Државен Универзитет ”Гоце Делчев” -Штип

Факултет за туризам и бизнис логистика
Скопје

Слободно Време и Алтернативен туризам
(Езерски Туризам)

Изработила:

Ментор:

Јасмина Toдоровска

Доц. д-р Златко Јаковлев

Скопје
1

..............................Содржина 1......................13 6........................... Природни езера................ Охрид Спој на Историјата и модерниот живот................... Заклучок..9-12 5...................................................................................................................................................... 3 2............................... Вовед.......................................... 4-7 3..............Преспанскиот регион.......................................................14 2 ............ Користена литература...............7-9 4........ Територијална организација на Охридско ...............

скалила. изградба на потпорен кејски ѕид и санација на езерското крајбрежје во сувиот дел и во вода. 3 . Со овој проект се предвидува изгрaдба на паркиралишта. но затоа што ја подржува целта на регионалниот развој во извозот и директните инвестиции. дел од пристапните патеки и жардинерии. затоа што нуди бројни можности за развој на бизниси и нови работни места. пристапни рампи.Вовед Приоритет на Југоисточниот регион.

Преспанскиот регион Охридско – Преспанскиот регион го зафаќа југозападниот дел од Република Македонија. 4 . Бигла од северната страна. Галичица од Запад. Опкружена е со високи планини: Баба од источната страна. Струга 4. . Брајчино.55 жители/km2 • Број на населени места: 44 • Населени места . 77 km2 • Густина на население: 30. Ресен 2. Дебарца. Во продолжение ќе бидат презентирани основните карактеристики и специфичности на поодделните општини.градот Ресен и селата: Арвати. Вевчани 5.Територијална организација на Охридско . Асамати. • Седиште на општината: ГРАД РЕСЕН • Број на жители: 16 825 • Површина: 550. Општина Ресен Општината Ресен е лоцирана во југозападниот дел од Македонија во котлината Преспа. Охрид 3. Болно. Според Законот за новата територијална организација на Република Македонија. Регионот го сочинуваат следниве општини: 1.

Стипона. Штрбово и Шурленци. Грнчари.21 жители/km2 • Број на населени места: 51 5 . Отешево. Горно Дупени. Коњско. Избишта. Кривени. Козјак. Љубојно. Општина Струга • Седиште на општината: ГРАД СТРУГА • Број на жители: 63 376 • Површина: 483 km2 • Густина на население: 131. Прељубје.Волкодери. Курбиново. Петрино. Горна Бела Црква. Евла. Горно Крушје. Илино. Стење. Долно Дупени. Дрмени. Лавци. Долно Перово. Подмочани. Јанковец. Крани. Претор. Царев Двор. Сопотско. Сливница. Покрвеник. Рајца. Лева Река. Долна Бела Црква. Наколец. Златари. Езерани. Лескоец.

Шум. Лабуништа. 2 Вредноста е добиена како аритметичка средина од густината на населението на сите пет општини. Богојци. Мислодежда. Поум. Долна Белица. Калишта. Тоска и Џепин. Горно Татеши. Мислешево. Охридско . Добовјани. Брчево. Ташмаруништа. Ново Село. Бороец. Од табелата може да се воочи следното: 1. Ложани. Буринец. Заграчани. Охридско-Преспанскиот регион зафаќа површина од 1871. Пискупштина. Радожда.89 km2. Селци. Радолишта. Ливада. Враниште. Долно Татеши. Вишни. Модрич. Велешта. Октиси. Корошишта. Франгово. Глобочица. Јабланица.Преспанскиот регион го сочинуваат пет општини. Мали Влај. Драслајца. изработена е следната табела. Биџево. Локов. Лакаица. Збажди. Нерези. Мороишта. Делогожди. Основни обележја на Охридско – Преспанскиот регион Според податоците од претходно изложеното.• Населени места: градот Струга и селата: Безово. Горна Белица. Подгорци. Р'жаново. Присовјани. Дренок. Луково. односно 6 .

Една третина од територијата на Охридското езеро (118.11% од вкупното население на Република Македонија. Истото се наода на надморска височина од 695 метри.7.28 % од вкупната површина на Република Македонија. Природни езера Во Охридско-Преспанскиот регион се наодаат двете најголеми природни езера во Република Македонија: . Богато е со значителен растителен и животински свет. Мапа : Сателитска снимка на Охридското езеро 7 .878 жители/km2. Во овој регион живеат 143 890 жители. Овој регион го сочинуваат 155 населени места. односно 7. 3.Охридското езеро . 5. 4. Густината на населеност во овој регион изнесува 84.9 km2) припада на Република Албанија. Охридското езеро е најголемо езеро во Република Македонија со површина од 358 km2 и максимална длабочина од 286 метри.Преспанското Езеро.

Островот „Голем град“ е проглесен за строг природен резерват.Во Преспанската котлина се наодаат Големото и Малото Преспанско езеро. карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. заради специфичните геоморфолошки карактеристики. Петар“ и „Мал град“ или „Св. потоа крапот. Малото Преспанско езеро припада на Република Грција. а Големото Преспанско езеро е поделено меду Р Македонија – 65%. Р Албанија – 18% и Р Грција – 17%. кленот и др. Растителниот свет е многу богат. скобустот. црвеноперката. мренката. Преспанското езеро не е многу богато со риби. Најзастапена е нивичката или белвицата. така и во околните 8 . како во самото езеро. Павле“. Во Преспанското езеро има два острови: „Голем град“ или „Св.

Присутни се ендемски птици (кои се постојани во езерото) и птици – преселници. Сателитска снимка на Преспанското езеро ОХРИД СПОЈ НА ИСТОРИЈАТА И МОДЕРНИОТ ЖИВОТ Градот Охрид е туристички. заедно со Ерусалим. културен и духовен центар на Република Македонија. Овој град има историја со континуиран живот на човечки заедници од 7 000 години и е еден од најстарите на светот.блата. Охрид се наоѓа на надморска височина од 695 метри и е најголем град на брегот 9 . На Преспанското езеро богат е и птичјиот свет. Рим и денешен Истанбул.

а тука се и Заводот и Музеј на Град Охрид и Дебарско Кичевската Митрополија. исламот. Во состав на старото градско јадро е и 10 .на Охридското Езеро кое се проценува дека е старо околу 3 милиони години и е едно од најстарите езера на светот. музеите. верска институција која била меѓу првите кои го донеле христијанството во Европа. уништуван од човечка рака и од природни катастрофи но секогаш градот повторно се издигал и обновувал во уште поубав.93 км2. Охрид бил поробуван. . Месокастро и рибарската населба Канео. Низ вековите.Градот е седиште на Македонската Православна Црква олицетворена во Охридската Архиепископија. . во него се лоцирани објекти кои ја отсликуваат старата архитектура. па во Охрид можете да сретнете локалитети и објекти кои датираат од праисторијата. антиката. а него го чинат Варош. средновековието. Денешниот Охрид има околу 45 000 жители а општината е со површина од 389. Седумте милениуми постоење во градот оставија огромно културноисториско наследство. ранохристијанството. Урбаната зона на Охрид е составена од Стариот Град кој е лоциран во средината на урбаната зона. Во стариот Град Охрид се лоцирани најголем дел од културно историските локалитети на градот. Езерото изобилува со ендемска флора и фауна и заедно со Градот Охрид е ставено на списокот на УНЕСКО како светско културно и природно наследство.

мотели и приватни пансиони. Хирдобиолошкиот Завод ( најстара научна институција од ваков вид на Балканот) . поштата. автобуската станица. самите Билјанини Извори кои се во непосредна близина на заводот. банки. помали хотели. дрво кое е старо повеќе од 1 000 години. бутици. и се протега од пристаништето па се до каналот Студенчишта. Во урбано подрачје од Охрид се изградени и бројни станбени комплекси. автосалони и ред други содржини кои го чинат модерното живеење. Како составен дел на Стариот Охрид се смета и Градското Пристаниште. како и неколку трговски центри и бројни супер маркети.Старата Охридска чаршија и двата градски плоштади. На едниот од нив е лоциран новиот споменик подигнат во чест на заштитникот на Охрид. а позначајни објекти и локалитети во пошироката урбана зона се Спортскиот Центар . Најрепрезентативен и најголем објект на кејот е хотелот Палас кој во моментов е во фаза на реновирање. кафетерии и објекти за приватно сместување. каналот Студенчишта . ресторани. Останатите делови од урбаната целина на Охрид во најголем дел се новоизградени населби. 11 . Св. Како засебна целина може да се гледа и на кејот кој го носи името Маршал Тито. На овој кеј се изградени голем број приватни хотели со помал капацитет.Климент Охридски и плоштадот кај Чинарот.Билјанини Извори.

Охридска Банка – Сосиете Женерал Групација . во предградијата Косел и Лескоец каде се лоцирани најголемите фабрики во Охрид. историјата и современиот живот. своите партнери и пробивот во Македонија и Европа го прават токму преку охридски компании. Со еден збор. ноќни клубови.П Ремис и други. Адвајзори. Велмакс. Градот Охрид денес е место кое нуди комплетна содржина за пријатен и незаборавен одмор. па така последните години се повеќе странски компании од целиот свет. 12 . Концерн Инекс Горица и Охрид Турист додека најголеми компании надвор од туризмот во Охрид се Амак Сп. Г. Гица. Во сферата на туризмот најголеми компании се Комплекс Метропол и Белви. прекрасни плажи. во Охрид се спојуваат сонцето и водата. атрактивен и за бизнис. Охрид изобилува со културноисториски споменици.На поширокото градско подрачје е лоцирана и индустриската зона на градот која се протега во периферијата. ЕМО. Покрај за туризам. Си По. Алсто Мегасев. индустриските капацитети и разновидното стопанство го прават Охрид. бродови за крстарење. дискотеки и кафетерии.

taka i ostvaruvawe na dohod) Spored ovaa definicija ima golem broj na mesta {to mo`at da se nare~at turisti~ki. bez ogled na goleminata.Заклучок Vo stru~nata literatura od oblasta na turizmot i ugostitelstvoto za poimot turisti~ko mesto postojat definicii vo po{iroka i vo potesna smisla na zborot. a koe so svojata posebna uredenost i opremenost ovozmo`uva kako primawe i prestoj. obi~no vo isti periodi. a toa zna~i deka golem del od naselenieto ja zasnova svojata egzistencija na turizmot 13 . Pod poimot turisti~ko mesto vo po{iroka smisla na zborot se podrazbira “posebno privle~no mesto koe posetitelite go posetuvaat vo golem broj i vo tekot na pove}e godini. postoi i definicija vo potesna smisla koja glasi: “Turisti~ki mesta vo potesna smisla se naselbi. Turisti~ki mesta mo`at da bidat i nekoi nenaseleni mesta kako {to se oddelni pomali lokaliteti dokolku se pomasovno posetuvani i ako odgovaraat na turisti~kite potrebi. koi vo sezonata imaat zabele`itelen priliv na turisti koi privremeno pretstavuvaat zna~aen del na naselenieto od toa mesto. Isto taka vo turisti~kite mesta mo`at da se smestat i pogolemi gradski naselbi. tie naselbi se posebno zainteresirani za turisti~koto stopanstvo. Od druga strana.

Institut za istra`uvawe na turizmot. 1997 www. Fakultet za turizam i ugostitelstvo -Ohrid.Ekonomika i organizacija na turizmot Avramoski M.Користена Литература Avramoski M. .com –Информативен Портал за Туризмот 14 .ohridinfo.-"Ekonomika na turizmot i ugostitelstvoto".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful