Είναι

από τα πιο διάςθμα μοντζλα για τισ γυμνζσ τθσ φωτογραφιςεισ. Ζνα κορμί ςαν να βγικε από τθν
αρχαία Ελλθνικι ιςτορία. Το πιο πολυφωτογραφθμζνο ςτικοσ που κόβει τθν ανάςα. Δείτε τθ

Κάκε γυναίκα ξζρει τι να προβάλει ςτο φωτογραφικό φακό για να δοφνε τα αντρικά μάτια. Άλλεσ
δείχνουν τα πόδια τουσ, άλλεσ τθν περιφζρεια και τουσ γλουτοφσ, άλλεσ όπωσ θ Paula Rebello κζλει να
δείχνει το ςτικοσ τθσ.

Είναι ζνα ηευγάρι ςτικθ από τα πιο πολυφωτογραφθμζνα γιατί είναι μεγάλα, και ςφιχτά ςαν γρανίτθσ.
Εκείνο που εντυπωςιάηει είναι θ ανατομία των κθλών τθσ και ζνασ από τουσ λόγουσ που είναι ςχετικά
διάςθμθ είναι και αυτόσ.

Σασ τθν παρουςιάηουμε μζςα από δυο φωτογραφιςεισ που κεωροφνται, αντικειμενικά, από τισ
καλφτερεσ τθσ καριζρασ τθσ.

Απολαφςτε τθ

*Πατιςτε πάνω ςτισ φωτο για να ανοίξουν όλεσ ςτο φυςικό τουσ μζγεκοσ.

Tragiko.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful