P. 1
_MEĐUNARODNO - SUMEDIN

_MEĐUNARODNO - SUMEDIN

|Views: 257|Likes:
Published by Adela Kantar

More info:

Published by: Adela Kantar on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

Sumedin

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

1

Sumedin
PITANJA ZA I DIO ISPITA IZ MEĐUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA
1. Terminologija međunarodnog poslovnog prava Faktori koji međunarodno poslovno pravo čine složenim su: različita nacionalna prava, nesporazumi oko predmeta ove discipline, složenost izvora prava, neizgrađenost njenog metoda i relativna uslovljenost nacionalnim pravnim porecima. Ona složenost utiče i na nazive ove discipline koji su različiti od zemlje do zemlje. Nabrojat ćemo one najvažnije: - «Internationales Wirtschaftsrecht» (njemačko pravo) – međunarodno privredno pravo. Ova pravo objedinjuje prinudnopravne propise domačeg i međunarodnog karaktera i reguliše ekonomske odnose i poslovne transakcije sa elementom inostranosti. - «Droit international economique», «International Economic Law» - međunarodno ekonomsko pravo: To su pravila međunarodnog javnog prava. Subjekti ove grane prava su države i međunarodne organizacije, predmet je ekonomska razmjena, a metod prinudna regulativa. - «Droit du commerce international», « Low of International Trade» - (pravo međunarodne trgovine) se upotrebljava da bi označilo dispozitivne norme kojima se uređuju imovinski privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti. - «International Commercial Law» - međunarodno poslovno pravo koristit ćemo i mi jer: 1. Pojam poslovanja širi je od trgovine 2. Ova disciplina je orjentisana prvenstveno na potrebe preduzeća, a ne na ukupnost odnosa u međunarodnoj razmjeni. 2. Objasnite odnose međunarodnog poslovnog prava sa drugim granama Veoma je važno utvrditi odnose međunarodnog poslovnog prava sa srodnim granama, a to su: 1. Međunarodno javno pravo – MJP 2. Međunarodno privatno pravo – MPP 3. Nacionalno poslovno pravo Subjekti MJP su države i međunarodne organizacije i u međunarodnom pravu priznata im je pravna osobnost. Predmet su različiti odnosi tih subjekata uključujući i ekonomske. Odnos međunarodnog poslovnog prava prema MJP karakterišu: Uslovjenost, djelimična podređenost i upotpunjavanje u funkcionalnom smislu. Predmet MPP su pravila kojima se određuje mjerodavno pravo u slučaju da su za uređivanje istog odnosa sa elementom inostranosti zainteresovane bar dvije države (sukob zakona). Metod kojim se to čini je lokalizacija pravnih odnosa. To znaći da MPP samo određuje čije će pravo biti primjenjeno, ali ne određuje konkretno rješenje sukoba. Pravila kojima MPP upućuje tj. određuje mjerodavno pravo nazivaju se koleziona norme. Pravila međunarodnog poslovnog prava se prije primjenjuju prije rješenja MPP, ali između ove dvije grane postoi odnos funkcionalnog nadopunjavanja. Odnos međunarodnog i državnog (nacionalnog) poslovnog prava je najsloženiji. Postavlja se pitanje da li je međunarodno poslovno pravo nacionalno ili nadnacionalno? Svaka država ima svoje međunarodno poslovno pravo kao zasebnu granu zbog toga što: 1. Svaka država svojim prinudnim propisima uređuje režim vanjskotrgovinskih odnosa i svaka država odlučuje da li će da prihvati norme koje se nameću iz međunarodnih izvora 2. Primjena pravila se vrši na osnovu autoriteta država, a ne sopstvene snage međunarodnog prava tj. međ pravo samo po sebi ne znaći ništa ukoliko nema autoriteta države da provede to pravo. 3. Sankcionisanje povreda pravila međ poslovnog prava, vrši se od strane nadležne države Osobenosti međunarodnog u odnosu na nacionalno pravo: - predmet je karakterističan po elementu inostranost

2

Sumedin
- postoje samostalni specifični izvori - metod koji se primjenjuje je saomsvojan Odnosi međunarodnog poslovnog prava i nacionalnog prava dopunjavaju se na osnovu autonomije volje ili kolezione norme. 3 i 4. Istorijat međunarodnog poslovnog prava - objasnite opšti razvoj prava Nastanak i razvoj međ pos prava je dug i složen proces. Regulativa ekonomski odnosa može biti javnopravna i privatno pravna (govori se o imovinskom odnosu). Imovinsko pravo se razvija pod uticajem tri faktora: Prvu predstavlja specifični predmet i metod (stvarno, obligaciono, mjenično, čekovno, autorsko, pronalazačko pravo). Drugi je uvođenje subjekata kao kriterija razlikovanja grana imovinskog prava (građansko, trgovinsko-poslovno, međunarodno trgovinsko-poslovna pravo). Treću skupinu sačinjavaju subjekti sa elementom inostranosti (MJP, MPP i međ pos pravo) Međ pos pravo predstavlja posljedni izdanak evolucije imovinskopravne oblasti 5 i 6. Objasnite sopstveni istorijski razvoj - objasnite Ius gentium Istorijat međ pos prava je dug i složen proces. On po nekim autorima počinje još u starom vijeku i vezan je za babilonsko i asirsko pravo. Tu se prvenstveno misli na Hamurabijev zakon (donesen između 1958 i 1916 pne). On ne razlikuje građansko i krivično pravo, ali uređuje niz tipičnih trgovačkih poslova uključujuči i one koji imaju međunarodnu dimenziju. U 7 vijeku pne Grci preuzimaju trgovačku dimenziju Feničana na Sredozemlju i dovode do stvaranja instituta međunarodnog trgovačkog prava koji se i dan danas koristi, u nešto savremenijoj formi. Tu se prvenstveno misli na: Phoenus nauticum-pomorski zajam koji u sebe uključuje elemente podjele rizika i dobiti. Drugi primjer je Lex Rhodia de iactu-pravilo o podjeli štete prilikom morskih havarija. Najveći značaj u starom vijeku je imalo rimsko pravo. Do 242 godine pne razvijalo se isključivo pravo građana Rima (Ius civile). Međutim ius civile nije bilo primjenjivano ukoliko bi došlo do sporova između građana Rima i ostalih podanika imperije, nego je stvoreno pravo naroda (ius genitum) kao poseban segment rimskog prava. Nama je veoma važno da kod ius genituma zapazimo slijedeće: - radi se o sporovima sa elementom inostranosti - u to doba subjekti koji su najčešče bili u sporovima su trgovci - pojava «preator peregrinus» neka vrsta sudije, je odlučivao o rješavanju sporova služeći se komparativnim metodama. 7. Objasnite Lex mercatoria Neki autori smatraju da istorija međ pos prava počinje u srednjem vijeku. Srednjovjekovno trgovačko pravo (lex mercatonia) se sastojalo od trgovačkog običaja. Postoji više faktora koji su nametnuli legalizaciju i unifikaciju običaja: 1. Običajni karakter cjelokupnog srednjovjekovnog privatnog prava ( riječ običaj i statut bili su upotrebljivani kao sinonimi) 2. Trgovina a posebno međunarodna zahtjeva jednoobraznost postupaka i pravnu sigurnost tako da su pravna rješenja bila zasnovana na interesima trgovaca i gildi prije nego na definisanoj pravnoj politici 3. Veliki uticaj na jednoobraznost srednjovjekovnog prava imala je opšta saglasnost o običajima pomorske plovidbe naslijeđena još od feničana 4. Četvrti faktor je institucionalne prirode i on kaže da je na kreiranje običaja kao izvor prava u srednjem vijeku najviše imala praksa, unifikacija statuta velikih trgovačkih vašarišta a tek onda na red dolazi uključivanje države u rješavanje pojedinih pitanja međ pos prava

3

Sumedin
5. Peti faktor je podudarnost organizacione strukture trgovačke struke u različitim gradovima i državama. 8. Objasnite pojam nacionalizacije i denacionalizacije regulativa U novom vijeku dolazi do procesa nacionalizacije i denacionalizacije. Nacionalizacija predstavlja proces inkorporiranja Lex mercatonije u common law zakone sa modernizacijom rješenja. Uloga države u rješavanju međunarodnih poslovnih odnosa postaje sve jača i to iz tri razloga: 1. Države posredstvom MPP pokušavaju da privuku u nadležnost svog prava što veći broj ekonomski odnosa sa elementom inostranosti. 2. Svaka država intenzivno reguliše režim spoljne trgovine i na taj način postavlja prinudno pravni okvir za međunarodne transakcije 3. Države se kroz bileteralne i multilaternalne konvencije uključuju u regulativu međunarodnih privatnopravnih operacija. Međutim proces globalizacije sve više čini ulogu države neadekvatnom. Ovo dovodi do procesa denacionalizacije koji se odvija na dva kolosijeka: 1. Jačanje starih i stvaranje novih vladinih i nevladinih organizacija koje za cilj imaju uređenje međunarodnih pravnih odnosa. Ovaj proces se odvija na regionalnom i univerzalnom nivou. Ovdje UN ima poseban značaj. Njegove rezducije sadrže tzv. «soft law» (mekano pravo), koje igra sve veću ulogu u međ pos pravu. Najveća razlika između soft i hard low je što soft law ne izriče sankcije. 2. Drugi način denacionalizacije sastoji se od stvaranja novog transnacionalnog prava međunarodne trgovine kreiranog od strane samih trgovaca (novo lex mercatonia), 9. Objasnite predmet međunarodnog poslovnog prava Predmet jedne grane prava je krug društvenih odnosa koje ona normativno uređuje. Predmet međ pos prava u većoj ili manjoj mjeri predstavlja stvar shvatanja odnosno konvencije, zbog toga što je međ. pos. pravo uslovjeno i ciljem definisanja. Predmet može biti u užem i širem smislu, te može biti generalan i prema institutima. 10. Navedite karakteristike predmeta međunarodnog poslovnog prava Postoji pet ključnih karakteristika predmeta ove grane: 1. Ekonomski, privredni karakter odnosa 2. Dominantna privatnopravna priroda transakcija (subjekti u ovim transakcijama djeluju kao vlasnici i na osnovu autonomije volje, pa čak i ako se radi o javnim subjektima) 3. Postojanje elementa inostranosti (u odnosu su vezane barem dvije države i to svaka na osnovu svoje suverenosti) 4. Pojava privrednih subjekata koji u isto vrijeme djeluju na više nacionalnih tržišta –TNC 5. Funkcionalna i suštinska veza ekonomske transakcije sa kogentnim režimom ekonomskih odnosa sa inostranstvom (ta veza postoji sa deviznim režimom). 11. Navedite sadržaj predmeta međunarodnog poslovnog prava Što se tiče sadržaja predmeta u širem smislu to su svi odnosi u međunarodnoj razmjeni robe i usluga koji ispunjavaju gore navedene uslove. U užem smislu sadržaj predmeta predstavlja neposredan i konkretan privredni posao sa elementom inostranosti. Ugovor poslovnog prava sa elementom inostranosti je primaran dio predmeta, međutim najuočljiviji predmet međ. pos. prava je međunarodna poslovna operacija. Ona predstavlja poslovno pravnu konstrukciju koja obuhvata ugovor o prodaji roba i usluga te ujedno i transport sa transportnim osiguranjem i

4

dominacija autonomije volje stranaka-to znači da stranke mogu same da odaberu koje će pravo biti mjerodavno. obuhvaćeno je cijelo vanjskotrgovinsko poslovanje. Karakterišu je jednakost svih svojinskih oblika. I amostalni poduzetnik mora se inkorporirati u trgvačko/privredno društvo kada ostvarni ukupan prihod veći od 1. U regulativu su uključeni promet roba. BiH u nadležnosti države su tri politike: spoljnotrgovinska. Najvažnija su: 1. za konvencije. Njega primjenjuju države. Objasnite metod međunarodnog poslovnog prava i navedite opšta obilježja metoda međunarodnog poslovnog prava Metod je način pravnog uređivanja odnosa koji ulaze u predmet jedne grane prava i on mora biti specifičan u odnosu na metode drugih grana. Prva karakteristika metoda je povezanost regulative države i entiteta. koegzistencije različitih pravnih sistema i pravno-tehničkih neujednačenosti.1.A priori – unaprijed. 14.Sumedin plačanje. Treće. Odvijanje međunarodnih poslovnih operacija .000 KM Četvrto. 5 . U nekim članovima se spominje fizičko lice kao subjekt. elastičnost i težnja ka deregulaciji. pa tako i međ pos. 2. vladine i nevladine međunarodne organizacije te sami privrednici. Predmet i metod predstavljaju bitne odrednice svake grane. 5. Regulisanje odnosa vrši se: . carinska i monetarna. (Najbolji primjer za unifikatorski način djelovanja je INCOTERMS) 4. primjenjuje se kod formuliranja poslovnih običaja. dok u nekim pravno lice. a cilj mu je smanjivanje razlika regulativa koje su nastale uslijed raznoraznih istorijskih. 12 i 13. polazi od zahtjeva i potreba male otvorene tržišne ekonomije. Elastično kombinovanje sopstvenih izvora i rješenja sa vrelima i rješenjima drugih grana prava. model-zakone i ostale opšte akte koji se odnose na međunarodnom nivou . T o ne mora značiti da je isključeno uvođenje restrikcija i zabrana. uključujući i plaćanja je u načalu slobodno. status domaćih fizičkih lica kao subjekta spoljnotrgovinskog poslovanja nije jasno riješen. od strane nevladinih međunarodnih agencija 3. usluga i prava intelektualne svojine.U oblasti stranih ulaganja je veća ovlaštenost entiteta. Kontrola organa države nad provođenjem vanjskotrgovinske politike je jača nego politika provođenja stranih ulagnja. Izrada specifičnih kategorija i pravnih tehnika da bi se prevazišle razlike između pojedinih nacionalnih prava. različitog institucionalnog okvira. Opšta obilježje metoda su ona koja se pojavljuju u većini nacionalnih grana. prava. društveno-ekonomskih promjena. Normirana je djelatnost stranih lica u BiH ali i domaćih subjekata u inostranstvu. To bi značila izrada posebnih pravnih normi koje bi bile kompatibilne sa drugim nacionalnim pravima koja regulišu istu pravnu oblast na drugi način. Navedite i objasnite posebna obilježja metoda u Bosni i Hercegovini Međ pos pravo je grana našeg pravnog sistema. Iz ove definicije se vidi da je poslovna operacija mnogo širi pojam od privrednog posla. Peta karakteristika metoda je liberalizam. Drugo. karakteristična je za međunarodno zakonodavstvo tj.000. Unifikatorski koncept djelovanja. Za povrede odredba zakona o Vanjskotrgovinskoj politici sankcije propisuje Vijeće ministra.A posteriori – unazad. Koncept korporacije kao osnovnog subjekta međunarodnog poslovnog prava još uvjek je akruelan. Prema članu III.

nepostojnje veze između sistema normi i određenog društva. Proces konvencijskog regulisanja opterećen je brojnim slabostima od kojih su neke na nacionalnoj legislativi: težak postupak revizije. ali najvažniji su: 1. Proširenje trgovine u srednjem vijeku dovelo je do globalizacije svjetske ekonomije. Nerazvojenosti koje spadaju u međunarodno ekonomsko pravo su mnogo brojnije od onih koje regulišu pojedini materijalnopravni instituti. Državna legislativa je taj prostor morala prepustiti običajima i drugim izvorima autonomnog međunarodnog regulisanja od strane privrednika. povlađivanje ideologiji laissez – faire. ali karakteriše ih običajno porijeklo i spontanost nastajanja bilo da nastaju a priori ili a posteriori. Međunarodno poslovno pravo je grana svakog državnog poretka koja pretežno dispozitivnim normama uređuje režimom spoljnotrgovinske razmjene uslovljene privatnopravne poslovne operacije sa elementom inostranosti. 17. Prvo to je postojanje nacionalnih trgovačkih prava prilagođenih sopstvanoj unutrašnjoj trgovini i državnih prinudnopravnih režima ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Kritike ovog koncepta su ideološke. Bez novog LM teško je obezbijediti pravnu sigurnost u zasnivanju i odvijanju poslovnih operacija. ratifikacije i stupanja na snagu akata. On predstavlja pandan srednjovjekovnom lex mercatoria pa ga naziavaju novim lex mercatoria. vremenski razmak između potpisa. Nacionalna prava i sudovi se koriste samo ako se ne može naći rješenje u internacionalnom domenu. Porijeklo – norme u novo lex mercatoria nastaju na razne načine. Savremeno društvo stvara i dodatne faktore koji zahtijevaju uspostavljanje novog LM. Grupa autora «antimerkatoristi « novo lex mercatoria ne postoji. Pojam i karakteristike novog lex mercatoria Lex mercatoria (novo) predstavlja skup pravila stvorenih sopstvenim izvorima modernog poslovnog prava koji bili po suštini bilo po formi nemaju državni karakter. U takvim uslovima jednoobraznost regulative postaje rezultat svjesne i organizovane pravno – političke akcije najprije međunarodne poslovne zajednice a potom i država. Definicija međunarodnog poslovnog prava Međunarodno poslovno pravo određeno je svojim predmetom i metodom. mali broj univerzalno prihvaćenih postupaka i običaja. insistiranje na ugovoru bez pravnog poretka na koji bi se oslanjao.Sumedin 15. Kriterij za određivanje savremenog lex mercatoria su složeni. akti u kojima država djeluje kao stručno – politički i tehnički subjekt i pravna vrela koja nastaju izvan sfere uticaja države. 6 . sporost u donošenju. Predmet . 16. To dovodi do interesnih konflkiata i pravne nesigurnosti. teorijske i praktične prirode. Argumenti protiv ovog «mita» su : proizvoljnost. izostavljanja državne prinude . Nedovoljno povećanje uloge domaćih izvora kompenzirano je brzim promjenama postojećih i velikim obimom novih aktivnosti. Pripadnici drugogo pravca « merkatoristi» smatraju da se u modernoj globalnoj ekonomiji razvio poseban sistem pravila koji je suštinski a dijelom institucionalno i proceduralno relativno nezavisan od pojedinih unutrašnjih prava. Objasnite nastanak novog lex mercatoria U izvore MNPP su uključeni akti koje država donosi na osnovu svoje suverene vlasti . 2.novo lex mercatoria se bavi specifičnim međunarodnim poslovnim transakcijama koje nisu uopšte uređene ili nisu uređene na odgovarajući način u nacionalnim pravnim odnosima. Ovaj proces je samo parcijalno praćen razvojem nacionalnih regulativa. Zbog toga trgovci pribjegavaju jednoobraznom i autonomno stvorenom međunarodnom pravu i arbitraži. U posljednje dvije grupe izvora česta su pravila koja protivrječe pojedinom nacionalnim pravima.

Navedite izvore međunarodnog poslovnog prava preuzete iz međunarodnog javnog prava MJP predstavlja sistem pravnih pravila kojima se uređuju prvenstveno odnosi između: a) država kao suverenih subjekata b) država i međunarodnih organizacija c) međunarodnih organizacija d) članova. a podvrgavanje presudama arbitraže je najčešće dobrovoljno. Konvencije stupaju na snagu čim su stranke pristale da njom budu vezane. Sankcije u krajnjoj liniji mogu biti ostvarene državnom prinudom ali to je rijedak slučaj.pravna doktrina kao pomoćno sredstvo . državni ili autonomni. a to može biti prihvatom. ili kada se ispune uslovi koji su uneseni u samoj konvenciji. 19. Tu su najčešće arbitraže koje regulišu ovo pitanje. te organa u međunarodnim organizacijama (unutrašnji odnosi) Izvori prava preuzeti iz MJP su: . kodifikovani.autonomija volja stranaka . a rješavanje sporova se odvija najčešće putem arbitraže. a po teritoriji na univerzalne i regionalne.sudske odluke . državni. koji vodi mnogo više računa od nacionalnog prava.lex mercatonija nije supranacionalno pravo iako se stvara na međunarodnom nivou . nekodifikovani. 18.sistem sankcije je jako složen. U BiH je prihvaćen monistički koncept po kome konvencije koje stupaju na snagu imaju jaču pravnu snagu od domaćih zakona. Međunarodne konvencije se prema broju članova dijele na multilateralne i bileteralne. Pored svega ovoga kada se ratifikuje neka konvencija. izvori međunarodnih organizacija. postavlja se pitanje odnosa te konvencije i nacionalnog prava kojiu reguliše istu oblast. Sva tri predhodna kriterija moraju biti primjenjena i zadovoljena kumulativno.princip pravičnosti 20. Lex mercatoria ima niz karakteristika: .opšta pravna načela priznata od civilizovanih naroda .međunarodni običaji . Pa tako imamo preuzeti i sopstveni izvori. ali ne i cjelovit sistem (uređuje specifične djelimično uređene ili u potpunosti neuređene odnose međunarodnih poslovnih transakcija) .Sumedin 3. To su kombinacije izvora prava koja nisu državna. tvrdi.samostalan.opšte ili posebne međunarodne konvencije . Pristanak se daje ratifikacijom. odobrenjem ili pristupanjem. meki itd. Konvencije predstavljaju izvor prava samo u slučaju da sadrže opšte i trajne obaveze i prava. Nabrojte i pojasnite vrste izvora međunarodnog poslovnog prava Za nas ekonomiste najbitniji izvori su međunarodne konvencije i akti međunarodnih organizacija čiji su predmet politički ekonomski odnosi između država. Navedite preuzete i sopstvene izvore međunarodnog poslovnog prava Svi izvori teorijski se mogu podjeliti na različite načine. stvoreni organizovanom akcijom i spontano. 7 .lex mercatonija ima nomotehničku prirodu (što znači da je to dinamičan i elastičan sistem. o prirodi poslovnih transakcija i stavovima učesnika . Metode – metode koje se koriste u rješavanju sporova su također raznovrsne.

Navedite nacionalne izvore međunarodnog privatnog prava BiH Među nacionalnim izvorima najvažniju grupu čine posebni zakoni. bojkot.Sumedin 21. To znači da MPP određuje samo koje će pravo biti mjerodavno u sukobu zakona dvije zemlje. akti država kao i rezolucije nas posebno interesuju. Svrha te obavezne prirode je da kreira jedinstven pravni okvir na području više zemalja. Navedite izvore međunarodnog poslovnog prava preuzete iz međunarodnog privatnog prava . Rezolucije i akti država i međunarodnih organizacija se nazivaju «soft law» dokumenti – mekano pravo. mogučnost prinude uvijek postoji. Instrumenti putem kojih se vrši «lokalizacija» nazivaju se kolezione norme: . Izvori MJP relevantni su za međ pos pravo i zbog toga što utvrđuju niz političko-ekonomskih odnosa i ekonomskih principa relevantnih za odvijanje međunarodne razmjene. a njegov predmet su odnosi koji nastaju u određivanju mjerodavnog nacionalnog prava i nadležnog suda. a kolezione norme druge države upučuju na pravo prve.postoje tačke vezivanja na koje stranke mogu da utiču svojom voljom (npr. Ti izuzetci su: . a kolezione norme odrede koje će biti mjerodavno pravo (imamo državu A i B i kolezione norme upučuju da će mjerodavno pravo biti pravo države A).ukoliko imamo neku kategoriju koja je predmet kolezione norme.ukoliko kolezione norme MPP-a jedne države upučuju da će se primjeniti pravo druge države. Suština ovog metoda je određivanje vezivnih tačaka koje upučuju koje će pravo biti primjenjeno. državljanstvo.objasnite pojam međunarodnog privatnog prava MPP je grana pravnog sistema svake države. sjedište činioca karakteristične radnje i sl. predmetu i izvoru vezivanja.zabrana primjene mjerodavnog prava ukoliko je ona bila u suprotnosti sa osnovnim društvenim principima i državno-pravnom sistemu domaće države. sjedište). bit će određeno pravo druge države za mjerodavno. međutim to mjerodavno pravo ne mora biti primjenjeno. Međutim iako sankcije ne postoje. 24. . ali neodređuje konkretna rješenja spora. Tako da iako kolezione norme upućuju na neku državu zbog kompleksnog poredka te države. finansijske mjere i sl). 22 i 23. prekid ekonomskih odnosa. nekad moramo poznavati cjelokupni poredak nadležne države da bi mogli ustanoviti koje je pravo mjerodavno. Za međ 8 .tačka vezivanja – poveznica Ukoliko imamo sukob zakona između dvije države. ali ukoliko neka zemlja prekrši neku od rezolucija. . Kriteriji vezivanja mogu se grupisati prema subjektu. embargo. Ukoliko svjesno manipulišu tačkama vezivanja da bi izbjegle određeni pravni sistemnavedeni postupak je zabranjen. U BiH to je preuzeti zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima – ZRSZ. Ti akti sadrže ograničeno pravno dejstvo ali glavna karakteristika im je što pravne norme tih akata ne sadrže odgovarajuće sankcije. Karakteristike izvora Akti međunarodnih organizacija. . ostale zemlje članice EU mogu protiv nje podnijeti sankcije koje su uglavnom ekonomske prirode (blokada. mjesto zaključenja ugovora. To se postiže na taj način što se kreiraju obavezne norme koje mogu biti ublažene pravom država. Naime postoje određeni izuzetci koji će odrediti mjerodavno pravo druge državeiako kolezione norme ukazuju na suprotno (u našem slučaju bit će primjenjeno pravo države B iako kolezione norme upučuju na državu A). ali samo u slučaju da se one «kose» sa nacionalnim pravnim poredkom. Te tačke se od države do države tretiraju drugačije pa stoga postoje i razlike između MPP-a svake države.) . Tako ako uzmemo za primjer zemlje EU vidjet ćemo da tu ne postoji jedinstven organ prisile koji bi regulisao odnose između zemalja EU. Oni mogu biti obavezne prirode. Metod kojim se koristi MPP je lokalizacija.pravna kategorija na koju se norma odnosi (npr.

a to su: u slučaju imperativni propisi domačeg prava. a tek ukoliko to nisu iskoristili. Navedite izvore državnog poslovnog prava Oni zavise prije svega od sistema u koji konkretni nacionalni poredak spada. Međutim bilo da se radi o common law ili kontinentalnom sistemu oni u principu daju isto rješenje datog problema. običaji. krivičnog i procesnog prava.Ukoliko se radi o ugovorima mjerodavno pravo će zavisiti od autonomije volje stranaka i kolezionih normi. Postoje tri osnova po kojima se državni izvori uključuju u izvore međ pos prava. mjesto u kojem je krajnje odredište bit će određeno mjerodavno . trgovačkog.Za pravnu ili poslovnu sposobnost nekog lica mjerodavno je pravo čije je ono državljanim (tačka vezivanja-državljanstvo). Kao najznačajniji izvor državnog poslovnog prava su običaji – običaji djeluju kada zakon ne postoji.Ukoliko se radi o pravnim licima određivanje državne pripadnosti (državljanstva) će biti složenije.Tačka vezivanja može biti mjesto gdje se stvar nalazi. pa kolezione norme (kolezione norme igraju ulogu dispozitivnih pravila) 25. Pripadnost će zavisiti od sjedišta ili mjesta gdje je pravno liceosnovano. Nasuprot toga kod kontinentalnih sistema kao izvori državnog poslovnog prava pojavljuju se zakoni. Ako se stvar nalazi u međunarodnom prevozu. Tu imamo dva slučaja: a) odmah se primjenjuju kolezione norme (prinudnim putem) b) prvo autonomija volje stranaka. ratifikovane međunarodne konvencije. Objasnite pojam sopstvenih izvora međunarodnog poslovnog prava 9 . opši akti subjekata poslovnog prava. 27. Ukoliko je lice poslovno nesposobno po pravu države čije državljanstvo ima onda će poslovna sposobnost biti vezana za državu u kojoj je obaveza nastala i pravo te države će da bude mjerodavno (ovo je slučaj za fizička lica) . uzanse.Sumedin pos pravo najvažniji domaći izvor je ZRSZ. Da bi sve ovo bilo lakše razumjeti pokazat ćemo nekoliko tačaka vezivanja: .Za međunarodne poslovne operacije naših subjekata najvažnija je Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorene obaveze iz 1968. Ukoliko firma ima sjedište u više država mjerodavno će biti ono odakle se vode poslovne operacije (sjedište menadžmenta) . podzakonski akti. autonomija volje stranaka. 26. Ona se primjenjuje kada se spor rješava u jednoj od država ugovorenica. Običaji kao produkti sudske prakse najčešće su zastupljeni kao izvori u common law ili anglosaksonskom sistemu. ugovori. Na prvom mjestu je kodeks zakona o međunarodnom privatnom pravu iz 1928 i obuhvata kolezione norme građanskog. Navedite međunarodne izvore međunarodnog privatnog prava MPP Oni koji su za nas najbitniji su multilateralne konvencije i bileteralne konvencije (o konvencijama je bilo riječi ranije). ugovor će biti podvrgnuti pravu države sa kojom je najviše vezan. Pored običaja i zakona postoje i drugi izvori kao što su: ustavi. te pravila međ pos prava – kolezione norme. Subjekti ovdje mogu da prvo koriste autonomiju volje u pogledu mjerodavnog prava.

Na poleđini ovih tipskih ugovora obično su ispisuju opšti uslovi poslovanja. Oni nastaju kombinacijom organizovanog i neorganizovanog djelovanja privrednika. Nama su posebno interesantni slijedeći izvori međunarodnog poslovnog prava:ovdje se misli na pitanja 28. Tipski ugovori i opšti uslovi poslovanja Ugovor predstavlja pojedinačan pravni akt koji uređuje konkretan odnos između tačno određenih subjekata. c) 30. b) 29. globalne. običaji imaju svojstvo izvora prava. ali mi se tim terminom nećemo koristiti. Oni sadrže sve bitne elemente ugovora kao i ostavljene prazne prostore za popunjavanje bitnih elemenata koji nisu poznati i koji mogu da variraju (npr. konvencije prema dejstvu mogu biti opšte i regionalne. Upravo zbog mogučnosti prinudnog ostvarivanja posredstvom države. Međunarodne konvencije Međunarodne konvencije su multilateralni ili bileteralni sporazumi sklopljeni i stupili na snagu u skladu sa MJP-om. a ne na savremenim ovlaštenjima donosioca. Izuzetno značajnu ulogu u stvaranju reglemana ima Međunarodna trgovačka komora u Parizu – MTK koja je između ostalog kreirala i: INCOTERMS-sistematizacija transportnih klauzula. zato i čine jedinstvenu kategoriju. 33. dok je 10 . Međunarodni poslovni običaji Obično su društvene norme koje su nastale kristalizacijom poslovne prakse. Pored ovih bitnih elemenata postoje i nebitni elementi koji u zavisnosti od ugovora do ugovora brojčano variraju. zato se često zovu i formularnim ugovorima. 32. Ali postoje i slučajevi dispozitivnog karaktera . regionalne.međunarodni izvori: oni mogu biti državni (to su izvori koje države kreiraju multilateralnim konvencijama. posebnu ulogu igraju agencije UN-a.opšte (horizontalne).običaji koji važe samo u jednoj branši Međ pos pravo akcenat stavlja na sve druge tj one koji nastaju unutar pojedinih struka. a) 28.običaji koji vrijede za sve djelatnosti .posebne (vertikalne). autoritet reglama zasnovan je na njihovom stručnom kvalitetu. 29. Kao izvor međ pos prava različito su zastupljeni. To su dakle pravila i upustva koja donose nevladine organizacije. putem vladinih organizacija) i autonomni (izvori nastali posredstvom nevladinih organizacija kao i izvori nastali aktivnošću trgovaca). Transport i prodaja prednjače u tome. zovu se još međunarodno zakonodavstvo jer stupaju na snagu kada su uneseni u nacionalno zakonosavstvo. Nepoštivanje običaja sankcioniše se od strane poslovnih subjekata posredno ili preko njihovih asocijacija te arbitražnim i sudskim odlikama. To su ustvari pojedinačne klauzule koje se nameću kao alternative ukoliko se ne ispune uslovi iz tipiziranog ugovora. Stvaraoci formularnog prava su međuvladine organizacije. a nastaju kodifikacijom poslovnih obićaja i uopštavanjem praktičnih iskustava. Prema strukama u kojima važe dijele se na: . cijena. Oni su tako formulisani da u sebi sadrže sve uslove poslovanja.domaći izvori: oni najčešće sadrže prinudne norme kojima se uređuju transakcije sa elementom inostranosti. količina i sl). Jedinstveni regimani U bukvalnom prevodu to bi bili pravilnici. Tipski ugovori su oni koji se zaključuju na unaprijed formulisanim obrazcima. 31. Međunarodni poslovni običaji prema teritoriji na kojoj se primjenjuju mogu se podijeliti na državne. U domaćem pravu veću pravnu snagu imaju vertikalni običaji koji dolaze sa užeg prostora.Sumedin Pod sopstvenim izvorima međ pos prava podrazumjevamo pravne akte koji su po svom nastanku i metodu usmjereni na uređivanje poslovnih transakcija sa elementom inostranosti. 34. Prema vrsti donosioca ovi izvori se mogu podijeliti na: . 30. UCP 500-jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive itd. d) 31.

Parlament i Sud pravde. U prilog prve grupe shvatanja ide činjenica da je komunitarno pravo stvoreno klasičnim instrumentima međunarodnog javnog prava – 11 . Osnov primjene međunarodnog poslovnog običaja je autonomija volje stranaka. f) 33. 3) Evropska unija nema sopstveni subjektivitet. Da bi običaj mogao da bude izvor međ pos prava on mora da bude opšteprihvaćen. Odluke arbitraže se objavljuju samo uz saglasnost stranaka. 34. To je najčešće regulisano zakonima. prednost imaju običaji sa šireg poticaja tj oni koji važe na svjetskom tržištu. zajedničko pravo koje se odnosi na Evropske zajednice je veoma složena pojava zbog toga što se tim pravom trebaju zadovoljiti različiti ciljevi unutar Evropske integracije. U BiH prinudni propisi koji regulišu međunarodne ekonomske odnose obuhvataju monetarnu. a ukoliko to ne urodi plodom izvršavanje odluke se vrši posredstvom države u kojoj strana koja je izgubila spor ima sjedište. Ove zajednice su objedinjene formiranjem jedinstvenog Vijeća i Komisije evropskih zajednica u Briselu 1965. Potpisivanjem ugovora o Evropskoj uniji (TEU). Arbitražne odluke se uglavnom provode dobrovoljno a ukoliko to nije slučaj sankcije primjenjuju privrednici neposredno (bojkot). Arbitražna praksa je dala naročito veliki doprinos u afirmisanju novog lex mercatonia. 4) Cijeli politički proces bio je usmjeren na olakšavanje i veću efikasnost poslovnih transakcija na području Zajednice. Za naša razmatranja su bitne četiri stvari: 1) Svi akti su nastali međunarodim sporazumima najrazvijenijih država Evrope. Sudska praksa ima mnogo više uticaja u common law nego u kontinentalnom sistemu.Sumedin u međ pos pravu to suprotno tj. razuman. izvjestan. Arbitražna praksa pojmovno je ista kao i sudska s tim da se ona zasniva na različitim sistemima. spoljnotrgovinsku i carinsku politiku. Njegovom realizacijom integracija se mogla proširiti i na ostale domene. godine. Objasnite karakter evropskog (poslovnog) prava Komunitarno pravo tj. 1968 godine završeno je stvaranje carinske unije jedinstvenim evropskim aktom (JEA) koji je stvorio uslove za kreiranje jedinstvenog unutrašnjeg tržišta. Postoje nekoliko dilema u pogledu komunitarnog prava 1) Komunitarno pravo je dio opšteg međunarodnog javnog prava i predstavlja pojavu između međunarodnog i federalnog pravnog sistema. Sudska i arbitražna praksa Pod sudskom praksom podrazumjevaju se stavovi sadržani u sudskim odlukama. Objasnite nastanak i karakter evropskog prava i evropskog poslovnog prava Hronološki posmatrano nastale su: Evropska zajednica za ugalj i čelik (1951). notaran. Svaka od navedenih zajednica je pravno lice i ima svojstvo subjekta međunarodnog javnog prava. Osnovna razlika arbitraže i suda je što stranke samovoljno mogu da odaberu koji će arbitražni sud da im sudi. a naročito politički domen. 35. koji su pod snažnim uticajem WTO-a i regionalnih organizacija (npr EZ). Komisija. 2) JEA i TEA su inkorporirani u Rimski ugovor o stvaranju EEZ. one donose prinudne propise koji uređuje vanjskotrgovinski režim ekonomske razmjene. Što se i dogodilo u Mastrihtu 1992. Najvažniji organi su: Savjet. e) 32. Evropska ekonomska zajednica (1957) i Evropska zajednica za atomsku energiju. Državni prinudni propisi Pošto su države posebno zainteresovane za svoje bilanse ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

neke odnose je moguće izdvojiti kao nesumnjiv predmet evropskog poslovnog prava: a) statusno pravo b) ugovorno obligaciono pravo koje je još u fazi razvoja c) pojedini poslovni ugovori naročito oni koji su relevantni sa stanovišta očuvanja konkurencije d) pojedine finansijske transakcije naročito one usmjerene na stvaranje jedinstvenog tržišta u ovom domenu e) pravo konkurencije. U korist ovog gledišta može se navesti čl. Predmet evropskog poslovnog prava Predmet evropskog prava su društveni odnosi komunitarnog značaja u različitim oblastima društvenog života. 3) Treća dilema tiče se obuhvata komunitarnog prava. Norme orijentisane na uređivanje privatnopravnih odnosa – to se odnsoi na građanske i trgovinske stvari – Handelsrecht Dosadašnja izlaganja pokazuju da precizno teorijsko određenje predmeta evropskog poslovnog prava nije moguće. U prvom slučaju to bi značilo da država članica suvereno odlučuje o njegovoj primjeni.tzv sekundarno pravo zajednica b) Po širme shvatanju u komunitarno pravo spadaju i oni dijelovi ”unutrašnjeg prava koje su države članice dužne da donesu radi izvršenja svojih obaveza” 36. kada govorimo malo preciznije predmet evropskog prava možemo podijeliti na dvije grupe: 1. Međutim. U drugom slučaju bi značilo da je komunitano pravo kao sistem normi nadređen nacionalnim pravima. 12 . pojačavanjem nadležnosti zajedničkih oragana EZ. Jačanje federalnih elemenata pogoduje izgradnji evropskog poslovnog prava iz više razloga: a) proširuju se mogućnosti direktne regulative prekograničnih poslovnih transakcija b) na području federalnih struktura izjednačavanje trgovačkih/poslovnih prava zemalja članica c) federalni princip vodi bržem ujedinjavanju poslovnih običaja i poslovne prakse na području cijele zajednice d) soft law dobija širi prostor za svoje djelovanje 2) Druga dilema odnosi se na to da li je komunitarno pravo međunarodno javno pravo opšteg tipa ili supranacionalni poredak. te proširivanjem predmeta regulative izvršnih putem TEU i JEA. Javnopravno utvrđivanje okvira privrednih transakcija – ove norme regulišu evropsko privredno pravo ili njem. Međutim.Sumedin sporazumima država. TEU nije klasični međunarodni sporazum i da je pravna pozicija cijele zajednice bliža federalnim nego međunarodnim organizacijama. Wirtschafsrecht 2. Ipak.međunarodni sporazumi koje one sklapaju na osnovu svoje nadležnosti .akti međunarodnog javnog prava kojima su formirane tri zajednice i Unija . 5 Ugovora o osnivanju EZZ kojim se članicama nameće obaveza da preuzimaju sve prikladne mjere s ciljem ispunjenja obaveza koji proizilazi iz Ugovora ili djelovanja organa Zjednice. a) Po užem shvatanju u njega ulaze: . Danas. federalističa komponenta komunitarnog prava sve više dolazi do izražaja.U prilog ovom gleištu ide činjenica da EZ svojim aktima ne može samostalno proširivati svoju legislativnu nadležnost.

prinudni i neobavezujući. Primarni izvori evropskog poslovnog prava Pod primarnim izvorima podrazumijevaju se oni koji imaju svojstvo akata međunarodnog javnog prava. pa i evropskog poslovnog prava. a na regulativu u BIH posebno. Najvažnije osobine metoda evropskog poslovnog prava proističu iz karaktera cjelokupnog poretka zajednice. te akte Suda. Metoda evropskog poslovnog prava Metod ima ulogu bitne odrednice svakog jedinstvenog sistema normi. Probelm predstavlja odvajanje metoda evropskog ”privrednog” od ”poslovnog” prava. Sekundarni izvori evropskog poslovnog prava Sekundarni izvori su oni koje na bazi primarnih vrela donose organi EZ sa uprvaljačkim administrativnim i sudskim ovlaštenjima. primjena naređujućih i zabranjujućih normi. germanski. povezivanje tehnika unifikacije i harmonizacije prava. Za njih je karakteristično da su neposredno ili posredno stvoreni djelovanjem država članica ili samih zajednica i da imaju pisani karakter. Prema formalno-pravnom dejstvu mogu biti obavezujući. Na snagu istvovremeno stupaju u cijeloj zajednici. tu spadaju sporazumi o: * zaštiti i korištenju prava osoba prema kriteriju nacionalnog tretmana * ukidanju dvostrukog oporezivanja * uzajamnom priznavanju trgovačkih društava * pravu koje se primjenjuje na ugovorne obaveze 3) Međunarodni sporazumi koje EZ sklapa sa trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama i 4) Sporazumi koje država članice zaključuje sa trećim zemljama. Postoje sljedeće vrste: a) Uredbe (pravilnici) – su prinudni akti opšteg karaktera koje donosi Vijeće ili Komisija uz učešće Parlamenta. kombinacija commen law i kontinentalnih sistema u postupku stvaranja i primjene prava.Sumedin 37. 40. To su: prevazilaženje pravno-tehničkih razlika između četiri funkcionirajuća pravna kruga unutar zajednice (romanski. Moguće ih je klasificirati u četiri grupe: 1) Citirani ugovori o osnivanju evropskih zajednica i EU 2) Ugovori koje članice zaključuju između sebe. Ovi akti stupaju na snagu na dan objaveštavanja 13 . akte Komisije donesene samostalno ili uz praticipaciju Evropskog parlamenta. skandinavski i commom law). Uticaj koji evropsko poslovno pravo vrši na razvoj međunarodnog poslovnog prava uopšte. ciljno tumačenje prava kao vrhovni i najjači metod interpretacije. supranacionalno stvaranje i velika uloga rješenja prava konkurencije na sve druge odnose koji su predmet evropskog poslovnog prava. ako je obaveze države članice preuzela EZ. Navedite i objasnite klasifikaciju izvora evropskog poslovnog prava (uključuje 39 i 40) 39. 38. zahtijeva da se neke karakteristike ipak posebno istaknu. a članice ne smiju donositi kasnije propise kojima se uredbe mijenjaju ili dopunjavaju. Ovi izvori se prema donosiocu mogu podijeliti na: akte Vijeća. b) Direktive/smjernice/uputstva – su akti kojeVijeće ili Komisija donose samostalno i adresirajuih na jednu ili više država članica. Na snagu stupaju 90 dana nakon dana objavljivanja u službenim novinama.

Može se utvrđivati po različitim kriterijima. na osnovu tužbi ovlaštenog lica. Sud je svojim odlukama razvio neka načela koja su karakteristična samo za komunitarno pravo. .očuvanje legitimnih očekivanja savjesnih lica. f) Načela međunarodnog prava – to su najopštiji pravni principi na kojima je zasnovan pravni sistem Zajednice. Samo je odluka Suda izvor prava i one imaju neposredno dejstvo i veću pravnu snagu od eventualno različitih odluka sudova država članica. e) Sudske odluke – su specifični izvori komunitarnog prava. .Sumedin adresata o njima. . Evropski sud pravde (Sud) uspostavljen je članvima 164 – 167 Rimskog ugovora kao jedina sudska instanca u to vrijeme. Komunitarno pravo važi za: a) Građane članica EU b) Pravna lica privatnog i javnog prava sa pripadnošću jednoj od država članica c) Države članice d) EZ i njihove organe Posebno zanimljivo pitanje je uvođenje komunitarnog prava u pravni poredak članica ratifikacijom i neposredno. a ne na osnovu primarnih izvora. pa ovim doprinosi stvaranju samostalnog poslovnog prava u zajednici. administrativne i kvazisudske. . a neka od njih su: . Pored toga. Tako da u domenu tužbi fizičkih i pravnih lica Sud pravde postaje drugostepeni organ. .proporcionalnost kazne i prekršaja.dobre administracije i poštovanje povjerljivosti podataka. . Teorija načela dijeli na: opšta i posebna. a jedan od najvažnijih je krug subjekata na koje se odnosi. 41. Ova vrsta akata se koristi za harmonizaciju i izjednačavanje trgovačkog prava u zajednici. d) Neobavezujući akti – su oni koji djeluju svojim političkim i fizičkim autoritetom. Odluke stupaju na snagu na dan obavještavanja adresata. . c) Odluke – su pojedinačni akti Vijeća ili Komisije koji mogu biti adresirani državama ili fizičkim licima ili pak pravnim licima. Ona su brojna i složena. Dijele se na izvršne.direktna primjena i direktno dejstvo komunitranog prava. Postoje dvije metode za to: 1) Transformacija međunarodnog u nacionalno pravo 14 . .supranacionalnost.poštovanje fundamentalnih ljudskih prava. U članu 189 Rimskog ugovora spominju se samo preporuke i mišljenja.solidarnost.jednak tretman subjekata u sličnim situacijama. . a u smislu međunarodnog javnog prava su soft law. Važenje evropskog poslovnog prava Važenje prava znači obaveznost njegovih normi.privelegovan odnos klijenta i advokata. Ona se primjenjuju kao supsidijaran izvor onda kada postoji pravna praznina. Odlukom Vijeća ova institucija je osnovana i uključena u Statut Suda pravde. Sa teorijskog stanovišta predstavljaju lex imperfecta (pravilo bez sankcije). Članom 11 JEA kreiran je pomoćni sudski organ nadležan za odlučivanje povodom tužbi fizičkih i pravnih lica.pravna sigurnost.

načelo pravičnosti Stvaranje ove doktrine bilo je potrebno i zbog toga da bi se članicama onemogućilo korišćenje propustom u donošenju akata koje od njih zahtjeva upustvo/pravilnik. subjekti ove grane vrše regulatornu funkciju.označava oblast na kojoj se vrši državna vlast.Kod obavljanja drugih funkcija država djeluje autonomijom volje (iure gestionis). Elementi i funkcije države Primarni zadatak međunarodnog javnog prava je da odredi pravni okvir u kome će se odvijati poslovne transakcije. 2. u sklopu ovoga imamo politički teritorij (granice) i ekonomski koji ne mora da bude isti kao i politički. To su :  sposobnost postavljanja zahtjeva zbog kršenja pravila međunarodnog javnog prava  mogućnost zaključivanja konvencija i sporazuma važećih na međunarodnom planu i  uživanje privilegija i imuniteta pred sudovima država. 3. Nezavisnost ili suverenost-država mora sposobna da ulazi u odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama. 2. U praksi država obavlja političe i druge poslove. Državljanin je obavezan pravom svoje države i kada se ne nalazi na njenoj teritoriji.obavezujuća priroda ugovora o Zajednici . 43. U praksi suverenost je uvjek bila u manjoj ili većoj mjeri ograničena. javne korporacije. Upravo zbog ovoga. Pojam subjekata međunarodnog prava 2.javna preduzeća. grad). nezavisne državne agencije. Država je primarni i najstariji subjekat međunarodnog javnog prava. a ne samo na uredbe i pravilnike. Vlada-označava politički stabilnu zajednicu. sastoji se od državljana.Sumedin 2) Adopcija – evropsko pravo je istovremeno i sastavni dio poretka svake članice (monistički koncept) Dvije su tehnike kojima se ostvaruje adopcija komunitranog prava: 1. ”Direktna primjena” – sposobnost komunitranog prava da bude neposredno primjenjeno od sudova članica bez naknadne ratifikacije. Stalno stanovništvo ili stabilna zajednica. jer se oni ispoljavaju više kod država nego kod međunarodnih organizacija. Kod obavljanja političkih finkcija država djeluje suverenitetom (iure imperii). Elementi i funkcije države U teoriji se smatra da postoje tri osnovna testa za određivanje subjekata međunarodnog prava. Predstavlja pravom uređen sistem državnih organa koji na datoj teritoriji vrše vlast. 42. Argumenti koji je Sud koristio za proširenje: .pravo Suda da tumači Ugovor i druge akte Zajednice . Za međunarodno poslovno pravo važna su zadnja dva kriterija. Postoje 4 elementa države koja su značajna za međunarodno ekonomsko i poslovno pravo: 1. Ova doktrina od samo početka se koristi za uredbe/pravilnike. ”Direktno dejstvo” – predstavlja doktrinu kojom je Sud proširio djelovanje prve doktrine i na druge obavezujuće izvore. 4. Definisani teritorij. Pojasnite pojam imuniteta države 15 . najčešće je širi zbog izlaza na međunarodno more. pa države prema ovom kriteriju možemo podjeliti na zavisne i nezavisne.Pod vladu se moraju svrstati i samoupravne političko-teritorijalne jedinice(opština.

Međutim da bi ovo bilo ovako moraju biti ispunjena 4 uslova: a) postojanje statusnih oblika u zemlji sudske nadležnosti(biro. Pošto djeluju trajno one moraju biti institucionalizirane što predstavlja glavni razlog za njihov subjektivitet. 2. Granice pravne i poslovne sposobnosti direktno zavise od predhodnih elemenata. po pravu država članica i međunarodnom pravu. agencija. 45. Te granice su obično precizno determinisane ovim elementima mada mogu biti protegnute i na poslove koji nisu izričito navedeni u aktima o sonivanju. skupini subjekata koju smo definisali kao Vladu d) država se angažuje u transakciji (iure gestionis). Države članice uvijek su 16 .Sumedin Imunitet predstavlja neposredan izraz suverenosti. 44. Najčešći predmeti u kojima se postavlja pitanje upotrebe doktrine a aktu strane države su monopolistički akti i eksproprijacija. Pojasnite pojam doktrina o aktu strane države Doktrina o aktu strane države je princip a ne pravno pravilo međunarodnog javnog prava po kome sud jedne države ne može da procjenjuje radnje druge države vršene na teritoriji na kojoj ta država ima suverenu vlast. tako treba da se vodi računa o sljedećim stavkama: a) obimu odricanja od imuniteta b) vrsti sudskih i arbitražnih postupaka za koje odricanje važi c) mogućnost povlačenja izjave o imunitetu d) uslovljavanje važnosti odricanja od imuniteta. podružnice) b) da se radi o poslu koji je podvrgnut privatnom pravcu i ima trgovački karakter c) da se radi državi tj. vođenje postupka i prinudno izvršenje sudskih odluka od strane druge države. 46. U ovim uslovima ukoliko ništa nije izričito ugovoreno država se ne može pozivati na svoj imunitet. Subjektivitet mora postojati prema pravu zemlje u kojoj je sjedište organizacije. jednak nad jednakim nemaju jurisdikciju. Odricanje države od imuniteta (waiver):-predstavlja klauzulu kojom se država odriče ili ograničava svoj imunitet. Međutim postoje dva naćina za ograničavanje ili ukidanje suvereniteta: 1.su trajne trgovine država nastale međunarodnim sporazumima. Država imunitet crpi iz svog suvereniteta čije je osnovno načelo jednakosti država pa stoga i primjenjuje princip nemješanja u unutrašnje stvari neke druge države. tj. Pojam međunarodne organizacije Međunarodne organizacije . Obim odricanja se mora precizno tumačiti. Ovo važi za poslovne transakcije u kojima je država od ugovorenih strana. nacionalnih zakona i Bazelske konvencije. Elementi međunarodnih organizacija Organizacija i rad MO je uređena ugovorom o osnivanju kojim se regulišu:  ciljevi  domen djelatnosti  međusobni odnosi članica  sistem organa i njihova nadležnost  akti koje organizacija donosi i sl. Ciljevi MO moraju biti u skladu sa međunarodnim pravom. ali se na osnovu njih podrazumjevaju. Imunitet predstavlja pravo države da odbije inostranu sudsku nadloženost. Odricanje od imuniteta na osnovu objektivnog prava.

Sumedin uključene u upravljanje. carinske unije) c. WB. 47. dok su operativni poslovi i menadžment povjereni profesionalnim organima i službenicima. obaveznih uplata i sl. ILO. i nevladine 49. Kada govorimo o ovom pitanju u BiH to je veoma specifično. Za međunarodno poslovno pravo je bitno da se sredstva MO formirati i iz njihovog tržišnog poslovanja. Podjele međunarodnih organizacija Podjela koja je najznačajnija sa stanovištva MPP: a. Pošto ovi akti daju veoma široke i funkcionalne definicije na drugom mjestu hijerarhije nalaze se izvori međunarodnog privatnog prava. prema vrsti specijalizacije: neekonomske ili političe i ekonomske d. a pošto su entiteti zaduženi za sprovođenje državne politike i njihovi propisi u ovoj oblasti su mjerodavni. Ovaj angažman ima politički karakter. najvažniji u FBiH su:  Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju  Zakon o stranim ulaganjima 17 . po odnosu sa nečlanicama: otvorene(učlanjenje bez posebnih uslova UN) i zatvorene (za učlanjenje potrebno ispuniti uslove EZ) f. prema zajednicama: opšte (UN. Najvažnije funkcije MO su:  stvaranje normi za međunarodna prava  koordinacija članica. EZ) i specializovane (WTO. po ovlaštenjima u odnosu na članice: koordinativne i nadnacionalne e. mada nije isključivo i djlelovanje iure imperi ukoliko je to predviđeno sporezumom o osnivanju (ovo važi za članice UN-a) 48. Funkcije i imunitet međunarodne organizacije Pod funkcijom MO podrazumjevamo jedinstvo ciljeva koje ona treba ostvariti. članarina. obaveze MO mada se primjenom principa «podizanje korporativnog vrela» može tražiti i odgovornost država. Pojasnite izvore prava kod preduzeća Izvori prava vezani za preduzeće su prije svega međunarodne konvencije bileteralnog i multilateralnog karaktera. MO za izvršenje svojih zadataka moraju imati vlastita sredstva koja se također određuju sporazumom o osnivanju. WTO) i regionalne (EZ. BiH određuje ko se može pojaviti kao subjekt vanjskotrgovinskog poslovanja. države članice u principu ne odgovaraju za finansijske i dr. ali i sa drugim subjektima  konsultacije  pomoć  efektivno djelovanje na tržištu MO djeluje uglavnom iure gestionis prema članicama i trećim licima. prema teritoriji: univerzalne (UN. pravnih i faktičkih radnji koje u toj namjeri poduzima i ukupan rezultat koji ostvari prema međunarodnoj zajednici. Oni mogu biti u obliku: udjela. tako i prema državama članicama. NAFTA) i subregionalne b. prema vrsti članova: međudržavne. Na prvom mjestu se nalaze zakoni koje donosi država BiH:  Zakon o vanjskotrgovinskoj politici  Zakon o carinskoj politici BiH  Zakon o politici FDI Na drugom mjestu su zakoni entiteta koji moraju da budu usaglašeni sa državnim.

se utvrđuju opštim aktima privrednog društva. nego unutar države 6) sistem asimilacije stranaca. 51. koje određuje entitet. Eksterni . uslove koje moraju ispuniti lica određena za vršenje poslova vanjskotrgovinskog prometa. ako obavlja usluge sa stranim subjektima u svojoj zemlji 2.. 18 . tj. izvoznik opreme može i bez posebne registracije vršiti montažu svojih postrojenja iostranstvu 3. policija itd. Za sticanje svojstva pravnog lica koje djeluje međunarodno postoje posebni uslovi. ne mogu biti fizička lica. određivanje da privredno društvo obavlja vanjskotrgovinski promet kao jedinu djelatnost ili jednu od djelatnosti 2.Sumedin  Zakon o deviznom poslovanju  Zakon o privrednim društvima 50. navođenje radnih mjesta čiji izvršioci imaju pravo zastupanja i predstavljanja preduzeća i jasno određenje granica njihovog ovlaštenja 4. a tek poslije u organizacionom i statusno-pravnom smislu 2) korištenje metoda koorsinacije 3) shvatanje preduzeća kao tehničke kategorije. Interni . Njihovo djelovanje uređeno je posebnim pravilima u odnosu na opšti režim (CORPUS SEPARATUM). u sudski registar za vršenje poslova vanjskotrgovinskog prometa preduzeće se upisuje u okvir djelatnosti koju obavlja 3. nezavisne od vlasničkog odnosa na kome se osniva 4) sloboda odlučivanja subjekata o sticanju statusa učesnika na međunarodnim ekonomskom prometu 5) jača statusna intervencija države kod obavljanja privrednih djelatnosti u inostranstvu. vojska. riješenje se obavlja u službenim novinama FbiH Od principa posebne registracije postoji nekoliko izuzetaka 1. određivanje poslova i zadataka koji ulaze u poslove vanjskotrgovinskog prometa 3. Postoji nekoliko principa određivanja subjekata međunarodnog poslovnog prava: 1) poimanje preduzeća najprije u funkcionalnom. za upis je nadležan sud 2. Domaći subjekti vanjskotrgovinskog prometa Domaći subjekti međunarodnog poslovnog prava smatraju se sva domaća pravna lica. a mogu biti interni i eksterni. izvođaču investicionih radova ne trba posebna registracija za izvoz i kupovinu inostrane robe potrebne za izgradnju i ličnu potrošnju. preduzeća: 1. također se mogu baviti vanjskotrgovinskim poslovima.uslovi vezani za registraciju: 1. Pravna lica koja ulaze u sastav države kao što su državni organi. Pojasnite pojam «preduzeća» i metod uređivanja njegovog pravnog položaja Pod preduzećem podrazumjevamo sva fizička i pravna lica koja prema mjerodavnom pravu imaju status trgovca i koja su zbog toka podvrgnuta režimu poslovnog prava. preduzeće može obavljati vanjskotrgovinsku djelatnost i bez posebnog upisa u sudski registar. upis se vrši u posebne registarske listove 4. tj izjednačavanje položaja stranih i domaćih subjekata 7) povećane nadležnosti i jača integracija državnih organa u osnivanju i djelovnju subjekata međunarodnog poslovnog prava.

U drugu grupu spadaju propisi prinudnopravnog karaktera (regulativa EZ) a ostali propisi su u obliku soft low. Multinacionalno preduzeće Multinacionalno preduzeće je relativno stara pojava. MNK se može definisati kao kompanije u privatnom. Jedna od njegovih najznačajnijih manifestacija jeste porast obima direktnih stranih ulaganja. Objasnite načine djelovanja domaćih subjekta u inostranstvu Postoje 2 osnovna metoda neposredničkog djelovanja u inostranstvu: 1. Inostrani subjekti vanjskotrgovinskog prometa Inostrani subjekti . 2. «putujući predstavnici» . U ovoj grupi se nalaze izvori međunarodnog ekonomskog prava. zaključivanje ugovora o trgovinskom zastupanju sa domaćim subjektima vanjskotrgovinskog prometa registrovanom za obavljanje ovih poslova. to je sastavni organizacioni dio stranog subjekta koji radi po nalozima osnivača i nema svojstva pravnog lica 2 načina indirektnog ostvarivanja subjektiviteta: 1. 3 načina direktnog ostvarivanja subjektiviteta: 1. djelujući preko svojih ovalaštenih radnika koji se privremeno nalaze u zemlji. U BiH za ovakav vid aktivnost nije potrebno posebno odobrenje. Privredna efikasnost MNK zavisi od kombinovanja i iskorištavanja pravnih režima onih država u kojim MNK posluje. U prvoj grupi se nalaze nacionalni propisi svih država tangiranih djelovanjem MNK. a posebno institucionalno i ugovoreno prisustvo u BiH 3. Otvaranje posredništva. uspostavljene u različitim zemljama i tako povezane da jedna ili više njih može da vrši značajan uticaj na aktivnosti drugih. poslovne jedinice i poslovnice u inostranstvu 55.Sumedin 52. a u drugom slučaju predstavljeni subjektima koje su za sebe vezali ugovorom ili na drugi pravno dopušten način. Izvori prava vezani za Multi nacionalne korporacije (MNK) mogu se podjeliti na domaće i međunarodne. otvaranje predstavništva stranog organa. Ovim ograničenjem se određuje reciprocitet. osnivanje sopstvenog ili zajedničkog privrednog društva u inostranstvu 2. 54. iako u izuzetnim slučajevima to može biti ograničeno. Najvažniji su: 1) OECD-vodić za multinacionalna preduzeća 2) nacrt UN kodeksa za ponašanje TNC 3) vodić WB o tretmanu FDI 4) UNCTAD-on nacrt kodeksa ponašanja u transferu tehnologije Shodno vodiću OECD. Objasnite postupak osnivanje i djelovanje sopstvenih i zajedničkih 19 .strano preduzeće sklapa ugovore sa domaćim subjektima vanjskotrgovinskog prometa. strano prano lice je ovlašteno da usluge u BiH pruža pod istim uslovima kao i domaći subjekti. a narićito da djele znanje i reszrse sa njima. Strani subjekti se mogu pojaviti kao nosioci prava i obaveza u vanjskotrgovinskom prometu direktno i indirektno. pravom na koje upute kolezione norme. Usluge se onda obavljaju pod uslovima koje propiše vijeće ministara i vlade entiteta.status stranog subjekta je određen njihovim nacionalnim pravom tj. U prvom slučaju institucionalizirano sami. Zaključivanje ugovora ili vršenje drugih pravnih radnji u inostranstvu 2. državnom ili mješovitom vlasništvu. 53.

Također u slučaju da uspješno preduzeće ostvari dobit. Preostala sredstva po okončanju likvidacije preduzeće je dužno vratiti u roku od 90 dana u zemlju. U slučaju da je nadležni organ donio pozitivno riješenje Ministarstvo trgovine entiteta upisuje u registar dozvolu na pravo iznošenja sredstava u inostranstvu. ako to ne uradi odgovorno lice može da bude kažnjeno za privredni pristup. Ako preduzeće ne bude osnovano u roku od 1 god. Neke zemlje zahtjevaju registraciju strane firme koja otvara svoje predstavništvo (npr. osnivač je dužan u daljem roku od 30 dana da vrati kapital u zemlju. Tehnika dobijanja odobrenja je složena. 56. Organ ima pravo i dužnost da provjeri dali je preduzeće osnovano u skladu s datim odobrenjem. ali ako jeste preduzeće se upisuje u sudski registar izdatih dozvola za iznošenje kapitala u inostranstvo. Ministarstvo trgovine entiteta za izdate dozvole predhodnog mjeseca je dužno obavjestiti Ministarsvo vanjske trgovine u roku od 10 dana narednog mjeseca kako bi se to upisalo u državni registar BIH. VB) time omogućavaju da te firme budu neposredno tužene pred sudom 20 . Osnivač najprije mora nadležnom organu podnijeti: 1. izjava da će osigurati uložena sredstav u skladu sa propisima zemlje u koju ulaže 3. odgovorno lice može da bude kažnjeno za privredni pristup.Sumedin privrednih subjekata u inostranstvu Odluka o osnivanju sopstvenog ili zajedničkog preduzeća u inostranstvu investitor donosi samostalno. Na negativno riješenje se može uložiti žalba u riku od 15 dana. Vladi FBIH koja donosi konačno riješenje na koje nema žalbe. osnivač je dužan u roku od 60 dana tu dobit u vidu robe ili novca vratiti u zemlju u slučaju da ta dobit neće biti iskorištena za pokrivanje gubitaka ili ponovno investiranje. izjavu da će obezbjediti uobičajnu kontrolu finansijskih poslovanja u inostranstvu Nadležni organ mora donijeti pozitivno ili negativno riješenje u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Osnivač ima da dozvolu da osnuje i registruje preduzeće. Objasnite postupak osnivanje i djelovanje predstavništava i poslovnih jedinica u inostranstvu Predstavništva i poslovne jedinice nemaju status subjekta ni prema našem ni prema pravu domicilne zemlje. Ipak postoje i neka ograničenja: a) odluka se mora nalaziti u okviru registrovane djelatnosti osnivača b) za osnivanje preduzeća u inostranstvu osnivač mora dobiti odobrenje federalnog organa uprave nadležnog za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom kao i dozvolu ministarstva trgovine entiteta za transfer kapitala. zahtjev određene sadržine (statusni podaci o osnivaču i preduzeću) 2. izjavu da će preduzeće ( domaći subjekt ) odgovarati samo do visine uloženog kapitala 4. Ako preduzeće nastavi i poslije toga sa poslovanjem. Preduzeće u inostranstvu može prestati sa radom na više načina:  odluka osnivača da ga ukine  statusna promjena  razlog koji propiše domicilna zemlja  odlukom nadležnog federalnog organa U predhodno navedenim slučajevima nadležni organ u roku od 60 dana donosi odluku o brisanju preduzeća iz registra. a kad to uradi dužan je obavjestiti organ o tome koji je izdao dozvolu.

Po obilježjama ona se može podjeliti u 3 faze koje se međusobno prepliću: 1) U prvoj su riješeni ekonomsi. i WTO. 2) Drugu etapu obilježava nastajanje transnacijonalnih korporacija (TNK) kao glavni nosilac direktnih stranih investicija. Te institucije su : UN. Glavni problem u ovoj etapi predstavljao je sukob između TNK i država uvoznica kapitala. Istorijat pravne regulative direktnih stranih ulaganja Direktna strana ulaganja se u XVIII i XIX odvijaju pretežno u okvirima velikih kolonijalnih imperija. U to doba se direktno strano investiranje ispoljava kroz ugovore o koncesijama. razlozi leže i u interesima privrednih subjekata i interesima države. Ona se manifestuje u materijalnim pravnim riješenjima i postepenom razvoju institucija koje se bave direktnim stranim ulaganjima. izbjegnu nepovoljni poreski režimi. Tačke kompromisa su bile priznavanje prava država zbog nacionalizacije stranih investicija i utvrđivanje prava investitora za imovinu. 21 . 3) Treću etapu karakteriše globalizacija stranih ulaganja i njihove regulative. Preduzeća kao nosioci plasmana su motivisana za strano ulaganje naročito da se poveća prodaja. Četiri osnovna vida ova pojave: a) Komercijalne transakcije b) Finansijske transakcije kreditnog tipa c) Portfolio investicije d) Direktna strana ulaganja (FDI) FDI predstavlja transfer kapitala u bilo kom obliku iz jedne u drugu zemlju sa ciljem vlasnika da posredstvom poslovnog poduhvata pod njegovom punom ili djelimičnom kontrolom ostvari dobit. 59. da se proizvodnja učini jeftinijom. Moderna istorija direktnog investiranja počinje sredinom XX stoljeća sa procesom dekolonizacije. licencirana tehnologija. obezbjede se potrebni resursi. Ekonomski značaj i pravno-politički koncepti direktnih stranih ulaganja Strana ulaganja postaju sve važniji faktor globalizacije svjetske ekonomije. međunarodni centar za riješavanje investicionih sporova (ICSID). 58. Postupak osnivanja je sličan osnivanju preduzeća u inostranstvu pa ćemo ga navesti u osnovnim crtama: a) Donošenje odluke o osnivanju i podnošenje zahtjeva b) Donošenje odluke od strane ministarstva u roku od 15 dana (u slućaju negativnog odgovora 15 dana ima pravo na žalbu) c) Osnivač u roku 30 dana od upisa posredništva u domaćoj zemlji obavještava o tome ministarstvo na nivou entiteta d) Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim odobrenjima e) Predstavništvo se briše iz registra po istom principu i uslovima kao i poduzeće 57. Agencija za multilateralne investicione garancije (MIGA).Sumedin domicilne zemlje. politički i pravni sukobi između starih kolonijalnih sila i novonastalih zemalja. Objasnite opšte određenje direktnih stranih ulaganja Prekogranično kretanje kapitala odvija se u različitim oblicima.

FDI su korisna za zemlju domaćina i ona zaslužuje punu zaštitu  treći model kaže da su FDI korisne i za TNK i za državu u koju se ulaže podjednako 60. Režim je liberalan osim kod vojne industrije i medija gdje je potrebno posebno odobrenje odgovarajućeg ministarstva) 4) Ulog – on obuhvata svaku ekonomsku vrijednost koja se plasira u BiH Iz zakonskog određenja DSU možemo izvući neke pravne karakteristike BiH: 22 . 3) Oblast u koju se ulaže (prema ZPPSV ulaganje se može vršiti u sve privredne aktivnosti tj.Sumedin Ekonomske prednosti kako izvoza tako i uvoza kapitala uslovile su ogroman porast obima stranih ulaganja. Najveći se nalaze u oblasti zakonodavstva i funkcionisanja administracije . Objasnite teorijski koncept direktnih stranih ulaganja Postoje dva osnovna koncepta pri određivanju FDI-a: 1.Plasiraju se isključivo u glavnicu ili druge oblike HOV . Evidencija stranih ulaganja u BIH pokazuje nedovoljno povećavanje. EU)  WTO i pojedinh organizacija Politički-pravni koncept uključuju subjekte koji se mogu izraziti u tri osnovna modela:  prema prvom.Vrše se isključivo u novcu . moramo imati na umu 4 bitna elemeta: 1) Institucionalizovani ili neinstitucionalizovani poslovni poduhvat (u BiH se vodi širi koncept) 2) Sticanje (povećanje) kontrole nad kompanijom (u BiH se vodi uži koncept) Investitor mora da ima minimalno 10% upravljačkih prava ili 10% učešća u glavnici. FDI su korisna za TNK kao ulagaće i zato država domaćin zadržava pravne instrumente za zaštitu od njih  prema drugom.Strano ulaganje uključuje brojne subjekte različitog statusa. Uži koncept (tradicionalni) – prema ovom konceptu FDI-om se smatra ulaganje u neku vrstu preduzeća kao institucionalizovanog oblika obavljanja privredne aktivnosti 2. Objasnite zakonsko određenje direktnih stranih ulaganja Kada govorimo o pravnom određenju FDI. Ovakav razvoj sa sobom donio je i brojne probleme.Rizik snosi isključivo investitor 61. Ovaj vid prekograničnog transfera kapitala dovodi do suprodstavljenih interesa među tim subjektima:  razvijenih i nerazvijenih zemalja  država izvoznica i država uvoznica kapitala  stranog ulagača i države kojoj on pripada.« domaće države»  strano ulagača i države u koju ulaže –« države domaćina»  stranog ulagaća i partnera iz zemlje uvoznice kapitala  pojedinih regionalnih organizacija (NAFTA. Karakteristike (portfolio investicije): . Širi koncept – FDI postoji i onda kada u zemlji domaćinu nema institucijalizovanu formu Veoma je važno da FDI razlikujemo od portfolio investicija koje imaju sl.

Multilateralne konvencije: . Osnovna podjela izvora je na: a) Nacionalni (prednost ima domaće pravo) b) Internacionalni (prednost daje međunarodnim izvorima i koristi ih kao supsidijarni i kontrolni instrument uređivanja odnosa) c) Eklektički (prednost daje onoj grupi koju su partneri izabrali) Izvori međunarodnog prava nemaju jedinstvenu prirodu.Dolazi do kompromisom utvrđenih odstupanja (zbog sukoba formulara) 23 . Objasnite uopšte izvore prava kod direktnih stranih ulaganja Kada govorimo o izvorima prava za FDI veoma je teško odrediti koji izvori (nacionalni ili internacionalni) imaju primat. Bilateralne konvencije kod direktnih stranih ulaganja Kada govorimo o ovim konvencijama potrbno je spomenuti 3 važne stvari: .Sumedin a) FDI nemaju jedinstven predmet i metod zato nisu pravni institut nego pravna konstrukcija b) Pravni režim FDI je mješavina javnopravnih i privatnopravnih elemenata međunarodnog i domaćeg prava c) Osnovni sukob ovom domenu postoji između suverenosti i vlasništva d) Suverenitetr i vlasništvo se presjecaju u 2 tačke: .Postoje i neki regionalni spotrazumi kao što je ECT – Energy Charter Treaty Pored citiranih konvencija koje su hard law postoji i veliki broj multilateralnih akata u obliku soft law: o ICC vodić za strana ulaganja o Nacrt UN kodeksa ponašanja TNC o OECD vodić za TNC o Guidelines on the treatment of FDI 65.Bitno je samo reći da u aktivnostima međunarodnih institucija (npr. 63.Konvencija o multilateralnoj agenciji za garantovanje investicija (MIGA) . To zavisi od pravno-političkog koncepta FDI. Navedite izvore međunarodnog prava kod direktnih stranih ulaganja.Ulogu e) Definicija FDI nije ograničena samo na pojedine privredne oblasti nego ima generalan karakter 62.Kompaniji . Arbitraže) dominira drugi pristup. to ukljućuje pitanja 64 i 65 64.Sporazum u okviru WTO-a a) Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS) b) Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRI) .Postoji težnja za unifikacijom (svaka zemlja ima svoj model sporazuma od koga nerado odustaje) .Konvencija o rješavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država . Multilateralni akti kod direktnih stranih ulaganja Tu je prije svaga Povelja UN iz 1945.

povlasice i obaveze stranog ulagača o Rješavanje sporova o Primjena zakona . Može se definisati kao “nacionalni tretman“. Treće načelo je nemiješanje u unutrašnje političke odnose zemlje domaćina.Međunarodni sporazumi . zabranjeno je podmićivanje radi ostavrivanja ciljeva stranog ulagača. Transfer mora biti omogućen “slobodno bez odgađanja. Drugi princip se može definisati kao obaveza stranog ulagača da poštuje pravni poredak zemlje domaćina. Deveti princip je primarnost domaćeg sudstva. javnopravnog su porijekla i prinudnog karaktera.“ Sedmi princip je izuzetno značajan i složen. Za njegovo ostavrivanje posebno su značajni: regulativa domaće države. Kod ovog principa postoji mogućnost izmjena i dopuna jedanput zaključenih dugoročnih ugovora o FDI. Navedite i objasnite opšte principe direktnih stranih ulaganja Opšti principi su pravila koja u oblasti DSU imaju univerzalno važenje. Slobodan transfer je šesti princip. bilateralni sporazumi i međunarodni standardi u ovom domenu. Njena primjena se zasniva isključivo na multilateralnim ili bilateralnim sporazumima. Ustavi i međunarodni sporazumi i Zakoni i podzakonski akti kod FDI Izvori domaćeg prava . Pravo na nacionalizaciju uz obavezu davanja adekvatne naknade za nju je peti princip. Zbog toga su se Kodeks UN i ECT zadovoljili rješenjem po kome položaj stranih investitora ne može biti “manje povoljan“ od domaćih ulagača. Striktno provođenje nacionalnog tretmana u praksi znači onemogućavanje davanje povlastica stranim investitorima. pri čemu nije bitno da li se transfer vrši odjednom ili u ratama. u slobodno konvertibilnoj valuti.Sumedin Klauzula najpovlaštenije nacije automatski izjednačava pravni tretman svih stranih investitora) 66. Prvo opšte načelo je poštovanje državnog suvereniteta nad prirodnim izvorima.Ustavi .Odnosi se na sva sredstva koja predstavljaju FDI. Navedite izvore domaćeg prava kod direktnih stranih ulaganja (uključuje i 67 i 68) 67 i 68 . olakšice i povlastice koje je dala ili koje će dati investitorima neke treće države u određenoj oblasti. 70.Zakoni (ZPDSU) polazeći od koncepta Guidelines ovaj akt reguliše o Značenje osnovnih kategorija o Postupak FDI o Prava. Derivira se iz državne suverenosti i nacionalnog tretmana. Specifični principi su: a) sloboda ulaganja kao manifestacija otvorene tržišne ekonomske politike b) mogućnost ulaganja u privredne i neprivredne djelatnosti c) garantovanje najvažnijih ulagačkih prava 24 . Četvrto.Podzakonski akti (moraju biti u skladu sa zakonima jer oni ih samo nadopunjuju) 69. Odnosi se kako na propise države tako i entitete. Prema ovom načelu se država obavezuje da će na subjekte druge strane automatski protegnuti sva prava. Za transfere koje država domaćin ne izvrši bez odgađanja zahtijeva se plaćanje zatezne kamate. Navedite i objasnite specifične principe direktnih stranih ulaganja Određivanje specifičnih principa stvar je izbora. Klauzula najpovlaštenije nacije je osmo načelo.

a na trećem mjestu se nalazi WTO. To su UNCTAD i Centar za TNK. b) Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova osnovan Konvencijom o rješavanju investicionih sporoca između država i državljana dugih država c) Agencija za usluge u stranom investiranju (FIAS).Sumedin d) obezbjeđenje pravne sigurnosti čak u većojmjeri nego domaćim subjektima e) svođenje ekonomskih podsticaja stranim ulagačima na znatno manju mjeru od one u ranijim propisima – uz pravnu sigurnost. Privatnopravni subjekti kod direktnih stranih ulaganja Subjekti su lica između kojih nastaju odnosi povodom FDI. To su Agencija za izdavanje garancija od političkog rizika inozemnim investitorima i trgovcima (IGA) i Agencija za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA). odnosno u zemlji kojoj je taj kapacitet priznat. Na osnovu toga se mogu utvrditi četiri osnovna pristupa postupku ulaganja: 25 . Odvija se posredstvom privrednih i državnih institucija. U oblasti FDI ona djeluje direktno i preko subjekata koji su uključeni u njen sistem. Javnopravni subjekti kod direktnih stranih ulaganja Prvi javnopravni subjekt su države. Postupak ulaganja predstavlja u suštini izraz ukupne političke i ekonomske filozofije države u ovom domenu. Mogu se podijeliti na regionalne (EZ i NAFTA) i univerzalne (UN – na prvoj poziciji). ZPDSU izričito zahtijeva da BIH i entiteti sarađuju o ostvarivanju ciljeva ovog zakona i da preuzimaju mjere koje su za to potrebne. entiteti su obavezni na saradnju u oblasti poreskih olakšica sa ciljem izbjegavanja diskriminacije domaćih u odnosu na strane ulagače i radi ujednačavanja poreskih olakšica. Za sticanje ovog svojstva potrebno je da fizičko lice ima državljanstvo ili trajno boravište u zemlji koja je članica miltilateralnog i bilateralnog sporazuma. Na nivou države postoje i dvije specijalizovane institucije. Privatnopravni subjekti su sva lica koja prema domaćem zakonodavstvu. 73. Međutim. Pojam kompanije se ravna prema pravnom poretku kome ona pripada. Druga grupa ovih subjekata su međunarodne organizacije. Prema Zakonu. 72. najvažnija skupina su pravna lica. djeluje preko državnih agencija ovlaštenih za ovu djelatnost. Fizička lica čine prvu grupu subjekata. Stekla univerzalan karakter. Četvrta jeste WB. Na drugoj poziciji je Energy Charter Treaty. Unutar posljednje kategorije transnacionalne korporacije (TNK) imaju posebno značajnu ulogu. oni se svode na ograničene poreske olakšice i mogućnost oslobađanja od carina po propisanim uslovima f) uspostavljanje organske cjeline između sistema države i dva entiteta g) transparentnost režima ulaganja koja se ogleda u dominacije registracije nad odobrenjem i postojanju svega pet taksativno određenih podzakonskih akata na nivou države h) nastojanje da se troškovi investicionih transakcija smanje i pri investiranju i u fazi eksploatacije investicije 71. Objasnite postupku ulaganja kod direktnih stranih ulaganja Postupak ulaganja je sistem uslova koje treba ispuniti i radnji koje se moraju obaviti da bi strano ulaganje bilo izvršeno. To su komapnije i druge organizacije koje djeluju metodom autonomije volje. U BiH pored država svojstvo subjekta imaju i entiteti. postoje dvije specijalizovane organizacije od posebnog značaja za FDI. Tu se posebno ističu: a) Agencija za multilateralno garantovanje investicija (MIGA) osnovana posebnim sporazumom u okviru WB 1985.Također. bilateralnim i multilateralnim sporazumima mogu da se pojave kao “investitor“ ili pravna lica koja su nastala investiranjem.

strani ulagač mora plaćati poreze u skladu sa propisima entiteta. c) ukoliko je dopuna zahtjeva potrebna. b) razmatranje zahtjeva i donošenje odluka u roku od 30 dana od prijema zahtjeva. radi se o mješovitom sistemu Brojne su restrikcije kod slobodnog ulaganja koje se mogu podijeliti na ekonomske. Drugo. ostvarivanje deviznog priliva itd. Objasnite postupak ulaganja direktnih stranih ulaganja u BiH Postupak ulaganja u BiH je ure]en Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja. Treće. U prvu grupu spadaju zahtijevi za određenim procentom izvoza. potrebe nacionalne sigurnosti itd i u treći segment spadaju: vrste pravnog sistema transparentnost pravnog sistema. 75. Registracija služi isključivo dobijanju potrebnih podataka o stanju FDI u BiH. a dijelom ograničeno – ograničenja se uspostavljaju zakonom i upravnim aktom. Navedite obaveze stranih ulagača prema Zakonu o politici direktnih stranih ulaganja Prva obaveza stranog ulagača je poštovanje zakona i drugih propisa BiH i entiteta. političke i pravne. Zakon zahtjeva da poreske stopebudu stimulativne za stranog ulagača. tada se konačna odluka mora donijeti u roku od 90 dana od prijema zahtjeva. investitor mora o toe biti obaviješten u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.Sumedin a) ulaganje je potpuno slobodno – princip nacionalnog tretmana potpuno ostvaren b) ulaganje je ograničeno zakonskim uslovima – diskriminacija između stranih investitora je isključena. Prijava z aregistraciju svakog pojedinačnog ulaganja se istovremeno podnosi nadležnim organima države i entiteta i to na jenoobraznom utvrđenom formularu. strani ulagač mora ”voditi poslovne knjige i sačinjavati finansijske izvještaje u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim i revizorkim standardima i načelima kao i zakonima entiteta. Najprije nameće stranim ulagačima iste obaveze koje imaju i domaći ulagači. ”Prethodna saglasnost” odnosno dozvola potrebna je samo u dvije oblasti koje se smatraju osjetljivim. ali nacionalni tretman ne mora biti potpuno zadovoljen c) ulaganje je ograničeno dozvolom – koju daju upravni organi. dok s druge strane nameće i sva ograničenja koja su zasnovana na javnom poretku. dosljedna primjena nacionalnog tretmana. domaćih i stranih između sebe je otvoren d) ulaganje je dijelom slobodno. d) nakon dobijanja odobrenja ili isteka rokova od 30 odnosno 90 dana. zapošljavanja domaćih radnika. Ta obaveza je olakšana odredbama Zakona koje vode discipliniranju entiteta u ovom domenu. Ovaj liberalan sistem dominira u pravu BiH. (ne)postojanje vojnih saveza. investitor podnosi zahtjev za registraciju ulaganja nadležnom organu entiteta i Ministratsvu vanjske trgovine BiH. Postupak ulaganja na osnovu dozvole ima više faza: a) podnošenje zahtjeva nadležnom organu konkretnog entiteta. registracija nema konsstituitivno dejstvo. te (ne)funkcionisanje pravne države. 26 . To su proizvodnja naoružanja i vojne opreme. kupovine domaće robe. Drugu skupinu čine spoljnopolitički odnosi između domaće države i države domaćina. put ka arbitriranju i nejednakom tretmanu ulagača. Za razliku od dozvole.” Ova obaveza je iznuđena stanjem unutrašnje regulative BiH. Ograničenja koja se tiču zsštite okoline postaju sve aktuelnija. 74. Princip nacionalnog tretmana dvojako djeluje na razmatranu dužnost. jednak i pravičan tretman svih ulagača. te restriktivno definisano javno informisanjeUslovi pod kojim se podnosi prijava za dobijanje dozvole moraju biti definisani podzakonskim aktom entiteta i istovremeno objavljivanji u službenom listu entiteta i države. razumno ujednačene i nediskriminatorske u odnosu na domaće subjekte u istoj funkciji.

pojedinačnim podzakonskim aktom. ali se zahtijeva njihova umjerena i nediskriminatorska primjena. naročito poreske i fiskalne. strani ulagač ima pravo da u skladu sa nacionalnim tretmanom stiče vlasnička prava na nekretninama. Povlastice. Treće pravo se odnosi na slobodu stranih ulagača da ”zapošljavaju namješenike iz inostranstva ukoliko nije određeno dugačije zakonima u BIH o radu i zapošljavanju”. sredstava koja preostanu nakon likvidacije preduzeća u BIH i naknada u slučaju nacionalizacije i sa njom izjednačenih postupaka BiH. Stabilizaciona klauzula je jednostrano preuzeta obaveza države domaćina da na strano ulaganje neće primjenjivati kasnije donesene propise. uobičajno je da se uzima tržišni kurs na dan transfera. Kompatibilan element ovih ovlaštenja je pravo na slobodnu konverziju valuta. Objasnite pojmovi zaštite i naknade kod direktnih stranih ulaganja Rizik je inherentan elemenat svakog poslovnog poduhvata. Slučajeve koji predstavljaju oduzimanje ili ograničavanje vlasništva stranog investitora veoma je teško klasifikovati. Ukoliko je kategorija ”oprema” zadovoljena. Ukoliko se stvar može odrediti kao oprema postavljaju se dodatni uslovi da ona ne bude starija od 5 godina i da odgovara djelatnosti preduzeća za koju se uvozi. se tolerišu . te da ne vrše diskriminaciju domaćih i stranih ulagača. opreme za igru na sreću i putnički automobili. Može biti data individualno. Ne definišu se direktno. osim ako se s tim ino-investitor ne saglasi. koji je zasnovan na diskrecionom pravu nadležnog organa ili generalno – po pravilu zakonom. Ovim se BiH uključila u opšteprihvaćen trend u zemljama u tranziciji. dobiti za uvoz ”opreme”. izvršen bez odgađanja i u valuti koja se može konvertovati bez ograničenja. Prvo. Prvu povlasticu starnom ulagaču predstavlja oslobađanje od carina i carinskih obaveza. isključujući carinsko evidentiranja. Korisnik olakšica je pravno lice u koje su plasirana inozemna sredstva. u cilju izbjegavanja priliva isključivo špekulativnog kapitala. 27 . Pojasnite pojam davanja povlastice stranim ulagačima Povlastice su subjektivna prava stranih ulagača. u koju se ne uvrštavaju SI. najprije. Povlasticama se stranom ulagaču daje položaj koji je povoljniji od onog koji uživa domaći investitor. Od drugih subjektivnih prava se razlikuju u ekonomskom smislu. ulog starnog lica ne smije biti manji od 30% glavnice. 77. uz uslov da ona učestvuju najmanje 20% u trajnom kapitalu firme. Umjesto toga nameću se entitetima obaveze da izbjegavaju konkurenciju u privlačenju direktnih stranih ulaganja kroz poreski sistem. Državna struktura BiH je dovela do specifičnog rješenja u pogledu poreskih olakšica.Sumedin 76. prekši. Neophodna je analiza dijela na tri osnovne grupe: a) prvu grupu čine slučajevi u kojima država kao partner. 78. Pravo na slobodan transfer se smatra drugim fundamentalnim momentom tretmana stranog investitora u skladu sa međunarodnim standardima. Objasnite prava stranih ulagača prema Zakonu o politici direktnih stranih ulaganja Prvo pravo konstituiše slobodu stranog ulagača da otvori račun kod bilo koje domaće ili strane banke. Ograničenja su privremenog karaktera i povlače za sobom obavezu države da plati kamatu. moraju se ispuniti i dva dodatna uslova. djelujući u stranom ulaganju iure gestionis. raskine ili ima ozbiljnu namjeru da prekrši ili raskine ugovor sa stranim ulagačem. Način na koji se transfer vrši mora biti slobodan. Poreska olakšica traje pet godina i srazmjerna je učešću stranog i domaćeg kapitala u glavnici. Za DSU su posebno značajni politički rizici. Račun mora glastiti na domaću ili bilo koju drugu stranu valutu. I drugo. Četvrto. Zaštita stranih investitora predstavlja sistem postupaka kojima se onemogućava ili ograničava nelegalno zadiranje države u svojinu ulagača ili im se obezbjeđuje nadoknada za pretrpljene gubitke u slučaju legitimnog i zakonitog izvlaštenja. da strano ulaganje mora trajati najmanje pet godina. Ukoliko je odgođeni transfer praćen konverzijom. Povlastice se mogu. Obuhvata sve vrste dobiti.

Sumedin
b) drugu skupinu predstavljaju štete izazvane ratom i sa njime izjednačenim događajima, imaju dijelom međunarodnopravni karakter. c) treća grupa je najkarakterističnija za DSU. Čine je različite vrste zakonitih akata država kao što su: konfiskacija, rekvizicija eksproprijacije, nacionalizacija i postupci čiji se efekti sa njima mogu izjednačiti. Naknada je materijalna protuvrijednost koju treba dati stranom ulagaču u slučaju da bude pogođen nekim od događaja iz druge i treće skupine slučajeva uključenih u pravo DSU. Naknada se može pojaviti u dva vida: naknada štete i kao kompenzacija. U osnovi naknade štete leži uvijek protivpravan čin. Kompenzacija se može dati i za štete izazvane pravovaljanim aktima i radnjama. 79. Nabrojte i objasnite pojedine slučajevi od kojih se pruža zaštita kod direktnih stranih ulaganja Zaštita od promjene, raskida ili prijetnje promjenom, odnosno raskidom ugovora naziva se u teoriji ”ponovno pregovaranje”. Ono predstavlja postupak naknadnih pregovora partnera o izmjenama i dopunama ugovora o DSU. Cilj ovog instituta je izmirenje principa zaštite javnog interesa i zaštite svojine stranih ulagača. U domenu stranih ulaganja rat kao pravno-tehnička kategorija se primarno definiše u skladu sa dokumentima UN. Zato BITs u ovu kategoriju svrstavaju ili sve oružane sukobe, revolucije, vanredna stanja, pobune, nemire i demonstracije. Država ima opštu obavezu da u slučaju ”rata” pruži stranim investitorima adekvatnu zaštitu od ratnih događaja, pazeći da se pri tome u konkretnom slučaju ne ogriješi o princip najpovlaštenije nacije. U najširem smislu eksproprijacija se može izjednačiti sa ”uzimanjem tuđeg vlasništva”. Postoji više slučajeva kroz koje se pojam eksproprijacije manifestuje: a) prvi obuhvaćeni slučaj je eksproprijacija kao uža pravno-tehniča kategorija koja označava orginalni način sticanja državne svojine na nekretninama koji se vrši u opštem interesu i uz pravičnu naknadu b) nacionalizacija predstavlja prinudni prelaz u državnu svojinu privrednih preduzeća koja ispunjavaju predviđene kriterije ili građevinskog zemljišta i zgrada. Ranije se mogla vršiti sa naknadom ili bez naknade c) za razliku od prethodne dvije kategorije, konfiskacija je ”imovinska kazna koja se pod uslovima utvrđenim u zakonu izriče učiniocu krivičnog djela, sastoji se u oduzimanju imovine osuđenom licu, bez naknade, u granicama propisanim zakonom” d) zaštita stranim ulagačima se u našem pravu pruža i onda kada je do izvlaštenja došlo rekviriranjem vlasništva, to je način snadbijevanja javnih službi, obično vojnih jedinica potrebnim materijalima. Prema načinu na koji se eksproprijacija vrši ona može bit direktna i indirektna. Prvi oblik eksproprijacija naziva se direktnom ili zakonskom. Sastoji se u legalnom oduzimanju ili ograničavanju vlasništva stranim investitorima. Elementi eksproprijacije su uporedno posmatranos isti: a) javna svrha radi koje se eksproprijacija preuzima b) legalnost eksproprijacije c) postojanje primjerene naknade d) nedikriminiranost kao inherentan princip pravu DSU Drugi oblik eksproprijacije je indirektna ili de facto ili puzajuća eksproprijacija. U čl. 11 MIGA indirektna eksproprijacija je definisana prema posljedicama radnji, odnosno popuštanju državnih organa. Eksproprijacija postoji kada vlasnik bude lišen svojine, kontrole ili koristi od investicije bez obzira na to što formalni čin oduzimanja vlasništva ne postoji. Da bi se postupci

28

Sumedin
oduzimanja kontrole i koristi smatrali indirektnom eksproprijacijom, neophodno je gubitak na strani ino-ulagača bitno utiče na vrijednost investicije ili kontrolu nad njom. U teoriji se indirektna eksproprijacija definiše kao ”spor erozija stranog vlasništva regulatornim mjerama”. Kod indirektne eksproprijacije često nedostaje neki od elemenata direktne eksproprijacije, nediskriminatornost npr. 80. Objasnite pojam kompenzacije kod direktnih stranih ulaganja Kriteriji kompenzacije: Prvi kriterij je adekvatnost naknade. On obrađuje obim naknade i sadrži najviše ekonomskih i pravnih problema. Tri su elementa ovog kriterija: a) cijena po kojoj se mjeri vrijednost eksproprisanog dobra; b) vrijeme procjene koje se u pravilu veže za izvršenu eksproprijaciju. Granična tačka je po pravilu momnet u kome je eksproprijacija postala ”javno poznata”; c) subjekti koji određuju ”fer tržišnu cijenu” . Drugi kriterij je način isplate nadoknade. I on ima više elemenata: a) efektivnost naknade – koja se tiče vrste valute u kojoj se nadoknada vrši; b) naknada mora biti brza, “promtna”, “bez odgađanja” i sl. c) postupak nadoknade 81. Objasni postupak rješavanja sporovi između država kod direktnih stranih ulaganja Sporovi iz oblasti DSU nastaju izmeđuu zemlje izvoznice i zemlje uvoznice kapitala. Najčešći predmet ovih sporova su takmičenje i primjena BITs koga su strane međusobno zaključile. Regulisani su multilateralnim i bilateralnim konvencijama o DSU, opštim konvencijama međunarodnog javnog prava i međunarodnim običajima. Više je načina rješavanja ovih sporova. Prvi i najčešći primjenjivani metod je rješavanje spora diplomatskim putem. Ukoliko se spor ne riješi u periodu od 6 do 12 mjeseci, pogođena strana može pismenim putem tražiti da se problem iznese pred ad hoc tribunal. Na drugom mjestu se nalazi ad hoc arbitraža. Treći metod je povjeravanje spora na rješavanje ovlaštenim organima unutar međunarodnih organizacija. Ovdje najvažnije mjesto zauzima tijelo za rješavanje sporova koje je formirano unutar WTO. Međunarodni sud u Hagu se javlja kao četvrta mogućnost. Predstavlja najopštiji forum za rješavanje sporova svih vrsta između država članica UN i sporova u kojima su stranke međunarodne organizacije. 82. Objasni postupak rješavanja sporovi između stranog investitora i države domaćina Ovo su najčešći i najkarakterističniji sporovi u oblasti DSU. Njihov osnovni predmet su nacionalizacija i ostvarivanje povlastica. Specifičnost ovih sporova leži u tome je jedna strana subjekt privatnog , a druga subjekt javnog prava. Prijateljsko rješavanje sporova stavlja se na prvo mjesto. Po prirodi stvari, strane samostalno odlučuju o svim elementima metoda pregovora i o njihovom ishodu. Pojedini izvori postavljaju rok do koga se rješenje spora pregovorima treba postići. Dalje, jedan od metoda rješavanja ovih investicionih sporova je sud zemlje domaćina. U osnovi ovog pristupa leži Calvo doktrina po kojoj stranci nemaju povoljniji položaj od domaćih subjekata. Član 17. našeg ZPDSU polazi od pretpostavke nadležnosti suda u BIH, ali dozvoljava da se strane drugačije dogovore. Redoslijed metoda je sljedeći: pregovori i savjetovanje, dogovoreni način rješavanja spora, metod predviđen u međunarodnom sporazumu. Calvo doktrina je ovdje negirana. Mirenje ili koncilijacija spadaju u prijateljske načine rješavanja sporova . Koncilijacija je pokušaj da se postigne prijateljsko rješenje spora uz pomoć treće osobe čija je preporuka za rješenje nastalog sporazuma obavezna za stranke ako je

29

Sumedin
one prihvate. U međunarodnim izvorima prava za DSU, ad hoc ili institucionalne arbitraže predstavljaju osnovni metod rješavanja sporova. Obaveza države domaćina da prihvati arbitražni spor sa investitorom kao privatnopravnim subjektom počiva na nekom vidu odricanja od prigovora suverenog imuniteta. Sastav ad hoc arbitraže određuje se ili neposredno u sporazumu ili pozivom na neka arbitražna pravila. Arbitražni sud primjenjuje međunarodne multilateralne ili bilateralne sporazume, opšte prihvaćene principe međunarodnog prava i materijalno pravo države na koje upućuju parvila MPP. Ukoliko su stranke izričito ugovorile, arbitraža može sporove rješavati ne prema mjerodavnom pravu, nego ex aeguo et bono tj. po ”pravičnosti”. Odlučivanje ex aeguo et bono podrazumijeva pravičnu primjenu prava. Ukoliko pravičnost zahtijeva odstupanje od primjene prava tj. djelovanje contra legem, ona ne može da isključi primjenu svih prinudnih propisa kao onih o ljudskim pravima na primjer. Međunarodnim centar za rješavanjeinvesticionih sporova (ICSID) predstavlja specijalizovanu institucionalnu arbitražu za oblast stranih učlaganja osnovanu posebnom Konvencijom o rješavanju investicionih sporova ove vrste zaključenom u Vašingtonu 1965. ICSID je pravno lice međunarodnog prava uključeno u sistem WB. Njegov Administrativni savjet čine predstavnici Administrativnog WB, a predstavlja WB je po službenojdužnosti i presjenik Administrativnog savjeta. Centar je nadležan za svaki spor koji je nastao neposredno iz investicija i ”za koji su se strane u sporu pismeno saglasile da ga iznesu pred Centar”. 83. Objasnite postupak rješavanja sporovi između stranog i domaćeg investitora Ova vrsta sporova nastaje kada je u pitanju zajednički poduhvat. Pošto su oba lica subjekti privatnog prava i budući da je odnos zasnovan ugovorom poslovnog prava sa elementom inostranosti, na rješavanje sporova se primjenjuju opšta pravila za ovu vrstu sporova. Strani partneri iz poznati izbjegavaju sudove zemlje u kojoj sjedište ima njihov partner. Vođenje spora između starnog i domaćeg partnera ne isključuje mogućnost stranog investitora da istovremeno pokrene i postupak protiv države domaćina, ukoliko za to postoji osnov. 84. Istorijat, ekonomske funkcije i određenje slobodne zone Najprije proces dekolonizacije, a potom i globalizacija svjetske ekonomije dovode do sve većeg broja funkcija i organizacionih modela slobodnih zona. Slobodna zona se može definisati kao dio državne teritorije koji može, ali ne mora biti izuzet iz njenog carinskog područja, na kome se korisnicima posredstvom različitih organizacionih, carinskih i pravnih rješenja obezbjeđuje povoljniji carinski tretman i favorizovan režim poslovanja u odnosu na one koji važe unutar carinskog područja dotične zemlje. Najvažnije ekonomske funkcije slobodne zone su: a) olakšavanje transporta robe naročito kroz jednostavnije, brže i jeftinije rješenje svih pitanja tranzita; b) privlačenje stranog kapitala ne samo stvaranje povoljnijih uslova za investiranje nego obezbjeđivanjem povoljnijih uslova da korisnici zone ne plaćaju poreze i doprinose; c) stvaranje uslova za povoljnije poslovanje domaćih eksportskih firmi, a time i povećanje izvoza; d) brže i potpunije upoznavanje domaćih firmi sa stanim tehnološkim i poslovnim dostignućima; e) povećanje zapošljavanja i poticanje privrednog razvoja regije naročito oko slobodne zone – ovo je jedan od osnovnih motiva za formiranje slobodnih zona u FBIH i f) ujednačavanje regionalnog ekonomskog razvoja unutar države. U BIH se slobodna zona posmatra na nivou države i entiteta. Po ZCP Slobodne zone su dijelovi carinskog područja BIH ili objekata smještenih na tom području, ali koji su odvojeni o dostalog njegovog dijela, a u kojima se unesena roba ne smatra i uvezenom. Prijedlog ZSZBIH u čl. 3.

30

Sumedin
definiše slobodnu zonu iz dva ugla. Ona je najprije ”dio carinskog područja BIH kojim upravlja utemeljivač slobodne zone”. Istovremeno slobodna zona ima svojstvo pravne osobe i stječe pravnu i poslovnu sposobnost...upisom u sudski registar znači kao bilo koje drugo trgovačko društvo. 85. Objasnite odnose povodom slobodnih zona Odnosi svih zainteresanih subjekata povodom slobodnih zona mogu se svrstati u četiri osnovne grupe: a) između zainteresovanih subjekata, ako na to upućuju položaj i pravni osnov formiranja zone b) država na čijoj se teritoriji nalazi slobodna zona i slobodna zona c) slobodna zona – korisnici d) skrosnici slobodne zone između sebe. Neki od navedenih odnosa imaju politički, drugi ustavni, a treći čisto privreni karakter. Ako se slobodna zona uređuje međunarodnim sporazumom država, njeno uspostavljanje i funkcionisanje ima javnopravni karakter međunarodne služnosti. Ukoliko se osniva i djeluje isključivo na bazi akata domaće države, SZ se javlja kao specifično samoograničenje ekonomske suverenosti. Druga situacija je karakteristična za BIH. Nadležnosti države potiču iz činjenice da carinski režim leži u osnovi slobodne zone, bez obzira na njenu vrstu i obilježja. Upravo zbog toga je ZCP: a) dao osnovnu definiciju slobodne zone b) specificirao carinski režim rada povodom slobodnih zona i u njima c) odredio osnovne okvire u kojima entiteti samostalno uređuju materiju slobodnih zona. U političkom smislu slobodna zona je dio državne teritorije, dok u carinskom pogledu to mže, ali ne mora da bude. Sa deviznog, poreskog, kreditnog i poslovnog stanovišta SZ nije u cjelini ili velikim dijelom uključena u ekonomski teritoriji države. Otuda su odnosi u slobodnoj zoni podvrgnuti režimu vanjskotrgovinskog rada i za domaće korisnike. 86. Izvori prava države BiH za slobodne zone Ukoliko se slobodna zona osniva međunarodnim sporazumom, na prvom mjestu će se nalaziti vrela međunarodnog javnog prava. Domaći propisi moraće se tada usaglasiti ratifikovanim sporazumom i biti saglasni sa ostalim izvorima međunarodnog javnog prava. Kada zona, kao u BIH, ima karakter samoograničenja suverenosti, mjerodavni će biti najprije sopstveni prinudni izvori međunarodnog poslovnog prava. Značaj suverenosti zahtijeva da se na prvom mjestu nalaze zakoni, a ne niži podzakonski akti i da propisi imaju prinudan karakter. U federalno uređenim državama, u koje se ubraja i BIH, posebne probleme mogu da stvaraju: razgraničenja nadležnosti i rješavanje sukoba lokalnog prava. Složenost državne organizacije i pravnog sistema u BIH nameću velike teškoće u određivanju hirarhije izvora za uređivanje odnosa povodom slobodnih zona. Prvo mjesto među državnim izvorima zauzimaju tri zakona o spoljnotrgovinskim politikama: carinskoj, vanjskotrgovinskoj i onoj koja se odnosi na direktna strana ulaganja. 87. Izvori prava entiteta i njihov odnos sa izvorima države za slobodne zone Na nivou entiteta zakoni o slobodnim zonama nalaze se na prvom mjestu hirarhije. Entitetski izvori moraju biti u skladu sa državnim aktima koji predstavljaju njihov pandan. Objektivne ekonomske i tehničke osobine slobodnih zona, te stanja državnog zakonodavstva prouzrokovali su veliku međusobnu podudarnost zakonodavstva entiteta o SZ. Razlike koje između njih postoje imaju pravo-tehničku, a ne konceptualnu prirodu. Praznine u zakonodavstvu dovele su do konceptualnih razlika između zakonodavstva entiteta i države. One se mogu izraziti kao

31

Slobodna zona se može osnovati na području koje se nalazi uz neko pristanište ili magistralnu međunarodnu komunikaciju. Kada ima više odvojenih dijelova slobodna zona kao preduzeće djeluje kao jedinstven subjekt. Objasnite postupak osnivanja slobodne zone Entiteti mogu odrediti dijelove carinskog područja BiH kao slobodne zone i definisati njihovo područje. ne smatraju se javnim preduzećima. Slobodna zona je nadležna za ostvarivanje značajnog javnog interesa. obezbjeđivanje sredstava za osnivanje i rad zone. Usvojen je koncesioni sistem. zaštita okoline) preduzeću slobodne zone je povjereno i vršenje nekih javnih ovlaštenja. ili sastavljeno od više samostalnih dijelova. godine uzastopno ne prelazi najmanje 75% od ukupne vrijednosti robe koja napušta slobodnu zonu. Prijedlog ZSZBIH zbog toga ima dva cilja: a) vraćanje poslova vanjskotrgovinske politike vezanih sa SZ u nadležnost države i b) Stvaranje osnova i okvira za ujednačavanje zakonodavstava entiteta. 90. 89. kako bi njihove pravnotehničke razlike bile svedene na mjeru poštovanja posebnosti interesa svakog od entiteta. Stoga se na njih primjenjuju opšta statusna regulativa. Vijeće ministara će izdati rješenje o prestanku rada SZ ako izvoz u roku od 3. Slobodna zona može imati jedinstveno područje ili biti sastavljena od više dijelova ”podzona”. procjena dobiti i izvoznih rezultata zone i pribavljanje dokaza koji se po zakonu moraju podnijeti vladi prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti za osnivanje zone. dok su uslovi određeni posebnim pravilnikom i odlukom vlade o davanju saglasnosti d) Dobijanje rješenja nadležnog ministarstva u FBIH. imenovanje ovlaštenog lica za preuzimanje daljih radnji osnivanja c) Registracija preduzeća slobodne zone. Status slobodne zone Preduzeće slobodne zone. Dozvola za rad može biti oduzeta ako osnivač slobodne zone ne 32 . Slobodna zona kao carinska institucija prestaje da postoji ”ako se u toku rada zone utvrdi da su u tri uzastupne godine na ostavruje godišnji izvoz u inostranstvo od 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe i izvršenih usluga”. odnosno potpisivanje dokaza koji se potpisivanje ugovora o osnivanju. Od odluke osnivača zavisi da li će ti dijelovi biti orgaizovani kao poslovne jedinice bez ili sa pravom samostalnog nastupa u pravnom prometu. odnosno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom su subjekti domaćeg poslovnog prava. a u RS isto svojstvo mogu imati i fizička lica. a ne kao dionička društva. U Federaciji su se slobodne zone do sada osnivale pretežno kao društva sa ograničenom odgovornošću.Sumedin vršenje uloge države u oblasti vanjskotrgovinske politike od strane entiteta. Pravila djelovanja organa slobodne zone su u tim slučajevima određena mjerodavnim propisima o upravnom postupku. 88. Tako da se može zaključiti da u poslovima koji po svojoj prirodi imaju upravni karakter (kretanje lica. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu. Područje zone se može odrediti kao jedinstveno. Postoje četiri faze postupka osnivanja: a) Pripremne radnje: utvrđivanje osnivača. odnosno Uprave carina u RS kojim se odobrava početak rada slobodne zone. Prestanak slobodne zone u RS ne mora automatski značiti i prestanak preduzeća za upravljanje slobodnom zonom. U FBIH to mogu biti jedno ili više pravnih osoba. Status osnivača zone nije uređen jedinstveno. Pojasnite Prestanak slobodne zone Razlike u utvrđivanju prestanka slobodne zone u FBIH i RS postoje kako u poslovnom tako i u administrativno-pravnom smislu. b) Donošenje akta. U FBIH slobodna zona prestaje da postoji ako se utvri da su prestali da postoje zakonski uslovi za rad slobodne zone. Slobodna zona kao preduzeće u FBIH odnosno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom u RS se mogu osnivati samo na osnovu saglasnosti vlade entiteta. za koju važe opšta pravila.

neophodno je da zaključi ugovor i obavlja djelatnost u slobodnoj zoni. Tu odluku vlada može. Neka ograničenja postoje. c) mogućnost držanja deviznih sredstava kod bilo koje banke ovlaštene za poslovanje sa inostranstvom. ona mora biti realizovna u roku od jedne godine od dana donošenja rješenja. Pojasnite opšti položaj korisnika slobodne zone Potencijalni korisnik zone je svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice. Te djelatnosti obuhvataju proizvodnju robe. PITANJA ZA II DIO ISPITA IZ MEĐUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA UGOVOR O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Postoje i neke značajne razlike u režimu FDI u slobodnu zonu. Ukoliko se u postupku inspekcije ili na drugi način utvrdi da su se stekli uslovi za prestanak slobodne zone. 92. opštim uslovima poslovanja zone i ugovorom sa preduzećem slobodne zone. c) korisnik na području BIH ne plaća poreze i doprinose. d) entiteti mogu zabraniti ili ograničiti obavljanje pojedinih djelatnosti u slobodnoj zoni. Neke su postavljene u korist. Nadležno ministarstvo entiteta prati rad slobodnih zona. u slobodnoj zoni se ne mogu obavljati djelatnosti kojima se ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina. osim carinskog evidentiranja. uključujući i osnivača zone. Prvo. bankarske i finansijske poslove. Da bi konkretni subjekt stekao ovo svojstvo. Treće. 91. uskladištenje domaće robe. predlaže se vladi da donese odluku o prestanku rada zone. ali ne mora donijeti. Pajam i definicija ugovora o prodaji Juridički posmatrano. Najvažnije su: a) korisnik slobodne zone ne može sticati zemljište u zoni b) za izgradnju bilo kakve zgrade u SO mora se imati prethodno odobrenje entiteta. entiteti moraju unaprijed biti obavješteni o djelatnostima i o njihovom obavljanju. Objasnite pojam korisnika zone kao stranog ulagača Korisnik slobodne zone kao strani ulagač ima sljedeća prava: a) slobodno ulaganje u zonu u okviru djelatnosti koje se u zoni mogu vršiti. poslove osiguranja i reosiguranja i turističke usluge. Oblici djelovanja mogu biti: neinstitucionalni i institucionalni. a neke na teret korisnika slobodne zone kao stranog ulagača. d) slobodan transfer i retransfer dobiti i uloga i e) ovlaštenje korisnika da se poziv na stabilizacionu klauzulu. Ostale djelatnosti obuhvataju usluge. prodaja predstavlja pravni posao kojim se normativno uređuje i pod zaštitu države stavlja razmjena robe za novac. osim onih na plate. Ukoliko vlada donese odluku o prestanku zone. U obavljanju svojih djelatnosti korisnik može djelovati izvan i unutar zone. Način na koji korisnik obavlja svoje djelatnosti određen je: aktom o radu u zoni. kojim se jedna od njih ( prodavac) obavezuje da preda određenu stvar drugoj strani 33 . Ugovor o prodaji bi onda predstavljao sporazum stranaka. b) oslobađanje plaćanja carine na robu uvezanu u zonu .Sumedin uvažava zakonske odredbe o poslovanju zone. Drugo ograničenja se uspostavlja nabrajanjem djelatnosti preduzeća slobodne zone u odluci o osnivanju i u njegovom statutu.

Pojam prodaje medunarodnog poslovnog prava Prodaja MNPP od prodaje domaćeg nacionalnog prava razlikuje se u postojanju elementa inostranosti. Pored opreme i druge stvari mogu biti podvrgnute posebnom trgovačkom i pravnom režimu: trajna potrošna dobra . Zato ćemo se mi zadržati samo na izvorima MPP – a: Konvencija o pravu – koja se primjenjuje za prelaz svojine u slučaju međunarodne prodaje tjelesnih pokretnih stvari ( zaključena 15. Nabrojte i objasnite vrste prodaje Ugovore o prodaju moguće je klasifikovati prema različitim kriterijima. Konvencija o pravu reguluše 4 pitanja: 34 . najčešće subjektivnog – kao dominantnog . Investicijske opreme i sl. generičkih i individualiziranih te prodaja buduće stvari ( npr. Ona je bila primjenjena u Haškim jednoobraznim zakonima o međunarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari . Osnovni je mobilnost stvari pa tako imamo prodaju pokretnih i nepokretnih stvari. a njegove negativne posljedice koriguje sekundarnom primjenom drugih kriterija. Ona još nije stupila na snagu. čvrsta goriva i sl. a kupac se obavezuje da preda prodavcu određenu sumu novca. koja je nezamjenjiva i nedjeljiva čak i kad se sastoji iz više pojedinačnih stvari. II IZVORI PRAVA 4. odnosno zaključivanju tog ugovora. Međunarodne prodaje se sistmatizuju i preme upotrijebljenoj INCOTERMS klauzuli. On može biti izražen u : − Subjektu ugovora − Objektu ugovora − Pravima i obavezama U načinu određivanja elemenat inostranosti postoje tri koncepcije: SUBJEKTIVNA – ugovor je međunarodni ako u trenutku za zaključivanju ugovora stranke imaju pripadnost različitim državno – pravnim porecima. Izvori medunarodnog privatnog prava Uloga MPP je od neposredne važnosti za međunarodnu prodaju za razliku od MJP koje postavlja smao pravni okvir za međunarodnu prodaju i tako posredno utiče na nju. Najvažnije su : FOB i CIF prodaje. Režim prodaje generičkih stvari je različit od pravila za individualno određene stvari. po pravilu buduća stvar. 4. Uz ostale garancije prodavač jamči kupcu i ispravno funkcionisanje opreme. 2.. U koliko je predmet prodaje investiciona oprema.Sumedin (kupcu) i da mu prenese najjače stvarno pravo na njoj . Subjekti i skup ekonomsko – pravnih karakteristika posla predstavljaju kriterij za podjelu ugovora o prodaji na građanskopravne . domaćeg poslovnog prava u ugovore o prodaji međunarodnom poslovnog prava 3. god. Ona se u domenu ove konvencije podudara sa Bečkom konvencijom UN iz 1980.). OBJEKTIVNA – ugovor je međunarodni ako u zaključenju ili izvršenju ugovora postoji «dodir teritorija pod raznim suverenitetima» MJEŠOVITA – ovaj koncept polazi od jednog kriterija. 58 u Hagu). ugovor o prodaji dobiva specifična obilježja i predmet je individualno određena.

u Hagu). što možemo vidjeti. Konvencija o nadležnosti ugovorenog suda – u slučaju međunarodne prodaje tjelesnih pokretnih stvari (15. U posljednja dva volja stranaka mora biti nesumnjiva. Ugovori koji su isključeni u Bečkoj konvenciji su isključeni iz HK 85. Momenat do kojeg prodavac ima pravo na plodove prodate stvari Momenat do kojeg prodavac snosi rizike povodom prodate stvari Momenat do kojeg prodavac ima pravo zahtijevati naknadu štete koju je stvar Vrijednost klauzula o rezervisanju prava vlasništva u korist prodavca Kao trećim licima se kao vlasnik pojavljuje onaj na koga upućuje pravo zemlje u kojoj se nalazi stvar « u momentu u kojem se daje izjava povodom nje» . III – neće se primjeniti nijedno od prethodnih pravila ako je ugovor više vezan za pravo koje nije pravo koje bi se trebalo primjenjivati. 4. Ova konvencija predstavlja bitno izmjenjenu verziju iste konvencije iz 1964 . posredno ili prećutnim radnjama. HK – najvažnija) 1985. ZRSZ polazi od autonomije volje stranaka. Autonomija volje stranaka je osnovni princip u određivanju mjerodavnog prava izbor može biti izvršen izričito. a ako ništa nije ugovoreno mjerodavno je « pravo mjesta gdje se u vrijeme prijema ponude nalazilo prebivalište / sjedište prodavca». I – ako ništa nije ugovoreno na ugovor će se primjeniti pravila države u kojoj prodac ima sjedište za vrijeme zaključenja ugovora. U slučaju usmenih ugovora mora se dati naknadna pismena izjava. ali kao kriterij za njeno određivanje uzima se sjedište stranaka u različitim državama b. Ova konvencije priznaje isključivo nadležnost suda koju su stranke ugovorile i to pismeno. c. god. Haška konvencija o pravu (skr. Tamo gdje postoje posebne konvencije o prodaji HK 85 isključuje svoju nadležnost d. Bitno je još reći da je najvažniji domaći izvor MPP Zakon o rješavanju sukoba zakona o propisima drugih zemalja u određenim odnosima (ZRSZ). HK 85 ne sadrži svoju definiciju međunarodne prodaje. elektricitet. 3. HK 85 se ne primjenjuje ni na pitanja koja su rješena u Beečkoj konvenciji akoje ova važila u sjedištu prodavca i kupca u vrijeme zaključenja ugovora. koju je potpisalo 12 zemalja. pojavi pred sudom neke od države članica konvencije. god. Strankama je dozvoljeno da nadležno pravo odrede i za samo dio ugovora (cijepanje ugovora) i da kasnije promjene odluku u pogledu izabranog prava. 2. osim HK uključuje kao predmet prodaje . Anglosaksonskom sistemu kao izvor prava se primarno javlja običaj utvrđen sudskom odlukom sa osobinama presedana.1858. – primjenjuje se na ugovor o međunarodnoj prodaji robe. Kolizione norme su postavljene u tri nehijerarhijski ustrojena nivoa.04. II – kada specijalne okolnosti pokazuju da pravo zemlje u kojoj kupac ima sjedište više od prodavčevog sjedišta povezano s ugovorom. aukcione. avione. brodove . 35 . 5. a. Izvori državnog poslovnog prava Oni zavise od vrste pravnog sistema u koji konkretni poredak spada: − Kontinentalni − Anglosaksonski − Sistem tradicionalnih ( vjerskih ) prava U kontinentalnom sistemu kao izvor prava se javlja zakon. Potpisale su je evropske države ali nije doživjela nijednu ratifikaciju. Osnovni cilj ove konvencije je da bude komplementarna Bečkoj konvenciji i stavljena u njenu funkciju. Ako se tužena strana..Sumedin 1. suprotno ugovoru. smatrat će se da tuženi prihvata nadležnost tog suda. a običaji mogu biti izvor prava samo u slučaju da ne postoji zakonsko rješenje.u trenutku zaključivanja ugovora..

god. 10.. – izmjena Protokolom u Beču 1980. U oblasti mađunarodnog robnog prometa ZOO ima 3 bitne karakteristike: 1. Sopstveni izvori međunarodnog poslovnog prava Ovdje spadaju odgovori pod 7. hipoteke i drugih sredstava osiguranja 4) Sudske i arbitražne odluke 5) Dokumenata koji su po pravilima nadležne zemlje odmah izvršni 6) Mjenica.. Postoji veći broj konvencija koje uređuju prodaju robe sa elementima inostranosti (multilateralne) : 1. koji počinje teći od dospjelosti potraživanja trenutka pada dužnika u . 36 . Međunarodne konvencije i opšta načela medunarođnog prava Međunarodne konvencije – mogu biti multirateralne i bilatelarne. januara 1988. 1) U slučaju smrti ili tjelesnih povreda bilo koje stranke 2) Nuklearne štete prouzrokovane predmetom ugovora 3) Zaloga. Jasno odvojena pravila za građansku i trgovačku prodaju 2.on je primjenjen u : − Vertikalnom smislu ( međunarodna konvencija – zakon) − Horizontalnom smislu ( zakon – zakon) 6. 8. kolizione norme. (CISG) 5. Konvencija o agenciji u međunarodnoj prodaji robe Ženenva 1983. a uloga prvih je veća. imperativni propisi. Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe Beč 1980. Bitno je da znamo da 5 – ta ne uređuje međunarodnu prodaju direktno. dana rakida ugovora. Konvencija o jednoobraznom zakonu za zaključivanje ugovora o međunarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari (ULFIS) Hag 3. KOZ ne važi za iste ugovore za koje se primjenjuje i Bečka konvencija npr. Konvencija o jednoobraznom zakonu o međunarodnoj prodaji tjelesnih pokretnih stvari Hag 1964. 11 7. god. Unfikatorski metod . Karakteristike KOZ: 1) Odredbe konvencije su pretežno prinudnog karaktera 2) Autonomna prava stranaka – vrše se u skladu sa predviđenim pravilima 3) Sud ili arbitraže će uvažiti zastarjelost zahtjeva samo ako se tuženi na to pozove Bečka konvencija UN o međunarodnoj prodaji ( dalje BK ili CISG) je donesena 1980 i na snagu stupila 1.god. 9. Konvencija UN o zastarjelosti u međunarodnoj prodaji robe. Za njih važi jedini zastarni tok od 4 godine. god. KOZ – njana namjena je bila da uredi pitanje zastare potraživanja iz ugovora o prodaji onako kako je on bio uređen 1. Kao izvor državnog poslovnog prava u BiH se javlja ZOO – Zakon o obligacionim odnosima. Jugoslavija je ratifikovala ovu konvenciju a samim tim i BiH .Sumedin Postoje 3 osnova po kojem se državni izvori uključuju u sistem vrela MNPP : autonomija volje. Haškom konvencijom. Izvršena je koercijalizacija zajedničkog fonda normi za obje vrste prodaje 3. god ( dalje KoZ) 4. a prve dvije Haške.. 2... New York 1974. čekova i drugih obveznica KOZ dakle uređuje pitanja zastare materijalnih obligacionih prava zasnovanih na neurednom izvršenju ili raskidu ugovora o prodaji. Jugoslavija nije ratifikovla pa ni BiH.

Slovnija i SCG.opšti dio obligacionih prava .punovažnost ugovora . Rješava sljedeća pitanja: − organizacija i troškovi isporuke − troškovi transporta i osiguranja 37 . te pitanja na koja su pojedine potpisnice stavile rezerve 6) Postoje zaslike u odnosu na Haške jednoobrazne zakone i na ZOO ( npr dispozitivna pravila o određivanju cijene) 7) Supsidijarna rješenja se zasnivaju na opštim načelima na kojima Konvencija počiva. Od zemalja bivše SFRJ ratifokovala je BiH. HOV.mogućnost različitog shvatanja pojedinih termina .nepotpunost pojedinih pojedinih rješenja . brodova. Sjedištu tj.ograničenost javnim prinudnim propisima članica . a ako njih nema onda prema pravu koje odredi MPP Nedostaci Bečke konvencije: . ali ne i Hrvatska. a ne između nekog od njih i vozara 2. 2) Odredbe Konvencije su dispozitivne te ih stranke mogu mijenjati ili isključiti ukoliko to Konvecijom nije izričito zabranjeno 3) Konvencija ne čini razliki između građanske i trgovačke prodaje 4) Konvencija je jedinstveni akt ali se njen dio II ( zaključivanje ugovora) i dio III ( prodaje robe) mogu posebno ratifikovati 5) Ona ne reguliše: . novca. Jedinstveni reglmani Jedinstveni reglmani – u ovu grupu ulaze reglemani nedržavnog karaktera a najznačajniji su: 1.velika upotreba pravnih standarda Na kraju treba reći da je do sad ovu konvenciju ratifikovala 47 zemalja izuzev Belgije i VB. aviona. Ova konvencija posvećuje veliku pažnju : 1. Model zakoni ( koje pripremaju pojedine nevladine insitucie i UN) 2. 8. Akti međunarodne trgovinske komore u Parizu (MTK) – a najvažniji INCOTERMS Najvažnije osobine INCOTERMS – a : 1.pitanja uređena ranijim sporazumima. te stvaranje načela novog međunarodnog ekonomskog poretka.statičnost . električne energije) Za ovu konvenciju možemo vezati 7 bitnih karakteristika: 1) Ona predstavlja napor za dalje izjednačavanje prava u ovoj oblasti. Obilježjima objekata ( primjena ove konvencije je isključena za : prodaju robe za lučnu potrošnju .Sumedin Ova konvencija se primjenjuje na ugovore o prodaji robe zaključene između strana koje imaju sjedišta na teritorijama različitih država: a) Kad su te države ugovornice ili b) Kad pravila MPP upućuju na primjenu prava jedne od tih država. Uređuje odnose između prodavca i kupca.deliktnu odgovornost za štete od stvari .prelazak svojine .prodaje koje su zbog svoga karaktera pod režimom imperativnih nacionalnih propisa . prebivalištu ( ako je fizičko lice u pitanju) 2.

Arbitražna praksa vuče snagu iz ovlaštenja stranaka da biraju sudsku instituciju. Sudska i arbitražna praksa Kod sudske prakse odluke sudova su jači izvor prava u anglosaksonskim nego u kontinentalnom sistemu. a metod koji se primjenjuje može biti a priori i a posteriori. načinu učestvovanja preduzeća u raspodjeli uvoznih i izvoznih kontigenata. Međunarodni trgovački običaji( osobine : razumnost. Poslovna praksa konkretnih stranaka 6. Značenje pojedinih klauzula u Opštim uzansama za promet i INCOTERMSU se značajno razlikuje 6. izvjesnost. Tipski ugovori( najznačajniji «žanevski ugovor») 2.Sumedin − izdaci za administrativne procedure − prelaz rizika 3. notarnost. Međunarodne uzanse – po predmetu i metodu odgovaraju našim uzansama 5. INCOTERMS se uključuje u ugovor : − preduzimanjem pojedinih odredbi − pozivom na klauzulu 4. Od zakonskih akata najvažnij su: − Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju (ZVTPBiH) − Zakon o tržišnoj inspekciji − Od podzakonskh akata moraju se istaći dva: − Pravilnik o kriterijima. Terminologija INCOTERMS 2000. opšteprihvaćenost. Sadržaj pojedinih klauzula je složen i opsežan 5.Najvažniji izvori ovog vrela su: 1. Međunarodne sudske institucije nadležne za poslovno – pravne odnose ne postoje.Tu praznnu nacionalni sudovo nastoje popuniti izjednačavanjem prakse. Međunarodni poslovni i proizvodni standardi 10. Osnov važenja u međunarodnoj prodaji je ili izričit pristanak stranaka ili konvencijska pretpostavka o prećutnom prihvatanju poslovnih običaja) 4. 11. U prvo slučaju učešće mogu uzeti međuvladine i nevladine organizacije. kao i postupak u vezi dodjeljivanjem tih kontigenata − Odluka za uvoz robe radi izvoza 38 . prilagođena Bečkoj konvenciji 9. Državni prinudni propisi Državni prinudni propisi mogu se podijeliti na zakonske i podzakonske akte. Opšti uslovi poslovnja (u obliku spiska ugovornih klauzula. Međunarodno autonomno poslovno pravo Međunarodno autonomno poslovno pravo – ovi akti postaju glavni izvori prava za regulisanje odnosa učesnika u međunarodnom prometu. Mogu biti formirani na organizovan i spontan način. Arbitražna praksa funkcioniše kao jedan od najvažnijih stvaralaca novog lex mercatoria. bilo stređeni u sistem tehnikom koja se ugleda na zakonodavstvu) 3. Nema razlike u ulozi institucionalnih i ad hoc arbitraža te nacionalnih i nadnacionalnih.

..) Zbog svega navedenog danas je čest slučaj da ponudi . Pod njom se podrazumijeva mjesto i vrijeme nastanka ugovora. licitacije. Slijedeći rješenja prava EZ. 13. dok se postupci unutar upravnih organa regulišu Zakonom o opštem upravnom postupku III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI 12. Punktacije ( one se sastoje u pisanom fiksiranju pojedinih dijelova ugovora. Po završetku obavezne faze dolazi do perfekcije ugovora. FBiH je donijela Uredbu o postupku nabavke robe. Za ponudu i prihvat važe opšta pravila nedležnog nacionalnog prava . 4. Perfekcija ugovora je veoma važna za međunarodnu trgovinu jer se mjesto i vrijeme nastanka ugovora može koristiti vezivna tačka u slučaju sukoba zakona. Najvažnije su: a) Akcenat se sa volje prenosi na izjavu volje ( bitno je kakvo je dejstvo stranaka proizvela . stavljanju anaksa ili formulacie termina. Ponuda) 3. tako da se moraju uočiti određene promjene u značenju pojedinih principa te pojava novih rješenja . Pregovori ( ozbiljno izražena namjera oba učesnika da razgovaraju o zaključenju ugovora. Da bi ova procedura imala 39 . Prikupljanje ponuda – upućivanje nejavnog poziva određenom broju potencijanih partnera. Preliminarni kontakti ( pribavljanje informacija o strankama i budućem ugovoru) 2. Ova namjera se potvrđuje posebnim dokumentima kao što je «pismo namjere» . teletax. a to su : 1. prihvata prethodne fakultativne ( eventualne) faze u zaključivanju ugovora. prikupljanje ponuda . a ne namjera koju je imala) b) Autonomija volje ostaje glavni princip ugovaranja ali se sve više ograničava prinudnim propisima c) Razvijanje novih obligaciono – pravnih rješenja (opoziv ponude. Njene radnje se u pravilu prepliću sa fazom pregovora.Podhvat Ova faza počinje davanjem čvrste ponude ili ponude ultimatuma. Posebne tehnike zaključivanja ugovora Posebne tehnike zaključivanja ugovora razvijene su prvenstveno u međunarodnoj prodaji investicione opreme i kod ugovora o investicionoj izgradnji. da dostave svoje ponude za prodaju određenog objekta robe . Sastavljanje pripremnih ugovora ( sastavljanje prijedloga ugovora) Nakon eventualnih faza potpisivanja ugovora slijedi i bavezna faza: . ofertalna licitacija. Nove tendencije i faze zaključivanja ugovora Evolucija ekonomskih odnosa.. I prilikom formulacije ovog pisma potrebno je posvetiti veliku pažnju da ono ne bi bilo protumačeno kao obavezujući dokument – npr. Vrela domaćeg prava mogu se podijeliti na državna i autonomna. komercijalnih tehnologija odražava se i na proces nastanka ugovora. Ona pradstavlja sintezu prathodnog rada u toku pregovora.) d) Nove tehnike ugovaranja i dokazivanja (formalni ugovori i opšti uslovi poslovanja) e) Nove procedure zaključivnaja ugovora (. Izvori prava u ovoj oblasti mogu biti međunarodni i državni.Sumedin Podzakonskim aktima se regulišu odnosi upravnih organa i stranaka . e – poruke i sl.Ponuda . uslugama i ustupanju radova.. šutnja kao prihvat i sl. Stranke mogu samim ugovorom odrediti mjesto i vrijeme nastanka tog ugovora. One se svode na tri osnovne vrste: tender. U prvoj grupi su značajna pravila velikih međunarodnih finansijskih organizacija kao što je IBRD.

kupac ponudiocima otvara konkurenciju i cijenama i drugim uslovima ugovora. 40 . To su eksplicitno označavanje robe. Integrisnanje 2 Haška jednoobrazna zakona u jedinstven akt 2. 16. Bitni konvencijski elementi ponude su: a) Određenost ponuđenog ili ponuđenih (ako je prijedlog upućen neodređenom broju lica. 18 15. stavljanje dokumentacija na uvid i dodatno informisanje interesenata. Rok i način dostavljanja ponude moraju biti navedeni.Posebnih uslova ugovora ( radi eventualnog prilagođavanja) . te izričito i prećutno utvrđivanje količine i cijene. O n se sastoji od: . javno otvaranje ponuda . Tender je detaljno sačinjen obrazac ponude koji sadrži sve bitne elementa ocim cijene.Uputstva ponuđačima . Prevazilaženje razlika između anglosaksonskih i kontinentlanih sistema u ovoj oblasti 3. izbor ponuđača. davanje odgovora na prigovore drugih učesnika. 17. Ofertalna licitacija – je jednostrani građanskopravni posao kojim kupac kao javni obavezuje da će primiri i zazmotriti sve prispjele ponude koje odgovaraju uslovima javnog poziva te da će preuzet i druge radnje vezane za zaključivanje ugovora. 14. perfekcija ugovora. Konvencija se kod ponuda javnosti opredjelila za shvatanje da se radi o pozivu na otertalnu licitaciju.Opštih uslova poslovanja kojima se determiniše sadržaj ugovora . Ponuda Ponuda – predstavlja prijedlog za zaključivanje ugovora upućen 1 ili više lica koji sadrži ozbiljnu namjeru ponudiocu da se obaveže tom ponudom. Ciljevi Bečke konvencije Dio 1. obavljivanja javnog poziva. a ne ponudi) b) Sadržaj ponude mora biti dovoljno određen – Konvencija precizira elemente standarda . prihvat. Bečke konvencije imao je sljedeće zadatke: 1. razmatranje ponuda.Zbirke dokumenata ( uključujući obrazce ugovora i garancija) . Da bi se prikupljanje ponuda smatralo uspjelim . Zaključivanje ugovora prema Bečkoj konvenciji Ovdje spadaju odgovori pod 15. otkup tendera. 16. Prevazilaženje problema koji mogu nastati usljed toga što sukcesivno ponude i prihvata nije važan uslov n astanka ugovora Unutar BK uređena su 3 glavna instituta ponuda.Tehničkih planova sa specifikacijama Postupak ima više faza: odluka o ofertelnoj licitaciji. obično omoraju da se jave bar 3 ponuđena postupka izbora najboljeg ponuđaća učestvuje samo komisija bez prisustva ponuđača. Neutralisanje razlika nacionalnih prava (stvaranjem jedinstvenog sistema zaključivanja ugovora) 4.Sumedin međunarodni karakter potrebno je da sjedište pozvanih bude u drugoj državi. Ovdje umjesto takmičenja ponuđenih u blizini dostave ponude.

Pored blagovremenosti koja je prvi uslov za urednost prihvata potrebno je spomenuti i sadržaj prihvata koji je drugi uslov. Konvencija ne određuje način odgovora na ponudu. Kada je riječ o dejstvu prihvata. Odgovor na ponudu koji ukazuje na prihvatanje . ali postoje i druge). 17. Kada ponuda još nije proizvela pravno dejstvo). Tako usmene ponude moraju biti prihvaćene odmah ( bilo da su direktne. telefonom i sl. Prihvat i perfekcija ugovora Prihvat i perfekcija ugovora . šro može dovesti do problema u praksi jer se radi o unutrašnjem subjektivnom elementu. prihvat mora stići u razumonom roku Međutim prema načelu dobre volje stroga pravila o blagovremenom prihvatu mogu biti ublažena i to u 2 slučaja: 1) Ponuđeni kriv za zakašnjenje – odluka o sudbini prihvata je u rukama ponudioca i on mora direktno ili pismeno obavijestiti ponuđenog o svom pozitivnom stavu (tj. osim ako okolnosti posla govore drugačije. a prvi uslov za to je da prihvat bude blagovremen. prihvat mora stići u roku − Ako ponudilac nije odredio rok.prihvat je izjava ili drugo ponašanje ponuđenog koje ukazuje na saglasnost sa ponudom i smatra se peihvatanjem. prema BK prihvat ponude proizvodi dejstvo od trenutka kada izjava saglasnosti stigne ponudiocu. Ovo će se desiti kada na šutnju kao prihvat ukazuju okolnosti posla. Izjava mora biti jasna i nedvosmislena. Ponuda može prestati na 3 načina: − Opozivom – gašenje ponude izjavom ponudiocu − Odbijanjem − Zaključivanjem ugovora Opoziv ponude nije moguć u dva slučaja: 1. Kada je riječ o pravnom dejstvu ponude (a to je vezanost preduzeća za svoju ponudu) treba reći da postoje razlikeu uporednim pravima u pogledu toga pa je Konvencija morala da ih prevaziđe. Prema BK «Ponuda proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada stigne ponuđenom «Konvencija je učinila ustupak anglosaksonskom sistemu praveći razliku između povlačenja i opoziva ponude.Sumedin c) Namjera na obavezivanje – Standardi za njeno određivanje nisu uspostavljeni u Konvenciji. ali ako je ponudilac u ponudi odredio način davanja prihvata ona je obavezan za ponuđeno. to je prepušteno praksi. a opoziv predstavlja kada izjava stigne poslije prijema ponude. Povlačenje ponude je slučaj kada izjava o povlačenju stigne ponuđenom prije ili u vrijeme kad i ponuda (tj. Ako je ponuđeni razumno vjerovao da je ponuda neopoziva i ponašao se u skladu. Za pisani prihvat postoje 2 rješenja: − Ako ponudilac izrtičito odredi rok. U slučaju pozitivnog bitno je reći da prihvat proizvodi pravno dejstvo kad je stigao . Drugi način davanja prihvata su konkludentne radnje ( u Konvenciji najčešće navedene odašiljanje robe. čak i kad je neopoziva prestaje da važi kada izjava o njenom odbijanju stigne njenom primaocu. Da uvažava neblagovremeni prihvat) 2) Ponuđeno nije kriv za zakašnjenje – ovdje ponudilac mora obavijestiti ponuđenog i u slučaju negativnog odgovora. a ne kad je trebao stići. Treći način prihvatanja je šutnja. Bitno je napomenuti da ponuda. Izričito naznačeno da je ponuda neopoziva (često se navodi i tok trajanja ponude) 2.). a koji sadrži dodatke 41 . Sadržaj se može odrediti kao pristanak na klauzule ugovora projektovanog u ponudi. To uveliko zavisi od sredstva komuniciranja stranaka. pregovori ranije uspostavljena praksa. te plaćanje cijene .

Kada je riječ o ovim administrativnim aktima bitno je znati da oni imaju različito tumačenje u uporednim pravima. *Pravo BiH (ne nalazi se u postavljenim pitanjima ali u knjizi da)– Osnovni princip Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH je slobodan protok robe i usluga. Prilikom izdavanja dozvola organi vlasti BiH se pored domaćih propisa moraju pridržavati i GATT/WTO Sporazuma za izdavanje uvoznih dozvola. Samim tim ona snosi odgovarajuću vrstu ugovorne odgovornosti. U uporednom pravu. apsolutno ili relativno u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima pod kojim prijeti povredom domaće proizvodnje istih ili sličnih proizvoda. tumačenjem se mora utvrditi koja od njih u konkretnom slučaju ima to svojstvo. Saglasnost treće osobe može biti data u vidu dozvole ili odobrenja. Velika Britanija – dozvole ne utiču na punovažnost ugovora. ali stranke uređuju međusobno koje dužan da ih pribavi pa imam 2 slučaja: − ako je ugovor uslovljen dobijanjem dozvole postavlja se pitanje da li se stranka obavezala ili je samo obećala da će uložiti svu dužnu pažnju o pribavljanju dozvole − prodavac oslobođen isporuke ako može dokazati da unatoč poduzetim razumnim koracima nije usio pribaviti dozvolu. a odobrenje se daje naknadno. 1. uključujući i dozvolu za uvoz. Ako se neki proizvod uvozi u BiH u većim količinama. Neblagovremeno pribavljanje dozvole značit će nemogučnost ili zakašnjenje u izvršenju ugovora one strane koja je imala dužnost da obezbijedi dozvolu. U Zakonodavstvu BiH postoji 5 instrumenata kojima se može ostvariti uticaj države na robnu razmjenu: a) određivanje količina koje se mogu uvesti ili izvesti b) stavljanje robe na režim dozvole c) zabrana uvoza radi zaštite zdravlja stanovništva d) regionalno usmjeravanje uvoza i izvoza 42 . 19. Konvencija uopšte ne sadrži pravila o mjestu perfekcije. Perfekcija ugovora Kada je riječ o perfekciji ugovora BK kaže se da je ugovor zaključen u trenutku kada uredan prihvat stigne ponudiocu. 18. Vijeće ministara izdaje jedinstvene kriterije za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz. Ako postoji više izjava sa obilježjima prihvata. što ukazuje na njeno retroaktivno dejstvo 2.Sumedin ograničenja ili druge izmjene naziva se kontraponuda. da li djeluju na mogućnost njegovog izvršenja. međutim ovo pravilo i nije tako strogo pa je moguće dozvolu pribaviti naknadno. iako su ona veoma značajna za formu ugovora. Njemačko pravo – dozvola mora biti pribavljena unaprijed. Uloga države u zaključivanju ugovora o međunarodnoj prodaji Postoje 4 načina uslovljavanja nastanka ili dejstva i ugovora: − Uslovljavanje zastupnika da potpiše ugovor zasnovan na opštem aktu pravnog lica − Ugovaranje uslova između stranaka − Unošenje u registre osnovane na posebnim propisima − Zakonsko određivanje treće osobe kao uslova za zaključivanje ili dejstvo ugovora Mi ćemo se bazirati na četvrtom ograničenju. Razlika između ovog je što dozvoli daje državni organ prije zaključenja ugovora i ona djeluje u buduće. Vijeće ministara može na prijedlog Ministarstva VT donijeti neku od zaštitnih mjera. Moguća ograničenja predviđena su u zakonima. 3. a prihvaćeni i u BiH – dozvole ne utiču na nastanak i punovažnost ugovora. Prihvat ne smije da odstupa od bitnih elemenata ponude.

određene sporazumom stranaka i one koje u određeni posao ulaze po njegovoj prirodi. od snošenja troškova kako administrativnih. Pod robom se podrazumijeva «tjelesna pokretna stvar». prethodna saglasnost. no on nema isto značenje u smislu opšte ekonomske teorije. stoga odgovor na pitanje da li se ona mora sastojati samo u novcu ili može biti određena u novcu i stvarima. propala Cijena – cijena kao vrijednosna naknada za ustupljenu stvar nije strukturalno određena u BK. 1. pod određenim uslovima 43 . svoja ii tuđa d. IV ELEMENTI UGOVORA 20. pod uslovom da vrijednost ne bude veća od polovine cijene. generička ili individualizirana c.Sumedin e) privremene mjere radi otklanjanja poremećaja u VT razmjeni Ministarstva trgovine entiteta su dužna da do desetog dana tekućeg mjeseca dostave Ministarstuvu VT izvještaj o izdatim dozvolama sa precizno određenom podacima. 7. predmet ugovora o međunarosnoj prodaji je tjelesna pokretna stvar: a. ali u međunarodnom prometu može da uključuje i druge elementa: − Troškove robnog prometa − Uvozne i izvozne dadžbine − Carine − Ambalaža. saglasnost). Mora se razlikovati obaveza izvršavanje radnji pribavljanjem dozvole od plaćanja za to. a nadležno ministarstvo Entiteta mokrim žigom i potpisom. 2. avioni električna energija stvari koje tek treba da se proizvedu (a naručilac ne daje materijal) stvari koje se uglavnom sastoje od pružanja usluga dakle. Značenje je u suštini isto. zavisi od nacionalnog prava koje se primjenjuje kao sekundaran izvor. 4. koja se nalazi u slobodnom ili ograničenom prometu b. tako i komercijalnih. postojeća ili buduća e. Bitni elementi ugovora Bitni elementi ugovora se dijele na propisane. Međutim nisu sve pokretne stvari obuhvaćene BK. Mi ćemo se zadržati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to kod ugovora o međunarodnom prodaji po Bečkoj konvenciji. Terminologija ZVTPBiH je različita ( dozvola. 3. ZVTPBiH zahtijeva da Ministarstvo VT to učini suhim žigom i potpisom. Predmet – za pradmet BK u naslovu koristi termin «roba» . predmeti za ličnu i porodičnu potrošnju stvari koje se prodaju na javnoj dražbi ili drugim prinudnim putem HOV i novac brodovi. Cijena je u principu naknada vrijednosti robe. vlasti. 5. Naši zakoni ne sadrže odredbe o posljedicama propuštanja da se pribavi potrebna dozvola. procedure i ovjera ovih dokumenata. Ministarsvo VT je ovlašteno da donese podzakonski akt kojim se utvrđuju subjekti. 6. Kod nas je usvojen stav da se cijena može odrediti u novcu i stvarima. Ukoliko ugovor sa stranim partnerom. prinudni propisi ili međunarodni ugovori traže da ti dokumenti budu ovjereni od bh.

Nebitni elementi Količina – u zakonodavstvu pa i u BK sporno je da li je količina bitan ili nebitan element. Bitno je reći da cjena mora biti obavezna ili bar odrediva. Ugovorom ( preciziranjem svote ili korištenjem tehničkih termina kao npr “tekuća cijena”. Generalno može se reći da je količina bitan element ako na to upućuju: − Priroda stvari − Okolnosti posla − Sporazum stranaka U svim drugim slučajevima ona je nebitan element. Određivanje se vrši: izričito. način plaćanja i sl) − Mjesto utvrđivanja cijene nije određeno (mora se voditi računa o mjestu zakljlučivanja ugovora.Sumedin Ako cijena utvrđena samo za neto težinu robe. ali u slučaju sukoba te cijene sa «svjetskom» posljednje će imati prednost. prema trećoj moraju se primjeniti dispozitivna pravila o određivanju cijene (ovdje spada i naše pravo) Na kraju bitno je reći da ukoliko se radi o promjeni cijene. Nacionalnim prinudnim propisima (fiksno. približno (cirka. minimalna i maksimalna ) 2. u rasponu. Postoje 3 načina određivanja cijene: 1. Upućivanje na ranije ugovore. mjesto isporuke. klizna skala i indeksna klauzula su apsolutno odvojene strane BK. odrediva smatrat će se da su stranke pristale na cijenu koja se u trenu zaključenja ugovora redovno naplaćivala u odnosnoj trgovačkoj struci pod sličnim okolnostima) . Jasno je da ona kao odrednica predmeta uvjek ulazi u bitne elemente. Također BK ne sadrži pravila šta će biti ako treće lice koje si odredile stranke neće ili ne može da odredi cijenu. prihvatanje cjenovnika) − Redovna cijena se utvrđuje objektivno (stanje cijena u datoj struci i konkretna obilježja transakcije – npr količina.smatra se da cijena nije ni ugovorena i da treba promijeniti pravila koja važe za tu situaciju. 55 (ako cijena nije određena. tako da u uporednom prava možemo izdvojiti 3 sistema: 1) ugovor ne postoji. cijena ne obuhvata vrijednost ambalaže. Količina u ugovoru mora biti određena ili bar odrediva. Dispozitivni propisi sadržani u BK čl. Ovo pitanje također zavisi od nacionalnih izvora koje ponovo možemo podijeliti u tri grupe: 1. 3. Ako je samo jedan subjekt odredio cijenu pravna valjanost ugovora će zavisiti od nacionalnog prava koje služi kao sekundarni izvor. U članu 55 BK potrebno je primjetiti nekoliko bitnih momenata: − Ne zahtijeva se postojanje više argumenata – jedan element ili stav iz pregovora su dovoljni (npr. vagoni) 44 . 21. od-do) i upotrebom tehničkih termina (cisterne. “razumna cijena”. jer nema sporazuma stranaka oko 1 od 2 bitna elementa ugovora 2) (pravo USA) ugovor postoji ako je stranka koja je odredila cijenu to učinila u granicama «razumnosti i poštenja» 3) naš sistem . prema drugoj treće lice imenuje predsjednik suda 3. Bitno je reći da BK ne rješava pitanje ko određuje cijenu principu to rade prodavac i kupac zajedno. fabrička cijena” i sl. prema prvoj ugovor ne postoji 2.

Isporuke kao obaveze prodavaca Pojam isporuke . hemijskih i funkcionalnih osobina koje tu stvar čine upotrebljivom za svrhe za koje se ona uobičajno koristi. V OBAVEZE PRODAVCA 23. 45 . Ne daje se definicija isporuke već se isporuka navodi samo kao obaveza prodavaca. ali i o cijeni (da transport ne bude preskup) Kada je riječ o samom plaćanju ambalaže zavisit će od toga šta je ugovoreno. kao i svaki drugo vid zaštite te iste robe. Kada je riječ o transportnim klauzulama i INCOTERMS – u – o tome je bila tiječ u poglavlju «B»(izvori prava). Prema BK ako ambalaža nije ugovorena prodavac je dužan da obezbijedi uobičajnu ambalažu koja je podobna da sačuva i zaštiti robu. 3. Ovako rješenja praktikuje i BK) 22. Prodavac mora obavijestiti kupca o specifikaciji. a ako ne onda je dužan obezbijediti srednji kvalitet. smatra se da ambalaža nije uračunata u cijenu. Rješenja nacionalnih prava pa i našeg se ne primjenjuju automatski u pogledu prethodnog. tačke odstupa od haškog Jednoobraznog zakona: 1. Da bi postojala odgovornost prodavca za nesaobraznost robe prinudnim propisima potrebno da ga je kupac o tome obavijestio pa makar i bilo prećutno (dajući mu na znanje u kojoj zemlji će se roba koristiti) 2. Ako je izričito ugovoreno ili ako na to ukazuje priroda stvari ili posla kvalitet može biti bitan elemenat u svim ostalim slučajevima on je nebitan elemenat. a u ostalim slučajevima ona se određuje ugovorom. Transportne klauzule i ambalaža Ambalaža i transportne klauzule – ambalaža predstavlja zaštitu omot robe. pa se toga nećemo više dotocati. Dispozitivnim propisima (u nacionalnim pravima važi pravilo da ukoliko je prodavac znao za namjenu robe dužan je obezbijediti odgovarajući kvalitet. Nacionalnim prinudnim propisima (np. Odvojeno se reguliše distanciona i nedistanciona isporuka.Sumedin Kvalititet – predstavja skup fizičkih. Iz sistema prava kupca kod nesaobraznosti isporuke vidi se da se ona smatra izvršenom i kad u svemu ne odgovara ugovoru. Ambalaža se u nacionalnim pravima samo izuzetno određuje prinudnim propisima. 2. da se treba voditi računa o uslovima transporta (roba treba da prođe neoštećena prilikom prevoza).Prema haškom Jednoobraznom zakonu isporuka se sastoji u predaji stvari saobrazne ugovoru Bečke konvencije u 3.r minimalni kvalitet. Kvalitet može biti određen: 1.propisani standardi). Tako ako je roba određena po težini (neto). a ako on u razumnom vremenu ne da drugu prodavčeva ostaje važeća) − mustra − tip − standard − tehnički termini (viđeno – odobreno i sl) 3. običanim dispozitivnim propisima. U ostalim slučajevima ambalaža je obaveza prodavca. Tu se prije svega misli. Ugovorom – postoji veliki broj načina za to: − uzrok ili model − opis robe − specifikacija (sačinjavanje specifikacije prema BK je obaveza kupca ali u slučaju da on to ne uradi ili ne uradi na vrijeme to će uraditi prodavac. Ukoliko prodavac želi vraćanje ambalaže je potrebno izričito ugovoriti. Bitno je reći da obaveza ovdje nastaje po osnovu nacionalnog propisa.

dokumentarna i realna. a tradicionalni sisitem za generičke. pakovanje. a u drugom period) i dispozitivnim propisima. b. b.  ostali slučajevi distancione prodaje i nedistancione prodaje – mjesto isporuke je mjesto u kome je prodavac u trenutku zaključenja ugovora imao sjedište. gdje će rok isporuke ukoliko nije ugovoren zavisiće od okolnosti posla. Isporuka se mora sastojati barem iz jedne pravne i jedne faktičke radnje. mjesto isporuke određuje i tip prodaje. b. a ako u ugovoru ništa nije rečeno primjenjuju se najprije običaji i praksa. Kada je riječ o isporuci potrebno je spomenuti i tri bitna modaliteta a to su: mjesto. kojima često predhode običaji i praksa. Individualizirane. te buduće stvari isporučuju se u mjestu u kojem se nalaze. način i vrijeme isporuke. Za isporuku je dalje bitno reći da predmet isporuke ne mora biti identičan predmetu ugovora (on može biti širi te obuhvatati i plodove i koristi od tog predmeta). istovar). To podrazumijeva tri stvari: a. a tek onda dispozitivna rješenja BK: a. Faktičke i pravne radnje moraju biti izvršene dobrovoljno. c. generičke stvari koje se moraju izdvojiti iz mase.Sumedin Iako Bečka konvencija 1 ne definiše isporuku. Još je bitno reći da se kontinentalnim pravima pravni karakter isporuke različito tumači: a. Kada je riječ o dejstvu isporuke onda se ona očitava kao prijelaz rizika sa prodavca na kupca. Isporuku možemo podijeliti: Prema načinu kako se kupcu stavlja na raspolaganje: simbolična. c. mi ćemo ipak spomenuti njenu teorijsku definiciju: Isporuka predstavlja sistem pravnih i faktičkih radnji koje prodavac mora da izvrši. Ono može biti određeno: ugovorom i to prema BK na dva načina (fiksno određenim ili iz ugovora odredivim datumom i određenim ili iz ugovora odredivim vremenski periodom – u prvom slučaju tačno se određuje datum.. Mješoviti sistem (švicarski) – translativni sistem se primjenjuje za individualizovane stavri. Translativni sistem (romanska prava) – svojina prelazi na kupca zaključivanjem ugovora. Rok počinje teći od ugovorenog datuma početka perioda ili od zaključenja ugovara. da bi kupac mogao steći u posjed stavri i najjače stvarno pravo na njoj.. prelaz troškova. Način isporuke obuhvata sve vrste radnji koje prodavac mora da preuzme da bi predmet isporuke stavio na raspolaganje kupcu (pregled. distancirana prodaja (prodaja sa otpremom) i prodaja u mjestu opredjeljenja. Također. U pogledu ovih propisa BK je preuzela izvore anglosaksonskih prava. Mjesto isporuke se prvenstveno uređuje ugovorom bilo izričito ili prečutno. Izričito se vrši transportnim klauzulama. Mjesto isporuke je geografska lokacija ili lokalitet na kojima sve radnje vezane za isporuku moraju biti završene. U slučaju da je kupac ovlašten da odredi datum 1 dalje u textu BK – Bečka konvencija 46 . Za mjesto isporuke se veže: prelaz rizika. Prema vremenu predaje cijele količine: jednokratna i sukcesivna. Faktiče radnje se najčeše sastoji u stavljanju robe u posjed kupca.. Tradicionalni sistem (germanski i naš) – isporuka je vezana za . Generička roba  distanciona prodaja – stvar se predaje u mjestu u kome prvi samostalni prevoznik djeluje ako to zahtjeva priroda transporta. Vrijeme isporuke predstavlja trenutak ili period u kojem sve radnje vezane za isporuku treba da budu završene. pa imamo: nedistancirana prodaja (prodaja na mjestu).

26. Ako su dokumenti koji su predati nesaobrazni ugovoru (a potom su predati prije isteka roka) prodavac može da do roka ispravi nedostatke. Postoji još jedna situacija u kojoj prodavac bez štetnih posljedica može da zadrži isporuku: 1. skladišnica i sl. 24. obaveza nastala iz ugovora. te prinudim nacionalnim propisima. 4. Garancije saobraznosti isporučene robe sa ugovorom kao obaveze prodavca . Bitno je napomenuti da su rokovi za predaju dokumenata jako kratki. između kupca i trećih lica (upustva upotrebe. Privatnopravne dokumente moguće je dalje podijeliti na finansijske i robne. 25. komercijalni dokumenti . kupac ne može da izvrši bitan dio svojih obaveza iz ugovora. kao na primjer između stranaka. uvjerenje o porijeklu robe i sl. U slučaju sukcesivnih isporuka izložena rješenja se primjenjuju za pojedine obroke. on o tome mora blagovremeno obavijestiti prodavca u suprotnom prodavca može dokazivati da ne odgovara za eventualnu docnju. Anglosaksonski sistemi slučajeve neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora ne dijeli prema faktičkim obilježjima. tako: 1. Mjesto i vrijeme predaje dokumenata najčešće se ugovara. a u slučaju da to nije učinjeno prodavac prije svega treba voditi računa o prinudim propisima. to je prepušteno ugovoru i trgovačkim običajima.Upredno pravni pregled Kada je riječ o ovome postoje razlike u pravnim sistemima. Prenos svojine kao obaveza prodavaca Prenos svojine – ovdje je samo bitno reći da BK uspostavlja obavezu prenosa svojine na kupca. 2. a ako to nije moguće važiće mjerodavno nacionalno pravo. Bitno je reći da će se sva izložena pravila primjenjivati samo pod uslovom poštovanja principa istovremenosti isporuke i plaćanja tj.olakšavaju promet robe između stranaka. 2. docnju sa isorukom ili isporuku stvari sa fizičim (to su isporuke sa neodgovarajućim kvalitetom ili količinski nedostatak) ili pravnim nedostacima. očito se vidi da će kupac izvršiti povredu ugovora nemogućnost plaćanja. prodavac može da zadrži robu dok ne dobije pare. 3. a još nije dospjela. Kontinentalni sistem pod ovim podrazumijeva neizvršenje ili neuredno izvrešenje tj. Koje robne dokumente treba predati u BK nije precizirano.Sumedin isporuke. a tek poslije toga o ostalim. Pojam saobraznosti u Bečkoj konvenciji 47 . ali ne reguliše način na koji će se to izvršiti. 27. On je definisan mjerodavnim nacionalnim pravom.). Robni ugovori se dijele na: 1. dokumenti koji sadrže pravo vlasništvo na robi i služe njegovom prenosu (tovarni list. ali samo u slučaju da se time kupcu ne prouzrokuju dodatne nepogodnsti i troškovi (pored svega ovoga kupac će i dalje imati pravo na naknadu štete ali ne i na raskid ugovora). Predaja dokumenata kao obaveza prodavaca Postoji veći broj dokumenata vezanih za ugovor o međunarodnoj prodaji koje možemo podijeliti na one koji proističu iz državne intervencije i one koji interesuju samo stranke. 2. prodavac je dužan da odmah obavjesti kupca o obustavljanju isporuke.). nego prema značaju za ostvarivanje ugovora.

Garancije saobraznosti robe se definiše kao jamčenje prodavca kupcu da će isporučena roba biti saobrazna onome što je ugovoreno. . Da bi obaveza za postojanje garancije postojala moraju biti ispunjena sljedeći uslovi: 1. Nesaobraznost u pakovanju ili zaštiti robe (nije upakovana ili zaštićena na ugovoreni način). Nedostaci u količini (kvantitativni nedostaci). Ti uslovi su: . Čuvanje robe kao obaveza prodavaca Prema BK i uporednom pravu to je zajednička odgovornost obje strane i leži na svakoj od stranaka onda kada su posjed robe i snošenje rizika na njoj podijeljeni. Garancije saobraznosti robe ima ugovoreni karakter. Ovi uslovi imaju kumulativan karakter zj. postoje istovremeno. • poseban tretman prava industrijske svojine. 3. 28.  spriječavaju nesmetano korištenje prava prenesenih prema ugovoru. izričito ili prećutno ugovorenu svrhu  nesaobraznost sa uzrokom ili modelom 4. Garancija nije ugovorom isključena. 3.održavanje garancije saobraznosti robe sa ugovoram na snazi .savjesnost kupca .nedostatak saobraznosti mora postojati u času prelaska rizika prodavca na kupca . Prema Konvenciji nepoštivanje ovog sa sasobom odgovornost prodavca iako možda to nije njegova krivica. Garancija za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) kao obaveze prodavaca Kada je riječ o pravnim nedostacima BK poznaje dvije vrste: • prava ili potraživanja trećih lica (suprotno većini nacionalnih prava ne odgovara se samo za postojeća subjektivna prava trećih lica već i samo ozbiljna potraživanje kupca može da znači pravo korištenja garancije). Tako da pravni nedostatak prema BK postoji i kada:  spriječava nedostatak prava kupca.radi se o ugovoru o prodaji na koji se primjenjuje BK . Nesavjesnost prodavca (isključivo ukoliko je riječ o pravu industrijske svojine). Postojanje uredne reklamacije. 2. slični uslovi postoje i u BiH. da bi mogli svrstati koji to nedostaci spadaju u ”nesaobraznost isporuke”. 4.  spriječava nedostatak prava kupca u određenom obimu. 29. Na osnovu ovoga garancija za pravne nedosttke bi značila jamčenje prodavca kupcu da preneseno pravo nema nijedan od navedenih nedostataka. tako da je moguće izdvojiti sljedeće nedostatke: 1. Predaja druge stvari ili stvari drugog roda.Sumedin Kada je riječ o saobraznosti prema BK. Stvar nije prodata prinudim putem. da bi obaveza garancije saobraznosti robe postojala moraju biti ispunjeni uslovi dati Konvencijom. potrebno je sistemsko tumačenje Konvencije.  nepodobnost stvari za uobičajne svrhe  nesposobnost za naročitu. Prodavac je prema BK dužan u dva slučaja čuvati stavri: 48 .potrebno je da garancija saobraznosti robe nije u ugovoru izričito ili prećutno isključena. Kvalitativni nedostaci (fizičke mane robe).  onemogućavaju nastank prava kupca prema ugovoru. 2.

Ona se tada ravna prema sporazumu stranaka i pravilima osiguranja. 30.  transportno osiguranje. uslovi ugovora moraju biti uobičajni za tu vrstu prevoza. Provjera saobraznosti kao obaveza kupca Pojam i značaj provjere .  obavještavanje druge strane o relevantnim činjenicama.Provjera (ne)saobraznosti je sistem pravnih i faktičkih radnji kojim se utvrđuje da li isporučena roba odgovara onome što je ugovoreno. Obaveza osiguranja leži na prodavcu ako je izričito ugovorena ili na nju upućuju transportne klauzule. Prodavac o prodaji prema BK može.Sumedin 1. Čuvanje robe prodavac može da obavi na više načina: sam čuva robu pažnjom dobrog privrednika. Ostale obaveze prodavca Najčešće se navode sljedeće:  pakovanje robe. vrsta prevoza zavisi od okolnosti posla. naime. Otprema robe se ugovara ili rješava transportnim klauzulama. 3. iako BK ne govori o obimu i tehnici određivanja obilježja robe. a ako to slučaj slijede dispozitivna pravila BK: 1. dužan da kupvu dostavi sve potrebne dokumente da bi on to mogao izvršiti VI OBAVEZE KUPCA 31. Pod specifikacijom se podrazumijeva ugovorni uglavak ili jednostrana izjava jedne od stranaka kojom se bliže određuje ”oblik mjere i druga obilježja robe”.  otprema robe. ali se to radi ako su troškovi čuvanja manji). Kupac je dužan da specifikaciju obezbjedi do ugovorenog datuma. 4. a njen pravni režim u BK i ZOO je gotovo identičan. 2. i to: roba podložena brzom kvarenju i ako njeno čuvanje iziskuje nerazumne troškove. osiguranju. prodaja robe koja se vrši u dva slučaja. 2. ali oni moraju biti detaljniji od obične ugovorne klauzule kojom se bliže definiše predmet posla. sladištenju). prevoz se organizuje do mjesta opredjeljenja (mjesto gdje prelazi rizik). 32. Kada kupac ne plati cijenu u skladu sa ugovorom (kod istovremene isporuke i plaćanje). dati robu nekom trećem na čuvanje u skladištu (Konvencija ne određuje kome. na tošak i rizik kupca. Zato je BK regulisala samo obaveze prodavcaako nije dužan da robu osigura. ali ne mora obavijestiti kupca. Ako kupac ne pošalje izmjenjenu ili novu specifikaciju i nakon ovoga smatra se da je prodavčeva specifikacija važeća. Nepoštivanje ove obaveze daje pravo prodavcu da sam sačini specifikaciju te da o pojedinostima specifikacije obavijesti kupca. Prema BK ova obaveza je uslov za valjano reklamiranja i jedna od pretpostavki očuvanja prava na naknadu štete. prodavac mora zaključiti sve potrebne ugovore za prevoz (ugovor o špediciji. Docnja kupca sa preuzimanjem isporuke. Davanje specifikacije kao obaveza kupca Specifikaciona prodaja je posebna vrsta prodaje. Ako on nije označen u ugovoru onda do isteka razumnog roka koji zavisi od okolnosti posla. On je tada. Provjera saobraznosti sadrži sljedeće modalitete: 49 .

izuzev kada je taj rok nesagčasan ugovorenim garantnim rokom. Kod reekspedicije pregled može da se odgodi ”da prispjeća robe u novo mjesto opredjeljenja” c. tako da ono može imati: mjesto isporuke. Kada je riječ o prinudinim propisima regulativa velikog broja zemalja zahtjeva da se roba provjeri prije otposlenja. Međutim BK ima nekoliko specifičnih rješenja u ovom pogledu. pa mu BK ne posvećuje posebnu pažnju. ako nije ugovoreno kupac ima pravo izabira opcije mjesta i vremena pregleda i posljenji momenat je da kupac ima obavezu da umjesto opredjeljenja pregleda robu ”u što kraćem roku”. a u praksi BK najčešće vrijeme provjere veže za vrijeme isporuke. mjesto predaje prvom prevozniku (distanciona prodaja generičke robe). Kada je prodavac nesavjestan (nesaobraznost mu je bila poznata ili nije mogla biti nepoznata. Analiza texta BK težište stavlja na mjesto opredjeljenja. Način pregleda zavisi od vrste stavri i sporazuma stranaka. 2. konačna destinacija kod reekspedicije i mjesto gdje se stavri nalaze (kod skrivenih nedostatak). Kod skrivenih nedostataka provjera se može izvršiti u krajnjem roku od 2 godine računajući od dana stvarne predaje robe kupcu. Kod načina provjere treba razlikovati tehničke do društvenih procedura. a on ih nije otkrio kupcu) – tada vrijeme provjere nije ničim ograničeno. 50 . sistemskim tumačenjem BK se može utvrditi da su za način pregleda prvenstveno mjerodavni poslovni običaji.Sumedin Vrijeme provjere – može biti određeno prinudnim propisima. Međutim. U postupke obavezne kontrole robe spada i granična kontrola. b. ali zbog toga što je međunarodna prodaja najčešće distancionog karaktera veoma je prisutno da bude mjesto predaje robe prvom prevozniku. Sve vrste prinudnih propisa su pod snažnim uticajem GATT/WTO. i to: a. Kod distancione prodaje pregled se može odgoditi do stizanja robe u mjesto opredjeljenje (vrijeme pregleda se odgađa za period transporta te kupac mora dokazati da nedostatak nije nastao za vrijeme prevoza već prije). U vezi sa načinom provjere postoje tri bitna momenta: 1. stranke mogu vrijeme pregleda uvijek ugovorno regulisati. Mjesto provjere prema BK ono direktno zavisi od vremena provjere. Vrijeme provjere koje se određuje ugovorom i dispozitivnim propisima moguće je razmatrati sa dva stanovišta: 1. Prodavac je bio savjestan – u sklopu ovoga moguće je razmatrati dva slučaja: Nedostatak bio vidljiv u vrijeme pregleda robe – prema BK pregled je potrebno izvršiti u što je moguće kraćem roku u zavisnosti od okolnosti posla. Način provjere predstavlja sve vrste radnji koje je kupac dužan da preuzme radi provjre saobraznosti isporuke. ugovorom. odnosno dispozitivnim propisima. Istovremenost isporuke i plaćanja – pregled se može odgoditi dok prodavac kupcu ne stavi na raspolaganje dokumenta na osnovu kojih se može raspolagati sa robom. mjesto opredjeljenja. a ako njih nema kupac treba da ispita robu na razuman način. Ovdje je neophodno spomenuti nekoliko momenata: razlikovanje pregleda o izvršenju ugovora o prodaji od pregleda kod ugovora o prevozu.

Sumedin 2. Postupak provjere se danas često koristi kao način isključivanja ili ograničavanja odgovornosti prodavca. Druga. otvaranje akreditiva i sl.  preuzimanje i čuvanje robe ne prouzrokuju kupcu dodatne troškove. Ako je način provjere utvrđen ugovorom ili prinudnim propisima. 33. pa se primjenjuju međunarodna regulativa i mjerodavno državno pravo. a ako ne onda dispozitivno pravilo glasi da je kupac mora da obavi sve radnje koje se razumno od njega očekuju. Plaćanje cijene kao obaveza kupca Pojam plačanja i izvori prava . devizno zakonodavstvo i podzakonski akti. Najčešći instrumenti plaćanja su: nalog. kod distancione prodaje – kupac je u mjestu opredjeljenja dužan da preuzme robu za robu prodavca. 35. i to sljedeći:  preuzimanje robe moguće bez plaćanja. Prijem isporuke kao obaveza kupca To je sistem pravnih i faktičkih radnji koje kupac mora obaviti da bi omogućio prodavcu da izvrši isporuku te da bi on sam preuzeo robu. pa imamo dvije situacije: 1. kupac mora izvršiti niz radnji uređenih prinudim i dispozitivnim propisima. a na poslijednjem mjestu je mjerodavno domaće pravo. a vezana je za pravo kupca da odbije robu. 2. Pored ovoga kupac treba da zadovolji i propise zemlje u koju se plaćanje vrši (npr pribavljanje dozvole za plaćanje. Bitno je naglasiti da Zakon o deviznom poslovanju zahtjeva da se platni promet sa inostranstvom odvija putem banaka. Čuvanje robe kao obaveza kupca Već je navedeno da je to obaveza i jedne i druge strane te za ovu obavezu važe ista pravila kao i za prodavca. 3. Prva ima opšti karakter – kad god je kupac ovlašten da odbije robu koja se već nalazi u njegovom posjedu.  preuzimanje i čuvanje robe ne prouzrokuju kupcu dodatne nepogodnosti. onda se to mora striktno poštovati. ako su ispunjeni uslovi iz BK. Od izvora vezanih za plaćanje na prvom mjestu je BK. Kod nas u BIH prihvaćeno je drugo mišljenje. Sastoji se od jedne faktičke i jedne pravne radnje. Predstavlja (obavezu kupca da plati cijenu) preuzimanja mjera i ispunjenja formalnosti predviđenih ugovorom ili zakonima i propisima da bi se omogućilo izvršenje plaćanja.). Koje su to radnje koje kupac mora obaviti često su naveden u ugovoru ili u drugim izvorima. Ako ništa nije ugovorenomjerodavni su propisi zemlje iz koje se plaćanje vrši. U uporednim pravima pravna priroda preuzimanja isporuke je sporna. 34. dužan je da preuzme sve mjere da je čuva. dokumentarni akreditiv i izdavanje i prijenos mjenice i čeka. U obavezu plaćanja ulaze: cijena predmeta prodaje. Da bi prodavac došao u posjed novca. izdaci robnog prometa i troškovi plaćanja. a u BK nije konkretno regulisan.  prodavac nema u mjestu opredjeljenja lice ovlašteno da preuzme robu. naročito u pogledu toga da li je to pravo ili obaveza kupaca.To je glavna obaveza kupca i prema BK. Kao specifičan instrument plaćanja pojavljuje se plaćanja robom gdje se otvara niz pitanja: 51 . Način plaćanja – on obuhvata instrumente plaćanje. potom bilateralni ugovori. Specifičnost ipak postoji.

2. Ako se informacije i pravne posljedice u obavještenju odnose samo na obavezu naknade štete u slučaju nedavanja ili neblagovremenog davanja istog. Obavještenja i prigovori zbog nesaobraznosti Na samom početku je veoma važno da razlikujemo obavještenje od prigovora. Ako domaće lice vrši ovako plaćanje ZDP od njega zahtjeva da preuzme robu u roku od 90 dana. 2. Ako vrijeme plaćanja nije ugovoreno onda to znači da kupac plaća kad mu se roba stavi na raspolaganje ili dokumenti vezani za robu. Ovo možemo posmatrati dvojako: 1. nacionalna prava u pogledu ovoga nisu saglasna (da li se to može ili bar djelimično). Cash before Delivery). Taj zadatak je kod nas povjeren ministarstvima trgovine entiteta. Preduzeće je dužno u slučaju ovakvog posla obavjestiti ministarstvimo trgovine entiteta (o vrsti .. kupac je dužan platiti bez posebnog zahtjeva ili neke druge formalnosti od strane prodavca. Kada je plaćanja ugovoreno uz isporuku ili predaju dokumenata onda je to mjesto urečenja robe.. Kod distancione prodaje ovo će biti slučaj samo u ako prevoznik ima ovlaštenje da naplati potraživanja od kupca. Klauzula kojima se to čini (C. Prema BK postoji više ovakvih slučajeva: a) obavještenje kupca da je roba otpremljena radi isporuke b) obavještenje jedne strane drugoj da će odgoditi izvršenje svojih obaveza jer se vidi da druga strana neće izvršiti bitan dio svojih obaveza 52 .D. Vrijeme plaćanja predstavlja trenutak ili period kada sve radnje vezane za plaćanje moraju biti završene. Izuzetak ipak postoji: kada se dan plaćanja utvrdi ne samo ugovorem nego i na osnovu izloženih rješenja konvencije. Ako se plaćanje vrši dokumentarnim akreditivom. onda govorimo o obavještenju. ako je takvo plaćanje unaprijed ugovoreno. U uporednom i našem pravu dominiraju tri principa određivanja mjesta plaćanja:  obaveza je donosiva.Sumedin 1. Vrijeme plaćanja se najprije određuje ugovorom.. dok prodavac snosi povećane troškova usljed premještanja svog sjedišta. postoji specifičan posao – razmjena (barter ili kompenzacija). Rješenja BK u pogledu ovoga su analogna nacionalnim pravima. a postupak uređen posebnim upustvima Vijeća ministara. onda je to mjesto gdje banka (koja je odobrila akreditiv) ima sjedište. Mjesto plaćanja to je lokacija ili lokalitet na kojem sve radnje vezane za plaćanje moraju biti završene. Bitno je reći da su spoljnotrgovinski efekti zahtjevali da se barter evidentira.  vezana je za princip uzajamnosti ispunjenja. Posebno je interesantno ako se plaćanje vrši prije isporuke.se koriste.B. VII PRIGOVORI ZBOG NESAOBRAZNOSTI 36. vrijednosti robe). Troškove plaćanja u principu snosi kupac. Ako plaćanja obavlja nakon isporuka onda je preduzeće dužno prema ZDP da to izvrši u roku od 90 dana.  nalazi se pod uticajem pravila o vremenu i načinu plaćanja. Sistemskim tumačenjem BK mjesto plaćanja je sjedište prodavca koje je imao u trenutku zaključenja ugovra.

već ukoliko je to moguće navesti i treće lice koje osporava kupčeva prava. Objektivnom – najkasnije dvije godine od dana predaje robe. može sniziti cijenu ili zahtjevati naknadu štete. ali u suštini tada relamacija nije ni potrebna. ako kupac ima ”razumno” opravdanje. Ovaj rok je prekluziran pa ne podliježe produživanju i prekidu. Međutim. Prigovor mora biti upućen prodavcu u razumnom roku pošto je kupac saznao za postojanje takvog prava. Propuštanje reklamacije ili njeno zadocnjelo slanje znači gubitak tog prava. sjedište kupca određeno kao mjesto reklamacije. Prigovor o nesaobraznosti robe 2. Prema BK reklamacija mora da sadrži prirodu pravnog nedostataka. kao i od poslovnih običaja i prakse. ali i ne samo to. Mjesto reklamacije – BK ne sadrži rješenja o ovome ali se sistem tumačenjem može utvrditi da je to u skladu sa teorijom odašiljanja. Subjektivnom – razumnom roku po otkrivanja ili kad ih je trebao otkriti b. Osnovno dejstvo uredne i blagovremene reklamacije je očuvanje prava na popravljanje štete. što nije poslao reklamaciju. dakle. a zavisi od vrste prodaje i njenih modaliteta (distanciona i nedistanciona prodaja). BK odstupa od rješenja poznatih u nacionalnom pravima. Kada je prodavac savjestan vrijeme reklamacije zavisi od toga da li je nedostatak bio vidljiv ili ne. Reklamacija/obavještenje o nesaobraznosti robe Prigovor ili reklamacija je pomoćni pravni posao kojim kupac obavještava prodavca da ispručena roba po njegovom mišljenu i nalozima ima materijalni nedostatak. a to su: 1. mora biti označeno po vrsti. U osnovi njegovog koncepta leži izjednačavanje prigovora o postojanju materijalnih nedostataka sa ovim prigovorom. te obuhvata prirodu nedostataka što znači da nije dovoljna samo izjava o postojanju nedostataka iako je dovoljno česta i sama izjava ako je potkrepljena odgovarajućim izjavama i dokumentima. Sadržaj reklamacije – on je određen BK.Sumedin c) obavještenje jedne strane drugoj da će raskinuti ugovor iz istih razloga kao pod b) d) obavještenje jedne strane drugoj o nastupanju više sile koja je onemogućila ispunjenje obaveze Kada je riječ o prigovoru pod njim smatramo izjavu ugovorenog povjerioca kojom on ukazuje dužniku na činjenicu da ugovor ne smatra izvršenim ili pak djelimično izvršenim. te se u skladu s tim namjerava koristiti svojim pravilima koja mu po osnovu toga pripadaju. Način reklamacije također nije posebno regulisan. Vrijeme reklamacije – ako je prodavac bio nesavjestan. izuzev izgubljene dobiti. Prigovor zbog postojanja pravnog nedostatka 37. te da se u pogledu namjerava koristiti svojim pravima. Prigovor/obavještenje o pravnim nedostacima To je izjava kupca kojom obavještava prodavca da pravo koje se odnosi na prenesene stavri nije u potpunosti ili nikako konstituisano. Vidljiv nedostatak mora biti reklamiran u razumnom roku od trenutka kada ih je kupac otkrio ili trebao otkriti. Izostavljanje prigovora ili 53 . kupac može reklamaciju poslati bez vremenskih ograničenja. BK poznaje dva slučaja prigovora. 38. BK ne traži da kupac pozove prodavca da se uvjeri u postojanje nedostatka. Nedostatak. kao što to čini naš ZOO. Skriveni nedostaci se reklamiraju u dva roka: a.

Ako se ugovor ne ispuni i uz naknadni rok može se tražiti raskid ako već po zakonu nije uslijedio. Ona može nastati povredom ugovora ili bez prethodne postojanja imovinskog odnosa (građanski delikti). neuredno izvršavanje dužnosti ugovorene strane (povreda modaliteta). nevina strana može raskinuti ugovor. Naime. 4. 3. Prema BK u osnovu sistema odgovornosti leži prekršaj ugovora. ili na naknadu štete ali ne i izgubljene dobiti. 2. Za ovo nacionalna prava imaju niz posebnih rješenja: 1. Anglosaksonski sistemi koriste termin “prekršaj ugovora” koji se dešava kada strana odbije ili propusti da izvrši jednu ili više obaveza. Razlike između ove dvije nije samo akademska već i ta što teret dokazivanja leži na dužniku (štetniku). a da nije poslata raklamacija. Odgovornost za deliktne štete je prepuštena nacionalnim pravima. Određivanje zastarjelosti je prepušteno državnom poretku na koje uputi MPP. Najvažniji kriteriji su obim i način povrede. Pri određivanju da li je prekršaj vitalan ili ne sudska praksa je niz metafora kojim se ovo utvrđuje (prekršaj koji sprečava bitno izvršenje ugovora je razlog za raskid – u svim drugim slučajevima prekršaj nije vitalan za ugovor). BK svoje polazište zasniva na anglosaksonskom sistemu te povrede ugovora dijeli na bitne i nebitne. ali samo prema savjesnom prodavcu. Prema BK odgovornost ima ugovornu prirodu. dovođenje dužnika u situaciju da ne može ispuniti ugovor i to sopstvenim radnjama. Prekršaj se pojavljuje u tri oblika: 1. a druge na oštećenom. kupac ima pravo na snižavanje cijene srazmjerno nedostatku. 2. 2. a druga strane ima obaveze da to učini. Pojam i principi odgovornosti u Bečkoj konvenciji Odgovornost predstavlja jednostrani obavezni obligacioni odnos gdje jedno lice (oštećeni ili povjerilac) ima pravo da od dužnika tražiti radnju popravljanja štete (u novcu ili u naturi). Prema BK povrede ugovora je bitna ako se njome prouzrokuje zakva šteta drugoj strani da je lišava onog što je opravdano očekivala od ugovora. U slučaju ovih prekršaja nevina strana može da ostane pri ugovoru i traži naknadu štete. za docnjenje. odnosno njegovog prekršaja. i bitno je reći da u slučaju pravnih nedostataka ne postoji ni dvogodišnji prekluzivni rok. Nesavjestan prodava odgovara za nedostatke bez obzira što je reklamacija izostala. Povreda ugovora u Bečkoj konvenciji Kontinentalni sistem pa i naš dijele povredu ugovora prema faktičkim obilježjima. osim ako takvu posljedicu nije predvidjela strana koja čini povredu. Kontinentalni sistem usljed ovakvih povreda smatraju da nevina strana može tražiti naknadno ispunjenje (uz naknadni rok) ili naknadu štete. 54 . Povrede ugovora dijelimo: 1. neispunjenje ugovorene obaveze u roku. 3. zbog toga što se pravni nedostaci otkrivaju kasnije nego materijalni. potpuno neizvršenje ugovora (prepuštanje neke ili svih ugovornih obaveza). VIII SISTEM ODGOVORNOSTI U BK 39. Bitno je reći da kupac ne gubi sva svoja prava u slučaju da se radilo o savjesnom prodavcu. djelimično neizvršenje ugovora (prepuštanje neke ili izvršenje svih ugovornih obaveza). 40. Ako druga strana izričito izrazi da neće ispuniti obaveza ili ako je prekršaj “vitalan” za ugovor. a često i značaj povrede. izričita izjava da se ugovor neće ispuniti data od dužnika .Sumedin njegovo neblagovremeno slanje znače gubitke prava kupca.

ako postoje neke zajedničke odredbe. isporuka može biti fiksna ili nefiksna. Odgovornost za docnju sa jednokratnom isporukom Prava kupaca po osnovu ovoga mogu se svrstati u 4 grupe: 1. Docnja je činjenica.koristiti se pravom predviđenim članovima 46-52 . 55 . Oni se mogu sastojati u novcu i naturi – što je ustupak kontinentalnim sistemima. Uvijek je potrebna i posebna izjava povjerioca kao nevine strane. 5. analodno važi I za prodavaca. Po kriteriju vremena isporučivanja cijele količine isporuke. dokumentarna i simbolička. Zahtjev za izvršenje isporuke u naknadnom razumnom roku 2.zahtjevati naknadu štete predviđene članovima 74-77 . isporuka može biti jednokratna i sukcesivna. BK je posebno uredila najvažnije slučajeve povrede ugovora. bilo raskidom i 4. a znači propuštanje pažnje koja se očekuje od stručnjaka ili zanemarivanjem pažnje koja se razumno očekivala od dužnika. 6. Sistem prava kupaca u slučaju docnje sa isporukom zavisi od: a) vrste isporuke b) Karakter roka. karakter povrede ugovora docnjom sa isporukom. IX ODGOVORNOST PRODAVCA 41. Prema značaju povrede ugovora docnjom sa isporukom. sa stanovništva odgovornosti kvalifikuje se kao štetna radnja povrede ugovora. Popravljanje štete izazvane bilo docnjom. Prema članu 45 BK. I kontinentalni i anglosaksonski sistemi odgovornost ugovorenog dužnika zasnivaju prema krivici. Restitucija eventualno plačenih iznosa. Odgovornost za docnju sa isporukom kao odgovornost prodavca Sistem odgovornosti za docnju sa isporukom Docnja sa isporukom je neisvršenje svih radnji predaje robe u ugovorenomroku ili roku određenom BK (Bečkom konvencijom). Ona se sastoji od elemenata svijesti i volje. Na ostale obaveze se primjenjuju opšta pravila sadržane u zajedničkim odredbama o odgovornosti obje strane. Obeštećenje se vrši kombinacijom alternativnih i kumulativnih vidova naknade.zahtjevati naknadu štete «iako se poslužio drugim sredstvima» Rješenja BK su veoma slična u uporednom pravu kada je riječ o ovom pitanju. BK u posebnim odsjecima uređuje sredstva kojima raspolaže kupac u slučaju povrede obaveze od strane prodavca. U slučaju povrede ugovora se ne raskida po samoj Konvenciji. Raskid ugovora 3. 4.Sumedin 3. kupac za bilo koju povredu obaveza prodavca može: . tj. Odgovornost za docnju je odnos koji nastaje izazvan štetnom radnjom. Prema načinu predaje stvari isporuka može biti realna. 7.

Raskid ugovora je veoma složen i BK predviđa 2 osnovne situacije: Prva je raskid ugovora prije dospjelosti obaveza. spominje se restitucija tj.naknada u razlici u cijeni . Kupac i ovdje može da raskine ugovor ako izjavu o raskidu ugovora da u razumnom roku računajući od trenutka kada je saznao da je isporuka izvršena. povjerilac mora dužniku dati «razumno obavještenje o namjeri raskida.kupovina radi pokrića Kao posljednja alternativa kupca. .docnja predstavlja bitnu povredu ugovora. mogao da pruži adekvatna sredstva obezbjeđenja urednog ispunjenja e) izjava povjerioca (kupca) o raskidu. 56 . Ostala prava koja su kupcu na raspolaganju: . Ako isporuka bude izvršena u razumnom roku. i ti uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno: a) obaveza druge strane nije dospjela b) postoji bitna povreda ugovora c) buduća bitna povreda mora biti «jasna» d) ako vrijeme dozvoljava. Postoji više uslova za koje ovo važi. Odgovornost za docnju sa sukcesivnom isporukom U načelu rješenja za ovu situaciju vezano je sa rješenjima za jednokratnu isporuku mada ima specifičnosti vezanih za raskid ugovora. vračanje koje je moguće samo uz vračanje stvari koje su preuzete i pri tome su stvari nepotrošne ili nepromjenljive. Sistem naknade je u BK postavljen sa obštim pravilima reparacije. Ako je prije datuma izvršenja ugovora jasno da će jedna strana izvršiti bitan prekršaj ugovora. Kod raskida ugovora kupac također ima pravo na naknadu stvarne štete kao i izgubljene dobiti kao jedinog reparatornog zahtjeva. Popravljanje štete izazvane bilo docnjom. odnosno prava kupca. kupac ima pravo na naknadu štete. Ukoliko se koristi drugim pravima koja stiče raskidom ugovora. Ona se razlikuje prema tome da li je količina bitan ili nebitan element ugovora. koja se sastoji u nadoknađivanju proste štete i izgubljene dobiti. raskid odmah slijedi . druga strana može izjaviti da raskida ugovor. docnja sa isporukom obroka predstavlja bitnu povredu ugovora-kupac može bet davanja dodatnog roka raskinuti ugovor ali samo za obrok sa kojim je prodavac u docnji. odnosno da li docnja sa isporukom obroka predstavlja ili ne predstavlja bitnu povredu ugovora. raskid je moguć tek poslije poslije bezuspješnog proteka naknadnog roka za isporuku tj prvo davanje naknadnog roka za itvršenje pa tek onda raskid ugovora II varijanta . Kada je količina nebitan elemenat ugovora: 1.prodavac izvršio isporuku sa zadocnjenjem. Izjava o odustanku je potrebna.Sumedin Zahtjev za izvršenje isporuke se podnosi uz davanje dodatnog razumnog roka za izvršenje (to nije cjelovit rok za izvršenje isporuke.docnja ne predstavlja bitnu povredu ugovora. naknadom štete u novcu se koristi samo da bi postigao potpuno obeštečenje. kako bi dužnik. Druga situacija se odnosi na raskid ugovora uopšte (naročito zbog neblagovremene isporuke). bilo raskidom ugovora predstavlaj složen sistem obaveza prodavca. rokovi zastare poćinju teći od onog datuma na koji je izjava o raskidu učinjena drugoj strani. Ako je izjava o raskidu učinjena. Dvije varijante: I varijanta – Ugovor se raskida prije nego je prodavac isporučio robu. Kod naknade štete postoje dvije situacije: docnja i raskid. već vrijeme koje je potrebno urednom prodavcu da isporući već pripremljenu robu).

odnosno od trenutka u kome je roba ili stvarno uručena kupcu ili od onog u kome je kupac odbio da primi ponuđenu robu. Kupac može zahtjevati zamjenu samo ako stvari može vratiti u istom stanju u kome ih je i primio. Postoje još tri napomene za zamjenu: 57 . Zamjena se ne može tražiti ako se kupac počeo koristiti drugim odštetnim pravom 2.Sumedin 2. Zahtjev mora biti postavljen blagovremeno 4. Obavještenje prodavca o naknadnom izvršenju ugovora sadrži zahtjev kupcu da prodavcu saopšti svoju odluku i on djeluje samo ako ga je kupac primio. To je moguće samo za stvari određene po rodu. Rok zastare u slučaju skrivene nesaobraznosti teče od momenta u kome se nedostatak mogao otkriti. Kada je količina bitan elemenat ugovora (kada postoji međuzavisnost svih obroka). Pravo kupca na zamjenu robe je ograničeno i pravno i faktički. kao i docnja može da predstavlja bitnu ili nebitnu povredu ugovora. rokovi zastarjelosti zahtjeva za popravljanje štete poćinju teći od momenta isporuke. Uslovi za nastanak odgovornosti za nedostatak saobraznosti su: uredno utvrđivanje posrojanja nesaobraznosti pregledom robe i uredna reklamacija. prema Bk kupac ima slijedeće opcije: a) zamjena robe b) otklanjanje nedostataka c) srazmjerno sniženje cijena d) naknada štete koja nije pokrivena nekim od predhodnih ovlaštenja. Za vršenje ovog prava prodavca predviđeni su brojni uslovi: a) naknadnu isporuku prodavac mora da izvrši o svom trošku b) potrebno je da kupac nije raskinuo ugovor c) naknadna isporuka mora se vršiti bez nerazumnog odgađanja d) naknadna isporuka mora se vršiti bez nerazumnih nepogodnosti za kupca e) naknadna isporuka ne smije stvoriti neitvjesnost kod kupca u pogledu mogućih budućih troškova. 42. kupac u razumnom roku može dati izjavu o raskidu za buduće obroke. BK postavlja brojne uslove: 1. docnja sa isporukom obroka nije bitna povreda ugovora. I kada je to slučaj. Nedostatak predstavlja bitnu povredu ugovora 3. Odgovornost za nesaobraznost stvari i prava ili potraživanja trećih lica kao odgovornost prodavca Sistem odgovornosti za nesaobraznost Kada se povreda ugovora manifestuje kao vidljiv nedostatak saobraznosti. Čišćenje od zadocnjenja Naknadno ispunjenje obaveze od strane prodavca. Zato je i sistem odgovornosti isti kao i kod docnje. ali kupac može osnovano zakljućiti da će «doći do bitne povrede ugovora u odnosu na buduće isporuke». Uslov za to je neizvjesnost prodavca. Svi ovi uslovi moraju biti zadovoljeni kumulativno. Nedostatak nesaobraznosti. Prava kupaca kada ostaje pri ugovoru Ako kupac ostaje pri ugovoru. bez zahtjeva kupca. kupac može izjaviti da ugovor raskida u cjelini (za već primljene i buduće obroke).

Srazmjerno sniženje cijene-prema Bk kupca stavlja u izrazito povoljan položaj. a koji se tiče izjave kupca o prihvatanju ili odbijanju izvršenja ugovora u ovim slučajevima rokovi zastarjelosti potraživanja po osnovu naknade štete poćinju teći od dana u kome su potraživanja dospjela. kupac može zahtjevati naknadu ostalih šteta i kad zamjena bude uredno izvršena 3. prema BK ovo pravo se može koristiti i samostalno. tada se koristi pravima naknade štete. kupac može da raskine ugovor.Sumedin 1. povoljniji čak od onog koji ima po pojedinim nacionalnim pravima. a to znači od dana u kome je izjava o raskidu stigla prodavcu. zamjena se može tražiti kao sekundarno rješenje-onda kada popravak stvari ne uspije 2. kupac može odustati od ugovora samo pod uslovima sa u razumnom roku izjavi raskid ugovora. Najveći problem kod ovog prava je utvrđivanje sniženja cijena. taj razuman rok teće: a) pošto je kupac saznao ili morao saznati za nedostatak b) od isteka dodatnog roka koji je kupac dao prodavcu za uredno izvršenje obaveze ili pošto je prodavac izjavio da neće izvršiti urednu isporuku c) po isteku svakog dodatnog roka koji je prodavac odredio kupcu. Pravo na naknadu štete je dopunsko pravo za slučaj da se kupac koristio nekim od predhodnih prava. ako je ugovor raskinut. Vremenska ograničenja ne postoje. Prava kupca kada raskida ugovor Ako je nesaobraznost bitan prekršaj ugovora. Popravak mora biti tehnički moguć s obzirom na prirodu stvari i na osobine nesaobraznosti. Na ovo sniženje cijena kupac ima pravo i kada je prodavac oslobođen odgovornosti za neizvršenje ugovora i obaveza naknade štete. izbor kupca se može smatrati nerazumnim ako je otklanjanje nedostataka nesrazmjerno skupo. Kod translativnih (romanskih prava) prijem isporuke je pravo kupca i zato se prodavac može osloboditi obaveze deponovanjem stvari kod 58 . Također ovaj zahtjev mora biti upućen u reklamaciju. Popravak stvari je ograničeno na isti način kao i ovlaštenje na zamjenu. Odgovornost za docnju sa prijemom isporuke kao odgovornost kupca Sistem odgovornosti za docnju sa prijemom isporuke Pravni tretman docnje sa prijemom isporuke unutar kontinentalnih sistema zavisi da li pojedini poredak spada u translativne ili tradicionalne. Ukoliko nesaobraznost nije bitna povreda ugovora. Kupac se ovim pravom ne koristi kada je prodavac prije ili poslije isporuke otklonio nesaobraznost. On ga može vršiti samostalno u odnosu na prodavca i sud. kupac nema pravo da ugovor raskine. kupac mora prodavcu naknaditi sve koristi koje je imao od stvari koja se djelimično ili u cjelini vrača. X ODGOVORNOST KUPCA 43. i to: razlika između vrijednosti stvarno isporučene robe i vrijednosti naznačene u ugovoru. Zahtjev za popravku mora biti razuman sa stanovništva prodavca po BK. U uporednom pravu postoje tri metoda. Uprkos činjenici da je izvršena bitna povreda ugovora. bilo u razumnom roku poslije nje. kao ni onda kada je odbio da primi isporuku.

prodavac gubi pravo na raskid ukoliko to nije učinio kod docnje sa prijemom isporuke. prodavac ima pravo na naknadu štete. kod bitnih povreda prodavac može odmah raskinuti ugovor. Dok taj rok traje i dok kupac unutar njega ne izjavi da neće primiti isporukum prodavac ne može dati izjavu o raskidu ugovora prodavac ima pravo na raskid ugovora. U slučaju docnje sa prijemom isporuke prodavac ima tri grupe prava: 1. sa ili bez dozvole suda. Prodavac može odbiti isporuku ako postane jasno da kupac neće izvršiti bitan dio svojih obaveza zbog nedostatka kreditne sposobnosti. Slično je i u švajcarskom pravu. prodavac ima tri osnovna prava: 1.Sumedin trećih lica. tj plaćanje cijene 2. kontinentalnih i anglosaksonskih. Ukoliko se ona pojavi po otpremi robe. ako raspolaže potrebnim dokumentima za to. raskinuti ugovor i 3. tražiti naknadu štete. Ovo pravo može biti anticipativno ili naknadno. a potom da li je kupac cijenu platio ili nije. tarnslativni sistem zahtjeva sudsku opomenu za plačanje. davanjem posebnog obavještenja. Osnovni princip koji dominira obavezom plačanja jeste jednovremnost isporuke i plaćanja. U tradicionalnim sistemima dovoljna je bilo kakva opomena koju daje prodavac. BK izjednačava režim odgovornosti povrede sa ostalim povredama kupaca. zahtjevati naknadu štete kao dopunski ili samostalni vid obeštećenja. Odgovornost za docnju sa plaćanjem kao odgovornost kupca Sistem odgovornosti za docnju sa plačanjem Docnja sa plaćanjem postoji kada kupac ne izvrši svoju dospjelu obavezu isplate cijene. ugovor se može raskinuti izjavom prodavca tek pošto bez uspjeha protekne naknadni rok razumne dužine. Pojedina prava prodavca prodavac kupcu može dati naknadni rok za izvršenje obaveze. Naknada je determonisana sa dva faktora i to: da li se radi o bitnoj ili nebitnoj povredi ugovora. Tada mora obavjestiti kupca o odgađanju isporuke i zatražiti od njega dovoljno obezbjeđenje plačanja. ostati pri ugovoru i tražiti njegovo uredno ispunjenje. Ovo pravo postoji paralelno sa ostalim pravima. sud ili arbitraža ne može kupcu odobriti produženje roka. prodavac ima pravo da spriječi isporuku robe. a potom ne pravi razlikuizmeđu situacija u kojima kupac nije postao vlasnik robe ili jeste. Vršenje ovih prava nije ničim uslovljeno ukoliko kupac nije platio cijenu. Ako ugovor šuti. i kod docnje za plaćanje. - 44. bečka konvencija usvaja anglosaksonski režim gdje se odbijanje isporuke smatra prekršaj ugovora. BK odstupa po ovom pitanju od nacionalnih prava. tj. pa čak i privatna. Obavještenje se šalje neovisno od toga da li je roba u transportu ili je još kod prodavca. Kada se prodavac koristi ovim sredstvima. Ako je početo sa korištenjem ovih prava. ali ako je cijena plačena. prijem isporuke 2. ostati pri ugovoru i tražiti njegovo uredno ispunjenje. prije nego je saznao da kupac ipak primio isporuku. ni sud ni arbitraža ne mogu odobriti kupcu rok za produženje plačanja. Postupak ostvarivanja prava prodavca na naplatu cijene različito je uređen u kontinentalnim sistemima. Ako je docnja sa prijemon isporuke nebitna povreda ugovora. U tradicionalnim sistemima prijem isporuke je obaveza kupca. 59 . raskinuti ugovor i 3.

Izraz identifikovanje se koristi da se pravilo odnosi i na generičke i na individualizirane stvari. Drugo. Zbog načela jednovremenosti ispunjenja. Ako nakon prelaska rizika na kupca. a rizik je ipak prešao na kupca. npr u javnom skladištu: i kupcu mora biti poznato da roba stavljena na raspolaganju u tom mjestu. rizik obuhvata one događaje opasne za robu koji s emogu pokriti redovnim (transportim) osiguranjem. kada je roba identifikovana. kupac ima pravo da se koristi sredstvima koja su mu u takvom slučaju na raspolaganju(da zahtjeva izvršenje ugovora ili da raskine ugovor bez obzira što je rizik na njega prešao). ako kupac ne preuzme isporuku. Pojam rizika i uporednopravni pregled Teoretski posmatrano. BK ne zauzima jasan stav o ovom pitanju. rizik na kupca prelazi u času kada on preuzme robu. prelaz rizika se veže za isporuku 46. Prvo. Na prvom mjestu stoje oni akti koji su povezani sa aktima javne vlasti. se rjeđe primjenjuje. Drugim riječima. ona se utvrđuje prema mjerodavnim nacionalnim pravima dejstvo raskida su donekle specifična. rizik se prenosi svojinom 3. pravo/obaveza na naknadu štete i ostala prava i obaveze predviđeni za slučaj raskida. tj u trenutku kada kupac treba preuzme isporuku 3. restitucija kao opšte pravilo za sve dato i primljeno.Sumedin Pojedina prava prodavca prodavac ima pravo na zateznu kamatu. roba se najčešće nalazi kod trećeg lica. rizik prelazi zaključenjem ugovora 2. Identifikacija se vrši u toku isporuke ili naknadno. rizik prelazi u stvari sa pruzimanjem isporuke. 47. Ostali poslovni rizici nisu uključeni u ovaj akt. Postoji i posebno uređena situacija u kojij rizik prelazi na kupca u trenutku kada je isporuka trebala da se izvrši. Da bi se rizik mogao prenijeti. prelaz svojine kod translativnih sistema i prelaz rizika. Na snazi su klauzule o rješavanju sporova. ovo tješenje predpostavlja da se isporuka vrši u sjedištu prodavca 2. koje je posljedica povrede ugovora ili bilo koje druge radnje za koju je kriv prodavac. Treće.Kriterij određivanja stope zatezne kamate prema BK nisu navedeni. Rizik je mogučnost nastupanja štete na predmetu prodaje koja bi bila izazvana neskrivljenom štetnom radnjom bilo kojeg lica ili štetnim događajem za koji niko nije odgovoran. Pravo na kamatu potpuno je samostalno (ne zavisi od naknade štete niti utiče na nju). roba se mora identifikovati kao roba namjenjena za izvršenje ugovora. dođe do gubitka ili oštečenja. i to: Mjesto isporuke nije i sjedište prodavca. Ostala dejstva raskida su ista kao i u drugim slučajevima. ali za ovo trebaju biti ispunjena dva uslova. i drugo nije precizno na koju vrstu kamate se misli. kupac ne snosi rizik. U uporednom pravu postoje tri sistema prelaska rizika: 1. rizik prelazi na njega u času kada mu je roba stavljena na raspolaganju. ugovor o prodaji može imati tri dejstva: nastanak prava i obaveza. time čini povredu ugovora. Ako je prodavac učinio bitnu povredu ugovora. XI PRELAZAK RIZIKA 45. Opšta pravila o prelasku rizika po Bečkoj Konvenciji BK državinu (posjed) i svojinu potpuno odvaja. Pravila za distancionu prodaju - 60 .BK pojam rizika vezuje isključivo za propast ili oštečenje robe. iako on nepreuzimanjem ne čini povredu ugovora. Ovde se moraju istači tri momenta: 1.

rizik prelazi na kupca u trenutku tzaključenja ugovora. Roba mora biti predata nezavisnom prevozniku. U suštini predstavlja davanje prava drugoj osobi da u sopstveno ime i račun vrši dalju prodaju robe ili usluga davaoca prava. . Postoji veći broj ugovora distribucije: 1. a to je skladište prodavca. U okviru distancione prodaje postoje tri situacije koje su posebno uređene BK. rizik prevoza do tog određenog mjesta snosi prodavac. ako se roba u trenutku prodaje nalazi na putu. I ovdje je potrebno da roba bude identifikovana kao roba namjenjena za izvršenje ugovora. Pojam i vrste ugovora o distribuciji U ekonomiji se riječ distribucija koristi da bi se označio način na koji proizvođač ili “trgovac” raspoređuju svoju robu na dostupna tržišta. . rizik prelazi na kupca tek kada je roba predata prevoziocu u tom mjestu. UGOVOR O ISKLJUČIVOJ DISTRIBUCIJI 48.Sumedin Distanciona prodaja je ona kod koje se roba mora transportovati radi izvršenja ugovora. ako se roba mora predati nezavisnom prevozniku u određenom mjestu. Ugovor o distribuciji motornih vozila 6. a prodavac nije obavezan da robu preda prevozniku u određenom mjestu.Druga. . Tada je mjesto isporuke i mjesto prelaska rizika mjesto predaje robe vozaru. Ugovor o frančajzingu 61 . a ne špediteru ili službenicim prodavaca ili kupaca. Ugovor o selektivnoj distribuciji 4. Rizik prelazi na kupca kada je roba predata prevozniku.Treće. Ugovor o distribuciji 2.Prva postoji kada je potrebno izvršiti transport. različitom od sjedišta prodavca. Ugovor o isključivoj distribuciji 3. Ugovor o isključivoj nabavi 5.

Rad sa jednim poslovnim partnerom 3. Specijalizacija proizvođača i distributera za pojedine segmente prodaje 2. Pojačan intenzitet i kontinuitet marketing aktivnosti 4. Glavna razlika između isključive distribucije i frančajzinga sastoji se u predmetu. Od ugovora o licenci razlikuje se po predmetu ugovora. To je sporazum čije su stranke samo dva preduzeća kojima se jedna strana obavezuje drugoj da jedino nju snadbijeva određenom robom radi dalje prodaje unutar cijelog zajedničkog tržišta ili unutar njegove definisane oblasti.distributeta 6.Sumedin Mi ćemo ovdje pažnju posvetiti samo Ugovoru o isključivoj distribuciji. prinudno-pravnom režimu i obavezama stranaka. Ekonomska obilježja ugovora o isključivoj distribuciji Nedostaci ugovora o ekskluzivnoj distribuciji: 1. ograničavanje konkurencije među postojećim ili potencijalni. Omogučavanje konkurencije i na onim tržištima gdje zbog visokih troškova stvaranja distributivne mreže ne bi ni bilo ID ima više relevantnih ekonomsko-pravnih obilježja: 1. Ugovorni karakter integracije pruža fleksibilnost u dizajniranju i provedbi 3. omogučavanje paralelnog uvoza kroz sistem ugovora o ekskluzivnoj distribuciji Prednosti ugovora o ekskluzivnoj distribuciji: 1. 51. Na prvom mjestu tu 2 dalje u textu ID – Ugovor o isključivoj distribuciji (ekskluzivnoj distribuciji) 62 . prodavcima robe istog proizvođača 2. jedini aspekt koji je u većoj ili manjoj mjeri uređen jeste antimonopolski. samostalnost subjekata u prodajnom lancu 50. Ugovor o isključivoj distribuciji ima za predmet trajnije pravo za zaključivanje ugovora o prodaji. Odnos između ugovora o isključivoj distribuciji i isključivoj agenciji je to što isključivi distributer djeluje u svoje ime i račun. Racionalnost snadbijavnja 5. Pravna priroda posla u ugovoru o isključivoj distribuciji Pravna priroda ovog ugovora nije potpuno razrješena jer su unutar ovog ugovora a i distribucije uopšte prisutni elementi više drugih imenovanih poslova. 49. Predstavlja vid vertikalne integracije (i unazad i naprijed) 2. Stvaranje integrisanih distributivnih sistema bez nedostataka i ograničenja kao kod vertikalne integracije 4. vjerovatnost restriktivnih klauzula u takvim ugovorima koje pogađaju i konkurente i potrošače 3. Definicija ugovora o isključivoj distribuciji Nepostojanje zakonskih definicija u nacionalnim pravima zahtjeva korištenje Uredbe Komisije EZ. Od samog početka predstavljaju tvorevinu autonomnog trgovačkog prava. a agent u svoje ime a za račun principala stoga je element povjerenja kod ugovora o isključivoj distribuciji 2 veoma važan. Mogućnost ugovaranja isključivosti samo za jednu stranu. Razvoj pravne regulative Sporazumi o ID nastali su u Sad. Stabilnost poslovnih odnosa 5. ali se razlikuje od samog ugovora o prodaji nezavisan je od njega. Manja ili nikakva ulaganja 7. 52. U zakonodavstvu se ovaj posao gotovo ne uređuje. Stimulisanje konkurencije proizvođača i trgovaca koji rade sa istom vrstom robe 6.

Robe na koje se ovo pravo moraju biti određene ili odredive u ugovoru. Posao je neformalan. ovaj (distributer) ne može uvesti novog distributera unutar svoje ugovorene teritorije bez pristanka dobavljača. Teritorija – je područja na kome distributer uživa prava isključive prodaje i on se još naziva ugovorna teritorija. 3. Sa stanovišta teorije obligacije radi se o neimenovanom pravnom poslu 4. i to prvenstveno prava a ne robe. Trajanje ugovora – postoje različiti načini određivanja trajanja ovog ugovora.Sumedin je o prodaji. Ako postoji mogućnost zabune robe može se sastaviti posebna lista proizvoda koji ne spadaju u ugovorne.Ugovor može biti najprije zaključen na neodređeno vrijeme. ali se u praksi uvijek pojavljuje u pisanoj formi 6. dok naše pravo ne sadrži ovo ograničenje. ne smatraju se stvaranjem novog proizvoda. Ovo je posao trgovačkog prava isključivo 2. a ako je pak kojim slučajem kraći od jedne godine. Stranke mogu ugovoriti i proširenje teritorije (fiksiranjem uslova pod kojim ove odredebe važe). 4. Ugovor je sinalgmatičan (obaveze i prava stranaka su uzajamne) 53. Recipročni i nerecipročni sporazumi o distribuciji proizvođača iste robe su zabranjeni jer imaju značenje horizontalnih monopolskih ugovora. po pravilu duži od jedne godine dana. Bitan element ugovora o isključivoj distribuciji 1. Ugovor je trajan i zbog toga uvijek ima i okvirni karakter 5. Ovaj ugovor se može i odnositi i na usluge koje su neposredno povezane za prodaju ugovorenih proizvoda. 2. te moraju ispunjavati zakonske uslove za bavljenje vanjskotrgovinskim poslovanjem. Ako se zaključuje na neodređeno vrijeme rok. U pravu EZ i poreci zemalja članica zahtjevaju da se u ugovoru kao stranke pojave samo dva preduzeća. pa je to često prepušteno naknadnim propisima. koje uzrokuju bitne promjene njihovih osobina i funkcija. a koje vrši distributer. Cijena – u ovom ugovoru cijena koja se odnosi na preneseno pravo na isključivu prodaju nije navedena. Stranke – u ovom ugovoru to su dobavljač i distributer. Ona mora u ugovoru biti precizno određena jer determiniše tržište na kojem vrijedi distribucija ekskluziviteta. Cijena robe se ne određuje uvijek u ID. ID je uslovljen antimonopolskim pravom 3. Pristup trećem licu na ugovornu teritoriju ne može biti zabranjen po osnovu ovog ugovora. Predmet – ovog ugovora je pravo distributera na isključivu prodaju određenih proizvoda ili usluga dobavljača na ugovorenoj teritoriji. Najznačajnije karakteristike ovog ugovora: 1. U takvim uslovima on se najčešće koristi kao probni i stranke tada ugovorom preuzimaju obavezu da će ponovo pristupiti pregovorima radi definisanja svog odnosa na duži rok. Isto važi i za povezana preduzeća. Stranke u ugovoru moraju pripadati različitim stupnjevima u komercijalizaciji robe (na primjer proizvođač-veletrgovac. Obje stranke imaju status trgovca. Proizvodi koji se prestanu proizvoditi ili koje dobavljač ne može više da drži bez svoje krivice prestaju da budu ugovorni proizvodi. Ovakav automatizam se ne primjenjuje kod novih proizvoda (njih je potrebno regulisati ugovorom). pa se naknada mora tražiti u odredbama o cijeni robe po kojoj se ona prodaje distributeru. Tada traje do sporazumnog ili jednostranog raskida. osim ako im je zajednički godišnji prihod ispod 50 miliona eura. Orijentacionim utvrđivanjem cijene 63 . Također je bitno reći da dobavljač može zadržati pravo snadbijevanja određenih klijenata tada je riječ o ”rezervisanoj klijanteli” 5. Neznatne promjene na proizvodima i pakovanju. tako da dobavljač ne može promjeniti granice ekskluzivnih teritorija bez pristanka distributera. Različiti su metodi ugovornog određivanja cijene robe: a. Bitno je samo reći da teritorija ne smije biti jednostrano promjenjena. veletrgovac-trgovac na malo).

Dobavljač može preuzeti obavezu da neće unutar ugovorenog teritorija prodavati sopstvene proizvode (tada je riječ o ekskluzivnoj distribuciji a ako i on prodaje na tom teritoriju tada je riječ o jedinom ili solo distributeru). Obaveze distributera U prvu grupu spadaju one koje štite interese dobavljača. Poštivanje isključivog prava prodaje koje je prenio distributeru.i u poslovima sa krećim vremenskim periodom Bez obzira na metod utvrđivanja cijene. Obavljanje kupovine u skladu sa ugovorom o ekskluzivnoj distribuciji. a to su: 1. žigovi) 4.cijene na određen dan u određenom mjestu . opšti uslovi poslovanja) 6. Fiksiranje cijene (bilo na dan zakljčenja ugovora ili neki drugi datum) . 2. Dobavljač ima dužnost da čuva sve podatke koje je saznao o distributeru. obrazovanje kadrova distributera.pravni standardi (najpovlašteniji kupac) b. Dužnost koorporacija sa distributerom (promotivne aktivnosti. Može biti precizirano izričito i prećutno. sistemu poslovne tajne i to ima trajni karakter Sve prethoden obaveze dobavljača odnose se prema distributeru. Dobavljač je dužan prihvatiti sve narudžbe distributera koje su u skladu sa ugovorom. Drugi slučaj postoji kada je sporazumno predviđen određeni obim prodaje. Plaćanje pojedinačnih narudžbi u skladu sa ugovorom. Obaveza koja glasi na negativnu činidbu a sastoji se od uzdržavanja od niza radnji koje jesu ili mogu biti suprotne u skladu sa prve dvije dužnosti 5. koje se odnosi kako na proizvode tako i na teritoriju. a u njemu se po pravilu određuje valuta. 3. Obaveze dobavljača 1.primjenjuje se rijetko .Sumedin . Obaveza saradnje sa dobavljačem postoji i na strani distributera: 1. umijeća. preostale imaju javnopravnu prirodu: a) Zabrana zaključivanja recipročnih i nerecipročnih ugovora sa proizvođačima istog proizvoda b) Zabrana ekskluzivne distribucije među povezanim proizvođačima c) Sprečavanje ili zabrana paralelnog uvoza na ugovorenu teritoriju d) Zabrana ekskluzivne distribucije na onim područjima na kojima ne postoji alternativni izvor snadbjevača krajnjih kupaca tim proizvodom 55. Provođenje zajedničkih akcija (promotivnog karaktera i slično) 64 . Može preuzeti obavezu da u određenom periodu i teritoriji ne konkurišu dobavljaču (to može trajati najduže 5 godina) 4. Obavještavanje distributera (od liste dosadašnjih klijenata do prestaje proizvodnog. Prenos prava industrijske svojine (znanje firme. pružanje tehničke pomoći) 5. jer se to smatra zloupotrebom monopolskog položaja. 54. rokovi i mjesto. njegov ishod ne smije da bude prodaja ugovorenih proizvoda po ”neumejerno visokim cijenama ”. Distributer je dužan pažnjom i marljivošću dobrog stručnjaka da konstantno nastoji da unaprijedi prodaju proizvoda na svojoj teritoriji čak i ako to nije ugovoreno 3. 2.

57. tako da je samim ugovorom potrebno predvidjeti osnove za jednostrani raskid.Sumedin 2. Kod jednostranog raskida situacija je složenija jer dispozitivna rješenja ne postoje. Ako je je ugovoren rok trajanja. ugovorom se može uključiti klauzula o regresu kojem dobavljač vrši naknadu štetu distributeru. dok u kontinentalnim sistemima primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti i naknadi štete. otežan plasman robe 2. to će biti slučaj samo onda kada je sporazumom stranaka određen obim prodaje čijim ispunjenjem ugovora prestaje da postoji. ali s obzirom da je isključenje ili ograničenje odgovornosti u mnogim pravima zabranjeno ili uslovljeno ni izloženi postupak nije bez rizika (ako se klauzula odnosi na običnu nepažnju sud može da je na zahtjev zainteresirane strane isključi). Distributer odgovara krajnjem kupcu ili ”preprodavcu” za postojanje materijalnih pravnih nedostataka. te način obavještenja druge strane o raskidu. Međutim. 65 . Banka je bankarska ili neka druga finansijska organizacija koja obezbjeđuje finansijsku i finansijsko-servisnu podržku poslu lisinga putem zaključivanja različitih vrsta bankarskih ugovora. Ako dođe do naknadne objetivne nemogućnosti ispunjenja ugovora prestaje po sili zakona. Na ovoj osnovi nevina strana ugovora može raskinuti i bez davanja otkaznog roka. odnosno od glagola «to lease» dati u zakup. UGOVOR O LISINGU 58. Prestanak ugovora Prije svega ovaj ugovor može prestati ispunjenjem. obavještenje dobavljača o prigovorima itd. ugovor prestaje istekom tog roka. Obavještenje dobavljača o svim relevantnim momentima vezanim za ugovor (najvažnije sadržaje o kojima dobavljač mora biti obavješten poželjno je precizirati u ugovoru. no oni se mogu utvrditi iz okolnosti posla) 56. period u kome se mora dati izjava o raskidu. bez obzira da li je nedostatak u trenutku preuzimanja od dobavljača bio skriven ili ne. Lising je usko vezan za rent a car djelatnost. pregled robe prilikom preuzimanja. Korisnik lisinga ili primalac lisinga je lice koje na osnovu ugovora i uz naknadu stiče vremenski ograničeno pravo korištenja predmeta lisinga i druga u vezi s tim povezana ovlaštenja. skraćivanje grantnih rokova kupcima. Teorijski. Međutim u ovom slučaju i interesi dobavljača zahtjevaju da distributer poduzme neke obaveze u pogledu ovoga ka npr. Ovo važi samo u slučaju da stranke u ugovoru nisu predvidjele prešutno produživanje ugovora. dužina raskidnog roka. Pojam lisinga Riječ lising dolazi od imenice «lease» koja znači zakup ili najam. Davalac lisinga ili lising preduzeće je subjekat koji se ugovorom o lisingu obavezuje da će stvar koja je predmet lisinga za naknadu prenijeti drugom licu na vremenski ograničeno korištenje i da će izvršiti druge ugovorene obaveze koje su za to vezane. Pitanje isključenja ili ograničenja odgovornosti izričito se reguliše u samom ugovoru (posebno u USA). Odgovornosti stranaka Američka jurisdikcija nerado dodjeljuje bilo kakvu naknadu za slučaj raskida ugovora o eksklizivnoj distribuciji. moralno zastarjevanje uslovljeno tehničko-tehnološkom progresu. Ekonomska teorija smatra da su dva osnovna razloga ta razvoj lisinga: 1.

Konvencija važi samo za poslovne ugovore i to pod uslovom da davalac lisinga i primalac imaju sjedište u različitim državama. najrazvijeniji je tip po svojoj poslovnoj konstrukciji b) koncern lising. i primalac lisinga Prema kriteriju trajanja lising se dijeli: a) kratkoročni lising. Vrste posla lisinga Lising je vezan za UNIDROIT konvenciju Prema osobinama objekta lisinga. 60. vrijeme trajanja ne prelazi jednu godinu. Predmet regulative je finansijski lising opreme i to isključivo u poslovne svrhe. karakterističan po okuplanju više subjekata iz iste branše u kreiranju indirektnog lisinga c) sale and lease back lising d) proizvođački lising. 59. primalac lisinga i proizvođač imaju mjesto poslovanja u državama koje su članice Konvencije 66 . zove se još i finansijski i ovaj tip ima obilježja indirektnog lisinga Prema položaju davaoca lisinga dijeli se na: a) lising preko lising društva-lizing u užem smislu. Konvencija se primjenjuje na operativni lising. zove se još i servisni lising b) dugoročni lising.Sumedin Predmet ili objekat je stvar. lizing u širem smislu e) proizvodno-finansijski lising ili finansijski lising. različitost mjesta sjedišta je važan ali ne i nužan uslov za važenje Konvencije. Od onih koji imaju međunarodni karakter na prvom mjestu je UNIDROIT Konvencija o međunarodnom finansijskom lisingu. Od domaćih izvora na prvom mjestu se nalazi član 21 Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH i entitetska regulativa. odnosno skup stvari povodom koje se zaključuje ugovor o lisingu i vrše druge pravne i faktičke radnje vezane za posao lisinga. U njemu davalac lisinga finansira proizvođaća opreme. lising se dijeli na: a) lising uz obavezu vračanja objekta lisinga b) lising sa odredbom o zaključenju ugovora o prodaji predmeta lisinga po isteku roka lisinga c) lising sa odredbom o prelasku stvari u svojinu primaoca lisinga po isteku roka na koji je ugovor zaključen i po uplati zadnje rate lisinga. uključujući tu i naknade ugovora o pod-lisingu. Podjela prema svojinskopravnim posljedicama zaključenja i izvršenja ugovora (ova podjele je irelevantna sa stanovništva UNIDROIT konvencije-o kojoj će biti riječ). god. shodno ovom mjerilu. davalac lisinga ili lising ustanova. rok prelazi godinu dana i obično se kreće između 3 i 5 godina. Moraju biti još ispunjena dva uslova: .davalac lisinga. donesena u Otavi 1998. poslovi se dijele na: a) lising potrošnih dobara b) investicioni lising ili lising opreme c) lising postrojenja d) lising pokretnih i nepokretnih stvari e) lising upotrebljivih stvari i lising neupotrebljivih stvari Prema broju angažovanih lica lising se dijeli: a) direktni lising u kome učestvuju samo dva lica b) indirektni lising u kome se pojavljuju tri subjekta: proizvođać/snabdjevač. a ugovor sa primaocem se zaključuje tek kada primalac odabere robu kod proizvođača. Izvori prava za posao lisinga Prvu grupu čine sopstveni izvori MNPP-a koji se mogu podjeliti na domače i međunarodne.

tačnije ZOO (zakon o obligacionim odnosima). Prva se tiće opštih pravila obligacionog prava. naknada za usluge lising organizacije. 67 . posebna registracija nije predviđena. BiH nije potpisnica ove konvencije. Prema članu 21 ZVTPBiH ugovor o lisingu mora biti sačinjen u pisanoj formi i sadržavati uslove zakupa. Treća vrsta izvora je pravo BiH nadležno za ugovor. Ovakvo određenje proizvodi tri posljedice: 1. s tim da njegove ugovorne obaveze prema primaocu ostaju na snagu 2. troškovi davaoca lisinga. tako da ona vrijedi kada je to ugovoreno i kada MPP upučuje na to.objektivno određivanje zakupnime . zbog nužnog vremenskog ograničavanja prava zakupa. ZNTPBiH lising svrstava u oblike privremenog uvoza ili izvoza robe. Pretvaranje pokretne stvari u nepokretnu njenim fiksiranjem ili vezanjem za zemljište UNIDROIT konvencije ne smatra se razlogom za prestanak ugovora i svog važenja. U noj ne postoje izvori koja bi imala međunarodno porijeklo.zakupnina se posebno ugovara . Cijena-ukupna suma koju korisnik duguje davaocu lisinga kao naknadu za preneseno pravo privremenog korištenja stvari. a može biti pokretna i nepokretna.zakupnina mora biti tačno određena . U nju su uključeni: zakupnima. Stvar također može biti individualizirana ili određena po rodu.lising-zakupnina se iskazuje u novcu . Važan je član 20 Zakona o regilisanju sukoba zakona. U praksi predmet je gotovo uvijek pokretna stvar. Pojam. te sam ugovor o lisingu bude podvrgnut pravu jedne zemlje članice UNIDROIT Konvencija ima dispozitivan karakter. cijena kredita potrebnih za organizovanje lising poslovanja. I ZOO ima neka obilježja: . Tri su grupe njegovih odredbi koje se mogu primjeniti na posao lisinga. zaključivanje ugovora o lisingu i povlastice koje se time dobijaju u spoljnotrgovinskom poslovanju Ugovor o lisingu definišemo kao rezultat sporazuma stranaka kojim nastaje obligacioni odnos između davaoca i primaoca lisinga povodom teretnog prenosa vremenski ograničenog prava korištenja objekta lisinga. Treću grupu čine pravila o pojedinim vrstama ugovora koje su srodne sa zakupm. Bitni elemnti ugovora o lisingu Predmet-to je stvar koju davalac prenosi na ograničeno vremensko korištenje primaocu.zakupnina se isključivo plaća unazad. odnosno lisingom. UNIDROIZ Konvencija zahtjeva da se u kalkulaciju cijene u obzir uzme amortizacija cijele opreme ili njenog bitnog dijela.Sumedin ugovor između snabdjevača i davaoca lisinga. 61. bit će mjerodavno pravo mjesta gdje se u vrijeme prijema ponude nalazilo prebivalište tj. davalac lizinga za vrijeme trajanja ugovora zadržava pravo svojinskog raspolaganja predmetom. U drugu grupu ulaze izvori MPP-a. dobit pojedinih učesnika u poslu itd. primalac lisinga može pravo korištenja opreme prenijeti na drugog samo uz saglasnost davaoca lisinga i uz poštovanje prava trećih lica 3. Ovo znači da je pisana forma bitan element ugovora. Prema njemu za ugovore o zakupu-pa prema tome i lisingu. - 62. U drugu ulaze odredbe o ugovoru o zakupu. sjedište zakupodavca. a pod njom se podrazumjevaju i pripaci.

primalac lisinga ne smije dirati u suštinu stvari niti preuzimati bilo kakve akte koji bi dovodili u pitanje opstanak ili namjenu stvari. kod finansijskog lisinga UNODROIT ima specifično rješenje: Dobavlač postaje direktno odgovoran primaocu lisinga prema ugovoru o snabdjevanju. Stvar je potrbno provjeriti. Stvar se predaje u ispravnom stanju. Druga obaveza primaoca lisinga je plačanje lising-zakupnine. Postupak vračanja treba da bude analogan postupku predaje predmeta lisinga. zbog eventualnih sporova. Cijena se najčešće plača u ratama. nego sa davaocem lisinga. iako taj ugovor nije zaključen sa primaocem. Za lising je bitno da rok predstavlja bitan elemenat ugovora. Ostale obaveze davaoca lisinga: . Davaoc lisinga mora ih obaviti samoinicijativno ili na osnovu obavještenja primaoca lisinga. za trajanje lisinga. Također se mogu ugovoriti različita sredstva plačanja-obezbjeđenja. bez pristanka davaoca lisinga. troškove provjere snosi primalac lisinga. za njihovo konstatovanje treba predvidjeti poseban postupak (npr komisija ili organizacija koja vrši pregled). Troškove snosi primalac lisinga ako je on odgovoran za te nedostatke.omogučavanje primaocu lisinga da po isteku ugovora postane vlasnik predmeta. 63. Druga obaveza davaoca lisinga jeste dužnost da stvar održava u ispravnom stanju. a ostale davaoca lisinga. nema običaja. a to znači u istom mjestu i prema istim dokumentima. onda se lising plaća polugodišnje (ZOO). Ukoliko se u toku vračanja predmeta lisinga zapaze veća oštečenja. faktičku radnju održavanja stvari može da izvrši treće lice po nalagu davaoca ili primalac lisinga inicijativno. Ako stvar nema nedostatke. ako to ugovor predviđa. U suprotnom odgovara za naknadu štete. Ukoliko ništa nije ugovoreno. i stvar mora biti zakva da posluži za upotrebu radi koje je ugovor sklopljen. ima pravo da zahtjeva ubrzano plačanje budućih rata. Uz predmet se predaju i njegovi pripaci. Ako se materijalni nedostatci konstatuju.Sumedin Rok-ZOO ne predviđa izričitorok kao bitan elemenat . ako drugačije nije ugovoreno. Ono postoji kada nakon završetka ugovora nije predviđen prelaz vlasnišzva na primaoca lisinga. Ostale obaveze primaoca lisinga: 68 . Mjesto. U ugovor se unose i odredbe po kojima troškove snosi ona strana koja ima obaveze da ih izvrši. izdatci naknade i dopunske provjere treba da terete davaoca lisinga. vrijeme i način plačanja mogu biti uneseni u opšte uslove ili u konkretan ugovor. jedino pravo koje primalac nema prema snabdjevaču je raskid ugovora. a ništa ne kaže tj. Ove obaveze se određuju naknadno i posredno. Ovakvo ponašanje ima još jedan pozitivan efekat jer stvara pretpostavvku o ispunjenju obaveze davaoca lisinga da postupa kao savjestan i uredan privrednik. Predaju stvari poželjno je izvršiti komisijski i uz sastavljanje zapisnika. Prema ZOO tekuće održavanje je potrebno za redovnu upotrebu stvari i sitnije opravke su obaveza primaoca lisinga. jer 21 članu ZVTPBiH ovaj posao tretira kao slučaj privremenog izvoza i uvoza. Ako se radi o zakupu. Treća obaveza je uredno vračanje zakupljene stvari u nepromjenjenom stanju. Obaveze davaoca lisinga Prva obaveza davaoca lisinga je predaja predmeta lisinga. Obaveze primaoca lisinga Prva obaveza primaoca lisinga jeste da pažnjom dobrog privrednika upotrebljava stvari shodno ugovoru ili namjeni stvari. ako to nije ugovoreno.zaštita od fizičkih i pravnih nedostataka kod operativnih lisinga . 64. a UNIDROIT Konvencija je čak smatra dužnošču primaoca. UNIDROIT sadrži posebna pravila: davalac lisinga u slučaju bitne povrede ugovora od strane primaoca. ali teorija polazi od opštih obilježja zakupa i smatra da rok predstavlja bitan elemenat ugovora.

nedostatak treba da je skriven . pa se korisniku predmeta obrati sa zahtjevom za predaju predmeta. ugovor o zakupu. Uznemiravanje ne ulazi u pojam evikcije. Odgovornost za nedostatke predmeta prema našem nacionalnom pravu treba procjenjivati po zakonskim pravilima određenim za dvostrano teretne ugovore. Primjena izvora prava u ugovoru o lisingu Ugovor o lisingu je složen pravni posao. sopstveni izvori međunarodnog prava i mjerodavno nacionalno pravo.Sumedin primalac treba da čuva oštećeni predmet ili predmet kome prijeti opasnost. Ugovorom treba predvidjeti obaveze primaoca lisinga da se za pomoč obrati davaocu.nedostatak je postojao u času prenosa rizika na primaoca. Odgovornost za neispunjenje usluga vezanih za lising predmet ravna se prema ugovoru o djelu. 68 i 69. 66. te pravilima o garanciji za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Sa stanovništva lisinga. 69 . i izvori ovog ugovora su UNIDROIT Konvencija. pravna dejstva propusta. stvar će imati nedostatke: . dok ga davalac ne preuzme primalac mora da se suzdrži od davanja iznajmljenog predmeta u podlising primalac lisinga može imati obavezu da zakljući ugovor kojim će postati vlasnik iznajmljene stvari primalac mora obavjestiti davaoca lisinga o relevantnim momentima 65. 68. UNIDROIT Konvencija razdvaja ugovornu od delikatne odgovornosti. On pored navedene definicije obuhvata i sve zahtjeve trećih lica ili prava koja su zasnovana na odluci suda. Odgovornost za materijalne nedostatke Nacionalnim zakonom se određuje kada stvar ima materijalne nedostatke. Odgovornost davaoca lisinga Ovdje spadaju odgovori 67. ograničava ugovornu odgovornost davaoca lisinga. te obaveze davaoca lisinga.ukoliko ne.stvar koja je predmet ugovorne obaveze ima neki fizički nedostatak . Obaveza zaštite od evikcije nastaje kada treće lice samostalno oduzme stvar ili ako na predmetu vrši neko pravo. UNIDROIT dozvoljava ugovorno ograničenje odgovornosti davapca lisinga za evikciju. UNIDROIT Konvencija slijedi praksu međunarodnog poslovnog prava i proširuje pojam pravnog nedostatka.a svojstva za redovnu upotrebu. Maximalno i intenzivno iskorištavanje predmeta svrha je ovog ugovora. te uspostavlja pravila o direktnoj odgovornosti proizvođača prema primaocu lisinga. ukoliko ti zahtjevi ne proizilaze iz propusta primaoca lisinga. bez obzira na to da li je primalac znao za to ili nije U našem pravu odgovornost na strani davalaca lisinga postojikada su ispunjeni slijedeći uslovi: . odnosno dati garanciju za pravne nedostatke i ona se ne može ugovorom isključiti ili ograničiti zbog prinude ugovora. pa bi svako isključenje ili ograničavanje odgovornosti davaoca lisinga imalo štetne ekonomske posljedice za oba subjekta.ako nema svojstva i odlike koje su ugovorene . Odgovornost za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) Pravni nedostatak se sastoji od ometanja mirnog posjeda primaoca stvari od strane trećeg lica na osnovu nekog prava koje ono ima na stvari. pravilima o odgovornosti prodavca. Prenosilac prava je dužan zaštiti primaoca od radnji trećeg lica. 67. Prirodi lisinga ne odgovara da se ugovorom ograniči ili sasvim iskljući garanciju za pravne nedostatke.

A ako je primalac raskinuo ugovor ovlašten je da traži vraćanje unaprijed plačenih iznosa zakupnine. U slučaju nebitne povrede. Ako primalac lisinga nastavi da koristi stvar i nakon prestanka ugovora. Primalac ne odgovara za nedostatke predmeta koji su nastali uslijed redovne upotrebe predmeta ili modifikacija koje su dogovorene između stranaka. dok kod ZOO imaju dva načina: 1. ili raskinuti ugovor. ali neodređenog trajanja 2. Protok vremena i propast predmeta lisinga UNODROIT Konvencija ne sadrži opšta pravila o prestanku ovog ugovora. Tako primalac ima pravo da odbije prijem ili da raskine ugovor. bez krivice primaoca su: raskid ugovora. U BiH primalac najprije odgovara za štete koje nastanu na predmetu zbog njegove uptrebe protivno ugovoru. te oslobađanje od plačanja budućih rata. osiguravajućim društvima. Odgovornost je ugovornog karaktera i subjektivna i važi za neizvršenje drugih nenovčanih obaveza primaoca lisinga. smatra se da je zaključen novi ugovor sa istim elementima. radnje utvrđivanja više sile i njenih posljedica po predmetu lisinga mogu biti prepuštene i specijalizovanim organizacijama. U ovom slučaju davaoc nema pravo na naknadu štete. primalac može da obustavi plačanje rata na koje je obavezan. upotreba stvari protivno ugovoru ili njenoj namjeni 2. zato se otkaz koristi kao način prestanka ugovora jednostranim raskidom. ZOO predviđa dva razloga zbog kojih zakupodavac može jednostrano raskinuti ugovor: 1. davalac lisinga ima pravo na naplatu dospjelih rata sa kamatom i naknadu ostale štete. 70. 70 . U UNIDROIT Konvenciji ovo pitanje je uređeno isto kao i za predaju nesaobrazne opreme.Sumedin Prema ZOO ova odgovornost se ugovorom može ograničiti ili isključiti. davalac može tražiti ubrzanu naplatu dospjelih rata. a davalac se ne protivi tome. 71. ali bit će ništavne ako je nedostatak davaocu bio poznat. Odgovornost primaoca lisinga UNIDROIT Konvencija dijeli povrede ugovora na bitne i nebitne od strane primaoca. primalac može da raskine ugovor ili odbije prijem. 69. Prema UNIDROIT-u ova odgovornost postoji samo ako se savjestan primalac pouzdao u znanje i vještinu davaoca lisinga pri izboru dobavlača/snabdjevača. odnosno namjeni stvari (prema ZOO). Otkaz Rok je bitan elemenat ugovora. tražiti vračanje stvari i naknadu pune štete. propast predmeta uslijed više sile. Ako je povreda bitna. U slučaju neodgovarajuće stvari. Dok ne dobije odgovarajuću opremu. Nepažnja primaoca prilikom utvrđivanja osobina stvari oslobađa davaoca lisinga od odgovornosti za materijalne nedostatke. Posljedice ovakve propasti stvari. Odgovornost za docnju U BiH ne postoje posebna pravila o ovome. pa će ona biti regulisana općim pravilima o obligacionim odnosima. U slučaju raskida ima pravo na vraćanje unaprijed plačenih iznosa umanjenih za razumne koristi koje je imao od opreme. Za novčane obaveze primalac odgovara objektivno. 72. ugovor o lisingu prestaje protokom vremena na koji je zaključen. vračanje eventualno primljenih sredstava koja nisu iskorištena kroz upotrebu predmeta lisinga. propuštanje primaoca lisinga da plati u roku od 15 dana od poziva na plačanje. Ubrazna naplata se može zahtjevati ukoliko je primalac obavješten i ako mu je dato razumno vrijeme da otklonisvoj propust. Trajanje ugovora može biti određeno ne samo sporazumom stranaka nego i zakonom.

proizvodnje i uzajamnog snabdjevanja proizvodima i njihovim sastavnim dijelovima». uvođenja proizvodnje.Sumedin Ako u ugovoru ili prinudnom propisu ništa nije rečeno otkazni rok će zavisiti od običaja u tom mjestu. UGOVOR O DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ SARADNJI 73. Prema klasničnoj teoriji prava ovaj ugovor spada u neminovne pravne poslove. a ako oni ne postoje rok je 8 dan s tim što otkaz ne može biti u nevrijeme. kada potreban popravak stvari zahtjeva duže vrijeme ili kada ometa upotrebu stvari u znatnoj mjeri 2. Definicija Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH glasi: « pod dugoročnom proizvodnom saradnjom podrazumjeva se svaki dugoročni ugovorni odnos u trajanju od najmanje 3 godine između domaćeg pravnog lica koji obavlja proizvodne aktivnosti u BiH i stranog pravnog lica koji se tiču razvoja. Osnovne karakteristike ovog ugovora su: • učešče imaju samo pravna lica • elemenat inostranosti • teretnost • sinalgmatičnost • dugoročnost • postojanje zajedničkih interesa partnera prema trećim licima • okvirni karakter. Pojam ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Posao dugorične proizvodne saradnje (DPS) je rezultat posjele rada i globalizacije svjetske privrede. koje se definiše prema okolnostima posla. Primalac posla također u dva slučaja raskinuti ugovor: 1. 71 . kada je predmet lisinga štetan po zdravlje.

a najbitniji su: Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju FbiH Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju RS. uz obavezu se obje lingvističke varijante smatraju autentičnim tj. 76. odnosno njegove izmjene i dopune. Pisana forma ugovora je obavezna. Domaći sopstveni izvori MNPP utvrđuju spoljnotrgovinski režim ovog posla. odnosno sijedište prodavca» Kod ugovora o dijelu to je « sjedište poslenika u vrijeme prijema robe» Za ugovor o transferu tehnologije « sjedište primaoca tehnologije». koje će zavisiti od segmenata ugovora. punktacije i izrada nacrta ugovora.Sumedin 74. Imamo 3 segmenta ugovora koja dominiraju: • ugovor o prodaji • ugovor o djelu • ugovor o prenosu tehnologije U svakom od ova tri slučaja važi različita koleziona norma. Postupak pregovaranja je po pravilu dugačak i prolazi kroz sve faze zaključivanja ugovora. to su: a) Zakon o vanjskotrgovinskoj politici b) Zakon o carinskoj politici c) Zakon o deviznom poslovanju Važan izvor predstavljaju i zakoni entiteta. Prijava za registraciju se mora podnijeti u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. te se potpisuje jedinstveni tekst ugovora uključujući i njegove anekse ( može se nadopunjavati i mijenjati). Izvori prava o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Za DPS u zakonskom smislu ne postoje obavezujući međunarodni izvor. Registracija ugovora povlastice Zaključeni i potpisani ugovor o DPS podliježe registraciji ( kao i njegove izmjene i dopune). U BiH se na prvom mjestu hijerarhije nalaze Zakoni. pregovora. sjedište i mjesto obje ugovorene stranke • broj riješenja o upisu u sudski registar domaćeg subjekta Da bi prijava bila uredna moraju biti priloženi: • orginal ugovora i službeni prevod na jeziku BiH • potvrda o saobraznost proizvoda koji su predmet ugovora 72 . primjeniće se kolezione norme. 75. Zbog toga oni imaju prinudni karakter. Pravilo je barem dvojezičnost teksta. Prijevu za registraciju podnosi domaći partner ministarstvu trgovine entiteta na kome se nalazi sjedište firme. Pisana forma je uslov za nastanak posla i predstavlja bitan elemenat ugovaora. Najvažniji su: 1) odluka Vijeća ministara o uvijetima registriranje ugovora o DPS 2) odluka Vijeća ministara o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza 3) odluka Vijeća ministara o uslovima uvoza roba radi izvoza.od preliminarnih kontakata. Nepostojanje vlastitih izvora nalaže primjenu izvora domačeg prava. mjerodavnim za tumačenje. Zaključivanje i forma ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Procedura zaključivanja ovog ugovora zavisi od karakteristika samog ugovora o DPS. Na drugom mjestu hijerarhije nalaze podzakonski akti. Ako stranke nisu uredile mjereodavno pravo. Od soft low vrela treba navesti Vodič za sastavljanje međunarodnih ugovora o industrijskoj kooperaciji EEC. Za prodaju je mjerodavno pravo zemlje u kojoj se «u vrijeme prijema ponude nalazilo prebivalište. Registracija obavezno sadrži: • naziv.

Kontrola međusobnih isporuka i način reklamiranja 4. 2. Pored dozvole zu postoje i kontigenti i kvote za pojedine proizvode. Ako se kao partner javlja MNC korisno je predvidjeti koja filijala ima svojstvo ugovorene strane. Rok trajanja. Tehničke garancije i garancije prema trećim licima 5. U carinskom smislu radi se o privremenom izvozu i uvozu robe. Ministarstvo može tražiti otklanjanje nadostataka u prijavi u roku od 15 dana od podnošenja njihovog zahtjeva. 8.po zakonu je bitan element ugovora. Cijena predmeta. U slučaju negativnog riješenja može se uložiti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja nadležnog ministarstva. i to u slučaju da je to bio privremeni izvoz (do 6 mjeseci). 78. dugoročnog i okvirnog ugovora za DPS 2.Sumedin • izvod iz registra stranog partnera. Kod ovakvih ugovora treba predvidjeti proceduru sporazumnog i jednostavnog raskida ugovora. 3. Pisana forma ugovora. Nebitni elementi ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji 1. Ova roba ne podliježe carinskim obavezama. 5. Način izvora podkooperanata 73 .patenti. Dvije su posebno važne: 1. Ličnost subjekta. te se potpisuje jedinstveni tekst ugovora uključujući i njegove anekse ( može se nadopunjavati i mijenjati).ugovorene stranke mogu se pojavitikao pravna lica. U prvom slučaju stranke ugovor mogu raskinuti i prije isteka roka.prema zakonu ZVTP BiH vrijednost robe izvezenih na osnovu ugovora mora biti jednaka vrijednosti roba uvezenih na osnovu istog tog ugovora. Pisana forma ugovora je obavezna. Strano fizičko lice ne može biti partner u ovom poslu. U cijenu u ugovoru ulaze cijene proizvoda. Nakon što je upisano u registar Ministarstvo entiteta treba da u roku od 10 dana tekučeg mjeseca dostavi izvještaj o upisima za protekli mjesec Ministarstvu vanjsketrgovine kako bi sve bilo evidentirano u zajednički registar. ali gube povlastice iz vanjskotrgovinskog režima. podrazumjeva se da pravna lica imaju status trgovca. Korištenje dobara i intelektualne svoine . odnosno subjekta poslovnog prava prema svom nacionalnom poredku. Uslovi međusobnih isporuka ( mjesto. 77. prelaz rizika. intelektualne svojine i usluga. vrijeme i način) 3. robnim i uslužnim žigovima. Kada je prijava uredna Ministarstvo ima 30 da donese odluku o upisu ili odbijanju upisa u registar. onih koji služe realizaciji osnovnog. Mogu biti administrativne. Ako u vrijeme zaključenja ugovora tj aneksa ovih kvota nije bilo onda se one neće primjenjivati do isteka ugovora. Rokovi za zaključenje godišnjih ugovora. Predmet ugovora-to su radnje obje staranke kojima se ispunjavaju njihove obaveze. i ugovorne prirode. Roba koja je predmet ugovora po pravili se uvozi radi obrade a izvozi radi ispunjenja ugovora. odluka o klasifikaciji roba na režimu uvoza i izvoza. koje su uređene zakonom o vanjskotrgovinskoj politici. 4. trgovačka društva ili preduzeća koja su registrovana za obavljanje proizvodne djelatnosti. Nakon registracije oba partnera dobijaju značajne povlastice. Ovaj rok može biti produžen do kraja roka ugradnje. U drugom slučaju se postavlja pitanje odgovornosti stranke koja je kriva za raskod.Pisana forma je uslov za nastanak posla i predstavlja bitan elemenat ugovaora. Način odvijanja saradnje u oblasti istraživanja i razvoja 7. Ugovorno područje saradnje u geografskom i ekonomskom smislu 6.predviđa da oni mogu biti slobodni i zasnovani na dozvoli. Može biti ugovor na neodređeno vrijeme ne kraći od 3 godine. 2. Bitni elementi ugovora o dugoročnoj proizvodnoj saradnji 1.

Administrativnopravne obaveze o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Obaveze dijelimo na administrativne i ugovorene. Odgovornost za neizvršenje ovih obaveza ima obligaciono pravnu prirodu i ravna se prema mjerodavnom pravu. Kod nas se ona manisfestvuje kao odgovornost za privredne prestupe i prekršaje.Sumedin U sklobu nebitnih elemenata često se nalaze i klauzule kojima jači partner ograničava slabijeg. 82. Međutim zbog drugih povreda. Naše pravo ni na nivou države ni na nivou entiteta ne predviđa mogučnost prestanka ugovora dejstvom administrativnih akata. s toga ni brisanje ugovora iz registra ne znači njegov prestanak. Ugovorne obaveze o dugoročnoj proizvodnoj saradnji Pojedinačne obaveze i njihovi sadržaji u velikoj mjeri zavise od predmeta kooperacije. Riješavanje sporova može biti sporazumno riješavanje i arbitraža. pakovanje i označavanje proizvoda na ugovorni način f) isporuka robe koja je predmet kooperacije ( u skladu sa opštim pravilima ugovora o prodaji robe i sa posebnim riješenjima o DPS) g) garantovanje da je roba saobrazna ugovoru i da nema pravnih nedostataka h) plačanje cijene preko kontokorentnog računa i periodičnost vođenja salda i) čuvanje poslovne tajne. javne sigurnosti. Ukoliko nadležni organ utvrdi da su prestali da postoje uslovi na osnovu kojih je donio riješenje o registraciji ugovora o DPS dužan je da traži usklađivanje stanja sa propisima. uključujući i stručno obrazovanje kadrova d) sačinjavanje periodičnih najčešće godišnjih ugovora e) konzerviranje. Upis ugovora u registar nije uslov za njegovu punovažnost. a tu spadaju: a) zajedničko programiranje razvoja u domenu ugovornog proizvoda i sa njim povezanih usluga b) saradnja u usvajanju nove proizvodnje c) razmjena relevantnih informacija. Njihov utjecaj na ugovor je posredan. Ako to ne bude učinjeno nadležno ministarstvo mora da donese riješenje brisanja ugovora iz registra. Prestanak ugovora iz administrativnih razloga Ugovor o DPS u velikoj mjeri zavisi od vanjskotrgovinskog režima svake zemlje. Neizvršenje ovih obaveza povlači sa sobom kaznenu odgovornost. uključujući i kontrolu kontrokorenta 80. zaštite zdravlja. može doći do prestanka ugovora po sili zakona. Mnoge zemlje uvode zabranu ovakvih klauzula. 81. Od zemlje do zemlje se razlikuju. Najvažnije administrativne obaveze se: a) obezbjeđenje pisane forme b) registracija ugovora c) obezbjeđivanje najmanje jednake vrijednosti uvoza domaćeg partnera sa izvozom zasnovanim na ovom ugovoru d) zadovoljavanje carinskih formalnosti e) udovoljavanje svim procedurama plačanja sa inostranstvom. Neke tipične se mogu izdvojiti. ne samo u toku ugovora već i nakon prestanka. Još jedna karakteristika ugovora o DPS je prijateljsko riješavanje sporova. Prestanak ugovora voljom stranaka 74 . 79. očuvanja okoline i sl. Ako način riješavanja spora nije ugovoren bizi će nadležan sud određen prema mjesta tuženog. npr. Administrativne obaveze su prinudnog karaktera i postoje paralelno sa ugovorenim.

Zastupništvo u kontinentalnim sistemima U kontinentalnim sistemima postoji jasna razlika između zastupanja i predstavljanja (posredovanja).MEĐUNARODNO TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO 83.Sumedin Ovdje su mjerodavna opšta pravila obligacionog i drugih relevantnih grana prava. Ovdje postoje 2 situacije. Zastupništvco prema obimu ovlaštenja dijeli se na: .zasnovano na aktu nadležnog sudskog ili upravnog organa . Posredovanje bi značilo samo dovođenje zainteresovanih strana u kontakt.posredno ili specijalizovano (broj izjava konkretno određen) 75 . Prva je raskid iz ugovorom predviđenih razloga i sa posljedicama na koje ugovor ukazuje.statutarno . zastupnik i treće lice.ugovorno (punomoć). ukoliko ne bude otkazan u određeno vrijeme prije njegovog isteka 2) Sporazumni raskid. UGOVOR O AGENCIJI . Ukoliko ugovor bude raskinut prije roka od 3 god. Ukoliko se ugovor raskine iz razloga koji u njemu ne postoje.opšte ili generalno (zastupnik ovlašten da daje neograničen broj izjava) .prava intelektualne svojine posebno. strana koja je kriva za raskid duguje naknadu štete drugoj strani po mjerodavnom pravu.zakonsko .stranke to mogu učiniti kada žele i pod uslovima koje dogovore. Zastupništvo prema osnovu na kome nastaje dijeli se na: . Postoje 3 slučaja prestanka ugovora voljom stranke: 1) Istek roka na koji je ugovor zaključen. od zaključenja davanje državi koja su ušteđena povlasticama moraju se nadoknaditi državi 3) Ugovor može prestati jednostranim otkazom bilo koje od stranaka. dok je zastupanje širi pojam i predstavljalo bi trajno predstavljanje komitenta koje u većini slučajeva uključuje i potpisivanje ugovora. U zastupanju postoje tri subjekta: zastupani. Između svakog od njih nastaje relativno samostalni pravni posao.u praksi se često pojavljuje odredba po kojoj se ugovor produžava automatski.

prividno. po pravu bude smatrana da predstavlja drugu. Pošto agency obuhvata i obavljanje faktičke radnje za drugog razumljivo je da agent ne mora uvijek bizi poslovno sposobno lice. odnosno agentom se smatra osoba koja u transakcijama predstavlja drugu osobu i djeluje za nju. Sa stanovištva MNPP Anglosaksonska varijanta je važnija i ima veći utjecaj. U agency postoji tri lica i tri grupe pravnih dnosa. uskladištenje i trgovinsko zastupanje. Ono piostoji onda kada postupci principala i običaji ukazuju na to da odnos agency postoji i onda kada ga nema. špedicija. Može se dati uža definicija: Odnos agencije nastaje kada se dvije osobe dogovore da će jedna (agent) djelovati u korist i pod kontrolom druge ( principal). posredovanje kao vršenje faktičkih radnji odnosno dovođenje u vezu dvije strane radi zaključivanja ugovora 4.to je ono ovlaštenje koje je principal zaista dao agentu na osnovu ugovora zaključenog među njima ili na osnovu kasnije ratifikacije. Osnovna razlika u odnosu na kontinentalne sisteme što agencija obuhvata i niz ugovora koji su u kontinentalnim sistemima posebno uređeni kao što su komision. 86. 87 85. odnosno na njegovom ugovoru sa agentom. dok principal mora.punomoć .ono može postojati i kada zastupnik ne daje izjave volje za komitenta 3.Sumedin Bez obzira na obim ovlaštenja. vremena.u njemu ovlaštenik djeluje u svoje ime ali za račun drugog lica. ZOO poznaje slijedeće vrste zastupništva: . trgovinsko zastupništvo. kao i kod kontinentalnih sistema. Sve ovo je u ovom sistemu obuhvačeno jednim imenom-Agency. Agencija je odnos koji postoji između dvije osobe kada jedna nazvana agent. Agent je onaj koji je zaposlen da nešto uradi umjesto drugog. posredno zastupništvo ili komision. posredovanje. kruga trećih lica. Pojam «Agency» Anglosaksonska prava poznaju sve predhodno navedene vrste zastupstva i njemu srodne institute. odnosno više ograničen-nesamostalan. Ograničenje se tiče načina djelovanja. na takav način da je sposobna da utiče na principalovu pravnu poziciju prema strancima sa stanovištva ovog odnosa tako što će zaključiti ugovore i raspolagati svoinom. samostalan ili manje. Zastupništvo u common law sistemima U ovo pitanje spadaju odgovori na pitanja 85. dok se prečutano ovlaštenje izvlači iz prirode posla. nazvanu principal. zastupnik u svom djelovanju može biti neograničen.komitenta 2.ovlaštenje trgovinskog putnika . Instrumenti kojima su ova ovlaštenja formirana je Doktrina ESTOPPEL. Vrste ovlaštenja agenta Osnova podjela ovlaštenja je: stvarna.punomoć po zaposlenju U kontinentalnim sistemima od zastupništva treba razlikovati sljedeće srodne institute: 1. Ovo ovlaštenje može se dati izričito i prečutno. teritorije. Izričiza izjava se daje pismeno ili usmeno. za koje je agent zaposlen da ga obavič.nije zasnovano na volji principala. Prividno ovlaštenje se razlikuje se od prečutng po tome da kod prividnog ne postoji nikakav sporazum koji bi se 76 .poslovnu punomoć . Centralnu tačku ovog instituta predsatavlja Agent. 86. poslovodstvo bez naloga-koji se vrši kada posao ne trpi odgađanja jer može nastati šteta ili propuštena korist 84.

2. 87. To je vid neposrednog djelovanja stranih subjekata na domaćem tržištu. stranaka u odnosu sa trećim licem je uvjek agent. Obična ili del credere 4. b). dok u prečutnom postoji izjava volje o davanju ovlaštenja. Generalna ili specijalna 2. zavisno od trećeg lica c). agency se naziva zatvorena. Trgovinska i netrgovinska. Ugovor o trgovinskom zastupanju uređen je članovima ZOO. Stvarno i privodno ovlaštenje se mogu pojaviti samostalno ali i da koincidiraju. Zastupnik uvjek mora biti pravno lice sa statusom subjekta MNPP shodno domaćem poredku 3. principal trpi prigovor kompenzacije za ono što je treće lice platilo agenti e). Pojam i režim obavljanja spoljnotrgovinskog zastupanja U našim propisima postoje dvije slične definicije o mntrgovinskom zastupništvu (ZOO i federalne uredbe). Izvori prava u BiH Trgovinsko zastupanje u BIH regulisano je izvorima domaćeg i izvorima međunarodnog poslovnog prava. 1. javni moral. Tumačenjem obje definicije mogu se utvrditi bitna obilježja ovog posla. Zastupnik djeluje samostalno 4. Spoljnotrgovinsko zastupanje obuhvata i posredovanje i djelovanje po punomoći 5. Vrste «agency» Za MNPP najvažnija je podjela agency na osnovu otkrivenosti principala prema trćem licu. 88. principal i agent odgovaraju bilo samostalno bilo solidarno. Najvažnije karakteristike režima BIH za ovo pitanje su: 1. usluge se mogu pružati u BIH ukoliko su saglasne principima domaćeg javnog poredka (politika. agent ima pravo regresa prema principalu za sve što je za njega platio d). a) Ako treće lice ne zna da posluje sa agentom. ZVTPBIH ne dotiće spoljnotrgovinsko zastupanje on se zadovoljava što definiše međunarodnu trgovinu uslugama koja obuhvata i zastupanje stranih lica. Uredba o zastupanju stranih lica u FBIH se razlikuje od ZVTPBIH. Kod otvorene agencije važe opšte norme o zastupanju i punomoćstvu. principal je uvjek stranka a agent samo ako se to osnovano očekuje na bazi konkretnih okolnosti.Sumedin mogao tumačiti.. aktivnu legitimaciju imaju i principal i agent Druga podjela agencija je po različitim kriterijima: 1. Spoljnotrgovinsko zastupanje je teretan pravni posao Prinudno pravni okvir rada vanjskotrgovinskog zastupnika se razlikuje od onog koji važi za djelovanje trgovinskog zastupnika u unutrašnjem poslovanju. zaštita ljudi životinja biljaka. U slučaju zatvorene i djelimičnoo otvorene agencije postoji niz specifičnih i zajedničkih riješenja a anjznačajnija za poslovno pravo su: a). b) Ako treće lice zna da posluje sa agentom ali mu ličnost principala nije poznata agencija je unnamed c) Ukoliko treće lice zna da posluje sa agentom i ko je principal radi se o otvorenoj agenciji Ukoliko agent radi za principala koji ne postoji. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju uređuje najvažnije principe spoljnotrgovinskog režima u djelatnosti zastupanja stranih firmi. 89. sigurnost.) 77 . Redovna ili pod agencija 3..

kao i materialno-pravnim uređenjem ove oblasti. Konvencija se primjenjuje kod zakljućenja ugovora o prodaji ( agent ima ovlaštenje da za drugu osobu principala zakljući ugovor o prodaji sa trćim licem. podatke iz ugovora nadležno ministarstvo mora čuvati kao poslovnu tajnu. trgovinsko zastupanje. i javnosti i zbog potrebe evidentiranja 5.najvažniji opšti međudražavni izvor je konvencija o agencija u međunarodnoj prodaji robe (ženeva 1993). Izvori međunarodnog poslovnog prava U ovoj oblast ne postoje izvori MJP zato su izvori MNPP najvažniji. trgovinski zastupnik mora biti preduzeče registrovanao za spoljnotrgovinsko poslovanje upravo za ovu djelatnost. Međudržavni izvori: 1. a sjedište agenta u zemlji članice konvencije ili pravila MNPP upućuju na poredak zemlje članice. Regionalni karakter. ugovor mora biti u pisanoj formi zbog zaštite interese komitenta.pravo evropske zajednice se bavi trgovinskim zastupanjem sa stanovištva prava konkurencije (Rimski ugovor). Konvencija nije obavezujuća. ugovor mora biti zaključen najmanje na godinu dana 6. Oni se dijele na: Međudržavne i autonomne.Sumedin 2.a ne generalno 4. trgovinsko zastupništvo na nivou FBIH ima generalni karakter 7. Konvencija važi za odnose u kojima principal i treće lice imaju sjedište u trećim državama. ako su ispunjeni uslovi iz zakona i uredbe ministarstvo je dužno evidentirati ugovor u roku od daljih 30 dana od prijema prijave c). 2. Direktiva je upućena svim zemljama članicama osim VB za koju je donesena posebna direktiva čija je osnovna razlika u odnosu na predhodnu mogučnost stranaka ugovaranjem poredka neke države članive EZ iskljući primjenu prava EZ. prestanak ugovora se evidentira kao i njegovo zaključivanje u roku od 30 dana 90. Najvažnije karakteristike direktive su:  orijentiranost na odnosu agent i principal  prinudni karakter normi  dopuštenjem nacionalnim pravima da odstupi od nekih odredbi ukoliko se time poboljšava položaj agenta  orijentisanost na poslovnu agenciju iskljućivo na trgovačku branšu. Konvencija uređuje i svaki akt preduzet od agenta sa ciljem zakljućivanja ugovora ili u vezi sa njegovim izvršenje. Ako treće lice za vrijeme zaključenja ugovora ne zna da druga strana djeluje kao agent konvencija se primjenjuje ako su sjedišta agenta i trećeg lica u razlićitim zemljama i MNPP upućuje na to . Sam postupak evidentiranja ima više elemenata: a). zaključeni ugovor( izmjene i dopune moraju se u roku od 30 dana od potpisivanja moraju se prijaviti nadležnom ministarstvu. i servisiranje uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara predstavljaju relativno samostalne pravne poslove 3. 91. opšti karakter.od ovih izvora bitno je napomenuti vodić Međunarodne trgovinske komore u Parizu za sastavljanje ugovora o trgovinskom zastupanju.Ona se bavi pitanjem kordinacije zemalja članica koje se odnose na agenciju .što je učinjeno direktivom Vijeće evropske zajednice. b). Automni izvori. o izvršnom evidentiranju Ministarstvo trgovine u roku od 8 dana mora obavjestiti Ministarstvo vanjske trgovine BIH d). konsignacija. Izvori međunarodnog privatnog prava 78 .

a u ime i za račun principala. mjerodavno je pravo zemlje gdje je posao sklopljen. i agent se obavezuje da će istraživati tržište. Uz tehnički opis poželjno je dati i namjenu robe-usluge. pa tako i BiH. a ne samo na one o prodaji.trajno djelovanje ta principala . Otvaranje ovog skladišta uređuje se carinskim propisima.postojanje odnosa povjerenja između agenta i principala .obavezivanje za rad. 94. Predmet ugovora o agenciji Predmet ugovora su radnje pregovaranja i/ili zaključivanja ugovora sa trećim licima od strane agenta.držanje i korištenje posebnog konsignacionog skladišta za tu prodaju.Principal (komitent) . Od domaćih izvora MPP je Zakon o riješavanju sukoba zakona gdje su posebno date norme za: punomoćstvo. Stranke i učesnici u poslu . Uredno potpisan autentičan tekst ugovora. špedicija. specijalne naloge principal izričito daje . Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja. tada odnosi nastaju između agenta i trećeg lica. to znači da konsignar može biti i lice koje nije preuzelo obaveze trgovinskog zastupnika.Trgovinski zastupnik (agent) može biti samo subjekt nacionalnog poslovnog prava .djelovanje u tuđe ime i za tuđi račun . Pri tome treba znati da je odobrenje dužnost rezidenta ako to drugačije nije ugovoreno. za razliku od agenta) Bitno je samo reći da su stranke u zakljućenju ugovora samo principal i treće lice.dakle za institute koje obuhvata agencija. 95. Najvažnije karakteristike ove vrste zastupanja su: . a to je ako treće lice nije znalo ili nije moralo znati da se radi o agentu a ne principalu prilikom zaključivanja ugovora. On može biti zaključen samostalno.dužnost agenta da djeluje u dobroj vjeri i u interesu principala Posebnu vrstu ugovora o međunarodnom trgovinskom zastupanju predstavlja ugovor o konsignaciji. Međutim prema Ženevskoj Konvenciji o agenciji iz 1983 postoji jedan izuzetak.Treće lice-može biti bilo koji subjekt (ne mora biti pravno lice. kontaktirati sa klijentelom i po ovlaštenju zaključivati ugovore u ime i za račun principala. ) Odnosi se na sve slučajeve agencije. Karakteristike ovog ugovora su: . 92. Ako je za to potrebna dozvola državnog organa. komision. može biti sačinjen na dva jezika.pretpostavka opštosti naloga. i 79 .preuzimanje pravnih i faktičkih radnji .prodaja robe u ime i za račun principala . U BiH je poželjno da jedna od domaćih verzija bude proglašena za autentičnom. posredovanje.Njome je agencija definisana tako da pokriva ovaj institut kako u anglosaksonskim tako i u kontinentalnim sistemima. a tek onda u obzir dolaze kolezione norme. Konvencija polazi od načela volje stranaka u izboru nadležnog prava. Pojam ugovora o agenciji Ugovor o međunarodnom trgovinskom zastupanju je rezultat stranaka koje imaju sjedište u različitim državama. većina zemalja zahtjeva pisanu formu ugovora. Proizvodni program potrebno je precizno odrediti u samom ugovoru ili aneksima. a ne na ostvarivanju određenog rezultata (osim kod del credere) .relativna samostalnost agenta u djelovanju .Sumedin Ovdje je najznačajnija konvencija o pravu koja se primjenjuje na agenciju (Hag 78. dobijanje odobrenja je korisno unijeti u ugovor kao uslov punovažnosti. Zaključivanje ugovora o agenciji Za postupak zaključenja ugovora. 93.

Zavisno od predmeta ugovora kod obračuna provizije se mogu pojaviti posebni slučajevi: 1. sklapanje ugovora na osnovu generalne ili specijalne punomoći b. za vrijeme trajanja ugovora i nakon njenog prestanka. Ona se određuje kao provizija tj. Ovdje je potrebno spomenuti i ekskluzivno zastupništvo koje se izričito ugovaraju (postoji samo jedan zastupnik nanekom teritoriju. Ovdje se u obzir uzimaju i ozbiljne ponude koje je agent obezbjedio principalu. a principal ih nije prihvatio. preduzimanje mjera za očuvanje interesa principala. pravp ili obavezu agenta da ugovara sa klijentima drugih teritorija d). Kod nas dispozitivna pravili ZOO nalažu da se provizije urede tarifom a ako nje nema onda poslovnim običajem. Pored faktičkih obilježja predmet može biti definisan i obimom ugovora koje agent mora da zakljući za principala u određenom vremenskom periodu. agent sarađuje kao jedini predstvnik principala) 96. U nju su uključeni redovni troškovi poslovanja agenta.Sumedin specijalne karakteristike. Ukoliko nema običaja onda je potrebno isplatiti razumnu naknadu koja zavisi od okolnosti posla. pravo agenta na proviziju za sve ugovore koji su sklopljeni sa klijentima sa njegove teritorije c). Cijena/provizija u ugovoru o agenciji Cijena je naknada za izvršene usluge agenta. Prema ZOO to podrazumjeva: a. uzdržavanje agenta od oduzimanja drugih principala e). Bitni je reći da zastupnik ne može naplačivati i primiti potraživanje principala bez posebnog ovlaštenja. Ukoliko agent jamči za ispunjenje obaveza trećeg lica. Određivanje cijene je veoma složeno pitanje. 80 .agent ima pravo na proviziju na sve ugovore koje principal podpisao na njegovom teritoriju ( bez obzira da li je agent zaslužan za to ili ne) 2. U našem pravu ugovorno područje može biti samo cijela teritorija BIH. BIH) Klauzula EKSKLUZIVITETA je veoma složena i ona obuhvata sljedeća pitanja: a). potencijalnih ugovarača. Ekskluzivitet se može uspostaviti u pogledu klijentele (određuje se kojim kategorijama klijenata. 97.ovaj slučaj može biti vezan za ekskluzivnu agenciju ali i ne mora. Ekskluzivne agencije. Ponovljene naruđbe. Primjenjuju se adekvatni marketing metodi. Ako se radi o ekskluzivnoj agenciji riješenje će biti kao pod jedan. U uporednom pravu to nije uvije slučaj. Druga obaveza je trajno posredovanje za svog principala i zaključivanje ugovora za njegovo ime i njegov račun. provizija za to je znatno veća od uobićajne. uzdržavanje agenta od paralelne prodaje konkurentskih proizvoda. Vanredni troškovi se posebno fakurišu principalu. pravo principala da sam djeluje na teritoriji agenata b). Kao osnovica kod nas i uporednom pravu se uzima vrijednost ugovora koji je principal zakljućio zahvaljujići djelovanju agenta. Izražava se u domaćoj valuti. davanje ijava trećim licima d. DEL credere zastupanje. a ako ne ne radi o ekskluzivnoj agenciji onda se ugovorom mora naglasiti dali agent ima pravo na naknadu za ponovljne naruđbe od strane 3 lica sa kojim je agent principala doveo u vezu. Obaveze trgovinskog zastupnika (agenta) Prva obaveza trgovinskog zastupnika je trajna obrada tržišta i nalaženje potencijalnih SAUGOVORAČA. pa je potrebno u ugovorima sa ino-zastupnikom jasno precizirati teritoriju na kojem zastupništvo važi da ne bi došlo do preklapanja nadležnosti više zastupnika istog principala. u procentu od prometa koji je agent omogućio principalu. npr. primanje izjava trećih lica c. Posebno je značajno navesti i patente i žigove kada je roba njime označena.

81 .kada principal zakljući ugovor u čijem je zakljućenju učestvovao i agent . Četvrto agent mora djelovati u interesu principala. Ono mora biti precizno. 98. izmjene uslova poslovanja. Postoje tri trenutka kada se smatra da postoje uslovi za isplatu: .naknada za klijantelu 8u slučaju kada principal ima pravo da neposredno ugovara sa partnerima koje nađe agent kao i za gubitak klijantele u slučaju raskida ugovora). pa provizija u oba slučaja dospijeva kada principal i treće lice ispuni svoje obaveze. Direktiva izjednačava položaj redovnog i del credere agenta. mnoga nacionalna prava i prava BIH predviđaju pravo principala da po svojoj volji prihvati ili odbaci sklapanje ugovora od strane zastupnika . Šesto agent mora da čuva poslovnu tajnu. Provizija se plača na ugovoreni račun.kada agent dovede principala u vezi sa trećim licem . U petu obavezu spada plačanje ostalih naknada koje nisu uračunate u proviziju i ne spadaju u troškove. Četvrta dužnos principala je najvažnija. Osma dužnost agenta je da nakon prestanka ugovora da vrati principalu sve stvari koje mu je ovaj predao na upotrebu za trajanje ugovora. modele. tačno i blagovremeno. Direktiva 86/653 ima specifična rješenja u pogledu dospjevanja obaveza za plačanje. Obaveze principala Prva obaveza principala da omogući agentu obavljanje posla radi koji je i ugovor sklopljen. Sedma obaveza je polaganja računa i trpljenje kontrole. ekskluziviteta. Ova obaveza obuhvata : a.garantovani minimalni prihod agenta ( u slučaju da se agent odriče neke svoje lukrativne pozicije. očuvanja prava intelektualne svojine koja pripadaju principalu b. Najkritičnija tačka je vrijeme u kome agent stiče pravo na proviziju. Druga. Treće. . odbijanje prijama mita ili trajnih profita od trećih lica d. smanjenje proizvodnje i prodaje na agentovom tržištu. To podrazumjeva predaju materijala i dokumenata (reklamni materijal. djelovanje po uputama principala Peto je obaveza agenta da djeluje pažnjom dobrog stručnjaka. zo je plačanje provizije i izvršava se prema ugovoru i uključujući tu i posebne slučajeve kao što su ekskluzivno zastupdtvo i ponovljene naruđbe. npr klijantele. teritirije). odnosno kada je ona dospjela. Direktiva posebno reguliše prestanak prava na proviziju. .kada principal zakljući ugovor u čijem zakljućenju nije učestvovao i agent U suštini ne bi trebalo da postoji razlika između vremena sticanja prava na provitiju i momenta u kome se ona može zahtjevati. principal mora preduzeti sve mjere za očuvanje ugovorenog ekskluziviteta agenta. Agent stiče pravo na proviziju i u momentu u kome ga je principal zlonamjerno spriječio da obavi posao. Ona je bitna zato što zastupnik samostalno odlučuje o načinu na koji će izvršiti nalog principala i obaveze koje se nanjemu zasnivaju. Isplačuje se godišnje.Sumedin Treća dužnost agenta je obavještavanje principala o stanju na tržištu i poslovima. Šesta obaveza je da principal obavjesti agenta o namjeravanim promjenama poslovne politikeovo se odnosi na promjene cijena. Dužnost ima trajni karakter jer važi poslije prestanka ugovora. Plača se u ugovorenoj valuti. suzdržavanje od konkurencije principalu bilo preuzimanjem zastupanja konkurentskih firmi bilo sopstvenim angažovanjem u istoj oblasti c. Kod del credere zastupništva provizija se naplačuje po završenju posla. uzorci). promjene propisa. Ako dužnost plačanja postoji ona mora biti izvršena ne kasnije od zadnjeg dana mjeseca koji slijedi tromjesećni period u kome je ona dospjela.

Načini prestanka trgovinskog zastupanja Prestanak ovog ugovora bi u suštini znaćio da nema više odnosa zastupanja i predstavlanja između principala i agenta. Postoje dvije osnovne odgovornosti principala: • Zaduženje sa plačanjem • U slučaju raskida ugovora-principal duguje zastupniku naknadu izgubljenu za klijentelu Stranke se mogu osloboditi odgovornosti uslijed više sile.pravo zastupnika (agenta) ne uživa prioritet bez obzira na vrijeme nastanka.radi se o zakonskoj zalozi ili retenciji . zastupnik treba da djeluje za principjela i po prestanku ovlaštenja ako je to neophodno da bi se spriječile štete 2. Agent i treće lice odgovaraju međusobno kada ne dođe do odnosa principal-treće lice. U slučaju prestanka ugovora zbog izvršenja ugovorene radnje jedne strane. Konvencija o agenciji poznaje još dva slučaja produženog dejstva ovlaštenja poslije njegovog prestanka: 1. prestanak ovlaštenja ne djeluje za treće lice koje nije znalo za to ili za uzroke koji su proizveli prestanak ovlaštenja. 100. Pošto ona nisu upotrebom prava usaglašen. ovaj ugovor se transformiše u obligacioni odnos odgovornosti. Jednostrani raskid ugovora 82 . Za nepoštivnanje svojih obaveza odgovaraju prema pravilima koja važe za dotični pravni posao. Na veličinu štete i njenu naknadu primjenjuju se opšta pravila obligacionog prava. prija pristupanja i ostvarenja odgovornosti potrebno je provjeriti i sapekte MPP. Bitno je napomenuti: . Međusobna odgovornost principala i agenta Odgovornost principala. jednog ili drugog. ali prilikom oslobađanja od nje prilikom formulisanja potreban je poseban oprez. Odgovornost u odnosu sa trećim licem Principal i treće lice su stranke koje treba da potpišu ugovor. naknadni sporazum stranaka o prekidu ugovora) 2.nije nužno da stvar bude primljena po osnovu ugovora . agenta i trećeg lica je da naknada štete poćiva na krivici. 1. 99. Mjerila krivice mogu biti zanemarenje razumne pažnje-pažnje stručnjaka. slučajevi predviđeni ugovorom (istek roka. Pored ugovora odgovornost može biti determinisana i aktom ratifikacije (naknadno prihvatanje radnji agenta kao svojih od strane principala). Međusobna odgovornost principala i agenta. 101. Prema ovoj konvenciji postoje 3 osnovna načina prestanka ovog ugovora: 1.ova odgovornost se zasniva na nepoštivanju ugovorenih obaveza. To je slučaj kada treće lice nije znalo da agent djeluje bez ovlaštenja. bez obzira da li je saglasno ugovoru ili ne 102. Ovim se pravom agent koristi radi osiguranja naplate svojih dospjelih potraživanja. opoziv od strane principala ili otkaz od strane agenta.Sumedin Sedma obaveza se odnosi na trpljenje agentovog prava retencije ili zaloga. Ispunjenjem ugovora 3.Ovdje su važna 3 momenta: • ratifikacija djeluje retroaktivno • ako treće lice nije znalo niti je moglo znati da agent djeluje bez ovlaštenjaovo ne stupa u odnos prije izjave o ratifikaciji • treće lice može odbiti djelimičnu ratifikaciju.

nevinoj strani daje pravo naknade štete. ali nei za anglosaksonske gdje je ovo potrebno posebno ugovarati. Također agent ima pravo na naknadu i po okončanju ugovora ako je principal nastavio da izvlači korist iz poslova sa klijentima sa kojima ga je povezao agent. Nalogoprimac u principu nema pravo da raskine ugovor u nevrijeme. Još je bitno napomenuti da Direktiva 86/653 dozvoljava državama da u slučaju neizvršenja obaveza jedne od strane po sili zakona raskine ugovor. 83 . Svaka strana može da da otkaz sa ili bez otkaznog roka. a ako to uradi iz opravdanih razloga tada ne duguje naknadu štete. a ako je zastupnički posao trajao duže od 3 mjeseca onda je rok 2 mjeseca.Sumedin Regulisan je opštim pravilima koja važe za ugovor po nalogu prema kojem nalogodavac uvijek može odustati od ugovora ali mora i platiti naknadu štete za to. Neosnovani otkaz bez roka. Bez obzira na razlog raskida agent mora da nastavi da obavlja svoje obaveze dok principal ne bude u stanju da ih preduzme. U drugim slučajevima naknada je obavezna. Otkaz se mora dati najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesećja. Ovo važi za sve kontinentualne sisteme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->