravila verno drţao i nikad ga nije prekoračio. slabi um. . godine da mogu po nešto i više piti. navodeći. govori: « Pijanstvo je mati svakog beščašća. Pijanstvo hladni ljubav boţju. godine nikako jako piće piti. menja čustva. da su Grci ne vodu u vino. imaju vid i čula mnogo oštrija i ţivlja. koren zločina. do 35.4 Platon je u svojim knjigama o republici pisao i različke zakona o piću vina. jer mnogo pića uzrokuje razne bolesti. no i to treba znati.» Kartageni potvrdiše i usvojiše Platonov zakon. govori on. a ako bi više pili. i osamnaestoletnim mladićima dozvoliše vino. a po razumu najvrliji. to je bilo opšte pravilo. da se tako vino i voda mnogo bolje smeša. strana 694. Siz. jer oni mladim ljudima od 30. a ne četiri. a isto tako i sudije. Vasilije veliki. tri misli za vino a 5 za vodu: ovako vino.» Avgustin u glavi1. šesti barlijanju ili ţderanju. no vino u vodu sipali. govori: « Pijanstvo je otac zala i neprijatelj vrlina. « o trezvenosti. ni caru. drugi radi prijateljstva. tamo se ne dopušta sudijama. a što više biva. niti zna šta je on. najlepše je i najkorisnije. ali umereno i s vodom rastvoreno.. u slovu 14. zabluĎuje dušu. nego oni. « protiv pijanca. a često 6 litara vode u 2 litre vina sipali. čime bi brigu starosti gasili. a treći za uţivanje. drugi radi veselja. koje moţe čoveka najspokojnije uspavati.

oduzme im um. Za to se i veli. pa kako se napiju tako. Seneka u nekom svom poslanju Lukuli . zakrvavljene oči. na « Bitija » tom. koji slabi čustva. smrdljiv zadaj. razum i misli. ovaj dar boţji. govori: « Čovek naliven vinom. koju nam je priroda dala. koje su gotovo gore i od same smrti. 9. koja bi njegovoj strasti ugoditi mogla. i zaboravivši se. jer kad je um vinom pokvaren. izgubiše čast i skončali su ţivot tamo. vodenu bolest. govori: « Vino bez mere pijeno. Vino je stvoreno radi veselja. govori: « Kao što je voda protivnik vatri. utrobu saţiţe. « O trezvenosti » ( Tom. kao što n. slano pečeno meso. veliku bolest. draţi strasti. a vinom um kvari. jer vino koči um i razum. jer oboje smrt nanose.» Sveti Jevrem Sirjanin u slovu « O devojaštvu » ( Tom.» Sveti Grigorije pisenski u besedi 3.» a u gl. da je vino u mnogim bolestima korisno. drhtanje ruku i nogu. 1.) govori: « Begaj od vina. što su mnogi neumereno vino upotrebljavali odstupiše od svojih čestitih i korisnih namera.t. nego kao ludi i smušeni postanu. gomila zla i strasti. « O pokajanju » glava 14.Otrovom se telo. pa oni. glavu muti. O raznom neumerenom piću i njihovim posledicama Mi smo dovoljno uvideli. mrtvi san navlači. kako bi više mogli piti. a ovamo ne će da se toga okane. od kudamnoga pokvarena ovlaţanja. otuĎuje vrline. truje dušu. nego dobra prinosi.) govori: « Kloni se svagda od vina. jer mnogi u vinu ispije pamet. um se pomuti. slabi um. u vodu utonuli. otrov je. za jelo upotrebljavaju. zapaljenje dţigerice. 5. a neki i bez toga piju. 10. a tako isto i Pitagora veli: da je pijanstvo rasuĎenje bezumlja. zelenu i crvenu ). strana 684. 4. no da se osnaţiš vrlinama. govori: « Pijani. koja kočijaš izgubi. 48.» U glavi 16.» I u besedi prvoj narodu antiohiskome ( Tom.» Plinije veli. s visokih mesta stropoštali se. trzanje glave. Svakome je pred očima. govori:« Kad je telo pijano.» Sveti Klimentije aleksandrijski u knjizi 2. st. str. na Eklisijasta. piše: « Od vinske prodrzljivosti treba se kloniti kao u kukute. Pijanstvo je Ďavolska samovolja. mnogi se u postelji ili na ulici mrtvi našli ili inače bedno i besčasno svršili. duh oslabi. stup. kvari mladost. besčasti ţene. ubijeni ili probodeni bili. kako mnogim pićemvina čovek sam sebi različni vred i nesreću navlači. neki jedu rotkvu bez nuţde.» I u slovu 1. ) govori: « Vino je dano za ukrepljenje nemoći telesne. to je izlišna stvar. ali vino ima i svoju dobru stranu. da bi mnogo bolje bilo. sitnu. jer vino nikad ne prašta telu i oganj zlih strasti potpaljuje.» Katon filosof govori: « Pijanstvo je voljno bezumlje. ) govori: « Vino bez mere upotrebljeno. samo da bi oljutili jezik i grlo. str.pr. podstiče neumerenost. str. mrtvi starost. « Protiv pijanica ». Vinski ţar uliven u telo.» Avgustin u gl. a ne radi opijanja. govori: « Od kada podagra. 61. « O Iliji i postu » piše: « Čovek napit. a srce se uskoleba. ili lišavanje uma. kaplju. crnu ţuticu i groznicu. te im vinska para uĎe u glavu. da ne budeš pobeĎen pijanstvom. a ne za istrebljenje zdravlja. i. ali posle oseti koliki je vred.» Vasilije veliki u slovu 14. u nedelju 17. 128. sve što vreĎa.» I u slovu « O poučenju duševnom. od kuda bolest glave. 703. 1. kvari dejstvo lekova.» ( Tom. uzrokuje vatru ţestokih neprijateljskih strela. otrove nalivaš.No kako taki. dok pije ne oseća nikakva vreda. vrućicu. papriku ( kiselu.» Sveti Amvrozije u knjizi 1.S toga. tako i neumereno piće vina gasi razum. ako se umereno ne pije i upotrebljava. od kuda i druge bezbrojne bolesti ? Nije li bezmernog pića vina ? » I u besedi 64. ali ipak nahodi se u vinu mnogo rĎavih strana. po trojicama. kao od otrova. to jest vino. nego još sredstva traţi. ( Tom.). orase. ma da nisu ni najmanje ţedni. takoĎe govori: « vina išteš. 2. to je onda kao što i Sokrat veli: podobno kolima. kad ljudi za njega ne bi znali. koja napada dušu. a zadovoljavali bi se vodom. pada u različne zločine i valja se po blatu bezakonja. otok ili prišt u grlu. otrov je. hidagra.d. Osim toga još su mnogi u pijanstvu s konja pali i vrat slomili. i da zdravlje čovečije u mnogom potpomaţe. kao: podagra. kao što se mnoţe pčele. nesvesticu. sušicu. gde se nesu nadali. 14.5 GLAVA II. da pijanstvo izvrće um i raĎa rĎave snove. 1. to i ono ne ostavlja njih bez kazne. ne inače. Jovan Zlatoust u besedi 10. onda više zla.

jer u koga vino uĎe. čašću. ako se pije umereno. « Duše nečisti.» KaluĎer reče: « Da me Gospod sačuva od toga. ubije čoveka istog. str. A Jefescima u glavi 5. pijući vino u vreme.Primer imamo u Niju i Lotu. sluţio je vazda bogu postom i molitvom. str. Što je treznom u srcu. on braneći se. ali ga vino prevari. otkrio je ono što po prirodi treba da skriva. da se jedan put smirim. pijanstvom obezumio se. nego im je sva pamet i misao u pijankama. kod koje dolaziš. na radost srca i veselje duše. o čemu Seneka u svojim poslanicama govori. jer će svaki pijanica i bludnik osiromašiti tako. Pijanstvo mnoţi jarost bezumnim.» I tako ode u grad i opio se i ode na svoj konak i zčini bludsa istom gospoĎom. opivši se vinom. ljubomore i krvnih smeša. Vatra kuša gvoţĎe u kalenju. koje vino raĎa.5. Njega nije Sodom mogao prevariti.» Đavo mu na to odgovori: « Izaberi sebi od ovo troje jedno: učini blud sa gospoĎom. jer je mnoge vino utuklo. a napunjn vinom: bezumljem. a opšta je poslovica. U vinu se vrši blud. gorči dušu.» Solomun u svojim pričama (gl. 19.678. da vino ništa ne sakriva.) piše: « Noje u pijanstvu otkri nagotu svoju. a kad se istrezne.11. da ne treba poveritinikakvu tajnu pijanici. str. da doznaju od nekoga neku tajnu. obdaren je premudrošću. i stvara ljude pohotljivima i nečistima. običaje i zle navike čovekove. oni se sami sebe stide i proklinju.da naruši srodstvo.324. Spasitelj ( Luk.) govori: « Kroz vino se čistoća gubi. 4. koje dobro pokazuje. Ovo potvrćuje i prorok Ozija u gl. a Lot. kod nekoga u jednome gradu na konak dolaziti. to pijan govori. u glavi 6. k Okejanu (Tom.) govori: « Pazite ne sebe. i tako je učinio sva tri pokora u jedared.) govori: «Teško vama junacima.) govori: « Ne budi pijanica. a iskustvo uči.» Još nas Solomun uverava. u toga uĎe i zla pohot.Slično tome i Jeronim u poslanju 41. 1. koji se blaţe krepim pićem. i mnogi kroz to prevarili su se. tako vino pokazuje misli i volju čoveka.» i u slovu 33.20. Prvi. . da će se u rite umotavati. jer kako vino obuzme čoveka.» Onda Ďavo: «Ubi njena muţa.1. to pijanom u usti. no pijanica bez svake nagrade. sve što zna sam kazuje. jer u njemu leţi blud. kako Jeronim govori: jer koji je ispunjen boţjim duhom.» Pavle apostol u prvom poslanju Korićanima. govori. koju je šesto godina skrivao. nego otkriva svaku tajnu. kako je neki kaluĎer imao običaj.Pacijan je pravedno nazvao pijanstvo prestonim gradom u oblastima poroka: Avgustin u slovu « O trezvenosti » (gl. Vino je korisno čovečjem ţivotu. zato je umesna ona poslovica: dobre pijanice.» I za to je istina. a ne osvrću se ni na šta drugo.str. govoreći: « Blud i vino i pijanstvo ovlaćuju srcem. da vam nikad ne oteţa srce vaše prejelom i pijanstvom i brigom svetskom i da na vas nanaiĎe iznenadni taj dan. i velikanima. koji najpravijim nogama moţe učiniti.str. tako počnu kipiti tajne.9.tom.» Đavo reče: « A ti se opi jedared vinom.On beše sasvim umeren i poboţan. i gde biva više bluda. jer ono ( vino ) zna najlepše svakom nogu podmetnuti i na zemlju ga oboriti. i tad postaje ravan ogledalu.Kakav je ţivot obuzet vinom? Ono je stvoreno na veselje čoveku. govori: « U vinu ne junači se. jer će im jednom osvanuti crni petak. Čitamo u istoriji.23. da pokliznu.» Bog preko Isajije proroka ( gl. što Dionisije Areopagit veli po Platonu ovo: vino je najiskusniji borac. da je moguće i u vinu neku istinu naći. 22.» To su dela.6 piše ovako: « Pijanstvo slabi ruke i noge. radi čega trpio je od Ďavola mnoga iskušenja.» i dalje Solomun govori: «kome će biti crnje i gore. niti se zanosi za mesom. da pijanice carstva Boţjeg ne će naslediti. i kao što ogledalo pokazuje lice. šta zahtevaš od mene. mnogi se staraju i novce troše. čistoćom. i 2. nego ispunite se duhom. njega nije mogao Sodom nadvladati.Jednom reče kaluĎer Ďavolu. ali ga je vino savladalo. ljubavlju. piše: « Ne opijajte se vinom.» KaluĎer reče: « To ću učiniti. glupošću i nečistoćom. veliki bludnici. koji vino piju. ili kao što mi velimo: što trezan misli. a mnogo preterivanje pića.2. govorite psalmove i pesme i pevajte duhovne pesme i popevajte Gospodu. govori Plutarh.» Sirah u gl.34.21. str.» KaluĎer reče: « Ja to učiniti ne mogu.Lot sa pića nije znao da je narušio srodstvo.» A ispuniti se boţjim i vinskim duhomnemoguće je. 10. nego u pijanstvu? Mnogi učine u pijanstvu nečistotu. tako vino srca zanošljivih u pijanstvu. nego onimakoji su navek u pijankama. i kako ga je njen muţ zastao i nakarao ga i hteo da bije. str.

» Zlatoust u besedi 17. a ovi traţe u muškom ţensko i u ţena muško. imajući njih 20 gostiju za stolom.740) govori: « Ništa nije Ďavolutako prijatno. takoĎe jedan od mudraca izdao je zakon. pa nesu ni drugima branili ili inače dopuštali su da se opiju. što je Bog zapretio. a posle je spavao uzastopce ne budeći se dva dana i dve noći. Istina je. Amvroziji o « Noju i kovčegu » gl. koji su kao mahniti vikali. kojim mogu pogubiti svog vladaoca. Jakov Silva govorio je. no još veća povreda očima bila. za pijanstvo i za zločin. jedan od sedmorice grčkih mudraca. koji dokazivahu.) piše: « Trezvenost je čistota uma i čuvstva. pevali. pa i same besmislene skotove u nečistoći prednjače. kao što se u vodi razna ološ mreţom hvata. ko mto čini. dţigericu i mozak. da je on pijenjem vina sve druge nadmašio. kao što i danas imade lekara. ( tom.4. a koji je taj.» Avgustin « O treznoći » gl. jer bi tad. taj sebe nema. pa ko to ima.str.953.» i u besedi 58. lek je tela. koji ljube vino. dao je Atinjanimai takav jedan zakon. i za to sve što prirodi škodi treba izostaviti. padali. da su se i neki veliki i slavni ljudi odavali na piće. (tom 4. da su se ti lekari volili po nekad opiti. kojom Ďavo različne grehove zbira.» Avgustin i Vasilije veliki pišu: « Pijanice se odaju nevaljalstvima. taj se protivi Bogu. Lakedemonci i Špartanci htevši svojoj deci omrznuti pijanstvo.Neki vino ne piju. To je budalaština. koji bi se odao pijanstvu. Rad ap.str. izvodiše pred njih pijane sluge i mlaĎe. da se treba opiti. Vele za Aleksandra Velikog. ti se protive Bogu i njegovoj volji. a po neki piju strasno kavu. jer ono kvari srce. ne isceljenje. Behu neki lekari. kojom se i najopasnije bolesti leče.On je pri nekom ručku. na olabavnjene naravi i bezumlje pijanica. i Avgustin spravedljivo govori: « Pijanstvo je prijatan Ďavo. kao pijanstvo. i svakome koji su njemu napili otpio. ali ipak nije sljedstvo. što pijanice čine. kao što su bili Ipokrat Galen i Dioskorid.» i opet slovu 64. a pametnog bezumnim. svakome po bokal vino napio. dakle treba ga se mahnuti. pa čak i bolesnicima dopuštaju. osobito Aviceni Španjolac i Razis Arapin. no baš kroz to je on svu svoju preĎašnju slavu potamneo. htevši svoje prijatelje od pijanstva sačuvati. pismo. sestra sviju nereda i otac svake gordosti.Slavni lekari. ako koji pijanica kakvo zlo učini. kao što o njemu Lercije piše.str. nego ljudima pokoravati se. da zdravlju sluţi kad-kad opiti se.Pijanstvo čini prirodi nasilje. no ova su mnenja sa svim neosnovana i nečovečna. Pitakus. pa za to ne samo bolesnicima. sluţi protiv bolesnih očiju. što je tako prodrzljiv i lakomislen. govori: « Nema većeg magarca i psine nego što je pijanica.5.) govori: « Trezvenost uma. nego je sam greh. meĎu ostalim. da ne bi ţeludac oslabio. a zaštitnik sviju udova i svega tela » Ipokrat govori: Prirodi škodi veoma suvišno spavanje.7 « K ujedinjenima » piše: « Pijanstvo je mati sviju zala. da dvostruko bude kaţnjen.11. strast nekolicine. Koji lekari pijanstvo dopuštaju. tako i pijanstvo razriva telo i dušu i baca ih zajedno u plamen teških grehova. (tom. oni se nesu o tome slagali. nego ni zdravima piti ne dopuštaju. i svako nevaljalstvo činili. moguće je. St.684.» Anaharzis. pa na posletku i ţivot izgubio. svetovao im je. krepkog nemoćnim. odveć suvišno bdenje i mnogo piće. pa makar i pametnih ljudi. Istina je i to što Ipokrat u svojim aforizmima piše: Da vino kandijsko kad se pije.1. jer je to izvor i otac sviju zala. da paze dobro. da se po njima i njihovoj ćudi mora svet ravnati. nuţno je svaka meseca po jedan put se opiti. te pretpostavlja čovekove uredbe boţijim narećenjima? Lakše je Bogu. pa i bolesnicima ne zabranjuju. Solon. sladak greh. posrtali. jer i sami behu pijanice. .» I Origen govori: «Pijanstvo čini čoveka skotom. skakali. jer se skotovi po zakonu prirode vladaju.» Pijanstvo je mreţa. : « Kao što vatra saţiţe suvo rastinje. ljubazni otrov. taj ne greši. ali bi oni bili još slavniji. ako je ta bolest došla od neke hladne i guste materije. Za odrţanje zdravlja nema bolja i prijatnija sredstva od trezvenosti.9. ko zabranjuje ono što je Bog dopustio i dopušta što je Bog zapretio. da behu uvek trezveni. lupali se. veli sv. no mnogo ţešće za pijanstvo nego za zločin.

da on po mogućstvu do sitosti jede i pije ? Kakvo je to prijateljstvo. na nokat. da svaki po svojoj volji pije. manje bi zlo učinio. jer taj treba Bogu računa da da. sin Darijev izdao graĎanski zakon. pa i samu dušu ubija. Klit pokara Aleksandra sa nekih pogrešaka. za magistrate i sudove. neće ni jedne čašice da im pruţe. izgubi pamet.Magarac pije mnogo.17. Mnogi spisatelji tvrde. ali opet ne više. kriv je. kako su u nekim mestima ljudi naterivani na piće. u nedelju 17.8 U pijanstvu poubijao je on svije najbolje prijatelje. ne samo svakoga prisutnog. no pićem razdraţen. a tako i svakom onom. kad nije ţedan. da je Aleksandar na jednom obedu opivši se. jer ne ljubi cara. i kad se ispavao. t. no koje Aleksandar jednom opivši se.» U ovakim slučajevima ne razmišlja se. dok se ne zadovolje. konja ili kravu. probode Klita skroz. koji zovu goste kao ljude. da je on zbog toga najposle i otrovan bio. koji samovoljno preko mere pije i opija se. taj ćef. «pi brate do kaplje. po trojicama (tom. kolika ih je mnoţina. pa naravno tim telo svoje.10. O nesrećni rode ljudski.4.j. Parmenijona i druge. Kad ti nekoga pozoveš na ručak i veliš mu. da jedan drugog nateruju piti. toliko je gore i luĎe naterivati koga da pije. . koliko je glupo i nerazumno koga goniti na jelo. i tako redom. dakle. pa čak i osveta.: a gde je taj glupi običaj ispijati u zdravlje. da traţiš od pametna čoveka. nego što mu njegova priroda dopušta ! Lakedemonci i Špartanci nesu hteli usvojiti običaje. a za ubijstvo njegovog najvernijeg i srdačnog druga Klita u Bitiniji zna se zajamčno. Filotu. da ti njega kao prijatelj prijatelja pozivaš. koji je pio. nije se strpeti mogao. i ko ne pije. da se ne bi niko usudio drugoga naterivati pri častima na pijenje vina. a ovaj odmah na mestu mrtav padne.str. zašto ga onda prinuĎivaš da pije ? Zašto ti kao prijatelj prijatelju ne ostaviš na volju. i za to će kao i ostale samoubice od Boga kad tad za svoja nedela strašnu nagradu primiti ! . vrat ili nogu. Isti Antej čuvši jedared.1132. Svi nesmisleni skotovi. kad bi telo onoga mačem ranio.) govori: « Ko drugoga nateruje van potrebe piti. kad njega nateruješ.t. priznao je svoju pogrešku i tako se ţalio i kajao.str. kad hoće i koliko moţe pije. da pije više.pa ma osto bez kape. i ovaj opet daje onome.781. Amvrozije u gl. a onima. koji ih za to mole. kao: Kalifena. koji u zdravlje njegovo ne pije. rekao je: A nateruju li ih i na jelo ? – Ovim je hteo kazati. jedu i piju. govori Zlatoust. Drţe onog za neprijatelja. kad ti svoga gosta naterivanjem pića dotle dovedeš. pa teraj jednako. dogodi se kome kakva nesreća. nego i srodnika gazdinih ili drugih nekojih osoba. da on. no da svaki po svojoj volji. A Seneka o tom piše. koji pijene bez potrebe na piće nateruju. ubio svog najboljeg druga Klita. a ko ne moţe piti. no neprijatelj i na posletku ubijca tvoga prijatelja i gosta. Ďeneral ćesara Karla V. ţenidbe i. kad se opije. Eto ploda od pijanstva ! Ne manje ubijstva se dogaĎaju sa pijanstva i po gozbama. i za to se za neko vreme zatvorio i od ţalosti. nego što dušu njegovu pijanstvom seče. pa kad je tako. a otpuštaju ih kao i druge bezumne skotove – onda i ja vama blagodarim. i kad čaša ispijena bude do kaplje. kao što lakedemonski pisac Antej o tom piše: No i u Šparti je taj dobri običaj. koje zbog nekih naročitih veselja bivaju slaveći domaće praznike. ili ruku posrnuvši slomije i najposle i ţivota liši se ? Zaista mu nesi prijatelj. ko moţe. da pije više nego koliko je nuţno. kakva ljubav. da je Ahasfer. « O Iliji i postu » ( tom. koji je napio. a ne više.» Granvelan. koji se odriče piti. u bolest padne.» Čitamo u istoriji. na jednoj gozbi kazao je domaćinu: « Ako je pravo blagodariti onima. stida i srama nikome se nije hteo ni pokazati. da budeš budala.) govori: « O kako je velika glupost piti u zdravlje carevo. Niti je čovek u stanju naterati vola. no koliko njegova priroda zahteva. da je sam sebe ubiti hteo. pa kad-kad za sveštanike.» Teško svakome onome zbog čijeg naterivanja k piću. daju onom. zbog čega se izrodi ne retko kavga i boj. za vojsku i za sve ostale stojećki po redu. Avgustin u slovu 1. to se odmah druge natoče i napune. kako ćeš.d. ti čoveče. koji se svim daleko ţive. da ga napraviš marvinčetom i još gorim.

a u neka sitna. jer je neko belo. samo što teško kroz cev prolazi. a njegove izbitke lozom. nadima telo. Most ne škodi glavi. belo. za ţeludac je korisno. krepi slabi i hladni mozak. i ovo nazivamo radi toga tamjanikom. koje je sredina beline i crnine. počem se u staklu na svetlost skroz providi. rasteruje brige i nevolje i daje miran san. jer je neko vino slatko. neka nakisela. neko kaštro i kiselo. budi volju k jelu. i tako je vinogradski čokot sa lozama svakome poznat. Crvenikasto vino. gde vino rodi i raste. u nečem pomaţe i varenju. a neka slatka s mirisom tamjanovim. plavo. O vinovoj lozi. razilazi se brzo po telu. u nekog duguljasta. koje je samo po sebi vodeno.15. a uz to i različan ukus ima. krepi ga i pravi apetit k jelu kod zatrudnelih ţena. donosi on duši i telu sva ona nespokojstva. po različnom svojstvu ili poloţaju kraja i mesta gde ono raste. kao što smo napred rekli. Vino nije ništa drugo. neka osrednja. a van toga i u kakvoći ima razlike. sa svim jako staro vino. glavi ne škodi tako i na mokraću brzo izlazi. Najbolje je ono vino. koji nečistu bolest imaju. a neumereno upotrebljeno. steţe ţeludac i krv deblja. a mi Srbi zovemo ovu lozu. o kojima smo mi u glavi drugoj govorili. postaje malo po malo čokotom. menja pravo prirodno svojstvo vinu. a kad prevri onda ga vinom zovemo. za koju spasitelj govori. Spasitelj reče svojim učenicima: « Ja sam loza. i ove razlike dolaze od česti od poloţaja kraja. prijatna mirisa. Slatko novo vino. razvija se brzo po telu. razjedaju. tera mokraću i znoj. po što izlišna prepeka pre vremena. Vina ima razne boje. Stara. kad se njime pari i ispira. . neko ţuto. Pomaţe onima. tera mokraću i znoj isteruje. a koje po brdima raste zdravije je. kad ga čovek umereno upotrebljava. svojstva krepka. i dovodi čoveka u slabost. Tako su slavenski prevodioci preveli. a osobito kad neko neprestano i mnogo pije. nego ono sa ravnice. Osim toga i svojstva su im razna. ali na protiv kroz cev teško prolazi. Kiselo vino. prepeka ili je kišovito.koje se. za to oni. tanko ili prozračno. neko tavno crveno. čiste i svetle boje. koje je lepe. otvara stolicu. jer je neko tanko. zagasito. koji su dugim bolovanjem iznemogli. tamno crveno. teţa glavu i brzo opija. Belo. pravi debelu i gustu krv. iz kojeg posle više loza izraste. neko crveno. Ţuto vino. a takoĎe i ţelucu. i od godine ili malo više staro. ali ne daje toliko ţara. taka vina dobra su i za spoljašnje bolesti. ne mogu ovo vino upotrebljavati. zdravo je.Diosokrit piše: kad se ovčija vuna u tako vino umočena i na skore rane i ţarke otoke metne. jer su neka vina snaţna.» (Jovan.5. a to je groţĎe. čokotom. pa po tome druga opisa i ne treba. leči i pomaţe. a osim toga veseli srce. a u avgustu i septembru mokrota. zatvara sitne ţilice u crnoj dţigerici i slezini. veseli ţivotna čuvstva. kad sazre.moţe se i u tridnevnoj groznici upotrebljavati. koje još nije sasvim prevrilo. koji se s početka most zove. nego isceĎeni sok iz groţĎa. o njenom daru i o dejstvu ploda joj. a razlika ova poznaje se po groţĎu. i za to stari i nemoćni ljudi mogu ga upotrebljavati. a neko zelenikasto. vredno je za glavu. pa onda rod. za glavu i bubrege korisno je. kad je kakva godina. koje još nije dozrelo steţe. Belo. proizvodi drhtanje i ţivčane bolesti. slabo i tako vino. daje čistu krv. a vi ste rod. na protiv ţelucu je korisno. potpomaţe ţelucu svarivanje jela. da ga jedva provideti moguće. U neka groţĎa zrnad su krupna i okrugla. t. Loza posaĎena u zemlju. teško se u ţelucu vari i sporo u bešiku ide. tako vino koristi tvrdoj stolici. ovakvo vino krepi sve prirodne sile u čoveku. a os česti i od vremena. pravi vetrove i teške snove. ali ovo samo onda biva. gusto vino. lep izgled licu. Loze su različne. goni debelu i gustu pljuvačku. zelenkasto.9 GLAVA III. Crno. zatvara ţile u crnoj dţigerici i slezini. a neka su sa svim slaba i vodena. a neko je opet tako gusto.j. ţuto. neka slatka. crveno.). po razlici groţĎa. slatka vina korisna su za bubrege i bešiku.

nego ga prave od meda isceĎena. Po boji su neka crvena. suva groţĎa i rakije. Sva ova vina u opšte su jaka. Ona vina. O stranim i ugarskim vinima Špansko vino je meĎu stranim vinima najslavnije. nego za prosto piće poštuju: jer krepi i zagreva stomak. krepe ţeludac i usišu suvišnu mokrotu. Florentinsko je vino za srdobolju sa svim dobro. Kanarijski sekat. kao i sa španskim vinom. No i ovim se mnogo vara. bolje i prijatnije od burgundskog. ono ne će biti ţelucu protivno. nego belo i lepšu krv pravi. koja slade. U Germaniji tuţe se. Frontinjak ima prijatan ukus i krepi ţeludac. i tada biva za ţeludac vanredno sredstvo. onda krepi i veseli sve ţivotne sile i čini čoveka bistrim i veselim. jer čim se malo više pije. da sa svim retko prodaju trgovci pravo špansko vino. GLAVA IV. i ovako vino ima nesravnjenu silu da nas napaja. Ono je mnogo korisnije i prijatnije. mnogo su zdravija od drugih Svojstvo vina najlakše je poznati po ukusu. radi potkrepe ţeluca. veseli ih u brizi. krepi i pita njihove oslabele ţivotnesile. Muškatno je vino divno blaga ukusa i osobito piće. i za to Germani njega više za lekarije. Ne ustupa nimalo španskome. ima ga i bela i zagasito crvena. jer kakav im je ukus na jeziku. nego što pomaţe. jer ono zagreva njihovu hladnoću. za piće je bolje. ţeludac i sve unutrašnje sastave. Jer kad je neko vino jeziku prijatno.Ono je veoma slatko i gusto i jako. No ako se kao lek upotrebljava. krepi i zagreva glavu. šampanjsko. jer otvara glad i dobro vari. i za to nesu za gašenje ţeĎi. ovo poslednje nadmaša dobrotom belo. jedva ih je moguće piti.Ovo vino ima prijatan ukus. a neka bela. Talijansko vina su takoĎe suviše ţestoka. ţeludac neiskazano krepi i varenje brza. MeĎu ovima je veoma poznato burgundsko. kad ga samo umereno piju i upotrebljavaju. razlika je u tome. . samo što nije tako snaţno. gde i frontinjak. Muškatno vino. na protiv ne prija glavi. a pri tom slatka i prijatna za piće. po tome dobrotu i snagu njegovu valja štovati. nego ih treba piti posle jela. Obmana je samo i običaj. jer je jako. kao što je za decu mleko. Ipak posle svarenja oko četvrtog sata po podne. no ipak su prijatna i slatka ukusa. no oba su ţestoka i ako se ne mešaju s vodom. frontinjak i muškatno. varenju više preči. i tako varaju svet. kao rakiju sa svim umereno upotrebljavati treba.10 Tako brdsko vino osobito za stare ljude. moţe da škodi. Crveno kao rubin vino. što je prvo belo a drugo crvenkasto. Za gašenje ţeĎi ovo vino ne govi. jer ima osobitu snagu stezati i zatvarati. inače za trpezu baš ne govi sa svim. osobito je prijatno i zdravo. po što i ovo raste u istoj krajini. a pri tom brzo se u mokraću pretvara. jer ono bolje prija i pita. po jednu ili dve čaše. da strana vina meĎu našima vinima imaju neko prvenstvo. a potpomaţe toplotu. Burgundsko vino. Šampanjsko vino je slaĎe. kao i glavu. i za to ovo vino. jer zu ona takoĎe veoma jaka. moţe se po jedna ili dve čaše piti. Francuska vina dolaze odmah za španskima. koja uspevaju u bivšem kraljevstvu napuljskom. a tako isto i ona vina. osobito za ţeludac ugodno je. i da sve unutrašnje sastave krepi.

Pošto su ova vina jaka. što po planina rode vina. Ovo vino ima po pravu pred svima stranim vinima prvenstvo. ova vina su dosta ţestoka i vatrena. to se moraju prve godine popiti. samo nesu tako ţestoka. ne škode ni malo ţelucu i potpomaţu varenje. Ovu snagu i silu ima ono od svoga visokog i toplog poloţaja. jedno izmeĎu blagorodnih vina. škodljiva su i nesu nikako za upotrebu. počem glavu. a zgrevajui po tome pomaţu slabom ţelucu. jer se sredstvom ţarkih sunčanih zrakova veća čest vodene pare isuši. imaju prijatan ukus. koja na arhipelaškom ostrvu raste. i pomaţu ţelucu. Kiparsko vino . imaju prvenstvo bahararska i rajngaurska. niti se mogu daleko na stranu nositi. bešike i zglavkova. i zato se na korenju čokoća često opaţaju mnoga zlatna zrnca. kako crveno tako i belo. i kamen i pesak isteruje. Ova vina ne mogu dugo da se odrţe. Ova su mnogobrojna. jer su vrlo jaka. Ne daleko od Štrasburga u selu Dorsl-Hajm. a to za tošto su svetla i bistra. na planini zvanoj Altenberg. razveseli sve ţivotne sile. i čini čoveka veselim. zbog njihova umerena svojstva dobra su protiv bolesti bubrega. srodno kanarijskome. koje veoma dobro ţelucu govi i razlazi se blago po celom telu. bubrege i bešiku čisti. Mađarska vina zdrava su i dobra. koje se po tom ostrvu zove. da ga ne pije. po jedna čašica tokajskog vina odveć im dobro čini. i kako je ona strana planine sa svim ţarka i u pripeci. potpomaţe varenje. prevazilaze i sama elsaska. krepi ţeludac. austrijska. s toga se groţĎe sa svim ukuva i sok sladak biva. preizredo je ono vino. krepi ţeludac i potpomaţe varenje. izredna ukusa i ugodna ţelucu. nego samo po poloţaju kraja i mesta gde ona raĎaju. Mozelska vina su odviše neţna. jer su zdravija. prijatno i ukusno vino. jer ono ne samo da svaku škodljivu vlagu u ţelucu njihome satire. K rajnskim vinima računa se i elsasko. rastvaraju i varenje krepe. a najlepše tokajsko vino raĎa na jednoj visokoj planini. No za običan napitak za stolom ne podnose. vatrenim ljudima. srce i sve sastave ţivotne osobito i divno jača i krepi i svake boleštine i začkoljice njene leči. za piće pri stolu sa svim su prijatna i ukusna. No počem ne mogu dugo stojati. Starim ljudima i onima koji se s visokim naukama bave. MeĎu svim rajnskim vinima. Ovo vino ima taku snagu. raĎa osobito dobro. mozelska i majnska. prve godine su opora. Ova vina prijatna su za piće. Posle ovih dolaze nekarska. koji su vlaţnoga i hladnoga sastava. koje ima silu da krepi ţeludac i da ţivce oţivljava. a ko je slab na grudima. čista i bistra. frankonska. Nekarska vina imaju takoĎe vaţno svojstvo. rodi na ostrvu Kipru.11 Veltelinsko vino je sa svim zdravo i ukusno piće. Nemačka vina. Frankonska vina prijatnog su ukusa. tirolska i druga vina. u kojoj se sredini mnoge zlatne ţile nalaze. Malvasija je vino sa svim slatko i vrlo ukusno. MeĎu vinima. Tokajsko vino. no mnogo lakša od mozelska. počem su mnogo prijatnija nego ostala. a docnije mekša i prijatna. da zgreva i suši i svagda je dobro za one ljude. koji vodenu bolest imaju. nego i hladnu i gustu slinu u njemu popravljaju. jer ne samo što ga zgrevaju. ima sladak prijatan ukus. . a osobito za one. jer sa svim oteţaju glavu i velike joj bolesti uzroče. ipak nije savetno njima opiti se. Najslavnije meĎu svima i sva druga prevazilazi. nego i sve telesne i umne sile krepi i podmlaĎuje. Niţe Landave. koje ţelucu govi. Tirolska i austrijska vina. zdravo. za najbolja drţe se rajnska. ali ova vina čiste bubrege i bešiku od peska i nečistote. za to ih valja svagda piti umereno. koji pate od suve bolesti. bivaju jedna od drugih lepša.Posle jela umereno upotrebljena pomaţu ţelucu.

Vino koje u Karlovcima i po nekim fruškogorskim manastirima i varošicama o berbi iz crvenog mosta prave i koje šiljerom nazivaju. nikako ni podrum ni prozor ne otvarati. da meĎu njima po malo prazna mesta ostane. U Sremu. O podrumu i buradima. beli luk. Ono dobije lice crvenkasto i kad postoji tri ili četiri godine. da ne bi studen i hladnoća ulazila i da bi se toplota unutri odrţala. i stvaraju razne bolesti u zglavkovima. što ima gadan miris i zadaj. da bi se lakše mogla burad čistiti. GLAVA V. ali su sa svim krečna. Ako je podrum sa svim vlaţan i od toga se znoji. da ne bi u nj sunčana toplota doprala. koţe. van voća.12 Poštovanja zasluţna. ako bi pukao koji obruč. Burad treba namestiti na bivrad (podvaljke) u podrumu u takom redu. kad je vedar i čist vazduh. jer je isparenje i dim od ugljena vinu škodljivo i od toga snagu gubi. ako nije vreme vedro i lepo. Da ne bi vina u buradima vetrila. valja ih otvoriti i za to je nuţno imati kapke na njima. ili drugo tako što. i svaki dan sa svećom pregledati burad i plesan s buradi. zejtin. onda u proleće i s jeseni. da se moţe drugi namestiti. nuţno je vranj dobro rogozom obvijen udariti. od čega se dobrota gubi. a osobito izmeĎu i ispod buradi i samu burad svud okolo čistiti. jer će onda uvek u podrumu hladovina biti. onda dobije osobit ukus i ne moţe se više. munje i grmljavine.A tako isto zimi zatvarati. a od zapada ili severa provejava tanak i čist vazduh. kao sir. Svake jeseni pred berbu treba dobre. da se ne bi gdegod plesan nahvatala. a staru zemlju izneti. Bure ne trebanikad načeti. U podrum ne unosi nikako goreći ugalj. . Broj 1. Kako treba podrum drţati. nego posle jela po jednu ili dve čaše. prijatno i zdravo piće. a tako isto i pokraj zida ili stene. a košavska i miškolska i ako su po ukusu otmena. kad god to biva. a tako isto treba ga čuvati i od svakoga zadaja i ne unositi. zimi kad nije tako velika ciča. a tako i kad je oblačno i kad kiša pada. Broj 2. jer vino ništa ne podnosi. osobito zagasito crvena sa svim i na svu meru snaţna. takoĎe su dobra i postojana vina.Birvad (podvaljci) treba da su visoka. treba da je podrum zatvoren. velikovardarska. debrecinska i budimska. treba pred veče prozore otvarati i u jutru rano opet zatvarati. jer je zdravo i jako i vrlo dobro krepi. sa svim je delikatno. jer će inače biti suviše vlage. U leto treba vrata i prozore zatvorene drţati. suve zemlje u podrum unositi. za to se njih treba čuvati. dobra i zdrava su takoĎe vina: šopronjska. kiseo kupus. da se ne bi mnoţila vlaga. Podrum valja svagda čisto drţati i za to ga svake subote i gore i dole. Prozori na podrumu treba da su sa zapada ili severa. a i oko vranja i čepa krpom čistiti. Kako da namestiš burad. a ozgo sa čistim peskom pokriti. niti drţati u podrumu. a naročito istočnog vetra. Osobito valja čuvati podrum od svakog. a osobito u Karlovcima i po nekim manastirima. i u vreme nuţde. u koliko je krepko i snaţno popiti.

13 Broj 3. O spremi buradi za vino. Treba znati,da su stara burad, u kojima je jedared ili više puta vino bilo, svagda bolja nego nova, ali treba i ova i ona isparavati i ispirati i svagda spremna za vino drţati. Novo bure u kojem još nije bilo vino, treba negašenim krečom i vodom ispariti, to jest spusti u bure malo negašena kreča, pa uspi dosta vode, i neka se dan i noć pari, pa onda prospi tu krečnu vodu, a uspi drugu čistu vodu i isperi ga sa svim od kreča i posle uzvari drugu vodu i kad bude vrela, baci unutra nešto soli i uspi u bure nešto vode, zavranji dobro i tumbaj amo tamo i tako ostavi da stoj 24 sahata, a posle prospi i čistom, hladnom vodom isperi, metni bure na dva panja, jamu vranjevu na dole okreni, da se voda iscedi i bure dobro isuši, onda podmetni levak pod jamu vranjevu, pa malo belim tamjanom bure nakadi i odmah zavranji dobro i tako ga ostaviš dok se vino ne bude sipalo u bure. Broj 4. Da drukčije novo bure ispariš. Načupaj lišća orahova za vreme kad orah cveta, osuši u hladu, a za tim ostavi ga na takom mestu gde prašina ne pada. A na nekoliko dana pre nego što ćeš sipati vino, uzvari u kotlu dovoljno vode i kad stane voda strujiti, baci u nju onog lišća i neka dobro provri. Tako vrelu vodu uspi u bure i tumbaj tamo amo, ostavi dobro zatvorenoda dan dva tako postoji, a meĎutim po često tumbaj, onda prospi tu vodu, isperi s drugom čistom vodom i kad se osuši, zakadi bure sa belim tamjanom i izmirnom, kao što je rečeno.

Broj 5. Još drukčije novo bure da ispariš. Baci nešto prosejana pepela u bure i uspi na to vrele vode, zavranji dobro i tumbaj ili valjaj, onda ostavi da preko noći postoji, za tim onu pepelnu vodu prospi i bure čistom vodom sve dotle ispiraj, dok sasvim čista ne bude.Kad već hoćeš vino da sipaš u bure, zakadi bure tamjanom i mastiksom, kao što je pod br. 3. rečeno i zapuši krpom. Onda sagori u tiganju na vatri dve šake soli, da pomodri, i baci to u bure, a za tim uspi 5 deci ili po veličini bureta, komovice ţestoke, nakvasi u rakiji jednu krpu, seţeţi je na plamenu i baci u bure, od čega će ona u buretu rakija odma uţeći se i lep dim stvoriti, no odmah toga trenutka treba sipati vino unutra, koje će od toga dobro i postojano biti. Broj 6. Još drukčije. Uzmi smrekovih čistih zrnadi, istuci u avanu i baci u vodu da se kuva, za tim uspi vrelu vodu u bure, zatvori dobro i tumbaj i ostavi preko noći da postoji, posle isperi, osuši i tamjanom zakadi. Broj 7. Još drukčije da ispiraš bure. Uzmi soli i pepela od loze podjednako za jednu priličnu činiju, i uspi u bure; zatim uzmi orahova lišća, istučene smreke i prokuvaj sve to u velikom kotlu u vodi, za tim uspi u bure i zatvori dobro, tumbaj bure ovamo onamo i ostavi preko noć da postoji, pa onda pospi tu vodu, s drugom ispiraj dokle god čista voda ne poĎe, a posle kad se bure osuši, zakadi ga pripravljenim sumporom ili čime hoćeš.

14 Broj 8. Još drukčije. Uzmi smrekovine sa korenjem i hmelja s korenjem, iseci na krupno i spusti u vodu da se prokuva, ovu vrelu vodu saspi u bure, i čini isto onako, kao što je već pod br. 7. govoreno, i kad se bure osuši, zakadi ga pripravljenim sumporom ili s tamjanom i dobro zatvori. Broj 9. Da stara burad ispariš. Bure, u kome je vino već bilo, moţe se i sa slanom vodom zapariti i sa čistom ispariti i kad se osuši zakaditi ga belim tamjanom i mastiksom ili pripravljenim sumporom. Primedba Da bi se burad očuvala od kvareţa, čim se koje bure isprazni, odmah ga treba čistom vodom, dva ili tri puta isprati i ostaviti da se osuši, pa onda tamjanom zakaditi i odmah dobro zatvoriti, da dim u nutra ostane, i tako ga na suvo kakvo mesto ostaviti gde vetar, kiša i sneg, a i kokoši ne dolaze. Broj 10. Kad bure na plesan udara. Uzmi smrekovih iverja i zrnadi, i nešto zovina cveta, metni sve u vodu da se prokuva i onda tu vodu uspi u bure i dobro ga isperi, pa ostavi da preko noć postoji, a posle slanom vodom isperi i kad se osuši, saţeţi unutra nešto rakije i odmah za tim zatvori, da dim unutra ostane, pa provaljaj bure, i tako ostavi da nešto postoji, a za tim zakadi ga pripravljenim začinjenum sumporom ili tamjanom i izmirnom. Broj 11. Kad je bure veoma pokvareno. Tako bure treba odadniti i sve duge i dana iznutra sastrugati, vatrom opaliti, a za tim zadniti i zaparivati kao novo bure, a kad se osuši, uliti u njega jednu litru rakije i valjati, da se sve duge i dana rakijom nakvase, a za tim saţeţenu krpu spustiti unutra, da se rakija zapali i kad se tako uradi, onda se moţe bez svake sumnje u njega sipati vino. Broj 12. Drugi način da hrĎav miris iz bureta izvadiš. Kad bure bude ispareno i osušeno, uzmi ţalfije, ruzmarina i malo karanfilića, sve ovo sitno iseci i metni da se u jakom sirćetu svari, pa ovako vrelu uspi u bure, zatvori dobro i onda će se izgubiti hrĎav miris.Koliko čega se uzme to zavisi od veličine bureta. Broj 13. Da doznaš da li je bure čisto. Zapali voštanu sveću i metni je u bure kroz jamu vranjevu i ako bure nije čisto, onda sveća neće dobro goreti, no plamen će ići napolje.Isto tako i pripravljeni sumpor ne gori dobro kad nije čisto bure. Ako ţeliš znati da li je bure čisto i ima li hrĎav miris, od koga bi se vino pokvarilo, a ti uzmi bure jedno koje hoćeš, izvadi vranj i udari šakom po jami vranjevoj nekoliko puta i onda odmah metni nos na jamu, pa ćeš poznati kakav ima miris bure.

15

GLAVA VI.
O raznoj spremi sumpora.
Glavno je da je svaki sumpor radi zakaĎivanja buredi (pripravljeni sumpor) pravi sumpor, koji je sa svoje balzamične sile i radi svoje toplote i suvog svojstva za mnoge stvari upotrebljiv, a osobito za grudi; on otvara i protivi se svakoj gnjilosti, rasteruje jed, leči od ugriza besnog psa, nateruje znoj itd., pomaţe škodljivoj vlazi, u bolji bele dţigerice, u kašlju i sipnji, protiv kuge i kuţnih groznica, u trzanju utrobe i u zastajanju ţenskog vremena; spolja rasteruje otvrdle otoke, razjedene kraste i svrabeţ.Dom sumporov vedri i razgaljuje one, koji boluju od padavice. Ipokrat je lečio kuţne ljude sa potpunim uspehom; jer sumpor ne samo što čuva vino od kvareţa,nego se protivi gnjilosti krvi. Isto je tako i sumpor kao i svaki mineral od česti nečist, s toga je nuţno sumpor radi vina čistiti i sa raznim prijatnomirišljivim stvarima mešati i sledećim načinom pripravljati.

Broj 1. Obično čišćenje sumpora. Uzmi sumpora, koliko hoćeš, istucaj u avanu sitno,za timga metni u kalajisanu šerpenju na vatru, da se rastopi, a onda uspi u tu smesu hladne vode i ostavi da postoji po dana, posle svu vodu ocedi, a sumpor ostavi na vazduhu, da se osuši ili u toplu peć, i kad se osuši, opet ga metni da se rastopi, kao i prvi put i opet uspi hladne vode i ovako čini tri put. Ali je još bolje, kad u mesto vode uzmeš sirćeta. Broj 2. Drukčije čišćenje sumpora. Metni istučena sumporau poveliki lonac, naspi vode i pristavi k vatri, da se prokuva i da vri dobar sat i više, no meĎutim mešaj ga, onda vodu ocedi i ostavi sumpor da se osuši, kao što je kod br. 1. rečeno. Posle ga metni u kalajisanu šerpenju i na tihoj ugljenoj vatri rastopi, da bude lepo bistro tečan. I pri jednom i drugom očišćenom sumporu uzmi bela čista platna, iseci na komadiće dugačke 15 cent. Dugačke 3 cent široke. I kad predrečenim načinom sumpor poslednji put rastopnjen bude, provlači kroz sumpor u onoj šerpenji komad po komad platna i meći na suvu dasku da se suši, a posle ga ostavi u čistu kutiju i dobro zatvori. Ovo je najprostiji način čišćenja i pripravljanja sumpora. Nemci ovaj način nazivaju « ajnšlag », a mi ćemo ga nazvati: « pripravljeni sumpor za vino », jer se sumpor pripravlja i čisti i za druge razne tsvari »; apotekari prave od sumpora mleko, špiritus, balsam itd. Sad slederazni bogato pripravljeni sumpor. Broj 3. Izredna sprema sumpora. Uzmi jedno po kile ţuta, čista sumpora, istuci u avanu na sitno,metni u poveći lonac da se kuva tri sata i često mešaj, posle ga uspi u kakav široki sud i sumpor peri dotle, dok iz njega čista voda ne poĎe, zatim ga ostavi da se osuši, kao što je već rečeno. Kad se dobro osušio, metni ga u kalajisani lonac, naspi na njega ljute komovice, poklopi dobro i ostavi da tri dana postoji, no meĎu tim često mešaj i opet dobro zaklapaj, a onda ga uspi u kakvu kesu, da se rakija ocedi, pasad sumpor iz kese istresi i ostavi da se osuši. Ovakvim načinom sumpor će biti od svake nečistoće i neprijatna zadaja očišćen. Za ovako očiščen sumpor, uzmi sledeće stvari: kamfora 1 ½ deka, korijonova semena 5 deka, ovo seme treba da postoji 6 dana u ljutom sirćetu i zatim da se osuši; onajzova semena 7 deka, korena bele perunike 7 deka, bibera i orašćića po 1 ½ deka, oraščikova cveta 1 ½ deka, slatke korice 1 ½ deka, korena od ţučavice 3 deka, bela tamjana 5 deka, setvala 1 ½ deka, galaganta 2 deka. Sve ove stvari, svako zasebno natucaj u sitan prah i smeštaj sve zajedno.

16 Kad bude sumpor suv. ovako čini tri put. rastopi. a cveće iseći. korena bele perunike. kao što smo u početku rekli. Od ovako pripravljenog sumpora uzima se samo po 2 deka na jednu desetačku. po 6 do 10 godina slatka. suve ţalfije. izmirne po 1 ½ deka. oraščića. provlači platnene komadiće kroz njega i kad pojedini komad provučeš. mastiksa. onajza 3 deka. a ti ga metni i šerpenju. kao što je već napred rečeno. Broj 4. korice slatke. Sumpor istuci u avanu i metni ga da se rastopi u kalajisanom sudu. od svakog po nešto. rajskih zrnadi. boju i prijatan miris. spikandra. setvala. . galganta 3 deka. pospi ga s onim u činiji mirišljavim prahom. a ove navedene začine svako za sebe istuci u avanu i smešaj sve zajedno. korena bele perunike 2 ½ deka. dokle je vruć. isijota. kao što je rečeno. setvala. Uzmi slatke korice. i tako vrela uspi u hladnu vodu. prijatna i blagog ukusa budu. kamfora. nevenova cveta i lavendla po 4 deka. vinskog streša 5 deka. pa će biti osobiti i neiskazani spremljeni sumpor. i tako pošto se osuši. setvala. galganta. bibera dugačka. dugačka bibera. korena ţučanice. pa onda u rastopljeni sumpor smeštaj pomenute stvari. provlači kroz njega komadiće platna. Broj 5. iseci na sitno i smešaj u kakvoj činiji sa pomenutim začinima i kad sumpor bude lepo rastopljen. isijota. kamfora i korena bele perunike po 3 deka. Navedene one stvari nasitno istucaj i sve zajedno izmešane metni u jednu veliku činiju. Sa sumporom učini. drţi ga u zatvorenij kutiji do upotrebe. dugačka bibera. bela tamjana. karanfila sadovog. iĎirota 1 ½ deka i korijonova pripravljena semena 3 deka. ţuta šeboja. korena ţučanice po 2 deka. ili metni jednu stranu komadića na prah i prah će sam isprelepljivati. rajskih zrnadi. a drugu stranu pospi rukom i tako osušene zatvori u kutiju i drţi do upotrebe. galanga. i sve zajedno pomešati i time svaki kroz sumpor provučeni platneni komadić sa obe strane posuti. a prema tome valja se ravnati za veća burad. kamfora. Broj 6. Začine treba istući. kad bude sumpor poslednji put rastopljen. uzmi ruzmarina. karanfilića. oraščića. rajskih zrnadi. ili baci sve ove stvari u rastopljeni sumpor i mešaj dobro. ţavoronkova cveta. Ovako pripravljeni sumpor čini. s jedne i s druge strane. karanfilića. tamjana bela 3 deka. koji daje vinu lep ukus. a svako sa obe strane posipaj sa onim stvarima iz činije. Još na drugačiji način da spremiš sumpor. oraščikova cveta. Još drugi način da pripraviš sumpor.i onda provlači platnene komadiće i pospi sa obe strane sa istučenim ledenim šećerom. da vina postojana. oraščikova cveta. Uzmi sumpora po kile. ruzmarinova cveta. mastiksa od svakog po 1 ½ deka. a za tim provlači komadiće platna. semena onajzova. Opet drugi način da pripraviš sumpor. Uzmi kilu sumpora. mastiksa.

17 Broj 7. semena i korenja. korijanova semena. i odmah zaklopi dobro. Vanredno pripravljeni sumpor za svako vino. oraščikova cveta od svakog po 1 deka. kamfora 5 deka. vinska streša. bibera krupnog 1 ½ deka. i sve smeštaj i čini kao što je pod brojem 8 rečeno. korena bele perunike 7 deka. pa onda pomešaj sve zajedno. ruzmarina i po jedan put izmeĎu prstiju. onajzova semena 7 deka. Uzmi sumpora 1 kilu. korena bele perunike 3 deka. cveta ţavoronkova. rajskih zrnadi. karanfilića. oraščića i oraščikova cveta od svakog po1 ½ deka. Cvetni priravljeni sumpor. posle ga opet istuci i metni kao pre na vatru. a s druge strane pospi s prstima. majkine dušice i ljubice po dva puta izmeĎuprstiju. kroz platno ili kroz sito. sa dobrom začinjenom rakijom. slatke korice 1 ½ deka. a sumpor ostavi da se osuši. koji daje vinu lep i prijatan ukus i da bude postojano. Još drugačije da spremiš sumpor. korena koprive 1 ½ deka. bibera krupnog. mastiksa. da se na tihoj ţeravici rastopi. cveta zovina i ţuta šeboja. metni na dasku i provučene kroz rastopljeni sumpor komadiće platna pospi sa obe strane. napuni lonac. rodijskog drveta. iĎirota i korena zmijačkova po 1 ½ deka. Cveće iseći na sitno. slatke korice. rajskih zrnadi. Bogato priravljeni sumpor. Broj 10. bela tamjana po 3 deka. Uzmi sumpora 1 kilu. semana korijanova i moračeva po 3 deka. a cvetove sitno iseci. iĎirota. ţuta i crvena šeboja. i tako će biti osobito dobar pripravljeni sumpor za vino. Sumpor istuci u avanu. bela tamjana. i da bude kao maslo ili zejtin. Broj 8. onda ocedi rakiju. storaksa. metni na posutu dasku. crvene ruţe tri put. Broj 9. Sumpor spremi tako. semena onajzova 13 deka. od svakog po 5 deka. posle provlači kroz rastopljeni sumpor komadiće platna. nišadora. cveta levendlova. pa pospi po kakvoj čistoj dasci. korena omanova i bele perunike po 3 deka. galganta po 1 ½ deka. i tako rastopljen uspi u drugi kalajisani čist lonac. i kad se ohladi sumpor. tamjana belog 3 deka. Uzmi čista sumpora 1 kilu. izmirne. od svakog po 13 deka. kamfora. začine. krupna bibera od svakog po 3 deka. svako za sebe istuci u avanu. šavrnjike. a druge stvari istucaj u avanu. iĎirota i korena bele perunike od svakog po 3 deka. slatke korice 3 deka. onda metni unutra navedene u prah istučene stvari i izmešaj dobro i onda provlači komadiće platna. onajzova semena. galganta. još dok je vruć. korena ţučanice 13 deka. metni u kalajisani lonac ili šerpenju. karanfilića. koji čini da vino bude slatko i dobro. i svaki komadić. . oraščikova cveta. rajskih zrnadi. karanfilića. Sumpor rastopi kao što je rečeno. oraščića. kao što je pod brojem 2 rečeno. rajskih zrnadi. crvena sandala. Uzmi sumpora čista 1 ½ kile. mastiksa i tamjana po 1 ½ deka. a stvari istucaj u avanu. cveća karanfilova 6 šaka. pomešaj sve zajedno. isijota i setvala po 1 ½ deka. korena zubovka 3 deka. izmirne 1 ½ deka. semena onajzova 3 deka. da se rastopi.

Sve ove stvari istuci i pomešaj i posle s njima posipaj obe strane provučene komadiće platna kroz rastopljeni sumpor. Najvanrednije pripravljeni sumpor. ruzmarinovu. lavendlova cveta. začine istući. provlači ovo iverje komad po komad i posipaj onim prahom peruničinim i tamjanom. pomešaj sve zajedno. nije nikako škodljiv. bela tamjana po 13 deka. kao što je ovde rečeno. storaksa i verzina po 7 deka. slatke korice 3 deka. cveta karanfilova. ţavoronkova cveta po 2 put. Opet na drugi način lepo pripravljeni sumpor. metni sumpor da se osuši i opet rastopi i u rečenu vodu sipaj i ovako tri ili četiri puta čini i tako će biti sumpor od svoga hrĎava mirisa očišćen. osuši i drţi u kutiji do upotrebe. korena bele perunike 25 deka. karanfilića i oraščića 1 ½ deka. cveta levendina i epikanardova. storaksa. Mirisavi pripravljeni sumpor. gume ladanove 9 deka. sitno isečena iverja od smrekovine 5 deka. oraščića od svakog po 3 deka. mirisnog cveća i tamjana belog sa izmirnom i pripravi komadiće platna. Ne moraš uzeti baš toliko. rajskih zrnadi. Posle uzmi začina kakvih hoćeš. Još drukčije da pripraviš sumpor. korijona. bela kima 3 deka. s pedi i po dugačka. ţuta šeboja cveta 2 put. . korijona. Broj 13. sumpora koliko god treba. Uzmi onajzova i pripravljena korijonova semena od svakog po 25 deka. i sa dva prsta široka. kao što je napred rečeno. Ovako pripravljeni sumpor. crvena sandala 7 deka. Uzmi korijonova pripravljena semena. Broj 14. koliko trebaš. crvene ruţe 4 puta. karanfilića. morača. a onima koji ga piju. rajskih zrnadi 5 deka. a ti uzmi. morača. koliko misliš da će biti dosta. nego moţeš polutinu od toga ili četvrtinu i osminu. bibera 25 deka. oraščića. moţnjš i u mirisavo vino usuti i kad se ohladi.18 Broj 11. ostavi da se ohladi i posle procedi kroz sito u drugi sud. Uzmi lepa ţuta sumpora. ili u drugu ma kakvu staloţenu vodu. šavranjike. Još inače da pripraviš sumpora. rimskog kima. ruţičnu. ruzmarina i ruzmarinova cveta. Broj 12. Uzmi onajza i morača po jednu šaku. slatke korice. sve zajedno smešaj i po dasci pospi Broj 15. suva zovina cveta 4 puti. onda ga uspi u mirišljavu vodu. koji nije nikome škodljiv. onajzovu. ne dopušta vinu da se pokvari. ţavoronkova cveta po 3 deka. korena omanova. ţalfinu. i tada uzmi tanko isečena leskova iverja. bela tamjana i mastiksa po 2 deka. semena onajzova i moračeva od svakog po 2 put izmeĎu prstiju. Ovo neka ti sluţi za merilo. korena bele perunike. ili ako nemaš takve vode. u tu vodu sipaj rastopljeni sumpor. a cveće sitno iseci. onajza. metni ga na tihu vatru da se rastopi. ruzmarina i ţalfina i od svakog po 5 deka. pa kad sumpor poslednji put rastopljen bude. mastiksa. velzina 2 deka. i kad voda sav miris izvuče. i postupi kao pod brojem 10. cveća karanfilova 6 puta izmeĎu prstiju. Uzmi slatke korice. istuci u avanu i metni u lonac da se skuva u vodi. kima. dugačka bibera po 3 deka. onda uzmi istučena i prosejana korena bele perunike i toliko u prah istučena bela tamjana. karanfilića. onajza. ţalfije.

korena bele perunike 3 deka. dugačka bibera. po nešto mastiksa. karanfilića. slatke korice po nešto. onajza. setvala. tamjana. koje treba da se pretoči. Sve ove stvari. istuci u prah. Broj 19. izmešaj i voštanom svećom zapali. setvala. Uzmi sumpora. Uzmi slatke korice. osuši. slatke korice. oraščića po 4 deka. posle ga opet izvadi iz rakije. bela tamjana. onda odmah poklopi. S ovim postupi kao i pod brojem 18. karanfila. rajskih zrnadi. komadiće treba 3 ili 4 puta provlačiti kroz sumpor i svaki put onim prahom sipati. onajza i morača. korena zubovka i galgante. sumpora 1 kilu. kamfora. karanfilića i kima. no meĎutim mešaj sa čistim drvetom. onajzova i moračova semena po 1 ½ deka. nišadora. i tad uspi unutra onaj rastopljeni sumpor i provlači odmah komadiće platna. korena blaţenka. dugačka bibera po 1 deka. bela tamjana 4 deka. a posle provlači komadićeplatna i svaki komadić pospi sa obe strane zovinim u prah istučenim cvetom. komadiće radi provlačenja kroz sumpor. Onda uzmi 1 kilu sumpora istuci i rastopi na tihoj ugljenoj vatri. Pripravljeni sumpor za slaba vina.19 Broj 16. koji će komadiće sa pomenutim začinom s obe strane posipati i na dasku metati. karanfilića. mastiksa. bela tamjana. metni u njega sve navedene u prah istučene začine i smešaj dobro i onda provlači komadiće platna. rajskih zrnadi. i kad 2 ili 3 put bukne onaj špiritus. a kad se u jesen upotrebi onda vino biva slatko. Pripravljeni sumpor za sva povreĎena vina. galganta 5 deka. isijota. oraščikova cveta. načini od hartije i svaki provučeni komadić pospi s obe strane tim začinom i sitnim šećerom. Još drukčije. Uzmi sumpora ½ kile. i kad se lepo i bistro rastopi. tamjana i kamfora po1 ½ deka. svaku za sebe istuci u prah i u kakvoj velikoj činiji pomešaj zajedno. galganta. i ugasiće se. iĎirota. Još drukčije da pripraviš sumpor. sipaj u sirće ili rakiju sedam puti. setvala. mastiksa – po nešto. Uzmi galganta. od svega po 3 deka. oraščikova cveta. uspi 3 deci vinska špiritusa. Broj 18. oraščića. onda uspi u drugi lonac ţestoke rakije i uspi unutra rastopljeni sumpor tako. koliko hoćeš. galganta. da ne bi zagoreo. istuci sitno i metni u čist lonac. Broj 20. ali treba da imaš pomoćnika. bele perunike po nešto i sumpora koliko je potrebno. . pa metni opet da se rastopi. da se lepo rastopi. rajskih zrnadi. Pripravljeni sumpor za vino. bibera krupna. rastopi najpre sumpor i metni u nj pepeo. To sve istuci u prah. Uzmi oraščića. korena bele perunike. a sumpor rastopi. korijonova korena. izmirne. pa izmešaj dobro. dugačka bibera. korena zubovka po 4 deka. na ţeravicu da se rastopi. omana 3 deka. oraščića. da ogrezne u rakiji. Broj 17. posle toga uzmi velzina 13 deka. iĎirota. Sumpor istuci i metni u kalajisan lonac ili šerpenju. ali mešaj s drvetom. ali neprestano mešaj. i trećinu od toga vrbova pepela.

pa onda sipaj vino. Uzmi na jedno bure dva ili tri oraščića. Ovako zakaĎeno bure zdravije je od sviju ostalih. . i uspi unutra vinska špiritusa ili obične jake rakije. spusti drugi. Da zakadiš bure bez sumpora. koji koristi buretu i vinu. izbodi ih viljuškom. onda zadeni po jedan na ţicu. a oko ţice vranjevu jamu krpom zapuši. pa onda odseci od korena gospina bilja tri tanka komadića s jednog i po pedlja dugačka. onda uzmi korena perunike bele. umoči u rakiju komadić čista platna. metni u gvozdenu tavicu na vatru i kad pomodri. a najposle udari vranj dobro i drugi dan sipaj vino. zapali. onda ţicu izvadi i odma vranjem bure dobro zatvori i ostavi da stoji tako do sutra dan. po litru ili više. drţi vinu boju i dobrotu do poslednje kapi. i kad sumpor izgori. Još inače. da dimnapolje ne izlazi. ali jake komovice.20 Broj 21. i osobitim dimom zadimiti. da ne bi dim napolje izlazio. Rastopi sumpor u zemljanoj kalajisanoj šerpenji. provuci kroz rastopljeni sumpor i posipaj s obe strane sa pomenutim prahom. baci u bure. i čini oboje postojanim. zapali i baci u bure. Uzmi gvozdenu ţicu. Još drukčije da pripraviš sumpor. zadeni na jedan kraj ţice jedan komadić osumporisanog platna. kako je već napred rečeno. koji ne da vinu da plesnivi. zapali voštanom svećom i spusti niţe od polovine u bure. po veličini bureta. uspi u hladno sirće ili rakiju i to radi nekoliko puta. Broj 22. Broj 24. i ostavi da dva dana postoji. ali meĎu tim zapušavaj jamu. metni ih u jednu čašu i uspi vinska sirćeta ili obične. spusti u bure i kad jedan izgori. i kad se rastopi. Kako da upotrebiš pripravljeni sumpor. bela tamjana podjednako i oboje istuci u sitan prah. od čega će se ona rakija u buretu odmah upaliti. i taj kraj savi dobro da ne bi spao sumpor. Uzmi jednu ili dve šake ( po veličini bureta ) soli. na ţeravici. Broj 23.

onda vino bude kiselo. vino je najslabije i po tom je najlakše poznati. ima li što u vinu nevaljaloga. 3) boju ili cvet. pa se pena naglo pravi i brzo nestaje. brţe opija. 4) bistroća da nije mutno. i koje za to nazivamo veštačkim vinima Broj 4. Sirah govori u gl. tj. jer kad čovek na štesrce ili naručavši se vino košta. nego li staro. ne inače. 1) Lep miris 2) prijatan ukus. kad ostare prijatni budu. ta će za dugo postojana biti. i zato u to doba ni kako u vino da se nedira. Kad u proleće čokot krene. Osim ako ga bude s vodom blaţio. 1) Ono je vino najbolje. 6) starost. kakva je u njemu slabost. grmljavine i sevanja. pa i vrata i prozore na podrumu zatvoriti treba. onda je i vino u boji i ukusu lepo i prijatno. vino u buretu kreće se i vri. mnogo kiše. Broj 1. Broj 3. « Novo vino i nov drug. Kad juţni vetar duva. a takoĎe vino ne stoji na miru ni za vremena toplih vetrova. te je to vreme najbolje za kušanje. a nemaju nikakve gotovo reći sveze sa prirodnim. Broj 2. nego kao medicinu. Novo vino. bilo savršeno zrelo.21 GLAVA VII. dekembra. a posle jedenja oraja.st. da ne bi vazduh u vino dopreo. 3) Kad vino tako u čašu sipamo. koje je skoro prevrilo. radi leka treba upotrebiti. O kušanju ( koštanju ) vina. onda ukus vina ne moţe poznati. 10. 2) Kad se vino u čašu iz visine sipa. koje utrobu zatvara. .nije postojano. koje se iz sredine bureta izvadi.9. Kad i kako trebaš vino kušati ( probati ). A kad istočni vetar duva. nego naprotiv vranj i čep zalepiti blatom ili testom. Mi ovde govorimo o prirodnim vinima. onda je vino izredno. ako li se oteţe. treba da je groţĎe iz koga je vino ceĎeno. O godišnjem krećanju i promeni vina. juna i 10. Kad hoćeš dakle da koštaš vino. često uzroči izlišnu stolicu i nastup ili trzanje u utrobi. 4) Ogledajući vino uzimaj po malo u usta i zadrţavaj ga na jeziku.» Najposle 7) da su stara vina dobra. U koje vreme da se vino kuša. Kad severni vetar pri čistom i vedrom nebu duva prijatan i sveţ. pa ono iskre izbaci i šušti. sira. to nije postojano vino. kupovanje i prodavanje vina. vino ne miruje i tad se moţe najlakše poznati. Koja se vina u ta vremena prve godine u dobroti odrţe se. što se prave na ovaj ili onaj način. oštro i oporo. ako li pena dugo stoji. onda je dobro. kad loza cvati i kad groţĎe počne ruditi i u vreme letnjeg i zimnjeg obrta sunca. Vino od jedne ili najviše od dve godine staro najzdravije je i sa svim dobro za piće. te čovek ne moţe da se čisti. Šta se ište od dobra vina. a starije. isperi najpre dobro usta i pojedi tri ili četiri zalogaja hleba u vodi umočena. i da se to treba čista i tanka staklena čaša. jer samo tako moţeš poznati ukus vinu. da je beo ili crven i da je čist svetao. imaju i kisela vina lep ukus. ili druga slana i začinjena i paprena jela. koja se dobijaju sa čokota.15. 5) krepost koja se moţe i po ukusu i po mirisu poznati. a ne o onim vinima. i onda ćeš lako poznati kakvoću vina. jer ako nije.

i tako: Januara. GLAVA VIII. tkav će ukus imati i kad u buretu ostari. onda u tom vinu nema vode. zbog pomrčine ponesi sobom sveću. Uzmi čistu trsku. 2) TakoĎe je moguće kakvoću vina poznati. Da doznaš imali vode u vinu. onda ima vode u vinu. pokvariće se. to je znak. da se snaţna vina leti. da ćevino ostati dobro. Šta treba raditi preko cele godine oko vina. Ovog meseca vreme da se vina pri poslednjoj četvrti meseca. Još inače kušati kakvoću vina. Ili: zagrej zejtina u tavici da bude vreo. po što se sa opreznošću i trudom moţe mnogo dobiti. Pri pretakanju naročito treba paziti. U mesecima januaru i februaru. onda vino kvareţi podleţe. Uzmi šuplju trsku. treba da su vrata podrumska asurom zastrta. a slaba zimi pretaču. kad metnemo u nj čisto belo jaje. jer sa vinima drukčije let. dokle traje zima i mrazevi. No mi ćemo ovde radnju oko vina za svaki mesec odrediti. ne će. i ako jaje belo ostane. Ili: metni u vino jaje. niti gasi sveće u podrumu. namaţi ga zejtinom. ako li rĎavo miriĎe. ako li jaje izgubi svoju beloću. jer ugljeni dim i zadaj od sveće veoma škode vinu. kako bi u svojoj dobroti i snazi svagda ostala. to će i vino biti dobro. tako i zima škodljiva. da ne bi vino promenilo ukus i boju. kad je vedro i čisto nebo pretaču. pa ako se vodene kaplje na prutu ili na trsci pojave.22 Broj 5. ili 3) Izvadi iz sred bureta vina i metni ga u mali lončić na tihoj vatri da uzavri. ili krušku ili zrnad smrekovu ( fenje ) i ako plivaju po vrhu. ili oljušteni gladak prut. pa onda zejtin otri i zamoči u vino i izvadivši obesi. zapuši ozgo palcem i metni donji kraj u bure kroz vino do dna u kiselicu. ako padnu na dno. ali svagda vrata podrumska za sobom zatvaraj. i kakav ukus bude imalo kad se ohladi. a prozori sa Ďubretom zapušeni. šta kojeg meseca sa opreznošću oko vina raditi treba. Kad ideš u podrum. i ako je moguće uvek voštanu. uglja zapaljena u podrum ne unosi. Februara. kako velika vrućina. ako nema vode. jer je vinu. da ima vode u vinu. to će odmah prštati. i uspi malo vina u njega. Broj 6. . pa 24 sahata postoji. to je znak. pa onda izvadi napolje i omiriši na donjem kraju izvaĎenu kiselicu i ako lepo miriše. i ako je vode u vinu. a drukčije zimi postupati treba. a sa zanemarenjem mnogo izgubiti. Vredan domaćin treba da svoja vina pametno drţi.

treba paziti na vina i redovno ih dolivati. Ovog meseca treba pšenična klasja načupati. vinska burad. po nekim krajevima počinje u oktobru. kade i kese za ceĎenje vina opraviti. jer je to vinska bolest. burad vodom nasuti da zabreknu. pa onda isprati. U početku ovog meseca treba podrume očistiti. One prozore. po nekim krajevima. koja vina do sad boju ne promenuše. U početku ovog meseca treba čuvare ( pudare ) u vinograde poslati. Ovog meseca.23 Marta. U ovom se mesecu mogu vina. gde sunce u avgustu i septembru ţešće grije. a prozore sa zelenom sveţom travom začepiti. i na čistom mestu obesiti i radi slatkoga vina drţati. Treba vrata i prozore na podrumu zatvorena drţati i čuvati ih od grmljavine i sevanja. i ne će tako lako da se tegle. čabrove. treba ispariti. jer onda groţĎe bude savršeno zrelo. i kad loza počne cvatiti. koji su ponoći okrenuti. tamo počinju brati od polovine septembra. ne samo slaba. Oktobra. moţeš kad i kad preko noć i otvoriti. oslabele obruče. Septembra. i krepka od slabih sa brojevima zabeleţiti. stari pesak izneti. poslednja za upotrebu. čistiti i dolivati. vodu ocediti a zatim pokriti. ili čim koji hoće. čabrenike. a osobito kace. da se hladovina u podrumu odrţi i za to vrata podrumska zatvorena drţati. i sve u pripravnosti drţati. da se do berbe isuše. a rano u jutro opet travom zapušiti. Oko polovine ovog meseca treba sva vina pregledati. kao i sledećih juna i jula kad su najveće vrućine. a novim suvim posuti. Aprila. Jula. Juna. isprati. Burad u koja će se ceĎeni most sipati. pripravljenim sumporom. ali ovaj mesec i jeste najbolji za branje. koju treba preko dan hladnom vodom škropiti. kola za voţenje kljuka sa buradima urediti. birvad koja su istrula izmenuti. nego i snaţnija i to posle punog meseca pretakati. osušiti. popravljati. . a prva za dalje drţanje ili za prodavanje drţati. ta će ostati postojana. Berba ne biva svuda u isto vreme. U junu ijulu treba se starati. od čega će vina dobiti lepu boju. treba veoma na vino paziti. metni u burad po jedan komad smrekova drveta. zakaditi i zatvoreno drţati do berbe. Avgusta. Maj. dana i duge menjati. u kitice povezati.

muljalom dobro izmuljati. zrelo i koje nije plesnivo groţĎe. t. uskisnuti ili prevrnuti se. Pošto ovog meseca zima nastaje i studen s dana na dan veća biva. MeĎu groţĎem ima i tako. koji će kesu gaziti. od prepeke. koje nije zrelo. O branju vinograda i šta tome pristoji. Zato zeleno i plesnivo groţĎe treba na stranu metati. i kad ih zgnječiš. Veliku kadutreba metnuti na birvad povisoko. a drugi. treba imati jednu veću kadu i jednu manju. koji će u kesu sipati iz druge kade. gde studen docnije nastaje. onda vina bivaju nepostojana. GLAVA IX. tamo berba ranije biva. O ceĎenju bela vina. kako bi mogao proceĎeni sok ili most u manju proticati. Pri svem tom. da i po onim stranama. kako branje vinograda ne biva svuda u isto vreme. to treba prozore podrumska Ďubretom zapušiti. jer će inače od takva groţĎa vino propasti. Pri ovome poslu treba najmanje 2 čoveka. Primedba. zrna skoro da pucaju. Ovog meseca treba posle punog meseca ceĎeno vino u druga čista burad sa droţdinom ili kiselicom pretočiti. i tako i onom drugom čoveku treba da su čiste ruke. pa u njega sipati iz kese onu kominu. ako se nezrelo bere. treba da pazi na zrelinu groţĎa.j. delikatno i postojano vino. te berba u oktobru počinje se. S toga se dogaĎa po nekad. i tako u čabru ili u kadi. treba pre svega noge dobro da opere. ili iz bureta izmuljano groţĎe i opet crpsti isceĎeni i u manju uliveni most. iz koje je most isceĎen. bilo to u septembru ili u oktobru. a gde docnije zastudi. Napred je rečeno. bude taka studen i hladnoća i rano. Broj 1. poplesnivi groţĎe.24 Novembra. Posle punog meseca mogu se slaba vina pretakati. a prsti ti se lepe. ili drvenom kantom sipati u pripravljeno bure. tad je pravo vreme za berbu. koji kesu gazi. Broj 2. jedan. pa nikako ga ne mešati u čabar sa zrelim groţĎem. onaj koji vinograde ima. Čovek. jer samo iz taka groţĎa biva čestito. Drugo bure treba da je blizu namešteno. prevrtljiva i nezdrava. i kad se zrna počnu manjiti i zbrčkavati. a dole ispod nje spreda iskopati jamu i podmetnuti onu manju kadu u jamu ispod velike. O tačnom vremenu berbe. i čistim kalajisanim kotlom. jer po nekim stranama ranije jesenja hladnoća nastaje. . kad je groţĎe slatko. Velika kada treba da je probušena na dnu nad manjom kadom. pa posle kad udari kiša. tamo docnije berba biva. ili mloge kiše. Za ceĎenje treba izabrati čisto. Dekembra.

Oni ljudi. Primedba 4. koje se poznaje po tome. Primedba 2. što vino vrijući ne podiţe se više k jami vranjevoj. burad. pa izmuljani kljuk sipati odozgo i koliko mosta kroz rešetku u veliku. kao prvo. toliko crpsti i sipati u pripravljeno bure. i vino drţati u snazi i postojanstvu. pa se moţe onda ovlaš i zavranjiti. od čega će posle izredna rakija biti. ili u mesto dana utvrditi na drvenim stupčićima gvozdenu čestu rešetku. Ovakim načinom moţe se i belo vino cediti. ali da svako bure s pedlja bude prazno. ali ovo vino ne moţe biti take krasote i osobenosti. Ako bi kogod hteo da ima savršeno dobra šilera i bela vina. kad se mlada vina iz kaca u burad otaču. a to je meĎu belim i crnim. da ne jedu pri tom poslu luka. Primedba 1. ali ne u jedanput. i iz velike u malu kadu proteče. Ovako vino nazivaju kod nas šiler. i ovo gaţenjem ili presom isceĎeno sipati u drugo bure za domaću potrebu. da se čuvaju. nego samo u sebi vri. toliko okruglo. ili to u podrum unositi. nego ona gusta ) u vinu. ili nešto drugo što udara. kako se groţĎe obere i izmulja. a ostatak sipati u kesu i gaziti. moţe se posle 10 ili 12 dana pretočiti u druga čista burad. i tako će na dnu ostati gusta kiselica. a na ovo treba paziti i onda. propuštati most kroz rešetku. osim što treba namestiti u veliku kadu do polovine jedno izbušeno dano. na kesu gazeći nogama. A da bi čistije i jače to vino bilo. . za to što dobija srednju boju. treba da cedi u vinogradu odmah. a ne da se silom tera. a što duţe vri to sve snaţnije biva. onda treba drugog ili trećeg dana svako bure doliti onakim vinom ili čistim mostom. Primedba 5. i učiniće da će i u drugom buretu nekoliko vriti. kao i za belo. Kad pomenutim načinom isceĎena nova vina počnu vriti. koje se tako propušta. a tanka t. i propušteno crpsti i sipati u bure. nego svaki dan po nešto. vedrija ( koja je svagda korisnija za vino.j. koji cede i sipaju most. Neki cede crno vino kao i belo. koja se takim friškim mostom nalivaju.25 Broj 3. da ne bi sila vinska izlazila. kakvo je u buretu. koliko je okrugla kada po sredini. Primedba 3. O ceĎenju crna vina. a ostatak na rešetci sipati u crni kljuk. a posle će na dno padati. treba odmah nositi kući i u podrum ili pivnice smestiti na birvad. Zaostavšu gustu kiselicu treba iz prvog bureta izručiti u kominu.j. Iste take stvari trebaju i za ceĎenje crna vina. dokle ne padne kiselica na dno bureta. t. da ne bi pri vrenju ništa napoljeizlazilo.

jer vinovi sok koji se u kiselici nalazi. presuju ili istiskuju vino iz groţĎa presom. i puštaju vino iz kace u kadu. za to taka vina u martu mesecu pretaču. A kominu. O kljuku. kad se ne presuje. koje posle u buradima vri nekoliko vremena. RĎavo rade oni. koju komovicom nazivamo. jer pri vrenju prelazi kiselica kacu i prosipa se po zemlji. Take ambare metnu na visoke. i groţĎe gnječe. Primedba 1. Kace naprotiv trebaju svake godine po nešto troška. da ni kapljica vina ne moţe proteći. Za to je bolje u toliko praznu sa vrha kacu ostaviti. i tako onaj kljuk za 15 ili 20 dana vri u kaci. a treba znati. . novo slatko vino. take ambare prave oni na četiri ugla od rastovih debelih dasaka. i vino ispod komine izbistri se. a kiselica natapa kominu i daje lepšu rakiju. a ne treba ih više godina popravljati. tada probuše kacu. pod koju metnu kadu. no po nekim krajevima bela vina retko mogu na svojoj kiselici za godinu dana nevredima ostati. most sam iz groţĎa cedi se i ide dole. niţe doljnih obruča. burad su različite veličine. upotrebljavaju za pecivo rakije. tako i ona iz kaca pretočena vina krepčija su i snaţnija kad kiselici leţe ( ali ne na onoj gustoj ). koji kacu prepune kljukom sa jedne stope i više na vršak. pri vedru i čistu nebu. i koja sa svim krasna i izredna moţe biti. Treba burad sa mladim vinima zavranjena drţati. a iz kade sipaju u burad. U Bugarskoj upotrebljavaju mesto kaca ambare. da izda sok iz sebe. biva sočnija. da ne bi vetrila. nalik ţitnim ambarovima. od čega bolju korist gazda ima. Primedba 3. Treba na to paziti da se vina iz kace otaču posle uštapa – punog meseca. Primedba 7. Kako ceĎena . pada na dno. nego i od samog vina. u dobro udešenim i pokrivenim stajama. a u nas smuljano u čabru groţĎe. ili dobre drvene ili zidane birvade. to jest. da bi gušća bila. a kad prestane vriti. a kiselicu njihovu upotrbljavaju za pecivo rakije. t. udare veliku slavinu. 200 a i po 300 akova. što se na vrh popne ima najbolja vina. Broj 4. . i tako izrednu lepu komovicu rakiju prodaju kod nas po drage novce. pošto komina. U mnogim krajevima a osobito u Nemačkoj. j. a kad jaki vetrovi duvaju i kad su mutni i kišoviti dani. od 100. i ovo vino nazivaju mostom. i pri otakanju vina dole spušta. koje tako jako jednu u drugu ureţu i jednu s drugom spoje. i tako smuljano dovoze kući i sipaju u kace. da u ovoj gornjoj kiselici. a komina se izdiţe na vrh. kako bi kiselica ostajala u komini. koje bi se moglo iz one komine presom iscediti. koje su različne veličine od 60 do 120 i do 140 akova.26 Primedba 6. da ne bi snaga iz njih napolje izlazila. sipaju u vinogradu u burad na kolima nameštenu. treba prozore i vrata podrumska zatvarati. koju meĎu tin češće nogama gazu. koja se na vrhu vina u kaci sama podigne. Primedba 2.

jer truckanjem. ili ma na što da zaudara. iz kog je to mlado vino. ako se na kolima nosi. jer će sir suvišnu ţestinu mosta unutra zadrţati i umereno vrenje načiniti. 17. jer ne moţe u sebi ništa nečista da trpi. i kad te jabuke ukus izgube. treba da ga drţi do berbe i onda ga uspe u isceĎenu frišku kominu. Most na koli daleko nositi veoma je opasno. no s pedlja prazno. . nego kad sam u tišini vri. tako da jabuke u sredi vina budu. da od toga počne odmah vriti i odušku traţiti. koji u toplim krajevima raĎa. ili cikne. onda ga treba usuti u novo bure. izbiće s velikom silom vranj. tamo i amo pokretanjem. 75. a mehovi propasti. O nosenju mosta na daleko. i prirodnom toplotom s velikom silom izbaca iz sebe droţdinu i ako ne istera više sebe. biće opet vrlo dobro vino. Ko ima u podrumu stara pokvarena vina. zavranjiti dobro. jedno se drugome protivi. koje se tegli. ( Luka 5. kao što i spasitelj govori : da niko ne uliva vina nova u mešine stare. nego vino novo u mešine nove nalivati treba i tako će se oboje sačuvati. izbaca pod sebe na dno. ili je snagu izgubilo i popravit se ne moţe. taj još silnije vri u buretu. Još je opasnije takav most nositi u starome buretu. i ovako čini dokle ne prevri. da most oduška ima. naniţi ih na konac i spusti u bure. jer se tada sjedini unutarnje i spolnje kretanje. i da dva ili tri dana tako postoji. Ili : Istoči pola pokvarena vina u drugo prazno bure i oba dospi friškim mostom. mnoţi se u njemu toplota i isparenja tako.27 Broj 5. Broj 7. i most postane mnogo silniji. Ili : Namaţi vranjevu jamu iznutra sirom ili kravljom balegom. jer će raspući i vino će se svo rasuti. osobito ako je dobar most. Ili : Iseci tri do četiri kisele jabuke na komadiće. ili sa svim izlomi. i baci u bure. Broj 8. i počeće odmah vriti. onda ih izvadi i druge opet metni. koji će do dna privući dolnji kraj konca. i koji je savršeno na čokotu uzreo i osušio se. da bure ne bude sa svim do vranja puno. 9. Ili : Metni u kesu istučenog koprivinog korena i vinskog streša i spusti u bure. Metni na vranjevu jamu trave poljačke. Broj 6. gospine metvice i vranilovke. ) Ako je dakle nuţno frišak most na kolima daleko nositi. nego unutra vriti. i ako je ne naĎe. no priveţi ozdo kamičak. a ne retko i samo dno od bureta. Mat. Kad crni ili beli isceĎeni most ne će u buretu da vri. i tako će mu vino biti dobro. a pri tom osobito na to paziti valja. i tako će most ne odozgo. pa kad prevri. ili baci u bure jedan komadić sira. da buretu dana izbije i provali. pa onda ga iscedi u pripravljeno bure. i na vranju probušiti jamu. Da ne bi most pri vrenju na vranjevu jamu izlazio. Staro pokvareno. ili iznemoglo vino da o berbi popraviš. Ovo naročito biva onda. u koju treba zadenuti trsku s pedlja dugačku.i ovo čini s takom velikom silom. ali se neće moći dugo drţati. Uzmi dve ili tri šake ( po veličini bureta ) zemlje iz onog vinograda.

i tako za vda ili tri dana očistiće se Ili : Sagori u pepeo čokot s lozom iz onog vinograda. a na kraj kanapa ozgo sveţi komadić ivera ili pruta. oboje istučeno. i onda skini dvojku sa stolica. Uspi mosta u kositarni sud i metni ga u vrelu vodu. no priveţi ozdo za kesicu kamičak ili komadić olova. jer tera kiselicu na dno. Novo vino ili most bistrim. a penu skidaj. tako kako će dim kroz levak u dvojku ući i kad izgori. kad se kesice u burad spuštaju. po jednu šaku metni u kesicu i spusti u bure. istuci oboje na krupno. okreni vranj ili jamu dole. koje je u veče pomuţeno. lepim i prijatna ukusa na brzu ruku načiniti. i tako vrelo izruči u bure. Ili : Metni u bure bukova iverja. Uzmi na svaki akov po 50 deka meda. baci onaj istučeni tamjan i mastiks na ugljevlje. uspi unutra 5 decilitara kravljeg mleka. pa nalij most u nju. stavi je na vatru mešaj dobro. GLAVA X. koji će stajati preko jame vranjeve. metni u čistu tavicu. i 1 deka mastiksa. a kajmak tog jutra skinut. a preko noći stajalo. a most će biti lep i bistar. i odmah jamu zapuši krpom. izmešaj ga sa nešto mosta u kakvu čistu sudu. od čega će početi vriti. iz kog je most. O veštačkim vinima koja se od mosta i inače prave. ili metni u kesu i spusti u bure. ono će ga očistiti i lepim učiniti. Broj 1. da se ohladi. i tad će droţdina ili mutljag sav pasti na dno. nali bure puno.28 Broj 9. i kad počne vriti. i ne će dati da kesica padne sa svim na dno bureta. metni ga na vatru da vri. Ovako svuda treba postupati. izvadi levak brzo. namesti dvojku na dve stolice. Uzmi na dvojku mosta 1 ½ deka bela tamjana. Da najbrţe dobiješ čista mosta za piće. ţalfije i lipova cveta. metni goreća ugljevlja u kakav sud. A gornji kraj kese veţi kanapom. da stoji za vreme dok očitaš dva očenaša. posle uspi u bure i most će biti za kratko vreme lep i bistar. Ili : Istuci komonjikina semena i metni u most. koji će pretegnuti kesu do sredine bureta. Ili : Uspi u jedan akov mosta jednu čašu vinska sirćeta. da se presipa i za 12 dana biće bistro. i biće za tri dana bistar. i nali most na njega. . Broj 10. pa dve ili tri šake toga pepela baci u bure. i odmah podmetni pod levak. i daje vinu dobar i prijatan ukus. Ili : Na jednu desetačku mosta uzmi dobru šaku soli. zadeni levak limov ozdo u dvojku. Da ti most ostane sladak. pa ga onda izvadi iz vode.

koji krepi ţeludac i glavu. da sa dve litre prazno bude. Još drukčije da načiniš od mosta slatko vino. a praznu nali friškom vodom. i tako čini dva ili tri puta. ako li pak počne vreti. a ad sladak bude. i vino će ostati slatko. ili semena černobiljeva. u koju ćeš metnuti šaku soli. Da most mnogo ne vri. Posle 14 dana pretoči u drugo. i mešaj drvetom po sahata. obesi u njega zelena rena. 6 decilitara u prah istučene slačice. i najposle opet kesicu ostavi u buretu. Uzmi na jedan akov 5 deka bele u prah istučene i prosejane slačice. Da načiniš slatko vino sa slačicom. baci u most u bure. a drugi dan otvori i biće u nekoliko prazno. a seme i zrnad istuci. Aprila. a pomešaj sa 1 dekom u prah istučena i prosejana kositarna markazita. zatim kad se ohladi uspi u dvojku. lepim pripravljenim sumporom zakaĎeno bure. metni da se kuva na vatri. da mešajući bude kao gusta čorba. i opet va di i cedi. onda će sve biti izredno za piće. Uspi u kakav kalajsani kotao friška mosta. i onda uspi to iz drvena suda. metni oboje u drveni sud. Broj 3. s velikom rešetkastom kašikom. a isceĎeno sipaj u bure. obesi u kesicu svako posebice u bure mosta. Ove stvari zadrţe most od vrenja. Još inače sa slačicom slatko vino da načiniš. iscedi je dobro u jedan sud. Pred Boţić uzmi na 10 akova takva slačičinog vina. . i tako će to vino biti preko cele godine slatko i krepko. Uzmi u prah istučene i prosejane slačice. a meĎu tim uspi u bure do polovine friška mosta. melja i cvatelih klasova pšeničnih ili od raţi. Ovim se postupkom sačuva vino od vrenja u to doba. maja i juna meseca izvadi tu kesicu. Broj 5. pa onda dobro zatvori bure. Broj 4. a za tim dospi bure sa friškim mostom toliko. uspi toliko mosta. i promešaj dobro drvetom. friških zrnadi. dok treći deo ne uvri. pa opet zatvori. ili istučena od cvekle semena. no meĎu timskidaj penu. metni u kesicu i obesi u bure. Ako uspeš dva akova takva vina u 10 akova rĎava ili koje cikne.29 Broj 2. iseci sve sitno. Vranj nakvašen kravljim mlekom. zadrţi takoĎe most od vrenja. ili samo pokri. Uzmi smrekovih. koje ćeš dosuti opet friškom vodom. tako će ostati most postojan. a kesicu metni opet u bure. dospi friškim mostom i uspi odmah 3 decilitra dobre komovice.

dok se god bude moglo tumbati. da ne bi vazduh ni unutra ni napolje izlazio. ili drugom kojom belom zemljom. Posle probuši burgijicom i vidi da li se izbistrilo. Da načiniš od mosta slatko vino. i onda iz kade u njega sipaj. i uspi tri ili četiri kante mosta i zatvorivši ga. i odmah udari dobro vranj. Uzmi slatkih jabuka. i tad izvadi levak. a u levku zapuši tulajku. koliko u levak u jedan put usuti moţeš i livaj u levak preko runke. i kad izgori. s pripravljenim sumporom i tumbanjem. pa onda dospi mostom i zatvori vranjem dobro i blatom oblepi. zakadi ga dobro začinjenim sumporom. dugačkim drvenim zapušačem. saţeţi u njega lep pripravljeni sumpor. pretoči iz prvog bureta vino u ovo drugo. a bure nek se osuši. ili rastopljenom smolom. i zalepi debelo zemljom. kao što smo u 5. i kad most sav iz levka u bure uĎe. . zatvori dobro. Još drukčije da načiniš od mosta nemo vino. i posle dva meseca opet pretoči. onda uzmi drugo bure.pa onda ne vadi. ali kao i prvi put. Uzmi novo. posle osam dana pretoči u drugo bure. Da ti ostane most sladak. kad se bure osuši. ispari ga vrelom vodom. ako nije. Za pretakanje bure mora biti od takva ista vina. tumbaj bure kao i prvi put i sve ovako čini. Ovo će vino biti do druge berbe slatko. Još drukčije da načiniš od slačice vino. a kad izgori uspi odmah isceĎena mosta do polovine bureta. pa onda naspi puno vode da stoji 2 ili 3 dana. uspi odmah 3 ili 4 kante friška. ako ga koji nema. Uzmi bure u kom je jedan ili dva puta bilo vino. onda ga pretoči u drugo čisto zasumporisano ( s po parčeta ) bure dok bistro teče. dok bure ne napuniš. ispari ga vrelom vodom. kako bi vazduh sa dimom sumpornim ostao u buretu. glavi kazali. no malo podigni zapušač iz tulajke levkove. namesti u njega opet tako levak. Broj 7. i tako čini 3 ili 4 puta. t. kao najbolje vino. i ostavi da 14 dana mirno postoji. i ostavi tako. toga dana isceĎena mosta. iseci ih na komadiće. kad hoćeš u njega most da nalivaš. onda ga pretoči iz bureta u kadu. i onda metni vranj i zalepi blatom ili testom. zatvori vranjem dobro. onda saţeţei unutra pripravljeni sumpor. oblepi s polja tulejku ( trupku ) levka blatom ( ilovačkim ). zatim obmotaj vranj čistom krpom. i ostavi do upotrebe. naniţi ih i obesi u most i posle dva ili tri dana izvadi. i onog dana. ako li je bistro. prospi vodu. a šapurinu i seme baci. i tako ćeš za celo imati dobro i postojano i sa svim slatko vino. oljušti. i za to treba da je levak najmanje od akova. Broj 9. i posle 2 meseca oprt o drugo bure. a bure isperi. da most polagano moţe prolaziti kroz tulajku i u bure teći.Onda naslaţi lepo u levak runke metle gusto. tako zvano n e m a k ( nemo vino ) .j. neka još stoji. dobro naobručano bure. pa onda obesi opet druge friške komadiće. Posle 4 nedelje pretoči u drugo bure. odmah zapuši opet tulajku. i most će sladak ostati.30 Broj 6. zatvori dobro. i ovako čini dotle. čisto i bistro. pa ostavi da 14 dana prestoji. da se pari 24 sata. Posle toga uzmi u jedan čist sud toliko mosta. više od polovine. u kojoj si smreke kuvao. a za tim odmah uspi istučene i s mostom pomešane slačice ( na dvojku 25 deka ) i posle odmah dospi bure mostom. zakadi ga pripravljenim sumporom ( na dvojku jedno i po parče sumpora ). metni u njega veliki drveni levak. Broj 8. ali s friškom runkom. pa premeći bure s ruke na ruku. kao kad se bure isparava. Namesti u podrumu na birvad bure zakaĎeno pripravljenim sumporom. posle prospi tu vodu i hladnom vodom isperi. kojega duţina treba da je duţa od duţine levka.

a tako i unutra zapušavaj kad livati prestaneš. kroz rešetku propuštena mosta u dvojku ili u akov. Broj 11. gde nema duboke vode. zatvori dobro. Još drukčije da načiniš nemo vino od mosta. Trgovci. koji njih nemilice pije. Još drugo sredstvo da se odrţi slatko vino. ostavi u podrumu da stoji 2 meseca. jer će inače most vriti i izbiće dana. Na 8 il 10 dana pred berbu zakadi bure lepim pripravljenim sumporom. i odmah nalivaj sladak. zatvori dobro. da ne bi nimalo vazduha unutra ulazilo. i uspi u bure. kako za piće. tako i za popravljanje rĎavih vina.metni ga na sunce da postoji 3 dana. a tako isto i onog dana. . Broj 12. i opet pretoči u zasumporisano bure i zatvori ga dobro. zatvori ga. da bi mogli njime popravljati druga stara vina. Da odrţiš vino ili most slatkim preko cele godine.31 Broj 10. Još inače da načiniš nemo vino od mosta. zaroni ga u vodu i ostavi 6 il 7 nedelja da prestoji. onda pretoči u drugo. i obesi unutra na jedan akov vina 13 deka sitno isečena i istučena korena bele perunike. nemim učine. ( kazan ) friška mosta. u bunar na lancu. dokle treći deo ne uvri i kad hladno bude. da ne bi sumporov dim izlazio na polje. kad most u bure hućeš da sipaš. frišak most. pa onda izvadi i metni u podrum. Uspi friška. i kad bude puno bure. sa sumporom pripravljeno bure. i na to uspi onaj most kuvani. ali tulajku levka spolja obloţi dobro krpom. koji vinom trguju. Broj 13. drţe ovako vino od godine do godine. Tako malo bure moţe se spustiti. i tako će ti to vino biti slatko. što čoveka. da se dim rasprostrani i ostane u njemu. i ostavi opet tako da prestoji. to jest. ne kroz kesu. postojano i zdravo za piće. ostavi da dve noći i jedan dan prestoji. i posle ga moţeš točiti. naspi friškim mostom. i za to će vreme pasti droţdina na dno. i tim načinom biće to vino delikatno. zatvori dobro i ostavi 6 nedelja i onda pretoči u drugo bure. Pomenuta vina zovu se nemima za to. da ne moţe ni progovoriti. dobro ga zavranji i podebelo zalepi. koji je. Uzmi čista i zrela groţĎa. slatko. a četvrtoga dana uspi u oraniju. onda ono groţĎe izmuljaj i iscedi kroz kesu. Spremi sa pripravljenim sumporom bure. nego sam iz izmuljana groţĎa kroz rešetku prošao i kuvaj ga na vatri. posle tri dana saţeţi opet unutra sumpor. onda će biti bistro i slatko za uvek.

br. onda udari slavinu s pedlja visoko od dna. posle uspi i zaostavše. Takim načinom biće most bistar i bez svake droţdine. ali bure zapuši krpom. pa mešaj dobro s drvetom. galganta. i mešaj dok ne bude kao popara. i time će se izbistriti most. ostavi nek stoji da gusta droţdina na dno sedne. a droţdina neka ostane u buretu. da mleko i brašno vino izbistre. no ovo bure treba da je nešto manje od prvoga. drugog dana spremi sa začinjenim sumporom bure. mleko mešajući.32 Broj 14. za timuzmi drugo bure. pa pretoči u njega bistro vino. Uspi nešto mleka u čist lonac i sipaj pomalo toga brašna. da dim ne bi išao napolje. X. mešajući neprestano. Onog dana kad se groţĎe bere. ono drugo bure u koliko bude prazno. onajza. metni u kesicu. i obesi u bure. dok sve brašno ne uspeš. onda zatvori rupicu dobro. Još inače da načiniš slatko vino od mosta. zatim sipaj most kroz levak i tulajku spolja obloţi krpom. Broj 16. učinićeš ovom mnogo bolju cenu. i onda će biti slatko i snaţno. ali pazi. i pretoči u njega ovo vino. Onda to uspi u jedan čabar i naspi friška mosta. i tako preko toga pretoči onaj most u ovo drugo bure. da se sve lepo smeša i tada uspi sve u bure. od svakog po ¼ deka i šećera 2 deka. ) i kad bure bude puno. slatke korice. priveţi ozdo kamičak. slatke korice. da s jedne litre prazno bude. koju ćeš posle u kominu baciti i peći rakiju. Broj 15. Još drukčije da načiniš slatko vino. saţeţi začinjena sumpora u buretu. metni levak do polovine i više čiste runke metle. i zajedno s droţdinom na dno padnu. Namesti veliki levak u drugo pripravljeno bure. . kao što smo napred rekli. i neka tako 14 dana visi i vino će biti sasvim izredno. opaščića. dopuni drugim bistrim vinom. posle jednog sata udari slavinu u bure i istoči jednu litru mosta. ili komadić olova.Ali se mora i ovo pre boţića i u početku marta meseca u zasumporisano bure pretočiti. Treba znati. pri tom uzmi: Korena bele perunike. Dvanaestog dana probuši burgijom dno i otoči malo u čašu tog vina. pa ako se još nije izbistrilo. koja bi vinu škoditi ili kiselim ga mogla učiniti. dok se neizbistri. i odmah nalij friška mosta toliko. zatvori ga vranjem dobro i zalepi podebelo zemljom. smešaj. a ozgor dospi vodom. i ostavi još nekoliko dana da postoji. razvidi bistrinu. Sve zasebno istuci. Ovo vino treba pred boţić i u početku marta meseca pretočiti u drugo malo bure. i tada uzmi: korena bele perunike. Uspi friška na rešetku proceĎena mosta u poveće bure. sve istučeno obesi u kesici u bure do sredine i ostavi 14 dana da prestoji unutra. pa onda izvadi. od svačega po 1 deka. a u vinu ni malo ne ostaje kada. Ovo vino treba drţati u hladnom podrumu. ( vidi gl. galganta. 8. da dim na polje ne izaĎe. šećera 2. a prazninu doli čistom vodom. da na sredi kesica bude. zakadi ga kao i prvo sa začinjenim sumporom. Da očistiš most od droţdine i da sladak ostane. ovako čini toga dana tri ili četiri puta. onajza. kad se groţĎe za most bude bralo spremi na jednu desetačku mosta 3 litre friška mleka i 25 deka običnog brašna. Kad ovaka vina jedan akov uspeš u osam akova drugog vina. Kad jedan akov takva vina u 20 akova druga vina uspeš. onda će i ovo slaĎe i skuplje za prodaju biti. Onog dana .

kao što smo u 6 glavi pod br. Samo obešne i napunjene na lotri kese ne smeju jedna drugu dodirivati. koja treba da je probušena na sredini na nekoliko mesta. i jednu toliko široku i dugačku lotru. da se kese mogu zapeti za one klinove na lotri. Lotr treba da ima 12 prečaga. 22. jednu od druge toliko daleko. nego da svaka leţi na strani oluka. koliko je širok i dugačak oluk. a s drugog kraja široko otvorene. i po bokovima sa oba kraja klinovima učvrstiti. i na njega kadu. da se ne bi mogla pomaknuti. da više vranja greda kakva bude. i kad bude ono prvo bure suvo. a na to bure treba više donjih obručeva s boka prema vranju udariti slavinu sve to tako u pripravnosti drţi. Za pravljenje kapljička treba imati dve drvene koze. Tako ćeš i na dance metnuti poširoku dasku. i u jednom sanduku u suv pesak u podrumu zaroniti i mesto šećera upotrebljavati. Da se most brzo izbistri. Broj 18. da ne bi oluk mogao ni na jednu stranu prekrenuti se. a dana duboko i podebelo u duge urezana. i doterajpolagano tako. Tako isto načini još jedno akovče. kako bi to drvo na vranj i pod gredom pravo. Osim toga namesti u istoj sobi jedno bure. otpuši i nalivaj neprestano. da 9 ili više litara mosta stane u jednu. posle probuši povisoko prvo bure. Načini od debela. i na ovoj širokoj strani načini dobre petlje. ako ne moţe biti od jednoga to najviše od dva komada. sa svim česta platna kese. a s druge niţe. t. svako dno. pa neka se kuva. jedan iz dve široke daske dobrosastavljen i spojen oluk. meĎu kojima na pobočna drveta treba jake drvene klinove udariti. Da načiniš saharno ( šećerno ) vino od mosta. koliko klinova na lotri imaš i koliko je toga više u toliko će se brţe i više nacediti vina. i pod onu niţu stranu podmetnuti kadu. izvadi levak brzo. zatvori dobro. poloţi jedan kraj pravo na vranj. jedan s preda a drugi iza bureta. ili pajvanom. koji je toga časa kroz rešetku propušten. sa jednog kraja zaoštrljasto zatvorena. pa ako ne bi vino htelo teći kroz slavinu. da bude naobručano sa jakim obručima sa obe strane od krajeva do vranja. kazali ovim ili onim načinom.j. i kad se bure napuni. meti u istu kadu ili čiste runke metle ili tišljerskih strugotina. duge da budu debele. Onda zakadi ono drugo akovče s 1 dekom pripravljenog sumpora. da tako uradiš. a drugi kraj podbi pod gredu. uzmi začinjena i pripravljenog sumpora 2 deka i saţeţi u buretu tako. U kakvoj čistoj sobi namesti one koze. probuši ozgo kod vranja malom burgijicom. oboje zapri i ispari kao što je u glavi 5 rečeno. da ne bi sumporni dim iz bureta izlazio. Ove kese treba da budu tako velike. a posle jednog meseca moţeš u butelje ili frtuljčad rastočiti. obavivši levak s polja. i odmah vranjem s krpom čistom uvijenim najjače zavranji.33 Broj 17. Uspi mosta do pola bureta. pa onda uspi tako vrelo u bure u most. radi čega ih moraš na sitno iseći. Ako s preda bureta ne budeš imao zgode. dok se sve ţilice ne raskuvaju. posle napuni to bure sa čistim mostom. onda uzmi podebelo jako drvo. posle namesti bure na takvo mesto. metni unutra suve bešike od morune ( Hausenblase ). no tulajku levka s polja obavi krpom. Koze s olukom treba da su s jedne strane više. u koju vino iz oluka treba da teče. i kad si takim načinom utvrdio ostavi 12 nedelja da stoji. pa onda izmeĎu tih stupaca i danadi uglaviti podebelo drvo. dakle 4 takova gvozdena obruča. a unutra zapuši do nalivanja i kad počneš nalivati. i udari slavinu. Podaj načiniti jedno bure od pet četvrtina akova. pa podbiti podebelim drvetom o kakav stupac ili zid. ali da ne bude do vrha napunjeno. pa pretoči vino u akovče na levak t. Broj 19. pa ozgo gvozdenom šinom učvrstiti. onda moraš ukopati dva stupca . ili malo više.j. Broj kesa treba da je toliki. a ostalo metni u velikom kotlu na vatru. . kako bih se na njih mogao oluk namestiti. ali čvrsto stojalo. i tako ovu lotru na vrh oluka metnuti i utvrditi. ali na samim krajevima i i do vranja s obe stranepo jedan dober debeo gvozden obruč. Da načiniš delikatan kapljičak ( Tropfen ) od mosta. ne prestano livajući da ne bi dim sumporov napolje izlazio.

posle opet te kese skini. i nositi kući. I kad se taj prvi most iz kese iscedi. da bi se skoro istočila ili prodala po krčmama. kako smo gore pri olucima govorili. nego na ţalost gazdinu mora uskisnuti. i to: u poslednjoj četvrti meseca februara. i tako čine po tri i četiri puta. koju skidaju i opet čekaju i skidaju. Udri klinove ili eksere po njoj uzgo naokolo.34 U vinogradu toga dana. Ima više načina kako se pravi ovo vino. lotrama i buradima. ali zrelo i plesnivo izmiljano groţĎe i kroz rešetku propušteno. a bure da bude toliko veliko. da se samo u toliko vina sa slatkim popraviti mogu. te po tom badava i meću pelen i tako ga nazivaju.: uzmi takvu kadu. kad se kući nosi brano. i ako je vreme hladno. a most sa tankom droţdinom prolaziće kroz runku u izbušenu kadu u niţe pod njom bure. U Karlovcima prave takvo vino i nazivaju ga kapljičavi pelenak ( Tropfen-Wermutwein ). kisela i neugodna vina dobrim i blagoukusnim učiniti. i onda će biti dobro za piće i za prodaju. onda ga treba nekoliko puta preko godine u dobro pripravljeno bure pretakati. pretoči takvo rĎavo vino u drugo spremljeno bure i uspi na jedan akov takvog vina 6 ili 8 litara slatka vina. drukčije u svojoj delikatnosti pregodiniti ne moţe. i tako u bure nalivati onaj propušteni most. onajzova semena. i čekaju dok droţdina gusta na vrh izaĎe. iz koga po tom na doljnu slavinu most toči u kante i sipaj u kese po redu. kako je tamo rečeno. još ako koji hoće kakvih začina.Gusta droţdina ostaće u kadi na runci. i metni da se osuše. u ostalom tako čini. radi lakšeg kod kuće istakanja. treba da ga u februaru mesecu rastoči u frtaljčad ili u butelje. da bi droţdina brţe iz mosta izlazila. slatke korice. . dok mosta bude. tada te kese s lotara skini i operi ih dobro čistom hladnom vodom. treba imati na koli jedno sa obe strane zadniveno bure. u kojoj se cedi belo ili crno vino. koje treba da ima s jedne strane na danu slavinu. No koji je rad za svoju domaću potrebu takva vina imati. a prve suve upotrebi. pod br. kao što smo već spomenuli. Ako li ga koji hoće za celu godinu da drţi. i te kesice da stoje 14 dana. Koji hoće ovo vino da drţiza godinu dve ili više dana. Neki sipaju prenesivi iz vinograda most prosto u ono u sobi bure. osuši i ostavi ih. onda sobu malo zagreju. ali su najobičnijisa olucima. a iz njih cediće se i kapati u oluk. operi. nalije s prsta visoko čistim zejtinom i dobro zatvori. a pod tu kadu podmetni manju. i opet mostom naspi da se cede. a iz oluka teći će u podmetnutu kadu na niţem kraju. i to zato.j. pa onda obesi u kesici u svako bure po malo u prah istučena galganta. ili koliko je koji takva vina rad imati. koja su cvetnim pripravljenim sumporom ne mnogo zakaĎena. Takov kapljičak vadi čistim sudom iz kade. koje se pri piću toga vina teško raspoznati daje. Čemu slatka vina koriste? Sa napred opisanim slatkim vinima mogu se sva rĎava. t. Broj 20. a posle zaroni u pesak u hladan podrum. a posle ih izvadi. kazali. i po njima obesi kese. što metnu u burad pored drugih začina još po jednu kesicu gorska sitno isečena pelena. gde ga treba istakati u čiste sudove i livati u onu kadu na buretu što je u sobi. cena je ovom vinu vrlo velika. pa onda livaju most u kese. kako smo u glavi 9. nalivaj u burad. i ovu sa slavinom stranu metnuti ostrag. a druge čiste suve kese obesi. moţe bez lotara načiniti. koliko ono u sobi. i tako dotle čini. Ali pri tom i ovo treba znati. samo treba da bude kada povisoka. 2.

i takvo vino će biti čisto. spikandarda. da s vrha sa šake bude prazno bure. niti će se ikad pokvariti. uzmi suvo bure. jer sve su dobre. ili manje. i vino će biti dobro i krepko. a pri tom slatko i postojano. i ovako čini četiri puta. što koji od ovih stvari hoće. Da načiniš od mosta snaţno vino. i vino će ostati pri svojoj boji i snazi sve do kaplje. Sve u avanu istuci i baci u isto bure. i onda bistrim vinom. i vino će biti u svoje vreme krepko. slatke korice 1 deka. i metni još šaku bogorodičine trave. istuci u prah. uspi u njega jednu ili dve litre rakije. onda uspi u njega friška mosta i nešto istučena vinska streša. i počeće opet vriti. Broj 25. po veličini bureta. Broj 24. Da načiniš od mosta jako vino. ili nauta. Kad most počne vriti. a šušti. i kad vino prevri. no pazi da ne bi napolje kipelo. litru ili dve. tada uspi u njega ţestoke komovice. Kad most neprestano droţdicu iz sebe izbaca. a pri tom još šušti. i kad prestane vriti. pa onda uspi most unutra. koje ja sa svim prevrilo. Još drukčije da načiniš snaţno vino. onda uzmi: korena ţučanice i karanfiljića po ½ deka. ili suvihrascvetanih pšenični klasova. Broj 22. po toliko. Još drukčije da načiniš snaţno vino od mosta. ili obesi meljeva cveta u kesici do sredine bureta. i moţeš ga drţati dokle hoćeš. semena černobiljeva. izmirne. . semena onajzovig i ţuta šećera po 3 deka. tada izvadi te stvari na polje. Onog dana kad će se most cediti. baci unutra sitnih strugotina od smrekovine. zatvori bure i tumbaj tamo i ovamo. i tako da stoji mesec dana. ukusno i krepko. i vino će biti snaţno. metni u kesicu i obesi u most kad počne vriti. dospi i zatvori dobro vranjem. Broj 23. Uzmi jedan deka tamjana i toliko izmirne. i pokri vranjevu jamu kamenom.35 Broj 21. po veličini bureta. Još inače da načiniš snaţno vino od mosta. Kad most u buretu prevri. bistro. to opet treba sipati friška mosta i streša.

da s jednog pedlja ozgo prazno bude. zatvori dobro. rajskih zrnadi. da bude mnogo snaţnije nego što bi inače po sebi bilo. Broj 29. Broj 27. zadeni u trsku ozgo malen levčić i kroz njega u trsku uspi polagano jednu litru ili dve. A još će lepše i bolje biti. krepko i postojano vino. ili ţestoke komovice i tako će taj most ozdo a ne ozgo vriti. IzmeĎu gospojine velike i male naberi melja. tek samo šušti. metni u drugu kesu. Sve ove stvari iseci i obesi u petačku mosta. i u februaru mesecu pretoči vino u drugo sa pola parčeta pripravljena sumpora zakaĎeno bure i ovo će vino ostati za 4-5 i do 6 godina dobro i neće se prevrnuti. kajmak skini. i onda uspi u bure. rajskih zrnadi oraščića. i vino će biti sasvim krepko i osobita ukusa. nego li druga vina. Uzmi korena galganta 12 deka.36 Broj 26. . Da krepko i postojano načiniš vino od mosta. i obesi takoĎe u bure do sredine. Da napraviš vino. Uspi u bure toliko mosta. izmešaj dobro. vinska špirta. i vino će biti vrlo snaţno i dobro. Da načiniš snaţno vino od mosta. i onima koji su zimljive prirode od velike hasne no mlaĎim i vatrenim škodljivo. priveţi ozdo kamičak i obesi u bure do sredine. isijota. onda metni na jednu desetačku mosta 25 deka melja u kesu. zatim uzmi jednu šuplju dugačku trsku. sve istučeno i smešano metni u veliko staklo. ako se u onom špiritu najpre rezlični začini ugrizu. oraščikova cveta. oljušti koru lepo. da se izgrize. i ostaće vino slatko. slatke korice po 7 deka. galganta po ¾ deka. karanfinjića. Broj 28. i od one rakije dobiće mnogo bolju. slatke korice. Još drukčije da snaţno vino načiniš. tad izvadi one kese. iseci drvo na tanke ljuske i metni da se osuši kao i melj. Broj 30. i kad prevri i sasvim utiša se. i 10 ili 12 dana drţi na suncu. Uzmi korena blaţenka 3 deka. a tad uspi toga špirta po nešto u svako bure. slabomoćnim ljudima. po veličini bureta. da zajedno prevri. a dodaj 25 deka sitno isečena ili strugotina od smrekovine. osuši na promajnom mestu. to će biti posle izredno. koje je starima. O berbi kad uspeš most u zakaĎeno pripravljenim sumporom bure i počne vriti. uspi u mleko nešto ţestoke rakije ili vinska špirta. naseci smrekovine. uspi najlepša vinska špirta s jedne šake više ovi stvari. bela isijota. Još inače od mosta da napraviš snaţno vino. metni u bure. oraščikovog cveta po ½ deka. kad počne vriti. za tim uzmi dve litre slatka mleka. ali onda kad most prestane vriti. breskvinih i višnjevih jezgra podosta. veću snagu. Kad uspeš na jedno bure dobra mosta 3 deci dobra vinska špirta.

gospina bilja 11 deka i toliko lavendlova cveta. metni u kesicu i obesi u vino. . Broj 35. i uspi još jednu litru najlepša vinska špirita. korena bele perunike i blaţenkova korena po 25 deka. uspi i ono ostalo. ta mera vaţi za 10 akova. obesi u bure u most. pa ćeš imati izredno i snaţno vino. i kad u nekoliko prestane. to onda uzmi na 20 akova takva vina: galganta 1 kilu. suva isopa 2 šake. Slabo vino da snaţnim načiniš. sve te stvari istuci i smeštaj. i pusti da prevri. da će se mnogi čuditi i diviti. oraščikova cveta po 5 deka. Osobito dobro vino o berbi da načiniš. a kad prestane vriti. Istoči iz jedne desetačke dva akova takva slaba vina u jednu trujku. a ti uspi mosta toliko. to opet uspi pola akova takva mosta. sve smešaj i u kesice podjednako metni. o kojem se dovoljno načuditi ne moţeš. Uzmi na jedno bure od 5 akova čista i najzrelija groţĎa 1 ½ akova. Broj 34. i 13 deka istučena šećera. istuci u prah. kad prevri. zatvori bure dobro. i obesi u most u jedno ili u više buradi. Sve to metni u bure. Uzmi semena od rute raspričaste 2 deka. korena od kapljička. gde ćeš najpre usuti tri četvrti mosta. Uzmi ledena šećera ½ kile. Broj 32. pa sve istuci i amešano metni u dugačku kesu. a ovako čini i s onim vinom u trojci. i nali lepim friškim mostom. a posle moţeš kesu izvaditi. a slab je izgled za prodavanje. krupna i sitna groţĎa 2 kile. majorana i zovina cveta po1 šaku. i uspi u desetačku jedan akov friška slatka mosta. i vino će biti izredno i krasno. neka uzme gorka badema i trave smiljkite po 3 deka. šećera 2 kile. da sve skupa prevri. metni svako Zasebno u kesice. Slabo staro vino sa mostom da ga popraviš. i opet će vriti. i osobito krepko. da s jedne šake prazno bure ostane. Broj 33. i vino će biti tako prijatno napitka.37 Broj 31. i kad prestane. Kad je neke jeseni slabo vino ili kad na kojoj zemlji raĎa slabo vino. od koga će sve vino uzavreti. i obesi u vino. Koji hoće od nova vina da načini staro. Da vino načiniš koje brzo opija. korenje istuci. a trave sitno iseci. Broj 36. Od nova vina da načiniš staro. i neka tako stoji 24 dana. pak će biti sasvim snaţno. Ovo vino biće sasvim izredno. Dobro vino s jeseni da načiniš.

Uzmi novo bure. Od mosta da načiniš vino kao talijansko.38 Broj 37. no po vrhu mosta da ostane. Broj 39. setvala 3 deka. ţuta šećera 50 deka. Uzmi slatke korice 13 deka. glavi kazali. od čega će biti to vino sasvim krepko. moţeš ga piti. no sa jednog pedlja da prazno bude. da stoji dotle. po veličini bureta. Još drukčije da načiniš talijansko vino. ka. i tad uspi unutra na 2 akova 3 deci vinska špirita kroz trsku polako. za tim nali bure friškim mostom. Uzmi čista. dok ne svene i ne bude kao suvo groţĎe. uzmi vinska špirita po ili litru. koje je zdravo a po ukusu odgovara najboljem talijanskom vinu. i ovo će vino biti talijansko. da ne bi u most ušao. Broj 40. i nali dobrim mostom. Broj 38. razastri ga po slami. Metni u akovče lepa sitna kupovna groţĎa 4 kile i 50 deka ţuta šećera istučena. korena blaţenka 7 de Broj 39. pa obesi u bure u most. zrela groţĎa ( koliko hoćeš ). Sve to sitno iseći i istuci i smešaj pa metni u dugačku kesu od retka platna. a ostavi da tako stoji do marta meseca dobro zatvoreno i tad pretoči u drugo bure. kubebah 1 deka. nali na to stara crna vina više od pola. dobro i slatko. pa ih metni u vrelu vodu da nabubru. dugačka bibera 2 grama. Još inače da načiniš talijansko vino. Još inače da načiniš talijansko vino. ili u boce. pa onda metni oboje u bure. koje treba u pesku drţati. priveţi ozdo čist kamičak. a kad se osuši. koje će uskoriti njegovo vrenje. dodaj podosta sitna kupovna groţĎa. oraščića 3 deka. oraščikova cveta 1 deka. da zajedno prevri i kad se izbistri. uspi u bure i saţeţi kao što smo u istoj glavi pod brojem 11 kazali. Da načiniš od mosta vino koje liči talijanskome. . ispari ga i isperi kao što smo u 5. a ostalo doli crnim friškim mostom. karanfilića i rajskih zrnadi po 2 deka.

metni u jedno veliko staklo. pa ako nema dovoljno mirisa. Uzmi slatke korice 7 deka. oraščića. pa onda sveţi dugačak kanap na kesicu s kamičkom privezanim i obesi u bure. poveţi čašu ozgo dobro. na jednu desetačku. pa onda zatvori bure dobro. promešaj sve to u akovčetu sa štapom i metni na toplo mesto da prevri. šećera 7. ako li je dobro. Uzmi. višnjevih jezgara 11 deka. iseci najpre sve sitno. da se svako diviti mora. i po ovome opet tavan groţĎa. i posle 4 dana izvadi kesicu i stisni je rukom nad jamom bureta. i onda ćeš imati blagorodno vino. a posle zadni. i obesi po nešto istučene slatke korice. i ostavi tako da tri dana i tri noći prestoji. Uzmi najzrelija groţĎa. i ostavi tako da prevri. Još inače da načiniš vino nalik talijanskome. Još inače da načiniš vino nalik talijanskome. Da načiniš blago i ukusno vino. sa kojim rĎavo i kiselo vino popraviti i lepim učiniti moţeš. Broj 43. naspi najlepša mosta. oraščikova cveta. Uzmi krupna groţĎa 4 kile. kubebah i dugačka bibera po 3 deka. metni na sunce ili furunu da se provene i po tom koliko moţeš pootkidaj zrnadi sa peteljaka. i to će onda biti izredno vino. kojim ćeš popravljati slaba vina. Broj 42. pa onda istuci u avanu i metni u čistu kesicu. . uspi na to 35 litara stara dobra vina i 1 litar najljuća vinska sirćeta. i opet iverja. da sa šake više dna visi. I tad se moţe to vino okusiti. nali dobra vinska špirita. pa je posle obesi u drugo bure. bela isijota i dugačka bibera po 3 deka. da kesa ogrezne. pa opet procedi kroz sukno i pomešaj s prvim. Da načiniš izredno vino. i metni jedan tavan takva groţĎa. breskvinih jezgara 15 deka. i tako dalje do polovine bureta. a ti uspi u njega rečena špirita koliko hoćeš. i po njemu jedan tavan iverja ili strugotina od leskova drveta. a posle iscedi taj špirit kroz čisto sukno u drugo staklo i dobro zapuši. Kad dakle hoćeš da koje novo vino snaţnim i krepkim načiniš. onda opet obesi kesicu da stoji u vinu nekoliko dana. metni sve to u dobro oprano akovče.39 Broj 41. gospina bilja i korena bele perunike po 3 deka. Ove je vino vrlo delikatno. semenja korijona 1 ½ deka. koje se moţe sravniti sa talijanskim. metni ga na sunce da 8 ili 14 dana stoji. da ne bi snaga iznutra izlazila. metni je u kakvu veliku čašu. onda metni kesicu opet u špirit. rajskih zrnadi i oraščića po 3 deka. sveţi kanapom dobro. karanfilića i iĎirota po 1 ½ deka. sitna 3. Svako zasebno u avanu pokrupno istučeno i skupa smešano. a u proleće moţeš pretočiti u boce i u pesku drţati. galganta 7 deka. zatvori staklo dobro. da sav sok iz onih začina u bure iscedi. uspi dobra vinska špirita toliko. odadni bure s jedne strane. karanfilića. Broj 44. rajskih zrnadi. a u prvo staklo na one stvari uspi opet špirita i ostavi da stoji na suncu 14 dana.

Uzmi cvetala bosiljka i zovina cveća. Broj 48. slatke korice i isijota. setvala. Broj 46. Smešaj sve zajedno. ili u kalajisanoj oraniji jedan akov friška crna mosta. Posle izvadi kesu. metni u jednu ili u dve kese. da se prokuva. seme i korenje. i ostaviti tako da vri dok tri dela ne uvri. a posle 5 ili 6 dana izvadi napolje kesu. Broj 49. kao prava malvasija. Da načiniš muškatno vino. Uzmi suva zovina cveta 50 deka. pripravljena korijonova semena. Da načiniš još drukčije malvasiju. rajska drveta. Još inače da načiniš muškatno vino. sve na sitno istučeno. i tada izvadi. istuci sve ovo i pomešaj.40 Broj 45. metni u jednu veliku čašu. Da načiniš malvasiju. i takim načinom imaćeš vino. galganta. pa onda skini s vatre i ostavi da se prohladi. i vino će imati ukus prava muškatna vina. gospina bilja 7 deka i crvene ruţe 2 šake. oraščića. metni u dugačku kesu. slatke korice i karanfilića po 1 ½ deka. metni ih u dugačku kesicu. . bosiljka 11 deka. po veličini bureta. priveţi ozdo komadić kositra. Još drukčije da načiniš muškatno vino od crnog mosta. oraščikova cveta po 1 deka. istuci na krupno i metni u vinski špirit. skerletkova cveta 7 deka. od svačega po nešto. obesi do polovine dvojke u kesici predrečene trave. Uzmi rajskih zrnadi i kubeba po 1 ½ deka. da se za 24 sata sve izgrize. Broj 47. i naspi vinska špirita. sa kog ćeš penu skidati. i to će vino biti tako snaţno. ledena šećera 7 deka. karanfilića. . Uzmi zovina cveta. ne sa svim rascvetana. obesi u bure do polovine vuna i posle tri dana izvadi. ove stvari da stoje u dvojci dok se most sa svim ne izbistri. a vino u svoje vreme prezoči u drugo bure. rajskih zrnadi. da most iz nje curi u bure. a onda iste stvari izvadi. i opet spuštaj unutra. i ostavi tako da prestoji 10 dana. Uzmi galganta. zatvori dobro. koje po ukusu pravoj malvasiji ne ustupa. a posle uspi u dvojku i dospi sa friškim crnim mostom. i ostavi da prestoji dva dana. i dodaj 1 ½ deka slatke korice. a posle izvadi. metni sve u kesu i obesi u bure do sredine. onajza 11 deka. posle metni te stvari u kesu. i po toliko oraščića i oraščikova cveta. pa obesi u bure do sredine vina. ovako čini dokle god most vri. obesi u bure u frišak most i pusti da vri. stavi na vatru u jednom velikom kotlu. ali svaki dan vadi kesu napolje i gnječi dobro.

isijota. i tada procedi rakiju u drugo staklo i zatvori dobro. oraščića i oraščikova cveta po 9 deka. i kad sasvim prevri i izbistri se. Broj 51. koje se po ukusu ne razlikuje mnogo od veltrinskoga. a ostale stvari istuci u avanu nakrupno. Uzmi gospina bilja 1 ½ deka. i vino u poslednjoj četvrti meseca februara u malu burad pretoči. priveţi ozdo komadić kositara i obesi u vino u desetačku do polovine bureta. Da načiniš muškatno vino od stara vina. i ostavi da tri ili četiri dana na toplu mestu stoji. a šećera 4 deka. bosiljak iseci na sitno i pomešaj sa zovinim cvetom. sve istučeno i pomešano metni u staklo. galganta po 3 deka. korijona 1 ½ deka. i tako za 10 dana imaćeš snaţno. Broj 54. dobro i zdravo vino. bure treba vranjem dobro zatvoriti. uspi na to prepečene rakije s četiri prsta visoko. zovino cveće sa bosiljkom metni u osobite kese. sve istučeno i pomešano metni u kesu i obesi u vino. a začine smešane zajedno metni u jednu kesu i sve to obesi u most. istuci sve pokrupno i pomešano metni u kesu i obesi u vino. načini kese kako bi mogle kroz vranjevu jamu u bure ući. rajskih zrnadi 5 deka.41 Broj 50. da prevri. Kad od ove rakije uspeš 20 – 25 deka u jedan akov mosta. onajza. rajskih zrnadi. Da načiniš veltrinsko vino. slatke korice i karanfilića po 1 deka. ţutog šećera 50 deka. a staklo zapuši dobro. karanfilića. Broj 53. onda one kese izvadi. oraščikova cveta. strugotine od jelenjeg roga 25 deka. korijonova semena 20 deka. Uzmi gospina bilja i onajza po 1 deka. Uzmi 1 kilu zovina cveta. Sve istučeno i pomešano metni u kese. oraščikova cveta. Uzmi slatke korice 18 deka. a samo na vranju provrtiti burgijicom rupicu. Da načiniš frankonsko vino. pa onda naspi četvorku crnim mostom. Broj 52. oraščikova cveta 3 deka. da 14 dana prestoji. rajski zrnadi. iĎirota ½ deka. Još drukčije da načiniš crno muškatno vino. onda ćeš imati vino. Da načiniš rensko vino. 50 deka bosiljka. . Uzmi slatke korice. oraščića 1 deka.

od svačeg po malo. oraščikova cveta i gospina bilja. oljušti tanku ţutu koru. da sve zajedno prevri i meseca novembra pretoči to vino u drugo bure. podjednako. pa onda kao što je rečeno pod br. odadni čisto akovče. smašaj oboje u jedan veliki čabar ili dva. bela isijota. metni na vatru. no meĎu tim često mešaj s kakvim drvetom. a ostalo nalij starim belim vinom. Da načiniš ausbruh. Broj 58. metni u zagrejanu peć da se svene. . Sve ovo istučeno i pomešano metni u kesu. Ovo prosušeno groţĎe metni u akov. a kad do polak uvri i ohladi se. naslaţi toga groţĎa do polak. Onda metni u pres i iscedi sok. meĎu tim isperi burence varenim mostom. Naberi za vreme berbe najlepšeg groţĎa. a ţelucu sa svim prijatno. dugačka bibera i galganta po 1 ½ deka. da se prokuva.42 Broj 55. da bude gusto kao testo. zadni opet akovče. Da načiniš raminsko vino. Da načiniš gustosinjsko vino. baci onu kesu unutra. Uzmi lepih sočnih smokava ( koliko hoćeš ). iscedi. Drukčije da načiniš veltrinsko vino. izvadi iz nje one stvari i još pola toliko pribavi novih. Još drukčije da načiniš gustosinjsko vino. Broj 56. uspi na to 8 litara friška slatka mosta. a uspi u kalajisan kazan 4 akova mosta. i tako ćeš imati osobito i delikatno vino. a posle ga moţeš načeti i piti. uspi na to friška nekuvana mosta i toliko kuvana. vareno vino uspi u dvojku i obesi unutra tu kesu do polovine bureta. rajskih zrnadi. i smašane metni u kesu. istuci. koliko sa 5 prstiju moţeš uzeti. osuši ovu meĎu dve artije i metni u kesicu. Naspi u akov friška mosta i obe kesice obesi unutra. onda uzmi suva matičnjaka i skerletki. pokri čabar i ostavi da stoji tri dana i tri noći. zatvori bure dobro i ostavi ga da stoji 14 dana. i naspi u njega kuvana slatka vina i obesi unutra u kesici istučene slatke korice. oraščikova cveta i oraščića po 3 deka. uzmi karanfilića 2 deka. Broj 59. izvadi kesu. a proceĎeno vino uspi u isto burence. Na jednu dvojku vina. iseci na sitno i pomešano metni u drugu kesicu. i kad posle pene počne vriti. setvala 3 deka. 58 trave i ljuske od limuna i pomorandţa bez kesice. Uzmi 4 lepa ţuta limuna i 6 pomorandţa. Broj 57. U vreme berbe naberi najlepša slatka bela groţĎa pootkidaj zrna i metni ih na sunce da se prevenu. i zrnadi ( pucadi ) od najslaĎega groţĎa. bela. priveţi ozdo kamičak. pa koliko popiješ opet ukuvanim vinom dolivaj. na jedan akov treba jedna četvrtina groţĎa.

ili inače. pa ih drţi u pesku. a ostalo dospi čistom vodom. pa onda ispresuj. . Da načiniš špansko vino. Broj 63. u vreme berbe metni u jednu desetačku jedan merov od tih suvih klasova. onajza 1 deka. da vinski sok izaĎe. ostavi. 14 dana na suncu da se izgrize. a posle pretoči u drugo bure. Uzmi novo akovče. Istuci smešano metni u kesicu i obesi u most. i tako sitno isečeno kuvaj sa istučenim šećerom dokle sa svim kao gusti madţun ne bude. kolika je polovina soka. koji ćeš smešati s prvim sokom. da ovo vino miriše. uspi na ono groţĎe 7 litara ţestoke komovice. a na njih uspi jedan čabar smuljana groţĎa. a tako i ispirajući. Naseci pšeničnih klasova kad se rascvetaju. i posle uspi u burence i ostavi da celu godinu dana stoji. Broj 64. 2 kile istučena vinske streša. i dok je još toplo procedi sok. Da načiniš slamsko vino. pa neka uspe u burence. koje ćeš istom takom vodom isprati kao i prvo bure. Broj 62. oraščikova cveta ½ deka. krupna kupovna groţĎa 2 kile. šećera 5 deka. Da načiniš mozeljsko vino. i metni da se zgreje. u kojoj ćeš kuvati trave skerletak i zovino cveće. Da načiniš rimsko vino. koje se nije sasvim rascvetalo i 9 deka skerletka. onda metni u isto bure 25 deka zovina cveća. U novembru mesecu pretoči u drugo bure. metni u dvojku. poveţi ih u kitice i obesi da se u hladovini na promaji osuše. neka uzme na svaku litru toga vina po jedan gram tinkture od slatke korice i 17 kapljica tinkture od karanfilića. Uzmi šećera 4 kile. slatke korice po 1 ½ deka. a ostalo dospi friškim mostom i ostavi da prevri. a na ostatak uspi lepa vina toliko. to će biti izredno lepo i sasvim providno vino. Ako bi ko hteo. pa naspi na to friška mosta. povadi iz groţĎa zrna.43 Broj 60. ispari ga i isperi vrelom vodom. a posle rastoči u boce i zatvori dobro. Uzmi gospina bilja. koju ćeš najpre varenim mostom isprati. Uzmi na jednu dvojku 15 kila krupna kupovna groţĎa. Broj 61. isparavajući ostavi vodu u buretu da stoji dokle se ne ohladi. Da načiniš još drukčije špansko vino.

pretoči u drugo bure i uspi unutra esencije od slatke korice. a posle osam dana moţeš ga načeti i piti. Uzmi kupovna krupna groţĎa 4 kile. pusti da 24 sata vri. onda opet uspi vruće vode. Da načiniš još drukčije špansko vino. . Još inače da načiniš špansko vino. metni na vatru da se groţĎe raskuva. u kojoj ćeš rastopiti 3 kile najlepša meda. no samo ma čimgod pokriveno. ili karanfilića ili od ambre i bizma. i ostavi nezavranjeno. Još drukčije da načiniš delikatno špansko vino. i uspi unutra ( na jedan akov toga soka ) 6 deci ljutog sirčeta i odmah će jako vriti. koje treba da bude namešteno u podrumu. i tad metni u toplu sobu. Uzmi kupovna krupna groţĎa. isečena groţĎa. no samo pokriveno.44 Broj 65. koliko hoćeš da vina imaš. i kad voda bude slatka kao šerbet. i metni unutra 2 kile krupna kupovna. i zatvori dobro. da 5 ili 6 nedelja prestoji. uspi na to 4 litre vrele vode. s dva prsta niţe vranjeve jame. kao i prvo. istučena šećera 4 kile. koje se moţe videtim kroz vranjevu jamu. i kad sav sok izaĎe. pa onda metni unutra 2 kile vinska čista istučena streša. koja je u glavi 25. i posle 24 sata pretoči mopet u rečeno u podrumu akovče. onda pretoči to vino u drugo bure od akova. metni sve to u akovče. procedi vodu kroz čistu kesu i uspi u vinsko bure. a dospi dobrim starim vinom. Uspi u veliku oraniju 1 akov i po vode. pa onda uzmi čisto rašljasto drvo i muljaj sve dotle. uspi na to dobra stara vina i litru najljuća vinska sirćeta. koju treba u podjednakoj toploti drţati. a iz njega u bure. izmešaj sa štapom dobro. dok se groţĎe sasvim ne izmulja. kad se bešikice na površini ukaţu. pa ga metni na toplu mestu da prevri i posle 6 nedelja pretoči u drugo bure. naznačena. u koje tad uspi 3 deci esencije. Broj 67. skini s vatre da se ohladi. i uspi na to četvrti deo najlepša vina. i za 10 ili 15 dana počeće vriti. i dospi starim vinom. i sok će biti bistriji a ljuske ili komina pašće na dno. metni u čist čabar. uspi opet 4 litre vrele vode. sa 3 kile meda zaslaĎene. svetlo i za piće sa svim delikatno. Uzmi čisto burence od po akova. sitna groţĎa 3 ½ kile. a na ono u polovačetu groţĎe. broj 30. Broj 68. Ovo će vino biti bistro. a u isto metni 9 kila kupovna sitna groţĎa. dokle groţĎe ne nabubri. Još drukčije da načiniš špansko vino. Broj 66. i kad prestane vriti. radi toga treba da bude bure s vrha sa šake prazno i nezavranjeno. uspi na to čiste vruće vode dvaput toliko i ostavi pokriveno da prestoji. Pa onda ocedi taj sok u drugi čist čabar.

kroz rešetku proceĎena mosta 20 litara i 4 litre lepa čista meda. no sa koncem vezanu. a z vodu metni istučen šećer i slatke korice neistučene. Broj 71. šećera 1 ½ kilu. karanfilića i oraščikova cveta po 5 deka. zatim karanfilić i peruničin koren. dokle u pola uvri. Onda skini s vatre i ostavi da se ohladi. meĎutim ambru i bizam stuci sa finim šećerom u avanu. da do polovine bureta doĎe kesica i neka tako stoji 8 dana. moţe se upotrebiti pravljeno špansko vino ). i to treba ponavljati dok se sa svim ne izbistri. pa onda izvadi kesice i ti ćeš imati sa svim dobro i valjano vino. galganta i setvala po 12 deka. Sve istučeno i smešano metni u kesicu i obesi u bure s privezanim kamičkom. Radi takog vina treba uzeti stara najlepša vina 2 litre. a posle nekoliko sati filtriraj ( procedi kroz artiju za to udesnu ) u kakav sud. meĎu tim načini penu od 4-5 belanaca i uspi u vrijuću vodu. Uzmi kupovna krupna groţĎa 3 ½ kile. da ne bi sa penom napolje iznesena bila. . i kad se zagreje. oboje u vodi. no penu neprestano skidaj s rešetkom. Posle toga namesti na drugi čabar dve ili tri zaoštriljaste kese. a posle 6 ili 8 nedelja rastoči u boce i u pesku drţi. zatvori dobro i ostavi da 24 sata prestoji. i onda skini s vatre. i uspi na to dobra stara vina 75 litara. i metni u hladan podrim. Uzmi friška i slatka. Kad se počne peniti. uspi u čist čabar. za koje će vreme sva droţdina na dno pasti. zatvori flaše dobro. slatke korice. a sitna 3 kile u prah istučena šećera. metni taj prašak podjednako u dve čiste kesice od tanka platna i spusti na končiću u svaku flašu po jednu. takozvano nektar. ostavi da se iskuva. i ostavi da po sata s penom vri. one flaše isperi čisto i uspi proceĎeno vino opet u njih. i stavi na vatru da se prokuva. onda mešaj s jednim čistim drvetom. korena bele perunike 1 deka. i ostavi u podrumu da dvaput 24 sata prestoji. Broj 70. uspi oboje u jedan veliki kalajisan kotao. pa onda pretoči u frtaljčad ili boce i drţi ih u pesku. ili čistommramornom kamenu ( kakav moleri upotrebljavaju ). i kroz njih propuštaj onaj kuvani s medom most. bizma istočna 8 grama. sve to smešaj zajedno i baci u čistu rakijom zakaĎenu dvijku. i u svaku flašu pusti podjednako one šećerne vode kroz jedno čisto platno. španskog vina 1 litru ( ako se španska prava vina ne moţe nabaviti. a kad pene nestane. slatke korice u komadima 1 ½ deka. skidaj penu neprestano.45 Broj 69. rajskih zrnadi. Da načiniš populsko vino. Da načiniš tokajsko vino. a posle se moţe piti. pa onda u burence uspi. promešaj sa štapom i ostavi da tri meseca prestoji. bela isijota. no čuvaj da ne prekipi iz kotla napolje. kako bi se med sjedinio s mostom. Uzmi na jednu desetačku lepa vina. Ovo vino bude ukusa prava grčka vina. pokri dobro. ambre grizije 4 grama. Broj 72. čiste vode 3 litre. Sa ovimstvarima ovako postupi: Vodu metni u kalajisani kotao na vatru. karanfilića 12 komadića. Da načiniš grčko vino. Da načiniš grčko vino. jer se moţe i docnije upotrebiti. a meĎutim ona dva vina smešavši skupa u dve velike flaše.

uspi na to malo vina i ostavi preko noći da stoji zatvoreno. i posle 4 dana procedi kroz zaoštrljastu vunenu ili od sukna kesu. i malo u prah istučena isijota. rajskih zrnadi i isijota po ¼ deka. a sutradan uspi na to litru crna vina. korena bele perunike 1 ½ deka. kao što je kod nektara kazano. a zatim uspi u boce. 50 deka istučena šećera. bela isijota 1 ½ deka. dobro zatvori i drţi u podrumu. posle propusti nekoliko puti kroz zaoštrnjastu od sukna kesu. pa onda 7 ili 8 puta proceĎuj kroz suknenu zaoštrnjastu kesu. Metni sve zajedno. Da načiniš grčko vino. Broj 74. Uzmi slatke korice 3 deka. istuci 5 ili 6 slatkih badema i pomešaj sve u 6 litara bela vina. sve u prah istučeno. . da na tihoj vatri malo provri. karanfilića 8 komadi. i postupaj onako kao što je kod 75. Uzmi lepa bela vina 4 litre. a moţe i više. pa posle ostavi da se prokuva. Još drukčije da načiniš ipokras. i kad mlako bude. Broj 75. uspi oboje u kotao. po volji . a posle čini onako isto. sve ove stvari smešaj u vino i ostavi 7 ili 8 dana u jednom čistom dobro zatvorenom sudu da se nakvasi. tako zvano mulz ili muzeles. pa ćeš dobiti izvanredno bistro vino. oraščikova cveta. Ovo će vino biti sa svim slatko i koristi veoma zdravlju. Uzmi lepa vina 2 litre. dok treći deo ne uvri. korena bele perunike 1 ½ deka. šećera 75 deka. isijota 1 ½ deka. rajskih zrnadi od svačega po malo. Na drugi način da načiniš ipokras. Uzmi lepa stara vina crna dva dela i jedan deo meda. dugačka bibera. šećera 13 deka i galganta 1 deka. mešaj da se med sjedini s vinom. broja rečeno. Uzmi slatke korice 5 deka.46 Broj 73. slatke korice 3 deka. Da načiniš vanredni ipokras. sve ovo u prah istuci i metni u bocu. posle toga skidaj penu neprestano. Broj 77. Da načiniš grčko vino. tako zvano ipokras. 1 oraščić. slatke korice 3 deka. i šećera 13 deka. Broj 76.

Još drukčije da načiniš ipokras. i tako neka se kuva još malo. rajskih zrnadi 10 deka. oraščika. pa onda 3 ili 4 puta procedi kroz zaoštrljastu vunenu ili suknenu kesu. tako zvano klaret. Broj 82. oboje u avanu istučeno. istuci i smešane metni u 10 ili 14 litara dobra vina u kakav sud. dodaj 14 deka istučena šećera. posle skini s vatre kotao i ostavi da se ohladi. Ovo je vino veoma prijatno. Uzmi kanarijskog šećera 1 ½ kile. Klaret se pravi od meda i mirišljavih stvari. najlepše slatke korice 5 deka. metni unutra toliko čista meda. za tim procedi kroz suknenu kesu i uspi u burence. oraščikova cveta. Kuvaj ovo sve zajedno. izmešaj dobro. Sve te stvari iseci nasitno. Uzmi ţuta šećera 4 kile. slatke korice 12 deka. da se med s vinom sjedini. i posle dva dana procedi kroz zaoštrljastu suknenu kesu. sve ove stvari istuci i smešaj zajedno. baci unutra 7 deka slatke korice. kuvana meda 1 kilu. 3 deka oraščića. isijota 3 deka.47 Broj 78. . i za to uzmi najlepša stara šilera ( koliko hoćeš ) 12 ili 14 litara. pa onda od ove mirišljave smeše uzmi 1 ½ deka i metni u 13 deci vina. karanfilića ¼ deka. a penu skidaj i kad nestane pene i počne vriti. pa onda procedi nekoliko puta kroz zaoštrljastu kesu od sukna. od svačeg po ½ deka. galganta. a posle uspi u boce. dugačka bibera ½ deka. Ili ovako da načiniš ipokras. Da načiniš grčko vino. bela vina 6 litara. oraščića i kubeba. Broj 79. lepa stara šilera 10 litara. crna vina 2 litre. a sa belancetom jajetovim izbistri. isijota 7 deka. Broj 80.Ovako se pravi ipokras po velikim dvorovima. karanfilića. pokri vranjevu jamu dobro i za 14 dana imaćeš divan klaret. rajskih zrnadi 1 deka. metni sve u kalajisanom kotlu na vatru. badema 30 deka. Uzmi bela šećera 6 kila. Da načiniš još drukčije ipokras. a svaka 2 sata mešaj. Uzmi slatke korice 7 deka. uspi to vino u čist kalajisani kotao. Broj 81. Na drugi način da načiniš ipokras. i piju ga u jutru na tašte radi ukrepe ţeluca i za zgrevanje bubrega. rajskih zrnadi od svačega po malo i tanko sljuštene korice od 2 limuna. da se prokuva. i metni da 24 sata u hladnom podrumu prestoji. isijota 25 deka.

pa onda kroz tu kesu toliko puta i dotle propuštaj. skini s vatre. isijota 50 deka. Uzmi slatke korice 6 deka. lepa stara šilera 12 litara. galganta. o kojem ćemo docnije govoriti. bela stara vina 18 litara. moţe umesto meda uzeti bela šećera i to: Broj 85. kao šećerni madţun. Broj 84. karanfilića. rečeno. rajskih zrnadi. Uzmi slatke korice po kile. dugačka bibera po 1 ½ deka. gde ćeš i onaj mirišljavi prah usuti.48 Broj 83. kubebah. Da načiniš još drukčije klaret. i kad se u nekoliko prokuva. Šećer istuci. Uzmi bela šećera 6 kila. Broj 86. Broj 87. slatke korice 50 deka i lepa bela vina 14 litara. dugačka bibera po ¼ deka. isijota 4 deka. meda 4 kile. to jest šećer istuci. . a posle propusti nekoliko puta kroz kesu. metni ga da se kuva. pa onda nekoliko puta propusti kroz zaoštrljastu kesu. čista lepa meda 2 ½ kile.d. Da načiniš drukčije nemački klaret. i ostavi da 4 sata pokrivene prestoje. i tako će biti to vino izredni i slavni nemački klaret. pa onda metni unutra rečeno u prah istučene mirišljave stvari i izmešaj dobro. pomešaj s vinom i stavi na vatru da se prokuva. šafrana 1 gram. istučeno. rajskih zrnadi 20 deka. vina 12 litara. pa onda ostavi da preko noć prestoji. posle uspi to vino u burence da dva dana prestoji i tako ćeš imati dobar klaret. karanfilića ½ deka. Primedba. šafrana 4 grama. oraščića. a i šećer istuci u prah. meda 1 kilu. Još drukčije da načiniš nemački klaret. Mirišljave stvara istuci u prah i metni sve zajedno u jednu veliku zaoštrljastu kesu. Sve te stvari istuci u prah. isijota. pomešaj s medom. rajskih zrnadi 11 deka. rajskih zrnadi. Uzmi bela ledena šećera 7 kila. Još drukčije da načiniš klaret.t. Braunšvigski klaret. no svakoga sata po 2 i po 3 puta mešaj. i izbistri belancetom i procedi. galganta i isijota po 3 deka. ali za sebe. pa uspi u boce. S ovim stvarima učini kako je napred pod brojem 86. i izbistrivši ga s belancadima pomešaj sa vinom. bela isijota 50 deka. Uzmi ţuta šećera 5 kila. skidaj penu. razbi malo da se sjedini s njime. slatke korice 7 deka. Mirišljave stvari istuci u prah. a med metni u vino. i kad počne vriti. a med razbi i sjedini s vinom. metni u vino i kuvaj i. dok vino i med svu silu iz onih stvari u sebe primi i bistro bude. Ko voli. baci unutra isijot i carska zrna. lepa vina 6 litara.

od svačeg po 1 ½ deka. a posle procedi. oraščića i oraščikova cveta po ¼ deka. . kuvane čiste vode 2 kile. Broj 91. Uzmi slatke korice 2 deka. rajskih zrnadi i karanfilića. Drugi način austrijska klareta. vina bela 6 litara. rajskih zrnadi i oraščikova cveta po 3 deka. i ostavi preko noć da prestoji. stara dobra vina 3 ½ litre. Da načiniš austrijski klaret.49 Broj 88. pa onda procedi nekoliko puta kroz vunenu kesu. i metni na tihu vatru da nešto provri. cveta ljubičice 2 grama. pa onda nekoliko puti procedi kroz vunenu kesu. vode čiste 1 litru i 3 deci.Metni sve ovo zajedno da se 3 sahata grize. dugačka bibera i galganta po 4grama. Još nadrugi način da načiniš nemački klaret. karanfilića 1 grama. Broj 90. šećera 1 kilu. rajskih zrnadi ¼ deka. rajskih zrnadi 2 grama. bela šećera 1 kilu. oraščića ¼ deka. šećera 12 deka. Uzmi slatke korice 1 ½ deka. oraščikova cveta. slatke korice 7 deka. oraščića ¼ deka. oraščikova cveta ½ deka. i načini klaret po prednavedenu načinu. Broj 89. Da načiniš štrasburški klaret. Da načiniš još drukčije klaret od vode. pripravljena korijona. isijota ½ deka. Broj 93. šećera 45 deka. šećera 18 deka. Stvari sve istuci i metni u vodu. bela vina ili šilera 1 litru i 3 deci. karanfilića 10 komadi. Broj 92. Uzmi slatke korice 3 deka . Uzmi 30 zrnadi ječma. bela isijota 1/3 deka. Sve ove stvari i šećer istuci i smešane u vino metni da prestoje preko noć. Sve stvari kao i šećer istuci sitno i metni u vino. Uzmi slatke korice ¼ deka. karanfilića ½ deka. Uzmi slatke korice 7 deka. 2 ½ litre vina. bela šećera 50 deka. Da načiniš klaret od vode. i načini klaret kao i predrečevi. bela isijota. pa onda kroz čistu krpu procedi. dva oraščića. karanfilića ¼ deka.

Uzmi na jednu desetačku slatke korice 5 deka. dobro zatvoreno. Da načiniš drukčije delikatni šiler. kao što smo u glavi 6. pod brojem 23. varanje potpomaţe. blaţi krv. da se kuva dotle. MeĎu tim metni u kalajisan kazan dva akova friška crna mosta. bela isijota. krepi vid. metni u kesicu. pod brojem 25. i koliko bude prazno dospi belim vinom. zgreva i krepi ţeludac i mozak. koji imaju jaku krv. oraščikova cveta 1 ½ deka. uspi u nju jedno 6 decilitara ţestoke komovice. kao što smo napred rekli. da se rakija i oraščićev dim sjedini. oraščića 5 deka. i tako ostavi da prevri. krepi sve ţivotne sile. zatvori. friškim slatkim mostom i obesi unutra one kesice. setvala. karanfilića 1 ½ deka. treba da se čuvaju ovog vina. kao što smo u glavi 6. a posle odaspi u dva čabra da se prohladi.pr. galganta. a ostatak kuvani uspi u čist čabar. kazali. namesti veliki drven levak u bure. priveţi ozdo kamičak ili olov i obesi u bure i tako ostavi da vri. pa onda moţeš pretočiti u dvojke. kazali. i onda zakadi oraščićem. Uzmi bure ( koliko hoćeš ). i ostavi tako da prestoji 2 meseca. i dospi drugim friškim na rešetku propuštenim mostom. ili u akovčad za piće ili kako već ti hoćeš. meĎu tim pripravi dve šestačke zakaĎene belim tamjanom i izmirnom. metni unutra u kesu istučene smreke 3 decil. karanfilića 1 deka. pa onda zatvori vranjem dobro. od svačeg po 1 ½ deka. naprotiv slabim i starim ljudima ovo vino veoma koristi. Kad se ovo vino umereno upotrebljava.i 4 decil. ali kad penu skineš i počne vriti. Sve ove stvari istucaj u avanu. ali ljudi. i kad bude hladno. galganta 1 ½ deka. daje silu svima udovima telesnim. Da načiniš sasvim delikatni šiler. jednu četvorku. oraščića 3 deka. dok do pola ne uvri. vetrove u telu rasteriva. pola bela .50 Broj 94. i tako kroz to sipaj taj kuvani most. a posle dospi drugim šilerom ili belim vinom i zatvori dobro. ili šiler u jednu i u drugu šestačku. za tim uzmi: slatke korice 1 ½ deka. a razganja melanholiju. . U proleće izvadi kesice. a onda uspi jednu litru ţestoke komovice. rajskih zrnadi. n. dok jedan akov ne uvri. provaljaj bure. Broj 95. i onda uspi u kalajisani kazan 4 akova friška mosta. a u poslednjoj četvrti meseca februara pretoči u drugo oraščićem zakaĎeno bure. koja je oraščićem dobro zakaĎena. svaku posebice u avanu i metni u kesice. nameći u levak leskovih ili smrekovih strugotina ili metle runke. Sve ove stvari istuci. onda naspi desetačku. a isceĎeno uspi u bure i dolivši ostavi da stoji do druge berbe. i da se raziĎe po svim dugama i danima. no s jedne šake prazno da ostane. iscedi ih dobro. Uspi u svaku šestačku po jedan čabar kuvana mosta i na to uspi iz predrečene desetačke ono staro mirišljavo vino. Korist.onajzova semena. kroz strugotine ili kroz runku. a pola crna i neka se kuva. oraščikova cveta 1 ½ deka.

posle dospi bure i ostavi da stoji do proleća. Istuci sve u avanu. pa onda u poslednjoj četvrti februara pretoči u drugo bure. tamjanom i izmirnom zakaĎeno bure. O pretakanju vina i šta oko toga treba raditi. oraščikova cveta 1 deka i smreke 3 decilit. da se tada i vina kreću. da su se upravljali po samim planetama i zvezdama. a osobito kad se sunce ili mesec raĎao. kad hoćeš vina iz bureta da izvadiš. . GLAVA XI. i tad izaspi u dva akova da se prohladi. i tada rastoči u manju burad. Još drukčije da načiniš šiler. a vino pretoči u frtaljčad. ako više. Primedba: Ko voli moţe umesto šilera uzeti bela vina. a dodaj: slatke korice 3 deka. Broj 98. moţe da se pokvari. provaljaj bure. Broj 97. vino ništa ne gubi. meĎu tim uspi onu začinjenu rakiju u dvojku i provaljaj.. Ali ipak treba paziti. Zakadi petačku sa oraščićima.j. kad mu je potreba. da ne daš koliko je moguće da vazduh u bure uĎe. nego načinje bure u svako doba. oraščića 3 deka. Nekad su ljudi tako strogi bili i pazili oko vina i čuvali ga. Da načiniš sa svim osobiti delikatni šiler. oraščića 3 deka. Istuci sve u prah. uspi u dvojku i dospi ostalo belim friškim mostom.24 kazali. da se što manje začina uzme. zatvori. Uzmi u kazan 4 akova friška. a dodaj slatke korice 1 ½ deka. metni u kesu i obesi u dvojku i tako ostavi do proleća i tad izvadi kese. oni u izvesna vremena niti su hteli vina piti niti načinjati. i posle dva meseca moţeš pretočiti u drugo. oraščikova cveta i galganta 1 deka. sada pak niko na to ne pazi. metni u kesice i spusti u bure i ostavi da vri. Uzmi slatke korice 1 ½ deka. dokle do pola ne uvri. i uspi unutra onaj kuvani most kroz runku. za to treba da je bure svagda puno t. ili u akovčad. metni da se kuva. oraščića 5 deka. Još drukčije da načiniš delikatan šiler. na rešetku propuštena mosta. karanfilića 1 deka i semena onajzova 3 decil. Istuci sve. za tim uspi kroz strugotine ili kroz runku friška bela mosta 3 akova i 2 crna. jer kad ga se manje uzme. u vreme berbe uspi u kazan dva akova slatka crvena mosta. jer su dgţali. za tim kad bude onaj kuvani most hladan. ali se mora na to paziti.51 Broj 96. dvojku zakadi solju i ţestokom komovicom. da se kuva i da do pola uvri. uspi 1 litru ţestoke komovice. i zatvoreno drţi do proleća. treba ga svake nedelje dolivati i čistim vranjem dobro zatvarati. galganta 1 ½ deka. metni u staklo i naspi na to prepečene komovice 3 decilit. kao što smo u glavi 6 pod br. metni na toplu mestu nekoliko dana da se izgrize.

4. i onda vina bolja čuvanja ne trebaju. kad je nebo vedro. ali ako ni to nije moguće. da ili groţĎe nije sazrelo. a u pretočenom vinu u drugom buretu ostaće vedra kiselica koja će na dno pasti. ili se inače pokvare i s toga ih valja otočiti pri zapadnom vetru i kad mesec opada – ka ide na manjak. od koje se leti vino kvari. 5. i za to ih treba do leta iz ruku dati. a ona vina . ili plesniva. a ti u svako bure obesi u kesicu po jednu ili dve šake ( po veličini bureta. Neki su još pri pretakanju delili iz jednog bureta vino. nego tri ili četiri dana posle uštapa – punog meseca – i poslednje četvrti. pod brojevima 1. baci to seme u bure u most. semena stolisnikova. a ne na polju. bistro i suptilno vino. a niţe na kiselici podloţno je različinom kvarenju. 3. nije umesno do sredine leta drţati. što je vranju bliţe zbog vazduha izvetri i ukus i snagu gubi. Ali sad se ne radi tako. on Broj 2. Sa dva uzroka se vino pretače. drţi podrum i burad. februaru i do polovine marta. ostati u prvom buretu. a snaţna u proleće.Slaba vina treba pretakati u zimu. ili kad je pun. što se nekad dogaĎa. 6.52 Da bi imali lepo. jer će samo takim načinom gusta kiselica. i daje mu lepše i čistije lice. Za pretakanje vina treba čisto vreme. Ovako dejstvo ima i cveće od špargle. 2. a srednje vino ima najlepši ukus i snaţnije je i najpostojanije. Da bi se vino što pre izbistrilo. prvo. a kad cediš belo vino ili šiler. pa ga bude mnogo plesnivog. najbolje je vreme za pretakanje u januaru. GLAVA XII. to u leto svakojako se treba bojati kvarenja. drugo. ili prevrnuti se ili usmrditi moţe. Vina ne treba pretakati kad je mesec nov i raste. da se to čini. . pa makar i po niţu cenu. i to u poslednjoj četvrti dekembra meseca. koje vinu još i lepši ukus daje. Broj 1.j. vina koja su preko mere krepka i kaštra pretakanjem mekša i prijatnija budu. da dugo dobra ostanu. osobito u plitkim podrumima. i koja vino mnogo bolje u snazi odrţava. treba ga odmah čim most prevri i vriti prestane pretočiti u drugo bure. . kazali.kad mesec raste i kad su vetrovi istočni i juţni lako uskisnu. Svako vino. od čega kiselica leti hrĎav miris dobije i uzroči da se vino kvari. ponoćni vetar duvao i kad cveta loza i ruţa. pa onda u oktobru. čisto. Da vino u ukusu i boji dobro i postojano bude. t. Koja se vina otaču. pa ako bude koja berba nedozrela. za to tako vino treba u zimu pretočiti. a pri tom i podrum slab. ono gornje pod vranjem.j. koja su od nezrela ili plesniva groţĎa. od čega se i sve u buretu vino zarazi i pokvari i na taj način uskisnuti. manje ili više ). . osobito kad su dobri i duboki podrumi. Kako treba vina drţati. Ako si rad da ti vino bude postojano. niti je nuţda. Kad pretočiš vino novo u kace ili burad. jer oni nisu u drugo vreme vino pretakali. Stari naši pazili su još i na doba pretakanja. da sve zajedno prevri. i niţe na kiselice i srednje.i to kad je čisto vedro nebo i uvek u podrumu. 7. 8 i 9. osim kad je mesec pod zemljom i severni t. kao što smo u glavi 5. novembru i dekembru.

posle ga moţeš za piće upotrebiti ili prodati. Još drukčije. baci unutra 1 ½ deka istučena isijota. . baci unutra jednu činiju smrekovih zrnadi. zatvori dobro i ostavi da 14 dana prestoji. metni sve to u kesu. na svaki akov ½ decil. da zrna nabujaju u rakiji. da se prevrne. onda uspi 6 decil. da se poklopljeno prokuva. i obesi u bure do polovine. Broj 5. Da vino ne promene boju ni dobrotu. ţestoke komovice. poklopi dobro i ostavi da još malo vri. prestavi k vatri. pa onda ruţu i hmelj. dve ili tri šake. ili suva ţitna cveta. uspi ţestoke komovice. procedi kroz čistu krpu i proceĎeno uspi u bure. da se ugreje. Broj 4. ili obesi ih u kesici. Još inače. med metni u šerpenju ili u lonac. U ono bure. pa izmešaj dobro.53 Broj 3. Broj 7. U vreme pretakanja vina uzmi na jednu osmačku 25 deka komoljikina korena. Drukčije. Uspi u jedan čist lonac 3 decil. Broj 6. rakija ne daje vinu. u koje ćeš novo vino da pretočiš iz kace. a u ceĎeno belo ili crno vino uspi rakiju kad počne most da vri. Broj 8. zatvori dobro i ostavi da tri dana prestoji. oboje u prah istuci. ţestoke rakije u lončić da se izgrize. Drukčije. metni unutra prebrane pšenice. pa onda sipaj unutra vino. Uzmi ruţe i hmelja po jednu šaku i 13 deka meda. Uzmi korena blaţenkova 10 deka ( ili više po veličini bureta ) i 1 ½ deka karanfilića. a posle kad se ohladi. a kad prestane vriti. ili spikanarda. ili komoljikina semena. Kad proceĎeno vino počne vriti. izvadi kesicu na polje. metni u nov lonac. ţestoke komovice. metni u 3 decil. dok ½ litre ne uvri. pa onda uspi i onu rakiju. pa onda metni pšenicu zajedno sa rakijom unutra. iseci. za tim ocedi rakiju. koje će biti za dve godine snaţno i postojano. naspi na to 2 ½ litre lepa vina. ili dve šake melja. Još drukčije. onaj talog metni u kesicu i obesi u bure.

onda će to vino ostati snaţno i ne će se pokvariti. i vino se neće pokvariti. Bure. pa onda uzmi ( na jednu desetačku ) 1 ½ deka bela tamjana. Uzmi ruzmarinova lišća i baci u bure u vino ili u kesici obesi. nego ga i popravljaju. rajskih zrnadi. i sa podvezanim kamičkom spusti u bure do polovine. za timuspi unutra vino i zatvori dobro vranjem. Da vino odrţiš u snazi. ako se počelo kvariti. i s ovim vranjem drţi bure zatvoreno. ostavi ga da se osuši.54 Broj 9. iseci na sitno i baci u bure. posle uzmo 1 kilu korena smrekova. Drugi način. Načini vranj od brestova drveta tako dugačak. Ove stvari ne samo da drţe vino u dobroti. ili sumporna špirita. ovo čuva vino od svaka vreda. pa onda sipaj vino unutra. zakadi bure odozdo. Broj 14. korena gencijanova 3 deka. u koje hoćeš vino da pretočiš. i onda će vino biti dobro i postojano. a pri tom daje vinu lep i prijatan ukus. Broj 13. i spusti u bure do polovine. Još drukčije. i posle dve nedelje moţeš ga početi upotrebljavati. od svačeg po 3 deka. Broj 10. onajza. korena blaţenkova 7 deka. Još drukčije. dugačka bibera. Na jednu desetačku uzmi slatke korice. oraščikova cveta. isperi slanom vodom. Nema bolja sredstva da odrţiš vino u snazi. nego kad uspeš u bure 1½ deka sumporna olaja. Uzmi sitno isečena korena od smreke i cveta lozna ili cveta hmeljeva i obesi u vino. ako hoćeš to vino da drţiš godinu dve dana. a u kesicu metni 1 ½ deka karanfilića istučena. Broj 11. da s 4 prsta više dna dotegne. Jošsa svim drukčije. ili samo izvadi kesu na polje. kao što je rečeno. šećera 12 deka. karanfilića. . Da sačuvaš vino od kvarenja. kao što je napred kazano. onda neka kesa stoji unutra po godine. jer će time vino i lepo lice dobiti. Istuci svako zasebno u avanu i izmešano metni u kesu. Broj 12. zatvori ga i ostavi da jedan sat tako prestoji.

iseci kao prst dugačke komadiće. Izvadi 7 ili 10 litara vina iz bureta i odmah zatim. i spusti u bure tako nisko. i postupaj kao što smo gore rekli. koliko akova bude imalo bure. probuši rupicu. Kad vino počne menjati boju. Još drukčije. Broj 19. nego probuši balom burgijom ozgo ili na vranju ili blizu vranja jedu dugu. ne otvaraj vranja.55 Broj 15. Uzmi toliko po po litara mleka ( samo skorašnja ) i toliko 1 ½ deka štirke. a zejtin će ostati na vinu. da dim sumporni ostane nad vinom. a kad hoćeš da ga točiš. komad po komad naretko. opet čepom zatvori rupicu. da s jedna šake samo više dna bude. ili pamukom sa kiselice pokupi i iscedi. točeći ne vadi vranj sa svim. izvadi iz bureta toliko vina. i ovu probušenu rupicu drţi svagda malim čepićem zatvorenu. Uzmi friška iz zemlje rena. podveţi ozdo kamičak. koje trebaš duţe vreme da trošiš. koliko mleka. i zatvori brzo vranjem. a kad hoćeš vino da točiš na slavinu. . i natočivši vina. dok nije vazduh ušao u bure. Broj 16. nego ga samo malo razlabavi. da ne uĎe vazduh. načini od toga testo. za tim drugim takvim testom zalepi taj vranj. A kad se bure isprazni. a od testa vranj i metni u vranjevu jamu. i ostavi da osam dana tako prestoji. ostaće bez svake promene u ukusu i licu. da se mleko s vinom dobro pomeša. pa zatvori vranjem dobro. Da sačuvaš vino od kvarenja. Uzmi rakije i pepela. Još drukčije. i kad ushteš vino piti i načeti. i uspi ovo smešano s mlekom u bure. nadeni ih na debeo konac. i tako će vino ostati do poslednje kapi sveţe i dobro. Izvadi iz bureta toliko vina. a kad hoćeš na slavinu da ga točiš. radi kao što smo pod brojem 15 rekli. izvadi taj čepić. pa onda dobro zatvori vranjem. tada ga odadni i zejtin iz njega izaspi. i kad slavinu udariš u bure. pod kojim će vino ostati takoĎer sveţe i dobro. pa onda dobro zavranji. sveţe i do kraja dobro. probuši rupicu kod vranja. i tim načinom vino će biti do poslednje kaplje dobro. i mešaj s dugačkim štapom. Broj 18. Još drukčije. i tad uspi unutra 25 deka ili više ( po veličini bureta ) čista zejtina. uţeţi u njemu pripravljeni sumpor. Svako otočeno vino moţe se ovako pod zejtinom kroz nekoliko godina nevredim ostati. pa ga moţeš opet u drugo bure upotrebiti. da sa obe strane dana s vrha prazno bude. S toga će vino biti sačuvano od vazduha. Broj 17. razmuti štirak u mleku.

metni u kesicu i obesi u bure do polovine. Kad ti se vino počne kvariti ili kisnutu ili inače što. Još drukčije. i to onda. Još drukčije. kad ga počneš točiti. pa promešaj dobro štapom. pa baci u bure u vino. u kesici obešeno u bure. Još drukčije. uspi unutra u vino na svaki akov po 2 decil. Uzmi dve šake semena od papraca. i tako će vino biti sačuvano od svaka kvara. i vino će ostati stalno u svojoj snazi i dobroti. Istučeni slatki bademi. Uzmi šaku istučena bibera. pa onda štapom promešaj i zatvori. Broj 22. ili brašno od bela graba. razbi i razmuti u to. čuva vunu lepo lice i dobrotu.56 Broj 20. . Da sačuvaš oceĎeno vino od kvareţa. Broj 21. Broj 23. Da vino ne izgubi ukus i boju kad ga počneš točiti. ţestoke komovice. Metni u dugačku kesu prosejana pepela od vrbovine. Uzmi na osmačku 1 kilu istučene štirke i od tog vina 3 ili 4 litre. uspi u bure. Nasoljena slanina ne dopušta vinu uskisnuti. Kad u berbi isceĎeni most počne u buretu vriti. kad nekoliko komadića take slanine obesiš u vino do polovine bureta. Broj 25. i obesi u bure od vrha do dna. Broj 24. Broj 26. Još drukčije. ili pepeo od rastovine. i onda se vino neće promenuti do god ga bude trajalo.

da bi se šećer rastopio. oljušti lepo koru. promešaj sa štapom. i ostavi da osam dana prestoji. Da sačuvaš vino od kiseline. pa onda uspi u vino. spali to drvo da bude ţeravica. Još drukčije. Uzmi 1 kilu slatkih badema. Još drukčije da vino ne uskisne. . ne da vinu da uskisne. kad za jedan sahat unutri postoji i posle se opet izvadi. Broj 31. Uzmi strugotine od rajska drveta i smrekovine. po veličini bureta. Broj 29. Još drukčije. Broj 28. Uzmi jezgara od breskovih koštica ili bademovih. Još drukčije. istucaj u avanu. Uzmi mlada rastova drveća. iseci jednu gdunju ili jabuku. metni unutra 13 deka u prah istučena ţuta šećera. i onda se neće ni uplesniviti ni uskisnuti. načini od njih mleko. Broj 30. Uzmi dobra čista zejtina. za tim uspi u vino. Još drukčije. ugrej ga na vatri u šerpenji. metni u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. metni u zejtin i kad bude malo provrilo. Broj 32.57 Broj 27. Lišće orahovo u vinu obešeno. metni na vatru da provri. metni u kesicu i obesi u bure. mhogo ili malo. i baci to goreće u bure u vino. zatvori dobro bure. izvadi gdunju ili jabuku na polje.

mleko uspi u vino. a meĎu tim mešaj drvetom ili štapom. razbi dobro. Broj 38. a i onaj prah od ciglje. koji ćeš van bureta ostaviti. Još drukčije pokvarenu vinu da pomogneš. od čega. gospina bilja 1 ½ deka. više ili manje. Na jednu osmačku taka vina. pa onda uspi to u vino. Broj 36. spusti u bure do dna. Uzmi 25 deka sreša. Da popraviš bolesno vino. nego ako je pre toga bilo kao sirće.i tako vrelo sipaj u bure u vino. da se ugreje dobro. uzmi 12 ţumanaca. nego da je moţeš u svoje vreme polagano izvaditi. uspi sve u bure i promešaj dobro štapom. glavi. pa promešaj dobro štapom. načini od voska zaklopac i zatvori odozgo kesu. Uzmi na jednu osmačku taka vina: isijota 5 deka. Načini od lepa čista voska kesu tako veliku i dugačku. metni svako za sebe u kesice i spusti u bure. Da popraviš hrĎavo vino. izvadi iz toga bureta 4 litre vina. uzmi mleka. ali na vrhu kese priveţi parče tanka kanapa. što je tamo navedeno. i ostavi da prestoji u buretu podugo. ostalo o lečenju kiselih vina vidi u 14. istuci je u prah. prosej kroz sito. po veličini bureta. Broj 35. metni u nov lonac. ledena bela šećera. Drukčije okušano sredstvo kad već vino počne kisiti. i obesi u osmačku vina. smešaj s njima 3 šake pšenična brašna. Broj 37. strugotina od jelenova roga.58 Broj 33. Kad vino izgubi snagu. metni istučeno i smešano u kesicu. Uzmi jednu dobro pečenu ciglju. ili tiganj na vatru. . da ne bi kesa sa svim u bure pala. Još drukčije kad vino izgubi snagu. i smešaj taj prah s tim vinom. ne samo što ne moţe vino uskisnuti. mora se povratiti i dobro biti. i promešaj štapom. Istuci oboje u sitan prah. od svačeg po 12 deka. . a šećer i strugotine roţne. Uzmi slatke korice. Broj 34. nali kesu do vrha lepim medom. da moţe kroz vranjevu jamu do dna bureta dotegnuti. šećera i strugotina od roga jelenova po 12 deka.

Uzmi korenja od trave saţinice. po veličini bureta. Broj 40. lepo i snaţno za piće. Još inače. Broj 42. Još drukčije. moţeš dodati i komonjike i pšenice. Uzmi semena od tikve. Uzmi ruţe i rute podjednako. i tako ćeš ga sačuvati od kvareţa Broj 45. . metni oboje u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. Još inače. obesi jednu kiticu u bure da prestoji dan i noć. osuši i sveţi u tri kitice. oljušti i istuci na krupno. Da pomogneš vinu. bademe metni u toplu vodu. da vino hoće da se kvari. istuci. a uspi u vino jednu ili dve litre rakije. isto tako i lorberovih zrna. a tako i treću. i biće bistro. Još drukčije.59 Broj 39. istuci. obesi u vino do polovine bureta i vino će se povratiti i prijatan ukus opet dobiti. 15 listova ţalfije i toliko smrekovih zrnadi. posle drugu tako isto dan i noć. metni u retku. Broj 43. Još drukčije. pa ostavi da stoji 7 dana. a posle 5 dana izvadi kesicu. i tako ćeš vinu svoju prvašnju snagu opet povratiti. metni sve u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. i tako ćeš vinu povratiti opet svoju snagu i dobrotu. Broj 41. Broj 44. Uzmi gorkih badema i korena zubovka. onda metni u kesicu bela tamjana i izmirne i obesi je u vino do polovine bureta. Uzmi oraščića i bela isijota po jedan deka. koje se počelo kvariti. iseci sitno. metni u kesicu. Iseci smrekova drveta na tanke komadiće s pedlja dugačke. pa izmešaj štapom. a zubovak iseci na sitno. u pola toliko zrnadi jalovih šišaraka. dugačku kesu i obesi do dna bureta. Još drukčije. Kad primetiš. metni sve u kesicu u vino do polovine bureta.

Broj 44. metni u kesicu. iseci na sitno. Načupaj cveća od turčinka na onom mestu. i u vreme potreme satri u prah i metni u vino. gde sunce ne dopire. ili aptine. i tako do vrha onoga suda. Uzmi blaţenkova i smrekova korena po 50 deka. Da grmljavina vinu ne škodi. kao što smo malo pre rekli. koliko će dovoljno biti za bojadisanje. Broj 49. ili na drugo kakvo hladno mesto.Kad crno vino izgubi svoju boju. od čega naravno vino sa svim crveno postane. jer so ne dopušta. Uzmi sitna iz vode bela šljunka. metni u kesicu i spusti u vino do polovine bureta. metni u kesicu. pa opet posoli. metni od tih bobica ( ali same bobice bez peteljaka ) jedan tavan i pospi malo solju. Broj 50. a i usmrdi. Da popraviš vino koje je bez ukusa. metni ih da tri dana u hladnoj vodi stoje. koje krepi zdravlje. ali se to vino na toplu vremenu prevrće. Naberi zrelih boboca od zove. onda uzmi od tih bobica i metni ih u vino toliko. kojeg ćeš zaklopljena ostaviti u podrum. Još drukčije. i spusti do polovine bureta u vino. i vino će brzo stati. Uzmi šaku ţalfije i toliko hmelja i komad galganta. Da ti vino posle premeštanja ili valjanja brzo stane. . uzmi frtaljče ili kakvu kačicu. Metni na svaki vranj po jedan komad gvoţĎa. ili karmazančeve s kljukom vinovim u kacu. pa će vino dobiti prijatan ukus. ili apte ili karmazanca. ne moţe to da se desi. tada ih spusti u vino. Da ti slabo vino bude jako. Da popraviš vino crno ili crveno kad izgubi boju. karanfilića 1 deka. da tri ili četiri dana prestoji. iseci sve na sitno. Još drukčije. da zajedno prevri. za tim drugi tavan bobica. ali kad se onako uradi. ili lima ( pleha ) i pospi ozgo solju. plesnivi. Broj 52. Uzmi blaţenkova i buldiranova korena. Broj 48. Ima koji meću cele grozdove zovine. ili sitnim šljunkom. obesi u vino do polovine bureta i vino će biti snaţno. Broj 47. iseci i istuci. pa će dobiti prijatan ukus.60 Broj 46.

obesi u vino do polovine bureta. pa poveţi i metni u vino do sredine bureta. iseci na tanko iverje. Drugi način. pa ih onda iseci na tanke koturiće. Isto tako isceĎenim sokom od karamazančevih zrnadi moţe se izredna boja belome vinu kao i rakiji dati. nego će ostati postojano. kojeg si rad sačuvati od kvareţa. a ti opet učini s friškom cveklom kao i prvi put. Onda istuci nešto ( po veličini bureta ) slatke korice. pa onda izvadi i metni unutra na jedan akov toga vina 50 deka ţuta istučena šećera i ostavi tri dana i tri noći da prestoji. pa bure nekoliko puta provaljaj i vidi da li je dovoljno crveno. Broj 54. dok vinu u buretu ne daš onaku boju. i ovu smesu smešaju sa crnim vinom i ostave tako 40 dana da prestoji i vino postane belo. pa onda ocedi to vino i uspi u bure. Broj 55. Drugi način kako ćeš belome vinu vanredu rubinsku boju dati. i za kratko vreme postane belo. i vino će biti postojano do poslednje kaplje. Uzmi čokot iz mlada vinograda u kojem je to vino rodilo. koje su zagasito crvene. dve šake isopa i 30 deka na krupno istučena galganta i 10 deka iverja smrekovih. zaklopi i ostavi. Broj 57. a ove metni u čist sud. pa obesi u isto vino do sredine bureta. kao svako piće. dok vino svo crvenilo ne izvuče. drugi smešaju pepela od bele vinove loze sa surutkom. Ovo se moţe činiti samo iz radoznalosti. Da ti se vino ne promene. a posle moţeš piti. pak ostavi da dva meseca prestoji. sveţi u kitice i obesi s podvezanim kamičkom u bure nova vina. Na onaj isti način moţe se belo vino crnim ili crvenim načiniti. metni u kesicu. I tako vino ne će se promenuti. i zavranji dobro. i vino će biti postojano. Broj 56. a ne radi potrebe. Uzmi smrekova drveta i korenja. a ako nije . Metni u kesicu šaku ruzmarina. . Uzmi velikih cvekala. i pusti ga tako da mesec dana prestoji. metni ih da se u novom loncu skuvaju i to u vodi.61 Broj 53. nali belim vinom. s kojim se crvenkasto vino popravlja ( vidi broj 51 ). Broj 58. Još drukčije. koje leti ţar i ţeĎ gasi. oraščikovog cveta i šafrana. oljušti na tanke iveriće ili listiće. Da od bela vina načiniš crno. oljušti im gornju koru. i ostavi dok vino ne izvuče iz svega toga snagu. neki meću soli u crno vino. Da od crna vina načiniš belo. kakvu ti ţeliš.

koje se malo ustojalo. Da izbistriš mutno vino. Broj 4. Broj 3. koje su se godinu dana sušile. metni u kesicu od tanka platna. Broj 1. Broj 2. Kroz tako mešanje mleko će se bolje s vinom pomešati i privući će sav mutljag i nečistoću na dno. Uzmi koštica mušmulovih i nešto kore od ista drveta. ostavi da tri ili 4 dana prestoji. i vino ća se izbistriti. koje su čiste i koje ne smeju nikako biti plesnive i spusti u bure. ili provaljaj bure. Uzmi na svaki akov taka vina po litru mleka. Još inače. baci u bure i dobro promešaj. ali samo one. izvadi iz bureta nešto mutna vina. da pobeli kao brašno. Da pomogneš mutnu vinu i koje se počelo kvariti. tutkalo će privući sav mutljag i Ďubre na dno. i vino će se sa svim lepo izbistriti. promešaj dobro. istuci u avanu. i vino će biti bistro i ukusno. saţeţi ga na vatri. pa spusti u bure s pedlja snisko. dospi bure i zavranji. Još drukčije. promešaj drvetom dobro.62 GLAVA XIII. O mutnim vinima. istuci u prah. istuci na sitno sve. Broj 6. prosej kroz sito. i ostavi da stoji ali dobro zavranjeno. . Da pomogneš mutnu i bezukusnu vinu. Broj 7. saţeţi ga na vatri. i tako će vino biti bistro i lepo. Uzmi šaku sreša. a svaki put mešaj u buretu vino. i tako postupaj dok sve mleko ne uspeš. Uzmi 50 deka bele stipse. Još drukčije. sipaj u bure po litru mleka. Uzmi jednu šaku zdravo suvih peteljaka od groţĎa. pomešaj onaj prah s njime i uspi u bure. istuci u prah i baci u bure u vino. Uzmi nešto tutkala. posle pretoči vino u drugo bure i dobro ga zavranji. i vino će se za tri dana izbistriti.

bistro i svetlo. zavranji. Broj 13. i 28 belanaca. istuci u avanu i prosej kroz sito. onda uzmi 50 deka sreša. Uzmi na jednu osmačku taka vina 50 deka badema. i 10 deka lepe bele istučene stipse. a vino će biti čisto i bistro. Uzmi nešto fina šafrana. Vanredno sredstvo da izbistriš mutno vino.63 Broj 8. Broj 10. i posle osam dana biće ti vino čisto i bistro. a vino će biti bistro i čisto. promešaj i zavranji dobro. i vino će početi vriti. Još drukčije. zavranji. uspi u to nešto mutna vina i izmešaj. promešaj drvetom. pa onda promešaj vino u buretu i uspi unutra mleko sa stipsom. promešaj dobro drvetom. Broj 9. sve ove stvari smešaj u činiji. pa ostavi da tako prestoji. uspi na to vode i procedi kroz krpu. Uzmi na osmačku ili desetačku taka vina 50 deka bele u preh istučene i prosejane stipse. oljušti ih. koju ćeš pomešati s mlekom. Da popraviš uzmućeno vino. pa onda procedi kroz krpu. i opet promešaj dobro i zatvori i ostavi do drugog dana. ostavi da neki dan prestoji. i to će onda biti kao mleko. metni u bure. a posle ga opet pretoči u drugo čisto bure. onda probuši bure snisko i videćeš da sa stipsom i mlekom izlazi motljag iz vina. pa sve to izmešaj. ½ deka kuvana meda i šaku lepa prosejana pšenična brašna. mleka i 3 deka stipse u prah istučena. . pa ostavi da prestoji tri dana. baci unutra višnje. da je sav mutljag sa rečenim stvarima na dno pao. promešaj vino u buretu do dna i uspi unutra sreš i mleko i opet promešaj dobro. i vino će biti sasvim bistro. koje treba s pedlja prazno da bude. radi čega uspi i malo vode. i videćeš. Broj 12. Broj 11. da se lepo izmešaju. koje treba da ja sa šake prazno. Uzmi na svaki akov taka vina po 8 do 9 jaja. istuci u avanu. Da izbistriš mutno belo vino. Još drukčije. pretoči mutno vino u drugo bure. koja ćeš razbiti najbolje sa šakom solju. dodaj u prah istučena i prosejana stakla i toliko mramora. i posle vrenja biće lepo. baci u bure. Naberi višanja s drveta. Da popraviš mutno i hrĎave boje vino. Uzmi na svaki akov taka vina po 3 decil. pa onda uspi sve u bure.

da će se izbistriti. Uzmi čista rečna peska. metni u kesicu i spusti u vino do polovine bureta. karanfilića. od svačega po 1 ½ deka. zavranji i ostavi tako da tri nedelje prestoji. istuci oboje u prah. ali to vino moraš odmah pretočiti u drugo bure. dospi bure i zavranji ga. i pesak saspi unutra. pak ćeš videti. Broj 17. i na to nekoliko litara vina. istuci na sitno. i tuci dok gornja ljuska ne spadne. Broj 18. i promešaj sa leskovim drvetom do dna. Broj 19. operi ih vodom hladnom. slatke korice. Uzmi na jednu osmačku taka vina 50 deka sreša i toliko soli. zavranji i ostavi da 14 dana prestoji. i vino će biti bistro i krepko. . pa ga onda prosej. uspi na to nešto mutna vina. i vino će biti bistro i krepko. Još drukčije. Još drukčije. uspi u jedan veliki lonac ili još bolje u čist šavolj. i tad rakiju uspi u bure u vino. a posle ga pretoči u drugo čisto bure. Broj 15. uspi u bure i promešaj dobro. zavranji. Uzmi 24 belanaca na jednu osmačku. i toliko stipse. metni u čist lonac da se prokuva. pa smešano uspi u bure. mleka. Posle toga uzmi bela isijota. onda čistom vodom operi. Uzmi brašna od slačice. Još drukčije. i vino će biti krepko i snaţno. i smešano uspi u bure. izmešaj dobro u kakvom sudu sa pokvarenim vinom. metni u komovicu da se izgrize. pa onda ostavi da 12 dana dobro zavranjen prestoji. Uzmi na jednu osmačku taka vina 25 deka prebrane pšenice. promešaj drvetom. pa ostavi da četiri dana prestoji. Još drukčije. promešaj dobro drvetom. izmešaj sve i uspi u bure. Broj 16. saţeţi sve to na vatri. Još drukčije. a stvari metni u kesicu i spusti u bure da prestoji dokle vino snagu iz tog ne izvuče.64 Broj 14. Na jednu osmačku taka vina uzmi 50 deka šećera. Uzmi čiste pšenice 2 šake na jedan akov. i kad se zrna raspucaju. ostavi da 15 dana prestoji. pa onda sve to izvadi. ocedi lepo i uspi na istučenu pšenicu 7 decil. razbi dobro. promešaj dobro. Da izbistriš mutno i debelo vino. uspi u bure. istuci na krupno. operi ga lepo i ostavi da se osuši. na jedan akov taka vina uzmi peska 7 decil.

65 Broj 20. Još drukčije. Prosej pepela vrbova, metni u jednu ili dve kesice i obesi u bure, ili baci pepeo u vino, pa promešaj sa štapom dobro, ostavi zavranjeno da 14 dana prestoji. U oskudici toga pepela moţeš upotrebiti i od loze. Primedba. Koje je vino dobro za piće, ali je mutno, treba ga pretakati kroz metlu runku u drugo čisto bure, i zavranjeno na miru ostavljati da mesec dana prestoji, i vino će se vrlo lepo izbistriti.

GLAVA XIV.
O nakiselim i uskislim vinima.
Broj 1. Da ti kiselo vino dobije prvu svoju dobrotu. Uzmi na jednu osmačku uskisla vina 1 kilu korena od zečijeg trna i 50 deka korena od gospina bilja, iseci na sitno, osuši na promaji, pa u vreme potrebe metni u tri kesice i obesi prvu kesicu do kiselice, drugu do sredine bureta, a treću sa šake niţe vranja, za tim udari vranj dobro i zalepi s vrha, ostavi tako da 6 dana prestoji; posle probuši na dnu burgijicom, i natočivši u čašu istog vina, vidi da li je kiseline nestalo, a ako nije, ostavi da postoji dok sa svim ne stane, onda izvadi kesice iz vina i ono će biti sa svim dobro. Broj 2. Još drukčije. Uzmi sitne proje, metni u lonac da se kuva, dok ne bude mekana; iscedi vodu i metni proju da se osuši, pa je onda metni u kesicu i obesi u vino. Broj 3. Još drukčije. Nakvasi sunĎer u skorašnjoj vodi, metni ga na jamu vranjevu, i on će izvući svu kiselinu na polje; skini posle po sata taj sunĎer, iscedi iz njega mokrotu, pa ga pokvasi opet u friškoj vodi i metni na jamu vranjevu, i tako čini neprestano, dok sve kiseline ne nestane. Broj 4. Još drukčije. Uzmi na jednu osmačku vina 1 kilu onajza, metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta, ostavi dotle da prestoji, dok sve kiseline nestane, pa onda onajz izvadi, ali vino moraš češće ogledati.

66 Broj 5. Još drukčije. Uzmi jedan podebeo vrbov prut, dugačak koliko do polovine bureta, izbuši na tom prutukoliko se više moţe rupa, samo ne redom, nego sad s jedne strane sad porebarke, i tako od vrha do kraja, pa onda uzmi lepa meda i istučena šećera podjednako, i tako smešano napuni one rupe i obavo čistom tankom krpom, priveţi ozdo na prut kamičak i obesi pravo prut do sredine bureta, zavranji dobro i ostavi da četiri dana prestoji, i vino će se oprostiti kiseline. Broj 6. Još drukčije. Čim izvadiš iz peći pečen raţen ili ječmen hleb, ti ga metni na vranjevu jamu, i kad tako nekoliko puta učiniš, kiseline će nestati. Broj 7. Kad vino na kiselo zaudara. Uzmi 1 kilu čiste pšenice i nova voska, iseci vosak na sitno, pomešaj sa pšenicom, metni u kesice, obesi u vino do polovine bureta, i kiseline će nestati, a vino će biti vrlo prijatno. Broj 8. Još drukčije. Uzmi nakisela vina 3 litre i 5 decil. meda, metni zajedno da se prokuva, kao što se šerbet kuva, posle metni unutra saţeţena tutkala, ili nešto u prah istučene ciglje, uspi u bure i promešaj dobro nekoliko puta sa drvetom. Broj 9. Još drukčije. Uspi u tako vino nešto ceĎa od sapuna i promešaj dobro i kiseline će nestati Broj 10. Kad je vino kiselo ili hoće ad uskisne. Uzmi na jedan akov taka vina 1 ½ deka semena od ţira bukovog, istuci i metni u kesicu, obesi u vino do polovine bureta i ostavi da tri dana i tri noći prestoji, pa onda izvadi, a vino promešaj i tako će vino dobiti opet svoj ukus. Broj 11. Još drukčije. Uzmi hmelja i smrekovih istučenih zrnadi, metni u kesicu i obesi u vino, i vino će za tri nedelje sa svim dobro biti.

67 Broj 12. Još na drugi način. Uzmi papraca trave s korenom, koja je u aprilu mesecu nabrana i u hladovini osušena, iseci na sitno, metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta; a u drugoj kesi obesi hmelja, pa tako oboje ostavi da nekoliko dana prestoji, i kiseline će nestati. Broj 13. Još drukčije. Uzmi omanova korena, iseci ga na komadiće, dodaj nekoliko listova ţalfije, oboje naniţi na konac, i privezavši ozdo kamičak, obesi u vino, i ostavi da 6 ili 8 dana prestoji. Broj 14. Još drukčije. Uzmi korena od kapljačka trave ( Polipodium quercinum , Engelsuss ) ,koja pod rastovinom raste, operi je dobro, iseci, metni u retku kesicu i obesi u vino do polovine bureta; ovaj koren ima jaku silu, da ne samo što sačuva vino od kiseline, nego ga još vanrednim čini; moţeš s korenom i lišće metnuti. Broj 15. Još drukčije. Metni u jednu kesicu semena od bela luka, a u drugu kesicu lišća sa peteljkama od vinove loze, i obesi u vino do sredine bureta. Broj 16. Kad je vino kiselo kao sirće. Uzmi na jednu osmačku taka vina kilu korena gospina bilja, iseci ga i na konac naniţi, ili metni u kesicu od retka platna, priveţi kamičak ozdo, i obesi u vino do polovine bureta, pa ostavi tako da prestoji osam dana, i kiseline će nestati. Broj 17. Još drukčije. Uzmi na osmačku ili desetačku taka vina 1 ½ kile korena gospina bilja, iseci sitno, osuši u hladovini, za tim istuci u avanu u prah, prosej kroz sito, izvadi nekoliko litara vina i ovaj prah smešaj s njime, pa onda uspi u bure i promešaj dobro drvetom i vino će se sa svim povratiti. Broj 18. Još drukčije. Nakopaj u maju mesecu pelenova korena, osuši ga u hladovini, iseci na sitno, metni u retku kesicu, obesi u vino, i kiseline će nestati.

Broj 20. i spusti u vino. iseci na sitno i metni u novu šerpenju na ţeravici. sve istučeno. Broj 21. posle uzmi 3 deka lorberovih zrnadi i toliko onajza. dokle zrna ne nabubre. meĎu tim izvadi od tog vina jednu litru. metni u vodu da se prokuva. pa obesi u vino do polovine bureta. i sve to zajedno s onom litrom vina smešaj. tada uspi u bure i kiseline će nestati. a tulajku (odušku) obloţi krpom. manje ili više ( po veličini bureta ). iscedi vodu i ostavi da se prohladi. istuci sve i dodaj 5 deka sitno isečene ţalfije. i vino će biti sa svim dobro.68 Broj 19. Broj 24. pa onda baci u bure i zavranji dobro. dok se zrna ne poraspadaju. priveţi na svaku po komadić olova ili kositra. Ako je vino sa svim pokvareno. Broj 22. Još drukčije. Još drukčije. pa onda uspi vruć vosak u bure. pa u levak unutra uspi sa šake čista iz tekuće reke peska i tako pretači to vino kroz pesak u bure. zavranji dobro i ostavi da 14 dana prestoji. Još drukčije da kiselu vinu pomogneš. . Uzmi kilu krupna groţĎa. Da popraviš vino koje udara na sirće. Uzmi na jednu osmačku ili desetačku taka vina kilu čista voska. pomešaj u tiganju i prţi na vatri. Uzmi jednu ili dve šake sitno isečena iverja od smrekovine ( fenje ) i dometi dve šake semena od bela luka. onda ga devetoga dana pretoči u drugo bure i obesi još 1 deka gavezova korena i toliko galganta. 1 ¾ deka galganta. Još drukčije. i vino će izgubiti kiselinu. Pretoči tako vino u drugo bure ovako: metni veliki drveni levak u to bure. metni u retku kesicu. Uzmi soli i sreša. da se rastopi i drţi donde. onda metni u dve retke kesice. metni u retku kesicu i obesi u vino do sredine bureta. dok ne pomodri a sreš pobeli. Broj 23. Uzmi prebrane pšenice na osmačku taka vina jednu litru. dok se ne počne dimiti. Ako od mosta slatko načinjeno vino počne kisiti. 1 ½ deka slatke korice i 3 deka šećera. metni u nešto vina da prestoji.

kako će jedna kutija nad drugom. i vino će se popraviti. a ti u vreme berbe skuvaj dva čabra friška mosta. priveţi na svaku ozgo po parče tanka kanapa. Ako vino pred berbu počne kisiti. pa onda izvuci drvo na polje. Da pomogneš vinu koje se počelo tegliti.69 Broj 25. usijaj četiri šljunka tolike veličine. za tim naspi svaku kutiju čistim lepim medom. da je s po nokta uţe od jame. a vrhovi od kanapa da budu na polju utvrĎeni. pa onda uspi na to ono kuvano. Da pomogneš uskisnutu vinu. ostavi da tri noći prestoji i vino će biti sa svim dobro. i tako ostavi da stoji neko vreme. a na jednom kraju zalepi sasvim.j. i uzmi 50 deka sreša. 1 ½ deka slatke korice i jednu šaku soli. kako moţe na vranjevu jamu lako ući. i tako spusti u vino jednu do dna bureta. i opet usijaj. promešaj vino u buretu što se bolje moţe s drvetom. da bude kao kakva dugačka kutija – vutrola . ali bure treba da je bar s pedlja prazno. da ne bi ni jedna kutija mogla u bure pasti. promešaj opet što bolje. tako da jedan akov kuvana vina bude. koje samo za jedan akov treba da bude veće. po dubljini bureta. Ovakvih kutija načini tri ili četiri. drugu više nje malo.. zagasi ih u onom krečnom vinu. Uzmi dve šake negašena kreča. pa onda baci i šljunke usijane i zavranji bure. Izvadi iz bureta toga vina 10 litara. a meĎu tim rastopi u šerpenji voska i kad bude hladan. istuci sve u prah. meĎu tim ono staro iznemoglo vino zasladi. to drvo namaţi bademovim zejtinom. a i semena onajzova. i na svaku načini od istog voska poklopac i zatvori lepo. Broj 2. krečevinu uspi u bure. Broj 1. kao što smo napred već rekli. pomešaj s onim izvaĎenim vinom i uspi u bure. od čega će vino izgubiti kiselinu i postaće slatko i dobro. . kako mogu u bure ući. GLAVA XV. ili nisi siguran da će se i na dalje odrţati. izvadi od toga vina dve ili tri litre. Još drukčije. Da popraviš vino koje se tegli. a moţeš obesiti u kesicu posle nekoliko dana nešto istučene slatke korice i oraščikova cveta. dospi puno i zavranji. metni kreč u vino. t. a to voštanu kutiju metni na hladno mesto. i biće sasvim slatko i delikatno. a pri tom mekan. promešaj dobro s drvetom. tad ga oblepi oko onog drveta od gore do dole. Broj 26. visiti od dna do vrha bureta. pretoči u drugo bure. debelo toliko. isijota 3 deka. Načini s pedlja i po dugačko drvo okruglo i lepo uglaĎeno. O teglivim vinima.

i mešaj drvetom dugo. izvadi iz bureta 4 litre vina. Još drukčije. i sve skupa smešaj da bude kao mleko. Na jednu osmačku takva vina uzmi litru graška. metni u avan ( ako nije moguće sve u jedan ma. biće vino čisto i postojano. istuci u prah. Još drukčije da pomogneš teglivu vinu. da se prokuva u vodi. MeĎu tim uzmi 1 ½ kile sreša. onda uzmi drvo. metni u kesicu i obesi u bure. Da sačuvaš vino od teglenja. uzmi 50 deka sreša i 10 deka isijota. pepela od lozovine. pa promešaj njime nekoliko puta vino do dna. Isto tako obesi u bure i jedan komad drveta od kaline s aršina dugačko. da vino u kojem buretu počne boju menjati. pa oboje zagrej na vatri. Uzmi litru prebrane pšenice. Broj 5. izvadi pokvarena vina 2 litre u jedan čist lonac. ili sveţi isop u kitice i obesi u bure s podvezanim kamičkom do polovine. onda uzmi šaku zimzelena. a ono u više puta). isto tako i soli jednu šaku uprţi. pa pomešati sa pomenutom pšenicom. i kad pšenica sa svim hladna bude.70 Broj 3. pa kad počnu zrna ljusku zbacati i odmeknu. i tako će se i začetak kvareţi utamaniti. i kad tako prestoji 14 dana zavranjeno. i to ceo dan. ali pri hladnu vremenu. da se gusti i tegli. pomešaj sa litrom bela vina. u koje ćeš metuti 5 decil. metni da se u vodi prokuva. saţeţi ga u šerpenji da pobeli. Broj 6. zavranji dobro i ostavi da tri dana i tri noći prestoji. i uspi unutra tu smesu. i istući u avanu. zavranji dobro. uspi u bure i promešaj dobro. uspi na tu istisnutu belinu opet hladnu vodu i ostavi taj dan da stoji. pa onda promešaj vino u buretu. metni onaj prah u to vino i izmešaj dobro i uspi u bure. Broj 4. istuci koliko je moguće sitnije tako mokru. . ocedi dobro vodu i baci ih dok su još vruća u bure. pa onda ocedi vodu i uspi pšenicu u drugi sud a na nju uspi hladnu vodu. koje ćeš u vreloj vodi opariti pa oljuštiti. istuci oboje u prah. Kad primetiš. i za osam dana biće vino čisto i lepo. i vino će biti dobro. Uzmi trave isopa sa suvim cvećem. pak tako vrelo baci u bure. istrti. i vino će biti vrlo dobro. pa promešaj drvetom. Pretoči vino u čisto bure. metni u nov lonac. koje je rascepljeno na četvoro ozdo. Još drukčije. Broj 7. i vino će se popraviti. i u veče procedi opet kroz krpu i ostavi proceĎenu belu gustinu da se prosuši i onda uzmi od te prosušene pšenične gustine 50 deka i toliko badema. i cedi pretisnuvši zdravo kroz krpu u drugi kakav sud. Još drukčije da tegleću vinu pomogneš.

Uzmi 50 deka bele stipse i toliko saţeţena soli. istuci oboje u najsitniji prah. smešaj u taj prah i uspi u bure. uspi u bure. Na jednu osmačku taka vina uzmi 50 deka istučena sreša. i vino će biti dobro. smešaj sve skupa i uspi u bure. Uzmi na osmačku taka vina jedan lonac pepela od čokoća ili loze. promešaj dobro s drvetom. i vino će biti dobro. Broj 10. pa opet promešaj svo vino s drvetom i dospi izvaĎenim vinom. i vina koliko bude potrebno. u prah istučena sreša. a karanfilić i biber metni u kesicu i obesi unutra do sredine bureta. i vino će za jedan dan biti lepo. Uzmi šaku ili više ( po veličini bureta ) pepela od vinove loze. Izvadi iz bureta 10 litara pokvarena vina. i vino će se izbistriti. Pretoči tako pokvareno vino u drugo bure. Broj 12. Još drukčije. a dodaj 3 decil. istuci oboje u prah. . Još drukčije. promešaj dobro s drvetom. da preko toga vino u bure teče. Broj 13. prosej kroz sito. Uzmi na šestačku ili petačku taka vina 12 deka karanfilića i 20 deka bibera. kuvaj u vinu i kad do pola uvri. dok se ne počne peniti ne jami vranjevoj. i ovu penu hvataj i sipaj u bure. i vino će na skroz biti čisto. zavranji dobro i tako tri dana da prestoji. Broj 11. smešaj sve skupa. Još drukčije. metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta. i tada zatvori dobro i ostavi da četiri dana prestoji. dopuni bure i dobro zavranji. a ono u buretu ostalo razbi s drvetom dobro i uzmi 50 deka sreša i 25 deka kore od papraca suva. no u levak metni strugotina ili iverja. litru ţestoke komovice i litru toga pokvarena vina. tad uspi to vino tako vrelo kroz čistu krpu u bure u vino. i uza svaki put mešaj drvetom vino u buretu. uzmi od izvaĎena vina 2 litre. Još drukčije. Još drukčije da pomogneš mutnu i tegleću vinu. istuci oboje na krupno. prosej kroz sito oboje.71 Broj 8. u tri maha sipaj u bure. Još drukčije. pa zavranjeno ostavi da prestoji tri dana i toliko noći. Broj 9. i toliko pepela od rastove kore.

No meĎu tim. i mešaj unutra s drvetom. mešaj s njime istučenu zemlju. a 4 litre pokvarena. Još drukčije. dok ti to radiš. ali zajedno sa komovicom 1 ili 2 litre ( po veličini bureta ). Uzmi bele zemlje. i vino će se za 8 dana popraviti.72 Broj 14. zatvori vranjem dobro i ostavi da 14 dana prestoji. kako ga ugasiš uspi u bure. metni u sreš. dok se ne pokaţe. izmešaj sve dobro. pa onda zavranji. Još drukčije. da se vino upali. ostavi da nekoliko dana prestoji. Broj 18. Broj 17. duhni ili polopi i plamena će nestati. Broj 19. pa onda uspi sve u bure. i kad ga plamen obuzme. Broj 15. Broj 16. a na osmačku taka vina uzmi 2 kile istučena u prah sreša. promešaj dobro s drvetom i ostavi da prestoji zavranjeno dok ne sedne. openi. koje je zakaĎeno dobrim propravljenim sumporom. . ali često skidaj penu. i vino će biti dobro. pepeo i so. istuci u prah. Još drukčije. neka kogod drugi sa kakvim rascepljenim drvetom vino u buretu do dna razbija. i vino će biti lepo. izvadi iz bureta 10 litara vina i od ovoga uzmi 2 do 3 litre. a za tim uspi dok je vrelo u bure. Uzmi zebrice trave. Uzmi u prah istučena sreša. nadnesi nad njim razgorelo drvo. svari oboje u loncu. Pretoči vino preko trave runke u drugo bure. onda obesi do polovine bureta komad olova. i vino će dobiti opet svoju dobrotu i snagu. Uzvadi iz bureta pokvarena vina nekoliko litara u kakav nov lonac. dok se ne zapenuši. obesi na kanapu u vino do sredine bureta. uspi u bure i mešaj s drvetom. od svačega po šaku. Još drukčije. kao da će da vri. i tako odmah vino iz lonca. i kad nestane pene. osuši je na suncu. uspi u bure. pepela od loze i soli. poklopi i pristavi k vatri da vri. izvadi nešto pokvarena vina. mešaj s rascepljenim drvetom. manje ili više. Uzmi litru pokvarena vina i litru soli. i vino će se za šest dana povratiti. i vino će biti dobro. izmešaj. i uspi na to dve litre dobra vina. Još drukčije da pomogneš teglivu i pokvarenu vinu. Još drukčije. po veličini bureta.

iseci oboje na sitno. metni u kesicu. samo čuvaj od plamena. a meĎu tim uzvari ista vina u loncu. i srednju koru od lipovine. sreš istuci u prah. Još drukčije. Broj 24. i 1 deka olaja od sreša. metni nešto komovice unutra. zavranji i ostavi da dan i noć prestoji. za tim uspi svo vino u bure. istuci ih u avanu. osuši u peći posle hleba. Uzmi na jednu osmačku taka vina 50 dekag. Uzmi dve ili tri šake pepela od jasenova drveta. pristavi k vatri da vri. i uspi tako vrelo u bure. i vino će biti dobro. dok se sav prah ne rastopi. a dospi istim vinom. zagrej je u gvozdenoj tavici dobro na vatri. meĎu tim promešaj vino u buretu. Još drukčije. mutno i teglivo vino. Broj 23. i vino će biti dobro. Broj 22. Uzmi gavezova korena. Trnjine moţeš osušiti na suncu ili u toploj peći i ostaviti ih do upotrebe. Uveţi čistu krpu za drvo i promešaj vino u buretu do dna. Naberi trnjina. Još drukčije. pa zamesi sa razbijenim belancima lepčiće – metni ih da se ispeku dobro. promešaj dobro drvetom i zavranji. smešaj s njime taj prah i ostavi da dva sata prestoji. sad izvadi onog vina 10 litara. uspi u njega ( na osmačku taka vina ) dve litre ţestoke komovice. Broj 25. Još drukčije. i uspi odmah unutra i zavranji dobro. sreša i toliko belančevine da sreš gusto zamesiti moţeš. za to ćeš bolje uraditi ako lonac poklopiš. metni unutra na krupno istučena karanfilića 1 ½ deka i šaku sitne soli. zavranji i ostavi. promešaj dobro.73 Broj 20. Da popraviš debelo. onda ih istuci u prah. i vino će se izbistriti i lepo biti. i tako vrelu obesi u vino do polovine bureta. baci u vino. i vino će se za 8 dana popraviti. kojeg ćeš dobiti u apoteci ( Weinstein –Öhl ). Još drukčije. ali onda kad počnu plavetniti. . metni u kesu i obesi u vino do sredine bureta. Broj 21. Uzmi povelik nov lonac.

Još drukčije. Uzmi 50 deka badema. i s penom uspi u bure i opet promešaj.74 Broj 26. zavranji dobro i ostavi da osam dana prestoje. kravlja mleka. i tako ga uspi u bure. i osušene drţi ih preko cele godine. ugrej ih kraj vatre. Te kore treba maja mesec naguliti. pretači mleko iz lonca u lonac. do samog drveta. Uzmi ( na jedan akov taka vina ) 1 deka korena od bedrinca. i vino će biti čisto i dobro. i kroz 5 dana. smešaj sa isečenim karanfilićem. Broj 29. a široke kako se uzmoţe u bure na vranjevu jamu pustiti. jer su onda sočne. promešaj dobro. pristavi k vatri da se dobro zagreje. osuši ih u peći posle hleba. promešaj dobro u buretu. onda uzmi na akov 6 decil. Broj 30. metni na jamu vranjevu. Uzmi zelena peršunova lišća tri ili četiri šake i 1 decil. Broj 28. i tako će biti vino opet dobro i ukusno. peršunova semena. Kad opaziš. pripravi prazno. samo odseci donju koru. dok se ne zapenuši. Još drukčije. da vino hoće da se tegli. Još drukčije. Da popraviš mutno i teglivo vino. pa metni seme u kesicu. pa onda pretoči u njega ono vino. tog časa iz peći izvaĎen hlepčić vruć. i tako tu stranu metni na jamu neka postoji dva dana. načini od njih mleko. čisto bure. istuci. uzmi 20 – 30 komadi. i opet spuštaj unutra. moţe se lako nabaviti iz Kranjske ili Štajarske. i baci u njega lišće. metni to mleko u nov lonac. metni u kesicu i obesi u bure. i zavranjeno ostavi da prestoji 6 dana. svaki dan po jedan put vadi kesicu i cedi u bure. istuci. Još drukčije. Osuši srednju borovu koru. Po što se u svim krajevima ne nalazi borovine. ili na ţestoku suncu. i obesi unutra do sredine bureta i zavranjeno ostavi da prestoji nekoliko dana. . Broj 27. oljušti. koje se tegli. oljušti i baci gornju rapavu koru. iseci sa aršina dugačke komadiće. i vino će biti sa svim čisto i ukusno. i tako vruće spusti na kanapu u bure. samo da ne vri. skuvaj u vinu i uspi u bure. Maja meseca oguli koru sa mlada bora.

Još drukčije. zavranji dobro i ostavi na miru. Kad je vino plesnivo. od svačeg po više ili manje ( po veličini bureta ). i kad poprilično uvri. i stipsa će biti kao voda. da li se vino izbistrilo. Broj 1. Izvadi iz osmačke taka vina 4 litre. i posle osam dana pretoči u drugo bure. Uzmi šaku ili dve ( po veličini bureta ) soli. a kositar onaj isperi čistom vodom i ostavi za dalju upotrebu. smešaj s mlekom. ocedi vino i uspi u bure onako vruće. pa ako nije. i biće bela kao kreda. uspi u čist nov lonac. i tako vruću uspi u vino u bure. kako da mu pomogneš. metni u tavicu na vatri. O plesnivim vinima. Na osmačku taka plesniva vina uzmi 3 kile nastrugana kositra.75 Broj 31. pak zavranji. i promešaj. metni u kesicu. pristavi k vatri i kad se počne peniti. istuci u avanu. zavranji dobro. i tako posle nekoliko dana imaćeš vino opet čisto i dobro. GLAVA XVI. obesi u vino. sjedini dobro. pa ostavi da četrnaest dana miruje. . razbi belancad. da se zagreje. zatvori dobro. za tim uzmi bele galice i učini. Broj 2. pa onda oboje istučeno baci u bure i mešaj dobro s drvetom. čisto bure. zatvori dobro. Još drukčije. poklopi lonac. dok se ne počne peniti. a petog dana pretoči u drugo čisto bure. a ti onda uzmi 25 deka stipse. i vino će se očistiti sa svim od plesni. i posle osam dana pretoči vino u drugo. Uzmi najlepša pšenična brašna. za tim uspi u bure i jako mešaj. Broj 32. kao i sa stipsom. uspi unutra brašna. kako bi se obe stvari s vinom dobro sjedinile. friška mleka i belančevine. Posle osam dana vidi. Još drukčije. metni unutra tri šake korena od koprive. pa ostavi tako još na vatri. pa razbijaj dotle. metni taj prah u nov lončić i stavi na ugljenu ţeravicu. otklopi i skidaj penu. i biće za četiri dana čisto i dobro. i ne će biti više plesni.

76 Broj 3. Broj 7. koju si iz trave poljačke iscedio. začinjenim sumporom zakaĎeno bure. i obesi unutra u kesicu 36 sitno isečenih lorberovih listova. Broj 6. Broj 8. kore će privući plesan na dno. Broj 9. . Još drukčije. i opet metni u bure i radi tako dotle. i obesi u vino do polovine bureta. Broj 4. dok sva plesan ne bude izvaĎena. Pretoči vino u drugo pripravljeno. Još drukčije. smešaj s vinom i posle nekoliko dana. sveţi s kanapom i u bure pusti. Još drukčije. a vino moţeš u drugo čisto bure pretočiti. i za 6 dana popraviće se. iseci na komadiće i metni u bure. i vino će biti sa svim lepo i čisto. pa onda pretoči vino u drugo bure. Uzmi malo ili mnogo po veličini bureta suručice trave te osuši. iseci na sitno i baci u vino. Još drukčije. pa onda zatvori. a posle izvadi kesicu. Uspi u vino 1 ili 2 litre ( po veličini bureta ) vode. onda je izvadi i operi u čistoj vodi. Uzmi različka. Još drukčije. Broj 5. Još drukčije. Još drukčije. i toliko istučenih zrnadi. metni u kesicu. kad brašno padne na dno. Ova će trava privućina se svu plesan. gde će i plesan biti. Ova voda goni plesan na dno. Uzmi rastove zelene kore. Uzmi brašna od grahora. Uzmi šaku ţalfije i toliko melja. pretoči vino u drugo bure.

77 Broj 10. Još drukčije. Pretoči vino u čisto bure, razbijaj ga dok se ne počne peniti, pa onda obesi u vino u retkoj kesici na sitno isečene suve ţalfije i rute lisnate s meljom. Broj 11. Još drukčije. Uzmi blaţenkova korena i setvala podjednako, iseci i metni u kesicu, obesi u vino do sredine bureta i za osam dana vino će dobiti lep miris, pa onda izvadi kesicu. Broj 12. Još drukčije. Metni u kesicu sadova spikanarda, obesi u vino, i za šest dana dobiće vino lep miris i boju i biće dobro. Broj 13. Još drukčije. Saţeţi na vatri dva tri komadića mlade rastovine, i metni u vino. Broj 14. Još drukčije. Uzmi jednu osmačku ili desetačku taka plesniva vina, 50 deka suve ţalfije i 50 deka odabranih smrekovih zrnadi, ţalfiju iseci na sitno, a zrna istuci, pa onda uspi smešano u jednu ili dve kesice, i metni u čist lonac; uspi na to ţestoke komovice 1 litru i dobro zatvori, pa ostavi 24 sahata da se izgrize; posle uspi rakiju, a kesice obesi u vino do sredine bureta i zavranjeno ostavi da 14 dana prestoji, i vino će vanredno biti. Broj 15. Još drukčije. Uzmi 1 decil. lorberovih zrnadi, istuci i skuvaj ih s vinom; pa onda uspi sve u bure, promešaj s drvetom dobro, zavranji, i posle nekoliko dana vino će biti dobro. Broj 16. Još drukčije. Uzmi smoljaste čamovine i smrekova sitno isečena iverja, poveţi lepo u kitice i sa podvezanim kamičkom obesi u vino do sredine bureta, ostavi zavranjeno da 14 dana prestoji i vino će biti dobro.

78 Broj 17. Još drukčije. Pretoči vino u drugo bure, pa onda istuci na krupno slatke korice, oraščika i oraščikova cveta od svačega po 1 ½ deka, a dodaj i 5 deka istučenih smrekovih zrnadi, smešaj sve zajedno, metni u dve kesice od čista tanka platna, obesi ih u vino do polovine bureta, zavranji dobro, ostavi da tri nedelje prestoji, pa onda izvadi kesice, i vino će biti prekrasno. Broj 18. Još drukčije. Uzmi oprana korena od peršuna, povadi srce, poveţi korenje u kitice i s podvezanim šljuncima obesi u vino do dna bureta. Broj 19. Još drukčije. Uzmi 6 ili više, po veličini bureta, korica od jehovine, sljušti gornju koru, kore osuši, izbuši i obesi u vino, i kore će privući na sebe plesanj; drţi te kore u vinu po tri sata, pa onda vadi, peri u vodi, i opet obesi u vino, i tako radi dok sve plesni nestane. Broj 20. Još drukčije. Uzmi koprive, obesi u vino, i ova će privući svu plesan na sebe, koju ćeš posle dva sahata izvaditi, oprati i opet obesiti u vino. Ovo čini dok sve plesni ne nestane; onda pretoči vino u drugo, čisto bure, satri u prah suve koprive, načini od nje testo s vodom, osuši u peći ili na suncu, i baci u vino i dobro zavranji, ostavi da osam dana prestoji, i kad se digne plesan iz vina sa koprivom, pretoči ga u drugo čisto bure; metni u gvozdenu tavu dve šake ili više ( po veličini bureta ) sili, usijaj je na vatri i tako vrelu baci u bure, zavranji dobro i ostavi da osam dana prestoji, i vino će biti sasvim lepo i čisto.

Broj 21. Još drukčije. Uzmi lišća od leskovine, šipkovine, jasenovine i breskovine, od svačega po šaku, pa zasebno poveţi u kitice i na vrh vina obesi u bure i zavranji dobro, i plesni će nestati.

79 Broj 22. Da skupiš plesan sa vina. Uzmi parče čista sunĎera, operi ga čistom vodom i iscedi; onda dospi bure koje je plesnivo tako, da bude puno sa svim, da plesan pod same gornje duge i na jamu od vranja doĎe; za tim metni sunĎer ozgo i ostavi da prestoji jedan dan. SunĎer će privući svu onu vlagu u sebe; uveće uzmi sunĎer i dobro ga u čistoj vodi dva i tri red isperi i oceĎena metni ga opet na jamu vranjevu, a izjutra opet isperi i ostavi na jamu, i sve dotle čini, dok plesni nestane; zatim uzmi po šaku vrhova od crnobilja i runke, iseci sitno, metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta i zavranji dobro, ostavi da prestoji 14 dana, i vino će biti dobro i ukusno, pa ga onda pretoči u drugo bure. Broj 23. Kad počne vino na plesan da zaudara. Uzmi slatkih jabuka toliko, koliko je akova buretu, iseci svaku jabuku na četiri kriške, oljušti, a šapuriku sa zrnevljem izbaci, naniţi kriške na jedan konac i sa podvezanim kamičkom obesi u vino do dna bureta, zavranji bure dobro i ostavi da prestoji šest dana, i plesni će sa svim nestati.

GLAVA XVII.
O smrdljivim vinima.

Broj 1. Da popraviš vino, koje hrĎavo zaudara i smrdi. Uzmi dve šake prebrane pšenice, metni u lonac i uspi na to 1 ¼ litru ljute komovice, pristavi k vatri neka se prokuva, ali pričuvaj, da je plamen ne dotakne, zato lonac moraš dobro poklopiti i kuvati dok se ta rakija do pola ne ukuva; meĎu tim izvadi toliko zaudarajućeg vina iz bureta da bude sa akova prazno; sad onu vrelu rakiju sa ţitom uspi u bure i zavranji koliko je moguće bolje, i vino će se tako jako uskomešati, kao da hoće bure da se raspadne, zato treba da je dobrim obručima okovano, a kad se utiša, dospi bure sa onim odvaĎenim vinom. Broj 2. Još drukčije. Uzmi kore od limuna i pomorandţe, po šaku, slatke korice i karanfilića po 3 deka, istuci na krupno, metni u kesicu i obesi u vino do polovine bureta, zatvori dobro i ostavi da tako četiri nedelje prestoji, i vino će biti kao što treba.

metni u retku krpu i spusti u vino do sredine bureta. . Još drukčije. Uzmi vrelu zemičku čim se iz peći izvadi. Još drukčije. i vino će biti dobro. Kad vino zaudara. a drugi deo ostavi u peći da vreo bude. metni jedan deo na jamu vranjevu. Još drukčije. metni sve u kesu. i obesi u vino. Broj 9. uzmi onaj drugi vruć i metni na jamu. i kad se prvi deo hleba ohladi. metni u kesicu. obesi u vino do polovine bureta. i vino će biti dobro. uverićeš se. i ostavi da tako prestoji četiri nedelje. metni u kesicu i spusti u vino do sredine bureta. iseci ih na četvoro. semena od luka praza. razlomi ga na dvoje. metni u kesicu. Još drukčije. i kesicu obesi do sredine bureta da prestoji šest dana. i vino će se izlečiti i lep miris dobiti. Uzmi jedan hlebac onog časa koji se iz peći izvadi. Uzmi nekiliko gnjilih oskoruša. metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta. ali svake nedelje dolivaj do gore i vino će dobiti lep miris. Broj 7. Uzmi 10 deka karanfilića. da ga načiniš da miriše. Broj 5. Uzmi dve šake ţalfije i toliko hmelja i nešto nakrupno istučena korena galganta.80 Broj 3. istuci u avanu nakrupno. 3 deka semena od korijona. ako ovako budeš činio šest ili više puta. Još drukčije. Broj 6. Broj 4. zatvori dobro i ostavi gdegod na toplu mestu da se izgrize. da će neprijatnog mirisa iz vina nestati. Broj 8. skini ga. a ovu u čist lonac i uspi na to ţestoke komovice prepečene 6 decil. i hlebac će izvući svu smrad. za tim pretoči vino u drugo čisto bure i uspi rakiju unutra. Još drukčije. Uzmi 3 decil. razdrobi je. Uzmi četiri šake bosiljka i 7 deka blaţenkova korena.

o teglivom vinu kazali. oţeći i zadnivši ga isprati. O prvrnutim i tome sličnim vinima. Za popravljanje hrĎavih vina mogu se i ona sredstva upotrebiti. Još drukčije. 11. 7 decil. metni u lonac i uspi na to litru vina i litru friška kravlja mleka. zavranji i ostavi da 8 dana prestoji. Uzmi 3 decil. i kad se raskuva u vinu. Uzmi dve ili tri dgunje. kao što smo u glavi V. naniţi ih na tanak kanap i s podvezanim kamičkom obesi u vino do dna bureta. i 12. GLAVA XVIII. Broj 11. ostavi dva dana u dobrom vinu da se izgrizu za tim metni u kesicu. onda procedi vino kroz krpu i uspi to vino tako vruće u bure. promešaj i zatvori dobro. Broj 1. Još drukčije.81 Broj 10. promešaj s dugačkim drvetom. kazali. Uzmi na akov taka vina. pod brojem 10. Da pomogneš prevrnutu vino. Još drukčije. izmešaj dobro i uspi u vino. koja smo u glavi 15. Prestavi na vatru u šistom loncu dobra vina. pa onda uspi vino u bure. a kad se vino ne moţe nikako da izleči. Broj 13. da se vari. mleka i 2 deka istučene štirke. . na akov po deka. Broj 12. Uzmi 25 deka bibera i 12 deka isijota. istuci u avanu. smrekovih zrnadi. onda ga treba prosuti. iseci ih na komadiće. istuci u avanu. oboje smešaj i uspi u bure. obesi u bure do sredine. Primedba. a bure iznutra sastrugati. Još drukčije. metni unutra sitno isečene bešike od morune.

Još drukčije. . iseci na sitno. zakadi ga pripravljenim sumporom i vino pretoči u to bure i biće čisto i lepo. Broj 7. sveţi i obesi u vino. Broj 3. pa uspi u bure i promešaj dobro s drvetom. smešaj jedno s drugim. izmešaj i zapali. Broj 5. šećer istuci i pomešaj s mlekom. i kad dva ili tri puta bukne. Uzmi koprive s korenom i 7 deci istučene slačice. vodu ocedi. pa onda zavranji dobro i ostavi da osam dana prestoji i tad uzmi čisto bure. Uzmi zelena sočna crnobilja i istuci u avanu. iscedi soka 3 decil. Broj 4. a toliko uspi čiste vode. i posle sahata opet tako isto ispusti. uspi na to jednu čašu rakije. Pa onda na one 2 ½ litre mleka dodaj litru rakije i litru čiste vode. veţi i spusti do dna bureta pravo. pa sve dobro izmešaj. Uzmi trave blaţena čkalja. razmuti štirak s vodom. promešaj. ovako čini 3 ili 4 puta. pa onda uspi u brašno 2 ½ litre mleka. Još drukčije. a strugotine metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta.. i ispusti litru vina. uspi u bure. 12 deka šećera i toliko strugotina od jelenjeg roga. Broj 6. Uzmi 6 litara mleka i 1 litru prosejana brašna od graška. smešaj zajedno i uspi u vino. Još drukčije.82 Broj 2. promešaj. metni u čist suv sud. pa sad uzmi 7 deka u prah istučene sreši. i vino će biti dobro i snaţno. Posle sahata probuši bure s burgijom na dnu. Uzmi na osmačku taka vina kilu štirke i 5 litara mleka. Uzmi na osmačku taka vina. pa onda obesi unutra iste trave i vino će biti dobro. i vino će biti dobro i ukusno. metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta. a brašno od slačice metni u kesicu i obesi do polovine bureta. Kad se vino prevrne i bezukusno bude. pa onda 9 deka blaţenkova korena. litru mleka. uspi u bure i promešaj s drvetom. koprivu s korenom operi. Još drukčije. uspi unutra 9 litara pokvarena vina. uspi u vino i promešajs s drvetom. Još drukčije.

smešaj dobro jedno s drugim. Broj 13. i kad se dobro usijaju. uspi u bure. uspi na to 6 litara pokvarena vina i litru čiste vode. i ostavi da prestoji. Pretoči vino preko runke u čisto zakaĎeno bure. Broj 9. Još drukčije. promešaj dobro s drvetom i ostavi da 14 dana mirno prestoji. a ti ih tako vrele metni u bure. pa onda uspi u bure. uzmi čisto bure. onda uzmi na osmačku taka vina. . Još drukčije. belančevine od 12 jaja i jednu dobru šaku soli. 4 litre pokvarena vina i 1 litru lepa vina. zavranji. i vino će opet dobiti svoju dobrotu i snagu. Ako prevrnuto vino ne smrdi. Ali je još bolje. belančevine od 30 jaja i 50 deka sreši. mleka. kad jedan polako sipa. pa s rascepljenim drvetom dobro promešaj. zavranji dobro i ostavi tri nedelje na miru. i vino će biti čisto i lepo. smešaj sve zajedno. a belančevinu razbi koliko je moguće u penu. operi ih i metni u gvozdeni tiganj sa dve šake soli. da se zapenuši. Stipsu i sreš istuci u sitni prašak. od belančevine načini penu – sve to smešaj i uspi u bure. Još drukčije. Broj 11. a drugi jako u buretu vino meša. Uzmi na osmačku taka vina belančevine od 24 jajeta i 5 decil. uzmi dovoljno šljunaka ( kaminčaka ). mešaj drvetom da se sve lepo sjedini. i posle 4 dana vino će biti lepo i čisto Broj 12. i tako će vino svoj preĎašnji ukus i dobrotu dobiti. onda uspi u bure u vino i promešaj s drvetom i biće dobro. koji mogu ući u rupu od bureta. Još drukčije. Uzmi 50 deka stipse. Uzmi 25 deka bele krede. Broj 10.83 Broj 8. ostavi da 14 dana prestoji. istuci u prah. i gledaj da se belance dobro razbije. Još drukčije. Još drukčije. zakadi ga pripravljenim začinjenim sumporom i pretoči u njega preko runke vino. pomešaj sa 5 litara mleka i toliko vode i uspi odmah u bure i mešaj s drvetom po sahata. Uzmi litru kravlja mleka i litru brašna. pa onda zavranji. metni sve zajedno u čist povnjći šafolj. 2 kile u prah istučene sreši.

Kad se vino ne de nikako popraviti. smešaj unutra 7 deka istučena selenova semena i tako vrelo uspi u to bure i promešaj i dospi sa ostavšim vinom u prvom buretu. zatim mešaj. Pretoči vino u drugo zakaĎeno bure i metni kesicu dve šake ţalfije i toliko hmelja. zavranji dobro. Uzmi nekoliko dgunja. Još drukčije. Broj 2. te metni u kalajisani sud na vatru i kad počne vriti. O sudovnim i sumporastim vinima. Uzmi na osmačku taka vina. Broj 1. Broj 15. obesi u vino. i valjaj bure svaki dan. ostavi da 14 dana prestoji i tad ga opet pretoči u drugo bure. posle uzmi 4 litre mleka i toliko graškove čorbe. Kad vino na bure zaudara. zavranji dobro. Na drugi način da prevrnutu vinu pomogneš. metni u tiganj da se rastopi. iseci. a posle osmog dana otvori i dospi friškom bunarskom vodom i vino će biti čisto. kad olovo pocrni tada ga uspi u bure. i za tri dana izgubiće sudovni miris. Primedba. Kad vino istočiš. . dgunje će sav nevaljali miris u sebe uvući. napravi od njega sirće. pa ih iseci na kriške. Izvadi taka vina iz bureta dva akova i uspi u drugo zakaĎeno bure.moţeš olovo uzeti i za drugi put ga upotrebiti. Tako isto svojstvo imaju i gnjile mušmule kad se 10 – 12 komadi obese u vino i 1 mesec dana u njemu prestoje. Još drukčije.84 Broj 14. GLAVA XIX. naniţi ih na uvošten konac i obesi u bure. kilu olova.

metni ga na vatru nek se dobro usija. Uzmi galganta i karanfilića po 1 ½ deka. izvadi kesu i vino će biti dobro . metni je u peć. zatim u komovicu da dva dana prestoji. popravljanju i o čuvanju da se vino ne pokvari. Broj 4. Uzmi vruć hlebac iz peći. pa ga onda ustima okrenutog metni na jamu od bureta i izvući će sav sumpor. Uzmi nov ne kalajisan lonac. Broj 5. GLAVA XX. Još drukčije. istuci nakrupno. Ova se vina mogu onim istim načinom lečiti. zavranji i ostavi da 8 dana prestoji. Broj 1. i vino će dobiti lep ukus.85 Broj 3. Ako je bure veliko. a na njeno mesto metni onu drugu. Primedba. peni. a kad se ova polovina ohladi. a drugu na jamu vranjevu. poslem uspi tu rakiju u vino. Uzmi slatke korice i oraščića po 1 ½ deka. istuci i metni u kesicu a ovu metni u nov lonac. Još drukčije. zavranji dobro i ostavi da tri nedelje prestoji. kao što je rečeno kod smrdljivih vina. Broj 6. Da popraviš slabo i herĎavo vino. a kesicu obesi do polovine bureta. pa onda tako vruće uspi u bure. nego i ostalu nečistoću iz vina izvući. Kad vino na sumpor zaudara. Uzmi 12 deka karanfilića ili više ( po veličini bureta ). metni jednu polovinu opet u peć. uspi toga sudovna vina i pristavi k vatri da se kuva. metni u kesicu i obesi u vino do sredine bureta. metni u čistu belu kesicu. prelomi ga na dvoje. onda više puta tako čini. O kvarenju. i hlebac će ne samo sumpor. istucaj nakrupno. a kesice obesi do sredine bureta. Još drukčije.

i pristavi k vatri poklopljeno da se po sahata kuva. karanfilića. od svačega po jedan i po deka. zavranji dobro i ostavi da četiri nedelje mirno prestoji. metni u kesicu i obesi u vino da 5 ili 7 dana prestoji. Uzmi 50 deka na krupno istučena galganta. Broj 7. i ostavi nek mesec dana prestoji. koren iseci na sitno. ţuta šećera i strugotine od jelenjeg roga po 1 ½ deka. Još drukčije da slabo vino krepkim načiniš. i 25 deka šećera. svako za sebe metni u kesice. oraščikova cveta. i uspi unutra litru komovice. i kad bude hladno.86 Broj 2. rajskih zrnadi po 1 deka. rajskih zrnadi. ledena šećera. uspi na to 3 litre od tog vina. metni od lima levak u bure i prostri po njemu čistu krpu i procedi to kuvano vino u bure. karanfilića 1 ½ deka. Broj 5. Uzmi 3 deka semena od raspričaste rute. oraščića. istuci sve nakrupno. obesi u vino i zavranji dobro bure. Još drukčije. Uzmi na šestačku slaba vina blaţenkova i smrekova korenja po 50 deka. i vino će biti vanredno i postojano. Ove stvari moţeš osušiti i drugi put upotrebiti. od svačega po 12 deka. istuci oboje. metni u čist lonac. Još drukčije. . ostavi da 14 dana prestoji i tada izvadi kesicu. Još drukčije. ili od repe. Još drukčije. metni u dve dugačke kesice. Istuci sve na krupno. zavranji dobro i ostavi da mesec dana prestoji. metni u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. slatke korice. dve šake isopa i šaku majorana. a karanfiliće istuci. metni u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. slatke korice. Broj 3. Uzmi samlevene slačice i istučena semena od rute. Uzmi na šestačku slaba vina gencijanovo korena. Uzmi na šestačku taka vina. Još drukčije. Broj 6. zavranji dobro. i obesi u vino do polovine bureta i vino će biti dobro. Broj 4. karanfilića.

istuci na krupno. crvena izmirne i rajskih zrnadi po 1 ½ deka. Ako ove klasove metneš u šiler. Uzmi rascvetanih i na promaji osušenih ječmovih klasova. koje si isprao vodom u kojoj si prokuvao travu runku. a ti bure uzdigni malo sa birvadi. da se bure zagreje. Da pomogneš zagušenu vinu. Primedba. Broj 10. i vino će prevriti i dobro biti. Sva ova navedena sredstva mogu se upotrebiti i u ona vina koja se iz kace u burad pretaču ali u ona vina koja su gaţena ili presovana. osušiti i od prašine čuvati ). koje mogu kroz vranjevu jamu proći i s podvezanim olovom obesi u most. poveţi u kitice. osuši ga u hladovini. a drugi sa rebra i s jedne is druge strane. Broj 12. podmetni tiganj pod bure. i u vreme ceĎenja mosta uzmi na dvojku četiri dobre šake toga cveta. Broj 9. treba svakako metati. Još drukčije. Uzmi za ceĎeno vino trave runke sa cvetom ili zrnadima ( ali zrnad se moraju u svoje vreme nabrati. Posle 2 meseca pretoči u drugo bure. i posle dva meseca pretoči to vino u drugo bure i vino će biti ukusno i korisno po zdravlje. pa onda mešaj vino s drvetom po buretu. biće kao staro i stransko vino. i vino će dobiti dobar ukus. Da daš lep ukus belom vinu. Da daš belu ili crnu ceĎenu vinu lep miris i ukus. i vino će biti osobito dobro i lepa ukusa. metni u kesicu i obesi u vino do polovine bureta. kad vino šušti kao da vri. jer će biti mnogo jače nego inače. ostavi dok ovaj ne prevri. Broj 13. i s podvezanim kamičkom obesi u bure u most i ostavi da prevri. i vino će se smiriti. no jednako ćuti. i ostavi nek tako zajedno prevri.87 Broj 8. metni u retku dugašku kesicu kao što je bure i obesi u bure. Naberi u vrema cveta od špargle. Kad ceĎeno vino neće da vri. metni u tiganj raspaljena uglja. Uzmi trave matičnjaka. . i tako sipaj most unutra. i vino će biti ukusno. Broj 11. Još drukčije. metni u kesicu i obesi do sredine bureta s podvezanim kamičkom ili olovom. Uzmi bela tamjana. poveţi ih u male kitice.

Broj 17. kad se njegovi listići ukaţu iz zemlje. Uzmi litru ili više ( po veličini bureta ) vode izvaĎene iz trave cinkrota ili matičnjaka. kako treba od raznih trava i njihovih mirišljavih korenja i raznih rodova vina praviti.88 Broj 14. i kao što rekosmo ova vina ne sluţe veselju nego za poboljšanje raznih unutrašnjih i spoljašnjih bolesti. Još drukčije. Rascepi u duţinu dva ili tri korena gospina bilja i s podvezanim komadima olova spusti do polovine bureta. da svaki. a sad ćemo reći. treba brati kad su u cvetu. Uzmi četvrt fišeka baruta. Broj 1. u hartiju dobro zaviti i na vrhu hartije gore napisati u kojoj artiji kakav koren stoji – a tako isto i na zavijutku trava. Broj 15. dok je rosa na njima i u hladovini sušiti. Još drukčije. sitne pobočne ţilice odseći a i korenje na sitne komadiće iseći. oprati ih vodom. Korenje treba kopati u proleće. baci u vino. a docnije moţeš olovo opet upotrebiti. Rastopi na akov taka vina 50 deka olova i uspi ga onako rastopljenog u vino. uspi u bure. Broj 16. i vino će se smiriti. GLAVA XXI. Još drukčije. Trave od kojih se vino pravi. Još drukčije. kako bi mogao sebi i svojim priljateljima u nuţdi dati. O raznim travnim vinima. Uputstvo o travnim vinima i njihovoj upotrbii kad treba korenje i trave kupiti i brati. kako treba sa dobrim i veštačkim vinima raditi. koji god ima poveći vinograd. da makar koliko toliko takva vina napravi. zato bi dobro bilo. pa u kutije metati. ili u hartiju zaviti i čuvati od prašine. U dosadanjim glavama dovoljno je rečeno. i vino ne će šuštati. koja sluţe zdravlju i protive se raznim bolestima. izjutra. .

a naši kaţu bermet. pa onda opet groţĎa. kad mu cvetovi poţute. koliko za zimu potrebuješ. pa ga onda osuše. mešaj da se kreč rastopi. Naberi zrela crna groţĎa. pa onda odadni akovče. zadni bure i naspi lepim starim vinom. . jer slačica zadrţava most od vrenja. sad zadni i naspi mostom ili starim vinom. metni na vatru da vri. provuku ovu travu kroz vruću vodu. Nekoliko takih načina ovde ćemo navesti ostavljajući svakome na volju. da kako ko hoće. i tako posle 12 dana moţeš slavinu metnuti i načeti. metni jedan red taka groţĎa na komade isecana visoko sa šake.j. a brati ga valja onda. dobro zavranji.j. Broj 3. metni u jedan poveliki šavolj i uspi vode. van ako od njega ništa ne piješ. jer inače i trava i groţĎe gube svoju snagu. a sa šake da bude prazno. stavi na vatru nek vri.89 Broj 2. t. da bi veliku gorčinu pelenovu ublaţili. kao god kad se ceĎ pravi. a kad hoćeš vino da piješ. pa sad uspi u kotao. onda procedi tu vodu kroz dvostruku krpu u kotao. ali vranj probuši burgijicom debelom s malog prsta. udari slavinu. sve do vrha. koji imaju vinograde. Narodi. i to nije pogreška. sve do vrha. skini s vatre i procedi kroz trostruku krpu. Još drukčije da načiniš pelenjak s groţĎem.plesniva ili pokvarena zrna pokidaj i baci.j. gorkim travama i korenjem i drugim zdravlju sluţećim biljem. a posle kad 15-20 litara bude izvaĎeno i doliveno iz akovčeta.d. Ovu odušku treba posle čepom zatvoriti. a to biva u juniju i septembru mesecu. ako za dan izvadiš dve litre. a probuši dole odušku. pa onda opet groţĎa . pa krupno isečene trave mala stozlatnika. metni unutra dve šake prosejana pepela.d. O gorkim vinima. a po njemu tavan pelena. poveţi grozdove koncima svaki za sebe i obesi na čisto mesto da mesec dana visi da svene. a po njemu pelena sa cvetićima. i raznim proizvodima i začinima ( pod imenom Wermuth – Wein ). Da načiniš još delikatniji pelenjak. Od oba gore rečena bermeta koliko za dan izvadiš. i ovo je bolje i ukusnije od drugih. koju treba sa jednostrukom krpom pokriti i ostaviti da 12 dana prestoji. zavranji bure dobro. onako neka pravi. ili kroz sukno u šavolj. u veče dospi jednu. osobito kod vranja. a sa šake da bude prazno bure. Ako ko hoće. a drţiš dobro zavranjeno i svake nedelje dolivaš ). po što ovako načinjeni bermeti retko mogu maj mesec dočekati. treba dolivati po pola. pokidaj čista i zrela zrna sa peteljke. kao i prvi put i t. GroţĎe treba da bude zrelo i da nije plesnivo Neki. prave gorka vina. ali je mnogo bolje naliti starim vinom. ali od tog vina ne treba vaditi. toliko u veče uspi lepa vina.MeĎu tim trba imati . koji mostom nalivaju. i kad bude dovoljno taj ceĎ uvaren. nego sva ke nedelje na onu odušku kroz levak vinom dolivati. metni tavan groţĎa bela ili crna. Da načiniš pelenaš ( pelenovo vino ) s groţĎem. moţe ovaj bermet do uskrsa drţati. i t. ( pelenaš ) pelenovo vino. t. Broj 5. Odadni s jedne strane akov ( ili kolike veličine bure hoćeš t. Pelen za to pravljenje treba brati u svoje doba i osušiti. kakava hoćeš. uzmi negašena kreča dve šake. Primedba. Naberi groţĎa. naspu često i slačice. Neki. Broj 4.

Još drukčije da načiniš pelenjak bez groţĎa. operi dobro i osuši. i jednu vinsku čašu gorke esencije ( vidi glavu XXV. naspi s friškim mostom i zavranji dobro. skini s vatre. a po iverju tavan pelena. ostavi da se preko noć ohladi. i ostavi tako da prestoji 14 dana. Još drukčije. treba to groţĎe vodom preliti i obesiti kotarice. a posle 14 dana odušku začepi i ostavi. i ostavi nek vri. metni tavan iverja šipkova. i metni u kesicu dve šake čista isečena pelena i jednu šaku mala stozlatnika. Sad uzmi čisto akovče.pod br. zatvori i drţi do upotrebe. naspi slatkim friškim mostom. a kad trećina uvri. rekli. kao što smo napred kazali i bermet će biti veoma dobar. malo stozlatnika i blaţenkova čkalja. metni ih preko noć u vodu. baci u vrijući most. ako hoćeš. pa onda opet metni zrna i to do vranja i pospi smrekovim strugotinama. 32. Još drukčije. rekli. da u njemu četvrt sahata vri. pospi ozdo strugotina od smrekova drveta. dospi s friškim mostom sa šake niţe vranja. a po njima metni zrnad od groţĎa četvrt akova. i u martu mesecu pretoči u drugo akovče i moţeš ga od vremena na vreme upotrebljavati. a posle udari čep i ostavi neka prestoji 6 nedelja. a ujutro procedi kroz suknenu kesicu. pokri s krpom. pa po ovima pospi od gore rečeni trava 12 šaka.d. a u vreme berbe odadni akov. a ostalo učini kao što smo pod brojem 6. da se dobro iscede. zavranji dobro. Metni u velikom kalajisanom kotlu friška mosta da se kuva. Broj 7. 38. a ti dolivaj onako. a posle groţĎe razastri po dasci pa onda ga metni u toplu peć da se smeţura. pa probuši kod vranja odušku. metni na vranjevu jamu dvostruku krpu. meĎu tim iseci na sitno pelena. i uspi na to friška bela ili crna mosta ( kakav hoćeš ). ) a ostalo dospi sa starim. onda sveţi dobar snopić pelena kanapom. Broj 8. do proleća da stoji. pa onda iverje i t. Broj 6. Broj 9. kao što smo u primedbi pod brojem 4. . probuši odušku blizu vranja i pokri krpom. i jednu čašu gorke esencije ( vidi glavu XXV. a sutra dan osuši. do polovine akovčeta. odadni s jedne strane. uspi u njega 13 litara kuvana mosta. obesi s podvezanim kamičkom u akovče s četiri prsta visoko. metni u akovče iverja. i ostavi tako nek 6 dana prestoji i tada moţeš upotrebljavati i svakog večera dolivati. Osam dana neka stoji. pod br. ). i jednu šaku pomorandţa i limuna. Iseci na tanko i kratko stabla od šipkovine. lepa groţĎa ( za po akova ). zadni. pa kad voda stane vriti. baci unutra dve –tri činije lepih zrnadi groţĎa. ako hoćeš da ga drţiš do uskrsa.90 dve kotarice dobra. Metni u dvojku pelena s pedlja visoko. Pelenjak bez groţĎa. pokri s krpom. lepim vinom. zatim metni iverje u akovče s četiri prsta visoko. Naseci iverja od leskovine.

a ti koliko za dan popiješ. pa onda kesice izvadi i toči. zavranji dobro. kašička. a na to pelena. naspi akovče s najlepšim starim vinom. oraščikova cveta 4 grama i toliko slatke korice. ako kesice u vinu ostaviš. kore od narandţa i limuna po 3 deka. a po njemu 2 šake te smese. kao što smo napred rekli. galganta 3 deka. Da načiniš gorko vino od trava a bez groţĎa. ostavi da 14 dana prestoji. Trave. pa onda dospi bure lepim starim vinom. od svačega po 3 šake. slatke korice ½ deka. i posle 6 nedelja moţeš načeti i po malo dolivati. toliko u veče dospi. smrekovih zrnadi 12 deka. Uzmi pelena 4. karanfilića 15 zrnadi. pokri krpom. ali kod vranja načini odušku. . bele perunike po 3 deka.91 Korist Od ovih pelenjaka dobro je po čašu dve pred ručak da popiješ. odadni dvojku. zadni bure. stozlatnika maloga. otvara zapone crne dţigerice i slezine. korenje i mirišljave stvari iseci na sitno i pomešaj sve zajedno. Još drukčije da načiniš gorko vino s travama. metni jedan tavan šipkovih iverja. otvara volju k jelu. Broj 11. semena onajzova i slatka korena po 2 grama. a one kesice s podvezanim kamičkom obesi unutra i dobro zavranji. blaţennj čkalja 2 šake. kao što je napred rečeno. Metni u akovče s pedlja visoko oprana i osušena smrekova iverja. mala stozlatnika. kao što smo kod pelenjaka ( bermeta ) rekli. ruzmarina i jelenka po 2 šake. gospina bilja i zelenice dubove po 1 ½ deka. Broj 12. krepi ţeludac i sve unutrašnje sastave. Iseci sve na sitno i metni u kesice. omana. rutave metvice 1. listova i korenja od podroţnika. korena iĎirota. pa ostavi da stoji. uspi u njega akov kuvana ( treći deo uvrila ) mosta. do god vino od tih trava ne dobije silu kakvu ti hoćeš. pa opet 2 šake smese i tako redom dok travne smese traje. Uzmi pelena i blaţena čkalja po 4 šake. mala stozlatnika 2. Broj 10. jer oni pokupe sav hrĎavi sluz i potpomaţu varenje. jatrenke zvezdate. Da načiniš izredno gorko vino od trava i začina. ţalfije. pa onda metni čep. pa onda opet iveraja. Korist Ovo vino kad se s merom upotrebljava. nali friškim mostom – a dalje čini.

Korist. rute raspličaste i bela tatrljana po 3 šake. lavorovih zrnadi 12 deka. a ti onda uzmi još ove mirišljave stvari: setvala. pa onda moţeš kesu izvaditi. i ostavi da 14 dana prestoji. u jednu mala stozlatnika. oraščikova cveta. Da načiniš gorko vino. pa je krpom pokri i ostavi da 12 dana prestoji. oraščikova cveta 3 grama. Sve ovo iseci i istuci ne krupno. probuši odušku. krv i inače je vrlo zdravo piće. naspi starim lepim vinom. ruzmarina. Sve ove stvari metni u dvojku. pa metni u kesice i obesi u akovče. a u drugu istučenih smrekovih zrnadi 2 decil. Broj 14. kore od limuna i pomoranadţa po 3 deka. pa s podvezanim kamičkom obesi u bure. ne trba da ga piju. korenja: omana i bele perunike po 6 deka. krepi stomak i dţigericu. ili komadić olova. pa pusti da prevri. ako je vino svu snagu iz pomenutih začina pokupilo. Ovo gorko vino kad se pije jutrom i večerom na štesrce po jednu čašu. a posle upotrebljuj. karanfilića i slatke korice. korenja: ţutice i omana 3 deka.j. Da načiniš gorko vino za trpezu. uspi na to 1 akov vrela ili mlaka mosta. majorana i matičnjaka po 4 šake. zavranji dobro i ostavi da 24 sahata prestoji. lavendle po 2 šake. onajza ½ deka. čuva čoveka od hrĎava vazduha i magluštine. ţalfije. metni u uzanu dugačku kesu. a posle šest nedelja moţeš upotrebljavati.92 Broj 13. blaţena čkalja. spusti u akovče. dobro zavranji.. Uzmi na dvojku trave: pelena. šafrana po grama. galganta 3 deka. Podveţi na svaku kesu šljunak. koji su ţestoke naravi. slatke korice 1 ½ deka. nali slatkim friškim mostom i ostavi nek prevri. iĎirota. Još drukčije da načiniš tako vino. kao što je i kod drugih pelenjaka ( bermeta ) rečeno. pa kad se lepo izbistri. ovo dobro zavranji. pa onda dospi friškim mostom. karanfilića i slatke korice po ½ deka. korena od bedrinca i angelike po 3 deka. blaţena čkalja i bela tatrljana po 2 šake. ţalfije. Saši 4 podugačke kese. isijota. Broj 15. pomešaj. ruzmarina . t. koje je korisno zdravlju. metni u dve sitno isečena pelena. Iseci sve na sitno. Uzmi trave: pelena 4 šake. od svačega po 1 ½ deka. Ali ljudi. na krupno istučeno. smrekovih zrnadi 3 decil. . čestoslavke i crvene ruţe po šaku.

blaţena čkalja 8 šaka. onda prestani sa dolivanjem. kore od limuna 6 deka. korenja: bele perunike. dok vino ne počne gubiti miris od začina. Uzmi 6 šaka pelena. od svačega po 12 deka. i pred ručak i u veče dobro je piti ovog vina. korenja: omana i bele perunike. gospina bilja 6 deka. Da načiniš gorko vino. Upotreba Izjutra treba malo hleba sa puterom jesti. rekli. Broj 19. pa onda pi. . ostavi da 14 dana prestoji. zatim neli s friškim mostom. ruzmarina i metvice rutave po 2 šake. samo od juna do septembra. a za tim metnuti u dvojku 1 tavan jasenova iverja. jelenka 9 deka. naspi belim vinom i ostavi zavranjeno da 14 dana prestoji. sadovog. brojem rečeno i onda zadni bure. trave i korena vladislavke 9 deka. mala stozlatnika 2 šake. Sve isečeno i istučeno na krupno. podbela. jasenka po 1 ½ deka. Broj 17. nali lepim starim belim vinom.Sve ove stvari treba sitno iseći i smešati. kao što je pod 12. Sve ove stvari iseci i istuci na krupno. oraščikova cveta 4 grama. Još drukčije da načiniš gorko delikatno vino. saţinice i bela tatrljana po 5 šaka. ţuta šećera 1 kilu. blaţena čkalja i mala stozlatnika 4 šake. semena od limuna. cveća od volezika i karanfila sadovog 1 ½ deka. i radi kao što si pri drugim bermetima činio. Uzmi 6 šaka pelena ( pre nego što počne da cveta ). slatke korice 3 deka. ostavi da prevri. jelenka i čestoslavke po 3 šake. treba ga mešati s vodom. čestoslavke. ţuta šećera 50 deka. slatke korice 3 deka. lastavičnjaka. omana. korena podroţnika poljska 12 deka. pa onda moţeš piti i redovno dolivati. korena od karanfilića. karanfilića i oraščikova cveta i rajskih zrnadi po 3 deka. pa koliko za dan popiješ. zelene dubove. osuši. ruzmarina 1 šaku. gospina bilja. i dobro zavranji. iĎirota i blaţenka. Broj 18. blaţenka. ţalfije. Još drukčije da načiniš dobro gorko vino.93 Broj 16. smešaj. steţnika. kore pomoranadţa i limuna po 7 deka. čestoslavke i ţalfije. metni u kesice i obesi u bure. nego ga samo toči. karanfilića ½ deka. toliko u veče dospi s drugim vinom. naspi friškim. kore od pomoranadţa i limuna po 3 deka. blaţena čkalja 8. stozlatnika mala 6 šaka. Uzmi pelena 12. metni u kesice i s podvezanim kamičkom obesi u dvojku. Uzmi gorska sitna pelena 50 deka. zelene dubove i blaţenka po 15 deka. Da načiniš gorko vino koje se obično po velikim dvorovima pije. blaţena čkalja 5 deka. pa onda posipati onu travnu smesu. ruzmarina. pa onda 10 šaka jasenovih iverja. noreča po 3 deka. pa onda čašu ovog vina popiti i posle na rad ići. Sve ovo metni u akovče. lepim mostom i radi kao što smo pod brojem 16. korena od ţutenice 6 deka. kore od pomoranadţa i limuna po 3 deka. i sve dotle tako čini. kad su velike vrućine.

obesi do pola akovčeta. po 2 šake. dok vino silu iz korenja ne primi. leči šugu i kraste ( koje od oštre i slane mokrote dolaze ). Uzmi trave: pelena 2 šake. mala stozlatnika. gubi se hrĎava mokrota i gine perut i neke bele kraste. da bolest ne će preći na njega. Pelenjak ne da čoveku da proliva i razlaganja u stomaku suvišnu vlagu i dalak. dobro će uraditi. zlatna trplistnika. koje od nazeba dolazi. mala stozlatnika po 10 šaka. ništi ţuticu i bolove kukova. zelene dubove i omana po 3 deka. Veoma će dobro činiti kujundţije ako ga piju. omana i bele perunike po 6 deka. Uzmi na jednu četvorku trave: pelena gorska. koji mnogo sa ţivom rade. ţeljezenke i podroţnika poljska po šaku. lubenica ili inače kakva vodena voća. baci u četvorku. Da načiniš gorko vino. uzmi na to litru protivotrovne esencije. matičnjaka. pre nego što će tamo poći. Da načiniš gorko vino. i tad moţeš jutrom na štesrce i pred ručak i večerom po jednu čašu piti. jer ih onda nigda ne će uhvatiti groznica. rute raspričaste i vratiča po 3 šake. blaţena čkalja. ostavi da postoji. s bermetom dobro je počešće ispirati grlo i usta. Broj 22. Ko pije umereno gorka vina. Kad se ko najede dinja. . a on. hrĎavih sanova i t. gencijana i bedrinca po 20 deka. krupna i sitna groţĎa po 50 deka. Kad se umereno pelenjak ili bermet pije. koje krepi i crnu dţigericu. jasenka. krepi zdravlje. krepi uruĎe govora i vida. jer pomaţe otečenu jeziku. isijota. gospina bilja 9 deka. Ako se deci kome da mora ići. a naročito ne dopušta da se stomak razboli. gde je bolesnik koji leţi od vrućice ili druge kakve zaraţljive bolesti. repuva. kore od limuna 16 deka. naspi belim starim vinom i dobro zavranji.d. metni u kesice. cveta: lipova i zovina. tome ne će nikad ruke drhtati. pelenjak čisti i rasteruje sve škodljive i nepotrebne gasove u telu. oprostiće se tuţe. uklanja smrad i hrĎav zadaj usta. Broj 21. kao što smo za ostala gorka vina kazali. oţivljava ga. majorana. čuva čoveka od kaplje i padavice. Iseci sve na sitno. blaţena čkalja. i iverja jasenova 50 deka. zelenice dubove 16 deka. Još o koristi bermeta. krepi nemoćne oslabele udove. Broj 23. pa onda naspi starim najlepšim belim vinom i dobro zavranji.94 Broj 20. neka popije čašu pelenjaka. pa onda moţe biti siguran. Kad se glava s pelenovim vinom mije. korena setvala 5 deka. a naročito oni. kad se bermetom peru. a posle moţeš upotrebljavati i dolivati. jelenka. O unutarnjoj koristi gorkih vina. ostavi da 14 dana prestoji. angelike. toli mu nadimanje. kraljevca. slezinice. ako po nešto pelenjaka popiju. Kore sve iseci na sitno. korenja: blaţenka. ruzmarina. otvara mu volju k jelu i potpomaţe varenje. goni mokraću.

Broj 28. opet zadni i uspi unutra ono vino. naspi friškim belim mostom. dok treći deo ne uvri. uspi u akovče. Broj 25. zavranji. metni u kesicu. to jest i koren i lišće dokusdoflije. malo istučena. a po njemu rečenu travu i opet iverj i tako reĎaj do tri četvrti burenceta. metni u frišak most ( mosta trebeţa 13 litara ) nek se kuva. Broj 26. osuši na promaji. Da načiniš belo vino od tatrljana. kako hoćeš. 26. a ujutro procedi kroz sukno. Broj 27. baci u polovače nekoliko leskovih iverja. metni jedan tavan sitna leskova iverja. Da načiniš dokusdoflinsko vino. ili koliko hoćeš. Još drukčije. saţinice deset šaka. i u vreme berbe baci od toga 9 kila u akovče. za tim zadni i naspi friškim mostom i ostavi neka prevri. kupovna isečena groţĎa 1 ½ kilu. a posle 5 meseci pretoči. operi lepo. i dospi drugim friškim mostom. Ovo vino se pravi kao i predrečeno dokusdoflinsko. Da načiniš vino od angelike. iseci na sitno. Da načiniš korisno vino od poljska podroţnika. Naberi bela tatrljana. Uzmi suva. Uzmi suva na dugačko isečena podroţnikova korena 50 deka. i iverje s kesicom izbaci. pre nego što počne cvetati. naspi friškim mostom i ostavi nek vri. a ono polovče odadni. Da načiniš vino od saţinice. kao što je napred rečeno (vidi br.95 Broj 24. kao što je i kod drugih travnih vina rečeno. zatvori dobro i drţi do upotrebe. probuši odušku i t. sitno isečena angeličina korena 50 deka. i ostavi tako nek vri. suva sitno isečena. metni sve u akov s nekoliko iverja jasenovih. zavranji dobro. Uzmi čitavu. odadni burence. u vreme berbe.) Broj 29. malo. osuši ga na promaji. ili izgnječena angeličina korena 50 deka. a posle šest nedelja pretoči u drugo bure i drţi za upotrebu. a posle pet meseci istoči to vino u čist čabar. Uzmi. . ostavi tako preko noć nek prestoji pokriveno. a probuši odušku.d. kao što je kod bermeta rečeno. naspi friška mosta pa sad obesi unutra onu kesicu.

od čega će se vino izbistriti. kao što je i pri drugim travnim vinima rečeno. metni sve u burence i naspi slatkim belim mostom. kad te protiskuje u levom boku i pri otečenoj slezini ili dalku. rabarbare 8 deka. manj ili više. Uzmi trave očanice. peršunova i korena kopitnjakova i crvenca po 1 deka. gorkih badema 5 deka. Broj 35. i sve smešavši učini kao što je pod brojem 33. Ovo vino koristi pri zaporu slezine. pa uspi unutra. crvene ruţe 3 deka. cveta zovina polovinu od toga. rečeno. Još drukčije. Da načiniš vino od očanice. a ujutro procedi kroz sukno i smešaj s belim friškim mostom. naspi friškim belim mostom i ostavi nek prevri. semena od kopre 3 decil. Još drukčije. spikanarda i jelenka po 12 deka. koliko vina hoćeš i kuvaj ih u friškom mostu. koliko hoćeš. semena onajza 1 ½ deka. Broj 34. učini kao što je pod brojem 30. mnogo ili malo. i posle dva meseca moţeš ga točiti. Uzmi očanice i betonike podjednako. Broj 31. metni u kesice i s podvezanim kamičkom obesi u bure. i tako do polovine bureta. odadni bure. semena onajzova i slatka kopra po 1 decil. Korist. iseci sve i smešaj s jasenovim iverjem. bademe istuci. . pola toliko. Broj 33. i posle razbi nekoliko belancadi s malo soli. Da načiniš od apte vino. Još drukčije da načiniš vino od saţinice. pa pusti da prevri. Broj 32.96 Broj 30. Trave i korenje sitno iseći. Uzmi suve saţinice 50 deka. Uzmi trave očanice koliko hoćeš. trave slatka kopra. za tim zadni bure. iseci na sitno. uspi u burence nek prevri. za tim metni tavan očanice i po njoj kopra i pospi semenom. pa pusti da prevri. dok treći deo ne uvri. Uzmi suve saţinice 18 deka. metni jedan tavan očanice i po njoj slatka kopra pa onda pospi semenom. i ostavi preko noć da se ohladi. rečeno i naspi friškim mostom da prevri. Još drukčije. naspi friškim belim mostom. Uzmi zrelih aptinih zrnadi.

na protiv oni. koji su se pomagali naočarima.Govori se . travu i iverje iseci na sitno. semena ptičnjakova 2 grama. kačunkova. Ovo se vino moţe načiniti kao i bermet pod brojem 4. metvice gorske. iverja od šipkovine 2 šake. ţalfije i poljačka po 1 ½ deka.j. inĎijska spikanarda. smešaj sve i metni u četvrt akova. osuši je na promaji. Još drukčije. slatke korice i onajza 5 deka. ruzmarina. Još drukčije. Ako bi kome ovo vino bilo jako. Uzmi crnobilja 12 deka. koji pate od zapalenja očiju. Da načiniš vino od crnobilja. pa onda posuti semenom slatka kopra. svagda posle 8 dana. kao što smo kod očanice kazali – kojim načinom hoćeš. sve ovo na krupno iseci. Naberi betonike maja meseca. moţe ga s vodom razblaţiti. Vino ovo pravi se kao i očaničino pod brojem 30. i s leskovim iverjem metni u polovače. kanele i galganta po 1 deka. da su neki ljudi. ne treba da ga piju. Kad se ovo vino pije preko cele godine. Uzmi trave crnobilja 12 deka. dobili prvobitni vid. baci u dvojku. Broj 39. Broj 40. Uzmi kilu betonike. za tim zadniti bure. Da načiniš vino od betonike. Broj 38. perunike ţute po 1 ½ deka. naspi slatkim mostom i ostavi nek prevri. belim mostom. . kokornjakova cveta i semena onajzova po 6 deka. naliti slatkim. t. matičnjakova po 1 ½ deka. Još drukčije.. korenja: materičnjakova 4 deka. materičnjaka 5 deka. jedan tavan groţĎa. a u vreme berbe načini s njom vino.97 Korist. pa onda pretoči u drugo bure. i naspi slatkim mostom i pusti da prevri. Broj 36. pa su pili godinu dana ovo vino. i ovako pretači sedam puta. i posle tri meseca pretoči u drugo burence i drţi za upotrebu. oraščića ½ deka. i tako do polovine bureta. a po njima tavan očanice. volezikova. pustiti da prevri a posle 5 meseci pretočiti u drugo bure. kokornjakova. a moţe se načiniti i kao pelenovo pod brojem 3. Broj 37. a posle osam dana opet pretoči. cveta: porečova. Primedba. naspi friškim mostom i pusti nek prevri. oštri vid očiju.

nek se kuva na vatri. a ovo nali mostomili starim vinom. ili 4. Da načiniš vino od majorana. Uzmi ruzmarina s lišćem 50 deka. ţalfije i porečova po 2 šake. pa onda uspi u burence. pa neka prestoji preko noć. Vino se ovo pravi. Da načiniš vino od ruzmarina. Uzmi podosta isopa. kao što smo kod bermeta govorili. i po groţĎu pospi isopa. po ovome opet groţĎe i t. ali da sa šake prazno bude. procedi kroz suknenu kesu. Kad kome na brzo bude trebalo ovaka vina. Broj 45. Da načiniš vino od bosiljka. . Moţeš ga praviti kao i bermet pod brojem 3. smešaj sve i metni u kesice i učini kako je i gore rečeno. pa pusti da prevri. koliko hoćeš. Uzmi suva bosiljka. i kad se ohladi. zadni burencei naspi friškim belim mostom. metni u 20 litara friška bela mosta. iseci sitno. metni u kesicu. pa s podvezanim kamičkom obesi u polovače. koliko hoćeš. Uzmi trave matičnjaka sa cvetom 1 kilu. Uzmi ruzmarina 6 šaka. metni u kesicu. Broj 46. Vino od matičnjaka. Broj 44. Još drukčije. neka metne ruzmarina i jelenka u vino. a odušku probuši i pokri krpom. cveta ruzmarinova. Broj 42. naspi slatkim mostom i pusti da prevri. Da načiniš vino od isopa. ili drugo koje travno vino. Da načiniš vino od lavendla. zavranji dobro. iseci na sitno. Broj 43. kao i predrečeno od lavendla. Uzmi lavendla sa cvetom. Primedba. na komade isečena groţĎa. Broj 47. metni u kesicu i s podvezanim kamičkom obesi u burence. obesi u burence.98 Broj 41. metni jedan tavan odabrana. i naspi slatkim mostom. i u vreme berbe odadni burence.d. pa ga onda moţe upotrebiti.

izvadi iz akovčeta nešto mosta i baci u akovče ruţu. Da načiniš vino od dobričavice. pusti da s ruţom zajedno prevri. i pokidaj cvetno lišće. a odušku probuši i ostavi da vri. metni crvenu ruţu u belo. Nabranu i osušenu divlju ruţu metni odmah u čisto akovče. a odušku probuši. osuši i drţi do berbe u kutiji ili staklu. zavranji dobro i ostavi do berbe da stoji. zavranji. bele ruţe. naspi starim lepim vinom i ostavi 14 dana zavranjeno da prestoji. belim mostom. . a kad prevri. i tada naspi burence slatkim friškim mostom. očupaj cvetne listove. Još drukčije. kao i kod broja 51. pusti da prevri. pokidaj cvetne listove. i ako hoćeš. ali ako hoćeš da ti vino bude crvenkasto. koliko hoćeš. Broj 51. a belu ruţu u crveno vino. jedno dve marame. Naberi polurascvetane ruţe. a naspi friškim. Broj 50. dospi puno s drugim prevrelim mostom. prostri po platnu da se suše na toplu mestu. Primedba. Naberi ruţa kad najlepše cvetaju. baci u burence. Za crno vino uzmi crvene. nek stoji zatvoreno do berbe. i drţi do leta za upotrebu. U vreme berbe uspi friška. obesi u bure s podvezanim kamičkom. Korist Ova vina hlade i krepe sve unutarnje sastave. Naberi divljih mirisavih ruţa. tada uspi friška na rešetku proceĎena mosta. metni u retku kesicu i s podvezanim kamičkom obesi u bure. i učini kao i kod drugih travnih vina što je rečeno. a za belo. tišaju ţestinu i odganjaju svaku vatruštinu. na rešetku proceĎena. zavranji dobro. moţeš i 1 ½ deka istučene slatke korice u kesicu metnuti. mosta u akovče i kad prevri. Broj 52. kad se rascvetaju.99 Broj 48. i kad prevri dobro. iseci na sitno i malo u avanu istuci. zatim metni u kutije ili u velika staklad. Da načiniš vino od ruţe. Još drukčije. Da načiniš vino od divlje ruţe. a posle dospi. a ruţu metni u kesicu. crvene ruţe su bolje nego bele. Broj 49. Uzmi suve dobričavice. tada dospi s lepim vinom i drţi za upotrebu.

dok ne bude sa šake prazno. Broj 56. pa pusti da prevri. kao što smo kod i kod bermeta kazali. Da načiniš vino od karanfilića. metni tavan jasenova iverja. koliko hoćeš. Korist. sada zadni bure i naspi friškim mostom pusti da prevri i posle pijući moţeš dolivati. i što za dan popiješ. . Da načiniš vino od vranilovke. osuši ga. Broj 54. U vreme berbe odadni bure. ili ako si belo groţĎe metnuo. u vreme berbe odadni burence i metni jedan tavan jasenova iverja. Načupaj cveta od mirisna crvena karanfila. a zatim ga moţeš upotrebljavati. naspi friškim mostom i ostavi da prevri. a na nju opet groţĎe i tako do vrha. koju ćeš pokriti krpom i ostavi da 14 dana prestoji. ako hoćeš da ti ono vino bude crvenkasto. uveče dospi drugim vinom. nali ga crnim vinom. Kad počne da cveta trava vranilovka. a po njemu red ţalfije. a u vreme berbe metni sa groţĎem. naberi je i osuši. Izaberi najlepša bela groţĎa.d. a odušku probuši. kad se jutrom ne štesrce po jedna čašica pije. od čega oni neprestano kašlju i guše se. a po ovom opet jasenovo iverje i t. ili kao vino od karanfila pod brojem 53. koliko hoćeš. koja im na grudi i belu dţigericu pada. zatim metni na groţĎe ţalfiju. moţeš crna groţĎa metnuti. Broj 57. kao što smo i pri drugim travnim vinima rekli.100 Broj 53. koji pate od mokraće. Da načiniš vino od ţalfije. kao bermet pod brojem 3. metni u odadniveno akovče s pedlja visoko. Broj 55. Još drukčije. ispresecaj na komade. zadni akovče i naspi lepim starim vinom. zavranji dobro. Korist Vino karanfilovo krepi mozak.d. kao što je i kod drugih travnih vina rečeno. a po njemu karanfila i t. Metni u akovče ţalfije. a sa šake ostavi prazno. Ovo vino dobro je za stare ljude. snaţi ljude koji su od duge bolesti iznemogli. i naspi friškim mostom. zagreva zaladneli ţeludac i matericu. Još drukčije.

operi lepo vodom. zavranji dobro. i metni u oraniju nek se kuva. Broj 62. skidaj penu. da muljag na dnu čabra ostane. Da načiniš vino od zove. i dospi drugim friškim mostom. tamariškove kore 3 deka. od zovina cveta vino. iseci i metni nek se osuši. Broj 59. obesi u akovče. Zovino t. Još drukčije. nek se kuva dok pola ne uvri. mala stozlatnika. Metni 20 litara friška i na rešetku proceĎena mosta u kalajisani kotao. pravi se kao i ruţino. obesi tada kesicu u bure. U vreme berbe uzmi friška proceĎena mosta dva akova. zavranji i ostavi da 6 nedelja prestoji. da se kuva. a posle pretoči u akovče bistro vino. rascepi svaki koren i izbaci iz njega srce. i uspi friška oceĎena bela mosta tri dela. Još drukčije. koje ćeš posle 12 dana doliti starim belim vinom. čestoslavke i pelena po 2 šake. ali ovo mora biti sa šake prazno. a srce iseci na sitno. metni u kutiju i čuvaj do berbe. Uzmi korena omanova 25 deka. pa ga protiv komaraca upotrebiti moţeš. mravka. baci unutra 50 deka omana. otkini pobočne ţilice. Da načiniš vino od omana. a u vreme berbe naspi akovče slatkim mostom. . dok polovina ne uvri. i ostavi da dva dana prestoji. osuši. Broj 61. trave: saţinice. osuši. Da načiniš omanovo vino s travama. kad pene nestane i počne most vriti. nek se kuva. uspi u isto akovče. zatim uspi u čist čabar i dobro pokri. i kad hladno bude. crne bukvice. zavranji akovče. dok treći deo ne uvri i kad ladno bude.j. korena bele perunike 12 deka. a posle ga moţeš upotrebljavati. persenice. Tamariškovu koru i sve trave iseci na sitno. Nakopaj omanova korena u mesecu aprilu. meĎu tim korenje omanovo i peruničino isečeno metni u 16 litara slatka bela mosta. zavranji dobro i ostavi tako da 4 dana na toplu mestu ( a ne u podrumu ) prestoji. smešaj i metni u kesice od retka platna. metni u kesicu. i kad pena izaĎe. Broj 60. i ostavi dva meseca dana da stoji. podbela. ili ţalfijino. istuci u prah. Načupaj ţalfije pre nego što se rascveta. jelenka i blaţena čkalja po 3 šake. a ko hoće moţe dodati 2 deka slatke korice i obesiti u kesicu. meĎu tim metni isečene ţalfije u kesicu i s podvezanim kamičkom obesi u bure. uspi u akovče.101 Broj 58.

dok treći deo ne uvri. kao što je i pri drugim travnim vinima rečeno. obesi s podvezanim kamičkom u polovače. slatka kopra 3 deka. meda 1 kilu. poljska kima 3 deka. inĎijskog spikanarda. s kesama zajedno. korena gospina bilja 12 deka. pa naspi friškim mostom. pokri. istuci u prah. trave poljačke i tamjanke po 3 deka. galganta. Uzmi 50 deka semena onajza. prosej kroz sito i metni u kesicu. slatke korice 6 deka. Broj 2. i za tim uspi u burence i drţi za upotrebu. i neka se tako kuva jedan sahat. veţi u retku krpu. semena onajzova 12 deka. rajskih zrnadi. Još drukčije. baci u akovče nekoliko iveraja smrekovih. i posle dva ili tri meseca pretoči. naspi u veliki kalajisan kotao friška mosta. i tad uspi u čist čabar sve. Sve ove stvari istuci na sitno. pusti nek prevri i posle dva ili tri meseca pretoči. no pre toga baci u bure nekoliko jasenovih ili leskovih iverja. Uzmi korena omanova 18 deka.102 Broj 63. Da načiniš još drukčije omanovo vino što gove zdravlju. i kad pene nestane. ali priveţi kamičke. metni unutra onu s onajzom vezanu krpu i pusti da se kuva. metni jedan čabar mosta bela u veliki kotao ili oraniju na vatru i kad posle pene počne most vriti. bibera dugačka i bibera obična po 1 ½ deka. da ne bi po vrhu mosta plivale. i uspi unutra onu smesu. Uzmi semena onajzova 9 deka. Uzmi čista odabrana semena onajzova 27 deka. šećera fina 50 deka. . GLAVA XXII. metni u njega obe kesice. obe metni u most i ostavi dok treći deo ne uvri. Vino od raznih plodova. Broj 3. metni ga na vatru nek se kuva. naspi friškim slatkim mostom. Broj 1. a kad se ohladi uspi u burence i radi kao što je i pri drugim kuvanim vinima govoreno. ostavi da se ohladi. i pusti da prevri. Još drukčije onajzovo vino. pa pomešaj s medom i istučenim šećerom. smokava 50 deka. Korenje omanovo i gospino bilje metni za sebe u kesice. za tim metni isečene na sitno smokve u jednu kesu. kubeba. Da načiniš onajzovo vino. a u drugu seme onajzovo.

i kad gusta pena izaĎe. trave saţinice i pelena po 5 deka.1. Da načiniš vino od smreke. Sve ove stvari istuci i metni u kesicu. Posle 5 meseci pretoči to vino. pootkidaj peteljke – pridodaj tome istučene slatke korice 1 ½ deka. kazali. Uzmi u vreme berbe friška mosta u polovače metni u kesicu zrela peršunova semena 27 deka i obesi u most s podvezanim kamičkom. lepa groţĎa ( kupovna ). metni oboje u 20 litara friška mosta nek se kuva 2 sahata. a drugo dospi crnim vinom i ostavi da 15 dana prestoji. Broj 9. kao što smo pod br. Da načiniš vino od slatka kopra. a kesicu i iverje izvadi na polje. Broj 7. Broj 6. onda obesi s podvezanim kamičkom onu kesicu unutra. Da načiniš vino od drenjina. . baci u polovače. istuci u avanu i metni ih u kesicu. Uzmi semena slatka kopra 27 deka i učini sasvim tako. Uzmi korena i semena od slatka kopra po 12 deka. Da načiniš od peršuna vino. zatvori. Broj 5. korena od podroţnika. kao što smo u glavi XXI. Tada pretoči u drugo burence i upotrebljuj protiv srdobolje i lake i izlišne stolice. kuda ćeš usuti litru čelikove vode. korena gospina bilja 9 deka. za tim uzmi kesicu s podvezanim kamičkom. Broj 8. Uzmi 2 ½ kile zrelih drenjina. pa ostavi da 14 dana prestoji. Uzmi na jedan akov smrekovih odabranih zrelih zrnadi 50 deka. baci u akovče jasenovih iverja 4 šake. kore slatke. pa kad se izbistri moţeš ga piti. kanele i mastiksa po 2 deka. i ostavi da prevri. za onajzovo vino kazali. crvena ruţe i semena onajzova po 5 deka. obesi unutra i nali friškim mostom. Uzmi 3 kile krupna. pod brojem 23.103 Broj 4. i doli drugim friškim mostom. korena kopitnjakova. onda uspi u akovče. Još drukčije. naspi akovče friškim mostom. Da načoniš vino od kupovna groţĎa.

baci unutra one loptice i groţĎe smešano i naspi friškim mostom. osuši u peći. meĎu tim uzmi jedan oraščić. Naberi u svoje vreme čivutskih trešanja. tad probuši na dnu rupu i ispusti jednu litru toga vina. Još drukčije. i na to rečene loptice i šećer. Da načiniš vino od trnjina. metni na dasku i osuši u peći. pa onda baci u burence. Broj 14. Baci u polovače 4 šake oprana vrućom vodom i osušena iverja od šipkovine. i onu kesicu s podvezanim kamičkom obesi unutra. Istuci trnjine. dok trnjine ne počnu cvetati i tad počni piti. istuci ( po nekoliko u avan uzimajući ) na krupno s košticama. pa onda dobro zavranji i ostavi do aprila meseca. za tim uzmi dvaput toliko pucadi crnog groţĎa. Još drukčije da napraviš dobro vino od trnjina. Broj 11. no malo niţe vranja da prazno bude. i metni u burence. Da načiniš vino od čivutskih trešanja. fina istučena šećera 1 kilu. slatke korice 1 ½ deka i karanfilića ½ deka. kao što smo već kazali. Broj 13. natakni na ţicu. zavranji dobro. načini od njih male loptice. koje takoĎe istući. i kad prevri. da ne bi dim na polje izlazio. nali belim vinom. ali pokri vranjevu rupu. koje opet uspi ozgo u burence. načini loptice. . koje će od tog lepo crvenilo i miris dobiti. uzmi k tome koštica višnjovih i od bresaka. metni u kesicu i s podvezanim kamičkom obesi u burence. a odušku probuši u koju ćeš zadenuti probušenu trsku da radi vrenja vazduh ne dobije. pa onda nali lepim vinom. pomešaj s trnjinama. oljušti gornju ljusku. trnjine. naspi lepim belim vinom. Uzmi od ovih osušenih loptica 1 kilu. Istuci. metni i njih na dasku ili na tepsiju pa u toploj peći nek postoje. Broj 12. obesi nešto u kesicu na krupnu istučene slatke korice i karanfilića i ostavi 14 dana dok ne prevri i tada nali puno. Istuci kao što smo gore rekli. napravi loptice i osuši u peći trnjine. pripali ga voštanom svećom i spusti u polovače da izgori. Naberi zrelih čistih trnjina. oboje krupno istuci i u kesicu metni. Još drukčije. kao što smo već rekli. i ovako čini 14 dana svaki dan po tri puta.104 Broj 10. a posle 14 dana izvadi kesicu. naspi friškim mostom da prevri.

izbriši ih lepo krpom. i ostavi da se most ohladi. ostavi da vri još ½ sahata. zgnječi s drvetom. 3 litre onog dgunjivog mosta. iseci na 4 komada. i 6 litara onog dgunjinog mosta. da dva ili tri puta baci ključ. a ostalo dospi običnim vinom. i kad nestane pene. Da načiniš vino od dgunja. meći po nekoliko u drven kakav sud. pomešaj u jednom kalajisanom kotlu ili oraniji. koliko hoćeš. izbaci seme s ljuštikama. i tada skini s vatre. a posle skini s vatre i ostavi nek se ohladi. i tada izvadi vatru ispod oranie. ali najpre svaki tavan poprskaj rakijom. drţi u podrumu. i kad hoćeš za piće vino da načiniš. Još drukčije. za tim procedi kroz čistu krpu. 9 litara friška mosta. metni na vatru da se kuva. ostavi nek prevri i za tim dobro zavranji. Uzmi podosta dgunja. i opet uspi u kotao. izmeri da bude 6 kila takovih komadića. openi dobro. Broj 18. izvadi seme na polje. Broj 16. . metni ozdo jedan tavan isečenih dgunja i po njima leskovog iverja. i kad sve dgunje tako izgnječiš i sok iz njih u most iscediš.105 Broj 15. i dobro zatvori. Da načiniš vino od crnih kupinovih jagoda. koliko hoćeš. drţi do maja i tad pretoči i upotrebljuj. metni u akovče i naspi slatkim mostom da prevri. dospi i obesi unutra malo začina kakvog hoćeš. baci unutra sve dgunje. iz kojeg posle izvadi sve dgunje. uspi na to 40 litara vina. Odadni burence. metni nek vri i penu skidaj. pa kad pene nestane. oljušti i iseci na male kriške. Uzmi dgunja. i opet dgunje i po njima iverje i tako do polovine burenceta. i posle 30 dana pretoči vino u drugo bure. meĎu tim uzmi 50 ili 60 čistih zrelih dgunja. Uzmi zrelih čistih krupnih jagoda 7 litara i litru čista lepa meda. dok mekane ne budu. da se kuvaju. raseci svaku na četiri kriške. Lakše je napraviti tako piće u vreme berbe: Uspi u akovče 6 litara čiste vode. a to moţe celu godinu stojati. a kad se ohladi uspi u burence. a penu skidaj. Uspi u oraniju jedan čabar friška mosta. Još drukčije. lepim vinom. pa onda metni u krpu. iscedi tiskom sok u kuvani most. zadni bure i nali starim. a ti uspi u jedan četvrt akova 12 litara čiste vode. Broj 17. tada podmetni vatru pod oraniju. zavranji dobro i ostavi da 10 dana tako prestoji. ostavi da se ohladi. a tako hladno saspi u kalajisani zemljani sud. a seme izbaci. metni na vatru nek vri.

Ali tako vino moţeš u svako doba načiniti. izli tri čaše soka u bocu od 1 ½ litre i naspi unutra lepa vina. Nacedi od višanja soka 6 litara. pa onda uspi malo čista zejtina. kad se ohladi saspi u butelje. Istri čiste. a s drugog usku. Da načiniš vino od višanja. uspi u čist kalajisani lonac. naspi friškim mostom. spusti u ovo bure. u koju ćeš zadenuti trsku radi vazduha i posle 14 dana biće dobro za piće. kojeg treba da bude litra. kad umesto mosta uspeš stara vina. Kad hoćeš da piješ ovo piće. da se kuva. pa onda u peć da se osuše. Broj 22. pa od dobra platna načinjenu kesu s jednog kraja široku. a dobro je i protiv srdobolje i bistre stolice. baci u lonac i pristavi k vatri. pa baška u avanu istuci. . a na ostavše u butelji uspi opet malo zejtina. Još drukčije. Uzmi čistih zrelih višanja bez peteljaka. a dodaj litru čista meda. sve na krupno istučeno. povadi koštice. ostavi da prevri i tako drţi zavranjeno do proleća. načini od toga loptice kao jaje. uspi u polovače i dospi lepim starim vinom. zrele dgunje na trenicu do sredine. koje će od tog soka lep ukus dobiti. oraščikova cveta i rajskih zrnadi. koliko hoćeš. i one istučene višnje uturaj s drvenom kašikom u onu kesu. a tada moţeš pretočiti i upotrebljavati. a meso njihovo za sebe. karanfilića i galganta. baci u bure. a odušku probuši. da se smeţuraju. zavranji bure. Uzmi zrelih višanja.106 Broj 19. i posle osam dana moţeš piti. istuci ih u drvenom avanu zajedno s košticama. U vreme berbe raskomadaj one loptice. a uski zadrţi gore. jer ga krepi i u nekoliko steţe. Da načiniš delikatno vino od dgunja. obesi unutra kesicu sa malo istučene slatke korice. metni ih na dasku. pa onda oboje smešaj zajedno. posle zatvori voskom i drţi u pesku u podrumu. onda pamukom skini zejtin. pa smešaj s višnjevim sokom. Korist. i obesi u kesici 3 deka slatke korice. pomešaj unutra istučene slatke korice. Broj 20. metni u krpu i tiskom iscedi sok. rastopi med na vatri u šerpenji. za tim izvadi iz onog bureta koje misliš višnjevim napraviti 2 ili 4 litre. kesu sveţi ozgo i spusti sve do sredine bureta nek visi. metni ih na dasku u toplu peć da prestoje. i kad sve unutra bude. a seme i šapuriku baci. od svačega po nešto. dole široki kraj. a posle metni ih u kutije i drţi na suvu mestu. Broj 21. 1 ½ deka karanfilića i toliko oraščićeva cveta. Još drukčije. Dgunjino vino je dobro za ţeludac. a ono izvaĎeno vino uspi opet u bure. istuci 25 deka fina šećera.

dokle god kiseline traje. pristavi poklopljeno k vatri. Metni u kotao jednu maramu višanja. Naberi podosta zrelih i čistih višanja bez peteljaka. a po njemu tavan višanja. pokri da prestoji 2 sata. baci u akovče i naspi starim vinom. skini s vatre i kad se ohladi. metni unutra istučena šećera. iscedi sok. ili koliko hoćeš. sve istučeno u prah. Još drukčije. kao što je kod bermeta rečeno. zatvori bocu i promućkaj nekoliko puta. S ovim sokom svagda moţeš višnjevo vino načiniti. pa višnje i tako do vrha bureta. zatvori dobro i drţi u podrumu. metni tavan oprana o osušena jasenova iverja. Još drukčije. Još drukčije. karanfilića 1 deka. ali sa šake da bude prazno. moţeš pomešati malo i šećernog vina ili madţuna. Broj 27. pa ostavi da 14 dana prestoji. zrelih. i baci u onaj proceĎeni sok. uspi u kalajisan lonac. za tim procedi kroz platno u čist lonac. i tada uspi u stakla i drţi u podrumu dobro zatvoreno. da je slatko. uspi u čisto burence i dospi običnim vinom. pa sad zadni bure. i ako hoćeš. razbistri vinom. odadni akovče. Broj 24. – Ove višnje moţeš naliti sa najlošijim vinom. jer će ga višnje sasvim doterati. da baci ključ i izmaknuvši ostavi da opet 1 sahat stoji. koje veoma toli ţeĎ. ostavi da prevri i izbisri se. Broj 26. na to obična vina. Istuci višnje. Najlakši način da načiniš višnjevo vino. oraščića i rajskih zrnadi po ¼ deka. uzmi drvenu varjaču i promešaj višnje. uspi od tog soka 2 čaše u bocu od litre. koje se ne moţe piti. i nek se kuva dok višnje sa svim ne omeknu. metni u njega slatke korice 3 deka. da koštice poispadaju. a ako je veoma gusto. pa onda uzmi dve ili tri šake onih koštica. Uzmi 5 litara višnjeva soka. pa makar ono i tako bilo. kad po jednu vinsku čašu od njega uspeš u litru obična vina. istuci u avanu u prah. Istuci višnje zajedno s košticama. smešaj unutra nekoliko začina. da se sok s vinom dobro sjedini. – Ovo piće moţeš po malo dolivati. tada procedi kroz krpu i uspi kilu istučena šećera. Kad hoćeš višnjevo vino da piješ. Broj 25. i to sve dotle. uspi unutra. da sok podosta sladak bude. . Još drukčije.107 Broj 23. istuci kilu šećera pa smešaj sa sokom. pristavi opet k vatri da malo uzavri. čistih. pa opet iverje. a posle uspi u čist lonac. a posle uspi u drugi lonac da se hladi. naspi vinom i ostavi da 14 dana prestoji i dobićeš piće.

108 Korist Višnjevo vino veoma gasi ţeĎ kad se pije u letnje ţarke dane. Najbolje ćeš uraditi, ako u višnjeva vina nikakva začina ne budeš metao, ma da su gdegod i spomenuti.

Broj 28. Da načiniš vino od suvih višanja. Uzmi suvih višanja, od prilike šetvrtinu akova, operi ih lepo i metni ih da se osuše, za tim metni u akovče, naspi friškim mostom i ostavi da prevri. Ovo vino otvara apetit k jelu i zaustavlja stolicu.

Broj 29. Da načiniš vino od višanja koje rashlaĎuje. Uzmi 6 kila višanja, metni ih u vodu, da se kuvaju, dok sva voda ne uvri, a usućeš toliko vode, da je četiri prsta nad višnjama bude; izgnječi ih drvenom kašikom, uspi unutra 8 litara vode, izmešaj dobro varjačom, kao kod broja 26.; proceĎeno metni u kotao, a unutra kilu istučena šećera, ostavi da se kuva dok se ne zgusne, da jaje na vrh plivati moţe; meĎu tim istuci kilu šećera, metni u 2 litre mlake vode da se rastopi, pa uspi u kotao i ostavi da se kuva dok se prilično ne zgusne. Skini s vatre i ostavi da droţdina na dno padne, pa onda ocedi polagano u drugi sud; meĎu tim istuci u prah 12 deka višnjevih koštica i pomešaj unutra, zatvori dobro, i ostavi da 4 nedelje u podrumu prestoji, i dobićeš dobro piće za rashlaĎenje.

Broj 30. Da načiniš delikatno vino od groţĎa. Izaberi najlepša čista i slatka groţĎa, iseci na komade, odadni akovče, metni tavan iverja leskovih, po iverju red groţĎa i opet tako, dok ne bude sa šake do vrha prazno, posle zadni bure i nali starim lepim vinom, i ostavi da 14 dana prestoji; posle moţeš piti i dolivati. No ako metneš crno groţĎe, naspi belim vinom, ako belo, crnim vinom i dobiće vrlo lepu šilerastu boju.

Broj 31. Da načiniš vino od krušaka. Naberi čistih zdravih i sočnih krušaka, koje nisu crvljive ni plesnive, iseci ih na komade, istuci, metni u tanke kese, i iscedi iz sok tiskom, uspi u čisto bure, pokri vranjevu jamu malenim loncem i ostavi da vri, ali briši krpom po često burence. Kad vidiš da se prečisti i počne čist sok da šušti, a ti uspi unutra nešto drugog takvog soka, koji ti se pri ruci naĎe i dok ono burence šušti, dotle dolivaj, a kad prestane, onda doli i zavranji.

109 Broj 32. Još drukčije da načiniš od krušaka vino. Nacedi soka kruškina 12 litara ( vidi br 31.) uspi u čist kalajisan kotao, metni na vatru da se kuva i skidaj penu, a kad pola uvri, skini s vatre i ostavi da se ohladi, a za tim uspi u polovače, i dospi drugim friškim proceĎenim sokom, na sa šake niţe vranja da bude prazno, i čini dalje kao što je napred rečeno. Primedba.1. Ko ima mnogo krušaka moţe nacediti i kroz kese propustiti čitavakov soka, metnuti u oraniju da se kuva, dok pola ne uvri, i hladno usuti u polovače, i činiti što je već rečeno; a moţeš obesiti u kesici istučene slatke korice ½ deka. Primedba.2. Da bi kruškova vina ( a moţeš tako isto i jabuke upotrebiti ) snaţnija bila, uspi u kominu, koja je posle ceĎenja ostala, nešto vode, da uskisne u kazanu; ispeci od nje dobre rakije, pa od ove ili druge koje dobre rakije, uspi litru u polovače da zajedno prevri, od čega će vino biti preko cele godine postojano i španskom slično. Primedba.3. Ova se vina mogu meseca januara pretočiti u butele, naliti s vrha čistim zejtinom i u pesku u podrumu dobro zatvoreno drţati, kao što je pod br. 19. rečeno.

Broj 33. Da načiniš vino od šećera. Uzmi fina kandijska šećera 2 kile i najlepša stara vina 6 litara, istuci šećer na sitno, pomešaj s vinom, stavi na ugljenoj vatri, da se kuva u čistom kalajisanom sudu, penu od šećera s rešetkom često skidaj, i posle pene nek se kuva, dok se prilično ne zgusne, kao madţun, onda skini s vatre, a kad se ohladi uspi u široka stakla, ili u zemljani kalajisani lonac i zatvori dobro. Ko hoće moţe mesto šećera med upotrebiti. Korist. Ovim vinom moţeš višnjevo i drugo vino zaslaĎivati, kad u litru druga vina uspeš ovoga po 1 decil. Od velike je koristi onima, koji su od prirode slabi i koji se sa duge bolesti počnu sušiti. Ovo vino popravnja krv i krepi telo. Upotreba. Ko hoće ovo vino da upotrebljava, taj ga ne sme čisto piti, nego ga mora mešati s vodom, na pr. uzmi 1 decil. ovog vina i dva decil. obične vode i pi na štesrce pred veče; a moţeš po kad i kad po komadić hlebe u nj umočiti i pojesti. Broj 34. Da načiniš vodeno vino. Uzmi zrela čista crna groţĎa, razastri ga po dasci, metni u peć posle hleba, za tim pokidaj zrna s peteljklj; odadni bure, koliko hoćeš, metni ozdo red leskova iverja, a po njemu zrna sa šake visoko, a po groţĎu opet iverje i tako do vrha, a sa šake prazno ostavi; posle zadni bure i nali čistom ali vrelom vodom, i ostavi da prevri, kako je i kod drugih travnih vina rečeno; a da ti vino bude bolje, metni unutra izmeĎu groţĎa i iverja po šaku zovina cveta, bosiljka i stolisnika; a u polovini februara pretoči u drugo bure, i vino će biti veoma zdravo i dobro za piće.

110

GLAVA XXIII.
O raznim veštačkim vodama.
Pošto ima mnogo ljudi a naročito ţene, koje vino ne piju, no ţeĎ samo vodom gase, te piju li izredne vode, za to ćemo ovde kazati, kako se te vode prave. Broj 1. Da načiniš vodu od slatke korice. Uzmi na litru vode 4 deka slatke korice i 8 deka šećera; koricu istuci na sitno. Vodu uspi u kalajisan lonac, pristavi k vatri, i kad dobro uzavri, baci unutra slatku koricu i šećer istučen, i neka 2 ili 3 puta ključ baci; posle metni unutra treći deo od jednog limuna kore, pa neka se nešto prokuva, izmakni od vatre, poklopi dobro lonac i ostavi da se ohladi, a posle procedi kroz čistu i gustu krpu, i uspi u staklo. Broj 2. Da načiniš drugu vodu toj nalik. Uzmi slatke korice 3 deka, oraščikova cveta 1 deka, korena zeleničina 1 ½ deka i kiseljaka sadovog 1 šaku; metni sve, istučeno, u jedan lonac i uspi litru i 3 decil. vode, poklopi i metni na vatru da se kuva, dok s dva prsta ne uvri, izmakni, ostavi da se ohladi, pa posle procedi kroz često platno i uspi u staklo. Broj 3. Da načiniš od korijona vodu. Pristavi k vatri u loncu 2 litre vode, i kad nekoliko puta ključ baci, izmakni od vatre, baci odmah unutra istučena korijona i 9 deka istučena šećera, poklopi dobro i ostavi da se hladi, a posle procedi kroz često platno i uspi u staklo. Broj 4. Da načiniš vodu od krušaka. Pristavi k vatri dve litre vode, uzmi 10 krušaka, koje najlepše miriše, oljušti tanko i raseci ih na 4 kriške, i kad voda vri, baci unutra da zajedno vri, dokle voda sav miris od krušaka u sebe ne primi, onda izmakni i metni odmah unutra 15 deka istučena šećera da se rastopi, a kad se ohladi, procedi, pa uspi u staklo.

da se rastopi. Broj 6.111 Broj 5. iscedi sok 1 limuna. da voda ukus i miris uvuče u sebe. metni unutra 9 deka istučena šećera. Ova voda se pravi kao i od ribizala. kako hoćeš. pa onda uspi u staklo. injušti tanko i iseci na komade. i 4 gorka ili slatka. Uzmi 2 litre vode i 50 deka ribizala. pristavi u čist lonac k vatri da uzavri. uspi vode i gnječi dobro s vodom. . metni unutra 50 deka sitno istučena šećera. izmešaj sve dobro i procedi kroz čistu krpu u staklo. a šećera ćeš metnuti 15 deka. dok voda ne bude sasvim bistra. Da načiniš vodu od kajsija i bresaka. Uzmi jezgara. a na to nešto pomorandţina soka. pa onda uspi u staklo. Broj 9. Broj 10. od čega hoćeš i koliko hoćeš. a posle procedi nekoliko puta. pokri i ostavi da jedan sat prestoji. Da načiniš orzat. mešaj dobro da se sa šećerom rastopi i da se sve dobro s vodom sjedini. Uzmi na dve litre vode 50 deka lepih jagoda. Broj 8. Da načiniš delikatnu vodu od jagoda. izgnječi ih i smešaj s vodom. kako hoćeš i koliko hoćeš. oljuštena badema. pa onda procedi kroz često platno u staklo. Uzmi 3 deka od dinjina semena. metni u litru vode. dok voda ne bude bistra. po veličini njihovij manje ili više. procedi i zasladi šećerom. izgnječi ih u istoj vodi. u koju ćeš rastopiti 12 deka u prah istučena šećera i proceĎuj toliko puta. Uzmi 6-7 lepih bresaka ili kajsija. istici zajedno u avanu. izruči sve u litru vode. izmakni od vatre i metni unutra 16-20 deka istučena šećera. Da načiniš vodu od crvenih jagoda. istuci u avanu. Da načiniš vodu od ribizala. Broj 7. Da načiniš vodu od badema i oraja.

Da načiniš vodu od limuna. ostavi da se kuva. Da načiniš vodu od višanja. metni unutra 50 deka istučena ţuta šećera. izmakni lonac od vatre. Još drukčije. a meso iseci na sitno. Broj 13. šećerom ili kakvim madţunom. pomešaj s višnjama. uspi 3 litre vode. procedi kroz čistu krpu. Da načiniš vodu od bizama. kilu istučena šećera. Broj 12.112 Broj 11. Da načiniš vodu od pomorandţe. Broj 14. istuci u avanu. a zasladi. Broj 16. pa posle procedi kroz čisto platno u staklo. od dva limuna sok. Pristavi k vatri u čistom loncu 2 litre vode da vri. litru čiste vode i 15 grama istučena bizama. saspi u zaoštrljastu kesu. onda oljušti sa 4 limuna tanko koru i baci u vrelu šećernu vodu. da se rastopi. pa onda oljušti onu tanku ţutu koţicu. a u staklo uspi dve litre vode. a posle procedi 2 put kroz čistu krpu i uspi u staklo. iscedi u nju sok od 4 limuna. pa onda procedi kroz čestu i čistu krpu. izgnječi. pa uspi u staklo. dospi 2 litre vode. Uzmi od 3 jajeta belančevinu. istuci u sitan prah. kako hoćeš. pa uspi u vodu kako belance tako i limunov sok i šećer i bizam. poklopi dobro i ostavi preko noć u podrumu da prestoji. procedi. . Da načiniš tako zvani sorbet. Uzmi litru vode. Uzmi 4 pomorandţe. Ovaku vodu moţeš i od limuna načiniti. Broj 15. dodaj grumičak u prah istučena bela ledena šećera. uspi jednu čašu predrečene bizamove vode. izmešaj dobro. izmešaj oboje sa 12 deka istučena šećera i ostavi da se šećer rastopi. zatvori dobro i drţi za upotrebu. pa onda sve metni u litar vode i ostavi da nekoliko dana prestoji. oljušti koru uzduţ. sutra dan iscedi dobro iz oljuštenih limunova sok u istu vodu. Uzmi 6 grama istučena bizama. od belanševine načini penu. metni unutra šećer i bizam. povadi koštice. Uzmi 50 deka lepih čistih višanja bez peteljaka. pristavi vodu k vatri.

samu zrnad. izmakni od vatre. metni unutra 15 deka istučena šećera. i ostavi da preko noć u podrumu prestoji. izmakni od vatre. dve šake. Da načiniš vodu od greša. pokri dobro i ostavi da 3 sata prestoji. iseci ih na sitno i metni u litru vode. gnječi čistim rukama. procedi vodu kroz kuhinjsko sito. pristavi litru vode k vatri da uzavri. izmakni od vatre. metni u 2 litre vode. pa procedi kroz krpu. Broj 22. kakva hoćeš. ostavi da dva sahata pokriveno stoji. pristavi k vatri da vri. Da načiniš vodu od cveća. moţeš usuti unutra nekoliko kapljica veoma dobra sirćeta. pa onda procedi vodu i uspi u nju nekoliko bizamove vode ili nacedi soka od dva limuna i zasladi šećerom. Broj 18. a kad se šećer rastopi. pusti unutra 3 grama onajzove esencije i ½ deka vinska špiritusa. metni u to istučena šećera 15 deka. Uspi 1 litru vode u jedan lonac. i kad izmakneš metni opet friška cveća. pa onda procedi kroz krpu 8 ili više puta. a kad počne vriti metni koru. Broj 19. i ukuvana šećera 3 decil. Broj 20. lepa greša. zasladi šećerom i opet procedi dva puta kroz krpu i pomešaj malo bizamove vode. Da načiniš vanrednu limunadu. oljušti koru do mesa. da seme ostane čitavo. manje ili više. iseci na sitno. i kad hladno bude. posle iscedi sok iz limuna u istu vodu i ostavi opet da po sata pokriveno stoji. Da načiniš limunovu vodu sličnu vinu. i tako čini nekoliko puta. uspi unutra 3 deci vode. da čisto i bistro bude. pa uspi u staklo. ili kako ko slatko hoće. metni k vatri da uzavri. ako hoćeš. Da načiniš vanrednu vodu. Uzmi dva limuna.113 Broj 17. procedi kroz gusto platno nekoliko puta. dok sa svim ne bude bistro. Još drukčije. Uzmi tako oljuštenih kora od 6 limunova. ako hoćeš da kisi. metni u 3 deci vina. Broj 21. Uzmi mirisava cveća. . istuci polako u avanu. Uzmi 4 limuna. procedi kroz krpu u čist sud stiskavajući dobro. i tako s vinom zajedno iscedi dobro sok. malo šećera. poklopi dobro.pristavi k vatri u čistu loncu 2 litre vode. baci unutra cveće. oljušti im koru. Uzmi 50 deka čista. i.

Da načiniš smrekovu vodu. Bademe oljušti. vode litru i vina bela 6 decil. uspi u burence i ostavi da prevri. Uzmi bure. Da načiniš kiselu vodu za ţeĎ. a posle otvori i s friškom vodom dospi puno. Uzmi od 6 limunova koru. a sa šake niţe vranja da bude prazno. kesice ocedi u kakav sud. koliko hoćeš. . od divlje ţalfije lišća 6 deka. pa vodu ocedi. metni u podrum i moţeš ga posle 8 dana piti. korijona koliko sa dva prsta uzmeš. Da načiniš zdravu vodu. i posle 8 dana moĎeš piti. metni kod tople peći da 8 dana prestoji. metni kod tople peći. slatke korice 3 grama. pa moţeš piti kad hoćeš. vodu i vino uspi zajedno u jedan čist lonac i baci unutra sve ove stvari. Uzmi kupovna krupna groţĎa 3 ½ kile. Uzmi 5 limunova. a vodu pretoči u drugo burence. Metni sve to u čisto akovče. i svaki dan po nekoliko puta protumbavaj. a leti na sunce i ostavi da 8 dana prestoji. i 50 deka smrekovih zrnadi. Broj 24. operi ga lepo i osuši. Broj 25. metni sve u retke kesice – obesi u polovače. 50 deka šećera istučena. oljušti ih. a dodaj venecijanska sreša 50 deka. Broj 27. naspi čistom vodom. pristavi k vatri da četvrt sahata vri. da uzavri. operi vodom i osuši. Da načiniš vinsku vodu. pa posle pretoči kao novo vino. raseci na četvoro. a isceĎeno uspi u isto burence i metni u podrum. pa onda procedi kroz zaoštrljastu kesu i uspi u staklo. pokri i metni u podrum. dospi vodom puno i zavranji. bela istučena bibera. uzmi 6 kašika kiselice od vina. pa onda uspi vode s pedlja niţe od vranja. Uzmi 5 kila zrelih čistih zrnadi groţĎa. zapari vrelom smrekovom vodom. karanfilića 3 komada. i kad prevri. Broj 26. opari ih vrelom vodom. onda izvadi kesice. metni sve u 1 ½ litre vode i 12 deka istučena šećera. metni u podrum. ostavi dobro pokriveno da se 24 sahata izgrize i kad i kad promešaj. ali nemoj dolivati. i naspi friškom vodom. meso od 1 pomorandţe i dva limuna. dva lista oraščikova cveta. zatvori dobro i drţi na polju 8 dana. pa onda metni čistih friških smrekovih zrnadi do polovine bureta. Da načiniš vodeni ipokras. slatkih badema 12 deka. istučene bele slačice 5 deka. GroţĎe iseci na sitno.114 Broj 23. i tada svakog dana dolivaj mlakom vodom.

Uzmi crvenih zrelih jagoda. uspi u staklo. očisti ih lepo. i upotrebljavaj. Da načiniš sirup od šećera ili madţun s kojim ćeš moći ne samo rakiju nego i svako drugo piće zasladiti. i peni rešetkom. ovaka soka uzmi po 25 deka istučena šećera. metni u njega jagodin sok. smešaj dobro. kao što je kod šećerne vode rečeno. i pusti da se kuva dok ne bude kao madţun. koliko hoćeš. Broj 1. s ovim šećernim madţunom moţeš svako vino. Broj 2. koja na vrh bude izlazila. dok svu vodu ne uspeš. ili retko platno. uspi unutra šećer. GLAVA XXIV. metni na vatru da se kuva. koji ćeš ukuvati. a ova će još bolja biti. Broj 3. Na svaka 3 decil. 3 litre vode. uspi čiste vode i metni na sunce da vri. belančevine od 5 jaja. Da načiniš sok ili madţun od crvenih jagoda. UZmi fina istučena šećera 1 ½ kile. zatvori i drţi za upotrebu. i kad i kad uspi unutra po čašu druge s belancima zapenjene vode. O raznim sokovima kojima ćeš moći razna rashlaĎujuća pića praviti. čiste vode 6 litara. penu. pusti da nešto provri. sa ovom šećernom vodom moţeš svako piće zasladiti. a sve sitno isečeno i izgnječeno. skini s vatre. rekli. od belančevine načini penu. skidaj. izgnječi kašikom. a kad pene nestane. pomešaj šećer sa tom vodom u šerpenji. ostavi da preko noć stoji. razbi belance s onom vodom i načini penu. metni na vatru da se kuva. pa onda uzmi 5 kila zrelih čistih zrnadi i istuci oboje u avanu i baci u akovče. i meĎu tim ćeš sve malo po malo dolivati vode. iscedi tiskom sok kroz krpu a ovaj opet kroz dvostruku krpu. rakiju ili drugo piće zasladiti. Zapari akovče vodom u kojoj si kuvao smrekova zrnad. belančevine od 5 jaja. skidaj penu neprestano. Još drukčije. . metni u dubok zemljani sud. Šećerna voda kojom moţeš zasladiti razna pića. pa onda skini s vatre.115 Broj 28. a za tim unesi u podrum pa ćeš imati vrlo lepu smrekovu vodu za piće. procedi kroz često sito. kao što smo pod brojem 2. Uzmi fina istučena šećera 2 ½ kile. a onda uspi u staklo i dobro zatvori. ako obesiš u nju kesicu i metneš 2 deka slatke korice i 1 deka oraščića i nešto omana.

Broj 7. istuci. kazato. istuci s košticama i iscedi sok. a zatim uzmi s vatre. Da načiniš nekuvan madţun od ribizala. i ako bude mutno. Uzmi zrelih lepih ribizala. iscedi sok i kad ga bude 12 deka. i ovako čini dok sok ne bude bistar. Broj 8. Primedba. i hladno uspi u staklo. uspi unutra onaj prvi isceĎeni sok. dok ne bude gusto kao madţun. Uzmi zrelih čistih višanja. i nek se kuva dok ne bude gusto kao madţun. tada opet cedi iz njih sok i pomešaj s prvim. izgnječi ih dobro i metni u krpu. i ostavi da opet dva dana postoji.116 Broj 4. istisni iz njih sok u staklo. smešaj sve u onaj sok. i promešaj da se sa sokom sjedini. da voda crvena bude. istuci ih u mramornom avanu i iscedi sok. ostavi malo da se šećer rastopi. i opet procedi. pootkidaj cvetne listove. a ti metni unutra toliko istučene ruţe. zatim procedi ga kroz krpu. ostavi ga da prenoći u podrumu. ostavi da dva dana u podrumu prestoji. pa ga onda procedi kroz dvostruku krpu. ako to ne bude. onda ćeš dobiti vanredno piće za rashlaĎenje. ostavi preko noć da stoji pokriveno. uspi na isceĎeno cveće 3 decil. Da načiniš madţun od višanja. Da načiniš madţun od bele ruţe. metni u sok i mešaj. i u mesto vode upotrebi crvenu od ruţe proceĎenu vodu. zatim uspi u šerpenju da se kuva. Zgnječi jagode u loncu kašikom. Broj 6. metni unutra na litru soka 50 deka istučena šećera. jer se time med ili šećer čisti. onda procedi kroz krpu sok. i ostavi da se kuva. i uspi na to litru vrele vode i neka postoji dok voda ne pocrveni. Uzmi 1 kilu ruţe. vrele vode. pa onda uspi u staklo i dobro zatvori. dok se šećer ne rastopi. na dve litre soka uzmi kilu istučena šećera. Na 3 decil. Pri kuvanju šećera treba paţljivo penu skidati. kao što je pod brojem 2. taka soka uzmi 50 deka u prak istučena šećera ( prosejana ). metni u podrum da stoje 3 ili 4 dana. zatvori i drţi do upotrebe. i kad se taj madţun počne zgušćavati. da se s njime prokuva. Ako uspeš ovog madţuna u vodu. pa onda procedi kroz krpu. tada ostavi dva dana da stoji. MeĎu tim skuvaj 50 deka šećerna madţuna. a posle pristavi k vatri da se kuva. opet procedi. Uzmi od friških belih ruţa listiće. 1 ½ deka istučene slatke korice i karanfilića 1 ½ deka. . kao što smo i pri višnjevim vinima govorili. Još drukčije. a ostatak metni u kalajisan sud. uspi isti taj sok u šerpenju da se dva sata kuva. pomešaj unutra istučena šećera 50 deka. Da načiniš madţun od crvene ruţe. Broj 5.

onda skini s vatre. Oljuštene limune iseci na komade. istuci i iscedi sok. iscedi iz njih sok i ostavi ga da u čistom sudu pokriveno stoji dva dana. pomešaj kilu istučena šećera. procedi opet. Broj 14. procedi ga nekoliko puta kroz često sito ili krpu. jer gasi šeĎ. Da načiniš madţun od dudova. uspi u šerpenju i smešaj unutra istučena šećera na 5 decil. pa metni da se kuva. jer su dudovi dosta slatki. skidaj penu. ostavi da 3 dana prestoji na toplu mestu. Naberi čistih zrelih dudova. pa nek malo provri. a kad se staloţi polako ocedi sok. metni da se kuva. Ovaj sok ili madţun koristi pri svakoj vatruštini. ali da ni malo ne vri.117 Broj 9. zatvori i ostavi u podrum. Da načiniš madţun od greša. pa kad bude gusto kao med. ali to nije nuţno. madţuna treba nacediti 4 litre soka ). Broj 10. Uzmi 50 ili više lepih limunova. metni u šerpenju da se kuva. Broj 13. skini s vatre. Neki meću i šećera. . a posle uspi u staklo. Broj 11. metni na ţeravicu i kad se zagreje. Uzmi zrelih lepih dgunja. Broj 12. metni u široko staklo. 50 deka. Iscedi sok iz ribizala. i kad se počne zgušćavati. dok se šećer ne rastopi. Da načiniš madţun od limunova. iscedi iz njih sok ( za 5 decil. mešaj s drvenom kašikom. taka soka. i uspi u šerpenju. pa onda uspi na one ţute koričice u staklu. skini s vatre. i ostavi da se kuva dok ne bude kao madţun. i u 3 decil. metni ih u čist lonac. istuci i iscedi sok iz njih. a rashlaĎuje kad se s vodom pomeša i pije. uzmi 50 deka istučena fina šećera. pomešaj unutra istučena šećera. istri ih na trenici. Na 3 decil. i imaćeš vanredni rashlaĎujući sok. metni nad vatru da se kuva. Da načiniš madţun od kuvanih ribizala. kao što je već rečeno. dok ne bude gusto kao madţun. koliko hoćeš. pa procedi kroz krpu sok. iseci na sitno. metni unutra tanke s limuna oljuštene šute korice. sljušti gornju tanku šutu koricu. Da načiniš madţun od dgunja. pa opet procedi kroz krpu. taka soka. iseci ih na komade. dok se ne zgusne. zelena groţĎa ili greša. izgnječi ih s kašikom. ostavi da se ohladi. uspi u šerpenju. Uzmi čista. Uzmi zrelih sočnih krušaka. zatvori. smešaj sve u šerpenji. Da načiniš sok od krušaka.

Broj 19. koje gasi ţeĎ. metni da se na tihoj ţeravici prokuva. Još drukčije. Broj 17. Primedba. šećerne vode ( pod brojem 1. Uzmi ruţične vode litru. da se oboje lepo sjedini. Broj 18. Uzmi šećerna vina 2 decil. dok ne bude kao madţun.118 Broj 16. Uzmi dudova soka 18 deka. uspi u litru vode. smešaj kao kod br. a kad skineš s vatre. iscedi stiskom sok. Da načiniš slični julep. i odmah promešati. pa će biti vanredo piće.. istuci u avanu. Uspi sve u šerpenju. i metni na vatru. i biće veoma prijatno piće. da se kuva.. pa s vodom pomešamo i promućkamo. jagodina soka i šećerove vode po 40 deka i šećerna vina 9 deka. i biće piće. ) 9 decil. i na 3 decil. Da načiniš julep od ruţa. onda uzimaj po nešto u avan mramorni i tucajući sipaj po malo ruţične vide. U 3 decil. 10. i tako čini dok svu istučenu ruţu ne iscediš. moţeš 3-4 kaplje vitriolgajsta unutra kanuti. i smešano kuvaj da bude gusto kao madţun. Uzmi šećerna vina 20 deka.. ruţične vode 2 decil.. onda ocedi u šerpenju. a osobito u groznici. . Broj 20. Nakidaj cveta od ruţe. pa presipavaj iz suda u sud. moţe se praviti rastvorena ili rashlaĎujuća voda za piće. čiste vode litru. metni u kalajisani sud da dva dana prestoji. i iscedi sok iz njih. taka soka uzmi 40 deka istučena šećera i metni da se kuva. Broj 21. takva soka metni 50 deka istučena šećera. Uzmi zelenih orahovih ljusaka. Od sviju ovih do sada spomenutih madţuna. Da načiniš julep od šećerna vina. istuci u avanu. kad nešto s vodom promešaš. i ostavi zatvoreno da stoji. Onda uspi u staklo. Da načiniš madţun od oraja. metni istučeno u krpu. kad nešto tog soka u čašu uspemo. dok ne bude gusto kao madţun. Da načiniš julep od raznih sokova. da talog na dno padne.

i u vreme potrebe po drugi i treći put prepicati. ţuto. a drugu od vunena sukna. zeleno kako ko hoće. a onu s hartijom oprati mokrim sunĎerom i osušiti. Da vidiš da li je dobar špiritus. Obe ove poslednje kese treba posle ceĎenja prevrnuti. Ove obadve se zovu ipokrasovim rukavom. fluspapira. i svaka se esencija s njim moţe praviti. onda se to zove filtrovati. apotekari i lekari vele destilovanje. Esencija se zova ona rakija. i ovo biva u dvostrukom i trostrukom prepicanju rakije. samo što se ova zaslaĎuje šećerom. 2). sličnu levku. O raznim veštačkim rakijama. . koja se tada naziva špiritus. Ma da se moţe praviti špiritus i od rakije pečene od od šljiva ili od drugih plodova. i ako ova kaplja odmah na dno padne.Naša je namera da naučimo. a ovu reč upotrebljuju oni i pri vaĎenju vode iz cveća i drugog bilja.j. Broj 2. treba procediti. nego se drţi nekoliko dana na toplu mestu. miris i ukus. i ova se pravi dvojako: jedna s takvim travama i korenjem prepiče se na novo. korenja i semenja. ili od samog jakog vina. rozolija i. ili fina konofosa. Pecivo rakije. Filtrovanje.119 GLAVA XXV. pa onda kroz dvostruki konofos. koja se na vatri destiliše. uspi na to špiritusa. jednu od dvostruka konofosa bez hartije. vodom dobro isprati i osušiti. koja prepicanjem metnutih u nju trava. kao i esencija. jer je to onima. da ni malo mokrote ne ostane. pa onda kroz konofos. špiritus. to jest. onda je špiritus dobar. propusti najpre kroz sukno. No osim ove s hartijom kese. treba još dve imati. koji se time bave i koji imaju svoj kazan veoma poznata stvar. da bude veoma bistra i ovo se zove filtrovanje. Mi nemamo nuţde davati uputstva kako treba peći rakiju od komine. Rakiju. kad se kroz ovaku kesu rakija ili što drugo cedi. Rozolija se pravi istim načinom. Svaku rakiju. pa da bude. ali špiritus. a najposle kroz hartiju.a po hartiji opet drugi tanak komad platna i načini zaošiljastu kesu. koje se ovako čini: Uzmi komad česta platna. kani u njega jednu kaplju čista zejtina. a druga se ne prepiče. Broj 1. koja se za veštačke rakije čini.d. i daje joj se lice: crveno. korenja i semenja svojstvo i silu iz njih u sebe uvuče. t. Uspi špiritusa u čašicu. prostri po njemu tanku hartiju. makar i mešao. u koju mećeš neke stvari. mnogo je bolji i ovako probati moţeš: 1). kako ćeš moći dati rakiji bolju snagu. pa ako sav izgori. koji se od vinske komine pravi. koju ćeš filtrovati. onda je taj špiritus vrlo dobar. esencija. dodajući neke stvari. jer tu suština rakije ispari se a voda sva ostane u kazanu. pa onda zapali. Metni malo suha baruta u srebrnu kašiku.t. šljiva i drugih plodova. Vino treba propuštati najpre kroz sukno. preši za platno. Rektifikovana rakija je ona. Broj 3.

7. Na 16 litara jake komovice uzmi 15-18 deka na krupno istučena karanfilića i šaku soli. pa onda destiluj. Uzmi 16 litara komovice u kazančić. Broj 10. Da načiniš špiritus od karanfilića. bizma istočna 11 grama. zatvori dobro i obesi u zimu blizu peći. Broj 9. sa šećernim madţunom zaslaĎeno vino uspe. a naročito onima. Na 16 litara rakije uzmi 50 deka ruzmarina na sitno isečena i šaku soli.7. špiritusa vinska i tartara ziratog 12 deka. za tim destiluj na tihoj vatri. Broj 8.120 Broj 4. i radi kao kod br. uspi u staklo. a tada filtruj. dok špiritus dobije zlatnu boju. Uzmi na 16 litara rakije 40 deka na sitno isečena korena angelikina i šaku soli. Da načiniš špiritus od slatke korice. i šaku soli. Da načiniš špiritus od angelike. i radi kao pod broj 7. Na 16 litara rakije uzmi 1 kilu i 50 deka na sitno isečena iĎirota. i radi kao pod br. pa onda destiluj. Da načiniš špiritus od ruzmarina. zatvori dobro i čuvaj. kojima malakšava muška snaga. biće veoma prijatno piće. Na 16 litara rakije uzmi 1 kilu i 50 deka na sitno isečena omana. ostavi da se 24 sata u poklopljenom kazanu grize. špiritusa ruţična 6 deka. poklopi i ostavi nekoliko dana da se grize. baci unutra 18 deka na krupno istučene slatke korice. Da načiniš esenciju od ambre kojom ćeš moći zasladiti svako piće. Broj 7.Metni sve zajedno u staklo. i šaku sitne soli. a u leto na sunce. Broj 6. Broj 5. Uzmi ambre grize ½ deka. . ostavi da se u kazanu grize. 12 deka korena sitno isečena od perunike i šaku soli. Da načiniš špiritus od omana. Kad se od ove dragocene esencije nekoliko kapljica pomeša sa nekoliko kapljica esencije od slatke korice i karanfilića. i posle u lepo crno. to jest procedi kroz onaj napred opisani od hartije levak. Da načiniš špiritus od iĎirota.

Da načiniš špiritus od smreke. pa posle destiluj. Broj 14.121 Broj 11. . lavendla. uspi u staklo i dobro zatvori. Broj 15. Na 16 litara rakije uzmi 1 kilu i 50 deka suve ruţe. ostavi u kazan da se izgrize. pomešaj sa 4 litre rektifikovana vinska špiritusa. Da načiniš špiritus od raznog bilja. t. Da načiniš esenciju od slatke korice.j. Broj 12. Uzmi na 16 litara rakije 2 kile čistih zrelih istučenih smrekovih zrnadi i šaku soli. cvetnih listova. ostavi da se izgrize. ostavi 2-3 dana na toplu mestu da se izgrize. ţalfije. Na 16 litara rakije uzmi 1 kilu i 50 deka istučena onajzova semena i šaku soli. Na 16 litara rakije uzmi 1 kilu i 50 deka kima i šaku soli. Da načiniš špiritus od ruţe. Da načiniš špiritus od kima. Tako isti pravi se špiritus od metvice. pa onda na tihoj vatri destiluj do 2 litre i 5 decil. Na 16 litara rakije uzmi kilu semena od slatka kopra i šaku soli. Broj 16. ostavi u kazan da se izgrize. pa onda destiluj. pa onda destiluj. . matičnjaka i drugog mirisavog bilja. a posle destiluj. dodaj 25 deka rodiskog na sitno izljuštena drveta i šaku soli. Da načiniš špiritus od slatka kopra. 7. Broj 17. Uzmi slatke korice na krupno istučene 15-18 deka. Broj 13. Da načiniš špiritus od onajza. ostalo kao kod br. ostavi preko noć da se izgrize.

iĎirota 12 deka. cveća od romanjike 2 šake i cveća od zove 8 deka. metni u kazančić. Uzmi 50 deka čistih zrelih smrekovih zrnadi. pa onda destiluj. Da načiniš esenciju od karanfilića. 17. Broj 20. Da načiniš još drukčiju vanrednu rakiju. a na to rakiju. komovice 3 litre a čiste vode 3 decil. angelike 6 deka. istučena karanfilića 1 deka i 50 deka istučena šećera. hrapave metvice 1 šaku. poklopi i ostavi 24 sata da se grize. sve sitno u avanu zgnječi. istučena oraščića 3 deka. isijota 3 deka. Uzmi istučena onajzova semena 50 deka. morače i kima po 8 grama. soli po šake. Metni sve u kazančić. Broj 21. kore od pomorandţe i limuna po 6 deka. Uzmi 25 deka na krupno istučena karanfilića. posle uzmi kore od pomorandţe 2 deka. uspi na to 7 litara rakije. Da načiniš vanrednu smrekovu rakiju. Uzmi tanko sljuštene kore od pomorandţe 1 ½ deka. slatke korice 2 deka. pa onda destiluj. pa onda destiluj. ostavi 3-4 danada se grize. i rajskih zrnadi do 3 deka. baci so unutra. . ostavi nekoliko dana da se grize. gospina bilja 9 deka. bela isijota 9 deka. korice slatke 3 deka. ostavi 4 dana da se grize. Iseci i istuci sve ove stvari i smešaj u dobro staro vino ili u komovicu ( 6 litara ). uspi na to 1 akov dobre komovice i ostavi da se 8 dana grize. Smreku i isijot istuci. pa onda uspi unutra vodu i tako destiluj do dve litre. oraščića i 1 deka. pa onda destiluj. uspi na njega 5 ½ litara vinska špiritusa i šini kao pod br. pa onda filtruj. Uzmi friških zrelih smrekovih zrnadi 5 deka. onajza. Broj 22. Uzmi istučena onajzova semena 3 deka. Još drukčije. Smešaj sve to u destilovanu rakiju i ostavi 6 dana da se grize. Broj 19. Da načiniš esenciju od smreke.122 Broj 18. Još drukčije. Broj 23. izgnječi ih i metni u 5 litara vinska špiritusa.

Rastopi u litru crna vina 25 deka sitna prosejana šećera. isijota. Posle na 2 litre predrečene rektifikovane rakije. koga ćeš staviti u kotao u kom ćeš destilovati vodu i pusti da se kuva do gustine madţuna.GroţĎe metni u kalajisani lonac od 4 litr. nego da jednaku toplotu ima. . i procedi rakiju kroz dvostruki konofosku kesu u drugo veliko staklo. uspi na to rektifikovane rakije. a rakija bistra biti. onda opet uspi vodu u isti lonac. a posle procedi. metni u staklo u kojem je ona rektifikovana rakija. pa onda metni u staklo i više puta promućkaj. Da načiniš još drukčiju esenciju. Uzmi ţestoke komovice 8 litara. bizama istočna 2 grama. u drugi čist sud i dobro zatvori.123 Broj 24. ostavi na toplu mestu 8 dana da stoji. da ne vetri. ali da voda ne vri u kotlu. Na litru takva rektifikovana špiritusa uzmi 2 kile lepa kupovna krupna groţĎa. Da načiniš mirišljavu esenciju radi popravljanja vina. bela isijota i galganta po 1 deka. koje ćeš načiniti od brašna i belančevine. a seme izbaci. karanfilića 3 deka. dok ne bude voda crvena kao vino. Uzmi slatke korice 6 deka. uzmi slatke korice 8 deka. onda ocedi kroz čistu belu krpu litru i 4 decil. Istuci sve u prah i prosej kroz sito. zatvori dobro. procedi kroz krpu. i toliko od onog madţuna. zatim procedi i drţi do upotrebe. Uzmi slatke korice 9 deka. Istuci sitno. a meĎu tim po kad i kad mućkaj. Da načiniš krasnu rakiju. Broj 27. Metni sve istučeno u staklo sa širokim grlom. Broj 26. zatvori dobro i ostavi na toplu mestu 8 dana da se grize. rajskih zrnadi 9 deka. a groţĎe stisni u krpi što jače moţeš. zatvori staklo. s četiri prsta više svega. Da načiniš mirišljavu esenciju od koje moţeš vanredni ipokras napraviti. raseci svako na dvoje. metni kotao u vodu da stoji na vatri 24 sahata. karanfilića. i dobro zatvoreno drţi do upotrebe. smešaj s onom rakijom. pa ćeš imati vanredni ipokras. karanfilića. Broj 25. a tu rakiju ili špiritus uspi u veliko staklo i zatvori dobro. rajskih zrnadi 5 deka. zatvori dobro. a na to ćeš usuti 20 ili više kapljica ove esencuje. i kad uvri treći deo. ostavi 8 dana da na toplu mestu prestoji. rajskih zrnadi i dugačka bibera po 3 deka. posle ostavi oboje da se hladi. uspi vinska špiritusa. uspi na to rektifikovana vinska špiritusa. isijota po 1 ½ deka. zalepi testom. Uzmi slatke korice 6 deka. Na dve litre take mirisave rakije uzmi od one prve iz groţĎa oceĎene vode litru. metni u staklo. a onaj prvi lonac dospi opet vodom. destiluj i prepicavaj više puta. Istuci sve. galganta i karanfilića po 1 ½ deka. i metni da tri dana na toploj peći stoji i gustina će na dno pasti. korena bele perunike. uspi u nj čiste vode i pristavi k vatri da vri. oraščića. da sva snaga u vodu izaĎe. zatvori dobro. oraščikova cveta. oraščikova cveta 1 deka. smešaj zajedno i metni u staklo. ambre grize 3 grama.

slatke korice 5 deka. Još drukčije. mala stozlatnika. metni u široko staklo. Uzmi pelena. ali svaki dan mućkaj po nekoliko puta. Od ove se esencije pije jutrom i večerom po mala rakijska čašica. Uzmi pelena 4 šake. setvala po 3 deka. . Broj 31. metni u staklo i naspi vinskim špiritusom. Uzmi slatke korice 5 deka. zatvori dobro. Broj 29. blaţena čkalja. stozlatnika mala. Bilje i korenje iseci na sitno. oraščikova cveta. a oraščikova 2 grama. kima. mala stozlatnika. uspi 1 litru i 5 decil. oraščića i slatka korice po 1 deka. ostavi na toplu mestu da se 14 dana grize. Istuci sve. cveta peročeva i volezikova po dva prsta. Broj 30. pa onda filtruj kroz konofos. a posle iscedi dobro. rajskih zrnadi i oraščića po 3 deka. korijona i onajza po 7 deka. pa onda procedi i drţi za upotrebu. Iseci sve na sitno.124 Broj 28. metni sve u staklo. 31. korena iĎirota i omana po 1 ½ deka. metni u staklo. iĎirota i korena jasenka po 1 deka. blagoslovena čkalja po 4 šake. Da načiniš esenciju protiv nastupa i slaba ţeluca. Da načiniš još drukčije esenciju. pa drţi u zatvorenu staklu. da se nekoliko dana grize. korijona i onajza po 7 deka. Iseci i istuci sve. vinska špiritusa. mravka. kore od pomorandţe 12 deka. zatvori. Da načiniš gorku esenciju. ostavi na toplu mestu da se 8 dana grize. oraščića i rajskih zrnadi po 3 deka. ostavi na toplu mestu. uspi 4 litr vinska špiritusa. a začine istuci na krupno. Broj 32. dimnjače. uspi 1 litru i 5 decil. setvala. korijona 1 deka i slatke korice 4 grama. gencijana. korena iĎirota. trilisnika grozničkog po 9 deka. setvala. Uzmi tanke narandţine kore 12 deka. karanfilića. tatrljana i vratiča po 3 šake pa učini kao i s preĎašnjim pod br. Uzmi trave pelena 15 deka. pa onda procedi. kore od pomorandţe i limuna po 2 deka. Da načiniš sličnu toj esenciji. oraščikova cveta i korena jasenova po 1 deka. vinska špiritusa. ostavi na toplu mestu da se grize 14 dana. jelenka i ţalfije 2 šake.

. dobra crna vina. pa druge take iste ponovo i na taj način opet u tu rakiju metni. Sve sitno istuci. kao i ambrovu esenciju. operi vodom. u koji ćeš najpre metnuti slatke korice 9 deka. galganta. i to će onda izgledati crveno kao rubin boja. kad se po 20-30 kapljica na štesrce piju. isijota 1 ½ deka. onda moţeš načiniti u svako doba godine bermet.j. uspi na to onu esenciju karmazančevu. Na onaj ostatak groţĎa u prvom sudu. smrekovih zrnadi šaku i čini kao pod brojem 31. zatvori dobro. fina šafrana 1 gram. uspi na to srešova olaja ( u apoteci ) ½ deka. metni sve zajedno u kazan. Uzmi čista onajzova semena i od slatka kopra semena i korena gospina bilja po kilu i 50 deka. nek stoji 4 dana da se grize. karanfilića 3 deka. pa tada filtruj i u bočice razlivaj. uspi na to ţestoke komovice 10 litara i poklopi dobro. gencijana po 3 deka. t. istuci u avanu i metni ga u špiritus. blagoslovena čkalja. ostavi da 24 sata da se grize. karanfilića 2 deka. a ti ih dobro izgnječi i sve u rakiju filtrovano uspi. metni u veliko staklo. a 9 decil. ali kad stvari budeš iz nje vadio. kore od pomorandţe i limuna po 3 deka. uspi komovice dobre. pa onda filtruj i sipaj u staklad. i esencija će izgubiti sve rakijsko. poveţi ozgor dvostruku. limunove kore 3 deka. zatvori staklo dobri i metnina toplu mestu. koju moţeš sa šećerom ili madţunom sladiti i upotrebljavati. rastopi u litri ruţične vode i metni u šerpenju na vatru da se kuva. uzmi ove esencije 1 ili 1 ½ decil. zatvori dobro i ostavi da nekoliko dana na toplu mestu prestoji. smešaj oba s pretpomenutim madţunom. koga ćeš usuti u veliko staklo. Uzmi zrnadi karmazančevih 20 deka. metni u staklo i uspi na to 2 ½ litre ţestoke komovice.125 Broj 33. . Sve ovo na sitno isečeno i istučeno smešaj. a posle uzmi drugi sud ili kalajisan lonac. od koje nije moguće bolju načiniti. Da načiniš izvrsnu rozoliju. uspi na to ruţična špiritusa 8 decil. Broj 34. i metni na toplu mestu da nekoliko dana prestoji. a ti sve mirišljave stvari iz nje izvadi. ostavi dva meseca da tako stoji. ili: uzmi ambre grize 6 grama. Uzmi slatke korice 3 deka. mala stozlatnika. onda uzmi kupovna krupna groţĎa. i imaćeš rozolije. pa ćeš dobiti dobru esenciju. stara. korena omanova. Ove su esencije vrlo dobre za stomak. za tim filtruj u rozolijska stakla. zatvori i drţi do upotrebe. setvala ½ deka. Uzmi slatke korice 4 šake. rute raspričaste i ţalfije po šaku. Poveţi dobro ozgo sud sa svinjskom bešikom. sipaj kroz nju onaj špiritus. i onda ćeš procediti kroz platno u drugo staklo. rajskih zrnadi i iĎirota po 1 deka. izmešaj dobro. a osobito starim ljudima čine one dobre usluge. Kad ovako načiniš esenciju. Primedba: Ako ţeliš da ove esencije izgube sav miris i ukus i ţestinu rakijinu. rapave metvice po 2 šake. zatvori sud bešikom i ostavi dva dana da stoji. malo u sud ugnutu krpu. korena bele perunike 1 ½ deka. da nekoliko dana prestoji. tinkturu. ili u kakav kalajisan sud. metni na toplu mestu. Još drzkčije: Uzmi madţuna od limuna i pomorandţe po 6 deka. izmešaj. metni u sud. dugačka bibera 1 deka. pa ćeš imati veoma lepa bermeta ( pelenaša ). Ako hoćeš da je slaĎe. a ostatak drţi u sudu. a na to uspi vinska špiritusa. i kad se polovina ukuva biće špiritus. rajskih zrnadi 2 deka. metni u vruću vodu da nabubri. a zimi na peć. sve to u jednom velikom staklu smešano i dobro izmućkano ostavi da dva dana na toplu mestu da stoji. izgnječi ih u kalajisanom sudu. a ti metni kilu na krupno istučena šećera. Da načiniš još drukčije gorku esenciju. oraščića 1 deka. metni u sud strugotina crvena sandala 3 ili 4 deka kako ko hoće da mu bude crvenkasto ili zagasito crveno. da se rastopi u sudu. bizama 4 grama. istuci oboje s ledenim šećerom na sitno. pa onda: uzmi 1 kilu i 50 deka sitno istučena šećera. da rakija iz stvari svu snagu izvuče. isopa. onda destiluj na tihoj vatri. ali samo onda. pa ostavi na toplu mestu da 4 dana prestoji. Broj 35. semena slatka kopra i onajza po 1 ½ deka. Da načiniš jaku rozoliju. oraščikova cveta 5 deka. očisti.

zatvori dobro. Da načiniš bingehajmsku rozoliju. kako bi rozolija dobila crvenu boju. a ambru i bizam istrljaj sa nešto šećera i metni u kesicu. pa onda opet uspi 2 litre ţestoke rakije. Ambru i bizam istri na mramornom kamenu. bela šećera 2 kile. bizma 8 grama. pa kad si dobro izmešao. Ova je rozolija veoma dobra za bonu slezinu. zatvori dobro sud. dok ne bude kao lepko testo. Ruţinu vodu uspi u šerpenju. sveţi u kesicu 10 grama bizma. slatku koricu istuci i zajedno s korijonom metni u kesicu. zatvori dobro i ostavi 24 sahata da se grize. strugotina od rodiskog drveta 5 grama. zatvori dobro i ostavi da 8 dana na toplu mestu prestoji. operi šolju s ruţičnim špiritusom. a neprestano trljaj. pa mućkaj da bi se sve lepo smešalo ( za to staklo ne sme biti sa svim puno). pa drţi do upotrebe. Broj 37. metni u veliko staklo. pa je metni na vatru da se kuva. Broj 38. a dodaj malo karmazančeve tinkture. ţuta sandala ( drveta ) 2 grama. a pri trenju sipaj po malo rektifikovana ruţična špiritusa. pa sad ostavi na toplu mestu da nekoliko dana prestoji. ambre grize 6 grama. rajskih zrnadi. crvena sandala ( drveta ) 1 ½ deka i oraščića 8 grama. Da načiniš dragocenu rozoliju. metni unutra. slatke korice 7 deka. pa i to uspi u staklo. konfekciona alkermeza 3 deka i ledena šećera 18 deka. galganta. dok ne bude gusto kao madţun. Onda filtruj. kao madţun. bizama 12 grama. pa onda filtruj i zasladi šećernim madţunom po tvojoj volji. ili kakvu ti hoćeš.126 Broj 36. Rakiju uspi u kakav kalajisan sud. filtruj. pusti da se kuva. uspi na to 1 litru i 5 decil.MeĎu tim uspi u čistu šerpenju litru vode. pomešaj konfekcioni alkermez. a madţun šećerni još dok je vreo uspi na to. onda metni u šolju. Istuci sve na krupno. obesi u nj obe kesice. pa kad se ohladi uspi u ono staklo. razaspi u staklad. metni u veliko staklo ili u kakav kalajisan sud. Uzmi ambre grize 2 grama. Da načiniš virtemberšku rozoliju. . metni u nju istučena šećera da se rastopi. zatvori dobro staklo s bešikom. karanfilića.. Uzmi dobre šljivovice 6 litara. istučena korijona 30 deka. vinska špiritusa. ruţična Ďulsa 6 decil. dok ne bude gusto. pa metni u nju istučena ledena šećera. Uzmi slatke korice 7 deka. oraščikova cveta i kubeba po 6 grama. gde ćeš sad usuti 6 litara ljute komovice ili šljivovice.

ruţična Ďulsa. zatvori.. ambre 5 grama. promešaj. Uzmi onajzova rakije 4 litre. a da bude crveno. uspi unutra vinski špiritus s bizmom i ambrom. i kad ruţična šećerna voda bude vrila. od koje toliko u predrečeni vinski špiritus uspi. kad nešto provri. metni u ruţičnu vodu nad vatrom da se rastopi. rajskih zrnadi 1 ½ deka. pa filtruj. šećerne vode 3 decil. bizma ½ grama. Da načiniš francusku rozoliju. istuci 1 deka karmazovih zrnadi. Uzmi provenute mirisave ruţe 50 deka. esencije onajzove 9 deka. metni malo karmezančeve tinkture. bizma 10 grama. uspi u kakav povelik lonac i kad bude mlaka. Da načiniš vanrednu rozoliju. pristavi k vatri. dugačka bibera 1 ½ deka. Uzmi vinska špiritusa 5 litara. uspi je odmah u rakiju. zatvori dobro i ostavi da 24 sahata prestoji. . pa onda filtruj. MeĎu tim rastopi u šerpenji nad vatrom 75 deka šećera u 3 decil.127 Broj 39. rakiju onajzovu uspi u jedan čist kalajisan sud. Broj 40. ţuta šećera kilu. karanfilića 3 deka. a bizam i ambru istuci u prah. sve ostavi 6 sahata da stoji. da dobar izgled i boju dobije. MeĎu tim ambru i bizam istuci s malo ledena šećera. Broj 41. Da načiniš populsku rozoliju. slatke korice 6 deka. Šećer ćeš istući i metnuti u vodu da se rastopi nad vatrom. pa onda destiluj. a tako i onaj špiritus i one rečene trave i začine. karanfilića 15 zrnadi. metni u vinski špiritus da se 24 sahata grize. korijona 50 deka. nakaplji na njih srešova olaja 15 kapljica. Uzmi vode 3 litre. pa onda filtruj. i ostavi 8 dana da se grize na toplu mestu. ambre 4 grama i bizama 2 grama. vinska špiritusa. i s ovom šećernom vodom zasladi destilovan špiritus. zatvori. i postaće vanredna crvena tinktura. Bizam i ambru satri u prah. ostavi 24 sahata da stoji. ambre 1 gram. vinska špiritusa 1 litru. uspi na to 1 deka ruţična špiritusa. uspi 3 litre ţestoke komovice. isijota 1 deka i semena onajzova 1 ½ deka. Začine istuci. slatke korice 5 deka. ostavi nekoliko dana da se grize. pa onda pomešaj s vinskim špiritusom. šećer istuci. onda uspi vodu u lonac. metni u staklo i uspi malo rektifikovana špiritusa i ostavi takoĎe 24 sahata da stoji. esencije slatke korice 9 deka. fina šećera 1 kilu i 50 deka. a tako i šećernu vodu i obe esencije. metni u stakleni kazančić. čiste vode litru. slatku koricu i karanfilić istuci i metni u špiritus i pusti 24 sahata da se grize. Broj 42. slatke korice 5 deka. pomešaj s ruţom. ruţična Ďulsa litru. i ostavi 24 sahata da stoji. a vodu šećernu uspi u špiritus. Da načiniš od ruţe rozoliju. pa sve metni u 6 decil. Istuci sve na krupno. metni u stakaoce. pa onda filtruj. Vinski špiritus uspi u sud.

Sve iseci. galganta. istuci i metni sve zajedno u veliki stakleni ili kakav drugi sud. hrapave metvice i matičnjaka i ostavi zatvoreno da stoji. korena bele perunike i korena od gospina bilja po 10 deka. oraščikova cveta. istuci i sve zajedno metni u kazančić. dodaj 2 grama šafrana. istuci 2 kile šećera i uspi na to 10 litara ţestoke komovice. metni u kazančić. oraščića i istog cveta po ½ deka i korena bele perunike toliko. pa razli u bočice. matičnjaka. oraščića 1 ½ deka. rajskih zrnadi. pa onda filtruj i metni unutra sitno isečenih 6 zlatnih listova. Broj 45. korena bele perunike i oraščikova cveta po 3 deka. pa onda rastoči u staklad. oraščikova cveta 2 deka. pa onda destiluj. pa metni u kalajisan sud. crvene ruţe i ruzmarina po 1 šaku. ruzmarinova cveta 7 deka. iĎirota 1 ½ deka. Sve na sitno iseci. Broj 46. kubeba i korena bele perunike po 1 deka. a dodaj ţutu boju. kore od limuna o pomorandţe po 1 ½ deka. ostavi nekoliko dana da se grize. isijota 3 deka. rajskih zrnadi. karanfilića. pa onda filtruj i zasladi po volji. Još drukčije. Da načiniš zlatnu rozoliju. ţalfije po 4 šake. kupovna groţĎa 50 deka. onajza i moračeva semena po 1 ½ deka i ţuta sandala 5 deka. uspi 15 litara ţestoke onajzove rakije. galganta. Sve iseci. uspi na to 20 litara ţestoke rakije. ili madţunom. Iseci. . Uzmi slatke korice 5 deka. iseci 12 zlatnih listova i metni unutra. Da načiniš belu rozoliju. morače i galganta po 1 ½ deka. Da načiniš zelenu rozoliju. zatvori dobro i ostavi da se 12 dana grize. pa onda filtruj i zasladi šećernom vodom. Istuci sve. ostavi 24 sahata da se grize. rajskih zrnadi. istuci na sitno. Broj 47. isijota i setvala 3 deka. Uzmi slatke korice 10 deka. Još drukčije. semena onajza. uspi vinska špiritusa. dok rakija ne pozeleni. rastopi u destilovano kilu fina bela šećera. zatvori dobro. korena gospina bilja 25 deka. isijota. uspi 4 litre vinska špiritusa. za tim destiluj. iĎirota po 3 deka. oraščića. ostavi da 14 dana na toplu mestu da se grize.128 Broj 43. kako ti je volja. Uzmi slatke korice 25 deka. karanfilića. rajskih zrnadi 5 grama. Broj 44. Uzmi slatke korice 6 deka. pa onda destiluj i u destilovanu rakiju metni isečene rute. karanfilića. a za tim filtruj i razli u bočice. metni u kazančić. zatvori i ostavi da se nekoliko dana grize. Uzmi slatke korice 7 deka. karanfilića i isijota po 5 deka. zasladi po volji.

Poljskoj. crne bokvice ili od drugog bilja. zatim je filtruj. nego kojekakva sumporasta i krečna pića. metni jedno jaje unutra. sa korenom kurkume ( ţutnjaka ) i jabukova drveta. podbela. onda je kuvano. onda treba još kuvati. a neki 6 delova vode. Zelenu sa travama matičnjakom. Neki pri kuvanju šerbeta uzimaju na jedan deo meda 8. pa se tako i šerbet zove: lipovac. ovo je piće poznato u nas pod imenom šerbet . pa ako ne potone. i gledaj da ne bude dima. gde vino ne rodi u tolikoj meri. Broj 1. čestoslavke. GLAVA XXVI. na pr. hrapavom metvicom. a umesto obična šećera moţeš upotrebiti ledeni. ruţe. kuvanjem. Istočnjaci veoma vešto i dobar šerbet prave. Crvenu rakiju načiniti moţeš sa crvenim sandalovim drvetom. metni da se kuva na vatri. sa zrnima od karmazina i košenilama i sa cvećem bogorodičine trave. to isto vaţi i za svako drugo bilje. nije zgoreg ako se šerbet malo duţe kuva. nego pliva. Medeno piće pravi se od meda i vode. kojeg uznosiše i nektarom zvahu. penu s rešetkom skidaj. Plavu rakiju sa cvećem od različka i drvetom nefritikom. koje se u medu nalazi. a leti na sunce 8 dana da se grize. Primedba: Najlakši način da načiniš onajzovu ( ili drugo koje mirišljavo piće ) esenciju: Istuci onajz u avanu. Kakvu vodu da upotrebiš u kojoj ćeš kuvati šećer.129 Broj 48. O mednom piću ili šerbetu. Kad si sahat kuvao. zatvori dobro pa metni zimi na peć.d. kao u nas. stare i slaba sastava ljude. a prema tome i bolji. slaticom. upotrebljavali su ponajviše ovo piće. Broj 2. Švedskoj i Norveškoj i Danskoj i po drugim zemljama. Ţutu rakiju sa šafranom. jer pena je Ďubre. jer će posle da udara na dim. a pravi se na različne načine. pravili su oni od meda i vode. bedrenicom i t. Beli je med mnogo bolji za šerbet nego ţuti. Ovaj nektar. kao naš šerbet. boju. Ovo je piće vrlo dobro za sumorne. Šerbeta ima jaka i slaba. to zavisi od meda. upotrebljavaju šerbet. pa će biti vanredna onajzova rakija. U Litvaniji se najbolji šerbet pravi od meda lipovca. Broj 49. uspi na to ţestoke komovice. Da daš rakijama izgled. . Smešaj oboje u velikom kalajisanom kotlu ili kazanu. a ako potone. U Rusiji. Za kuvanje šećerne vode ili madţuna moţeš u mesto vode uzeti Ďulsa od perunike. koji je zaista po zdravlje koristan. a naročito Turci i Persijanci. metni u staklo. U staro doba kad se nisu tako u veliko vinogradi radili. Jelinski pesnici spominju neko bogovsko piće. Kako se pravi šerbet. jer i med nije ni svuda ni uvek jednak. bez sumnje. rutom raspričastom.

veţi u krpu nešto melja i metni unutra. stavi na vatru da vri. Istuci sve na krupno. koje ćeš metnuti ili u toplu sobu ili na sunce da stoji 6 nedelja nezavranjeno. i tako čini dok šerpenju ne napuniš. pa za to moraš na um uzeti. obesi unutra u kesicu nešto melja. od čega šerbet kao vinski most počne vriti. karanfilića 1 deka. uspi oboje kalajisan kazan. ostavi na toplu mestu da prevri. meĎu tim metni u jednu duboku šerpenju 3 decil. skidaj penu. nego krpom pokriveno i kad prevri. za tim procedi kroz dvostruku krpu ili kesu u burence. istučeno sve na krupno. Uzmi 2 litre meda i 8 litara vode. kao što je kod br. kvasca i dve šake zovina cveta. ugasi vatru i ostavi da se hladi. da se med smeša s vodom. i tada uzimaj po nešto onog kuvanog šerbeta i sipaj u ovaj med. skini s vatre i ostavi da se hladi. skidaj penu i kad do polovine ili nešto više uvri. izmešaj da se med spoji s vodom. zavranji dobro. smešaj o metni da se kuva. Prost način pravljenja šerbeta. po 3 deka. posle metni unutra nešto melja. a kad treći deo uvri. Broj 5. da ne natočiš puno bure. i biće vanredan šerbet. a u kotao metni: slatke korice. a unutra metni nešto melja. rajskih zrnadi i dugačka bibera po 1 deka. uspi u burence. skidaj penu neprestano i kad jaje po vrhu pliva. Broj 6. mešaj dobro. meda. Još drukčije. začina i ostavi tako na toplu mestu da prevri. uspi unutra nešto vinske kiselice. onda gasi vatru i ostavi da se hladi. pa radi boljeg vrenja uspi unutra 3 decil. 11 litara vode. rečeno. dok vri ne zavranjuj. karanfilića i oraščića. uspi u vinsko bure. dok sa svim ne porumeni. i kad do pola uvri. Broj 4. i tada uspi iz šerpenje u kuvani šerbet i promešaj dobro. . Uzmi najlepša meda 20 kila i čiste vode 80 litara. ostavi da se hladi. zavranji i metni u podrum. Uzpi u jedan veliki kalajisan kotao jedan deo lepa friška meda i osam delova bistre bunarske ili rečne vode. isijota. a posle upotrebljuj. izmešaj. nego da je s pedlja prazno i ostavi na suncu ili kod tople peći 6 nedelja da stoji. Uzmi meda 2 litre. mešaj neprestano. isijota. onda izvadi kesicu i upotebljuj. i metni da se kuva. a posle kad prevri. poklopi. ugasi vatru. ili dok ne provri. ili pivarskog kvasca. pa onda metni na vatru da se kuva. obesi u bure. 3.130 Broj 3. smešaj u kotlu i metni da se kuva. metni u kesicu i s podvezanim kamičkom. Da načiniš jak šerbet. pa kad bude mlako. Još drukčije. Onda procedi tri put kroz dvostruku suknenu kesu. nego pokri krpom. metni u podrum i ostavi tako da tri meseca prestoji. pa onda uzmi slatke korice 3 deka.

no meĎu tim počesto drugim šerbetom dolivaj. da u kadu prolazi. drţi dvojku na toplu mestu 6 nedelja ili dok ne prevri. i za to treba dok tako vri pomalo drugim šerbetom dolivati. a kad prestane. od konofosa kese o kroz njih propusti. meĎu tim namesti dubok drveni levak na bure. a dvojku zavranji dobro. a kroz čestu krpu procediš. i osam puta toliko čiste vode. uspi u nju bela meda 16 litara. Uspi u kazan čiste bunrske ili rečne vode 90 litara. 2 kazali. a ti skuvaj vodu i med. posle uspi unutra na jedan akov toga šerbeta litru od melja soka. 3 decil. moţe metnuti i nešto začina. Udari klipove okolo na vrh kade. i imaćeš za kratko vreme veoma dobra šerbeta. da se moţe sav kuvani šerbet u njih usuti na jedan put i tako ostavi. iz ove opet sipaj kroz platno. pa će vriti kao na vatri. Ako ti se platno zaguši. namesti levak u dvojku. 2 ). i kad sav šerbet proĎe. pa kad se voda ugreje. dok trći deo ne uvri. Još drukčije. pa uspi u bure. da u kadu proĎe. pod br. Ko voli. a kad prestane vriti. Namesti jednu duboku kadu na visoku birvad. 19 na svršetku kazali. a bure metni u podrum. ili dok jaje na vrhu ne pliva i tada ugasi vatru i ostavi da se hladi. zatim metni bure na ţarko sunce ili u toploj sobi da vri. pod br. dobra vinska kvasca. da voda s medom jednako vri. od čega će šerbet opet početi vriti. Da načiniš od meda tinkturu. onda izvadi onu kesicu. a posle tri meseca moţeš upotrebljavati. a ti uspi u dvojku 5 decil. izvadi kesicu sa slačicom. i šerbet će odmah početi u dvojci vriti. ispod koje ćeš podmetnuti drugu manju kadu. dok se šerbet ne izbistri. u kojem je do skora lepo vino bilo. Broj 9. Od ovoga je dosta. metni da se kuva. obesi unutra u kesicu nešto slačice. da se cedi. a posle toga uspi izbistreni šerbet u bure. tada zavranji. metneš 2 litre ove esencije ( tinkture ).131 Broj 7. zatim pojačaj vatru. pa onda iz ove izvadi čep i puštaj u podmetnutu kadu. tada uzmi kese i izaspi sav mutljag napolje. ako na 20 litara šerbeta. da se šerbet ohladi. a penu neprestano skidaj i sve tako čini. br. kao na vatri. prostri po levku često platno i kad šerbet mlak bude. Da izbistriš šerbet. operi ih lepo i osuši. ova kada treba ozdo da ima čep. a ti ga operi. soka od melja. koliko hoćeš. ovaj će šerbet za 23 meseca biti jači od svakog vina. i ovo sipaj kuvani šerbet. probaj jajetom ( v. u kojoj je do skora bilo najlepše vino i kad sav šerbet na taj levak. Da načiniš šerbet sličan vinu. pa ne uzmoţe propuštati šerbet. Broj 8. Kad dokle hoćeš šerbeta da imaš. kojom ćeš moći u svako dobanajlepši šerbet načiniti. a uspi 5 decil. Ovakih kesa toliko i take veličine napravi. 3 decil. kao što smo u glavi 10. pa onda ugasi vatru. smešaj oboje u oraniju. a 4-ti put obesi druge. dok treći deo ne uvri. dobra pivska kvasca i 9 deka srešove tinkture. obesi unutra u kesicu slačice. povešaj kese od sukna pa sipaj šerbet u kese. Ovako čini 3 puta. i na 20 litara toga šerbeta uspi unutra 2 litre od ove medene tinkture. Uzmi meda. i mešaj da se med dobro spoji. sipaj kroz platno u bure. . Po vrhu kade razapni utegnuto čisto platno. da zajedno na toplu mestu prevri. i kad prevri. pa opet ih obesi na klinove i propušteni u velikoj kadi šerbet ispusti kroz donji čep u podmetnutu kadu. Primedba: Kad hoćeš ovoj tinkturi još više sile i snage da daš. kao što smo u glavi 9. soka od melja. Broj 10. pa onda opet uspi u kese da se cedi.

saţeţi u njemu 3 decil. Ispod kazana vatru ugasi i kazan neka tako pokriven stoji. kad bude mlako. Tada uzmi kotao s vatre i izaspi sve iz njega. a kad se ohladi. posle pojačaj vatru neka se kuva. a meĎu tim uspi u drugi kotao iz šafolja kišnice od prilike 18 litara. rajskih zrnadi 3 deka i korena bele perunike 3 deka. tada uspi unutra iz onog drugog kotla tople vode 6 litara. ili dok treći deo ne uvri i tada skini s vatre. i kad se počne stišavati. da se med sjedini s vodom. uspi unutra 20 litara najlepša meda. da se napune kišnicom i kad dovoljno bude. i tada izvadi medene vode iz kazana i uspi na melj opet toliko. A ako hoćeš ovaj šerbet dugo da drţiš.132 Broj 11. uspi u trojku. pa onda izvadi kesice. Da načiniš majski šerbet. i s podvezanim kamičkom obesi u šerbet. metni namazane komade u kazan. Broj 12. pa posle opet 6 od iste iz drugog kotla vode i ostavi da se kuva. promešaj da se dobro sjedini i tako u kuvanju skidaj penu. metni u kesicu. Da načiniš dobar šerbet na brzu ruku. Istuci sve na krupno. 24 kazali. a posle kroz platno i biće veoma dobar šebet za piće. meda. i pokri. onda uzmi posle 3 meseca čisto bure. i 6 litara te kišnice. pod br. uzmi 6-8 komadi bela hleba. Kad počne voda medena da se kuva. procedi kroz suknen levak. tako kao što se puterom hleb maţe. da prevri kao vinski most. pa tada pretoči šerbet u polovačad i na svako polovače uzmi: slatke korice 3 deka. dok sva voda uvri. pusti da vri. da bi primio u sebe mirisni ukus. mešaj s drvetom. . da nekoliko dana prestoji. Broj 13. i ostavi da vri. Uspi u kazan na priliku 120 litara čiste bunarske vode. ostavi da vri i skidaj penu. namaţi svaki komad s pivarskim kvascem. kao što je napred rečeno. i metni na hladnu mestu 8 dana da prestoji. skidaj penu dok se god peni. podloţi vatru i kad se voda zagreje. metni u jedan poveliki kotao 50 deka melja. koliko je bilo vode. a posle ga zavranji i u podrum metni. zavranji dobro. uspi u veliki kotao 6 litara lepa meda. dok treći deo ne uvri. procedi kroz sukneno platno. i tada pretoči unutra šerbet i zavranji dobro i takim načinom moţe mnogo godina stojati i što god duţe stoji. ali ne zavranjeno nego samo s krpom pokriveno. Vatru loţi podjednako. a penu skidaj. kad openiš uspi 6 litara vode iz kotla i peni. tim će bolji biti. i tako će šerbet početi vriti. pa nek se kuva dokle hoćeš. metni takoĎe na vatru da se vari. tada propusti nekoliko puta kroz sukneni levak. baci unutra 1 istučen oraščić i 1 deka sitno isečene slatke korice. ţestoke komovice. Kad se u prvom kotlu voda i med zagreju. pa onda uspi u bure i ostavi na toplu mestu da stoji 40 dana. i kad se prestane peniti. da sav melj i njoj ogrezne i metni da se na drugoj vatri kuva. Da načiniš ruski šerbet. karanfilića 1 deka. stavi na vatru da se kuva. Uspi u kotao čiste vode 3 litre. Maja meseca metni pod streju ili pod oluke jedan ili dva šavolja. kao što je napred rečeno. kao što smo u glavi 6. uspi toliko vode. metni da se kuva i posle jedne četvrti sata uspi unutra 3 decil.

skini s vatre. Uspi u čisto akovče litru dobre komovice.133 GLAVA XXVII. ali ga po koji put na dan protumbaj. i opet posle tri dana pretoči u drugo. pa ga opet ostavi da koji dan prestoji. to je znak. procedi kroz platno. uspi tako vruće u akovče. Uspi u čisto suvo akovče 10 litara najljuća sirćeta. i čini kao što smo pod br. meĎutim uspi u kotao ( koliko hoćeš ) vode kišnice dva dela i jedan deo vinske kiselice. onda ni za sirće ne valja. a uvek mešaj sa štapom. da vina s pedlja vrh komine bude. da dva dana prestoji. a počesto prelivaj iz jednog u drugo. . i pretoči to vino u ono drugo s kominom bure. pokri danom i ostavi tako da 4-5 dana na suncu prestoji. Iscedi sok od greša. i kad uspeš u akov. metni u kesicu od tanka. Da načiniš sirće od pola pokvarena vina. i ostavi i to da toliko vremena prestoji. ali ga moraš više puta na dan tumbati. zatvori akovče. Kad je vino sa svim pokvareno. ili ima rĎav ukus. posle uzmi opet 20 litara rĎava sirćeta. i ostavi tako da 3 dana prestoji. pomešaj unutra malo vinska sirćeta. metni na vatru da se kuva. Broj 4. tada istuci na sitno ili izgnječi u avanu 6 deka korena zubovka. metni na sunce. zatim uspi unutra 2 litre najljuća sirćeta. a bure metni na toplu mestu da neko vreme prestoji ne zavranjeno. no kamičkom pokriveno. a posle ostavi da se izbistri. i s podvezanim kamičkom obesi unutra do sredine bureta. retka platna. pravi se od njega sirće ovako: Uzmi dva ravne veličine bureta. da se piti ne moţe. metni na vranjevu rupu kamičak i ostavi 3 dana da prestoji. Broj 1. Broj 3. bistrinu ocedi i sipaj u akovče. Broj 2. odadni i metni u svako treći deo friške vinske komine odmah čim se vino iz kace otoči. smešaj oboje da se sjedine i tako metni na vatru nek se prokuva. koliko hoćeš. za tim udari dole slavinu. onda uspi u kotao 20 litara rĎava sirćeta. pokri opet. O sirćetu. i kad tri dana prestoji. da se unutra komina ugreje i zapali. a posle pretoči opet i prvo. dok sirće ne dobije svoju bistrinu. Da od hrĎava sirćeta načiniš dobro. ocedi bistrinu s mutljaga i tako čini više puta. kao što je na više mesta rečeno. pa ćeš dobiti valjano sirće. 1 kazali. Čim se mušice počnu kupiti oko vranja. Da načiniš sirće od greša. skidaj penu i kad treći deo ili 5 litara uvri. Ako je u srednju ruku pokvareno i grkne. Da načiniš sirće od kišnice. uspi u kotao i čini kao i s prvim. i tada uspi od onog pokvarenog vina u jedno bure tako. da je dobro. pa nikakve snage nema.

i tada dosipaj po toliko vina svaki četvrti dan. koliko hoćeš. kore brezove 1 šaku. i čini dalje kao što je gore rečeno. kao što smo napred o vinima rekli. i kad treći deo uvri. metni unutra nešto kvasca i isprţena sočiva. . i tada uspi unutra 2 litre ţestoka vinska sirćeta. pa kad mlako bude uspi u bure.134 Broj 5. meĎu tim izgnječi nekoliko grozdova greša. Metni jedan čabar isceĎene komine. Izvadi iz bureta četvrti ili peti deo sirćeta u kotao. ili pšenice 1 šaku. metni na vatru da se kuva. dok do pola bude. metni da se kuva i skidaj penu. uspi vode u nju. Uzmi jedno staro ali čisto burence od po akova. Broj 6. Uzmi nešto friške one komine od bela vina ili šilera. razastri je po asuri na dasku. Uzmi piva. koja se na kese gaţenjem cedi. i ostavi na suncu da 8 dana prestoji i biće ljuće i prijatnije sirće. i tako će za kratko vreme biti od piva vanredno sirće. uspi u što hoćeš mosta. uspi opet u bure. zavranji dobro i mućkaj. svari ga na vatri. Broj 8. metni u kotao dve litre najljuća sirćeta da uzavri. i tako vrelo uspi u suvo burence. Uspi pokvarena vina u veliki kotao. Da načiniš veoma jako sirće. moraš ga nekoliko puta ispariti. Da načiniš jako sirće od mosta. baci unutra nešto soli i istučena bibera. izmirne 1 deka i istučena bibera 1 ½ deka. ostavi je da nekoliko dana na suncu stoji i biće dobro sirće. dok se sirće ne ohladi. a bure metni na toplu mestu. i kad treći deo uvri. Još drukčije. i posle 8 dana uspi unutra 1 litru lepa vina i ostavi da 8 dana prestoji. Da načiniš sirće od piva. Broj 9. dok se bure ne napuni i biće lepo sirće. Da načiniš sirće od komine. Još drukčije da napraviš vinsko sirće. ostavi da se hladi. a ako uzmeš novo. i tada otvori i prospi sirće na polje. Broj 7. Broj 10. pa opet uspi litru vina i ovako čini. vruća kisela hleba 1 komad. baci unutra ovu suvu kominu. uspi izgnječeni greš i za 7 dana biće vrlo dobro sirće. ili u kazan. da se suši.

Ostavi bure neka celo leto na suncu stoji. iscedi sok iz jednoga limuna i ¼ dekasoljana kisela špiritusa ( iz apoteke ) i tada promešaj sve. i biće dobro i postojano sirće. raskvasi ga ţestokim sirćetom i pomešaj sa onim prahovima u činiji. Svari dobra krepka vina. oboje u prah istučeno. Da načiniš još na drugi način sirće. Suv ren a u prah istučen kad se baci u sirće. Broj 12. posle je istuci u prah i smešaj sve zajedno u dubokoj velikoj čaši. Ili: poprţi nešto ječma u tiganju na ugljenoj vatri. namesti u leto na polju. istuci u prah. zavranji dobro. smešaj sa ţestokim sirćetom. istuku u prah. i tako uspi sve u sirćetovo bure. metni unutra kitu trave majčine dušice. Broj 13. a dodaj 25 deka u prah istučena korena zubovka. ostavi tako 14 dana pokriveno da stoji. sredinu iz jedne povelike zemičke. 5. Stvari kojima se ubrzava i krepi kiselina sirćeta. 8. Uzmi vinska sreša 35 deka. obična bibera 18 deka i dugačka bibera 12 deka. i vidi drugi dan hoće li koţica kad otkriješ na dno tonuti. ili podroţnika sa cvećem. skuvaj lepa bela vina 16 litara. 6. onda ono brzo uskisne. pa onda uspi u čabar. Da načiniš još drukčije vinsko sirće. smešaju s kvascem. a posle uzvari opet vina. 2.135 Broj 11. pokri dobro s čaršavom ili ćebetom. premeći ga tamo i amo nekoliko puta. promešaj i uspi u bure. 1 ½ deka meda i litru vina. zavranji dobro i ostavi 24 sata da stoji. Uspi vina u kotao. Ili: uzmu malo brezova kore. 1. Neki poprţe nešto sočiva. posle uzmi dobra i veoma kisela kvasca. a u kesice metnu istučena bibera. no pokri kamičkom ili daščicom. i kad smotriš da tone. pa opet pokri. Uspi u suvo polovače 3 litre ţestoka bela sirćeta. Još drukčije. 7. 3. i biće ţestoko sirće. koje neće na brzo da uskisne. ali ovo vino treba da je mlako. prţena leba. skidaj penu. pa onda gledaj i primetićeš na vinu koţicu. da ne bi vazduh unutra ušao. ostavi sreš da se osuši. metni da se kuva i uspi u bure. metni da dva dana u ţestoku sirćetu stoji i osuši tvrdo u toploj peći. i ostavi da nekoliko dana prestoji. Ili: uspu u kotao 5 litara vode. i uspi unutra i ne zavranjuj. od čega za nekoliko dana bude dobro sirće. i ako ova koţica ne tone dnu. Broj 14. to pokri opet. pa onda opet nali kuvanim vinom. za tim ga opet istuci u prah. . dok ne porumeni i baci ga tako vrela u bure. Za tim uzvari u kotlu obična ( kakva hoćeš ) vina. načine loptice i metnu u sirće. uspi unutra i pokri kamičkom i tako ga ostavi kroz celo leto. Drugi sipaju pivarska kvasca unutra. Neki veţu u kitice travu slamnjaču i vešaju s podvezanim kamičkom u bure. bobova brašna 1 deka. 4. onda s jednim rašljastim drvetom teraj istu koţicu do sama dna. metni da se vari i uspi u bure. ali svaka meseca kuvanim vinom dolivaj. i tako vrelo uspi u ono bure. i malo izmirne i bace u kuvano vino.

posle istuci opet u prah i metni u friško sirće opet. da se 10 dana kiseli. Još drukčije. Svagda dolivaj sirće petkom i to varenim vinom onoliko. Još drukčije. 6. ispeci i istuci uprah. Ovaj hleb moţeš i na put nositi. i najposle istuci u najsitniji prah. Da načiniš sirće na brzu ruku. metni u ţestoko sirće da 24 sata prestoji. da moţe vazduh unutra ulaziti. Uzmi komad hleba s korom. Broj 19. ako je veliko u podrumu. da kiša ne bi u nj padala. . Bure ne treba kretati s mesta. 5. Najzgodnije je vreme za pravljenje sirćeta noć. jer se kvari. Broj 17. i ovako čini nekoliko puta. i ostavi tako u šolji da se osuši. metni na toplu peć da se osuši. tu stelju uspi na zemljani tanjir. a sreš metni da se tvrdo osuši. Kad poslednji put zamesiš. a zimi. 3. pa opet zamesi. Uzmi čista brašna od raţi i umesi sa ţestokim sirćetom jedan lepčić. od koga ćeš metnuti malo u čašu vina i postaće odmah dobro sirće. 2. baci u dvojku vina i odmah će početi kisnuti. koliko hoćeš. ako je maleno. ali pokriveno. Pravilo o drţanju i čuvanju sirćeta. Broj 18. koliko se od petka do petka potroši. metni ga u peć na dasci da se tvrdo ispeče. Uzmi sreša i stelje od ţestoka vinska sirćeta. metni u šolju i uspi najbolja sirćeta toliko. pa onda ocedi sirće. Bure sa sirćetom drţi leti na polju. i gde sirćeta ne budeš mogao dobiti. razdrobi i istuci u prah. 4. 7.136 Broj 15. A moţeš: mesto obična sreša uzeti iz apoteke vitrioliratog sreša i sirće će još lepše biti. Da načiniš još drukčije vinsko za put sirće. da se toliko dana kiseli. metni u ţestoko sirće. pa onda izvadi i osuši. Vino za sirće treba da se kuva posle puna meseca. 1. i postaće odmah dobro sirće. Ne treba ga zavranjivati nego ga ostaviti. za tim satri u prah i opet uspi u sirće. pa onda istuci oboje u prah. da prah mokar bude. pa opet osuši i satri u prah. ispeci i u prah pretvori. i to kad je vedro i čisto nebo ( neki ovo čine utornikom a neki petkom ). kojeg ćeš opet sa sirćetom zamesiti u loptice. Ovoga praha metni nešto u čašu. jer što mirnije leţi. U kositarnom sudu nikako ne treba sirće drţati. promešaj dobro i postaće odmah dobro sirće. za peć. u kojoj pola vina a pola vode treba da bude. a ti metni toga hleba malo u vino ili u vodu. Broj 16. Uzmi u prh istučena sreša. tim je bolje sirće.

Bryonia .Ambra grisea .Fragaria .Capil.Lignum aloes .Fumaria .Scutellaria .Lingua cervina .Komida ladanova .Zubovak . nego i na latinskom jeziku.Kokornjak .Jatrenka zvezdata .Polypodium .vidi biserka .Hypericum . viscus .-kopriva . satyrion .Plantago quinquenervia .Galega .Ebulus .Kim poljski .Verbena .Zlatni trilisnik .Carvi .Kamenka bela .Liquiricium ( koren ) .Kapljačak .137 REGISTAR bilja.Poeonia .Lithospermum .Aloe hepatica .Consolida major . korenja i drugih mirišljavih stvari Po što su u ovoj knjizi imena bilja i mnogih začina srpski navedena.Imela .Canella .Tanacetum . .Cyminum .Alchimilla .Origanum .Salvia .Ţeljezenka .Kamfor .Foeniculum .Calamus aromatikus .Kopitnjak .Viscum.vidi slačica .Dictamuns.Garlanga .Jatrenka kamenita .Pulmonaria gallica .Buglossum .Coccinella .Jar. cardopacia .Kolotrk . jer latinske nazive svi apotekari dobro znaju.Pimpinella .Rajsko drvo Aloj epatika Alojsko drvo Ambra Angelika Apta Bedrinac Biber dugački Bizam istočni Biserka Blaţenak Bogorodičina trava Boţur Bokvica petolista Bosiljak Bukvica crna Buldirjan Velzin Veprovac Verkuta zlatna Vesnjačak Vladislavka Volezik Vrapčije seme Vranilovka Vratič Gavez Galgant Gvarjak drvo Gencijan Gorkoslad Gortanka Gorušica Gospino bilje Gospini vlasi Grozničnica Grudnjanka Debela tikva Dobričavica Dimnjača ĐurĎic Ţavornak Ţalfija Kohinela .Zinziber .Carlina.Kašičak .Zimzelen plavetni .Zemljanica jagoda .Coccinella .Cariophyllus .Pyretrum .Marcasit .Zova .Karmazanac .Isop .Phitolaca .Hyssopus .Zlatna verkuta . to da ne bi bilo kakve zabune.Betonica .Zlatnica .Hepatica stellata .Satyrium.Urtica urens minor .Virga aurea .Coclearia .Kozja ruta .vidi crnobilj .Korijon seme .Zmijak .Vinca pervinka .Komonjika .Gummi ladani .Moschus orientalis .Polipodium quercinum . veneris.Zmijak indijski .Kačunak .Asarum .Eryngium .Piper longum .Ononis . fraxinella .Curcuma .Coriandrum .Angelilica .Camphora .Prunella .Lilium convalium .Gentiana cruciata . sastavljen je ovde registar sviju naziva ne samo na srpskom.Dulcamora .Ţutnjak .Caryophillata .Zečiji trn .vidi odoljen .Consolida regalis .Alchimilla .Kokcinela .Chamomilla .Guajacum .Kiseljak .Gentiana .Saxifraga alba .Isijot .Kanela .Kim .Serpentaria virginiana .Karanfilić .Acetosa .Hepatica nobilis .Kopar slatki .Hedera terrestris .Zelenica dobovska .Paralysis .Jasenak . adianthum .Jelenak .Scorzonera .Lignum aloes .Basilicum .IĎirot .Lichen terrestris .Sambucus .

Althea .Stozlatnik .Trilisnik znatni .Iris florentina .Selen .Stoechas citrina .Horminum sclarea .Sanicula diapensia .Papaver erraticum .Ruta .Lavendula .Stipsa gorska .Rubus .Repuv .Matricaria .138 Kraljevac Krasuljak mali Krestušak Krovošnica Kubebi Kupina jagoda Kurmuma Lavendl Lavrentijeva trava Lastavičnjak Lorber Ljubičica Majkina dušica Majoran Maslačik Mastiks Materičnjak Matičnjak Madunica Metvica gorska Metvica sitna Metvica hrapava Mišji trn Moljačak Morač Moh dubovi Mravak Neven Nefritik drvo Odolen Oman Onajz seme Oraščić Oraščikov cvet Očanica Papričnjak Pelen Penušica Penjazak Persenica Perunika bela Perunika ţuta Podbel Podlesnik Podroţnik Poljačak Poreč Praprutac Protivomorak Ptičnjak Rabarbara Različak Rajska zrna .Ruţa .Cvekla .Setval .Rubia tinctorum .Smreka .Sleznica .Saţinica .Sandal drvo crveno .Veronica .Hepatica nobilis .Salmijak (nišador) .Alumen montanum .Daucus .Rosmarinus . helanium .Smiljkita .Slačica .Šeboj crveni .Anisum .Storaks .Bellis sylvestris minor .Cichoreum .Tatrljan beli .Crnobilj .Scodium .Centaurium minus .Chamaepitys .Steţnik .Senetovo lišće .Sandal drvo ţuto .Cubebae .Enula.Chamaemelum romanum .Sanguisorba .Lignum rhodi .Tamnjanika .Valeriana .Foeniculum .Tragacantha .Sinapi .Saturea durior .Cinnamomum .Suručica .Polygala .Ruta kozja .Lignum nephriticum .Alkekengi .Hidropiper .Nux moshata .Tragant .Pulmonaris arborea .Styrax .Numularia .Chamaedrya .Cyanus .Torna solis .Consolida media .Rosopas . farfara .Carduus benedictus .Cardamomum .Thymus .Marrubium album .Taraxum .Scaobiosa .Trifolium fibrinum .Trilisnik groznični .Borrago .Pulegium .vidi kopar slatki .Spica nostra .Trešnjačkivutska .Sal amoniacum .Artemisia .Slatki kopar .Zedoaria .Ostrutium .Sassafras .Slez .Calendula .Filix .Stolisnik mali .Cheyri .Macis .Iris florentina .Vincetoxicum .Slatka korica .Calamentha montana .Tamariskova kora .Chelidonium majus .Turčinak .Millefolium .Leucojum .Melissa .Tussilago.Ruzmarin .Sasafras .Rosa .Ceterach .Berberis .Mastishe .Majorana .Skerletak .Crvenac .Cortex tamarisci .Galega .Lotus urbana .Šeboj ţuti .Tornizol .Santalum rubrum .vidi rabarbara .Reven .Romanjika .Suteka plod drveta sutekovine .Serpillum .Beta rubra .Calamentha .Levisticum .Euphrasia .Serţenjak .Laurus .Viola martia .Filipendula .Santalum citrinum .Rhabarbarum .Česnjačak .Contrayerva .Ruta raspričasta .Curmuma .Tormentilla .Mentha crispa .Čubar .Spikanard indijski .Spica india .Folia senae .Čkalj blaţeni .Petafites .Rodijsko drvo .Pulmonaria maculosa .Agrimonia .Ruscus.Čestoslavica .Absinthium .Juniperus . bruscus .Spikanard sadovi .Satureja .

Gavez.Gentiana lutea . .) Biljke: Aloj epatika Alojsko drvo Angelika Apta Bedrinac Biber dugački Biserka Blaţenak Bogorodičina trava Boţur Bokvica petolista Bosiljak Bukvica crna Veprovac Verkuta zlatna Vesnjačak Vladislavka Volezik Vranilovka Vratič Gavez Galgant Gvarjak drvo Gencijan Gorkoslad Gortanka . Burjan.Bokvica uskolisna . Razvodnik .Volezik . 1.) Mirišljave stvari ( sredstva ): Ambra Bizam istočni Velzin Mastiks Salmijak ( Nišador ) Stipsa gorska Tornizol Kokcinela . korenja i drugih mirišljavih stvari Latinski.Plantago lanceolata .Pimpinella major .Mravinac .Coccinella .Gentiana cruciata . tj. uporeĎujući sa starim srpskim nazivima.Ocimum basilicum .K Al ( SO4)2 Stipsa .Tanacetum vulgare .Ţuta lincura. Sirištara.Sambucus ebulus . azotno jedinjenje . AnĎelski koren .Betonica officinalis ( Stachys officinalis ) .Vilino sito .Aloe vera (Aloe vulgaris) . konsultujući se iz više izvora dostupnih na Internetu.sredstvo iz kitovog ţeluca koje se izbacuje sa fekalijama.Rumenak .Vratić.Nepoznato ! .Prunella vulgaris .Prostrel. i nalazi se na morskoj obali.Garlanga .Piper longum .Bukvica .Biber dugački .Ambergris 2. Sirištara .Angelica archangelica .Anchusa officinalis .Pupava.Hypericum perforatum .Blaţenak .Bosiljak .Kantarion.Mala lincura .Aluminium potassium sulfat . Registar sam dopunio sa još nekim lekovitim biljkama koje se upotrbljavaju u kombinaciji sa vinima i rakijama.AnĎelika.Origanum vulgare .Aquilaria agallocha .Origano.Vranilova trava. pošto su zastareli.Gortanka . Abdovina . sastavio sam sledeći registar sa upotrebljivim srpskim nazivim.Ammonia .Boţur .Solanum dulcamara . Gospino zelje . Volovski jezik .sulfid gvoţĎa .smola drveta pistacije .Virak . kao i sa zvaničnim botaničkim latinskim nazivima biljaka.Kraljevac.Paskvica.139 DOPUNjENI REGISTAR bilja. apotekarski nazivi upotrebljeni u gore navedenom registru nisu od praktične upotrbe.Carlina acaulis ( Carlina vulgaris ) .mošusno ulje od mošusnog jelena ( parfem ) .sol amonijaka.Apta.Aloja .porodica bubamara !! .Gvarjak – Tropsko-američka biljka .Eugenia caryophillata (Syzygium aromaticum) .Bedrenika velika . Koristeći se apotekarskim nazivima.Guaiacum officinale .Alchemilla vulgaris .Alojsko drvo ( Aloeswood) .Lithospermum purpureo-coerulea .Pistacia lentiscus . Povratić .Garlang – Tajlandska začinska biljka .Symphytum officinale .Paeonia officinalis .

Eryngium maritimum .Curcuma longa .Gospino bilje Gospini vlasi Grozničnica Grudnjanka Debela tikva Dobričavica Dimnjača ĐurĎic Ţavornak Ţalfija Ţeljezenka Ţutnjak Zelenica dobovska Zemljanica jagoda Zečiji trn Zimzelen plavetni Zlatnica Zlatni trilisnik Zmijak Zmijak indijski Zova Zubovak IĎirot Imela Isijot Isop Jar. Belka.Bryonia alba . Kopitnjak .Jelenak .Kašikara . Titrica .Coriandrum sativum .Čelebi grana.Cuminum cyminum . Slatka paprat .Hepatica nobilis ( Anemone hepatica ) .Danaea lingua .Galega officinalis .Kamilica.Syzygium aromaticum (Eugenia caryophyllata) .Plućnjak.Vinca minor .Vrsta gljiva ! .Cochlearia officinalis .Hyssopus officinalis .Jetrenka.Carum carvi .Saxifraga rotundifolia .Komorač.ĐurĎevak.Kim divlji .IĎirot . Divlja miroĎija .Latinska kana .Tamnjanče.Bellis perensis .Kaćunak.Dictamnus albus . Medunika .Ononis spinosa .Debelotikva . Konjska kamilica .Dobričica . Paprić .Dimnjača .Jagoda . Kopriva .Nepoznato ! .Cinnamomum camphora .Convallaria majalis .Aristolochia serpentaria . Sasa .Polypodium vulgare .Krestušac .Kolotrk .Ţalfija .Orchis morio (Dactylohiza sambucina) . Zlatica . Krasuljak .Foeniculum vulgare .Salvia officinalis .list itd.Drvo kamfora.Korijander.Kurkuma .Kim vrtni . Krstasti kopitnjak. Zečiji trn .Zingiber officinale .Zmijak .Venerina vlas .cervina .Đumbir .Kraljevac . Leskovnjača.Donjolep .Scorzonera purpurea .Zimzelen plavičasti .Pulmonaria officinalis .Piskavica.Urtica urens .Zova.Adiantum capillus – veneris . (Thrombium epigaeum) . Ţdraljevina .Glechoma hederacea . ĐurĎica . Slatko drvca .Salidago virgaurea .Jarčija trava .Fumaria officinalis .Biber iz zapadne afrike .Matricaria chamomilla .Sanguisorba officinalis .Viscum album .Glycyrrhiza glabra . Bazga .Španska kamilica.Sasa prava .-kopriva Jasenak Jatrenka zvezdata Jatrenka kamenita Jelenak Kamenka bela Kamfor Kanela Kapljačak Karanfilić Karmazanac Kačunak Kašičak Kim Kim poljski Kiseljak Kozja ruta Kokornjak Kolotrk Komida ladanova Kopar slatki Kopitnjak Korijon seme Kraljevac Krasuljak mali Krestušak Krovošnica Kubebi .Karanfilić .Consolida regalis .Bela rada.Canella winterana .Kiseljak veliki .Piper cubeba .Ţavornjak .Acorus calamus .Asarum europaeum .Imela bela .Sambucus nigra .Karmazanac . koristi se ulje.Peucedonum ostruthium .Jasenak .Anacyclus pyretrum .Oslad.Grozničnica .Hepatica nobilis .Isop .Rumex acetosa .Gladiš. Ţeţa.Fragaria vesca .Sladić.Verbena divlja .Lichen terrestris Mill.Ţara.Phitolacca .Zmijak indijski .Verbena officinalis .Scutellaria .Slatka paprat .Polygala vulgaris . Salep . .Polypodium vulgare .

Iris germanica .Inula helenium . Ţutelj .Rabarbara .Vidac.Ljubičica .Centaurea cyanus .Anis.Rosmarinus officinalis . Rada .Rosa canina .Ruscus aculeantus .Mali bratić.Ruzmarin .Elettaria cardamomum .Pelin.Maslačak .Ajuga chamaepitys . Pelin vrtni .Cikorija.Chelidonium majus .Veprina. Boreč.Aquilaria sinensis .Različak .Cichorium intybus .Pimpinella anisum . Jarmen.Euphrasia officinalis (Euphrasia rastkoviana) .Podbel. Gologuza .Petasites hybridus .Lavatera arborea .Penušica .Muskatni oraščić .Metvica sitna .Myristica fragans .Podubica .Neven.Odoljen .Lopuh.Kupina jagoda Kurmuma Lavendl Lavrentijeva trava Lastavičnjak Lorber Ljubičica Majkina dušica Majoran Maslačik Materičnjak Matičnjak Madunica Metvica gorska Metvica sitna Metvica hrapava Mišji trn Moljačak Moh dubovi Mravak Neven Nefritik drvo Odolen Oman Onajz seme Oraščić Oraščikov cvet Očanica Papričnjak Pelen Penušica Penjazak Persenica Perunika bela Perunika ţuta Podbel Podlesnik Podroţnik Poljačak Poreč Praprutac Protivomorak Ptičnjak Rabarbara Različak Rajska zrna Rajsko drvo Repuv Rodijsko drvo Romanjika Ruzmarin Rosopas Ruţa Ruta raspričasta .Scabiosa atropurpurea . Ţuta perunika .Lysimochia nummularia .Smilje.Veronica chamaedrys .Taraxacum officinale .Majoran pitomi . Ruta .Nepoznato ! .Borač.Polygonum hydropiperoides .Sedef. Rosopas . Pčelinjak. Repuh.Rheum rhabarbarum .Ruta graveolens .Kupina .Pulmonaria officinalis .Lastavičnjak .Mentha pulegium .Origanum majorana .Calendula officinalis .Paprat obična .Mali čovek .Melissa officinalis .Metvica. Vidova trava .Majčina dušica .Agarwood. Kozja brada .Iris pseudacorus .Bela perunika .Myristica fragans .Tussilago farfara .Laurus nobilis . Repuh .Calamintha alpina (Calamintha grandiflora) .Meksičko fluorescentno dvrvce .Thymus serpyllum .Plućnjak.Dorstenia contrajerva . Despik .Milogled .Consolida regalis .Rusa.Valeriana officinalis .Metvica .Artemisia absinthium .Calamintha nepeta .Sanicula europaea . Moljačak .Borago officinalis .Ruţa .Kardamon .Rubus fruticosus .Oman .Metvica kudrava .Eysenhardtia polystachya .Aspidium filix mas . Kamomila .Lovorov list .Stoechas citrina (Helichrysum arenarium) .Penjazak .Daucus carota . Boraţina . Drobna metvica .Viola odorata .Barska perunika.Persenica .Divlja šargarepa . Matičnjak .Curmuma zedoaria (Curmuma gedoria) .Cvet muskatnog oraščića . Rajsko drvo .Vincetoxicum nigrum (Cynanchum louiseae) .Papričnjak . Slatki kopar . Vodopija.Mentha x piperita « crispa » .Crni slez .Matricaria chamomilla .Lavandula angustifolia .Lavanda.Romanika.Limun trava.Tripleurospermum inorodum . Medunika . Barska nana.Kurkuma (Ţutnjak) .Protivomorak . Kostrika .

Achillea millefolium .Sasafras .Šikalina. Trtomet.Začin. Selen .Thymus vulgaris .Kleka .Valeriana officinalis .Bela slačica .Suručica .Zlatna paprat . Kikinda V.Cnicus benedictus .Hipopterygium tamarisci . Bresina.Broć .Satureja hortensis . Macina trava .Satureja montana .Valerijana.Ţdraljevina.Agrimonia eupatoria .Artemisia vulgaris .Althea officinalis .Marrubium vulgare .Timijan .Stirax .Očanica.Bulka.Physalis alkekengi .Šeboj crveni sastavio: Robert Bodo 28.Curcuma zedoaria .Centaurium erythraea .Erysimum baeticum .Beli slez .Nepoznato ! . Turčinak. Bedem 59.Erysimum cheiri . Divlji mak .Galega officinalis .Cimet . Komonika . Piskavica .2011.Filipendula ulmaria . Divlja miroĎija .Nepoznato ! . Stolisnik .Veronika.Veronica officinalis . Tatrljan beli .Anemone hepatica (Hepatica nobilis) .Petrovac.Asplenium ceterach(Ceterach officinarum) .Smiljkita .Pterocarpus santalinus(Lignum santalinum rubrum)-Crvena sandalovina .Bela detelina .Sassafras albidum .Morač.Trifolium repens .Kora drveta tamariska .Šeboj ţuti .Nardostachys grandiflora .Astragalus tragacantha .Trigonella caerulla .02.Rtanjski čaj. Heljda .Steţa .Kičica .Ruta kozja Saţinica Sandal drvo crveno Sandal drvo ţuto Sasafras Selen Senetovo lišće Serţenjak Setval Skerletak Slatka korica Slatki kopar Slačica Sleznica Slez Smiljkita Smreka Spikanard indijski Spikanard sadovi Steţnik Stolisnik mali Stozlatnik Storaks Suručica Suteka plod drveta Tamariskova kora Tamnjanika Tatrljan beli Tragant Trešnjačkivutska Trilisnik groznični Trilisnik znatni Turčinak Cvekla Crvenac Crnobilj Česnjačak Čubar Čestoslavica Čkalj blaţeni Šeboj ţuti Šeboj crveni . Ranjenik . .Santalum album .Potentilla erekta .Jetrenka. osnova za Kari . Čubar planinski .Cvekla .Tragant .Indijska valerijana . Sasa prava .Čubar vrtni .Crni pelen.Berberis vulgaris . Odoljen.Sinapis alba .Ljupčac.Beta vulgaris – Chenopodiaceae .Juniperus communis .Skerletak .Šimširika .Styrax officinalis (Liquidambar orientalis) .Cinnamomum verum (Cinnamomum zeylanicum) .Hajdučka trava.Papaver rhoeas .Bela sandalovina . Razgon .Salvia viridis .Foeniculum vulgare .Rubia tinetorum .Crna trešnja .Levisticum officinale Koch .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful