APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ใบสมัครงาน
โรงเรียนศรีแสงธรรม
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)

ชื่อ
: …………………………………………………………………………………………….………………….…….
ตาแหน่งที่ต้องการ .…………………….…….…………………… เงินเดือน ……………….... บาท / เดือน

Personal information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยูป่ ัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..…. ถนน ............……………....……..... ตาบล/แขวง ……………………..
อาเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์ …………………...
โทรศัพท์ ………........………..............…...…. มือถือ ....................................... อีเมล์ ……………………………...…
อาศัยกับครอบครัว
บ้านตัวเอง
บ้านเช่า
หอพัก
วัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อายุ ……................... ปี ..................เชื้อชาติ ………………...............
สัญชาติ ……………………………................ ศาสนา …………………....................
บัตรประชาชนเลขที.่ .............….................................................. บัตรหมดอายุ ...……………..............
ส่วนสูง .................... ซม.
น้าหนัก ................... กก.
ภาวะทางทหาร
ได้รับการยกเว้น
ปลดเป็นทหารกองหนุน
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
แยกกัน
เพศ
ชาย
หญิง

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อายุ ........... ปี อาชีพ .............................................
มารดา ชื่อ-สกุล......................................................................... อายุ ........... ปี อาชีพ ............................................
ชื่อภรรยา/สามี ….……………………………… สถานที่ทางาน ……………….……… ตาแหน่ง ……………….…………
มีบุตร …………. คน
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน ชาย ............. คน
หญิง ............. คน
เป็นบุตรคนที่ ...............
ชื่อ

อายุ (ปี)

อาชีพ

Name

Age

Occupation

Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ตั้งแต่

ถึง

Educational Level

Institution

Major

From

To

มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school

ปวช.
Vocational

ปวท. / ปวส.
Diploma

ปริญญาตรี
Bachelor degree

สูงกว่าปริญญาตรี
Post-Graduate

อื่นๆ
Others

ประสบการณ์การทางาน (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลาดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทางาน

ระยะเวลา Time
เริ่ม
ถึง

Company

From

ตาแหน่งงาน

ลักษณะงาน

ค่าจ้าง

เหตุที่ออก

Position

Job description

Salary

Reasons of
resignation

To

Language Ability (ภาษา )
พูด (Speaking)

ภาษา

ดี

ปานกลาง

Good

Fair

Language

เขียน (Writing)
พอใช้
Poor

ดี

ปานกลาง

Good

Fair

อ่าน (Reading)
พอใช้
Poor

ดี

ปานกลาง

พอใช้

Good

Fair

Poor

ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ
(English)

ภาษาญี่ปุ่น
(Japan)

อื่นๆ (Other)

Special Ability (ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด

:

ไม่ได้

ได้

คอมพิวเตอร์ :

ไม่ได้

ได้ ระบุ

ขับรถยนต์ :

ไม่ได้

ได้

ไทย ............ คา/นาที

ใบขับขี่เลขที่

อังกฤษ............ คา/นาที

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน
งานอดิเรก : ระบุ
กีฬาที่ชอบ : ระบุ
ความรู้พิเศษ : ระบุ
อื่นๆ

: ระบุ

สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ไม่ได้

ได้

อื่นๆ ระบุ …..............................................

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……............................................. เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ..........................
ที่อยู่ ......................................................................................................................... โทร. ..................................…...
ทราบข่าวการรับสมัครจาก .........................................................................................................................................
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค ..............................................................................................................................................
เหตุผลในการร่วมงานกับทางโรงเรียน
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .............
ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................... ..................................................
................................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากโรงเรียนศรีแสง
ธรรมจ้างเข้ามาทางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความ
จริง โรงเรียน มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
……………………………………..
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful